ghid fermieri varianta 2Fv.doc

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "ghid fermieri varianta 2Fv.doc"

Transcriere

1 MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA Informatii generale pentru fermieri privind platile directe pe suprafata în anul

2 Cuprins 1. Legislatie Definitii Obiectivele Ghidului Scheme de plati directe acordate fermierilor români din anul Schema de plata unica pe suprafata SAPS Ce este SAPS? Conditii de acordare a platii pe suprafata Cine poate beneficia de sprijin în cadrul SAPS? Cum puteti obtine formularul cererii de plata pe suprafata? Completarea cererilor de plata pe suprafata Termenul de depunere a cererilor de plata Dreptul fermierilor la contestatie Plati nationale complementare directe (PNDC) Ce sunt PNDC? Conditii de acordare a PNDC Conditiile specifice de eligibilitate pentru PNDC Schema de plata pentru culturi energetice Schema de plata separata pentru zahar Plati tranzitorii pentru tomate Masuri AXA 2 PNDR- Plati compensatorii pentru fermierii din zonele cu handicap natural Masuri de agro-mediu Bunele conditii agricole si de mediu (GAEC) Cazurile de forta majora si circumstante exceptionale Transferul fermei Schimbarea formei de organizare Retragerea cererii de sprijin pe suprafata Nedeclararea întregii suprafete de utilizate Intentia de supradeclarare Controlul cererii de plata pe suprafata Alte informatii

3 1. Legislatia nationala referitoare la platile directe acordate fermierilor - Legea nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala cu modificarile si completarile ulterioare; - Ordinul MAPDR nr. 302/2005 privind realizarea Registrului Fermelor; - Ordinul MAPDR nr. 152/2004 privind stabilirea termenilor de referinta pentru organizarea si functionarea Sistemului Integrat de Administrare si Control; - Ordinul MAPDR nr. 1054/2005 al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale privind organizarea si completarea Registrului Fermelor; - Memorandum al Guvernului României privind aplicarea SAPS (mai 2005); - Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda în agricultura începând cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere în agricultura, aprobata prin Legea nr. 139/2007; - Ordinul MADR nr. 355/2007 privind criteriile de încadrare, delimitarea si lista unitatilor administrativ-teritoriale din zona montana defavorizata din România ; - Ordinul MADR nr. 549/2007 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate, pentru aplicarea schemei de plati directe pe suprafata pentru culturi energetice; - Ordinul MADR nr. 909/2007 pentru modificarea Ordinului MADR 549/2007 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate, pentru aplicarea schemei de plati directe pe suprafata pentru culturi energetice; - Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 186/2001 privind instituirea sistemului de declaratii de livrare a tutunului brut, aprobata prin Legea 326/2002; 3

4 - Hotarârea de Guvern nr. 754/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 236/2003 privind organizarea pietei tutunului brut în România; - Ordinul MAPAM nr. 503/2003 privind autorizarea unitatilor prim-procesatoare de tutun; - Ordinul MAAP nr. 623/2002 privind stabilirea zonelor de cultura a hameiului, recunoscute pentru certificarea denumirii de origine; - Ordinul MAAP nr. 172/2003 privind normele de bonitare si certificare a hameiului; - Ordinul MAAP nr. 74/2004 privind organismele de certificare si controlul certificarii în vederea denumirii de origine a hameiului; - Hotarârea de Guvern nr. 1844/2005 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a altor carburanti regenerabili pentru transport, modificata si completata prin Hotarârea Guvernului nr.456/2007; - Ordinul MAPAM nr. 1044/2003 privind autorizarea unitatilor de procesare primara a tulpinilor de in si cânepa pentru fibra; - Ordinul MAPDR nr. 677/2004 privind desemnarea unui laborator pentru determinarea continutului de tetrahidrocanabinol la soiurile de cânepa; - Ordinul MADR nr. 682/2007 pentru aprobarea normelor de acordare a ajutorului comunitar pentru procesarea primara a tulpinilor de in si de cânepa pentru fibre pentru anul de piata 2007/ Ordinul MAPDR nr. 243/2006 privind stabilirea masurilor finantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), care vor fi implementate de catre Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, respectiv Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura; - Legea nr. 381/2002 pentru acordarea despagubirilor în caz de calamitati naturale în agricultura; -Ordinului MAPDR nr. 226/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activitatii de îmbunatatire si exploatare a pajistilor la nivel national, pe termen mediu si lung, principalele masuri si actiuni tehnologice; 4

5 - Ordinul MADR nr. 704/2007 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate, pentru aplicarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, în sectorul vegetal si pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 607/2006 pentru aprobarea produselor agricole care beneficiaza de plati nationale directe complementare; - Ordinul MADR nr. 723/2007 privind unele masuri pentru aplicarea art. 74 din Regulamentul CE nr. 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a conditionarii, modularii si a sistemului integrat de gestiune si control, prevazute de Regulamentul CE nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie din 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune si de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori, referitor la transferul exploatatiilor agricole; -Hotarâre de Guvern nr. 1574/2007 privind stabilirea pentru anul 2007 a cuantumului platilor directe unice pe suprafata, al platilor nationale directe complementare, al platilor pentru culturi energetice si al platilor separate pentru zahar, care se acorda în agricultura în sectorul vegetal. -Ordin M.A.D.R. nr. 15/56/2008 pentru adoptarea masurilor privind bunele conditii agricole si de mediu în România LEGISLATIA UE - Regulamentul Comisiei (CE) nr.1290/2005 cu privire la finantarea politicii agricole comune; - Regulamentul CE nr.1782/2003 privind stabilirea normelor comune pentru regimurile de sustinere directa în cadrul politicii agricole comune si stabilirea altor regimuri de sustinere în favoarea agricultorilor cu modificarile si completarile ulterioare; - Regulamentul CE nr. 796/2004 privind stabilirea regulilor detaliate pentru aplicarea conditionalitatii, modularii si a sistemului integrat de administrare si control prevazute de Regulamentul CE nr. 1782/2003, cu modificarile si completarile ulterioare; - Regulamentul CE nr. 1973/2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului CE 1782/2003 cu modificarile si completarile ulterioare ; - Regulamentul Consiliului nr. 2075/1992 privind organizarea comuna a pietei tutunului brut; 5

6 - Regulamentul CE nr. 2848/1998 care stabileste normele de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 2075/1992; - Regulamentul CE nr. 1952/2005 pentru organizarea comuna a pietei hameiului; - Regulamentul Consiliului nr. 1673/2000 pentru organizarea comuna a pietei inului si cânepei pentru fibra; - Regulamentul CE nr. 245/2001 privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului CE nr. 1673/2000 al Consiliului, privind organizarea comuna a pietelor în sectorul inului si cânepei pentru fibre; - Regulamentul CE nr. 953/2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1673/2000 în ceea ce priveste ajutorul pentru prelucrarea inului si a cânepei pentru fibre, precum si a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 în ceea ce priveste eligibilitatea cânepei pentru schema de plati unice; - Regulamentul Consiliului nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR); - Regulamentul Consiliului nr. 1257/1999 privind ajutorul acordat din Fondul European de Orientare si Garantare Agricola (FEOGA) pentru dezvoltare rurala si de modificare si abrogare a unor regulamente; - Regulamentul CE nr. 1974/2006 care stabileste regulile detaliate pentru aplicarea Regulamentulu Consiliului Nr.1698/2005 privind sustinerea pentru dezvoltare rurala de catre Fondul Agricol European pentru Dezvoltare Rurala; - Regulamentul CE nr. 1975/2006 privind normele de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1698/2005 în ceea ce priveste punerea în aplicare a procedurilor de control si a ecoconditionalitatii în ceea ce priveste masurile de sprijin pentru dezvoltarea rurala; - Directiva 2003/30/CE din 8 mai 2003, a Parlamentului European si a Consiliului pentru promovarea utilizarii biocarburantilor sau a altor carburanti regenerabili în transporturi; - Decizia Comisiei nr. 4349/2007 privind autorizarea platilor directe nationale complementare în România pentru anul 2007 ; 6

7 - Regulamentul Comisiei nr. 993/2007 privind modificarea si completarea Regulamentului CE nr. 1973/2004 privind implementarea regulilor detaliate pentru aplicarea Regulamentului Consiliului CE nr. 1782/2003 privind schemele de ajutor prevazute în Titlul IV si IV ale aceluiasi Regulament si utilizarea terenului lasat necultivat intentionat în vederea producerii materiei prime; - Regulamentul Consiliului nr. 2988/1995 privind protectia intereselor financiare ale CE. 7

8 2.Definitii Conform legislatiei nationale si europene se definesc urmatoarele: Activitate agricola productia, cresterea sau cultivarea de produse agricole, recoltarea, cresterea si detinerea de animale inclusiv producerea laptelui, în scopuri agricole sau mentinerea terenurilor în bune conditii agricole si de mediu; Agricultor/fermier o persoana fizica sau juridica sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care grupul si membrii sai îl detin în temeiul dreptului national, a carei exploatatie se afla pe teritoriul României si care desfasoara o activitate agricola; Autoritate competenta - organismul dintr-un stat membru desemnat sa acorde sau sa retraga acreditarea Agentiei de Plati; Autorizatia de cultivare pentru cultura de cânepa - autorizatia de cultivare a plantelor ce contin droguri si sunt prelucrate în scop licit; Bloc fizic suprafata de teren continua utilizata în scopuri agricole, cu limite exterioare permanente, liniare, care este lucrata de unul sau mai multi fermieri si care are una sau mai multe culturi sau este complet sau partial necultivata. Ca limite exterioare pot fi considerate limite lineare (drumuri, cai ferate, cursuri de apa, canale, magistrale, diguri etc.) dintre diferite categorii de utilizare a terenurilor; Bune conditii agricole si de mediu (GAEC Good Agricultural and Environmental Conditions) - conditiile pe care trebuie sa le respecte fermierul pentru a beneficia de plati directe în cadrul SAPS si care au ca scop: protectia solurilor, în special a celor scoase din productie si vizeaza: combaterea eroziunii, mentinerea materiei organice, a structurii solului si a unui nivel minim de întretinere a lui; Categoria de folosinta a parcelei Suprafata eligibila are urmatoarele categorii de folosinta: TA (teren arabil) - cuprinde terenul cultivat pentru productie, inclusiv terenurile de sub sere si solarii (cereale pentru boabe; plante leguminoase pentru boabe; plante industriale; cartofi; sfecla de zahar; radacinoase pentru nutret; legume proaspete; pepeni; flori si plante ornamentale; plante pentru nutret; plante pentru producerea de seminte si seminceri pentru comercializare; alte culturi în teren arabil) si terenul lasat necultivat în mod deliberat, dar mentinut în bune conditii agricole si de mediu; TA n (teren arabil) se va completa cu aceasta categorie de folosinta doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicita sprijin. Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu. PP (pajisti permanente, pasuni si fânete) cuprinde terenul utilizat pentru pasunatul animalelor sau pentru producerea de furaje care nu este inclus pe o perioada de minimum 5 ani în sistemul de rotatie a culturilor în cadrul fermei; 8

9 PP n (pasuni permanente) - se va completa cu aceasta categorie de folosinta doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicita sprijin. Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu. VI (vii) - cuprinde terenul plantat cu vii si pepiniere viticole. VI n (vie) - se va completa cu aceasta categorie de folosinta doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicita sprijin. Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu. CP (culturi permanente) cuprinde terenul plantat cu livezi, arbusti fructiferi, hamei, pepiniere pomicole si alte culturi permanente; CP n (culturi permanente) - se va completa cu aceasta categorie de folosinta doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicita sprijin. Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu. G (gradini familiale) reprezinta suprafata destinata obtinerii produselor agricole, în principal pentru consumul propriu al membrilor exploatatiei/gospodariei agricole individuale. Pentru aceasta categorie de folosinta suprafata eligibila este de 0,3 ha chiar daca aceasta cuprinde vii, pomi fructiferi, culturi de hamei, pepiniere pomicole, pepiniere viticole, arbusti fructiferi. Ea este singura categorie de folosinta care permite declararea pe aceeasi parcela a unor culturi care în mod normal apartin unor categorii de folosinta diferite (din mai multe categorii de folosinta). G n (gradini familiale) - se va completa cu aceasta categorie de folosinta doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicita sprijin. Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu. Cerere de plata pe suprafata reprezinta solicitarea scrisa pe care agricultorul o depune la Centrul local, Centrul judetean sau al Municipiului Bucuresti din cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura pentru efectuarea platii directe în cadrul schemelor de plata pe suprafata; Certificatul pentru denumire de origine - certificatul emis numai pentru produsele recoltate din zonele recunoscute de productie; Colectori de materii prime necesare producerii de biocarburati - persoanele juridice care detin autorizatii de depozit, conform Ordinului MADR nr. 222/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea spatiilor de depozitare pentru produse agricole, si achizitioneaza de la fermieri produsele agricole obtinute în urma recoltarii culturilor energetice prevazute la art. 2 al Ordinului MADR nr. 549 /2007, pe baza de contracte de vânzare cumparare si le predau producatorilor de biocarburanti sau prim-procesatorilor pe baza de contracte de vânzare-cumparare; Conformitate încrucisata - reprezinta cerintele statutare de administrare si bunele conditii agricole si de mediu conform art. 4 si 5 din Reglulamentul CE nr. 1782/2003; Controlul prin teledetectie - verificarea informatiilor din cererea de sprijin prin utilizarea de tehnici de teledetectie, alaturi de mijloace traditionale de control la fata locului; 9

10 Controlul pe teren - verificare la fata locului a conformitatii cu realitatea, a informatiilor din cererea de sprijin. Controlul pe teren se face pe baza unui plan de esantionare a fermierilor, elaborat de APIA, pentru coordonarea controlului, în cadrul Sistemului Integrat de Administrare si Control. Selectarea cererilor care urmeaza sa fie verificate pe teren se face si pe baza analizei de risc si a elementelor de reprezentativitate a cererilor de sprijin depuse; Continutul de tetrahidrocanabinol (THC) este o analiza solicitata la soiurile de cânepa cultivata. Se realizeaza de catre Laboratorul regional Blaj, judetul Alba, conform Ordinului MAPDR nr. 677/2004; Culturi permanente terenul plantat cu livezi, arbusti fructiferi, hamei, pepiniere si alte culturi permanente; Eco-Conditionalitate (conformitate cu regulile de mediu) - respectarea cerintelor de administrare si pastrare a bunelor practici agricole si de mediu conform art. 4 si 5 ale Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 (art. 23 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004); Exploatatie agricola (ferma) ansamblul de unitati de productie administrate de agricultori/fermieri si situate pe teritoriul României; Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR)- reprezinta contributia financiara comunitara pentru sprijinirea dezvoltarii rurale, destinata finantarii programelor de dezvoltare rurala derulate în conformitate cu legislatia comunitara; Fondul European pentru Garantare în Agricultura (FEGA) este destinat finantarii masurilor de piata, restituirilor la export, platilor directe catre fermieri, conform Regulamentului (CE) nr. 1290/2005; Grupuri de producatori - asocierea liber consimtita între producatori, persoane fizice si persoane juridice, constituita în vederea cultivarii si comercializarii produselor agricole; Hamei brut inflorescente uscate, cunoscute si sub denumirea de conuri, de la planta femela de Humulus lupulus, de forma ovoida; Iarba sau alte furaje erbacee - toate plantele erbacee care se gasesc în mod natural în pasuni sau sunt incluse în mod obisnuit în mixturile de seminte pentru pasuni sau fânete în Statele membre (indiferent daca sunt sau nu sunt utilizate pentru pasunatul animalelor); Lot - partea din totalul productiei care face obiectul unei livrari de catre fiecare producator, divizata în una sau mai multe parti distincte pe clase de calitate; Masuri de agro-mediu Platile de agro-mediu se acorda fermierilor care îsi asuma, în mod voluntar, angajamente de agromediu pentru o perioada de 5 ani de la data semnarii angajamentului. Fermierii pot accesa urmatoarele pachete: Parcela agricola - suprafata continua de teren pe care este cultivat un singur grup de culturi de catre un singur fermier; acolo unde este necesara o declaratie separata privind folosirea unei 10

11 suprafete din cadrul grupului de cultura solicitat în contextul art.22 alin (1 a) din Regulamentul CE nr.796/2004, utilizarea specifica va limita pe viitor parcela agricola. Pajiste permanenta - teren utilizat pentru productia de iarba sau alte furaje erbacee (naturale sau semanate), care nu au facut parte din sistemul de rotatie a culturilor agricole al exploatatiei timp de cinci sau mai multi ani; Plata directa plata acordata direct fermierilor în cadrul schemei de sprijin solicitate; Platile nationale directe complementare - PNDC - reprezinta plati suplimentare la SAPS si sunt prevazute de OUG nr.125/2006; Prim-procesatori pentru culturi energetice - fabricile de ulei care au depozite autorizate proprii sau închiriate si detin licente de fabricatie conform Ordonantei Guvernului nr. 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializarii, aprobata cu modificari prin Legea nr.123/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, sau fabricile de alcool detinatoare de antrepozite fiscale, care preiau de la fermieri sau colectori produsele obtinute de pe suprafetele cultivate cu culturile energetice precizate la art. 2 al Ordinului MADR nr. 549/2007, pe baza de contracte de vânzare-cumparare cantitatile echivalente de produse procesate - ulei, alcool; Produs energetic - unul dintre produsele energetice biocombustibil sau energia electrica si termala produsa din biomasa, conform art. 88 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003; Producatori de biocarburanti - procesatorii finali care trebuie sa detina autorizatie de antrepozit fiscal, conform Hotarârii Guvernului nr.1861/2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobata prin Hotarârea Guvernului nr. 44/2004; Registrul fermierilor (RF) - element component al Sistemului Integrat de Administrare si Control, realizat si administrat de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura în vederea identificarii fermierilor care pot beneficia de sprijin national si comunitar; SAPS (schema de plata unica pe suprafata) - reprezinta acordarea unei sume stabilite pe hectar, platibila o data pe an, decuplata total de productie (neconditionat de obtinerea de productie); Schema cuplata - ajutorul platit pe hectar cultivat cu anumite culturi conditionat de obtinerea de productie; Suprafata determinata este suprafata pentru care sunt îndeplinite toate conditiile de aprobare a sprijinului; Teren arabil - teren cultivat pentru productie sau teren lasat necultivat în mod deliberat sau mentinut în bune conditii agricole si de mediu în conformitate cu art. 5 din Regulamentul CE nr.1782/2003, incluzând si terenurile de sub sere sau solarii, conform art. 2 (1) din Regulamentul CE nr. 796/2004; Terenul necultivat este terenul arabil lasat necultivat în mod deliberat, dar mentinut în bune conditii agricole si de mediu. Conform art. 2 al Regulamentului CE nr.1782/2003, mentinerea 11

12 terenurilor în bune conditii agricole si de mediu este considerata activitate agricola. Terenul necultivat este eligibil doar pentru plata SAPS, daca sunt îndeplinite conditiile minime de eligibilitate pe suprafata, respectiv minimum 0,3 ha pe parcela agricola si daca este mentinut în bune conditii agricole si de mediu. Tutunul brut - tutunul frunza neprelucrata, înainte de a fi introdus în procesul de fermentare; Sistem de Pozitionare Globala (GPS) - instrument de masurare utilizat în cadrul controlului pe suprafata pentru determinarea calculului punctelor care definesc poligoane ce corespund parcelelor masurate, care în finalul operatiei recupereaza datele corespunzatoare punctelor într-un minicalculator portabil în vederea crearii planurilor; Sistemul Informatic Geografic (GIS) - Sistemul Informatic Geografic prevazut în art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, art. 2(25) din Regulamentul (CE) nr. 796/2004. GIS va fi întegrat în IACS; Sistemul Integrat de Administrare si Control (IACS) - instrument tehnic de gestionare si control, creat pentru administrarea si controlul riguros al cererilor de plata depuse de fermieri, care se aplica anumitor scheme de plati, în conformitate cu prevederile de instituire a acestora, astfel încât sa se previna fraudarea bugetului comunitar si national. Componentele lui sunt: o baza de date informatizata, un sistem de identificare a parcelelor agricole, cererile de plata, un sistem integrat de control, un sistem unic de identificare a fiecarui agricultor care a depus cerere de plata; Sistemul de identificare al parcelelor agricole (LPIS) - componenta a Sistemului Integrat de Administrare si Control, cuprinzând aplicatii informatice constituite pe baza ortofotoplanurilor, hartilor, documentelor cadastrale sau a altor referinte cartografice. Tehnicile utilizate se bazeaza pe un sistem informatic geografic computerizat, care asigura identificarea unica a fiecarui bloc fizic, cuprinzând de preferinta ortoimagini aeriene sau satelitare care sa garanteze o precizie cel putin egala celei cartografice la scara 1: si sa permita identificarea în cadrul blocurilor fizice a parcelelor agricole din cererile de sprijin; Unitatea prim - procesatoare - toate persoanele juridice autorizate conform legilor în vigoare pentru prima procesare a materiei prime; Unitati administrativ teritoriale încadrate în zona montana defavorizata unitate administrativ teritoriala ( UAT) de nivel NUTS 5 (comune, orase si municipii) situata la altitudini medii mai mari de 600 m sau situate între 400 si 600 m care au o panta medie egala sau mai mare de 15% conform criteriilor de încadrare în zona montana defavorizata aprobate prin Ordinul MADR nr 355/2007; Verificari încrucisate - controalele administrative cu scopul detectarii neregulilor privind datele declarate de fermier fata de datele de referinta din IACS. Controalele încrucisate privesc drepturile de plata declarate în scopul evitarii acordarii aceluiasi tip de ajutor de mai multe ori în acelasi an calendaristic sau an de piata si pentru a preveni cumularea necorespunzatoare de ajutoare în 12

13 cadrul schemelor de sprijin pe suprafata, verificarea realitatii drepturilor de plata ca si a admisibilitatii pentru acordarea sprijinului, verificari între parcelele agricole declarate în cererea unica si parcelele de referinta care figureaza în sistemul de identificare a parcelelor agricole, cu scopul verificarii eligibilitatii acordarii sprijinului pentru suprafete, atâta timp cât acestea coincid, verificari între drepturile de plata si suprafata determinata, pentru a verifica daca drepturile la plata sunt însotite de un numar egal de hectare admise pentru a beneficia de sprijin, verificari între parcelele agricole declarate în cadrul cererii unice si documente constând în contracte si declaratii de cultura care trebuie sa fie furnizate, în scopul stabilirii eligibilitatii sprijinului pentru suprafata pentru suprafata în discutie (art. 24 din Regulamentul CE nr.796/2004); Zonele de cultura - zone recunoscute pentru certificarea culturilor în România; Zona montana defavorizata - zona montana în care productia agricola este afectata de conditiile climatice si de relief, pe baza caracteristicilor de altitudine si panta si care este nominalizata în lista unitatilor administrativ teritoriale incluse în zona montana defavorizata, aprobata prin Ordinul MADR 355/2007. Zona Semnificativ Defavorizata - ZSD (Art.19 al Regulamentului (CE) nr. 1257/1999) -cuprinde acele unitati-administrativ teritoriale care se suprapun în totalitate sau partial cu Rezervatia Biosferei Delta Dunarii, unde productivitatea agricola este limitata datorita calitatii reduse a solului, climatului nefavorabil, conditiilor de relief si de umiditate a solului si ca urmare nota de bonitare are o valoare medie ponderata de 16 puncte. De asemenea, aceasta zona prezinta valori mici de densitate a populatiei si un grad mare de dependenta a populatiei fata de activitatile agricole. Zonele Defavorizate de Conditii Naturale Specifice - ZDS (Art. 20 al Regulamentului (CE) nr. 1257/1999) - cuprind acele areale continue unde nota de bonitare nu depaseste valoarea de 28 de puncte si care prezinta caracteristici naturale particulare. Aceste areale trebuie sa fie formate din cel putin 3 unitati administrativ-teritoriale si nici o UAT nu trebuie sa aiba o nota de bonitare a terenurilor agricole mai mare de valoarea

14 3. Obiectivele Ghidului Scopul acestui ghid este de a informa fermierii români cu privire la schemele de sprijin, ca mecanisme de sustinere financiara odata cu aderarea României la Uniunea Europeana. Începând cu data de 1 ianuarie 2007 fermierii români au acces la sprijinul acordat prin plati directe si la sprijinul acordat pietelor, reglementate prin Politica Agricola Comuna. Conform reglementarilor în vigoare si a rezultatelor negocierilor, platile directe se vor acorda independent de nivelul productiei (decuplate de productie) aplicând schema de plata unica pe suprafata (SAPS). Noile state membre au posibilitatea de a suplimenta dupa aderare platile directe cu aprobarea Comisiei Uniunii Europene prin plati directe nationale complementare (PNDC), asa numitele top up-uri (masuri finantate de la bugetul national). Institutia responsabila pentru implementarea platilor directe si a masurilor de piata este Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Pentru administrarea si controlul sprijinului acordat fermierilor dupa aderare s-a creat în cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura un instrument denumit IACS (Sistem Integrat de Administrare si Control). 4.Scheme de plati directe pentru fermierii români din anul 2008 Schemele de plati directe începând cu anul 2008 sunt : Schema de plata unica pe suprafata (SAPS) 4.2. Plati nationale directe complementare ( PNDC) 4.3. Schema de plata pentru culturi energetice 4.4. Schema de plata separata pentru zahar 4.5. Plati tranzitorii pentru tomate 5. Masuri din AXA 2 PNDR - Plati compensatorii pentru fermierii din zonele defavorizate din punct de vedere natural - LFA (Montana, Semnificativ Defavorizata, Defavorizata de conditiile naturale specifice) 5.1. Masuri de agro-mediu Schema de plata unica pe suprafata (SAPS) Ce este SAPS? Conditii de acordare a platii pe suprafata Schema de plata unica pe suprafata (hectar) SAPS consta în plata unei sume uniforme la hectar platibila o singura data pe an decuplata total de productie. Conditiile de eligibilitate pentru acordarea acestui sprijin sunt conforme cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe 14

15 complementare, care se acorda în agricultura începând cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere în agricultura, aprobata prin Legea nr. 139/2007 urmatoarele: a) sa exploateze un teren agricol cu o suprafata de cel putin 1 ha, iar suprafata parcelei agricole sa fie de cel putin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbustilor fructiferi, suprafata minima a parcelei trebuie sa fie de cel putin 0,1 ha; b) sa declare toate parcelele agricole; c) sa înscrie, sub sanctiunea legii penale, date reale, complete si perfect valabile în formularul de cerere de plata directa pe suprafata si în documentele anexate, inclusiv lista suprafetelor; d) sa fie de acord ca datele din formularul de cerere de plata sa fie introduse în baza de date IACS, procesate si verificate în vederea calcularii platii si transmise autoritatilor responsabile în vederea elaborarii de studii statistice si de evaluari economice, în conditiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare; e) sa respecte bunele conditii agricole si de mediu, reglementate prin legislatia nationala, pe toata suprafata agricola a exploatatiei; f) sa prezinte documentele necesare care dovedesc dreptul de folosinta si sa poata face dovada ca utilizeaza terenul pentru care s-a depus cererea; g) sa furnizeze toate informatiile solicitate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, în termenele stabilite; h) sa permita efectuarea controalelor de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura sau de catre alte organisme abilitate în acest sens; i) sa marcheze limitele parcelei utilizate, atunci când este cultivata cu aceeasi cultura ca a parcelelor învecinate; j) sa comunice în termen de 10 zile, în scris, Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura orice modificare a datelor declarate în cererea de plata survenita în perioada cuprinsa între data depunerii si data acordarii platii. Aceste modificari se refera la suprafata agricola utilizata a exploatatiei, transferarea proprietatii fermei catre un alt utilizator agricol, aprobarea unei rente agricole viagere, alte schimbari ale informatiilor din formularul de cerere Cine poate beneficia de sprijin în cadrul SAPS? Beneficiarii platilor directe în cadrul Schemei de plata unica pe suprafata pot fi persoanele fizice si/sau persoanele juridice care exploateaza terenul agricol pentru care solicita plata, în calitate de proprietari, arendasi, concesionari, asociati administratori în cadrul asociatiilor în participatiune, locatari sau altele asemenea. 15

16 Arendatorul, concedentul si/sau locatorul nu beneficiaza de plati directe pentru terenul arendat, concesionat si/sau închiriat Cum puteti obtine formularul cererii de plata pe suprafata? Formularele cererilor de plata directa si materialele grafice ce contin blocurile fizice vor fi disponibile gratuit la Centrele judetene/locale/ APIA unde va fi depusa cererea de sprijin pe suprafata. Fermierii vor primi o invitatie în care este specificata ora si data când acesta trebuie sa se prezinte pentru a completa formularul de cerere de sprijin pe suprafata si pentru a intra în posesia materialului grafic. Alaturi de invitatie fermierul va primi si un pliant cu informatii necesare acestuia. Fermierul se va prezenta cu CI/BI si o copie dupa acesta care se va anexa la dosarul cererii de sprijin si cu dovada contului bancar activ eliberata de banca de la care îsi poate ridica banii. Pentru obtinerea sprijinului în cadrul SAPS trebuie sa se depuna la Centrele judetene/locale APIA, formularele cererii de plata pe suprafata completate si însotite de harta (hartile) cu blocurile fizice în interiorul carora au fost schitate parcelele agricole declarate în cererea de plata (Atentie! Aceste harti fac parte din dosarul cererii de plata ). Fermierii, persoane fizice vor depune doar o singura cerere de sprijin la centrul judeten/local APIA pe raza caruia au domiciliul înscris în CI/BI; persoanele juridice vor depune doar o singura cerere la centrul judetean/local APIA pe raza caruia au sediul social Completarea cererilor de plata pe suprafata Completarea formularului pentru cererea de plati directe pe suprafata se face în baza instructiunilor de completare atasate la cererea de plata pe suprafata. Fermierii care au depus cerere de sprijin pe suprafata în anul 2007 vor primi formulare de cerere cu datele pretiparite din baza de date. Sub fiecare informatie pretiparita va exista un câmp liber unde fermierul va putea înscrie eventualele modicari aparute în anul curent. Fermierii care nu au depus cerere de sprijin pe suprafata în anul 2007 vor respecta urmatoarele: Completarea datelor se face lizibil, folosind cerneluri permanente (cu stilou, pix, nu cu creion ), fara stersaturi. Formularele trebuie completate de fermier, daca este cazul cu ajutorul specialistilor centrelor de consultanta agricola (ANCA) sau ai Centrelor agricole comunale. Fermierul va delimita conturul parcelelor agricole în interiorul blocului fizic cu sprijinul specialistilor, daca este cazul. 16

17 Delimitarea parcelelor agricole pe harta În afara de completarea cererii de plata, fermierul trebuie sa delimiteze parcelele agricole pe harta, în blocurile fizice în care detin teren. Bloc fizic suprafata de teren continua utilizata în scopuri agricole cu limite exterioare permanente, liniare, care este lucrata de unul sau mai multi fermieri si care are una sau mai multe culturi sau este complet sau partial necultivata. Ca limite exterioare pot fi considerate limite lineare (drumuri, cai ferate, cursuri de apa, canale, magistrale, diguri etc.) dintre diferite categorii de utilizare a terenurilor; Parcela agrícola suprafata continua de teren pe care este cultivat un singur grup de culturi de catre un singur fermier; acolo unde este necesara o declaratie separata privind folosirea unei suprafete din cadrul grupului de cultura solicitat în contextul art.22 alin (1a) din Regulamentului CE nr.796/2004 utilizarea specifica va limita pe viitor parcela agricola. Atentie! Se declara toate parcelele agricole pe care fermierul le utilizeaza, indiferent daca acestea sunt sau nu eligibile pentru sprijin, pe care trebuie sa respecte bunele conditii agricole si de mediu. Limitele parcelelor desenate de fermier trebuie sa corespunda cu declaratia de suprafata a acestuia din cererea de plata pe suprafata. Cum se vor desena parcelele în cadrul blocurilor fizice? Odata cu formularul cererii de plata, fermierul va primi si materialul grafic, cu blocurile fizice în care acesta detine terenul. În cazul în care parcelele fermierului nu se regasesc pe hartile primite, se vor solicita reprezentantilor APIA alte harti în care fermierul sa-si poata identifica suprafata utilizata. La operatiunea de desenare (trasare) a parcelelor agricole în cadrul blocurilor fizice, fermierul va fi îndrumat de specialisti din cadrul ANCA si consultantul agricol. Fermierul va identifica pe harta în cadrul fiecarui bloc fizic toate parcelele agricole pe care le utilizeaza. Daca o parcela agricola se identifica cu blocul fizic (ocupa întreaga suprafata a acestuia), se va încercui cu pix rosu numarul blocului fizic, fara a mai delimita poligonul. Dupa ce s-au desenat (trasat conturul) toate parcelele agricole pe care fermierul le exploateaza, acestea vor fi numerotate cu numere de la 1 la n. În interiorul parcelelor agricole se vor delimita culturile, fiecare cultura fiind codificata astfel: numarul parcelei /codul culturii (ex: 1a, 1b, 1c...). În cazul în care parcelele nu pot fi reprezentate printr-un poligon, acestea fiind prea mici, ele se vor identifica pe harta printr-o cruce, indicând numarul lor de ordine. Parcelele cu pajisti permanente utilizate de fermier se vor delimita cu culoare verde. 17

18 Termenul de depunere a cererilor de plata Formularele cererilor de plata pe suprafata, integral si corect completate, însotite de documenta tia aferenta, se vor depune în perioada 3 martie - 15 mai 2008 fara penalitati, respectiv, 16 mai - 9 iunie 2008 cu penalitati de 1% pentru fiecare zi lucratoare, la Centrul judetean/local al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura al localitatii unde fermierul domiciliaza conform CI/BI sau are sediul social Dreptul fermierilor la contestatie Fermierul care se considera vatamat într-un drept al sau sau într-un interes legitim, printrun act emis în ceea ce priveste schemele de sprijin pentru care a depus cerere de sprijin pe suprafata, poate depune contestatie la nivelul fiecarui centru judetean/local, respectiv al municipiului Bucuresti si la nivelul APIA central, în termen de 30 zile lucratoare de la data comunicarii actului contestat. Contestatia se formuleaza în scris si va cuprinde: - datele de identificare ale contestatarului - obiectivul contestatiei - motivele de fapt si de drept - dovezile pe care se întemeiaza 4.2. Platile nationale complementare directe (PNDC) Platile nationale complementare directe (PNDC)- sunt plati care suplimenteaza de la bugetul national, pe cele primite prin schema unica de plata pe suprafata - SAPS, din fondurile Uniunii Europene Conditii ce trebuie respectate de fermieri pentru a beneficia de plati nationale directe complementare în anul 2007: În sectorul vegetal sunt aprobate urmatoarele scheme de plati complementare directe: a. PNDC 1 - culturi în teren arabil: cereale (grâu comun, grâu dur, secara, orz, ovaz, orzoaica, porumb, porumb zaharat, sorg, orez, triticale, mei, hrisca si alte cereale), culturi proteice (mazare pentru boabe, fasole pentru boabe, lupin, bob si linte), plante industriale (floarea soarelui, rapita, soia, in si cânepa pentru fibra, tutun, in pentru ulei, plante medicinale, alte plante industriale), radacinoase (cartofi, sfecla furajera, sfecla de zahar si alte radacinoase), legume proaspete, pepeni, capsuni, flori si plante ornamentale, plante de nutret, loturi semincere, pajisti temporare, alte culturi pe teren arabil. Toate culturile cuprinse în categoria de folosinta culturi arabile, codificate în formularul pentru cererea de plata cu TA, vor primi sprijinul ca o plata pe suprafata, 18

19 decuplat de productie. Culturile permanente si pajistile permanente nu fac obiectul acestei scheme de sprijin financiar Conditii specifice de eligibilitate pentru PNDC b. PNDC 2 IN - sprijinul se acorda ca o plata pe suprafata, cuplat de productie. Conditii specifice de eligibilitate pentru in: - parcelele cultivate cu in sa fie identificate separat si sa aiba suprafata de minimum 0,3 ha; - sprijinul financiar, în cuantum fix pe hectar, se acorda numai pentru suprafata inclusa în contract, dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin; - fermierul tine un registru pentru fiecare an de piata în care sunt indicate, conform Regulamentului Comisiei nr. 245/2004, art. 4: cantitatile de materie prima in recoltate pentru obtinerea de fibra în cadrul unui contract; cantitatile de fibra lunga si scurta de in obtinute doar atunci când acesta are încheiat un angajament cu un prestator de servicii; cantitatile de fibra lunga si scurta de in vândute sau transferate cu numele si adresa beneficiarilor; - fermierul trebuie sa pastreze documentele aferente tranzactiilor, în vederea controalelor efectuate de catre organismele abilitate; - fermierul va depune la APIA pâna la data de 1 septembrie (inclusiv) a anului în curs : certificatul de calitate al semintelor utilizate sau factura fiscala de cumparare a semintelor certificate, pe fiecare parcela în parte; copie dupa contractul încheiat între fermier si procesator sau angajamentul de procesare - fermierul trebuie sa prezinte pâna la data de 31 octombrie a anului în curs, inclusiv, acte doveditoare pentru predarea cantitatii prevazute în contract (proces verbal de receptie, factura fiscala, bon fiscal sau alte documente). c. PNDC 3 CÂNEPA - sprijinul se acorda ca o plata pe suprafata, conditionat însa de productie. Conditii specifice de eligibilitate pentru cânepa: - culturile de cânepa sa fie amplasate pe parcele eligibile SAPS pentru categoria de folosinta teren arabil (TA); - cererea de sprijin va fi însotita de etichetele oficiale ale semintelor folosite la înfiintarea culturilor de cânepa care se vor pastra la Centrul local/centrul judetean APIA. În cazul în care semanatul se face dupa termenul limita de depunere a cererii unice, etichetele pot fi trimise cel târziu pâna la 30 iunie, conform art.13 al Regulamentului CE nr. 796/2004; - în cazul cânepei pentru fibra, inclusa la codul NC , soiurile utilizate trebuie sa aiba un continut de tetrahidrocanabinol mai mic sau egal cu 0,2 %; 19

20 - fermierii trebuie sa detina copii ale buletinelor de laborator privind continutul de THC si copii ale proceselor verbale de recoltare a probelor de cânepa pentru dozarea THC, pentru fiecare parcela, în vederea controalelor efectuate de catre APIA; - sprijinul financiar, în cuantum fix pe hectar, se acorda numai pentru suprafata inclusa în contract, dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin; - culturile de cânepa pentru fibra trebuie sa fie mentinute în conditii de crestere normale, conform tehnologiei de cultivare, timp de cel putin 10 zile dupa înflorire, astfel încât sa poata fi efectuate controalele prevazute, conform art. 33, alin. 5 din Regulamentul CE 796/2004; - fermierul tine un registru pentru fiecare an de piata în care sunt indicate, conform Regulamentului Comisiei nr. 245/2004, art. 4: cantitatile de materie prima cânepa recoltate pentru obtinerea de fibra în cadrul unui contract; cantitatile de fibra lunga si scurta de cânepa obtinute doar atunci când acesta are încheiat un angajament cu un prestator de servicii; cantitatile de fibra lunga si scurta de cânepa vândute sau transferate cu numele si adresa beneficiarilor; - fermierul trebuie sa pastreze documentele aferente tranzactiilor, în vederea controlarii de catre organismele abilitate; - fermierul va depune la APIA pâna la 1 septembrie a anului în curs, inclusiv : declaratia privind varietatile de cânepa cultivate si cantitatile de seminte utilizate la hectar pentru înfiintare; copie dupa contractul încheiat între fermier si procesator sau angajamentul de procesare. copie dupa autorizatia de cultivare pentru cânepa; - fermierul trebuie sa prezinte pâna la data de 31 octombrie a anului în curs, inclusiv, acte doveditoare pentru predarea cantitatii prevazute în contract (proces verbal de receptie, factura fiscala, bon fiscal sau alte documente). d. PNDC 4 TUTUN sprijinul se acorda pe kilogram tutun brut, cuplat de productie. Conditii specifice de eligibilitate pentru tutun: - fermierul trebuie sa prezinte la Centrul judetean/local/ Municipiul Bucuresti-APIA, o copie a contractului încheiat cu un prim procesator (grupurile de producatori nu pot exercita activitatea de prim-procesare a tutunului) pâna la data de 30 iunie 2008 (fara penalitati) si pâna la 25 iulie 2008 (cu penalitati de 1% pe fiecare zi lucratoare în care se întârzie depunerea copiei dupa contract). Contractul trebuie sa fie încheiat pâna la 30 mai 2008, cu exceptia cazurilor de forta majora si înregistrat la Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala judeteana-dadr, respectiv a Municipiului Bucuresti ( în conformitate cu art. 10 din Regulamentul Consiliului 2848/1998, în cel mult 10 zile calendaristice de la data încheierii, cu exceptia cazurilor de forta majora). Daca 20

21 perioada de încheiere a contractului si/sau de avizare a contractului este depasita cu maximum 15 zile calendaristice, sprijinul se reduce cu 20 %, conform art. 10, alin. 3 din Regulamentul 2848/1998. Contractul va avea ca anexa lista nominala a membrilor grupului si suprafetele aferente fiecaruia, atunci când unitatea prim-procesatoare încheie contracte de cultura cu un grup de producatori (un producator de tutun poate sa apartina numai unui singur grup de producatori). Elementele componente ale acestui contract sunt prevazute în Ordinul MADR 96/2006 si Ordinul MADR 704/2007; - fermierul trebuie sa depuna la Centrul judetean/local/ Municipiul Bucuresti APIA o declaratie privind varietatile de tutun cultivate pe fiecare parcela în parte, pâna la data de 31 august a anului curent; - fermierul trebuie sa prezinte, pâna cel târziu la data de 15 mai a anului urmator recoltarii, o copie dupa declaratia de livrare a tutunului conform art. 13 al Regulamentului (CE) nr. 796/2004; e. PNDC 5 HAMEI - sprijinul se acorda ca o plata pe suprafata, conditionat însa de productie; Conditii specifice de eligibilitate pentru hamei: - suprafata eligibila a exploatatiei sa fie de cel putin 1 ha, iar a parcelei agricole de cel putin 0,1 ha; - suprafetele pentru care se solicita sprijin sunt în întregime cultivate si pe care sunt respectate conditiile normale de cultivare conform art. 2 al Regulamentului CE nr. 1973/2004; - sprijinul se acorda plantatiilor de hamei situate în zonele de cultura stabilite/recunoscute ca purtatoare de denumire de origine conform Legii 623/2002; - sa prezinte la APIA, pâna la 1 august 2007 (fara penalitati) si 26 august 2008 (cu penalitati), copia dupa contractul de cultura încheiat cu un cumparator si înregistrat la DADR-urile judetene, respectiv la filiala municipiului Bucuresti, conform art.14 din 1952/2005. Elementele componente ale acestui contract sunt prevazute în art. 11 alin. (1) din Ordinul MADR nr.704/2007; - sprijinul financiar, în cuantum fix pe hectar, se acorda numai pentru suprafata inclusa în contract, dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin; - fermierul trebuie sa prezinte, cel târziu pâna la data de 31 octombrie a anului în curs, acte doveditoare pentru predarea cantitatii prevazute în contract (proces verbal de receptie, factura fiscala, bon fiscal sau alte asemenea). f. PNDC 6 SFECLA DE ZAHAR sprijinul se acorda ca o plata pe suprafata, decuplat de productie; Conditiile specifice de eligibilitate pentru sfecla de zahar: - cultura de sfecla de zahar sa fie destinata exclusiv productiei de zahar; - parcela agricola cultivata cu sfecla de zahar sa aiba suprafata de cel putin 0,3 ha si se va identifica separat; 21

22 - sprijinul este acordat pentru suprafata cultivata cu sfecla de zahar, cu conditia ca fermierul sa încheie un contract de producere a sfeclei de zahar cu o fabrica de zahar, conform Anexei I din Ordinul MADR 338/2007 privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahar (recolta anului de comercializare încheiat pentru recolta anului de piata ); - contractul încheiat între fermier si fabrica de zahar trebuie sa fie vizat de Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Judeteana, respectiv a Municipiului Bucuresti. Elementele componente ale acestui contract sunt prevazute în art. 11 alin (1) din Ordinul MADR nr.704/2007; - sprijinul financiar, în cuantum fix pe hectar, se acorda numai pentru suprafata prevazuta în contract, dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin pe suprafata. Mentionam ca, pentru a beneficia de plata pentru sfecla de zahar si plata separata pentru zahar în anul 2008, fermierul trebuie sa depuna cerere de sprijin pentru SAPS si sa bifeze pentru sfecla de zahar si plata separata pentru zahar deoarece anul 2007 a fost an de referinta pentru cultivarea sfeclei de zahar. Prin urmare, fermierii care au îndeplinit conditiile specifice în 2007 vor beneficia în 2008 de toate drepturile aferente, respectiv: SAPS, PNDC 1, PNDC 6 si plata separata pentru zahar Schema de plata pentru culturi energetice Pentru culturile energetice se acorda, în anul 2008, plati directe pentru materiile prime obtinute pe suprafetele cultivate cu rapita, floarea-soarelui, soia si porumb, conform art.10 al OUG 125/2006 si destinate productiei de produse energetice. Conditiile specifice de eligibilitate pentru culturile energetice: - produsele agricole rezultate de pe suprafetele cultivate cu rapita, floarea soarelui, soia si porumb sunt strict destinate obtinerii produselor energetice (conform art. 88 al Regulamentului CE nr.1782/200) si de biocarburanti, asa cum sunt definiti în H.G. nr.1844/2005 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a altor carburanti regenerabili pentru transport; - sprijinul se acorda fermierilor pentru suprafetele cu rapita, floarea soarelui, soia si porumb, ale caror productii fac obiectul unor contracte de vânzare - cumparare încheiate între beneficiari, pe de o parte, si producatori de biocarburanti, colectori sau prim-procesatori, pe de alta parte; între colectori, pe de o parte, si prim-procesatori sau producatori de biocarburanti pe de alta parte; între prim-procesatori, pe de o parte, si producatori de biocarburanti pe de alta parte; - producatorii de biocarburanti sunt procesatorii finali care trebuie sa detina autorizatie de antrepozit fiscal, conform Hotarârii Guvernului nr.1861/2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 44/2004; - colectorii de materii prime necesare producerii de biocarburanti sunt persoanele juridice care detin autorizatii de depozit conform Ordinului MAPDR nr. 222/2006 pentru aprobarea 22

Numar certificat: SC Eco Fruct SRL Str. Agricultorului, Nr. 37, Stefan cel Mare, Judet Calarasi ROMANIA Certificat de conformitate

Numar certificat: SC Eco Fruct SRL Str. Agricultorului, Nr. 37, Stefan cel Mare, Judet Calarasi ROMANIA Certificat de conformitate Numar certificat: 2-07289-2015 SC Eco Fruct SRL Str. Agricultorului, 37, 917245 Stefan cel Mare, Judet Calarasi ROMANIA Certificat de conformitate 2015 Operatorul mentionat mai sus, avand domeniu principal

Mai mult

ANEXA 5 - ACTE NORMATIVE UTILE LEGISLATIA EUROPEANĂ Directiva 2008/90/CE a Consiliului privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare f

ANEXA 5 - ACTE NORMATIVE UTILE LEGISLATIA EUROPEANĂ Directiva 2008/90/CE a Consiliului privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare f ANEXA 5 - ACTE NORMATIVE UTILE LEGISLATIA EUROPEANĂ Directiva 2008/90/CE a Consiliului privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe Documentul Comitetului

Mai mult

Anexă la OMADR nr.../ GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN ANUL 2015 SPRIJIN ÎN CADRUL MĂSURILOR COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ

Anexă la OMADR nr.../ GHID INFORMATIV PENTRU FERMIERII CARE SOLICITĂ ÎN ANUL 2015 SPRIJIN ÎN CADRUL MĂSURILOR COMPENSATORII DE DEZVOLTARE RURALĂ Anexă la OMADR nr.../. 2015 ÎN ANUL 2015 SPRIJIN ÎN CADRUL MĂSURILOR APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE PNDR 2014-2020: Agro-mediu şi climă - Măsura 10 Agricultura ecologică. - Măsura 11 Plăţi pentru zone

Mai mult

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DIN ZONA VAILOR AMPOIULUI SI MURESULUI Vințu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, CIF Tel./Fax ,

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DIN ZONA VAILOR AMPOIULUI SI MURESULUI Vințu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, CIF Tel./Fax , Apel de selectie nr 3 pentru masura M 411.2-121 Data lansarii apelului de selectie pentru masura M 411.2-121:.09.2014 GAL Valea Ampoiului - Valea Muresului anunta lansarea celei de a 3-a sesiuni de depuneri

Mai mult

Asociatia GAL Valea Șomuzului Str. Principală Nr. 29, Sat Rădășeni, Comuna Rădășeni, județul Suceava, tel/fax: mail:

Asociatia GAL Valea Șomuzului Str. Principală Nr. 29, Sat Rădășeni, Comuna Rădășeni, județul Suceava, tel/fax: mail: Nr inregistrare: 29/15.02.2019 Sesiunea nr.4/2019, apelul de selecție nr.4/2019 - Măsura 5/3A Data publicării: 01.03.2019 Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului anunță apelulul de selecție

Mai mult

ANUNŢ Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Constanţa, cu sediul în Constanţa, bulevardul Tomis, nr. 51, organizează con

ANUNŢ Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Constanţa, cu sediul în Constanţa, bulevardul Tomis, nr. 51, organizează con ANUNŢ Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Constanţa, cu sediul în Constanţa, bulevardul Tomis, nr. 51, organizează concurs pentru ocuparea urmatoarei funcţii publice vacante:

Mai mult

FIȘA TEHNICĂ A MĂSURILOR DIN STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ COLINELE MOLDOVEI - VARIANTA FINALĂ ÎN URMA APRO

FIȘA TEHNICĂ A MĂSURILOR DIN STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ COLINELE MOLDOVEI - VARIANTA FINALĂ ÎN URMA APRO Măsura 411.23 CREȘTEREA VALORII ADĂUGATE A PRODUSELOR AGRICOLE ȘI FORESTIERE Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare miza intervenţiei În România industria alimentară reprezintă principala piaţă

Mai mult

FIȘA MĂSURII M7.3A - "Promovarea formelor asociative de producători în agricultură" 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenți

FIȘA MĂSURII M7.3A - Promovarea formelor asociative de producători în agricultură 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenți FIȘA MĂSURII M7.3A - "Promovarea formelor asociative de producători în agricultură" 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei,

Mai mult

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ - BUCUREŞTI Ec. Măria Magdalena TUREK RAHOVEANU TEZA DE DOCTORAT Cercetări privind impactul

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ - BUCUREŞTI Ec. Măria Magdalena TUREK RAHOVEANU TEZA DE DOCTORAT Cercetări privind impactul UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ - BUCUREŞTI Ec. Măria Magdalena TUREK RAHOVEANU TEZA DE DOCTORAT Cercetări privind impactul aderării la Uniunea Europeană asupra structurilor

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită și producătorilor de lapte şi de carn

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită și producătorilor de lapte şi de carn GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită și producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine, din zonele defavorizate Având în

Mai mult

SECTORUL DE CREŞTERE A ANIMALELOR Întrucât alocarea financiară se face distinct pentru sectorul vegetal şi pentru sectorul zootehnic, pentru implement

SECTORUL DE CREŞTERE A ANIMALELOR Întrucât alocarea financiară se face distinct pentru sectorul vegetal şi pentru sectorul zootehnic, pentru implement SECTORUL DE CREŞTERE A ANIMALELOR Întrucât alocarea financiară se face distinct pentru sectorul vegetal şi pentru sectorul zootehnic, pentru implementarea standardelor şi respectiv pentru beneficiarii

Mai mult

Preţul la produsele agricole

Preţul la produsele agricole Reorganizarea Asociaţiei AMSEM Ce este Asociaţia AMSEM? Asociaţia Amelioratorilor, Producătorilor şi Comercianţilor de Sămânţă şi Material Săditor din România AMSEM-, este o asociaţie interprofesională,

Mai mult

Microsoft Word - ORDONANTA DE URGENTA Nr. 86 doc.doc

Microsoft Word - ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 86 doc.doc ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 86 din 20 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a

Mai mult

FIŞA MĂSURII 1 Denumirea măsurii : Extinderea şi modernizarea exploataţiilor agricole de dimensiuni mici Codul măsurii: M1/1A Tipul măsurii INVESTIŢII

FIŞA MĂSURII 1 Denumirea măsurii : Extinderea şi modernizarea exploataţiilor agricole de dimensiuni mici Codul măsurii: M1/1A Tipul măsurii INVESTIŢII FIŞA MĂSURII 1 Denumirea măsurii : Extinderea şi modernizarea exploataţiilor agricole de dimensiuni mici Codul măsurii: M1/1A Tipul măsurii INVESTIŢII SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1. Descrierea generală a

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 562 din 30 mai 2012 privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile ma

HOTĂRÂRE nr. 562 din 30 mai 2012 privind aprobarea schemei Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile ma HOTĂRÂRE nr. 562 din 30 mai 2012 privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie-februarie 2012 asupra

Mai mult

FORMULAR CS02 FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare (CF): Acordul de parteneriat: încheiat la d

FORMULAR CS02 FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare (CF): Acordul de parteneriat: încheiat la d FORMULAR CS02 FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare (CF): Acordul de parteneriat: încheiat la data de: Acord de parteneriat încheiat între: Denumirea

Mai mult

Se tipareaste un document Lex

Se tipareaste un document Lex Acesta este actul compus (forma care include modificarile pe text) creat la data de 18 iulie 2017 M.Of.Nr.794 din 31 octombrie 2014 LEGE Nr. 145 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor

Mai mult

False True 0.00 True 0. False 14/05/2018 Anexa 04-P10v02 SC ECOCERT SRL Cod organism: RO-ECO-007 CUI: RO Adresa: Str. Ing. Zablovschi, nr. 80

False True 0.00 True 0. False 14/05/2018 Anexa 04-P10v02 SC ECOCERT SRL Cod organism: RO-ECO-007 CUI: RO Adresa: Str. Ing. Zablovschi, nr. 80 False True True 0. False 14/05/2018 Anexa 04-P10v02 SC ECOCERT SRL Cod organism: RO-ECO-007 CUI: RO 16448230 Adresa: Str. Ing. Zablovschi, nr. 80, sect. 1, Bucuresti Tel: 021/ 321 20 11 Fax: 021/ 321 20

Mai mult

NOTĂ FUNDAMENTARE

NOTĂ FUNDAMENTARE Hotărâre 1064 2013-12-11 Guvernul României privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Monitorul Oficial prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 al României nr privind

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglemen

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglemen PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol Parlamentul

Mai mult

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ CRIVĂŢUL DE SUD-EST Adresa: Strada Staţiunii, nr 16 Balta Albã Telefon: 0765

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ CRIVĂŢUL DE SUD-EST Adresa: Strada Staţiunii, nr 16 Balta Albã   Telefon: 0765 G.E1.2.1L FIȘA DE VERIFICARE A ÎNCADRĂRII PROIECTULUI Sub-măsura 19.2 - Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală Denumire solicitant:... Statutul juridic:.. Date

Mai mult

Fișa Măsurii M6/3A MODIFICATĂ 1 1 MĂSURA M6/3A Sprijin pentru mențiunea de calitate facultativă produs montan Tipul măsurii: INVESTIȚII SERVICII SPRIJ

Fișa Măsurii M6/3A MODIFICATĂ 1 1 MĂSURA M6/3A Sprijin pentru mențiunea de calitate facultativă produs montan Tipul măsurii: INVESTIȚII SERVICII SPRIJ Fișa Măsurii M6/3A MODIFICATĂ 1 1 MĂSURA M6/3A Sprijin pentru mențiunea de calitate facultativă produs montan Tipul măsurii: INVESTIȚII SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv

Mai mult

M.Of.Nr.363 din 16 mai 2014 MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE ORDIN nr. 703 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea testelor si con

M.Of.Nr.363 din 16 mai 2014 MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE ORDIN nr. 703 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea testelor si con M.Of.363 din 16 mai 2014 MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE ORDIN nr. 703 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea testelor si controlului, certificarii, inregistrarii, supravegherii,

Mai mult

Denumirea masurii Modernizarea exploatatiilor agricole Codul masurii 2.1 Tipul masurii x INVESTITII SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1. DESCRIEREA GENERALA A

Denumirea masurii Modernizarea exploatatiilor agricole Codul masurii 2.1 Tipul masurii x INVESTITII SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1. DESCRIEREA GENERALA A Denumirea masurii Modernizarea exploatatiilor agricole Codul masurii 2.1 Tipul masurii x INVESTITII SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1. DESCRIEREA GENERALA A MASURII Justificare. Corelare cu analiza SWOT Obiective

Mai mult

pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr

pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia Parlamentul

Mai mult

Nr…………

Nr………… Fisa masuriim2/2b Sprijin pentru exploatatiile agricole Codul Masurii: M2/2B Tipul masurii sprijin forfetar 1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contribuției

Mai mult

Data publicării: 31

Data publicării: 31 Data publicării: 31.08.2012 APEL DE SELECŢIE ASOCIAȚIA Grupul de Acțiune Locală Someș Transilvan anunţă lansarea primei sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura 121 L Modernizarea exploataţiilor agricole

Mai mult

Act LexNavigator

Act LexNavigator GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI H O T Ă R Â R E privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate

GUVERNUL ROMÂNIEI H O T Ă R Â R E privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate GUVERNUL ROMÂNIEI H O T Ă R Â R E privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăti directe

Mai mult

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PREJMER ANEXA LA HCL Nr.42/ /2009 Schema de ajutor de minimis in vederea scutirii de la plata obligatiilor fiscale la

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PREJMER ANEXA LA HCL Nr.42/ /2009 Schema de ajutor de minimis in vederea scutirii de la plata obligatiilor fiscale la CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PREJMER ANEXA LA HCL Nr.42/ 31.07./2009 Schema de ajutor de minimis in vederea scutirii de la plata obligatiilor fiscale la bugetul local al comunei Prejmer, pentru societatile

Mai mult

Fara Contabilitate Alerta fiscala luna Septembrie - Platitori de TVA pana la 7 septembrie inclusiv: Obligatia: Declaratia de mentiuni privind schimbar

Fara Contabilitate Alerta fiscala luna Septembrie - Platitori de TVA pana la 7 septembrie inclusiv: Obligatia: Declaratia de mentiuni privind schimbar Fara Contabilitate Alerta fiscala luna Septembrie - Platitori de TVA pana la 7 septembrie inclusiv: Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate

Mai mult

Proiect Hotărâre pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul forței de muncă În temeiul art. 108 din Constituţia României, repub

Proiect Hotărâre pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul forței de muncă În temeiul art. 108 din Constituţia României, repub Proiect Hotărâre pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul forței de muncă În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Mai mult

E1.1LGAL FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII PROIECTULUI Fișa de verificare a conformității proiectului MĂSURA M6/DI6B Investiţii în infrastructura de

E1.1LGAL FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII PROIECTULUI Fișa de verificare a conformității proiectului MĂSURA M6/DI6B Investiţii în infrastructura de E1.1LGAL FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII PROIECTULUI Fișa de verificare a conformității proiectului MĂSURA M6/DI6B Investiţii în infrastructura de bază şi îmbunătăţirea accesului la servicii pentru

Mai mult

ASOCIAŢIA GAL PODIŞUL TÂRNAVELOR Localitatea Iernut, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 9, jud. Mureş web site:

ASOCIAŢIA GAL PODIŞUL TÂRNAVELOR Localitatea Iernut, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 9, jud. Mureş   web site: APEL DE SELECŢIE Anunţă lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura 41.121 «Modernizarea exploataţiilor agricole» Data publicării: 11.07.2014 Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:

Mai mult

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE Tg-Jiu 28.09.2018 Nr.12656 ANUNT, AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA-CENTRUL JUDETEAN GORJ, cu sediul în Tg-Jiu, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, nr.92, în conformitate cu prevederile Legii

Mai mult

Numar certificat: SC Orgapic SRL Sos. Pacurari, Nr. 127, Biroul 1, Iasi, Judet Iasi ROMANIA Certificat de conformitate 2015 Operat

Numar certificat: SC Orgapic SRL Sos. Pacurari, Nr. 127, Biroul 1, Iasi, Judet Iasi ROMANIA Certificat de conformitate 2015 Operat Numar certificat: 2-09187-2015 SC Orgapic SRL Sos. Pacurari, 127, Biroul 1, 700523 Iasi, Judet Iasi ROMANIA Certificat de conformitate 2015 Operatorul mentionat mai sus, avand domeniu principal de activitate

Mai mult

Microsoft Word - APIA.doc

Microsoft Word - APIA.doc SCHEME DE SPRIJIN FINANCIAR GESTIONATE DE AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ (APIA) 1. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a acordat ajutor specific pentru producătorii

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comerci

Hotărâre Guvernul României privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comerci Hotărâre 740 2017-10-05 Guvernul României privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor şi legumelor Monitorul

Mai mult

H O T Ă R Â R E

H O T Ă R Â R E Anexa nr.1 Judeţul Primăria Numele şi prenumele funcţionarului din cadrul Primăriei care primeşte cererea*)... Nr. cerere şi data din Registrul special de înregistrare al cererilor...din.../.../ Semnătura

Mai mult

Asociatia GAL Valea Șomuzului Com. Rădășeni, sat Rădășeni, Str. Principală, nr. 29, județul Suceava, tel/fax: 0230/

Asociatia GAL Valea Șomuzului Com. Rădășeni, sat Rădășeni, Str. Principală, nr. 29, județul Suceava, tel/fax: 0230/ Sesiunea nr. 1/2018, apelul de selecție nr. 1/2018 Măsura M3/2B) Data publicării: 27.04.2018 Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului anunță lansarea în perioada 27 Aprilie 2018 27 Iulie 2018

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogra

GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogra GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul

Mai mult

E1.1LG FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII PROIECTULUI Fișa de verificare a conformităţii proiectului MĂSURA M2/1A Promovarea cooperarii actorilor din

E1.1LG FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII PROIECTULUI Fișa de verificare a conformităţii proiectului MĂSURA M2/1A Promovarea cooperarii actorilor din E1.1LG FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII PROIECTULUI Fișa de verificare a conformităţii proiectului MĂSURA M2/1A Promovarea cooperarii actorilor din sectoarele de interes implicati in dezvoltarea durabila

Mai mult

3.Venituri Lg 416 in 2015

3.Venituri Lg 416 in 2015 ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ SEVERIN CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂURENI Tel. 0255/526001 ; Fax.0255/526001 ; E-mail: primaria_maureni@yahoo.com; Web: www.comunamaureni.ro PROIECT DE H O T Ă R Â R E privind stabilirea

Mai mult

Microsoft Word - Proiect de Ordin pentru modificarea _i completarea Ordinului 619 din 2015.doc

Microsoft Word - Proiect de Ordin pentru  modificarea _i completarea Ordinului 619 din 2015.doc Proiect de Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului

Mai mult

Microsoft Word - NF OUG

Microsoft Word - NF OUG Ordonanţă de urgenţă 37 2013-04-30 Guvernul României pentru completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din

Mai mult

Anexa nr.3 Scutiri si reduceri la impozitele si taxele locale 1. Se aproba scutirea de la plata impozitului pe cladiri, in conformitate cu prevederile

Anexa nr.3 Scutiri si reduceri la impozitele si taxele locale 1. Se aproba scutirea de la plata impozitului pe cladiri, in conformitate cu prevederile Anexa nr.3 Scutiri si reduceri la impozitele si taxele locale 1. Se aproba scutirea de la plata impozitului pe cladiri, in conformitate cu prevederile art.456 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul

Mai mult

APEL DE SELECTIE NR. 4/2018 Masura M7/6B Investiţii în renovarea satelor şi echiparea teritoriului VERSIUNE DETALIATĂ Măsura lansata Asociaţia Grupul

APEL DE SELECTIE NR. 4/2018 Masura M7/6B Investiţii în renovarea satelor şi echiparea teritoriului VERSIUNE DETALIATĂ Măsura lansata Asociaţia Grupul APEL DE SELECTIE NR. 4/2018 Masura M7/6B Investiţii în renovarea satelor şi echiparea teritoriului VERSIUNE DETALIATĂ Măsura lansata Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Câmpia Burnazului anunţă lansarea

Mai mult

Microsoft Word - anunt docx

Microsoft Word - anunt docx A N U N Ț Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, anunță organizarea de către ANFP a concursului de recrutare în vederea ocupării unor funcţii publice de conducere vacante din cadrul aparatului

Mai mult

FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITATII MĂSURA M7/2A ÎNFIINŢARE, MODERNIZARE EXPLAOTAŢII AGRICOLE ŞI UNITĂŢI DE PROCESARE Investiții în exploatații agricol

FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITATII MĂSURA M7/2A ÎNFIINŢARE, MODERNIZARE EXPLAOTAŢII AGRICOLE ŞI UNITĂŢI DE PROCESARE Investiții în exploatații agricol FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITATII MĂSURA M7/2A ÎNFIINŢARE, MODERNIZARE EXPLAOTAŢII AGRICOLE ŞI UNITĂŢI DE PROCESARE Investiții în exploatații agricole - corespondență cu SM 4.1 Denumire solicitant: Titlu

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind înfiinţarea Societăţii Naţionale Casa Monitorul Oficial al Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA - R

Hotărâre Guvernul României privind înfiinţarea Societăţii Naţionale Casa Monitorul Oficial al Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA - R Hotărâre 933 2018-11-29 Guvernul României privind înfiinţarea Societăţii Naţionale Casa Monitorul Oficial al Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA - României nr 1032 din S.A. 2018-12-05 NOTA DE FUNDAMENTARE

Mai mult

Hotărâre Guvernul României pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în ag

Hotărâre Guvernul României pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în ag Hotărâre 763 2013-10-09 Guvernul României pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură Monitorul Oficial al României nr 630 din

Mai mult

LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (**republicată**) privind alocaţia de stat pentru copii*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7

LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (**republicată**) privind alocaţia de stat pentru copii*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (**republicată**) privind alocaţia de stat pentru copii*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 noiembrie 2012 Data intrarii in vigoare :

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Oportunitati de finantare a sectorului sfeclei de zahar prin PNDR 2014-2020 Poiana Brasov, 10-11 Iunie 2015 SM.4.1. Investitii in exploatatii agricole vers. oficiala 25 martie 2015 Constantin Leonte Terra

Mai mult

Data in fata noastra pentru REGISTRUL AGRICOL,volumul.,pozitia nr. Pt.societati/asociatii, persoane juridice Domnule,primar CERERE,DECLARATIE,in veder

Data in fata noastra pentru REGISTRUL AGRICOL,volumul.,pozitia nr. Pt.societati/asociatii, persoane juridice Domnule,primar CERERE,DECLARATIE,in veder Data in fata noastra pentru REGISTRUL AGRICOL,volumul.,pozitia nr. Pt.societati/asociatii, persoane juridice Domnule,primar CERERE,DECLARATIE,in vederea inscrierii in registrul agricol(data de reprezentantul

Mai mult

Anexa 1 APIA CERERE DE PLATA A SPRIJINULUI FINANCIAR PROGRAMUL NAȚIONAL APICOL 2019 Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European si al Co

Anexa 1 APIA CERERE DE PLATA A SPRIJINULUI FINANCIAR PROGRAMUL NAȚIONAL APICOL 2019 Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European si al Co Anexa 1 APIA CERERE DE PLATA A SPRIJINULUI FINANCIAR PROGRAMUL NAȚIONAL APICOL 2019 Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului; H.G. nr. 443/2017 privind aprobarea Programului

Mai mult

Microsoft Word - ordonanta-ajutor-seceta-aprilie-sept-2015.doc

Microsoft Word - ordonanta-ajutor-seceta-aprilie-sept-2015.doc GUVERNUL ROMANIEI ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă manifestat în perioada aprilie septembrie

Mai mult

GHID DE INDRUMARE SI CONTROL PRIVIND STABILIREA CONTRAVENȚIILOR Scopul Legii prevenirii nr.270/2017 este de a reglementa o serie de instrumente care s

GHID DE INDRUMARE SI CONTROL PRIVIND STABILIREA CONTRAVENȚIILOR Scopul Legii prevenirii nr.270/2017 este de a reglementa o serie de instrumente care s GHID DE INDRUMARE SI CONTROL PRIVIND STABILIREA CONTRAVENȚIILOR Scopul Legii prevenirii nr.270/2017 este de a reglementa o serie de instrumente care să asigure prevenirea săvârșirii de contravenții. Ghidul

Mai mult

16_8_ANUNT_depunere_PA_FORSEDA

16_8_ANUNT_depunere_PA_FORSEDA PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor Prioritatea

Mai mult

PRODUCEREA ŞI VALORIFICAREA LEGUMELOR ŞI A FRUCTELOR

PRODUCEREA ŞI VALORIFICAREA LEGUMELOR ŞI A FRUCTELOR PRODUCEREA ŞI VALORIFICAREA LEGUMELOR ŞI A FRUCTELOR 1. LEGISLAŢIA ÎN VIGOARE REFERITOARE LA CONSTATAREA ŞI SANCŢIONAREA CONTRAVENŢIILOR Legea nr. 145 din 21 octombrie 2014 pentru stabilirea unor măsuri

Mai mult

ROMÂNIA JUDEȚUL CARAȘ - SEVERIN UAT ORAȘ ANINA Nr / AVIZAT PRIMAR ing.românu GHEORGHE G H I D privind aplicarea Legii nr. 270/2017 a p

ROMÂNIA JUDEȚUL CARAȘ - SEVERIN UAT ORAȘ ANINA Nr / AVIZAT PRIMAR ing.românu GHEORGHE G H I D privind aplicarea Legii nr. 270/2017 a p ROMÂNIA JUDEȚUL CARAȘ - SEVERIN UAT ORAȘ ANINA Nr. 3.626/30.05.2018 AVIZAT PRIMAR ing.românu GHEORGHE G H I D privind aplicarea Legii nr. 270/2017 a prevenirii de către Compartimentul Stabilire, Impunere

Mai mult

Asociatia GAL Valea Șomuzului Str. Principală Nr. 29, Sat Rădășeni, Comuna Rădășeni, județul Suceava tel/fax: mail:

Asociatia GAL Valea Șomuzului Str. Principală Nr. 29, Sat Rădășeni, Comuna Rădășeni, județul Suceava tel/fax: mail: Nr inregistrare: 27/15.02.2019 Sesiunea nr.4/2019, apelul de selecție nr.4/2019 Măsura M4/3A Data publicării: 01.03.2019 Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului anunță lansarea în perioada 01

Mai mult

*Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 1*

*Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 1* *Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 1* ANEXA Nr. 2 INSTRUCȚIUNI pentru completarea formularului (300) Decont de taxă pe valoarea adăugată Formularul (300) Decont de taxă pe valoarea adăugată

Mai mult

` GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea unor acte normative din domeniul agriculturii Având în vedere faptul că Ordonanţa de urgen

` GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea unor acte normative din domeniul agriculturii Având în vedere faptul că Ordonanţa de urgen ` GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea unor acte normative din domeniul agriculturii Având în vedere faptul că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea

Mai mult

Cerere

Cerere Certificare DIRECTOR L.S. Anexa nr. 1 la Regulamentul de acordare a Ajutoarelor de Urgenţă A. Subsemnatul (a) CERERE si DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE pentru acordarea AJUTORULUI DE URGENTA Numele _

Mai mult

Microsoft Word - OPANAF_3806_2013.doc

Microsoft Word - OPANAF_3806_2013.doc Ordinul preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3806/2013 pentru modificarea anexelor nr. 1 3 la OPANAF nr.3596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate

Mai mult

untitled

untitled Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 351 din data de 27 mai 2010 ORDIN nr. 83 din 6 aprilie 2010 privind aprobarea Normelor metodologice de agreare a experţilor evaluatori, membri titulari ai Asociaţiei

Mai mult

Microsoft Word - ordin si procedura control de stat producere betoane 20081…

Microsoft Word - ordin si procedura control de stat producere betoane 20081… MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR Nr. din 2008 CANCELARIA PRIMULUI - MINISTRU Nr. din 2008 O R D I N U L Nr. din 2008 pentru aprobarea reglementării tehnice Procedură privind controlul

Mai mult

Microsoft PowerPoint _prezentare RICA 2014 cercetare.ppt [Mod compatibilitate]

Microsoft PowerPoint _prezentare RICA 2014 cercetare.ppt [Mod compatibilitate] Reţeaua de Informaţii Contabile Agricole Elena CHICOSU - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 1. RICA România RICA este un instrument statistic bazat pe o anchetă anuală efectuată pe un micro

Mai mult

CAIET DE SARCINI privind închirierea pajiştilor (păşunil şi fâneţe), aflate in proprietatea privata a LTJM Legislaţie relevantă - Legea nr.1/2011 a ed

CAIET DE SARCINI privind închirierea pajiştilor (păşunil şi fâneţe), aflate in proprietatea privata a LTJM Legislaţie relevantă - Legea nr.1/2011 a ed CAIET DE SARCINI privind închirierea pajiştilor (păşunil şi fâneţe), aflate in proprietatea privata a LTJM Legislaţie relevantă - Legea nr.1/2011 a educatiei nationale,cu modificările și completările ulterioare;

Mai mult

ANEXA 3 Norme de venit utilizate pentru impunerea veniturilor din activităţi agricole, precum şi norme de venit unitare pentru aplicarea prevederilor

ANEXA 3 Norme de venit utilizate pentru impunerea veniturilor din activităţi agricole, precum şi norme de venit unitare pentru aplicarea prevederilor ANEXA 3 Norme de venit utilizate pentru impunerea veniturilor din activităţi agricole, precum şi norme de venit unitare pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Oportunitati de finantare a sectorului cartofului in cadrul PNDR 2014-2020 Poiana Brasov, 3-4 Martie 2015 PNDR 2014-2020, vers. Decembrie 2014 SM.4.1. Investitii in exploatatii agricole Constantin Leonte

Mai mult

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI Direcția generală Eficiență Energetică, Surse Regenerabile, Cogenerare și Energie Termică S

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI Direcția generală Eficiență Energetică, Surse Regenerabile, Cogenerare și Energie Termică S AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI Direcția generală Eficiență Energetică, Surse Regenerabile, Cogenerare și Energie Termică Str. Constantin Nacu, nr. 3, Sector 2, Bucureşti, Cod

Mai mult

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale AFIR PNDR Manual de procedura pentru Implementare Secțiunea II Autorizare plăți Cod manual: M

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale AFIR PNDR Manual de procedura pentru Implementare Secțiunea II Autorizare plăți Cod manual: M Pagina 1 INSTRUCŢIUNI DE PLATĂ PENTRU BENEFICIARII SUBMĂSURII 6.1/sM19.2 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri Dosarul Cererii de Plată se depune de beneficiar online din contul de utilizator.

Mai mult

Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare

Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare Grila de verificare a conformităţii administrative și a eligibilității cererilor de finanţare aferente O.S.10.3 Expert 1 Expert 2 Cerinţa/ Criteriul DA NU Nu se aplică Verificarea conformităţii administrative

Mai mult

Microsoft Word - OPANAF_2323_2004.doc

Microsoft Word - OPANAF_2323_2004.doc Ordinul preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2323/2014 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura de întocmire a formalităților vamale pentru trimiterile transportate prin

Mai mult

Anexa nr.3 la HCL nr.307/ JUDETUL NEAMT ORAŞUL TÎRGU NEAMT Telefon 0233/790245/ , Fax ; Adresa: B-dul Ştefan cel Mare,

Anexa nr.3 la HCL nr.307/ JUDETUL NEAMT ORAŞUL TÎRGU NEAMT Telefon 0233/790245/ , Fax ; Adresa: B-dul Ştefan cel Mare, Anexa nr.3 la HCL nr.307/27.10.2017 JUDETUL NEAMT ORAŞUL TÎRGU NEAMT Telefon 0233/790245/ 0751028118, Fax 02337901008; Adresa: B-dul Ştefan cel Mare, nr.62, Tîrgu Neamţ, Jud. Neamţ; E- Mail tgnt@primariatgneamt.ro

Mai mult

UNIUNEA EUROPEANĂ PARLAMENTUL EUROPEAN CONSILIUL Strasbourg, 13 decembrie 2017 (OR. en) 2016/0282 B (COD) LEX 1787 PE-CONS 56/1/17 REV 1 AGRI 598 AGRI

UNIUNEA EUROPEANĂ PARLAMENTUL EUROPEAN CONSILIUL Strasbourg, 13 decembrie 2017 (OR. en) 2016/0282 B (COD) LEX 1787 PE-CONS 56/1/17 REV 1 AGRI 598 AGRI UNIUNEA EUPEANĂ PARLAMENTUL EUPEAN CONSILIUL Strasbourg, 13 decembrie 2017 (OR. en) 2016/0282 B (COD) LEX 1787 PE-CONS 56/1/17 REV 1 AGRI 598 AGRILEG 206 AGRIFIN 115 AGRIORG 110 AGRISTR 102 VETER 97 PHYTOSAN

Mai mult

fisa de date amenajare baza de agrement zona trivale

fisa de date amenajare baza de agrement zona trivale FISA DE DATE A ACHIZITIEI I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA Denumire: Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti Adresa: Str. Calea Bucuresti, Bl. U3, parter Localitate: Pitesti Cod

Mai mult

Microsoft Word - leg_pl201_04.doc

Microsoft Word - leg_pl201_04.doc PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. 1. Prezenta

Mai mult

CAMERA DEPUTAŢILOR

CAMERA DEPUTAŢILOR CAMERA DEPUTAŢILOR L E G E privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect

Mai mult

Ghid Privind aplicarea regimului de avizare în temeiul articolului 4 alineatul (3) din Regulamentul privind agențiile de rating de credit 20/05/2019 E

Ghid Privind aplicarea regimului de avizare în temeiul articolului 4 alineatul (3) din Regulamentul privind agențiile de rating de credit 20/05/2019 E Ghid Privind aplicarea regimului de avizare în temeiul articolului 4 alineatul (3) din Regulamentul privind agențiile de rating de credit 20/05/2019 ESMA33-9-282 RO Cuprins I. Domeniu de aplicare... 3

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR L E G E pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare Camera Deputaţil

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR L E G E pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare Camera Deputaţil PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR L E G E pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. Art. 1. Se înfiinţează

Mai mult

FISA MASURII M 2.3 Denumirea masurii: Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea de structuri asociative in teritoriul GAL Stejarii Argintii CODUL Masu

FISA MASURII M 2.3 Denumirea masurii: Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea de structuri asociative in teritoriul GAL Stejarii Argintii CODUL Masu FISA MASURII M 2.3 Denumirea masurii: Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea de structuri asociative in teritoriul GAL Stejarii Argintii CODUL Masurii: M 2.3 Masura / DI: M 2.3 / 2A Tipul masurii: INVESTITII

Mai mult

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE al Campaniei Donează cu Pago - prima ediție - 1.Organizatorul, regulamentul şi durata campaniei 1.1.Organizator Organizator

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE al Campaniei Donează cu Pago - prima ediție - 1.Organizatorul, regulamentul şi durata campaniei 1.1.Organizator Organizator REGULAMENT DE DESFĂŞURARE al Campaniei Donează cu Pago - prima ediție - 1.Organizatorul, regulamentul şi durata campaniei 1.1.Organizator Organizator al campaniei Donează cu Pago (în continuare Campania)

Mai mult

E 1.2L FIȘA DE EVALUARE A ELIGIBILITĂȚII PROIECTULUI MĂSURA M2/2B Reînnoirea generațiilor de fermieri Număr înregistrare proiect din data Sesiunea nr.

E 1.2L FIȘA DE EVALUARE A ELIGIBILITĂȚII PROIECTULUI MĂSURA M2/2B Reînnoirea generațiilor de fermieri Număr înregistrare proiect din data Sesiunea nr. E 1.2L FIȘA DE EVALUARE A ELIGIBILITĂȚII PROIECTULUI MĂSURA M2/2B Reînnoirea generațiilor de fermieri Număr înregistrare proiect din data Sesiunea nr. /2018, Perioada sesiunii de depunere a proiectelor:

Mai mult

Hotărâre Guvernul României pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. Monitorul Oficial 1.215/2009 privind stabilirea c

Hotărâre Guvernul României pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. Monitorul Oficial 1.215/2009 privind stabilirea c 2018-846 Hotărâre 10-31 Guvernul României pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. Monitorul Oficial 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor al României nr necesare

Mai mult

LEGE Nr. 61/1993 din 22 septembrie 1993 *** Republicată privind alocaţia de stat pentru copii Text în vigoare începând cu data de 29 noiembrie 2016 RE

LEGE Nr. 61/1993 din 22 septembrie 1993 *** Republicată privind alocaţia de stat pentru copii Text în vigoare începând cu data de 29 noiembrie 2016 RE LEGE Nr. 61/1993 din 22 septembrie 1993 *** Republicată privind alocaţia de stat pentru copii Text în vigoare începând cu data de 29 noiembrie 2016 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ Text actualizat

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie si Nutritie Animala (IBNA Balotesti) Proiectul ADER 6.1.2. Eficientizarea valorificării subproduselor industrial prin dezvoltarea pentru animalele

Mai mult

GHIDUL FISCAL AL CONTRIBUABILILOR CARE AU OBLIGAȚIA DE DECLARARE A VENITURILOR REALIZATE DIN ROMÂNIA

GHIDUL FISCAL AL CONTRIBUABILILOR CARE AU OBLIGAȚIA DE DECLARARE A VENITURILOR REALIZATE DIN ROMÂNIA GHIDUL FISCAL AL CONTRIBUABILILOR CARE AU OBLIGAȚIA DE DECLARARE A VENITURILOR REALIZATE DIN ROMÂNIA www.anaf.ro CUPRINS 1. Contribuabilii care au obligativitatea de depunere a declaraţiei privind veniturile

Mai mult

PROCEDURA DETALIATA DE EVALUARE SI SELECTIE PROIECTE

PROCEDURA  DETALIATA DE EVALUARE SI SELECTIE PROIECTE PROCEDURA DETALIATA DE EVALUARE SI SELECTIE PROIECTE Asociatia Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului Sediu: Oraşul Urlaţi, str. Tudor Vladimirescu, nr. 29 Telefon: 0758.249.698 Chezan Rodica

Mai mult

CAMERA DEPUTAŢILOR L E G E pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentr

CAMERA DEPUTAŢILOR L E G E pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentr CAMERA DEPUTAŢILOR L E G E pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei

Mai mult

Anexa nr. 1 Judeţul Centrul Judeţean/Local APIA Operator de date cu caracter personal: 9596 Nr. cerere şi data din Registrul electronic de înregistrar

Anexa nr. 1 Judeţul Centrul Judeţean/Local APIA Operator de date cu caracter personal: 9596 Nr. cerere şi data din Registrul electronic de înregistrar Anexa nr. 1 Judeţul Centrul Judeţean/Local APIA Operator de date cu caracter personal: 9596 Nr. cerere şi data din Registrul electronic de înregistrare al cererilor ŞTAMPILA (data primirii cererii la Centrul

Mai mult

Ghidul 4/2018 privind acreditarea organismelor de certificare în temeiul articolului 43 din Regulamentul general privind protecția datelor (2016/679)

Ghidul 4/2018 privind acreditarea organismelor de certificare în temeiul articolului 43 din Regulamentul general privind protecția datelor (2016/679) Ghidul 4/2018 privind acreditarea organismelor de certificare în temeiul articolului 43 din Regulamentul general privind protecția datelor (2016/679) Adoptat la 4 decembrie 2018 Cuprins 1 Introducere...

Mai mult

FIȘA DE VERIFICARE A INCADRARII PROIECTULUI (M1/ 6B) Dezvoltarea zonei GAL prin investitii realizate in dezvoltarea infrastructurii din interiorul loc

FIȘA DE VERIFICARE A INCADRARII PROIECTULUI (M1/ 6B) Dezvoltarea zonei GAL prin investitii realizate in dezvoltarea infrastructurii din interiorul loc FIȘA DE VERIFICARE A INCADRARII PROIECTULUI (M1/ 6B) Dezvoltarea zonei GAL prin investitii realizate in dezvoltarea infrastructurii din interiorul localitatii Denumire solicitant:... Statutul juridic:..

Mai mult

ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA TINUTUL ZIMBRILOR PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 2017 Ediţia I Revizia 1 Pagina 1/14 PLANUL DE EVALUARE ȘI MONITORIZARE SDL G

ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA TINUTUL ZIMBRILOR PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 2017 Ediţia I Revizia 1 Pagina 1/14 PLANUL DE EVALUARE ȘI MONITORIZARE SDL G Pagina 1/14 PLANUL DE EVALUARE ȘI MONITORIZARE SDL GAL TINUTUL ZIMBRILOR 2014-2020 A. CADRUL LEGISLATIV În conformitate cu Regulamentul nr. 1303/2013, fiecare prioritate va fi evaluată cel puțin o dată

Mai mult

Microsoft Word - Ordin BFL ultima forma

Microsoft Word - Ordin BFL ultima forma ORDIN pentru aprobarea Normelor tehnice de producere, etichetare şi punere în circulaţie a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare Văzând Referatul

Mai mult

Microsoft Word - SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII.doc

Microsoft Word - SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII.doc Invitatie de participare nr 345787/24.04.2013 SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DESCRIERE I.1.1) Sediul social Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi Cod fiscal: 9899076,

Mai mult

Catalin Toncea

Catalin Toncea FinanŃarea agriculturii în cadrul BRD-Groupe Société Générale Rezumat 1. Date generice BRD Groupe Société Générale 2. 3. Alte facilităńi oferite sectorului agricol 4. Parteneriate & colaborări Date generice

Mai mult

Documentatie de avans

Documentatie de avans Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Teleajenului CIF: 34359492; Adresa: Com. Măgurele, Sat Măgurele, Nr. 226, jud. Prahova, Tel: 0344 159 128, fax: 0344 159 129 www.galvaleateleajenului.ro; e-mail:

Mai mult