Guvernul României - Hot râre nr. 877/2010 din 18 august 2010 Hot rârea nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar În vigoare de la 2

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Guvernul României - Hot râre nr. 877/2010 din 18 august 2010 Hot rârea nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar În vigoare de la 2"

Transcriere

1 Guvernul României - Hot râre nr. 877/2010 din 18 august 2010 Hot rârea nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar În vigoare de la 28 septembrie 2010 Consolidarea din data de 03 iulie 2014 are la baz publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 663 din 28 septembrie 2010 i include modific rile aduse prin urm toarele acte: HG 1116/2011; HG 652/2013; HG 74/2014; Ultima modificare în 13 februarie În temeiul art. 108 din Constitu ia României, republicat, Guvernul României adopt prezenta hot râre. CAPITOLUL I Dispozi ii generale ARTICOLUL 1 Obiectivul i domeniul de aplicare (1) Prezenta hot râre stabile te condi iile care trebuie s fie îndeplinite pentru realizarea interoperabilit ii sistemului feroviar din România cu sistemul feroviar al Uniunii Europene într-un mod care s asigure compatibilitatea cu dispozi iile Legii nr. 55/2006 privind siguran a feroviar, cu modific rile ulterioare. Aceste condi ii se refer la proiectarea, construirea, punerea în func iune, modernizarea, reînnoirea, exploatarea i între inerea elementelor acestui sistem, cât i la calificarea profesional i condi iile de s n tate i de siguran ale personalului care contribuie la exploatarea i între inerea sa. (2) Urm rirea acestui obiectiv trebuie s conduc la definirea unui nivel optim de armonizare tehnic i s permit : a) facilitarea, perfec ionarea i dezvoltarea serviciilor de transport feroviar interna ional în cadrul Uniunii Europene i cu ri ter e; b) contribu ia la crearea treptat a pie ei interne de echipamente i servicii pentru construc ia, reînnoirea, îmbun t irea i exploatarea sistemului feroviar în Uniunea European ; c) contribu ia la interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea European. (3) Prezenta hot râre nu se aplic pentru: a) metrouri, tramvaie i alte sisteme feroviare u oare; b) re elele care sunt separate din punct de vedere func ional de restul sistemului feroviar i sunt destinate exclusiv exploat rii de c tre serviciile locale, urbane sau suburbane de transport de c l tori, precum i operatorilor de transport feroviar care opereaz exclusiv pe aceste re ele; c) infrastructura feroviar privat i vehiculele care sunt utilizate exclusiv pe o astfel de infrastructur i exclusiv în folosul proprietarului pentru propriile opera iuni de transport; d) infrastructura i vehiculele destinate pentru o utilizare strict local, istoric sau turistic. (4) Domeniul de aplicare a specifica iei tehnice de interoperabilitate (STI) se extinde treptat, în conformitate cu art. 8 din Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (reformare), la întregul sistem feroviar, inclusiv accesul pe calea ferat la terminale i principalele instala ii portuare care deservesc sau pot deservi mai mul i utilizatori, f r a aduce atingere derog rilor de la aplicarea STI prev zute la art. 9. ARTICOLUL 2 Defini ii În în elesul prezentei hot râri, termenii i expresiile de mai jos au urm toarele semnifica ii: a) sistemul feroviar transeuropean - sistemul feroviar conven ional i cel de mare vitez, prev zute la pct. 1 i, respectiv, la pct. 2 din anexa nr. 1; b) interoperabilitate - capacitatea sistemului feroviar de a permite deplasarea sigur i neîntrerupt a trenurilor care ating nivelurile necesare de performan pentru aceste linii. Aceast capacitate depinde de toate condi iile tehnice, opera ionale i de reglementare care trebuie îndeplinite pentru a respecta cerin ele esen iale; 1

2 c) vehicul - un vehicul feroviar care circul pe propriile ro i pe liniile de cale ferat, cu sau f r trac iune. Un vehicul este alc tuit din unul sau mai multe subsisteme structurale i func ionale sau p r i ale acestor subsisteme; d) re ea - liniile, sta iile, terminalele i orice echipamente fixe necesare pentru asigurarea exploat rii continue i în condi ii de siguran a sistemului feroviar; e) subsisteme - rezultatul împ r irii sistemului feroviar prev zut în anexa nr. 2. Aceste subsisteme, pentru care trebuie formulate cerin ele esen iale, pot fi structurale sau func ionale; f) constituen i de interoperabilitate - orice component elementar, grup de componente, subansamblu sau ansamblu complet din echipamentul încorporat ori care se inten ioneaz a fi încorporat într-un subsistem, de care depinde, direct sau indirect, interoperabilitatea sistemului feroviar. No iunea "constituent" acoper atât obiectele corporale, cât i pe cele necorporale, precum programele de calculator; g) cerin e esen iale - toate condi iile precizate în anexa nr. 3, pe care trebuie s le îndeplineasc sistemul feroviar, subsistemele i constituen ii de interoperabilitate, inclusiv interfe ele; h) specifica ie european - o specifica ie tehnic comun, un agrement tehnic european sau un standard na ional care transpune un standard european, definit în anexa XXI la Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizi ii în sectoarele apei, energiei, transporturilor i serviciilor po tale; i) specifica ie tehnic de interoperabilitate (STI) - o specifica ie adoptat în conformitate cu prezenta hot râre, pe care trebuie s o respecte fiecare subsistem sau parte de subsistem pentru a îndeplini cerin ele esen iale i a asigura interoperabilitatea sistemului feroviar; j) organisme notificate - organismele responsabile pentru evaluarea conformit ii sau a aptitudinii de utilizare a constituen ilor de interoperabilitate ori pentru evaluarea procedurii de verificare "CE" a subsistemelor; k) parametri de baz - orice condi ie tehnic, opera ional sau de reglementare care este esen ial pentru interoperabilitate i care este specificat în STI aplicabile; l) caz special - orice parte a sistemului feroviar care necesit includerea unor dispozi ii speciale în STI, temporare sau definitive, ca urmare a constrângerilor geografice, topografice ori de mediu urban sau de coeren în raport cu sistemul existent. Pot fi incluse, în special, linii i re ele de cale ferat izolate de re eaua Uniunii Europene, gabaritul, ecartamentul sau entraxa liniilor de cale ferat i vehiculele destinate exclusiv utiliz rii locale, regionale ori istorice, precum i vehiculele provenite din ri ter e sau destinate acestora; m) modernizare - orice lucrare de modificare major a unui subsistem sau a unei p r i a subsistemului care îmbun t e te performan ele generale ale subsistemului; n) reînnoire - orice lucrare major de înlocuire a unui subsistem sau a unei p r i a subsistemului care nu modific performan ele generale ale subsistemului; o) sistem feroviar existent - structura compus din liniile i instala iile fixe ale sistemului feroviar existent i vehiculele, de toate categoriile i originile, care se deplaseaz pe aceast infrastructur ; p) înlocuire în cadrul între inerii - orice înlocuire de componente cu piese având func ii i performan e identice în cadrul între inerii preventive sau de remediere; q) punere în func iune - toate opera iunile prin care un subsistem sau un vehicul este adus în starea de func ionare nominal ; r) parte contractant - orice entitate, public ori privat, care comand proiectarea i/sau construirea ori reînnoirea sau modernizarea unui subsistem. Entitatea în cauz poate fi un operator de transport feroviar, un administrator de infrastructur sau un de in tor ori concesionarul responsabil pentru desf urarea unui proiect; s) de in tor - persoana sau entitatea care exploateaz un vehicul ca mijloc de transport, fie c este proprietarul unui vehicul, fie c are dreptul de a-l utiliza, i care este înregistrat ca atare în Registrul na ional al vehiculelor (RNV) men ionat la art. 30; ) proiect într-un stadiu avansat de dezvoltare - orice proiect al c rui stadiu de planificare/construc ie a atins un punct în care o schimbare în specifica iile tehnice ar fi inacceptabil. Un astfel de impediment poate fi de natur juridic, contractual, economic, financiar, social sau de mediu i trebuie justificat în mod corespunz tor; t) standard armonizat - orice standard european adoptat de unul dintre organismele europene de standardizare men ionate în anexa I la Directiva 98/34/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informa ii în domeniul standardelor i reglement rilor tehnice i a normelor privind serviciile în societatea informa ional în leg tur cu un mandat din partea Comisiei elaborat în conformitate cu procedura la care se face trimitere în art. 6 alin. (3) din respectiva directiv i care, separat sau împreun cu alte standarde, furnizeaz o solu ie privind conformitatea cu o prevedere legal ; 2

3 ) autoritate na ional de siguran - o autoritate de siguran, astfel cum este definit la art. 3 lit. g) din Legea nr. 55/2006, cu modific rile ulterioare; u) tip - un tip de vehicul care define te caracteristicile de proiectare de baz ale vehiculului care fac obiectul unui singur certificat de omologare descris în modulul B din Decizia 93/465/CEE a Consiliului din 22 iulie 1993 privind modulele diverselor faze ale procedurilor de evaluare a conformit ii i normele de aplicare i utilizare a m rcii de conformitate CE, care sunt propuse spre a fi utilizate în cadrul directivelor de armonizare tehnic ; v) serii - un num r de vehicule identice apar inând unui singur tip de proiect; w) agen ie - Agen ia Feroviar European, înfiin at prin Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European i al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind înfiin area unei Agen ii Europene a C ilor Ferate (Regulamentul privind agen ia); x) entitate responsabil de între inere - entitatea care r spunde de între inerea unui vehicul i care este înregistrat ca atare în RNV. ARTICOLUL 3 Compatibilitate general (1) Prezenta hot râre are ca obiect dispozi iile care privesc, pentru fiecare subsistem, constituen ii de interoperabilitate, interfe ele i procedurile, precum i condi iile de compatibilitate general a sistemului feroviar, necesare pentru realizarea interoperabilit ii sale. (2) Cu toate acestea, în cazul constituen ilor de interoperabilitate, incluzând interfe ele, concordan a cu cerin ele esen iale ale acestei hot râri poate necesita utilizarea unor specifica ii europene individuale, elaborate în acest scop. ARTICOLUL 4 Cerin e esen iale (1) Sistemul feroviar, subsistemele i constituen ii de interoperabilitate, inclusiv interfe ele, respect cerin ele esen iale aplicabile. (2) Specifica iile tehnice suplimentare prev zute la art. 34 din Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European i a Consiliului, necesare pentru a completa specifica iile europene sau alte standarde care se aplic la nivelul Uniunii Europene, nu trebuie s contravin cerin elor esen iale. CAPITOLUL II Specifica ii tehnice de interoperabilitate ARTICOLUL 5 Con inutul STI (1) Fiecare subsistem intr sub inciden a unei STI. Dup caz, un subsistem poate intra sub inciden a mai multor STI, iar sub inciden a unei STI pot intra mai multe subsisteme. (2) Subsistemele trebuie s corespund cu STI în vigoare la data punerii lor în func iune, a moderniz rii sau a reînnoirii lor, în conformitate cu prezenta hot râre; aceast concordan este men inut în permanen pe durata utiliz rii subsistemului. (3) Ministerul Transporturilor i Infrastructurii poate s aprobe sau s propun spre aprobare, dup caz, acte normative referitoare la utilizarea infrastructurilor pentru deplasarea vehiculelor care nu intr sub inciden a STI. ARTICOLUL 6 Adoptarea, revizuirea i publicarea STI (1) Ministerul Transporturilor i Infrastructurii particip la evaluarea solu iilor tehnice aferente elabor rii, adopt rii i revizuirii STI prin furnizarea datelor solicitate, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European i a Consiliului. (2) STI se adopt i se revizuiesc de c tre Comisia European i se public în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. ARTICOLUL 7 Deficien e ale STI Dac, dup adoptarea unei STI, se constat c aceasta nu îndepline te în totalitate cerin ele esen iale, se aplic procedurile prev zute la art. 7 din Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European i a Consiliului. 3

4 ARTICOLUL 8 Extinderea domeniului de aplicare a STI (1) Pân la intrarea în vigoare a extinderii domeniului de aplicare a STI la întreaga re ea feroviar : a) autoriza iile de punere în func iune a subsistemelor de vehicule i control-comand i semnalizare la bord, a c ror utilizare este prev zut cel pu in par ial pe partea de re ea care nu este înc cuprins în domeniul de aplicare al STI, pentru partea respectiv a re elei i a subsistemelor de infrastructur, energie i control-comand i semnalizare pe calea ferat pe acele p r i de re ea care nu sunt înc cuprinse în domeniul de aplicare al STI se acord în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 55/2006, cu modific rile ulterioare, sau, dup caz, ale art. 17 din prezenta hot râre; b) autoriza iile de punere în func iune a vehiculelor a c ror utilizare este prev zut uneori pe partea de re ea care nu este înc cuprins în domeniul de aplicare al STI, pentru partea respectiv a re elei se acord în conformitate cu prevederile art i cu prevederile art. 8 din Legea nr. 55/2006, cu modific rile ulterioare, sau, dup caz, ale art. 17 alin. (3) din prezenta hot râre. (2) STI noi sau revizuite, adoptate în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European i a Consiliului, pot s nu fie aplicate în cazul proiectelor aflate într-un stadiu avansat de elaborare sau care fac obiectul unui contract în curs de derulare în momentul public rii grupului de STI relevante. ARTICOLUL 9 Derog ri (1) În absen a unor cazuri specifice relevante, se poate excepta de la aplicarea uneia sau a mai multor STI în conformitate cu prezentul articol, în urm toarele cazuri: a) pentru un proiect de subsistem nou, pentru reînnoirea ori modernizarea unui sistem existent sau pentru orice element prev zut la art. 1 alin. (1) care se afl într-un stadiu avansat de dezvoltare sau care face obiectul unui contract în curs de executare atunci când se public aceste STI; b) pentru orice proiect de reînnoire sau modernizare a unui subsistem existent, în cazul în care gabaritul de înc rcare, ecartamentul, spa iul dintre liniile de cale ferat sau tensiunea de alimentare a liniilor electrificate prev zute în aceste STI nu sunt compatibile cu cele ale subsistemului existent; c) pentru un proiect de subsistem nou, de reînnoire sau modernizare a unui subsistem existent, în cazul în care re eaua feroviar este separat ori izolat de mare sau separat ca urmare a unor condi ii geografice speciale de re eaua feroviar din restul Uniunii Europene; d) pentru orice reînnoire, extindere sau modernizare a unui subsistem existent, în cazul în care aplicarea acestor STI ar compromite viabilitatea economic a proiectului i/sau compatibilitatea sistemului feroviar; e) în cazul în care, în urma unui accident sau a unui dezastru natural, condi iile pentru refacerea rapid a re elei feroviare nu permit, din punct de vedere economic ori tehnic, aplicarea par ial sau total a STI relevante; f) pentru vehiculele care circul spre/dinspre ri ter e în care ecartamentul liniilor de cale ferat difer de ecartamentul re elei feroviare principale din Uniunea European. (2) În toate cazurile men ionate la alin. (1), Ministerul Transporturilor i Infrastructurii transmite Comisiei Europene un dosar cuprinzând informa iile prev zute în anexa nr. 9. (3) În cazul men ionat la alin. (1) lit. a), în termen de un an de la data intr rii în vigoare a fiec rei STI, Ministerul Transporturilor i Infrastructurii transmite Comisiei Europene o list de proiecte care se desf oar pe teritoriul României i se afl într-un stadiu avansat de dezvoltare. (4) În cazurile prev zute la alin. (1) lit. a), c) i e) se pot aplica f r întârziere dispozi ii alternative prev zute în anexa nr. 9. (5) În cazurile prev zute la alin. (1) lit. b), d) i f), în absen a unei decizii a Comisiei Europene, cererea este considerat acceptat. Pân la adoptarea deciziei Comisiei Europene, în cazul prev zut la alin. (1) lit. f), se pot aplica dispozi ii alternative prev zute în anexa nr. 9. CAPITOLUL III Constituen i de interoperabilitate ARTICOLUL 10 Introducerea pe pia a constituen ilor de interoperabilitate (1) Produc torii, comercian ii i utilizatorii implica i iau toate m surile necesare pentru a se asigura c constituen ii de interoperabilitate: a) sunt introdu i pe pia numai dac permit realizarea interoperabilit ii în cadrul sistemului feroviar i respect în acela i timp cerin ele esen iale; 4

5 b) sunt folosi i în domeniul lor de utilizare conform destina iei i sunt instala i i între inu i în mod corespunz tor. Aceste dispozi ii nu împiedic introducerea pe pia a acestor constituen i pentru alte aplica ii. (2) Pe teritoriul României nu se admite interzicerea, limitarea ori împiedicarea introducerii pe pia a constituen ilor de interoperabilitate destina i utiliz rii în sistemul feroviar, dac ace tia respect prevederile prezentei hot râri. În primul rând, nu se pot impune verific ri care au fost deja efectuate în cadrul procedurii privind declara ia "CE" de conformitate sau de aptitudini de utilizare, ale c rei componente sunt prezentate în anexa nr. 4. ARTICOLUL 11 Conformitatea i aptitudinile de utilizare (1) Se consider c acei constituen i pentru care exist declara ia "CE" de conformitate sau de aptitudini de utilizare respect cerin ele esen iale ale prezentei hot râri. (2) Orice constituent de interoperabilitate este supus procedurii de evaluare a conformit ii i a aptitudinii de utilizare în scopul indicat în respectiva STI i este înso it de certificatul corespunz tor. (3) Se consider c un constituent de interoperabilitate îndepline te cerin ele esen iale în cazul în care respect condi iile prev zute în respectiva STI sau în specifica iile europene corespunz toare, realizate pentru respectarea acestor condi ii. (4) Piesele de schimb pentru subsisteme care sunt deja puse în func iune în momentul intr rii în vigoare a STI corespunz toare pot fi instalate în aceste subsisteme f r a fi nevoie s fac obiectul procedurii prev zute la alin. (2). (5) STI pot prevedea o perioad tranzitorie pentru produsele feroviare identificate de STI respective ca constituen i de interoperabilitate care au fost deja introduse pe pia în momentul intr rii în vigoare a STI. Ace ti constituen i trebuie s îndeplineasc cerin ele prev zute la art. 10 alin. (1). ARTICOLUL 12 Neconformitatea specifica iilor europene cu cerin ele esen iale Atunci când se consider c specifica iile europene utilizate direct sau indirect pentru realizarea obiectivului prezentei hot râri nu îndeplinesc cerin ele esen iale, Ministerul Transporturilor i Infrastructurii informeaz Comisia European. ARTICOLUL 13 Procedura pentru declara ia "CE" de conformitate sau de aptitudini de utilizare (1) Pentru a elibera declara ia "CE" de conformitate sau de aptitudini de utilizare a unui constituent de interoperabilitate, produc torul sau reprezentantul s u autorizat din cadrul Uniunii Europene aplic dispozi iile prezentate în STI relevante. (2) În cazul în care STI corespunz toare impune acest lucru, evaluarea conformit ii sau a aptitudinii de utilizare a unui constituent de interoperabilitate este efectuat de organismul notificat c ruia produc torul ori reprezentantul s u autorizat din cadrul Uniunii Europene i-a prezentat cererea. (3) Atunci când constituen ii de interoperabilitate intr sub inciden a altor acte normative care au transpus directive ale Uniunii Europene, care privesc alte aspecte, declara ia "CE" de conformitate sau de aptitudini de utilizare precizeaz c ace ti constituen i de interoperabilitate respect i cerin ele acestor acte normative. (4) Atunci când nici produc torul, nici reprezentantul s u autorizat din cadrul Uniunii Europene nu a respectat obliga iile care îi revin în conformitate cu dispozi iile alin. (1) i (3), aceste obliga ii revin oric rei persoane fizice sau juridice care introduce pe pia constituen i de interoperabilitate. Acelea i obliga ii se aplic oric rei persoane fizice sau juridice care asambleaz constituen i de interoperabilitate ori p r i ale acestora având diverse origini sau care produce constituen i de interoperabilitate pentru uz propriu, în sensul prezentei hot râri. (5) F r a aduce atingere dispozi iilor art. 14: a) în fiecare caz în care se constat c declara ia "CE" de conformitate a fost eliberat în mod necorespunz tor produc torului sau reprezentantului s u autorizat din cadrul Uniunii Europene i se solicit, în cazul în care este necesar, s aduc constituentul de interoperabilitate la o stare de conformitate i s nu mai încalce normele, în condi iile valabile pe teritoriul României; b) atunci când neconformitatea se men ine, se adopt toate m surile adecvate pentru a restrânge sau a interzice introducerea pe pia a constituentului de interoperabilitate în cauz ori pentru a se asigura c acesta este retras de pe pia în conformitate cu procedurile prev zute la art. 14. ARTICOLUL 14 Neconformitatea constituen ilor de interoperabilitate cu cerin ele esen iale 5

6 (1) Atunci când se constat c este pu in probabil ca unul dintre constituen ii de interoperabilitate care face obiectul declara iei "CE" de conformitate sau de aptitudini de utilizare i care a fost introdus pe pia s respecte cerin ele esen iale dac este utilizat cu destina ia propus, produc torii, comercian ii i utilizatorii implica i iau m surile necesare pentru a-i restrânge domeniul de aplicare, a interzice utilizarea sa sau pentru a-l retrage de pe pia. Ministerul Transporturilor i Infrastructurii informeaz de îndat Comisia European cu privire la m surile adoptate i motiveaz deciziile luate, precizând în special dac lipsa conformit ii are drept cauz : a) neîndeplinirea cerin elor esen iale; b) aplicarea incorect a specifica iilor europene, atunci când se are în vedere aplicarea unor astfel de specifica ii; c) inadecvarea specifica iilor europene. (2) Atunci când decizia prev zut la alin. (1) este justificat prin existen a unei lacune în specifica iile europene, se aplic procedura prev zut la art. 12. (3) Atunci când un constituent de interoperabilitate care face obiectul declara iei "CE" de conformitate nu îndepline te cerin ele, Autoritatea de Siguran Feroviar Român adopt m suri adecvate împotriva celor care au eliberat declara ia, iar Ministerul Transporturilor i Infrastructurii informeaz Comisia European i celelalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la aceasta. CAPITOLUL IV Subsisteme ARTICOLUL 15 Procedura pentru punerea în func iune (1) F r a aduce atingere prevederilor cap. V, punerea în func iune a acelor subsisteme structurale din componen a sistemului feroviar care sunt amplasate sau exploatate pe teritoriul României trebuie s fie autorizat de Autoritatea de Siguran Feroviar Român, înfiin at conform prevederilor Legii nr. 55/2006, cu modific rile ulterioare. În acest scop Autoritatea de Siguran Feroviar Român ia toate m surile adecvate pentru a se asigura c aceste subsisteme pot fi puse în func iune numai dac sunt proiectate, construite i instalate astfel încât, la integrarea în sistemul feroviar, s respecte cerin ele esen iale privitoare la ele. În special se verific dac subsistemele sunt compatibile din punct de vedere tehnic cu sistemul în care urmeaz s fie integrate, respectiv integrarea în siguran a subsistemelor în conformitate cu art. 4 alin. (3) i art. 6 alin. (3) din Legea nr. 55/2006, cu modific rile ulterioare. (2) Autoritatea de Siguran Feroviar Român verific, înainte de punerea în func iune a acestor subsisteme, dac acestea se conformeaz, dup caz, dispozi iilor relevante din STI privind exploatarea i între inerea. (3) Dup ce aceste sisteme sunt puse în func iune, verificarea se efectueaz : a) pentru infrastructuri, în cadrul acord rii i monitoriz rii autoriza iilor de siguran în conformitate cu art. 11 din Legea nr. 55/2006, cu modific rile ulterioare; b) pentru vehicule, în cadrul acord rii i monitoriz rii certificatelor de siguran în conformitate cu art. 10 din Legea nr. 55/2006, cu modific rile ulterioare. În acest scop, se folosesc procedurile de evaluare i verificare stabilite în STI structurale i func ionale corespunz toare. ARTICOLUL 16 Libera circula ie a subsistemelor F r a aduce atingere dispozi iilor art. 15 alin. (1), pe teritoriul României nu se admite interzicerea, restrângerea sau împiedicarea construirii, punerii în func iune i exploat rii subsistemelor structurale din componen a sistemului de transport feroviar care respect cerin ele esen iale. În special nu se pot solicita verific ri care au fost deja efectuate ca parte a procedurii de acordare a declara iei de verificare "CE" a subsistemelor, ale c rei elemente constitutive sunt prezentate în anexa nr. 5, sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, înainte sau dup intrarea în vigoare a Directivei 2008/57/CE a Parlamentului European i a Consiliului, în vederea verific rii conformit ii cu cerin e identice în condi ii identice de exploatare. ARTICOLUL 17 Conformitatea cu STI i normele na ionale (1) Se consider ca fiind interoperabile i îndeplinind cerin ele esen iale referitoare la ele subsistemele structurale din componen a sistemului feroviar care fac obiectul unei declara ii de verificare "CE". 6

7 (2) Verificarea interoperabilit ii, în conformitate cu cerin ele esen iale, pentru un subsistem structural din componen a sistemului feroviar se dovede te prin raportare la STI, atunci când acestea exist. (3) Autoritatea de Siguran Feroviar Român întocme te, pentru fiecare subsistem, o list a normelor tehnice utilizate pentru aplicarea cerin elor esen iale i Ministerul Transporturilor i Infrastructurii transmite aceast list Comisiei Europene, în cazul în care nu exist o STI relevant, a fost notificat o derogare în temeiul art. 9 sau un caz special impune aplicarea unor norme tehnice care nu sunt incluse în STI relevant. (4) Lista cu normele tehnice utilizate va fi transmis ori de câte ori se modific lista cu normele tehnice care trebuia notificat pân la 30 aprilie 2005, în conformitate cu art. 16 alin. (3) din Directiva 96/48/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare vitez i cu art. 16 alin. (3) din Directiva 2001/16/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 19 martie 2001 privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean conven ional, dup notificarea derog rii sau dup publicarea STI în cauz. Cu aceast ocazie, se desemneaz i organismele responsabile pentru efectuarea, în cazul acestor norme tehnice, a procedurii de verificare "CE" men ionate la art. 18. (5) La solicitarea Comisiei Europene, Ministerul Transporturilor i Infrastructurii pune la dispozi ie textul integral al normelor notificate. (6) Ministerul Transporturilor i Infrastructurii poate s opteze s nu notifice normele i restric iile strict locale. În astfel de cazuri, normele i restric iile respective se men ioneaz în registrele de infrastructur prev zute la art. 32. (7) Normele tehnice obligatorii sunt publicate i puse la dispozi ia tuturor administratorilor de infrastructur, a operatorilor de transport feroviar, solicitan ilor de autoriza ii de punere în func iune într-un limbaj clar, care poate fi în eles de p r ile interesate. ARTICOLUL 18 Procedura de emitere a declara iei de verificare "CE" (1) Pentru emiterea declara iei de verificare "CE" pentru subsisteme, solicitantul invit organismul notificat pe care l-a selectat în acest scop s aplice procedura de verificare "CE" prev zut în anexa nr. 6. Solicitantul poate fi partea contractant sau produc torul ori reprezentantul s u autorizat din cadrul Uniunii Europene. (2) Obliga ia organismului notificat responsabil de verificarea "CE" a unui subsistem începe din faza de proiectare i acoper întreaga perioad de produc ie, pân la faza de recep ie dinaintea d rii în exploatare a subsistemului. Aceasta include, de asemenea, verificarea interfe elor subsistemului în cauz cu sistemul în care este încorporat, pe baza informa iilor disponibile în STI relevant i în registrele prev zute la art. 31 i 32. (3) Organismul notificat este responsabil de redactarea dosarului tehnic care trebuie s înso easc declara ia de verificare "CE". Acest dosar tehnic trebuie s con in toate documentele necesare referitoare la caracteristicile subsistemului i, dup caz, toate documentele care atest conformitatea constituen ilor de interoperabilitate. Dosarul trebuie s con in, de asemenea, toate elementele referitoare la condi iile i limitele de utilizare, precum i instruc iuni referitoare la service, verificare continu sau periodic, reglare i între inere. (4) Organismul notificat poate emite declara ii intermediare de verificare pentru anumite etape ale procedurii de verificare sau anumite p r i ale subsistemului. În acest caz, se aplic procedura prev zut în anexa nr. 6. (5) În cazul în care STI relevante permit acest lucru, organismul notificat poate emite certificate de conformitate pentru o serie de subsisteme sau anumite p r i ale subsistemelor respective. ARTICOLUL 19 Neconformitatea subsistemelor cu cerin ele esen iale (1) Atunci când constat c un subsistem structural care face obiectul unei declara ii de verificare "CE" înso ite de dosarul tehnic nu este pe deplin conform cu prezenta hot râre i, în special, nu îndepline te cerin ele esen iale, Autoritatea de Siguran Feroviar Român poate solicita efectuarea de verific ri suplimentare. (2) La solicitarea Autorit ii de Siguran Feroviar Române, Ministerul Transporturilor i Infrastructurii informeaz imediat Comisia European cu privire la verific rile suplimentare solicitate i prezint motivele care le justific. (3) În informare se precizeaz dac nerespectarea în întregime a prezentei directive se datoreaz : a) nerespect rii cerin elor esen iale sau a unei STI ori aplic rii incorecte a unei STI; b) caracterului inadecvat al unei STI. 7

8 ARTICOLUL 20 Punerea în func iune a subsistemelor existente dup reînnoire sau modernizare (1) În cazul reînnoirii sau moderniz rii, entitatea contractant ori produc torul transmite Autorit ii de Siguran Feroviar Române un dosar care descrie proiectul. Autoritatea de Siguran Feroviar Român examineaz acest dosar i, inând seama de strategia de punere în aplicare indicat în STI aplicabil, decide dac amploarea lucr rilor face necesar o nou autoriza ie de punere în func iune în în elesul prezentei hot râri. (2) O autoriza ie nou de punere în func iune este necesar ori de câte ori nivelul general de siguran a subsistemului respectiv poate fi afectat negativ de lucr rile avute în vedere. În cazul în care este necesar o autoriza ie nou, Autoritatea de Siguran Feroviar Român decide în ce m sur este necesar aplicarea STI în cazul proiectului. Autoritatea de Siguran Feroviar Român adopt decizia în cauz în termen de 4 luni de la depunerea dosarului complet de c tre solicitant. (3) Atunci când este necesar o autoriza ie nou, iar STI nu este aplicat integral, pe baza solicit rii Autorit ii de Siguran Feroviar Române, Ministerul Transporturilor i Infrastructurii notific urm toarele informa ii Comisiei Europene: a) motivul pentru care STI nu este aplicat integral; b) caracteristicile tehnice care se aplic în locul STI; c) organismele responsabile cu aplicarea, în cazul acelor caracteristici, a procedurii de verificare "CE" prev zute la art. 18. CAPITOLUL V Vehicule ARTICOLUL 21 Autoriza ia de punere în func iune a vehiculelor (1) Înainte de a fi utilizat într-o re ea, orice vehicul este autorizat în vederea punerii în func iune de c tre Autoritatea de Siguran Feroviar Român competent pentru re eaua respectiv, cu excep ia cazurilor în care prezentul capitol prevede altfel. (2) Un vehicul conform cu STI este autorizat în conformitate cu art. 22 sau 23. (3) Un vehicul care nu este conform cu STI este autorizat în conformitate cu art. 24 sau 25. (4) Un vehicul care este conform cu un tip autorizat este autorizat în conformitate cu art. 26. (5) O autoriza ie acordat în România este valabil în toate celelalte state membre ale Uniunii Europene i o autoriza ie acordat de un stat membru al Uniunii Europene este valabil în România, f r a aduce atingere dispozi iilor art. 23 i 25 privind autoriza iile suplimentare. Prin ordin al ministrului transporturilor se stabilesc condi iile în care sunt necesare autoriza ii suplimentare în conformitate cu dispozi iile relevante ale art. 23, în cazul vehiculelor conforme cu STI, sau ale art. 25, în cazul vehiculelor neconforme cu STI. (6) Orice cerere pentru autoriza ia de punere în func iune face obiectul unei decizii a Autorit ii de Siguran Feroviar Române, în conformitate cu art. 22 i 23 sau cu art. 24 i 25. Autoriza ia de punere în func iune poate stipula condi ii de utilizare i alte restric ii. (7) Orice decizie negativ a Autorit ii de Siguran Feroviar Române cu privire la punerea în func iune a unui vehicul feroviar se motiveaz în mod corespunz tor. În termen de o lun de la primirea deciziei negative, solicitantul poate cere Autorit ii de Siguran Feroviar Române revizuirea deciziei din motive justificate în mod corespunz tor. În termen de dou luni de la primirea contesta iei, Autoritatea de Siguran Feroviar Român confirm sau infirm decizia. Dac se confirm decizia negativ, solicitantul poate cere instan elor de contencios administrativ, potrivit reglement rilor legale în vigoare, revizuirea deciziei din motive justificate în mod corespunz tor. (8) În cazul în care Autoritatea de Siguran Feroviar Român nu adopt în termenele stabilite o decizie prev zut la art. 23 alin. (7) i la art. 25 alin. (5), se consider c punerea în func iune a vehiculului feroviar în cauz a fost autorizat dup expirarea unei perioade de 3 luni de la sfâr itul termenelor men ionate. Autoriza iile acordate în temeiul prezentului alineat sunt valabile doar în re eaua pentru care Autoritatea de Siguran Feroviar Român nu a reac ionat în termenele stabilite. (9) Autoritatea de Siguran Feroviar Român care inten ioneaz s revoce o autoriza ie de punere în func iune acordat de ea îns i sau o autoriza ie acordat de solicitant în conformitate cu alin. (8) utilizeaz procedura de revizuire a certificatelor de siguran prev zut la art. 10 alin. (5) din Legea nr. 55/2006 sau, dup caz, procedura de revizuire a autoriza iilor de siguran prev zut la art. 11 alin. (3) din Legea nr. 55/2006. (10) În cazul unei proceduri de apel, instan a de contencios administrativ competent prev zut la alin. (7) poate solicita Agen iei Feroviare Europene un aviz care, în acest caz, este emis în termen de 8

9 o lun de la depunerea cererii i transmis solicitantului, instan ei de contencios administrativ competente i Autorit ii de Siguran Feroviar Române care refuz acordarea autoriza iei. (11) În cazul vehiculelor care ruleaz între România i o ar ter, pe o re ea al c rei ecartament este diferit de cel al re elei principale din cadrul Uniunii Europene i pentru care se poate acorda o derogare în conformitate cu art. 9 alin. (5) sau care reprezint cazuri specifice, normele na ionale prev zute la art. 22 alin. (2) lit. b) i la art. 24 alin. (2) lit. b) pot include acorduri interna ionale în m sura în care sunt compatibile cu legisla ia Uniunii Europene. (12) Autoriza iile de punere în func iune care au fost acordate înainte de data intr rii în vigoare a prezentei hot râri, inclusiv autoriza iile emise în temeiul unor acorduri interna ionale, în special RIC (Regolamento Internazionale Carozze) i RIV (Regolamento Internazionale Veicoli), r mân valabile în conformitate cu condi iile în care au fost acordate. Aceast dispozi ie prevaleaz asupra art (13) Autoritatea de Siguran Feroviar Român poate acorda autoriza ii de punere în func iune pentru o serie de vehicule. În acest scop, Autoritatea de Siguran Feroviar Român informeaz solicitantul cu privire la procedura care trebuie urmat. (14) Autoriza iile de punere în func iune acordate în conformitate cu prezentul articol nu aduc atingere altor condi ii impuse operatorilor de transport feroviar i administratorilor de infrastructur pentru exploatarea unor astfel de vehicule pe re eaua relevant în conformitate cu art din Legea nr. 55/2006. ARTICOLUL 22 Autoriza ia ini ial de punere în func iune pentru vehiculele conforme cu STI (1) Prezentul articol se aplic vehiculelor conforme cu toate STI relevante în vigoare în momentul punerii în func iune, cu condi ia ca o parte semnificativ dintre cerin ele esen iale s fie prev zute în respectivele STI i ca STI relevant privind materialul rulant s fi intrat în vigoare i s fie aplicabil. (2) Autoriza ia ini ial se acord de c tre Autoritatea de Siguran Feroviar Român dup cum urmeaz : a) atunci când toate subsistemele structurale ale vehiculului au fost autorizate în conformitate cu dispozi iile cap. IV, autoriza ia se acord f r verific ri suplimentare; b) în cazul vehiculelor care dispun de toate declara iile "CE" de verificare necesare, conform dispozi iilor art. 18, criteriile pe care Autoritatea de Siguran Feroviar Român le poate verifica în scopul emiterii unei autoriza ii de punere în func iune pot avea în vedere doar urm toarele aspecte: (i) compatibilitatea tehnic dintre subsistemele relevante ale vehiculului i integrarea lor în condi ii de siguran în conformitate cu art. 15 alin. (1); (ii) compatibilitatea tehnic dintre vehiculul i re eaua în cauz ; (iii) normele na ionale aplicabile punctelor deschise; (iv) normele na ionale aplicabile cazurilor specifice identificate în mod corespunz tor în STI relevante. ARTICOLUL 23 Autoriza ii suplimentare pentru punerea în func iune a vehiculelor conforme cu STI (1) Vehiculele care sunt pe deplin conforme cu STI în ceea ce prive te toate aspectele subsistemelor relevante, f r cazuri specifice i f r puncte deschise legate strict de compatibilitatea tehnic dintre vehicul i re ea, nu trebuie s fac obiectul unei autoriza ii suplimentare pentru punerea în func iune atât timp cât circul în re ele conforme cu STI în alte state membre ale Uniunii Europene sau în condi iile specificate în STI corespunz toare. (2) În cazul vehiculelor care sunt puse în func iune în conformitate cu art. 22 sau în cazul vehiculelor care sunt puse în func iune în alte state membre ale Uniunii Europene în conformitate cu art. 22 din Directiva 2008/57/CE, dar care nu sunt prev zute la alin. (1), Autoritatea de Siguran Feroviar Român decide dac pe teritoriul României sunt necesare autoriza ii suplimentare. În acest caz, se aplic prevederile alin. (3)-(7). (3) Solicitantul prezint Autorit ii de Siguran Feroviar Române un dosar privind vehiculul sau tipul de vehicul i utilizarea planificat în re ea. Dosarul con ine urm toarele informa ii: a) documente care dovedesc faptul c punerea în func iune a vehiculului a fost autorizat într-un alt stat membru al Uniunii Europene în conformitate cu art. 22 din Directiva 2008/57/CE; b) o copie a dosarului tehnic conform dispozi iilor anexei nr. 6. Acesta include, în cazul vehiculelor echipate cu înregistratoare de date, informa ii privind procedura de colectare a datelor, care s permit citirea i evaluarea, atât timp cât informa iile nu sunt armonizate de STI corespondent ; c) înregistr rile în care este înscris istoricul între inerii vehiculului i, dac este cazul, al modific rilor tehnice efectuate dup autorizare; 9

10 d) dovezi referitoare la caracteristicile tehnice i opera ionale care arat c vehiculul este compatibil cu infrastructurile i instala iile fixe, inclusiv condi iile climatice, sistemul de alimentare cu energie, sistemul de control-comand i semnalizare, ecartamentul liniilor i gabaritul infrastructurii, sarcina maxim admis pe osie i alte constrângeri ale re elei. (4) Criteriile verificate de Autoritatea de Siguran Feroviar Român pot viza doar urm toarele aspecte: a) compatibilitatea tehnic dintre vehiculul i re eaua în cauz, inclusiv normele na ionale aplicabile punctelor deschise necesare pentru a asigura o astfel de compatibilitate; b) normele na ionale aplicabile cazurilor specifice identificate în mod corespunz tor în STI relevante. (5) Autoritatea de Siguran Feroviar Român poate solicita furnizarea de informa ii suplimentare, efectuarea de analize de risc în conformitate cu prevederileart. 6 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2006, cu modific rile i complet rile ulterioare, sau realizarea de teste pe re ea pentru a verifica criteriile prev zute la alin. (4). Cu toate acestea, dup adoptarea documentului de referin prev zut la art. 27 din Directiva 2008/57/CE, Autoritatea de Siguran Feroviar Român poate efectua o astfel de verificare doar în temeiul normelor na ionale apar inând grupelor B sau C din acel document. (6) Autoritatea de Siguran Feroviar Român define te, dup consultarea solicitantului, domeniul de aplicare i con inutul informa iilor suplimentare, al analizelor de risc sau al testelor solicitate. Administratorul infrastructurii, prin consultare cu solicitantul, depune toate eforturile pentru a garanta c orice test se poate efectua în termen de 3 luni de la data depunerii cererii solicitantului. Dac este cazul, Autoritatea de Siguran Feroviar Român adopt m suri pentru ca testele s poat fi efectuate. (7) Toate cererile pentru o autoriza ie de punere în func iune depuse în conformitate cu prezentul articol fac obiectul unei decizii care este adoptat de Autoritatea de Siguran Feroviar Român cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de: a) dou luni de la prezentarea dosarului prev zut la alin. (3); b) dup caz, o lun de la furnizarea oric ror informa ii suplimentare solicitate de Autoritatea de Siguran Feroviar Român ; c) dup caz, o lun de la furnizarea rezultatelor oric ror teste solicitate de Autoritatea de Siguran Feroviar Român. ARTICOLUL 24 Autoriza ia ini ial de punere în func iune pentru vehiculele neconforme cu STI (1) Prezentul articol se aplic vehiculelor care nu sunt conforme cu toate STI relevante în vigoare la data punerii lor în func iune, inclusiv vehiculelor care fac obiectul unor derog ri, sau atunci când o parte semnificativ din cerin ele esen iale nu a fost prev zut în una sau mai multe STI. (2) Autoriza ia ini ial se acord de c tre Autoritatea de Siguran Feroviar Român dup cum urmeaz : a) pentru aspectele tehnice reglementate de o STI, dac exist, se aplic procedura de verificare "CE"; b) pentru alte aspecte tehnice se aplic normele na ionale notificate în temeiul art. 17 din prezenta hot râre i al art. 8 din Legea nr. 55/2006, cu modific rile ulterioare. (3) Autoriza ia ini ial este valabil numai în re eaua de pe teritoriul României. ARTICOLUL 25 Autoriza ii suplimentare de punere în func iune pentru vehiculele neconforme cu STI (1) În cazul vehiculelor a c ror punere în func iune a fost autorizat într-un stat membru al Uniunii Europene în conformitate cu art. 21 alin. (12) sau cu art. 24 din Directiva 2008/57/CE, Autoritatea de Siguran Feroviar Român poate hot rî, în conformitate cu prezentul articol, dac pe teritoriul României sunt necesare autoriza ii suplimentare pentru punerea în func iune. (2) Solicitantul prezint Autorit ii de Siguran Feroviar Române un dosar tehnic privind vehiculul sau tipul de vehicul, împreun cu detalii privind utilizarea planificat în re ea. Dosarul con ine urm toarele informa ii: a) documente care dovedesc faptul c punerea în func iune a vehiculului a fost autorizat într-un alt stat membru al Uniunii Europene, împreun cu documenta ia privind procedura urmat pentru a demonstra c vehiculul a respectat cerin ele de siguran în vigoare, inclusiv, dac este cazul, informa ii privind derog rile acordate în conformitate cu art. 9 din Directiva 2008/57/CE; b) datele tehnice, programul de între inere i caracteristicile func ionale. Acestea includ, în cazul vehiculelor echipate cu înregistratoare de date, informa ii privind procedura de colectare a datelor, care s permit citirea i evaluarea prev zute la art. 20 alin. (2) lit. c) din Directiva 2004/49/CE; 10

11 c) înregistr rile în care este înscris istoricul exploat rii i între inerii vehiculului i, dac este cazul, al modific rilor tehnice efectuate dup autorizare; d) dovezi referitoare la caracteristicile tehnice i opera ionale care arat c vehiculul este compatibil cu infrastructurile i instala iile fixe, inclusiv condi iile climatice, sistemul de alimentare cu energie, sistemul de control-comand i semnalizare, ecartamentul liniilor i gabaritul infrastructurii, sarcina maxim admis pe osie i alte constrângeri ale re elei. (3) Informa iile men ionate la alin. (2) lit. a) i b) nu pot fi puse la îndoial de c tre Autoritatea de Siguran Feroviar Român, cu excep ia cazului în care aceasta poate demonstra, f r a aduce atingere art. 16, existen a unui important risc de siguran. Dup adoptarea documentului de referin prev zut la art. 27 din Directiva 2008/57/CE, Autoritatea de Siguran Feroviar Român nu poate invoca în acest sens niciuna dintre regulile din grupa A enumerate în acel document. (4) Autoritatea de Siguran Feroviar Român poate solicita furnizarea unor informa ii suplimentare, efectuarea unor analize de risc în conformitate cu art. 6 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2006, cu modific rile i complet rile ulterioare, sau realizarea unor teste pe re ea pentru a verifica dac informa iile prev zute la alin. (2) lit. c) i d) respect normele na ionale în vigoare notificate Comisiei Europene în conformitate cu art. 8 din Legea nr. 55/2006, cu modific rile i complet rile ulterioare, sau cu art. 17 din prezenta hot râre. Cu toate acestea, dup adoptarea documentului de referin prev zut la art. 27 din Directiva 2008/57/CE, Autoritatea de Siguran Feroviar Român poate efectua o astfel de verificare doar în temeiul normelor na ionale apar inând grupelor B sau C enumerate în acel document. Autoritatea de Siguran Feroviar Român define te, dup consultarea solicitantului, domeniul de aplicare i con inutul informa iilor suplimentare, al analizelor de risc sau al testelor solicitate. Administratorul infrastructurii, prin consultare cu solicitantul, depune toate eforturile pentru a garanta c orice test se poate efectua în termen de 3 luni de la data depunerii cererii solicitantului. Dac este cazul, Autoritatea de Siguran Feroviar Român adopt m suri pentru ca testele s poat fi efectuate. (5) Toate cererile pentru o autoriza ie de punere în func iune depuse în conformitate cu prezentul articol fac obiectul unei decizii care este adoptat de Autoritatea de Siguran Feroviar Român cât mai curând posibil, dar în cel mult: a) 4 luni de la prezentarea dosarului tehnic prev zut la alin. (2); b) dac este cazul, dou luni de la furnizarea informa iilor suplimentare sau a analizelor de risc solicitate de c tre Autoritatea de Siguran Feroviar Român în conformitate cu prevederile alin. (4); c) dac este cazul, dou luni de la furnizarea rezultatelor testelor solicitate de c tre Autoritatea de Siguran Feroviar Român în conformitate cu prevederile alin. (4). ARTICOLUL 26 Autorizarea unor tipuri de vehicule (1) Autoritatea de Siguran Feroviar Român poate acorda autoriza ii pentru tipuri de vehicule. (2) Cu toate acestea, dac autorizeaz un vehicul, Autoritatea de Siguran Feroviar Român autorizeaz, în acela i timp, tipul de vehicul. (3) Un vehicul care este conform cu un tip deja autorizat în România este autorizat de Autoritatea de Siguran Feroviar Român pe baza unei declara ii de conformitate cu tipul în cauz, prezentat de solicitant, f r verific ri suplimentare. Totu i, în cazul în care se modific dispozi iile relevante ale STI i normele na ionale pe baza c rora un tip de vehicul a fost autorizat, Autoritatea de Siguran Feroviar Român decide dac autoriza iile de tip acordate deja r mân valabile sau trebuie reînnoite. Criteriile pe care Autoritatea de Siguran Feroviar Român le verific în vederea reînnoirii unei autoriza ii de tip pot viza doar normele modificate. Reînnoirea autoriza iei de tip nu afecteaz autoriza iile de vehicule acordate deja pe baza tipurilor autorizate anterior. (4) Modelul de declara ie de conformitate cu tipul este cel adoptat de Comisia European. (5) Declara ia de conformitate cu tipul se întocme te în conformitate cu: a) procedurile de verificare a STI relevante, pentru vehiculele conforme cu STI; b) procedurile de verificare definite în modulul D sau E din Decizia 93/465/CEE a Consiliului, pentru vehiculele neconforme cu STI. În cazul în care Comisia European adopt o procedur de verificare ad-hoc în conformitate cu procedura de reglementare cu control men ionat la art. 29 alin. (3) din Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European i a Consiliului, aceasta se aplic. (6) Solicitantul poate cere o autoriza ie de tip în mai multe state membre ale Uniunii Europene în acela i timp. În acest caz, Autoritatea de Siguran Feroviar Român coopereaz cu autorit ile na ionale de siguran implicate pentru simplificarea procedurii i reducerea la minimum a eforturilor administrative. 11

12 (7) Autoriza iile de tip se înregistreaz în Registrul european al tipurilor autorizate de vehicule în conformitate cu prevederile art. 31. Acest registru specific statul sau statele membru/membre în care este autorizat un tip de vehicul. ARTICOLUL 27 Clasificarea normelor na ionale Pentru a facilita procedura de autorizare pentru punerea în func iune a vehiculelor prev zut la art. 25, normele na ionale sunt clasificate în conformitate cu prevederile anexei nr. 7. CAPITOLUL VI Organismele notificate ARTICOLUL 28 Organismele notificate (1) Ministerul Transporturilor i Infrastructurii informeaz Comisia European i celelalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la organismele responsabile pentru îndeplinirea procedurii de evaluare a conformit ii sau aptitudinilor de utilizare prev zute la art. 13 i a procedurii de verificare prev zute la art. 18, indicând pentru fiecare organism domeniul de responsabilitate i numerele de identificare ob inute în avans de la Comisia European. (2) Ministerul Transporturilor i Infrastructurii aplic criteriile prev zute în anexa nr. 8 pentru evaluarea organismelor ce urmeaz a fi notificate. Organismele care îndeplinesc criteriile de evaluare prev zute în standardele europene relevante sunt considerate ca îndeplinind i criteriile men ionate. (3) Ministerul Transporturilor i Infrastructurii retrage aprobarea dat unui organism care nu mai respect criteriile prev zute în anexa nr. 8 i informeaz de îndat Comisia European i celelalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la aceasta. CAPITOLUL VII Registrele de re ele i vehicule ARTICOLUL 29 Sistemul de numerotare a vehiculelor (1) Orice vehicul pus în func iune în sistemul feroviar al Uniunii Europene poart un num r european de vehicul, denumit în continuare NEV, atribuit în momentul acord rii primei autoriza ii de punere în func iune. (2) Solicitantul autoriza iei ini iale are i responsabilitatea marc rii vehiculului în cauz cu NEV care i-a fost alocat. (3) NEV va fi specificat în STI privind exploatarea i gestionarea traficului. (4) Unui vehicul i se aloc un num r NEV doar o singur dat, cu excep ia cazului în care STI privind exploatarea i gestionarea traficului precizeaz altfel. (5) Sub rezerva alin. (1), în cazul vehiculelor care circul sau care sunt destinate s circule dinspre sau înspre ri ter e în care ecartamentul este diferit de cel din re eaua principal din cadrul Uniunii Europene, se accept vehiculele identificate în mod clar în conformitate cu un sistem de codare diferit. ARTICOLUL 30 Registrele na ionale ale vehiculelor (1) Autoritatea Feroviar Român ine un registru al vehiculelor feroviare autorizate de pe teritoriul României. Acesta îndepline te urm toarele criterii: a) respect specifica iile comune prev zute la alin. (2); b) este p strat i actualizat de c tre un organism independent de orice operator de transport feroviar; c) este accesibil Autorit ii de Siguran Feroviar Române i Organismului de Investigare Feroviar Român, prev zute la art. 16 i 21 din Legea nr. 55/2006; de asemenea, el este accesibil, în urma oric rei solicit ri legitime, Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar, prev zut la art. 30 din Ordonan a Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacit ilor de infrastructur feroviar i tarifarea utiliz rii infrastructurii feroviare, aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 8/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare, Agen iei Feroviare Europene, operatorilor de transport feroviar i administratorilor/gestionarilor de infrastructur feroviar, precum i persoanelor/organiza iilor care înregistreaz vehicule sau care sunt identificate în registru. 12

JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN ROMÂNIA HOT RÂRE privind modificarea Regulamentului de organizare i func ionare a Comisiei de Evaluare a Persoanel

JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN ROMÂNIA HOT RÂRE privind modificarea Regulamentului de organizare i func ionare a Comisiei de Evaluare a Persoanel JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN ROMÂNIA HOT RÂRE privind modificarea Regulamentului de organizare i func ionare a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Având în vedere Expunerea de

Mai mult

LEGE (R) /06/1999 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS LEGE nr. 108 din 16 iunie 1999 (*republicat *) pentru înfiin area i organizarea Inspec iei Muncii EM

LEGE (R) /06/1999 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS LEGE nr. 108 din 16 iunie 1999 (*republicat *) pentru înfiin area i organizarea Inspec iei Muncii EM LEGE nr. 108 din 16 iunie 1999 (*republicat *) pentru înfiin area i organizarea Inspec iei Muncii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 3 mai 2012 Data intrarii in vigoare : 03/05/2012

Mai mult

ORDIN Nr. 7 din 4 ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului i con inutului unor formulare de înregistrare în scopuri de tax pe valoarea ad ugat EMITENT

ORDIN Nr. 7 din 4 ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului i con inutului unor formulare de înregistrare în scopuri de tax pe valoarea ad ugat EMITENT ORDIN Nr. 7 din 4 ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului i con inutului unor formulare de înregistrare în scopuri de tax pe valoarea ad ugat EMITENT: MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE AGEN IA NA IONAL DE

Mai mult

0767 BIS bt:Layout 1.qxd

0767 BIS bt:Layout 1.qxd 30 Capitolul III Acordarea titlului de profesor-emerit în înv mântul preuniversitar Art. 47 Acordarea titlului de profesor-emerit semnific dobândirea de c tre cadrul didactic a unui nivel înalt de maturitate

Mai mult

articol_nr11_12_ioana_mociar.pdf

articol_nr11_12_ioana_mociar.pdf În asemenea situa ii, documentele justificative care stau la baza emiterii facturii pentru respectarea prevederilor legale cu privire la faptul generator i exigibilitatea opera iunii sunt: contract de

Mai mult

G H I D al AUTORITĂȚII DE SIGURANȚĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ ASFR, întocmit în conformitate cu Capitolul V din DIRECTIVA (UE) 2016/797 a Parlamentului Europea

G H I D al AUTORITĂȚII DE SIGURANȚĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ ASFR, întocmit în conformitate cu Capitolul V din DIRECTIVA (UE) 2016/797 a Parlamentului Europea G H I D al AUTORITĂȚII DE SIGURANȚĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ ASFR, întocmit în conformitate cu Capitolul V din DIRECTIVA (UE) 2016/797 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2016 privind interoperabilitatea

Mai mult

MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE ORDIN NR. 530 pentru aprobarea Procedurii de solu ionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea ad ugat c tre per

MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE ORDIN NR. 530 pentru aprobarea Procedurii de solu ionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea ad ugat c tre per MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE ORDIN NR. 530 pentru aprobarea Procedurii de solu ionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea ad ugat c tre persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în

Mai mult

cartea proprietate.mdi

cartea proprietate.mdi I. Mărci 1. Opoziţie la înregistrarea mărcii. Conflict cu nume comercial. Rea-credinţă. Conflict cu o marcă notorie (SABADSAG) Legea nr. 84/1998, art. 3 lit. c), art. 23, art. 48 alin. (1) lit. c) Convenţia

Mai mult

Recomandarea Comisiei din 18 iulie 2018 privind orientările pentru implementarea armonizată a Sistemului european de management al traficului feroviar

Recomandarea Comisiei din 18 iulie 2018 privind orientările pentru implementarea armonizată a Sistemului european de management al traficului feroviar 19.7.2018 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 253/1 I (Rezoluții, recomandări și avize) RECOMANDĂRI COMISIA EUROPEANĂ RECOMANDAREA COMISIEI din 18 iulie 2018 privind orientările pentru implementarea

Mai mult

Microsoft Word - OUG_IMM_ doc

Microsoft Word - OUG_IMM_ doc ORDONAN DE URGEN privind Programul de Garantare a Creditelor pentru întreprinderi mici şi întreprinderi mijlocii În scopul cre rii unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilit ilor actuale de dezvoltare

Mai mult

0090/bt/p1

0090/bt/p1 12 GUVERNUL ROM NIEI OFICIUL DE STAT PENTRU INVENfiII I M RCI ORDIN pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 16/1995*) privind protec ia topografiilor produselor semiconductoare, republicat Œn

Mai mult

Microsoft Word - ROF - Complex SF. ŞTEFAN.doc

Microsoft Word - ROF - Complex SF. ŞTEFAN.doc CONSILIUL JUDEŢEAN OLT DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI Complex servicii Sf. Ştefan : - Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat -

Mai mult

Anexe_Ordin_839.pdf

Anexe_Ordin_839.pdf (pag.1) C tre, [conduc torul autorit ii administra iei publice emitente * ) ] C E R E R E pentru emiterea autoriza iei de construire/desfiin are Subsemnatul 1).., CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, cu domiciliul

Mai mult

Directiva (UE) 2019/ a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniu

Directiva (UE) 2019/ a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniu DIRECTIVA (UE) 2019/1152 A PARLAMENTULUI EUPEAN I A CONSILIULUI din 20 iunie 2019 privind transparen a i previzibilitatea condi iilor de munc în Uniunea European PARLAMENTUL EUPEAN I CONSILIUL UNIUNII

Mai mult

40

40 PROCESUL DE ÎNFIIN ARE A ÎNTREPRINDERILOR ÎN ROMÂNIA ASIST. UNIV. DRD. RADU VASILIC Universitatea din Pite ti, Facultatea de tiin e Economice, Juridice i Administrative, Pite ti, str. Republicii, nr.71,

Mai mult

22

22 BUGETAREA I CONTROLUL BUGETAR - O PROVOCARE PENTRU ECONOMIA ROMÂNEASC (II) CONF. DR. CORNELIA DASC LU Academia de Studii Economice, str.a. Ciurea, nr.2, bl. S41, sc. 1, apt.9, sector 5, Bucure ti, tel.

Mai mult

LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigur rilor pentru omaj i stimularea ocup rii for ei de munca CAP. I Dispozi ii generale ART. 1 În

LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigur rilor pentru omaj i stimularea ocup rii for ei de munca CAP. I Dispozi ii generale ART. 1 În LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigur rilor pentru omaj i stimularea ocup rii for ei de munca CAP. I Dispozi ii generale ART. 1 În România fiec rei persoane îi sunt garantate dreptul

Mai mult

untitled

untitled 230/12.06.2014 DECLARA IE DE AVERE Subsemnata, DURLEA M. Florica având func ia de EF SERVICIU la Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor CNP domiciliul Bucure ti,, cunoscând

Mai mult

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/ AL COMISIEI - din 16 mai de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 321/ 20

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/ AL COMISIEI - din 16 mai de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 321/ 20 L 139 I/108 27.5.2019 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/776 AL COMISIEI din 16 mai 2019 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 321/2013, (UE) nr. 1299/2014, (UE) nr. 1301/2014, (UE) nr. 1302/2014,

Mai mult

Dutu_Predescu_Protectia_juridica_a_patrimoniului_cultural_si_natural_BT

Dutu_Predescu_Protectia_juridica_a_patrimoniului_cultural_si_natural_BT Cuprins 5 CUPRINS ABREVIERI... 17 PREFA PATRIMONIUL CULTURAL I NATURAL SUB PAV ZA DREPTULUI... 21 PREFACE CULTURAL AND NATURAL HERITAGE PROTECTED BY LAW... 25 UN CUVÎNT DE ÎNSO IRE... 29 CAPITOLUL I. ELEMENTE

Mai mult

Microsoft Word - NOUL COD al MUNCII.doc

Microsoft Word - NOUL COD al MUNCII.doc LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicat *) Codul muncii*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 18 mai 2011 Data intrarii in vigoare : 18/05/2011 --------- *) Republicat

Mai mult

- ORDONAN DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea i completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Promovarea acestui act normati

- ORDONAN DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea i completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Promovarea acestui act normati ORDONAN DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea i completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Promovarea acestui act normativ este determinat în principal de necesitatea: implement

Mai mult

0023 Bis BTp1:Macheta P1 pepi.qxd

0023 Bis BTp1:Macheta P1 pepi.qxd PARTEA I Anul 183 (XXVII) Nr. 23 bis LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Marți, 13 ianuarie 2015 SUMAR Pagina Anexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.115/2014 privind aprobarea Regulamentului

Mai mult

Microsoft Word - Ticlea-Raspunderea disciplinara paginat.docx

Microsoft Word - Ticlea-Raspunderea disciplinara paginat.docx R spundereadisciplinar 561 Cuprins INTRODUCERE... 5 CAPITOLUL I CONSIDERA II GENERALE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII I R SPUNDEREA DISCIPLINAR... 7 1. Disciplina muncii... 7 1. No iune... 7 2. Tr s turi ale

Mai mult

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 155 Edi ia în limba român Legisla ie Anul iunie 2019 Cuprins I Acte legislative DIRECTIVE Directiva (UE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 155 Edi ia în limba român Legisla ie Anul iunie 2019 Cuprins I Acte legislative DIRECTIVE Directiva (UE) Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 155 Edi ia în limba român Legisla ie Anul 62 12 iunie 2019 Cuprins I Acte legislative DIRECTIVE Directiva (UE) 2019/904 a Parlamentului European i a Consiliului din

Mai mult

Nr ( ) 11 ianuarie În temeiul articolului 27 din Legea finan elor publice i responsabilit ii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie

Nr ( ) 11 ianuarie În temeiul articolului 27 din Legea finan elor publice i responsabilit ii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 59 În temeiul articolului 27 din Legea finan elor publice i responsabilit ii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 i în scopul reglement rii i perfec ion rii modului de reflectare a unor indicatori

Mai mult

CAMERA DEPUTAŢILOR L E G E pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatricula

CAMERA DEPUTAŢILOR L E G E pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatricula CAMERA DEPUTAŢILOR L E G E pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa

Mai mult

ORDONAN DE URGEN nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioni tii, precum i pentru modific

ORDONAN DE URGEN nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioni tii, precum i pentru modific ORDONAN DE URGEN nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioni tii, precum i pentru modificarea i completarea unor acte normative Având în vedere

Mai mult

[Type text] Comunicat de pres PROTECT Romania PROTECT cea PROTECT reduc primele de asigurare pentru efrac ie i jaf Implementarea de m suri de securita

[Type text] Comunicat de pres PROTECT Romania PROTECT cea PROTECT reduc primele de asigurare pentru efrac ie i jaf Implementarea de m suri de securita Comunicat de pres PROTECT Romania PROTECT cea PROTECT reduc primele de asigurare pentru efrac ie i jaf Implementarea de m suri de securitate adecvate cuplate cu protec ia prin asigurare sunt componente

Mai mult

Microsoft Word - DA Cojocaru Paula -SA.doc

Microsoft Word - DA Cojocaru Paula -SA.doc 136/03.06.2014 DECLARA IE DE AVERE Subsemnata, Cojocaru D. Paula, având func ia de Consilier Principal la Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor D.G.C.O. Serviciul Antifraud,

Mai mult

SOCIETATEA PE AC IUNI AP -CANAL CHI IN U str. Albi oara, nr. 38, MD 2005, mun. Chi in u, Republica Moldova tel , tel / fax:

SOCIETATEA PE AC IUNI AP -CANAL CHI IN U str. Albi oara, nr. 38, MD 2005, mun. Chi in u, Republica Moldova tel , tel / fax: SOCIETATEA PE AC IUNI AP -CANAL CHI IN U str. Albi oara, nr. 38, MD 2005, mun. Chi in u, Republica Moldova tel. 25-69-01, tel / fax: 22-23-49 e-mail: acc@mtc.md web: www.acc.md Certificat nr. 085C ISO

Mai mult

UNIVERSITATEA LIBER INTERNA IONAL DIN MOLDOVA DEPARTAMENTUL TIIN E ECONOMICE DRA NAGEMENT PROGRAMA ANALITIC LA DISCIPLINA BAZELE MARKETINGULUI Chi in

UNIVERSITATEA LIBER INTERNA IONAL DIN MOLDOVA DEPARTAMENTUL TIIN E ECONOMICE DRA NAGEMENT PROGRAMA ANALITIC LA DISCIPLINA BAZELE MARKETINGULUI Chi in UNIVERSITATEA LIBER INTERNA IONAL DIN MOLDOVA DEPARTAMENTUL TIIN E ECONOMICE DRA NAGEMENT PROGRAMA ANALITIC LA DISCIPLINA BAZELE MARKETINGULUI Chi in u 2009 Autor Melnic Oleg, dr. conf. Anul de studii

Mai mult

ORGANISMUL DE INVESTIGARE FEROVIAR ROMÂN - OIFR - RAPORT ANUAL

ORGANISMUL DE INVESTIGARE FEROVIAR ROMÂN - OIFR - RAPORT ANUAL ORGANISMUL DE INVESTIGARE FEROVIAR ROMÂN - OIFR - RAPORT ANUAL 2013 2013 Pân în anul 2006 cauzele producerii accidentelor i evenimentelor în activitatea de transport feroviar i cu metroul din România constituiau

Mai mult

2

2 POLITICA DE OCUPARE A FOR EI DE MUNC LA NIVELUL JUDE ULUI ARGE PROF. UNIV. DR. EMILIA UNGUREANU Universitatea din Pite ti, 0722760883, emiliaungureanu@yahoo.com PREP. UNIV. M D LINA NEAC U Universitatea

Mai mult

nicolae_fara_a_DIR EX hd 2018

nicolae_fara_a_DIR EX hd 2018 DECLARA IE DE AVERE Nr. 67/12.07.2018 Subsemnatul/Subsemnata, FARA N. NICOLAE, având func ia de Director executiv la A.J.O.F.M. Hunedoara, CNP, domiciliul Simeria, jud. Hunedoara cunoscând prevederile

Mai mult

Microsoft Word - Anale2_2005.doc

Microsoft Word - Anale2_2005.doc Analele Universit ii,, tefan Cel Mare Suceava Sec iunea Silvicultur Serie nou nr. 2/2005 Analiza comparativ a cadrului general legislativ privind eficien a energetic a cl dirilor din rile UE i România

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de

HOTĂRÂRE nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de HOTĂRÂRE nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL

Mai mult

eMonitor

eMonitor PARTEA I Anul 176 (XX) Nr. 44 bis LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Vineri, 18 ianuarie 2008 SUMAR Pagina Anexa la Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia

Mai mult

CODE2APC

CODE2APC PARLAMENTUL EUPEAN 2004 ««««««««««««Document de şedinţă 2009 C6-0114/2007 2006/0018(COD) 24/04/2007 Poziţie comună Pozi ie comună adoptată de Consiliu la 19 aprilie 2007 în vederea adoptării unei directive

Mai mult

NRDO 2009_3.pdf

NRDO 2009_3.pdf Hot rârea CNCD cu privire la discriminarea salarial în raport cu sistemul de majorare salarial CONSILIUL NA IONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMIN RII HOT RÂREA din 14 mai 2009 Dosar nr.: 739/2008 Peti ia nr.:

Mai mult

Word Vorlage - Blitzstrom.pdf

Word Vorlage - Blitzstrom.pdf Aprobat: Administrator, TOMA CRISTIAN ANDREI PROCEDURA DE FACTURARE A CERTIFICATELOR VERZI Intocmit: NEXT POWER SRL Ianuarie 2019 LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR Nr.crt Revizia Data Revizia se refera la

Mai mult

OFICIUL DE STAT PENTRU INVEN II I M RCI Strada Ion Ghica nr.5, Sector 3, Bucure ti - Cod ROMÂNIA Telefon: ; ; ; 314

OFICIUL DE STAT PENTRU INVEN II I M RCI Strada Ion Ghica nr.5, Sector 3, Bucure ti - Cod ROMÂNIA Telefon: ; ; ; 314 OFICIUL DE STAT PENTRU INVEN II I M RCI Strada Ion Ghica nr.5, Sector 3, Bucure ti - Cod 030044 - ROMÂNIA Telefon:315.19.65; 315.19.64; 314.59.64; 314.59.65; 314.59.66; Telefon director: 315.90.66 Http:/

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR Comisia pentru industrii si servicii P.L.x 341/2012 Bucureşti, Nr.23/204/2012 BIROUL PERMANENT AL C

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR Comisia pentru industrii si servicii P.L.x 341/2012 Bucureşti, Nr.23/204/2012 BIROUL PERMANENT AL C PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR Comisia pentru industrii si servicii P.L.x 341/2012 Bucureşti, 27.09.2012 Nr.23/204/2012 BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR Vă înaintăm, alăturat, Raportul

Mai mult

STCD_1.pdf

STCD_1.pdf 3. PROIECTAREA SISTEMULUI DE TRANSMITERE PRIN CUREA DIN AT Acest tip constructiv de sistem de transmitere func ionez prin angrenarea din ilor curelei cu din ii ro ilor de curea, iar metodica de calcul

Mai mult

Microsoft Word - REVROEC2_01.DOC

Microsoft Word - REVROEC2_01.DOC Prezent i perspectiv în statistica social din România dr. Filofteia PANDURU, Institutul Na ional de Statistic Motto: Statistica pentru guverne este ceea ce sunt pentru om cele cinci sim uri. Cine va p

Mai mult

Mihailescu_Simona_Drept_constitutional_revizuit_14_11_2017

Mihailescu_Simona_Drept_constitutional_revizuit_14_11_2017 Introducere 1 Lect. univ. dr. Simona L.Th. MIH ILESCU DREPT CONSTITU IONAL I INSTITU II POLITICE - CURS UNIVERSITAR - Edi ia a III-a revizuit i ad ugit 2 Drept constitu ional i institu ii politice Prezenta

Mai mult

Bilan uri de aprovizionare pentru principalele produse agroalimentare, în anul 2018 Bilan urile de aprovizionare pentru principalele produse agroalime

Bilan uri de aprovizionare pentru principalele produse agroalimentare, în anul 2018 Bilan urile de aprovizionare pentru principalele produse agroalime Bilan uri de aprovizionare pentru principalele produse agroalimentare, în anul 2018 Bilan urile de aprovizionare pentru principalele produse agroalimentare constituie un instrument important pentru studiul

Mai mult

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BAC U MANUALUL SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT COD: MSIM 01 RECTOR, PROF. UNIV. DR. ING. VALENTIN NEDEFF Prenume

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BAC U MANUALUL SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT COD: MSIM 01 RECTOR, PROF. UNIV. DR. ING. VALENTIN NEDEFF Prenume UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BAC U COD: RECTOR, PROF. UNIV. DR. ING. VALENTIN NEDEFF Prenumele i numele Semn tura Reprezentantul Managementului Elaborat Conf. univ. dr. Marcela-Cornelia DANU ef

Mai mult

paginata de mine0003.mdi

paginata de mine0003.mdi Cuprins Capitolul I. Încheierea contractului individual de muncă 1 1. Condi ii specifice de validitate a contractului individual de muncă. Refuzul avizului. Concurs pentru ocuparea unui post de conferen

Mai mult

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BAC U IDENTIFICAREA PROCESELOR COD: PO PROCEDUR OPERA IONAL RECTOR, PROF. UNIV. DR. ING. VALENTIN NEDEFF Pre

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BAC U IDENTIFICAREA PROCESELOR COD: PO PROCEDUR OPERA IONAL RECTOR, PROF. UNIV. DR. ING. VALENTIN NEDEFF Pre UNVRSTATA VASL ALCSANDR DN BAC U COD: RCTOR, PROF. UNV. DR. NG. VALNTN NDFF Prenumele i numele Semn tura Reprezentantul Managementului laborat Conf. univ. dr. Marcela-Cornelia DANU ef lucr. dr. ing. Mirela

Mai mult

UJ_Stoica Adrian__Obligatii (Curs universitar)II-3

UJ_Stoica Adrian__Obligatii (Curs universitar)II-3 Generalit i privitoare la obliga ii în sistemul de drept civil 9 Capitolul I GENERALIT I PRIVITOARE LA OBLIGA II ÎN SISTEMUL DE DREPT CIVIL. Defini ia obliga iilor i structura raportului juridic de obliga

Mai mult

Ordin ANRE nr.164 din

Ordin ANRE nr.164 din ORDIN nr. 164 din 7 decembrie 2015 privind aprobarea certificării Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. ca operator de transport şi de sistem al sistemului electroenergetic

Mai mult

ROMÂNIA JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN Nr.3827/2009 PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure din data de

ROMÂNIA JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN Nr.3827/2009 PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure din data de ROMÂNIA JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN Nr.3827/2009 PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure din data de 30 iunie 2009 edin a ordinar este convocat de Pre

Mai mult

D212Anexa1_ pdf

D212Anexa1_ pdf anexa nr.1 DECLARA IE UNIC privind impozitul pe venit i contribu iile sociale datorate de persoanele fizice 212 A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Nume Ini iala tat lui Cod de identificare fiscal

Mai mult

Duvac_Drept_penal_Parte_generala

Duvac_Drept_penal_Parte_generala Cuvânt-înainte 7 CUVÂNT-ÎNAINTE Lucrarea este adresat, în principal, studen ilor facult ilor de drept afla i la început de drum în ceea ce prive te descifrarea tainelor tiin ei dreptului penal i ale dreptului

Mai mult

ROMÂNIA JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN MINUTA edintei ordinare a Consiliului Jude ean Maramure din data de 3 FEBRUARIE 2014 edin a ordinar este c

ROMÂNIA JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN MINUTA edintei ordinare a Consiliului Jude ean Maramure din data de 3 FEBRUARIE 2014 edin a ordinar este c ROMÂNIA JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN MINUTA edintei ordinare a Consiliului Jude ean Maramure din data de 3 FEBRUARIE 2014 edin a ordinar este convocat de Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure

Mai mult

ORDIN nr. 13 din 21 februarie 2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind cerin ele minime pentru înregistrarea de informa ii cu ocazia i

ORDIN nr. 13 din 21 februarie 2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind cerin ele minime pentru înregistrarea de informa ii cu ocazia i ORDIN nr. 13 din 21 februarie 2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind cerinele minime pentru înregistrarea de informaii cu ocazia inspeciilor în exploataiile în care animalele sunt inute

Mai mult

partajul judiciar0002.mdi

partajul judiciar0002.mdi Capitolul I Reguli privind încetarea coproprietăţii Secţiunea 1. Coproprietatea temporară 1. Nimeni nu poate fi obligat să rămână în indiviziune. Denegare de dreptate. Greşita calculare a cotelor-părţi

Mai mult

2

2 Modificarea pragurilor valorice prevăzute de Legea nr. 98/2016 şi de alte acte normative din domeniul achiziţiilor publice ca urmare a revizuirii de către Comisia Europeană a pragurilor prevăzute în unele

Mai mult

Ordinul nr. 1572/2018 privind Procedura de acordare a autorizaţiei de siguranţă de exploatare a liniilor de metrou pentru transportul de călători 

Ordinul nr. 1572/2018 privind Procedura de acordare a autorizaţiei de siguranţă de exploatare a liniilor de metrou pentru transportul de călători  Ordinul nr. 1572/2018 privind Procedura acordare a autorizaţiei siguranţă exploatare a liniilor metrou pentru transportul călători În vigoare la 18 octombrie 2018 Publicat în Monitorul Oficial, Partea

Mai mult

Diapozitivul 1

Diapozitivul 1 Manualul de Indentitate vizuală pentru Programul Programul Operațional Sectorial Creșterea Competivității Economice Instruire pentru Beneficiari: Operat iunea 1.1.1 Sprijin pentru consolidarea s i modernizarea

Mai mult

Regulamentul privind agrementul tehnic în construcții (proiect) Capitolul I - Dispoziții generale Art. 1 - Prezentul regulament stabileşte cadrul norm

Regulamentul privind agrementul tehnic în construcții (proiect) Capitolul I - Dispoziții generale Art. 1 - Prezentul regulament stabileşte cadrul norm Regulamentul privind agrementul tehnic în construcții (proiect) Capitolul I - Dispoziții generale Art. 1 - Prezentul regulament stabileşte cadrul normativ general, principalele elemente de conținut ale

Mai mult

Untitled-2

Untitled-2 CAMPANIE DE PUBLICITATE PENTRU VALORIFICAREA N MOLULUI DE EPURARE Media, Agnita, Dumbr veni Mai 2013 OBIECTIV: Informarea grupurilor int, privind oportunitatea i avantajele valorific rii n molului în

Mai mult

R O M Â N I A JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei Consiliului jude ean Maramure din data de 29 MAI 2013 edin

R O M Â N I A JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei Consiliului jude ean Maramure din data de 29 MAI 2013 edin R O M Â N I A JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei Consiliului jude ean Maramure din data de 29 MAI 2013 edin a este convocat de Pre edintele Consiliului Jude ean

Mai mult

Microsoft Word - decizie_1349_a.doc

Microsoft Word - decizie_1349_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, +40218900745 www.cnsc.ro

Mai mult

TIIN A ÎMBUN T IRII SISTEMULUI SANITAR Asist. univ. dr. Luca Andrei UMF Grigore T. Popa Iasi

TIIN A ÎMBUN T IRII SISTEMULUI SANITAR Asist. univ. dr. Luca Andrei UMF Grigore T. Popa Iasi TIIN A ÎMBUN T IRII SISTEMULUI SANITAR Asist. univ. dr. Luca Andrei UMF Grigore T. Popa Iasi andrei.g.luca@umfiasi.ro www.ispro.ro Trecut Prezent TIIN A ÎMBUN T IRII SISTEMULUI SANITAR Dorinta de a imbunatati

Mai mult

H.G.1058

H.G.1058 Hotarârea nr. 1058 din 09/08/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive Publicat

Mai mult

Cuprins Acte normative relevante... A 10 Angajaţii bugetari... A Terminologie. Personalul bugetar... A 20/ Terminologie. Raporturile jurid

Cuprins Acte normative relevante... A 10 Angajaţii bugetari... A Terminologie. Personalul bugetar... A 20/ Terminologie. Raporturile jurid Cuprins Acte normative relevante... A 10 Angajaţii bugetari... A 20 1. Terminologie. Personalul bugetar... A 20/001 2. Terminologie. Raporturile juridice... A 20/003 Concediul de odihnă... C 10 1. Reglementare...

Mai mult

CL2001L0018RO bi_cp 1..1

CL2001L0018RO bi_cp 1..1 02001L0018 RO 29.03.2018 005.001 1 Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor

Mai mult

10 ani începând cu anul depunerii cererii de finan are. Contractul de concesiune va fi înso it de adresa emis de concedent i trebuie s con in :- situa

10 ani începând cu anul depunerii cererii de finan are. Contractul de concesiune va fi înso it de adresa emis de concedent i trebuie s con in :- situa 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finan are. Contractul de concesiune va fi înso it de adresa emis de concedent i trebuie s con in :- situa ia privind respectarea clauzelor contractuale i dac

Mai mult

Microsoft Word - ordin si procedura control de stat producere betoane 20081…

Microsoft Word - ordin si procedura control de stat producere betoane 20081… MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR Nr. din 2008 CANCELARIA PRIMULUI - MINISTRU Nr. din 2008 O R D I N U L Nr. din 2008 pentru aprobarea reglementării tehnice Procedură privind controlul

Mai mult

Anexa_3b-Centralizator_teme_disertatie _DAI

Anexa_3b-Centralizator_teme_disertatie _DAI Anexa nr. 3b Str. Universit ii, nr. 1, cod po tal 410087, Oradea, jud. Bihor, România Telefon: Secretariat: 0259-408276, 0259-408407; Decanat: 0259-408109; Fax: 0259-408409 Web: http://steconomice.uoradea.ro;

Mai mult

CAMERA DEPUTAŢILOR

CAMERA DEPUTAŢILOR CAMERA DEPUTAŢILOR L E G E privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de

Mai mult

DECIZIA DELEGATĂ (UE) 2017/ A COMISIEI - din 4 septembrie de înlocuire a anexei VII la Directiva 2012/ 34/ UE a Parlam

DECIZIA DELEGATĂ (UE) 2017/ A COMISIEI - din 4 septembrie de înlocuire a anexei VII la Directiva 2012/ 34/ UE a Parlam 14.11.2017 L 295/69 DECIZIA DELEGATĂ (UE) 2017/2075 A COMISIEI din 4 septembrie 2017 de înlocuire a anexei VII la Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea spațiului

Mai mult

REGLEMENT|RI {I NORME TEHNICE ~N TRANSPORTURILE RUTIERE

REGLEMENT|RI {I NORME TEHNICE ~N TRANSPORTURILE RUTIERE 1 Tabel de concordanţă Directiva 2009/40/CE Directiva 2009/40/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 mai 2009 privind inspecţia tehnică auto pentru autovehicule şi remorcile acestora, modificată

Mai mult

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BAC U CAZAREA ÎN C MINELE UNIVERSIT II VASILE ALECSANDRI DIN BAC U COD: I-SS-01 INSTRUC IUNE RECTOR PROF.UNIV.DR.

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BAC U CAZAREA ÎN C MINELE UNIVERSIT II VASILE ALECSANDRI DIN BAC U COD: I-SS-01 INSTRUC IUNE RECTOR PROF.UNIV.DR. UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN CAZAREA ÎN C MINELE UNIVERSIT II VASILE ALECSANDRI DIN COD: INSTRUC IUNE RECTOR PROF.UNIV.DR. ING. VALENTIN NEDEFF Prenumele i numele Semn tura Departamentul de Management

Mai mult

REPUBLICA MOLDOVA COMPANIA NA IONAL DE ASIGUR RI ÎN MEDICIN R A P O R T PRIVIND EXECUTAREA (UTILIZAREA) FONDURILOR ASIGUR RII OBLIGATORII DE ASISTEN M

REPUBLICA MOLDOVA COMPANIA NA IONAL DE ASIGUR RI ÎN MEDICIN R A P O R T PRIVIND EXECUTAREA (UTILIZAREA) FONDURILOR ASIGUR RII OBLIGATORII DE ASISTEN M REPUBLICA MOLDOVA COMPANIA NA IONAL DE ASIGUR RI ÎN MEDICIN R A P O R T PRIVIND EXECUTAREA (UTILIZAREA) FONDURILOR ASIGUR RII OBLIGATORII DE ASISTEN MEDICAL ÎN ANUL 2013 CUPRINS 1. Context general 3 2.

Mai mult

Lege Nr. 97 din pentru modificarea şi completarea Legii nr. 66-XVI din 27 martie 2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilo

Lege Nr. 97 din pentru modificarea şi completarea Legii nr. 66-XVI din 27 martie 2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilo Republica Moldova PARLAMENTUL LEGE Nr. 97 din 13.05.2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 66-XVI din 27 martie 2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor

Mai mult

Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei nr

Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei nr Hotărâre 467 2018-06-28 Guvernul României privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/1.628 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerinţele

Mai mult

Microsoft Word - decizie_164_a.doc

Microsoft Word - decizie_164_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleus nr.6 Sector 3,... România,CP 030084, CIF 20329980 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, +4 021 8900745 www.cnsc.ro În

Mai mult

INSTRUCŢIUNI privind condiţiile şi criteriile de aplicare a politicii de clemenţă În temeiul art. 27 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, repu

INSTRUCŢIUNI privind condiţiile şi criteriile de aplicare a politicii de clemenţă În temeiul art. 27 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, repu INSTRUCŢIUNI privind condiţiile şi criteriile de aplicare a politicii de clemenţă În temeiul art. 27 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Mai mult

Ghid Privind aplicarea regimului de avizare în temeiul articolului 4 alineatul (3) din Regulamentul privind agențiile de rating de credit 20/05/2019 E

Ghid Privind aplicarea regimului de avizare în temeiul articolului 4 alineatul (3) din Regulamentul privind agențiile de rating de credit 20/05/2019 E Ghid Privind aplicarea regimului de avizare în temeiul articolului 4 alineatul (3) din Regulamentul privind agențiile de rating de credit 20/05/2019 ESMA33-9-282 RO Cuprins I. Domeniu de aplicare... 3

Mai mult

Microsoft Word - pr328_12.doc

Microsoft Word - pr328_12.doc PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice Parlamentul României adoptă

Mai mult

untitled

untitled COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 2.6.2017 C(2017) 3519 final REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) / AL COMISIEI din 2.6.2017 de stabilire a metodologiei de determinare a parametrilor de corelare necesari

Mai mult

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor ORDIN Nr. 73 din 15 august 2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor ORDIN Nr. 73 din 15 august 2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor ORDIN Nr. 73 din 15 august 2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind înregistrarea exploatatiilor care detin gaini

Mai mult

INSPEC IA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr INFORMATII DE

INSPEC IA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr INFORMATII DE Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 3769 INFORMATII DE PRESA In perioada 01.10.2015-31.10.2015, activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt a avut ca

Mai mult

Asocia ia Roman pentru Programarea Neuro-Lingvistic Viziune sistemica si de dezvoltare personala ROMANIAN ASSOCIATION FOR NEUROLINGUISTIC PROGRAMMING

Asocia ia Roman pentru Programarea Neuro-Lingvistic Viziune sistemica si de dezvoltare personala ROMANIAN ASSOCIATION FOR NEUROLINGUISTIC PROGRAMMING Asocia ia Roman pentru Programarea Neuro-Lingvistic Viziune sistemica si de dezvoltare personala ROMANIAN ASSOCIATION FOR NEUROLINGUISTIC PROGRAMMING S T A T U T U L ASOCIA IEI ROMÂNE PENTRU PROGRAMARE

Mai mult

BIL_1209SCL1.pdf

BIL_1209SCL1.pdf Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti Tip situatie financiara : BL F10 - pag. 1 Entitatea S.C. SOCEP S.A. Judet Sector Localitate Adresa Constanta Strada INCINTA PORT DANA 34 CONSTANTA Bloc

Mai mult

Euroweb Romania S.R.L. Nouveau Center, Str. Lipscani nr. 102, et. 3, sector 3, Bucureşti, cod poştal Tel Fax E-

Euroweb Romania S.R.L. Nouveau Center, Str. Lipscani nr. 102, et. 3, sector 3, Bucureşti, cod poştal Tel Fax E- Euroweb Romania S.R.L. Nouveau Center, Str. Lipscani nr. 102, et. 3, sector 3, Bucureşti, cod poştal 030039 Tel +4031 710 00 00 Fax +4031 710 00 72 E-mail: office@euroweb.ro CONDITII SPECIALE FURNIZARE

Mai mult

Nr. 1488/ Aprobat în C.A PLAN MANAGERIAL AL GRĂDINIȚEI CU P.P. NR 17 TULCEA AN SCOLAR I. CADRUL LEGISLATIV Planul mana

Nr. 1488/ Aprobat în C.A PLAN MANAGERIAL AL GRĂDINIȚEI CU P.P. NR 17 TULCEA AN SCOLAR I. CADRUL LEGISLATIV Planul mana Nr. 1488/18.10.2017 Aprobat în C.A. 19.1-.2017 PLAN MANAGERIAL AL GRĂDINIȚEI CU P.P. NR 17 TULCEA AN SCOLAR 2017-2018 I. CADRUL LEGISLATIV Planul managerial se fundamenteaz pe urm toarele acte normative:

Mai mult

Școala Gimnazială Barbu Ionescu Urzicuta Comisia pentru Evaluare şi Asigurare a Calităţii Procedura operationala privind completarea condicii de preze

Școala Gimnazială Barbu Ionescu Urzicuta Comisia pentru Evaluare şi Asigurare a Calităţii Procedura operationala privind completarea condicii de preze Pag. 1 / 7 1282 b/14.09.2015 Aprobat in CA din 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii: Crt. Elemente privind responsabilii

Mai mult

Microsoft Word - II PANAET ANCA ELENA 841 tardiv.doc

Microsoft Word - II PANAET ANCA ELENA 841 tardiv.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi 1 Str. Anastasie Panu nr.26, Iasi Tel : +0232 213332 Fax :+0232 219899 e-mail

Mai mult

OMFP nr. 2493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi compl

OMFP nr. 2493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi compl OMFP nr. 2493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor prevederi contabile. Monitorul oficial

Mai mult

Microsoft Word - HG-105~3.DOC

Microsoft Word - HG-105~3.DOC Hotararea nr. 1058 din 09/08/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive Publicat

Mai mult

Anexa PROCEDURA de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din deşeuri industriale şi municipale, utilizată drept combustibil sau

Anexa PROCEDURA de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din deşeuri industriale şi municipale, utilizată drept combustibil sau Anexa PROCEDURA de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din deşeuri industriale şi municipale, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică

Mai mult

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare EXAMENUL DE BACALAUREAT Proba scris la Fizic Proba E: Specializare

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare EXAMENUL DE BACALAUREAT Proba scris la Fizic Proba E: Specializare A. MECANIC Se consider accelera ia gravita ional g = m/s.. p inând cont c nota iile sunt cele utilizate în manuale de fizic, reprezint : t a. for a medie b. accelera ia medie c. viteza medie d. puterea

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRIC DEPARTAMENTUL DE INGINERIE ELECTRIC, ENERGETIC ŞI AEROSPA IAL RAPORTUL DE ACTIVITATE AL DIR

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRIC DEPARTAMENTUL DE INGINERIE ELECTRIC, ENERGETIC ŞI AEROSPA IAL RAPORTUL DE ACTIVITATE AL DIR UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRIC DEPARTAMENTUL DE INGINERIE ELECTRIC, ENERGETIC ŞI AEROSPA IAL RAPORTUL DE ACTIVITATE AL DIRECTORULUI DE DEPARTAMENT ÎN ANUL UNIVERSITAR 2015 2016,

Mai mult

METODOLOGIE din 22 decembrie 2015 de stabilire a compensaţiilor băneşti între utilizatorii racordaţi în etape diferite, prin instalaţie comună, la reţ

METODOLOGIE din 22 decembrie 2015 de stabilire a compensaţiilor băneşti între utilizatorii racordaţi în etape diferite, prin instalaţie comună, la reţ METODOLOGIE din 22 decembrie 2015 de stabilire a compensaţiilor băneşti între utilizatorii racordaţi în etape diferite, prin instalaţie comună, la reţele electrice de interes public EMITENT AUTORITATEA

Mai mult

ROMÂNIA JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei ordinare a Consiliului Jude ean Maramure din data de 28 MAI 2014

ROMÂNIA JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei ordinare a Consiliului Jude ean Maramure din data de 28 MAI 2014 ROMÂNIA JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei ordinare a Consiliului Jude ean Maramure din data de 28 MAI 2014 edin a ordinar este convocat de Pre edintele Consiliului

Mai mult