Microsoft Word - AFISARE_rectificare buget local_31 dec 2011.docx

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Microsoft Word - AFISARE_rectificare buget local_31 dec 2011.docx"

Transcriere

1 MUNICIPIUL IAŞI B-dul Stefan cel Mare şi Sfint nr. 11, Iaşi, RO telefon: ; fax: , Web: Fiscal: Nr / ANUNT Aducem la cunostinta publicului BUGETUL LOCAL, BUGETUL DE CREDITE EXTERNE SI INTERNE, BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE SI BUGETUL DE VENITURI PROPRII AL MUNICIPIULUI IASI la data de Pentru consultarea acestuia va invitam sa vizitati site-ul informatii@primaria-iasi.ro Tel/fax: 0232/984: 0232/276621: 0232/ int. 123 Fm.43.MCM.01/ Pag. 1/1

2 JUDEłUL IASI MUNICIPIUL IASI 131/01 BUGETUL LOCAL PE ANUL mii lei - indicator TOTAL 2011 din care credite bugetare destinate stingerii plăńilor TOTAL VENITURI (cod ) ,40 VENITURI PROPRII (cod ) ,69 I. VENITURI CURENTE (cod ) ,90 A. VENITURI FISCALE (cod ) ,83 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod ) ,83 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) ,00 Impozit pe profit (cod ) ,00 Impozit pe profit de la agenńi economici 1) ,00 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod ) ,83 Impozit pe venit (cod ) ,00 Impozit pe onorariul avocańilor şi notarilor publici Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal **) ,00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod ) ,83 Cote defalcate din impozitul pe venit ,65 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ,18 A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) ,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod ) ,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital ,00 A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -( ) ,00 Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori ,00 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) ,00 Impozite si taxe pe proprietate (cod ) ,00 Impozit si taxa pe cladiri (cod ) ,00 Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) ,00 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) ,00 Impozit si taxa pe teren (cod ) ,00 Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) ,00 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) ,00 Impozitul pe terenul din extravilan *) ,00 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru ,00 Alte impozite si taxe pe proprietate ,00 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod ) ,00 Sume defalcate din TVA (cod ) ,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanńarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeńelor ,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanńarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti ,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri ,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ,00 1

3 indicator TOTAL 2011 din care credite bugetare destinate stingerii plăńilor Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spańiul rural ,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod ) ,00 Taxe hoteliere ,00 Taxe pe servicii specifice (cod ) ,00 Impozit pe spectacole ,00 Alte taxe pe servicii specifice ,00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod ) ,00 Impozit pe mijloacele de transport (cod ) ,00 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) ,00 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) ,00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare ,00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati ,00 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) ,00 Alte impozite si taxe fiscale (cod ) ,00 Alte impozite si taxe ,00 C. VENITURI NEFISCALE (cod ) ,07 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod ) ,38 Venituri din proprietate (cod ) ,68 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăńilor şi companiilor nańionale ,00 Venituri din concesiuni si inchirieri ,00 Venituri din dividende (cod ) ,00 Venituri din dividende de la alti platitori ,00 Alte venituri din proprietate ,68 Venituri din dobanzi (cod ) ,70 Alte venituri din dobanzi ,70 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod ) ,69 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod ) ,45 Venituri din prestari de servicii ,00 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese ,00 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social ,45 Taxe din activitati cadastrale si agricultura ,00 ContribuŃia lunară a părinńilor pentru întreńinerea copiilor în unităńile de protecńie socială ,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri ,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati ,00 Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod ) ,75 Taxe extrajudiciare de timbru ,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise ,75 Amenzi, penalitati si confiscari (cod la ) ,00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale ,00 2

4 indicator TOTAL 2011 din care credite bugetare destinate stingerii plăńilor Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe ,00 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii ,00 Alte amenzi, penalitati si confiscari ,00 Diverse venituri (cod ) ,15 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive ,15 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice ,00 Taxe speciale ,00 Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe Venituri din ajutoare de stat recuperate ,00 Alte venituri ,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod ) ,34 Donatii si sponsorizari ,34 Vărsăminte din secńiunea de funcńionare pentru finanńarea secńiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) ,61 Vărsăminte din secńiunea de funcńionare ,61 Alte transferuri voluntare ,00 II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) ,13 Venituri din valorificarea unor bunuri (cod ) ,13 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice ,28 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului ,85 Venituri din privatizare ,00 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităńilor administrativ-teritoriale ,00 Depozite speciale pentru constructii de locuinte ,00 III. OPERAłIUNI FINANCIARE (cod 40.02) ,00 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod ) ,00 Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinńarea unor instituńii şi servicii publice de interes local sau a unor activităńi finanńate integral din venituri proprii ,00 Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice ,00 Împrumuturi temporare din trezoreria statului**) ,00 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secńiunii de funcńionare**) ,00 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casǎ ale secńiunii de dezvoltare**) ,00 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanńarea cheltuielilor secńiunii de dezvoltare**) ,00 Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate ,00 IV. SUBVENTII (cod 00.18) ,57 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod ) ,57 Subventii de la bugetul de stat (cod ) ,57 3

5 indicator TOTAL 2011 din care credite bugetare destinate stingerii plăńilor A. De capital (cod la la ) ,57 Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare ,00 Investitii finantate partial din imprumuturi externe ,00 Aeroporturi de interes local ,00 Planuri si regulamente de urbanism ,00 Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcńiilor de cvartale de locuinńe noi ,00 FinanŃarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD ,00 FinanŃarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor (cod ) ,00 FinanŃarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate ,00 FinanŃarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor ,00 FinanŃarea subprogramului privind canalizarea şi epurarea apelor uzate FinanŃarea acńiunilor privind reducerea riscului seismic al construcńiilor existente cu destinańie de locuinńă ,00 SubvenŃii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit ,41 SubvenŃii pentru finanńarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor ,27 FinanŃarea unor cheltuieli de capital ale unităńilor de învăńământ preuniversitar ,00 SubvenŃii primite din Fondul NaŃional de Dezvoltare **) ,00 SubvenŃii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor la spitale (cod ) ,00 SubvenŃii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanńarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicańii în urgenńă în sănătate ,00 SubvenŃii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanńarea reparańiilor capitale în sănătate ,00 SubvenŃii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanńarea altor investińii în sănătate ,00 Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale ,00 SubvenŃii din veniturile proprii ale Ministerului SănătăŃii către bugetele locale pentru finanńarea investińiilor în sănătate (cod ) ,00 SubvenŃii din veniturile proprii ale Ministerului SănătăŃii către bugetele locale pentru finanńarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicańii în urgenńă în sănătate ,00 SubvenŃii din veniturile proprii ale Ministerului SănătăŃii către bugetele locale pentru finanńarea reparańiilor capitale în sănătate ,00 SubvenŃii din veniturile proprii ale Ministerului SănătăŃii către bugetele locale pentru finanńarea altor investińii în sănătate ,00 SubvenŃii către bugetele locale pentru finanńarea programului multianual de asistenńa tehnică pentru pregătirea proiectelor de investińii publice finanńate prin Programul operańional regional ,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare ,89 B.Curente (cod la ) ,00 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap ,00 Subventii primite din Fondul de Interventie**) ,00 Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar ,00 SubvenŃii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preńurilor la combustibili ,00 4

6 indicator TOTAL 2011 din care credite bugetare destinate stingerii plăńilor Sprijin financiar la constituirea familiei ,00 SubvenŃii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinńei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri ,00 SubvenŃii din bugetul de stat pentru finanńarea unităńilor de asistenńă medico-sociale ,00 SubvenŃii pentru acordarea trusoului pentru nou-născuńi ,00 Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanńarea programelor de electrificare ,00 SubvenŃii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru pentru realizarea obiectivelor de investińii ,00 SubvenŃii din bugetul de stat pentru finanńarea sănătăńii ,00 Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European SubvenŃii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligańiilor ale centralelor de termoficare ,00 Subventii de la alte administratii (cod ) ,00 Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului ,00 SubvenŃii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanńarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca ,00 Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituńiile de asistenńă socială pentru persoanele cu handicap ,00 SubvenŃii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeńene pentru ajutoare în situańii de extremă dificultate **) ,00 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod la ) ,80 Fondul European de Dezvoltare Regionala ,93 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent ,46 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori ,74 Prefinantari ,73 Fondul Social European ,38 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent ,75 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori ,00 Prefinantari ,63 Fondul de Coeziune ,61 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent ,53 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori ,00 Prefinantari ,08 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala ,00 Fondul European pentru Pescuit ,00 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare ,00 Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat ,88 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent ,78 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori ,00 Prefinantari ,10 Programe comunitare finanńate în perioada ,00 Alte facilităńi şi instrumente postaderare ,00 Mecanismul financiar SEE Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă

7 indicator TOTAL 2011 din care credite bugetare destinate stingerii plăńilor TOTAL CHELTUIELI , ,04 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) , ,19 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ,18 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII , ,19 Din care: ,00 0,00 TITLUL III DOBANZI ,90 0,00 Dobanzi aferente datoriei publice interne ,90 0,00 Dobanzi aferente datoriei publice externe ,00 0,00 Alte dobanzi ,00 0,00 TITLUL IV SUBVENTII , ,00 TITLUL V FONDURI DE REZERVA ,81 0,00 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale ,81 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE ,03 0,00 Transferuri curente ,03 0,00 Transferuri catre instituńii publice ,03 0,00 Actiuni de sanatate ,00 0,00 Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului ,00 0,00 Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap ,00 0,00 Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeńene pentru acordarea unor ajutoare către unităńile administrativ-teritoriale în situańii de extremă dificultate ,00 0,00 Transferuri privind contribuńii de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social ,00 0,00 Reabilitarea termica a cladirilor de locuit ,00 0,00 Transferuri de capital ,00 0,00 Transferuri pentru finanńarea investińiilor la spitale ,00 0,00 Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului SănătăŃii către bugetele locale pentru finanńarea reparańiilor capitale în sănătate ,00 0,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI ,05 205,98 A. Transferuri interne ,05 205,98 Programe cu finantare rambursabila ,00 0,00 Programe PHARE ,60 0,00 Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat ,00 0,00 Programe de dezvoltare ,00 0,00 Fond Roman de Dezvoltare Sociala ,00 0,00 Alte transferuri curente interne ,45 205,98 Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara ,00 0,00 Transferuri pentru achitarea obligańiilor ale centralelor de termoficare ,00 0,00 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE ,54 22,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA ,00 0,00 Ajutoare sociale ,00 0,00 Ajutoare sociale in numerar ,50 0,00 Ajutoare sociale in natura ,00 0,00 Tichete de cresa ,00 0,00 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale ,50 0,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI ,00 0,00 Burse ,00 0,00 Ajutoare pentru daune provocate de calamităńile naturale ,00 0,00 Asociatii si fundatii ,00 0,00 6

8 indicator TOTAL 2011 din care credite bugetare destinate stingerii plăńilor Sustinerea cultelor ,00 0,00 Contributii la salarizarea personalului neclerical ,00 0,00 Despagubiri civile ,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL , ,87 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE , ,87 Active fixe , ,46 ConstrucŃii , ,55 Maşini, echipamente si mijloace de transport ,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale ,84 78,29 Alte active fixe , ,62 ReparaŃii capitale aferente activelor fixe , ,41 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE ,00 0,00 Active financiare ,00 0,00 Participare la capitalul social al societatilor comerciale ,00 0,00 OPERATIUNI FINANCIARE ,00 0,00 TITLUL XV ÎMPRUMUTURI ,00 0,00 Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii ,00 0,00 Alte imprumuturi ,00 0,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE ,00 0,00 Rambursari de credite externe ,00 0,00 Rambursari de credite interne ,00 0,00 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT ,22 0,00 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent ,22 0,00 TITLUL XVIII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT ,00 0,00 Rezerve ,00 0,00 Excedent ,00 0,00 Deficit ,47 0, Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE ,80 0,00 Autoritati publice si actiuni externe ,42 0,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,55 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ,10 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII ,45 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE ,00 0,00 Transferuri curente ,00 0,00 Transferuri către instituńii publice ,00 0,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI ,00 A. Transferuri interne ,00 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila ,00 Alte transferuri curente interne ,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI ,00 Despagubiri civile ,00 CHELTUIELI DE CAPITAL ,92 0,00 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ,92 0,00 7

9 indicator TOTAL 2011 din care credite bugetare destinate stingerii plăńilor Active fixe ,92 0,00 ConstrucŃii ,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport ,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale ,92 0,00 Alte active fixe ,00 0,00 ReparaŃii capitale aferente activelor fixe ,00 0,00 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE Active financiare Participare la capitalul social al societatilor comerciale OPERATIUNI FINANCIARE ,00 0,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE ,00 0,00 Rambursari de credite externe ,00 Rambursari de credite interne ,00 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent ,05 0,00 Din total capitol: 283 Autoritati executive si legislative ,42 0,00 AutorităŃi executive ,42 0, Alte servicii publice generale ,48 0,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,08 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII ,74 0,00 TITLUL V FONDURI DE REZERVA ,81 0,00 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale ,81 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE ,53 0,00 Transferuri curente ,53 0,00 Transferuri către instituńii publice ,53 0,00 Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeńene pentru acordarea unor ajutoare către unităńile administrativ-teritoriale în situańii de extremă dificultate ,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI ,64 0,00 A. Transferuri interne ,64 0,00 Programe cu finantare rambursabila ,00 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila ,60 0,00 Programe de dezvoltare ,00 0,00 Alte transferuri curente interne ,04 0,00 Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara ,00 0,00 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE ,36 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL ,00 0,00 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ,00 0,00 Active fixe ,00 0,00 ConstrucŃii ,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport ,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale ,00 Alte active fixe ,00 ReparaŃii capitale aferente activelor fixe ,00 OPERATIUNI FINANCIARE ,00 0,00 8

10 indicator TOTAL 2011 din care credite bugetare destinate stingerii plăńilor TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE ,00 0,00 Rambursari de credite externe ,00 0,00 Rambursari de credite interne ,00 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent ,60 0,00 Din total capitol: 317 0,00 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale ,81 0,00 Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat ,00 0,00 Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrańile publice locale ,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenńă a persoanelor ,53 0,00 Alte servicii publice generale ,14 0, Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi ,90 0,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,90 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII ,00 0,00 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor ,00 0,00 TITLUL III DOBANZI ,90 0,00 Dobanzi aferente datoriei publice interne , ,90 0,00 Dobanzi aferente datoriei publice externe ,00 0,00 Alte dobanzi ,00 0, Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei ,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,00 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE ,00 0,00 Transferuri curente ,00 0,00 Transferuri din bugetele consiliilor judeńene pentru finanńarea centrelor de zi pentru protecńia copilului ,00 0,00 Transferuri din bugetele locale pentru instituńiile de asistenńă socială pentru persoanele cu handicap ,00 0,00 Transferuri privind contribuńii de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social ,00 0,00 Din total capitol: 340 Transferuri din bugetele consiliilor judeńene pentru finanńarea centrelor pentru protecńia copilului ,00 0,00 Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap ,00 0,00 Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate ,00 0, Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA ,39 0,00 Aparare ,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,00 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII ,00 CHELTUIELI DE CAPITAL ,00 0,00 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ,00 0,00 Active fixe ,00 0,00 ConstrucŃii ,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport ,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale ,00 Alte active fixe ,00 ReparaŃii capitale aferente activelor fixe

11 indicator TOTAL 2011 din care credite bugetare destinate stingerii plăńilor Din total capitol: 358 Aparare nationala , Ordine publica si siguranta nationala ,39 0,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,01 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII ,00 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE ,01 0,00 Transferuri curente , ,01 0,00 Transferuri către instituńii publice ,01 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL ,00 0,00 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ,00 0,00 Active fixe ,00 0,00 ConstrucŃii ,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport ,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale ,00 0,00 Alte active fixe ,00 0,00 ReparaŃii capitale aferente activelor fixe ,00 0,00 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent ,62 0,00 Din total capitol: 377 Ordine publica ,39 0,00 Politie comunitara ,39 0,00 Protectie civila si protectia contra incendiilor (protecńie civilă nonmilitară) ,00 0,00 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranńei nańionale ,00 0, Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE , ,43 Invatamant , ,88 CHELTUIELI CURENT (cod SF+55SF+57+59) , ,41 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII , ,41 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE ,00 0,00 Transferuri curente ,00 0,00 Transferuri către instituńii publice ,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI ,00 0,00 A. Transferuri interne ,00 0,00 Alte transferuri curente interne ,00 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE ,71 0,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA ,00 0,00 Ajutoare sociale ,00 0,00 Ajutoare sociale in numerar ,00 0,00 Ajutoare sociale in natura ,00 0,00 Tichete de cresa ,00 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale ,00 0,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI ,00 0,00 Burse ,00 0,00 AsociaŃii şi fundańii ,00 10

12 indicator TOTAL 2011 din care credite bugetare destinate stingerii plăńilor CHELTUIELI DE CAPITAL , ,47 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE , ,47 Active fixe , ,06 ConstrucŃii ,19 649,19 Maşini, echipamente si mijloace de transport ,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale ,00 0,00 Alte active fixe , ,87 ReparaŃii capitale aferente activelor fixe , ,41 OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE Din total capitol: 414 Învatamânt prescolar si primar , ,82 Învatamânt prescolar , ,79 Învatamânt primar ,02 734,03 Învatamânt secundar , ,81 Învatamânt secundar inferior , ,45 Învatamânt secundar superior , ,63 Invatamant profesional ,43 52,73 Învatamânt postliceal ,59 10,25 Învatamânt nedefinibil prin nivel ,00 0,00 Învatamânt special ,00 Servicii auxiliare pentru educatie ,00 0,00 Internate si cantine pentru elevi ,00 Alte servicii auxiliare ,00 Alte cheltuieli în domeniul învatamântului ,00 0, Sanatate ,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,00 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ,72 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII ,28 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE ,00 0,00 Transferuri curente ,00 0,00 Transferuri catre institutii publice AcŃiuni de sănătate ,00 Transferuri de capital ,00 0,00 Transferuri pentru finanńarea investińiilor la spitale ,00 0,00 Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului SănătăŃii către bugetele locale pentru finanńarea reparańiilor capitale în sănătate ,00 0,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA ,00 0,00 Ajutoare sociale ,00 0,00 Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura ,00 CHELTUIELI DE CAPITAL ,00 0,00 TITLUL IIX ACTIVE NEFINANCIARE ,00 0,00 Active fixe ,00 0,00 ConstrucŃii ,00 0,00 11

13 indicator TOTAL 2011 din care credite bugetare destinate stingerii plăńilor Maşini, echipamente si mijloace de transport ,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale ,00 0,00 Alte active fixe ,00 0,00 ReparaŃii capitale aferente activelor fixe ,00 0,00 Din total capitol: 453 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi ,00 0,00 Spitale generale ,00 0,00 UnităŃi medico-sociale Servicii de sanatate publica ,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniu sanatatii ,00 0,00 Alte institutii si actiuni sanitare ,00 0, Cultura, recreere si religie , ,55 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) , ,35 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII , ,35 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE ,49 0,00 Transferuri curente ,49 0,00 Transferuri către instituńii publice ,49 0,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI ,00 0,00 A. Transferuri interne ,00 0,00 Programe PHARE ,00 0,00 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE ,00 0,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI ,00 0,00 AsociaŃii şi fundańii ,00 0,00 SusŃinerea cultelor ,00 0,00 ContribuŃii la salarizarea personalului neclerical ,00 CHELTUIELI DE CAPITAL ,00 48,20 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ,00 48,20 Active fixe ,00 48,20 ConstrucŃii ,00 48,20 Maşini, echipamente si mijloace de transport ,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale ,00 0,00 Alte active fixe ,00 0,00 ReparaŃii capitale aferente activelor fixe ,00 0,00 OPERATIUNI FINANCIARE ,00 0,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE ,00 0,00 Rambursari de credite externe ,00 Rambursari de credite interne ,00 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent ,00 0,00 Din total capitol: 489 Servicii culturale ,49 48,20 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale ,00 Muzee ,00 0,00 Institutii publice de spectacole si concerte ,00 Scoli populare de arta si meserii ,00 Case de cultura ,49 0,00 Camine culturale ,00 Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale ,00 12

14 indicator TOTAL 2011 din care credite bugetare destinate stingerii plăńilor Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice ,00 48,20 Alte servicii culturale ,00 Servicii recreative si sportive , ,83 Sport ,00 0,00 Tineret ,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement , ,83 Servicii religioase ,00 0,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei ,00 19, Asigurari si asistenta sociala , ,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) , ,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ,36 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII , ,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE ,00 0,00 Transferuri curente ,00 0,00 Transferuri către instituńii publice ,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI ,00 0,00 A. Transferuri interne ,00 0,00 Programe cu finanńare rambursabilă ,00 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila ,00 Programe de dezvoltare ,00 0,00 Alte transferuri curente interne ,00 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE ,09 22,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA ,00 0,00 Ajutoare sociale ,00 0,00 Ajutoare sociale in numerar ,50 0,00 Ajutoare sociale in natura Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale ,50 0,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI ,00 0,00 AsociaŃii şi fundańii ,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL ,00 0,00 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ,00 0,00 Active fixe ,00 0,00 ConstrucŃii ,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport ,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale ,00 0,00 Alte active fixe ,00 0,00 ReparaŃii capitale aferente activelor fixe ,00 0,00 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE Active financiare Participare la capitalul social al societatilor comerciale OPERATIUNI FINANCIARE ,00 0,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE ,00 0,00 Rambursari de credite interne ,00 13

15 indicator TOTAL 2011 din care credite bugetare destinate stingerii plăńilor Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent ,46 0,00 Din total capitol: 542 Asistenta acordata persoanelor in varsta ,09 0,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati , ,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate , ,00 Asistenta sociala pentru familie si copii ,25 1,00 Ajutoare pentru locuinte ,00 0,00 Crese ,00 345,00 UnităŃi de asistenńă medico-sociale Prevenirea excluderii sociale ,00 3,00 Ajutor social ,00 0,00 Cantine de ajutor social ,00 3,00 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale ,01 23, Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE , ,77 Locuinte, servicii si dezvoltare publica , ,13 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) , ,65 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII , ,65 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE ,00 0,00 Transferuri curente ,00 0,00 Transferuri către instituńii publice ,00 Reabilitarea termica a cladirilor de locuit ,00 0,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI ,41 205,98 A. Transferuri interne ,41 205,98 Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat ,00 Programe PHARE ,00 0,00 Programe de dezvoltare ,00 0,00 Alte transferuri curente interne ,41 205,98 Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara ,00 0,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI ,00 0,00 Ajutoare pentru daune provocate de calamităńile naturale CHELTUIELI DE CAPITAL ,17 852,50 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ,17 852,50 Active fixe ,17 852,50 ConstrucŃii ,77 594,41 Maşini, echipamente si mijloace de transport ,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale ,92 78,29 Alte active fixe ,48 179,80 ReparaŃii capitale aferente activelor fixe ,00 0,00 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE ,00 0,00 Active financiare ,00 0,00 Participare la capitalul social al societatilor comerciale ,00 0,00 OPERATIUNI FINANCIARE ,00 0,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE ,00 0,00 Rambursari de credite externe ,00 Rambursari de credite interne ,00 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent ,00 0,00 Din total capitol:

16 indicator TOTAL 2011 din care credite bugetare destinate stingerii plăńilor Locuinte ,68 99,33 Dezvoltarea sistemului de locuinte ,00 99,33 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor ,68 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice ,00 0,00 Alimentare cu apa ,00 0,00 Amenajari hidrotehnice ,00 0,00 Iluminat public si electrificari rurale , ,59 Alimentare cu gaze naturale in localitati ,00 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale , , Protectia mediului , ,64 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) , ,91 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII , ,91 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE ,00 0,00 Transferuri curente ,00 0,00 Transferuri către instituńii publice ,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI ,00 0,00 A. Transferuri interne ,00 0,00 Programe PHARE ,00 Programe de dezvoltare ,00 0,00 Alte transferuri curente interne ,00 Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara ,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL , ,73 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE , ,73 Active fixe , ,73 ConstrucŃii , ,73 Maşini, echipamente si mijloace de transport ,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale ,00 0,00 Alte active fixe ,00 0,00 ReparaŃii capitale aferente activelor fixe ,00 0,00 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE ,00 0,00 Active financiare ,00 0,00 Participare la capitalul social al societatilor comerciale ,00 OPERATIUNI FINANCIARE ,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE ,00 0,00 Rambursari de credite externe ,00 Rambursari de credite interne ,00 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent ,49 0,00 Din total capitol: 627 Reducerea şi controlul poluării Salubritate si gestiunea deseurilor , ,64 Salubritate , ,91 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor , ,73 Canalizarea si tratarea apelor reziduale ,00 0,00 15

17 indicator TOTAL 2011 din care credite bugetare destinate stingerii plăńilor Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE , ,84 Actiuni generale economice, comerciale si de munca ,43 0,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,00 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII ,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI ,00 0,00 A. Transferuri interne ,00 0,00 Programe de dezvoltare ,00 0,00 Alte transferuri curente interne ,00 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE ,43 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL ,00 0,00 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ,00 0,00 Active fixe ,00 0,00 ConstrucŃii ,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport ,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale ,00 0,00 Alte active fixe ,00 0,00 ReparaŃii capitale aferente activelor fixe ,00 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE ,00 0,00 Active financiare ,00 0,00 Participare la capitalul social al societatilor comerciale Din total capitol: 655 Actiuni generale economice si comerciale ,43 0,00 Prevenire si combatere inundatii si gheturi ,00 Stimulare întreprinderi mici si mijlocii ,00 Programe de dezvoltare regionala si sociala ,43 0,00 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale , Combustibili si energie ,82 0,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,20 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII ,10 0,00 TITLUL III DOBANZI ,00 0,00 Dobanzi aferente datoriei publice externe ,00 0,00 TITLUL IV SUBVENTII ,10 0,00 SubvenŃii pentru acoperirea diferenńelor de preń şi tarif ,20 0,00 SubvenŃii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preńurilor la combustibili ,90 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE ,00 0,00 Transferuri curente ,00 0,00 Transferuri către instituńii publice ,00 0,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI ,00 0,00 A. Transferuri interne ,00 0,00 Transferuri pentru achitarea obligańiilor ale centralelor de termoficare ,00 0,00 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE ,62 0,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA ,00 0,00 Ajutoare sociale ,00 0,00 Ajutoare sociale in numerar ,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL ,00 0,

18 indicator TOTAL 2011 din care credite bugetare destinate stingerii plăńilor TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ,00 0,00 Active fixe ,00 0,00 ConstrucŃii ,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport ,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale ,00 0,00 Alte active fixe ,00 0,00 ReparaŃii capitale aferente activelor fixe ,00 0,00 OPERATIUNI FINANCIARE ,00 0,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE ,00 0,00 Rambursari de credite externe ,00 0,00 Rambursari de credite interne ,00 0,00 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent ,00 0,00 Din total capitol: 694 Energie termica ,82 0,00 Alti combustibili ,00 0,00 Alte cheltuieli privind combustibili si energia ,00 0, Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare ,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,00 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII ,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE ,00 0,00 Transferuri curente ,00 0,00 Transferuri către instituńii publice ,00 CHELTUIELI DE CAPITAL ,00 0,00 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ,00 0,00 Active fixe ,00 0,00 ConstrucŃii ,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport ,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale ,00 Alte active fixe ,00 ReparaŃii capitale aferente activelor fixe Din total capitol: 714 Agricultura ,00 0,00 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii , Transporturi , ,84 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) , ,87 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII , ,87 TITLUL IV SUBVENTII , ,00 SubvenŃii pentru acoperirea diferenńelor de preń şi tarif , ,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE ,00 0,00 Transferuri curente ,00 0,00 Transferuri către instituńii publice , ,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI ,00 0,00 A. Transferuri interne ,00 0,00 Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat ,00 Alte transferuri curente interne ,00 0,00 17

19 indicator TOTAL 2011 din care credite bugetare destinate stingerii plăńilor TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE ,13 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL , ,97 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE , ,97 Active fixe , ,97 ConstrucŃii , ,02 Maşini, echipamente si mijloace de transport ,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale ,00 0,00 Alte active fixe ,00 38,95 ReparaŃii capitale aferente activelor fixe ,00 0,00 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE ,00 0,00 Active financiare ,00 0,00 Participare la capitalul social al societatilor comerciale ,00 OPERATIUNI FINANCIARE ,00 0,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE ,00 0,00 Rambursari de credite externe ,00 0,00 Rambursari de credite interne ,00 0,00 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent ,00 0,00 Din total capitol: 747 Transport rutier , ,84 Drumuri si poduri ,00 184,75 Transport în comun , ,55 Strazi , ,54 Transport aerian ,00 0,00 Aviatia civila ,00 0,00 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor ,00 0, Alte actiuni economice ,20 0,00 CHELTUIELI CURENTE (cod SF+55SF+57+59) ,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII ,00 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE ,00 0,00 Transferuri curente ,00 0,00 Transferuri către instituńii publice ,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI ,00 0,00 A. Transferuri interne ,00 0,00 Fond Roman de Dezvoltare Sociala ,00 Alte transferuri curente interne ,00 0,00 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE ,20 0,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI ,00 0,00 Ajutoare pentru daune provocate de calamităńile naturale ,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL ,00 0,00 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ,00 0,00 Active fixe ,00 0,00 ConstrucŃii ,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport ,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale ,00 0,00 Alte active fixe ,00 0,00 ReparaŃii capitale aferente activelor fixe ,00 0,00 Titlul XIII ACTIVE FINANCIARE ,00 0,00 Active financiare ,00 0,00 18

buget 2013 V2.xls

buget 2013 V2.xls JUDEłUL DÂMBOVIłA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE nr. 7466/20.03. PROIECT ANEXA 1A BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL mii lei TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

Mai mult

Book1

Book1 JUDEłUL IASI MUNICIPIUL IASI 131/01 BUGETUL LOCAL PE ANUL 2011 - mii lei - indicator TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 1 00.01 698.457,43 VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

Mai mult

buget local 2011 de f.xls

buget local 2011 de f.xls JUDEŢUL: OLT PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE UL 2011 VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 39375 VENITURI PROPRII

Mai mult

anexa 1-2 buget local.xls

anexa 1-2 buget local.xls ROMANIA CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA NR. 1 LA DISPOZITIA NR. 46 /28.04.2009 REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A BUGETULUI PROPRIU AL JUDETULUI PENTRU ANUL 2009 mii lei Program Trim I Trim II Trim III Trim

Mai mult

JUDEŢUL ILFOV PRIMARIA CHITILA Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE

JUDEŢUL ILFOV PRIMARIA CHITILA Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE JUDEŢUL ILFOV PRIMARIA CHITILA Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2012 D E N U M I R E A I N D

Mai mult

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOL

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOL CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 28

Mai mult

Trim I Trim II Trim III Trim IV BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Trim I Trim II Trim III Trim IV BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Trim I Trim II Trim III Trim IV BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator PREVE- DERI ANUALE TOTAL - mii lei -

Mai mult

Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL mii lei

Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL mii lei Unitatea administrativ-teritorială:consiliul LOCAL SECTOR 6 Formular: 11 BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 211 - mii lei - Cod rând Bugetul local Bugetul instituţiilor publice

Mai mult

JUDEŢUL: ARAD Unitatea administrativ-teritorială: NADLAC Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL - VENITURI PE ANUL 2015 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L

JUDEŢUL: ARAD Unitatea administrativ-teritorială: NADLAC Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL - VENITURI PE ANUL 2015 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L JUDEŢUL: ARAD Unitatea administrativ-teritorială: NADLAC Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL - VENITURI PE ANUL TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 11269.00 VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

Mai mult

PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR Buget SOLICITAT 2012 TOT

PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR Buget SOLICITAT 2012 TOT PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL 1 TOTAL VENITURI 1 00.01 179.695,00 VENITURI PROPRII 2 48.02 123.834,00 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 133.338,00

Mai mult

Fast Report Document

Fast Report Document PROIECT BUGET 2019 SURSA A - BUGET LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 00.01 794.783.908 VENITURI PROPRII 2 49.90 671.214.448 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 701.530.498

Mai mult

JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOL

JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOL JUDEŢUL:HARGHITA Anexa Nr.1 Formular: 140/01 141/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE TRIMESTRE

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETULBacau COMUNA TAMASI CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 30-06-2014 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 2766000 1357150 2951726 1342568 1609158 1433109 6443 1512174 VENITURI

Mai mult

PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI

PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI CURENTE 3 A. VENITURI FISCALE 4 A1. IMPOZIT PE VENIT,

Mai mult

Cont de Executie Venituri - Anul : Trim : Bugetul Local_02

Cont de Executie Venituri - Anul : Trim : Bugetul Local_02 cod 20 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de 31 DECEMBRIE 2010 Anexa 12 - lei - VENITURI -TOTAL 5,900,000 5,641,000 5,366,422 107,637 5,258,785 5,220,153 52,389 93,880 1. VENITURI CURENTE

Mai mult

ANEXA 1A BUGET -oct 2006_.xls

ANEXA 1A BUGET -oct 2006_.xls ROMANIA JUDETUL BACAU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU ANEXA 1 A LA HOTARAREA NR. DIN..2006 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Şl SUBCAPITOLE Şl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE

Mai mult

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/ PROIECT BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ŞI ESTI

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/ PROIECT BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ŞI ESTI JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/20.01.2014 PROIECT BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017 TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

Mai mult

JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 Anexa I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015 ŞI EST

JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 Anexa I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015 ŞI EST JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 Anexa I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2015 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2016-2018 Buget 2015 - mii lei -

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETUL Bacau CENTRALIZATOR B.L CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-03-2015 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 4964500.00 1612250.00 1874933.42 579389.00 1295544.42 1502889.92

Mai mult

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016 mii lei D E N U M I R E A I

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016 mii lei D E N U M I R E A I JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016 mii lei TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 202.307,20 38,50

Mai mult

MSDataReport

MSDataReport COMUNA SCORTENI SCORTENI CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [FUNCTIONARE] Anexa 12 Incheiat la data de 30.09.2011 -lei- VENITURI TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 000102 3 784 500 3

Mai mult

H O T Ă R Â R E cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012 Având în vedere: expunerea de motive nr

H O T Ă R Â R E cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012 Având în vedere: expunerea de motive nr H O T Ă R Â R E cu privire la: rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Olt pe anul 2012 Având în vedere: expunerea de motive nr. 10790 / 21.11.2012 cu privire la proiectul de hotărâre nr.

Mai mult

JUDEŢUL:_CONSTANTA Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL CONSTANTA Formular: ANEXA1 11/01 10/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOL

JUDEŢUL:_CONSTANTA Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL CONSTANTA Formular: ANEXA1 11/01 10/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOL JUDEŢUL:_CONSTANTA Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL CONSTANTA Formular: ANEXA1 11/01 10/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2016 MII LEI BUGET D E N U

Mai mult

ANEXA_1A_BUGET_initial_-_2010 (1).xls

ANEXA_1A_BUGET_initial_-_2010 (1).xls ROMANIA JUDETUL BACAU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU ANEXA 1A LA HOTARAREA NR. DIN BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Şl SUBCAPITOLE Şl LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, PE ANUL 2010 DENUMIREA

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETUL Satu Mare Oras Ardud CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-12-2016 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 10925000 11625450 13031801 2422752 10609049 10339943 2691858 VENITURI

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 04/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 547.117,94 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 7/07/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 549.99,4 104.766,80

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 019-01 Prevederi trimestriale buget 018 Data : 06/09/018 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 555.76,3 104.766,80

Mai mult

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 BILANT la data de 31.12.2018 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X X 3. Active

Mai mult

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA NR. 2 ACTUALIZATĂ PRIN HOTĂRÂREA NR. 65 DIN BUGETUL LOCAL AL JUDETULUI IALOMITA DETALIAT LA VENITURI PE C

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA NR. 2 ACTUALIZATĂ PRIN HOTĂRÂREA NR. 65 DIN BUGETUL LOCAL AL JUDETULUI IALOMITA DETALIAT LA VENITURI PE C CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA ANEXA 2 ACTUALIZATĂ PRIN HOTĂRÂREA 65 DIN 30.05.2018 BUGETUL LOCAL AL JUDETULUI IALOMITA DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE, PE ANUL 2018 - mii lei - Buget 2018

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri ROMANIA JUDETUL Bacau CENTRALIZATOR BL CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-12-2015 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 2981000.00 9774330.00 7149041.74 500291.00 6648750.74 6595341.74

Mai mult

Microsoft Word - Anexa nr.10

Microsoft Word - Anexa nr.10 CATEGORIILE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI aferente bugetelor locale pe anul 2019 Anexa nr. 10 CAPITOLUL I Veniturile şi cheltuielile aferente bugetelor proprii ale judeţelor A. Venituri ( impozite, taxe şi

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 017-019 Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/016 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 557.357,4 141.168,0

Mai mult

Anexa I, II,III,IV,V,VI initial.xls

Anexa I, II,III,IV,V,VI initial.xls JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 ANEXA I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2019 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020-2022 Cod indicator PREVEDERI

Mai mult

Anexa I rectif decembrie 2018.xls

Anexa I rectif decembrie 2018.xls JUDEŢUL: Unitatea administrativ-teritorială: Formular: 11/01 ANEXA I BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2018 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021 TRIMESTRIALE TOTAL VENITURI

Mai mult

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. din Formular 11/01 BUGETUL LOCAL DETAL

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. din Formular 11/01 BUGETUL LOCAL DETAL JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. din 20.12.2018 Formular 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI

Mai mult

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la HCL nr. Din BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE

JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la HCL nr. Din BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la HCL nr. Din 24.04.2019 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE TITLURI,

Mai mult

BUG.LOCAL DECEMBRIE

BUG.LOCAL DECEMBRIE Primaria Platonesti Platonesti BUGETUL PE ANUL 2012 rectificat la data de 18 decembrie 2012 Anexa 2.38-1 Hotarârea nr.... I II V TOTAL VENITURI 1 00.01 1.666,00 160,80 1.826,80 554,00 680,20 186,00 406,60

Mai mult

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI

PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Cod Denumire indicator REALIZARI 2015 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPI PRIMARIA ORASULUI PINCOTA Formular 11 Data : 23/02/2017 Tit: 1 pag: 1 - mii lei- 000102 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 12.632,00 12.735,00 19.066,00 17.743,00 16.390,00 17.234,00 000202 I. VENITURI CURENTE

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 143.003,73 35.9,00 38.690,66 36.796,57 31.594,50 0000 I. VENITURI CURENTE 111.9,89 8.039,5 31.97,5 9.536,59.419,80 00030 A. VENITURI FISCALE 101.546,89 5.381,5

Mai mult

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/ BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2014 ŞI

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/ BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2014 ŞI JUDEŢUL DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE NR. 1641/20.01.2014 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2014 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017 PROIECT TOTAL CHELTUIELI

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral Romania Judetul Vâlcea ORAS BABENI A. INTEGRAL DE LA BUGET PE 2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 18,080.85 18,080.85 4,711.35 5,846.20 4,304.59 3,218.71 499002 VENITURI PROPRII 7,653.99 7,653.99

Mai mult

PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/ JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Progra

PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/ JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Cod indicator Progra PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE Hotarirea nr. 12/10.04.2013 JUDETUL TIMIS BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 I II V SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 2.182,17 597,39 579,29 616,65 388,84 2.291,25 2.397,06

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Arad CENTRALIZATOR BUGET LOCAL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 9,526.71 5,888.77 2,378.55 838.40

Mai mult

JUDEŢUL: Formular: BUGETUL CENTRALIZAT AL FONDURILOR EXTERN PE ANUL D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator TOTAL VENITURI (cod 00.0

JUDEŢUL: Formular: BUGETUL CENTRALIZAT AL FONDURILOR EXTERN PE ANUL D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator TOTAL VENITURI (cod 00.0 JUDEŢUL: Formular: BUGETUL CENTRALIZAT AL FONDURILOR EXTERN PE ANUL D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.17) 0.01 I. VENITURI CURENTE (cod 00.12) 0.02

Mai mult

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea co

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea co HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ DIN DATA DE 26 SEPTEMBRIE 2013 HOTĂRÂREA Nr. 127 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul

Mai mult

02 - centr

02 - centr BIHOR Data : 7/03/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.656,30 1.003,67 1.379,68 1.073,46 1.199,49 0000 I. VENITURI CURENTE 4.600,83 997,0 1.336,58 1.070,46 1.196,59 00030 A. VENITURI FISCALE 4.56,33

Mai mult

MergedFile

MergedFile JUDET BRASOV 1 Estimari 018 Estimari 019 Estimari 00 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 4.917,16 1.9,34 1.616,69 1.091,45 916,68 5.44,50 5.49,30 5.779,0 0000 I. VENITURI CURENTE 4.915,16 1.90,34 1.616,69

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDEŢUL IASI Pag. 1 -lei- Prevederi Capi Sub Pa- Gru Ar- Ali Prevederi Drepturi constatate Incasari Stingeri pe Drepturi tol capi ra- pa/ ti- ne- Total, din anii din anul realizate alte cai constatate

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau CENTRALIZATOR BL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 5,411.70 1,373.10 1,367.20 1,365.20 1,306.20

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-DEC-18 Cod Fiscal IP : 4426212 Denumire IP : COMUNA JUCU Sector bugetar

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL AN 2014 RECTIFICAREA X Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 1,678,368 303,250 1,981,618 380,674 485,923 386,476 728,545 4802 VENITURI PROPRII 560,100 10,000

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 573 privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabil

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 573 privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabil MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 573 privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabile, pentru anul Consiliul Local al Municipiului Craiova,

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau COMUNA CLEJA BUGET GENERAL PE ANUL 2015 Formular 10 -lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 4,956,000 1,441,250 1,222,750 1,101,250 1,190,750

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral COMUNA GAICEANA JUDETUL BACAU BUGET RECTIFICARE LA DATA DE 10.10.2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 6,559.50 161.79 6,721.29 1,274.05 1,071.60 815.55 3,560.09 499002 VENITURI PROPRII 1,178.00 26.19

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro Tit: * 7 1 Estimari 016 Estimari 017 Estimari 018 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.185,4 3.513,4.198,00 1.9,00 1.55,00 9.30,5 9.458,95 9.590,59 0000 I. VENITURI CURENTE 7.093,4.317,4 1.795,00 1.714,00

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL ALBA COMUNA SUGAG NR. /30.10.2018 Formular 11/01 BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ANUL 2018 RECTIFICARE 30.10.2018 Anexa nr.1 HCL nr. /30.10.2018 000202

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL BOTOSANI 1 Estimari 019 Estimari 00 Estimari 01 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 9.08,76 831,96.587,40 3.407,60.01,80 3.518,30 3.34,10.501,80 0000 I. VENITURI CURENTE.573,50 719,50 648,80 693,50

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL COMUNE Tit: 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL.770,88 651,89 685,38 600,37 833,4 3.061,35 3.15,45 3.194,55 0000 I. VENITURI CURENTE.69,0 634,7 678,1 593,0 786,07.98,35

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT, AVIZAT: SECRETAR AL JUDEŢULUI, CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetu

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT, AVIZAT: SECRETAR AL JUDEŢULUI, CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetu ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT, AVIZAT: SECRETAR AL JUDEŢULUI, CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2018

Mai mult

Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare in

Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare in Anexa 12 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de 31.12.2016 Cod 20 -lei- Denumirea indicatorilor Cod indicator Prevederi bugetare initaile definitive Drepturi constatate Total,din care:

Mai mult

DDS Cont executie venituri

DDS Cont executie venituri Romania Judetul Cluj ORAS HUEDIN CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31-12-2018 Anexa 12 TOTAL VENITURI 00.01 12968700 14645662 16681262 2055805 14625457 14547183 2134079 VENITURI

Mai mult

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA SARATENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 3.967.000 367.000 3.967.000 131.330 131.330 0 131.330 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 5002 0 50.000 0 50.000

Mai mult

Microsoft Word - buget local_2008.doc

Microsoft Word - buget local_2008.doc PRĂR UNPUU Ş entrul de nformaţii pentru etăţeni Nr NUNŢ ducem la cunoştinţa publicului UTU O P NU adoptat in sedinta onsiliului ocal din februarie Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi

Mai mult

buget okkk .pdf

buget okkk .pdf BRABOVA CONSILIUL LOCAL BRABOVA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.539,00 434,00 400,00 380,00 35,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.488,00 383,00 400,00 380,00 35,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.475,00 379,00

Mai mult

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI

JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUI JUDEŢUL : DOLJ Unitatea administrativ - teritorială : ORAŞ FILIAŞI Instituţia publică : PRIMĂRIA FILIAŞI Formular: B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 215 ŞI ESTIMĂRI

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.176 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Craiova ş

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.176 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Craiova ş MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.176 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Craiova şi a raportului de performanţă, pe anul 2015 Consiliul

Mai mult

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN COD INDICATORI BILANT DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL ANULUI SOLD LA SFARSITUL ANULUI 01003 1.Active fixe necorporale 0 6000 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 0 0 01004 2.Instalatii tehnice,

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 0.09.011 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod

TOTAL COMUNE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Prevederi anuale Data : 05/11/2015 Tit: Prevederi trimestriale pag: 1 - mii lei- Cod TOTAL COMUNE Data : 05/11/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 3.798,08 1.303,94 983,16 819,07 691,91 0000 I. VENITURI CURENTE 3.74,08 1.33,69 981,91 817,8 690,66 00030 A. VENITURI FISCALE 3.75, 1.104,69

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-NOV-16 Cod Fiscal IP : 4221136 Denumire IP : Comuna Domnesti Sector bugetar

Mai mult

JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Denumirea indicatorilor Cod Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II

JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Denumirea indicatorilor Cod Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II JUDETUL:MARAMURES MUNICIPIUL BAIA MARE Buget initial Influente +/- Total Trim. I Trim. II r&nd indicator Buget initial Infiuente +/- Total Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Sume defalcate din taxa pe

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31.03.016 1 -lei- Denumire indicor conste realize dec incasari conste de incas 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 38.933.00 15.701.050 3.071.959

Mai mult

Fast Report Document

Fast Report Document PROIECT BUGET 2019 SURSA E - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 00.01 42.553.100 I. VENITURI CURENTE 2 00.02 41.910.800

Mai mult

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame

PRIMARIA GIURGENI Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI la data de Anexa 13 - lei - Denumirea indicatorilor Cod Credite de angajame Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI Anexa 13 - lei - TOTAL CHELTUIELI 4902 0 1.225.610 256.400 1.223.796-1.814-1.814 0 0 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

Mai mult

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 214 Formular 1 -lei- Buget 214 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care Trim I Trim II Trim III Trim IV 215 216 217 credite

Mai mult

1 JUDETUL NEAMT Municipiul Piatra Neamt Nr din BUGETUL LOCAL PE ANUL PROIECT * SINTEZA DENUMIREA INDICATORILOR COD INDICATOR P

1 JUDETUL NEAMT Municipiul Piatra Neamt Nr din BUGETUL LOCAL PE ANUL PROIECT * SINTEZA DENUMIREA INDICATORILOR COD INDICATOR P 1 JUDETUL NEAMT Municipiul Piatra Neamt Nr. 8858 din 29.03. BUGETUL LOCAL PE ANUL - PROIECT * SINTEZA VENITURI - TOTAL, din care: 0001 149.567,00 VENITURI PROPRII 4802 123.465,00 I. VENITURI CURENTE 00.02

Mai mult

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial

Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 10 -lei- Buget 2014 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestrial Romania Judetul Vaslui BUGET GENERAL PE ANUL 214 SI ESTIMARI PENTRU ANII Formular 1 -lei- Buget 214 Estimari Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care credite Trim

Mai mult

Asistenta sociala in caz de invaliditate xls

Asistenta sociala in caz de invaliditate xls JUDEŢUL: GALATI Unitatea administrativ - teritorială : Instituţia publică:d.g.a.s.p.c. GALATI Formular: 11/06 B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2016 ŞI ESTIMĂRI PENTRU

Mai mult

JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU" Formular: 10/05 B U G E T U L PE TI

JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU Formular: 10/05 B U G E T U L PE TI JUDEŢUL: DOLJ Unitatea administrativ - teritorială :URZICUTA Instituţia publică: SCOALA GIMNAZIALA,,BARBU IONESCU" Formular: 10/05 B U G E T U L PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro MUNICIPII TOTAL MUNICIPII Data : 4/0/ Tit: 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 19.099,0 6.059,76 5.608,95 4.847,96.58,35 0000 I. VENITURI CURENTE 19.014,0 6.036,76 5.590,95 4.89,96.556,35 00030 A. VENITURI

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-JUL-18 Cod Fiscal IP : 4941390 Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala) Venit A

Mai mult

JUDETUL SUCEAVA ORASUL FRASIN CF: Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2013 Denumirea indicatorilor Cod i

JUDETUL SUCEAVA ORASUL FRASIN CF: Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2013 Denumirea indicatorilor Cod i JUDETUL SUCEAVA ORASUL FRASIN CF: 4535651 Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2013 aprobate la cumulate anii precedenti anul curent inacasari incasat TOTAL VENITURI

Mai mult

PRIMARIA FRASIN NR.../ Biroul contabilitate Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2012 Denumirea indicatori

PRIMARIA FRASIN NR.../ Biroul contabilitate Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2012 Denumirea indicatori PRIMARIA FRASIN NR.../...2010 Biroul contabilitate Anexa 12 Cont de executie - Venituri - Bugetul local Trimestrul: 2, Anul: 2012 aprobate la cumulate anii precedenti anul curent inacasari incasat TOTAL

Mai mult

R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului şi a bu

R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului şi a bu R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 31-MAY-18 Cod Fiscal IP : 4941390 Denumire IP : ORAS BECHET Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala) Venit A

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET BILANT 1.1.01 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0100 1.Active fixe necorporale (ct.0+05+0+0+-0-90-9*)

Mai mult

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 30-JUN-16 Cod Fiscal IP : 2574093 Denumire IP : COMUNA PIETRARI Sector bugetar

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 1.0..015 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputul anului Sold la

Mai mult

JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE lei- Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- to

JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE lei- Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- to JUDET DAMBOVITA CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.06.016 1 -lei- 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 183.905.700 118.641.700 133.578.33 0.071.101 113.507. 103.950.914.048.537

Mai mult

JUDETUL NEAMT CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31/03/2013 pa / - lei- Capitol Subcapi- tol Pagraf Titlu ra- Gru- Ar- ti- col Ali- ne-

JUDETUL NEAMT CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31/03/2013 pa / - lei- Capitol Subcapi- tol Pagraf Titlu ra- Gru- Ar- ti- col Ali- ne- JUDETUL NEAMT CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31/03/013 Denumire indicor aprobe cumule conste realize dec incasari 1 conste de incas 0001 0 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 191.331.000 66.10.000

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.993,00 643,00 501,00 45,00 44,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.953,00 641,00 501,00 45,00 386,00 00030 A. VENITURI FISCALE.03,00 64,00 515,00 453,00 413,00

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro PRIMARIA ORASULUI MONEASA 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.688,00 713,15 460,15 31,45 0,5 0000 I. VENITURI CURENTE 1.680,00 709,15 456,15 31,45 0,5 00030 A. VENITURI FISCALE 1.598,00 690,15 47,15 94,45

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro JUDETUL IASI 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 6.175,46.078,16 1.7,90 1.743,15 631,5 0000 I. VENITURI CURENTE 6.174,03.076,73 1.7,90 1.743,15 631,5 00030 A. VENITURI FISCALE 7.073,1.9,45.139,05 1.98,40

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET 1 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1.085,00 35,00 330,00 33,00 170,00 0000 I. VENITURI CURENTE 1.015,00 350,00 330,00 33,00 10,00 00030 A. VENITURI FISCALE 1.07,00 354,00 344,00 38,00 136,00

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabile, pen

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabile, pen MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabile, pentru anul Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit

Mai mult

Anexa nr. 1: TOTAL Capitol Sub- Para- Gru- Articapitol graf pa / Titlu col Alineat BUGETUL DE STAT pe anii Denumire indicator SINTEZA Progra

Anexa nr. 1: TOTAL Capitol Sub- Para- Gru- Articapitol graf pa / Titlu col Alineat BUGETUL DE STAT pe anii Denumire indicator SINTEZA Progra Anexa nr. 1: TOTAL Capitol Sub- Para- Gru- Articapitol graf pa / Titlu col Alineat BUGETUL DE STAT pe anii 2019-2022 Denumire indicator SINTEZA Program 2019 Estimari 2020 -mii lei- Estimari 2021 A B 1

Mai mult

bugprim_DARSAM_A_260684

bugprim_DARSAM_A_260684 Editat 22-JN-18 Page 53 of 246 Veniturile bugetelor locale 7,133,368.00 Impozit pe venit 030000 5,145.50 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobil 031800 5,145.50 Cote si sume defalcate

Mai mult