Str. Narciselor, nr Bacau CUI:RO J04/789/2010 Capital social: lei CODCAEN: 3600 Tel: Fax: vvww.apab

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Str. Narciselor, nr Bacau CUI:RO J04/789/2010 Capital social: lei CODCAEN: 3600 Tel: Fax: vvww.apab"

Transcriere

1 Str. Narciselor, nr Bacau CUI:RO J04/789/2010 Capital social: lei CODCAEN: 3600 Tel: Fax: vvww.apabacau.ro raizc juridic:# yahoo.com Cont: R 066R N C B deschis la BCR Bacau RINA este Membru RIN A SIM TEX ISO 9001 ISO BS OHSAS ^ederuíieí CiSQ ' ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACŢIONARILOR HOTARAREA NR. 1 DIN Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocata in data de la sediul societatii din localitatea Bacau, str. Narciselor nr. 14, judeţ Bacau, conform prevederilor art.l 1 alin. 2 lit. d, e, k din Actul Constitutiv si a Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificările ulterioare, H.C.A. nr. 2/ a CRAB, H.C.A. nr. 3/ , H.C.A. nr. 4/ , H.C.A. nr. 5/ , legal constituita, in prezenta acţionarilor inscrisi si in Registrul Acţionarilor, deţinând un număr de deţinând un număr de I acţiuni din totalul de acţiuni, reprezentând 51,67303 % din capitalul social; Cu 51,67303 % din numărul de drepturi de vot, hotărăşte : Art. 1 - Aprobarea Situatiilor Financiare anuale ale societatii incheiate la , propuse prin Nota nr.3666/ a Serviciului Contabilitate din cadrul societatii. Art. 2 -Aprobarea Raportului anual al administratorilor societatii si implicit a realizarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a Planului de Investitii si a Planului de Reparaţii Curente si Capitale a societatii pe anul Art. 3 - Aprobarea repartizării profitului net al societatii in exerciţiul financiar 2014, propus prin Nota nr. 3389/ a Serviciului Financiar din cadrul societatii. 1

2 Art. 4 - Aprobarea achiziţionării de servicii de asistenta si reprezentare a societatii in litigiile internaţionale in care societatea este angajata ca urmare a accesarii fondurilor europene si implicit pentru desfasurarea in bune condiţii a activitatii Serviciului UIP POS Mediu si mandatarea directorului general sa incheie contractul avand ca obiect serviciile juridice mentionate. Art. 5 - împuternicirea directorului general al societatii d-1 Gaina Razvan Grigore de a semna prezenta hotarare. Art. 6 - împuternicirea d-nei cons. jr. LUCA MONICA -ELENA - sef Serviciu Juridic, care se legitimeaza cu C.I. seria XC nr si CNP : pentru îndeplinirea formalitatilor de publicitate si înregistrarea hotararii la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bacau. Prezenta hotarare a fost intocmita in 5 exemplare originale, de către Secretarul Adunării Generale, la sediul societatii. Director General al S.C. CRAB S.A. Ing. Găină Răzvan -^Grigore Secretarul Adun ari lygne rale Ordinare Sef Ser^icm Juridic,.1C, Cons. Jr. LucaM ^m es^lnkia reî^na 2

3 K f f l C P Z & K l O Æ i [ M I G R D M L & O U Z & Æ \ [ l ) Z & Str. Narciselor, nr.14 - Bacau CUI:RO J04/789/2010 Capital social: lei COD CAEN: 3600 T el: Fax: rage vahoo.com Cont: R 066R N C B deschis la BCR Bacau RINA este Membru ol Federaţiei CISQ ISO 9001 ISO BS OHSAS Sistem intectmt Certificai ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACŢIONARILOR HOTARAREA NR. 2 DIN Adunarea Generala Ordinara a S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., convocata in data de la sediul societatii din localitatea Bacau, str. Narciselor nr. 14, judeţ Bacau, conform prevederilor art. 11 alin. 2 lit. k din Actul Constitutiv si a Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificările ulterioare, H.C.A. nr. 5/ , legal constituita, in prezenta acţionarilor inscrisi si in Registrul Acţionarilor, deţinând un număr de deţinând un număr de acţiuni din totalul de acţiuni, reprezentând 51,67303 % din capitalul social; Cu 51,67303 % din numărul de drepturi de vot, hotărăşte : Art. 1 - Aprobarea Planului de Administrare elaborat de Consiliul de Administraţie, in condiţiile OUG 109/2011. Art. 2 - împuternicirea directorului general al societatii d-1 Gaina Razvan Grigore de a semna prezenta hotarare. 1

4 Art. 3 - împuternicirea d-nei cons. jr. LUCA MONICA -ELENA - sef Serviciu Juridic, care se legitimeaza cu C.I. seria XC nr si CNP : pentru îndeplinirea formalitatilor de publicitate si înregistrarea hotararii la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Bacau. Prezenta hotarare a fost intocmita in 5 exemplare originale, de către Secretarul Adunării Generale, la sediul societatii. Director General al S.C. CRAB S.A. 2

5 SC COMPANIA REGIONALA DE APA De la :SERVICIUL CONTABILITATE APROBAT ) DIRECTOR GENERAJL Ing.GAINA RAZVAN RE Către: CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SC CRAB SA O c / O NOTA INTERNA Va înaintam spre aprobare Situaţiile financiare anuale încheiate la întocmite conform O.M.F.P 3055/2009 si care cuprind : -FIO -Bilanţ -F20 -Contul de profit si pierdere -F30 -Date informative -F40 -Situatia activelor imobilizate - Situatia modificărilor capitalului propriu - Situatia fluxurilor de numerar - Note explicative la Situatiile financiare anuale Insotite de Raportul Auditorului Independent firma BDO AUDIT BUCUREŞTI DIRECTOR ECONOMIC Ec. Adriana Ivasciuc SERV.CONT ABILITATE Ec.I?abela Beta

6 Suma de control T ip situ a ţie fin an ciară : BL Bifaţi n u m a i dacă [X] M ari C o n trib u a b ili care d epun b ila n ţu l la Bucureşti este cazul : 1 Sucursala (Y An C Semestru Anul h o i T I Ijititatca SC C O M P A N IA R E G IO N A L A D F A P A B A C A L ' S A cs r-n QJ L. < Judeţ Baca Strada N A R C IS IC O K Sector localitate B A C A U Nr. 14 Bloc Scara A Telefon Număr din registrul comerţului J04 78') 2010 Cod unic de înregistrare Form a de 1 --Societal! comerciale cu capital integral de stat j proprietate Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAF.N ) 3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei Situaţii financiare anuale f entităţi hi căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic ) C C C Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată r Raportări anuale 1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit Q ] de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) si (3 A1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991 I 2. persoanele juridice aflate *-I în lichidare, potrivit legii 3. subunităţile deschise în România de societăţi rezidente in state aparţinând Spaţiului Economic European Situaţiile financiare anuale încheiate la de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepţia entitatilor care au opiat pentru un sistem simplificat de contabilitate. FIO-BILANŢ F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40_- SITIJATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE Indicatori: Capitaluri - total Profit/ pierdere ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele si prenum ele DIRECTOR G EN ER A N n g.r A Z V A N - G g jţa ^ E ^  ln  7 Numele si prenumele DIRECTOR ECONOM IC-Ec.lVASCIUC ADRIANA S e m n ătu ra. si stampila Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC Adriar^a Ivasciuc Semnătură electronica i r HO.I Mmi ',ION Al A HÍ- APA 8 A( A, 1 <1 A. >., >'; (>' Form ular VALIDAT Semnătura Nr.de înregistrare in organismul profesional AUDITOR, Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit EDO AUDIT... Nr.de înregistrare in Registrul CAFR Cod fiscal 18/ j

7 B IL A N Ţ FI O - pag. 1 la data de Formular 10 - lei - Denumirea elementului Nr. rd. Sold la: _ A B 1 2 A. ACTIVE IM O B ILIZ A T E I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 1-Cheltuieli de co n stituire (ct ) C heltuielile de dezvoltare (ct ) Concesiuni, brevete, licenţe, m ărci com erciale, d re p tu ri şi active sim ilare şi alte im o biliză ri neco rp o rale (ct ) Fond com ercial (ct ) Avansuri si im obilizări necorporale in curs de execuţie (ct ) 05 TOTAL (rd.01 la 05) II. IMOBILIZĂRI CORPORALE 1. T erenuri şi c o n s tru c ţii (ct ) Instalaţii tehnice şi m aşini (ct ) Alte instalaţii, u tila je şi m o b ilie r (ct ) Avansuri şi im o biliză ri corporale în curs de execuţie (ct ) TOTAL (rd. 07 la 10) III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 1. A cţiu n i d e ţin u te la e n tită ţile a filia te (ct ) îm p ru m u tu ri acordate e n tită ţilo r afiliate (ct ) Interese de p articipare (ct ) îm p ru m u tu ri acordate e n tită ţilo r de care com pania este legată în virtu te a intereselor de participare (ct ) Investiţii d e ţin u te ca im obilizări (ct ) h "... ' " " - ~ A lte îm p ru m u tu ri (ct ' ' ) 17 TOTAL (rd. 12 la 17) ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd ) B. ACTIVE C IR C U LA N T E 1. STOCURI 1. M aterii p rim e şi m ateriale co n su m a b ile (ct / / ) Producţia în curs de execuţie (ct /- 348" ) Produse fin ite şi m ărfu ri (ct / / / ) Avansuri p entru cum părări de stocuri (ct. 4091) TOTAL (rd. 20 la 23) II. CREANŢE (Sum ele care urm ează să fie încasate d u p ă o perioadă mai m are de un lan treb u ie prezentate separat p entru fiecare elem ent.)

8 FIO - pag C reanţe com erciale (ct ' ! " ) Sum e de încasat d e la e n tită ţile a filia te (ct ') Sume de încasat de la e n tită ţile de care com pania este legată în virtute a intereselor de participare (ct ) 4. Alte creanţe (ct ' " '' " " '' ' ) Capital subscris şi nevărsat (ct ) 29 TOTAL (rd. 25 la 29) III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 1. A cţiuni d e ţin u te la e n tită ţile a filia te (ct ) A lte in v e s tiţii pe te rm e n scurt (ct ) TOTAL (rd ) IV. CASA Şl CONTURI LA BĂNCI (ct ) ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd ) C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct ) D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE fn TR -0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN 1. îm p ru m u tu ri din em isiunea de o b lig a ţiu n i, prezentându-se separat îm p ru m u tu rile din em isiunea d e o b lig a ţiu n i co n v e rtib ile (ct ) 2. Sum e d a to ra te in s titu ţiilo r de cre d it (ct ) Avansuri încasate în c o n tu l c o m e n zilo r (ct. 419) D atorii com erciale - fu rn iz o ri (ct ) Efecte de co m e rţ de p lă tit (ct ) Sum e d a to ra te e n tită ţilo r a filia te (ct ''') Sum e d a to ra te e n tită ţilo r de care com pania este legată în virtute a intereselor de participare (ct ***) 8. Alte d a torii, inclusiv d a to riile fiscale şi d a to riile p rivin d asigurările sociale (ct " ' ' * " " ' * ' '' ' '" '" ' '' ) TOTAL (rd. 37 la 44) E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd ) F. TOTAL ACTIVE M INUS DATO RII CURENTE (rd ) G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ln T R -0 PERIOADA M A I MARE DE 1 AN ; 1. îm p ru m u tu ri d in em isiunea d e o b lig a ţiu n i, prezentându-se separat jîm p ru m u tu rile d in em isiunea de o b lig a ţiu n i co n v e rtib ile (ct ) 2. Sume d a to ra te in s titu ţiilo r de cre d it (ct ) Avansuri încasate în c o n tu l co m e n zilo r (ct. 419) D atorii com erciale - fu rn izo ri (ct ) Efecte d e c o m e rţ de p lă tit (ct ) Sum e d a to ra te e n tită ţilo r a filia te (ct '" ') Sum e d a to ra te e n tită ţilo r d e care com pania este legată în virtute a intereselor de particip a re (ct '" ) 54

9 FIO- p a g Alte d a torii, inclusiv d a to riile fiscale şi d a to riile p rivin d asigurările sociale (ct '" " " " " ' " " '" " ) TOTAL (rd. 48 la 55) H. PRO VIZIO ANE 1. Provizioane p e n tru pensii şi o b lig a ţii sim ilare (ct. 1515) Provizioane p entru im p o zite (ct. 1516) A lte provizioane (ct ) TOTAL (rd. 57 la 59) VENITURI ÎN AVANS 1. Subvenţii pentru in ve stiţii (ct. 475) V enituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd ) Sum e de reluat in tr-o perioada de pana la un an (ct ') 63 5um e de reluat in tr-o perioada m ai m are de un an (ct. 472 ) V e n itu ri în avans a ferente a ctive lo r p rim ite prin transfer de la clie n ţi (ct. 478) 65 Fond com ercial negativ (ct.2075) 66 TOTAL (rd ) J. CAPITAL Şl REZERVE 1. CAPITAL 1. Capital subscris vărsat (ct ) Capital subscris nevărsat (ct. 1011) P atrim oniul regiei (ct. 1015) P a trim o n iu l in s titu te lo r n a ţio nale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 71 TOTAL (rd. 68 la 71) II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 73 III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) IV. REZERVE 1. Rezerve legale (ct. 1061) Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065) A lte rezerve (ct. 1068) TOTAL (rd. 75 la 78) A cţiu n i p ro p rii (ct. 109) 80 C âştiguri legate de in s tru m e n te le de capita lu ri p ro p rii (ct. 141) 81 Pierderi legate de in stru m e n tele de capitaluri proprii (ct. 149) 82 V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 11 7) SOLD D (ct. 117) 84 VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121) SOLD D (ct. 121) Repartizarea p ro fitu lu i (ct. 129) CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd )

10 ( I J FIO - pag. 4 P a trim o n iu l p u b lic (ct ) 89 i CAPITALURI - TOTAL ( rd ) ţrd ! S u m a d e co n tro l F I O : 56Z63068_5/_ u 62 ) Conturi dc repartizat dupa natura elementelor respective. ' -) Solduri debitoare ale conturilor respective. ' ) Solduri creditoare ale conturilor respective. ; Sumele înscrise la acest rând (rd.25) şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altoi contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni. ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, N um ele si prenum ele DIRECTOR ECONOMIC-Ec.lVASCIUC ADRIANA Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC Formular VALIDAT

11 F20 - pag. 1 CONTUL DE PROFIT Ş I PIERDERE la data de Formular 20 - lei - Denumirea indicatorilor Nr. rd. Exerciţiul financiar A B Cifra de afaceri netă (rd ) Producţia vândută (ct ) V enituri din vânzarea m ă rfu rilo r (ct. 707) Reduceri com erciale acordate (ct. 709) 04 V enituri d in dobân zi în re g istra te de e n tită ţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contra cte de leasing (ct.766 ) 05 V enituri din sub ve nţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) V enituri aferente c o s tu lu i p ro d u c ţie i în curs de execuţie (ct ) > Sold C 07 Sold D Producţia realizată de e n tita te p entru scopurile sale p ro p rii şi capitalizată (ct ) Alte ve n itu ri din exploatare (ct ) din care, v e n itu ri d in fo n d u l com ercial n e g ativ 11 VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd ) a) C heltuieli cu m ateriile p rim e şi m aterialele consum abile (ct ) Alte cheltuieli m ateriale (ct ) b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct ) c) C heltuieli p rivin d m ărfurile (ct.607) Reduceri com erciale p rim ite (ct. 609) C heltuieli cu personalul (rd ) a) Salarii şi in d e m n iza ţii ', (ct ) b) C heltuieli cu asigurările şi prote cţia socială (ct ) a) Ajustări de valoare p rivin d im o biliză rile corporale şi necorporale (rd ) a. l) C heltuieli (ct ) a.2) V enituri (ct.7813) b) Ajustări de valoare p rivin d activele circulante (rd ) b. l) C heltuieli (ct ) b.2) V enituri (ct ) Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)

12 F20 - pag C heltuieli p riv in d p re sta ţiile e xterne (ct ) C heltuieli cu alte im pozite, taxe şi vărsăm inte asim ilate (ct.635) Alte cheltu ie li (ct ) C heltuieli cu d o b â n zile de re fin a n ţa re în re g istra te de e n tită ţile radiate d in Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666 ) 31 Ajustări privind provizioanele (rd ) C heltuieli (ct.6812) V e n itu ri (ct.7812) CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la ) PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd ) Pierdere (rd ) Venituri din interese de participare (ct ) 38 - din care, v e n itu rile o b ţin u te de la e n tită ţile afiliate V enituri d in alte in v e s tiţii şi îm p ru m u tu ri care fac parte d in activele im o biliza te (ct. 763) 40 - d in care, v e n itu rile o b ţin u te de la e n tită ţile afiliate V enituri din dobânzi (ct ') d in care, v e n itu rile o b ţin u te de la e n tită ţile afiliate 43 A lte ve n itu ri financiare (ct ) VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd ) A justări de valoare p riv in d im o b iliză rile financiare şi in ve stiţiile financiare d e ţin u te ca active circu la nte (rd ) C h e ltu ie li (ct.686) 47 - V enituri (c t.786) C heltuieli p rivin d do b ân zile (c t.666'-7418) din care, cheltuielile în relaţia cu e n tită ţile afiliate 50 Alte cheltuieli financiare (ct ) CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd ) PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A): - Profit (rd ) Pierdere (rd ) PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): j - P rofit (rd ) Pierdere (rd ) Venituri extraordinare (ct.771) C heltuieli extraordinare (ct.671) PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ: - Profit (rd ) P ie rd e re (rd )

13 F20 - pag. 3 VENITURI TOTALE (rd ) CHELTUIELI TOTALE (rd ) PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Â): - P rofit (rd ) Pierdere (rd ) Im po zitu l pe p ro fit (ct.691 ) Alte im p o zite neprezentate la elem entele de mai sus (ct.698) PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Â) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR: - P ro fit (rd ) Pierdere (rd ) Sum a de co n tro l F20 : ) Conturi de repartizat după natura elem entelor respective.. La acest rând (rd. 19) se c u p rin d si d re p tu rile co la b o ra to rilor, sta b ilite p o triv it legislaţiei m uncii, care se preiau d in rulajul d e b ito r al contului 621 C heltuieli cu colab o ra to rii", analitic C olaboratori persoane fizice". ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Num ele si prenum ele DIRECTOR GENERAL-Ing.RAZVAN-aFHQbiJE-GAINA Sem nătura / // COÍ7 N um ele si prenum ele DIRECTOR ECONOMIC-Ec.lVASCIUC ADRIANA Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC Stam pila u n ită tii Semnătura _ Form ular ' Nr.de înregistrare in organism ul profesional: VALIDAT I

14 DATE INFORMATIVE F30 - pag. 1 Formular Date privind rezultatul înregistrat la data d e Nr. rd. Nr.unitati A B 1 2 Sume - lei - U nităţi care au înregistrat p ro fit U nităţi care au înregistrat pierdere 02 U nităţi care nu au înregistrat nici p ro fit nici pierdere 03 II Date privind plăţile restante Nr. rd. Total, din care: Pentru activitatea curenta Pentru activitatea de investiţii A B 1= Plaţi restante - to ta l (rd la ) 04 ""' " "... ' Furnizori restanţi - to ta l (rd. 06 la 08) 05 - peste 30 de zile 06 - peste 90 d e zile 07 - peste 1 an 08 O b lig a ţii restante fata de b u g e tu l a sigurărilor sociale - to ta l (rd.10 la 14) - c o n trib u tii p e n tru asigurari sociale de stat d a tora te de angajatori, salariaţi si alte persoane asim ilate c o n trib u tii p e n tru fo n d u l a sig u ră rilo r sociale de sanatate 11 - co n trib u ţia p e n tru pensia su p lim enta ră 12 - c o n trib u tii p e n tru b u g e tu l asig u ră rilo r p e n tru şomaj 13 - alte datorii sociale 14 O b lig a ţii restante fata de b u g e te le fo n d u rilo r speciale si alte fo n duri 15 O bligaţii restante fata de alti cred ito ri 16 Im po zite si taxe n e p la tite la te rm e n u l sta b ilit la b u g e tu l de stat.17 Im po zite si taxe n e p la tite la te rm e n u l s ta b ilit la b u g e te le locale 18 1 C redite bancare nera m b u rsa te la scadenta - j to ta l (rd. 20 la 22) 19 - restante dupa 30 de zile 20 - restante dupa 90 de zile 21! - restante dupa 1 an 22 Dobânzi restante 23 III. Număr mediu de salariaţi Nr. rd A B 1 2 Num ăr m ediu de salariaţi N um ărul e fe ctiv de salariaţi e xiste n ti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decem brie

15 F30 - pag. 2 IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante Nr. rd. Sume (lei) A B i Venituri b ru te d in dobânzi p lă tite către persoanele fizice nerezidente, din care; 26 - im p o z itu l d a to ra t la b u g e tu l d e stat 27 V enituri b ru te d in d o b ân zi p lă tite către persoanele fizice nerezidente d in statele m em bre ale U niunii Europene, din care: 28 - im p o z itu l d a to ra t la b u g e tu l de stat 29 Venituri b rute din dobânzi p lă tite către persoanele juridice nerezidente, din care: 30 - im p o z itu l d a to ra t la b u g e tu l de stat 31 V enituri b ru te din dob ân zi p lă tite către persoanele ju rid ic e asociate, nerezidente din statele m em bre ale U niunii Europene, din care: 32 - im p o z itu l d a to ra t la b u g e tu l de stat 33 Venituri b ru te din divid end e p lă tite către persoanele fizice nerezidente, din care: 34 - im p o z itu l d a to ra t la b u g e tu l de stat 35 V enituri b ru te d in d iv id e n d e p lă tite către persoanele fizice nerezidente din statele m em bre ale U niunii Europene, din care: 36 - im p o z itu l d a to ra t la b u g e tu l de stat 37 Venituri b ru te d in d iv id e n d e p lă tite către persoanele ju rid ice nerezidente, p o triv it p re ve d e rilo r art lit. h) din Legea nr. 571/2003 p rivin d C odul fiscal, cu m o d ifică rile şi com pletările ulterioare, din care: 38 - im p o z itu l d a to ra t la b u g e tu l de stat 39 Venituri b ru te d in red even ţe p lă tite către persoane fizice nerezidente, din care: 40 - im p o z itu l d a to ra t la b u g e tu l de stat 41 V enituri b ru te din re d e v en ţe p lă tite către persoanele fizice nerezidente d in state m em bre ale U niunii Europene, din care: 42 - im p o z itu l d a to ra t la b u g e tu l de stat 43 Venituri b rute din re d even ţe p lă tite către persoane juridice nerezidente, din care: 44 - im p o z itu l d a to ra t la b u g e tu l de stat 45 V enituri b ru te d in re d e v e n ţe p lă tite către persoanele juridice asociate i nerezidente din statele m em bre ale U niunii Europene, din care: 46 - im p o z itu l d a to ra t la b u g e tu l de stat 47 R edevenţe p lă tite în cursul p e rioadei de raportare p e ntru b u n u rile din d o m e n iu l public, p rim ite în concesiune, din care: redevenţe p e n tru b u n u rile din d o m e n iu l p u b lic p lă tite la b u g e tu l de stat 49 R edevenţă m inieră p lă tită la b u g e tu l de stat 50 R edevenţă p e tro lie ră p lă tită la b u g e tu l de stat 51 Jchirii p lă tite în c u rs u l p e rio a d e i d e ra p o rta re p e n tru te re n u ri >ş 52 Venituri bru te din servicii p lă tite către persoane nerezidente, din care: 53 j - im p o z itu l d a to ra t la b u g e tu l de stat 54 V enituri b ru te din servicii p lă tite către persoane n erezidente din statele m em bre ale U niunii Europene, din care: 55 - im p o z itu l d a to ra t la b u g e tu l d e stat 56 Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

16 r J U - p a g. 3 - subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor su b ve n ţii aferente ve n itu rilo r, din care: 59 - su b v e n ţii p e n tru stim ularea ocupării fo rţe i de m uncă 60 C reanţe restante, care nu au fo s t încasate la te rm e n e le prevăzute în co n tra cte le com erciale şi/sau în actele n o rm ative în vigoare, din care: creanţe restante de la e n tită ţi din sectorul m ajoritar sau integral de stat creanţe restante de la e n tită ţi din sectorul privat ,612 V. Tichete de masa Nr. rd. Sume (lei) A B i Contravaloarea tic h e te lo r de masa acordate salariaţilor VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare K>*) Nr. rd A B 1 2 C heltuieli de cercetare - dezvoltare, d in care: 65 - dupa surse de finanţare, din care: 66 - d in fo n d u ri p u b lice 67 - d in fo n d u ri p rivate 68 - dupa natura ch e ltu ie lilo r, din care: 69 - cheltuieli curente 70 - cheltuieli de capital 71 VII. Cheltuieli de inovare Nr. rd A B 1 2 C heltuieli de inovare 72 VIII. Alte informaţii Avansuri acordate p e n tru im o b iliză ri necorporale (ct, 234) Nr. rd A B Avansuri acordate p entru im o biliză ri corporale (ct. 232) Im obilizări financiare, în sum e b ru te (rd ) A cţiuni d e ţin u te la e n tită ţile afiliate, interese de participare, alte titlu ri im o b iliz a te şi o b lig a ţiu n i, în sum e 'b ru te (rd. 77 la 83) 76 - acţiuni cotate emise de rezidenţi 77 - acţiuni necotate em ise de rezidenţi 78 - părţi sociale emise de rezidenţi 79 - o b lig a ţiu n i em ise de rezidenţi 80 - a cţiu n i emise de org a n ism e le de plasam ent colectiv emise de rezidenţi r j - acţiuni si parti sociale emise de nerezidenti 82 - o b lig a ţiu n i em ise de n e re zid e n ti Creanţe im obilizate, în sum e b rute (rd )

17 : p a g. 4 - creanţe im o b iliz a te în lei si exp rim a te in lei, a căror decontare se face in fu n c ţie de cursul unei valute (din ct. 267) creanţe im o biliza te în valută (din ct. 267) 86 Creanţe com erciale, avansuri acordate fu rn iz o rilo r şi alte conturi asim ilate, în sum e b ru te (ct ), din care: - creanţe com erciale externe, avansuri acordate fu rn iz o rilo r externi şi alte co n tu ri asim ilate, în sume brute (d in ct din ct din ct din ct.418) Creanţe com erciale neîncasate la te rm e n u l sta b ilit (din ct d in ct d in ct. 413) Creanţe în le gătură cu personalul şi c o n tu ri asim ilate (ct ) Creanţe în le gătură cu b u g e tu l a sig u ră rilo r sociale şi b u g e tu l sta tu lu i (ct ), (rd.92 la 96) - creanţe in legătură cu b u g e tu l asig u ră rilo r sociale (ct ) - creanţe fiscale in legătură cu b u g e tu l s ta tu lui (ct ) subvenţii de incasat(ct.445) (ct.447) - fo n d u ri speciale - taxe si varsam inte asim ilate 95 - alte creanţe in legătură cu b u g e tu l statului(ct.4482) Creanţele e n tita tii in relaţiile cu e n tita tile afiliate(ct.451) 97 Creanţe în legătură cu b u g e tu l asig u ră rilo r sociale şi b u g etu l sta tu lui neîncasate la te rm e n u l sta b ilit (din ct din ct d in ct din ct din ct d in ct din ct din ct din ct din ct d in ct ) A lte creanţe (ct ), (rd.lo O la 102) - d e co ntă ri p riv in d interesele de p a rticip a re.decontări cu a c ţio n a rii/a s o c ia ţii p riv in d ca p ita lu l.decon tă ri din operaţii in pa rticip a tie (ct ) - alte creanţe in legătură cu persoanele fizice si persoanele ju rid ic e, altele decât creanţele in legătură cu in stitu tiile publice (in s titu tiile statului) (din ct d in c t d in c t ) - sum ele p re lu a te din c o n tu l 542 "Avansuri de trezorerie" repre ze n tâ n d avansurile d e trezorerie, acordate p o triv it legii şi n e d eco n ta te până la data de 31 d e ie m b jle (din ct. 461) Dobânzi de încasat (ct ), din care: de la nerezidenti 104 Valoarea îm p ru m u tu rilo r a cordate o p e ra to rilo r econom ici " '* ') Inve stiţii pe te rm e n scurt, în sum e b ru te (ct din ct.508), (rd la 113) acţiuni cotate emise de rezidenţi 107 -a c ţiu n i necotate emise de rezidenţi 108

18 F30 - pag. 5 - părţi sociale emise de rezidenţi o b lig a ţiu n i em ise de rezide n ţi a cţiu n i em ise de org a n ism e le de plasam ent colectiv rezidente acţiuni emise de nerezidenti o b lig a ţiu n i em ise d e nere zid e n ti 113 Alte valori de încasat (ct ) Casa în lei şi în valută (rd ) in lei (ct. 5311) în valută (ct. 5314) 117 Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd ) in lei (ct. 5121), din care: conturi cure n te în lei deschise la bănci nerezidente in valută (ct ), din care: c o n tu ri c u re n te în valută deschise la bănci nerezidente 122 Alte co n turi curente la bănci şi acreditive, (rd ) sume în curs de decontare, acre d itive şi alte valori de încasat, în lei (ct ) - sum e în curs de d e co n ta re şi a cre d itive în valută (din ct ) D atorii (rd ) Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 161 ),(rd ) în lei în valută 129 D obânzi aferente îm p ru m u tu rilo r d in em isiuni de o b lig a ţiu n i in sum e b ru te (ct.1 681), (rd ) 130 r - in lei in valuta 132 C redite bancare in te rn e p e te rm e n scurt (ct ), (rd ) în lei în valută 135 D obânzile aferente c re d ite lo r bancare in te rn e pe term en scurtfdin ct. 5198), (rd ) in lei in valuta 138 Credite bancare externe pe te rm e n scurt (ct ), ( r d ) în lei în valută 141 D obânzi aferente cre d ite lo r bancare externe pe term en scurt (din ct.5198), ( rd ) in lei in valuta 144

19 F30 - pag.6 C redite bancare pe te rm e n lu n g (ct ), (rd ) in lei în valută Dobânzi a ferente c re d ite lo r bancare pe te rm e n lung (din ct. 1682) (rd ) in lei 149 -in valuta C redite bancare externe pe te rm e n lung (ct ) (rd ) în lei în valută 153 D obânzi aferente c re d ite lo r bancare externe pe term en lung ( din ct.1682), (rd ) in lei in valuta 156 C redite de la trezoreria s ta tu lu i si d o b ân zile aferente (ct d in c t. 1682) A lte îm p ru m u tu ri şi d o b ân zile a ferente (ct ) (rd ) - în lei si e x p rim a te in lei, a căror decontare se face in fu n cţie de cursul unei valute în valută Valoarea concesiunilor p rim ite (din ct. 167) 161 D atorii com erciale, avansuri p rim ite de la clie n ţi şi alte conturi asim ilate, în sum e b ru te (ct ), d in care: - d a to rii com erciale e xterne, avansuri p rim ite de la clienţi e xterni si alte c o n tu ri asim ilate, in sum e brute ( din ct d in ct d in ct d in ct d in ct din c t.419) D atorii în le gătură cu personalul şi c o n tu ri asim ilate (ct ) D atorii în legătură cu b u g e tu l asig u ră rilo r sociale şi b u g e tu l sta tu lui (ct ) (rd la 169) - d a to rii in le g ă tură cu b u g e tu l asigurărilor sociale (ct ) - d a to rii fiscale in legătura cu b u g e tu l sta tu lui (ct ) (Ct.447) (ct.4481) - fo n d u ri speciale - taxe si varsam inte asim ilate - alte d a to rii in le gătură cu b u g e tu l statului D atoriile e n tita tii in relaţiile cu e n tita tile afiliate (ct.451) 170 Sume datorate acţionarilor / asociaţilor (ct.455) 171 A lte d a to rii (ct ) (rd.1 73 la 177)

20 F30 - pag. 7 -d e co n tă ri p riv in d interesele de participare, decontări cu a c ţio n a rii/a s o c ia ţii p riv in d capitalul, decontări d in o p e ra ţii in p a rtic ip a tie (ct ) -alte d a to rii in legătură cu persoanele fizice si persoanele ju rid ic e, altele decât d a to riile in legătură cu in stitu tiile publice (in stitu tiile s ta tu lu i) (din ct.462+ din ct.472+din ct;473) su b ve nţii nereluate la v e n itu ri (din ct. 472) varsam inte de e fe ctu a t p e n tru im o b iliză ri financiare si in ve stiţii pe term en scurt (ct ) - v e n itu ri în avans a ferente a ctive lo r p rim ite prin transfer de la clienţi (ct. 478) Dobânzi de p lă tit (ct. 5186) 178 V a lo a re a îm p ru m u tu rilo r p rim ite d e la o p e ra to rii e c o n o m ic i - " j 179 Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: acţiuni cotate acţiuni necotate </; părţi sociale capital subscris varsat de nerezidenti (din ct ) 184 Brevete si licenţe (din ct.205) 185 IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii Nr. rd A B 1 2 C heltuieli cu c o la b o ra to rii (ct. 621) X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului Nr. rd A B 1 2 Valoarea b u n u rilo r d in d o m e n iu l p u b lic al sta tu lui aflate în adm inistrare Valoarea b u n u rilo r din d o m e n iu l p u b lic al s ta tu lui aflate în concesiune Valoarea b u n u rilo r din d o m e n iu l p u b lic al sta tu lui închiriate XI. Capital social vărsat Nr. rd Suma (lei) % Suma (lei) % A B Col.1 Col.2 C ol.3 Col.4 Capital social vărsat (ct. 1012), (rd ) 190 X X - d e ţin u t de in s titu ţii p ublice, (rd ) 191 0,00 0,00 - d e ţin u t de in s titu ţii p u b lic e de su b o rd o n a re centrală d e ţin u t de in s titu ţii publice de subordonare locală 193

21 F30 - pag. 8 -d e ţin u t de so cie tă ţile cu capital de stat, d in care: cu capital integral de stat cu capital m a jo rita r de stat cu capital m in o rita r de stat d e ţin u t de regii a u to n o m e d e ţin u t de societăţi cu capital p rivat d e ţin u t de persoane fizice d e ţin u t de alte e n tită ţi 201 XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care: Nr. rd. Sume A B către in s titu ţii p u b lic e centrale; către in s titu ţii p u b lic e locale; către alţi acţio n ari la care s ta tu l/u n ită ţile a d m in is tra tiv te rito ria le /in s titu ţiile p u b lic e d e ţin d ire c t/in d ire c t acţiuni sau participaţi'! in d ife re n t de ponderea acestora. 205 Nr. Sume A B XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care: 206 l - d iv id e n d e /v ă rs ă m in te din p ro fitu l e x e rc iţiu lu i fin a n c ia r al a n u lu i p re c e d e n t, din ca re v ira te ; către in s titu ţii p u b lic e centrale; către in s titu ţii publice locale; către a lţi a cţio n ari la care s ta tu l/ u n ită ţile a d m in is tra tiv te rito ria le /in s titu ţiile p u b lice d e ţin 210 d ire c t/in d ire c t a cţiu n i sau p a rticip a ţi! in d ife re n t de ponderea acestora. - d ivid e n d e /v ă rs ă m in te din p ro fitu l e x e rc iţiilo r financiare anterioare anului precedent, din care virate: către in s titu ţii p u b lic e centrale; către in s titu ţii p u b lic e locale; către alţi a cţio n ari la care s ta tu l/ u n ită ţile a d m in is tra tiv te rito ria le /in s titu ţiile p u b lice d e ţin d ire c t/in d ire c t a cţiu n i sau p a rtic ip a ţii in d ife re n t de i ponderea acestora. i

22 F30 - pag. 9 XIV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice Nr. rd. Sume A B Creanţe p re lu a te p rin cesionare de la persoane ju rid ic e (la valoarea nom inală), din care: - creanţe p re lu a te p rin cesionare de la persoane ju rid ic e afiliate - Creanţe p re lu a te prin cesionare de la persoane ju rid ic e (la cost de achiziţie), din care: - creanţe p reluate p rin cesionare de la persoane ju rid ic e afiliate XV. Venituri obţinute din activităţi agricole * " ^ Nr. rd. Sume A B V enituri o b ţin u te din a c tiv ită ţi a g rico le Su m a de c o n tro l F30 : /54? 12 81L ' Pentru s ta tu tu l de "persoane ju rid ic e asociate" se vo r avea în vedere prevederile art r lit. b) d in Legea nr. 571/2003 p rivind Codul fiscal, cu m od ifică rile şi com p le tă rile ulterioare. " I S ubvenţii p e n tru stim ularea o cupării fo rţe i de m uncă (transferuri de la b u g e tu l sta tu lu i către angajator) - reprezintă sum ele acordate a n g a ja to rilo r p e n tru plata a b so lve n ţilo r in s titu ţiilo r de învăţăm ânt, stim ularea şo m e rilo r care se încadrează în m uncă înainte de expirarea perio a d e i de şom aj, stim ularea a n g ajato rilo r care încadrează în m uncă pe perioadă n e d e te rm in a tă şom eri în vârsta de peste 45 ani, şom eri în tre ţin ă to ri unici de fa m ilie sau şom eri care în te rm e n de 3 ani de la data angajării îndeplinesc c o n d iţiile p e n tru a solicita pensia a n ticip a tă parţială sau de acordare a pensiei p e n tru lim ita de vârstă, ori p e n tru alte situ a ţii pre vă zu te p rin legislaţia în vigoare privin d sistem ul asigurărilor p entru şomaj şi stim ularea ocupării fo rţe i de m uncă. " Se va co m p le ta cu ch e ltu ie lile efe ctua te p e ntru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fu n d a m e n ta lă, cercetarea aplicativă,dezvoltarea te h n o lo g ic ă şi inovarea, sta b ilite p o triv it p revederilor O rdo n a n ţe i G u ve rn u lu i nr. 57/2002 p rivin d cercetarea ştiin tifică şi dezvoltarea te h n o lo g ică, a p robată cu m od ifică ri si com p le tă ri p rin Legea nr. 324/2003, cu m o d ifică rile şi com p le tă rile ulterioare. C h e ltu ie lile se vo r co m p le ta c o n fo rm R egulam entului de punere in aplicare (UE) nr. 995/2012 al C om isiei din 26 o c to m b rie 2012 de sta b ilire a n o rm e lo r de p u n ere în aplicare a Deciziei nr. 1,608/2003/CE a P a rla m e n tu lu i European şi a C onsiliului p rivin d p ro d u c ţia şi dezvoltarea s ta tisticilo r co m u n ita re în d o m e n iu l stiin te i şi al te h n o lo g ie i, p u b lic a t în Jurnalul O ficial al U niunii Europene, seria L, nr. 299 d in 27 o c to m b rie Se va com p le ta cu c h e ltu ie lile de inovare conform R egulam entului (CE) nr. 995/2012 de sta b ilire a n o rm e lo r de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a P arlam entului European şi al C onsiliului p rivind p ro d u cţia şi dezvoltarea sta tis tic ilo r com u n ita re in d o m e n iu l ştiin ţe i şi te h n o lo g ie i, p u b lic a t în Jurnalul O ficial Seria L, nr. 299/ in categoria o p e ra to rilo r econom ici nu se cuprind e n tităţile reglem entate şi supravegheate de Banca N aţională a României, respectiv A u to rita te a de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul a d m in is tra ţie i p u b lic e şi in s titu ţiile fără scop lucrativ în serviciul g o s p o d ă riilo r p o p u la ţie i. Pentru creanţele p re lu a te prin cesionare de la persoane ju rid ic e se vor com pleta atât valoarea nom in a lă a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. P entru s ta tu tu l de persoane ju rid ic e a filia te " se vo r avea în vedere preve d e rile art. 7 a lin.(l) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privin d Codul fiscal, cu m odificările şi com pletările ulterioare. 1C onform art. 11 din R e gulam entul D elegat (UE) nr. 639/2014 al C om isiei d in 11 m artie 2014 de co m p le ta re a R egulam entului (UE) nr. 1307/201 3 al P a rla m e n tu lu i E uropean şi al C onsiliului d e s ta b ilire a unor norm e p rivin d p lă ţile d ire c te acordate fe rm ie rilo r prin scheme de sprijin în cadrul p o litic ii agricole com u n e şi de m odificare a anexei X la reg u la m e n tu l m e n ţio n a t, "(1)... v e n itu rile o b ţin u te din a ctivită ţile agrico le sunt v e n itu rile care au fost o b ţin u te de un fe rm ie r d in activitatea sa agricolă în sensul a rtic o lu lu i 4 alineatul (1) litera (c) d in reg u la m e n tu l m e n ţio n a t [R (UE) 1307/20131, în cadrul explo a ta ţie i sale, inclusiv sp rijin u l d in partea U n iu n ii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol p e n tru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice a ju to r naţional acordat p e n tru a c tiv ită ţi agricole, cu excepţia p lă ţilo r directe naţionale co m p le m e n tare în te m e iu l a rtic o le lo r 18 şi 19 din R egulam entul (UE) nr. 1307/ V eniturile o b ţin u te din prelucrarea produselor agricole în sensul artico lu lu i 4 alineatul (1) litera (d) d in R egulam entul (UE) nr. 1307/201 3 ale e xp lo a ta ţie i sunt considerate v e n itu ri d in a c tiv ită ţi agricole cu condiţia ca p ro d u se le p re lu cra te să răm ână proprietatea fe rm ie rului şi ca o astfel de p relucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul a rtic o lu lu i 4 a lin e a tul (1) litera (d) din Regulam entul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte v e n itu ri su n t co n sid e ra te v e n itu ri d in a ctiv ită ţi neagricole. (2) In sensul a lin e a tu lu i (1), v e n itu ri" înseam nă v e n itu rile brute, înaintea deducerii c o s tu rilo r şi Im p o z ite lo r a fe re n te...".

23 F30 - pag. 10 l! Se vo r in clu d e c h iriile p lă tite p e n tru te re n u ri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente s p a ţiilo r com erciale (terase etc.) a parţin â n d p ro p rie ta rilo r p rivaţi sau u n o r u n ită ţi ale adm in istra ţie i publice, inclusiv chiriile p e n tru folosirea lu c iu lu i de apă în scop,recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.). în categoria A lte d a to rii în le gătură cu persoanele fizice şi persoanele ju rid ice, altele decât d a to riile în le g ă tură cu in s titu ţiile publice I(institu ţiile statului)" nu se vo r înscrie subvenţiile aferente ve n itu rilo r existente în soldul co n tu lu i 472. j3: T itluri de valoare care conferă d re p tu ri de p ro p rie ta te asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tra n za cţio n a te, p o triv it legii. T itluri de valoare care conferă d re p tu ri de p ro p rie ta te asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate. i: La secţiunea XI C apital social vărsat" la rd în col. 2 şi col. 4 e n tită ţile vor înscrie p ro c e n tu l core sp u n ză to r ca p ita lu lu i social d e ţin u t in to ta lu l ca p ita lu lu i social vărsat înscris la rd ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, N um ele si p re n u m e le -p Numele si prenumele DIRECTOR GENERAL-Ing.RA^ANfG.ßiöbkE-GAINA I S e m n ă tu ră. I1' y'-i DIRECTOR ECONOMIC-Ec.lVASCIUC ADRIANA Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC Stam pila u n ita tii Sem nătură c: =* - V- Formular VALIDAT Nr.de înregistrare in organism ul profesicrhal:

24 SITUATIA ACTIVELO R IM OBILIZATE pag 1. la data de F o rm u la r 40 - l e i - E lem en te de im o bilizări Nr. rd. Sold in itial V alori b ru te 1 Creşteri Reduceri Sold final T otal Din care: d ezm e m b ră ri si casari (co l.5=1+2-3) A B Im o bilizări necorporale C heltuieli de c o n s titu ire si cheltuieli de dezvoltare X 0 Alte im obilizări X Avansuri si im o b iliză ri necorporale in curs 03 X TOTAL (rd. 01 la 03) X Im o bilizări corporale Terenuri X C onstructii Instalatii tehnice si m aşini Alte in s ta la tii, utilaje si m o b ilie r Avansuri si im o b iliz ă ri corp o ra le in curs TOTAL {rd. 05 la 09) Im obilizări financiare X r ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 12 j (rd ) i SiTUATIA AM ORTIZARII ACTIVELOR IM OBILIZATE Elem ente de im o b iliză ri Nr. rd. Sold initial A m o rtizare in cursul anului A m o rtiza re a fe re n ta im o b iliz ă rilo r scoase din eviden ta A m o rtiza re la sfarsitul anului (co l.9=6+7-8) A B Im obilizări necorporale C heltuieli de c o n s titu ire si cheltuieli de dezvoltare Alte im obilizări TOTAL (rd ) Im obilizări corporale Terenuri C onstructii Instalatii tehnice si m aşini A lte instalatii.utilaje si m o b ilie r 19 TOTAL (rd.16 la 19) AMORTIZARI - TOTAL (rd )

25 SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE F40 - pag. 2 - lei - E lem en te d e im o b iliză ri Nr. rd. Sold initial A justări constituite in cursul anului A justări re lu a te la v e n itu ri Sold final (col. 1 3 = ) Im obilizări necorporale A B C heltuieli de c o n s titu ire si c h e ltu ie li de dezvoltare 22 Alte im obilizări 23 Avansuri si im o b iliză ri n e co rp o rale in curs 24 TOTAL (rd.22 la 24) 25 Im o bilizări corporale Terenuri 26 C onstructii Instalatii tehnice si m aşini 28 t ' ' ".... A lte instalatii, u tila je si m o b ilie r 29 Avansuri si im o b iliză ri co rp o ra le in curs TOTAL (rd. 26 la 30) Im o bilizări financiare 32 AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd ) Sum a de con trol F 4 0 : /549128,1162 ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, N um ele si p re n u m e le : DIRFCTOR GENERAL-lng.RAZyÁNl-GRjJí0fít^GAl)\ A N um ele si prenum ele DIRECTOR ECONOMIC-Ec.lVASCIUC ADRIANA Sem nătura Calitatea S tam pila u n ită tii 11-DIRECTOR ECONOMIC Sem nătura -c Formular VALIDAT.. Nr.de înregistrare in o rg a n ism u l profesional;....

26 Solduri / Rulaje de preluat din balanţa contabila in formularele FIO si F20 col.2 (an curent) C o n tu ri fo rm a lunga 101 I SC( *-)F ]()!,.K69 OK 1 (nr.cr. rand de completat) Nr.cr. Cont Suma 1 r + i r n rsăit]

27 Compania Regionala de Apa Bacau S.A. S i t u a t i i f i n a n c i a r e a u d i t a t e p e n t r u e x e r c i ţ i u l f i n a n c i a r i n c h e i a t l a 3 1 D e c e m b r i e întocmite in conformitate cu OMFP 3055/2009 IBDO

28 SITUATII FIN A N C IA R E A U D ITA TE pentru exerciţiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014 Sumar Pagina Raportul auditorului 3-5 Bilanţul contabil 6-9 Contul de profit si pierdere Situatia fluxurilor de numerar 13 Situatia modificărilor capitalului propriu Note la situatiile financiare

29 BDO Tel: Fax: w w w.b d o.ro Victory Business Center Str. învingătorilor 24 Bucureşti - 3 Romania RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT Către: acţionarii SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU Raport asupra situatiilor financiare 1. Am auditat situatiile financiare anexate ale Companiei Regionale de Apa Bacau (denumita in continuare Compania ), care cuprind: bilanţul la data de 31 decembrie 2014 si contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de numerar si situatia modificărilor capitalului propriu pentru exerciţiul financiar incheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative numerotate de la pagina 17 la 37. Situatiile financiare mentionate se refera la: * Activ net/total capitaluri: Lei, > Rezultatul net al exerciţiului financiar: Lei, profit Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare 2. Conducerea Companiei răspunde pentru întocmirea şi prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice al României nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite întocmirea setului de situatii financiare care sunt lipsite de denaturari semnificative, fie cauzate de frauda sau eroare. Responsabilitatea auditorului 3. Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului efectuat, sa exprimam o opinie asupra acestor situatii financiare. Noi am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, care sunt bazate pe Standardele Internationale de Audit. Aceste standarde cer ca noi sa respectam cerinţele etice ale Camerei, sa planificam si sa efectuam auditul in vederea obţinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu cuprind denaturari semnificative. 4. Un audit consta in efectuarea de proceduri pentru obţinerea probelor de audit cu privire la sumele si informaţiile prezentate in situatiile financiare. Procedurile selectate depind de raţionamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. In evaluarea acestor riscuri, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru întocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale Companiei pentru a stabili procedurile de audit relevante in circumstanţele date, dar nu si in scopul exprimării unei opinii asupra eficientei controlului intern al Companiei. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite si rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum si evaluarea prezentării situatiilor financiare luate in ansamblul lor. 5. Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit cu rezerve. 3

30 [BDQ Bazele opiniei cu rezerve 6. a) Compania a raportat la 31 decembrie 2013, creanţe in suma de Lei (echivalentul a 700 mii EUR) fata de PWT Wasser&Abwassertechnik cu un nivel de recuperabilitate incert, fiind obiectul unui litigiu la Curtea Internaţionala de Arbitraj. La 31 decembrie 2013, Compania nu a raportat o ajustare de valoare cu privire la aceasta creanţa. Raportul nostru de audit asupra situatiilor financiare întocmite la 31 decembrie 2013 a exprimat o rezerva intrucat nu au existat suficiente informaţii pentru a estima posibilul impact al riscului de neincasare aferent acestei creanţe. In cursul anului 2014 litigiul a fost finalizat, decizia Curţii Internationale de Arbitraj fiind de a recunoaşte Companiei o creanţa neta in suma de Lei Lei (echivalentul a 235 mii EUR). La 31 decembrie 2014, Compania a recunoscut in contul de profit si pierdere al perioadei curente pierderea din creanţe conform deciziei Curţii Internationale de Arbitraj in suma de Lei. In consecinţa, la 31 decembrie 2014, poziţia bilantiera Profitul exerciţiului financiar este diminuata cu suma de Lei, in timp ce poziţia bilantiera Profitul reportat este majorata cu aceeaşi suma. b) La 31 decembrie 2013 Compania a fost implicata intr-un litigiu cu 222 de salariaţi care solicita drepturi băneşti suplimentare. Compania nu a înregistrat un provizion in acest sens la 31 decembrie Raportul nostru de audit asupra situatiilor financiare întocmite la 31 decembrie 2013 a exprimat o rezerva intrucat nu au existat suficiente informaţii pentru a estima rezultatul acestui litigiu. In cursul anului 2014 acest litigiu a fost finalizat, decizia instantei fiind in defavoarea Companiei. Astfel Compania a raportat in contul de profit si pierdere al perioadei curente cheltuieli salariale in suma totala de 583 mii Lei. In consecinţa, la 31 decembrie 2014, poziţia bilantiera Profitul exerciţiului financiar este diminuata cu suma de 583 mii Lei, in timp ce poziţia bilantiera Profitul reportat este majorata cu aceeaşi suma. c) In perioadele precedente, Agenţia Naţionala de Administrare Fiscala (ANAF) a derulat o inspecţie economico - financiara parţiala la Companie. Urmare a acestui control, ANAF a stabilit ca, referitor la predarea către patrimoniul public al Municipiului Bacau a bunurilor rezultate in urma implementării programului derulat prin masura ISPA, Compania nu a predat bunuri de natura patrimoniului privat realizate din surse publice in suma de Lei. Conducerea Companiei a avut in vedere in aplicarea acestui tratament, prevederile contractului de delegare încheiat in 2010 cu ADIB. Compania a contestat aceasta concluzie a raportului ANAF. Contestatia a fost respinsa, iar Cormpania s-a adresat instantelor de judecata pentru clarificarea diferendului. Astfel, la 31 decembrie 2014 situatia este in disputa si efectul asupra situatiilor financiare nu poate fi cuantificat cu certitudine la data raportului de audit. Opinia noastra de audit asupra situatiilor financiare ale anului 2013 conţine o rezerva in acelaşi sens. 4

31 [BDQ Opinia cu rezerve 7. In opinia noastra, cu excepţia efectelor si a posibilelor efecte ale celor prezentate in paragraful Bazele Opiniei cu Rezerve, situatiile financiare anexate oferă o imagine fidela, in toate aspectele semnificative, a poziţiei financiare a Companiei la 31 decembrie 2014 precum si a performantei financiare si a fluxurilor de numerar pentru exerciţiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare. Evidenţierea unor aspecte 8. Fara a exprima alte rezerve, dorim sa atragem atentia asupra următoarelor aspecte: a) Asa cum este mentionat in Nota 1 Imobilizări corporale, la 31 decembrie 2014, Compania a finalizat investitii asupra unor bunuri realizate in cadrul programelor de investitii finantate din fonduri publice. In conformitate cu prevederile legii 51/2006 bunurile realizate in cadrul programelor de investitii ale unitatilor administrativteritoriale aparţin domeniului public al unitatilor administrativ-teritoriale, daca sunt finantate din fonduri publice. Atragem atentia ca aceste active imobilizate, avand o valoare neta de Lei ( Lei la 2013) realizate din surse de la Bugetul Local si fonduri europene, nu au fost predate către Consiliul Local la , si sunt incluse in situatiile financiare ale Companiei in poziţia Imobilizări corporale. Aceste imobilizări vor fi predate către Consiliul Local ulterior, pe masura îndeplinirii formalitatilor de predare. b) Asa cum este mentionat in Nota 5 Creanţe si Datorii, Compania a calculat valoarea bunurilor de natura patrimoniului public finantate din surse proprii realizate in programul ISPA considerând ca împrumutul din sursa BERD va fi rambursat in proporţie de 30% din sursa proprie, diferenţa de 70% urmând a fi rambursata din surse publice. Estimările conducerii Companiei au la baza sursele publice pe care compania le va primi in perioadele viitoare provenind din: redeventa, impozit pe profit, cota de profit repartizata către autoritati, surse ce vor fi returnate de autoritatile locale conform angajamentelor asumate. Pe baza acestei determinări, la momentul predării bunurilor de natura patrimoniului public realizate din sursa publica, valoarea subvenţiilor pentru investitii primite de la autoritatile locale a fost insuficienta comparativ cu valoarea bunurilor transferate. Conducerea Companiei a estimat pentru diferenţa o creanţa fata de bugetul local ce urmeaza a fi diminuata pe masura primirii surselor publice de rambursare a creditului BERD. Datorita modului de calcul care se bazeaza elemente de previziune legate de structura fondurilor ce vor fi folosite la rambursarea împrumutului BERD pana in anul 2023, valoarea subvenţiei de primit poate fi diferita de estimările actuale. 5

32 BDO Raport asupra conformităţii raportului administratorilor cu situatiile financiare In baza cerinţelor OMFP nr. 3055/2009, angajamentul nostru a fost extins asupra revizuirii conformităţii Raportului Administratorilor pentru exerciţiul financiar 2014 cu situatiile financiare anuale. In baza reviziei efectuate, nu am constatat elemente de neconformitate ale Raportului Administratorilor fata de situatiile financiare ataşate. In numele BDO AUDIT înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Rom Cu nr. 18/ Numele semnatarului : Vasile Bulata înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania Cu nr / 2002 Bucureşti, Romania [24] [04] [2015] 6

33 BILANŢ CONTABIL (sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel) I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE Nr. 31 decembrie 31 decembrie Rând Cheltuieli de constituire (ct.2 0 i- 280i ) Concesiuni, brevete, licenţe, mărci, drepturi si valori (ct ) TOTAL IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 01 la 05) II. IMOBILIZĂRI CORPORALE Terenuri si constructii (ct ) Instalatii tehnice si maşini (ct ) A lte instalatii, utilaje si m obilier (ct ) Avansuri si imobilizări corporale in curs (ct ) TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd. 07 la 10) III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE Investitii detinute ca imobilizări (ct ) TOTAL IMOBILIZĂRI FINANCIARE (rd. 12 la 17) A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI Materii prime si materiale consum abile / ) Produse finite si mărfuri (ct /- (ct / / / ) Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091) TOTAL STOCURI: (rd. 20 Ia 23) Director G eneraf tf Raz van GrigorjŞjQ^ma Director Economic Adriana Ivasciuc

34 BILANŢ CONTABIL (sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel) Nr. Rand 31 decembrie decembrie 2014 II. CREANŢE Creanţe com erciale (ct ) Alte creanţe (ct ) TOTAL CREANŢE: (rd. 25 la 29) III. INVESTITII PE TERMEN SCURT Alte investitii oe termen scurt (ct ) IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI (ct ) B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA DE UN AN Sume datorate institutiilor de credit (ct ) Datorii comerciale-furnizori (ct ) Efecte de comerţ de plătit (ct ) Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct ) D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA DE UN AN-TOTAL (rd. 37 la 44) E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd ) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd ) Director Generai - Razvan $rigore Gwyz\ Director Economic Adriana Ivasciuc 8

35 BILANŢ CONTABIL (sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel) Nr. Rand 31 decembrie 31 decembrie G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN Sume datorate institutiilor de credit (ct ) Datorii com erciale-fum izori Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct ) G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN -TOTAL (rd. 48 la 55) H. PROVIZIOANE Provizioane pentru im pozite (ct. 1516) Alte provizioane (ct ) H. PROVIZIOANE - TOTAL (rd ) I. VENITURI IN AVANS Subvenţii pentru investitii (ct.475) Venituri inregistrate in avans - total (rd.63+64) (ct. 472) Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472) Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an(ct I. VENITURI IN AVANS - TOTAL (rd ) J. CAPITAL SI REZERVE I. CAPITAL - capital subscris varsat (ct. 1012) - patrimoniul regiei (ct. 1015) TOTAL (rd. 67 la 69) II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) Director /-v' /... ":Sx \ Director Econom ic Razvan Adriana, Ivasciuc

36 BILANŢ CONTABIL (sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel) Nr. Rand 31 decembrie decembrie 2014 IV. REZERVE Rezerve legale (ct. 1061) Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve de / D reevaluare (ct. 1065) Alte rezerve (ct. 1068) TOTAL (rd. 73 la 76) V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) 81 (ct. 117 sold C) (ct. 117 sold D) VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct. 121 sold C) (ct. 121 sold D) 84 Repartizarea profitului (ct. 129) CAPITALURI PROPRII - TOTAL SA o o (rd ) Patrimoniul public (ct. 1016) J. CAPITALURI - TOTAL (rd ) Director Geppfaf Razvan Gpi%ore G ăina/ Director Economic Adriana Ivasciuc li i' 10

37 CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE (sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel) Nr Rand 1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 06) Producţia vanduta (ct ) Venituri din vanzarea mărfurilor (ct. 707) Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct ) 3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată (ct ) 4. A lte venituri din exploatare (ct ) VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd ) 5.a) Cheltuieli cu m ateriile prime si materialele consum abile (ct ) A lte cheltuieli materiale (ct ) b) A lte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct ) c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) Reduceri com erciale primite (ct. 609) 6. Cheltuieli cu personalul (rd ), din care a) Salarii si indemnizaţii (ct ) b) Cheltuieli cu asigurarile si proiecţia sociala (ct ) 7.a) Ajustări de valoare privind im obilizările corporale si necorporale (rd ) a.l) Cheltuieli (ct ) a. 2) Venituri (ct. 7813) 7.b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd ) b.l) Cheltuieli (ct ) b.2) Venituri (ct. 7 5 ^ f 8 M ) Director Generar \ Director Econom ic Razvan G r i g \ Adriana Ivasciuc

38 CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE (sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel) Nr Rand 8. A lte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) Cheltuieli privind prestatiile externe (ct ) 8.2. Cheltuieli cu alte im pozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635) 8.3. A lte cheltuieli (ct ) Ajustări privind provizioanele (rd ) 32 ( ) ( ) Cheltuieli (ct. 6812) Venituri (ct. 7812) CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la ) REZULTATUL DIN EXPLOATARE: (rd ) Profit (rd ) Pierdere Venituri din dobânzi (ct. 766) A lte venituri financiare (ct ) VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd ) 12. Ajustări de valoare privind im obilizările financiare si 46 (9.399) - investiile financiare detinute ca active c irc u la n te (rd ) -Cheltuieli (ct.686) Venituri (ct.786) Cheltuieli privind dobânzile (ct ) - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate A lte cheltuieli financiare (ct ) CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd ) Director Gene: Razvan Gri gafe Director Economic Adriana Ivasciuc 12

39 CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE (sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel) REZULTATUL FINANCIAR: Nr Rand (rd ) Profit (rd ) Pierdere REZULTATUL CURENT: (rd ) Profit (rd ) Pierdere VENITURI TOTALE (rd ) CHELTUIELI TOTALE (rd ) REZULTATUL BRUT: Profit (rd ) Pierdere 64 (rd ) 18. IMPOZITUL PE PROFIT (c t ) 20. REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI FINANCIAR: Profit (rd ) Pierdere 68 (rd ) Director Gcneyafr' Razvan Gri gore Gà Director Economic Adriana Ivasciuc I. V, O «\\ 13

40 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel) Fluxuri de numerar din activitati de exploatare Profitul net inainte de impozitare si elemente extraordinare Ajustări pentru: Amortizare si provizioane pentru deprecierea activelor imobilizate Ajustarea valorii activelor circulante, net Ajustarea valorii activelor im obilizate Ajustarea privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli, net ( ) ( ) Venituri din subvenţii pentru investiţii ( ) ( ) Cheltuieli nete privind activele cedate Venituri din dobanda ( ) ( ) Cheltuieli cu dobanda Profit din exploatare înainte de variaţia capitalului circulant Scădere / (Creştere) creanţe comerciale si de alta natura ( ) ( ) Scădere / (Creştere) stocuri (51.397) Creştere /(Scădere) datorii către furnizori si de alta natura ( ) Numerar generat din exploatare Dobanda plătită ( ) ( ) Impozitul pe profit plătit ( ) ( ) Fluxurile de numerar înaintea elementelor extraordinare Numerarul net provenit din activitati de exploatare Fluxuri de numerar din activitati de investiţii Achiziţii de imobilizări ( ) ( ) Subvenţii pentru investiţii Dobânzi încasate Fluxul net de numerar din activitati de investiţii ( ) Fluxuri de numerar din activitati de finanţare Variaţia imprumuturilor bancare ( ) ( ) Fluxul net de numerar din activitati de finanţare ( ) ( ) Creşterea / (Descreşterea) neta a numerarului si echivalentului ( ) numerar Numerar si echivalent numerar la începutul perioadei Numerar si echivalent numerar la sfarsitul perioadei Director Economic Adriana Ivasciuc 14

41 SITUATIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU (sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel) Descriere Capital social varsat Rezerve din reevaluare Rezerve legale Rezerve din surplusul din rezerve de reevaluare Alte rezerve Rezultatul Rezultatul reportat exerciţiului Profit / Profit / (Pierdere) (Pierdere) Sold la 1 ian ( ) _ Transfer rezerve reevaluare ( ) Restituire active către Consiliul Judeţean - - _ Transfer fond IID - FD Dezvoltare Corecţii erori contabile perioada - (43.908) precedenta. ( ) ( ) Repartizare dividende Rezultatul exerciţiului Repartizare profit ( ) ( ) ( ) Total Total capitaluri 31 dec

42 SITUATIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU (sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel) Descriere Capital social varsat Rezerve din reevaluare Rezerve legale Rezerve din surplusul din rezerve de reevaluare Alte rezerve Rezultatul Rezultatul reportat exerciţiului Profit / Profit / (Pierdere) (Pierdere) Sold la 1 ian Transfer rezerve reevaluare ( ) _ Reevaluare Corecţie ( ) Rezultatul exerciţiului Repartizare profit ( ) ( ) ( ) Total Total capitaluri 31 dec

43 NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE (sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel) NOTA 1. Descriere ACTIVE IMOBILIZATE IMOBILIZĂRI NECORPORALE Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare Alte imobilizări Total Terenuri Constructii Instalatii tehnice si maşini IMOBILIZĂRI CORPORALE Alte instalatii, utilaje si mobilier Avansuri si imobilizări in curs Cost La Intrări Efect reevaluare Efect reevaluare - anulare amortizare ( ) ( ) Iesiri/trasferuri ( ) (35.097) ( ) (25.292) ( ) ( ) (47.486) ( ) ( ) La Total Amortizare La Intrări Efect reevaluare - anulare amortizare ( ) ( ) Ieşiri ( ) (35.097) ( ) - ( ) ( ) (47.488) - ( ) La Ajustări pentru depreciere la , Ajustări pentru depreciere la Valoare neta La La

Bilant_2011.pdf

Bilant_2011.pdf S1002_A1.0.6 / 14.03.2012 Suma de control 4.969.178 Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala Tip situaţie financiară : BL Anul 2011 Entitatea SC APA

Mai mult

Anexa A În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financia

Anexa A În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financia În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, vă comunicăm următoarele:

Mai mult

PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării con

PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării con PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate,

Mai mult

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date:

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date: 2019.05.10 18:17:28 EEST Reason: Document MFP Index

Mai mult

BIL_1209SCL1.pdf

BIL_1209SCL1.pdf Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti Tip situatie financiara : BL F10 - pag. 1 Entitatea S.C. SOCEP S.A. Judet Sector Localitate Adresa Constanta Strada INCINTA PORT DANA 34 CONSTANTA Bloc

Mai mult

S1040_A1.0.0 / Versiuni Atenţie! Suma de control Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucures

S1040_A1.0.0 / Versiuni Atenţie! Suma de control Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucures S1040_A1.0.0 /01.02.2015 Versiuni Atenţie! Suma de control 23.306.374 Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala An Semestru Tip situaţie financiară :

Mai mult

Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheat

Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheat Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară Sectorul

Mai mult

Bilant VNC 6 luni 2012 cu CPP.pdf

Bilant VNC 6 luni 2012 cu CPP.pdf Formular 30 I. Date privind rezultatul inregistrat DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2012 unitati A B 1 2 F30 - pag. 1 Sume - lei - Unitati care au inregistrat profit 01 1 2.556.898 Unitati care au inregistrat

Mai mult

Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala GIE - grupuri de interes economic Activ net mai mic de 1/

Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala GIE - grupuri de interes economic Activ net mai mic de 1/ Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala GIE - grupuri de interes economic Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris S1002_A1.0.0 26.02.2019

Mai mult

BILANT 1998

BILANT 1998 JUDETUL ARAD FORMA DE PROPRIETATE 34 UNITATEA SIF Banat-Crisana ACTIVITATEA PREPONDERENTA ADRESA loc ARAD, sector (denumire grupa CAEN) str. Calea Victoriei, nr. 35A bl.,ap.,sc. COD GRUPĂ CAEN 6499 TELEFONUL

Mai mult

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit PROIECT Anexă Modificări ale Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit,

Mai mult

Tradeville - Date Financiare 2015

Tradeville - Date Financiare 2015 2018 1 TRADEVILLE SA Tip situatie financiara: VM Bucuresti, Sector 3 Forma de proprietate: 34 Calea Vitan, Nr. 6A, Bloc B, Tronson B, et. 3 Societati comerciale pe actiuni Numar din Registrul Comertului:

Mai mult

Microsoft Word - omfp916.doc

Microsoft Word - omfp916.doc ORDIN Nr. 916/2016 din 21 iunie 2016 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR.

Mai mult

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entită

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entită AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea

Mai mult

ORDIN Nr. 6/2017 din 24 mai 2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţ

ORDIN Nr. 6/2017 din 24 mai 2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţ ORDIN Nr. 6/2017 din 24 mai 2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile

Mai mult

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI ASF :53 Instrucț

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI ASF :53 Instrucț AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI ASF 27.12.2014 16:53 Instrucțiunea nr. 1/10.03.2016 privind întocmirea și depunerea

Mai mult

Formularul 10 - lei - Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltui

Formularul 10 - lei - Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltui Formularul 10 - lei - Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd. 01.01.2008 31.12.2008 A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01 0 0 2.Cheltuieli

Mai mult

Microsoft Word - Proiect ordin site 2010.doc

Microsoft Word - Proiect ordin site 2010.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor

Mai mult

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit Anexa Modificări și completări ale anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare

Mai mult

ORDIN Nr. 2493/2019 din 8 iulie 2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru mo

ORDIN Nr. 2493/2019 din 8 iulie 2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru mo ORDIN Nr. 2493/2019 din 8 iulie 2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor prevederi contabile EMITENT:

Mai mult

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în dome

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în dome Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private Având în vedere prevederile

Mai mult

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anual

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anual Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii

Mai mult

Microsoft Word - modif_reglem_contabile_dec2010.doc

Microsoft Word - modif_reglem_contabile_dec2010.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului

Mai mult

S.C. ICERP S.A. B-dul Republicii nr. 291 A cod PLOIESTI-ROMÂNIA Tel.: ; Fax: ; Nr. Reg. Com.: J 2

S.C. ICERP S.A. B-dul Republicii nr. 291 A cod PLOIESTI-ROMÂNIA Tel.: ; Fax: ;   Nr. Reg. Com.: J 2 S.C. ICERP S.A. B-dul Republicii nr. 291 A cod 100072 PLOIESTI-ROMÂNIA Tel.: 0244-598551; Fax: 0244-532840; E-mail: office@icerp.ro Reg. Com.: J 29/312/1991; Cod Înregistrare Fiscalã: RO2993997 RO51 RZBR

Mai mult

SCD-Sit fin

SCD-Sit fin Societatea: Zentiva SA Situatii financiare neauditate, la data de 3.9.211 CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 3.9.211 No. rand 3.9.21 3.9.211 1 2 3 4 1. Cifra de afaceri neta (rd. 2 la 5) 1 21,499,944

Mai mult

Judetul: 13--CONSTANTA Entitate: SC TURISM HOTELURI RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA Adresa: localitatea EFORIE NORD, str. BRIZEI, nr. 6, tel Numar

Judetul: 13--CONSTANTA Entitate: SC TURISM HOTELURI RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA Adresa: localitatea EFORIE NORD, str. BRIZEI, nr. 6, tel Numar Judetul: 13--CONSTANTA Entitate: SC TURISM HOTELURI RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA Adresa: localitatea EFORIE NORD, str. BRIZEI, nr. 6, tel. 741401 Numar din registrul comertului: J13/696/1991 Forma de proprietate:

Mai mult

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru mod

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru mod MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor prevederi contabile În

Mai mult

RAPORT SEMESTRIAL S ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR

RAPORT SEMESTRIAL S ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR RAPORT SEMESTRIAL S1 2018 ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR 505600 Sacele, Str. Parcului Nr. 18 Brasov - Romania Tel.: 0040 268 273 775 Fax: 0040 268 273 485 E-mail: office@electroprecizia.ro Web: www.electroprecizia.ro

Mai mult

Raportul semestrial conform Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitenții de instrumentele financiare si operațiuni de piață Pentru exercițiul financia

Raportul semestrial conform Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitenții de instrumentele financiare si operațiuni de piață Pentru exercițiul financia Raportul semestrial conform Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitenții de instrumentele financiare si operațiuni de piață Pentru exercițiul financiar 01.01.2018-30.06.2018 Data raportului 29 August 2018

Mai mult

COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr cod , Tel 0241/ ; Fax 0241/ ; C.U.I. RO RAPORTUL aferen

COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr cod , Tel 0241/ ; Fax 0241/ ; C.U.I. RO RAPORTUL aferen COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; Fax 0241/616.023; C.U.I. RO 1868287 RAPORTUL aferent semestrului I 2019 conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului

Mai mult

F10 - pag. 1 BILANT la data de Cod 10 - lei - Denumirea elementului Nr. Sold la: rd A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILI

F10 - pag. 1 BILANT la data de Cod 10 - lei - Denumirea elementului Nr. Sold la: rd A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILI F10 - pag. 1 BILANT la data de 31.12.2015 Cod 10 - lei - Denumirea elementului Nr. Sold la: rd. 01.01.2015 31.12.2015 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE A B 1 2 1.Cheltuieli de constituire

Mai mult

REALIZAREA PROGRAMULUI DE OCUPARE în perioada Nr.c TIP MĂSURĂ REALIZ la 12 luni rt I. T O T A L P E R S O A N E A S IS T A T E

REALIZAREA PROGRAMULUI DE OCUPARE în perioada Nr.c TIP MĂSURĂ REALIZ la 12 luni rt I. T O T A L P E R S O A N E A S IS T A T E REALIZAREA PROGRAMULUI DE OCUPARE în perioada 1.01-31.12.2017 REALIZ la 12 I. T O T A L P E R S O A N E A S IS T A T E 18.832 II. T O T A L P E R S O A N E ÎN C A D R A T E 7.526 1 Servicii de mediere

Mai mult

ORDIN Nr. 4160/2015 din 31 decembrie 2015 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLIC

ORDIN Nr. 4160/2015 din 31 decembrie 2015 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLIC ORDIN Nr. 4160/2015 din 31 decembrie 2015 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 21 din 12 ianuarie 2016

Mai mult

INNA POPENCO - RAPORT FINANCIAR 1 ( )

INNA POPENCO - RAPORT FINANCIAR 1 ( ) A n e x a nr. 3 la h o tărîrea C E C nr. 4 din 8 a u g u st 2 0 6 Raportul grupului de iniţiativă privind fluxul mijloacelor băneşti la d a ta de pentru susţinerea candidatului la funcţia de Preşedintele

Mai mult

structura_SC_an2018_010219

structura_SC_an2018_010219 OMFP nr.10/ 03.01.2019 Situatii financiare anuale : S1002,S1003,S1005 Raportari contabile anuale : S1004 S1002 (BL) - Structura fişier XML pentru bilant societati comerciale - entitati mari, mijl. An 12/

Mai mult

Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societăţilor din domeniul asigurărilor - proiect - În conformi

Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societăţilor din domeniul asigurărilor - proiect - În conformi Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societăţilor din domeniul asigurărilor - proiect - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art.

Mai mult

PROIECT PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ NORMA pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul as

PROIECT PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ NORMA pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul as PROIECT PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ NORMA pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul asigurărilor În conformitate cu prevederile art. 2 alin.

Mai mult

Microsoft Word - Concordante unele conturi prevazute de Ordinul MFP 1752 si Ordinul BNR nr 5 .doc

Microsoft Word - Concordante unele conturi prevazute de Ordinul MFP 1752 si Ordinul BNR nr 5  .doc CONCORDANŢELE dintre unele conturi din planul de conturi prevăzut de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu

Mai mult

JUDETUL ENTITATEA ADRESA_loc. sector str. nr. TELEFON FAX NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI Unitatea: SC CARFIL SA BILANT FORMA DE PROPRIETATE _ _ ACTI

JUDETUL ENTITATEA ADRESA_loc. sector str. nr. TELEFON FAX NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI Unitatea: SC CARFIL SA BILANT FORMA DE PROPRIETATE _ _ ACTI JUDETUL ENTITATEA ADRESA_loc. sector str. nr. TELEFON FAX NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI Unitatea: SC CARFIL SA BILANT FORMA DE PROPRIETATE _ _ ACTIVITATEA PREPONDERENTA (denumire clasa CAEN) COD GRUPA

Mai mult

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE pentru semestrul I Raport semestrial conform prevederilor Regulamentului ASF nr.5/2018 anexa nr.14. Data r

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE pentru semestrul I Raport semestrial conform prevederilor Regulamentului ASF nr.5/2018 anexa nr.14. Data r RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE pentru semestrul I. 2019 Raport semestrial conform prevederilor Regulamentului ASF nr.5/2018 anexa nr.14. Data raportului: 17.09.2019 Denumirea societatii comerciale

Mai mult

o Mari Contribuabili care depun bilantulla Bucuresti Bifati numai daca este cazul : o Sucursala F10-pag.1 Tip situatie financiara : BL I Entitatea I s

o Mari Contribuabili care depun bilantulla Bucuresti Bifati numai daca este cazul : o Sucursala F10-pag.1 Tip situatie financiara : BL I Entitatea I s o Mari Contribuabili care depun bilantulla Bucuresti Bifati numai daca este cazul : o Sucursala F10-pag.1 Tip situatie financiara : BL I Entitatea I s.c. TURISM FELIX SA Judet Sector Localitate ~ IBihor

Mai mult

RAPORT SEMESTRIAL S ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR

RAPORT SEMESTRIAL S ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR RAPORT SEMESTRIAL S1 2018 ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR 505600 Sacele, Str. Parcului Nr. 18 Brasov - Romania Tel.: 0040 268 273 775 Fax: 0040 268 273 485 E-mail: office@electroprecizia.ro Web: www.electroprecizia.ro

Mai mult

Microsoft Word - Raport Sem I 2010 conform reg.1 CNVM

Microsoft Word - Raport Sem I 2010 conform reg.1 CNVM RAPORTUL SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR. 1/2006 PENTRU SEMESTRUL I 2010 Data raportului: august 2010 Denumirea societăţii comerciale: S.C. Rolast S.A. Sediul

Mai mult

Microsoft Word - SIF OLTENIA 2011_FINAL

Microsoft Word - SIF OLTENIA 2011_FINAL SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE La data de 31 decembrie 2011 Întocmite în conformitate cu Ordinul C.N.V.M 13/2011 SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A SITUAŢII FINANCIARE 31 DECEMBRIE

Mai mult

Anexa 1 BILANŢ la data de cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând A B C 1 2 A. ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE 02 X X 1. Acti

Anexa 1 BILANŢ la data de cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând A B C 1 2 A. ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE 02 X X 1. Acti Anexa 1 BILANŢ la data de 31.12.2013 cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând A. ACTIVE 01 ACTIVE NECURENTE 02 1. Active fixe necorporale 03 0 0 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 2. Instalaţii

Mai mult

I M O C R E D I T I F N S.A. Adresa sediului: str. Horea, nr.3/113, Cluj-Napoca, jud.cluj, cod postal Nr. Reg. Com. J12 / 2387 / 2003 C.U.I. RO

I M O C R E D I T I F N S.A. Adresa sediului: str. Horea, nr.3/113, Cluj-Napoca, jud.cluj, cod postal Nr. Reg. Com. J12 / 2387 / 2003 C.U.I. RO ANEXA Nr. 14 RAPORT SEMESTRIAL PENTRU SEMESTRUL 1 AL ANULUI 2018 Raportul semestrial conform: Legea nr. 24/2017 Data raportului: 07.08.2018 Denumirea societăţii comerciale: IMOCREDIT IFN S.A. Sediul social:

Mai mult

03_Anexa 1 la Hotarare_Bilant_Eco Sepsi_2018.pdf

03_Anexa 1 la Hotarare_Bilant_Eco Sepsi_2018.pdf S1014_A1.0.0 /120.02.2019 (S1014) Suma de control 4.100 Bifati numai dacă este cazul : CAR unitati militare CAR salariati infiintate potrivit Legii 122/1996 PJ fara scop patrimonial de utilitate publica

Mai mult

CONSILIUL JUDEŢEAN SIBIU Anexa nr. 1 la H.C.J. Sibiu nr. / 2018 RECTIFICAREA bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Sibiu pe anul 20

CONSILIUL JUDEŢEAN SIBIU Anexa nr. 1 la H.C.J. Sibiu nr. / 2018 RECTIFICAREA bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Sibiu pe anul 20 CONSILIUL JUDEŢEAN SIBIU Anexa nr. 1 la H.C.J. Sibiu nr. / 2018 RECTIFICAREA bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Sibiu pe anul 2018 Cod Total influenţă 2018 Trim.lll mii lei - Trim.IV

Mai mult

Anexa Ordin 14_2012

Anexa Ordin 14_2012 ANEXA SISTEMUL de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a societăților din domeniul asigurărilor Capitolul I A. Norme metodologice privind întocmirea și depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2012

Mai mult

OMFP nr. 2493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi compl

OMFP nr. 2493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi compl OMFP nr. 2493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor prevederi contabile. Monitorul oficial

Mai mult

MECANICA CEAHLAU S.A. SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2

MECANICA CEAHLAU S.A. SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2 SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2844 DIN 2016 PENTRU APROBAREA REGLEMENTARILOR CONTABILE CONFORME CU STANDARDELE

Mai mult

Data / Ora / 14:22 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag

Data / Ora / 14:22 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag Pagina 1 din 16 Date de identificare AUTOMECANICA MEDIAŞ SRL Telefon +40 269 803646 Aurel Vlaicu 41 Fax +40 269 803606 551041 Medias Sibiu E-mail info@autm.ro România WEB www.autm.ro Crefo Nr. 471992 Nr.

Mai mult

Data / Ora / 15:02 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag

Data / Ora / 15:02 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag Pagina 1 din 15 Date de identificare DR. KOCHER SRL Telefon +40 21 2522120 Baicului 82a Fax +40 21 2527711 021784 Bucuresti Sector 2 E-mail info@drkocher.ro România WEB www.matriterie.ro Crefo Nr. 15354

Mai mult

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI Str.Paltinului nr,16 jud.prahova cod postal telefon 0244/ : fax 0244/3

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI Str.Paltinului nr,16 jud.prahova cod postal telefon 0244/ : fax 0244/3 CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI Str.Paltinului nr,16 jud.prahova cod postal 105500 telefon 0244/3210324:323886 fax 0244/320867 cod fiscal 688449 RO 25592900 cod CAEN 8559 BILANT

Mai mult

Microsoft Word - Raport trim I 2014 NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS SA.doc

Microsoft Word - Raport trim I 2014 NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS SA.doc Str. Prevederii nr. 14-18/23 Sector 3, Bucuresti Tel: (+40) 768.560.813, Fax: (+40) 21.310.06.05 E-mail info@nqeholdings.com J40/3315/2009, CUI RO 2695737 Capital social: 2,917,691.50 RON Nr. 14/14.05.2014

Mai mult

Microsoft Word - raport de gestiune trim III 2008.doc

Microsoft Word - raport de gestiune trim III 2008.doc RAPORT DE GESTIUNE al Consiliului de Administraţie al S.C. "BUCUR" S.A. privind activitatea desfăşurată la 30.09.2008 S.C. "BUCUR" S.A., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/392/1991, CIF:

Mai mult

OMFP 3055 din pt aprobarea reglem contabile conforme cu directivele europene _actualizat 2012_

OMFP 3055 din pt aprobarea reglem contabile conforme cu directivele europene _actualizat 2012_ ORDIN Nr. 3055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene*) EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 766 bis din

Mai mult

Microsoft Word - NOTE EXPLIC BILANT 2012 EMERGENT.doc

Microsoft Word - NOTE EXPLIC BILANT 2012 EMERGENT.doc SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU La data de 31 decembrie 2012 Sold la Cresteri Reduceri Sold la Element al capitalului propriu inceputul Total, din Prin Total, din sfarsitul Prin transfer perioadei

Mai mult

Microsoft Word - Rapotari_Trim.III_2009.doc

Microsoft Word - Rapotari_Trim.III_2009.doc Comunicat privind disponibilitatea Raportului trim. III 2009 SC BERMAS SA Suceava îşi informează investitorii că Raportul trimestrial aferent exerciţiului financiar al trimestrului III 2009 este disponibil

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Cornea Ecaterina, având funcţia de asistentă şefă la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, CNP, domiciliul

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Cornea Ecaterina, având funcţia de asistentă şefă la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, CNP, domiciliul DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Cornea Ecaterina, având funcţia de asistentă şefă la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, CNP, domiciliul Localitatea Sibiu, Sibiu cunoscând prevederile art.

Mai mult

Microsoft Word - NOTE EXPLIC rap sem emergent.doc

Microsoft Word - NOTE EXPLIC rap sem emergent.doc SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU La data de 30 iunie 2009 Sold la Cresteri Reduceri Sold la Element al capitalului propriu inceputul Total, din Prin Total, din sfarsitul Prin transfer perioadei

Mai mult

JUDETUL

JUDETUL SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU La data de 31 decembrie 2014 Sold la Cresteri Reduceri Sold la Element al capitalului propriu inceputul Total, din Prin Total, din sfarsitul Prin transfer perioadei

Mai mult

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA Sediul/Adresa: TALMACIU, str. NICOLAE BA

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA Sediul/Adresa: TALMACIU, str. NICOLAE BA AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA Sediul/Adresa: TALMACIU, str. NICOLAE BALCESCU, nr. 24, jud. SIBIU Cod unic de înregistrare:

Mai mult

Microsoft Word - proiectfuziuneuamt_extras.doc

Microsoft Word - proiectfuziuneuamt_extras.doc PROIECT DE FUZIUNE PRIN ABSORBTIE - EXTRAS - A SOCIETATILOR COMERCIALE UAMT SA Oradea Jud.Bihor (Societate implicata in fuziune in calitate de Societate Absorbanta) FICAMT SA Oradea Jud. Bihor (Societate

Mai mult

Raport semestrial al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la

Raport semestrial al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la Raport semestrial al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la 30.06.2015 1 ANEXA Nr.30 la regulamentul CNVM nr. 1/2006 A. Raportul semestrial Conform: Regulamentului nr.1/2006 al CNVM, Legii

Mai mult

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA AGHIRESU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULU

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA AGHIRESU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULU ul fiscal: 47374 Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 500100/ 7700000 Buget local ct. 510100/

Mai mult

Judet:CLUJ Unitatea administrativ-teritorială:comuna MIHAI VITEAZU Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULUI Cod rând TOTAL CA

Judet:CLUJ Unitatea administrativ-teritorială:comuna MIHAI VITEAZU Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULUI Cod rând TOTAL CA Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 500100/ 7700000 Buget local ct. 510100/ 7700000 Buget asigurări

Mai mult

bilant 2010 modif in pdf

bilant 2010 modif in pdf Bifati numai dacă este cazul: M ari Contribuabili care depun bilantulla Bucuresti Sucursala D acă entitatea a optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic,potrivit art.27 alin.(3)din

Mai mult

ISCIR Anexa 1 Nr. crt. cod 01 BILANT la data de DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A

ISCIR Anexa 1 Nr. crt. cod 01 BILANT la data de DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A ISCIR Anexa 1 Nr. crt. cod 01 BILANT la data de 31.12.2018 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X

Mai mult

Nr. 258 / CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREŞTI BURSA DE VALORI BUCUREŞTI RAPORT CURENT Întocmit în conformitate cu Regula

Nr. 258 / CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREŞTI BURSA DE VALORI BUCUREŞTI RAPORT CURENT Întocmit în conformitate cu Regula Nr. 258 / 27.02.2019 CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREŞTI BURSA DE VALORI BUCUREŞTI RAPORT CURENT Întocmit în conformitate cu Regulamentul ASF nr.5 / 2018 privind emitenţii şi operaţiunile

Mai mult

Raport preliminar al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la

Raport preliminar al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la Raport preliminar al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la 31.12.2015 1 ANEXA Nr.30 la regulamentul CNVM nr. 1/2006 A. Raportul preliminar Conform: Regulamentului nr.1/2006 al CNVM, Legii

Mai mult

SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: RON C.U.I. RO R.B. - P.J.R Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 415

SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: RON C.U.I. RO R.B. - P.J.R Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 415 SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: 611.079.770.2 RON C.U.I. RO 50 22 670 R.B. - P.J.R. - 12-019 - 18.02.1999 Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 4155 / 1993 Situatii Financiare Consolidate 31 Decembrie

Mai mult

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT ul fiscal: 437883 Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 500100/ 7700000 Buget local ct. 510100/

Mai mult

Data / Ora / 14:52 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag

Data / Ora / 14:52 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag Pagina 1 din 19 Date de identificare AVICOLA BUZAU SA Telefon +40 238 710416 +40 238 710414 Dn 2b Km 9+270 Km 9+527 Fax +40 238 710271/ +40 238 710516 0 Buzau Buzau România Crefo Nr. 13368 Nr. de inregistrare

Mai mult

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa prioritară 4. Modernizarea Ser

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa prioritară 4. Modernizarea Ser Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 4. Modernizarea Serviciului Public de Ocupare Domeniul major de intervenţie

Mai mult

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I S.A. SEMESTRUL

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I S.A. SEMESTRUL RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I S.A. SEMESTRUL 1-2018 CUPRINS 1. Informaţii generale... 3 2. Informații asupra dezvoltării previzibile a societății... 6 3. Evenimente ulterioare datei

Mai mult

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 Bilant contabil la data de 31.03.2011 (Anexa 1 la normele metodologice) BILANŢ la data de 31.03.2011 cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului Sold la sfârşitul perioadei

Mai mult

S P I T A L U L O R Ă Ş E N E S C N E G R E Ş T I O A S Str. Victoriei nr 90 P R O C E D U R A G E N E R A L A E V A L U A R E A P E R F O R M A N T E

S P I T A L U L O R Ă Ş E N E S C N E G R E Ş T I O A S Str. Victoriei nr 90 P R O C E D U R A G E N E R A L A E V A L U A R E A P E R F O R M A N T E Tip document: Procedura Generala ;Cod document: PG - RU - 02 PROCEDURA GENERALA EVALUAREA PERFORMANTELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL Cod PG - RU - 02 S e m n ă tu ra D a ta F

Mai mult

A.J.O.F.M. GALATI BILANT la data de 31,12,2017 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul

A.J.O.F.M. GALATI BILANT la data de 31,12,2017 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul A.J.O.F.M. GALATI BILANT la data de 31,12,2017 Anea 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 A ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE

Mai mult

01BILANT CENTRALIZAT SEPT.xls

01BILANT CENTRALIZAT SEPT.xls PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA Anexa 1 BILANŢ CENTRALIZAT 30 SEPTEMBRIE 2011 cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod Sold la începutul rân anului d A B C 1 2 A. ACTIVE 01 ACTIVE NECURENTE 02

Mai mult

SIF MOLDOVA S.A. SITUAŢII FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2012 NEAUDITATE ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU LEGEA CONTABILITATII NR.82/1991 REPUBLICATA,INSTRUCT

SIF MOLDOVA S.A. SITUAŢII FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2012 NEAUDITATE ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU LEGEA CONTABILITATII NR.82/1991 REPUBLICATA,INSTRUCT SITUAŢII FINANCIARE NEAUDITATE ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU LEGEA CONTABILITATII NR.82/1991 REPUBLICATA,INSTRUCTIUNEA NR.5/2006 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE ORDINUL COMISIEI NAŢIONALE A VALORILOR

Mai mult

CAP 1

CAP 1 UNIVERSITATEA ŞTEFAN CEL MARE SUCEAVA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMCE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ SPECIALIZAREA: CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE CONTABILITATE BANCARA STUDENT 2018-2019 1 T E M Ă D

Mai mult

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000 Buget local ct. 5210100/ 7700000 la data

Mai mult

RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL I 2012

RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL I 2012 RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL I 2012 S.C. AEROSTAR S.A. BACAU RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU TRIMESTRUL I 2012 Raportul trimestrial la 31.03.2012 conform Anexei 30A din Regulamentul

Mai mult

Microsoft Word - Note explicative bilant.doc

Microsoft Word - Note explicative bilant.doc SC MOBAM S.A. Baia Mare 430232 B-dul Unirii nr. 21 ROMANIA J 24 / 391 / 1991 Telefon : 40-262-277130, 277131, 277258 Fax : 40-262-278217; 0362-418790; Capital social : 1.239.163 RON, C.U.I. : RO2201663,

Mai mult

SC BERMAS SA Suceava Str. Humorului nr. 61 Şcheia Cod de înregistrare fiscală: RO Telefon: 0230/526543; Fax: 0230/526542;

SC BERMAS SA Suceava Str. Humorului nr. 61 Şcheia Cod de înregistrare fiscală: RO Telefon: 0230/526543; Fax: 0230/526542; SC BERMAS SA Suceava Str. Humorului nr. 61 Şcheia Cod de înregistrare fiscală: RO 723636 Telefon: 0230/526543; 526544 Fax: 0230/526542; 526543 E-mail: bermasv@yahoo.com;office@bermas.ro RAPORT SEMESTRIAL

Mai mult

Slide 1

Slide 1 TAX EU LEGISLATIE SI FISCALITATE Aspecte contabile referitoare la intocmirea situatiilor financiare ale anului 2007 FORMATUL SI TERMENELE DE DEPUNERE A SITUATIILOR FINANCIARE - AGENTI ECONOMICI - FORMATUL

Mai mult

Microsoft Word - Raport trim III doc

Microsoft Word - Raport trim III doc Raport ASF TRIMESTRUL III 2017 Regulament Raport trimestrial conform 1/2006 Data raportului 9/30/2017 SC CONDMAG Denumirea societăţii comerciale SA Sediul social Braşov Str. Avram Iancu nr. 52 Numărul

Mai mult

S

S SC BERMAS SA Suceava Str. Humorului nr. 61 Şcheia Cod de înregistrare fiscală: RO 723636 Telefon: 0230/526543; 526544 Fax: 0230/526542; 526543 E-mail: bermasv@yahoo.com;office@bermas.ro RAPORT SEMESTRIAL

Mai mult

Principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale I. Prevederi generale 1.1. (1) Entitățile prevăzute la art. 3 din

Principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale I. Prevederi generale 1.1. (1) Entitățile prevăzute la art. 3 din Principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale I. Prevederi generale 1.1. (1) Entitățile prevăzute la art. 3 din ordin întocmesc situații financiare anuale potrivit

Mai mult

IM OFIN ANCE Grupul Financiar IMOFINANCE SA Cluj IMOFINANCE SA RAPORT DE GESTIUNE 1

IM OFIN ANCE Grupul Financiar IMOFINANCE SA Cluj IMOFINANCE SA RAPORT DE GESTIUNE 1 IMOFINANCE SA RAPORT DE GESTIUNE 1 1. DATE GENERALE Infiintat in anul 2003, Grupul Financiar IMOFINANCE a adunat sub umbrela sa o serie intreaga de societati lucrative, care prin ofertele diverse ce le

Mai mult

Calea Rahovei Sector 5 Bucuresti Telefon : (021) Fax: (021)

Calea Rahovei Sector 5 Bucuresti Telefon : (021) Fax: (021) Raport financiar trimestrial, conform art. 227 din legea 297/2004 Data raport: 14.11.2013 Denumirea entitatii: S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. Adresa: CALEA RAHOVEI NR. 266-268, SECTOR 5, BUCURESTI Telefon:

Mai mult

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. CARPATMONTANA SERV S.A. pe anul 2015 Consiliul

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. CARPATMONTANA SERV S.A. pe anul 2015 Consiliul CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. CARPATMONTANA SERV S.A. pe anul 2015 Consiliul Judeţean Dâmboviţa: Analizând proiectul de hotărâre

Mai mult

S.C. ECO - SAL 2005 S.A. TARGOVISTE TARGOVISTE-CALEA DOMNEASCA NR. 171 A CUI / ATRIBUT FISCAL RO Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 115/ DETA

S.C. ECO - SAL 2005 S.A. TARGOVISTE TARGOVISTE-CALEA DOMNEASCA NR. 171 A CUI / ATRIBUT FISCAL RO Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 115/ DETA S.C. ECO - SAL 2005 S.A. TARGOVISTE TARGOVISTE-CALEA DOMNEASCA NR. 171 A CUI 17870232/ ATRIBUT FISCAL RO Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 115/30.03.2017 DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PREVAZUTI

Mai mult

SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA CUI RO Fundamentarea veniturilor proprii ANEXA nr.1 Mii lei Nr 2010 % 2011 % INDICATORI Crt Aprobat Real

SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA CUI RO Fundamentarea veniturilor proprii ANEXA nr.1 Mii lei Nr 2010 % 2011 % INDICATORI Crt Aprobat Real SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA CUI RO 1573170 Fundamentarea veniturilor proprii ANEXA nr.1 Mii lei Nr 2010 % 2011 % Crt Aprobat Realizat Incasat 5=4/2 Aprobat Realizat Incasat 9=/6 0 1 2 3 4 5 6

Mai mult

SC TRANSPORT LOCAL SA Târgu-Mureș, Bega, 2 J26/828/1995, RO DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUŢI ÎN BUGETUL DE VENITUL ŞI C

SC TRANSPORT LOCAL SA Târgu-Mureș, Bega, 2 J26/828/1995, RO DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUŢI ÎN BUGETUL DE VENITUL ŞI C SC TRANSPORT LOCAL SA Târgu-Mureș, Bega, 2 J26/828/1995, RO 1219301 DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUŢI ÎN BUGETUL DE VENITUL ŞI CHELTUIELI ŞI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA -

Mai mult