Memoriu puz SC BAMESA OTEL SA ultima varianta_doc

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Memoriu puz SC BAMESA OTEL SA ultima varianta_doc"

Transcriere

1 DENUMIREA LUCRARII: PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA MIXTA (DEPOZITARE, SERVICII) SAT CAMPENI, COMUNA PIELESTI BENEFICIAR : PROIECTANT: S.C. BAMESA OTEL SA STR. DEPOZITELOR, NR. 2 COMUNA TOPOLOVEN S.C. PROIECT CRAIOVA S.A. STR. ION MAIORESCU, nr.4 CRAIOVA,JUDETUL DOLJ PROIECTANT DE SPECIALITATE - URBANISM: S.C. MND PROIECT SRL Municipiul CRAIOVA, str. Doljului, nr.46, bl.a1, sc 2, etaj 2, ap.10,,judetul DOLJ PR.NR //2012 1

2 BORDEROU GENERAL A.PIESE SCRISE 1. MEMORIU GENERAL 2. REGULAMENT DE URBANISM 3. CERTIFICAT DE URBANISM 4. CONTRACT VANZARE-CUMPARARE 5. STUDIU GEOTEHNIC B. PIESE DESENATE 1. A1 - PLAN INCADRARE IN TERITORIUL ADMINISTRATIV scara 1: A2 SITUATIA EXISTENTA scara 1: A3 REGLEMENTARI scara 1: A3a REGLEMENTARI ILUSTATII URBANISTICE scara 1: A5 TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR scara 1: A4 UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA scara 1:5000 2

3 MEMORIU GENERAL 1.1. Date de recunoaştere OBIECT: PLAN URBANISTIC ZONAL EXTINDERE INTRAVILAN SI ZONA MIXTA (DEPOZITARE, SERVICII) COMUNA PIELESTI JUDETUL DOLJ BENEFICIAR (GENERATOR PUZ): S.C. BAMESA OTEL SA STR. DEPOZITELOR, NR. 2 COMUNA TOPOLOVEN PROIECTANT DE SPECIALITATE - URBANISM: S.C. MND PROIECT SRL Municipiul CRAIOVA, str. Doljului, nr.46, bl.a1, sc 2, etaj 2, ap.10,,judetul DOLJ FAZA: P.U.Z Obiectul lucrării: SOLICITARI ALE TEMEI - PROGRAM PLANUL URBANISTIC ZONAL - se intocmeste la solicitarea beneficiarilor, in conformitate cu solicitarea CERTIFICATULUI DE URBANISM emis de PRIMARIA COMUNEI PIELESTI in scopul CONSTRUIRE HALA INDUSTRIALA, UTILITATI, RACORD CF SI IMPREJMUIRE - pe o suprafata de ,00mp, din care : ,09mp - schimbarea destinatiei din zona de locuit in zona mixta cu destinatia, depozitare, servicii si ,91mp - introducerea in intravilanul localitatii. Se solicita aceasta modificare in vederea construirii unui obiectiv cu caracter de depozitare - unitate nepoluanta, depozit ansambluri sau componente pentru unitatile industriale din zona. 3

4 P.U.Z. are caracter de reglementare specifica detaliata pentru zona luata in studiu si asigura corelarea dezvoltarii urbanistice a zonei cu planul urbanistic general al localitatii. Prin P.U.Z. se stabilesc obiectivele, reglementarile de urbanism - permisiuni si restrictii necesar a fi aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea constructiilor in zona studiata. Pe baza analizei critice a situatiei existente, a prevederilor P.U.G. si a opiniei initiatorilor, continutul P.U.Z. trateaza urmatoarele categorii de probleme : Organizarea retelei stradale Zonificarea functionala a terenurilor Organizarea urbanistic-arhitecturala in functie de caracteristicile structurii urbane Indici si indicatori urbanistici: - regim de aliniere - regim de inaltime - P.O.T., C.U.T. Dezvoltarea infrastructurii Statutul juridic si circulatia terenurilor Delimitarea si protejarea fondului arhitectural - urbanistic si arheologic de patrimoniu Masuri de identificare si delimitare a efectelor unor riscuri naturale si antropice previzibile Masuri de protectie a mediului Mentionarea obiectivelor de utilitate publica Reglementari - permisiuni si restrictii - incluse in Regulamentul Local de Urbanism PREVEDERI ALE DOCUMENTATIILOR DE URBANISM ELABORATE ANTERIOR PENTRU ZONA STUDIATA Conform P.U.G. COMUNA PIELESTI, amplasamentul cu o suprafata de ,00mp este situat astfel: teritoriul extravilan al comunei Pielesti, sat Cimpeni ,91mp teritoriul intravilan al comunei Pielesti, sat Cimpeni ,09mp Conform CONTRACT DE VANZARE- CUMPARARE anexat, amplasamentul este situat in teritoriul extravilan al comunei Pielesti, sat Cimpeni. In cadrul studiilor de fundamentare s-a intocmit studiu geotehnic pentru zona analizata. 1.3.SURSE DOCUMENTARE LISTA STUDIILOR SI A PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR Plan Urbanistic General P.U.G. COMUNA PIELESTI - reactualizare METODOLOGIA UTILIZATA 4

5 Metodologia utilizata este in conformitate cu "GHIDUL PRIVIND METODOLOGIA DE ELABORARE SI CONTINUTUL - CADRU AL PLANULUI URBANISTIC GENERAL" aprobata cu ORDINUL M.L.P.A.T. nr. 176/N/16august Proiectul are la baza legile, normele si normativele in vigoare la data intocmirii prezentei documentatii BAZA DOCUMENTARA Ridicare topografica a amplasamentului studiat sc. 1:1000 Planul cadastral al teritoriului administrativ al comunei Date din Studii si proiecte anterioare, mentionate la punctul Date culese de proiectant in teren 2. STADIUL ACTUAL DE DEZVOLTARE A ZONEI 2.1. Evoluţia zonei Conform documentaţiilor de urbanism aprobate anterior Plan Urbanistic General P.U.G. COMUNA PIELESTI zona studiata are destinatia de locuinte cu regim mic de inaltime si functiuni complementare. Zona studiata are urmatoarele vecinatati: nord.teren agricol, proprietate particulara, neconstruit est teren agricol, proprietate particulara, neconstruit sud - teren agricol, proprietate particulara, zona CF vest drum exploatare De 699 Circulatia carosabila existenta este formata dintr-un drum de exploatare : De 699 CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELATIONATE CU EVOLUTIA COMUNEI Pielesti Zona studiata face parte din zonele cu caracter agricol, amplasate in intravilanul / extravilanul si localitatilor si introduse ulterior in intravilan prin documentatii specifice de urbanism, cu acces la cai de acces carosabile ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL RELIEFUL Terenul este plan, fara denivelari CLIMA 5

6 Comuna Pielesti se situeaza intr-o zona cu climat temperat - continental, cu slabe influente submediteraneene, care se caracterizeaza prin ierni blande si veri calde si uscate. Se inregistreaza insa variatii termice foarte pronuntate de la an la an, atat in privinta valorilor medii lunare, cat si a valorilor absolute. Temperatura minima absoluta inregistrata in diferiti ani, a oscilat intre C (23 ianuarie 1990) si -30,5 0 C (25 ianuarie 1942). Temperatura maxima absoluta a oscilat intre 35 0 C (10 august 1990) si 41,5 0 C (5 iulie 1915). Temperatura medie anuala: 10 0 C. Cantitatea medie a precipitatiilor este de 520 ml/an, fiind repartizata neuniform in cursul anului. Vanturile dominante au directia est-vest, cu o diminuare constatata a vanturilor din est pe timpul verii. Zona se caracterizeaza prin ierni blande, primaveri timpurii, veri fierbinti si toamne prelungi INCADRAREA IN TERITORIUL ADMINISTRATIV POZITIA ZONEI FATA DE INTRAVILANUL LOCALITATII Zona studiata prin P.U.Z. se situeaza partial in teritoriul extravilan al comunei, la cca 1000m fata de satul Pielesti, in partea de sud a teritoriului administrativ si are o suprafata de ,00mp, fiind delimitata astfel: nord.teren agricol, proprietate particulara est teren agricol, proprietate particulara sud - teren agricol, proprietate particulara, zona CF vest drum exploatare De 699 Suprafata studiata este constituita dintr-o parcela pentru care au fost emise solicitari de introducere in intravilan si schimbarea modului de folosinta CIRCULATIA Circulatia rutiera se desfasoara pe drumul de exploatare adiacent, situat la vest de amplasamentul studiat De 699. Acest drum estet neamenajat si asigura accesul detinatorilor de terenuri din zona ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ ŞI BILANŢ TERITORIAL SITUATIA EXISTENTA teren neconstruit 6

7 Nr. Existent Denumire zona Crt. (mp) % 1. Suprafata totala ,00 100,00 2. Zona constructii Circulatii carosabile Spatii verzi Teren neconstruit ,00 100, PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCTIUNILOR CE OCUPA ZONA STUDIATA In vecinatatea zonei studiate se disting urmatoarele zone diferentiate sub aspect functional: - teren agricol, proprietate particulara propus prin PUG ca zona de locuinte cu regim mic de inaltime - circulatii carosabile PRINCIPALELE DISFUNCTIONALITATI In zona nu se evidentiaza disfunctionalitati majore Drumuri de acces neamenajate Nu exista echipare edilitara zona este inclusa partial in zona de protectie CF (Craiova- Pitesti Bucuresti) - 100m SURSE POSIBILE DE POLUARE nu este cazul ECHIPARE EDILITARA Zona studiata prin P.U.Z.nu dispune de reţele de distribuţie apă potabilă, reţele de canalizare, reţele de transport energie electrică, reţele de telecomunicaţie, reţele de alimentare cu căldură Probleme de mediu: a) Relaţia cadru natural cadru construit Nu este cazul, in zona nu exista cadru construit, iar cadrul natural este reprezentat prin terenuri agricole b) Evidenţierea riscurilor naturale şi antropice Nu este cazul. c) Marcarea punctelor şi traseelor din sistemul căilor de comunicaţii şi din categoriile echipării edilitare, ce prezintă riscuri în zonă. Nu este cazul. 7

8 d) Evidenţierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecţie Nu este cazul. e) Evidenţierea potenţialului balnear şi turistic, după caz Nu este cazul. 2.9.Opţiuni ale populaţiei Realizarea unui pol de interes cu profil mixt in cadrul satului Cimpeni va avea un caracter benefic asupra dezvoltarii viitoare a comunei.atat din punctul de vedere al populaţiei precum şi al administraţiei publice locale Realizarea unor obiective depozitare/industriale/servicii se incadreaza in actiunile care au ca scop cresterea competitivitatii sectorului de mica printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si îndeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare. EVACUARE APE PLUVIALE Apele pluviale vor fi dirijate prin rigole si pante ale terenului amenajat in interiorul amplasamentului spre spatiile verzi. EVACUARE DESEURI MENAJERE Deseurile menajere vor fi depozitate pe parcela in pubele etanse si vor fi evacuate periodic prin serviciile de salubritate abilitate pentru astfel de servicii in baza unui contract ferm. 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare In cadrul studiilor de fundamentare s-a intocmit studiu geotehnic pentru zona analizata. Concluziile acestui studiu au fost favorabile amplasarii unor constructii in zona Corelarea cu alte documentaţii de urbanism: Conform documentaţiilor de urbanism aprobate anterior Plan Urbanistic General P.U.G. COMUNA PIELESTI pentru zona studiata se prevede ca functiune locuinte cu regim mic de inaltime. Documentatia PUZ propune: ,09mp - schimbarea destinatiei din zona de locuit in zona mixta cu destinatia depozitare si servicii ,91mp - introducerea in intravilanul localitatii. Planul urbanistic zonal va cuprinde reglementări asupra zonei referitoare la: a) organizarea reţelei stradale: Organizarea tramei stradale va cuprinde amenajarea drumului de exploatare existent(teren domeniul public al primariei) 8

9 b) organizarea arhitectural-urbanistică în funcţie de caracteristicile structurii urbane: Organizarea arhitectural-urbanistică va respecta integrarea constructiilor in cadrul existent. Pentru evitarea unor disfunctionalitati intre zone locuinte individuale si zona mixta se propun prin documentatia de urbanism urmatoarele: realizarea unei zone verzi de protectie pe limita de nord a parcelei (vecinatate zona de locuinte) evidentiata in plansa 3 REGLEMENTARI si plansa 3a REGLEMENTARI ILUSTRATII URBANISTICE realizarea unei perdele de protectie pe latura de vest a parcelei aliniament la drumul de exploatare - evidentiata in plansa 3 REGLEMENTARI si plansa 3a REGLEMENTARI ILUSTRATII URBANISTICE functiunea propusa, generatoare de PUZ hala industriala cu destinatia depozit nu va avea caracter poluant pentru vecinatati. c) modul de utilizare a terenurilor: SITUATIA EXISTENTA conform PUG ZONA FUNCTIONALA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE POT (PROCENT DE OCUPARE TEREN) 35% CUT (COEFICIENT DE UTILIZARE TEREN) 0,7 REGIM MAXIM DE INALTIME P+1 PROPUNERE conform PUZ ZONA FUNCTIONALA ZONA MIXTA (DEPOZITARE, SERVICII) POT (PROCENT DE OCUPARE TEREN) 80% CUT (COEFICIENT DE UTILIZARE TEREN) 2,4 REGIM MAXIM DE INALTIME - P+2 d) dezvoltarea infrastructurii edilitare; Deoarece propunerea PUZ se desfasoara pe o singura parcela in vederea construirii unui singur obiectiv infrastructura edilitare va cuprinde lucrarile aferente investitiei generatoare de PUZ: alimentare cu apa din put forat propus ( dimensionarea se va realiza la etapele ulterioare de proiectare) canalizare menajera ministatie epurare ( dimensionarea se va realiza la etapele ulterioare de proiectare) alimentare cu energie electrica racord la reteaua existenta in zona evacuarea apelor meteorice de pe platforme se va realiza prin preluarea acestora la rigole si directionarea spre spatiile verzi propuse pe parcela e) statutul juridic şi circulaţia terenurilor: statutul juridic Terenul cu suprafata de ,00mp analizat prin PUZ este proprietate privata si apartine beneficiarului, prin propunerea PUZ nu se va schimba statutul juridic al terenului. circulaţia terenurilor nu este cazul f) protejarea monumentelor istorice şi servituţi în zonele de protecţie ale acestora. nu este cazul, in zona nu exista monumente istorice 9

10 3.3. Valorificarea cadrului natural: Cadrul natural nu prezinta particularitati fiind specific zonei de campie : terenuri plate, fara oglinzi de apa, spatii plantate. La amplasarea viitoarelor obiective se va urmarii incadrarea acestora cat mai armonios cu cadrul natural existent, fara intruziuni brutale atat din punt de vedere urbanistic cat si arhitectural ZONIFICAREA TERITORIULUI REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICATORI URBANISTICI 1. ZONIFICAREA TERITORIULUI REGLEMENTARI Prin prezenta documentatie se propune introducerea unei suprafete de ,91mp in intravilanul localitatii Campeni si realizarea unei zone mixte( DEPOZITARE, SERVICII) ce va constitui o singura unitate teritoriala de referinta. CONDITII DE CONSTRUIBILITATE Conditiile de construibilitate sunt in concordanta cu concluziile analizei multicriteriale a situatiei existente : Terenul obiective : are urmatoarele sarcini care vor conditiona amplasarea viitoarelor - este strabatut de traseul unui cablu de telefonie fibra optica - este situat partial in zona de protectie a CF - este situat in vecinatatea unui releu RDS RCS - este situat in vecinatatea zonei de locuit Regimul de aliniere propus pentru constructii - definit ca limita maxima admisa pentru constructii, de la care sunt permise retrageri, atat in plan orizontal, cat si in plan vertical s-a stabilit conform RGU Regimul de aliniere obligatoriu pentru constructii - definit ca limita maxima admisa pentru constructii, de la care nu sunt permise retrageri, in plan orizontal, sau in plan vertical s-a stabilit conform RGU 1. BILANT TERITORIAL Nr. Existent Propus Denumire zona % Crt. (mp) (mp) % 1. Suprafata totala ,00 100, ,00 100,00 2. Zona constructii ,00 70,00 10

11 3. Circulatii carosabile ,00 15,00 4. Spatii verzi ,00 15,00 5. Teren neconstruit TOTAL ,00 100, ,00 100,00 2. Principalii indicatori urbanistici ai PUZ Procentul de Ocupare a Terenului ( POT care reprezintă raportul dintre aria construită la sol şi suprafaţa şi suprafaţa si suprafaţa terenului considerat Coeficientul de Utilizare a Terenului (CUT care reprezintă raportul dintre aria desfăşurată a construcţiilor şi suprafaţa terenului considerat) coeficienţi existenti coeficienţi propuşi POT % CUT - 2, DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE Prin P.U.Z. se propun urmatoarele: Alimentarea cu apă : se va realiza in sistem propriu prin puturi forate pe zona aferenta P.U.Z Canalizare : se va realiza in sistem propriu prin amplasarea unor statii de epurare, dimensionate in functie de obiectivele ce se vor amplasa Alimentare cu energie electrică : se va realiza prin bransamente si racorduri la reteaua existenta in vecinatatea zonei ( cca 500m) Telecomunicaţii : se va studia la fazele ulterioare in functie de tipul obiectivelor ce se vor amplasa Alimentare cu căldură : se va realiza in sistem propriu in functie de tipul obiectivelor ce se vor amplasa Alimentarea cu gaze naturale : nu este cazul Gospodărie comunală : evacuare deseuri menajere Deseurile menajere vor fi depozitate ( sortat) pe parcela in pubele etanse si vor fi evacuate periodic prin serviciile de salubritate abilitate pentru astfel de servicii in baza unui contract ferm. 3.7.PROTECŢIA MEDIULUI La stabilirea si amplasarea viitoarelor obiective prin viitoarele documentatii( D.A.T.C., PT, DDE)se vor avea în vedere permanent principiile dezvoltării durabile. Pentru pastrarea unui echilibru între spaţiul liber şi cel construit, între dezvoltarea economică şi cadrul natural, se vor organiza plantatii, pentru marcarea separarii functionale a spatiilor pentru parcari / accese pietonale, zone productive. Accesele pietonale vor fi sustinute prin plantatii decorative: Thuya, Buxus, marcate prin pavimente, elemente de iluminat de exterior. Se vor realiza plantatii de aliniament sau perdele de protectie un functie de natura obiectivelor propuse. 11

12 Obiectivele de protecţie a mediului stabilite la nivel naţional, comunitar sau internaţional se vor stabili in functie de specificul functional al obiectivelor ce se vor amplasa. Din analiza situaţiei existente şi a studiilor de fundamentare privind reabilitarea, protejarea şi conservarea factorilor de mediu, au rezultat urmatoarele concluzii: Refacerea şi conservarea mediului natural prin eliminarea/diminuarea surselor de poluare Se vor stabili in functie de specificul functional al obiectivelor ce se vor amplasa. Conservarea şi punerea în valoarea a unităţilor de peisaj; Nu este cazul Protejarea patrimoniului construit; Nu este cazul Măsuri propuse pentru a preveni, reduce şi compensa pe cât de complet posibil efectele adverse asupra mediului a implementării planului; obiectivele ce se vor amplasa in zona nu vor avea caracter poluant se vor realiza perdele si plantatii de protectie Respectarea normelor privind normele de igienă şi condiţiile de viaţă a populaţiei (conform normelor Ministerului sănătăţii) obiectivul generator de PUZ hala industriala va fi amplasata la mai mult de 15,00m fata de zonele de locuit. Obiectivul va avea un caracter nepoluant Asigurarea necesarului de suprafeţe de spaţii verzi, plantaţii de protecţie şi de agrement; - prin proiect se asigura o suprafata de ,00mp spatii verzi compuse din : parter floral si gazon perdele de protectie fata de zona de locuit situata la nord de amplasament plantatii de protectie la limita de proprietate aliniament parcela la drumul de acces Mărirea gradului de confort prin dezvoltarea reţelelor edilitare. - retelele edilitare vor fi realizate pe parcela beneficiarului in sistem propriu propunerile privind eliminarea disfuncţiilor în relaţie cu obiectivele strategice; - in aceasta zona nu sunt prevazute obiective strategice lista programelor şi proiectelor de intervenţie din perioada de valabilitate PUG - pentru aceasta zona nu sunt prevazute programe sau proiecte de interventie prin documentatia PUG 3.8. Obiective de utilitate publică Pentru realizarea obiectivelor de utilitate publică necesare dezvoltării propuse, sunt necesare listarea obiectivelor de utilitate publică şi identificarea rezervei de terenuri; se va identifica regimului juridic al terenurilor din zona studiată (conform Legii 213/1998) şi se va prezenta circulaţia acestora. Tabelul cu obiective de utilitate publică prevăzute în PUZ va cuprinde pe domenii : denumirea lucrării, categoria de interes, suprafaţa sau lungimea lucrării. In zona studiata prin PUZ nu sunt prevazute obiective de utilitate publica 4. Concluzii, măsuri în continuare Se vor prezenta concluzii privind: a) Înscrierea amenajării şi dezvoltării urbanistice propuse a zonei în prevederile PUG Prezenta documentatie propune modificarea functiunii zonei di zona de locuinte cu regim mic de inaltime in zona mixta depozitare, servicii. 12

13 b) Categorii principale de intervenţie, care să susţină materializarea programului de dezvoltare c) Priorităţi de intervenţie ORGANIZAREA FUNCTIONALA P.U.Z. are ca obiectiv stabilirea conditiilor de construibilitate in cadrul functiunii propuse. ORGANIZAREA CIRCULATIEI In cadrul P.U.Z. s-au analizat problemele legate de: CIRCULATIA CAROSABILA Circulatia carosabila se va desfasura pe drumurile adiacente amplasamentului si pe aleile carosabile interioare propuse. PARCAJE Parcajele au fost propuse pe parcele. CIRCULATIA PIETONALA - accese pietonale - din trotuarele cailor de acces. SISTEMATIZAREA VERTICALA - are in vedere stabilirea cotei ±0,00 a cladirii, pante ale terenului pentru preluarea apelor pluviale la terenul natural. Propunerile de amenajare a incintelor si sectiunile caracteristice vor fi prezentate la fazele ulterioare de proiectare. Se va urmari stabilirea cotei ±0,00 a cladirilor peste cota drumului existent, avandu-se in vedere posibila cota de amenajare a acestuia. d) Aprecieri ale elaboratorului PUZ asupra propunerilor avansate, eventuale restricţii Prezenta documentatie s-a intocmit in scopul creerii conditiilor de construibilitate a terenului - in vederea realizarii obiectivului propus in concordanta cu solicitarile beneficiarului. Conditiile existente in teren, ca si conditiile de construibilitate ale parcelei, au condus la solutiile urbanistice prezentate. Consideram ca volumul propus se inscrie corect in cadrul construit existent, constituind in acelasi timp premiza realizarii unui regim de aliniere si a unei volumetrii reprezentative. Se vor indica lucrările de elaborat în perioada următoare : a) Detalierea propunerilor pentru unele amplasamente (prin PUD uri) - documentatii pentru obtinerea avizelor de la forurile interesate; - documentatie pentru obtinerea autorizatiei de construire. Se avizeaza de catre organele administratiei publice locale; - proiect de executie (P.T. si D.E. sau faza unica). Se executa de catre proiectant autorizat. Se verifica de verificatori tehnici atestati M.L.P.T.L; b) Proiecte prioritare de investiţii, care să asigure realizarea obiectivelor, în special în domeniul interesului general. Nu este cazul. 13

14 REGULAMENT DE URBANISM I. DISPOZITII GENERALE 1. Rolul Regulamentului local de urbanism Regulamentul local de urbanism este o documentatie cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenului si de realizare si utilizare a constructiilor pe intreg teritoriul studiat. Normele cuprinse in prezentul Regulament sunt obligatorii la autorizarea executarii constructiilor in limitele teritoriului zonei studiate prin P.U.Z Modificarea Regulamentului local de urbanism aprobat se va face numai in conditiile in care modificarile nu contravin prevederilor Regulamentului general de urbanism; aprobarea unor modificari ale Planului urbanistic zonal si, implicit, ale Regulamentului local de urbanism se poate face numai cu respectarea filierei de avizare - aprobare pe care a urmat-o si documentatia initiala. Baza legala Regulamentul local de urbanism se elaboreaza in conformitate cu Ord. Nr.176/N/2000, inclusiv Cadrul Legal(1.2.) si raspunde prevederilor Legii nr. 269/ pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/ Domeniul de aplicare Planul urbanistic zonal impreuna cu Regulamentul local de urbanism aferent cuprind norme obligatorii pentru autorizarea executarii constructiilor in limitele teritoriului studiat pentru obiectivul. ZONA MIXTA (DEPOZITARE, SERVICII) SAT CAMPENI, COMUNA PIELESTI REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR 14

15 Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit. Nu se impun norme speciale in afara celor prevazute de Agentia de Protectie a Mediului. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public Nu se prevad reguli speciale in afara celor stabilite prin programul de urmarire a calitatii in constructii. 3. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii in completarea articolelor cuprinse in RGU La amplasarea cladirilor se vor respecta retragerile mentionate prin profilele transversale de drumuri. Art. 8 Orientarea fata de punctele cardinale se va face conform art. 17 din RGU si a anexei 3 la RGU Art. 9 Amplasarea fata de drumurile publice - conform art. 18 din RGU care prevede ca autorizarea executarii constructiilor este permisa cu respectarea zonelor de protectie a drumurilor delimitate conform legii: - in cadrul localitatilor urbane, latimea zonei strazii, in care se includ trotuarele si suprafetele de teren necesare amplasarii lucrarilor anexe (rigole, spatii verzi, semnalizare rutiera, iluminat si retele publice), se stabileste prin documentatiile de urbanism si regulamentele aferente, tinandu-se cont de categoria propusa pentru strazi prin PUG; Art. 14 Amplasarea fata de aliniament se va face in conditiile respectarii art. 23. Art. 15. Amplasarea in interiorul parcelei, conform RGU art. 24 care solicita respectarea distantelor minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, conform Codului civil precum si distantele minime necesare interventiilor in caz de incendiu. SE VA RESPECTA DISTANTA DE MINIM 15,00M FATA DE LIMITA DE PROPRIETATE NORD zona de locuinte propusa prin PUG. 4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii Art. 16 Accese carosabile - conform RGU art. 25 Art. 17 Accese pietonale - conform RGU art. 26 Accesul pe parcele se va realiza din drumurile de exploatare existente. 5. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara Art. 18 Racordarea la retele tehnico-edilitara existente - conform RGU art. 27 Echiparea tehnico-edilitara se va realiza in sistem propriu. 6. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si constructiilor Art. 22 Art. 23 Inaltimea constructiilor - conform RGU art. 31 trei nivele Aspectul exterior al constructiilor - conform art. 32 din RGU 7. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri Art. 25 Parcaje - conform RGU art.33.- au fost asigurate parcaje pe parcela cu acces din drumul carosabil existent. Art. 26 Spatii verzi - conform RGU art se asigura o suprafata de cca 6045,00mp spatii verzi, constituite din gazon, parter f loral, plantatii de protectie si aliniament. Art. 27 Imprejmuiri la realizarea imprejmuirilor se vor respecta urmatoarele: Hmax = 2,50m Catre caile de circulatie imprejmuirile vor avea un soclu plin cu inaltimea de cmm si panouri decorative traforate. 15

16 ZONIFICARE FUNCTIONALA Teritoriul studiat se suprapune cu unitatea teritoriala de referinta cu functiunea dominanta zona MIXTA obiective DEPOZITE, SERVICII. Unitatea teritoriala de referinta este o reprezentare conventionala a unui teritoriu avand o functiune predominanta sau omogenitate functionala. Unitatea teritoriala de referinta (UTR) poate cuprinde o intreaga zona functionala, mai multe subzone din cadrul aceleiasi subzone functionale sau din zone functionale diferite. Aceste unitati reprezinta suportul grafic pentru exprimarea prescriptiilor corelate cu propunerile pieselor desenate. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE Unitatea teritoriala de referinta are functiunea zona MIXTA. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA P.U.Z. contine o singura U.T.R. delimitata prin limita teritoriului studiat. La aceasta unitate se aplica prevederile prezentului regulament. Pentru zona studiata prin P.U.Z. - zona MIXTA. s-au stabilit urmatorii indici: POT maxim = 80% CUT maxim = 2,40 Regim maxim de inaltime P+2 AMPLASAREA CLADIRILOR SI IMPREJMUIRILOR Accese interioare Cladiri - min 8,50m din axul strazii Imprejmuiri - min 5,50m din axul strazii FUNCTIUNI PERMISE: DEPOZITARE unitati nepoluante, fara impact semnificativ asupra factorilor de mediu ( depozit materiale de constructii, ansambluri sau componente pentru unitatile industriale din zona, etc). Intocmit, arh. Mihaela Balasoiu 16

17 17

Beneficiar: S.C. ŞANTIERUL NAVAL DAMEN GALAŢI S.A.

Beneficiar: S.C. ŞANTIERUL NAVAL DAMEN GALAŢI  S.A. Beneficiar: STRATULAT Ș. ELENA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ Proiectant: B.I.A. BACALU D. MIHAI PUIU Proiect nr. : 13/2018 PLAN URBANISTIC ZONAL pentru INFIINTARE LIVADA DE NUC SI CONSTRUIRE UNITATE DE DEPOZITARE,

Mai mult

MEMORIU DE SPECIALITATE 1. DATE GENERALE 1.1. Date de recunoastere a documentatiei: Denumire investitie: CONSTRUIRE 2 IMOBILE DE LOCUINTE COLECTIVE IN

MEMORIU DE SPECIALITATE 1. DATE GENERALE 1.1. Date de recunoastere a documentatiei: Denumire investitie: CONSTRUIRE 2 IMOBILE DE LOCUINTE COLECTIVE IN MEMORIU DE SPECIALITATE 1. DATE GENERALE 1.1. Date de recunoastere a documentatiei: Denumire investitie: CONSTRUIRE 2 IMOBILE DE LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM DE P+4E+PENTHOUSE, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA

Mai mult

Birou Individual de Arhitectura

Birou Individual de Arhitectura S.C. Schmidt Architecture Studio S.R.L. B-dul Muncii nr.13, ap.1, mun. Brașov C.U.I. 36454911, J8/1750/2016 Tel: 0766 413 990; 0749 855 945 E-mail: contact@arhbv.ro P.U.Z. construire locuințe în com. Bod,

Mai mult

IMOBIL LOCUINTE SI SERVICII

IMOBIL LOCUINTE SI SERVICII E-mail: biacopor@gmail.com SUPLEX PROIECT Str. Carpati nr. 4, Municipiul Caracal, in vederea initierii PLAN URBANISTIC ZONAL si REGULAMENT LOCAL URBANISM aferent in vederea realizarii investitiilor SALA

Mai mult

MEMORIU DE SPECIALITATE 1. DATE GENERALE 1.1. Date de recunoastere a documentatiei: Denumire investitie: Faza proiect: Amplasament: Beneficiar: Proiec

MEMORIU DE SPECIALITATE 1. DATE GENERALE 1.1. Date de recunoastere a documentatiei: Denumire investitie: Faza proiect: Amplasament: Beneficiar: Proiec MEMORIU DE SPECIALITATE 1. DATE GENERALE 1.1. Date de recunoastere a documentatiei: Denumire investitie: Faza proiect: Amplasament: Beneficiar: Proiectant general: ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONA (P.U.Z.)

Mai mult

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE Nr. proiect: AED-PUZ 25/2014 Denumire proiect: PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ȘI CONSTRUIRE HALĂ PENTRU FABRICAREA ELEMENTELOR DE DULGHERIE ȘI TÂMPLĂRIE FOLOSITE ÎN CONSTRUCȚII

Mai mult

RLU aferent PUZ torontal

RLU aferent PUZ torontal PLAN URBANISTIC ZONAL Construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii comert si birouri aferente Extravilan Timişoara, calea Torontalului DN 6 km 564+500 stg. CF 407514 Timişoara, nr. cad. A743/3/3

Mai mult

FISA PROIECTULUI Denumire lucrare: Amplasament: Beneficiar: P.U.D. pentru CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI

FISA PROIECTULUI Denumire lucrare: Amplasament: Beneficiar: P.U.D. pentru CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI FISA PROIECTULUI Denumire lucrare: Amplasament: Beneficiar: P.U.D. pentru CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI SI BRANSAMENTE Cluj-Napoca, str. Borhanci, nr. cad.262538,

Mai mult

Microsoft Word - memoriu aviz de initiere 1 iunie

Microsoft Word - memoriu aviz de initiere 1 iunie FOAIE DE CAPĂT DENUMIRE PROIECT: PLAN URBANISTIC ZONAL DEZVOLTARE ZONĂ MIXTĂ: LOCUIRE, COMERȚ, SERVICII ȘI BIROURI NR. PROIECT: 17 / 2017; AMPLASAMENT: Timișoara, Splaiul Peneș Curcanul, nr. 6, jud. Timiș,C.F.

Mai mult

Microsoft Word memoriu PUZ - non-tehnic.doc

Microsoft Word memoriu PUZ - non-tehnic.doc CLADIRE DE BIROURI S+P+3E - PLAN URBANISTIC ZONAL- Amplasament Timisoara, Bulevardil Take Ionescu nr.55 C.F. nr. 424915 Timisoara; nr. cad. 25988/1/2/1/2 Beneficiar S.C. PEN-TUR-COM-PERLA S.R.L. Timisoara,

Mai mult

Microsoft Word - PUZ site - AGROINDUSTRIALA - Parcelare teren si schimbare zona funct. din C8 in R2 , str. Traian Goga

Microsoft Word - PUZ site - AGROINDUSTRIALA - Parcelare teren si schimbare zona funct. din C8 in R2 , str. Traian Goga Primăria Municipiului Oradea Instituţia Arhitectului Şef Compartimentul Avizări Piaţa Unirii, nr. 1 410 100, Oradea Tel. +40 0259-437 000 Fax. +40 0259-437 544 E-mail: primarie@oradea.ro Aprob, Ilie BOLOJAN

Mai mult

Microsoft Word - MEMORIU PUZ PILICI GHEORGHE 2019

Microsoft Word - MEMORIU PUZ PILICI GHEORGHE 2019 Capitolul I MEMORIU TEHNIC PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU LA FAZA P.U.Z. DATE GENERALE I.01. Denumirea lucrarii PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) in vederea regrementarii urbanistice zonă locuire și funcțiuni

Mai mult

Documentație pentru obținerea AVIZULUI DE OPORTUNITATE Pentru Modificare P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr 292 din str. Constructorilor- str. Alb

Documentație pentru obținerea AVIZULUI DE OPORTUNITATE Pentru Modificare P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr 292 din str. Constructorilor- str. Alb Documentație pentru obținerea AVIZULUI DE OPORTUNITATE Pentru Modificare P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr 292 din 25.06.2015 str. Constructorilor- str. Albinelor, Mun. Timișoara, jud. Timiș Beneficiar S.C.

Mai mult

Documentație pentru obținerea AVIZULUI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI URBANISM pentru ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CON

Documentație pentru obținerea AVIZULUI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI URBANISM pentru ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CON Documentație pentru obținerea AVIZULUI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI URBANISM pentru ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE CLADIRI SI AMENAJARI (PLATFORMA DEPOZITARE)

Mai mult

Microsoft Word - memoriu OPORTUNITATE MIREL modificat

Microsoft Word - memoriu OPORTUNITATE MIREL modificat FOAIE DE CAPĂT Denumirea lucrării: PLAN URBANISTIC ZONAL DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE, extravilan Mosnita Noua, judeţul Timiş, C.F.415050,415046,415521,

Mai mult

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC ZONAL „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BRAŞOV-GHIMBAV” ORAŞUL GHIMBAV

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC ZONAL „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BRAŞOV-GHIMBAV” ORAŞUL GHIMBAV VOLUMUL 2 REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC ZONAL Denumirea lucrarii: CONSTRUIRE MAGAZIN PENNY MARKET CU CARMANGERIE, ACCESE AUTO ŞI PIETONALE, TROTUARE, SISTEMATIZARE VERTICALĂ,

Mai mult

M E M O R I U - STUDIU OPORTUNITATE

M E M O R I U   -  STUDIU OPORTUNITATE VOLUMUL II REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z. CUPRINS A. DISPOZITII GENERALE 1. Rolul R.L.U.; 2. Baza legala a elaborarii regulamentului local de urbanism; 3. Domeniul de aplicare. B. REGULI DE

Mai mult

Microsoft Word - mem pud

Microsoft Word - mem pud PLAN URBANISTIC DETALIU DESFIINTARE CONSTRUCTII EXISTENTE CONSTRUIRE SHOW ROOM TEXTILE IMPREMUIRE STR PLOPILOR 18 BACĂU BENEFICIAR: - SC ANCA-ROM SRL 1 SC REAL PROIECT CONSTRUCT SRL L I S T Ă D E S E M

Mai mult

Microsoft Word - 153_ RLU Biza.doc

Microsoft Word - 153_ RLU Biza.doc s.c. ARHITECT TRÎMBIȚAȘ s.r.l. Timişoara, str. Martir Miroslav Todorov, nr.2, tel./fax.: 0256/432212, e-mail: office@trimbitas.ro REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (R.L.U.) aferent PLAN URBANISTIC ZONAL DEZVOLTARE

Mai mult

MEMORIU GENERAL

MEMORIU GENERAL MEMORIU GENERAL Întocmit în conformitate cu Ordinul MLPAT nr.37/n/08.06.2000 pentru aprobarea reglementării tehnice GHID PRIVIND METODOLOGIA DE ELABORARE ŞI CONŢINUTUL - CADRU AL PLANULUI URBANISTIC DE

Mai mult

Microsoft Word - Memoriu_PUD_ANCA BUCUR.doc

Microsoft Word - Memoriu_PUD_ANCA BUCUR.doc MEMORIU GENERAL 1. INTRODUCERE 1.1. Date de recunoastere a documentatiei DENUMIREA LUCRARII: Obtinere A.C. pentru construire hala si imprejmuire teren BENEFICIAR: BUCUR ANCA PROIECTANT: Birou Individual

Mai mult

S.C. Grup Arh.Stephano SRL FISA PROIECT DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU OBTINERE AVIZ P.U.D. Beneficiar: IACOB FLORIAN - MIHAI Adresa beneficiar: str. Buc

S.C. Grup Arh.Stephano SRL FISA PROIECT DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU OBTINERE AVIZ P.U.D. Beneficiar: IACOB FLORIAN - MIHAI Adresa beneficiar: str. Buc S.C. Grup Arh.Stephano SRL FISA PROIECT DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU OBTINERE AVIZ P.U.D. Numar de proiect : nr.8 din 25.06.2019 Faza de proiectare: P.U.D. Proiectant general: S.C. GRUP ARH. STEPHANO S.R.L.

Mai mult

PRESCRIPTII SPECIFICE U

PRESCRIPTII SPECIFICE U 1968 - S.C. PROIECT BUZAU S.A. - 2012 Buzau 120020, STR. UNIRII, BL. 13 A - B, Tel. 038/433007, Fax 0238713007 CIF RO1152848, Nr. Reg.Comertului, J10/712/1991, e-mail proiect.buzau.sa@gmail.com SIMTEX

Mai mult

Microsoft Word - Memoriu PUD

Microsoft Word - Memoriu PUD FISA PROIECTULUI DENUMIRE PROIECT EXTINDERE si ETAJARE LOCUINTA EXISTENTA si REFACERE IMPREMUIRE AMPLASAMENT str. REMETEA nr. 24A municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj BENEFICIAR ULIAN SZEKELY DAN PROIECTANT

Mai mult

ROMANIA

ROMANIA ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL - H O T Ă R Â R E pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu "Construire bloc locuinţe colective cu regim de înălţime P+2E pe terenul intravilan,

Mai mult

376 RLU BRAURON august 2018.doc

376 RLU BRAURON august 2018.doc REGULAMENT LOCAL DE URBANISM Anexa la MODIFICARE PLAN URBANISTIC ZONAL SPATII DE DEPOZITARE, SERVICII SI COMERT, obtinut cu HCL nr. 322/2007 CALEA ARADULUI DN 69 KM 6+500, dreapta, TIMISOARA 1. DISPOZITII

Mai mult

FOAIE DE GARDA Denumirea lucr rii:elaborare PUD PENTRU DESFIINTARE PARTIALA IMOBIL, EXTINDERE SI ETAJARE, RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE IMOBIL, SCHIMBA

FOAIE DE GARDA Denumirea lucr rii:elaborare PUD PENTRU DESFIINTARE PARTIALA IMOBIL, EXTINDERE SI ETAJARE, RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE IMOBIL, SCHIMBA FOAIE DE GARDA Denumirea lucr rii:elaborare PUD PENTRU DESFIINTARE PARTIALA IMOBIL, EXTINDERE SI ETAJARE, RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE IMOBIL, SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN SPATII PENTRU CAZARE

Mai mult

PR

PR PLAN URBANISTIC ZONAL Proiect nr. 06/2015 CRITERII PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENTIALE ASUPRA MEDIULUI conform H.G. nr.1076/08.07.2004 privind stabilirea procedurii evaluării de mediu

Mai mult

Microsoft Word - PUZ Damacus Memoriu AV OP.doc

Microsoft Word - PUZ Damacus Memoriu AV OP.doc S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L. 300044 Timişoara, str. Martir Miroslav Todorov, nr. 2, tel./fax: 0256-432212, e-mail: office@trimbitas.ro MEMORIU DE PREZENTARE PLAN URBANISTIC ZONAL Dezvoltare Zonă servicii

Mai mult

MEMORIU GENERAL

MEMORIU GENERAL MEMORIU GENERAL 1. Introducere: 1.1. Date de recunoastere a documentatiei: Denumirea lucrarii: PUZ - EXTINDERE INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE BISTRITA, extravilan Sarata,

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA Anexa 2 la H.C.L. nr. 172/18.05.2018 TEMĂ DE PROIECTARE conţinut-cadru pentru elaborare studiu de fezabilitate aferent lucrărilor tehnico-edilitare şi sistematizare verticală aferent obiectivului de investiţii

Mai mult

memoriu PUZ

memoriu PUZ PLAN URBANISTIC ZONAL PLAN URBANISTIC ZONAL Parc Comercial intravilan Timişoara, C.F. 413151, nr.cad. A1504/1/9/3, S= 10.000,00mp Beneficiar: SC. IMOBPRACTIC S.R.L.,Timişoara MEMORIU DE PREZENTARE 1 MEMORIU

Mai mult

PARTEA I

PARTEA I Piatra Neamţ str. George Coşbuc nr. 5, ap. 2, parter REG. COM. J27/843/1993 CAPITAL SOCIAL 4.470 lei CUI 4042718 cont RO88CARP028000212405RO01 BC CARPATICA Neamţ Cont RO35TREZ4915069XXX000950 Trezoreria

Mai mult

memoriu PUZ

memoriu PUZ MEMORIU DE PREZENTARE 1.1 DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI Denumirea lucrării: P.U.Z. CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE CU DOTARI SI SERVICII S+P+5E+Er intravilan Timişoara, zona Calea Aradului, nr.93

Mai mult

S

S PUD PLAN URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE BLOC LOCUINŢE COLECTIVE, CU PARCAJ LA DEMISOL, ÎMPREJMUIRE ŞI ORGANIZARE DE ŞANTIER Str. Fraţii Goleşti, nr. 55, Municipiul Piteşti, Judeţul Argeş FOAIE DE CAPĂT

Mai mult

Microsoft Word - ~ doc

Microsoft Word - ~ doc Nr. UR2015-003828/08.06.2015 SE APROBA, P R I M A R NICOLAE ROBU REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare PUZ aprobat cu HCL 382/2011 - Complex rezidential TAGOR, Str. Constructorilor

Mai mult

Microsoft Word - 01 RLU PUZ AGROMEC.doc

Microsoft Word - 01 RLU PUZ AGROMEC.doc REGULAMENT LOCAL DE URBANISM aferent Elaborare PUZ pentru construire locuințe colective - Jud. Mureș, mun. Reghin, str. Râului, nr. 16 I. Dispoziţii generale: Regulamentul local de urbanism (RLU) are menirea

Mai mult

Microsoft Word - REGULAMENT de urbanism PUZ Andreescu.doc

Microsoft Word - REGULAMENT de urbanism PUZ Andreescu.doc REGULAMENT LOCAL DE URBANISM I. DISPOZITII GENERALE 1. ROLUL RLU Regulamentul local de urbanism ( denumit prescurtat RLU) aferent PUZ CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, reprezinta

Mai mult

CAPITOLUL 1 DATE GENERALE 1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI DENUMIRE PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCTIUNE MIXTA - CAZARE, APARTHOTEL, COMERT,

CAPITOLUL 1 DATE GENERALE 1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI DENUMIRE PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCTIUNE MIXTA - CAZARE, APARTHOTEL, COMERT, CAPITOLUL 1 DATE GENERALE 1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI DENUMIRE PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCTIUNE MIXTA - CAZARE, APARTHOTEL, COMERT, SERVICII SI ALIMENTATIE PUBLICA CU REGIM DE INALTIME

Mai mult

4.87 m m m2 Prezentul proiect reprezinta proprietatea Biroului Individual de Arhitectura - ADACE DAN STEFAN,orice copiere sau folosire a

4.87 m m m2 Prezentul proiect reprezinta proprietatea Biroului Individual de Arhitectura - ADACE DAN STEFAN,orice copiere sau folosire a 4.87 m2 1.42 m2 61.81 m2 CLASA DE IMPORTANTA III ARE D A N 1 : 1.000 1 : 5.000 mun. Cluj-Napoca, str. REMETEA nr. A, jud. Cluj PLAN DE INCADRARE IN ZONA PLAN DE INCADRARE IN PUG U 01 11 396.16 28 396.02

Mai mult

CARTIER REZIDENŢIAL – ZONA NYIRES

CARTIER  REZIDENŢIAL – ZONA NYIRES CARTIER REZIDENŢIAL ZONA NYIRES Viitorul cartier de locuinţe individuale este situat de-a lungul drumului comunal ce duce din Tăuţii de Sus spre Unguraş, la o distanţă de 500m de DN18 - vis a vis de pădurea

Mai mult

p l a n u r b a n i s t i c z o n a l proiect nr. 23/2017 ELABORARE PUZ ZONĂ DE SERVICII ( SERVICE AUTO ȘI LOCUIRE ) Amplasament: Jud. Timiș, Comuna M

p l a n u r b a n i s t i c z o n a l proiect nr. 23/2017 ELABORARE PUZ ZONĂ DE SERVICII ( SERVICE AUTO ȘI LOCUIRE ) Amplasament: Jud. Timiș, Comuna M proiect nr. 23/2017 ELABORARE PUZ ZONĂ DE SERVICII ( SERVICE AUTO ȘI LOCUIRE ) Amplasament: Jud. Timiș, Comuna Moșnița Nouă C.F. nr. 401936 Nr. topo A129/15/4 Beneficiari: BRINZAN NICOLAE BRINZAN ȘTEFANIA

Mai mult

Proiect nr

Proiect nr FOAIE DE GARDA Proiect nr. 599 / 2012 Denumire proiect: Beneficiar: Sediu beneficiar: SPATIU COMERCIAL PENNY MARKET Mun. Brad, Str. Vanatorilor, NR.56, jud.hd S.C. REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA S.R.L.

Mai mult

HOTĂRÂRE Nr. 31 din 24 ianuarie 1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentațiilor de urbanism privind zone şi stațiuni turistice şi a do

HOTĂRÂRE Nr. 31 din 24 ianuarie 1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentațiilor de urbanism privind zone şi stațiuni turistice şi a do HOTĂRÂRE Nr. 31 din 24 ianuarie 1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentațiilor de urbanism privind zone şi stațiuni turistice şi a documentațiilor tehnice privind construcții din domeniul

Mai mult

CĂTRE: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism Arhitect Șef al Mu

CĂTRE: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism Arhitect Șef al Mu CĂTRE: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism Arhitect Șef al Municipiului București ADRESA: Bulevardul Regina Elisabeta

Mai mult

Nr

Nr ARHITECT ŞEF SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ Str. Gheorghe Şincai 37 Fax: +40 262 212 332 430311, Baia Mare, România Email: primar@baiamare.ro Telefon: +40 262 213 824 Web: www.baiamare.ro Nr. 37334 din 08.11.2017

Mai mult

MEMORIU GENERAL

MEMORIU GENERAL S.C. AEDILIA PROIECT S.R.L. Calea. Unirii, nr. 196, Craiova, Dolj PIESE SCRISE MEMORIU GENERAL Obiect: ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL P+3+4RETRAS CU DESTINATIA DE BIROURI SI SPATII COMERCIALE LA

Mai mult

Nr. 2881/ 194/ MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA M

Nr. 2881/ 194/ MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA M Nr. 2881/ 194/ 28.03.2008 MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCURESTI Aleea Lacul Morii, nr. 1, sectorul

Mai mult

1 BOTOSANI Str. Marchian Nr. 12, bl. 12, sc. A, ap. 03 PROIECT: Nr. 129/2012 EXTINDERE LA FATADA PRINCIPALA A BLOCULUI SI SCHIMBARE DESTINATIE, DIN SP

1 BOTOSANI Str. Marchian Nr. 12, bl. 12, sc. A, ap. 03 PROIECT: Nr. 129/2012 EXTINDERE LA FATADA PRINCIPALA A BLOCULUI SI SCHIMBARE DESTINATIE, DIN SP 1 BOTOSANI Str. Marchian Nr. 12, bl. 12, sc. A, ap. 03 PROIECT: Nr. 129/2012 EXTINDERE LA FATADA PRINCIPALA A BLOCULUI SI SCHIMBARE DESTINATIE, DIN SPATIU DE LOCUIT IN SEDIU FIRMA, ACCES DIN EXTERIOR FAZA:

Mai mult

Microsoft Word - memoriu et 1

Microsoft Word - memoriu et 1 FOAIE DE CAPĂT Denumirea lucrării: Beneficiari: Proiectant general: PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUCTII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, PRODUCTIE, SERVICII, BIROURI, COMERT(ET-ZONA ACTIVITATI ECONOMICE

Mai mult

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCURESTI Aleea La

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCURESTI Aleea La MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCURESTI Aleea Lacul Morii, nr. 1, sectorul 6, cod 060841 Bucuresti

Mai mult

242004PUZHARMAN

242004PUZHARMAN S.C. ATR ŞERBAN S.R.L. Brasov. Str. Jupiter nr.2. Denumire proiect: PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ DE LOCUINŢE Jud. Braşov. Sacele. DJ 103A. Beneficiar: SC. STUDIO CASA SRL. Brasov. str. Dealul Spirii nr.

Mai mult

R O M Â N I A JUDEŢUL BRAŞOV PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SĂCELE Str. Piaţa Libertăţii nr. 17, Săcele, cod , Tel/fax: /

R O M Â N I A JUDEŢUL BRAŞOV PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SĂCELE Str. Piaţa Libertăţii nr. 17, Săcele, cod , Tel/fax: / R O M Â N I A JUDEŢUL BRAŞOV PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SĂCELE Str. Piaţa Libertăţii nr. 17, Săcele, cod 505600, Tel/fax: 40-268-276.164 / 273.091 www.municipiulsacele.ro, E-mail: primaria@municipiulsacele.ro

Mai mult

REGULAMENT LOCAL ~E LJRBANISM

REGULAMENT LOCAL ~E LJRBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM aferent planului urbanistic zonal Locuințe cu funcțiuni complementare conform aviz oportunitate 5/25.02.2016 C.F. 434178, Top. 434178 I. Baza legala Regulamentul local de urbanism

Mai mult

Către, Preşedintele Consiliului judeţean... CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE Subsemnatul(*1)..., CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Către, Preşedintele Consiliului judeţean... CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE Subsemnatul(*1)..., CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Către, Preşedintele Consiliului judeţean... CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE Subsemnatul(*1)..., CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ cu domiciliul(*2)/sediul... în judeţul... municipiul/oraşul/comuna...

Mai mult

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ŞI PROIECTĂRI ÎN DOMENIUL AMENAJĂRII TERITORIULUI, URBANISMULUI ŞI ARHITECTURII, CU FUNCŢII TERITORIALE U R B A N P R

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ŞI PROIECTĂRI ÎN DOMENIUL AMENAJĂRII TERITORIULUI, URBANISMULUI ŞI ARHITECTURII, CU FUNCŢII TERITORIALE U R B A N P R INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ŞI PROIECTĂRI ÎN DOMENIUL AMENAJĂRII TERITORIULUI, URBANISMULUI ŞI ARHITECTURII, CU FUNCŢII TERITORIALE U R B A N P R O I E C T MD-2012, Chişinău, str. Cosmonauţilor, 9,

Mai mult

MEMORIU DE PREZENTARE

MEMORIU DE PREZENTARE S.C. ARHIZANE PLAN S.R.L. str. Rudului nr. 76, Ploiesti PUZ : SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN INTRAVILAN (1197mp) DIN ZONĂ LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE ÎN ZONĂ UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DEPOZITE PENTRU

Mai mult

NOŢIUNI DE LEGISLAŢIE FUNCIARĂ

NOŢIUNI DE LEGISLAŢIE FUNCIARĂ Către... [conducătorul autorităţii administraţiei publice emitente*)] CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare Subsemnatul*1)..., CNP, cu domiciliul*2)/sediul... în judeţul..., municipiul/oraşul/comuna...,

Mai mult

Către,

Către, Pag. 1 Către, Preşedintele Consiliului judeţean Primarul *) CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE Subsemnatul (1) CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ domiciliul (2) municipiul cu în

Mai mult

memoriu PUZ

memoriu PUZ PLAN URBANISTIC ZONAL CENTRU LOGISTIC DESFACERE SI APROVIZIONARE FERME VEGETALE SI PROCESARE PRODUSE AGRICOLE PARCELA A521/3, LOT 2/2 SI LOT 2/3 COMUNA TOPRAISAR, JUD CONSTANTA FAZA : PUZ TITULARUL INVESTITIEI:

Mai mult

Microsoft Word - Continutul cadru al documentatiilor de urbanism

Microsoft Word - Continutul cadru al documentatiilor de urbanism CONŢINUTUL CADRU AL DOCUMENTAŢIILOR DE URBANISM în concordanţă cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (Metodologie elaborată de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare

Mai mult

Microsoft Word - CERERE_AC.doc

Microsoft Word - CERERE_AC.doc Către, Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş C E R E R E PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE Subsemnatul (1) CNP domiciliul (2) municipiul cu sediul în judeţul oraşul comuna satul

Mai mult

Ministerul Mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr. din Ca

Ministerul Mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr. din Ca Ministerul Mediului Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr. din Ca urmare a notificării adresate de SC RDS-RCS S.A., cu sediul sediul in municipiul Bucuresti,

Mai mult

S.C. ART&A S.R.L. BOTOȘANI C.F J/07/240/2001 Proiect nr. 8 / 2018 PLAN URBANISTIC DE DETAIU (P.U.D) EXTINDERE ANEXA-CORP C1 SI SCHIMABRE DES

S.C. ART&A S.R.L. BOTOȘANI C.F J/07/240/2001 Proiect nr. 8 / 2018 PLAN URBANISTIC DE DETAIU (P.U.D) EXTINDERE ANEXA-CORP C1 SI SCHIMABRE DES S.C. ART&A S.R.L. BOTOȘANI C.F. 14224741 J/07/240/2001 Proiect nr. 8 / 2018 PLAN URBANISTIC DE DETAIU (P.U.D) EXTINDERE ANEXA-CORP C1 SI SCHIMABRE DESTINATIE IN LOCUINTA PARTER, ANEXA GOSPODAREASCA SI

Mai mult

Domnule Arhitect Sef, Subsemnatul Tudose Eugen, representant al S.C. Belvedere S.R.L. Botosani, CU SEDIUL IN Botosani, blv. Mihai Eminescu nr. 67 va r

Domnule Arhitect Sef, Subsemnatul Tudose Eugen, representant al S.C. Belvedere S.R.L. Botosani, CU SEDIUL IN Botosani, blv. Mihai Eminescu nr. 67 va r Domnule Arhitect Sef, Subsemnatul Tudose Eugen, representant al S.C. Belvedere S.R.L. Botosani, CU SEDIUL IN Botosani, blv. Mihai Eminescu nr. 67 va rog sa eliberati avizul de oportunitate pentru lucrarea

Mai mult

Ministerul Mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr. din C

Ministerul Mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr. din C Ministerul Mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr. din Ca urmare a notificării adresate de S.C MATEMAR ZOOTEC CLAS S.R.L., cu sediul în municipiul

Mai mult

-STUDIU DE OPORTUNITATE.- CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI SI SERVICII PROIECTARE, ELABORARE SI CONSULTANTA SOFTWARE,3S+P+6E+Er Timisoara,b-dul Iosif Bulbuc

-STUDIU DE OPORTUNITATE.- CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI SI SERVICII PROIECTARE, ELABORARE SI CONSULTANTA SOFTWARE,3S+P+6E+Er Timisoara,b-dul Iosif Bulbuc -STUDIU DE OPORTUNITATE.- CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI SI SERVICII PROIECTARE, ELABORARE SI CONSULTANTA SOFTWARE,3S+P+6E+Er Timisoara,b-dul Iosif Bulbuca, Proiect P/01/2015 Beneficiari: SC BEESPEED AUTOMATIZARI

Mai mult

Memoriu PUZ DRUBETA consultare

Memoriu PUZ DRUBETA consultare nr. Inreg.... /... FOAIE DE CAPAT Denumire lucrare: Faza: P.U.Z. - LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER PUZ Amplasament: Timisoara, str. DRUBETA, nr. 79 Beneficiar: Proiectant general: FILIPAS

Mai mult

S

S SR OHSAS :9001:2008 SR EN ISO 14001:2005 SR OHSAS 18001:2008 CERTIFICAT NR.0868/2/2/1 CERTIFICAT NR.0868/1/1/2 CERTIFICAT NR.0868/1/1/3 P R O I E C T A R E G E N E R A L A I N C O N S T R U C T R U C T

Mai mult

CĂTRE: PRIMĂRIA SECTORULUI 2 A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriului Serviciul Autorizare si Documentatii Urba

CĂTRE: PRIMĂRIA SECTORULUI 2 A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriului Serviciul Autorizare si Documentatii Urba CĂTRE: PRIMĂRIA SECTORULUI 2 A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriului Serviciul Autorizare si Documentatii Urbanism Arhitect Șef al Sectorului 2 a Municipiului București

Mai mult

Microsoft Word - Memoriu PUD Plevnei.doc

Microsoft Word - Memoriu PUD Plevnei.doc CUPRINS 1. Date generale 2. Obiectul lucrării 3. Prevederi din documentaţii anterioare 4. Situaţia existentă 4.1. Regimul juridic 4.2. Regimul economic 4.3. Regimul tehnic 4.4. Echipare edilitară 5. Reglementări

Mai mult

Microsoft Word - F _cerere AC-AD_.doc

Microsoft Word - F _cerere AC-AD_.doc Către, PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN IAŞI (pag.1) C E R E R E pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare Subsemnatul 1).........., CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, cu domiciliul/sediul

Mai mult

memoriu justificativ cadru pud

memoriu justificativ cadru pud EXTINDERE HALA PRODUCTIE P Mun. Botosani, str. Manolesti Deal nr. 97 bis si str. Calea Nationala nr, 9B mun. Botosani. Beneficiar: Primaria mun. Botosani Investitor: SC ITALPANT SRL Nr.proiect/Faza: 1702/2013

Mai mult

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM - P.U.Z. PARCELARE PENTRU TINERI CASATORITI SI PARC ORASUL FIERBINTI-TÂRG, JUDETUL IALOMIŢA Proiectant: S.C. ALTRIX SERVI

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM - P.U.Z. PARCELARE PENTRU TINERI CASATORITI SI PARC ORASUL FIERBINTI-TÂRG, JUDETUL IALOMIŢA Proiectant: S.C. ALTRIX SERVI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM pentru P.U.Z. LOCUINŢE TINERI CĂSĂTORIŢI ŞI PARC ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG JUDETUL IALOMITA BENEFICIAR: PRIMARIA ORASULUI FIERBINŢI-TÂRG PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. ALTRIX SERVICE

Mai mult

Proiect nr

Proiect nr VOLUMUL II. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM PROIECT NR. 824/2015 PROIECTANT S.C. C&M GEPROTIM S.R.L. BRAD P.U.Z.: BENEFICIARI: CASA DE VACANTA, CASUTE CAMPING, ANEXA, FOSA SEPTICA, IMPREJMUIRE Str. VALEA

Mai mult

S.C. IAR DOI S.R.L. J12/4114/2016, C.U.I PIATA 1 DECEMBRIE 1918, nr.26c, TURDA, Jud. CLUJ Tel : , , ia

S.C. IAR DOI S.R.L. J12/4114/2016, C.U.I PIATA 1 DECEMBRIE 1918, nr.26c, TURDA, Jud. CLUJ Tel : , , ia VOLUM: PLAN URBANISTIC ZONAL ( P.U.Z.) CONSTRUIRE BLOC LOCUINTE COLECTIVE D+P+3E+1E retras Municipiul Turda, strada Gh.Baritiu, nr. 105-107, judetul CLUJ BORDEROU Cu piese scrise şi desenate la documentaţia

Mai mult

F.9 (pag.1) Către, (conducătorul autorităţii administraţiei publice emitente*) CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE Subsemnat

F.9 (pag.1) Către, (conducătorul autorităţii administraţiei publice emitente*) CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE Subsemnat F.9 (pag.1) Către, (conducătorul autorităţii administraţiei publice emitente*) CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE Subsemnatul (1),CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, cu domiciliul

Mai mult

PROIECTANT S.C. SPIRICOM S.R.L. J 40/25308/1992 P.U.Z. ZONA BORHANCI PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE ȘI DOTĂRI Beneficiar (proprietar): UAT MUNICIPIUL CLUJ

PROIECTANT S.C. SPIRICOM S.R.L. J 40/25308/1992 P.U.Z. ZONA BORHANCI PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE ȘI DOTĂRI Beneficiar (proprietar): UAT MUNICIPIUL CLUJ Beneficiar (proprietar): UAT MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA MEMORIU DE PREZENTARE PLAN URBANISTIC ZONAL FOAIE DE CAPAT DENUMIREA INVESTITIEI PUZ zona Borhanci pentru construire locuințe și dotări PROIECT NUMARUL

Mai mult

Către,

Către, Către, Primarul Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare Subsemnatul 1 )..., CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, cu domiciliul 2 )/sediul în judeţul...,

Mai mult

memoriu PUZ

memoriu PUZ PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ REZIDENȚIALĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, DOTĂRI ȘI SERVICII PUBLICE extravilan comuna Moșnița Nouă, sat Moşniţa Veche, județul Timiș, C.F. 420076 MoşniţaNouă, CAD. A711/2/15,

Mai mult

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM anexa la PLAN URBANISTIC ZONAL REPARAȚII CLĂDIRI EXISTENT, ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE, AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE ȘI ÎMPRE

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM anexa la PLAN URBANISTIC ZONAL REPARAȚII CLĂDIRI EXISTENT, ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE, AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE ȘI ÎMPRE REGULAMENT LOCAL DE URBANISM anexa la PLAN URBANISTIC ZONAL REPARAȚII CLĂDIRI EXISTENT, ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE, AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE ȘI ÎMPREJMUIRE, str. Grigore Alexandrescu, nr. 174, jud. Timiş,

Mai mult

9 PLAN URBANISTIC ZONAL - P.U.Z. - DELIMITAT DE STR. INDUSTRIEI MICI (N), INCINTA KAUFLAND (S), BD. 1 DECEMBRIE 1918 (E) SI STRADA ARDEALULUI (V), GEN

9 PLAN URBANISTIC ZONAL - P.U.Z. - DELIMITAT DE STR. INDUSTRIEI MICI (N), INCINTA KAUFLAND (S), BD. 1 DECEMBRIE 1918 (E) SI STRADA ARDEALULUI (V), GEN 9 LAN URBANISTIC ZONAL -.U.Z. - DELIMITAT DE STR. INDUSTRIEI MICI (N), INCINTA KAUFLAND (S), BD. 1 DECEMBRIE 1918 (E) SI STRADA ARDEALULUI (V), GENERAT DE IMOBILUL SITUAT IN STR. INDUSTRIEI NR.1, AVIZ

Mai mult

Către,.Primarul Orasului Pecica CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare Subsemnatul 1)..., CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, cu d

Către,.Primarul Orasului Pecica CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare Subsemnatul 1)..., CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, cu d Către,.Primarul Orasului Pecica CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare Subsemnatul 1)..., CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, cu domiciliul 2)/sediul în judeţul..., municipiul/oraşul/comuna...,

Mai mult

Către, Primarul Comunei Crișcior C E R E R E PENTRU EMITEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE Subsemnatul(1), CNPǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ c

Către, Primarul Comunei Crișcior C E R E R E PENTRU EMITEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE Subsemnatul(1), CNPǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ c Către, Primarul Comunei Crișcior C E R E R E PENTRU EMITEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE Subsemnatul(1), CNPǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ cu domiciliul/sediul(2) în județul., mun./oraș/comuna.,

Mai mult

MEMORIU GENERAL

MEMORIU GENERAL S.C. AEDILIA PROIECT S.R.L. Str. Unirii, nr. 196, M un. Craiova, Jud. Dolj Obiect: ELABORARE P.U.Z. PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL Sparcare+P+5-6Rretras CU DESTINATIA DE LOCUINTE COLECTIVE CU LOCURI DE PARCARE

Mai mult

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 Lc_A Ansambluri de locuinţe colective realizate înainte de anul 1990 SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI Zonă a marilor ansambluri monofuncţionale rezidenţiale construite în perioada comunistă. Subzone: S_Is

Mai mult

Către,

Către, Către, Primarul Comunei Moşniţa Nouă CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare Subsemnatul 1)..., CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, cu domiciliul 2) /sediul în judeţul..., municipiul/oraşul/comuna....,

Mai mult

1 Str. Victoriei nr. 1,Botoşani J07/528/2004 tel C.U.I PROIECT NR. 57/2018 PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE AȘEZĂM

1 Str. Victoriei nr. 1,Botoşani J07/528/2004 tel C.U.I PROIECT NR. 57/2018 PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE AȘEZĂM 1 Str. Victoriei nr. 1,Botoşani J07/528/2004 tel. 0745 544 761 C.U.I. 16877143 PROIECT NR. 57/2018 PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE AȘEZĂMÂNT SOCIAL P+1E ȘI GRUP SANITAR strada Primăverii nr.

Mai mult

Microsoft Word - 05 MEMORIU

Microsoft Word - 05 MEMORIU S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.D. 307160 Dumbravita, str. Sirius nr. 2, spatiu C2, tel+400742026535 fax 0356-818544 MEMORIU DE PREZENTARE PLAN URBANISTIC ZONAL DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI

Mai mult

PROIECT NR. 255 / PLAN URBANISTIC ZONAL EXTINDERE ȘI MODERNIZARE HOTEL DORNA str. Păcii, Tudor Vladimirescu nr. 5A, mun. Vatra Dornei, jud.

PROIECT NR. 255 / PLAN URBANISTIC ZONAL EXTINDERE ȘI MODERNIZARE HOTEL DORNA str. Păcii, Tudor Vladimirescu nr. 5A, mun. Vatra Dornei, jud. PROIECT NR. 255 / 2016 2016 PLAN URBANISTIC ZONAL EXTINDERE ȘI MODERNIZARE HOTEL DORNA str. Păcii, Tudor Vladimirescu nr. 5A, mun. Vatra Dornei, jud. Suceava FAZA: BENEFICIAR : PROIECTANT: P.U.Z. Plan

Mai mult

CONSTANf"l G ti'f1;i; (5 plg~ ROMANIA JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL HOTARARE privind aprobare PUD- Construire imobil S+P+6E -

CONSTANfl G ti'f1;i; (5 plg~ ROMANIA JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL HOTARARE privind aprobare PUD- Construire imobil S+P+6E - CONSTANf"l G ti'f1;i; (5 plg~ CONSILIUL LOCAL HOTARARE privind aprobare PUD- Construire imobil S+P+6E -apartamente zona Palazu Mare, parcela VN 325/3, lot 3/2, teren in suprafata de 1038 mp, proprietate

Mai mult

Anexa nr.1 AMENDAMENTE ADMISE Nr. crt. Text OUG nr.40/2017 (şi Legea nr.50/1991) Text adoptat de Senat Amendamente propuse (autorul amendamentului) Mo

Anexa nr.1 AMENDAMENTE ADMISE Nr. crt. Text OUG nr.40/2017 (şi Legea nr.50/1991) Text adoptat de Senat Amendamente propuse (autorul amendamentului) Mo Anexa nr.1 AMENDAMENTE ADMISE Nr. crt. Text OUG nr.40/2017 (şi Legea nr.50/1991) Text adoptat de Senat Amendamente propuse (autorul amendamentului) Motivarea amendamentelor propuse 0 1 2 3 4 1. LEGE privind

Mai mult

S C A R H I M A R S E R V S R L B i r o u d e p r o i e c t a r e i n A r h i t e c t u r a s i U r b a n i s m Documentatie pentru obtinerea AVIZULUI

S C A R H I M A R S E R V S R L B i r o u d e p r o i e c t a r e i n A r h i t e c t u r a s i U r b a n i s m Documentatie pentru obtinerea AVIZULUI S C A R H I M A R S E R V S R L B i r o u d e p r o i e c t a r e i n A r h i t e c t u r a s i U r b a n i s m Documentatie pentru obtinerea AVIZULUI C.T.A.T.U.AVIZULUI CTATU Pentru lucrarea ELABORARE

Mai mult

Către,. F8 pag.1 CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE Subsemnatul 1 ) MINTA BÉLA, CNP , cu domiciliul 2 )/sediul

Către,. F8 pag.1 CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE Subsemnatul 1 ) MINTA BÉLA, CNP , cu domiciliul 2 )/sediul Către,. F8 pag.1 CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE Subsemnatul 1 ) MINTA BÉLA, CNP 123456789123, cu domiciliul 2 )/sediul în judeţul HARGHITA, municipiul/oraşul/comuna ODORHEIU

Mai mult

JUDEŢUL NEAMŢ, ORAŞ TÎRGU-NEAMŢ, STR. ŞTEFAN CEL MARE, NR. 62 TEL: 0233/790245; FAX: 0233/790508; ;

JUDEŢUL NEAMŢ, ORAŞ TÎRGU-NEAMŢ, STR. ŞTEFAN CEL MARE, NR. 62 TEL: 0233/790245; FAX: 0233/790508;   ; JUDEŢUL NEAMŢ, ORAŞ TÎRGU-NEAMŢ, STR. ŞTEFAN CEL MARE, NR. 62 TEL: 0233/790245; FAX: 0233/790508; e-mail: tgnt@primariatgneamt.ro ; www.primariatarguneamt.ro Nr. 16563/28.09.2017 APROBAT, Primar Harpa

Mai mult

proiect nr

proiect nr 1 PROIECT NR. 9 /2018 PLAN URBANISTIC ZONAL COMPLEX DE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ DE TIP FERMĂ DE LEGUME Amplasament: Comuna Crucea, satul Stupina, Șoseaua Constanței nr. 13 DOCUMENTAŢIE PENTRU SOLICITARE AVIZ

Mai mult

Glosar de termeni

Glosar de termeni Glosar de termeni 2013-01-22, 14:05:00 Glosarul de termeni prezentat în cele ce urmează este extras din Regulamentul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare pentru localitățile membre ale Asociației

Mai mult