MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT: 2017 Nr. de înregistrare a planului de învăţământ APROBAT: UNIVERSITATEA

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT: 2017 Nr. de înregistrare a planului de învăţământ APROBAT: UNIVERSITATEA"

Transcriere

1 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT: 2017 Nr. înregistrare a planului învăţământ APROBAT: UNIVERSITATEA DIN MOLDO SENATUL USM din 30 Proces-verbal nr. 4 lo w Facultatea Litere Nivelul calificării conform ISCED - 6 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Domeniul general studiu Ştiinţe ale educaţiei Domeniul formare profesională Formarea profesorilor Specialitatea / Limba şi literatura română şi limba engleză Numărul total credite studiu Titlul obţinut - Licenţiat în Ştiinţe ale educaţiei Baza admiterii: Diplomă bacalaureat sau un act echivalent studii; diplomă studii superioare Limba instruire: limba română Forma organizare a învăţământului: cu frecvenţă CHIŞINĂU 2017

2 Responsabil program: Departamentul Lingvistică Română şi Ştiinţă Literară Directorul Departamentului Dr., conf.univ. Viorica MOLEA Aprobat: Consiliul Facultăţii Litere din, Proces-verbal nr. Decan Dr., conf. univ. Adriana CAZACU 2

3 Anul studii CALENDARUL UNIVERSITAR/GRAFICUL PROCESULUI DE STUDII Activităţi didactice Sesiuni examene Stagii Vacanţe practică Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Iarnă Primăvară Vară I II III IV ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( Examen licenţă (4 Practica iniţiere la psihologie ( ) Practica iniţiere la pedagogie ( ) Practica pedagogică (limba engleză) ( Practica pedagogică (limba română) ( Practica cercetare ( ( ( ( (1 săptămână) Paşte (1 săptămână) aprilie Paşte (1 săptămână) 9-16 aprilie Paşte (1 săptămână) 27 aprilie-5 mai Paşte (1 săptămână) aprilie ( ( (10 săptămâni Cod CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT Modulul / disciplina Total ore Contact direct Inclusiv Lucru individual Numărul ore pe săptămînă Curs Semi narii Labo rator Forma evaluare ANUL I Semestrul I F.01.O.001 Introducere în teoria lingvistică ex. 6 F.01.O.002 Fonetica şi dialectologia limbii române ex. 4 F.01.O.003 Introducere în teoria literaturii ex. 6 S.01.O.104 Limba şi cultura latină ex. 6 G.01.O.205 Lexicul şi gramatica limbii engleze, I ex. 4 G.01.O.006 Tehnologii informaţionale comunicare ex. 4 G.01.O.007 Educaţia fizică col. Total Sem. I E, 1C 30 Semestrul II F.02.O.008 Psihologia ex. 6 S.02.A.009 Psihologia vârstelor ex. 4 S.02.A.010 Psihologia comportamentului viant F.02.O.011 Lexicologia limbii române ex. 4 F.02.O.012 Folclorul literar românesc. Literatura ex. 5 română medievală S.02.O.213 Lexicul şi gramatica limbii engleze; II ex. 5 U.02.A.014 U.02.A.015 U.02.A.016 U.02.A.017 Filozofie Economie Politologie Sociologie ex. 5 G.02.O.018 Educaţia fizică col. - Practica iniţiere la psihologie col. 1 Total Sem. II E, 2C 30 TOTAL ANUL I E, 3C 60 Număr credite 3

4 ANUL II Semestrul III F.03.O.019 Pedagogia ex. 6 S.03.A.020 Educaţie complementară ex. 4 S.03.A.021 Consiliere psihopedagogică F.03.O.022 Morfologia limbii române ex. 5 F.03.O.023 Literatura română, sec. XIX ex. 6 S.03.O.224 Lingvistica discursului englez, I ex. 4 U.03.A.025 U.03.A.026 U.03.A.027 U.03.A.028 Republica Moldova: istorie, politică, societate Integrare europeană Istoria culturii şi civilizaţiei europene Cultura comunicării interpersonale şi organizaţionale ex. 4 Practica iniţiere la pedagogie col. 1 Total Sem. III E, 1 C 30 Semestrul IV F.04.O.029 Didactica limbii şi literaturii române ex. 6 S.04.A.230 S.04.A.131 Didactica limbii engleze Didactica limbii şi literaturii române în şcolile alolingve. Strategii evaluare ex. 4 F.04.O.032 Sintaxa limbii române ex. 6 F.04.O.033 Literatura română, sec XX (interbelică) ex. 6 S.04.O.134 Istoria l. române. Gram. istorică a l. române ex. 4 S.04.O.235 Lingvistica discursului englez, II ex. 4 Total Sem. IV E 30 TOTAL ANUL II E, 1C 60 ANUL III Semestrul V F.05.O.036 Literatura română, sec XX (postbelică) ex. 6 S.05.A.137 Stilistica şi cultivarea limbii române ex. 6 S.05.A.138 Etimologie românească S.05.O.139 Literatura română comparată ex. 6 S.05.A.240 Lingvistica textului englez, I ex 4 S.05.A.241 Interpretarea textului englez S.05.A.242 S.05.A.243 Lexicologia limbii engleze Morfologia lexicală a limbii engleze ex 4 S.05.A.144 Analiza operei epice. Perspective interpretare a textului liric S.05.A.145 Etnologie culturală. Estetica poeziei ex 4 populare. S.05.A.146 Normă şi uz în limba română actuală. Ortografie şi punctuaţie. Total Sem. V E 30 Semestrul VI S.06.A.147 Teoria literaturii ex. 4 S.06.A.148 Curente și doctrine literare S.06.O.149 Lingvistică generală ex. 4 S.06.O.150 Romanistica S.06.A.151 Introducere în teoria textului ex. 4 S.06.A.152 Psiholingvistică S.06.A.253 Lingvistica textului englez, II ex. 6 S.06.A.254 Interpretarea textului englez S.06.A.255 Sociolingvistică şi civilizaţie engleză ex. 4 S.06.A.256 S.06.A.157 S.06.A.158 S.06.A.159 S.06.A.160 S.06.A.161 S.06.A162 Istoria şi geografia Angliei Introducere în semiotică. Expresivitatea limbajului artistic Estetica imaginii artistice. Poetica romanului interbelic. Curs elocvenţă. Paradime ale comunicării Introducere în tehnica cercetării. Analiza lingvistică a textului artistic Introducere în tehnica cercetării literare. Semiotică literară Introducere în tehnica cercetării. Frazeologia limbii române ex ex. 4 Total Sem. VI E 30 4

5 TOTAL ANUL III E 60 ANUL IV Semestrul VII (9 săpt.) G.07.O.063 Etica pedagogică ex. 2 S.07.A.164 Probleme dificile analiză gramaticală ex. 3 S.07.A.165 Limba română afaceri S.07.A.266 Pragmatica textului englez ex. 3 S.07.A.267 Pragmatica discursului englez S.07.A.268 S.07.A.269 Studii lingvistice (engleză) Comunicare acamică în limba engleză ex. 3 U.07.A.070 U.07.A.071 S.07.A.172 S.07.A.173 S.07.A.174 S.08.A.175 S.08.A.176 S.08.A.177 S.08.A.178 S.08.A.279 S.08.A.280 Cultura şi limbile Europei Marile cărţi ale umanităţii ex. 3 Naratologia. Semiotica numelui propriu în opera artistică ex. 4 Tipologia eu-lui liric. Teoria creativităţii artistice Coresponnţă şi asistenţă managerială. Redactarea textului specializat Practica pedagogică (limba engleză) ex. 12 Total Sem. VII E 30 Semestrul VIII (5 săpt.) Literatura română pentru copii ex. 3 Versificaţie românească Sociolingvistică românească ex. 2 Politici lingvistice în UE Tipologia textelor engleze ex. 3 Dificultăţi traducere în limba engleză Practica pedagogică (limba română) Ex. 8 Practica cercetare col. 8 Examen licenţă ex. 6 Total Sem. VIII E, 1C 30 TOTAL ANUL IV E, 1C 60 TOTAL E, 5C 240 STAGIILE DE PRACTICĂ Nr./O Stagiile practică Sem. Durata Perioada Nr. credite (nr. săpt.) 1 Practica iniţiere la psihologie II 1 pe parcursul semestrului 1 2 Practica iniţiere la pedagogie III 1 pe parcursul semestrului 1 3 Practica pedagogică (l.română) VIII 6 martie-mai 8 4 Practica pedagogică (l.engleză) VII 6 septembrie-noiembrie 12 5 Practica cercetare VIII 4 mai 8 Total FORMA DE EVALUARE FINALĂ A PROGRAMULUI DE STUDII Nr. Număr credite Examenul licenţă d/o 1 Examen licenţă la Limba şi literatura română şi didactica disciplinei 2 2. Examen licenţă la Limba engleză şi didactica disciplinei 2 3 Susţinerea tezei licenţă 2 TOTAL 6 Nr.c rt. Modulul / disciplina UNITĂŢI DE CURS LA LIBERA ALEGERE Anu l Sem estr ul Total ore Conta ct direct Inclusiv Lucru individual Numărul ore pe săptămînă Forma evaluare Număr credite Limba franceză/germană/greacă I I ex Normă şi uz în limba română actuală I II ex Lexicul şi gramatica limbii latine I II ex Curs practic limba română II III ex Literatura română (Marii clasici) II III ex Poezia românească mornă II IV ex. 6 Total E, 29 Curs Semi narii Labor ator 5

6 Cod PRERECHIZIT PENTRU PROGRAMELE DE MASTER ALE DOMENIULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ 0114 FORMAREA PROFESORILOR Modulul / disciplina Total ore Conta ct direct Inclusiv Lucru individual Numărul ore pe săptămână Forma evaluare F.03.O.019 Pedagogia ex. 6 F.03.O.022 Morfologia limbii române ex. 6 F.03.O.023 Literatura română, sec.xix ex. 6 F.04.O.032 Sintaxa limbii române ex. 6 F.04.O.033 Literatura română, sec.xx (interbelică) ex. 6 Total E 30 Curs Semi narii Labo rator Numă r credit e 6

7 NOTĂ EXPLICATIVĂ Concepţia formării specialistului Misiunea specialităţii / Limba şi literatura română și engleză este a forma specialişti calificaţi în limba şi literatura română, precum şi în limba engleză, îmbinând armonios obiectivul didactic cu cel ştiinţific, care se concretizează în formarea competenţe generale şi specifice absolvenţilor studiilor universitare licenţă cu eficienţă imediată sau perspectivă, prin asigurarea unei temeinice pregătiri profesional-ştiinţifice şi metodice specialitate, în concordanţă cu stadiile pertinente, actuale ale cunoaşterii în domeniile profil. Multe dintre specializările acamice prevăzute cadrul domeniului au caracter interdisciplinar şi au tangenţe cu alte domenii, cum ar fi domeniul 0231 Studiul limbilor, 0222 Istorie și arheologie, 0321 Jurnalism și comunicare, 0322 Biblioteconomie, informare și studii arhivistice. În cadrul ştiinţelor educaţiei atât specialitatea Limba şi literatura română, cât şi Limba engleză, sunt dintre cele mai importante, întrucât ca discipline şcolare limba română, literatura română şi limba engleză au o mare ponre în planul învăţământ preuniversitar. La nivel naţional specialiştii instruiţi conform preverilor domeniului Ştiinţe ale educaţiei, cu obţinerea calificativului Licenţiat în ştiinţe ale educaţiei, sunt necesari în instituţiile învăţământ preuniveristar, pregătirea teoretică oferită în acest domeniu schizându-le absolvenţilor posibilităţi largi a sfăşura şi activităţi cercetare, în cadrul instituţiilor profil. Învăţământul filologic are o tradiţie veche în cadrul studiilor superioare din Republica Moldova. Planurile învăţământ sunt redactate şi ameliorate permanent, pentru a fi adaptate la necesităţile timpului, fiind racordate la cerinţele Procesului la Bologna şi elaborate în urma mai multor consultări cu persoane abilitate din cadrul ministerului, al universităţilor profil, cu persoane şi mole la facultăţile filologice din România, Germania, Rusia etc. Funcţionalitatea studiilor este asigurată şi sporeşte prin introducerea unor discipline noi, inclusiv din categoria celor opţionale, care contribuie consirabil la elaborarea unui mers didactic individual pentru stunţi. Pentru a preveni anacronismul în educaţie, la nivel partamente sunt promovate iniţiativele, propunerile constructive, orientate spre perfecţionarea disciplinelor din planul învăţământ. În acest scop, se poate recurge la reeşalonarea sau chiar la renovarea lor în funcţie cerinţele pieţii muncă. Obiectivele și profilul competențe sunt zvoltate, asemenea, în concordanță cu necesitățile intificate pe piața muncii și cu cadrul național al calificărilor. Obiectivele programului sunt: valorificarea tradiției filologice a învățământului superior în RM; promovarea unei atitudini morne, acvate exigențelor contemporaneității, prin formarea unor specialiști care să se integreze cu ușurință pe piața muncii din RM; adaptarea mesajului profesional la diverse medii socio-culturale; zvoltarea abilităților cizionale; zvoltarea capacității comprehensioune a motivațiilor socioculturale în implicarea competenței profesionale comunicare; crearea abilității a prezenta oral sau în scris teorii și practici lingvistice literare; zvoltarea și perfecționarea capacității a studia în mod critic și creator materia predată; argumentarea propriei poziții în luarea unei cizii profesionale; cultivarea sentimentului mnității în stabilirea relațiilor interpersonale la nivelul colectivului profesional, al comunității naționale sau internaționale; manifestarea toleranței în comunicare cu persoanele din alte domenii activitate; respectarea ontologiei profesionale; polemica cu colegii breaslă; abilitatea a se adapta noilor situații sociale. Aprecierea standardului educaţional/profesional ca finalitate a procesului formare profesională iniţială ne permite să stabilim nişte criterii evaluare clare şi creează un mecanism funcţional prin care sunt corectate eficient toate elementele procesului învăţământ învăţarea, predarea şi evaluarea. Accentuarea gradului implicare a stuntului în procesul instructiv necesită o revizuire a strategiei predare şi evaluare. La realizarea acestei strategii pot contribui diferite meto predare învăţare evaluare, axate pe participarea cât mai activă a stuntului în procesul educaţional. Evaluarea acamică se sfăşoară în mai multe etape şi forme: 1. Evaluarea curentă: La fiecare dintre modulele prevăzute pentru licenţă se va realiza o lucrare practică referat, analiză, studiu caz, elaborare materiale prin intermediul cărora se vor zvolta abilităţile aplicare a sistemului cunoştinţe prevăzut curriculum-ul universitar. 7

8 2. Evaluarea lucrului individual prin adnotarea surselor bibliografice recomandate, prin selectarea materialelor şi întocmirea portofoliului, prin elaborarea şi susţinerea proiectelor cercetare ştiinţifică. 3. Evaluarea sumativă se va efectua în baza lucrărilor realizate, urmărindu-se formarea abilităţilor cercetare, transpunerea în practică a competenţelor investigaţie în domeniile pregătire profesională. 4. Evaluarea competenţelor profesionale în cadrul practicilor prevăzute programul studii şi curriculum-ul universitar. 5. Evaluarea finală se efectuează prin susţinerea examenului şi a tezei licenţă. 8

9 Finalităţile preconizate pentru programul / Limba şi literatura română și limba engleză Realizarea planului învăţământ al acestei specialităţi presupune formarea şi structurarea următoarelor competenţe: 1. Capacitatea a gestiona cunoştinţele teoretice şi abilităţile practice educative. 2. Abilitatea a însuşi noi cunoştinţe în condiţiile noii paradigme ale cunoaşterii. 3. Abilitatea a eficientiza activităţile instructiv-educative. 4. Capacitatea a aplica în mod critic curriculum-ul şcolar la disciplinele predate. 5. Capacitatea a aplica eficient şi creativ diverse meto, procee, tehnici, forme educaţie şi instruire a elevilor. 6. Capacitatea a interpreta acvat diferite roluri civice în situaţiile impuse realitate. 7. Capacitatea a monstra abilităţi exteriorizare / comunicare a cunoştinţelor teoretice. 8. Capacitatea a fi creativ în elaborarea, realizarea şi evaluarea proiectelor didactice şi educative în ciclul gimnazial şi liceal. Matricea corelării finalităţilor studii şi a competenţelor cu unităţile curs / modulelele incluse în planul învăţământ Codul Unitatea curs Competenţe generale şi specifice F.01.O.001 Introducere în teoria lingvistică F.01.O.002 Fonetica şi dialectologia limbii române F.01.O.003 Introducere în teoria literaturii S.01.O.104 Limba şi cultura latină S.01.O.205 Lexicul şi gramatica limbii engleze, I G.01.O.006 Tehnologii informaţionale comunicare F.02.O.008 Psihologia S.02.A.009 S.02.A.010 Psihologia vârstelor Psihologia comportamentului viant Se m. N r.c re F.02.O.011 Lexicologia limbii române F.02.O.012 Folclorul literar românesc. Literatura română medievală S.02.O.213 Lexicul şi gramatica limbii engleze, II U.02.A.014 Filozofie U.02.A.015 Economie U.02.A.016 U.02.A.017 Politologie Sociologie F.03.O.019 Pedagogia S.03.A.020 Educaţie complementară S.03.A.021 Consiliere psihopedagogică F.03.O.022 Morfologia limbii române F.03.O.023 Literatura română, sec.xix S.03.O.224 Lingvistica discursului englez, I U.03.A.025 U.03.A.026 U.03.A.027 U.03.A.028 RM: istorie, politică, societate Integrare europeană Istoria culturii şi civilizaţiei europene Cultura comunicării interpersonale şi organizaţionale F.04.O.029 Didactica limbii şi literaturii române şi a limbii engleze S.04.A.230 S.04.A.131 Didactica limbii engleze Didactica limbii şi literaturii române în şcolile alolingve. Strategii evaluare F.04.O.032 Sintaxa limbii române F.04.O.033 Literatura română, sec.xx (interbelică) S.04.O.134 Istoria limbii române. Gramatica istorică a limbii române S.04.O.235 Lingvistica discursului englez, II F.05.O.036 Literatura română, sec.xx (postbelică) S.05.A.137 Stilistica limbii române S.05.A.138 Etimologie românească S.05.O.139 Literatura română comparată S.05.A.240 S.05.A.241 Lingvistica textului englez, I Interpretarea textului englez, I 9

10 S.05.A.242 S.05.A.243 Lexicologia limbii engleze Morfologia lexicală a limbii engleze S.05.A.144 Analiza operei epice. Perspective interpretare a textului liric S.05.A.145 Etnologie culturală. Estetica poeziei populare S.05.A.146 Normă şi uz în limba română actuală Ortografie şi punctuaţie. S.06.A.147 Teoria literaturii S.06.A.148 Curente și doctrine literare S.06.O.149 Lingvistică generală S.06.O.150 Romanistica S.06.A.151 Introducere în teoria textului S.06.A.152 Psiholingvistică S.06.A.253 Lingvistica textului englez, II S.06.A.254 Interpretarea textului englez, II S.06.A.255 Sociolingvistică şi civilizaţie engleză S.06.A.256 Istoria şi geografia Angliei S.06.A.157 Introducere în semiotică. Expresivitatea limbajului artistic S.06.A.158 Estetica imaginii artistice. Poetica romanului interbelic S.06.A.159 Curs elocvenţă. Paradigme ale comunicării S.06.A.160 Introducere în tehnica cercetării. Analiza lingvistică a textului artistic S.06.A.161 Introducere în tehnica cercetării. Semiotica literară S.06.A.162 Introducere în tehnica cercetării. Frazeologia limbii române G.07.O.063 Etica pedagogică S.07.A.164 Probleme dificile analiză gramaticală S.07.A.165 Limba română afaceri S.07.A.266 S207.A.267 Pragmatica textului englez Pragmatica discursului englez S.07.A.268 Studii lingvistice (engleza) S.07.A.069 Comunicare acamică în limba engleză U.07.A.070 U.07.A.071 Cultura şi limbile Europei Marile cărţi ale umanităţii S.07.A.172 Naratologie. Semiotica numelui propriu în opera literară S.07.A.173 Tipologia eu-lui liric. Teoria creativităţii artistice S.07.A.174 Coresponnţă şi asistenţă managerială Redactarea textului specializat S.08.A.175 S.08.A.176 Literatura română pentru copii Versificaţie românească S.08.A.177 Sociolingvistică românească S.08.A.178 Politici lingvistice în UE S.08.A.279 S.08.A.280 Tipologia textelor engleze Dificultăţi traducere în limba engleză Domenii aplicare a absolvenţilor programului studii Obţinând licenţa în Ştiinţe ale educaţiei, la specialitatea / Limba şi literatura română și limba engleză absolventul îşi poate sfăşura activitatea în instituţiile învăţământ secundar general, în birouri traducere, la edituri şi redacţii, la radio şi televiziune, în biblioteci şi muzee. Ocupaţii tipice pentru absolvenţi specialităţii date: Specialist în lingvistică; Specialist în limba română; Specialist în teoria literaturii; Specialist în istoria literaturii române; Specialist în limba engleză; Organizator al procesului instructiv-educativ la disciplina Limba şi literatura română şi Limba engleză în ciclul gimnazial; Redactor limbă română; Corector limbă română; Referent literar; Secretar literar; Editor; Traducător; Intepret; Agent reclamă; Colaborator în mass-media (Presă, Radio, TV); Funcționar stat și funcționar public. Absolvenţii Ciclului I Studii superioare licenţă la specialitatea / Limba şi literatura română și limba engleză pot pune actele pentru programele master specifice domeniului dat. 10

ff j2j - Z MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPU BLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA APROBAT: 2015 APROBAT: fef JGSlka 20 3 / 2015 P, Z. hsu > UNI

ff j2j - Z MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPU BLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA APROBAT: 2015 APROBAT: fef JGSlka 20 3 / 2015 P, Z. hsu > UNI ff j2j - Z MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPU BLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA APROBAT: 2015 APROBAT: fef JGSlka 20 3 / 2015 P, Z. hsu > UNIVERSITATEA STAT din MOLDOVA Facultatea Litere PLAN

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT: " " 2017 Nr. de înregistrare a planului de învăţământ UNIVERSITÄT DE STA

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT:   2017 Nr. de înregistrare a planului de învăţământ UNIVERSITÄT DE STA MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT: " " 2017 Nr. de înregistrare a planului de învăţământ UNIVERSITÄT DE STAT DIN Aprobat: Senatul USM din "30" august Proces verbal

Mai mult

UNIVERSITATEA DE ŞJATJTIN MOLDO' APROBAT: SENATUL USM din Proces verbal nr. Facultatea de FIZICĂ şi INGINERIE PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării c

UNIVERSITATEA DE ŞJATJTIN MOLDO' APROBAT: SENATUL USM din Proces verbal nr. Facultatea de FIZICĂ şi INGINERIE PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării c UNIVERSITATEA DE ŞJATJTIN MOLDO' APROBAT: SENATUL USM din Proces verbal nr. Facultatea FIZICĂ şi INGINERIE PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării conform ISCED - 7 Domeniul general studiu -071 Inginerie

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT: " " 2017 Nr. de înregistrare a planului de învăţământ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Aprobat:

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT:   2017 Nr. de înregistrare a planului de învăţământ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Aprobat: MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT: " " 2017 Nr. de înregistrare a planului de învăţământ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Aprobat: Senatul U.S.M. din " " 2017 Proces verbal nr. Facultatea

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT: _ J _ 2016 Nr. de înregistrare a olanului de UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA APROBAT: SENATUL

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT: _ J _ 2016 Nr. de înregistrare a olanului de UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA APROBAT: SENATUL MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT: _ J _ 2016 Nr. de înregistrare a olanului de UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA APROBAT: SENATUL U! ' ^ r > 2 0 16 Proces verbal Facultatea de FIZICĂ

Mai mult

\ Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova COORDONAT: 2017 Facultatea CHIMIE ŞI TEHNOLOGIE CHIMICĂ PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelu

\ Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova COORDONAT: 2017 Facultatea CHIMIE ŞI TEHNOLOGIE CHIMICĂ PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelu \ Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova COORDONAT: 2017 Facultatea CHIMIE ŞI TEHNOLOGIE CHIMICĂ PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării conform ISCED - 6 Domeniul general de

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT: 2017 Nr. de înregistrare a planului de învăţământ UNIVERSITATEA DE STAT

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT: 2017 Nr. de înregistrare a planului de învăţământ UNIVERSITATEA DE STAT MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA COORDONAT: 017 Nr. de înregistrare a planului de învăţământ UNIVERSITATEA DE STAT APROBAT: SENATUL USM din Proces verbal nr. Facultatea

Mai mult

Plan LC_Maghiara_FINAL.xlsx

Plan LC_Maghiara_FINAL.xlsx Pag. 1/11 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2015-2016 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE LITERE IV.EXAMENUL DE LICENŢĂ - perioada 29 iunie-2 iulie Proba 1: Evaluarea

Mai mult

Plan Maghiara AsiB_FINAL_CORECTAT.xls

Plan Maghiara AsiB_FINAL_CORECTAT.xls Pag. 1/10 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil 2015-2018 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE LITERE Domeniul: Limbă şi literatură Specializarea/Programul de studiu: LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARA

Mai mult

Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului

Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova Aprobat: 2014 Senatul Universităţii Stat din Moldova Aprobat: 2014 UNIVERSITATEA STAT din MOLDOVA Facultatea FIZICĂ şi INGINERIE PLAN DE ÎNVĂŢĂMÎNT Domeniul general

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE LITERE Domeniul: Limbă

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE LITERE Domeniul: Limbă Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2017-2018 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE LITERE Domeniul: Limbă și literatură Specializarea/Programul de studiu: LIMBA

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA Facultatea Ştiinţe Economice PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării conform ISCED - 7 Domeniul general de s

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA Facultatea Ştiinţe Economice PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării conform ISCED - 7 Domeniul general de s MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA Facultatea Ştiinţe Economice PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării conform ISCED - 7 Domeniul general de studii - 36. Ştiinţe Economice Program de maşter de

Mai mult

U N IVERSITATEA DE STAT DIN M O LD Aprobat: Senatul USM din "30" august 2017 Proces verbal n r. [_ Facultatea de Matematică şi Informatică PLAN DE ÎN

U N IVERSITATEA DE STAT DIN M O LD Aprobat: Senatul USM din 30 august 2017 Proces verbal n r. [_ Facultatea de Matematică şi Informatică PLAN DE ÎN U N IVERSITATEA DE STAT DIN M O LD Aprobat: Senatul USM din "" august 2017 Proces verbal n r. [_ Facultatea de Matematică şi Informatică PLAN DE ÎN VĂŢĂM ÂNT Nivelul calificării conform ISC E D - 7 Domeniul

Mai mult

ANUL I, SEMESTRUL I

ANUL I, SEMESTRUL I CONFIRMAT MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT BOGDAN PETRICEICU HASDEU DIN CAHUL PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT PE ANI DE STUDII APROBAT Ministerul Educaţiei Anul I, II, III, IV de Senatul

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Facultatea de Drept PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării conform ISCED

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Facultatea de Drept PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării conform ISCED MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Facultatea de Drept PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării conform ISCED - 7 Domeniul general de studii - 38 Drept Program de

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT ION CREANGĂ DIN CHIŞINĂU FACULTATEA ŞTIINŢE ALE ED

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT ION CREANGĂ DIN CHIŞINĂU FACULTATEA ŞTIINŢE ALE ED MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT ION CREANGĂ DIN CHIŞINĂU FACULTATEA ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI ŞI INFORMATICĂ Aprobat la şedinţa Senatului

Mai mult

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA Facultatea: LITERE, TEOLOGIE ŞI ISTORIE MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII Programul de studii: Limba şi literatur

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA Facultatea: LITERE, TEOLOGIE ŞI ISTORIE MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII Programul de studii: Limba şi literatur PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Valabil pentru anii I-II anul universitar 2015-2016 Programul de studii universitare de licenţă Limba şi literatura engleză Limba şi literatura română Domeniul fundamental Ştiinţe umaniste

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA CONFIRMAT MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT BOGDAN PETRICEICU HASDEU DIN CAHUL PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT PE ANI DE STUDII APROBAT Ministerul Educaţiei Anul I, II, III, IV, V de

Mai mult

\ MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT COORDONAT, Ministerul Educaţiei

\ MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT COORDONAT, Ministerul Educaţiei \ MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT COORDONAT, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii PLAN DE ÎNVĂŢĂMÎNT

Mai mult

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați Facultatea de Litere Domeniul de licență: Limbă şi literatură Program de studii universitare de licenţă: Lim

Universitatea Dunărea de Jos din Galați Facultatea de Litere Domeniul de licență: Limbă şi literatură Program de studii universitare de licenţă: Lim PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT Cerinţe pentru obţinerea diplomei / Verificarea normelor ARACIS Tip ore Nr. ore % Tip credit Nr. credite % Discipline obligatorii (OB) 1388 77,98 Credite la discipline obligatorii 152

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA MOLDOVA STATE UNIVERSITY APPROVED: MSU SENATE of 2017 Minutes no. FACULTATEA DE LITERE PHILOLOGY FACULTY PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT PROGRAMME OF STUDIES Nivelul calificării conform ISCED 7 Qualification level

Mai mult

UNIVERSITATEA DE STAT DIN DOVA APROBAT: SENATUL USM din 3 Proces verbal nr FACULTATEA PSIHOLOGIE, ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, SOCIOLOGIE SI ASISTENTĂ SOCIA

UNIVERSITATEA DE STAT DIN DOVA APROBAT: SENATUL USM din 3 Proces verbal nr FACULTATEA PSIHOLOGIE, ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, SOCIOLOGIE SI ASISTENTĂ SOCIA UNIVERSITATEA DE STAT DIN DOVA APROBAT: SENATUL USM din 3 Proces verbal nr FACULTATEA PSIHOLOGIE, ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, SOCIOLOGIE SI ASISTENTĂ SOCIALĂ 9 9 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării conform

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Aprobat: SENATUL USM Proces verbal nr. UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Aprobat: SENATUL USM Proces verbal nr. UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Aprobat: SENATUL USM Proces verbal nr. UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Facultatea Biologie şi Pedologie PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Mai mult

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA Facultatea: LITERE, TEOLOGIE ŞI ISTORIE MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII Programul de studii: Limba şi literatur

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA Facultatea: LITERE, TEOLOGIE ŞI ISTORIE MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII Programul de studii: Limba şi literatur PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Valabil pentru anii I-II - anul universitar 2015-2016 Programul de studii universitare de licenţă Limba şi literatura engleză Limba şi literatura germană Domeniul fundamental Ştiinţe

Mai mult

UNIVERSITATEA:

UNIVERSITATEA: MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC APROBAT RECTOR, Prof. univ. dr.

Mai mult

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA COORDONAT Ministerul Educaţiei, Culturii ş

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA COORDONAT Ministerul Educaţiei, Culturii ş MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA COORDONAT Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării Nr. de înregistrare APROBAT Senatul ASEM

Mai mult

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT începând cu anul universitar Programul de studii universitare de licență: LIMBI MODERNE APLICATE (limba A = limba română,

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT începând cu anul universitar Programul de studii universitare de licență: LIMBI MODERNE APLICATE (limba A = limba română, PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT începând cu anul universitar 2017-2018 Programul de studii universitare de licență: LIMBI MODERNE APLICATE (limba A = limba română, limba B = prima limbă străină: engleză, franceză,

Mai mult

MINISTERUL EDUCAȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT Ciclul I studii superioare de licență, nivelu

MINISTERUL EDUCAȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÎNT Ciclul I studii superioare de licență, nivelu MINISTERUL EDUCAȚIEI AL REPUBLICII MOLDOA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOA PLANUL DE ÎNĂŢĂMÎNT Ciclul I studii superioare de licență, nivelul de calificare ISCED - 6 Facultatea: Cibernetică, Statistică

Mai mult

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ Semestrul

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ Semestrul 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2018-2019 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ Semestrul I Semestrul II FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE

Mai mult

Învăţământ preuniversitar

Învăţământ preuniversitar Nivel Învăţământ preuniversitar PostCatedră (Disciplina principală de încadrare) 1. Cultură şi civilizaţie românească 2. Cenaclu literar creaţie literară 3. Redacţie presă radio TV 4. Jurnalism ziaristică

Mai mult

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Valabil începând cu anul universitar 2013-2014 UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SBIU FACULTATEA DE ŞTIINŢE Programul de studii universitare de licenţă: INFORMATICĂ Domeniul fundamental:

Mai mult

JUR IF

JUR IF UNIVERSITATEA SPIRU HARET Aprobat în Şedinţa de Senat din data de Facultatea de STIINŢE SOCIO-UMANE Domeniul de studii universitare de licenţă: ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII Programul de studii universitare

Mai mult

Fisa LRC - SINTAXA - an 3 sem 2

Fisa LRC - SINTAXA - an 3 sem 2 FIŞA DISCIPLINEI 2014-2015 1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de studii 1.6.Programul de studii/calificarea

Mai mult

UNIVERSITATEA DE STAT ALECU RUSSO DIN BĂLŢI FACULTATEA DE LITERE CATEDRA DE LIMBA ROMÂNĂ ŞI FILOLOGIE ROMANICĂ Curriculum la unitatea de curs Introduc

UNIVERSITATEA DE STAT ALECU RUSSO DIN BĂLŢI FACULTATEA DE LITERE CATEDRA DE LIMBA ROMÂNĂ ŞI FILOLOGIE ROMANICĂ Curriculum la unitatea de curs Introduc UNIVERSITATEA DE STAT ALECU RUSSO DIN BĂLŢI FACULTATEA DE LITERE CATEDRA DE LIMBA ROMÂNĂ ŞI FILOLOGIE ROMANICĂ Curriculum la unitatea de curs Introducere în filologia romanică 023 Filologie 0231 Studiul

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI

FIŞA DISCIPLINEI UNIVERSITATEA EFTIMIE MURGU REŞIŢA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE P-ţa Traian Vuia, nr. 1-4, 320085-Reşiţa, Tel: +40 730 583027, Fax: +40 374 810712 E-mail: secretariat_fse@uem.ro, www.uem.ro PLAN DE

Mai mult

UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI”, CLUJ-NAPOCA

UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI”, CLUJ-NAPOCA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI CATEDRA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI SPECIALIZAREA: PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR LINIA DE STUDIU: ROMÂNĂ

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT COORDONAT, Ministerul Educaţiei,

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT COORDONAT, Ministerul Educaţiei, MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT COORDONAT, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova / MINISTRU

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI TINERETULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI TINERETULUI AL REPUBLICII MOLDOVA MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA MINISTRY OF EDUCATION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA MOLDOVA STATE UNIVERSITY Senatul Universităţii Stat din Moldova Moldova State

Mai mult

Plan de invatamant

Plan de invatamant PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2016-2017, pentru anul I UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Domeniul: Studii culturale Specializarea/Programul

Mai mult

UL LDUCAŢ1CI A L REPUBLICII M OLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT FACH LTA TE A K IN ETOTERAPIE % f f x îtcţ '' i;.. IV I i J.N t

UL LDUCAŢ1CI A L REPUBLICII M OLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT FACH LTA TE A K IN ETOTERAPIE % f f x îtcţ '' i;.. IV I i J.N t UL LDUCAŢ1CI A L REPUBLICII M OLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT FACH LTA TE A K IN ETOTERAPIE % f f x îtcţ '' i;.. IV I i J.N t.d 1 D I \ COORD1 Minist al Re V/f MINISTRU Ä Ä '/

Mai mult

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE ED

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE ED 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2018-2019 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Domeniul: Științe ale educației Specializarea/Programul

Mai mult

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Valabil începând cu anul universitar 2018-2019 UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SBIU FACULTATEA DE ŞTIINŢE Programul de studii universitare de licenţă: INFORMATICĂ Domeniul de licenţă:

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMIN

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMIN Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2018-2019 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMINISTRATIVE ȘI ALE COMUNICĂRII Domeniul: Științe Administrative

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMIN

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMIN Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2018-2019 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMINISTRATIVE ȘI ALE COMUNICĂRII Domeniul: Științe Administrative

Mai mult

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMÂNĂ Pag. 1 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACU

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMÂNĂ Pag. 1 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACU PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2018-2019 III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMÂNĂ Pag. 1 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GE

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GE Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2019-2020 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Domeniul: MANAGEMENT Specializarea/Programul

Mai mult

UNIVERSITÄT DIN m o l ; APROBAT Senatul USM din 30 aug Proces verbal Nr. j_ Facultatea de Istorie şi Filozofie PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării

UNIVERSITÄT DIN m o l ; APROBAT Senatul USM din 30 aug Proces verbal Nr. j_ Facultatea de Istorie şi Filozofie PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării UNIVERSITÄT DIN m o l ; APROBAT Senatul USM din 30 aug Proces verbal Nr. j_ Facultatea de Istorie şi Filozofie PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Nivelul calificării conform ISCED - 7 Domeniul general de studii - 022

Mai mult

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor Anexa 1b Programul de studii: Economie Generală şi Comunica

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor Anexa 1b Programul de studii: Economie Generală şi Comunica PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT începând cu anul universitar 2016-2017 Programul de studii universitare de licenţă economie ECONOMIE GENERALĂ ȘI COMUNICARE ECONOMICĂ Domeniul fundamental ȘTIINȚE SOCIALE Ramura de ştiinţă

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2018-2019 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ Domeniul: Sociologie Specializarea/Programul

Mai mult

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Semestrul I

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Semestrul I PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2017-2018 III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Semestrul I Semestrul II FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE, ADMINISTRATIVE

Mai mult

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând cu anul universitar Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad PO. 01 Anexa 1 pg. 1 / 5 Facultatea: de Științ

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând cu anul universitar Universitatea Aurel Vlaicu din Arad PO. 01 Anexa 1 pg. 1 / 5 Facultatea: de Științ PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând cu anul universitar 2014-2015 Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad pg. 1 / 5 Facultatea: de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială Departamentul:de

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA INSTITUTUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE DIN MOLDOVA COORDONAT: Ministerul Educaţiei al

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA INSTITUTUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE DIN MOLDOVA COORDONAT: Ministerul Educaţiei al MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA INSTITUTUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE DIN MOLDOVA COORDONAT: Ministerul Educaţiei al Republicii Mold APROBAT: la şedinţa din 28 ' Nr. de

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GE

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GE Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2017-2018 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Domeniul: ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE

Mai mult

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE ED

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE ED 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2018-2019 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Domeniul: Științe ale educației Specializarea/Programul

Mai mult

Jurnalism-EN_ xlsx

Jurnalism-EN_ xlsx Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2018-2019 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMINISTRATIVE ȘI ALE COMUNICĂRII Domeniul: ȘTIINȚE ALE

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Popa Viorica Adresă(e) str. N. Iorga bl. 36, ap. 36, or. Bălţi, Republica, cod 3100 Telefon(oane) + 373 231 4 24 51 Mobil: +373 068948429 E-mail(uri)

Mai mult

UNIVERSITATEA "BABEŞ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din 2011-2012 Domeniul: CIBERNETICĂ STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ Program de studiu: STATISTICĂ ŞI PREVIZIUNE ECONOMICĂ Linia de studiu: Română Titlul absolventului:

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GE

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GE Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2017-2018 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Domeniul: ECONOMIE Specializarea/Programul

Mai mult

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar Domeniul: MANAGEMENT Durata studiilor: 4 semestre Forma de învăţământ: cu frecven

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar Domeniul: MANAGEMENT Durata studiilor: 4 semestre Forma de învăţământ: cu frecven 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2017-2018 Domeniul: MANAGEMENT Durata studiilor: 4 semestre Forma de învăţământ: cu frecvenţă UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA

Mai mult

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând cu anul universitar Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad PO. 01 Anexa 1 pg. 1 / 5 Facultatea: de Științ

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând cu anul universitar Universitatea Aurel Vlaicu din Arad PO. 01 Anexa 1 pg. 1 / 5 Facultatea: de Științ PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând cu anul universitar 2016-2017 Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad pg. 1 / 5 Facultatea: de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială Departamentul: de

Mai mult

Ghid studii

Ghid studii Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Drept și Administrație Publică, Centrul Constanța Ghid de studii INFORMAȚII GENERALE: 2 Facultatea de Drept și Administrație Publică Adresă sediul principal: Constanța,

Mai mult

Nr

Nr PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Promoția 2017-2020 Programul de studii universitare de licenţă Domeniul fundamental Domeniul de licenţă Facultatea Durata studiilor: Forma de învăţământ: MEDIA DIGITALĂ ŞTIINŢE SOCIALE

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT ION CREANGĂ DIN CHIŞINĂU FACULTATEA ŞTIINŢE ALE ED

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT ION CREANGĂ DIN CHIŞINĂU FACULTATEA ŞTIINŢE ALE ED MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT ION CREANGĂ DIN CHIŞINĂU FACULTATEA ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI ŞI INFORMATICĂ APROBAT la şedinţa Senatului

Mai mult

DOMENIUL: Matematica

DOMENIUL: Matematica PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând cu anul universitar 2013-2014 Program postuniversitar de conversie profesională Facultatea: MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ Programul de studii: MATEMATICĂ Forma de învățământ:

Mai mult

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT al promoţiei 2016-2019 Programul de studii universitare de licenţă: INFORMATICĂ Domeniul fundamental: Domeniul de licenţă: Facultatea: Durata studiilor: Forma de învăţământ: MATEMATICĂ

Mai mult

Plan de invatamant - an I_ _ECTS final

Plan de invatamant - an I_ _ECTS final Anul de studiu I Semestrul I Semestrul II Condiţionări Denumirea disciplinei Tip Codul disciplinei ore/sem. ore/sem. (cod) 1. Microeconomie DF UOFSE.CTS.01.01 28 8 20 Ex. 5 2. Bazele contabilităţii DF

Mai mult

ORDIN Nr privind masuri tranzitorii

ORDIN Nr privind masuri tranzitorii ORDIN Nr. 3753 din 9 februarie 2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ Text în vigoare începând cu data de 10 octombrie 2011 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ

Mai mult

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA MOLDOVA STATE UNIVERSITY Aprobat: Approved by: Senatul U.S.M. din MSU Senate of. " " 2017 Proces verbal nr. Minutes

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA MOLDOVA STATE UNIVERSITY Aprobat: Approved by: Senatul U.S.M. din MSU Senate of.   2017 Proces verbal nr. Minutes UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA MOLDOVA STATE UNIVERSITY Aprobat: Approved by: Senatul U.S.M. din MSU Senate of. " " 2017 Proces verbal nr. Minutes no. Facultatea de Matematică şi Informatică Faculty

Mai mult

UNIVERSITATEA "BABEŞ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din 2010-2011 Domeniul: FINANŢE Program de studiu: FINANŢE ŞI BĂNCI Linia de studiu: Română; Maghiară; Engleză Titlul absolventului: Licenţiat în Ştiinţe economice Durata

Mai mult

Nr

Nr PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2015-2018 începând cu anul universitar 2015-2016 Programul de studii universitare de licenţă Domeniul fundamental ȘTIINȚE SOCIALE Domeniul de licenţă Facultatea SOCIOLOGIE ȘI Durata

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 1.2 Facultatea/Departamentul FACULTATEA DE GEOGRAFIE 1.3 Catedra DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE UMANĂ

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMIN

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMIN Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2018-2019 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMINISTRATIVE ȘI ALE COMUNICĂRII Domeniul: Științe Administrative

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Domeniu

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Domeniu Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2019-2020 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Domeniul: Relații Internaționale și Studii Europene Specializarea/Programul

Mai mult

Microsoft Word - planInvLicenta-ET doc.doc

Microsoft Word - planInvLicenta-ET doc.doc PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT al promoţiei 2014-2018 Programul de studii universitare de licenţă Domeniul fundamental Domeniul de licenţă Facultatea Durata studiilor: Forma de învăţământ: cu frecvenţă (F)/ cu frecvenţă

Mai mult

INSTITUTUL NAŢIONAL AL JUSTIŢIEI

INSTITUTUL NAŢIONAL AL JUSTIŢIEI INSTITUTUL NAŢIONAL AL JUSTIŢIEI DIN REPUBLICA MOLDOVA НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА Aprobat prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.1/7 din 13.02.2009 Plan de învăţămînt pentru cursurile

Mai mult

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Domeniul: Re

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Domeniul: Re 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2019-2020 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Domeniul: Relații internaționale și studii europene Specializarea/Programul

Mai mult

Nr

Nr PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2014-2017 începând cu anul universitar 2014-2015 Programul de studii universitare de licenţă Domeniul fundamental ȘTIINȚE SOCIALE Domeniul de licenţă Facultatea SOCIOLOGIE ȘI Durata

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT BOGDAN PETRICEICU HASDEU DIN CAHUL COORDONAT Ministerul Educaţiei

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT BOGDAN PETRICEICU HASDEU DIN CAHUL COORDONAT Ministerul Educaţiei MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT BOGDAN PETRICEICU HASDEU DIN CAHUL COORDONAT Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova 20 de înregistrare PLANUL DE

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMIN

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMIN Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2018-2019 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMINISTRATIVE ȘI ALE COMUNICĂRII Domeniul: Științe Administrative

Mai mult

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMINISTRATI

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMINISTRATI PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2014-2015 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMINISTRATIVE ȘI ALE COMUNICĂRII Domeniul: Științe ale Comunicării

Mai mult

Media Digitala_FINAL-corectat.xlsx

Media Digitala_FINAL-corectat.xlsx Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2017-2018 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMINISTRATIVE ȘI ALE COMUNICĂRII Domeniul: ȘTIINȚE ALE

Mai mult

Microsoft Word - Evaluare_11_IH_poz4_IA_Anii_I-II.doc

Microsoft Word - Evaluare_11_IH_poz4_IA_Anii_I-II.doc universitar 2008/2009 Misiunile programului NGNERA AUTOVEHCULELOR (ciclul - program 4 ani) - Anii, Modalităţi şi criterii evaluare, asigurarea recunoaşterii acumulărilor progresive la disciplinele programului

Mai mult

Microsoft Word - Proiectarea curriculara a domeniilor de continut din învatamântul prescolar _2017.doc

Microsoft Word - Proiectarea curriculara a domeniilor de continut din învatamântul prescolar _2017.doc FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca superior 1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale educaţiei 1.3 Departamentul Ştiinţe

Mai mult

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE Domeniul fundamental: Matematică și știinţe ale naturii Domeniul de licenţă: Informatică Ciclu de studii: 1 Pro

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE Domeniul fundamental: Matematică și știinţe ale naturii Domeniul de licenţă: Informatică Ciclu de studii: 1 Pro ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE Domeniul fundamental: Matematică și știinţe ale naturii Domeniul de licenţă: Informatică Ciclu de studii: 1 Programul de studii (Specializarea): Informatică Durata

Mai mult

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca superior 1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale educaţiei 1.3 Departamentul Ştiinţe

Mai mult

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Domeniul: Re

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Domeniul: Re 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2018-2019 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Domeniul: Relații internaționale și studii europene Specializarea/Programul

Mai mult

APROB, DECANUL FACULTĂŢII DE PSIHOLOGIE Lector univ.dr. Constantin-Edmond CRACSNER FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţă

APROB, DECANUL FACULTĂŢII DE PSIHOLOGIE Lector univ.dr. Constantin-Edmond CRACSNER FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţă APROB, DECANUL FACULTĂŢII DE PSIHOLOGIE Lector univ.dr. ConstantinEdmond CRACSNER FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI

Mai mult

Microsoft Word - TST docx

Microsoft Word - TST docx FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din Cluj Napoca 1.2 Facultatea Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 1.3

Mai mult

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MEDIULU

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MEDIULU 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2017-2018 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MEDIULUI Domeniul: Ştiinţa mediului Specializarea/Programul

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACU

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACU Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2019-2020 III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ Domeniul:

Mai mult

GHIDUL

GHIDUL Master - Acreditare Agenţia Română de Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior FIŞA VIZITEI în vederea acreditării programelor universitare de masterat (include FIŞA a) CERINŢE NORMATIVE OBLIGATORII,

Mai mult

Filo_ro_2015.xls

Filo_ro_2015.xls PLAN DE ÎNVĂłĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2015-2016 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOSOFIE Domeniul: FILOSOFIE Specializarea/Programul de studiu: FILOSOFIE

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ REGULAMENT PRIVIND INITIEREA, APROBAREA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PERIOADICA A PRO

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ REGULAMENT PRIVIND INITIEREA, APROBAREA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PERIOADICA A PRO UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ REGULAMENT PRIVIND INITIEREA, APROBAREA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PERIOADICA A PROGRAMELOR DE STUDII Art.1 Prezentul Regulament privind

Mai mult

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Domeniul: Re

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Domeniul: Re 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2017-2018 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Domeniul: Relații internaționale și studii europene Specializarea/Programul

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI

FIŞA DISCIPLINEI FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca superior 1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 1.3 Departamentul Departamentul

Mai mult

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE BUCUREŞTI

UNIVERSITATEA  NAŢIONALĂ  DE  ARTE  BUCUREŞTI Universitatea Națională de Arte, București Facultatea de Istoria și Teoria Artei Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Metodologia de finalizare a studiilor la Programul de formare psihopedagogică

Mai mult

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar Domeniul: Ştiinţa mediului UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE Ş

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar Domeniul: Ştiinţa mediului UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE Ş 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2017-2018 Domeniul: Ştiinţa mediului UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MEDIULUI Specializarea/Programul

Mai mult

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT începând cu anul universitar Programul de studii universitare de Master: Artele spectacolului de teatru (Modul I Arta act

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT începând cu anul universitar Programul de studii universitare de Master: Artele spectacolului de teatru (Modul I Arta act PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT începând cu anul universitar 2017-2018 Programul de studii universitare de Master: Artele spectacolului de teatru (Modul I Arta actorului, Modul II Arta actorului de teatru muzical)

Mai mult

Media Digitala FINAL.xlsx

Media Digitala FINAL.xlsx Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2018-2019 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMINISTRATIVE ȘI ALE COMUNICĂRII Domeniul: ȘTIINȚE ALE

Mai mult