CRITERII DE EVALUARE PE BAZĂ DE PUNCTAJ A CADRELOR DIDACTICE

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "CRITERII DE EVALUARE PE BAZĂ DE PUNCTAJ A CADRELOR DIDACTICE"

Transcriere

1 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Str. A.I. Cuza nr.13, cod Tel/Fax: REGULAMENT PRIVIND EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE ÎN VEDEREA ACORDĂRII GRADAȚIILOR DE MERIT (aprobat în şedinţa Consiliului Facultăţii din , actualizat în ședința Consiliului Facultății din , și ) 1

2 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Str. A.I. Cuza nr.13, cod Tel/Fax: REGULAMENT PRIVIND EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE ÎN VEDEREA ACORDĂRII GRADAȚIILOR DE MERIT Art.1. Prezentul regulament stabileşte şi detaliază metodologia şi criteriile de evaluare periodică a calităţii personalului didactic din cadrul Universităţii din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, în vederea acordării gradațiilor de merit. Art. 2. Calitatea personalului didactic se referă la cunoştinţele de specialitate şi potenţialul de cercetare ştiinţifică, la capacitatea didactică de transmitere a cunoştinţelor către studenţi şi deontologia profesională a cadrelor didactice, la prestigiul profesional şi recunoaşterea naţională şi internaţională a acestora, precum și la implicarea în activitățile administrative și de management universitar. In evaluarea personalului didactic se va lua in considerare numai activitatea desfasurata in domeniul in care activeaza. Art. 3. Evaluarea periodică a calităţii personalului didactic are un caracter complex şi integrator şi se va desfăşura la nivelul fiecărui departament sub coordonarea Consiliului Departamentului. Art. 4. Pentru evaluarea calităţii personalului didactic se face apel la următoarele criterii: a) A1: Activitatea didactică și profesională; b) A2: Activitatea de cercetare; c) A3: Recunoașterea și impactul activității; d) A4: Management universitar și activități administrative. Art. 5. Evaluarea calităţii personalului didactic se face respectând etapele prevăzute în Procedura de evaluare (Anexa nr. 1). Art. 6. Criteriul A1 - ACTIVITATEA DIDACTICA ȘI PROFESIONALĂ - se concretizează într-un raport de sinteză, ce cuprinde informaţiile şi aprecierile din următoarele surse: - evaluarea din partea studenţilor, - evaluarea din partea directorului de departament; - autoevaluarea activităţii didactice, (1) Evaluarea din partea studenţilor reprezintă o componentă importantă în formarea unei opinii corecte despre performanţa profesională şi morală a fiecărui cadru didactic şi se face cu ajutorul Fişei de evaluare a interacţiunii student cadru didactic (Anexa nr. 4). Evaluarea din partea studenţilor se face, în ultimele 3 săptămâni ale semestrului, de către studenţii care au participat la cel puţin 50% din activităţile didactice (cursuri, seminarii, laboratoare) prevăzute pentru semestrul respectiv. La evaluarea din partea studenţilor participă: un reprezentant al Biroului Consiliului Facultăţii şi un reprezentant al studenţilor. Fişele de evaluare sunt semnate pentru conformitate de către reprezentantul Biroului Consiliului Facultăţii şi de reprezentantul 2

3 studenţilor, puse într-un plic sigilat şi transmise Comisiei de Evaluare. ul aferent evaluării din partea studenţilor se obţine ca o medie aritmetică simplă a punctajelor individuale acordate de către fiecare student. ele individuale care se îndepărtează faţă de medie cu de trei ori abaterea standard sunt eliminate din calculul mediei. Transformarea punctajului în calificativ se face potrivit următoarei grile: - 8,5 10 puncte calificativ foarte bine ; - 7,0 8,49 puncte calificativ bine ; - 5,0 6,99 puncte calificativ satisfăcător ; - mai puţin de 5,0 puncte calificativ nesatisfăcător. ul obţinut prin evaluarea din partea studenţilor se va încadra între 1 10 puncte. Comunicarea acestuia către cadru didactic evaluat se face de către decan după finalizarea sesiunii de examene cu studenţii. In evaluarea pentru acordarea gradatiilor de merit se va lua in considerare media ultimelor 3 evaluari din partea studentilor. (2) Evaluarea din partea directorului de departament se face pe baza criteriilor stabilite prin legislatia in vigoare, cu punctaj cuprins intre 1 si 5; (3) Prin autoevaluare, fiecare cadru didactic va furniza informaţii cu privire la propria activitate, care îl individualizează în colectiv prin excelenţă didactică şi de cercetare ştiinţifică. Stabilirea punctajului se face pe baza Fişei de autoevaluare, Partea I completată de cadrul didactic (Anexa nr. 3) şi a Criteriilor de evaluare a cadrelor didactice (Anexa nr. 2). Subcriteriile avute în vedere cu ocazia autoevaluării activităţii didactice se referă la : - cărți și capitole / studii în cărți de specialitate sau volume colective; - material didactic / lucrări didactice; - coordonare de programe de studii, organizare și coordonare programe de formare continuă și proiecte educaționale; Fișa de autoevaluare se completează pentru activitatea desfășurată de către cadrul didactic in ultimii 5 ani. Pentru criteriul A1 se acordă un punctaj aferent activităţii didactice și profesionale (A1) calculat astfel: A1 = autoevaluare + 10 x evaluare studenți + 10 x evaluare din partea Directorului de Departament Art. 7. Criteriul A2 - ACTIVITATEA DE CERCETARE - evaluează valoarea contribuțiilor la dezvoltarea cunoașterii în domeniu, prinn luarea în considerare a următoarelor subcriterii : a) Articole care prezintă contribuţii ştiinţifice originale, in extenso, publicate de candidat ca autor sau coautor în reviste cotate ISI sau BDI (Bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele: ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, EconLit, REPEC, DOAJ, Cabells, JSTOR, Science Direct, SpringerLink, ProQuest, DBLP, ACM, INFOSCI); - Articol care prezintă contribuţii ştiinţifice originale, in extenso, publicat într-o revistă cotată ISI cu factor de impact mai mare ca 0; - Articol care prezintă contribuţii ştiinţifice originale, in extenso, publicat într-o revistă indexată de cel puţin 2 din bazele de date internaţionale recunoscute; - Articole/studii publicate în volumele conferinţelor indexate ISI Proceedings sau internaţionale desfăşurate în ţară sau străinătate (cu ISSN sau ISBN). b) Granturi / Proiecte câştigate prin competiţie. Pentru evaluările interne, la nivel de FEAA, se iau în calcul doar granturile / proiectele câștigate prin competiție derulate prin Universitatea din Craiova; 3

4 Stabilirea punctajului aferent activității de cercetare (A2) se face pe baza Fişei de autoevaluare, Partea a II-a completată de cadrul didactic, (Anexa nr. 3) şi a Criteriilor de evaluare a cadrelor didactice (Anexa nr. 2). Fișa de autoevaluare se completează pentru activitatea desfășurată de către cadrul didactic in ultimii 5 ani. Art. 8. Pentru criteriului A3 RECUNOAȘTEREA ȘI IMPACTUL ACTIVITĂȚII se evaluează gradul de recunoaștere a cadrului didactic evaluat, în mediul academic, economic și social. Se au în vedere următoarele subcriterii: a) Citări în cărţi şi reviste ISI / BDI (Se exclud autocitările. Lucrări citate: articol de revistă, conferinţă, carte, teză); b) Prezentări invitate în plenul unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi Profesor invitat (exclusiv ERASMUS); c) Membru în colectivele de redacţie sau comitete ştiinţifice ale revistelor şi manifestărilor ştiinţifice, organizator de manifestări ştiinţifice / Recenzor pentru reviste şi manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale indexate ISI; d) Experienţa de management, analiză şi evaluare în cercetare şi/sau învăţământ; e) Profesor asociat/visiting/ cadru didactic universitar la o universitate din străinătate, pentru o perioadă de minimum 2 săptămâni sau efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o durată de cel puţin o lună la o universitate din străinătate; f) Premii (Premii: Academia Română, academii de ramură, alte premii în domeniu, premii internaţionale); g) Membru în academii, organizaţii, asociaţii profesionale de prestigiu, naţionale şi internaţionale, apartenenţă la organizaţii din domeniul educaţiei şi cercetării (Academii, organizaţii, asociaţii profesionale de prestigiu, exemplu (nelimitativ): IEEE, AGIR; apartenenţă la organizaţii din domeniul educaţiei şi cercetării (ARACIS, CNATDCU, CNCSIS, CNCS, CNFIS, ANCS, ANSVSA etc.); Stabilirea punctajului aferent recunoașterii și impactului activității (A3) se face pe baza Fişei de autoevaluare, Partea a III-a completată de cadrul didactic (Anexa nr. 3) şi a Criteriilor de evaluare a cadrelor didactice (Anexa nr. 2). Fișa de autoevaluare se completează pentru activitatea desfășurată de către cadrul didactic in ultimii 5 ani. Art. 9. Criteriul A4 MANAGEMENT UNIVERSITAR ȘI ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE se evaluează pe baza Fişei de autoevaluare, Partea a IV-a completată de cadrul didactic (Anexa nr. 3) şi a Criteriilor de evaluare a cadrelor didactice (Anexa nr. 2). Subcriteriile avute în vedere se referă la: - activitate de evaluare şi expertiză; - recunoaşterea prestigiului profesional; - doctorat; - management universitar; - activități administrative. Pentru fiecare criteriu se va acorda un punctaj parţial. Fișa de autoevaluare se completează pentru activitatea desfășurată de către cadrul didactic in ultimii 5 ani. ul aferent acestui criteriu (A4) se obţine prin însumarea punctajelor parţiale aferente fiecărui subcriteriu. Art. 10. Scorul general obţinut de un cadru didactic (SG) se calculează prin însumarea punctajelor obținute la fiecare criteriu în parte. SG = A1 + A2 + A3 + A4 Art. 11. Rezultatul evaluării se consemnează în Raportul de evaluare (Anexa nr. 5), întocmit de Comisia de Evaluare. Rezultatele evaluărilor vor fi analizate şi validate la nivelul Consiliului Facultăţii. 4

5 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Str. A.I. Cuza nr.13, cod Tel/Fax: Anexa nr. 1 PROCEDURA DE EVALUARE Evaluarea calităţii personalului didactic presupune parcurgerea următoarelor etape: a) Cadrul didactic întocmeşte Fişa de autoevaluare în conformitate cu modelul prezentat în Anexa nr. 3 b) Fişa de autoevaluare este depusă la Departament împreună cu Dosarul personal al cadrului didactic în care sunt incluse toate documentele prin care se dovedeşte realitatea datelor înscrise în Fişa de autoevaluare. c) Consiliul Departamentului se întruneşte în şedinţă de analiză colegială şi verifică datele cuprinse în Fişa de autoevaluare a cadrului didactic şi Dosarul personal depus de cadrul didactic. In functie de numarul de cadre didactice care depun solicitare pentru obtinerea gradatiei de merit, in comisia de evaluare pot fi cooptate si alte cadre didactice din departament; d) Rezultatele analizei sunt cuprinse în Raportul de evaluare a cadrului didactic, care este înaintat Consiliului Facultăţii. e) Consiliul Departamentul realizează o ierarhie a cadrelor didactice care au solicitat gradație de merit și, în funcție de numărul de gradații repartizate, propune Consiliului Facultății lista cadrelor didactice ce vor primi gradație de merit f) Pe baza propunerilor primite, Consiliul Facultăţii se pronunţă şi decide asupra scorurilor de performanţă ale cadrelor didactice evaluate și aprobă lista cadrelor didactice propuse pentru a primi gradație de merit. 5

6 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Str. A.I. Cuza nr.13, cod Tel/Fax: CRITERII DE EVALUARE PE BAZĂ DE PUNCTAJ A CADRELOR DIDACTICE Nr. Crt. Domeniul activităţilor Tipul activităţilor Observaţii (activitatea din întreaga carieră) 6 Categorii şi restricţii Subcategorii Anexa nr. 2 ul acordat (pi) Activitatea didactică şi profesională (A1) 1.1Cărţi şi capitole/studii în cărţi de specialitate sau volume colective 1.2Material didactic/ Lucrări didactice 1.3Coordonare de programe de studii, organizare şi coordonare programe de formare continuă şi proiecte educaţionale 2 Activitatea de 2.1Articole care prezintă cercetare (A2) contribuţii ştiinţifice originale, in extenso, publicate de candidat ca autor sau coautor în reviste cotate ISI sau BDI* Se includ cele 1.1.1Carte de publicate electronic. specialitate Manuale, suport de curs şi aplicaţii, inclusiv electronic, lucrări practice de laborator, software pentru aplicaţii de laborator,în specialitatea postului Management plan sau program de studii, autorizare/ acreditare pentru licenţă sau masterat, organizare şi coordonare programe de formare continuă Reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute, cotate ISI Thomson Reuters, indexate BDI internaţionale naţionale: profesor minimum 3 cărţi, conferenţiar minimum o carte 1.1.2Studiu/Capitol internaţionale 12 într-o carte de specialitate sau volum colectiv naţionale Manuale didactice/ monografii 1.2.2Îndrumătoare de laborator / aplicaţii Director Articol care prezintă contribuţii ştiinţifice originale, in extenso, publicat într-o revistă cotată ISI cu factor de impact mai mare ca Articol care prezintă contribuţii ştiinţifice originale, in extenso, publicat într-o revistă indexată de cel puţin 2 din bazele de date internaţionale Profesor minimum 15 articole, din care minimum 4 indexate ISI cu factor de impact mai mare ca 0; Conferenţiar minimum 8 articole

7 recunoscute 2.2Proprietate Proprietate intelectuală, brevete industrială: Brevete de invenţie şi inovaţie de invenţie şi etc. inovaţie (tehnologii, produse, hibrizi / soiuri etc.) 2.3Granturi / Proiecte câştigate prin competiţie 2.1.3Articole/studii publicate în volumele conferinţelor indexate ISI Proceedings sau internaţionale desfăşurate în ţară sau străinătate (cu ISSN sau ISBN) 2.3.1Director/ responsabil internaţionale naţionale internaţionale naţionale cu mediul de afaceri (valoare minimă euro, cumulativ pentru maximum 3 contracte) Membru în echipă internaţionale naţionale cu mediul de afaceri (valoare minimă euro, cumulativ pentru maxim 3 contracte) 3 3 Recunoaşterea şi impactul activităţii (A3) 3.1Citări în cărţi şi reviste Se exclud ISI / BDI autocitările. Lucrări citate: articol de revistă, conferinţă, carte, teză 3.1.1Citări în reviste ISI şi BDI în revistă ISI cu factor de impact mai mare ca 0 sau indexată BDI Citări în cărţi în carte de specialitate sau volum colectiv publicate în străinătate 4 7

8 în carte de specialitate sau volum colectiv publicate în ţară 2 3.2Prezentări invitate în plenul unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi Profesor invitat (exclusiv ERASMUS) 3.3Membru în colectivele de redacţie sau comitete ştiinţifice ale revistelor şi manifestărilor ştiinţifice, organizator de manifestări ştiinţifice / Recenzor pentru reviste şi manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale indexate ISI 3.4Experienţa de management, analiză şi evaluare în cercetare şi/sau învăţământ internaţionale naţionale ISI BDI naţionale şi internaţionale neindexate Conducere Membru Profesor asociat/visiting/ cadru didactic universitar la o universitate din străinătate, pentru o perioadă de minimum 2 săptămâni sau efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o durată de cel puţin o lună la o universitate din străinătate 3.6Premii 3.7Membru în academii, organizaţii, asociaţii profesionale de prestigiu, naţionale şi internaţionale, apartenenţă la organizaţii din domeniul educaţiei şi cercetării Premii: Academia Română, academii de ramură, alte premii în domeniu, premii internaţionale Academii, organizaţii, asociaţii profesionale de prestigiu, exemplu (nelimitativ): IEEE, AGIR; apartenenţă la organizaţii din domeniul educaţiei şi cercetării (ARACIS, CNATDCU, CNCSIS, CNCS, CNFIS, ANCS, ANSVSA etc.) 3.6.1Academia Română ASAS, AOSR, academii de ramură şi CNCS 3.6.2premii international 3.6.2premii naţionale în domeniu 3.7.1Academia Română ASAS, AOSR şi academii de ramură 3.7.3Conducere asociaţii profesionale 3.7.4Membru în asociaţii profesionale 3.7.5Organizaţii în internaţionale naţionale internaţionale naţionale Conducere 3 domeniul educaţiei şi cercetării Membru

9 4 Management universitar și activități administrative 1 Conducere doctorat 2 Membru al comisiei de susţinere a tezei de doctorat (în afara FEAA) 3 Membru in comisia de intrumare doctoranzi 4 Membru al comisiile de concurs (în afara FEAA) 1 pt / doctorand în stagiu (max. 10 pt / criteriu) 1 punct / comisie (max. 10 pt / criteriu) 1 pt. / comisie / an 1 punct / comisie (max. 10 pt / criteriu) 5 Director de centru de cercetare recunoscut instituțional 2 pt. / an 6 Management universitar rector 15 pt. / an 7 Management universitar prorector, decan 10 pt. / an 8 4Management universitar prodecan, director departament 7 pt. / an 9 Management universitar membru în Consiliul departamentului 1 pt. / an 10 Membru în Senatul Universităţii 3 pt. / an 11 Membru în Consiliul Facultăţii 2 pt. / an 12 Membru în comisiile de lucru la nivel de facultate sau Senat 0,5 pt. / an 13 Activitate la comisia de admitere (licenţă sau master) la nivel de facultate sau universitate 14 Membru în colectivul de realizare a dosarului de acreditare / autorizare a unui program de studii (licenţă, master, ID) 5 pt. / an pt presedinte si secretar 1 pt. / an pentru membri 2 pt / program de studii 15 Elaborare orar 2 pt / an 16 Pagină web personală bilingvă (română şi engleză) pe site-ul Universităţii / Facultăţii 2 pt. 17 Administrator site web departament / facultate 1 pt. / an 18 Participarea la acțiuni de promovare a FEAA 1 pt. / acțiune 19 Organizator al conferințelor FEAA 3 pt./conf. 20 Membru în comitetele redacționale ale revistelor editate la nivel de FEAA 21 Editor șef Membru Organizator de evenimente (conferințe, concursuri, workshop-uri etc.) pentru studenți, cu participarea reprezentanților mediului economico-social 5 pt. / volum 2 pt. / volum 2 pt. / eveniment 22 Organizator de cercuri științifice studențești 2 pt. / an 23 Îndrumarea studenților participanți la concursuri naționale 24 Predarea la programele de studii in limba engleza 25 Alte activități relevante desfășurate în favoarea UCV / FEAA 4 pt. / lucrare premiata 1 pt. / lucrare participanta 1 pt / curs / an univ. 1 pt / activitate 9

10 * Bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele: ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, reconlit, REPEC, DOAJ, Cabells, JSTOR, Science Direct, SpringerLink, ProQuest, DBLP, ACM, INFOSCI. A 1.1 = k i x pi A2.1.1, 2.1.2, = p i /a i A1.3, 2.3, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 = pi x n i unde: pi = punctajul acordat pe fiecare categorie de activităţi ai numărul de autori ai publicaţiei i la care candidatul este autor sau coautor ni = numărul de activităţi efectuate de candidat ki = ponderea numărului de pagini care au ca autor sau coautor candidatul în numărul de pagini total al cărţii/volumului i. Se calculează ca raport între numărul de pagini care au ca autor sau coautor candidatul şi numărul total de pagini ale cărţii/volumului. Ai numărul de autori ai publicaţiei i la care candidatul este autor sau coautor ni = numărul de activităţi efectuate de candidat 10

11 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Str. A.I. Cuza nr.13, cod Tel/Fax: Nume și prenume: Grad didactic actual: Departamentul: Anexa nr. 3 FIȘA DE AUTOEVALUARE Partea I: ACTIVITATEA DIDACTICĂ ȘI PROFESIONALĂ A1. ACTIVITATEA DIDACTICĂ ŞI PROFESIONALĂ 1.1. Cărţi şi capitole/studii în cărţi de specialitate sau volume colective A 1.1 = k i x p i Cărţi de specialitate în edituri internaționale p i k i Autori, Titlu carte, Editura, An apariție, Nr pagini, ISBN Cărţi de specialitate naţionale p i k i Autori, Titlu carte, Editura, An apariție, Nr pagini, ISBN Studiu/Capitol într-o carte de specialitate sau volum colectiv național Autori, Titlu carte, Editura, An apariție, Nr pagini, ISBN p i k i Studiu/Capitol într-o carte de specialitate sau volum colectiv internațional Autori, Titlu carte, Editura, An apariție, Nr pagini, ISBN p i k i Total A Material didactic/lucrări didactice Manuale didactice/monografii Îndrumătoare de lucrări practice 1.3. Coordonare de programe de studii, organizare şi coordonare programe de formare continuă şi proiecte educaţionale Denumire program de studii Total A x evaluare studenți TOTAL A1 = autoevaluare + 10 x evaluare studenți 11

12 Partea II: ACTIVITATEA DE CERCETARE A2. ACTIVITATEA DE CERCETARE 2.1. Articole care prezintă contribuţii specifice originale, în extenso, publicate ca autor sau coautor, în reviste cotate ISI sau BDI Articol care prezintă contribuţii ştiinţifice originale, in extenso, publicat într-o revistă cotată ISI cu factor de impact mai mare ca 0 Autori, Titlu articol, Denumire revista, ISSN, Nr revista, An apariție, pagina, link-ul către ISI Thomson pi A , A , A = ai p i a i Total A Articole care prezintă contribuţii ştiinţifice, în extenso, publicate în reviste indexate de cel puţin două din bazele de date internaţionale p i a i recunoscute Autori, Titlu articol, Denumire revista, ISSN, Nr revista, An apariție, Pagini, Denumirea BDI-urilor, link-ul către articol pe site-ul revistei sau BDI Total A Articole/studii publicate în volumele conferinţelor indexate ISI proceedings sau internaţionale desfăşurate în ţară sau străinătate (cu ISSN sau ISBN) Autori, Titlu articol, Titlu proceedings, ISSN sau ISBN,An apariție, Pagini, link-ul către ISI Thomson sau site-ul conferinței (unde există) p i a i Total A Total A Proprietate intelectuală, brevete de invenţie şi inovaţie etc Internaţionale Naționale 2.3. Granturi/proiecte câştigate prin competiţie A 2.3 = p i x n i Granturi/proiecte câştigate prin competiţie internaționale (director/responsabil) Denumire grant, Nr contract, Finanțator, Valoarea aferentă UCV, Perioada de implementare Granturi/proiecte câştigate prin competiţie naționale (director/responsabil) Denumire grant, Nr contract, Finanțator, Valoarea aferentă UCV, Perioada de implementare Bazele de date internaţionale recunoscute sunt ISI Web ob Knowledge, Scopus, EBSCO, EconLIt, REPEC, DOAJ, Cabells, JSTOR, Science Direct, SpringerLink, ProQuest, DBLP, ACM, INFOSCI 12

13 Granturi/proiecte câştigate prin competiţie cu mediul de afaceri (valoare minimă euro, cumulativ pentru maximum 3 contracte) director/responsabil Denumire grant, Nr contract, Finanțator, Valoarea aferentă UCV, Perioada de implementare Total A Granturi/proiecte câştigate prin competiţie internaționale (membru în echipă) Denumire grant, Nr contract, Finanțator, Valoarea aferentă UCV, Perioada de implementare, Director de grant Granturi/proiecte câştigate prin competiţie naţionale (membru în echipă) Denumire grant, Nr contract, Finanțator, Valoarea aferentă UCV, Perioada de implementare, Director de grant Granturi/proiecte câştigate prin competiţie cu mediul de afaceri (valoare minimă euro, cumulativ pentru maximum 3 contracte) membru în echipă Denumire grant, Nr contract, Finanțator, Valoarea aferentă UCV, Perioada de implementare, Director de grant Total A Total A 2.3. TOTAL A2 Partea III: RECUNOAȘTEREA ȘI IMPACTUL ACTIVITĂȚII A3. RECUNOAŞTEREA ŞI IMPACTUL ACTIVITĂŢII 3.1. Citări în cărţi şi reviste ISI/BDI A 3.1. = p i x n i Citări în reviste ISI cu factor de impact mai mare ca 0 sau indexată BDI Lucrarea care citează Lucrarea citată Autori, Titlu articol, Denumire revista, Autori, Titlu articol, Denumire revista, ISSN, Nr revista, An apariție, link-ul ISSN, Nr revista, An apariție, link-ul către către articol articol Total A Citări în cărți Citări în carte de specialitate sau volum colectiv publicate în străinătate Lucrarea care citează Lucrarea citată Total A

14 Citări în carte de specialitate sau volum colectiv publicate în ţară Lucrarea care citează Lucrarea citată Total A Total A Prezentări invitate în plenul unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi Profesor invitat (exclusiv ERASMUS) Prezentări invitate în plenul unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi Profesor invitat (exclusiv ERASMUS) internaționale Prezentări invitate în plenul unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi Profesor invitat (exclusiv ERASMUS) naționale 3.3. Membru în colectivele de redacţie sau comitetele ştiinţifice al revistelor şi manifestărilor ştiinţifice, organizator de manifestări ştiinţifice/recenzor pentru reviste şi manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale indexate ISI Membru în colectivele de redacţie sau comitetele ştiinţifice al revistelor şi manifestărilor ştiinţifice, organizator de manifestări ştiinţifice/ recenzor pentru reviste şi manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale ISI A 3.3. = p i x n i Membru în colectivele de redacţie sau comitetele ştiinţifice al revistelor şi manifestărilor ştiinţifice, organizator de manifestări ştiinţifice/ recenzor pentru reviste şi manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale BDI Membru în colectivele de redacţie sau comitetele ştiinţifice al revistelor şi manifestărilor ştiinţifice, organizator de manifestări ştiinţifice/ recenzor pentru reviste şi manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale neindexate Total A Experienţă de management, analiză şi evaluare în cercetare şi/sau învăţământ Experienţă de management, analiză şi evaluare în cercetare şi/sau învăţământ Conducere A 3.4. = p i x n i Experienţă de management, analiză şi evaluare în cercetare şi/sau învăţământ Membru Total A

15 3.5. Profesor asociat/visiting/ cadru didactic universitar la o universitate din străinătate, pentru o perioadă de minimum 2 săptămâni sau efectuarea unui stagiu postdoctoral cu o durată de cel puţin o lună la o universitate din străinătate A 3.5. = p i x n i Total A Premii A 3.6. = p i x n i Academia Română ASAS, AOSR, academii de ramură şi CNCS Premii internaţionale Premii naţionale în domeniu Total A Membru în academii, organizaţii, asociaţii profesionale de prestigiu, naţionale şi internaţionale, apartenenţă la organizaţii din domeniul educaţiei şi A 3.7. = p i x n i cercetării Academia Română ASAS, AOSR şi academii de ramură Conducere asociaţii profesionale Membru în asociaţii profesionale Internaționale Membru în asociaţii profesionale naţionale Organizaţii în domeniul educaţiei şi cercetării Conducere Membru Total A 3.7. TOTAL A3 Partea IV: MANAGEMENT UNIVERSITAR ȘI ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE A4. MANAGEMENT UNIVERSITAR ȘI ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE Criteriul de evaluare 1.Conducere doctorat 2.Membru al comisiei de susţinere a tezei de doctorat (în afara FEAA) 3.Membru in comisia de intrumare doctoranzi Comentarii ul acordat 15

16 4.Membru al comisiile de concurs (în afara FEAA) 5.Director de centru de cercetare recunoscut instituțional 6.Management universitar rector 7.Management universitar prorector, decan 8.Management universitar prodecan, director departament 9.Management universitar membru în Consiliul departamentului 10.Membru în Senatul Universităţii 11.Membru în Consiliul Facultăţii 12.Membru în comisiile de lucru la nivel de facultate sau Senat 13.Activitate la comisia de admitere (licenţă sau master) la nivel de facultate sau universitate 14.Membru în colectivul de realizare a dosarului de acreditare / autorizare a unui program de studii (licenţă, master, ID) 15.Elaborare orar 16.Pagină web personală bilingvă (română şi engleză) pe site-ul Universităţii / Facultăţii 17.Administrator site web departament / facultate 18.Participarea la acțiuni de promovare a FEAA 19.Organizator al conferințelor FEAA 20.Membru în comitetele redacționale ale revistelor editate la nivel de FEAA 21.Organizator de evenimente (conferințe, concursuri, workshop-uri etc.) pentru studenți, cu participarea reprezentanților mediului economico-social 22.Organizator de cercuri științifice studențești 23.Îndrumarea studenților participanți la concursuri naționale 24.Predarea la programele de studii in limba engleza 25.Alte activități relevante desfășurate în favoarea UCV / FEAA TOTAL A4 SCORUL GENERAL SG = A1+A2+A3 + A4 16

17 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Str. A.I. Cuza nr.13, cod Tel/Fax: Anul, Data: Ora: Anexa nr. 4 FIŞĂ PENTRU EVALUAREA INTERACŢIUNII STUDENT CADRU DIDACTIC Stimaţi studenţi, Prezenta fişă de evaluare urmăreşte o mai bună cunoaştere a opiniei studenţilor privind disciplinele de studiu şi procesul de predare-învăţare, în scopul ameliorării continue a calităţii procesului educaţional prin cooperarea dintre studenţi şi profesori. Prezentul chestionar vă solicită să evaluaţi activitatea didactică prestată de cadrul didactic nominalizat. Important este să răspundeţi obiectiv şi sincer. Răspunsurile sunt anonime şi nu vor afecta în nici un fel situaţia dumneavoastră la disciplina vizată. Răspundeţi, acordând un punctaj cuprins între 1 şi 10 pentru fiecare din întrebările următoare: 1. Cum apreciați gradul de valorificare a timpului rezervat activităţilor aferente disciplinei predate? 2. Cum apreciaţi calitatea predării sub aspectul metodelor folosite (cursul a fost atractiv, interesant, completat cu exemple adecvate)? 3. Cum apreciaţi modul de interacţiune şi comunicare cu studenţii al cadrului didactic evaluat? 4. Cum apreciați criteriile de evaluare comunicate de către cadrul didactic? 5. Cum apreciaţi, în ansamblu, activitatea desfăşurată de cadrul didactic evaluat la acest curs / seminar? ul se acordă pentru fiecare cadru didactic de predare menţionat în tabelul de mai jos, pentru fiecare dintre cele 5 întrebări. Nr. acordat Cadru didactic Disciplina predată crt. Întreb. 1 Întreb. 2 Întreb. 3 Întreb. 4 Întreb Scala de transformare a notelor în calificative este următoarea: Nota mai mic decât 5 Calificativul foarte bine bine satisfăcător nesatisfăcător Comentarii personale Dacă doriţi să dezvoltaţi oricare dintre răspunsuri sau să faceţi anumite comentarii, vă rugăm să utilizaţi spaţiile de mai jos sau de pe verso: Reprezentant BCF Reprezentant studenţi 17

18 Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Str. A.I. Cuza nr.13, cod Tel/Fax: Anexa nr. 5 RAPORT DE EVALUARE Cadrul didactic: Nume prenume: Grad didactic Departamentul: Comisia: Director Departament: Membri Consiliu : Departament SINTEZĂ Criteriul de evaluare A1: ACTIVITATEA DIDACTICĂ ȘI PROFESIONALĂ A2: ACTIVITATEA DE CERCETARE A3: RECUNOAȘTEREA ȘI IMPACTUL ACTIVITĂȚII A4: MANAGEMENT UNIVERSITAR ȘI ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE SCORUL GENERAL Scorul obţinut Data: 18

ică şi profesională (A1) Nr.crt. Domeniul activităţilor Anexa 2 la Metodologia de concurs didactic Anexa nr COMISIA ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINIS

ică şi profesională (A1) Nr.crt. Domeniul activităţilor Anexa 2 la Metodologia de concurs didactic Anexa nr COMISIA ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINIS ică şi profesională (A1) Nr.crt. Domeniul activităţilor Anexa 2 la Metodologia de concurs didactic Anexa nr. 27 - COMISIA ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR STANDARDE minimumale NECESARE ŞI

Mai mult

FIŞA DE VERIFICARE A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR MINIMALE pentru ocuparea posturilor didactice de conferenţiar/profesor universitar Domeniul ARTE VIZUAL

FIŞA DE VERIFICARE A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR MINIMALE pentru ocuparea posturilor didactice de conferenţiar/profesor universitar Domeniul ARTE VIZUAL FIŞA DE VERIFICARE A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR MINIMALE pentru ocuparea posturilor didactice de conferenţiar/profesor universitar ARTE VIZUALE Specializarea ISTORIA ȘI TEORIA ARTEI I. DATE DESPRE CANDIDAT

Mai mult

Grile de evaluare pentru ocuparea posturilor didactice

Grile de evaluare pentru ocuparea posturilor didactice Grilele pentru evaluarea candidaţilor la concursul pentru ocuparea posturilor didactice la aprobate prin H.S 122/27.04.2009 Preparator universitar Nr. Crt. Criteriu de evaluare Indicator de performanţă

Mai mult

Microsoft Word - Fisa standarde CNATDCU_Noi_2016.docx

Microsoft Word - Fisa standarde CNATDCU_Noi_2016.docx FIȘA INDIVIDUALĂ De calcul al punctajului la standardele CNATDCU REALIZATĂ ÎN CONFORMITATE CU OMEN 6129/2016 POZIȚIE: NUME, PRENUME: TABEL SUMATIV Criteriu Indicatori esențiali / suma indicatorilor Realizări

Mai mult

ORDIN nr din 20 decembrie 2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţă

ORDIN nr din 20 decembrie 2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţă ORDIN nr. 6560 din 20 decembrie 2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare

Mai mult

PROCEDURĂ PRIVIND EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE LA

PROCEDURĂ PRIVIND EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE LA PROCEDURĂ PRIVIND EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE LA UNIVERSITATEA ROMÂNOGERMANĂ DIN SIBIU Cod procedură Ediţia Revizia Nr. pagini URGS 04 4 0 I. Scop. Instituirea unei proceduri metodologice prin care: Studenţii

Mai mult

C.A. Senat Avizat Aprobat, Rector, Președinte Senat Universitatea din Bucureşti Precizări privind organizarea concursului pentru

C.A. Senat Avizat Aprobat, Rector, Președinte Senat Universitatea din Bucureşti Precizări privind organizarea concursului pentru C.A. Senat Avizat Aprobat, Rector, Președinte Senat 13.07.2016 27.07.2016 Universitatea din Bucureşti Precizări privind organizarea concursului pentru funcţia de director al Consiliului Studiilor Universitare

Mai mult

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA,FUNCŢIONAREA ŞI FINANŢAREA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE DIN UNIVERSITATEA,,CONSTANTIN BRÂNCOVEANU -PITEŞTI 2016

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA,FUNCŢIONAREA ŞI FINANŢAREA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE DIN UNIVERSITATEA,,CONSTANTIN BRÂNCOVEANU -PITEŞTI 2016 REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA,FUNCŢIONAREA ŞI FINANŢAREA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE DIN UNIVERSITATEA,,CONSTANTIN BRÂNCOVEANU -PITEŞTI 2016 PREAMBUL Cercetarea ştiinţifică este o componentă fundamentală

Mai mult

ANEXA 4 - MEDICINĂ Fișă de verificare a standardelor minime, pentru ocupare a funcției de conferenţiar, respectiv cercetător ştiinţific II Nume... Pre

ANEXA 4 - MEDICINĂ Fișă de verificare a standardelor minime, pentru ocupare a funcției de conferenţiar, respectiv cercetător ştiinţific II Nume... Pre ANEXA 4 - MEDICINĂ Fișă de verificare a standardelor minime, pentru ocupare a funcției de conferenţiar, respectiv cercetător ştiinţific II Nume... Prenume... Data şi locul naşterii.... Doctor in ştiinţe

Mai mult

1 ANEXA 1 CANDIDAT: Prof. Univ. Dr. Ing. Dan - Paul Ștefănescu Facultatea de Inginerie, Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu COMISIA: INGINERIE GEOLOGI

1 ANEXA 1 CANDIDAT: Prof. Univ. Dr. Ing. Dan - Paul Ștefănescu Facultatea de Inginerie, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu COMISIA: INGINERIE GEOLOGI 1 ANEXA 1 CANDIDAT: Prof. Univ. Dr. Ing. Dan - Paul Ștefănescu Facultatea de Inginerie, Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu COMISIA: INGINERIE GEOLOGICĂ, MINE, PETROL ȘI GAZE 1. Structura activității candidatului:

Mai mult

CERERE ÎNSCRIERE

CERERE ÎNSCRIERE REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru acordarea burselor postdoctorale şi a activităţii de cercetare a bursierilor, în perioada 2010-2013, în cadrul proiectului "Cercetarea

Mai mult

Metodologia de autoevaluare a activității Școlii Doctorale UTCN Anexa 1 - SISTEMUL DE CRITERII, STANDARDE ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ UTILIZAȚI ÎN AC

Metodologia de autoevaluare a activității Școlii Doctorale UTCN Anexa 1 - SISTEMUL DE CRITERII, STANDARDE ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ UTILIZAȚI ÎN AC Metodologia de autoevaluare a activității Școlii Doctorale UTCN Anexa 1 - SISTEMUL DE CRITERII, STANDARDE ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ UTILIZAȚI ÎN ACREDITAREA ȘI EVALUAREA PERIODICĂ A DOMENIILOR DE STUDII

Mai mult

DEPARTAMENTUL PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII Str. Manaştur Nr. 3-5 Cod: Tel./Fax: Int FISA DE AUTO

DEPARTAMENTUL PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII Str. Manaştur Nr. 3-5 Cod: Tel./Fax: Int FISA DE AUTO FISA DE AUTOEVALUARE A ACTIVITATII CADRELOR DIDACTICE SI DE CERCETARE (postdoc si doctoranzi) pentru perioada IANUARIE - DECEMBRIE 0 LIPSA DOCUMENTELOR ATASATE IN FORMAT ELECTRONIC, ACOLO UNDE ACESTEA

Mai mult

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE R O M Â N I A MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Universitatea Naţională de Apărare Carol I Exemplarul nr. _ METODOLOGIA DE ORGANIZARE A ALEGERILOR ȘI DESEMNARE A MEMBRILOR CONSILIULUI PENTRU STUDII UNIVERSITARE

Mai mult

COD USAMVBT PG 001- R090 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai I al României din Timişoara METODOLOGIE PRI

COD USAMVBT PG 001- R090 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai I al României din Timişoara METODOLOGIE PRI METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN CARIERA DIDACTICĂ ÎN UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI DIN TIMIŞOARA

Mai mult

ANEXA 1 Fișă de verificare a standardelor minime, pentru ocupare a funcției de asistent, respectiv asistent de cercetare/cercetător ştiințific Nume...

ANEXA 1 Fișă de verificare a standardelor minime, pentru ocupare a funcției de asistent, respectiv asistent de cercetare/cercetător ştiințific Nume... ANEXA 1 Fișă de verificare a standardelor minime, pentru ocupare a funcției de asistent, respectiv asistent de cercetare/cercetător ştiințific Nume... Prenume... Data şi locul naşterii... CNP... 1. Doctor

Mai mult

1

1 U N I V E R S I T A T E A V A S I L E A L E C S A N D R I D I N B A C Ă U PRIVIND ORGANIZAREA, DESFĂŞURAREA ŞI FINANŢAREA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE COD: PREZENTA DOCUMENTAŢIE ESTE PROPRIETATEA UNIVERSITĂŢII

Mai mult

Facultatea de Stinte si Mediu

Facultatea de Stinte si Mediu Universitatea Dunarea de Jos din Galati Facultatea de Stinte si Mediu Raport de activitate pe anul 2013 Facultatea de Ştiinţe și Mediu are o tradiţie de peste 45 de ani in pregătirea absolvenţilor de liceu

Mai mult

UNIVERSITATEA. Fişă de autoevaluare a activităţii stiintifice în anul... ( ) Facultatea: Numele si prenumele: Gradul didactic: Vârsta

UNIVERSITATEA. Fişă de autoevaluare a activităţii stiintifice în anul... ( ) Facultatea: Numele si prenumele: Gradul didactic: Vârsta UNIVERSITATEA. Fişă de autoevaluare a activităţii stiintifice în anul... (..-....) Facultatea: Numele si prenumele: Gradul didactic: Vârsta ACTIVITATEA STIINTIFICA I PUBLICAŢII I. PUBLICATII LA NIVEL NATIONAL

Mai mult

RECTORAT

RECTORAT Ministerul Educaţiei N aţionale UN IVERSITATEA DE ŞTIIN ŢE AGRICOLE ŞI MEDICIN Ă VETERIN ARĂ ION ION ESCU DE LA BRAD DIN IAŞI U n i v e r s i t y o f A p p l i e d L i f e S c i e n c e s a n d E n v i

Mai mult

Raportul Directorului Departamentului de Ştiinţe Economice aferent anului 2015 Prof. Dr. Felix Arion 22/01/2016

Raportul Directorului Departamentului de Ştiinţe Economice aferent anului 2015 Prof. Dr. Felix Arion 22/01/2016 Raportul Directorului Departamentului de Ştiinţe Economice aferent anului 2015 Prof. Dr. Felix Arion 22/01/2016 Cuprins A. Activitate didactică 1. Structura resursei umane 2. Studenți 3. Publicații in

Mai mult

NUME CANDIDAT Babeş (Linte) Ramona Mădălina FIŞA DE VERIFICARE PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE ŞEF DE LUCRĂRI Poziţia profesională actuală PARCURSUL PR

NUME CANDIDAT Babeş (Linte) Ramona Mădălina FIŞA DE VERIFICARE PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE ŞEF DE LUCRĂRI Poziţia profesională actuală PARCURSUL PR NUME CANDIDAT Babeş (Linte) Ramona Mădălina FIŞA DE VERIFICARE PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE ŞEF DE LUCRĂRI Poziţia profesională actuală PARCURSUL PROFESIONAL DA NU Punctaj Maxim Autoevaluare Comisie

Mai mult

RECTORAT

RECTORAT Ministerul Educaţiei Naţionale UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ ION IONESCU DE LA BRAD DIN IAŞI University of Applied Life Sciences and Environment FACULTATEA DE AGRICULTURĂ RAPORT

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENTUL privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice și

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENTUL privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice și MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENTUL privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante din UVT Elaborat: Prorector Strategie

Mai mult

METODOLOGIE DE DESFĂSURARE A CONCURSULUI PENTRU FUNCTIA DE DIRECTOR AL CONSILIULUI PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT (CSUD) DE LA I

METODOLOGIE DE DESFĂSURARE A CONCURSULUI PENTRU FUNCTIA DE DIRECTOR AL CONSILIULUI PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT (CSUD) DE LA I METODOLOGIE DE DESFĂSURARE A CONCURSULUI PENTRU FUNCTIA DE DIRECTOR AL CONSILIULUI PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT (CSUD) DE LA I.O.S.U.D. UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA CAPITOLUL 1 DISPOZIłII

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALEȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT privind acordarea burselor de cercetare postdoc

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALEȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT privind acordarea burselor de cercetare postdoc MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALEȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT privind acordarea burselor de cercetare postdoctorală ale Facultății de Științe Politice, Filosofie

Mai mult

Facultatea de Matematică şi Informatică PLAN OPERAŢIONAL 2017 Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel: Fax: e-

Facultatea de Matematică şi Informatică PLAN OPERAŢIONAL 2017 Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel: Fax: e- Facultatea de Matematică şi Informatică PLAN OPERAŢIONAL 2017 Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO-400084 Tel: 0264.405.327 Fax: 0264.591.906 e-mail: math@math.ubbcluj.ro web: http://www.cs.ubbcluj.ro

Mai mult

Documente de referinţă:

Documente de referinţă: Pagina: 1 din 21 Documente de referinţă: Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 Carta UMFST Târgu Mureş Regulamentul de organizare şi funcţionare a UMFST Târgu Mureş OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii

Mai mult

Haisan (Flos) Petronela Lacramioara - Fisa de verificare standarde minimale A. Criterii şi indicatori de perferomanţă în cercetarea ştiinţifică Ind De

Haisan (Flos) Petronela Lacramioara - Fisa de verificare standarde minimale A. Criterii şi indicatori de perferomanţă în cercetarea ştiinţifică Ind De Haisan (Flos) Petronela Lacramioara - Fisa de verificare standarde minimale A. Criterii şi indicatori de perferomanţă în cercetarea ştiinţifică Ind Denumirea indicatorului Punctaj Unitate de masura Document

Mai mult

UNIVERSITATEA

UNIVERSITATEA UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRANCOVEANU PITEŞTI METODOLOGIE PRIVIND EVALUAREA ACTIVITĂŢII CADRELOR DIDACTICE 2016 1. SCOP Scopul acestei metodologii este de a descrie procedura de evaluare profesională individuală

Mai mult

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI Fişă de autoevaluare a activităţii stiintifice si didactice în anul 2011 Facultatea: Numele si prenumele: Gradul d

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI Fişă de autoevaluare a activităţii stiintifice si didactice în anul 2011 Facultatea: Numele si prenumele: Gradul d UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI Fişă de autoevaluare a activităţii stiintifice si didactice în anul 0 Facultatea: Numele si prenumele: Gradul didactic: ACTIVITATEA STIINTIFICA I I. I.. I.. I.. I..

Mai mult

Microsoft Word - CRITERII SI BAREMURI.doc

Microsoft Word - CRITERII SI BAREMURI.doc UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI FACULTATEA DE MECANICĂ Str. Domnească 111, Tel./Fax: +40 236 314463 800201 - Galaţi, România www.mec.ugal.ro CRITERII SI BAREMURI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE

Mai mult

Către,

Către, MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA Piaţa Libertăţii, nr. 1, 300077, Timişoara, tel./ fax: +40 256 592 654 METODOLOGIA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII

Mai mult

DOMENIUL MEDICINĂ

DOMENIUL MEDICINĂ ANEXA 1- Medicina Standarde proprii UMF din Craiova pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare Standarde proprii UMF din Craiova

Mai mult

Universitatea Bogdan Vodă din Cluj-Napoca 1 Regulamentul de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului didactic REGULAMENTUL DE EVALUARE

Universitatea Bogdan Vodă din Cluj-Napoca 1 Regulamentul de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului didactic REGULAMENTUL DE EVALUARE 1 REGULAMENTUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR PROFESIONALE ALE PERSONALULUI DIDACTIC Evaluarea performanţelor profesionale pentru cadrele e creează cadrul pentru realizarea concordanţei între cerinţele postului

Mai mult

1. ÎNVĂŢĂMÂNT Obiectiv 1. Autorizarea și acreditarea unor noi programe de studiu nivel licență și master 2. Evaluarea periodică a unor programe de stu

1. ÎNVĂŢĂMÂNT Obiectiv 1. Autorizarea și acreditarea unor noi programe de studiu nivel licență și master 2. Evaluarea periodică a unor programe de stu 1. ÎNVĂŢĂMÂNT 1. Autorizarea și acreditarea unor noi programe de studiu nivel licență și master 2. Evaluarea periodică a unor programe de studiu nivel licență și master PLANUL OPERAŢIONAL AL FACULTĂȚII

Mai mult

GHIDUL

GHIDUL Master - Acreditare Agenţia Română de Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior FIŞA VIZITEI în vederea acreditării programelor universitare de masterat (include FIŞA a) CERINŢE NORMATIVE OBLIGATORII,

Mai mult

Microsoft Word - Anunt concurs cadre didactice FDSA

Microsoft Word - Anunt concurs cadre didactice     FDSA Universitatea Ecologică din București Facultatea de Drept și Științe Administrative Departamentul de Științe Juridice și Administrative Concurs pentru ocuparea postului de conferențiar, poziția 13 Disciplinele:

Mai mult

EXERCIȚIUL NAȚIONAL DE EVALUARE A CERCETĂRII (ENEC) GHIDUL UNIVERSITĂȚILOR PENTRU EXERCIȚIUL NAȚIONAL DE EVALUARE A CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE Grupul de d

EXERCIȚIUL NAȚIONAL DE EVALUARE A CERCETĂRII (ENEC) GHIDUL UNIVERSITĂȚILOR PENTRU EXERCIȚIUL NAȚIONAL DE EVALUARE A CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE Grupul de d EXERCIȚIUL NAȚIONAL DE EVALUARE A CERCETĂRII (ENEC) GHIDUL UNIVERSITĂȚILOR PENTRU EXERCIȚIUL NAȚIONAL DE EVALUARE A CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE Grupul de domenii III: Științe Sociale şi Economice Domeniul 28:

Mai mult

Microsoft Word - Metodologie_concurs_FMI-martie-2019

Microsoft Word - Metodologie_concurs_FMI-martie-2019 Universitatea din București Facultatea de Matematică și Informatică Regulament intern de organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice Art.1. Dispoziții generale a. Prezentul Regulament

Mai mult

RAPORT

RAPORT RAPORT al Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC) a Facultății de Inginerie -2017 1. Misiune, obiective, integritate academică: Facultatea de Inginerie face parte din Universitatea Aurel

Mai mult

ANEXE Metodologie_ocupare_posturi_didactice _1_

ANEXE Metodologie_ocupare_posturi_didactice _1_ Anexa 1a Universitatea George Bacovia din Bacău Facultatea Departamentul Didactic şi de Cercetare Poz. Postului... Disciplina(ele) postului:..., Domeniul..., Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor

Mai mult

RAPORT DE AUTOEVALUARE perioada Februarie Februarie Datele de autentificare ale unităţii de cercetare-dezvoltare 1.1. Denumirea: INAS S

RAPORT DE AUTOEVALUARE perioada Februarie Februarie Datele de autentificare ale unităţii de cercetare-dezvoltare 1.1. Denumirea: INAS S RAPORT DE AUTOEVALUARE perioada Februarie 2005 - Februarie 2008 1. Datele de autentificare ale unităţii de cercetare-dezvoltare 1.1. Denumirea: INAS SA 1.2. Statutul juridic: Societate pe acţiuni 1.3.

Mai mult

Planul operațional al Facultății de Inginerie Mecanică și Electrică în anul universitar Activitatea educațională Obiectiv Acțiune nivel p

Planul operațional al Facultății de Inginerie Mecanică și Electrică în anul universitar Activitatea educațională Obiectiv Acțiune nivel p Planul operațional al Facultății de Inginerie Mecanică și Electrică în anul universitar -2019 Pregătirea acțiunilor de întocmire și a dosarelor de autoevaluare pentru reacreditarea programelor de studii

Mai mult

Contract de Studii Universitare de Doctorat Nr. din I. PĂRŢILE 1.1. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA, Instituție Organizatoare de Studii Universi

Contract de Studii Universitare de Doctorat Nr. din I. PĂRŢILE 1.1. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA, Instituție Organizatoare de Studii Universi Contract de Studii Universitare de Doctorat Nr. din I. PĂRŢILE 1.1. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA, Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat, denumită în continuare IOSUD-UTCN,

Mai mult

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII Calea Mărăşeşti, Nr. 157

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII Calea Mărăşeşti, Nr. 157 ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău, 600115 Tel. +40-234-542411, fax +40-234-545753

Mai mult

Ministerul Educaţiei Naţionale Ordinul nr. 5110/2018 privind aprobarea standardelor naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor În vigoare

Ministerul Educaţiei Naţionale Ordinul nr. 5110/2018 privind aprobarea standardelor naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor În vigoare Ministerul Educaţiei Naţionale Ordinul nr. 5110/2018 privind aprobarea standardelor naţionale minimale pentru acordarea titlului de doctor În vigoare de la 24 septembrie 2018 Publicat în Monitorul Oficial,

Mai mult

FACULTATEA DE AUTOMATICA SI CALCULATOARE Regulamentul de organizare al examenelor de diplomă și de disertație pentru programele de studii din domeniul

FACULTATEA DE AUTOMATICA SI CALCULATOARE Regulamentul de organizare al examenelor de diplomă și de disertație pentru programele de studii din domeniul FACULTATEA DE AUTOMATICA SI CALCULATOARE Regulamentul de organizare al examenelor de diplomă și de disertație pentru programele de studii din domeniul Ingineria sistemelor CAPITOLUL 1. PREVEDERI GENERALE

Mai mult

Microsoft Word - RAPORT CEAC - FSUS 2018

Microsoft Word - RAPORT CEAC - FSUS 2018 RAPORT al Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC) a Facultății de Științe Umaniste și Sociale -2018 1. Misiune, obiective, integritate academică Facultatea de Științe Umaniste și Sociale

Mai mult

Universitatea din Craiova Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor PROCES VERBAL Încheiat astăzi, 03 iunie 2019, cu ocazia întrunirii comisi

Universitatea din Craiova Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor PROCES VERBAL Încheiat astăzi, 03 iunie 2019, cu ocazia întrunirii comisi Universitatea din Craiova Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor PROCES VERBAL Încheiat astăzi, 03 iunie 2019, cu ocazia întrunirii comisiei de selecție a studenților beneficiari ai locurilor

Mai mult

POLITICA ŞI OBIECTIVELE UNIVERSITĂŢII „ARTIFEX” DIN BUCUREŞTI

POLITICA ŞI OBIECTIVELE UNIVERSITĂŢII „ARTIFEX” DIN BUCUREŞTI A u B ROMÂNIA Ministerul Educaţiei Naționale Universitatea ARTIFEX din Bucureşti Acreditată prin Legea nr.133/2005 Str. Economu Cezărescu nr. 47, sector 6, București Telefoane: 021.316.61.67; 021.316.61.68;

Mai mult

Microsoft Word - PLAN OPERATIONAL SIM

Microsoft Word - PLAN OPERATIONAL SIM UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tel./Fax: +40 268 471626; Tel.+40 268 412921- int.157 e-mail: f-sim@unitbv.ro PLAN OPERAŢIONAL pentru perioada anului

Mai mult

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII PLAN OPERAŢIONAL AL FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII pentru anul

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII PLAN OPERAŢIONAL AL FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII pentru anul UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII PLAN OPERAŢIONAL AL FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII pentru anul 2014 1. Obiective şi acţiuni specifice privind managementul

Mai mult

Investeşte în oameni

Investeşte în oameni CORBOȘ RĂZVAN-ANDREI INFORMAŢII PERSONALE Adresă Piața Romană, nr. 6, Sector 1, Bucureşti, România, cod 010374 Telefon +40 21.319.19.00 / int. 165 E-mail razvan.corbos@man.ase.ro EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Mai mult

Microsoft Word - Plan operational_ACE_2014.doc

Microsoft Word - Plan operational_ACE_2014.doc Universitatea din Craiova Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică PLAN OPERAŢIONAL PENTRU ANUL 0 PRINCIPII GENERALE Planul operaţional pentru anul 0 este elaborat în acord cu prevederile

Mai mult

Situatia promovabilitatii studentilor

Situatia promovabilitatii studentilor Aprobat in Consiliul Facultății din 07.12.2015 PLANUL OPERAŢIONAL al FACULTĂŢII ŞTIINŢA ŞI INGINERIA ALIMENTELOR pentru anul universitar 2015-2016 Planul Operaţional al Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria

Mai mult

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR Str. Splaiul Unirii, nr. 76, sector 4, Bucureşti Tel: +40--07900, Fax: +40--08774, E-mail office@ucdc.ro Universitatea Creştinã Dimitrie Cantemir APROBAT, RECTOR

Mai mult

RAPORT PRIVIND PROCESUL DE EVALUARE COLEGIALĂ A ACTIVITĂȚII CADRELOR DIDACTICE 2016/2017 Evaluarea colegială (interevaluarea) constituie un aspect imp

RAPORT PRIVIND PROCESUL DE EVALUARE COLEGIALĂ A ACTIVITĂȚII CADRELOR DIDACTICE 2016/2017 Evaluarea colegială (interevaluarea) constituie un aspect imp RAPORT PRIVIND PROCESUL DE EVALUARE COLEGIALĂ A ACTIVITĂȚII CADRELOR DIDACTICE 2016/2017 Evaluarea colegială (interevaluarea) constituie un aspect important în procesul de asigurare a calității, fiind

Mai mult

Regulament privind întocmirea statelor de funcţii

Regulament privind întocmirea statelor de funcţii REGULAMENT PRIVIND ÎNTOCMIREA STATELOR DE FUNCŢII PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2014-2015 A. NR. DE ORE/AN NORMATE 1. Numar de săptămâni normate/an; 41 săptămâni x 5 zile/săptămână 205 zile lucratoare/an x 8

Mai mult

FIȘĂ DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII DIDACTICE DE CĂTRE COLEGI Facultatea Departamentul 1. Numele și prenumele cadrului didactic evaluat Funcția didactică:

FIȘĂ DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII DIDACTICE DE CĂTRE COLEGI Facultatea Departamentul 1. Numele și prenumele cadrului didactic evaluat Funcția didactică: FIȘĂ DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII DIDACTICE DE CĂTRE COLEGI Facultatea Departamentul 1. Numele și prenumele cadrului didactic evaluat 2. Data evaluării 3. Evaluatori 1. Nume, prenume 2. Nume, prenume Dimensiuni

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT PRIVIND STATELE DE FUNCŢII ŞI NORMELE UNIVERSITARE Regul

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT PRIVIND STATELE DE FUNCŢII ŞI NORMELE UNIVERSITARE Regul MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT PRIVIND STATELE DE FUNCŢII ŞI NORMELE UNIVERSITARE Regulation regarding the payroll system and teaching loads

Mai mult

Microsoft Word - Plan managerial.docx

Microsoft Word - Plan managerial.docx UNIVERSITATEA AUREL VLAICU DIN ARAD FACULTATEA DE ȘTIINȚE UMANISTE ȘI SOCIALE PROGRAM MANAGERIAL PENTRU CANDIDATURA LA FUNCȚIA DE DECAN CANDIDAT Conf.univ.dr. Alina IONESCU Facultatea de Științe Umaniste

Mai mult

RAPORT PRIVIND PROCESUL DE EVALUARE COLEGIALĂ A ACTIVITĂȚII CADRELOR DIDACTICE 2017/2018 Evaluarea colegială (interevaluarea) constituie un aspect imp

RAPORT PRIVIND PROCESUL DE EVALUARE COLEGIALĂ A ACTIVITĂȚII CADRELOR DIDACTICE 2017/2018 Evaluarea colegială (interevaluarea) constituie un aspect imp RAPORT PRIVIND PROCESUL DE EVALUARE COLEGIALĂ A ACTIVITĂȚII CADRELOR DIDACTICE 2017/2018 Evaluarea colegială (interevaluarea) constituie un aspect important în procesul de asigurare a calității, fiind

Mai mult

Intrebari frecvente PCE_Competitia O persoana care beneficiaza de o bursa postdoctorala finantata prin fonduri de coeziune (POSDRU) care se fi

Intrebari frecvente PCE_Competitia O persoana care beneficiaza de o bursa postdoctorala finantata prin fonduri de coeziune (POSDRU) care se fi Intrebari frecvente PCE_Competitia 2012 1. O persoana care beneficiaza de o bursa postdoctorala finantata prin fonduri de coeziune (POSDRU) care se finalizeaza la data de 30.04.2013, poate depune un proiect

Mai mult

Microsoft Word - REGULAMENT SENAT_2011.doc

Microsoft Word - REGULAMENT SENAT_2011.doc UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI R E G U L A M E N T de organizare şi funcţionare a SENATULUI UNIVERSITAR Organizarea Senatului universitar Art. 1. Senatul universitar

Mai mult

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIŞ DIN ARAD ARAD, Bd. Revoluţiei nr , tel./fax 00

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIŞ DIN ARAD ARAD, Bd. Revoluţiei nr , tel./fax 00 ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIŞ DIN ARAD 310025 ARAD, Bd. Revoluţiei nr. 94-96, tel./fax 0040/0257/280260, e-mail: rectorat@uvvg.ro, web: www.uvvg.ro

Mai mult

Către

Către PROCEDURI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A COMISIEI DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ UNIVERSITARĂ DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII EUROPENE "DRĂGAN" DIN LUGOJ Elaborat: Avizat: Comisia de etică și deontologie

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT BUCUREŞTI METODOLOGIA de acordare a gradaţiei de merit pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control și pentru personalul

Mai mult

Documente de referinţă:

Documente de referinţă: RAPORT SINTETIC PRIVIND EVALUAREA PERFORMANȚELOR PROFESIONALE ALE CADRELOR DIDACTICE PENTRU ANUL 2018 INTRODUCERE: Evaluarea performanțelor cadrelor didactice se realizează anual și are la bază patru componente

Mai mult

A n e x a nr

A n e x a nr UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR DEPARTAMENTUL DE Economie, Contabilitate Şi Afaceri Internaţionale Postul scos la concurs Lector, Poz. 33 Disciplinele postului

Mai mult

REGULAMENT ADMITERE 2015 pentru site

REGULAMENT ADMITERE 2015 pentru site REGULAMENT DE ORGANIZARE A CONCURSULUI DE ADMITERE 2015 1 UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCOVEANU din Piteşti REGULAMENT DE ORGANIZARE A CONCURSULUI DE ADMITERE 2015 (organizarea înscrierii, condiţiile de

Mai mult

Anexa Nr. 2 Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale în vedere obţinerii atestatului de abilitare (în conformitate cu Anexele nr.20, 22

Anexa Nr. 2 Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale în vedere obţinerii atestatului de abilitare (în conformitate cu Anexele nr.20, 22 Anexa Nr. 2 Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale în vedere obţinerii atestatului de abilitare (în conformitate cu Anexele nr.20, 22 şi 23 din O.M. 6560/2012, publicat în Mon. Of. 890

Mai mult

REGULAMENT privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat

REGULAMENT privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat REGULAMENT privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat Aprobat în şedinţa Senatului Universităţii din 22 septembrie 2005 CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. (1) Universitatea

Mai mult

EVALUAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE DE CĂTRE STUDENȚI ÎN ANUL UNIVERSITAR Semestrul II CENTRUL DE DEZVOLTARE UNIVERSITARĂ ȘI MANAGEMENT AL CALIT

EVALUAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE DE CĂTRE STUDENȚI ÎN ANUL UNIVERSITAR Semestrul II CENTRUL DE DEZVOLTARE UNIVERSITARĂ ȘI MANAGEMENT AL CALIT EVALUAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE DE CĂTRE STUDENȚI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016-2017 Semestrul II CENTRUL DE DEZVOLTARE UNIVERSITARĂ ȘI MANAGEMENT AL CALITĂȚII IULIE 2017 1 CUPRINS Pag. Cadrul legislativ și

Mai mult

Propunerile ANOSR pentru modificarea unor indicatori aferenți fiecărei arii de performanță a activității universității, parte din Metodologia de evalu

Propunerile ANOSR pentru modificarea unor indicatori aferenți fiecărei arii de performanță a activității universității, parte din Metodologia de evalu Propunerile ANOSR pentru modificarea unor i aferenți fiecărei arii de a activității universității, parte din Metodologia de evaluare în scopul clasificării instituțiilor de învățământ superior și ierarhizării

Mai mult

Microsoft Word - ORDIN Nr 4843 din 1 aug 2006 IOSUD.doc

Microsoft Word - ORDIN   Nr 4843 din 1 aug 2006 IOSUD.doc ORDIN Nr. 4843 din 1 august 2006 privind domeniile pentru studii universitare de doctorat, sistemul de criterii şi metodologia de evaluare a instituţiilor de învăţământ superior pentru aprobarea organizării

Mai mult

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE al Consiliului de Administraţie al Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca Dată emitere: septembrie

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE al Consiliului de Administraţie al Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca Dată emitere: septembrie REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE al Consiliului de Administraţie al Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca Dată emitere: septembrie 2012 Dată revizuire 1: martie 2016 Dată revizuire 2:

Mai mult

ORDIN nr din 21 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale, pe d

ORDIN nr din 21 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale, pe d ORDIN nr. 6.153 din 21 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale, pe domenii EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII

Mai mult

Aprobată în Comisia Paritară din data 17 februarie 2016 Validată în Consiliul de Administrație al I.S.J Constanța din data 19 februarie 2016 Elaborată

Aprobată în Comisia Paritară din data 17 februarie 2016 Validată în Consiliul de Administrație al I.S.J Constanța din data 19 februarie 2016 Elaborată Aprobată în Comisia Paritară din data 17 februarie 2016 Validată în Consiliul de Administrație al I.S.J Constanța din data 19 februarie 2016 Elaborată şi aprobată în conformitate cu O.M.E.C.S. nr. 5557/27.10.2015

Mai mult

Nr

Nr METODOLOGIE PRIVIND STABILIREA DE SALARII DIFERENȚIATE PENTRU PERSONALUL DIN FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR (FEAA) Elaborat: Decan FEAA, Prof. univ. dr. Petru ȘTEFEA Aviz juridic:

Mai mult

Către,

Către, ANEXA 1 Hotărâre Senat 12/17.10.2012 REGULAMENT PRIVIND STATELE DE FUNCŢII ŞI NORMELE UNIVERSITARE Prezentul regulament este elaborat în temeiul prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, Legii

Mai mult

R E G U L A M E N T

R E G U L A M E N T M E T O D O L O G I E privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii doctorale pentru anul universitar 2014-2015 I. PRINCIPII Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi este Instituţie

Mai mult

CARTA UNIVERSITĂŢII TEHNICE DIN CLUJ-NAPOCA

CARTA UNIVERSITĂŢII TEHNICE DIN CLUJ-NAPOCA Aprobat în Senatul din 22.01.2008 CARTA UNIVERSITĂŢII TEHNICE DIN CLUJ-NAPOCA TITLUL I. PRINCIPII GENERALE Art.1. În activitatea academică, prestaţia intelectuală este determinantă, iar gândirea, ca proces

Mai mult

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău Tel.

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău Tel. ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău 600115 Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-545753 http://www.ub.ro;

Mai mult

Decizia Senatului 523/ modificat prin decizia nr Anexa 7. PROCEDURA DE EVALUARE INTERNĂ A PROGRAMELOR DE STUDII DE LICENȚĂ 1. Scopul S

Decizia Senatului 523/ modificat prin decizia nr Anexa 7. PROCEDURA DE EVALUARE INTERNĂ A PROGRAMELOR DE STUDII DE LICENȚĂ 1. Scopul S Decizia Senatului 523/2007.07.19 modificat prin decizia nr. 1781 Anexa 7. PROCEDURA DE EVALUARE INTERNĂ A PROGRAMELOR DE STUDII DE LICENȚĂ 1. Scopul Scopul acestei proceduri este de a stabili modul de

Mai mult

Nr

Nr GRILĂ DE (AUTO)EVALUARE Validată în Comisia paritară din data de 30.03.2017 PENTRU ACORDAREA GRADAȚIEI DE MERIT 2017 SECRETAR, SECRETAR ȘEF NUME ȘI PRENUME UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT FUNCȚIA SPECIALITATEA

Mai mult

Microsoft Word - ProceduraCazareETH

Microsoft Word - ProceduraCazareETH GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI PROCEDURA PRIIVIIND CAZAREA STUDENŢIILOR FACULTĂŢIIII DE ELECTROTEHNIICĂ ÎÎN CAMPUSUL STUDENŢESC TUDOR VLADIIMIIRESCU IIAŞII COD UTII.. POS..06 ELABORAT VERIFICAT AVIZAT APROBAT

Mai mult

CONŢINUTUL DOSARULUI PENTRU ŞEDINŢA C

CONŢINUTUL DOSARULUI PENTRU ŞEDINŢA C RAPORTUL DECANULUI - 2017 I. PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT II. ACTIVITATEA DE CERCETARE III. STUDENŢI IV. MANAGEMENT Aprobat în şedinţa de Consiliu din 27.03.2018 1 I. PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 1.STRUCTURA FACULTĂŢII

Mai mult

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE Raport privind evaluarea activităţii didactice de către studenţi Facultatea de Automatică şi Calculatoare Anu

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE Raport privind evaluarea activităţii didactice de către studenţi Facultatea de Automatică şi Calculatoare Anu FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE Raport privind evaluarea activităţii didactice de către studenţi Facultatea de Automatică şi Calculatoare Anul universitar 2017-2018 - semestrul 1 Cuprins I. CADRUL

Mai mult

Aprobat Senat, 29 martie 2018 P R E Ş E D I N T E Conf. univ. dr. Lucian Marina ANEXA 28 - COMISIA DE PSIHOLOGIE, ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, EDUCAȚIE FIZI

Aprobat Senat, 29 martie 2018 P R E Ş E D I N T E Conf. univ. dr. Lucian Marina ANEXA 28 - COMISIA DE PSIHOLOGIE, ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, EDUCAȚIE FIZI Aprobat Senat, 29 martie 2018 P R E Ş E D I N T E Conf. univ. dr. Lucian Marina ANEXA 28 - COMISIA DE PSIHOLOGIE, ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT STANDARDE MINIMALE NECESARE ȘI OBLIGATORII

Mai mult

REGULAMENT

REGULAMENT Anexa 12. R14 F11 Facultatea* Departament* Poziţia în statul de funcţii* 16 Funcţie* Disciplinele din planul de învăţământ* Domeniu stiintific* Descriere post* Atributiile/activitatile aferente* Salariul

Mai mult

R E G U L A M E N T

R E G U L A M E N T Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi METODOLOGIA privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior: examene de absolvire, licenţă, diplomă, disertaţie

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 681 din 29 iunie 2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5

HOTĂRÂRE nr. 681 din 29 iunie 2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 HOTĂRÂRE nr. 681 din 29 iunie 2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 3 august 2011 Data intrarii in vigoare : 3 august

Mai mult

Europass-CV CristianDragoş-EN.doc

Europass-CV CristianDragoş-EN.doc INFORMAȚII PERSONALE Şef de lucrări Dr. ŞTEFĂNESCU Cristian Dragoş strada Căpitan Ion Gîrbea 4, sector 5, Bucuresti 0730 047 455 cristiandragos@hotmail.com; cristiandragosstef@yahoo.es EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Mai mult

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIV

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIV UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

Mai mult

REGULAMENT REGULAMENT privind alegerile şi/sau selecţiile structurilor şi funcţiilor de conducere din Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău Pentru

REGULAMENT REGULAMENT privind alegerile şi/sau selecţiile structurilor şi funcţiilor de conducere din Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău Pentru privind alegerile şi/sau selecţiile Pag./Total pag. 1/ 1 LISTA REVIZIILOR Simbol revizie Ediţie/ Revizie/ Cap./ Pag./ Paragr. Conţinutul reviziei Responsabilităţi Elaborat Verificat Aprobat SIM/R/ privind

Mai mult

Chestionar

Chestionar Domeniul: Medicină veterinară A 8. Programul/programele supuse evaluării: Programul/programele de studii supuse evaluării, care fac parte din același domeniu de studii. Se inregistreaza numarul acestora

Mai mult