MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TULCEA LICEUL DE ARTE GEORGE GEORGESCU TULCEA Str. Slt. Gavrilov Corneliu

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TULCEA LICEUL DE ARTE GEORGE GEORGESCU TULCEA Str. Slt. Gavrilov Corneliu"

Transcriere

1 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TULCEA LICEUL DE ARTE GEORGE GEORGESCU TULCEA Str. Slt. Gavrilov Corneliu nr.166, cod , Telefon: ; fax: ; Nr. 9842/ Validat în C.P. din Aprobat în C.A. din PLAN MANAGERIAL An şcolar CURRICULUM Ținte strategice: 1. Diversificarea acţiunilor pentru promovarea imaginii şi creşterea prestigiului şcolii pe plan local şi naţional 2. Creșterea ratei medii de promovare la bacalaureat 3. Realizarea unui climat propice învăţării, de siguranţă şi securitate pentru elevi şi profesori. 4. Optimizarea procesului de predare învăţare-evaluare prin utilizarea unor strategii didactice moderne,cu accent pe dezvoltarea competenţelor cheie. 5. Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii Obiective strategice: - Adaptarea curricumului şcolar la nevoile de dezvoltare personală ale elevilor - Asigurarea transparenței decizionale în conducerea performanțelor - Realzarea unor activități remediale - Creșterea calității procesului de predare învățare-evaluare - Îmbunătățirea rezultatelor obținute la concursuri și examene naționale şc - Creşterea gradului de consultare al părinţilor în alegerea disciplinelor opţionale şi acordarea conţinuturi lor acestora la nevoile concrete ale partenerilor sociali; - Dezvoltarea bazei tehnico-materiale

2 MANAGEMENT Funcţia managerială Acţiuni Termene 1. Proiectare Resurse umane / financiare Indicatori deperformanţă Realizarea analizei și diagnozei pe anul școlar ( sem. II) și sem I., Rapoarte de analiză comisii metodice Realizarea obiectivelor stabilite în planul managerial Întocmirea raportului privind Starea învățământului Raport de analiză Realizarea obiectivelor stabilite în planul managerial Elaborarea planului managerial Plan managerial comisii metodice Corelarea cu strategiile MEN Elaborarea proiectului de curriculum al şcolii privind aplicarea curriculum-ului naţional şi dezvoltarea locală de curriculum , Comisia pentru curriculum Corelarea obiectivelor stabilite la nivel naţional şi a celui local cu cele specificate în proiectul şcolii. Elaborarea proiectului activităţii extracurriculare şi al concursurilor şcolare Calendarul activităților educative școlare și extrașcolare comisie programe educative şcolare si extraşcolare Corelarea obiectivelor şi activităţilor stabilite la nivel de şcoală cu cele stabilite la nivel naţional şi local. Realizarea analizei și diagnozei pe anul școlar ( sem. II) și sem I., Rapoarte de analiză comisii metodice Realizarea obiectivelor stabilite în planul managerial

3 Întocmirea raportului privind Starea învățământului Raport de analiză Realizarea obiectivelor stabilite în planul managerial Analiza rezultatelor la examenele naționale Oct.2017 Raport de analiză Rezultatele elevilor Planuri de măsuri remediale Proiectarea asistențelor la clasă Septembrie 2017 Graficul asistențelor adjunct Calificativele obținute Elaborarea programelor de pregătire a examenelor naționale Sept.-oct Graficul de pregătire comisii metodice Îmbunătățirea rezultatelor Elaborarea programelor de predătire pentru concursuri și olimpiade Sept.- oct.2017 Graficul de pregătire comisii metodice Creșterea numărului de premii Elaborarea planului de școlarizare Ian.-feb Fundamentarea planului de școlarizare adjunct Realizarea formațiunilor propuse Elaborarea proiectelor CDȘ pentru anul școlar Sept Februarie martie 2018 Proiectele de CDȘ adjunct Comisia de curriculum Avizarea CDȘ-urilor Elaborarea proiectelor de consiliere și orientare școlară și în carieră Sept.2017 Proiectul de consiliere și orientare școlară Consilier școlar Eficientizarea orientării școlare TOE

4 Elaborarea de proiecte privind diminuarea absenteismului și abandonului școlar Sept Proiectul privind diminuarea absenteismului și abandonului școlar educativ Consilier școlar Reducerea fenomenului Elaborarea proiectelor de parteneriat /colaborare Proiectele de parteneriat/colab orare educativ Număr de parteneriate Realizarea proiectului de buget și achiziții Oct.- dec.2017 Legislația în vigoare Administrator Bugetul Demararea lucrărilor de reparații Oct.- dec.2017 Legislația în vigoare Dezvoltarea bazei materiale Realizarea bazei de date privind încadrarea presonalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic Sept.2017 Baza de date Secretar IS Calitatea bazei de date Operarea, validarea și centralizarea datelor privind situația SC 0, SC 1 Sept SIII R și baza de date Secretare Corectitudinea datelor Realizarea, centralizarea și validarea statelor de funcții Sept.cot.2017 State de funcții Secretar IS Statul dew funcții centralizat 2. Organizare Procurarea programelor din trunchiul comun aprobate, asigu rarea manualelor şi a materialului didactic omologat /programe de dotare finanţate de MECT Bibliotecar Existenţa în şcoală a programelor, manualelor şi materialului didactic necesar.

5 Întocmirea fișelor posturilor pentru personalul propriu și a contractelor, actelor adiționale Fișele postului Acte adiționale contracte Secretar I S Documentele întocmite Asigurarea cadrului necesar şi a bazei logistice pentru activităţile extracurriculare şi concursuri le George Georgescu, Alexandru Ciucurencu, Constantin Găvenea Noiembrieiunie Personal administrativ adjunct comisie programe educative şcolare şi extraşcolare Corelarea cadrului şi a bazei logistice cu obiectivele activităţilor. Organizarea simulărilor, a concursurilor și olimpiadelor școlare calendarului Decizii Regulamente concurs Comisia de concurs adjunct Stimularea competiției Organizarea și desfășurarea programului,, Școala Altfel Calendarul programului Programul,, Școala Altfel Comisia,, Școala Altfel adjunct Impactul asupra elevilor, părinților, partenerilor. Organizarea de mese rotunde și dezbateri pe teme de curriculum la nivelul comisiilor metodice Graficul activităților comisiilor metodice comisii Eficientizarea demersului didactic Aplicarea programului,, Laptele și cornul Ordinul MEN administrator Primirea de către toți preșcolarii și școlarii. Asigurarea asistenței sanitare și a protecției muncii Legislația în vigoare responsabil PSI Prevenirea și asigurarea sanitară în muncă. Repartizarea bugetului primit graficului execuției bugetare Analiza de nevoi director adjunct contabil Asigurarea execuției bugetare

6 3. Conducere operaţională Aplicarea documentelor curriculare aprobate (pentru trunchiul comun şi disciplinele opţionale) Structurarea orarului şcolii cu respectarea cerinţelor psihopedagogice Monitorizarea ofertei educaţionale a şcolii în acord cu indicatorii de performanţă stabiliţi în urma diferitelor forme de inspecţie Comisia de orar comisii metodice adjunct comisii metodice Respectarea documentelor curriculare aprobate Raportarea schemei orare la specificul şcolii Program de asistenţe la ore, asistenţe la activităţi educative şi extracurriculare Încheierea contractelor de muncă Legislația în vigoare Secretar IS Respectarea legislației Monitorizarea și coordonarea parteneriatelor Supervizarea desfăşurării activităţilor educative şcolare şi extraşcolare 4. Control / evaluare Evaluarea ofertei educaţionale şi a performanţelor educaţionale pe baza indicatorilor de performanţă stabiliţi în urma diferitelor forme de inspecţie Elaborarea propunerilor privind modificarea curriculum-ului naţional si a dezvoltărilor locale graficului Semestrial planurilor de activitate Rapoarte comisie programe educative şcolare şi extraşcolare Comisii metodice Comisie concursuri şcolare director adjunct educativ adjunct Numărul de proiecte/parteneriate implementate. Corelarea planurilor de activitate cu specificul şcolii Rapoarte semestriale Comisii metodice Rapoarte întocmite Asigurarea organizării şi desfăşurării tezelor si a admiterii absolventilor claselor a VIII-a în următoarea treaptă de şcolarizare Semesial Iunie-iulie / venituri MECT, venituri proprii Rezultate obţinute de elevi la teze 100% repartizare absolventi Organizarea simularilor examenelor nationale Februariemartie Comisia de examen director adjunct Rezultate obtinute de elevi

7 Organizarea examenului de competente Întocmirea documentelor şi a rapoartelor tematice curente şi speciale solicitate de ISJ, CCD, MECI şi autorităţile locale Întocmirea documentelor legale privind curriculum naţional Arhivarea şi păstrarea documentelor şcolare oficiale Monitorizarea asigurării securitășii elevilor Iunie regulament Comisia de competențe profesionale adjunct Comisii şi colective de lucru Secretariat Roi ROFUIP adjunct comisii şi colective de lucru adjunct catedre Secretar IS adjunct Rezultate obtinute de elevi Rapoarte întocmite Planificări calendaristice Proiecte didactice Respectarea regulamentului Încheierea exercițiului financiar Organizarea și desfășurarea evaluărilor naționale II, IV,VI Constituirea, coordonarea și monitorizarea activității Consiliului Elevilor Monitorizarea absenteismului și abandonului școlar Monitorizarea prelucrării metodologiei privind examenele nașionale și admitere în clasa a IXa 5. Motivare Asigurarea caracterului stimulativ şi fundamentarea dezvoltărilor locale de curriculum pe experienţa elevilor şi pe specificul comunitar. Semestrial conform calendarului Otombrie Lunar graficului Legislația în vigoare Metodologia Regulament Raport Planul de măsuri privind admiterea Metodologii Elevi adjunct Comisia educativ adjunct Diriginți Consilier școlar Diriginți Încadrarea în buget Rezultatele obținute Numărul de activități Nr. fișe de monitorizare Nr. ședințelor în care s-au prelucrat la clasă Schema orară

8 Stimularea formării și dezvoltării profesionale Ofertele de prefecționare Comisia de dezvoltare profesională Dezvoltarea profesională Sprijinirea inițiativelor în atragerea resurselor materiale și financiare Analiza de nevoi Administrator Dezvoltarea școlii Asigurarea unui climat de muncă eficient, centrat pe nevoile educaționale ale elevilor, prin sprijinirea inițiativelor didactice inovatoare inter și transdisciplinare Resurse materiale Feedback din partea elevilor și a părinților. 6. Informare și comunicare Eficientizarea comunicării dintre școală și comunitate Colecția de articole din presă Afișe imaginea școlii Comunicare permanentă și eficientă Realizarea unui sistem intern de comunicare rapid, eficient şi transparent. şi a termenelor stabilite Încurajarea unei culturi organizaţionale care stimulează comunicarea deschisă, participarea şi inovaţia. de Implicarea cadrelor în activitatea organizaţiei 7. Formare / dezvoltare profesională şi personală Sprijinirea colaborării cu poliția, ISU, Instituții Culturale, Primăria, CJ Tulcea, Ong-uri Creșterea gradului de implicare a părinților Asigurarea abilitării şi a consultanţei în problemele de curriculum pentru cadrele didactice. Parteneriate Programul activităților perfecţionare educativ Asociația de Părinți,,George Georgescu comisie Nr. de activități Implicarea părinților Corelarea activităţilor de perfecţionare cu cerinţele curriculumului naţional. Participarea cadrelor la diferite forme de perfecţionare.

9 8. Normarea şi organizarea grupurilor /dezvoltarea echipelor 9. Negocierea / rezolvarea conflictelor Organizarea colectivelor de catedră şi a echipelor de proiect -în funcţie de necesităţile şcolii şi de activităţile planificate. Asigurarea coerenţei între curriculum-ul naţional şi dezvoltările regionale/ locale. Parteneri locali Parteneri externi Comisii metodice proiecte de dezvoltare Consiliul profesoral Participarea la proiecte de dezvoltare locale, naţionale şi internaţionale Stabilirea CDŞ în interesul elevilor, în concordanţă cu obiectivele curriculumului naţional şi cele specifice locale Asigurarea coordonării între diferitele discipline/cadre didactice. Comisii metodice Consiliul profesoral Aplanarea conflictelor Rezolvarea "conflictelor de prioritate" - între reprezentanţii diverselor discipline - în interesul copiilor /tinerilor oferta educaţională Consiliul profesoral Stabilirea schemei orare pe baza opţiunii elevilor II. RESURSE UMANE Obiective strategice: - Stimularea perfecţionării cadrelor didactice pentru cunoaşterea noilor tehnologii, pentru promovarea didacticii moderne cu accent pe dezvoltarea de competenţe; - Adaptarea metodelor didactice la noile tehnologii informaţionale; - Promovarea şi încurajarea activităţilor în echipă ; - Participarea cadrelor la cursuri de iniţiere în managementul calităţii; - Familiarizarea cadrelor didactice cu sistemul de evaluare externă; - Motivarea întregului personal în funcţie de creşterea eficienţei muncii; - Perceperea şi utilizarea elevilor ca parteneri în derularea actului educativ; - Proiectarea şi derularea unor activităţi de consiliere socială şi profesională cu părinţii; - Familiarizarea cadrelor didactice cu metodele specifice muncii în echipă şi introducerea adecvată a acestora în actul didactic; - Promovarea valorilor democratice prin utilizarea unui stil managerial care să promoveze o cultură organizaţională de tip reţea. Funcţia managerială Acţiuni Termene Resurse umane/ financiare Indicatori de performanţă

10 1. Proiectare Elaborarea proiectului de dezvoltare a resurselor umane - recrutare, selecţie, utilizare, motivare, disponibilizare, privind atât personalul didactic cât şi cel nedidactic. Stabilirea /operaţionalizarea criteriilor de recrutare, utilizare şi disponibilizare. 2. Organizare Realizarea procedurilor de ocupare a posturilor şi catedrelor vacante pentru personalul din subordine - conform criteriilor naţionale locale şi proprii. Realizarea cuprinderii copiilor şi tinerilor înscrişi în unităţile de studiu, colectivele şi formele de educaţie stabilite prin lege. Organizarea concursurilor şi a tuturor formelor de admitere pe bază de selecţie, conform metodologiilor stabilite la nivel naţional, judeţean sau proprii. Realizarea orientării vocaţionale a copiilor şi tinerilor. Asigurarea asistenţei sanitare şi a protecţiei muncii , conform grafic de mobilitate grafic Comisii metodice Secretariat Consiluil de Administraţie Comisia de încadrare Secretariat Secretariat Comisii de admitere Comisia de mediatizare a ofertei şcolii Comisia de CSSM şi CTPSI Secretar Secretar Secretar Ştat de funcţii Fişa de încadrare Realizarea planului Respectarea metodologiilor de admitere de şcolarizare Realizarea planului de şcolarizare Asigurarea condiţiilor de sănătate şi de securitate a muncii si pentru prevenirea si stingerea incendiilor _ 3.Conducere operatională Incheierea contractelor de muncă cu personalul didactic şi nedidactic Secretariat Respectarea metodologiilor de încadrare Normarea şi utilizarea personalului din subordine inclusiv in ce priveste conducerea colectivelor de elevi (diriginţi, învăţători) Realizarea fişelor posturilor/ descrierilor de rol pentru personalul din subordine Administraţie

11 Realizarea procedurilor disciplinare şi de rezolvare a contestaţiilor. Realizarea procedurilor de disponibilizare (concediere şi pensionare). 4. Control / evaluare Evaluarea periodică a personalului didactic şi nedidactic din subordine. 5. Motivare 6. Informare/ comunicare Întocmirea documentelor şi a rapoartelor tematice curente şi speciale, cerute deisj, CCD, MECI şi autorităţile locale. Arhivarea şi păstrarea documentelor oficiale privind personalul unităţii şcolare. Repartizarea echitabilă şi în conformitate cu criteriile naţionale şi locale, a stimulentelor materiale şi morale stabilite prin lege pentru cadrele didactice şi nedidactice şi pentru copii şi tineri. Stimularea, prin mijloace materiale şi morale, a formării şi dezvoltării profesionale. Eficientizarea comunicării dintre școală și comunitate Realizarea unui sistem intern de comunicare rapid, eficient şi transparent. Încurajarea unei culturi organizaţionale care stimulează comunicarea deschisă, participarea şi inovaţia. Administraţie Administraţie Administraţie Comisii şi colective de lucru Secretariat administraţie Colecția de articole din presă Afișe de comisii şi colective de lucru Secretar administraţie imaginea școlii Corelarea cu atribuţiile prevăzute în fişa postului Rapoarte întocrmite Corelarea cu obiectivele strategiei de dezvoltare resurse umane Comunicare permanentă și eficientă şi a termenelor stabilite Implicarea cadrelor în activitatea organizaţiei

12 7. Formarea /dezvoltare profesională şi personală 8. Formarea grupurilor / dezvoltarea echipelor Sprijinirea colaborării cu poliția, ISU, Instituții Culturale, Primăria, CJ Tulcea, Ong-uri Creșterea gradului de implicare a părinților Formarea continuă generală - corelată cu evaluarea - a personalului din subordine. Asigurarea consilierii generale şi specifice pentru întreg personalul din subordine. încurajarea unei culturi organizaţionale care stimulează comunicarea deschisă, participarea şi inovaţia. grafice de asistentă Parteneriate Programul activităților de de de educativ Asociația de Părinți,,George Georgescu Şefi comisii/ catedre Nr. de activități Implicarea părinților Corelarea evaluării cu activitatea desfăşurată Existenţa în şcoală a unei atmosfere eficiente de lucru Implicarea cadrelor în activitatea organizaţiei Deformalizarea comunicării în organizaţie şi a termenelor stabilite 9. Negocierea /rezolvarea conflictelor Organizarea de activităţi de "loisir" pentru personalul şcolii. Rezolvarea rapidă, transparentă şi eficientă a conflictelor din interiorul colectivului unităţii şcolare. Rezolvarea rapidă, transparentă şi eficientă a conflictelor cu sau între copii şi tineri, cadre didactice şi nedidactice, părinţi, etc. de Implicarea cadrelor în activitatea organizaţiei Existenţa în şcoală a unei atmosfere eficiente de lucru Existenţa în şcoală a unei atmosfere eficiente de lucru III. RESURSE MATERIALE Obiective Strategice: - Dezvoltarea bazei materiale cu prioritate pentru sectoarele mai puţin dotate;

13 - Accesarea de fonduri prin participare la proiecte de finanţare şi prin mărirea contribuţiei comunităţii locale, ca urmare a adecvării ofertei de şcolarizare la condiţiile locale; - Repunerea în funcţiune a laboratorului AEL; - Acoperirea necesarului de calculatoare şi soft educaţional pentru toate domeniile curriculare; - Dezvoltarea modalităţilor de evaluare computerizată; - Încurajarea iniţiativelor elevilor şi antrenarea lor în identificarea de activităţi aducătoare de venituri în folosul şcolii; - Valorificarea bazei materiale existente pentru iniţierea de activităţi cultural- sportive. Funcţia managerială Activitate Termene 1. Proiectare Elaborarea proiectului de buget şi a proiectului de achiziţii al unităţii şcolare. Identificarea surselor extrabugetare de finanţare. Întocmirea documentaţiei pentru reparaţii, igienizări 2. Organizare Achiziţionarea materialelor conform buget alocat pentru dotare, conform legii, pe capitole şi articole bugetare. Dezvoltarea fondurilor extrabugetare şi repartizarea lor conform priorităţilor. Repartizarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar achiziţionate, conform planificării. Resurse umane/ financiare itate/ analiza de nevoi Parteneri locali Spaţii disponibile pentru închiriere Buget local Venituri proprii itate/ analiza de nevoi administraţie administraţie tăţi administraţie Indicatori de performanţă Corelarea proiectului cu analiza de nevoi Veniturile extrabugetare obţinute Corelarea repartiţiei bugetare cu lista de priorităţi Respectarea listei de priorităţi Asigurarea condiţiilor optime pentru un învăţământ de calitate 3. Conducere operaţională Realizarea execuţiei bugetare. Trimestrial itate Realizarea planului de achiziţii. itate Respectarea listei de priorităţi Alocarea burselor şi a celorlalte forme de ajutor stabilite prin lege. Semestrial Secretariat itate Comisia diriginţilor Comisii de burse Respectarea criteriilor prevăzute de lege

14 Utilizarea fondurilor extrabugetare conform priorităţilor stabilite în proiectele şi programele şcolii. Venituri proprii, sponsorizări administraţie Corelarea cu lista de priorităţi Asigurarea condiţiilor necesare privind iluminatul, încălzirea, alimentarea cu apă, canalizarea şi paza. Bugetul local itate Asigurarea plăţii facturilor pentru utilităţi la termen 4. Control / evaluare Încheierea exerciţiului financiar. itate Evaluarea realizării planului de achiziţii şi a utilizării fondurilor Trimestrial itate administraţie extrabugetare. 5. Motivare 6. Implicare şi participare 7. Formare/ dezvoltare profesională şi personală. Întocmirea documentelor şi a rapoartelor tematice curente şi speciale, cerute de ISJ, CCD, M ECI şi autorităţile locale. Întocmirea documentelor legale privind managementul financiar. Arhivarea şi păstrarea documentelor financiare oficiale. Asigurarea de servicii (consultanţă şi expertiză, baza logistică, ofertă de spaţii pentru diverse activităţi, etc.) în contrapartidă pentru organizaţii, surse alternative de finanţare. Asigurarea transparenţei elaborării şi execuţiei bugetare. Asigurarea formării specifice şi a consultanţei pentru personalul financiar si adminitrativ Lunar /trimestrial /anual de Corelarea cu lista de priorităţi şi a termenelor itate itate / baza materială a şcolii itate / documente financiare Respectarea prevederilor legale Asigurarea circulaţiei informaţiilor Racordarea la modificările legislative

15 8. Formarea şi organizarea grupurilor şi echipelor Formarea echipei personalului administrativ. Ştat de funcţii aprobat Respectarea fişei postului 9. Negocierea şi rezolvarea conflictelor Negocierea celor mai bune condiţii financiare pentru execuţia bugetară. Negocierea celor mai avantajoase contracte de sponsorizare şi condiţii pentru obţinerea fondurilor extrabugetare. Oferte de preţ Parteneri locali Administraţie Respectarea prevederilor legale Corelarea cu lista de priorităţi IV. DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ, RELAŢII SISTEMICE ŞI RELAŢII COMUNITARE - Participarea la programe de finanţare vizând înnoirea dotării tehnice a şcolii şi adaptarea ofertei la cerinţele comunitare; - Diversificarea şi extinderea relaţiilor cu parteneri educaţionali atât la nivel local cât şi la nivel regional şi European; - Fructificarea tuturor oportunităţilor oferite de proiecte de colaborare locale, regionale şi europene; - Aplicarea şi promovarea sistemului de evaluare în colaborare cu parteneri educaţionali locali; - Dezvoltarea unor parteneriate între instituţii de acelaşi profil din ţară şi din străinătate; - Dezvoltarea unor parteneriate educaţionale cu principalii factori educativi locali şi cu instituţii de acelaşi profil din ţară şi din străinătate. Funcţia managerială Acţiuni Termene 1. Proiectare Identificarea nevoilor de educaţie ale comunităţii locale şi a posibilităţilor de satisfacere în cadrul normativ existent şi cu resursele disponibile. Resurse umane/ financiare elaborarea şi mediatizarea ofertei educaţionale Indicatori de performanţă Racordarea planului de şcolarizare la nevoile de educaţie ale comunităţii Elaborarea planurilor/ programelor de dezvoltare a unităţii şcolare pentru satisfacerea nevoilor proprii şi ale comunităţii locale. proiecte de integrare europeană Dezvoltarea parteneriatului local

16 2. Organizare Iniţierea de parteneriate şi programe cu instituţii care să promoveze principiile nondiscriminării. Informarea tuturor categoriilor şi organizaţiilor interesate/ beneficiare în legătură cu activitatea unităţii şcolare şi cu programele naţionale de reformă în curs. Colaborarea cu autorităţile locale alese în ceea ce priveşte repartizarea şi utilizarea fondurilor pentru funcţionarea, întreţinerea şi repararea unităţii şcolare. Încheierea de contracte cu agenţii economici, ONG şi alte organizaţii privind prestări reciproce de servicii. 3. Conducere operaţională Aplicarea programelor naţionale de reformă şi întocmirea documentelor de implementare. proiecte educative şcolare şi extraşcolare de proiecte derulate Proiect de buget/ Execuţii bugetare Comisii de lucru Corelarea cu analiza de nevoi Diseminarea rezultatelor Corelarea cu lista de priorităţi Respectarea măsurilor de reformă şi implementare Stabilirea legăturilor cu autorităţile locale, agenţii economici, instituţiile naţionale şi regionale de cultură, biserica, alte instituţii interesate, pentru creşterea adecvării ofertei educaţionale a şcolii la cererea concretă, pentru Realizarea proiectelor şi programelor proprii şi în vederea creşterii importanţei şcolii ca focar parteneriat educaţional Corelarea ofertei cu cererea de educaţie

17 4 Control/ evaluare de civilizaţie. Stabilirea legăturilor formale cu organele de poliţie, pompieri şi corpul gardienilor publici în vederea asigurării pazei şi siguranţei elevilor şi pentru prevenirea şi combaterea delicvenţei juvenile. Participarea la realizarea planului menţinerea disciplinei anual de inspecţie (generală, Rapoarte de tematică şi specială) împreună cu solicitărilor analiză Inspectoratul Şcolar Judeţean. de cdatedră Comisia de asigurare A calităţii Elaborarea instrumentelor de monitorizare şi evaluare utilizabile în activitatea de inspecţie Aplicarea instrumentelor de monitorizare şi evaluare Elaborarea rapoartelor privind activitatea de asigurare a calităţii ofertei educaţionale şi a programelor de îmbunătăţire a calităţii educaţiei. Întocmirea documentelor de evaluare a realizării proiectelor de reformă. Întocmirea raportului anual de activitate a unităţii şcolare. 5. Motivare Oferirea cadrului logistic (spaţii, aparatură, expertiză /consultanţă, etc.) pentru programele şi activităţile comunitare. 6. Implicare şi participare Implicarea organizaţiilor sindicale în procesul decizional şi în rezolvarea problemelor şcolii. grafic Semestrial grafic de lucru Administraţie de catedră Rapoarte responsabili catedră de comisii administraţie Baza materială a şcolii Membrii de sindicat adj. Respectarea regulamentului şcolar Corelarea cu analiza de nevoi Motivarea personalului Corelarea fişei de asistenţă cu cerinţele curriculum-ului Respectarea graficelor de asistenţă Elaborarea planului de măsuri în acord cu analiza de nevoi Informarea corectă privind stadiul de realizare Analiza tuturor sectoarelor de activitate Asigurarea condiţiilor necesare programelor şi activităţilor comunitare Participarea reprezentantului membrilor de sindicat la administraţie

18 7.Formare/dezvoltare profesională şi personală 8. Formarea şi organizarea grupurilor şi echipelor 9. Negocierea şi rezolvarea conflictelor Organizarea întâlnirii periodice cu reprezentanţii comunităţii locale: membrii în organele alese de conducere de la nivel local, părinţi, oameni de afaceri, reprezentanţi ai bisericii şi ai organizaţiilor culturale, etc., privind creşterea adecvării ofertei educaţionale a şcolii la specificul comunitar. Organizarea diferitelor forme de prezentare a ofertelor de pregătire profesională Organizarea unor echipe mixte sau participarea personalului din şcoală la diferite proiecte de dezvoltare comunitară şi la alte proiecte locale, naţionale şi internaţionale. Negocierea celor mai avantajoase condiţii de sprijin comunitar pentru unitatea şcolară. Rezolvarea rapidă, transparentă şi eficientă a conflictelor cu reprezentanţii autorităţilor /comunităţii, regiile autonome de servicii, instituţii religioase şi culturale, etc. solicitărilor parteneriat educaţional Diriginţii proiecte proiecte şcolare şi extraşcolare proiecte şcolare şi extraşcolare cu proiecte educative cu proiecte educative Corelarea ofertei cu cererea de educaţie Corelarea cu ofertele de pregătire profesională Dezvoltarea parteneriatelor Participarea la acţiuni comune cu comunitatea locală Respectarea prevederilor legale DIRECTOR, Mariana PAVEL

Microsoft Word - plan managerial final.doc

Microsoft Word - plan managerial final.doc COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE LEONIDA PLAN MANAGERIAL An şcolar 2006-2007 I. CURRICULUM Obiective strategice: - Adaptarea curricumului şcolar la nevoile de dezvoltare personală ale elevilor şi la cerinţele

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POSEŞTII PĂMÂNTENI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POSEŞTII PĂMÂNTENI ŞCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POSEŞTII PĂMÂNTENI COMUNA POSEŞTI, JUD. PRAHOVA APROBAT DIRECTOR PLAN MANAGERIAL AL DIRECTORULUI ADJUNCT AN ŞCOLAR 2016-2017 ATRIBUŢII GENERALE ALE DIRECTORULUI ADJUNCT (1) În activitatea

Mai mult

R O M A N I A

R O M A N I A Nr. 7048/31.08.2016 INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SĂLAJ Loc. Zalău, str. Unirii, nr. 2, Cod 450059 Tel: 0260661391, Fax: 0260619190 E-mail: isjsalaj@isj.sj.edu.ro Aprobat C.A. al ISJ din 31.08.2016 Autoevaluare

Mai mult

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST “EMANUEL” ORADEA

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST “EMANUEL” ORADEA PLAN MANAGERIAL 2017-2018 I. CURRICULUM OBIECTIVE STRATEGICE: - Asigurarea calității educației prin oferirea programelor de educație care să satisfacă așteptările beneficiarilor, precum și standardele

Mai mult

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST “EMANUEL” ORADEA

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST “EMANUEL” ORADEA PLAN MANAGERIAL 2016-2017 I. CURRICULUM OBIECTIVE STRATEGICE: - Asigurarea calității educației prin oferirea programelor de educație care să satisfacă așteptările beneficiarilor, precum și standardele

Mai mult

Anexa 1 Nr. 1357/ ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOAN VLĂDUŢIU LUDUŞ, JUDEŢUL MUREŞ PLAN OPERAŢIONAL Anul şcolar Domenii funcţionale Obiective

Anexa 1 Nr. 1357/ ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOAN VLĂDUŢIU LUDUŞ, JUDEŢUL MUREŞ PLAN OPERAŢIONAL Anul şcolar Domenii funcţionale Obiective Anexa 1 Nr. 1357/12.10. ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOAN VLĂDUŢIU LUDUŞ, JUDEŢUL MUREŞ PLAN OPERAŢIONAL Anul şcolar 2018 Domenii funcţionale Obiective specifice Acţiuni Compartiment responsabil Materiale Financiare

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ IBĂNEŞTI Loc.Ibăneşti, str.principală nr.80 Tel: / Fax: Cod fiscal

ȘCOALA GIMNAZIALĂ IBĂNEŞTI Loc.Ibăneşti, str.principală nr.80 Tel: / Fax: Cod fiscal ... din... Aprobat în Consiliul de administrație Din... Prezentat în Consiliul profesoral Din... Plan managerial semestrial prof. DAN INGRID DIRECTOR ȘCOALA GIMNAZIALĂ IBĂNEȘTI Anul şcolar - 2019 I. CURRICULUM

Mai mult

Program activitati SEM I

Program activitati SEM I COLEGIUL TEHNIC NR. 2 TG-JIU PROGRAM DE ACTIVITATE SEMESTRUL I /2016 CURRICULUM Întocmirea raportului de analiză pentru anul scolar trecut Diseminarea Raportului Comisiei interne de evaluare si asigurare

Mai mult

Comisia metodica: Stiintele Naturii

Comisia metodica: Stiintele Naturii Str. Florilor, Nr. 4, Tel: 0266.330.354; fax: 0371605770 e-mail: didactic_gb@yahoo.com Avizat, Director:TÎRNAUCĂ LILIANA IZABELA PLAN MANAGERIAL ANUAL Comisia metodică: Om şi Societate An școlar : 2016/2017

Mai mult

Program de activitate pe semestrul I

Program de activitate pe semestrul I PROGRAM DE ACTIVITŢI - SEMESTRUL I an şcolar 2017-2018 I. CURRICULUM Nr. 2436 din 11.10.2017 Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională; Stabilirea ofertei curriculare în funcţie de

Mai mult

COLEGIUL TEHNIC VICTOR UNGUREANU CÂMPIA TURZII Str. Laminoriştilor nr. 115, Câmpia Turzii, jud. Cluj Telefon / fax:

COLEGIUL TEHNIC VICTOR UNGUREANU CÂMPIA TURZII Str. Laminoriştilor nr. 115, Câmpia Turzii, jud. Cluj Telefon / fax: COLEGIUL TEHNIC VICTOR UNGUREANU CÂMPIA TURZII Str. Laminoriştilor nr. 115, Câmpia Turzii, jud. Cluj Telefon / fax: 0264-368181 E-mail: ctvuct@gmail.com Avizat în şedinţa CP din 13.10.2015 : prof. Bozdog

Mai mult

Liceul Tehnologic Ion Bãnescu Mangalia Str. Negru-Vodã, nr. 19 Telefon : 0241/ ; Fax : 0241/ , 0241/

Liceul Tehnologic Ion Bãnescu Mangalia Str. Negru-Vodã, nr. 19 Telefon : 0241/ ; Fax : 0241/ , 0241/ Liceul Tehnologic Ion Bãnescu Mangalia Str. Negru-Vodã, nr. 19 Telefon : 0241/75.32.05 ; Fax : 0241/75.32.05, 0241/75.33.03 E-mail: lt.ibanescu@yahoo.com Aprobat în ședința CA din 09.10.2018 Nr. 798 din

Mai mult

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BISTRIȚA NĂSĂUD Nr din Aprobat în CA al ISJ Bistriţa-Năsăud din

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BISTRIȚA NĂSĂUD Nr din Aprobat în CA al ISJ Bistriţa-Năsăud din Nr. 7460 din 01.10. Aprobat în CA al ISJ Bistriţa-Năsăud din 01.10. Avizat, INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, Prof. CAMELIA TABĂRĂ GRAFICUL UNIC al activităţilor de îndrumare şi control Anul şcolar Inspecția școlară

Mai mult

SCOALA GIMNAZIALA COMUNA MAGURELE PRAHOVA Director Prof. CLAUDIA ILIESCU GRAFIC UNIC DE MONITORIZARE, CONTROL, EVALUARE AN ŞCOLAR ARGUMENT:

SCOALA GIMNAZIALA COMUNA MAGURELE PRAHOVA Director Prof. CLAUDIA ILIESCU GRAFIC UNIC DE MONITORIZARE, CONTROL, EVALUARE AN ŞCOLAR ARGUMENT: Prof. CLAUDIA ILIESCU GRAFIC UNIC DE MONITORIZARE, CONTROL, EVALUARE AN ŞCOLAR 2016-2017 ARGUMENT: Monitorizarea şi controlul activităţii în anul şcolar 2016-2017, au ca punct de pornire: - Punctele slabe

Mai mult

Scoala Gimnaziala Merei Str. Principală, com. Merei, jud. Buzău Tel/ fax: GRAFICUL UNIC DE MONITORIZARE ȘI CO

Scoala Gimnaziala Merei Str. Principală, com. Merei, jud. Buzău Tel/ fax: GRAFICUL UNIC DE MONITORIZARE ȘI CO GRAFICUL UNIC DE MONITORIZARE ȘI CONTROL AN ȘCOLAR 2018-2019 ARGUMENT Monitorizarea şi controlul activităţii şcolii în anul şcolar 2018 2019 se va face ţinând cont de toate punctele slabe, ameninţările

Mai mult

Ținta 1 Perfecționarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din școală pentru asigurarea calității învățământului profesional și tehnic î

Ținta 1 Perfecționarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din școală pentru asigurarea calității învățământului profesional și tehnic î Ținta 1 Perfecționarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din școală pentru asigurarea calității învățământului profesional și tehnic în vederea integrării profesionale a absolvenților.

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BAHNA PLAN OPERAŢIONAL PLAN OPERAŢIONAL AN ŞCOLAR ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BAHNA Ţ1: Prevenirea eşeculu

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BAHNA PLAN OPERAŢIONAL PLAN OPERAŢIONAL AN ŞCOLAR ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BAHNA Ţ1: Prevenirea eşeculu PLAN OPERAŢIONAL AN ŞCOLAR 2016-2017 Ţ1: Prevenirea eşecului şcolar şi creşterea performanţei elevilor prin reforma şi personalizarea procesului instructiv educativ Domeniul funcţional CURRICULUM Obiective

Mai mult

FIŞA POSTULUI DIRECTOR Unitate de învățământ gimnazial Funcția: Director Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Şcoală gimnazială Studii: Anul a

FIŞA POSTULUI DIRECTOR Unitate de învățământ gimnazial Funcția: Director Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Şcoală gimnazială Studii: Anul a FIŞA POSTULUI DIRECTOR Unitate de învățământ gimnazial Funcția: Director Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Şcoală gimnazială Studii: Anul absolvirii: Specialitatea: Vechime în învățământ: Gradul

Mai mult

SCOALA GIMNAZIALA NR. 150 BD. EROII SANITARI, NR BUCURESTI, SECTOR 5 AVIZAT, INSPECTOR PENTRU MANAGEMENT I

SCOALA GIMNAZIALA NR. 150 BD. EROII SANITARI, NR BUCURESTI, SECTOR 5  AVIZAT, INSPECTOR PENTRU MANAGEMENT I SCOALA GIMNAZIALA NR. 150 BD. EROII SANITARI, NR. 29-31 BUCURESTI, SECTOR 5 Email: director_scoala_150@yahoo.com AVIZAT, INSPECTOR PENTRU MANAGEMENT INSTITUTIONAL SECTOR 5, MARILENA STROESCU TEMATICA SEDINTELOR

Mai mult

COPERTA - PREDOMINANT VERDE

COPERTA - PREDOMINANT VERDE 1 Obiectiv general 1: Creşterea calităţii procesului de învățământ prin modernizarea abordării procesului de predare-învăţare-evaluare la nivelul unităților de învățământ OBIECTICV SPECIFIC 1.1.Creșterea

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ METEŞ JUDEŢUL ALBA PLANUL OPERAŢIONAL a) ASIGURAREA UNEI PREGĂTIRI DE NIVEL RIDICAT ŞI CREAREA UNUI CLIMAT CARE SĂ MOTIVEZ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ METEŞ JUDEŢUL ALBA PLANUL OPERAŢIONAL a) ASIGURAREA UNEI PREGĂTIRI DE NIVEL RIDICAT ŞI CREAREA UNUI CLIMAT CARE SĂ MOTIVEZ ŞCOALA GIMNAZIALĂ METEŞ JUDEŢUL ALBA PLANUL OPERAŢIONAL 2014-2015 a) ASIGURAREA UNEI PREGĂTIRI DE NIVEL RIDICAT ŞI CREAREA UNUI CLIMAT CARE SĂ MOTIVEZE ELEVII PENTRU A-ŞI DEZVOLTA POTENŢIALUL OBIECTIVE

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRUNGA Tel: 0232/714296; Fax: 0232/ Nr. 101/ PLAN OP

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRUNGA Tel: 0232/714296; Fax: 0232/ Nr. 101/ PLAN OP MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRUNGA Tel: 0232/714296; Fax: 0232/714296 E-mail: scoalastrunga@yahoo.com Nr. 101/05.03.2019 PLAN OPERAŢIONAL An şcolar 2018-2019 Semestrul al II-lea STRUNGA

Mai mult

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR CJRAE AN ȘCOLAR Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: Aprobat, Inspector ș

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR CJRAE AN ȘCOLAR Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: Aprobat, Inspector ș FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR CJRAE AN ȘCOLAR 2017-2018 Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: Aprobat, Inspector școlar general, Prof. dr. Viorel STAN Nr. crt. Funcţia

Mai mult

Liceul Ștefan Procopiu Vaslui Str. Castanilor, nr. 3 Tel: /Fax: Web: Nr. de înregistrar

Liceul Ștefan Procopiu Vaslui Str. Castanilor, nr. 3 Tel: /Fax: Web:  Nr. de înregistrar Nr. de înregistrare: 11974 / 27.10.2016 Aprobat în Consiliul de Administrațe din 01.11.2016 Președinte C.A.,, Prof. Dumitru Aurel PLANUL OPERAȚIONAL AL COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

Mai mult

PO

PO ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETRU PONI CUCUTENI GRAFICUL DE MONITORIZARE ȘI CONTROL 2018-2019 ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETRU PONI CUCUTENI Localitatea CUCUTENI, Judeţul IAŞI Tel./fax: 0232/717074 Mail: scoala_cucuteni5000@yahoo.com

Mai mult

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA C E A C Liceul cu Program Sportiv Suceava An școlar - Avizat, Director, Prof. RADU IOAN Aprobat în CA în data de PLAN OPERAŢIONAL DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CALITĂȚII Anul școlar - Nr. crt. Activități Tipul de

Mai mult

Microsoft Word - Plan managerial anual scolar

Microsoft Word - Plan managerial anual scolar ȘCOALA GENERALĂ GRIGORE SILAȘI BECLEAN PLAN MANAGERIAL ANUL ŞCOLAR 2011-2012 Director: Rus Vasile Gabriel 1. BAZA CONCEPTUALĂ. Acest Plan Managerial este conceput în conformitate cu următoarele acte normative:

Mai mult

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI DIN CADRUL CJRAE An școlar Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: 1 sep

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI DIN CADRUL CJRAE An școlar Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: 1 sep FIȘA DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI DIN CADRUL CJRAE An școlar 2016-2017 Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: 1 septembrie 2016-31 august 2017 Nr. crt. Funcţia managerială

Mai mult

R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COLEGIUL PARTIC

R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COLEGIUL PARTIC R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COLEGIUL PARTICULAR VASILE GOLDIŞ ARAD C.F. 29602616, ARAD, str. Feleacului,

Mai mult

Fişa cadru de evaluare în vederea acordării calificativului anual

Fişa cadru de evaluare în vederea acordării calificativului anual MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE LICEUL TEHNOLOGIC DUMITRU DUMITRESCU ŞOS. BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE NR. 1 BUFTEA - JUD. ILFOV TEL/FAX: 011911 e-mail: ltdd_buftea@yahoo.ro FIŞA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA

Mai mult

Microsoft Word - Planul managerial pentru semestrul al doilea an scolar

Microsoft Word - Planul managerial pentru semestrul  al doilea an scolar Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice PLANUL MANAGERIAL 2016-2017 SEMESTRUL AL II-LEA În semestrul al II-lea al anului şcolar 2016-2017 vor fi urmărite priorităţile stabilite la nivelul

Mai mult

PLAN OPERAŢIONAL CEAC / PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII an şcolar: INSTRUMENTE/ MODALITĂŢI

PLAN OPERAŢIONAL CEAC / PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII an şcolar: INSTRUMENTE/ MODALITĂŢI 1 PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII an şcolar: INSTRUMENTE/ MODALITĂŢI DE ACTIVITĂŢI RESPONSABILI TERMEN RESURSE EVALUARE I. ŢINTA: IMPLEMENTAREA ŞI CONSOLIDAREA MECANISMELOR

Mai mult

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723;

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; E-mail: isjdb@isj-db.ro; WEB: www.isj-db.ro Nr.11516/14.09.2017 Aprobat în

Mai mult

COLEGIUL NAŢIONAL OCTAVIAN GOGA MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA CURRICULUM PLANURI OPERAŢIONALE Anul şcolar Proiectarea calitativă a activi

COLEGIUL NAŢIONAL OCTAVIAN GOGA MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA CURRICULUM PLANURI OPERAŢIONALE Anul şcolar Proiectarea calitativă a activi COLEGIUL NAŢIONAL OCTAVIAN GOGA MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA CURRICULUM PLANURI OPERAŢIONALE Anul şcolar 1. Proiectarea calitativă a activităţii 1. Proiectarea în conformitate cu curricula naţională 2.

Mai mult

Strategia CEAC

Strategia CEAC I. INTRODUCERE În conformitate cu prevederile legale privind asigurarea calităţii educaţiei, se constituie şi funcţionează Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei în Colegiul Tehnic

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA LICEUL TEHNOLOGIC sat GHEABA, comuna MĂNECIU TEL/FAX , liceultehnologic

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA LICEUL TEHNOLOGIC sat GHEABA, comuna MĂNECIU TEL/FAX , liceultehnologic MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA LICEUL TEHNOLOGIC sat GHEABA, comuna MĂNECIU TEL/FAX 0244295020, liceultehnologicmaneciu@yahoo.com Avizat în şedinţa Consiliului Profesoral

Mai mult

NR.5545/ GRAFIC DE MONITORIZARE, CONTROL, EVALUARE DIRECTOR, prof. PÎRVULESCU DANA

NR.5545/ GRAFIC DE MONITORIZARE, CONTROL, EVALUARE DIRECTOR, prof. PÎRVULESCU DANA NR.5545/18.10.2018 GRAFIC DE MONITORIZARE, CONTROL, EVALUARE 2018-2019 DIRECTOR, prof. PÎRVULESCU DANA ARGUMENT: Monitorizarea şi controlul activităţii în anul şcolar 2018-2019, au ca punct de pornire:

Mai mult

ORDIN Nr din 19 iunie 2014 privind structura anului şcolar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR.

ORDIN Nr din 19 iunie 2014 privind structura anului şcolar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. ORDIN Nr. 3637 din 19 iunie 2014 privind structura anului şcolar 2014-2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 484 din 30 iunie 2014 În conformitate cu Hotărârea

Mai mult

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723;

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; E-mail: isjdb@isj-db.ro; WEB: www.isj-db.ro Nr. 2136/23.02. Aprobat, Inspector

Mai mult

NSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ COLEGIUL NAŢIONAL,,MIHAI VITEAZUL TURDA Str. Dr. Ioan RAŢIU, nr. 111, Turda Tel. & Fax: (+40) , E-m

NSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ COLEGIUL NAŢIONAL,,MIHAI VITEAZUL TURDA Str. Dr. Ioan RAŢIU, nr. 111, Turda Tel. & Fax: (+40) , E-m NSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ COLEGIUL NAŢIONAL,,MIHAI VITEAZUL TURDA Str. Dr. Ioan RAŢIU, nr. 111, Turda 401151 Tel. & Fax: (+40) 264 316437, E-mail :cnmvturda@gmail.com http://cnmvturda.licee.edu.ro

Mai mult

12.3. Anul şcolar 2014/ Formarea continuă a personalului didactic Obiective specifice 1) Stabilirea priorităţilor pentru anul curent (exprimate

12.3. Anul şcolar 2014/ Formarea continuă a personalului didactic Obiective specifice 1) Stabilirea priorităţilor pentru anul curent (exprimate 12.3. Anul şcolar 2014/2015 1. Formarea continuă a personalului didactic 1) Stabilirea priorităţilor pentru anul curent (exprimate în persoane şi domenii) în formarea continuă a personalului didactic şi

Mai mult

Anexa nr. 2 Aprobat CA al ISJ FIȘA CADRU DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI ADJUNCT Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Perioada eva

Anexa nr. 2 Aprobat CA al ISJ FIȘA CADRU DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI ADJUNCT Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Perioada eva Aprobat CA al ISJ 106.017 FIȘA CADRU DE (AUTO)EVALUARE A DIRECTORULUI ADJUNCT Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Perioada evaluată: UNITATEA DE COMPETENȚĂ I. Proiectarea strategiei de coordonare

Mai mult

Aprobat în C.A. din PLAN MANAGERIAL Nr. crt. Domeniul Obiective specifice 1. Curriculum Asigurarea implementării legislaţiei în vigoare / a

Aprobat în C.A. din PLAN MANAGERIAL Nr. crt. Domeniul Obiective specifice 1. Curriculum Asigurarea implementării legislaţiei în vigoare / a Aprobat în C.A. din PLAN MANAGERIAL 2017-2018 1. Curriculum Asigurarea implementării legislaţiei în vigoare / a programelor şcolare Aplicarea noului cadru normativ şi a curriculum-ului general şi celui

Mai mult

CABINET MINISTRU ORDIN privind structura anului şcolar În temeiul art. 94, alin.(2), lit. r) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu mod

CABINET MINISTRU ORDIN privind structura anului şcolar În temeiul art. 94, alin.(2), lit. r) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu mod CABINET MINISTRU ORDIN privind structura anului şcolar 2015 2016 În temeiul art. 94, alin.(2), lit. r) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor

Mai mult

COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA TUDOR VIANU PLAN OPERATIONAL PENTRU ANUL ȘCOLAR

COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA TUDOR VIANU PLAN OPERATIONAL PENTRU ANUL ȘCOLAR COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA TUDOR VIANU PLAN OPERATIONAL PENTRU ANUL ȘCOLAR - 2013 COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA TUDOR VIANU PLAN OPERATIONAL Domenii funcţionale Obiective specifice Acţiuni Compartimeul

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ,,TUDOR ARGHEZI Loc. Piteşti, jud. Argeş, str. Horia, Cloşca şi Crişan, nr.7 Tel./Fax: ww

ŞCOALA GIMNAZIALĂ,,TUDOR ARGHEZI Loc. Piteşti, jud. Argeş, str. Horia, Cloşca şi Crişan, nr.7 Tel./Fax: ww ŞCOALA GIMNAZIALĂ,,TUDOR ARGHEZI Loc. Piteşti, jud. Argeş, str. Horia, Cloşca şi Crişan, nr.7 Tel./Fax: 0248216990 E-mail: scoala7pitesti@yahoo.com www.scoala7pitesti.ro.../... SCOALA GIMNAZIALA,,TUDOR

Mai mult

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR ADJUNCT AN ȘCOLAR Aprobat, Inspector școlar general, Prof. Elena LAIU Numele și prenumele: Unitatea de înv

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR ADJUNCT AN ȘCOLAR Aprobat, Inspector școlar general, Prof. Elena LAIU Numele și prenumele: Unitatea de înv FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR ADJUNCT AN ȘCOLAR 07-08 Aprobat, Inspector școlar general, Prof. Elena LAIU Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Perioada evaluată: UNITATEA DE COMPETENȚĂ I. Proiectarea

Mai mult

Nr. 648A/ Aprobat în Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa din GRAFICUL DE MONITORIZARE ŞI CONT

Nr. 648A/ Aprobat în Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa din GRAFICUL DE MONITORIZARE ŞI CONT Nr. 648A/21.02.2017 Aprobat în Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa din 21.02.2017 GRAFICUL DE MONITORIZARE ŞI CONTROL AL INSPECTORATULUI ŞCOLAR 5 JUDEŢEAN 5 CONSTANTA

Mai mult

Planificare operaţională – planuri manageriale

Planificare operaţională – planuri manageriale Planul managerial pentru anul şcolar 2012 2013 Planurile manageriale prezentate în continuare cuprind operaţionalizarea pentru cei patru ani şcolari vizaţi în proiectarea strategică a programelor propuse

Mai mult

Liceul Tehnologic Ion I.C. Brătianu Satu Mare B-dul Dr. Vasile Lucaciu Nr. 1 cod Te

Liceul Tehnologic Ion I.C. Brătianu Satu Mare B-dul Dr. Vasile Lucaciu Nr. 1 cod Te Liceul Tehnologic Ion I.C. Brătianu Satu Mare B-dul Dr. Vasile Lucaciu Nr. 1 cod. 440031 www.ctbratianusm.ro e-mail: secretariat_bratianu@yahoo.com Tel: 0261 / 734670; Tel /Fax: 0261 / 768935 PLAN MANAGERIAL

Mai mult

Liceul Teoretic Mihai Veliciu Chişineu-Criş, judeţul Arad,str. Primăverii nr. 3-5 tel./fax , nr. din 2017 PLA

Liceul Teoretic Mihai Veliciu Chişineu-Criş, judeţul Arad,str. Primăverii nr. 3-5 tel./fax , nr. din 2017 PLA Liceul Teoretic Mihai Veliciu Chişineu-Criş, judeţul Arad,str. Primăverii nr. 3-5 tel./fax. 0257 350 900, e-mail liceulcris@gmail.com nr. din PLAN MANAGERIAL ANUL ȘCOLAR - I. DIAGNOZA ACTIVITĂȚII DIN LICEUL

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TUREAC STR. PRINCIPALĂ, NR.724 A Telefon/Fax Nr.1497/ PLAN OPERATIONAL

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TUREAC STR. PRINCIPALĂ, NR.724 A Telefon/Fax Nr.1497/ PLAN OPERATIONAL Nr.1497/16.11. PLAN OPERATIONAL -2019 Tinta 1 Asigurarea unui demers instructiv-educativ de calitate prin reconsiderarea modului de abordare a activitatii de catre cadrele Obiective specifice: -particularizarea

Mai mult

C.E.A.C.-C.T.I.A. INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA COLEGIUL TEHNIC de INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA Str. D. CANTEMIR, nr.5, Suceava, cod 72018

C.E.A.C.-C.T.I.A. INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA COLEGIUL TEHNIC de INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA Str. D. CANTEMIR, nr.5, Suceava, cod 72018 INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA COLEGIUL TEHNIC de INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA Str. D. CANTEMIR, nr.5, Suceava, cod 720189 Tel. 0230-522304 Fax 0230-522305 E-mail: ctiasv@yahoo.ro ; http://www.ctiasv.ro

Mai mult

C.E.A.C. - ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROMANU SCOALA GIMNAZIALA ROMANU Str. Republicii, Nr. 55 Tel. 0239/697181; Fax 0239/ ;

C.E.A.C. - ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROMANU SCOALA GIMNAZIALA ROMANU Str. Republicii, Nr. 55 Tel. 0239/697181; Fax 0239/ ; SCOALA GIMNAZIALA ROMANU Str. Republicii, Nr. 55 Tel. 0239/697181; Fax 0239/697181 ; E-mail: scoalaromanu@yahoo.com PLANUL OPERAŢIONAL Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii Anul şcolar 2015-2016

Mai mult

Microsoft Word - PLAN DE OPERATIONAL C.E.A.C docx

Microsoft Word - PLAN DE OPERATIONAL C.E.A.C docx PLAN OPERAŢIONAL 2017-2018 1. OBIECTIV STRATEGIC: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI ȘI A UNEI MENTALITĂȚI A CALITĂȚII LA NIVELUL ÎNTREGULUI PERSONAL AL ŞCOLII (CADRE DIDACTICE, CADRE DIDACTICE AUXILIARE, PERSONAL

Mai mult

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723;

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; E-mail: isjdb@isj-db.ro; WEB: www.isj-db.ro Nr. 11870/25.09. Aprobat, Inspector

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr.4 Vatra Dornei Strada Mihai Eminescu Nr.50 Județul Suceava Telefon/Fax 0230/

ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr.4 Vatra Dornei Strada Mihai Eminescu Nr.50 Județul Suceava Telefon/Fax 0230/ ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr.4 Vatra Dornei Strada Mihai Eminescu Nr.50 Județul Suceava Telefon/Fax 0230/371304 e-mail: scgen4vd@yahoo.com www.scoala4vatradornei.ro Pro Şcoala 4 VDornei Public Group Facebook PLAN

Mai mult

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE Nr. / Avizat, Inspector școlar general prof. Marcela - Eugenia DĂRĂMUȘ Anexa 6 la or

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE Nr. / Avizat, Inspector școlar general prof. Marcela - Eugenia DĂRĂMUȘ Anexa 6 la or / Avizat, Inspector școlar general prof. Marcela - Eugenia DĂRĂMUȘ Anexa 6 la ordinul ministrului educației naționale nr. 6/.04.07 Avizat, Inspector școlar pentru management instituțional prof. Adriana

Mai mult

str.nicolae IORGA, nr. 19, , BOTOSANI, ROMÂNIA, tel. 0231/512885, fax 0231/512173, pagina web : COMI

str.nicolae IORGA, nr. 19, , BOTOSANI, ROMÂNIA, tel. 0231/512885, fax 0231/512173, pagina web :   COMI str.nicolae IORGA, nr. 19, 710200, BOTOSANI, ROMÂNIA, tel. 0231/512885, fax 0231/512173, pagina web : www.laurian.ro e-mail: at_laurian@yahoo.com COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII RAPORT

Mai mult

Școala Gimnazială Merei Str.Principala,com.Merei,jud.Buzau Tel/ fax: RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA PEN

Școala Gimnazială Merei Str.Principala,com.Merei,jud.Buzau Tel/ fax: RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA PEN Școala Gimnazială Merei Str.Principala,com.Merei,jud.Buzau Tel/ fax: 023855942E-mail: scoalagimnazialamerei@gmail.com RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA PENTRU CURRICULUM SEMESTRUL I AN ȘCOLAR 2018-2019 La nivelul

Mai mult

Microsoft Word PLAN MANAGERIAL O. Goga.doc

Microsoft Word PLAN MANAGERIAL O. Goga.doc PLAN MANAGERIAL AL LICEULUI TEORETIC OCTAVIAN GOGA HUEDIN Pentru anul şcolar Avizat în C.P. din... Aprobat în Administraţie. Prof. Matiș Horea-Dorin OBIECTIVE STRATEGICE ŞI DE REFERINŢĂ I. REALIZAREA UNUI

Mai mult

FIŞA DE AUTOEVALUARE /EVALUARE în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar conform OMECTS nr.6

FIŞA DE AUTOEVALUARE /EVALUARE în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar conform OMECTS nr.6 FIŞA DE AUTOEVALUARE /EVALUARE în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar conform OMECTS nr.6143/2011 şi OMEN nr. 3597/2014 Numărul fişei postului...

Mai mult

PLAN MANAGERIAL

PLAN MANAGERIAL PLAN MANAGERIAL PENTRU ANUL -2012 I. Managementul instituţional OBIECTIVE 1. Creşterea rolului şi, mai ales, asumarea responsabilităţii de către fiecare manager din instituţie, în vederea realizării unui

Mai mult

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII 1. PROIECTARE PLANUL MANAGERIAL AL COMISIEI DIRIGINŢILOR ANUL ŞCOLAR 2014/2015 1 Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi extraşcolare 2 Asigurarea eficienţei proiectării

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MĂGURELE JUD. PRAHOVA Aprobat in sedinta CA din data _ Director, Prof. Iliescu Claudia STRATEGIA DE EVALUARE INTERNĂ A CALIT

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MĂGURELE JUD. PRAHOVA Aprobat in sedinta CA din data _ Director, Prof. Iliescu Claudia STRATEGIA DE EVALUARE INTERNĂ A CALIT ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MĂGURELE JUD. PRAHOVA Aprobat in sedinta CA din data _ Director, Prof. Iliescu Claudia STRATEGIA DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Strategia CEAC se bazează pe documentele emise

Mai mult

Nr. crt. 1 Graficul de control al managerului pe Semestrul I Anul Şcolar Temele propuse spre a fi monitorizate 1. Verificarea existenţei doc

Nr. crt. 1 Graficul de control al managerului pe Semestrul I Anul Şcolar Temele propuse spre a fi monitorizate 1. Verificarea existenţei doc Nr. crt. 1 Graficul de control al managerului pe Semestrul I Anul Şcolar 2012-2013 Temele propuse spre a fi monitorizate 1. Verificarea existenţei documentelor curriculare oficiale, manualelor, auxiliarelor

Mai mult

BIBLIOGRAFIA concursului pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu 1. LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările si com

BIBLIOGRAFIA concursului pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu 1. LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările si com BIBLIOGRAFIA concursului pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu 1. LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările si completările ulterioare; 2. ORDIN nr. 5079/2016 pentru

Mai mult

CTT_Plan de imbunatatire

CTT_Plan de imbunatatire 7.6 PLAN DE ÎMBUNĂTĂŢIRE - a calitatii educaţiei şi formării profesionale Nr. 3298/03.10.2017 Aprobat în Consiliul de Administrație din 4.10.2017 Numele şcolii ÎPT Adresa şcolii ÎPT telefon fax email COLEGIUL

Mai mult

PROGRAM MANAGERIAL al Directorului Departamentului de Geografie, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Universitatea de Vest din Timişoara mandat

PROGRAM MANAGERIAL al Directorului Departamentului de Geografie, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Universitatea de Vest din Timişoara mandat PROGRAM MANAGERIAL al Directorului Departamentului de Geografie, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Universitatea de Vest din Timişoara mandatul 2016-2020 Prezentul Program managerial este configurat

Mai mult

Nr. 197/ Anexa 6 RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII SEMESTRUL I ANUL ȘCOLAR În anul şcolar 2017

Nr. 197/ Anexa 6 RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII SEMESTRUL I ANUL ȘCOLAR În anul şcolar 2017 Nr. 197/19.02.2018 Anea 6 RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII SEMESTRUL I ANUL ȘCOLAR 2017-2018 În anul şcolar 2017-2018 s-a constituit Comisia de calitate conform legislaţiei.

Mai mult

COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ PIATRA-NEAMŢ FIŞĂ CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL Numărul fişei postului:.

COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ PIATRA-NEAMŢ FIŞĂ CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL Numărul fişei postului:. COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ PIATRA-NEAMŢ FIŞĂ DRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII LIFITIVULUI ANUAL Numărul fişei postului:. Numele şi prenumele cadrului didactic:.. Specialitatea:..

Mai mult

Microsoft Word - Grafic_unic_monit_sem_II_2018_2019.docx

Microsoft Word - Grafic_unic_monit_sem_II_2018_2019.docx Nr. Aprobat în Consiliul de Administraţie al I.Ş.J. Teleorman, din data de 28.09.2018 Aprobat, Inspector Şcolar General, prof. Valeria GHERGHE GRAFIC UNIC DE MONITORIZARE ŞI CONTROL INSPECTORATUL ŞCOLAR

Mai mult

NR. 3565/ PLAN DE ÎMBUNATATIRE pe baza raportului de autoevaluare din anul scolar cu aplicabilitate in anul scolar Nume

NR. 3565/ PLAN DE ÎMBUNATATIRE pe baza raportului de autoevaluare din anul scolar cu aplicabilitate in anul scolar Nume NR. 3565/ 22.10.2018 PLAN DE ÎMBUNATATIRE pe baza raportului de autoevaluare din anul scolar 2017-2018 cu aplicabilitate in anul scolar 2018-2019 Numele scolii ÎPT LICEUL TEHNOLOGIC CAROL I Adresa scolii

Mai mult

RAEI Partea a II-a DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE Nr Activităţi Tipul de Obiective Termene Respons Indicatori de crt a

RAEI Partea a II-a DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE Nr Activităţi Tipul de Obiective Termene Respons Indicatori de crt a RAEI Partea a II-a DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE crt activitate 1 abilităţi realizare 1 Aplicarea testelor 1.Elaborarea Îmbunăta Oct CEAC Existenţa iniţiale şi interpretarea

Mai mult

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU COLEGIUL NAŢIONAL DIMITRIE CANTEMIR, ONEŞTI

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU COLEGIUL NAŢIONAL DIMITRIE CANTEMIR, ONEŞTI ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU COLEGIUL NAŢIONAL DIMITRIE CANTEMIR, ONEŞTI Strada Victor Babeş, Nr. 12, cod poştal 601119 Tel

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA MEREI Merei Buzău Telefon/ fax : 0238/ Activitatea manageriala/luna Emiterea dec

ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA MEREI Merei Buzău Telefon/ fax : 0238/ Activitatea manageriala/luna Emiterea dec 1 Emiterea deciziilor de numire a comisiilor pentru examenele de diferență/ corigență susţinute la nivelul unității DIAGRAMA GANTT - ACTIVITATE MANAGERIALĂ AN ŞCOLAR Elaborarea/Revizuirea PDI de către

Mai mult

În atenţia Inspectorului Şcolar Educativ,

În atenţia Inspectorului Şcolar Educativ, RAPORT ARGUMENTATIV ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU CADRELE DIDACTICE Numele şi prenumele cadrului didactic... Specialitatea... Perioada evaluării: 2018-2019 Domenii ale evaluării 1.

Mai mult

MINISTERIAL EDUCATEEINAJIONALE INSPECTORATUL COLAR JUDEfEAIs BIHOR COLEGIULTEHNSC "ALEXANDRU ROMAN" Ak*d, Sir, Ciocirfm, ar. 4, cod , t«fc 02590

MINISTERIAL EDUCATEEINAJIONALE INSPECTORATUL COLAR JUDEfEAIs BIHOR COLEGIULTEHNSC ALEXANDRU ROMAN Ak*d, Sir, Ciocirfm, ar. 4, cod , t«fc 02590 MINISTERIAL EDUCATEEINAJIONALE INSPECTORATUL COLAR JUDEfEAIs BIHOR COLEGIULTEHNSC "ALEXANDRU ROMAN" Ak*d, Sir, Ciocirfm, ar. 4, cod 415100, t«fc 0259042332, fats: 0259 342333 e mail: lic^uailii'stls y

Mai mult

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 59 Str. Vlădeasa Nr. 9, Sector 6, Bucureşti www.scoala59.ro E-mail: scoala_59@yahoo.com Telefon/Fax: 0214900160 Nr / octombrie AVIZAT, INSPECTOR ȘCOLAR PENTRU MANAGEMENT INSTITUTIONAL

Mai mult

Str

Str HCA 53/05.09.2017 Director, Prof. Velicu Laurentiu STRATEGIA EVALUĂRII ŞI ASIGURĂRII CALITĂŢII EDUCAŢIEI IN LICEUL TEORETIC CAROL I FETESTI pentru perioada 2017-2020 1 SUMAR I. INTRODUCERE Misiunea CEAC

Mai mult

RAPORT DE AUTOEVALUARE SEMESTRIALA AN ŞCOLAR UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT SF. ANA, Craiova NUME PRENUME:Dobre Adri

RAPORT DE AUTOEVALUARE SEMESTRIALA AN ŞCOLAR UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT SF. ANA, Craiova NUME PRENUME:Dobre Adri RAPORT DE AUTOEVALUARE SEMESTRIALA AN ŞCOLAR 2017-2018 UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT SF. ANA, Craiova NUME PRENUME:Dobre Adriana-Iulia VECHIME ÎNVĂTĂMÂNT: 2 ani, 2 luni si 9 zile

Mai mult

1. ÎNVĂŢĂMÂNT Obiectiv 1. Autorizarea și acreditarea unor noi programe de studiu nivel licență și master 2. Evaluarea periodică a unor programe de stu

1. ÎNVĂŢĂMÂNT Obiectiv 1. Autorizarea și acreditarea unor noi programe de studiu nivel licență și master 2. Evaluarea periodică a unor programe de stu 1. ÎNVĂŢĂMÂNT 1. Autorizarea și acreditarea unor noi programe de studiu nivel licență și master 2. Evaluarea periodică a unor programe de studiu nivel licență și master PLANUL OPERAŢIONAL AL FACULTĂȚII

Mai mult

APROBAT la Consiliul de Administrație din 13 martie 2017 A. Management strategic INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU EVALUAREA INTERNĂ A INSTITUȚIEI ȘI A

APROBAT la Consiliul de Administrație din 13 martie 2017 A. Management strategic INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU EVALUAREA INTERNĂ A INSTITUȚIEI ȘI A APROBAT la Consiliul de Administrație din 13 martie 2017 A. Management strategic INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU EVALUAREA INTERNĂ A INSTITUȚIEI ȘI A PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALĂ Domenii Criterii

Mai mult

ANEXA la ordinul MECTS nr. 5635/ privind structura anului școlar Programul Să știi mai multe, să fii mai bun! Prevederi generale 1

ANEXA la ordinul MECTS nr. 5635/ privind structura anului școlar Programul Să știi mai multe, să fii mai bun! Prevederi generale 1 Programul Să știi mai multe, să fii mai bun! Prevederi generale 1. Săptămâna 1 5 aprilie 2013 va fi dedicată activităților educative extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit Să știi

Mai mult

ŞCOALA CU CLASELE I – VIII

ŞCOALA CU CLASELE I – VIII FIŞA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIA DE ADMINISTRATOR FINANCIAR ( CONTABIL ŞEF) ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR Numărul fişei postului: Numele şi prenumele

Mai mult

Limbajul de programare C++

Limbajul de programare C++ Colegiul Național Petru Rareș Suceava prof. Marius UDUDEC Aspecte metodologice pentru proiectarea și aplicarea CDȘ în învățământul liceal Sumar 1. Precizări 2. Calendarul adoptării CDȘ 4. Avizare CDȘ 5.

Mai mult

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA COLEGIUL TEHNIC de INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA Str. D. CANTEMIR, nr.5, Suceava, cod Tel

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA COLEGIUL TEHNIC de INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA Str. D. CANTEMIR, nr.5, Suceava, cod Tel STRATEGIA DE ASIGURARE SI EVALUARE A CALITĂŢII STRATEGIA DE ASIGURARE A CALITĂŢII 2013 2014 Strategia CEAC are în vedere documentele emise de ARACIP în acest domeniu, Planul de Acţiune al Şcolii (PAS),

Mai mult

Proiect de dezvoltare institutionala

Proiect de dezvoltare institutionala PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ REVIZUIT Discutat CP: 27.09.2013 Probat CA: 0110.2013 Nr. 1134/01.10.2013 RevizuiT:30.09.2015 Nr. 35/30.09.2015 G R Ă D I N I Ţ A C U P R O G R A M P R E L U N G I

Mai mult

ANEXA 1

ANEXA 1 PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL (SCIM) Cod: P.O..../ 12.09.2016 Ediţia ÎNTÂI 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei

Mai mult

RAPORT DE ACTIVITATE

RAPORT DE ACTIVITATE RAPORT DE ACTIVITATE Comisia pentru Evaluare şi Asigurarea Calităţii Prof. Rodica Farmaciuc responsabil CEAC Prof. Cornelia Mestecan- dir. adj. Sem II 2017-2018 OBIECTIV STRATEGIC I. Dezvoltarea culturii

Mai mult

PLAN OPERAȚIONAL pentru anul 2019 Departamentul de Chimie Aplicată și Ingineria Compușilor Anorganici și a Mediului (CAICAM) Planul operațional al Dep

PLAN OPERAȚIONAL pentru anul 2019 Departamentul de Chimie Aplicată și Ingineria Compușilor Anorganici și a Mediului (CAICAM) Planul operațional al Dep PLAN OPERAȚIONAL pentru anul 2019 Departamentul de Chimie Aplicată și Ingineria Compușilor Anorganici și a Mediului (CAICAM) Planul operațional al Departamentului CAICAM are la bază Planul strategic de

Mai mult

Liceul tehnologic Auto Craiova COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII RAPORT DE ACTIVITATE Semestrul I -an şcolar OBIECTIVE GENERALE C

Liceul tehnologic Auto Craiova COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII RAPORT DE ACTIVITATE Semestrul I -an şcolar OBIECTIVE GENERALE C RAPORT DE ACTIVITATE Semestrul I -an şcolar 2015-2016 OBIECTIVE GENERALE Creşterea calităţii educaţiei și actului de predare-învățare în unitatea școlară. Crearea de competenţe cheie şi dezvoltarea abilităţilor

Mai mult

1

1 1 CUPRINS I. Programe de dezvoltare...... Pag. 3 II. Operaţionalizarea obiectivelor....pag. 4 1. Ţinta strategică 1 Pag. 4 2. Ţinta strategică 2 Pag. 6 3. Ţinta strategică 3 Pag. 9 4. Ţinta strategică

Mai mult

LICEUL TEORETIC CAROL I FETEŞTI Planul anual de acțiune al Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității An școlar Str. Călăraşi, nr.5

LICEUL TEORETIC CAROL I FETEŞTI Planul anual de acțiune al Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității An școlar Str. Călăraşi, nr.5 Planul anual de acțiune al Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității An școlar 2018-2019 2 Portofoliul Comisiei Documentele care fac parte din portofoliul Comisiei sunt următoarele: Legislaţie;

Mai mult

Microsoft Word - analiza_institutionala.doc

Microsoft Word - analiza_institutionala.doc 1 Liceul tehnologic,,mihai EMINESCU Slobozia 920024, Judeţ Ialomiţa PROCEDURA OPERAŢIONALĂ ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ COD: PO 1.03 Data elaborării: 15.04.2013 Elaborat Profesor: Dumitru Elena Semnătura: Verificat

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA LICEUL TEORETIC AUREL VLAICU,ORAȘUL BREAZA, STR. REPUBLICII, NR. 69 TEL

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA LICEUL TEORETIC AUREL VLAICU,ORAȘUL BREAZA, STR. REPUBLICII, NR. 69 TEL MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA LICEUL TEORETIC AUREL VLAICU,ORAȘUL BREAZA, STR. REPUBLICII, NR. 69 TEL. 0244340627, FAX 0244340907 e-mail: lic_vlaicu@yahoo.com web

Mai mult

PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A OFERTEI EDUCAŢIONALE A ŞCOLII

PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A OFERTEI EDUCAŢIONALE A ŞCOLII PLAN OPERAŢIONAL -2018 DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A OFERTEI EDUCAŢIONALE A ŞCOLII ȚINTĂ STRATEGICĂ: CDŞ DIVERSIFICAT ŞI ATRACTIV, REALIZAT PRIN

Mai mult

An școlar: Unitatea de învățământ:şcoala Gimnazială Iuliu Prodan, Chiochiş Responsabil comisie: Dragoș Eleonora Valeria Şcoala Gimnazială Iu

An școlar: Unitatea de învățământ:şcoala Gimnazială Iuliu Prodan, Chiochiş Responsabil comisie: Dragoș Eleonora Valeria Şcoala Gimnazială Iu An școlar: 2018 Unitatea de învățământ:şcoala Gimnazială Iuliu Prodan, Chiochiş Responsabil comisie: Dragoș Eleonora Valeria Şcoala Gimnazială Iuliu Prodan, Chiochiş Jud. Bistriţa-Năsăud e-mail: scoalgimnazialachiochis@yahoo.com

Mai mult

INSPECTORATUL ŞCOLAR

INSPECTORATUL ŞCOLAR Anexa 6 la HCA 32/3.03.207 AVIZATĂ În Comisia paritară de la nivelul I. Ş.J. Caraş-Severin, întrunită în data de 27.03.207 NUMELE ŞI PRENUMELE : UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : VECHIMEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT: GRADUL

Mai mult

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII ,,NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACĂU COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII ,,NICOLAE VASILESCU KARPEN” BACĂU COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE ASIGURARE ŞI EVALUARE A CALITĂŢII ANUL ŞCOLAR 2017 2018 SEMESTRUL I 1. Comisia de asigurare şi evaluare a calităţii a avut următoarea componenţă: Coordonator C.E.A.C

Mai mult