PowerPoint Presentation

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "PowerPoint Presentation"

Transcriere

1 1 Toate erorile unui circuit de eşantionare-memorare se pot deduce cantitativ din specificaţiile tehnice ale circuitului, cu excepţia erorii generate de timpul de apertură, fiindcă această eroare este dependentă de panta semnalului de intrare din momentul trecerii în starea de memorare. În general, se estimează această eroare, admiţând că ea nu depăşeşte eroarea maximă pentru un semnal sinusoidal de frecvenţă f, egală cu frecvenţa maximă din spectrul semnalului şi cu amplitudinea A, egală cu valoarea maximă admisibilă a semnalului de intrare. În acest caz, dacă: v x =Asin(t) (dv x /dt) max =A, de unde v x =At a. Din relaţia de mai sus, se observă că efectul timpului de apertură este destul de critic. De exemplu, la un timp de apertură t a = 32 ns se produce o eroare de 0,01%, dacă frecvenţa maximă din spectrul semnalului este 10 khz.

2 2 Conversia AD Măsurarea numerică a unei mărimi electrice presupune conversia mărimii într-o mărime digitală (numerică). Rezultatul conversiei aproximează valoarea mărimii analogice cu o eroare mai mică decât cea mai mică treaptă de cuantizare. Conversia constă în compararea mărimii de intrare cu o mărime de referinţă (de aceeaşi natură), rezultatul fiind un cod numeric. Ecuaţia de funcţionare este: N X / X, N 1 Codurile binare utilizate în conversia A/D sunt: - pentru semnale unipolare: binar natural, binar natural invers, codul BCD, codul Gray. - pentru semnale bipolare: cod binar deplasat, binar deplasat inversat, cod complement faţă de doi, cod binar natural cu semn Clasificarea convertoarelor A/D: in - după metoda de conversie: convertoare A/D directe conversia mărimii analogice se realizează direct, convertoare A/D indirecte conversia mărimii analogice se realizează printr-o mărime intermediară (timp, frecvenţă) care este apoi convertită în mărimea numerică. ref

3 3 - după succesiunea etapelor de conversie: convertoare programate pentru care conversia decurge într-un timp stabilit de frecvenţa de tact şi numărul etapelor de parcurs şi convertoare neprogramate la care succesiunea etapelor este asincronă, începerea unei etape fiind determinată de terminarea precedentei, timpul de conversie depinzând de valoarea mărimii convertite. - după reacţie: convertoare A/D fără reacţie când nu există comparaţie între mărimea analogică şi mărimea numerică de la ieşire şi convertoare A/D cu reacţie când cele două mărimi analogică de la intrare şi numerică de la ieşire se compară între ele. - după tipul conversiei: convertoare A/D neintegratoare când conversia se realizează asupra valorii instantanee a semnalului preluată prin eşantionare-memorare şi convertoare A/D integratoare când conversia se realizează asupra valorii medii a acestuia.

4 4 Mărimi caracteristice convertoarelor A/D Convertorul A/D este un circuit care transformă o mărime de intrare analogică (de regulă tensiune, dar poate fi şi curent) într-o mărime de ieşire numerică. Conversia poate fi privit ca o clasificare a mărimii de intrare analogică într-un număr de clase distincte, iar rezultatul este numărul clasei în care a fost încadrat semnalul. Astfel, domeniul maxim în care poate varia mărimea de intrare se împarte într-un număr de intervale (funcţie de n numărul de biţi sunt 2 n intervale) cu limitele (L k, L k+1 ). Mărimii de intrare i se atribuite valoarea k dacă: L k x i Lk 1 Lk x constituie lăţimea clasei. Toate valorile mărimii de intrare ce îndeplinesc relaţia de mai sus, vor fi încadrate în aceeaşi clasă (vor avea aceeaşi valoare). Rezoluţia unui convertor A/D se defineşte ca fiind egală cu variaţia semnalului de intrare necesară pentru a schimba două coduri numerice consecutive la ieşire. Se observă apariţia unei erori principiale de conversie, eroare care se numeşte eroare de cuantizare. L k1

5 codurile numerice de la ieşire 5 Dacă FR este domeniul maxim de variaţie a mărimii de intrare x i şi n este numărul de biţi pe care se face conversia, atunci se observă că rezoluţia unui convertor A/D este FR r n 2 Rezoluţia se exprimă în unităţi ale mărimii de intrare, în procente din FR sau prin numărul de biţi. Cel mai puţin semnificativ bit (LSB Least Significant Bit) este egal cu rezoluţia (FR/2 n ) sau cu lăţimea unei clase de cuantizare. Cel mai semnificativ bit (MSB Most Significant Bit) este egal cu jumătate din domeniul maxim de variaţie al mărimii de intrare (FR/2) q +1/2 LSB 0-1/2 LSB diagrama ideală x i [LSB] x i [LSB]

6 codurile numerice de la ieşire codurile numerice de la ieşire 6 Eroarea de câştig numită şi eroare de capăt de scară, se referă la diferenţa dintre valoarea intrării care produce o deviaţie egală cu capătul de scară şi valoarea ideală a acestuia. Eroarea de offset este definită ca diferenţa dintre punctele de zero de pe caracteristica ideală şi cea reală. Punctul de zero se defineşte ca mijlocul treptei pentru care codul digital este nul. Această eroare afectează toate codurile cu aceeaşi valoare şi poate fi de regulă compensată cu ajutorul unui reglaj de zero. FR real eroarea de câştig FR real diagrama reală diagrama ideală FR ideal x i [LSB] diagrama ideală eroarea de offset diagrama reală FR ideal x i [LSB]

7 codurile numerice de la ieşire codurile numerice de la ieşire 7 Eroarea de neliniaritate diferenţială (DNL) reprezintă cea mai mare diferenţă dintre valoarea reală a treptelor de cuantificare şi valoarea lor ideală. În cazul ideal aceasta este 0. Dacă eroarea de neliniaritate devine mai mare decât 1 LSB caracteristica acestuia poate deveni nemonotonă (lipsesc coduri). Eroarea de neliniaritate integrală (INL) reprezintă abaterea maximă a caracteristicii de transfer reale de la caracteristica ideală. Numele de eroare neliniaritate integrală provine de la faptul că sumarea erorilor diferenţiale de la 0 până la un anumit punct determină valoarea erorii integrale în punctul respectiv. Eroarea absolută totală include erorile de offset, câştig, şi de neliniaritate integrală şi eroarea de cuantizare diagrama reală 1LSB ideal DNL diagrama ideală diagrama reală INL 001 x i [LSB] x i [LSB]

8 8 Convertoare AD integratoare Sunt în principiu convertoare indirecte deoarece comparaţia dintre mărimea de măsurat şi cea de referinţă se face printr-o mărime intermediară, de regulă timpul sau frecvenţa. Avantajul acestor convertoare îl reprezintă rejecţia care o realizează asupra semnalelor perturbatoare suprapuse peste semnalul util. Dintre această familie fac parte convertoarele cu integrare simplă pantă (sau simplă integrare), convertoarele cu integrare dublă pantă (sau cu dublă integrare), convertoarele cu integrare cu pantă multiplă şi convertoarele tensiune frecvenţă. Cele mai răspândite sunt cel cu dublă pantă datorită raportului performanţe / complexitate şi cel cu pantă multiplă datorită preciziei ridicate.

9 Convertoare AD integratoare 9 Convertorul cu integrare dublă pantă foloseşte ca mărime intermediară timpul şi este un convertor A/D fără reacţie. Schema bloc a unui astfel de convertor este prezentată în figura următoare. Principalele părţi componente sunt integratorul (AO1, R şi C), comparatorul (AO2), oscilatorul (O), o logică de control (LC), numărătorul (N), un registru de memorare (RM), decodificatorul (D) şi afişorul (A). K 2 U i R C LD K 1 AO 1 -U R U 1 AO 2 LC N RM DEC D O Faza de integrarea tensiunii necunoscute LC comandă comutatorul K 1 pe U i, la intrarea integratorului aplicându-se tensiunea de intrare. Integratorul porneşte din condiţii iniţiale nule iar faza durează un timp bine stabilit. Această durată este determinată de descărcarea numărătorului N, care iniţial a fost încărcat cu capacitatea maximă, până la 0. R Z

10 10 În această această etapă, tensiunea U 1 la ieşirea integratorului se poate scrie: U i U R 1 RC t 0 C t Ui dt U i, RC 1 unde U i se presupune constantă Presupunând N m capacitatea maximă a numărătorului şi f 0 =1/T 0 frecvenţa oscilatorului, această fază durează: T N m m T 0 iar tensiunea la ieşirea integratorului la sfârşitul acestei faze va fi: Nm T0 U1T m U În momentul în care i RC numărătorul N ajunge la 0, LC comandă comutatorul K 1 pe K 2 poziţia U R. LD K 1 AO 1 -U R U 1 AO 2 LC N RM DEC D R O Z

11 11 Faza de integrare a referinţei Această fază începe odată cu comutarea lui K 1. În această fază, la intrarea integratorului se aplică tensiunea de referinţă U R. Tensiunea U 1 se poate scrie: Tm t 1 Nm T0 t U1 U1( Tm ) U R dt U i U R RC RC RC U i R C T m Această fază se termină când tensiunea U 1 se anulează. În acest moment LC închide comutatorul K 2 (aduce la 0 ieşirea integratorului), transferă conţinutul numărătorului în RM, şi apoi reset-ează numărătorul N. La sfârşitul acestei faze, N a numărat N impulsuri de perioadă T 0. Astfel putem scrie: U1( Tm N T0 ) 0 N T N T K m 0 2 Ui U R RC RC LD 0 K 1 AO 1 -U R U 1 AO 2 LC N RM DEC D R O Z

12 12 de unde: N N U m R U i Deci numărul de impulsuri adunat în numărător la sfârşitul celor două etape este proporţional cu tensiunea de la intrare, factorul de proporţionalitate fiind raportul a două constante, deci o constantă. Dacă U i =U R, atunci N=N m, adică tensiunea maximă pe care se poate măsura este chiar tensiunea de referinţă în modul. După ce numărul N a fost memorat şi numărătorul adus la 0 (reset-at), procesul se reia, la sfârşitul fiecărei măsurări, valoarea lui N (adică a tensiunii U i ) fiind actualizată pe afişor. Eroarea de măsurare: U U i U U i R R 1 R N N U U R N U i -U R U 1 -U T m i RC Integrare U x Integrare U r t t t N m T 0 NT 0

13 13 Convertoare AD sigma delta Conversia AD sigma-delta este una dintre cele mai moderne tehnologii. Tensiunea de intrare analogică este conectată la un integrator (I), ce produce o variaţie după o pantă ce depinde de mărimea intrării. Tensiunea rampei este comparată cu potențialul masei de către un comparator (C). Comparatorul este echivalent cu un convertor AD de 1 bit: dacă ieșirea integratorului este pozitivă rezultatul conversiei este 1 logic sau dacă ieşirea este negativă rezultatul este 0 logic. Ieșirea sa este memorată într-un bistabil D ce primeşte un tact cu frecvență ridicată. Ieşirea sa este adusă prin reacţie negativă în integrator după ce a fost convertită în analogic (1 bit DAC - comparator), comandând ieşirea integratorului spre 0. + U in Σ + - Integrator - Oversampler D CLK Q Digital low-pass filter Sample decimator Serial output 1-bit DAC

14 14 Ieşirea este un şir serial de biți. Dacă intrarea analogică este zero, ieşirea integratorului nu va avea nici o tendință de creştere sau descreştere, cu excepția răspunsului la tensiunea de reacție. Ieșirea va continua să oscileze între 1" și 0", deoarece reacţia duce integratorul în sus şi în jos, încercând să o mențină la zero volți: Dacă aplicăm tensiuni negative integratorul va avea tendinţa să îşi crească ieşirea spre zona pozitivă:

15 15 Convertoare A/D neintegratoare Convertoarele A/D neintegratoare transformă o mărime analogică într-una analogică direct, fără a utiliza conversii intermediare. Din această categorie fac parte convertoarele A/D: paralel, paralel-serie, cu numărător, cu urmărire şi cu aproximaţii succesive. Convertoare A/D cu aproximatii succesive Convertorul A/D cu aproximaţii succesive este unul din cele mai utilizate convertoare. Aplicaţiile sale sunt legate de sistemele unde este necesară o viteză de conversie relativ mare ( Ksamples/s) şi o rezoluţie ridicată (10, 12 biţi). Pe lângă cele 2 caracteristici de mai sus CA/D cu aproximaţii succesive are o construcţie relativ simplă. Funcţionarea acestui convertor se bazează după cum îi este şi numele, pe metoda aproximaţiilor succesive (înjumătăţirii). Este practic cea mai rapidă metodă de determinare a unei mărimi necunoscute aflată într-o anumita plajă. Metoda foloseşte compararea bit cu bit înjumătăţind intervalul în care aceasta este situată. Schema de bază este următoarea:

16 16 La comanda START (un impuls pozitiv foarte scurt), logica de control (LC) din registrul de aproximaţii succesive (RAS) reset-ează registrul de deplasare RD, după care încarcă registrul de deplasare (RD) cu 1 logic în poziţia bitului de semnificaţie maximă (MSB). Acesta este scos la ieşirea RAS prin intermediul registrului de ieşire (RI). În aceste condiţii la intrările numerice ale DAC se aplică N 1 = , deci la ieşirea sa va exista o tensiune u r = U REF /2. Comparatorul COMP compară cele 2 tensiuni u in şi u r. Dacă u in >u r atunci ieşirea COMP va fi în 1 logic şi LC va înscrie în RI, în dreptul MSB, valoarea 1 logic, iar în caz contrar va înscrie 0 şi simultan deplasează 1 logic în RD pe poziţia bitului următor.

17 17 În acest caz la ieşirea RAS va fi N 2 = a n , iar COMP va compara u in cu: u r =(a n-1 U REF /2 + U REF /4) Dacă u in >u r, LC va stabili a n-2 = 1 în RI, iar în caz contrar a n-2 = 0. La pasul următor pragul de comparaţie va fi: u r =a n-1 U REF /2 + a n-2 U REF /4+U REF /8, etc.

18 18 Schematic, organigrama de funcţionare pentru convertorul A/D cu aproximaţii succesive este ca în figura următoare: Un avantaj al acestui gen de convertor A/D este timpul de conversie care rămâne constant indiferent de valoarea tensiunii de intrare, şi egal cu n perioade de tact unde n este numărul de biţi.

19 19 În final valoarea tensiunii u r este: u r = U REF 2 1 a n 1 + U REF 2 2 a n U REF 2 n a 0 = U n 1 REF 2 n a i 2 i Capătul de scală al acestui convertor este fixat de DAC şi este: FS = u r max = U n 1 REF 2 n a i 2 i i=0 = 2n 1 2 n U REF = U REF 1LSB Convertoarele cu aproximaţii succesive nu sunt recomandate în aplicaţii de tip histogramă în care se lucrează cu distribuţii de amplitudine (spectroscopie nucleară) datorită neuniformităţii treptelor de cuantificare, fapt ce generează neliniarităţi diferenţiale mari. i=0

20 20 Convertorul AD paralel Convertorul A/D paralel determină toţi biţii simultan. Pentru aceasta se foloseşte un set de 2 n -1 comparatoare şi o logică de codificare care se complică odată cu creşterea numărului de biţi. Principiul acestui convertor este ilustrat în figura următoare. Comparatoarele vor avea ieşirile în 0 logic dacă u in vor fi mai mari decât tensiunile lor de prag. Presupunând u in (k U REF /2 n,(k+1) U REF /2 n ) atunci comparatoarele până la k vor avea ieşirile în 0 logic, iar celelalte vor fi în 1 logic.

21 21 Codificatorul realizează codificarea în binar. Timpul de conversie este dat de sumă timpilor de stabilizare a unui comparator şi a timpului de propagare prin codificator. Se ating curent timpi de conversie < 5 ns. Circuitul impune utilizarea unui circuit de eşantionare-memorare care înrăutăţeşte şi el timpul de conversie. Un dezavantaj major îl constituie complexitatea circuitului: 2 n -1 comparatoare şi 2 n rezistenţe plus decodificatorul. Acesta poate fi simplificat utilizând o primă conversie din aşa numitul cod termometric în cod unar (doar o singura ieşire a porţilor XOR este în 1 logic) şi apoi o codificare în cod binar cu funcţii SAU cablat cu diode. Convertoarele A/D paralel sunt limitate la rezoluţii mici. O cale de compromis între complexitate şi viteză este folosirea în combinaţie cu altă metodă.

22 22 Comparatoarele sunt cu câştig redus (amplificare în buclă deschisă) deoarece sunt de bandă largă trebuind să lucreze cu timpi mici de comutaţie. De asemenea au tensiune de decalaj (offset) redusă, aceasta fiind mai mică decât 1LSB, în caz contrar putând apărea abateri de la codul termometric. Convertorul flash este cel mai simplu din punctul de vedere al funcţionării, dar şi din punct de vedere al vitezei, fiind limitat doar în întârzierile de propagare a comparatoarelor și a logicii de codificare. Din păcate, este cel mai complex pentru un număr dat de biți. De exemplu pentru un convertor de 3 biți sunt necesare șapte comparatoare. O versiune de 4 biți necesită 15 comparatoare. Cu fiecare bit suplimentar, numărul comparatoarelor se dublează. Considerând că 8 biți sunt în general numărul minim pentru orice ADC practic, pentru care sunt necesare 255 de comparatoare, se observă imediat marele dezavantaj. Un avantaj important al convertorului paralel, este capacitatea acestuia de a realiza o iconversie neliniară. Cu rezistențe de valoare egală în rețeaua de divizare, fiecare cod binar consecutiv reprezintă aceeași cuantă de creștere a semnalului analogic, oferind un răspuns liniar. Cu toate acestea, pentru aplicații speciale, valorile rezistenţelor din divizor pot fi neegale, de unde se obţine o conversie neliniară a semnalul de intrare. Nici un alt ADC nu permite o conversie neliniară cu atât de puţine componente.

23 23 Convertoarele A/D paralel-serie Convertorul A/D paralel-serie utilizează 2 convertoare paralel de n/2 biţi şi un convertor D/A de n/2 biţi. Primul convertor A/D realizează conversia pentru biţii cei mai semnificativi, iar al doilea pentru biţii cei mai puţin semnificativi. Figura următoare prezintă principial un astfel de convertor. Convertoarele D/A şi A/D paralel au aceeaşi referinţă deci acelaşi capăt de scară FS. Tensiunea de intrare u in este introdusă în convertor prin repetorul realizat cu AO 1 şi convertită pe n/2 biţi. Astfel se poate scrie: u in = U REF 2 n 2 n 2 1 i=0 a i 2 i + U, unde U < U REF 2 n 2

24 24 Ieşirea primului convertor paralel de n-2 biţi (grosier) comandă convertorul DAC, iar la ieşirea sa vom găsi: u in = U REF 2 n 2 a i 2 i Prin intermediul etajului cu AO 2 se aplică CAD 2 un semnal diferenţă dintre intrare şi ieşirea DAC: n 2 1 i=0 u O2 = R 2 R 1 u in u O1 Pentru al doilea convertor paralel putem scrie: u O2 = U REF 2 n 2 n 2 1 i=0 a i 2 i + U, unde U < U REF 2 n 2

25 25 Înlocuind în ultima relaţie, relaţiile anterioare obţinem: 2 n 2 n 2 1 u in = U REF a i 2 i + R 2 U REF a R i 2 i + R 2 U 1 R 1 i=0 2 n 2 Dacă alegem R 1 /R 2 = 1/2 n/2 obţinem: n 1 u in = U REF 2 n a i 2 i + 1 U 2n i=0 Linia de întârziere are rolul de a decala semnalul de intrare, pentru ca acesta să fie aplicat simultan cu u o1 la intrarea lui AO 2. n 2 1 i=0

26 amplification 26 În imaginea următoare este prezentat un exemplu de conversie paralel-serie în două etape utilizând convertoare paralel de 2 biți. Primul furnizează 10 pentru biții cei mai semnificativi, iar cel de-al doilea10 pentru cei mai puțin semnificativi biți. Rezultatul final este 1010 pe 4 biți, adică U IN =10(U REF /16). 1 st stage 2 nd stage U REF U REF U IN 10 U G=2 n 10 U IN ADC

27 27 Valoarea binară de la ieşire se obţine prin medierea şirului de biţi. De exemplu un numărător numără valorile de 1. Există şi variante de convertoare cu mai multe integratoare ce furnizează mai mult de 1 bit, dar un concept comun este cel de supra-eşantionare: valorile furnizate de convertor sunt mediate. Rezultatul final este o creștere efectivă a numărului de biți. Cu alte cuvinte, un ADC pe 1 bit cu supra-eşantionare poate face același lucru ca unul pe 8 biți cu o eșantionare unică, dar la o rată mai mică.

28 28 Consideraţii privind convertoare AD: Timpul de conversie nu creşte cu numărul de biţi pentru convertoarele paralel, în timp ce pentru celelalte creşte semnificativ (pentru cel cu integrare se dublează cu fiecare bit). Împerecherea componentelor limitează convertorul paralel la circa 8 biţi, fiind necesare operaţii de reglaj şi calibrare. Similare sunt şi cazurile convertoarelor cu aproximaţii succesive, paralel serie. Nu este însă cazul convertoarelor integratoare Dimensiunile, costul şi consumul practic se dublează cu fiecare bit pentru convertorul paralel. Celelalte convertoare fie cresc liniar fie îşi păstrează valorile pentru convertoarele integratoare.

29 29 Performanţe comparative pentru convertoare AD: Tip convertor Viteză Rezoluţie Imunitate la zgomot Cost Aproximaţii succesive Medie (5MHz) 8-20 biţi Slabă Scăzut Integrator Mică ( măs/sec) biţi Bună Scăzut Delta sigma Redusă (<3KHz) biţi Bună Mediu Flash/paralel Mare (800MHz) 4-8 biţi Absent Ridicat

Microsoft Word - Tema 06 - Convertoare analog-numerice.doc

Microsoft Word - Tema 06 - Convertoare analog-numerice.doc Convertoare analog-numerice (ADC) Convertoarele analog-numerice sunt circuite electronice (în variantă integrată sau hibridă) care, printr-un algoritm intrinsec de funcţionare, asociază valorilor tensiunii

Mai mult

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation Universitatea Transilvania din Braşov Laboratorul de Vedere Artificială Robustă şi Control Sisteme cu MicroProcesoare Curs 05 Convertorul analog numeric Tiberiu Teodor COCIAȘ 1 Cuprins Generalității Principiu

Mai mult

1

1 4.3. Amplificatoare de semnal mic Amplificatoarele de semnal mic (ASM) au semnalul amplificat mic în raport cu tensiunile de c.c. de polarizare a tranzistoarelor. Tranzistoarele funcţionează într-o zonă

Mai mult

Microsoft Word - IngineriF_A.DOC

Microsoft Word - IngineriF_A.DOC Se considera v BE 0.6V in conductie si β00. Pentru v I.6+0.05sinωt [V], tensiunea este : +0V R C 5K v I v BE 0.5mA 0V C a 7.50.3sinωt [V] c.5.5sinωt [V] b 7.5.5sinωt [V] d.60.05sinωt [V] Se cunoaste β00

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Electronică Analogică Redresoare Redresoare polifazate, comandate redresoarele comandate permit reglarea tensiunii şi a curentului prin sarcină. Reglajul poate fi făcut în mod continuu de la zero până

Mai mult

Test 5: Referat examen an II ELECTRONICA APLICATA Sisteme de achizitii de date 1. Sa se exprime in scarile de temperature Celsius si Farentheit temper

Test 5: Referat examen an II ELECTRONICA APLICATA Sisteme de achizitii de date 1. Sa se exprime in scarile de temperature Celsius si Farentheit temper Test 5: Referat examen an II ELECTRONICA APLICATA Sisteme de achizitii de date 1. Sa se exprime in scarile de temperature Celsius si Farentheit temperature punctului de topire al aurului T=1337,9 k. Transformam

Mai mult

Subiecte

Subiecte Cap. Semnale şi instrumente pentru generarea lor. Ce tipuri de aparate pot genera semnal sinusoidal? 2. Care sunt principalele caracteristici ale unui generator de audio frecvenţă? 3. Care sunt principalele

Mai mult

Microsoft Word - Lab1a.doc

Microsoft Word - Lab1a.doc Sisteme de numeraţie şi coduri numerice 1.1. Sisteme de numeraţie 1.2. Conversii generale între sisteme de numeraţie 1.3. Reprezentarea numerelor binare negative 1.4. Coduri numerice 1.5. Aplicaţii In

Mai mult

FILTRE DE REALIZARE CU CIRCUITE DE INTEGRARE

FILTRE DE REALIZARE CU CIRCUITE DE INTEGRARE FILTRE ACTIVE BIQUAD REALIZATE CU CIRCUITE DE INTEGRARE. SCOPUL LUCRĂRII Măsurători asupra unor filtre active biquad de tip RC realizate cu circuite de integrare.. ASPECTE TEORETICE Considerăm funcţia

Mai mult

Microsoft Word - TIC5

Microsoft Word - TIC5 CAPACITATEA CANALELOR DE COMUNICAŢIE CAPITOLUL 5 CAPACITATEA CANALELOR DE COMUNICAŢIE În Capitolul 3, am văzut că putem utiliza codarea sursă pentru a reduce redundanţa inerentă a unei surse de informaţie

Mai mult

VI. Achiziția datelor în LabVIEW

VI. Achiziția datelor în LabVIEW VI. Achiziția datelor în LabVIEW SUBIECTE A. Achiziția Datelor B. Measurement & Automatation Explorer (MAX) C. Driverul software, NI-DAQmx D. Placa de achiziție, NI USB 6008 A. Achiziția Datelor Subiecte:

Mai mult

Microsoft Word - 01_Introducere.doc

Microsoft Word - 01_Introducere.doc 1. INTRODUCERE Modelul simplificat al unui sistem de transmisiune: Sursa digitala {1,2,.,q} TX (ω 0 ) Canal radio m i s(t) y(t) RX (ω 0 ) mˆ i Terminal digital Sursa digitală semnalul de date m i Tx: emiţătorul

Mai mult

Microsoft Word - DCE - lucrarea 5.doc

Microsoft Word - DCE - lucrarea 5.doc LUCRAREA 5 TRANZISTORUL CU EFECT DE CÂMP CU POARTĂ JONCŢIUNE 5.1. Prezentare teoretică Tranzistorul cu efect de câmp cu poartă joncţiune este un dispozitiv electronic cu patru electrozi (D-dreană, S-sursă,

Mai mult

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, Iași Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației Triangulaţia și aplicații (referat) P

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, Iași Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației Triangulaţia și aplicații (referat) P Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, Iași Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației Triangulaţia și aplicații (referat) Profesor: Sl. Dr. Ing. Ionescu Daniela Student: Mujdei

Mai mult

Microsoft Word - FiltrareaNyquist-rezumat.doc

Microsoft Word - FiltrareaNyquist-rezumat.doc Filtrarea semnalelor de date Necesitate - unul din efectele limitării benzii unui impuls rectangular de perioadă T s, datorită filtrării, este extinderea sa în timp, care conduce la apariţia interferenţei

Mai mult

Microsoft Word - Prezcap1.doc

Microsoft Word - Prezcap1.doc CAPITOLUL 1: NOŢIUNI DE METROLOGIE 1.1 TERMINOLOGIE Măsurarea; Măsură şi măsurare; Metrologia; Metoda de măsură; Principiul de măsură; Procesul de măsură; Rezultatul măsurării; Exactitatea măsurării; Incertitudinea

Mai mult

Kein Folientitel

Kein Folientitel S.C East Electric S.R.L distribuitor Balluff în Romania. Balluff producător de senzori, şi traductoare, cu peste 40 ani de experienţă Firma a fost creată în 1921, experienţa în domeniul senzorilor începând

Mai mult

Microsoft Word - L5.1 - Regulatoare bi si tripozitionale.doc

Microsoft Word - L5.1 - Regulatoare bi si tripozitionale.doc Lucrarea 5 STUDIUL REGULATOARELOR BIPOZIŢIONALE ŞI TRIPOZIŢIONALE 1. Obiectul lucrării constă în studiul construcţiei, funcţionării şi influenţei parametrilor de acord asupra formei caracteristicilor statice

Mai mult

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE 8.4. Calculul stabilizatorului 1 Schema stabilizatorului 1 este prezentată în figura 8.7. Fig. 8.7. Schema stabilizatorului 1, cu diodă zener şi tranzistor Date de pornire pentru stabilizatorul 1: U 1

Mai mult

Interfețe și Protocoale de Comunicații Arduino-Port Paralel Arduino. Laborator 1- Portul Paralel 1 Caracteristici generale Arduino UNO este o placă de

Interfețe și Protocoale de Comunicații Arduino-Port Paralel Arduino. Laborator 1- Portul Paralel 1 Caracteristici generale Arduino UNO este o placă de Arduino. Laborator 1- Portul Paralel 1 Caracteristici generale Arduino UNO este o placă de dezvoltare bazată pe un microcontroller ATmega 328P pe 8 biți cu 32kB memorie flash. Placa de dezvoltare conține:

Mai mult

Laboratorul numarul 6 Reglarea turaţiei motorului asincron prin variația frecvenței de alimentare cu păstrarea raporului U/f constant Expresia turaţie

Laboratorul numarul 6 Reglarea turaţiei motorului asincron prin variația frecvenței de alimentare cu păstrarea raporului U/f constant Expresia turaţie Laboratorul numarul 6 Reglarea turaţiei motorului asincron prin variația frecvenței de alimentare cu păstrarea raporului U/f constant Expresia turaţiei câmpului magnetic învârtitor (turația de sincronism)

Mai mult

Senzor inductiv de deplasare liniară

Senzor inductiv de deplasare liniară Formă cubică, aluminiu / plastic Posibilităţi de montare diverse Indicarea domeniului de măsură cu LED Imun la interferenţe electromagnetice. Zone inactive extrem de scurte Rezoluţie 0,001 mm 15 30 Vcc

Mai mult

MULTIMETRU DIGITAL AX-585 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

MULTIMETRU DIGITAL AX-585 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE MULTIMETRU DIGITAL AX-585 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 1. Informaţii generale. 3 2. Informaţii privind siguranţa. 3 3. Funcţii 3 4. Operarea aparatului de măsură. 6 5. Întreţinerea aparatului. 9 6. Rezolvarea

Mai mult

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation Universitatea Transilvania din Braşov Laboratorul de Vedere Artificială Robustă şi Control Sisteme cu MicroProcesoare Curs 2 Porturi de intrare/ieșire Gigel Măceșanu 1 Cuprins Programarea unui MC Porturi

Mai mult

Slide 1

Slide 1 ELECTROTEHNCĂ ET An - SA CRS 8 Conf.dr.ing.ec. Claudia PĂCRAR e-mail: Claudia.Pacurar@ethm.utcluj.ro . ntroducere în teoria circuitelor electrice. Puteri în regim armonic 3. Caracterizarea în complex a

Mai mult

ep0126

ep0126 EPSICOM Ready Prototyping CCoolleeccţţiiaa HHII--FFII SSoonnoo && LLiigghhtt EP 0126... Cuprins Prezentare Proiect Fişa de Asamblare 1. Funcţionare 2. Schema 3. PCB 4. Lista de componente 2-3 3 4 4 PHASER

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Utilitarul Measurements and Automation Explorer 1 2 3 4 5 Traditional NI-DAQ Version 6.9.3 7.0 7.0.1 7.1 7.2 7.3 7.4 7.4.1 7.4.4 7.5 LabVIEW Version 5.0.1 5.1 5.1.2 6.0 6.1 7.0 7.1 8.0 8.2 8.5 8.6 2009

Mai mult

ep0091

ep0091 EPSICOM Ready Prototyping Coleccțți iaa Home Automaat tion EP 0091... Cuprins Prezentare Proiect Fișa de Asamblare 1. Funcționare 2 2. Schema 3 3. PCB 4 4. Lista de componente 5-6 DIMMER - V 1.2 GRADUATOR

Mai mult

Lucrarea 10

Lucrarea 10 Lucrarea 10. Studierea facilitatilor senzoriale, de calcul si de comunicatie ale unei placi de tip Arduino 1. Obiectivul lucrarii Lucrarea isi propune sa prezinte facilitatile de calcul, senzoriale si

Mai mult

Microsoft Word - C05_Traductoare de deplasare de tip transformator

Microsoft Word - C05_Traductoare de deplasare de tip transformator Traductoare de deplasare de tip transformator Traductoare parametrice. Principiul de funcţionare: Modificarea inductivităţii mutuale a unor bobine cu întrefier variabil sau constant. Ecuaţia care exprimă

Mai mult

Microsoft Word - 2 Filtre neliniare.doc

Microsoft Word - 2 Filtre neliniare.doc 20 Capitolul 2 - Filtre neliniare 21 CAPITOLUL 2 FILTRE NELINIARE 2-1. PRELIMINARII Răspunsul la impuls determină capacitatea filtrului de a elimina zgomotul de impulsuri. Un filtru cu răspunsul la impuls

Mai mult

Microsoft Word - Subiecte scs1lab 2010_V03.doc

Microsoft Word - Subiecte scs1lab 2010_V03.doc Pentru circuitul din figura: Subiectul 1 Y(s) a. Calculati functia de transfer, reprezentati diagramele Bode si determinati valoarea frecventei de taiere. b. ealizati circuitul si masurati amplificarea

Mai mult

carteInvataturaEd_2.0_lectia5.pdf

carteInvataturaEd_2.0_lectia5.pdf Lect ia3 Diagrame Veitch-Karnaugh 5.1 Noţiuni teoretice Diagramele Veich-Karnaugh (V-K) sunt o modalitate de reprezentare grafică a funcţiilor logice. Pentru o funct ie de N variabile, diagrama corespunz

Mai mult

DETERMINAREA CONSTANTEI RYDBERG

DETERMINAREA CONSTANTEI RYDBERG UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" BUCUREŞTI DEPARTAMENTUL DE FIZICĂ LABORATORUL DE FIZICA ATOMICA SI FIZICA NUCLEARA BN-03 B DETERMINAREA CONSTANTEI RYDBERG DETERMINAREA CONSTANTEI RYDBERG. Scopul lucrării Determinarea

Mai mult

SSC-Impartire

SSC-Impartire Adunarea Înmulțirea Numere și operații în virgulă mobilă 1 Împărțirea cu refacerea restului parțial Împărțirea fără refacerea restului parțial 2 Primul operand: deîmpărțit (X) Al doilea operand: împărțitor

Mai mult

Microsoft Word - 1-Introducere.doc

Microsoft Word - 1-Introducere.doc 1. Cuprins Cuprins modul 1.1. DefiniŃii. Istorie: prima comunicańie cu protocol 1.2. InterfeŃe paralele şi seriale 1.3. Verificarea corectitudinii datelor transmise cu bit de paritate 1.4. olul unui buffer

Mai mult

Microsoft Word - intro_msp430.doc

Microsoft Word - intro_msp430.doc PREZENTAREA GENERALA A ARHITECTURII (TEXAS INSTRUMENTS) Familia de microcontrolere incorporează o unitate centrală (CPU) tip RISC de 16 biţi, periferice specializate, memorie internă de tip ROM şi RAM,

Mai mult

Microsoft Word - 4-Interfete paralele.doc

Microsoft Word - 4-Interfete paralele.doc 4. Cuprins modul 4.1. neprogramabile 4.2.Interfaţa paralelă programabilă 4.3.Protocoale de transfer 4.4.Programarea circuitului de interfaţă paralelă 4.5.Exemplu de implementare Cuprins Introducere După

Mai mult

Microsoft PowerPoint - ST_5

Microsoft PowerPoint - ST_5 Senzori si traductoare Prof. dr. ing. Valer DOLGA, Cuprins 5 Traductoare / senzori de proximitate a) Traductoare de proximitate inductive b) Traductoare de proximitate capacitive c) Traductoare de proximitate

Mai mult

Teste şi Măsurători de CIEM. Introducere în Măsurări Electromagnetice pentru Determinarea Compatibilităţii şi Interferenţei Electro-Magnetice. Metode

Teste şi Măsurători de CIEM. Introducere în Măsurări Electromagnetice pentru Determinarea Compatibilităţii şi Interferenţei Electro-Magnetice. Metode Teste şi Măsurători de CIEM. Introducere în Măsurări pentru Determinarea Compatibilităţii şi Interferenţei Electro- Magnetice. Cuprinsul 1. Introducere 1.1. Fundamentarea Metodelor de Testare 1.2. Proiectarea

Mai mult

Microsoft Word - Curs1.docx

Microsoft Word - Curs1.docx 1. REPREZENTAREA INFORMAȚIILOR ÎN CALCULATOR 1.1. CONCEPTUL DE DATĂ ȘI INFORMAȚIE Datele desemnează elementele primare, provenind din diverse surse, fără o formă organizată care să permită luarea unor

Mai mult

Cuantizare Vectoriala.doc

Cuantizare Vectoriala.doc 4. Metoda de quadro în compresie fractala optimizata rata-distorsiune În cele ce urmeaza descriem o metoda de quadro bazata pe optimizarea criteriului ratadistorsiune în compresia fractala a imaginilor.

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Circuite Integrate Digitale Conf. Monica Dascălu Curs Seminar Laborator notă separată Notare: 40% seminar 20% teme // + TEMA SUPLIMENTARA 40% examen 2014 CID - curs 1 2 Bibliografie Note de curs Cursul

Mai mult

Realizarea fizică a dispozitivelor optoeletronice

Realizarea fizică a dispozitivelor optoeletronice Curs 11 2011/2012 Capitolul 10 Cerinte eficienta crescuta a conversiei optic/electric zgomot redus raspuns uniform la diferite lungimi de unda viteza de raspuns ridicata liniaritate Principii de operare

Mai mult

Microsoft Word - Probleme-PS.doc

Microsoft Word - Probleme-PS.doc PROBLEME PROPUSE PENTRU EXAMENUL LA PRELUCRAREA SEMNALELOR a) Să se demonstreze că pentru o secvenńă pară x[ n] x[ n] este adevărată egalitatea X( z) X( z) b) să se arate că polii (zerourile) acestei transformate

Mai mult

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation Universitatea Transilvania din Braşov Laboratorul de Vedere Artificială Robustă şi Control Sisteme cu MicroProcesoare Curs 4 Module de tip timer Tiberiu Teodor COCIAȘ 1 Cuprins Module de tip timer Accesarea

Mai mult

Direct Current (DC) Electric Circuits

Direct Current (DC) Electric Circuits ELECTROTEHNICA BIBLIOGRAFIE 1. VINȚAN MARIA - Note de curs 2. POPA MIRCEA, VINŢAN MARIA, Electrotehnică. Îndrumar de laborator, Editura Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, ISBN 9736512053, 2001, cota

Mai mult

Redresoare comandate.doc

Redresoare comandate.doc 7..1. Redresor monofazat, in punte, complet comandat, cu sarcina rezistiva. Masurarea tensiunii de iesire functie de unghiul de comanda 1. Se realizeaza circuitul din figura 7..1. 2. Mutati comutatorul

Mai mult

Microsoft Word - L25Ro_Studiul efectului Hall_f_RF

Microsoft Word - L25Ro_Studiul efectului Hall_f_RF STUDIUL EFECTULUI ALL 1. Scopul lucrării Obiectivul acestei lucrări este: punerea în evidenţă a efectului all pentru un semiconductor intrinsec, măsurarea tensiunii all, determinarea constantei all, a

Mai mult

Controlerul LCD

Controlerul LCD Controlerul LCD Controlerul LCD poate comanda direct un afisor de tip tip LCD, generand in mod automat tensiunile de comanda necesare pentru segmente (notate SEG, SP sau S) si electrozii comuni (notati

Mai mult

Lucrarea 7 Filtrarea imaginilor BREVIAR TEORETIC Filtrarea imaginilor se înscrie în clasa operaţiilor de îmbunătăţire, principalul scop al acesteia fi

Lucrarea 7 Filtrarea imaginilor BREVIAR TEORETIC Filtrarea imaginilor se înscrie în clasa operaţiilor de îmbunătăţire, principalul scop al acesteia fi Lucrarea 7 Filtrarea imaginilor BREVIAR TEORETIC Filtrarea imaginilor se înscrie în clasa operaţiilor de îmbunătăţire, principalul scop al acesteia fiind eliminarea zgomotului suprapus unei imagini. Filtrarea

Mai mult

Microsoft Word - Lucrarea 14.doc

Microsoft Word - Lucrarea 14.doc L u c r a r e a n r. 4 STUDIUL GOLURILOR DE TENSIUNE ÎN INSTALAŢIILE ELECTEICE. Probleme generale Golul de tensiune este definit ca fiind scăderea amplitudinii sau a valorii eficace a reţelei până la valoarea,2

Mai mult

1. Operatii cu matrici 1 Cerinte: Sa se realizeze functii pentru operatii cu matrici patratice (de dimensiune maxima 10x10). Operatiile cerute sunt: A

1. Operatii cu matrici 1 Cerinte: Sa se realizeze functii pentru operatii cu matrici patratice (de dimensiune maxima 10x10). Operatiile cerute sunt: A 1. Operatii cu matrici 1 Sa se realizeze functii pentru operatii cu matrici patratice (de dimensiune maxima 10x10). Operatiile cerute sunt: A+B (adunare), aa (inmultire cu scalar), A-B scadere), AT (Transpusa),

Mai mult

VLT® AQUA Cascade Contr. Manual SW1.00

VLT® AQUA Cascade Contr. Manual SW1.00 Conţinut Conţinut 1. Siguranţă şi precauţii 3 Instrucţiuni de tehnica securităţii 3 Evitarea pornirii accidentale 3 Avertisment general 4 2. Introducere 5 Descriere generală 5 3. Configuraţii acceptate

Mai mult

Minicurs CCS C / Aplicatia1 1.Programul CCS C Compiler. Instalare.Creare proiect. Descarcati ultima versiune a programului de

Minicurs CCS C / Aplicatia1   1.Programul CCS C Compiler. Instalare.Creare proiect. Descarcati ultima versiune a programului de Minicurs CCS C / Aplicatia1 www.roboprog.weebly.com 1.Programul CCS C Compiler. Instalare.Creare proiect. Descarcati ultima versiune a programului de la adresa : http://www.ccsinfo.com/compdemo.php Instalati

Mai mult

Microsoft Word - Laboratorul 3.doc

Microsoft Word - Laboratorul 3.doc Laboratorul 3 Implementarea interfetelor cu mediul exterior Obiective Acest laborator isi propune sa prezinte modul de realizare a unor interfete cu mediul exterior astfel incat sa se poata trimite date

Mai mult

OPERATII DE PRELUCRAREA IMAGINILOR 1

OPERATII DE PRELUCRAREA IMAGINILOR 1 OPERATII DE PRELUCRAREA IMAGINILOR Prelucrarea imaginilor 2 Tipuri de operatii de prelucrare Clasificare dupa numarul de pixeli din imaginea initiala folositi pentru calculul valorii unui pixel din imaginea

Mai mult

Sistem Didactic LOGO!

Sistem Didactic LOGO! Sistem Didactic LOGO! Cuprins 1. Sistemul didactic LOGO! Prezentare Generală... 3 2. LOGO! Prezentare Generală... 4 3. LOGO! Prezentare Structurală... 5 4. LOGO! Modalitatea de conectare... 6 5. LOGO!

Mai mult

Microsoft Word - Notiuni de arhitectura calculatoarelor.doc

Microsoft Word - Notiuni de arhitectura calculatoarelor.doc NOTIUNI DE ARHITECTURA CALCULATOARELOR Introducere In acest capitol se vor studia cateva notiuni legate de modul in care este realizat un calculator si cum este utilizat acesta in indeplinirea unor functii.

Mai mult

FIŞA UNITĂŢII DE CUR S/MODULULUI MD-2045, CHIŞINĂU, STR. SERGIU RĂDĂUȚANU, 4, TEL: FAX: , 1. Date despre unitatea

FIŞA UNITĂŢII DE CUR S/MODULULUI MD-2045, CHIŞINĂU, STR. SERGIU RĂDĂUȚANU, 4, TEL: FAX: ,   1. Date despre unitatea MD-045, CHIŞINĂU, STR. SERGIU RĂDĂUȚANU, 4, TEL: 0 3-39-73 FAX: 0 3-39-71, www.utm.md 1. Date despre unitatea de curs/modul Facultatea Catedra/departamentul Ciclul de studii Programul de studiu CIRCUITE

Mai mult

Produkt-Datenblatt

Produkt-Datenblatt 3 035 Regulatoare de temperatură cameră, cu comutare pentru 7 zile şi afişaj LCD pentru sisteme de încălzire RDE10 Comandă cu 2 poziţii, cu ieşire ON/OFF pentru încălzire Moduri de lucru: mod normal şi

Mai mult

Microsoft Word - S_c63.doc

Microsoft Word - S_c63.doc 216 6.3.2 Senzori de proximitate optici Senzorii de proximitate optici în construcţia roboţilor industriali pot fi utilizaţi ca senzori de securitate sau pentru sesizarea unor obiecte (sau a apropierii

Mai mult

Adresarea memoriei Modurile de adresare constituie un instrument principal pentru reprezentarea în memorie a imaginii datelor, aşa cum este ace

Adresarea memoriei Modurile de adresare constituie un instrument principal pentru reprezentarea în memorie a imaginii datelor, aşa cum este ace 174 12 Adresarea memoriei Modurile de adresare constituie un instrument principal pentru reprezentarea în memorie a imaginii datelor, aşa cum este aceasta văzută de programatorul în limbaj de nivel înalt.

Mai mult

Logică și structuri discrete Limbaje regulate și automate Marius Minea marius/curs/lsd/ 24 noiembrie 2014

Logică și structuri discrete Limbaje regulate și automate Marius Minea   marius/curs/lsd/ 24 noiembrie 2014 Logică și structuri discrete Limbaje regulate și automate Marius Minea marius@cs.upt.ro http://www.cs.upt.ro/ marius/curs/lsd/ 24 noiembrie 2014 Un exemplu: automatul de cafea acțiuni (utilizator): introdu

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sistem de Automatizare si Telemetrie Eficient energetic pentru managementul ResurseloR in Agricultura de precizie SA-TERRA BEIA Consult International, www.beia.ro, Bucharest, Romania george@beia.ro Arhitectura

Mai mult

Laboratorul numărul 12 Transformatorul pentru sudură Pentru a realiza aprinderea și întreținerea în cele mai bune condiții este necesar ca transformat

Laboratorul numărul 12 Transformatorul pentru sudură Pentru a realiza aprinderea și întreținerea în cele mai bune condiții este necesar ca transformat Laboratorul numărul 12 Transformatorul pentru sudură Pentru a realiza aprinderea și întreținerea în cele mai bune condiții este necesar ca transformatoarele de sudură să aibă tensiunea de funcţionare în

Mai mult

Generarea semnalelor standard 1 Scopul lucrării Familiarizarea cu modul de generare şi reprezentare în mediul Matlab a semnalelor de test, considerate

Generarea semnalelor standard 1 Scopul lucrării Familiarizarea cu modul de generare şi reprezentare în mediul Matlab a semnalelor de test, considerate Generarea semnalelor standard Scopul lucrării Familiarizarea cu modul de generare şi reprezentare în mediul Matlab a semnalelor de test, considerate standard în ingineria sistemelor automate. Însuşirea

Mai mult

Electricitate II

Electricitate II Electricitate II Circuitul electric. Legile circuitului electric. Sumar Circuitul electric simplu Legile lui Ohm Legile lui Kirchhoff Gruparea rezistorilor Transformarea stea-triunghi Gruparea generatoarelor

Mai mult

Microsoft Word - cap1p4.doc

Microsoft Word - cap1p4.doc Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială.6 Subspaţii vectoriale Fie V un spaţiu vectorial peste corpul K. În cele ce urmează vom introduce două definiţii echivalente pentru noţiunea de subspaţiu

Mai mult

Modul Modbus ASCII SISTEME DE COMUNICATIE CURS 5 - Constantinescu Catalin Atunci cand se foloseste modul MODBUS ASCII fiecare octet din mesaj

Modul Modbus ASCII SISTEME DE COMUNICATIE CURS 5 - Constantinescu Catalin Atunci cand se foloseste modul MODBUS ASCII fiecare octet din mesaj 2.3.5.2 Modul Modbus ASCII Atunci cand se foloseste modul MODBUS ASCII fiecare octet din mesaj este trimis ca doua caractere ASCII (de exemplu, octetul 0x7A este transmis ca doua caractere 0x37 = 7, respectiv

Mai mult

Cuprins

Cuprins Cuprins 1. Introducere 2. Modele și limbaje pentru specificația sistemelor 3. Interfețe de comunicație 4. Periferice pentru sisteme dedicate 5. Microcontrolere 6. Procesoare dedicate 7. Dezvoltarea programelor

Mai mult

MD-2045, CHIŞINĂU, MD – 2004, bd

MD-2045, CHIŞINĂU, MD – 2004, bd MD-004, CHIŞINĂU, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 168, TEL: 0 3-75-05 www.utm.md ELECTRONICA DIGITALĂ 1. Date despre unitatea de curs/modul Facultatea Electronică și Telecomunicații Catedra/departamentul

Mai mult

Cursul 12 (plan de curs) Integrale prime 1 Sisteme diferenţiale autonome. Spaţiul fazelor. Fie Ω R n o mulţime deschisă şi f : Ω R n R n o funcţie de

Cursul 12 (plan de curs) Integrale prime 1 Sisteme diferenţiale autonome. Spaţiul fazelor. Fie Ω R n o mulţime deschisă şi f : Ω R n R n o funcţie de Cursul 12 (plan de curs) Integrale prime 1 Sisteme diferenţiale autonome. Spaţiul fazelor. Fie Ω R n o mulţime deschisă şi f : Ω R n R n o funcţie de clasă C 1. Vom considera sistemul diferenţial x = f(x),

Mai mult

1

1 1. Funcţionarea echipamentelor într-o reţea locală Placa de reţea (NIC-Network Interface Card) este o placă cu circuite integrate poate fi preinstalată în calculator sau se montează într-un slot de extensie

Mai mult

Secţiunea 7-8 începători Concurs online de informatică Categoria PROGRAMARE PROBLEMA 1 ID 100 puncte Calculatoarele trebuie să se recunoască în rețeau

Secţiunea 7-8 începători Concurs online de informatică Categoria PROGRAMARE PROBLEMA 1 ID 100 puncte Calculatoarele trebuie să se recunoască în rețeau PROBLEMA ID 00 puncte Calculatoarele trebuie să se recunoască în rețeaua de Internet printr-un ID. În prezent, există metode de identificare a ID-ului folosite la scară globală: IPv4 și IPv6. Adresele

Mai mult

Soclu cu temporizator încorporat pentru seria 34 Elevatoare și macarale Mașini de împachetare Semaforizare SЕRIA 93 Mașini de îmbuteliere Depozite gli

Soclu cu temporizator încorporat pentru seria 34 Elevatoare și macarale Mașini de împachetare Semaforizare SЕRIA 93 Mașini de îmbuteliere Depozite gli Soclu cu temporizator încorporat pentru seria 34 Elevatoare și macarale Mașini de împachetare Semaforizare SЕRIA Mașini de îmbuteliere Depozite glisante Panouri de control Tablouri de distribuție, comandă

Mai mult

Student: Mădălina-Maria Mitricioaei Titlul proiectului: IOT Sensor Hub Rezumat

Student: Mădălina-Maria Mitricioaei    Titlul proiectului: IOT Sensor Hub Rezumat Student: Mădălina-Maria Mitricioaei Email: madalina.mitricioaei@outlook.com, madalina.mitricioaei@gmail.com Titlul proiectului: IOT Sensor Hub Rezumat Proiectul de față are ca scop dezvoltarea unei sistem

Mai mult

Slide 1

Slide 1 BAZELE ELECTOTEHNICII I BE An I - ETTI CS 2 Conf. dr.ing.ec. Claudia PĂCA e-mail: Claudia.Pacurar@ethm.utcluj.ro CAPITOLL I CICITE ELECTICE DE CENT CONTIN GENEALITĂȚI Circuitul electric de curent continuu

Mai mult

RAPORT FINAL Perioada de implementare: CU TITLUL: Analiza și testarea distribuției câmpului electric la izolatoare din materiale compozite p

RAPORT FINAL Perioada de implementare: CU TITLUL: Analiza și testarea distribuției câmpului electric la izolatoare din materiale compozite p RAPORT FINAL Perioada de implementare: 2016-2018 CU TITLUL: Analiza și testarea distribuției câmpului electric la izolatoare din materiale compozite pentru creșterea siguranței în funcționare Contract

Mai mult

Brosura laborator limba romana.cdr

Brosura laborator limba romana.cdr Laborator acreditat conform SR EN ISO/CEI 17025 Proiectează și realizează corpuri şi sisteme de iluminat cu LED LFCEM-Electromagnetica SA L a b o r a t o r u l d e F o t o m e t r i e ş i Compatibilitate

Mai mult

6

6 OMPONENTE PASIVE SPEIALE 161 6.4. Linii de întârziere Domeniul radioelectronic a impus realizarea unor dispozitive care să asigure întârzierea unor semnale pe timpul prelucrării acestora. Televiziunea,

Mai mult

Microsoft Word - Capitolul_07

Microsoft Word - Capitolul_07 Viziunea computerizată în exemple şi aplicaţii practice Filtrarea în domeniul frecvenţă Introducere Filtrele de frecvenţă modifică valorile pixelului în funcţie de periodicitate şi distribuţia spaţială

Mai mult

Complemente de Fizica I Cursul 1

Complemente de Fizica I  Cursul 1 Complemente de Fizică I Cursul 1 Victor E. Ambruș Universitatea de Vest din Timișoara Capitolul I. Transformări de coordonate I.1. Transformări Galilei. I.2. Spațiul E 3 al vectorilor tridimensionali.

Mai mult

Microsoft PowerPoint - 20x_.ppt

Microsoft PowerPoint - 20x_.ppt Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului Ingineria proceselor chimice şi biologice/20 Titular disciplină: Prof.dr.ing. Maria Gavrilescu Catedra

Mai mult

Microsoft Word - Camera video adaugata intr-o retea CATV2.doc

Microsoft Word - Camera video adaugata intr-o retea CATV2.doc CUM SE POATE ADAUGA UN SEMNAL DE LA O CAMERA VIDEO DE SUPRAVEGHERE INTR-O RETEA DE CABLU SI A FI VIZIONATA PE TELEVIZOARELE DIN CASA Sunt foarte multi utilizatori care-si doresc posibilitatea monitorizarii

Mai mult

MULTIMETRU DIGITAL CU SCHIMBARE AUTOMATĂ A DOMENIULUI AX201 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

MULTIMETRU DIGITAL CU SCHIMBARE AUTOMATĂ A DOMENIULUI AX201 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE MULTIMETRU DIGITAL CU SCHIMBARE AUTOMATĂ A DOMENIULUI AX201 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE CITIŢI CU ATENŢIE INSTRUCŢIUNILE ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA LUCRULUI GARANŢIA Producătorul garantează că aparatul nu va prezenta

Mai mult

Notiuni de algebra booleana

Notiuni de algebra booleana Noţiuni de algebră booleană (în lucru) Definiţie Algebră booleană = o structură algebrică formată din: O mulţime B Două operaţii binare notate cu (+) şi (.) O operaţie unară notată cu ( ) pentru care sunt

Mai mult

Laboratorul numărul 8 Motorul de curent continuu cu excitație mixtă Motorul de curent continuu cu excitație mixtă prezintă două înfășurări distincte p

Laboratorul numărul 8 Motorul de curent continuu cu excitație mixtă Motorul de curent continuu cu excitație mixtă prezintă două înfășurări distincte p Laboratorul numărul 8 Motorul de curent continuu cu excitație mixtă Motorul de curent continuu cu excitație mixtă prezintă două înfășurări distincte plasate pe polii principali: cea derivație care se conectează

Mai mult

Laborator de Fotometrie si Compatibilitate Electromagnetica Competente si tarife Laborator acreditat conform SR EN ISO/CEI ELECTROMAGNETICA

Laborator de Fotometrie si Compatibilitate Electromagnetica Competente si tarife Laborator acreditat conform SR EN ISO/CEI ELECTROMAGNETICA Laborator de Fotometrie si Compatibilitate Electromagnetica Competente si tarife Laborator acreditat conform SR EN ISO/CEI 17025-2005 ELECTROMAGNETICA SA Proiectează și realizează corpuri si sisteme de

Mai mult

Microsoft Word - Algoritmi genetici.docx

Microsoft Word - Algoritmi genetici.docx 1.1 Generalităţi Algoritmii genetici fac parte din categoria algoritmilor de calcul evoluționist și sunt inspirați de teoria lui Darwin asupra evoluției. Idea calculului evoluționist a fost introdusă în

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Arhitectura Sistemelor de Calcul Curs 8 Universitatea Politehnica Bucuresti Facultatea de Automatica si Calculatoare cs.pub.ro curs.cs.pub.ro Structura SIMD Cuprins Probleme de Comunicatii intre Procesoarele

Mai mult

Școala: Clasa a V-a Nr. ore pe săptămână: 4 Profesor: MATEMATICĂ Clasa a V-a Aviz director PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ Nr. crt. Unitatea de

Școala: Clasa a V-a Nr. ore pe săptămână: 4 Profesor: MATEMATICĂ Clasa a V-a Aviz director PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ Nr. crt. Unitatea de Școala: Clasa a V-a ore pe săptămână: 4 Profesor: MATEMATICĂ Clasa a V-a Aviz director PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ de SEMESTRUL I. Recapitulare, iniţială. Numere - reprezentare comparare, estimare

Mai mult

METODE NUMERICE ÎN INGINERIE

METODE NUMERICE ÎN INGINERIE METODE NUMERICE ÎN INGINERIE REZOLVAREA NUMERICĂ A SISTEMELOR DE ECUATII LINIARE Aspecte generale (1) (2) (3) (4) (5) Unicitatea soluţiei Un sistem de ecuaţii liniare are o soluţie unică numai dacă matricea

Mai mult

Procesarea Imaginilor Laborator 3: Histograma nivelurilor de intensitate 1 3. Histograma nivelurilor de intensitate 3.1. Introducere În această lucrar

Procesarea Imaginilor Laborator 3: Histograma nivelurilor de intensitate 1 3. Histograma nivelurilor de intensitate 3.1. Introducere În această lucrar Procesarea Imaginilor Laborator 3: Histograma nivelurilor de intensitate 1 3. Histograma nivelurilor de intensitate 3.1. Introducere În această lucrare se vor prezenta conceptul de histogramă a nivelurilor

Mai mult

Microsoft Word - LUCRARE DE LABORATOR 5

Microsoft Word - LUCRARE DE LABORATOR 5 Managementul calităţii energiei LUCRARE DE LABORATOR 5 ÎMBUNĂTĂŢIREA FACTORULUI DE PUTERE ÎN REŢELELE DE DISTRIBUŢIE CU SARCINI NELINIARE. Obiectivele lucrării Lucrarea are ca scop stabilirea cauzelor

Mai mult

Lucrarea 13. Controlul unor procese complexe printr-o platforma de tip Arduino (continuarea lucrarii 12) 1. Obiectivul lucrarii Lucrarea isi propune s

Lucrarea 13. Controlul unor procese complexe printr-o platforma de tip Arduino (continuarea lucrarii 12) 1. Obiectivul lucrarii Lucrarea isi propune s Lucrarea 13. Controlul unor procese complexe printr-o platforma de tip Arduino (continuarea lucrarii 12) 1. Obiectivul lucrarii Lucrarea isi propune sa prezinte modul de implementare a unor aplicatii complexe

Mai mult

FOV03R Senzori fotoelectric reglabil tip furca. ro

FOV03R Senzori fotoelectric reglabil tip furca. ro SENZORI FOTOELECTRICI TIP FURCA MULTIFUNCTII CU SENSIBILITATE REGLABILA (trimer) SERIILE FOV03...R SENZORI DE PROXIMITATE FOTOELECTRICI TIP FURCA CU SENSIBILITATE REGLABILA SENZORI DE PROXIMITATE FOTOELECTRICI

Mai mult

ALGORITMII ŞI REPREZENTAREA LOR Noţiunea de algoritm Noţiunea de algoritm este foarte veche. Ea a fost introdusă în secolele VIII-IX de către Abu Ja f

ALGORITMII ŞI REPREZENTAREA LOR Noţiunea de algoritm Noţiunea de algoritm este foarte veche. Ea a fost introdusă în secolele VIII-IX de către Abu Ja f ALGORITMII ŞI REPREZENTAREA LOR Noţiunea de algoritm Noţiunea de algoritm este foarte veche. Ea a fost introdusă în secolele VIII-IX de către Abu Ja far Mohammed ibn Musâ al- Khowârizmî în cartea sa intitulată

Mai mult

Olimpiada Națională de Astronomie şi Astrofizică Aprilie 2019 Analiza Datelor - Seniori Problema 1 - Quasar 3C273 Spectrul optic al quasarului 3C273 c

Olimpiada Națională de Astronomie şi Astrofizică Aprilie 2019 Analiza Datelor - Seniori Problema 1 - Quasar 3C273 Spectrul optic al quasarului 3C273 c Problema - Quasar 3C273 Spectrul optic al quasarului 3C273 conține liniile spectrale ale hidrogenului. Se cunosc lungimile de undă ale hidrogenului, obținute în condiții de laborator: Hα = 656,3 nm; Hβ

Mai mult

I

I METODA VECTORIALĂ ÎN GEOMETRIE prof. Andrei - Octavian Dobre Această metodă poate fi descrisă după cum urmează: Fiind dată o problemă de geometrie, după explicitarea şi reprezentarea grafică a configuraţiei

Mai mult