Universitatea Ştefan cel Mare Suceava Cod: PO-CAPI-04 EdiŃia: 1 Revizia: 0 PROCEDURĂ OPERAłIONALĂ Informarea privind recomandările neînsuşite

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Universitatea Ştefan cel Mare Suceava Cod: PO-CAPI-04 EdiŃia: 1 Revizia: 0 PROCEDURĂ OPERAłIONALĂ Informarea privind recomandările neînsuşite"

Transcriere

1 Cod: PO--04 EdiŃia: 1 Revizia: 0 PROCEDURĂ OPERAłIONALĂ

2 Cuprins 1. SCOPUL PROCEDURII DOMENIU DE APLICARE DOCUMENTE DE REFERINłĂ DEFINIłII ŞI ABREVIERI Termeni şi definińii Abrevieri CONłINUT Cadrul general de reglementare privind informarea despre recomandările neînsuşite Documente utilizate Resurse necesare Derularea operańiunilor RESPONSABILITĂłI ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI DISPOZIłII FINALE SCOPUL PROCEDURII 2/7

3 Procedura stabileşte metodologia de informare a Ministerului EducaŃiei NaŃionale şi Cercetării ŞtiinŃifice despre recomandările formulate de auditorii publici i, ca urmare a derulării misiunilor de audit, şi neînsuşite de conducerea universităńii. 2. DOMENIUL DE APLICARE Procedura este aplicabilă Compartimentului de Audit Public Intern în calitate de structură care asigură funcńia de audit la nivelul UniversităŃii din. 3. DOCUMENTE DE REFERINłĂ 3.1. Reglementări ańionale Standardele InternaŃionale pentru Practica Profesională a Auditului Intern 3.2. LegislaŃie primară Legea nr. 672/2002 privind auditul public, cu modificările şi completările ulterioare 3.3. LegislaŃie secundară OMECT nr. 5281/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea activităńii de audit public în structura MECT şi în unităńile aflate în subordinea sau coordonarea MECT Alte documente, inclusiv reglementări e R33 Regulament de organizare şi funcńionare a Compartimentului Audit Public Intern Carta auditului 4. DEFINIłII ŞI ABREVIERI 4.1. Termeni şi definińii Audit public - Activitatea funcńional independentă şi obiectivă, de asigurare şi consiliere, concepută să adauge valoare şi să îmbunătăńească activităńile entităńii publice; ajută entitatea publică să îşi îndeplinească obiectivele, printr-o abordare sistematică şi metodică, evaluează şi îmbunătăńeşte eficienńa şi eficacitatea managementului riscului, controlului şi proceselor de guvernanńă. Fişa de identificare şi analiză a problemei - Reprezintă un document de lucru întocmit pe parcursul misiunilor de asigurare pentru fiecare problemă identificată care sprijină auditorii în parcurgerea unui rańionament profesional pentru stabilirea naturii problemei, faptelor, criteriilor, cauzelor, consecinńelor, precum şi pentru remediere şi prevenirea aparińiei pe viitor a deficienńei. Recomandare - Propunerea formulată pentru a corecta/a elimina deficienńele constatate şi pentru a preveni materializarea riscului Abrevieri A Ah. Ap. E Aprobare Arhivare Aplicare Compartiment Audit Public Intern Elaborare 3/7

4 FIAP Fişa de identificare şi analiză a problemei MENCS Ministerul EducaŃiei NaŃionale şi Cercetării ŞtiinŃifice PO Procedură operańională USV din V Verificare 5. CONłINUT 5.1. Cadrul general de reglementare privind informarea despre recomandările neînsuşite Prin cadrul legislativ nańional au fost stabilite atribuńiile compartimentelor de audit public care funcńionează la nivelul instituńiilor publice aflate în subordinea / în coordonarea / sub autoritatea altor entităńi publice Una dintre atribuńiile o reprezintă informarea entităńii publice ierarhic superioare despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităńii publice la care se desfăşoară activitatea de audit public Documente utilizate Lista şi provenienńa documentelor FIAP uri elaborate pe parcursul derulării misiunilor de audit Minutele reuniunilor de conciliere Rapoarte de audit public elaborate la finalul misiunilor de audit ConŃinutul şi rolul documentelor FIAP urile sunt întocmite de către auditorii publici i şi cuprind: constatarea, cauzele şi consecinńele manifestării unei probleme, precum şi recomandările formulate. Reuniunile de conciliere permit auditorilor şi reprezentanńilor structurii auditate să analizeze constatările şi concluziile din proiectul raportului de audit public în vederea acceptării formulate. Rapoartele de audit public conńin recomandările auditorilor, făcute ca urmare a derulării misiunilor de audit. Recomandările trebuie să fie fezabile şi să aibă un grad de semnificańie important în ceea ce priveşte efectul previzibil asupra structurii auditate. 5.3 Resurse necesare Resurse materiale: computere, birotică şi consumabile, acces la Internet Resurse umane: două posturi de auditor public Resurse financiare: prevederea în buget a sumelor necesare cheltuielilor de funcńionare şi a cheltuielilor pentru pregătire profesională. 5.4 Derularea operańiunilor În cadrul misiunilor de audit public, auditorii formulează recomandări care au un caracter de anticipare şi, pe această bază, de prevenire a eventualelor disfuncńionalităńi sau tendinńe negative la nivelul structurii auditate Auditorii i trebuie să dezbată concluziile şi recomandările împreună cu responsabilii abilitańi înainte de a emite raportul final Dezbaterea privind constatările şi recomandările auditorilor i se efectuează în timpul misiunii de audit, cu ocazia aducerii la cunoştinńă a FIAP-urilor sau în reuniunile de la sfârşitul misiunii, pe baza proiectului raportului de audit. Aceste dezbateri contribuie la 4/7

5 asigurarea că nu au existat neînńelegeri şi oferă structurii auditate ocazia de a clarifica anumite probleme şi de a-şi exprima părerea cu privire la recomandări Recomandările din raportul de audit trebuie să fie redactate clar, pentru fiecare deficienńă constatată, după cum urmează: Faptele Criteriile, cauzele, efectele Recomandările În situańia în care există recomandări neînsuşite, ul transmite la MENCS sinteze ale neînsuşite de către Rectorul USV şi consecinńele neimplementării acestora, însońite de documentańia relevantă Sinteza privind recomandările neînsuşite se transmite în maximum 5 zile calendaristice de la încheierea trimestrului ul informează Rectorul USV despre documentańia întocmită pentru MENCS InformaŃii despre recomandările neînsuşite se prezintă şi în raportul anual de audit. 6. RESPONSABILITĂłI ResponsabilităŃile şi răspunderile în privinńa raportării neînsuşite sunt cuprinse în următorul tabel: Nr. AcŃiunea / OperaŃiunea crt. 1 Identificarea neînsuşite de către Rectorul USV 2 Stabilirea consecinńelor neimplementării 3 Întocmirea sintezei privind recomandările neînsuşite de către Rectorul USV 4 Transmiterea la MENCS a sintezei privind recomandările neînsuşite, în termen de 5 zile calendaristice de la încheierea trimestrului, însońită de copii după: FIAP-uri, teste, chestionare, interviuri şi alte documente care susńin concluziile auditorului Auditor E E V V - E - E 7. ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI Lista neînsuşite SituaŃia consecinńele neimplementării privind Auditor Denumire Elaborare Verificare Nr. de Difuzare Arhivare Alte exemplare Loc Perioada elemente Auditor 1-5 ani 1-5 ani 5/7

6 Sinteza neînsuşite, însońită de documentańia relevantă Cuprinderea în raportul anual a informańiilor despre recomandările neînsuşite - 2 MENCS 5 ani Termen: până la data de 5 a lunii următoare încheierii trimestrului Rector USV 2 MENCS 10 ani Termen pentru raportarea anuală: 30 ianuarie 8. DISPOZIłII FINALE 8.1 Aprobarea modificării prezentei proceduri este de competenńa Biroului Senatului USV. 8.2 Prezenta procedură intră în vigoare din momentul aprobării în Biroul Senatului USV. 8.3 Verificarea modului în care se aplică prezenta procedură se realizează cu ocazia evaluării activităńii auditorilor i de către auditori din cadrul Serviciului de Audit Public Intern de la nivelul MENCS sau de către auditorii CurŃii de Conturi. 6/7

7 LISTA PERSOANELOR LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIłIA SAU, DUPĂ CAZ, REVIZIA DIN CADRUL EDIłIEI PROCEDURII OPERAłIONALE Scopul Ex. Compartiment FuncŃia Nume şi Data Semnătura difuzării nr. prenume primirii Aplicare, 1 Compartimentul ec. Dănilă Cezara evidenńă şi arhivare Audit Public Intern Auditor ec. Dăscălescu Vasilica 2. Informare 1 Conducerea USV Rector prof.univ.dr.ing. Popa Valentin 7/7

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava Cod: PO-SG-03 EdiŃia: 1 Revizia: 2 PROCEDURĂ OPERAłIONALĂ Eliberarea actelor de studii tipizate

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava Cod: PO-SG-03 EdiŃia: 1 Revizia: 2 PROCEDURĂ OPERAłIONALĂ Eliberarea actelor de studii tipizate Cod: PO-SG-03 EdiŃia: 1 Revizia: 2 PROCEDURĂ OPERAłIONALĂ Eliberarea actelor de studii tipizate 2 CUPRINS 1. SCOPUL PROCEDURII... 3 2. DOMENIUL DE APLICARE... 3 3. DOCUMENTE DE REFERINłĂ... 3 4. DEFINIłII

Mai mult

Pagina garda PO 07.17

Pagina garda PO 07.17 U N I V E R S I T A T E A V A S I L E A L E C S A N D R I D I N B A CĂU COD: P R O C E D U RĂ O P E R Ał I O N ALĂ RECTOR, PROF. UNIV. DR. ING. VALENTIN NEDEFF Prenumele şi numele Semnătura Departamentul

Mai mult

Microsoft Word - Anexa nr. C Plan calitate IFR.doc

Microsoft Word - Anexa nr. C Plan calitate IFR.doc UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRANCOVEANU PITEŞTI Plan privind managementul calităńii pentru ÎnvăŃământul cu FrecvenŃă redusă Introducere 1.1. Scop. Domeniu de aplicare Sistemul de management al calităńii implementat

Mai mult

ANEXA 1

ANEXA 1 PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL (SCIM) Cod: P.O..../ 12.09.2016 Ediţia ÎNTÂI 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei

Mai mult

Microsoft Word - UTI-POM-01-F1-1ProceduraStaffTrainingERASMUS29Oct2009.doc

Microsoft Word - UTI-POM-01-F1-1ProceduraStaffTrainingERASMUS29Oct2009.doc Formular UTI.POM.01-F1 INDICATORUL APROBĂRILOR ŞI AL REVIZIILOR Nr. crt. Revizia / Data aplicării 1. 29.10.2009 Elaborare completă Numărul Nume, prenume şi semnătură capitolului şi ConŃinutul al paginilor

Mai mult

PROCEDURA INTERNA PLATA TVA

PROCEDURA INTERNA PLATA TVA ANEXA la Ordinul Ministrului muncii, familiei şi egalităńii de şanse nr. 1046 / 2007 PROCEDURĂ INTERNĂ privind efectuarea operańiunilor necesare pentru acoperirea din bugetul Ministerul Muncii, Familiei

Mai mult

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava Cod: PO-04 EdiŃia: 1 Revizia: 0 PROCEDURĂ OPERAłIONALĂ Desfăşurarea activităńii comisiei de etică în cercetare

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava Cod: PO-04 EdiŃia: 1 Revizia: 0 PROCEDURĂ OPERAłIONALĂ Desfăşurarea activităńii comisiei de etică în cercetare Cod: PO-04 EdiŃia: 1 Revizia: 0 PROCEDURĂ OPERAłIONALĂ Desfăşurarea activităńii comisiei de etică în cercetare Cuprins 1. SCOPUL PROCEDURII... 3 2. DOMENIU DE APLICARE... 3 3. DOCUMENTE DE REFERINłĂ...

Mai mult

Entitatea publică Şcoala Gimnazială Nr. 14, Braşov Departamentul C.E.A.C Procedura operaţională privind elaborarea şi revizuirea PDI Cod PO CEAC-04 Ed

Entitatea publică Şcoala Gimnazială Nr. 14, Braşov Departamentul C.E.A.C Procedura operaţională privind elaborarea şi revizuirea PDI Cod PO CEAC-04 Ed PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ ELABORAREA ŞI REVIZUIREA PDI P.O. -04 Şcoala Gimnazială Nr. 14 Braşov, 2017 Page 1 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificare şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei

Mai mult

RAPORTUL ANUAL AL RECTTORULUI PRIVIND STAREA INSTITUTIEI I…

RAPORTUL ANUAL AL RECTTORULUI PRIVIND STAREA INSTITUTIEI I… Raportul Rectorului UniversităŃii Ecologice din Bucureşti privind starea instituńiei în anul universitar 2016-2017 (Prezentat în şedinńa Senatului UniversităŃii Ecologice din Bucureşti din 22 februarie

Mai mult

Microsoft Word - Regulamentul_de_organizare_si_functionare_a_Comisiei_de_Etica.doc

Microsoft Word - Regulamentul_de_organizare_si_functionare_a_Comisiei_de_Etica.doc UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR Str. Splaiul Unirii, nr. 196, sector 4, Bucureşti Tel: +40-21-3307900, Fax: +40-21-3308774, E-mail office@ucdc.ro Universitatea Creştinã Dimitrie Cantemir APROBAT,

Mai mult

Comuna Gura Vitioarei Procedură Documentată CONTINUITATEA ACTIVITĂŢII Ediția I, Revizia 0 Cod: PS-11 Exemplar controlat Nr. 1 Acest document este prop

Comuna Gura Vitioarei Procedură Documentată CONTINUITATEA ACTIVITĂŢII Ediția I, Revizia 0 Cod: PS-11 Exemplar controlat Nr. 1 Acest document este prop Comuna Gura Vitioarei CONTINUITATEA ACTIVITĂŢII Ediția I, Revizia 0 Exemplar controlat 1 Acest document este proprietatea intelectuala a ComuneiGura Vitioarei. Orice utilizare sau multiplicare, parțiala

Mai mult

10_Lista anexe

10_Lista anexe LISTA LOR Trimitere anexa Denumire anexa click Anexa 1A la fişa vizitei click Anexa 2 la fişa vizitei click Anexa 2A la fisa vizitei click Anexa 2B la fişa vizitei click Anexa 2C la fişa vizitei click

Mai mult

Microsoft Word - Metodologie si precizari concurs interdisciplinar + POEZIE 2009.doc

Microsoft Word - Metodologie si precizari concurs interdisciplinar + POEZIE 2009.doc R O M  N I A MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI DirecŃia Generală Management ÎnvăŃământ Preuniversitar Str. Gen. Berthelot Nr.28-30, sector 1, Bucureşti Avizat Director General Liliana PREOTEASA

Mai mult

Unitatea de invatamnt Colegiul National Gheorghe Vranceanu Bacau Compartiment SECRETARIAT PROCEDURA OPERAŢIONALA privind programul de dezvoltare a sis

Unitatea de invatamnt Colegiul National Gheorghe Vranceanu Bacau Compartiment SECRETARIAT PROCEDURA OPERAŢIONALA privind programul de dezvoltare a sis 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale Elemente privind responsabilii/ operaţiunea Numele şi prenumele

Mai mult

Entitatea publică Şcoala Gimnazială Nr. 14, Braşov Departamentul C.E.A.C Procedura operaţională privind urmărirea progresului elevilor Cod PO CEAC-13

Entitatea publică Şcoala Gimnazială Nr. 14, Braşov Departamentul C.E.A.C Procedura operaţională privind urmărirea progresului elevilor Cod PO CEAC-13 PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ URMĂRIREA PROGRESULUI ELEVILOR P.O. -13 Şcoala Gimnazială Nr. 14 Braşov, 2017 Page 1 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificare şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei

Mai mult

ROF_2017

ROF_2017 MINISTERUL FINANłELOR PUBLICE AGENłIA NAłIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ ORDIN NR. 2294 Preşedintele AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală, în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) şi art. 14 alin.

Mai mult

OBIECTIVUL FUNDAMENTAL ŞI DIRECłIILE PRIORITARE DE ACłIUNE ALE UNIVERSITĂłII NAłIONALE DE APĂRARE CAROL I OBIECTIVUL FUNDAMENTAL îl constituie pregăti

OBIECTIVUL FUNDAMENTAL ŞI DIRECłIILE PRIORITARE DE ACłIUNE ALE UNIVERSITĂłII NAłIONALE DE APĂRARE CAROL I OBIECTIVUL FUNDAMENTAL îl constituie pregăti OBIECTIVUL FUNDAMENTAL ŞI DIRECłIILE PRIORITARE DE ACłIUNE ALE UNIVERSITĂłII NAłIONALE DE APĂRARE CAROL I OBIECTIVUL FUNDAMENTAL îl constituie pregătirea inińială şi perfecńionarea pregătirii continue

Mai mult

NF OG

NF OG OrdonanŃă 20 2012-08-23 Guvernul României privind instalańiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii Monitorul Oficial al României nr 623 din 2012-08-30 NOTA DE FUNDAMENTARE

Mai mult

1 PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ CAZAREA STUDENŢILOR PR-Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Entitatea publică: Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca Fa

1 PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ CAZAREA STUDENŢILOR PR-Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Entitatea publică: Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca Fa 1 PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ CAZAREA STUDENŢILOR PR-Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Entitatea publică: Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca Facultatea: Chimie și ă COD: P.O. PR-Chimie și Ediția:

Mai mult

Microsoft Word - PO-05.1 ed 2 rev 1 Analiza efectuata de management

Microsoft Word - PO-05.1 ed 2 rev 1 Analiza efectuata de management UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂ U COD: PO-05.01 RECTOR, PROF.UNIV.DR. ING. VALENTIN NEDEFF Prenumele şi numele Semnătura Reprezentantul Managementului Conf. univ. dr. Cornelia-Marcela DANU Elaborat

Mai mult

U N I V E R S I T A T E A V A S I L E A L E C S A N D R I D I N B A C Ă U MONITORIZAREA INTEGRĂRII ABSOLVENŢILOR PE PIAŢA MUNCII ŞI LA CICLUL DE MASTE

U N I V E R S I T A T E A V A S I L E A L E C S A N D R I D I N B A C Ă U MONITORIZAREA INTEGRĂRII ABSOLVENŢILOR PE PIAŢA MUNCII ŞI LA CICLUL DE MASTE U N I V E R S I T A T E A V A S I L E A L E C S A N D R I D I N B A C Ă U ABSOLVENŢILOR PE PIAŢA MUNCII ŞI LA COD: PROCEDURĂ OPERAŢIONA LĂ RECTOR Prof. univ. dr. ing. Carol SCHNAKOVSZKY Prenumele şi numele

Mai mult

ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 3400 Cluj-Napoca Tel. (00) *; ; ; 40

ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 3400 Cluj-Napoca Tel. (00) *; ; ; 40 ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 3400 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 19.19.06;19.50.51 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Mai mult

.MINISTERUL EDUCAŢIEII NAȚIONALE - UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA DEPARTAMENTUL DE EDUCATIE CONTINUA, INVATAMANT LA DISTANTA SI FRECVENTA REDUSA

.MINISTERUL EDUCAŢIEII NAȚIONALE - UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA DEPARTAMENTUL DE EDUCATIE CONTINUA, INVATAMANT LA DISTANTA SI FRECVENTA REDUSA .MINISTERUL EDUCAŢIEII NAȚIONALE - UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA DEPARTAMENTUL DE EDUCATIE CONTINUA, INVATAMANT LA DISTANTA SI FRECVENTA REDUSA DEPARTAMENTUL DE EDUCAȚIE CONTINUĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ

Mai mult

CONTRAVENTIILE CARE INTRA SUB INCIDENTA LEGII PREVENIRII

CONTRAVENTIILE CARE INTRA SUB INCIDENTA LEGII PREVENIRII CONTRAVENTIILE CARE INTRĂ SUB INCIDENTA LEGII PREVENIRII NR.270/2017 Nr. Crt. Actul normativ 1 LEGEA nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata cu modificările si completările ulterioare

Mai mult

ANEXA 1

ANEXA 1 COLEGIUL DE ARTA CARMEN SYLVA MUNICIPIUL PLOIESTI Compartimentul: SECRETARIAT PROCEDURA OPERAŢIONALĂ COD: P.O. 008 şi încheierea actelor adiţionale Revizia... privind modificarea contractelor de muncă

Mai mult

Microsoft Word - GHID ANGAJATORI.docx

Microsoft Word - GHID ANGAJATORI.docx Ghid privind aplicarea Legii nr.270/2017 a prevenirii de către structurile de control din cadrul Agenției JudeŃene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor Legislația în vigoare referitoare la constatarea

Mai mult

1

1 Pag. 1 din 11 UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE DIN TÂRGU MUREȘ PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ RECLAMAȚIILOR/SESIZARILOR IN CADRUL COMISIEI DE Handling of complaints in the Ethics and

Mai mult

13.1_Sisteme_informatice_financiar_contabile_comparate_2014

13.1_Sisteme_informatice_financiar_contabile_comparate_2014 FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.InstituŃia de învăńământ superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de studii 1.6.Programul de studii/calificarea Universitatea

Mai mult

PRIMARIA

PRIMARIA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT Departamentul CALITĂŢII Procedura operaţională STABILIREA ŞI ELABORAREA COD PO.07-01 Ediţia I Număr de exemplare 6 Revizia 1: Număr de exemplare Pagini 15 Exemplar nr. Nr. 4465-50

Mai mult

Microsoft Word _Scoala dupa scoala.doc

Microsoft Word _Scoala dupa scoala.doc ORDIN Nr. 5349 din 7 septembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului "Şcoala după şcoală" EMITENT: MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL

Mai mult

NF HG

NF HG Hotărâre 984 2012-10-10 Guvernul României privind modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului,

Mai mult

Școala Gimnazială Barbu Ionescu Urzicuta Comisia pentru Evaluare şi Asigurare a Calităţii Procedura operationala privind completarea condicii de preze

Școala Gimnazială Barbu Ionescu Urzicuta Comisia pentru Evaluare şi Asigurare a Calităţii Procedura operationala privind completarea condicii de preze Pag. 1 / 7 1282 b/14.09.2015 Aprobat in CA din 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii: Crt. Elemente privind responsabilii

Mai mult

Colegiul Naţional "Eudoxiu Hurmuzachi" Rădăuţi PROCEDURĂ DE SISTEM Implementarea Standardului 4: Structura organizatorica Cod: PS-SCIM-04 Ediţia: a II

Colegiul Naţional Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuţi PROCEDURĂ DE SISTEM Implementarea Standardului 4: Structura organizatorica Cod: PS-SCIM-04 Ediţia: a II Colegiul Naţional "Eudoxiu Hurmuzachi" Rădăuţi PROCEDURĂ DE SISTEM Implementarea Standardului 4: Structura organizatorica Cod: PS-SCIM-04 Ediţia: a III-a Revizia: 0 Exemplar nr.: 1 Procedură de Sistem

Mai mult

BEGA TEHNOMET S.A. Timisoara, Calea Stan Vidrighin nr.5a Nr. O.R.C. J35/640/1991 CONVOCARE Consiliul de administrańie al societatii BEGA TEHNOMET S.A.

BEGA TEHNOMET S.A. Timisoara, Calea Stan Vidrighin nr.5a Nr. O.R.C. J35/640/1991 CONVOCARE Consiliul de administrańie al societatii BEGA TEHNOMET S.A. BEGA TEHNOMET S.A. Timisoara, Calea Stan Vidrighin nr.5a Nr. O.R.C. J35/640/1991 CONVOCARE Consiliul de administrańie al societatii BEGA TEHNOMET S.A., cu sediul in Timisoara, Calea Stan Vidrighin nr.5a,

Mai mult

ISJ

ISJ Pag. 1/7 63/18.12.2015 Registrul special proceduri Ediție revizuită - 96 /15.05.2017 PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind echivalarea, de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, a perioadelor ediție revizuită

Mai mult

Met_ex_lic_FSEB _final

Met_ex_lic_FSEB _final UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ŞTIINȚE ECONOMICE BUCUREŞTI METODOLOGIA PROPRIE privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenńă în anul universitar 2017-2018 CAPITOLUL I DispoziŃii generale

Mai mult

publicatie raport adm 2012[1]

publicatie raport adm 2012[1] RAPORTUL ADMINISTRATORILOR privind activitatea R.A.,,AEROPORTUL TRANSILVANIA TÎRGU MUREŞ în anul 2012 Prezentarea generală a regiei Regia Autonomă Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş, persoană juridică

Mai mult

Colegiul Naţional "Eudoxiu Hurmuzachi" Rădăuţi PROCEDURĂ DE SISTEM Supravegherea desfășurării activităților din unitatea de învățământ Cod: PS-SCIM-37

Colegiul Naţional Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuţi PROCEDURĂ DE SISTEM Supravegherea desfășurării activităților din unitatea de învățământ Cod: PS-SCIM-37 Colegiul Naţional "Eudoxiu Hurmuzachi" Rădăuţi PROCEDURĂ DE SISTEM Supravegherea desfășurării activităților din unitatea de învățământ Cod: PS-SCIM-37 Ediţia: a II-a Revizia: 0 Exemplar nr.: 1 Procedură

Mai mult

Raportul anual intern privind evaluarea si asigurarea cali…

Raportul anual intern privind evaluarea si asigurarea cali… RAPORT ANUAL INTERN privind evaluarea şi asigurarea calităńii în anul universitar 2014-2015 DECEMBRIE 2015 CUPRINS PARTEA I... 4 PREZENTAREA INSTITUłIEI ŞI A DINAMICII PERFORMANłELOR... 4 1. SCURTĂ PREZENTARE

Mai mult

Procedura

Procedura ŞCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POSEŞTII PĂMÂNTENI, COMUNA POSEŞTI C.E.A.C. PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND TRANSFERUL ELEVILOR Cod PO Ediţia: 1 Nr. de ex.2 Pagina 1 din 4 Exemplar nr. 1 1. Lista responsabililor

Mai mult

Microsoft Word - Cap1.doc

Microsoft Word - Cap1.doc UNIUNEA EUROPEANA Proiect finantat PHARE Ministerul Muncii, Familiei şi EgalităŃii de Şanse CAPITOLUL 1 Introducerea noului cadru al Uniunii Europene pentru serviciile sociale şi incluziune socială Asuncion

Mai mult

Microsoft PowerPoint - Metodologia_CNCIS_aprilie_2011.ppt

Microsoft PowerPoint - Metodologia_CNCIS_aprilie_2011.ppt CADRUL NAłIONAL AL CALIFICĂRILOR DIN ÎNVĂłĂMÂNTUL SUPERIOR Lucia MIRA, Şef serviciu, UECNCFPA Cuprins 1. De ce CNCIS? 2. Etapele construcńiei CNCIS în România 3. Metodologia CNCIS 4. Concepte de bază 5.

Mai mult

Microsoft Word - Vietnam - acord bilateral docx

Microsoft Word - Vietnam - acord bilateral docx AGENȚIA DE CREDITE ȘI BURSE DE STUDII COMUNICAT de PRESĂ Nr. 1741/8.10.2015 REPUBLICA SOCIALISTĂ VIETNA M burse acordate în baza documentului de colaborare bilaterală AgenŃia de Credite şi Burse de Studii

Mai mult

NF HG

NF HG Hotărâre 72 2013-02-27 Guvernul României privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanńării de bază a unităńilor de învăńământ preuniversitar

Mai mult

Entitatea publică : Inspectoratul Școlar Județean Olt Nr. 7874/ Compartimentul: MANAGEMENT ȘI DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ Aprobată în CA al I

Entitatea publică : Inspectoratul Școlar Județean Olt Nr. 7874/ Compartimentul: MANAGEMENT ȘI DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ Aprobată în CA al I Entitatea publică : Inspectoratul Școlar Județean Olt Nr. 7874/ 13.07.2017 Compartimentul: MANAGEMENT ȘI DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ Aprobată în CA al I.S.J. Olt Cod: P.O. - 17.09 din data de 13.07.2017

Mai mult

REGULAMENT burse

REGULAMENT burse REGULAMENT PRIVIND BURSELE ŞI FACILITĂłILE ACORDATE STUDENłILOR Bucureşti 2012 CUPRINS Pag. Cap. I DispoziŃii generale 3 Cap. II Tipuri de bursă (bursa de performanńă şi bursa de merit) 3 Cap. III FacilităŃi

Mai mult

Colegiul Naţional "Eudoxiu Hurmuzachi" Rădăuţi PROCEDURĂ DE SISTEM Asigurarea continuității activităților desfășurate în unitatea de învățământ Cod: P

Colegiul Naţional Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuţi PROCEDURĂ DE SISTEM Asigurarea continuității activităților desfășurate în unitatea de învățământ Cod: P Colegiul Naţional "Eudoxiu Hurmuzachi" Rădăuţi PROCEDURĂ DE SISTEM Asigurarea continuității activităților desfășurate în unitatea de învățământ Cod: PS-SCIM-38 Ediţia: a II-a Revizia: 0 Exemplar nr.: 1

Mai mult

Școala Gimnazială Barbu Ionescu Urzicuta Comisia pentru Evaluare şi Asigurare a Calităţii Procedura Operațională ÎNTOCMIREA PLANULUI MANAGERIAL Cod: P

Școala Gimnazială Barbu Ionescu Urzicuta Comisia pentru Evaluare şi Asigurare a Calităţii Procedura Operațională ÎNTOCMIREA PLANULUI MANAGERIAL Cod: P Pag. 1 / 7 1274 b/14.09.2015 Aprobat in CA din Crt. 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobareaediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţieiprocedurii: Elemente privind responsabilii

Mai mult

Microsoft Word - strategia de cercetare stiintifica doc

Microsoft Word - strategia de cercetare stiintifica doc UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCUREŞTI Facultatea de Drept şi AdministraŃie Publică STRATEGIA DE CERCETARE ŞTIINłIFICĂ A FACULTĂłII DE DREPT ŞI ADMINISTRAłIE PUBLICĂ 2007-2013 C U P R I N S 1. Fundamentare

Mai mult

PROCEDURA OPERATIONALA DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL POSTLICEAL Ediţia: 1 Nr.de ex.: 10 Revizia: 0 Nr.de ex.: 0 Cod: P.O. Pagina 1 din 11 Liceul Tehnolo

PROCEDURA OPERATIONALA DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL POSTLICEAL Ediţia: 1 Nr.de ex.: 10 Revizia: 0 Nr.de ex.: 0 Cod: P.O. Pagina 1 din 11 Liceul Tehnolo Cod: P.O. Pagina 1 din 11 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale: Responsabili/ operatiunea Numele si

Mai mult

Colegiul National Gheorghe Vranceanu Bacau Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALA privind întocmirea si actualizarea fiselor de post Cod: P.O.

Colegiul National Gheorghe Vranceanu Bacau Departament Secretariat PROCEDURA OPERAŢIONALA privind întocmirea si actualizarea fiselor de post Cod: P.O. Pagina 1 din 7 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea ediţiei sau dupa caz, a reviziei in cadrul ediţiei procedurii operaţionale Elemente privind responsabilii/ operaţiunea Numele

Mai mult

Microsoft Word - anexa OM 5720.doc

Microsoft Word - anexa OM 5720.doc FIŞĂ DE ÎNSCRIERE la examenul de definitivare în învăńământ ANEXA 2... (unitatea de învăńământ) JudeŃul... INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEłULUI... La data susńinerii examenului de definitivare în învăńământ

Mai mult

Microsoft Word - 2.GHID INSPECTORI instruire SSM doc

Microsoft Word - 2.GHID INSPECTORI instruire SSM doc Verificarea respectării prevederilor legale referitoare la instrucńiunile proprii de securitate și sănătate în muncă Ghid orientativ pentru inspectorii de muncă INSPECŢIA MUNCII 2018 Acest ghid este orientativ

Mai mult

Microsoft PowerPoint - DOSARUL PENTRU VALIDAREA UNEI CALIFICARI.ppt [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - DOSARUL PENTRU VALIDAREA UNEI CALIFICARI.ppt [Read-Only] DOSARUL DE APLICAłIE ÎN VEDEREA VALIDĂRII ŞI A ÎNSCRIERII UNEI CALIFICĂRI ÎN RNCIS Ana-Maria Nisioiu Expert UECNCFPA ETAPELE CARE TREBUIE URMATE PENTRU COMPLETAREA DOSARULUI 1. Completarea Grilei 1 descrierea

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE SecŃiunea 1 Titlul proiectului de act normativ HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului ConstrucŃia de locuinńe cu chirie, realizat

NOTĂ DE FUNDAMENTARE SecŃiunea 1 Titlul proiectului de act normativ HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului ConstrucŃia de locuinńe cu chirie, realizat NOTĂ DE FUNDAMENTARE SecŃiunea 1 Titlul proiectului de act normativ HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului ConstrucŃia de locuinńe cu chirie, realizate prin atragerea capitalului privat SecŃiunea a 2-a

Mai mult

Microsoft Word - GabrielaSCUTEA.doc

Microsoft Word - GabrielaSCUTEA.doc INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII, 22-23.11.2010 ConferinŃa : Formarea profesionala a magistratilor în spatiul european: standarde, strategii, programe, formatori Cooperarea judiciară în spańiul european

Mai mult

Microsoft Word - METODOLOGIA evaluare nationala 2010 final.doc

Microsoft Word - METODOLOGIA evaluare nationala 2010 final.doc METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EVALUĂRII NAłIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A, ÎN ANUL ŞCOLAR 2009-2010 I. DISPOZIłII GENERALE Art. 1. - (1) Prezenta metodologie reglementează organizarea

Mai mult

coala Gimnazială Barbu Ionescu Urzicuta Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial P

coala Gimnazială Barbu Ionescu Urzicuta Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial P Pag. 1 / 12 Nr.1272 b/14.09.2015 Aprobat in CA din 31.07.2015 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediției sau după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale

Mai mult

yty

yty CURRICULUM VITAE INFORMATII PERSONALE Nume: VÎNTURIŞ LAURENłIU - DUMITRU NaŃionalitate: Română Data si locul naşterii: 28.06.1974, Craiova, judeńul Dolj EXPERIENTA PROFESIONALA Perioada: 01.05.2016 până

Mai mult

Macheta procedura operationala

Macheta procedura operationala MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA DEPARTAMENTUL RESURSE UMANE PROCEDURĂ DE SISTEM privind ANGAJAREA PE PERIOADĂ DETERMINATĂ A PERSONALULUI DIDACTIC ȘI DE CERCETARE ASOCIAT

Mai mult

PO_CTT_ INSCRIERE_SI_SELECTIE

PO_CTT_ INSCRIERE_SI_SELECTIE PROCEDURA: ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL COD: PO-CEAC-17 EDIŢIA: I REVIZIA: 0 APROBAT Director: prof. CĂRĂUŞAN MIRCEA VERIFICAT Coordonator C.E.A.C.: Prof. BARBUR MARIA ELABORAT Prof. BONAŢ IOAN GHEORGHE

Mai mult

Microsoft Word - Fisa-Informatica-CH-2014.doc

Microsoft Word - Fisa-Informatica-CH-2014.doc FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1. InstituŃia de învăńământ superior Universitatea din Bucureşti 1.2. Facultatea Facultatea de Chimie 1.3. Departamentul Departamentul de Chimie Fizică 1.4. Domeniul

Mai mult

Decizia Senatului 523/ modificat prin decizia nr Anexa 7. PROCEDURA DE EVALUARE INTERNĂ A PROGRAMELOR DE STUDII DE LICENȚĂ 1. Scopul S

Decizia Senatului 523/ modificat prin decizia nr Anexa 7. PROCEDURA DE EVALUARE INTERNĂ A PROGRAMELOR DE STUDII DE LICENȚĂ 1. Scopul S Decizia Senatului 523/2007.07.19 modificat prin decizia nr. 1781 Anexa 7. PROCEDURA DE EVALUARE INTERNĂ A PROGRAMELOR DE STUDII DE LICENȚĂ 1. Scopul Scopul acestei proceduri este de a stabili modul de

Mai mult

Microsoft Word - Ordin raport - postare site.doc

Microsoft Word - Ordin raport - postare site.doc PROIECT O R D I N U L BĂNCII NAłIONALE A ROMÂNIEI Nr. din Privind: Având în vedere: raportarea situańiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii NaŃionale a României nr. / 20 privind clasificarea creditelor

Mai mult

Microsoft Word - L 678 din 2001 combatere trafic persoane.doc

Microsoft Word - L 678 din 2001 combatere trafic persoane.doc Parlamentul României Lege nr. 678/2001 din 21/11/2001 Versiune actualizata la data de 16/10/2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane@ @Text actualizat la data de 16.10.2005. Actul include

Mai mult

Microsoft Word - PO.SCIV.Starea civila.doc

Microsoft Word - PO.SCIV.Starea civila.doc Pagina 1 din 11 PRIMARIA STARE CIVILA COD: P.O. SCIV.02 Pagina 2 din 11 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, dupa caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale:

Mai mult

Microsoft Word - Cod etic 2009.doc

Microsoft Word - Cod etic 2009.doc MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR Splaiul Unirii nr.176, sector 4, Bucureşti Tel: 330.87.74, 330.84.90; fax: 330.87.74 Operator de date cu caracter personal

Mai mult

1Managementul_investitiilor_Iatagan

1Managementul_investitiilor_Iatagan FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.InstituŃia de învăńământ superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de studii 1.6.Programul de studii/calificarea Universitatea

Mai mult

Microsoft Word - ProceduraCazareETH

Microsoft Word - ProceduraCazareETH GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI PROCEDURA PRIIVIIND CAZAREA STUDENŢIILOR FACULTĂŢIIII DE ELECTROTEHNIICĂ ÎÎN CAMPUSUL STUDENŢESC TUDOR VLADIIMIIRESCU IIAŞII COD UTII.. POS..06 ELABORAT VERIFICAT AVIZAT APROBAT

Mai mult

f_cdr _etu_ro

f_cdr _etu_ro EvoluŃiile de pe teren ale GECT: valoarea adăugată şi soluńii la probleme Rezumat RO - 1 - Rezumatul a fost elaborat de METIS, GmbH. Acesta nu reprezintă pozińia oficială a Comitetului Regiunilor. InformaŃii

Mai mult

Microsoft Word - 1 anunt post.doc

Microsoft Word - 1 anunt post.doc A N U N ł UNIVERSITATEA NAłIONALĂ DE APĂRARE Carol I, În Proiectului ReŃea TransnaŃională de Management Integrat al Cercetării Doctorale şi Postdoctorale Inteligente în Domeniile ŞtiinŃe Militare, Securitate

Mai mult

full text

full text nceptul POM în teoria managementului general Universitatea George Bacovia, Bacău, ROMANIA Keywords: new ideas, management theory, open autonomous system, the POM concept, hierarchical pyramid, patrimony,

Mai mult

PRIMARIA

PRIMARIA H. VASILIU PODU ILOAIEI Departament Managementul calitatii privind ARHIVAREA DOCUMENTELOR SI Cod: P.O. 02 Nr. de ex.: 3 Pagina 1 din 21 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea

Mai mult

Denumire entitate publică

Denumire entitate publică Nr. 230/16.01.2019 Aprobat, Prof. univ. dr. ing. Cornel Panait Rector Raport privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2018 desfăşurată la nivelul Universității Maritime din Constanța

Mai mult

42_tic12_documentare_omec

42_tic12_documentare_omec ANEXA 2 la Ordinul ministrului educańiei şi cercetării nr. 5959 / 22.12.2006 M I N I S T E R U L E D U C AłIEI ŞI C E R C E TĂRII CONSILIUL NAłIONAL PENTRU CURRICULUM PROGRAMĂ ŞCOLARĂ PENTRU CICLUL SUPERIOR

Mai mult

Microsoft Word - REGULAMENT EVALUARE SI PROMOVARE 2010.doc

Microsoft Word - REGULAMENT EVALUARE SI PROMOVARE 2010.doc Universitatea Spiru Haret Bucureşti Facultatea de Arhitectură REGULAMENT DE EVALUARE ŞI PROMOVARE a activităńii desfăşurate la disciplinele Proiectare de Arhitectură, Sinteze de Arhitectură, Reprezentări

Mai mult

Microsoft Word - CAIG anul II sem II

Microsoft Word - CAIG anul II sem II ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAłIEI NAłIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINłIFICE UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU FACULTATEA DE ŞTIINłE ECONOMICE Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 Tel. ++40-234-542411, tel./

Mai mult

coala Gimnazială Barbu Ionescu Urzicuta Comisia pentru Evaluare şi Asigurare a Calităţii Procedura operaţională privind facilitarea integrării elevilo

coala Gimnazială Barbu Ionescu Urzicuta Comisia pentru Evaluare şi Asigurare a Calităţii Procedura operaţională privind facilitarea integrării elevilo Pag. 1 / 11 Nr.1263 b/14.09.2015 Aprobat in CA din 31.07.2015 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobareaediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţieiprocedurii: Nr. Crt. Elemente

Mai mult

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI Exemplar nr

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI Exemplar nr MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI Exemplar nr.1 ŞI INTERNELOR Nr. 4414556 din 11.06.2012 Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza Serviciul Asigurarea Calităţii Învăţământului şi Metodologii Raport de prezentare

Mai mult

Document3

Document3 ŞCOALA DOCTORALĂ Avizul conducătorului de doctorat:... univ. dr... Aprobare Director, (semnătura)...... DOAMNĂ DIRECTOR, Subsemnat(a)ul,..., student-doctorand înmatriculat la data de:..., domeniul:...,

Mai mult

Data intrãrii în vigoare: 06

Data intrãrii în vigoare: 06 Pag. 1/8 CUPRINS 1 Scop...2 2 Domeniul de aplicare...2 3 Definiţii şi prescurtări...2 4 Documente de referinţă...2 5 Descrierea procedurii...2 6 Responsabilităţi...3 7 Înregistrări...4 8. Anexe.. 4 Elaborat:

Mai mult

Microsoft Word - Titlu VICod Fiscal Comparativ final.doc

Microsoft Word - Titlu VICod Fiscal  Comparativ  final.doc MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE AgenŃia NaŃională de Administrare re Fiscală DirecŃia Generală Regională a FinanŃelor Publice GalaŃi Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta Biroul Servicii

Mai mult

Microsoft Word - plan de actiune_TIC in educatie__ cu buget_pe__activitati.doc

Microsoft Word - plan de actiune_TIC in educatie__ cu buget_pe__activitati.doc INTEGRAREA TEHNOLOGIEI INFORMAłIEI ŞI COMUNICAłIILOR ÎN SISTEMUL DE EDUCAłIEI PREUNIVERSITARĂ DIN ROMÂNIA PLAN DE ACłIUNI varianata de soluńionare propusă - cu buget pe activităńi- Activitate necesară

Mai mult

Microsoft Word - Euromentor_romana_ doc

Microsoft Word - Euromentor_romana_ doc HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT - NEW CHALLENGES IN THE CONTEXT OF KNOWLEDGE-BASED ECONOMY DINA MARIA LUł dinalut@yahoo.com Abstract: The new technological, informational and communicational changes we have

Mai mult

Microsoft Word - Hotararea nr.11 privind Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit publ

Microsoft Word - Hotararea nr.11 privind  Acordului de  cooperare privind organizarea si exercitarea  activitatii de audit publ ROMANIA JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL VALEA DOFTANEI HOTĂRÂRE privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităńii de audit public intern Consiliul Local al comunei

Mai mult

CV[1].Tanasescu

CV[1].Tanasescu Curriculum vitae Europass InformaŃii personale Nume / Prenume TANASESCU IOANA EUGENIA Adresă(e) Str. G. Enescu Nr. 10, 400305 CLUJ_NAPOCA Telefon(oane) 0264.420531, 0745820731 Fax(uri) E-mail(uri) ioanatanasescu@usamvcluj.ro,

Mai mult

Microsoft Word - PLAN MIGRARE SEPA V3.0.doc

Microsoft Word - PLAN MIGRARE SEPA V3.0.doc PLAN NAłIONAL DE IMPLEMENTARE ŞI MIGRARE ROMÂNIA ReferinŃă SEPA-RO-08 Versiune V3.0 EdiŃia Octombrie 2009 Elaborat Echipa de proiect SEPA Aprobat / Data COMITET NAłIONAL SEPA / 29 octombrie 2009 Pagina

Mai mult

PROCEDURA PRIVIND COMUNICAREA INTERNĂ Şl EXTERNĂ LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 TURLUIANU

PROCEDURA PRIVIND COMUNICAREA INTERNĂ Şl EXTERNĂ LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 TURLUIANU 2016 PROCEDURA PRIVIND COMUNICAREA INTERNĂ Şl EXTERNĂ LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 COD: PS.04 Școala Gimnazială Nr. 1 Turluianu PREZENTUL DOCUMENT FOST APROBAT LA DATA DE... ȘI ESTE PROPRIETATEA ŞCOLII GIMNAZIALE

Mai mult

TEMATICA_ LICENTA_FB_2013

TEMATICA_ LICENTA_FB_2013 UNIVERSITATEA GEORGE BACOVIA" DIN BACĂU FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA: FINANłE ŞI BĂNCI TEMATICA LUCRĂRILOR DE LICENłĂ pentru promońia 2010-2013 Prof. univ. dr. Constantin

Mai mult

Regulament CEAC

Regulament CEAC Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII Capitolul I. Dispoziţii generale Articolul 1. Comisia pentru Evaluarea

Mai mult

Colegiul Național Mihai Eminescu, București Procedura Operaționala PRIVIND SIGURANTA ELEVILOR IN SCOLA SI IN AFARA SCOLII SI REGLEMENTAREA ACCESULUI S

Colegiul Național Mihai Eminescu, București Procedura Operaționala PRIVIND SIGURANTA ELEVILOR IN SCOLA SI IN AFARA SCOLII SI REGLEMENTAREA ACCESULUI S Pag. 1 / 8 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii: Crt. Elemente privind responsabilii / operaţiunea Numele şi prenumele

Mai mult

PROCEDURA DE ORGANIZARE Șl DESFĂȘURARE A ȘEDINȚELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 TURLUIANU

PROCEDURA DE ORGANIZARE Șl DESFĂȘURARE A ȘEDINȚELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 TURLUIANU 2016 DE ORGANIZARE Șl DESFĂȘURARE A ȘEDINȚELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 TURLUIANU OPERAȚIONALĂ COD PO.CA.01 Școala Gimnazială Nr. 1 Turluianu PREZENTUL DOCUMENT FOST APROBAT

Mai mult

Microsoft Word - Pagina garda PO doc

Microsoft Word - Pagina garda PO doc UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂ U STUDENŢILOR ŞI CURSANŢILOR COD: PROCEDURĂ OPERAŢ IONALĂ RECTOR PROF.UNIV.DR. ING. VALENTIN NEDEFF Prenumele şi numele Semnătura Departamentul de Management Elaborat

Mai mult

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova IMSP Institutul de Medicină Urgentă PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND REGULAMENT

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova IMSP Institutul de Medicină Urgentă PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND REGULAMENT PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND REGULAMENTUL ACTIVITĂȚII CANCELARIEI CHIȘINĂU 2017 1. Lista responsabililor de elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii

Mai mult

Microsoft Word - MODELE DE FORMULARE Executie AD.docx

Microsoft Word - MODELE DE FORMULARE Executie AD.docx Formular nr. 1 - GaranŃie de bună execuńie Formular nr. 2- InformaŃii despre asociere Formular nr. 2A - Acord de asociere Modele orientative FORMULARE ExecuŃie Lucrări CUPRINS Formular nr. 3- DeclaraŃie

Mai mult

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI D I N B A C Ă U INIȚIEREA, APROBAREA, MONITORIZAREA, ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI EVALUAREA PERIODICĂ A PROGRAMELOR DE STUDII COD:

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI D I N B A C Ă U INIȚIEREA, APROBAREA, MONITORIZAREA, ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI EVALUAREA PERIODICĂ A PROGRAMELOR DE STUDII COD: UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI D I N B A C Ă U INIȚIEREA, APROBAREA, MONITORIZAREA, ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI EVALUAREA PERIODICĂ A PROGRAMELOR DE STUDII COD: PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Aprobat RECTOR, Prof. univ.

Mai mult

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava Cod: PO DAG-01 Ediţia: 1 Revizia: 2 PROCEDURĂ privind colectarea de informaţii referitoare la statutul socio-pro

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava Cod: PO DAG-01 Ediţia: 1 Revizia: 2 PROCEDURĂ privind colectarea de informaţii referitoare la statutul socio-pro Universitatea Ştefan cel Mare Suceava Cod: PO DAG-01 Ediţia: 1 Revizia: 2 PROCEDURĂ privind colectarea de informaţii referitoare la statutul socio-profesional şi locul de muncă al absolvenţilor CUPRINS

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA Elaborat: Director DCMI Semnătura: Verificat: Director DRU Semnătur

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA Elaborat: Director DCMI Semnătura: Verificat: Director DRU Semnătur MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA Elaborat: Director DCMI Semnătura: Verificat: Director DRU Semnătura: Aviz juridic: Consilier juridic Semnătura: Aprobat:

Mai mult