Anexa A În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financia

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Anexa A În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financia"

Transcriere

1 În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, vă comunicăm următoarele: Conform art. 3 din ordin, persoanele al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic au obligaţia să întocmească şi să depună situaţii financiare anuale încheiate la 31 decembrie la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în condiţiile prevăzute în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din ordin. Având în vedere că Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, în vigoare începând cu 01 ianuarie 2010, a fost modificat, formularele cod 10 ( Bilanţ, Bilanţ prescurtat ) şi cod 20 ( Cont de profit şi pierdere ) au suportat şi ele modificări. Prin urmare, vă rugăm să elaboraţi, în regim de urgenţă, Programul de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic. Totodată, vă rugăm să verificaţi programul de asistenţă prin completarea cu date atât în formularele cod 10 şi 20, cât şi în formularele cod 30 şi 40, pentru a testa modul de stabilire al corelaţiilor din cadrul formularelor şi dintre formulare, precum şi eventualele erori ale programului. De asemenea, vă rugăm să ne transmiteţi formularele pentru verificare, în format electronic, înainte de publicarea programului pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice. Vă facem cunoscut că Programul de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic trebuie elaborat distinct de Programul de asistenţă pentru întocmirea raportărilor anuale la 31 decembrie pentru entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată. Structura formularului de Bilanţ (Cod 10) este următoarea: Judeţul _ _ Entitate Adresa: localitatea, sectorul, str. nr., bl. sc., ap. Telefon, fax Număr din registrul comerţului Forma de proprietate _ _ Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) Cod clasă CAEN _ _ _ _ Cod unic de înregistrare _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ BILANŢ la data de.. - lei - Denumirea elementului Nr. Sold la: Începutul exerciţiului financiar Sfârşitul exerciţiului financiar A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 1. Cheltuieli de constituire (ct ) Cheltuieli de dezvoltare (ct ) 02 Pag. 1 /18

2 3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, 03 drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct ) 4. Fond comercial (ct ) Avansuri şi imobilizări necorporale în curs de 05 execuţie (ct ) TOTAL ( 01 la 05) 06 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE 1. Terenuri şi construcţii 07 (ct ) 2. Instalaţii tehnice şi maşini 08 (ct ) 3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct ) Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie 10 (ct ) TOTAL ( 07 la 10) 11 III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct ) Împrumuturi acordate entităţilor afiliate 13 (ct ) 3. Interese de participare (ct ) Împrumuturi acordate entităţilor de care compania 15 este legată în virtutea intereselor de participare (ct ) 5. Investiţii deţinute ca imobilizări (ct ) Alte împrumuturi (ct. 2675* * * * * *) TOTAL ( 12 la 17) 18 ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL ( ) 19 B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. Materii prime şi materiale consumabile (ct / / ) 2. Producţia în curs de execuţie (ct /- 348* ) 3. Produse finite şi mărfuri (ct /- 348* / / ) 4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091) 23 TOTAL ( 20 la 23) 24 II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) 1. Creanţe comerciale Sumele înscrise la acest rând şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni. Pag. 2 /18

3 (ct. 2675* * * * * * ) 2. Sume de încasat de la entităţile afiliate 26 (ct. 451** - 495*) 3. Sume de încasat de la entităţile de care compania 27 este legată în virtutea intereselor de participare (ct *) 4. Alte creanţe (ct ** + 437** ** ** + 444** ** + 447** ** ) 5. Capital subscris şi nevărsat (ct *) 29 TOTAL ( 25 la 29) 30 III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct ) Alte investiţii pe termen scurt 32 (ct ) TOTAL ( ) 33 IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 34 (ct ) ACTIVE CIRCULANTE TOTAL 35 ( ) C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 36 D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN 1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct ) 2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct ) 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) Datorii comerciale - furnizori (ct ) Efecte de comerţ de plătit (ct ) Sume datorate entităţilor afiliate (ct ***) 7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct ***) 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct *** + 437*** *** *** + 444*** + 446*** + 447*** *** *** ) TOTAL ( 37 la 44) 45 E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE 46 NETE ( ) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 47 ( ) G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE Pag. 3 /18

4 ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN 1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, 48 prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct ) 2. Sume datorate instituţiilor de credit 49 (ct ) 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) Datorii comerciale furnizori (ct ) Efecte de comerţ de plătit (ct ) Sume datorate entităţilor afiliate 53 (ct ***) 7. Sume datorate entităţilor de care compania este 54 legată în virtutea intereselor de participare (ct ***) 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile 55 privind asigurările sociale (ct *** + 437*** *** *** + 444*** + 446*** + 447*** *** *** ) TOTAL ( 48 la 55) 56 H. PROVIZIOANE 1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare 57 (ct. 1515) 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) Alte provizioane 59 (ct ) TOTAL ( 57 la 59) 60 I. VENITURI ÎN AVANS 1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) Venituri înregistrate în avans 62 (ct. 472) - total ( ), din care: Sume de reluat într-o perioadă de până la un an 63 (ct. 472*) Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an 64 (ct. 472*) Fond comercial negativ (ct. 2075) 65 TOTAL ( ) 66 J. CAPITAL ŞI REZERVE I. CAPITAL 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) Capital subscris nevărsat (ct. 1011) Patrimoniul regiei (ct. 1015) 69 TOTAL ( 67 la 69) 70 II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 71 III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 72 IV. REZERVE 1. Rezerve legale (ct. 1061) Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) Rezerve reprezentând surplusul realizat din 75 Pag. 4 /18

5 rezerve din reevaluare (ct. 1065) 4. Alte rezerve (ct. 1068) 76 TOTAL ( 73 la 76) 77 Acţiuni proprii (ct. 109) 78 Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii 79 (ct. 141) Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii 80 (ct. 149) V. PROFITUL SAU PIERDEREA SOLD C 81 REPORTAT(Ă) (ct. 117) SOLD D 82 VI. PROFITUL SAU PIERDEREA SOLD C 83 EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct. 121) SOLD D 84 Repartizarea profitului (ct. 129) 85 CAPITALURI PROPRII - TOTAL ( ) Patrimoniul public (ct. 1016) 87 CAPITALURI - TOTAL ( ) 88 *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele Numele şi prenumele Semnătura Calitatea Ştampila unităţii Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional Structura formularului de Bilanţ prescurtat (Cod 10) este următoarea: Judeţul _ _ Entitate Adresa: localitatea, sectorul, str. nr., bl. sc., ap. Telefon, fax Număr din registrul comerţului Forma de proprietate _ _ Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) Cod clasă CAEN _ _ _ _ Cod unic de înregistrare _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ BILANŢ PRESCURTAT la data de... Nr. Sold la: - lei - Denumirea elementului Începutul exerciţiului financiar Sfârşitul exerciţiului financiar A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct ) II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct Pag. 5 /18

6 ) III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 03 (ct * - 296*) ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL ( 01 la 03) 04 B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI (ct / / / / / ) II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct. 267* - 296* ** + 437** ** ** + 444** ** + 447** ** + 453** + 456** ** ) III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct ) IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 08 (ct ) ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL ( 05 la 08) 09 C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 10 D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE 11 ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct *** + 437*** *** *** + 444*** + 446*** + 447*** *** + 453*** *** *** ) E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE 12 NETE ( ) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 13 ( ) G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE 14 ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct *** + 437*** *** *** + 444*** + 446*** + 447*** *** + 453*** *** *** ) H. PROVIZIOANE (ct. 151) 15 I. VENITURI ÎN AVANS ( ), din care: 16 Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni. Pag. 6 /18

7 Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total 18 ( ), din care: Sume de reluat într-o perioadă de până la un an 19 (ct. 472*) Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an 20 (ct. 472*) Fondul comercial negativ (ct. 2075) 21 J. CAPITAL ŞI REZERVE I. CAPITAL ( 23 la 25), din care: 22 - capital subscris vărsat (ct. 1012) 23 - capital subscris nevărsat (ct. 1011) 24 - patrimoniul regiei (ct. 1015) 25 II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 26 III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 27 IV. REZERVE (ct. 106) 28 Acţiuni proprii (ct. 109) 29 Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii 30 (ct. 141) Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii 31 (ct. 149) V. PROFITUL SAU PIERDEREA SOLD C 32 REPORTAT(Ă) (ct. 117) SOLD D 33 VI. PROFITUL SAU PIERDEREA SOLD C 34 EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct. 121) SOLD D 35 Repartizarea profitului (ct. 129) 36 CAPITALURI PROPRII - TOTAL ( ) Patrimoniul public (ct. 1016) 38 CAPITALURI - TOTAL ( ) 39 *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele Numele şi prenumele Semnătura Calitatea Ştampila unităţii Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional Pag. 7 /18

8 Structura formularului Contul de profit şi pierdere (Cod 20) este următoarea: CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE la data de. - lei - Denumirea indicatorilor Nr. Exerciţiul financiar Precedent Curent A B Cifra de afaceri netă ( ) 01 Producţia vândută 02 (ct ) Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din 05 Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766*) Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de 06 afaceri nete (ct. 7411) 2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 07 (ct ) Sold C Sold D Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii 09 şi capitalizată (ct ) 4. Alte venituri din exploatare (ct ) 10 - din care, venituri din fondul comercial negativ 11 VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 12 ( ) 5 a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 13 (ct ) Alte cheltuieli materiale (ct ) 14 b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 15 (ct ) c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) 16 Reduceri comerciale primite (ct. 609) 17 6 Cheltuieli cu personalul ( ), din care: 18 a) Salarii şi indemnizaţii (ct ) b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială 20 (ct ) 7 a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi 21 necorporale ( 22-23) a.1) Cheltuieli (ct ) 22 a.2) Venituri (ct. 7813) 23 b) Ajustări de valoare privind activele circulante 24 ( 25-26) b.1) Cheltuieli (ct ) 25 b.2) Venituri (ct ) La acest rând se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice". Pag. 8 /18

9 8 Alte cheltuieli de exploatare ( 28 la 31) Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct ) Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte 29 asimilate (ct. 635) 8.3. Alte cheltuieli (ct ) 30 Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de 31 entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666*) Ajustări privind provizioanele ( 33-34) 32 - Cheltuieli (ct. 6812) 33 - Venituri (ct. 7812) 34 CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL 35 ( 13 la ) PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit ( 12-35) 36 - Pierdere ( 35-12) 37 9 Venituri din interese de participare (ct ) 38 - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din 40 activele imobilizate (ct. 763) - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate Venituri din dobânzi (ct. 766*) 42 - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 43 Alte venituri financiare (ct ) 44 VENITURI FINANCIARE - TOTAL ( ) Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi 46 investiţiile financiare deţinute ca active circulante ( 47-48) - Cheltuieli (ct. 686) 47 - Venituri (ct. 786) Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666* ) 49 - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 50 Alte cheltuieli financiare (ct ) 51 CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL ( ) 52 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): - Profit ( 45-52) 53 - Pierdere ( 52-45) PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): - Profit ( ) 55 - Pierdere ( ) Venituri extraordinare (ct. 771) Cheltuieli extraordinare (ct. 671) PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ: - Profit ( 57-58) 59 - Pierdere ( 58-57) 60 VENITURI TOTALE ( ) 61 CHELTUIELI TOTALE ( ) 62 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): - Profit ( 61-62) 63 Pag. 9 /18

10 - Pierdere ( 62-61) Impozitul pe profit (ct. 691) Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus 66 (ct. 698) 20 PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR: - Profit ( ) - Pierdere ( ); ( ) *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele Numele şi prenumele Semnătura Calitatea Ştampila unităţii Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional Pag. 10 /18

11 Structura formularului Date informative (Cod 30), este următoarea: DATE INFORMATIVE la data de 31 decembrie 30 - lei - I. Date privind rezultatul înregistrat Nr. Nr. unităţi Sume A B 1 2 Unităţi care au înregistrat profit 01 Unităţi care au înregistrat pierdere 02 II. Date privind plăţile restante Nr. Total col. 2+3 Pentru activitatea curentă Din care: Pentru activitatea de investiţii A B Plăţi restante total ( la 18+22), din 03 care: Furnizori restanţi total ( 05 la 07), din care: 04 - peste 30 de zile 05 - peste 90 de zile 06 - peste 1 an 07 Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor 08 sociale total ( 09 la 13), din care: - contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate - contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale 10 de sănătate - contribuţia pentru pensia suplimentară 11 - contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru 12 şomaj - alte datorii sociale 13 Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor 14 speciale şi alte fonduri Obligaţii restante faţă de alţi creditori 15 Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la 16 bugetul de stat 09 Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale Credite bancare nerambursate la scadenţă total ( 19 la 21), din care: restante după 30 de zile 19 - restante după 90 de zile 20 - restante după 1 an 21 Dobânzi restante 22 Pag. 11 /18

12 30 III. Număr mediu de salariaţi Nr. 31 decembrie an precedent - lei - 31 decembrie an curent A B 1 2 Număr mediu de salariaţi 23 IV. Plăţi de dobânzi şi redevenţe Nr. Sume A B 1 Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat 25 Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele 26 juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat 27 Venituri din redevenţe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat 29 V. Tichete de masă Nr. Sume A B 1 Contravaloarea tichetelor de masă acordate 30 salariaţilor VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **) Nr decembrie an precedent 31 decembrie an curent A B 1 2 Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: 31 - din fonduri publice 32 - din fonduri private 33 VII. Cheltuieli de inovare ***) Nr. 31 decembrie an precedent 31 decembrie an curent A B 1 2 Cheltuieli de inovare total ( 35 la 37), din 34 care: - cheltuieli de inovare finalizate în cursul 35 perioadei - cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei 36 Pag. 12 /18

13 30 - cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei VIII. Alte informaţii 37 Nr. 31 decembrie an precedent - lei - 31 decembrie an curent A B 1 2 Imobilizări financiare, în sume brute ( ), 38 din care: Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni pe termen lung, în sume brute ( 40 la 46), din care: 39 - acţiuni cotate emise de rezidenţi 40 - acţiuni necotate emise de rezidenţi 41 - părţi sociale emise de rezidenţi 42 - obligaţiuni emise de rezidenţi 43 - acţiuni emise de organismele de plasament 44 colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenţi - acţiuni şi părţi sociale emise de nerezidenţi 45 - obligaţiuni emise de nerezidenţi 46 Creanţe imobilizate, în sume brute ( ), 47 din care: - creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, 48 a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute (din ct. 267) - creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 49 Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor 50 şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct ) Creanţe în legătură cu personalul şi conturi 51 asimilate (ct ) Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale 52 şi bugetul statului (ct ) Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate 53 (ct. 451) Alte creanţe 54 (ct ) Dobânzi de încasat (ct. 5187) 55 Investiţii pe termen scurt, în sume brute 56 (ct din ct. 508), ( 57 la 63), din care: - acţiuni cotate emise de rezidenţi 57 - acţiuni necotate emise de rezidenţi 58 - părţi sociale emise de rezidenţi 59 - obligaţiuni emise de rezidenţi 60 - acţiuni emise de organismele de plasament 61 colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri) Pag. 13 /18

14 30 - acţiuni emise de nerezidenţi 62 - obligaţiuni emise de nerezidenţi 63 Alte valori de încasat (ct ) 64 Casa în lei şi în valută ( ), din care: 65 - în lei (ct. 5311) 66 - în valută (ct. 5314) 67 Conturi curente la bănci în lei şi în valută 68 ( ), din care: - în lei (ct. 5121) 69 - în valută (ct. 5124) 70 Alte conturi curente la bănci şi acreditive 71 ( ), din care: - sume în curs de decontare, acreditive şi 72 alte valori de încasat, în lei (ct ) - sume în curs de decontare şi acreditive în 73 valută (ct ) Datorii ( la 100), din care: - Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni şi 75 dobânzile aferente, în sume brute (ct ), ( ), din care: - în lei 76 - în valută 77 - Credite bancare interne pe termen scurt şi 78 dobânzile aferente (ct din ct. 5198), ( ), din care: - în lei 79 - în valută 80 - Credite bancare externe pe termen scurt şi 81 dobânzile aferente (ct din ct. 5198), ( ), din care: - în lei 82 - în valută 83 - Credite bancare pe termen lung şi dobânzile 84 aferente (ct din ct. 1682), ( ), din care: - în lei 85 - în valută 86 - Credite externe pe termen lung (ct din ct. 1682), ( ), din care: - în lei 88 - în valută 89 - Credite de la trezoreria statului 90 (ct din ct. 1682) - Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct ), ( ), din care: - lei - Pag. 14 /18

15 30 - în lei şi exprimate în lei, a căror decontare 92 se face în funcţie de cursul unei valute - în valută 93 - Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi 94 alte conturi asimilate, în sume brute (ct ) - Datorii în legătură cu personalul şi conturi 95 asimilate (ct ) - Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale 96 şi bugetul statului (ct ) - Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate 97 (ct. 451) - Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (ct. 455) 98 - Alte datorii (ct ) - Dobânzi de plătit (ct. 5186) 100 Capital subscris vărsat (ct. 1012), ( 102 la 105), 101 din care: - acţiuni cotate 1) acţiuni necotate 2) părţi sociale capital subscris vărsat de nerezidenţi 105 (din ct. 1012) Brevete şi licenţe (din ct. 205) 106 IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii Nr. 31 decembrie an precedent - lei - 31 decembrie an curent A B 1 2 Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 107 *) Pentru statutul de persoane juridice afiliate se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare. ***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august ) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor negociabile şi tranzacţionate pe pieţe reglementate sau alte pieţe secundare. 2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt negociabile sau tranzacţionate pe pieţe organizate. Pag. 15 /18

16 ADMINISTRATOR, Numele şi prenumele Semnătura Ştampila unităţii ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional Structura formularului Situaţia activelor imobilizate (Cod 40), este următoarea: SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31 decembrie lei - Elemente de imobilizări Nr. Sold iniţial Creşteri Valori brute Reduceri Total Din care: dezmembrări şi casări Sold final (col.5=1+2-3) A B Imobilizări necorporale Cheltuieli de constituire şi cheltuieli de dezvoltare 01 X Alte imobilizări 02 X Avansuri şi imobilizări 03 X necorporale în curs TOTAL ( 01 la 03) 04 X Imobilizări corporale Terenuri 05 X Construcţii 06 Instalaţii tehnice şi 07 maşini Alte instalaţii, utilaje şi 08 mobilier Avansuri şi imobilizări 09 X corporale în curs TOTAL 10 ( 05 la 09) Imobilizări financiare 11 X ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL ( ) 12 Pag. 16 /18

17 SITUAŢIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE 40 - lei - Elemente de imobilizări Nr. Sold iniţial Amortizare în cursul anului Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidenţă Amortizare la sfârşitul anului (col. 9 = ) A B Imobilizări necorporale Cheltuieli de constituire 13 şi cheltuieli de dezvoltare Alte imobilizări 14 TOTAL ( 13+14) 15 Imobilizări corporale Terenuri 16 Construcţii 17 Instalaţii tehnice şi 18 maşini Alte instalaţii, utilaje şi 19 mobilier TOTAL ( 16 la 19) 20 AMORTIZĂRI TOTAL ( 15+20) 21 Pag. 17 /18

18 SITUAŢIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE 40 - lei - Elemente de imobilizări Nr. Sold iniţial Ajustări constituite în cursul anului Ajustări reluate la venituri Sold final (col.13= ) A B Imobilizări necorporale Cheltuieli de constituire şi 22 cheltuieli de dezvoltare Alte imobilizări 23 Avansuri şi imobilizări 24 necorporale în curs TOTAL ( 22 la 24) 25 Imobilizări corporale Terenuri 26 Construcţii 27 Instalaţii tehnice şi maşini 28 Alte instalaţii, utilaje şi 29 mobilier Avansuri şi imobilizări 30 corporale în curs TOTAL ( 26 la 30) 31 Imobilizări financiare 32 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE TOTAL ( ) 33 ADMINISTRATOR, Numele şi prenumele Semnătura Ştampila unităţii ÎNTOCMIT, Numele şi prenumele Calitatea Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional Pag. 18 /18

Bilant_2011.pdf

Bilant_2011.pdf S1002_A1.0.6 / 14.03.2012 Suma de control 4.969.178 Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala Tip situaţie financiară : BL Anul 2011 Entitatea SC APA

Mai mult

BIL_1209SCL1.pdf

BIL_1209SCL1.pdf Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti Tip situatie financiara : BL F10 - pag. 1 Entitatea S.C. SOCEP S.A. Judet Sector Localitate Adresa Constanta Strada INCINTA PORT DANA 34 CONSTANTA Bloc

Mai mult

BILANT 1998

BILANT 1998 JUDETUL ARAD FORMA DE PROPRIETATE 34 UNITATEA SIF Banat-Crisana ACTIVITATEA PREPONDERENTA ADRESA loc ARAD, sector (denumire grupa CAEN) str. Calea Victoriei, nr. 35A bl.,ap.,sc. COD GRUPĂ CAEN 6499 TELEFONUL

Mai mult

Formularul 10 - lei - Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltui

Formularul 10 - lei - Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltui Formularul 10 - lei - Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd. 01.01.2008 31.12.2008 A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01 0 0 2.Cheltuieli

Mai mult

Tradeville - Date Financiare 2015

Tradeville - Date Financiare 2015 2018 1 TRADEVILLE SA Tip situatie financiara: VM Bucuresti, Sector 3 Forma de proprietate: 34 Calea Vitan, Nr. 6A, Bloc B, Tronson B, et. 3 Societati comerciale pe actiuni Numar din Registrul Comertului:

Mai mult

PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării con

PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării con PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate,

Mai mult

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date:

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date: 2019.05.10 18:17:28 EEST Reason: Document MFP Index

Mai mult

Microsoft Word - Proiect ordin site 2010.doc

Microsoft Word - Proiect ordin site 2010.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor

Mai mult

Judetul: 13--CONSTANTA Entitate: SC TURISM HOTELURI RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA Adresa: localitatea EFORIE NORD, str. BRIZEI, nr. 6, tel Numar

Judetul: 13--CONSTANTA Entitate: SC TURISM HOTELURI RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA Adresa: localitatea EFORIE NORD, str. BRIZEI, nr. 6, tel Numar Judetul: 13--CONSTANTA Entitate: SC TURISM HOTELURI RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA Adresa: localitatea EFORIE NORD, str. BRIZEI, nr. 6, tel. 741401 Numar din registrul comertului: J13/696/1991 Forma de proprietate:

Mai mult

S1040_A1.0.0 / Versiuni Atenţie! Suma de control Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucures

S1040_A1.0.0 / Versiuni Atenţie! Suma de control Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucures S1040_A1.0.0 /01.02.2015 Versiuni Atenţie! Suma de control 23.306.374 Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala An Semestru Tip situaţie financiară :

Mai mult

Microsoft Word - modif_reglem_contabile_dec2010.doc

Microsoft Word - modif_reglem_contabile_dec2010.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului

Mai mult

Bilant VNC 6 luni 2012 cu CPP.pdf

Bilant VNC 6 luni 2012 cu CPP.pdf Formular 30 I. Date privind rezultatul inregistrat DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2012 unitati A B 1 2 F30 - pag. 1 Sume - lei - Unitati care au inregistrat profit 01 1 2.556.898 Unitati care au inregistrat

Mai mult

SCD-Sit fin

SCD-Sit fin Societatea: Zentiva SA Situatii financiare neauditate, la data de 3.9.211 CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 3.9.211 No. rand 3.9.21 3.9.211 1 2 3 4 1. Cifra de afaceri neta (rd. 2 la 5) 1 21,499,944

Mai mult

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în dome

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în dome Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private Având în vedere prevederile

Mai mult

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anual

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anual Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii

Mai mult

Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheat

Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheat Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară Sectorul

Mai mult

Microsoft Word - omfp916.doc

Microsoft Word - omfp916.doc ORDIN Nr. 916/2016 din 21 iunie 2016 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR.

Mai mult

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entită

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entită AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea

Mai mult

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI ASF :53 Instrucț

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI ASF :53 Instrucț AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI ASF 27.12.2014 16:53 Instrucțiunea nr. 1/10.03.2016 privind întocmirea și depunerea

Mai mult

Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala GIE - grupuri de interes economic Activ net mai mic de 1/

Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala GIE - grupuri de interes economic Activ net mai mic de 1/ Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala GIE - grupuri de interes economic Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris S1002_A1.0.0 26.02.2019

Mai mult

ORDIN Nr. 4160/2015 din 31 decembrie 2015 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLIC

ORDIN Nr. 4160/2015 din 31 decembrie 2015 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLIC ORDIN Nr. 4160/2015 din 31 decembrie 2015 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 21 din 12 ianuarie 2016

Mai mult

ORDIN Nr. 2493/2019 din 8 iulie 2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru mo

ORDIN Nr. 2493/2019 din 8 iulie 2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru mo ORDIN Nr. 2493/2019 din 8 iulie 2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor prevederi contabile EMITENT:

Mai mult

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit Anexa Modificări și completări ale anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare

Mai mult

Microsoft Word - Concordante unele conturi prevazute de Ordinul MFP 1752 si Ordinul BNR nr 5 .doc

Microsoft Word - Concordante unele conturi prevazute de Ordinul MFP 1752 si Ordinul BNR nr 5  .doc CONCORDANŢELE dintre unele conturi din planul de conturi prevăzut de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu

Mai mult

o Mari Contribuabili care depun bilantulla Bucuresti Bifati numai daca este cazul : o Sucursala F10-pag.1 Tip situatie financiara : BL I Entitatea I s

o Mari Contribuabili care depun bilantulla Bucuresti Bifati numai daca este cazul : o Sucursala F10-pag.1 Tip situatie financiara : BL I Entitatea I s o Mari Contribuabili care depun bilantulla Bucuresti Bifati numai daca este cazul : o Sucursala F10-pag.1 Tip situatie financiara : BL I Entitatea I s.c. TURISM FELIX SA Judet Sector Localitate ~ IBihor

Mai mult

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru mod

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru mod MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor prevederi contabile În

Mai mult

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit PROIECT Anexă Modificări ale Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit,

Mai mult

PROIECT PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ NORMA pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul as

PROIECT PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ NORMA pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul as PROIECT PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ NORMA pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul asigurărilor În conformitate cu prevederile art. 2 alin.

Mai mult

structura_SC_an2018_010219

structura_SC_an2018_010219 OMFP nr.10/ 03.01.2019 Situatii financiare anuale : S1002,S1003,S1005 Raportari contabile anuale : S1004 S1002 (BL) - Structura fişier XML pentru bilant societati comerciale - entitati mari, mijl. An 12/

Mai mult

ORDIN Nr. 6/2017 din 24 mai 2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţ

ORDIN Nr. 6/2017 din 24 mai 2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţ ORDIN Nr. 6/2017 din 24 mai 2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile

Mai mult

Raportul semestrial conform Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitenții de instrumentele financiare si operațiuni de piață Pentru exercițiul financia

Raportul semestrial conform Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitenții de instrumentele financiare si operațiuni de piață Pentru exercițiul financia Raportul semestrial conform Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitenții de instrumentele financiare si operațiuni de piață Pentru exercițiul financiar 01.01.2018-30.06.2018 Data raportului 29 August 2018

Mai mult

Microsoft Word - Raport trim I 2014 NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS SA.doc

Microsoft Word - Raport trim I 2014 NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS SA.doc Str. Prevederii nr. 14-18/23 Sector 3, Bucuresti Tel: (+40) 768.560.813, Fax: (+40) 21.310.06.05 E-mail info@nqeholdings.com J40/3315/2009, CUI RO 2695737 Capital social: 2,917,691.50 RON Nr. 14/14.05.2014

Mai mult

JUDETUL ENTITATEA ADRESA_loc. sector str. nr. TELEFON FAX NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI Unitatea: SC CARFIL SA BILANT FORMA DE PROPRIETATE _ _ ACTI

JUDETUL ENTITATEA ADRESA_loc. sector str. nr. TELEFON FAX NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI Unitatea: SC CARFIL SA BILANT FORMA DE PROPRIETATE _ _ ACTI JUDETUL ENTITATEA ADRESA_loc. sector str. nr. TELEFON FAX NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI Unitatea: SC CARFIL SA BILANT FORMA DE PROPRIETATE _ _ ACTIVITATEA PREPONDERENTA (denumire clasa CAEN) COD GRUPA

Mai mult

Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societăţilor din domeniul asigurărilor - proiect - În conformi

Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societăţilor din domeniul asigurărilor - proiect - În conformi Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societăţilor din domeniul asigurărilor - proiect - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art.

Mai mult

Data / Ora / 15:02 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag

Data / Ora / 15:02 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag Pagina 1 din 15 Date de identificare DR. KOCHER SRL Telefon +40 21 2522120 Baicului 82a Fax +40 21 2527711 021784 Bucuresti Sector 2 E-mail info@drkocher.ro România WEB www.matriterie.ro Crefo Nr. 15354

Mai mult

S.C. ICERP S.A. B-dul Republicii nr. 291 A cod PLOIESTI-ROMÂNIA Tel.: ; Fax: ; Nr. Reg. Com.: J 2

S.C. ICERP S.A. B-dul Republicii nr. 291 A cod PLOIESTI-ROMÂNIA Tel.: ; Fax: ;   Nr. Reg. Com.: J 2 S.C. ICERP S.A. B-dul Republicii nr. 291 A cod 100072 PLOIESTI-ROMÂNIA Tel.: 0244-598551; Fax: 0244-532840; E-mail: office@icerp.ro Reg. Com.: J 29/312/1991; Cod Înregistrare Fiscalã: RO2993997 RO51 RZBR

Mai mult

Anexa Ordin 14_2012

Anexa Ordin 14_2012 ANEXA SISTEMUL de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a societăților din domeniul asigurărilor Capitolul I A. Norme metodologice privind întocmirea și depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2012

Mai mult

COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr cod , Tel 0241/ ; Fax 0241/ ; C.U.I. RO RAPORTUL aferen

COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr cod , Tel 0241/ ; Fax 0241/ ; C.U.I. RO RAPORTUL aferen COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; Fax 0241/616.023; C.U.I. RO 1868287 RAPORTUL aferent semestrului I 2019 conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului

Mai mult

RAPORT SEMESTRIAL S ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR

RAPORT SEMESTRIAL S ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR RAPORT SEMESTRIAL S1 2018 ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR 505600 Sacele, Str. Parcului Nr. 18 Brasov - Romania Tel.: 0040 268 273 775 Fax: 0040 268 273 485 E-mail: office@electroprecizia.ro Web: www.electroprecizia.ro

Mai mult

Data / Ora / 14:22 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag

Data / Ora / 14:22 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag Pagina 1 din 16 Date de identificare AUTOMECANICA MEDIAŞ SRL Telefon +40 269 803646 Aurel Vlaicu 41 Fax +40 269 803606 551041 Medias Sibiu E-mail info@autm.ro România WEB www.autm.ro Crefo Nr. 471992 Nr.

Mai mult

MECANICA CEAHLAU S.A. SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2

MECANICA CEAHLAU S.A. SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2 SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2844 DIN 2016 PENTRU APROBAREA REGLEMENTARILOR CONTABILE CONFORME CU STANDARDELE

Mai mult

Microsoft Word - Rapotari_Trim.III_2009.doc

Microsoft Word - Rapotari_Trim.III_2009.doc Comunicat privind disponibilitatea Raportului trim. III 2009 SC BERMAS SA Suceava îşi informează investitorii că Raportul trimestrial aferent exerciţiului financiar al trimestrului III 2009 este disponibil

Mai mult

Anexa 1 BILANŢ la data de cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând A B C 1 2 A. ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE 02 X X 1. Acti

Anexa 1 BILANŢ la data de cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând A B C 1 2 A. ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE 02 X X 1. Acti Anexa 1 BILANŢ la data de 31.12.2013 cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând A. ACTIVE 01 ACTIVE NECURENTE 02 1. Active fixe necorporale 03 0 0 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 2. Instalaţii

Mai mult

03_Anexa 1 la Hotarare_Bilant_Eco Sepsi_2018.pdf

03_Anexa 1 la Hotarare_Bilant_Eco Sepsi_2018.pdf S1014_A1.0.0 /120.02.2019 (S1014) Suma de control 4.100 Bifati numai dacă este cazul : CAR unitati militare CAR salariati infiintate potrivit Legii 122/1996 PJ fara scop patrimonial de utilitate publica

Mai mult

F10 - pag. 1 BILANT la data de Cod 10 - lei - Denumirea elementului Nr. Sold la: rd A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILI

F10 - pag. 1 BILANT la data de Cod 10 - lei - Denumirea elementului Nr. Sold la: rd A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILI F10 - pag. 1 BILANT la data de 31.12.2015 Cod 10 - lei - Denumirea elementului Nr. Sold la: rd. 01.01.2015 31.12.2015 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE A B 1 2 1.Cheltuieli de constituire

Mai mult

Data / Ora / 14:52 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag

Data / Ora / 14:52 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag Pagina 1 din 19 Date de identificare AVICOLA BUZAU SA Telefon +40 238 710416 +40 238 710414 Dn 2b Km 9+270 Km 9+527 Fax +40 238 710271/ +40 238 710516 0 Buzau Buzau România Crefo Nr. 13368 Nr. de inregistrare

Mai mult

ISCIR Anexa 1 Nr. crt. cod 01 BILANT la data de DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A

ISCIR Anexa 1 Nr. crt. cod 01 BILANT la data de DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A ISCIR Anexa 1 Nr. crt. cod 01 BILANT la data de 31.12.2018 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X

Mai mult

RAPORT SEMESTRIAL S ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR

RAPORT SEMESTRIAL S ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR RAPORT SEMESTRIAL S1 2018 ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR 505600 Sacele, Str. Parcului Nr. 18 Brasov - Romania Tel.: 0040 268 273 775 Fax: 0040 268 273 485 E-mail: office@electroprecizia.ro Web: www.electroprecizia.ro

Mai mult

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI Str.Paltinului nr,16 jud.prahova cod postal telefon 0244/ : fax 0244/3

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI Str.Paltinului nr,16 jud.prahova cod postal telefon 0244/ : fax 0244/3 CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI Str.Paltinului nr,16 jud.prahova cod postal 105500 telefon 0244/3210324:323886 fax 0244/320867 cod fiscal 688449 RO 25592900 cod CAEN 8559 BILANT

Mai mult

OMFP 3055 din pt aprobarea reglem contabile conforme cu directivele europene _actualizat 2012_

OMFP 3055 din pt aprobarea reglem contabile conforme cu directivele europene _actualizat 2012_ ORDIN Nr. 3055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene*) EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 766 bis din

Mai mult

I M O C R E D I T I F N S.A. Adresa sediului: str. Horea, nr.3/113, Cluj-Napoca, jud.cluj, cod postal Nr. Reg. Com. J12 / 2387 / 2003 C.U.I. RO

I M O C R E D I T I F N S.A. Adresa sediului: str. Horea, nr.3/113, Cluj-Napoca, jud.cluj, cod postal Nr. Reg. Com. J12 / 2387 / 2003 C.U.I. RO ANEXA Nr. 14 RAPORT SEMESTRIAL PENTRU SEMESTRUL 1 AL ANULUI 2018 Raportul semestrial conform: Legea nr. 24/2017 Data raportului: 07.08.2018 Denumirea societăţii comerciale: IMOCREDIT IFN S.A. Sediul social:

Mai mult

Microsoft Word - Raport Sem I 2010 conform reg.1 CNVM

Microsoft Word - Raport Sem I 2010 conform reg.1 CNVM RAPORTUL SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR. 1/2006 PENTRU SEMESTRUL I 2010 Data raportului: august 2010 Denumirea societăţii comerciale: S.C. Rolast S.A. Sediul

Mai mult

Microsoft Word - raport de gestiune trim III 2008.doc

Microsoft Word - raport de gestiune trim III 2008.doc RAPORT DE GESTIUNE al Consiliului de Administraţie al S.C. "BUCUR" S.A. privind activitatea desfăşurată la 30.09.2008 S.C. "BUCUR" S.A., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/392/1991, CIF:

Mai mult

Microsoft Word - Raport trim III doc

Microsoft Word - Raport trim III doc Raport ASF TRIMESTRUL III 2017 Regulament Raport trimestrial conform 1/2006 Data raportului 9/30/2017 SC CONDMAG Denumirea societăţii comerciale SA Sediul social Braşov Str. Avram Iancu nr. 52 Numărul

Mai mult

Data / Ora / 12:21 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag

Data / Ora / 12:21 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag Pagina 1 din 18 Date de identificare EVW HOLDING SRL Telefon +40 372 200200 +40 264 407700 +40 732 200100 Principala 1333 Fax +40 372 200003/ +40 264 417099 407310 Gilau Cluj E-mail camioane.gilau@evwholding.ro

Mai mult

Microsoft Word - SIF OLTENIA 2011_FINAL

Microsoft Word - SIF OLTENIA 2011_FINAL SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE La data de 31 decembrie 2011 Întocmite în conformitate cu Ordinul C.N.V.M 13/2011 SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A SITUAŢII FINANCIARE 31 DECEMBRIE

Mai mult

S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU Formular 10 SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII L

S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU     Formular 10 SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII L ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 1. Cheltuieli de dezvoltare(ct 203-2803-2903) 1 - - 2. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale(ct205+208-2805-2808-2905-2906-2908)

Mai mult

CAP 1

CAP 1 UNIVERSITATEA ŞTEFAN CEL MARE SUCEAVA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMCE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ SPECIALIZAREA: CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE CONTABILITATE BANCARA STUDENT 2018-2019 1 T E M Ă D

Mai mult

Microsoft Word - NOTE EXPLIC rap sem emergent.doc

Microsoft Word - NOTE EXPLIC rap sem emergent.doc SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU La data de 30 iunie 2009 Sold la Cresteri Reduceri Sold la Element al capitalului propriu inceputul Total, din Prin Total, din sfarsitul Prin transfer perioadei

Mai mult

A.J.O.F.M. GALATI BILANT la data de 31,12,2017 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul

A.J.O.F.M. GALATI BILANT la data de 31,12,2017 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul A.J.O.F.M. GALATI BILANT la data de 31,12,2017 Anea 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 A ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE

Mai mult

Calea Rahovei Sector 5 Bucuresti Telefon : (021) Fax: (021)

Calea Rahovei Sector 5 Bucuresti Telefon : (021) Fax: (021) Raport financiar trimestrial, conform art. 227 din legea 297/2004 Data raport: 14.11.2013 Denumirea entitatii: S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. Adresa: CALEA RAHOVEI NR. 266-268, SECTOR 5, BUCURESTI Telefon:

Mai mult

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE pentru semestrul I Raport semestrial conform prevederilor Regulamentului ASF nr.5/2018 anexa nr.14. Data r

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE pentru semestrul I Raport semestrial conform prevederilor Regulamentului ASF nr.5/2018 anexa nr.14. Data r RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE pentru semestrul I. 2019 Raport semestrial conform prevederilor Regulamentului ASF nr.5/2018 anexa nr.14. Data raportului: 17.09.2019 Denumirea societatii comerciale

Mai mult

SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: RON C.U.I. RO R.B. - P.J.R Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 415

SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: RON C.U.I. RO R.B. - P.J.R Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 415 SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: 611.079.770.2 RON C.U.I. RO 50 22 670 R.B. - P.J.R. - 12-019 - 18.02.1999 Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 4155 / 1993 Situatii Financiare Consolidate 31 Decembrie

Mai mult

Anexa 01 Bilant dec 15_CMDTA.xls

Anexa 01 Bilant dec 15_CMDTA.xls C.M.D.T.A. BILANT Incheiat la data de 31.12.2015 Cod 01 Nr. Cod DENUMIREA INDICATORILOR Crt. rand Sold la sfarsitul perioadei Sold la sfarsitul perioadei A B C 01.01.2015 31.12.2015 A. ACTIVE 01 x x I.

Mai mult

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA AGHIRESU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULU

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA AGHIRESU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULU ul fiscal: 47374 Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 500100/ 7700000 Buget local ct. 510100/

Mai mult

JUDETUL

JUDETUL SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU La data de 31 decembrie 2014 Sold la Cresteri Reduceri Sold la Element al capitalului propriu inceputul Total, din Prin Total, din sfarsitul Prin transfer perioadei

Mai mult

Microsoft Word - NOTE EXPLIC BILANT 2012 EMERGENT.doc

Microsoft Word - NOTE EXPLIC BILANT 2012 EMERGENT.doc SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU La data de 31 decembrie 2012 Sold la Cresteri Reduceri Sold la Element al capitalului propriu inceputul Total, din Prin Total, din sfarsitul Prin transfer perioadei

Mai mult

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 Bilant contabil la data de 31.03.2011 (Anexa 1 la normele metodologice) BILANŢ la data de 31.03.2011 cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului Sold la sfârşitul perioadei

Mai mult

Judet:CLUJ Unitatea administrativ-teritorială:comuna MIHAI VITEAZU Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULUI Cod rând TOTAL CA

Judet:CLUJ Unitatea administrativ-teritorială:comuna MIHAI VITEAZU Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULUI Cod rând TOTAL CA Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 500100/ 7700000 Buget local ct. 510100/ 7700000 Buget asigurări

Mai mult

SIF MOLDOVA S.A. SITUAŢII FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2012 NEAUDITATE ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU LEGEA CONTABILITATII NR.82/1991 REPUBLICATA,INSTRUCT

SIF MOLDOVA S.A. SITUAŢII FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2012 NEAUDITATE ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU LEGEA CONTABILITATII NR.82/1991 REPUBLICATA,INSTRUCT SITUAŢII FINANCIARE NEAUDITATE ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU LEGEA CONTABILITATII NR.82/1991 REPUBLICATA,INSTRUCTIUNEA NR.5/2006 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE ORDINUL COMISIEI NAŢIONALE A VALORILOR

Mai mult

MUNICIPIUL DEVA BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI Active fixe

MUNICIPIUL DEVA BILANT pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI Active fixe BILANT pag.: SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 0003.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 2.575.938 2.96.300 0004 2.Instalatii tehnice, mijloace de transport,

Mai mult

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I S.A. SEMESTRUL

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I S.A. SEMESTRUL RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I S.A. SEMESTRUL 1-2018 CUPRINS 1. Informaţii generale... 3 2. Informații asupra dezvoltării previzibile a societății... 6 3. Evenimente ulterioare datei

Mai mult

1. SITUATII FINANCIARE SITUATIA POZITIEI FINANCIARE 31 DECEMBRIE 2018 Lei 31 MARTIE 2019 ACTIVE Active imobilizate Imobilizari necorp

1. SITUATII FINANCIARE SITUATIA POZITIEI FINANCIARE 31 DECEMBRIE 2018 Lei 31 MARTIE 2019 ACTIVE Active imobilizate Imobilizari necorp 1. SITUATII FINANCIARE - 31.03.2019 1.1.SITUATIA POZITIEI FINANCIARE 31 DECEMBRIE 2018 Lei 31 MARTIE 2019 ACTIVE Active imobilizate Imobilizari necorporale 462.860 462.291 Imobilizari corporale 60.710.201

Mai mult

Nr. 258 / CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREŞTI BURSA DE VALORI BUCUREŞTI RAPORT CURENT Întocmit în conformitate cu Regula

Nr. 258 / CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREŞTI BURSA DE VALORI BUCUREŞTI RAPORT CURENT Întocmit în conformitate cu Regula Nr. 258 / 27.02.2019 CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREŞTI BURSA DE VALORI BUCUREŞTI RAPORT CURENT Întocmit în conformitate cu Regulamentul ASF nr.5 / 2018 privind emitenţii şi operaţiunile

Mai mult

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa prioritară 4. Modernizarea Ser

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa prioritară 4. Modernizarea Ser Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 4. Modernizarea Serviciului Public de Ocupare Domeniul major de intervenţie

Mai mult

S.C. SINTOFARM S.A. CONTURI DE BILANT LA (Toate sumele sunt exprimate in RON) ANEXA 1 Cont Explicaţii Alte titluri de plasa

S.C. SINTOFARM S.A. CONTURI DE BILANT LA (Toate sumele sunt exprimate in RON) ANEXA 1 Cont Explicaţii Alte titluri de plasa 508 Alte titluri de plasam si creante asimilate Lichidităţi 51211 Conturi la banca in lei BCR 19 51212 Conturi la banca in lei MILLENNIUM 109.578 51213 Conturi la banca in lei Trezoreria 24 51 51214 Conturi

Mai mult

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000 Buget local ct. 5210100/ 7700000 la data

Mai mult

Microsoft Word - proiectfuziuneuamt_extras.doc

Microsoft Word - proiectfuziuneuamt_extras.doc PROIECT DE FUZIUNE PRIN ABSORBTIE - EXTRAS - A SOCIETATILOR COMERCIALE UAMT SA Oradea Jud.Bihor (Societate implicata in fuziune in calitate de Societate Absorbanta) FICAMT SA Oradea Jud. Bihor (Societate

Mai mult

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT ul fiscal: 437883 Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 500100/ 7700000 Buget local ct. 510100/

Mai mult

Anexa 4 Raportari CNVM, BVB la Raportarile periodice catre CNVM si BVB rapoarte saptamanale: situatia activului net (Anexa 16 din Reg.

Anexa 4 Raportari CNVM, BVB la Raportarile periodice catre CNVM si BVB rapoarte saptamanale: situatia activului net (Anexa 16 din Reg. Anexa 4 Raportari CNVM, BVB la 30.06. 2010 1. Raportarile periodice catre CNVM si BVB rapoarte saptamanale: situatia activului net (Anexa 16 din Reg. CNVM nr. 15/2004), intocmite si transmise BVB conform

Mai mult

Raport semestrial SC ARMATURA SA

Raport semestrial SC ARMATURA SA RAPORT SEMESTRIAL 2011 S.C. ARMATURA S.A. CLUJ-NAPOCA Sediul social: 400267 Cluj-Napoca Str. Gării Nr. 19 Telefon: +40 264 435 367 Fax: +40 264 435 368 Email: office@armatura.ro Website: www.armatura.ro

Mai mult

Microsoft Word - Teraplast_ OMF 3055_2011_ROM_publicare-1.docx

Microsoft Word - Teraplast_ OMF 3055_2011_ROM_publicare-1.docx TERAPLAST S.A. SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2011 Întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice al României nr. 3055/2009 şi modificările

Mai mult

01BILANT CENTRALIZAT SEPT.xls

01BILANT CENTRALIZAT SEPT.xls PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA Anexa 1 BILANŢ CENTRALIZAT 30 SEPTEMBRIE 2011 cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod Sold la începutul rân anului d A B C 1 2 A. ACTIVE 01 ACTIVE NECURENTE 02

Mai mult

S.C. ARMATURA S.A. Raport semestrial 2012 Cluj - Napoca RAPORT SEMESTRIAL 2012 S.C. ARMATURA S.A. CLUJ-NAPOCA Sediul social: Cluj-Napoca Str. G

S.C. ARMATURA S.A. Raport semestrial 2012 Cluj - Napoca RAPORT SEMESTRIAL 2012 S.C. ARMATURA S.A. CLUJ-NAPOCA Sediul social: Cluj-Napoca Str. G RAPORT SEMESTRIAL 2012 S.C. ARMATURA S.A. CLUJ-NAPOCA Sediul social: 400267 Cluj-Napoca Str. Gării Nr. 19 Telefon: +40 264 435 367 Fax: +40 264 435 368 Email: office@armatura.ro Website: www.armatura.ro

Mai mult

Microsoft Word - FS_NoteExpl.doc

Microsoft Word - FS_NoteExpl.doc S.C. SOCEP S.A. CONSTANTA NOTE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ÎNTOCMITE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31.12.2010 1. UNITATEA RAPORTOARE Situaţiile financiare sunt prezentate de societatea comercială SOCEP

Mai mult

BRD Groupe Société Générale S.A. Sumarul la nivel consolidat si individual al situatiei pozitiei financiare si al situatiei profitului sau pierderii

BRD Groupe Société Générale S.A. Sumarul la nivel consolidat si individual al situatiei pozitiei financiare si al situatiei profitului sau pierderii Sumarul la nivel consolidat si individual al situatiei pozitiei financiare si al situatiei profitului sau pierderii SITUATIA LA NIVEL CONSOLIDAT A POZITIEI FINANCIARE 31 decembrie 2017 Memo IFRS 9 sold

Mai mult

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 BILANT la data de 31.12.2018 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X X 3. Active

Mai mult

Microsoft Word - structura_S1014_OL_an_2013.doc

Microsoft Word - structura_S1014_OL_an_2013.doc Structura fişier XML pentru S1014 - bilant ONG-uri (OL) (OL UniversalCode=S1014) Formulare F10(56,2), F20(77,3), F21(Nota3), F25(Nota1.1), F26(Nota1.2) Data modif. Cod formula Elemente/ atribute Denumire

Mai mult

SIF MOLDOVA S.A. SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE INTOCMITE LA 31 martie 2013 intocmite în conformitate cu Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mob

SIF MOLDOVA S.A. SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE INTOCMITE LA 31 martie 2013 intocmite în conformitate cu Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mob SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE INTOCMITE LA 31 martie 2013 intocmite în conformitate cu Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.13/03.02.2011 de aprobare a Regulamentului nr. 4/2011 privind

Mai mult

Data / Ora / 09:59 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag

Data / Ora / 09:59 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag Pagina 1 din 19 Date de identificare ROMPETROL DOWNSTREAM SRL Telefon +40 21 2067500 +40 21 2060081 P-ţa Presei Libere 3-5 Fax +40 21 2067580 011028 Bucuresti Sector 1 E-mail office.downstream@rompetrol.com

Mai mult

Raport semestrial al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la

Raport semestrial al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la Raport semestrial al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la 30.06.2015 1 ANEXA Nr.30 la regulamentul CNVM nr. 1/2006 A. Raportul semestrial Conform: Regulamentului nr.1/2006 al CNVM, Legii

Mai mult

Consultant Fiscal, Auditor Financiar - Adrian Bența ; tel: Act normativ descărcat prin aboname

Consultant Fiscal, Auditor Financiar - Adrian Bența   ; tel: Act normativ descărcat prin aboname OMFP nr. 191/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2016, precum şi pentru modificarea şi completarea

Mai mult

SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr ORADEA - ROMANIA Tel: Tel: Fax: sinteza. ro

SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr ORADEA - ROMANIA Tel: Tel: Fax: sinteza. ro SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr. 35 410605 ORADEA - ROMANIA Tel: 0259 456 116 Tel: 0259 444 969 Fax: 0259 462 224 e-mail: sinteza@ sinteza. ro www.sinteza.ro C.U.I.: R0 67329 Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991

Mai mult

ROMANIAN COMMERCIAL BANK SA

ROMANIAN COMMERCIAL BANK SA BANCA TRANSILVANIA S.A. SITUATII FINANCIARE pentru exercitiul financiar incheiat la Intocmite in conformitate cu ORDINUL PRESEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL BANCII NATIONALE A ROMANIEI NR. 13/2008

Mai mult

RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL I 2012

RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL I 2012 RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL I 2012 S.C. AEROSTAR S.A. BACAU RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU TRIMESTRUL I 2012 Raportul trimestrial la 31.03.2012 conform Anexei 30A din Regulamentul

Mai mult

BRD Groupe Société Générale S.A. Sumar trimestrial la nivel consolidat si individual al situatiei pozitiei financiare si al situatiei veniturilor si c

BRD Groupe Société Générale S.A. Sumar trimestrial la nivel consolidat si individual al situatiei pozitiei financiare si al situatiei veniturilor si c Sumar trimestrial la nivel consolidat si individual al situatiei pozitiei financiare si al situatiei veniturilor si cheltuielilor SITUATIA LA NIVEL CONSOLIDAT A POZITIEI FINANCIARE 2015 31 martie 30 iunie

Mai mult

ARMĀTURA S.A. SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU TRIMESTRUL ÎNCHEIAT LA 31 MARTIE 2018 ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE

ARMĀTURA S.A. SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU TRIMESTRUL ÎNCHEIAT LA 31 MARTIE 2018 ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE ARMĀTURA S.A. SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU TRIMESTRUL ÎNCHEIAT LA 31 MARTIE 2018 ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANĀ

Mai mult