ORDIN Nr. 888/2018

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "ORDIN Nr. 888/2018"

Transcriere

1 ORDIN Nr. 888/2018 din 27 martie 2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului (212) "Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice" EMITENT: MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 279 din 29 martie 2018 Având în vedere dispozițiile art. 120, art. 121, art. 133 alin. (13) - (15), art. 151, art. 174 și ale art. 180 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr din data de , în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1) și (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: ART. 1 Se aprobă modelul și conținutul formularului (212) "Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice" și anexa la acesta, prevăzute în anexa nr. 1. ART. 2 Formularul de la art. 1 se completează și se depune conform instrucțiunilor de completare, prevăzute în anexa nr. 2. ART. 3 Formularul prevăzut la art. 1 se utilizează pentru declararea venitului realizat în anul 2017, precum și pentru declararea impozitului pe venitul estimat și a contribuțiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice începând cu anul ART. 4 Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularului menționat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3. ART. 5 În tot cuprinsul prezentului ordin, referirile la Codul fiscal reprezintă trimiteri la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, aplicabilă pentru anul de referință. ART. 6 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin. ART. 7 Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. ART. 8 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. București, 27 martie Nr Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Mirela Călugăreanu

2 ANEXA DECLARAȚIE UNICĂ ROMÂNIA privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ - A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Cod de identificare fiscală Inițiala _ Nume tatălui _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prenume Nerezident Statul de _ rezidență Stradă Număr Cod de identificare fiscală din străinătate _ Bloc Scară Etaj Ap. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Județ/ Sector Cont bancar Localitate Cod poștal Telefon Fax - B. DATE PRIVIND SECȚIUNILE COMPLETATE*) CAPITOLUL I. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE ÎN ANUL 2017 _ _ Declarație rectificativă privind Capitolul I. Se completează cu X în cazul rectificării Capitolului I. _ SECȚIUNEA 1: Date privind veniturile realizate din România _ în anul 2017 _ SECȚIUNEA 2: Destinația sumei reprezentând până la 2% din _ impozitul datorat pe venitul net/câștigul net anual impozabil _ SECȚIUNEA 3: Date privind veniturile realizate din străinătate _ în anul 2017 CAPITOLUL II. DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE ESTIMATE/NORMA DE VENIT A SE REALIZA ÎN ROMÂNIA ȘI CONTRIBUȚIILE SOCIALE DATORATE ÎN ANUL 2018 _ _ Declarație rectificativă privind Capitolul II. Se completează cu X în cazul rectificării Capitolului II. _ SECȚIUNEA 1: Date privind impozitul pe veniturile estimate din _ România în anul 2018 _ SUBSECȚIUNEA 1: Date privind impozitul pe _ veniturile estimate din România, impuse în sistem real _ SUBSECȚIUNEA 2: Date privind impozitul pe _ veniturile estimate din România, impuse pe bază de norme de venit _ SUBSECȚIUNEA 3: Date privind impozitul pe _ veniturile estimate din activități agricole, impuse pe bază de norme de venit _ SECȚIUNEA 2: Date privind contribuția de asigurări sociale și _ -

3 contribuția de asigurări sociale de sănătate estimate pentru anul 2018 _ SUBSECȚIUNEA 1: Date privind contribuția de _ asigurări sociale estimată _ SUBSECȚIUNEA 2: Date privind contribuția de _ asigurări sociale de sănătate estimată *) Se bifează căsuța corespunzătoare secțiunii completate. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal CAPITOLUL I. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE ÎN ANUL 2017 SECȚIUNEA 1: DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE DIN ROMÂNIA ÎN ANUL 2017 _ _ Venit scutit conform convenției de evitare a dublei impuneri și a legislației Uniunii Europene _ _ Opțiune privind regularizarea în România a impozitului pe venit*) DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE PE SURSE ȘI CATEGORII DE VENIT 1. Categoria de venit: _ activități activități de producție, comerț, _ independente: prestări servicii profesii liberale _ drepturi de proprietate intelectuală _ cedarea cedarea folosinței bunurilor calificată în _ folosinței categoria venituri din activități bunurilor: independente cedarea folosinței bunurilor, sub 5 _ contracte de închiriere cedarea folosinței bunurilor, în scop _ turistic activități activități agricole _ agricole, _ silvicultură, silvicultură _ piscicultură: _ piscicultură _ transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni _ cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și transferul aurului financiar A. DATE _ PRIVIND jocuri de noroc _ ACTIVITATEA _ DESFĂȘURATĂ alte surse _ _ 2. Determinarea sistem _ cote forfetare _ norma _ venitului real de cheltuieli de net: venit 3. Forma de individual _ asociere fără _ organizare: personalitate juridică entități supuse _ modificarea _ regimului modalității/formei transparenței de exercitare a fiscale activității _ 4. Obiectul principal Cod CAEN _ _ _ _ de activitate -

4 5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosința 6. Documentul de autorizare/ Nr. Data Contractul de asociere/închiriere 7. Data 8. Data 9. Număr începerii încetării zile de activității activității scutire**) 10. Organizatorul jocurilor de noroc 11. Codul de identificare fiscală al organizatorului de jocuri de noroc (lei) 1. Venit brut _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2. Cheltuieli deductibile, 2. exclusiv contribuții sociale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ obligatorii... B. DATE 3. Venit net anual 3. PRIVIND (rd rd. 2.)... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ VENITUL/ CÂȘTIGUL 3.1. Venit net aferent 3.1. NET ANUAL activităților cu regim _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de reținere la sursă a impozitului Câștig net anual _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5. Pierdere fiscală anuală 5. (rd rd. 1.)/Pierdere _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ netă anuală *) Se bifează în următoarele situații: a) de către persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European care obțin venituri din activități independente din România și care optează pentru regularizarea în România a impozitului în condițiile art. 226 alin. (2) din Codul fiscal. b) de către persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri care realizează venituri în calitate de artiști de spectacole sau ca sportivi, din activitățile artistice și sportive și care optează pentru regularizarea în România a impozitului în condițiile art. 227 alin. (3) din Codul fiscal. **) Se completează de către persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități independente, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, scutite de la plata impozitului pe venit. - SECȚIUNEA 2: DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET/CÂȘTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL _ 1. Bursa privată _ Contract nr./data Suma plătită (lei) Documente de plată nr./data -

5 _ 2. Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult _ Denumire entitate nonprofit/ unitate de cult Cod de identificare fiscală a entității nonprofit/ unității de cult Cont bancar (IBAN) Suma (lei) - SECȚIUNEA 3: DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE DIN STRĂINĂTATE ÎN ANUL 2017 DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE PE SURSE ȘI CATEGORII DE VENIT 1. Statul în care s-a realizat venitul 2. Categoria de venit activități de _ profesii _ drepturi de _ cedarea _ producție, liberale proprietate folosinței comerț, intelectuală bunurilor prestări servicii _ activități agricole _ silvicultură _ piscicultură _ transferul titlurilor de valoare și orice _ dobânzi _ alte operațiuni cu instrumente financiare, _ inclusiv instrumente financiare derivate, dividende _ A. DATE precum și transferul aurului financiar _ PRIVIND _ pensii _ ACTIVITATEA remunerații/indemnizații ale membrilor _ _ DESFĂȘURATĂ consiliului de administrație/administratori/ alte _ cenzori și alte venituri similare*) venituri salarii plătite din România pentru _ alte _ activitatea desfășurată în străinătate venituri din premii _ jocuri de noroc _ investiții transferul proprietăților imobiliare în perioada _ din patrimoniul personal: începând cu _ dobândite într-un termen de până la 3 ani, inclusiv _ dobândite într-un termen mai mare de 3 ani _ cu titlu de moștenire _ 3. Data începerii 4. Data încetării activității activității (lei) 1. Venit brut _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2. Cheltuieli deductibile _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ B. DATE 3. Venit net (rd rd. 2.)/ 3. -

6 PRIVIND Câștig net anual... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ VENITUL/ CÂȘTIGUL 4. Pierdere fiscală 4. NET ANUAL (rd rd. 1.)/Pierdere _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ netă anuală Impozit pe venit plătit în 5. străinătate... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6. Impozit pe veniturile din 6. salarii, reținut de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ angajatorul rezident în România pentru activitatea desfășurată în străinătate**) *) Remunerații, indemnizații și alte venituri similare obținute de membrii consiliului de administrație, membrii directoratului, membrii consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori, fondatori, reprezentanți în adunarea generală a acționarilor sau orice alte activități desfășurate în funcții similare. **) Se completează numai în situația în care plătitorul venitului nu mai există sau acesta se află în procedura de insolvență, potrivit legii. - Notă: Se vor anexa documentele justificative privind venitul realizat și impozitul plătit, eliberate de autoritatea competentă din țara în care s-a obținut venitul și cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri. - CAPITOLUL II. DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE ESTIMATE/NORMA DE VENIT A SE REALIZA ÎN ROMÂNIA ȘI CONTRIBUȚIILE SOCIALE DATORATE ÎN ANUL 2018 SECȚIUNEA 1: Date privind impozitul pe veniturile estimate din România în anul 2018 SUBSECȚIUNEA 1: Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse în sistem real DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE ESTIMATE PE SURSE ȘI CATEGORII DE VENIT 1. Categoria de venit: _ 1.1. activități activități de producție, comerț, _ independente: prestări servicii profesii liberale _ 1.2. drepturi de proprietate intelectuală _ 1.3. cedarea cedarea folosinței bunurilor _ folosinței calificată în categoria venituri bunurilor: din activități independente cedarea folosinței bunurilor, sub 5 _ contracte de închiriere cedarea folosinței bunurilor, în _ scop turistic 1.4. activități activități agricole _ agricole, _ A. DATE silvicultură, silvicultură _ PRIVIND piscicultură: _ ACTIVITATEA piscicultură _ DESFĂȘURATĂ 2. Determinarea sistem real _ cote forfetare _ venitului net: de cheltuieli -

7 3. Forma de organizare: individual _ asociere fără _ personalitate juridică - entități supuse _ modificarea _ regimului modalității/formei transparenței de exercitare a fiscale activității - _ 4. Obiectul principal Cod CAEN _ _ _ _ de activitate 5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosința 6. Documentul de autorizare/ Nr. Data Contractul de asociere/închiriere 7. Data 8. Data 9. Număr începerii încetării zile de activității activității scutire*) (lei) 1. Venit brut _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2. Cheltuieli deductibile B. DATE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PRIVIND IMPOZITUL 3. Venit net anual estimat 3. ANUAL (rd. 1 - rd. 2), din care:.. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ESTIMAT 3.1. Venit impozabil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4. Impozit anual estimat 4. (rd x 10%)... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - SUBSECȚIUNEA 2: Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse pe bază de norme de venit 1. Categoria de venit: A. DATE PRIVIND 2. Forma de cedarea folosinței _ număr camere bunurilor, în scop turistic - _ cedarea folosinței bunurilor calificată în _ categoria venituri din activități independente - _ activități de producție, _ comerț, prestări servicii - individual _ asociere fără _ personalitate juridică - _ ACTIVITATEA organizare: DESFĂȘURATĂ 3. Obiectul principal Cod CAEN _ _ _ _ de activitate 4. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosința 5. Documentul de autorizare/ Contractul de asociere 6. Data 7. Data începerii încetării Nr. Data - 8. Număr zile de -

8 activității activității scutire*) (lei) 1. Norma de venit _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ B. DATE 2. Norma ajustată potrivit 2. PRIVIND Codului fiscal... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ IMPOZITUL ANUAL 3. Venit net anual estimat, din 3. ESTIMAT care:... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3.1. Venit impozabil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4. Impozit anual estimat 4. (rd x 10%)... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ *) Se completează de către persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități independente, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, scutire de la plata impozitului pe venit. - SUBSECȚIUNEA 3: Date privind impozitul pe veniturile estimate din activități agricole, impuse pe bază de norme de venit A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ 1. Forma de organizare: Individual _ Asociere fără personalitate _ juridică 2. Contractul de asociere: Număr Data 3. Număr zile de scutire*) B. DATE PENTRU STABILIREA VENITULUI IMPOZABIL Activitatea desfășurată pe raza localității... din județul... _ Opțiune privind încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile _ Nr. PRODUSE Total Suprafață Suprafață Norma Norma de Venit crt. VEGETALE suprafață neimpozabilă impozabilă de venit impozabil (ha) (ha) (ha) venit redusă (lei) (lei) (lei) col. 4 = (col. 2 - col. 3) 1. Cereale 2. Plante oleaginoase 3. Cartof 4. Sfeclă de zahăr 5. Tutun 6. Hamei pe rod 7. Legume în -

9 câmp 8. Legume în spații protejate 9. Leguminoase pentru boabe 10. Pomi pe rod 11. Vie pe rod 12. Arbuști fructiferi 13. Flori și plante ornamentale Nr. ANIMALE Număr total Număr capete Număr capete Norma Norma Venit crt. capete animale/ animale/ de de impozabil animale/ familii de familii de venit venit (lei) familii de albine albine (lei) redusă albine neimpozabil impozabil (lei) col. 4 = (col. 2 - col. 3) 1. Vaci 2. Bivolițe 3. Oi 4. Capre 5. Porci pentru îngrășat 6. Albine 7. Păsări de curte (lei) - TOTAL VENIT IMPOZABIL - TOTAL IMPOZIT ANUAL (Total venit impozabil X 10%) *) Se completează de către persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități independente, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, scutite de la plata impozitului pe venit. - SECȚIUNEA 2: DATE PRIVIND CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI SOCIALE ȘI CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE ESTIMATE PENTRU ANUL 2018 SUBSECȚIUNEA 1: Date privind contribuția de asigurări sociale estimată (lei) Total venit estimat pentru încadrarea ca -

10 plătitor de CAS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A. Obțin venituri peste plafonul minim _ _ B. Obțin venituri sub plafonul minim și _ optez pentru plata CAS (lei) Venit anual ales pentru plata CAS... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CAS datorată (rd. 1 x 25%.)... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - SUBSECȚIUNEA 2: Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată Total venit estimat pentru încadrarea ca plătitor de CASS (lei) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A. Obțin venituri peste plafonul minim _ (lei) CASS = 10% x nr. luni x salariul minim... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ B. Obțin venituri sub plafonul minim și _ (lei) optez pentru plata CASS CASS = 10% x 6 nr. luni x salariul minim... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C. Sunt persoană fără venituri și optez _ (lei) pentru plata CASS CASS = 10% x 6 salarii minime... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - C. SUMARUL OBLIGAȚIILOR FISCALE DATORATE Total obligații privind impozitul pe venitul estimat și contribuțiile sociale estimate datorate pentru anul 2018 C1. Obligații privind impozitul pe venitul estimat (lei) Total impozit pe venit datorat... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2. Bonificația pentru plata integrală a impozitului până la , 2. inclusiv (rd. 1 x 5%)... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3. Impozit pe venit de plată până la (rd. 1 - rd. 2)... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - C.2. Obligații privind CAS estimată (lei) CAS datorată... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5. Bonificația pentru plata integrală a CAS până la , inclusiv 5. (rd. 4 x 5 %)... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6. CAS de plată până la (rd. 4 - rd. 5)... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - C.3. Obligații privind CASS estimată (lei) -

11 7. 7. CASS datorată... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8. Bonificația pentru plata integrală a CASS până la , inclusiv 8. rd. 7 x 5%)... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9. CASS de plată până la (rd.7 - rd. 8)... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - Informații privind modalitățile de plată a obligațiilor datorate: Achitarea sumelor datorate poate fi efectuată prin una dintre următoarele modalități: - în numerar, la unitățile Trezoreriei statului; - prin intermediul cardurilor bancare, prin POS-urile instalate la unitățile teritoriale ale Trezoreriei statului sau în sistem online prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plăți, disponibil la adresa de internet - prin mandat poștal, la subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S.A.; - prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la o instituție de credit din România (bancă), inclusiv cel emis prin sisteme de plată electronică de tip "Internet banking"; - prin virament, utilizând contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice. Nomenclatorul conturilor de venituri bugetare în care pot fi achitate sume prin intermediul contului tranzitoriu de către persoanele fizice se regăsește pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, - D. DATELE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI/CURATORULUI FISCAL Cod de identificare fiscală Nume, prenume/denumire _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Stradă Număr Bloc _ Scară _ Etaj _ Ap. _ Județ/Sector Localitate Cod poștal Telefon Fax Pentru obligațiile privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate pentru anul 2018, declarația reprezintă titlu de creanță și produce efecte juridice ale înștiințării de plată de la data depunerii acesteia, în condițiile legii. Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete. Semnătură contribuabil Semnătură împuternicit/ curator fiscal - Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare: Data: - _ ANEXA nr. _ la Declarația unică privind Cod numeric personal/ impozitul pe venit și Număr de identificare fiscală - contribuțiile sociale - datorate de persoanele fizice - CAPITOLUL I. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE ÎN ANUL 2017 SECȚIUNEA 1: DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE DIN ROMÂNIA ÎN ANUL 2017 _ _ Venit scutit conform convenției de evitare a dublei impuneri și a legislației Uniunii Europene _ _ Opțiune privind regularizarea în România a impozitului pe venit*) -

12 DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE PE SURSE ȘI CATEGORII DE VENIT 1. Categoria de venit: _ activități activități de producție, comerț, _ independente: prestări servicii profesii liberale _ drepturi de proprietate intelectuală _ cedarea cedarea folosinței bunurilor calificată în _ folosinței categoria venituri din activități bunurilor: independente cedarea folosinței bunurilor, sub 5 _ contracte de închiriere cedarea folosinței bunurilor, în scop _ turistic activități activități agricole _ agricole, _ silvicultură, silvicultură _ piscicultură: _ piscicultură _ transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni _ cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și transferul aurului financiar A. DATE _ PRIVIND jocuri de noroc _ ACTIVITATEA _ DESFĂȘURATĂ alte surse _ _ 2. Determinarea sistem _ cote forfetare _ norma _ venitului real de cheltuieli de net: venit 3. Forma de individual _ asociere fără _ organizare: personalitate juridică entități supuse _ modificarea _ regimului modalității/formei transparenței de exercitare a fiscale activității _ 4. Obiectul principal Cod CAEN _ _ _ _ de activitate 5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosința 6. Documentul de autorizare/ Nr. Data Contractul de asociere/închiriere 7. Data 8. Data 9. Număr începerii încetării zile de activității activității scutire**) 10. Organizatorul jocurilor de noroc 11. Codul de identificare fiscală al organizatorului de jocuri de noroc (lei) 1. Venit brut _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -

13 2. Cheltuieli deductibile, 2. exclusiv contribuții sociale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ obligatorii... B. DATE 3. Venit net anual 3. PRIVIND (rd rd. 2.)... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ VENITUL/ CÂȘTIGUL 3.1. Venit net aferent 3.1. NET ANUAL activităților cu regim _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de reținere la sursă a impozitului Câștig net anual _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5. Pierdere fiscală anuală 5. (rd rd. 1.)/Pierdere _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ netă anuală *) Se bifează în următoarele situații: a) de către persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European care obțin venituri din activități independente din România și care optează pentru regularizarea în România a impozitului în condițiile art. 226 alin. (2) din Codul fiscal. b) de către persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri care realizează venituri în calitate de artiști de spectacole sau ca sportivi, din activitățile artistice și sportive și care optează pentru regularizarea în România a impozitului în condițiile art. 227 alin. (3) din Codul fiscal. **) Se completează de către persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități independente, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, scutite de la plata impozitului pe venit. - SECȚIUNEA 2: DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET/CÂȘTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL _ 1. Bursa privată _ Contract nr./data Suma plătită (lei) Documente de plată nr./data _ 2. Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult _ Denumire entitate nonprofit/ unitate de cult Cod de identificare fiscală a entității nonprofit/ unității de cult Cont bancar (IBAN) Suma (lei) - SECȚIUNEA 3: DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE DIN STRĂINĂTATE ÎN ANUL 2017 DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE PE SURSE ȘI CATEGORII DE VENIT 1. Statul în care s-a realizat venitul -

14 2. Categoria de venit activități de _ profesii _ drepturi de _ cedarea _ producție, comerț, prestări servicii liberale _ proprietate intelectuală _ folosinței bunurilor _ activități agricole _ silvicultură _ piscicultură _ transferul titlurilor de valoare și orice _ dobânzi alte operațiuni cu instrumente financiare, _ _ A. DATE inclusiv instrumente financiare derivate, precum și transferul aurului financiar dividende _ _ PRIVIND _ pensii _ - ACTIVITATEA remunerații/indemnizații ale membrilor _ _ DESFĂȘURATĂ consiliului de administrație/administratori/ alte _ cenzori și alte venituri similare*) venituri - salarii plătite din România pentru _ alte _ activitatea desfășurată în străinătate venituri din premii _ jocuri de noroc _ investiții - _ transferul proprietăților imobiliare în perioada _ din patrimoniul personal: _ începând cu _ _ - dobândite într-un termen de până la 3 ani, inclusiv _ dobândite într-un termen mai mare de 3 ani _ cu titlu de moștenire _ 3. Data începerii 4. Data încetării activității activității (lei) B. DATE PRIVIND VENITUL/ CÂȘTIGUL NET ANUAL 1. Venit brut _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2. Cheltuieli deductibile _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3. Venit net (rd. 1 - rd. 2)/ 3. Câștig net anual... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4. Pierdere fiscală 4. (rd. 2 - rd. 1)/Pierdere _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ netă anuală Impozit pe venit plătit în 5. străinătate... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6. Impozit pe veniturile din 6. salarii, reținut de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ angajatorul rezident în România pentru activitatea desfășurată în străinătate**)... *) Remunerații, indemnizații și alte venituri similare obținute de membrii consiliului de administrație, membrii directoratului, membrii consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori, fondatori, reprezentanți în adunarea generală a acționarilor sau orice alte activități desfășurate în funcții similare. -

15 **) Se completează numai în situația în care plătitorul venitului nu mai există sau acesta se află în procedura de insolvență, potrivit legii. - Notă: Se vor anexa documentele justificative privind venitul realizat și impozitul plătit, eliberate de autoritatea competentă din țara în care s-a obținut venitul și cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri. - CAPITOLUL II. DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE ESTIMATE/NORMA DE VENIT A SE REALIZA ÎN ROMÂNIA ȘI CONTRIBUȚIILE SOCIALE DATORATE ÎN ANUL 2018 SECȚIUNEA 1: Date privind impozitul pe veniturile estimate din România în anul 2018 SUBSECȚIUNEA 1: Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse în sistem real DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE ESTIMATE PE SURSE ȘI CATEGORII DE VENIT 1. Categoria de venit: _ 1.1. activități activități de producție, comerț, _ independente: prestări servicii profesii liberale _ 1.2. drepturi de proprietate intelectuală _ 1.3. cedarea cedarea folosinței bunurilor _ folosinței calificată în categoria venituri bunurilor: din activități independente cedarea folosinței bunurilor, sub 5 _ contracte de închiriere cedarea folosinței bunurilor, în _ scop turistic 1.4. activități activități agricole _ agricole, _ A. DATE silvicultură, silvicultură _ PRIVIND piscicultură: _ ACTIVITATEA piscicultură _ DESFĂȘURATĂ 2. Determinarea sistem real _ cote forfetare _ venitului net: de cheltuieli 3. Forma de individual _ asociere fără _ organizare: personalitate juridică entități supuse _ modificarea _ regimului modalității/formei transparenței de exercitare a fiscale activității _ 4. Obiectul principal Cod CAEN _ _ _ _ de activitate 5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosința 6. Documentul de autorizare/ Nr. Data Contractul de asociere/închiriere 7. Data 8. Data 9. Număr începerii încetării zile de activității activității scutire*) -

16 (lei) 1. Venit brut _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2. Cheltuieli deductibile B. DATE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PRIVIND IMPOZITUL 3. Venit net anual estimat 3. ANUAL (rd. 1 - rd. 2), din care:.. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ESTIMAT 3.1. Venit impozabil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4. Impozit anual estimat 4. (rd x 10%)... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - SUBSECȚIUNEA 2: Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse pe bază de norme de venit 1. Categoria de venit: A. DATE PRIVIND 2. Forma de cedarea folosinței _ număr camere bunurilor, în scop turistic - _ cedarea folosinței bunurilor calificată în _ categoria venituri din activități independente - _ activități de producție, _ comerț, prestări servicii - individual _ asociere fără _ personalitate juridică - _ ACTIVITATEA organizare: DESFĂȘURATĂ 3. Obiectul principal Cod CAEN _ _ _ _ de activitate 4. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosința - 5. Documentul de autorizare/ Nr. Data Contractul de asociere - 6. Data 7. Data 8. Număr începerii încetării zile de activității activității scutire*) (lei) 1. Norma de venit _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ B. DATE 2. Norma ajustată potrivit 2. PRIVIND Codului fiscal... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ IMPOZITUL ANUAL 3. Venit net anual estimat, din 3. ESTIMAT care:... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3.1. Venit impozabil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4. Impozit anual estimat 4. (rd x 10%)... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -

17 *) Se completează de către persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități independente, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, scutire de la plata impozitului pe venit. - SUBSECȚIUNEA 3: Date privind impozitul pe veniturile estimate din activități agricole, impuse pe bază de norme de venit A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ 1. Forma de organizare: individual _ Asociere fără personalitate _ juridică 2. Contractul de asociere: Număr Data 3. Număr zile de scutire*) B. DATE PENTRU STABILIREA VENITULUI IMPOZABIL Activitatea desfășurată pe raza localității... din județul... _ Opțiune privind încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile _ Nr. PRODUSE Total Suprafață Suprafață Norma Norma de Venit crt. VEGETALE suprafață neimpozabilă impozabilă de venit impozabil (ha) (ha) (ha) venit redusă (lei) (lei) (lei) col. 4 = (col. 2 - col. 3) 1. Cereale 2. Plante oleaginoase 3. Cartof 4. Sfeclă de zahăr 5. Tutun 6. Hamei pe rod 7. Legume în câmp 8. Legume în spații protejate 9. Leguminoase pentru boabe 10. Pomi pe rod 11. Vie pe rod 12. Arbuști fructiferi 13. Flori și plante ornamentale Nr. ANIMALE Număr total Număr capete Număr capete Norma Norma Venit crt. capete animale/ animale/ de de impozabil -

18 animale/ familii de familii de venit venit (lei) familii de albine albine (lei) redusă albine neimpozabil impozabil (lei) col. 4 = col. 2 - col. 3) 1. Vaci 2. Bivolițe 3. Oi 4. Capre 5. Porci pentru îngrășat 6. Albine 7. Pasări de curte (lei) - TOTAL VENIT IMPOZABIL - TOTAL IMPOZIT ANUAL (Total venit impozabil X 10%) *) Se completează de către persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități independente, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, scutite de la plata impozitului pe venit. - Prezenta anexă face parte integrantă din formularul (212) "Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice". Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete. Semnătură contribuabil Semnătură împuternicit/ curator fiscal Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ANEXA 2 INSTRUCȚIUNI de completare a formularului (212) "Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice" Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate, care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal. Declarația se completează și se depune și de către persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate. I. Termenul de depunere a declarației 1. Declarația se depune până la data de 15 iulie 2018, inclusiv, de către persoanele fizice care au obligația: - declarării veniturilor realizate din România sau/și din străinătate în anul 2017;

19 - declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2018; - declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuții sociale și, după caz, a declarării contribuțiilor sociale datorate în anul fiscal Declarația se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal și a celor care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală și care nu au avut, până la acea dată, obligația depunerii declarației unice. 3. Rectificarea declarației: 3.1. Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice poate fi corectată de contribuabili din proprie inițiativă, ori de câte ori informațiile actuale nu corespund celor din declarația depusă anterior, prin depunerea unei declarații rectificative în condițiile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare Declarația rectificativă se întocmește pe același formular, bifându-se cu X căsuțele aflate pe prima pagină a formularului (capitolul I "Date privind veniturile realizate în anul 2017" și/sau capitolul II "Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate în anul 2018", după caz) Declarația rectificativă se completează înscriindu-se toate datele și informațiile prevăzute în capitolul supus rectificării, inclusiv cele care nu diferă față de declarația inițială Declarația rectificativă se utilizează pentru: - - corectarea impozitului pe venit, precum și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice; - - modificarea datelor de identificare a persoanei fizice; - - modificarea unor date referitoare la categoria/sursa veniturilor sau a nivelului acestora, potrivit - legii; - modificarea unor date referitoare la contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate estimate pe anul 2018; - corectarea altor informații prevăzute de formular Contribuabilul poate rectifica venitul estimat până la termenul de plată a impozitului datorat, respectiv până la data de 15 martie a anului următor celui de impunere. II. Organul fiscal central competent este: a) organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România. III. Modul de depunere a declarației: 1. Declarația se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, astfel: a) în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire. Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului. Data depunerii declarației în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz. b) prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv: - prin intermediul serviciului "Spațiul privat virtual" (SPV); - pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată. Programul de asistență este pus la dispoziția contribuabililor gratuit de unitățile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa 2. Formularul "Anexă nr.... la Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice" se depune numai cu "Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice". Veniturile necuprinse în declarația

20 inițială se declară prin depunerea unei declarații rectificative. IV. Completarea declarației: Declarația se completează pe surse și categorii de venit, de către contribuabil sau de către împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia, desemnat potrivit dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, înscriind corect, complet și cu bună-credință informațiile prevăzute de formular, corespunzătoare situației fiscale a contribuabilului. Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care există obligația depunerii declarației unice vor completa câte o secțiune pentru fiecare categorie și sursă de venit, atât pentru veniturile realizate în anul 2017, cât și pentru veniturile estimate pentru anul 2018 (respectiv secțiunile referitoare la datele privind veniturile realizate, pe surse și categorii de venit din România sau din străinătate și/sau datele privind impozitul pe veniturile estimate, pe surse și categorii de venit), utilizând și "Anexă nr.... la Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice", care se atașează la declarația unică. A. Date de identificare a contribuabilului 1. În caseta "Cod de identificare fiscală" se completează, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta, codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz. 2. În caseta "Codul de identificare fiscală din străinătate" se înscrie codul de identificare fiscală al contribuabilului nerezident, emis de autoritatea fiscală din statul al cărui rezident este persoana fizică nerezidentă. 3. Rubrica "Nerezident" se bifează de contribuabilii care la momentul realizării venitului aveau calitatea nerezidenți. 4. Rubrica "Statul de rezidență" se completează numai în situația beneficiarului de venit nerezident, care va înscrie statul în care este rezident fiscal la momentul realizării venitului. 5. În rubricile "Nume" și "Prenume" se înscriu numele și prenumele contribuabilului. 6. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului 7. În rubrica "Cont bancar (IBAN)" - se înscrie codul IBAN al contului bancar al contribuabilului. B. Date privind secțiunile completate 1. Se bifează rubricile corespunzătoare secțiunilor completate, conform categoriilor de venituri realizate/estimate. 2. Capitolul I "Date privind veniturile realizate în anul 2017" cuprinde veniturile realizate sau pierderile înregistrate, din România sau/și din străinătate, în anul 2017, pentru fiecare sursă de venit. 3. Capitolul II "Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate în anul 2018" cuprinde impozitul pe veniturile estimate a se realiza din România și contribuțiile sociale datorate, pentru anul CAPITOLUL I "Date privind veniturile realizate în anul 2017" SECȚIUNEA 1 Date privind veniturile realizate din România în anul Secțiunea se completează de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau întro formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, potrivit Codului fiscal, provenind din: a) activități independente; b) cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă; c) activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real; d) piscicultură și/sau silvicultură;

21 e) transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar; f) jocuri de noroc realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță și festivaluri de poker; g) alte surse, pentru care contribuabilii au obligația depunerii declarației. NOTĂ: Persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități independente, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, scutite de la plata impozitului pe venit, au obligația declarării veniturilor, prin completarea secțiunii și depunerea declarației. 2. Secțiunea se completează și pentru: a) declararea veniturilor realizate în România în calitate de artiști de spectacol sau ca sportivi, din activitățile artistice și sportive, în cazul persoanelor rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri și care au optat pentru regularizarea impozitului, în condițiile prevăzute la art. 227 alin. (3) din Codul fiscal; b) declararea veniturilor realizate în România de persoanele fizice nerezidente, în calitate de artiști de spectacol sau sportivi, din activități artistice și sportive, dacă plătitorul de venit se află într-un stat străin, potrivit art. 223 alin. (4) din Codul fiscal; c) declararea veniturilor din activități independente obținute în România, în cazul persoanelor rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European și care au optat pentru regularizarea impozitului în condițiile prevăzute la art. 226 din Codul fiscal; d) declararea veniturilor realizate de persoanele nerezidente, scutite de impozit în România, potrivit convențiilor de evitare a dublei impuneri; 2.1. În cazul veniturilor prevăzute la pct. 2 lit. a), la declarație se anexează două certificate de rezidență fiscală: a) un certificat de rezidență fiscală în care se menționează că beneficiarul venitului a avut rezidența fiscală într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, în anul în care s-a obținut venitul din România; b) un certificat de rezidență fiscală în care se menționează că beneficiarul venitului a avut rezidența fiscală într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, în anul în care a exercitat opțiunea de regularizare în România a impozitului pe venit. Certificatele de rezidență fiscală se pot depune în original, în copie certificată de organul fiscal sau în copie legalizată, însoțite de traducerea autorizată în limba română În cazul veniturilor prevăzute la pct. 2 lit. c) la declarație se anexează două certificate de rezidență fiscală: a) un certificat de rezidență fiscală în care se menționează că beneficiarul venitului a avut rezidența fiscală într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, în anul în care s-a obținut venitul din România; b) un certificat de rezidență fiscală în care se menționează că beneficiarul venitului a avut rezidența fiscală într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, în anul în care a exercitat opțiunea de regularizare în România a impozitului pe venit. Certificatele de rezidență fiscală se pot depune în original, în copie certificată de organul fiscal sau în copie legalizată, însoțite de traducerea autorizată în limba română. 3. În funcție de categoriile de venituri menționate la pct. 1, secțiunea se completează astfel: 3.1. Activități independente Secțiunea se completează de către persoanele fizice care, în anul 2017, au realizat venituri în bani și/sau în natură, provenind din activități independente, inclusiv din activități adiacente, desfășurate în mod individual și/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice și/sau în cadrul unei societăți civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale În categoria veniturilor din activități independente, pentru care există obligația completării secțiunii, se cuprind:

22 a) venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii; b) venituri din profesii liberale; c) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, în situația în care contribuabilii nu au optat pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final Contribuabilii care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la mai mulți plătitori completează o singură secțiune în declarație În cazul societății civile cu personalitate juridică constituite potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, se aplică regulile de determinare a venitului net din activități independente. În cazul filialei constituite potrivit legii speciale prin asocierea unei societăți profesionale cu răspundere limitată cu una sau mai multe persoane fizice, filiala fiind supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, determinarea venitului obținut în cadrul entității se efectuează în sistem real, pe baza datelor din contabilitate. Pentru membrii asociați în cadrul filialei se aplică următoarele reguli: - persoanele fizice asociate au obligația să asimileze acest venit distribuit în funcție de cota de participare venitului net anual din activități independente; - societatea profesională cu răspundere limitată asociată în cadrul filialei include venitul distribuit în funcție de cota de participare în venitul brut al activității independente, pentru anul fiscal respectiv. Persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, asimilează venitul distribuit venitului net anual din activități independente Nu au obligația completării secțiunii persoanele fizice pentru care impozitul reținut de plătitorii de venituri este final Nu au obligația completării secțiunii persoanele fizice care în anul de raportare au realizat venituri din activități independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepția persoanelor care au depus declarația privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii Contribuabilii care desfășoară o activitate impusă pe baza normelor de venit și care în cursul anului fiscal de raportare își completează obiectul de activitate cu o altă activitate care nu este cuprinsă în nomenclatorul activităților pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit vor fi impuși în sistem real de la data respectivă, venitul net anual urmând să fie determinat prin însumarea fracțiunii din norma de venit aferentă perioadei de impunere pe bază de normă de venit cu venitul net anual determinat în sistem real pe baza datelor din contabilitate În cazul schimbării modalității de exercitare a unei activități și/sau transformării formei de exercitare a acesteia într-o altă formă, potrivit legislației în materie, în timpul anului, venitul net/pierderea se determină separat pentru fiecare perioadă în care activitatea independentă a fost desfășurată de contribuabil într-o formă de organizare prevăzută de lege. Venitul net anual/pierderea anuală se determină prin însumarea venitului net/pierderii înregistrat/înregistrate în toate perioadele fiscale din anul fiscal în care a avut loc schimbarea și/sau transformarea formei de exercitare a activității și se înscrie în declarație Se completează câte o secțiune pentru fiecare categorie de venit și pentru fiecare sursă de realizare a venitului Cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă Venituri din cedarea folosinței bunurilor, altele decât cele de la subpct și Secțiunea se completează de către persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri în bani și/sau în natură, provenind din cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, obținute în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal Persoanele fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, completează câte o secțiune pentru fiecare sursă de venit În cazul cedării folosinței bunurilor deținute în comun, repartizarea venitului net se face potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare pentru anul Venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități

23 independente Secțiunea se completează de către contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere, precum și venituri obținute din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat, care determină venitul net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate Persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere și/sau venituri obținute din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat, califică aceste venituri în categoria veniturilor din activități independente și le supun regulilor de stabilire a venitului net pentru această categorie. În cazul contribuabililor care au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere, veniturile și cheltuielile luate în calcul pentru stabilirea venitului net anual/pierderii fiscale anuale sunt cele realizate de la nivelul tuturor contractelor de închiriere/subînchiriere aflate în derulare în anul de impunere, cu excepția contractelor de arendare a bunurilor agricole Venituri din închirierea în scop turistic Secțiunea se completează de către contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 și 5 camere inclusiv, care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real sau care au depășit în cursul anului numărul de 5 camere de închiriat Nu au obligația completării secțiunii următorii contribuabili: a) persoanele fizice prevăzute la art. 88 alin. (2) din Codul fiscal, în vigoare pentru anul 2017, care, în anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părți este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real și la sfârșitul anului anterior nu îndeplinesc condițiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activități independente, pentru care plățile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat și impozitul este final; b) persoanele fizice prevăzute la art. 121 alin. (9) din Codul fiscal în situația rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părți pentru care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută; c) persoanele fizice care în anul de raportare au realizat venituri din arendă Au obligația completării secțiunii și persoanele prevăzute la subpct lit. a) și b) aflate în următoarele situații: a) declarația privind venitul estimat a fost depusă în luna decembrie și nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii; b) au intervenit modificări ale clauzelor contractuale, altele decât cele prevăzute la art. 121 alin. (8) și (9) din Codul fiscal, în vigoare pentru anul 2017, după caz; c) au fost efectuate investiții, de cealaltă parte, la bunurile mobile și imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui deținător legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinței bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat Activități agricole pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate Secțiunea se completează de contribuabilii care desfășoară activitatea în mod individual și/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, și care determină venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate Secțiunea nu se completează de către persoanele fizice care realizează venituri din activități agricole, impuse pe bază de norme de venit, a căror impunere este finală, potrivit prevederilor art. 107 alin. (1) din Codul fiscal, în vigoare pentru anul Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează secțiunea având în vedere venitul net distribuit, care le revine din asociere Silvicultură și piscicultură Secțiunea se completează de contribuabilii care desfășoară activitatea în mod individual

anexa nr.1 DECLARAŢIE UNICĂ privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice 212 A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUAB

anexa nr.1 DECLARAŢIE UNICĂ privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice 212 A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUAB anexa nr.1 DECLARAŢIE UNICĂ privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice 212 A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Nume Iniţiala tatălui Cod de identificare fiscală

Mai mult

Declaratia Unica

Declaratia Unica Anexa nr.1 DECLARAŢIE UNICĂ privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Nume Iniţiala tatălui Cod de identificare fiscală

Mai mult

Anexa nr.1 DECLARAŢIE UNICĂ privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILUL

Anexa nr.1 DECLARAŢIE UNICĂ privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILUL Anexa nr.1 DECLARAŢIE UNICĂ privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Nume Iniţiala tatălui Cod de identificare fiscală

Mai mult

Declaraţie rectificativă Se completează cu X în cazul declaraţiilor rectificative I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Nume Venit scutit conform

Declaraţie rectificativă Se completează cu X în cazul declaraţiilor rectificative I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Nume Venit scutit conform Declaraţie rectificativă Se completează cu X în cazul declaraţiilor rectificative I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Nume Venit scutit conform convenției de evitare a dublei impuneri Opțiune privind

Mai mult

DECLARAŢIE privind veniturile realizate din străinătate Anul Anexa nr Declaraţie rectificativă Se completează cu X în cazul declaraţiilor rectif

DECLARAŢIE privind veniturile realizate din străinătate Anul Anexa nr Declaraţie rectificativă Se completează cu X în cazul declaraţiilor rectif DECLARAŢIE privind veniturile realizate din străinătate Anul Anexa nr.2 201 Declaraţie rectificativă Se completează cu X în cazul declaraţiilor rectificative I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Mai mult

D212Anexa1_ pdf

D212Anexa1_ pdf anexa nr.1 DECLARA IE UNIC privind impozitul pe venit i contribu iile sociale datorate de persoanele fizice 212 A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Nume Ini iala tat lui Cod de identificare fiscal

Mai mult

GHIDUL FISCAL AL CONTRIBUABILILOR CARE AU OBLIGAȚIA DE DECLARARE A VENITURILOR REALIZATE DIN ROMÂNIA

GHIDUL FISCAL AL CONTRIBUABILILOR CARE AU OBLIGAȚIA DE DECLARARE A VENITURILOR REALIZATE DIN ROMÂNIA GHIDUL FISCAL AL CONTRIBUABILILOR CARE AU OBLIGAȚIA DE DECLARARE A VENITURILOR REALIZATE DIN ROMÂNIA www.anaf.ro CUPRINS 1. Contribuabilii care au obligativitatea de depunere a declaraţiei privind veniturile

Mai mult

dec_200_2015.pdf

dec_200_2015.pdf Declara ie rectificativ Se completeaz cu X în cazul declara iilor rectificative I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Nume Prenume Venit scutit conform conven iei de evitare a dublei impuneri Op iune

Mai mult

anexa 1 formular 200 cu antet nou.pdf

anexa 1 formular 200 cu antet nou.pdf DECLARA IE privind veniturile realizate din România Anul 2 0 1 8 Anexa nr.1 200 Declara ie rectificativ Se completeaz cu X în cazul declara iilor rectificative I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Mai mult

Anexa nr.1 DECLARA IE UNIC privind impozitul pe venit i contribu iile sociale datorate de persoanele fizice A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Anexa nr.1 DECLARA IE UNIC privind impozitul pe venit i contribu iile sociale datorate de persoanele fizice A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Anexa nr.1 DECLARA IE UNIC privind impozitul pe venit i contribu iile sociale datorate de persoanele fizice A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Nume Ini iala tat lui Cod de identificare fiscal Prenume

Mai mult

anexa1_

anexa1_ Anexa nr.1 Procedura de stabilire a impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice și de emitere a deciziilor de impunere anuală 1. Stabilirea impozitului pe venitul/câștigul net anual

Mai mult

anexa1formular 200.pdf

anexa1formular 200.pdf Anexa nr.1 Agen ia Na ional de Administrare Fiscal DECLARA IE privind veniturile realizate din România 200 Declara Se completeaz cu X în cazul declara Anul 2 0 1 2 I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Mai mult

anexa1formular 201 decl privind venit din strainatete.pdf

anexa1formular 201  decl  privind venit din strainatete.pdf Agen ia Na ional de Administrare Fiscal DECLARA IE privind veniturile realizate din str in tate 201 Anul Declara ie rectificativ Se completeaz cu X în cazul declara iilor rectificative I. DATE DE IDENTIFICARE

Mai mult

Declaratia 200 (formular 200) - Declaratie de venit

Declaratia 200 (formular 200) - Declaratie de venit Declaratia 200 - Formular pentru anul 2013 (venituri realizate în 2012), conform Ordinului Pre edintelui Agen iei Na ionale de Administra ie Fiscal ( ANAF) nr. 24/2013, publicat în Monitorul Oÿcial nr.

Mai mult

ORDIN Nr. 2779/2017 din 28 septembrie 2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 110 "Declarație de regularizare/cerere de restituir

ORDIN Nr. 2779/2017 din 28 septembrie 2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 110 Declarație de regularizare/cerere de restituir ORDIN Nr. 2779/2017 din 28 septembrie 2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 110 "Declarație de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit reținut la sursă" EMITENT:

Mai mult

Declaratia 200 (formular 200) - Declaratie de venit

Declaratia 200 (formular 200) - Declaratie de venit Declaratia 200 - Formular pentru anul 2012 (venituri realizate în 2011), conform Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administraţie Fiscală nr. 233/01.02.2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea

Mai mult

ORDIN Nr. 1203/2018 din 10 mai 2018 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016

ORDIN Nr. 1203/2018 din 10 mai 2018 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 ORDIN Nr. 1203/2018 din 10 mai 2018 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor

Mai mult

010

010 020 DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ / DECLARAŢIE DE MENŢIUNI PENTRU PERSOANE FIZICE ROMÂNE 1. FELUL DECLARAŢIEI 1.1. Declaraţie de înregistrare i 1.2. Declaraţie de menţiuni i 2. Date de identificare

Mai mult

010

010 010 DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ / DECLARAŢIE DE MENŢIUNI PENTRU PERSOANE JURIDICE, ASOCIAŢII FAMILIALE ŞI ASOCIERI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ 1. FELUL DECLARAŢIEI 1.1. Declaraţie de înregistrare

Mai mult

dec_200_2016-EDITABIL.pdf

dec_200_2016-EDITABIL.pdf Declara ie rectificativ Se completeaz cu X în cazul declara iilor rectificative I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Nume Prenume Venit scutit conform conven iei de evitare a dublei impuneri Op iune

Mai mult

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 ORDIN Nr. 795/2016 din 19 februarie 2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) "Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al

Mai mult

Microsoft Word - dec_070_2013.doc

Microsoft Word - dec_070_2013.doc DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/ DECLARAŢIE DE MENŢIUNI pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere 070 Nr. de operator de date cu caracter

Mai mult

Anexa 1 procedura CAS si CASS din oficiu

Anexa 1 procedura CAS si CASS din oficiu Anexa nr. 1 Procedura privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice Cap.I. Dispoziţii generale 1. (1)

Mai mult

ANEXA 3 Norme de venit utilizate pentru impunerea veniturilor din activităţi agricole, precum şi norme de venit unitare pentru aplicarea prevederilor

ANEXA 3 Norme de venit utilizate pentru impunerea veniturilor din activităţi agricole, precum şi norme de venit unitare pentru aplicarea prevederilor ANEXA 3 Norme de venit utilizate pentru impunerea veniturilor din activităţi agricole, precum şi norme de venit unitare pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe

Mai mult

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca Serviciul de Coor

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca Serviciul de Coor MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca Serviciul de Coordonare şi Monitorizare a Colectării Veniturilor Bugetare

Mai mult

Microsoft Word - Revista_Universul_Juridic_nr_ _PAGINAT_.doc

Microsoft Word - Revista_Universul_Juridic_nr_ _PAGINAT_.doc Revista 118 Universul Juridic nr. 4, aprilie 2018, pp. 118-138 Actualitate legislativă III. ACTUALITATE LEGISLATIVĂ ABSTRACT Several codes were amended in April 2018: the Fiscal Code, the Fiscal Procedure

Mai mult

*Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 1*

*Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 1* *Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 1* ANEXA Nr. 2 INSTRUCȚIUNI pentru completarea formularului (300) Decont de taxă pe valoarea adăugată Formularul (300) Decont de taxă pe valoarea adăugată

Mai mult

Ordinul 1950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire pr

Ordinul 1950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire pr Ordinul 1950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa Ordinul 3386/2016

Mai mult

ANEXA 3 Norme de venit utilizate pentru impunerea veniturilor din activităńi agricole, precum şi norme de venit unitare pentru aplicarea prevederilor

ANEXA 3 Norme de venit utilizate pentru impunerea veniturilor din activităńi agricole, precum şi norme de venit unitare pentru aplicarea prevederilor ANEXA 3 Norme de venit utilizate pentru impunerea veniturilor din activităńi agricole, precum şi norme de venit unitare pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe

Mai mult

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ ORDIN nr. privind Procedura de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare

Mai mult

DECLARATIE PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT

DECLARATIE PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT Instructiuni pentru completarea formularului Declaratie privind impozitul pe profit cod 14.13.01.04 Declaratia se completeaza si se depune anual, de catre platitorii de impozit pe profit, dupa definitivarea

Mai mult

Ppt

Ppt MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE DIRECŢIA GENERALĂ PREZENTAREA PRINCIPALELOR MODIFICĂRI ALE CODULUI FISCAL 1 DOMENII DE REGLEMENTARE A. Impozitul pe profit B. Impozitul pe venit C. Impozitul pe veniturile

Mai mult

,_..,.,.,_,.,.- MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE..., ~ t>o'..' _.._.: t. Agenţia Naţională de ~~~ Administrare Fiscală Cabinet Preşedinte Str. Apolodor,

,_..,.,.,_,.,.- MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE..., ~ t>o'..' _.._.: t. Agenţia Naţională de ~~~ Administrare Fiscală Cabinet Preşedinte Str. Apolodor, ,_..,.,.,_,.,.- MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE..., ~ t>o'..' _.._.: t. Agenţia Naţională de ~~~ Administrare Fiscală Cabinet Preşedinte Str. Apolodor, nr. 17 sector 5, Bucureşti Tel : +021 312 24 29 Fax

Mai mult

Anexa 1

Anexa 1 Structura fişier XML pentru declaratia 200 pentru an >= 2015 Conform OPANAF nr.3605/ 2015 OPANAF nr.3883/ 24.12.2013 OPANAF nr. 24/ 2013 (universalcode= D200_A3.0.0,declaratie:v1 Data modificării Nr. crt.

Mai mult

Principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale I. Prevederi generale 1.1. (1) Entitățile prevăzute la art. 3 din

Principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale I. Prevederi generale 1.1. (1) Entitățile prevăzute la art. 3 din Principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale I. Prevederi generale 1.1. (1) Entitățile prevăzute la art. 3 din ordin întocmesc situații financiare anuale potrivit

Mai mult

Cititi pe stirile din constructii si piata imobiliara PROIECT HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice d

Cititi pe   stirile din constructii si piata imobiliara PROIECT HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice d Cititi pe www.arenaconstruct.ro stirile din constructii si piata imobiliara PROIECT HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,

Mai mult

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov Serviciul Asistenţă pe

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov Serviciul Asistenţă pe MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili CALENDARUL OBLIGAŢIILOR FISCALE

Mai mult

Raspunsuri la intrebarile frecvent adresate cu privire la plata dividendelor OMV Petrom S.A. pentru exercitiul financiar Incepand cu ce data p

Raspunsuri la intrebarile frecvent adresate cu privire la plata dividendelor OMV Petrom S.A. pentru exercitiul financiar Incepand cu ce data p Raspunsuri la intrebarile frecvent adresate cu privire la plata dividendelor OMV Petrom S.A. pentru exercitiul financiar 2017 1. Incepand cu ce data plateste OMV Petrom dividendele aferente exercitiului

Mai mult

DECONT DE TAXĂ PE VALOAREA ADĂUGATĂ anexa nr Perioada de raportare (luna/trimestru/semestru/an). Anul. Declaraţie depusă după anularea rezervei

DECONT DE TAXĂ PE VALOAREA ADĂUGATĂ anexa nr Perioada de raportare (luna/trimestru/semestru/an). Anul. Declaraţie depusă după anularea rezervei DECONT DE TAXĂ PE VALOAREA ADĂUGATĂ anexa nr. 1 300 Perioada de raportare (luna/trimestru/semestru/an). Anul. Declaraţie depusă după anularea rezervei verificării ulterioare. Temeiul legal pentru depunerea

Mai mult

ORDIN Nr. 2165/837/743/2019 din 10 mai 2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 112 "Dec

ORDIN Nr. 2165/837/743/2019 din 10 mai 2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 112 Dec ORDIN Nr. 2165/837/743/2019 din 10 mai 2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 112 "Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor

Mai mult

ORDIN Nr. 6/2017 din 24 mai 2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţ

ORDIN Nr. 6/2017 din 24 mai 2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţ ORDIN Nr. 6/2017 din 24 mai 2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile

Mai mult

Modificări aduse Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal

Modificări aduse Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal Modificări aduse Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal Am sumarizat în cele ce urmează cele mai importante modificări şi completări aduse de Hotărârea de Guvern nr. 284 / 27 aprilie 2017 (

Mai mult

a

a OpANAF nr. 607/2013 privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare Emitent AGENŢIA NAŢIONALĂ

Mai mult

Microsoft Word - Document3

Microsoft Word - Document3 HOTĂRÂRE Nr. 354/2018 din 16 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 EMITENT:

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci Bucureşti, Nr. 4c-2/566/2016 Plx 335/2016 BIROULUI PERMANENT

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci Bucureşti, Nr. 4c-2/566/2016 Plx 335/2016 BIROULUI PERMANENT PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci Bucureşti, 4.01.2017 4c-2/566/2016 Plx 335/2016 BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR Vă înaintăm, alăturat, raportul

Mai mult

ORDIN Nr. 1209/999/180/2018 din 30 ianuarie 2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a "Declarației pri

ORDIN Nr. 1209/999/180/2018 din 30 ianuarie 2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a Declarației pri ORDIN Nr. 1209/999/180/2018 din 30 ianuarie 2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale,

Mai mult

Microsoft Word - Document3

Microsoft Word - Document3 ORDIN Nr. 3006/2016 din 21 octombrie 2016 privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare EMITENT:

Mai mult

DECLARAȚIE DE AVERE Subsemnata, POPESCU RUXANDRA-IRINA, având funcția de prof. univ. dr. la FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE ȘI MANAGEMENT PUBLIC, domicili

DECLARAȚIE DE AVERE Subsemnata, POPESCU RUXANDRA-IRINA, având funcția de prof. univ. dr. la FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE ȘI MANAGEMENT PUBLIC, domicili DECLARAȚIE DE AVERE Subsemnata, POPESCU RUXANDRA-IRINA, având funcția de prof. univ. dr. la FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE ȘI MANAGEMENT PUBLIC, domiciliul în BUCUREȘTI, cunoscând prevederile art. 292 din

Mai mult

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit PROIECT Anexă Modificări ale Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit,

Mai mult

OUG 2 dec 2011 modif Cod fiscal

OUG  2  dec 2011 modif Cod fiscal GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal În vederea respectării angajamentelor asumate de Guvernul României în Scrisoarea de intenţie

Mai mult

ORDIN NR. 3386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 Declaraţie privind impozitul pe profit şi 120 Decont privind accizele - MO nr. 950 din 25.11.2016 Emitent AGENŢIA NAŢIONALĂ

Mai mult

Microsoft Word - GHIDULdecompletareacereriideinregistrare.doc

Microsoft Word - GHIDULdecompletareacereriideinregistrare.doc MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Bucureşti, Bd. Octavian Goga nr. 2, sector 3; Telefon: 320.60.13; Fax: 320.58.29; Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro G H I D U L

Mai mult

CALENDARUL OBLIGATIILOR FISCALE FEBRUARIE februarie, ultima zi pentru: - depunerea declaraţiei de menţiuni - formular 010 pentru schimbarea sis

CALENDARUL OBLIGATIILOR FISCALE FEBRUARIE februarie, ultima zi pentru: - depunerea declaraţiei de menţiuni - formular 010 pentru schimbarea sis CALENDARUL OBLIGATIILOR FISCALE FEBRUARIE 2016 1 - depunerea declaraţiei de menţiuni - formular 010 pentru schimbarea sistemului de impozitare de la impozitul pe veniturile microintreprinderilor la impozit

Mai mult

ORDIN Nr. 2493/2019 din 8 iulie 2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru mo

ORDIN Nr. 2493/2019 din 8 iulie 2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru mo ORDIN Nr. 2493/2019 din 8 iulie 2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor prevederi contabile EMITENT:

Mai mult

ORDIN Nr. 2011/2016 din 5 iulie 2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevede

ORDIN Nr. 2011/2016 din 5 iulie 2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevede ORDIN Nr. 2011/2016 din 5 iulie 2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind

Mai mult

112 DECLARAȚIE PRIVIND OBLIGAȚIILE DE PLATĂ A CONTRIBUȚIILOR SOCIALE, IMPOZITULUI PE VENIT ȘI EVIDENȚA NOMINALĂ A PERSOANELOR ASIGURATE Perioada de ra

112 DECLARAȚIE PRIVIND OBLIGAȚIILE DE PLATĂ A CONTRIBUȚIILOR SOCIALE, IMPOZITULUI PE VENIT ȘI EVIDENȚA NOMINALĂ A PERSOANELOR ASIGURATE Perioada de ra 112 DECLARAȚIE PRIVIND OBLIGAȚIILE DE PLATĂ A CONTRIBUȚIILOR SOCIALE, IMPOZITULUI PE VENIT ȘI EVIDENȚA NOMINALĂ A PERSOANELOR ASIGURATE Perioada de raportare Lună An Declarație rectificativă Declarație

Mai mult

Tax Alert noiembrie 2017 Sumar În data de 10 noiembrie 2017 a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență nr. 79/2017 privind modificarea

Tax Alert noiembrie 2017 Sumar În data de 10 noiembrie 2017 a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență nr. 79/2017 privind modificarea Sumar În data de 10 a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență nr. 79/2017 privind modificarea Codului fiscal, cu intrare in vigoare de la 1 ianuarie 2018. În stransă legatură cu OUG 79/2017,

Mai mult

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit Anexa Modificări și completări ale anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare

Mai mult

Cerere-declarație pe propria răspundere pentru acordarea stimulentului educațional (tichet social pentru grădiniță)

Cerere-declarație pe propria răspundere pentru acordarea stimulentului educațional (tichet social pentru grădiniță) ROM Â N I A Județul Olt Comuna Tătulești T. 0249 467 601 E. primariatatulesti@yahoo.com www.primariatatulesti.ro Anexa nr. 1 la Normele metodologice și procedura de acordare a tichetelor sociale pentru

Mai mult

Raspunsuri la intrebarile frecvent adresate cu privire la plata dividendelor SN Nuclearelectrica S.A. pentru exercitiul financiar Care este da

Raspunsuri la intrebarile frecvent adresate cu privire la plata dividendelor SN Nuclearelectrica S.A. pentru exercitiul financiar Care este da Raspunsuri la intrebarile frecvent adresate cu privire la plata dividendelor SN Nuclearelectrica S.A. pentru exercitiul financiar 2018 1. Care este data de la care SNN va plati dividendele catre actionarii

Mai mult

Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE 2017 Subsemnata, Badea Liana, având funcţia de director al Departamentului Doctrine Economice și Comunicare, domiciliul in

Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE 2017 Subsemnata, Badea Liana, având funcţia de director al Departamentului Doctrine Economice și Comunicare, domiciliul in Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE 2017 Subsemnata, Badea Liana, având funcţia de director al Departamentului Doctrine Economice și Comunicare, domiciliul in sect. 3, București, cunoscând prevederile art. 292

Mai mult

Microsoft Word - Proiect ordin site 2010.doc

Microsoft Word - Proiect ordin site 2010.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor

Mai mult

0897 bt + poze:Layout 1.qxd

0897 bt + poze:Layout 1.qxd PARTEA I Anul 178 (XXII) Nr. 897 LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Vineri, 31 decembrie 2010 SUMAR Nr. Pagina HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI 1.397. Hotărâre privind modelul, conținutul, modalitatea

Mai mult

PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării con

PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării con PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate,

Mai mult

Microsoft Word - omfp916.doc

Microsoft Word - omfp916.doc ORDIN Nr. 916/2016 din 21 iunie 2016 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR.

Mai mult

DECLARAŢIE DE INTERESE Anexa 2 Subsemnatul NEGREA TEODOR MIHAI, având funcţia de conferenţiar universitar la Academia de Studii Economice, domiciliat

DECLARAŢIE DE INTERESE Anexa 2 Subsemnatul NEGREA TEODOR MIHAI, având funcţia de conferenţiar universitar la Academia de Studii Economice, domiciliat DECLARAŢIE DE INTERESE Anexa 2 Subsemnatul NEGREA TEODOR MIHAI, având funcţia de conferenţiar universitar la Academia de Studii Economice, domiciliat în Bucureşti, cunoscând prevederile art. 292 din Codul

Mai mult

Microsoft Word - DECLARAŢIE DE AVERE 2018 (1).docx

Microsoft Word - DECLARAŢIE DE AVERE 2018 (1).docx DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, Năstase Virginia, având funcţia de Director la Direcţia Socială, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere

Mai mult

Microsoft Word - Anexa_1_Formular_Declaratie_Avere (10).doc

Microsoft Word - Anexa_1_Formular_Declaratie_Avere (10).doc Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul Dragomir Carlo Marius, având funcţia de Director la CPC Predeal CNP, domiciliul Bucuresti, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii,

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, CRISTINA BRÂNZILĂ, în calitate de participant în proiecte cu finanţare europeană la Academia de Studii Economice din B

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, CRISTINA BRÂNZILĂ, în calitate de participant în proiecte cu finanţare europeană la Academia de Studii Economice din B DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, CRISTINA BRÂNZILĂ, în calitate de participant în proiecte cu finanţare europeană la Academia de Studii Economice din Bucureşti, CNP 2620529400027, domiciliat în strada Făinari

Mai mult

Microsoft Word - Formular.electronic_Declaratie_Avere.iun 2015.lei

Microsoft Word - Formular.electronic_Declaratie_Avere.iun 2015.lei Anexa 1 DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul Adrian Dumitru Tantau, având functia de Decan, Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare in limbi straine, de la ASE Bucuresti, domiciliul in Bucuresti,

Mai mult

QA Dividende RO_rev_ _rev pg-l_Clean

QA Dividende RO_rev_ _rev pg-l_Clean Raspunsuri la intrebarile frecvent adresate cu privire la plata dividendelor OMV Petrom S.A. pentru exercitiul financiar 2016 1. Incepand cu ce data plateste OMV Petrom dividendele aferente exercitiului

Mai mult

Microsoft Word - declaratie avere_oana carnicianu 2016

Microsoft Word - declaratie avere_oana carnicianu 2016 Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, CARNICIA OANA MIOARA, având funcţia de SECRETARA la BIROUL ERASMUS+, DIRECTIA DE RELATII INTERNATIONALE, domiciliul in Bucureşti, cunoscând prevederile art. 292

Mai mult

Microsoft Word - Declaratie_Avere 2012

Microsoft Word - Declaratie_Avere 2012 Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul ISTUDOR NICOLAE, având funcţia de PRORECTOR, la ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, cu domiciliul in BUCUREŞTI, cunoscând prevederile art. 292 din Codul

Mai mult

Microsoft Word - AB_Anexa 1 Formular_Declaratie_Avere L _mail

Microsoft Word - AB_Anexa 1 Formular_Declaratie_Avere L _mail Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, BARA Adela având funcţia de Prof.univ.dr. la Departamentul de Informatica Ecnomica, Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica CNP

Mai mult

Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul(a) GHEORGHIŢĂ MIRCEA, având funcţ ia de membru al echipei de cercetare in contractul 513/ , Stabilire

Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul(a) GHEORGHIŢĂ MIRCEA, având funcţ ia de membru al echipei de cercetare in contractul 513/ , Stabilire Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul(a) GHEORGHIŢĂ MIRCEA, având funcţ ia de membru al echipei de cercetare in contractul 513/14.11.2011, Stabilirea pragului de rentabilitate si evaluarea riscului economic

Mai mult

Microsoft Word - cotfas_liviu_declaratie_avere.docx

Microsoft Word - cotfas_liviu_declaratie_avere.docx Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, Liviu-Adrian COTFAS, având funcția de cercetător la Academia de Studii Economice București (Proiectul Modelarea empirică şi dezvoltarea experimentală a instrumentelor

Mai mult

ORDIN Nr. 1369/2019 din 21 mai 2019 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificațiilor pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere

ORDIN Nr. 1369/2019 din 21 mai 2019 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificațiilor pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere ORDIN Nr. 1369/2019 din 21 mai 2019 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificațiilor pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanță în anul 2018 a declarației unice privind

Mai mult

Microsoft Word - Trifu Anca Florentina Formular_Declaratie_Avere_2014

Microsoft Word - Trifu Anca Florentina   Formular_Declaratie_Avere_2014 Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, TRIFU ANCA FLORENTINA, având funcţia de SECRETAR ŞEF la FACULTATEA, FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI, domiciliul Bucureşti, cunoscând prevederile

Mai mult

Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, Cristina Crişan - Hăbean, având funcţia de Administrator financiar la Academia de Studii Economice din Bucureş

Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, Cristina Crişan - Hăbean, având funcţia de Administrator financiar la Academia de Studii Economice din Bucureş Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, Cristina Crişan - Hăbean, având funcţia de Administrator financiar la Academia de Studii Economice din Bucureşti, domiciliul Bucureşti, cunoscând prevederile art.

Mai mult

Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, HRISTACHE DIANA ANDREIA, având funcţia de PRODECAN, la FACULTATEA DE ECONOMIE, domiciliul in Bucur

Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, HRISTACHE DIANA ANDREIA, având funcţia de PRODECAN, la FACULTATEA DE ECONOMIE, domiciliul in Bucur Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, HRISTACHE DIANA ANDREIA, având funcţia de PRODECAN, la FACULTATEA DE ECONOMIE, domiciliul in Bucuresti, sector 6, cunoscând prevederile art. 292 din

Mai mult

Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE 2018 Subsemnata, Badea Liana, având funcţia de director al Departamentului Doctrine Economice și Comunicare, din cadrul Ac

Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE 2018 Subsemnata, Badea Liana, având funcţia de director al Departamentului Doctrine Economice și Comunicare, din cadrul Ac Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE 2018 Subsemnata, Badea Liana, având funcţia de director al Departamentului Doctrine Economice și Comunicare, din cadrul Academiei de Studii Economice din, domiciliată în, cunoscând

Mai mult

Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheat

Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheat Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară Sectorul

Mai mult

Microsoft Word - Declaratie_Avere Buiuc Gianina

Microsoft Word - Declaratie_Avere Buiuc Gianina Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Buiuc Gianina, având funcţia de Sef Compartiment Managementul Calitatii si Control Intern Managerial la Academia de Studii Economice Bucuresti, domiciliul

Mai mult

Nr.49/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Jude Eugenia Maria, având funcţia de Inspector de munca la Inspectoratul Teritorial de Mu

Nr.49/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Jude Eugenia Maria, având funcţia de Inspector de munca la Inspectoratul Teritorial de Mu Nr.49/03.06.2019 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Jude Eugenia Maria, având funcţia de Inspector de munca la Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj, CNP, domiciliul Loc. Turda, Jud. Cluj. cunoscând

Mai mult

Tradeville - Date Financiare 2015

Tradeville - Date Financiare 2015 2018 1 TRADEVILLE SA Tip situatie financiara: VM Bucuresti, Sector 3 Forma de proprietate: 34 Calea Vitan, Nr. 6A, Bloc B, Tronson B, et. 3 Societati comerciale pe actiuni Numar din Registrul Comertului:

Mai mult