PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării con

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării con"

Transcriere

1 PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare În conformitate cu prevederile art.1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (2) și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările și completările ulterioare, În baza prevederilor art.4 alin.(3) lit.b) din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din ședința din data de Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea instrucțiune: Art. I. - Instrucţiunea Autorității de Supraveghere Financiară nr.2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 29 iulie 2016, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 2 alineatul (1), partea introductivă a literei c) se modifică și va avea următorul cuprins: c) pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF - SIIF ce aplică prevederile Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 40/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare: 2. La articolul4, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: (3) Entităţile înscriu la rândul 20 "Salarii şi indemnizaţii" din cadrul formularului A. "Situaţia veniturilor şi cheltuielilor", rândul 33 "Salarii" din cadrul formularului B. "Situaţia veniturilor şi cheltuielilor", respectiv rândul 19 "Salarii şi indemnizaţii" din cadrul formularului "Contul de profit şi pierdere", toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale. La aceleaşi rânduri va fi cuprinsă şi contravaloarea biletelor de valoare acordate salariaţilor în baza Pagină 1 din 30

2 prevederilor Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Informaţiile reprezentând contravaloarea biletelor de valoare acordate salariaţilor sunt prezentate, de asemenea, în cadrul formularului "Date informative" (cod 30). 3. În cadrul anexei nr. 1, formularul "SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII" (cod 10) se modifică şi se înlocuieşte conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta instrucţiune. 4. În cadrul anexei nr. 1, formularul A. SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR (cod 20) se modifică şi se înlocuieşte conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta instrucţiune. 5. În cadrul anexei nr. 1, formularul DATE INFORMATIVE (cod 30) se modifică şi se înlocuieşte conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta instrucţiune. 6. În cadrul anexei nr. 3, formularul DATE INFORMATIVE (cod 30) se modifică şi se înlocuieşte conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta instrucţiune. Art. II. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul şi pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară Leonardo Badea București, Nr. Pagină 2 din 30

3 Anexa nr.1 Formularul SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII (cod 30) din anexa nr.1 la Instrucțiunea ASF nr.2/2016 FORMATUL RAPORTĂRILOR CONTABILE LA 30 IUNIE PENTRU ENTITĂŢILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ŞI SUPRAVEGHEATE DE ASF - SIIF, CU EXCEPŢIA ORGANISMELOR DE PLASAMENT COLECTIV CE NU SUNT CONSTITUITE PRIN ACT CONSTITUTIV SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30 iunie cod 10 A. B. Denumirea elementului Nr. rd. Sold la: 1 ianuarie - lei - 30 iunie A B 1 2 ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct ) 01 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct ) III. ACTIVE BIOLOGICE (ct ) 03 IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct * * * * * *) ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 04) 05 ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI (ct / ) II.CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct. 2675* * * * * * ** - 495* + 452** ** + 437** ** ** + 444** ** + 447** ** *), din Pagină 3 din 30

4 - creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul perioadei de raportare 08 C. D. E. F. G. H. I. III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 09 (ct din ct ) IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI (din ct ct ) ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd ) CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd ) Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct *) 2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct *) DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct *** *** *** + 437*** *** *** + 444*** + 445*** + 447*** *** *** ) ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE 16 NETE (rd ) TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd ) DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct *** *** *** + 437*** *** *** + 444*** + 446*** + 447*** *** *** ) PROVIZIOANE 19 (ct ) VENITURI IN AVANS (rd ) Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) (rd ) Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) 22 Pagină 4 din 30

5 J. 1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd ) Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) (rd ) 3.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) 3.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) CAPITAL ŞI REZERVE I. CAPITAL 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) Capital subscris nevărsat (ct. 1011) Capital subscris reprezentând datorii financiare 1 (ct. 1021) Ajustări ale capitalului social (ct. 1022) 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) Sold C 33 Sold D 34 Sold C 35 Sold D 36 TOTAL (rd ) 37 II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 38 III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 39 IV. REZERVE 1. Rezerve legale (ct. 1061) Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) Alte rezerve (ct. 1068) 42 TOTAL (rd. 34 la 42) 43 Diferenţe de curs valutar din Sold C 44 conversia situaţiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă Sold D 45 funcţională (ct. 1072) Acţiuni proprii (ct. 109) 46 Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de 47 capitaluri proprii (ct. 141) Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri 48 proprii (ct. 149) V. REZULTAT REPORTAT, CU Sold C 49 EXCEPŢIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN Sold D 50 Pagină 5 din 30

6 ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117) VI. REZULTAT REPORTAT Sold C 51 PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 Sold D (ct. 118) 52 VII. PROFITUL SAU PIERDEREA Sold C 53 LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) Sold D 54 Repartizarea profitului (ct. 129) 55 CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd ) 1 În acest cont se evidenţiază acţiunile care, din punctul de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare. *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. Administrator Numele şi prenumele Semnătura Întocmit Numele şi prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora. Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportarea contabilă semestrială se completează astfel: - director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii; sau - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, potrivit legii. Pagină 6 din 30

7 Anexa nr.2 Formularul A. SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR (cod 20) din anexa nr.1 la Instrucțiunea ASF nr.2/2016 A. SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR la data de 30 iunie (formatul utilizat de către toate entităţile, cu excepţia organismelor de plasament colectiv constituite prin act constitutiv) cod 20 - lei - Perioada de Nr. raportare Denumirea indicatorilor rd. An precedent An curent A B 1 2 Cifra de afaceri netă (rd ) 01 Venituri din activitatea curentă 1. (ct ) 02 Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411) 03 Venituri din producţia de imobilizări şi investiţii imobiliare (rd ) 04 Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi corporale (ct ) 05 Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 06 Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate 3. cedării) deţinute în vederea vânzării (ct. 753) 07 Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale 4. (ct. 755) Venituri din investiţii imobiliare (ct. 756) Venituri din active biologice şi produse agricole (ct. 757) 10 Venituri din subvenţii de exploatare (ct ) Alte venituri din exploatare (ct. 758), din 12 - venituri din subvenţii pentru investiţii (ct. 7584) 13 - câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587) 14 VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd la 12) 15 Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602) Alte cheltuieli materiale (ct ) 17 Cheltuieli privind energia şi apa (ct. 605) 18 Cheltuieli cu personalul (rd ), din 19 a) Salarii şi indemnizaţii (ct ) 20 b) Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (ct. 645) 21 Pagină 7 din 30

8 11. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investiţiile imobiliare şi activele biologice evaluate 22 la cost (rd ) a.1) Cheltuieli (ct ) 23 a.2) Venituri (ct ) 24 b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd ) 25 b.1) Cheltuieli (ct ) 26 b.2) Venituri (ct ) 27 Alte cheltuieli de exploatare (rd. 29 la 37) Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct ) Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635) Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile 32 destinate cedării) deţinute în vederea vânzării (ct. 653) Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi 33 corporale (ct. 655) Cheltuieli privind investiţiile imobiliare (ct. 656) Cheltuieli privind activele biologice şi produsele agricole (ct. 657) Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) Alte cheltuieli (ct ) 37 Ajustări privind provizioanele (rd ) 38 - Cheltuieli (ct. 6812) 39 - Venituri (ct. 7812) 40 CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd ) 41 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd ) 42 - Pierdere (rd ) Venituri din acţiuni deţinute la filiale (ct. 7611) 44 Venituri din acţiuni deţinute la entităţi asociate şi entităţi 14. controlate în comun (ct. 7612) 45 Venituri din operaţiuni cu titluri şi alte instrumente financiare 15. (ct. 762) Venituri din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 763) Venituri din diferenţe de curs valutar (ct. 765) 48 Venituri din dobânzi (ct. 766*) din care, veniturile obţinute de la entităţile din grup 50 Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) Pagină 8 din

9 20. Venituri din investiţii financiare pe termen scurt (ct. 7615) Alte venituri financiare (ct ) 53 VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd ) 54 Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd ) Cheltuieli (ct. 686) 56 - Venituri (ct. 786) 57 Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente 23. financiare (ct. 661) Pierderi aferente instrumentelor derivate (ct. 6643) 59 Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*) din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile din grup 61 Alte cheltuieli financiare (ct ) CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd ) PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): - Profit (rd ) 64 - Pierdere (rd ) 65 VENITURI TOTALE (rd ) 66 CHELTUIELI TOTALE (rd ) PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): - Profit (rd ) - Pierdere (rd ) Impozitul pe profit curent (ct. 691) Impozitul pe profit amânat (ct. 692) Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792) Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 73 PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE: Profit (rd ) 74 - Pierdere (rd ) (rd ) *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. La rândul 20 se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice" Pagină 9 din 30

10 Administrator Numele şi prenumele Semnătura Întocmit Numele şi prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora. Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportarea contabilă semestrială se completează astfel: - director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii; sau - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, potrivit legii. Pagină 10 din 30

11 Anexa nr.3 Formularul DATE INFORMATIVE (cod 30) din anexa nr.1 la Instrucțiunea ASF nr.2/2016 DATE INFORMATIVE la data de 30 iunie cod 30 - lei - I. Date privind rezultatul înregistrat Nr. rd. Nr. unităţi Sume A B 1 2 Unităţi care au înregistrat profit 01 Unităţi care au înregistrat pierdere 02 Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 03 II. Date privind plăţile restante Nr. rd. Total (col ) Pentru activitatea curentă Din Pentru activitatea de investiţii A B Plăţi restante - total (rd la ), din 04 Furnizori restanţi - total (rd. 06 la 08), din 05 - peste 30 de zile 06 - peste 90 de zile 07 - peste 1 an 08 Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - 09 total (rd. 10 la 14), din - contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de 10 angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate - contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de 11 sănătate - contribuţia pentru pensia suplimentară 12 - contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj 13 - alte datorii sociale 14 Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi 15 alte fonduri Obligaţii restante faţă de alţi creditori 16 Pagină 11 din 30

12 Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul 17 de stat Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la 18 bugetele locale Credite bancare nerambursate la scadenţă - total (rd la 22), din - restante după 30 de zile 20 - restante după 90 de zile 21 - restante după 1 an 22 Dobânzi restante 23 III. Număr mediu de salariaţi Nr. 30 iunie an rd. precedent 30 iunie an curent A B 1 2 Număr mediu de salariaţi 24 Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul 25 perioadei, respectiv la data de 30 iunie IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Nr. Subvenţii încasate şi creanţe restante rd. Sume A B 1 Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în 26 concesiune, din - redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite 27 la bugetul de stat Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat 28 Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat 29 Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) 30 Venituri brute din servicii plătite către persoane 31 nerezidente, din - impozitul datorat la bugetul de stat 32 Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, 33 din - impozitul datorat la bugetul de stat 34 Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din 35 - subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare 36 aferente activelor - subvenţii aferente veniturilor, din 37 - subvenţii pentru stimularea, ocupării forţei de 38 muncă*) Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele 39 normative în vigoare, din - creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar 40 sau integral de stat Pagină 12 din 30

13 - creanţe restante de la entităţi din sectorul 41 privat V. Bilete de valoare Nr. rd. Sume A B 1 Contravaloarea biletelor de valoare acordate 42 salariaţilor Contravaloarea biletelor de valoare acordate altor 43 categorii de beneficiari, alții decât salariații VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de Nr. 30 iunie an cercetare-dezvoltare **) rd. precedent 30 iunie an curent A B 1 2 Cheltuieli de cercetare-dezvoltare 44 - după surse de finanţare (rd , din 45 - din fonduri publice 46 - din fonduri private 47 - după natura cheltuielilor (rd , din 48 - cheltuieli curente 49 - cheltuieli de capital 50 VII. Cheltuieli de inovare ***) Nr. 30 iunie an rd. precedent 30 iunie an curent A B 1 2 Cheltuieli de inovare 51 Nr. 30 iunie an VIII. Alte informaţii 30 iunie an curent rd. precedent A B 1 2 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct ), din - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente 53 pentru imobilizări necorporale (din ct.4094) - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente 54 pentru imobilizări necorporale (din ct.4094) Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct ) - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente 56 pentru imobilizări corporale (din ct.4093) - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente 57 pentru imobilizări corporale (din ct.4093) Imobilizări financiare, în sume brute (rd ), din 58 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în 59 sume brute (rd. 60 la 66), din - acţiuni cotate emise de rezidenţi 60 - acţiuni necotate emise de rezidenţi 61 - părţi sociale emise de rezidenţi 62 Pagină 13 din 30

14 - obligaţiuni emise de rezidenţi 63 - acţiuni şi unităţi de fond emise de organismele de plasament colectiv rezidente, din 64 - acţiuni - unităţi de fond - acţiuni şi părţi sociale emise de nerezidenţi 65 - obligaţiuni emise de nerezidenţi 66 Creanţe imobilizate, în sume brute (rd ), din 67 - creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute (din 68 ct. 267) - creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 69 Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct ), din - creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi neasimilate, în sume brute în 71 relație cu nefiliații nerezidenți (din ct din ct din ct din ct. 418) - creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi neasimilate, în sume brute în 72 relație cu afiliații nerezidenți (din ct din ct din ct din ct. 418) Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din 73 ct din ct din ct. 413) Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate 74 (ct ) Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct ), (rd. 76 la 80), din - creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct ) - creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct ) - subvenţii de încasat (ct. 445) 78 - fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct ) - alte creanţe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482) 80 Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile din grup (ct ) - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din 82 care : - creanțe comerciale cu entități afiliate 83 nerezidente (din ct.451) Pagină 14 din 30

15 Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct din ct din ct din ct din ct din ct din ct din ct din ct din ct din ct. 4482) Creanţe din operaţiuni cu instrumente derivate (ct ) Alte creanţe (ct ), 86 (rd. 87 la 89), din - decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind capitalul şi 87 decontări din operaţii în participaţie (ct ) - alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât creanţele în legătură 88 cu instituţiile publice (instituţiile statului) (din ct din ct din ct. 473) - sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, 89 acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461) Dobânzi de încasat (ct. 5187), din 90 - de la nerezidenţi 91 Valoarea împrumuturilor acordate entităţilor 92 Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct din ct. 508), (rd. 94 la 100), din - acţiuni cotate emise de rezidenţi 94 - acţiuni necotate emise de rezidenţi 95 - părţi sociale emise de rezidenţi 96 - obligaţiuni emise de rezidenţi 97 - acţiuni şi unităţi de fond emise de organismele de plasament colectiv rezidente, din 98 - acţiuni - unităţi de fond - acţiuni emise de nerezidenţi 99 - obligaţiuni emise de nerezidenţi 100 Alte valori de încasat (ct ) 101 Casa în lei şi în valută (rd ), din în lei (ct. 5311) în valută (ct. 5314) 104 Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd ), din - în lei (ct. 5121), din conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente în valută (ct. 5124), din 108 Pagină 15 din 30

16 - conturi curente în valută deschise la bănci 109 nerezidente Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd ), din - sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori 111 de încasat, în lei (ct ) - sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din 112 ct ) Datorii (rd ), din Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru 114 care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct.519), din - în lei în valută 116 Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct.162), din în lei în valută 119 Credite de la trezoreria statului şi dobânzile aferente 120 (ct din ct. 1682) Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct ), (rd ), din - în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în 122 funcţie de cursul unei valute - în valută 123 Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 124 Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct ), din - datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienţi externi şi alte conturi asimilate, în sume brute 126 (din ct din ct din ct din ct din ct din ct din ct. 419) Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate 127 (ct ) Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct ), (rd. 129 la 132), din - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct ) - datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct ) Pagină 16 din 30

17 - fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct ) - alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481) 132 Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile din grup (ct ), din - datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din 134 ct.451), din - cu scadența inițială mai mare de un an datorii comerciale cu entități afiliater nerezidente indiferent de scadență (din ct.451) 136 Sume datorate acţionarilor/asociaților (ct. 455), din sume datorate acționarilor/asociaților 138 persoane fizice - sume datorate acționarilor/asociaților 139 persoane juridice Datorii din operaţiuni cu instrumente derivate (ct ) Alte datorii (ct ), (rd. 142 la 146), din decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind capitalul, 142 dividende şi decontări din operaţii în participaţie (ct ) - alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului) 3) 143 (din ct din ct din ct. 473) - subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472) vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare 145 şi investiţii pe termen scurt (ct ) - venituri în avans aferente activelor primite prin 146 transfer de la clienţi (ct. 478) Dobânzi de plătit (ct. 5186), din către nerezidenți 148 Valoarea împrumuturilor primite de la entităţi 149 Capital subscris vărsat (ct. 1012), din acţiuni cotate 4) acţiuni necotate 5) părţi sociale capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct. 1012) 154 Brevete şi licenţe (din ct. 205) 155 IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii Nr. 30 iunie an rd. precedent 30 iunie an curent A B 1 2 Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 156 Pagină 17 din 30

18 X. Capital social vărsat Capital social vărsat (ct. 1012) 6) (rd a 164), din Nr. rd. - deţinut de societăţile cu capital de stat, din cu capital integral de stat; cu capital majoritar de stat; cu capital minoritar de stat; deţinut de societăţile cu capital privat deţinut de persoane fizice deţinut de alte entităţi 164 XI. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane Nr. juridice****) rd. A Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice 165 (la valoarea nominală), din - creanţe preluate prin cesionare de la persoane 166 juridice afiliate Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice 167 (la cost de achiziţie), din - creanţe preluate prin cesionare de la persoane 168 juridice afiliate XII. Repartizări interimare de dividende conform 169 Legii nr.31/ dividende interimare repartizate iunie an precedent Suma % (Col. (Col. 1) 2) 30 iunie an curent Suma (Col. 3) 157 X X B Perioada precedentă de raportare Sume % (Col. 4) Perioadă curentă de raportare *) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. ***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr /2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr /2003/cE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 267 din 14 august Pagină 18 din 30

19 ****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se completează atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se au în vedere prevederile Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 1 ) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate şi aferente spaţiilor comerciale aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.) 2 ) Valoarea înscrisă la rândul datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din nu se calculează prin însumarea valorilor de rândurile cu scadența inițială mai mare de un an și datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451). 3 ) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului ) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra entităţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii. 5 ) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra entităţilor, care nu sunt tranzacţionate. 6 ) La secţiunea "X. Capital social vărsat" la rd în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd În formularul "Date informative" (cod 30), la rândurile 01, 02 şi 03 coloana 1, entităţile care au în subordine subunităţi vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora. Rândul 03 coloana 1 din formularul "Date informative" se completează numai de entităţile care la sfârşitul perioadei de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero). La rândurile privind plăţile restante din formularul "Date informative" (cod 30) se înscriu sumele care la data de 30 iunie au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative. La rândurile42-43 din formularul "Date informative" (cod 30) se va cuprinde contravaloarea biletelor de valoare acordate salariaţilor în baza prevederilor nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare.. Administrator Numele şi prenumele Semnătura Întocmit Numele şi prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional Pagină 19 din 30

20 Anexa nr.4 Formularul DATE INFORMATIVE (cod 30) din anexa nr.3 la Instrucțiunea ASF nr.2/2019 DATE INFORMATIVE la data de 30 iunie cod 30 - lei - I. Date privind rezultatul înregistrat Nr. Nr. unităţi Sume rd. A B 1 2 Unităţi care au înregistrat profit 01 Unităţi care au înregistrat pierdere 02 Unităţi care nu au înregistrat nici 03 profit, nici II. Date privind plăţile restante Nr. rd. Total (col ) Din Pentru activitatea curentă Pentru activitatea de investiţii A B Plăţi restante - total (rd la ), din Furnizori restanţi - total (rd. 06 la 05 08), din - peste 30de zile 06 - peste 90 de zile 07 - peste 1 an 08 Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 1a 09 14), din - contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, 10 salariaţi şi alte persoane asimilate Pagină 20 din 30

21 - contribuţii pentru fondul 11 asigurărilor sociale de sănătate - contribuţia pentru pensia 12 suplimentară - contribuţii pentru bugetul 13 asigurărilor pentru şomaj - alte datorii sociale 14 Obligaţii restante faţă de bugetele 15 fondurilor speciale şi alte fonduri Obligaţii restante faţă de alţi 16 creditori Impozite şi taxe neplătite la 17 termenul stabilit la bugetul de stat Impozite şi taxe neplătite la 18 termenul stabilit la bugetele locale Credite bancare nerambursate la scadenţă - total (rd. 20 la 22), din 19 - restante după 30de zile 20 - restante după 90 de zile 21 - restante după 1 an 22 Dobânzi restante 23 III. Număr mediu de salariaţi Nr. 30 iunie an rd. precedent 30 iunie an curent A B 1 2 Număr mediu de salariaţi 24 Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, 25 respectiv la data de 30 iunie IV. Redevenţe plătite în cursul Nr. perioadei de raportare. Subvenţii Sume rd. încasate şi creanţe restante A B 1 Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru 26 bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din - redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul 27 de stat Redevenţă minieră plătită la bugetul 28 de stat Redevenţă petrolieră plătită la 29 bugetul de stat Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) 30 Pagină 21 din 30

22 Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din 31 - impozitul datorat la bugetul de stat 32 Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din 33 statele membre ale Uniunii Europene, din - impozitul datorat la bugetul de stat 34 Subvenţii încasate în cursul 35 perioadei de raportare, din - subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente 36 activelor - subvenţii aferente veniturilor, din 37 - subvenţii pentru stimularea 38 ocupării forţei de muncă*) Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în 39 actele normative în vigoare, din - creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de 40 stat - creanţe restante de la entităţi din 41 sectorul privat Nr. V. Bilete de valoare Sume rd. A B 1 Contravaloarea biletelor de valoare 42 acordate salariaţilor Contravaloarea biletelor de valoare acordate altor categorii de 43 beneficiari, alții decât salariații VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetaredezvoltare**) Nr. rd. 30 iunie an precedent 30 iunie an curent A B 1 2 Cheltuieli de cercetare-dezvoltare 44 - după surse de finanţare, din 45 - din fonduri publice 46 - din fonduri private 47 - după natura cheltuielilor, din 48 - cheltuieli curente 49 - cheltuieli de capital 50 Pagină 22 din 30

23 Nr. 30 iunie an VII. Cheltuieli de inovare***) 30 iunie an curent rd. precedent A B 1 2 Cheltuieli de inovare 51 VIII. Alte informaţii Nr. 30 iunie an rd. precedent 30 iunie an curent A B 1 2 Avansuri acordate pentru 52 imobilizări necorporale (ct. 4094) Avansuri acordate pentru 53 imobilizări corporale (ct. 4093) Imobilizări financiare, în sume 54 brute (rd ), din Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri 55 imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din - acţiuni cotate emise de rezidenţi 56 - acţiuni necotate emise de rezidenţi 57 - părţi sociale emise de rezidenţi 58 - obligaţiuni emise de rezidenţi 59 - acţiuni şi unităţi de fond emise de organismele de plasament colectiv 60 rezidente, din - acţiuni - unităţi de fond - acţiuni şi părţi sociale emise de 61 nerezidenţi - obligaţiuni emise de nerezidenţi 62 Creanţe imobilizate, în sume brute 63 (rd ), din - creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, a căror decontare 64 se face în funcţie de cursul unei valute (din ct. 267) - creanţe imobilizate în valută (din 65 ct. 267) Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi 66 asimilate, în sume brute (ct ), din - creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în 67 sume brute (din ct din ct din ct din ct. 418) Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct din 68 ct din ct. 413) Pagină 23 din 30

24 Creanţe în legătură cu personalul şi 69 conturi asimilate (ct ) Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct ), (rd. 92 la 96), din - creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct ) - creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct ) - subvenţii de încasat (ct. 445) 73 - fonduri speciale - taxe şi 74 vărsăminte asimilate (ct. 447) - alte creanţe în legătură cu bugetul 75 statului (ct. 4482) Creanţele entităţii în relaţiile cu 76 entităţile din grup (ct. 451) Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct din ct din ct din ct din ct din ct din ct din ct din ct din ct din ct. 4482) Creanţe din operaţiuni cu instrumente derivate (ct ) Alte creanţe (ct ), (rd. 1011a 103), 79 din - decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind 80 capitalul şi decontări din operaţii în participaţie (ct ) - alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât creanţele în 81 legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului) (din ct din ct din ct. 473) - sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" 82 reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi Pagină 24 din 30

25 nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461) Dobânzi de încasat (ct. 5187), din 83 - de la nerezidenţi 84 Valoarea împrumuturilor acordate 85 entităţilor Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct din ct ), (rd. 108 la 114), din - acţiuni cotate emise de rezidenţi 87 - acţiuni necotate emise de rezidenţi 88 - părţi sociale emise de rezidenţi 89 - obligaţiuni emise de rezidenţi 90 - acţiuni şi unităţi de fond emise de organismele de plasament colectiv 91 rezidente, din - acţiuni - unităţi de fond - acţiuni emise de nerezidenţi 92 - obligaţiuni emise de nerezidenţi 93 Alte valori de încasat (ct ) Casa în lei şi în valută (rd ), din - în lei (ct. 5311) 96 - în valută (ct. 5314) 97 Conturi curente la bănci în lei şi în 98 valută (rd ), din - în lei (ct. 5121), din 99 - conturi curente în lei deschise la 100 bănci nerezidente - în valută (ct. 5124), din conturi curente în valută deschise 102 la bănci nerezidente Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd ), din sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în 104 lei (ct ) - sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct ) Datorii (rd ), din Pagină 25 din 30

26 Credite bancare externe pe termen scurt (din ct. 519), (rd ), 107 din - în lei în valută 109 Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct ), (rd ), din - în lei în valută 112 Credite bancare externe pe termen lung (ct.162), (rd ), din în lei în valută 115 Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct ), (rd ), din - în lei în valută 118 Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct ), (rd ), din - în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de 120 cursul unei valute - în valută 121 Valoarea concesiunilor primite (din 122 ct. 167) Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct ), din - datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienţi externi şi alte conturi asimilate, în sume 124 brute (din ct din ct din ct din ct din ct din ct. 419) Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct ) Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul 126 statului (ct Pagină 26 din 30

27 ), (rd. 167 la 170), din - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct ) - datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct ) - fonduri speciale - taxe şi 129 vărsăminte asimilate (ct. 447) - alte datorii în legătură cu bugetul 130 statului (ct. 4481) Datoriile entităţii în relaţiile cu 131 entităţile din grup (ct. 451) Sume datorate acţionarilor/asociaților (ct. 455), din sume datorate acționarilor/asociaților 133 persoane fizice - sume datorate acționarilor/asociaților 134 persoane juridice Alte datorii (ct ), (rd. 175 la 179), din - decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind 136 capitalul, dividende şi decontări din operaţii în participaţie (ct ) - alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în 137 legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului) 2) (din ct din ct din ct. 473) - subvenţii nereluate la venituri (din 138 ct. 472) - vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe 139 termen scurt (ct ) - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct ) Dobânzi de plătit (ct. 5186) 141 Valoarea împrumuturilor primite de 142 la entităţi Pagină 27 din 30

28 Capital subscris vărsat (ct. 1012), 143 din - acţiuni cotate 3) acţiuni necotate 4) părţi sociale capital subscris vărsat de 147 nerezidenţi (din ct. 1012) Brevete şi licenţe (din ct. 205) 148 IX. Informaţii privind cheltuielile Nr. 30 iunie an 30 iunie an curent cu colaboratorii rd. precedent A B 1 2 Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 149 X. Capital social vărsat Nr. rd. 30 iunie an precedent Suma (Col. 1) Pagină 28 din 30 % (Col. 2) 30 iunie an curent Suma (Col. 3) % (Col. 4) Capital social vărsat (ct. 1012) 5) (rd a 196), din X X - deţinut de societăţile cu capital de 151 stat, din - cu capital integral de stat; cu capital majoritar de stat; cu capital minoritar de stat; deţinut de societăţile cu capital 155 privat - deţinut de persoane fizice deţinut de alte entităţi 157 XI. Creanţe preluate prin cesionare Nr. de la persoane juridice****) rd. A Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea 158 nominală), din - creanţe preluate prin cesionare de 159 la persoane juridice afiliate Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de 160 achiziţie), din - creanţe preluate prin cesionare de 161 la persoane juridice afiliate B Perioada precedentă de raportare Sume Perioadă curentă de raportare *) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani

29 de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. ***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr /2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr /2003/cE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 267 din 14 august ****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se completează atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. Pentru statutul de persoane juridice afiliate se au avea în vedere prevederile Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate şi aferente spaţiilor comerciale aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.) 2) În categoria Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului) nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului ) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra entităţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii. 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra entităţilor, care nu sunt tranzacţionate. 5) La secţiunea X. Capital social vărsat la rd în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd În formularul "Date informative"c (cod 30), la rândurile 01, 02 şi 03 coloana 1, entităţile care au în subordine subunităţi vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora. Rândul 03 coloana 1 din formularul "Date informative" se completează numai de entităţile care la sfârşitul perioadei de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero). La rândurile privind plăţile restante din formularul "Date informative" (cod 30) se înscriu sumele care la data de 30 iunie au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative. La rândurile din formularul "Date informative" (cod 30) se va cuprinde contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor în baza prevederilor Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare. Administrator Numele şi prenumele Semnătura Întocmit Numele şi prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional Pagină 29 din 30

Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheat

Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheat Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară Sectorul

Mai mult

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date:

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date: 2019.05.10 18:17:28 EEST Reason: Document MFP Index

Mai mult

Anexa A În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financia

Anexa A În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financia În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, vă comunicăm următoarele:

Mai mult

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI ASF :53 Instrucț

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI ASF :53 Instrucț AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI ASF 27.12.2014 16:53 Instrucțiunea nr. 1/10.03.2016 privind întocmirea și depunerea

Mai mult

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entită

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entită AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea

Mai mult

Tradeville - Date Financiare 2015

Tradeville - Date Financiare 2015 2018 1 TRADEVILLE SA Tip situatie financiara: VM Bucuresti, Sector 3 Forma de proprietate: 34 Calea Vitan, Nr. 6A, Bloc B, Tronson B, et. 3 Societati comerciale pe actiuni Numar din Registrul Comertului:

Mai mult

Bilant_2011.pdf

Bilant_2011.pdf S1002_A1.0.6 / 14.03.2012 Suma de control 4.969.178 Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala Tip situaţie financiară : BL Anul 2011 Entitatea SC APA

Mai mult

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit Anexa Modificări și completări ale anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare

Mai mult

Bilant VNC 6 luni 2012 cu CPP.pdf

Bilant VNC 6 luni 2012 cu CPP.pdf Formular 30 I. Date privind rezultatul inregistrat DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2012 unitati A B 1 2 F30 - pag. 1 Sume - lei - Unitati care au inregistrat profit 01 1 2.556.898 Unitati care au inregistrat

Mai mult

S1040_A1.0.0 / Versiuni Atenţie! Suma de control Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucures

S1040_A1.0.0 / Versiuni Atenţie! Suma de control Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucures S1040_A1.0.0 /01.02.2015 Versiuni Atenţie! Suma de control 23.306.374 Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala An Semestru Tip situaţie financiară :

Mai mult

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit PROIECT Anexă Modificări ale Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit,

Mai mult

ORDIN Nr. 6/2017 din 24 mai 2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţ

ORDIN Nr. 6/2017 din 24 mai 2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţ ORDIN Nr. 6/2017 din 24 mai 2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile

Mai mult

BILANT 1998

BILANT 1998 JUDETUL ARAD FORMA DE PROPRIETATE 34 UNITATEA SIF Banat-Crisana ACTIVITATEA PREPONDERENTA ADRESA loc ARAD, sector (denumire grupa CAEN) str. Calea Victoriei, nr. 35A bl.,ap.,sc. COD GRUPĂ CAEN 6499 TELEFONUL

Mai mult

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în dome

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în dome Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private Având în vedere prevederile

Mai mult

Microsoft Word - omfp916.doc

Microsoft Word - omfp916.doc ORDIN Nr. 916/2016 din 21 iunie 2016 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR.

Mai mult

ORDIN Nr. 2493/2019 din 8 iulie 2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru mo

ORDIN Nr. 2493/2019 din 8 iulie 2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru mo ORDIN Nr. 2493/2019 din 8 iulie 2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor prevederi contabile EMITENT:

Mai mult

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anual

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anual Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii

Mai mult

Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societăţilor din domeniul asigurărilor - proiect - În conformi

Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societăţilor din domeniul asigurărilor - proiect - În conformi Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societăţilor din domeniul asigurărilor - proiect - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art.

Mai mult

Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala GIE - grupuri de interes economic Activ net mai mic de 1/

Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala GIE - grupuri de interes economic Activ net mai mic de 1/ Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala GIE - grupuri de interes economic Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris S1002_A1.0.0 26.02.2019

Mai mult

Raportul semestrial conform Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitenții de instrumentele financiare si operațiuni de piață Pentru exercițiul financia

Raportul semestrial conform Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitenții de instrumentele financiare si operațiuni de piață Pentru exercițiul financia Raportul semestrial conform Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitenții de instrumentele financiare si operațiuni de piață Pentru exercițiul financiar 01.01.2018-30.06.2018 Data raportului 29 August 2018

Mai mult

PROIECT PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ NORMA pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul as

PROIECT PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ NORMA pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul as PROIECT PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ NORMA pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul asigurărilor În conformitate cu prevederile art. 2 alin.

Mai mult

COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr cod , Tel 0241/ ; Fax 0241/ ; C.U.I. RO RAPORTUL aferen

COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr cod , Tel 0241/ ; Fax 0241/ ; C.U.I. RO RAPORTUL aferen COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; Fax 0241/616.023; C.U.I. RO 1868287 RAPORTUL aferent semestrului I 2019 conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului

Mai mult

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru mod

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru mod MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor prevederi contabile În

Mai mult

Microsoft Word - Proiect ordin site 2010.doc

Microsoft Word - Proiect ordin site 2010.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor

Mai mult

Microsoft Word - modif_reglem_contabile_dec2010.doc

Microsoft Word - modif_reglem_contabile_dec2010.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului

Mai mult

BIL_1209SCL1.pdf

BIL_1209SCL1.pdf Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti Tip situatie financiara : BL F10 - pag. 1 Entitatea S.C. SOCEP S.A. Judet Sector Localitate Adresa Constanta Strada INCINTA PORT DANA 34 CONSTANTA Bloc

Mai mult

S.C. ICERP S.A. B-dul Republicii nr. 291 A cod PLOIESTI-ROMÂNIA Tel.: ; Fax: ; Nr. Reg. Com.: J 2

S.C. ICERP S.A. B-dul Republicii nr. 291 A cod PLOIESTI-ROMÂNIA Tel.: ; Fax: ;   Nr. Reg. Com.: J 2 S.C. ICERP S.A. B-dul Republicii nr. 291 A cod 100072 PLOIESTI-ROMÂNIA Tel.: 0244-598551; Fax: 0244-532840; E-mail: office@icerp.ro Reg. Com.: J 29/312/1991; Cod Înregistrare Fiscalã: RO2993997 RO51 RZBR

Mai mult

Judetul: 13--CONSTANTA Entitate: SC TURISM HOTELURI RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA Adresa: localitatea EFORIE NORD, str. BRIZEI, nr. 6, tel Numar

Judetul: 13--CONSTANTA Entitate: SC TURISM HOTELURI RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA Adresa: localitatea EFORIE NORD, str. BRIZEI, nr. 6, tel Numar Judetul: 13--CONSTANTA Entitate: SC TURISM HOTELURI RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA Adresa: localitatea EFORIE NORD, str. BRIZEI, nr. 6, tel. 741401 Numar din registrul comertului: J13/696/1991 Forma de proprietate:

Mai mult

Formularul 10 - lei - Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltui

Formularul 10 - lei - Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltui Formularul 10 - lei - Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd. 01.01.2008 31.12.2008 A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01 0 0 2.Cheltuieli

Mai mult

SCD-Sit fin

SCD-Sit fin Societatea: Zentiva SA Situatii financiare neauditate, la data de 3.9.211 CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 3.9.211 No. rand 3.9.21 3.9.211 1 2 3 4 1. Cifra de afaceri neta (rd. 2 la 5) 1 21,499,944

Mai mult

Microsoft Word - Concordante unele conturi prevazute de Ordinul MFP 1752 si Ordinul BNR nr 5 .doc

Microsoft Word - Concordante unele conturi prevazute de Ordinul MFP 1752 si Ordinul BNR nr 5  .doc CONCORDANŢELE dintre unele conturi din planul de conturi prevăzut de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu

Mai mult

Anexa Ordin 14_2012

Anexa Ordin 14_2012 ANEXA SISTEMUL de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a societăților din domeniul asigurărilor Capitolul I A. Norme metodologice privind întocmirea și depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2012

Mai mult

ORDIN Nr. 4160/2015 din 31 decembrie 2015 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLIC

ORDIN Nr. 4160/2015 din 31 decembrie 2015 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLIC ORDIN Nr. 4160/2015 din 31 decembrie 2015 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 21 din 12 ianuarie 2016

Mai mult

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I S.A. SEMESTRUL

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I S.A. SEMESTRUL RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I S.A. SEMESTRUL 1-2018 CUPRINS 1. Informaţii generale... 3 2. Informații asupra dezvoltării previzibile a societății... 6 3. Evenimente ulterioare datei

Mai mult

RAPORT SEMESTRIAL S ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR

RAPORT SEMESTRIAL S ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR RAPORT SEMESTRIAL S1 2018 ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR 505600 Sacele, Str. Parcului Nr. 18 Brasov - Romania Tel.: 0040 268 273 775 Fax: 0040 268 273 485 E-mail: office@electroprecizia.ro Web: www.electroprecizia.ro

Mai mult

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE pentru semestrul I Raport semestrial conform prevederilor Regulamentului ASF nr.5/2018 anexa nr.14. Data r

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE pentru semestrul I Raport semestrial conform prevederilor Regulamentului ASF nr.5/2018 anexa nr.14. Data r RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE pentru semestrul I. 2019 Raport semestrial conform prevederilor Regulamentului ASF nr.5/2018 anexa nr.14. Data raportului: 17.09.2019 Denumirea societatii comerciale

Mai mult

JUDETUL ENTITATEA ADRESA_loc. sector str. nr. TELEFON FAX NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI Unitatea: SC CARFIL SA BILANT FORMA DE PROPRIETATE _ _ ACTI

JUDETUL ENTITATEA ADRESA_loc. sector str. nr. TELEFON FAX NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI Unitatea: SC CARFIL SA BILANT FORMA DE PROPRIETATE _ _ ACTI JUDETUL ENTITATEA ADRESA_loc. sector str. nr. TELEFON FAX NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI Unitatea: SC CARFIL SA BILANT FORMA DE PROPRIETATE _ _ ACTIVITATEA PREPONDERENTA (denumire clasa CAEN) COD GRUPA

Mai mult

I M O C R E D I T I F N S.A. Adresa sediului: str. Horea, nr.3/113, Cluj-Napoca, jud.cluj, cod postal Nr. Reg. Com. J12 / 2387 / 2003 C.U.I. RO

I M O C R E D I T I F N S.A. Adresa sediului: str. Horea, nr.3/113, Cluj-Napoca, jud.cluj, cod postal Nr. Reg. Com. J12 / 2387 / 2003 C.U.I. RO ANEXA Nr. 14 RAPORT SEMESTRIAL PENTRU SEMESTRUL 1 AL ANULUI 2018 Raportul semestrial conform: Legea nr. 24/2017 Data raportului: 07.08.2018 Denumirea societăţii comerciale: IMOCREDIT IFN S.A. Sediul social:

Mai mult

F10 - pag. 1 BILANT la data de Cod 10 - lei - Denumirea elementului Nr. Sold la: rd A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILI

F10 - pag. 1 BILANT la data de Cod 10 - lei - Denumirea elementului Nr. Sold la: rd A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILI F10 - pag. 1 BILANT la data de 31.12.2015 Cod 10 - lei - Denumirea elementului Nr. Sold la: rd. 01.01.2015 31.12.2015 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE A B 1 2 1.Cheltuieli de constituire

Mai mult

RAPORT SEMESTRIAL S ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR

RAPORT SEMESTRIAL S ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR RAPORT SEMESTRIAL S1 2018 ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR 505600 Sacele, Str. Parcului Nr. 18 Brasov - Romania Tel.: 0040 268 273 775 Fax: 0040 268 273 485 E-mail: office@electroprecizia.ro Web: www.electroprecizia.ro

Mai mult

MECANICA CEAHLAU S.A. SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2

MECANICA CEAHLAU S.A. SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2 SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2844 DIN 2016 PENTRU APROBAREA REGLEMENTARILOR CONTABILE CONFORME CU STANDARDELE

Mai mult

Anexa 1 BILANŢ la data de cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând A B C 1 2 A. ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE 02 X X 1. Acti

Anexa 1 BILANŢ la data de cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând A B C 1 2 A. ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE 02 X X 1. Acti Anexa 1 BILANŢ la data de 31.12.2013 cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând A. ACTIVE 01 ACTIVE NECURENTE 02 1. Active fixe necorporale 03 0 0 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 2. Instalaţii

Mai mult

structura_SC_an2018_010219

structura_SC_an2018_010219 OMFP nr.10/ 03.01.2019 Situatii financiare anuale : S1002,S1003,S1005 Raportari contabile anuale : S1004 S1002 (BL) - Structura fişier XML pentru bilant societati comerciale - entitati mari, mijl. An 12/

Mai mult

CAP 1

CAP 1 UNIVERSITATEA ŞTEFAN CEL MARE SUCEAVA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMCE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ SPECIALIZAREA: CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE CONTABILITATE BANCARA STUDENT 2018-2019 1 T E M Ă D

Mai mult

ISCIR Anexa 1 Nr. crt. cod 01 BILANT la data de DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A

ISCIR Anexa 1 Nr. crt. cod 01 BILANT la data de DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A ISCIR Anexa 1 Nr. crt. cod 01 BILANT la data de 31.12.2018 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X

Mai mult

Data / Ora / 15:02 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag

Data / Ora / 15:02 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag Pagina 1 din 15 Date de identificare DR. KOCHER SRL Telefon +40 21 2522120 Baicului 82a Fax +40 21 2527711 021784 Bucuresti Sector 2 E-mail info@drkocher.ro România WEB www.matriterie.ro Crefo Nr. 15354

Mai mult

Microsoft Word - Raport Sem I 2010 conform reg.1 CNVM

Microsoft Word - Raport Sem I 2010 conform reg.1 CNVM RAPORTUL SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR. 1/2006 PENTRU SEMESTRUL I 2010 Data raportului: august 2010 Denumirea societăţii comerciale: S.C. Rolast S.A. Sediul

Mai mult

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI Str.Paltinului nr,16 jud.prahova cod postal telefon 0244/ : fax 0244/3

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI Str.Paltinului nr,16 jud.prahova cod postal telefon 0244/ : fax 0244/3 CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI Str.Paltinului nr,16 jud.prahova cod postal 105500 telefon 0244/3210324:323886 fax 0244/320867 cod fiscal 688449 RO 25592900 cod CAEN 8559 BILANT

Mai mult

A.J.O.F.M. GALATI BILANT la data de 31,12,2017 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul

A.J.O.F.M. GALATI BILANT la data de 31,12,2017 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul A.J.O.F.M. GALATI BILANT la data de 31,12,2017 Anea 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 A ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE

Mai mult

Microsoft Word - NOTE EXPLIC BILANT 2012 EMERGENT.doc

Microsoft Word - NOTE EXPLIC BILANT 2012 EMERGENT.doc SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU La data de 31 decembrie 2012 Sold la Cresteri Reduceri Sold la Element al capitalului propriu inceputul Total, din Prin Total, din sfarsitul Prin transfer perioadei

Mai mult

01BILANT CENTRALIZAT SEPT.xls

01BILANT CENTRALIZAT SEPT.xls PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA Anexa 1 BILANŢ CENTRALIZAT 30 SEPTEMBRIE 2011 cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod Sold la începutul rân anului d A B C 1 2 A. ACTIVE 01 ACTIVE NECURENTE 02

Mai mult

Data / Ora / 14:22 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag

Data / Ora / 14:22 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag Pagina 1 din 16 Date de identificare AUTOMECANICA MEDIAŞ SRL Telefon +40 269 803646 Aurel Vlaicu 41 Fax +40 269 803606 551041 Medias Sibiu E-mail info@autm.ro România WEB www.autm.ro Crefo Nr. 471992 Nr.

Mai mult

Microsoft Word - Raport trim I 2014 NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS SA.doc

Microsoft Word - Raport trim I 2014 NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS SA.doc Str. Prevederii nr. 14-18/23 Sector 3, Bucuresti Tel: (+40) 768.560.813, Fax: (+40) 21.310.06.05 E-mail info@nqeholdings.com J40/3315/2009, CUI RO 2695737 Capital social: 2,917,691.50 RON Nr. 14/14.05.2014

Mai mult

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 Bilant contabil la data de 31.03.2011 (Anexa 1 la normele metodologice) BILANŢ la data de 31.03.2011 cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului Sold la sfârşitul perioadei

Mai mult

JUDETUL

JUDETUL SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU La data de 31 decembrie 2014 Sold la Cresteri Reduceri Sold la Element al capitalului propriu inceputul Total, din Prin Total, din sfarsitul Prin transfer perioadei

Mai mult

Judet:CLUJ Unitatea administrativ-teritorială:comuna MIHAI VITEAZU Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULUI Cod rând TOTAL CA

Judet:CLUJ Unitatea administrativ-teritorială:comuna MIHAI VITEAZU Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULUI Cod rând TOTAL CA Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 500100/ 7700000 Buget local ct. 510100/ 7700000 Buget asigurări

Mai mult

OMFP nr. 2493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi compl

OMFP nr. 2493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi compl OMFP nr. 2493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor prevederi contabile. Monitorul oficial

Mai mult

Consultant Fiscal, Auditor Financiar - Adrian Bența ; tel: Act normativ descărcat prin aboname

Consultant Fiscal, Auditor Financiar - Adrian Bența   ; tel: Act normativ descărcat prin aboname OMFP nr. 191/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2016, precum şi pentru modificarea şi completarea

Mai mult

Microsoft Word - NOTE EXPLIC rap sem emergent.doc

Microsoft Word - NOTE EXPLIC rap sem emergent.doc SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU La data de 30 iunie 2009 Sold la Cresteri Reduceri Sold la Element al capitalului propriu inceputul Total, din Prin Total, din sfarsitul Prin transfer perioadei

Mai mult

S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU Formular 10 SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII L

S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU     Formular 10 SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII L ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 1. Cheltuieli de dezvoltare(ct 203-2803-2903) 1 - - 2. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale(ct205+208-2805-2808-2905-2906-2908)

Mai mult

Anexa 01 Bilant dec 15_CMDTA.xls

Anexa 01 Bilant dec 15_CMDTA.xls C.M.D.T.A. BILANT Incheiat la data de 31.12.2015 Cod 01 Nr. Cod DENUMIREA INDICATORILOR Crt. rand Sold la sfarsitul perioadei Sold la sfarsitul perioadei A B C 01.01.2015 31.12.2015 A. ACTIVE 01 x x I.

Mai mult

Nr. 258 / CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREŞTI BURSA DE VALORI BUCUREŞTI RAPORT CURENT Întocmit în conformitate cu Regula

Nr. 258 / CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREŞTI BURSA DE VALORI BUCUREŞTI RAPORT CURENT Întocmit în conformitate cu Regula Nr. 258 / 27.02.2019 CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREŞTI BURSA DE VALORI BUCUREŞTI RAPORT CURENT Întocmit în conformitate cu Regulamentul ASF nr.5 / 2018 privind emitenţii şi operaţiunile

Mai mult

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 BILANT la data de 31.12.2018 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X X 3. Active

Mai mult

o Mari Contribuabili care depun bilantulla Bucuresti Bifati numai daca este cazul : o Sucursala F10-pag.1 Tip situatie financiara : BL I Entitatea I s

o Mari Contribuabili care depun bilantulla Bucuresti Bifati numai daca este cazul : o Sucursala F10-pag.1 Tip situatie financiara : BL I Entitatea I s o Mari Contribuabili care depun bilantulla Bucuresti Bifati numai daca este cazul : o Sucursala F10-pag.1 Tip situatie financiara : BL I Entitatea I s.c. TURISM FELIX SA Judet Sector Localitate ~ IBihor

Mai mult

SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: RON C.U.I. RO R.B. - P.J.R Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 415

SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: RON C.U.I. RO R.B. - P.J.R Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 415 SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: 611.079.770.2 RON C.U.I. RO 50 22 670 R.B. - P.J.R. - 12-019 - 18.02.1999 Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 4155 / 1993 Situatii Financiare Consolidate 31 Decembrie

Mai mult

Microsoft Word - Rezultate_Preliminare_2017_ro.doc

Microsoft Word - Rezultate_Preliminare_2017_ro.doc Catre Autoritatea de Supraveghere Financiara Bursa de Valori Bucuresti D a t a r a p o r t u l u i : 1 5. 0 2. 2 0 1 8 D e n u m i r e a s o c i e t a t i i : U Z T E L S. A. Sediul social: P l o i e s

Mai mult

Microsoft Word - raport de gestiune trim III 2008.doc

Microsoft Word - raport de gestiune trim III 2008.doc RAPORT DE GESTIUNE al Consiliului de Administraţie al S.C. "BUCUR" S.A. privind activitatea desfăşurată la 30.09.2008 S.C. "BUCUR" S.A., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/392/1991, CIF:

Mai mult

Data primirii :11:26 Entitatea (Cod CUIIO) SITUAŢIILE FINANCIARE pentru perioada Eximdor SRL (Denumirea co

Data primirii :11:26 Entitatea (Cod CUIIO) SITUAŢIILE FINANCIARE pentru perioada Eximdor SRL (Denumirea co Data primirii.0.09 :: Entitatea 00 (Cod CUIIO) SITUAŢIILE FINANCIARE pentru perioada 0.0.08..08 Eximdor SRL (Denumirea completă) Anexe la SNC Prezentarea situaţiilor financiare Aprobat de Ministerul Finanţelor

Mai mult

Microsoft Word - Rapotari_Trim.III_2009.doc

Microsoft Word - Rapotari_Trim.III_2009.doc Comunicat privind disponibilitatea Raportului trim. III 2009 SC BERMAS SA Suceava îşi informează investitorii că Raportul trimestrial aferent exerciţiului financiar al trimestrului III 2009 este disponibil

Mai mult

SIF MOLDOVA S.A. SITUAŢII FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2012 NEAUDITATE ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU LEGEA CONTABILITATII NR.82/1991 REPUBLICATA,INSTRUCT

SIF MOLDOVA S.A. SITUAŢII FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2012 NEAUDITATE ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU LEGEA CONTABILITATII NR.82/1991 REPUBLICATA,INSTRUCT SITUAŢII FINANCIARE NEAUDITATE ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU LEGEA CONTABILITATII NR.82/1991 REPUBLICATA,INSTRUCTIUNEA NR.5/2006 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE ORDINUL COMISIEI NAŢIONALE A VALORILOR

Mai mult

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa prioritară 4. Modernizarea Ser

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa prioritară 4. Modernizarea Ser Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 4. Modernizarea Serviciului Public de Ocupare Domeniul major de intervenţie

Mai mult

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT ul fiscal: 437883 Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 500100/ 7700000 Buget local ct. 510100/

Mai mult

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA AGHIRESU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULU

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA AGHIRESU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULU ul fiscal: 47374 Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 500100/ 7700000 Buget local ct. 510100/

Mai mult

BRD Groupe Société Générale S.A. Sumarul la nivel consolidat si individual al situatiei pozitiei financiare si al situatiei profitului sau pierderii

BRD Groupe Société Générale S.A. Sumarul la nivel consolidat si individual al situatiei pozitiei financiare si al situatiei profitului sau pierderii Sumarul la nivel consolidat si individual al situatiei pozitiei financiare si al situatiei profitului sau pierderii SITUATIA LA NIVEL CONSOLIDAT A POZITIEI FINANCIARE 31 decembrie 2017 Memo IFRS 9 sold

Mai mult

Microsoft Word - Raport trim III doc

Microsoft Word - Raport trim III doc Raport ASF TRIMESTRUL III 2017 Regulament Raport trimestrial conform 1/2006 Data raportului 9/30/2017 SC CONDMAG Denumirea societăţii comerciale SA Sediul social Braşov Str. Avram Iancu nr. 52 Numărul

Mai mult

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000 Buget local ct. 5210100/ 7700000 la data

Mai mult

BVC Anexa 2.xls

BVC Anexa 2.xls ANEXA Nr. 2 COMUNA BARASTI SC PRESTARI BARASTI SRL CIOCANESTI,STR.PRINCIPALA,NR.173 Cod unic de înregistrare 27293115... Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și

Mai mult

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA Sediul/Adresa: TALMACIU, str. NICOLAE BA

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA Sediul/Adresa: TALMACIU, str. NICOLAE BA AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA Sediul/Adresa: TALMACIU, str. NICOLAE BALCESCU, nr. 24, jud. SIBIU Cod unic de înregistrare:

Mai mult

Raport semestrial al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la

Raport semestrial al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la Raport semestrial al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la 30.06.2015 1 ANEXA Nr.30 la regulamentul CNVM nr. 1/2006 A. Raportul semestrial Conform: Regulamentului nr.1/2006 al CNVM, Legii

Mai mult

Situatia Pozitiei Financiare Referinta (RON) (RON) (RON) La 31 Decembrie Nota Rand IAS 1.10(a) Active Active Imobilizate IAS 1.54(a

Situatia Pozitiei Financiare Referinta (RON) (RON) (RON) La 31 Decembrie Nota Rand IAS 1.10(a) Active Active Imobilizate IAS 1.54(a Situatia Pozitiei Financiare Referinta (RON) (RON) (RON) La 31 Decembrie Nota Rand IAS 1.10(a) 113 2012 2011 2010 Active Active Imobilizate IAS 1.54(a) Imobilizari corporale 15 BS01 41,024,258 40,500,520

Mai mult

Situatia Pozitiei Financiare la Referinta (RON) (RON) PERIOADA Rand IAS 1.10(a) Active Active Imobilizate IAS 1.5

Situatia Pozitiei Financiare la Referinta (RON) (RON) PERIOADA Rand IAS 1.10(a) Active Active Imobilizate IAS 1.5 Situatia Pozitiei Financiare la 31.03.2013 Referinta (RON) (RON) PERIOADA Rand IAS 1.10(a) 113 31.03.2013 01.01.2013 Active Active Imobilizate IAS 1.54(a) Imobilizari corporale BS01 40,748,081 41,024,258

Mai mult

Microsoft Word - SIF OLTENIA 2011_FINAL

Microsoft Word - SIF OLTENIA 2011_FINAL SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE La data de 31 decembrie 2011 Întocmite în conformitate cu Ordinul C.N.V.M 13/2011 SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A SITUAŢII FINANCIARE 31 DECEMBRIE

Mai mult

03_Anexa 1 la Hotarare_Bilant_Eco Sepsi_2018.pdf

03_Anexa 1 la Hotarare_Bilant_Eco Sepsi_2018.pdf S1014_A1.0.0 /120.02.2019 (S1014) Suma de control 4.100 Bifati numai dacă este cazul : CAR unitati militare CAR salariati infiintate potrivit Legii 122/1996 PJ fara scop patrimonial de utilitate publica

Mai mult

BRD Groupe Société Générale S.A. Sumar trimestrial la nivel consolidat si individual al situatiei pozitiei financiare si al situatiei veniturilor si c

BRD Groupe Société Générale S.A. Sumar trimestrial la nivel consolidat si individual al situatiei pozitiei financiare si al situatiei veniturilor si c Sumar trimestrial la nivel consolidat si individual al situatiei pozitiei financiare si al situatiei veniturilor si cheltuielilor SITUATIA LA NIVEL CONSOLIDAT A POZITIEI FINANCIARE 2015 31 martie 30 iunie

Mai mult

LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (republicata) - a contabilitatii

LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (republicata) - a contabilitatii LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (**republicată**) a contabilităţii EMITENT PARLAMENTUL Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 18 iunie 2008 Data intrării în vigoare 18-06-2008 Formă consolidată valabilă

Mai mult

00. Raport trimestrul III total

00. Raport trimestrul III total SIF HOTELURI SA Pţa Emanuil Gojdu, nr.53, Bl. A10, Oradea, România Nr. Reg. Com. J05/126/1991; CUI RO56150 Tel. 0259-475271; Fax 0259-413939 E-mail: secretariat@sif-hoteluri.ro Nr. 183/14.11.2017 Raport

Mai mult

Licenta 2016

Licenta 2016 Tematica la disciplina Contabilitate financiară pentru examenul de licență 2019 CONTABILITATE FINANCIARĂ Prof. univ. dr. Lucia Paliu Popa Târgu Jiu 2019 CUPRINS 1. Contabilitatea capitalurilor. 3 1.1.

Mai mult

OMFP 3055 din pt aprobarea reglem contabile conforme cu directivele europene _actualizat 2012_

OMFP 3055 din pt aprobarea reglem contabile conforme cu directivele europene _actualizat 2012_ ORDIN Nr. 3055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene*) EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 766 bis din

Mai mult

IM OFIN ANCE Grupul Financiar IMOFINANCE SA Cluj IMOFINANCE SA RAPORT DE GESTIUNE 1

IM OFIN ANCE Grupul Financiar IMOFINANCE SA Cluj IMOFINANCE SA RAPORT DE GESTIUNE 1 IMOFINANCE SA RAPORT DE GESTIUNE 1 1. DATE GENERALE Infiintat in anul 2003, Grupul Financiar IMOFINANCE a adunat sub umbrela sa o serie intreaga de societati lucrative, care prin ofertele diverse ce le

Mai mult

Microsoft Word - proiectfuziuneuamt_extras.doc

Microsoft Word - proiectfuziuneuamt_extras.doc PROIECT DE FUZIUNE PRIN ABSORBTIE - EXTRAS - A SOCIETATILOR COMERCIALE UAMT SA Oradea Jud.Bihor (Societate implicata in fuziune in calitate de Societate Absorbanta) FICAMT SA Oradea Jud. Bihor (Societate

Mai mult

SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr ORADEA - ROMANIA Tel: Tel: Fax: sinteza. ro

SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr ORADEA - ROMANIA Tel: Tel: Fax: sinteza. ro SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr. 35 410605 ORADEA - ROMANIA Tel: 0259 456 116 Tel: 0259 444 969 Fax: 0259 462 224 e-mail: sinteza@ sinteza. ro www.sinteza.ro C.U.I.: R0 67329 Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991

Mai mult

1. SITUATII FINANCIARE SITUATIA POZITIEI FINANCIARE 31 DECEMBRIE 2018 Lei 31 MARTIE 2019 ACTIVE Active imobilizate Imobilizari necorp

1. SITUATII FINANCIARE SITUATIA POZITIEI FINANCIARE 31 DECEMBRIE 2018 Lei 31 MARTIE 2019 ACTIVE Active imobilizate Imobilizari necorp 1. SITUATII FINANCIARE - 31.03.2019 1.1.SITUATIA POZITIEI FINANCIARE 31 DECEMBRIE 2018 Lei 31 MARTIE 2019 ACTIVE Active imobilizate Imobilizari necorporale 462.860 462.291 Imobilizari corporale 60.710.201

Mai mult

Anexa 4 Raportari CNVM, BVB la Raportarile periodice catre CNVM si BVB rapoarte saptamanale: situatia activului net (Anexa 16 din Reg.

Anexa 4 Raportari CNVM, BVB la Raportarile periodice catre CNVM si BVB rapoarte saptamanale: situatia activului net (Anexa 16 din Reg. Anexa 4 Raportari CNVM, BVB la 30.06. 2010 1. Raportarile periodice catre CNVM si BVB rapoarte saptamanale: situatia activului net (Anexa 16 din Reg. CNVM nr. 15/2004), intocmite si transmise BVB conform

Mai mult

ORDIN Nr. 1998/2019 din 9 aprilie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a

ORDIN Nr. 1998/2019 din 9 aprilie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a ORDIN Nr. 1998/2019 din 9 aprilie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor

Mai mult

Seminar 4 ID 2012

Seminar 4 ID 2012 CONTABILITATEA TREZORERIEI Noțiuni teoretice introductive Investiţii pe termen scurt În categoria invetițiilor pe termen scurt sunt incluse: acţiunile deţinute la entităţile afiliate (501), obligațiunile

Mai mult

C.U.I.: R Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991 SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr ORADEA - ROMANIA Tel: Tel: Fax

C.U.I.: R Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991 SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr ORADEA - ROMANIA Tel: Tel: Fax C.U.I.: R0 67329 Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991 SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr. 35 410605 ORADEA - ROMANIA Tel: 0259 456 116 Tel: 0259 444 969 Fax: 0259 462 224 e-mail: sinteza@ sinteza. ro www.sinteza.ro

Mai mult

BILANT 2005.xls

BILANT 2005.xls Nr. rând B I L A N T C O N T A B I L încheiat la 31 DECEMBRIE 2005 - lei - Sold la: Denumirea indicatorilor Cod începutul anului sfârsitul perioadei A C T I V A. ACTIVE FIXE, TERENURI SI OBIECTE DE INVENTAR

Mai mult