Microsoft Word - Concordante unele conturi prevazute de Ordinul MFP 1752 si Ordinul BNR nr 5 .doc

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Microsoft Word - Concordante unele conturi prevazute de Ordinul MFP 1752 si Ordinul BNR nr 5 .doc"

Transcriere

1 CONCORDANŢELE dintre unele conturi din planul de conturi prevăzut de Ordinul ministrului finanţelor publice nr /2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi conturile prevăzute de Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 5/2005, cu modificările şi completările ulterioare Conturi prevăzute de Reglementările contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1752/2005, cu modificările şi completările ulterioare Conturi prevăzute de Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul guvernatorului Băncii Naţionale a României nr.5/2005, cu modificările şi completările ulterioare simbol Denumire cont simbol Denumire cont 101 Capital 501 Capital social 1011 Capital subscris nevărsat 5011 Capital subscris nevărsat 1012 Capital subscris vărsat 5012 Capital subscris vărsat 104 Prime de capital 511 Prime de capital 1041 Prime de emisiune (P 5111 Prime de emisiune 1042 Prime de fuziune/divizare Prime de fuziune Prime de divizare 1043 Prime de aport 5113 Prime de aport 1044 Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni 5115 Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni 105 Rezerve din reevaluare 516 Rezerve din reevaluare 1061 Rezerve legale 512 Rezerve legale 1063 Rezerve statutare sau contractuale 513 Rezerve statutare sau contractuale 1064 Rezerve de valoare justă 519 Alte rezerve 1065 Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare 5815 Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (B) 1068 Alte rezerve 519 Alte rezerve 109 Acţiuni proprii 503 Acţiuni proprii 117 Rezultatul reportat 581 Rezultatul reportat 1171 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită (B) neacoperită (B) 5811 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat, respectiv pierderea 1172 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai puţin IAS 29 (B) 5812 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai puţin IAS 29 (B) 1174 Rezultatul reportat provenit din 5814 Rezultatul reportat provenit din

2 corectarea erorilor contabile (B) corectarea erorilor contabile (B) 1176 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene (B) 5816 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (B) 121 Profit sau pierdere (B) 591 Profit sau pierdere (B) 129 Repartizarea profitului 592 Repartizarea profitului 131 Subvenţii guvernamentale pentru investiţii 5411 Subvenţii guvernamentale pentru investiţii 132 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii 5412 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii 133 Donaţii pentru investiţii 5413 Donaţii pentru investiţii 134 Plusuri de inventar de natura imobilizărilor 5414 Plusuri de inventar de natura imobilizărilor 138 Alte sume primite cu caracter de 5419 Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii 141 Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii 149 Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii subvenţii pentru investiţii 519 Alte rezerve 1511 Provizioane pentru litigii 559 Alte provizioane 1512 Provizioane pentru garanţii acordate 559 Alte provizioane clienţilor 1513 Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea 555 Provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea 1514 Provizioane pentru restructurare 554 Provizioane pentru restructurare 1515 Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare 552 Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare 1516 Provizioane pentru impozite 556 Provizioane pentru impozite 1518 Alte provizioane 559 Alte provizioane 161 Împrumuturi din emisiuni de 3251 Obligaţiuni obligaţiuni 162 Credite bancare pe termen lung Împrumuturi la termen primite de la instituţii de credit Valori date în pensiune la termen instituţiilor de credit 166 Datorii care privesc imobilizările financiare 2322 Împrumuturi la termen de la instituţiile financiare 2

3 167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate 1681 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni 1682 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung 1685 Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate 1686 Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile de care compania este legată prin interese de participare 1687 Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate Valori date în pensiune la termen Împrumuturi subordonate la termen Împrumuturi subordonate pe durată nedeterminată Alte împrumuturi Datorii din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări necorporale Datorii din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale 3257 Datorii ataşate Datorii ataşate Datorii ataşate Datorii ataşate Datorii ataşate Datorii ataşate Datorii ataşate Datorii ataşate 169 Prime privind rambursarea obligaţiunilor Prime de emisiune privind titlurile cu venit fix Prime de rambursare privind titlurile cu venit fix 201 Cheltuieli de constituire 4412 Cheltuieli de constituire 203 Cheltuieli de dezvoltare 4419 Alte imobilizări necorporale 205 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare 4419 Alte imobilizări necorporale 2071 Fond comercial pozitiv 2075 Fond comercial negativ 4411 Fondul comercial (B) 208 Alte imobilizări necorporale 4419 Alte imobilizări necorporale 211 Terenuri şi amenajări de terenuri 4421 Terenuri şi amenajări de terenuri 2111 Terenuri Terenuri 2112 Amenajări de terenuri Amenajări de terenuri 212 Construcţii 4422 Construcţii 213 Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii 2131 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) 4423 Instalaţii tehnice şi mijloace de transport Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare 2132 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare 2133 Mijloace de transport Mijloace de transport 3

4 214 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale 231 Imobilizări corporale în curs de execuţie 232 Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 233 Imobilizări necorporale în curs de execuţie 234 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale 261 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate 4424 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale 432 Imobilizări corporale în curs 434 Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 431 Imobilizări necorporale în curs 433 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale 411 Părţi în societăţile comerciale legate 263 Interese de participare 412 Titluri de participare 265 Alte titluri imobilizate 413 Titluri ale activităţii de portofoliu Sume datorate de entităţile afiliate Creanţe legate de interesele de participare Împrumuturi acordate pe termen lung Alte creanţe imobilizate Creanţe comerciale Credite de trezorerie Credite de consum Vânzări în rate Credite pentru import Credite pentru export Credite pentru finanţarea stocurilor Credite pentru echipamente Credite pentru investiţii imobiliare Alte credite acordate clientelei Credite la termen acordate instituţiilor financiare Valori primite în pensiune la termen Depozite la termen la instituţii de credit Credite la termen acordate instituţiilor de credit Valori primite în pensiune la termen de la instituţii de credit Titluri primite în pensiune livrată Titluri de plasament Titluri de investiţii Alte depozite Credite subordonate la termen Credite subordonate pe durată nedeterminată Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări necorporale Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale 4

5 Dobânda aferentă sumelor datorate de entităţile afiliate Dobânda aferentă creanţelor legate de interesele de participare Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate Creanţe ataşate Creanţe ataşate Creanţe ataşate Creanţe ataşate Creanţe ataşate Creanţe ataşate Creanţe ataşate Creanţe ataşate Creanţe ataşate Creanţe ataşate Creanţe ataşate Creanţe ataşate Creanţe ataşate Creanţe ataşate Creanţe ataşate Creanţe ataşate Creanţe ataşate Creanţe ataşate 269 Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare 418 Vărsăminte de efectuat pentru părţi în societăţi comerciale legate, pentru titluri de participare şi pentru titluri ale activităţii de portofoliu 4611 Amortizarea imobilizărilor necorporale Amortizarea cheltuielilor de constituire Amortizarea altor imobilizări 280 Amortizări privind imobilizările necorporale 2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire 2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare necorporale 2805 Amortizarea concesiunilor, Amortizarea altor imobilizări brevetelor, licenţelor, mărcilor necorporale comerciale, drepturilor şi activelor similare 2807 Amortizarea fondului comercial Amortizarea fondului comercial 2808 Amortizarea altor imobilizări Amortizarea altor imobilizări necorporale necorporale 281 Amortizări privind imobilizările 4612 Amortizarea imobilizărilor corporale corporale 2811 Amortizarea amenajărilor de terenuri Amortizarea amenajărilor de terenuri 2812 Amortizarea construcţiilor Amortizarea construcţiilor 2813 Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor Amortizarea instalaţiilor tehnice şi de transport, animalelor şi mijloacelor de transport plantaţiilor 2814 Amortizarea altor imobilizări corporale Amortizarea altor active corporale 5

6 290 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale 2903 Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare 2905 Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare 2907 Ajustări pentru deprecierea fondului comercial 2908 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale 291 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale 2911 Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri 2912 Ajustări pentru deprecierea construcţiilor 2913 Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor 2914 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale 293 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie 2931 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuţie 2933 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie 2961 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate 2962 Ajustări pentru pierderea de valoare a intereselor de participare 4922 Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor necorporale Provizioane pentru alte imobilizări necorporale Provizioane pentru alte imobilizări necorporale Provizioane pentru fondul comercial Provizioane pentru alte imobilizări necorporale 4923 Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale Provizioane pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri Provizioane pentru deprecierea construcţiilor Provizioane pentru deprecierea instalaţiilor tehnice şi mijloacelor de transport Provizioane pentru deprecierea altor active corporale 4921 Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor în curs Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs Provizioane pentru deprecierea părţilor deţinute în cadrul societăţilor comerciale legate, a titlurilor de participare şi a titlurilor activităţii de portofoliu Provizioane pentru creanţe aferente valorilor imobilizate 2963 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate 2964 Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entităţile 291 Provizioane pentru creanţe din operaţiuni cu clientela, precum şi din 6

7 afiliate 2965 Ajustări pentru pierderea de valoare a creanţelor legate de interesele de participare 2966 Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung 2968 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanţe imobilizate operaţiuni între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit Provizioane pentru creanţe din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse Provizioane pentru creanţe aferente valorilor imobilizate Provizioane pentru creanţe din operaţiuni cu clientela, precum şi din operaţiuni între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit Provizioane pentru creanţe din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse Provizioane pentru operaţiuni de leasing financiar Provizioane pentru creanţe aferente valorilor imobilizate Provizioane pentru deprecierea titlurilor Provizioane pentru creanţe din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse 301 Materii prime 362 Materiale 302 Materiale consumabile 303 Materiale de natura obiectelor de inventar 363 Materiale de natura obiectelor de inventar 351 Materii şi materiale aflate la terţi 365 Stocuri aflate la terţi 392 Ajustări pentru deprecierea materialelor 393 Provizioane pentru deprecierea stocurilor 395 Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi ( P) 401 Furnizori 403 Efecte de plătit 404 Furnizori de imobilizări 405 Efecte de plătit pentru imobilizări 3566 Alţi creditori diverşi 408 Furnizori-facturi nesosite 377 Cheltuieli de plătit 409 Furnizori-debitori 3556 Alţi debitori diverşi 4111 Clienţi 3556 Alţi debitori diverşi 4118 Clienţi incerţi sau în litigiu Creanţe restante Creanţe îndoielnice Creanţe restante Creanţe îndoielnice 7

8 Creanţe restante Creanţe îndoielnice 413 Efecte de primit de la clienţi 3556 Alţi debitori diverşi 418 Clienţi facturi de întocmit 378 Venituri de primit 419 Clienţi creditori 3566 Alţi creditori diverşi 421 Personal salarii datorate 3511 Personal salarii datorate 423 Personal ajutoare materiale datorate 3512 Personal ajutoare materiale datorate 424 Prime reprezentând participarea personalului la profit 3513 Prime reprezentând participarea personalului la profit 425 Avansuri acordate personalului 3514 Avansuri acordate personalului 426 Drepturi de personal neridicate 3515 Drepturi de personal neridicate 427 Reţineri din salarii datorate terţilor 3516 Reţineri din salarii datorate terţilor 428 Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul (B) 3519 Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul (B) 431 Asigurări sociale 3521 Asigurări sociale 4311 Contribuţia unităţii la asigurările sociale Contribuţia unităţii la asigurările sociale 4312 Contribuţia personalului la asigurările sociale Contribuţia personalului la asigurările sociale 4313 Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate 4314 Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate 437 Ajutor de şomaj 3522 Ajutor de şomaj 4371 Contribuţia unităţii la fondul de şomaj Contribuţia unităţii la fondul de şomaj 4372 Contribuţia personalului la fondul de şomaj Contribuţia personalului la fondul de şomaj 438 Alte datorii şi creanţe sociale 3526 Alte datorii şi creanţe sociale 4381 Alte datorii sociale Alte datorii sociale 4382 Alte creanţe sociale Alte creanţe sociale 441 Impozitul pe profit/venit 3531 Impozitul pe profit 442 Taxa pe valoarea adăugată 3532 Taxa pe valoarea adăugată 4423 TVA de plată TVA de plată 4424 TVA de recuperat TVA de recuperat 4426 TVA deductibilă TVA deductibilă 4427 TVA colectată TVA colectată 4428 TVA neexigibilă (B) TVA neexigibilă (B) 444 Impozitul pe venituri de natura salariilor 3533 Impozitul pe venituri de natura salariilor 445 Subvenţii 3534 Subvenţii 4451 Subvenţii guvernamentale Subvenţii guvernamentale 4452 Împrumuturi nerambursabile cu Împrumuturi nerambursabile cu caracter 8

9 caracter de subvenţii de subvenţii 4458 Alte sume primite cu caracter de subvenţii Alte sume primite cu caracter de subvenţii 446 Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 3536 Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 447 Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate 3538 Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate 448 Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului 3539 Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului 4481 Alte datorii faţă de bugetul statului Alte datorii faţă de bugetul statului 4482 Alte creanţe privind bugetul statului Alte creanţe privind bugetul statului 455 Sume datorate acţionarilor/asociaţilor 358 Împrumuturi primite de la acţionari şi alte împrumuturi 4551 Acţionari/asociaţi conturi curente 3581 Împrumuturi primite de la acţionari 4558 Acţionari/asociaţi dobânzi la conturi curente 3587 Datorii ataşate 456 Decontări cu acţionarii/asociaţii 508 Acţionari sau asociaţi (B) privind capitalul (B) 457 Dividende de plată 354 Dividende de plată 458 Decontări din operaţii de participaţie 357 Decontări din operaţiuni în asocieri în participaţie 4581 Decontări din operaţii în participaţie pasiv 3572 Datorii din operaţiuni în asocieri în participaţie 4582 Decontări din operaţii în participaţie activ 3571 Creanţe din operaţiuni în asocieri în participaţie 461 Debitori diverşi 355 Debitori diverşi 462 Creditori diverşi 356 Creditori diverşi 471 Cheltuieli înregistrate în avans 375 Cheltuieli înregistrate în avans 472 Venituri înregistrate în avans 376 Venituri înregistrate în avans 473 Decontări din operaţii în curs de clarificare (B) 481 Decontări între unitate şi subunităţi (B) 482 Decontări între subunităţi (B) 491 Ajustări pentru deprecierea creanţelor clienţi Valori de recuperat Alte sume datorate Valori de recuperat de la instituţii de credit Alte sume datorate instituţiilor de credit 341 Decontări intrabancare (B) Provizioane specifice de risc de credit Provizioane specifice de risc de dobândă 9

10 495 Ajustări pentru deprecierea creanţelor- decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii 496 Ajustări pentru deprecierea creanţelor- debitori diverşi 501 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate 505 Obligaţiuni emise şi răscumpărate 506 Obligaţiuni Alte titluri de plasament Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament 491 Provizioane pentru deprecierea părţilor deţinute în cadrul societăţilor comerciale legate, a titlurilor de participare şi a titlurilor activităţii de portofoliu 499 Provizioane pentru creanţe aferente valorilor imobilizate 399 Provizioane pentru creanţe din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil 3799 Alte conturi de regularizare (B) Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix Creanţe comerciale Credite de trezorerie Credite de consum Vânzări în rate Credite pentru import Credite pentru export Credite pentru finanţarea stocurilor Credite pentru echipamente Alte credite acordate clientelei Credite de pe o zi pe alta acordate instituţiilor financiare Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta Depozite la vedere la instituţii de credit Depozite la termen la instituţii de credit Credite de pe o zi pe alta acordate instituţiilor de credit Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta de la instituţii de credit Titluri primite în pensiune livrată Efecte publice şi valori asimilate Efecte publice şi valori asimilate Creanţe ataşate Creanţe ataşate Creanţe ataşate Creanţe ataşate Creanţe ataşate Creanţe ataşate 10

11 5091 Vărsăminte de efectuat pentru acţiunile deţinute la entităţile afiliate 5092 Vărsăminte de efectuat pentru alte investiţii pe termen scurt 5112 Cecuri de încasat Creanţe ataşate Creanţe ataşate Creanţe ataşate Creanţe ataşate Creanţe ataşate Creanţe ataşate Creanţe ataşate Creanţe ataşate 418 Vărsăminte de efectuat pentru părţi în societăţi comerciale legate, pentru titluri de participare şi pentru titluri ale activităţii de portofoliu 3036 Vărsăminte de efectuat privind titlurile de plasament Valori de recuperat Valori de recuperat de la instituţii de credit 5113 Efecte de încasat 261 Valori de recuperat 5121 Conturi la bănci în lei Conturi la bănci în valută Sume în curs de decontare Dobânzi de plătit Conturi curente la instituţii de credit (B) Depozite la vedere la instituţii de credit Depozite la termen la instituţii de credit Valori de recuperat Valori de recuperat de la instituţii de credit Datorii ataşate Datorii ataşate Datorii ataşate Datorii ataşate 5187 Dobânzi de încasat Creanţe ataşate 5191 Credite bancare pe termen scurt Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la instituţii de credit Împrumuturi la termen primite de la instituţii de credit Valori date în pensiune de pe o zi pe alta instituţiilor de credit Valori date în pensiune la termen instituţiilor de credit 5192 Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenţă Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la instituţii de credit Împrumuturi la termen primite de la instituţii de credit 11

12 Credite externe guvernamentale Credite externe garantate de stat Valori date în pensiune de pe o zi pe alta instituţiilor de credit Valori date în pensiune la termen instituţiilor de credit Împrumuturi de pe o zi pe alta de la instituţiile financiare Împrumuturi la termen de la instituţiile financiare Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la instituţii de credit Împrumuturi la termen primite de la instituţii de credit Împrumuturi de pe o zi pe alta de la instituţiile financiare Împrumuturi la termen de la instituţiile financiare Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la instituţii de credit Împrumuturi la termen primite de la instituţii de credit 5195 Credite externe garantate de bănci Împrumuturi de pe o zi pe alta de la instituţiile financiare Împrumuturi la termen de la instituţiile financiare Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la instituţii de credit Împrumuturi la termen primite de la instituţii de credit 5196 Credite de la trezoreria statului Credite interne garantate de stat Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la instituţii de credit Împrumuturi la termen primite de la instituţii de credit Împrumuturi de pe o zi pe alta de la instituţiile financiare Împrumuturi la termen de la instituţiile financiare Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la instituţii de credit Împrumuturi la termen primite de la instituţii de credit 5198 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt Datorii ataşate Datorii ataşate 12

13 2767 Datorii ataşate 5311 Casa în lei Casa Numerar în ATM-uri şi ASV-uri 5314 Casa în valută Casa Numerar în ATM-uri şi ASV-uri 532 Alte valori 367 Alte stocuri şi asimilate 5321 Timbre fiscale şi poştale 5322 Bilete de tratament şi odihnă 5323 Tichete şi bilete de călătorie 5328 Alte valori 541 Acreditive 2723 Depozite colaterale la instituţii de credit 542 Avansuri de trezorerie 3552 Debitori din avansuri spre decontare 591 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate 491 Provizioane pentru deprecierea părţilor deţinute în cadrul societăţilor comerciale legate, a titlurilor de participare şi a titlurilor activităţii de portofoliu 595 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate 596 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor 598 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate 602 Cheltuieli cu materialele consumabile 391 Provizioane pentru deprecierea titlurilor 6311 Cheltuieli cu materialele consumabile 6022 Cheltuieli privind combustibilul 6312 Cheltuieli privind combustibilii 6023 Cheltuieli privind materialele pentru 6317 Cheltuieli privind alte materiale ambalat 6024 Cheltuieli privind piesele de schimb 6313 Cheltuieli privind piesele de schimb 6028 Cheltuieli privind alte materiale consumabile 6317 Cheltuieli privind alte materiale 603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 632 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 604 Cheltuieli privind materialele 633 Cheltuieli privind alte stocuri nestocate 605 Cheltuieli privind energia şi apa 6342 Cheltuieli privind energia şi apa 611 Cheltuieli cu întreţinerea şi 6341 Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii reparaţiile 612 Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile Cheltuieli cu chiriile Cheltuieli cu redevenţele privind 13

14 concesiunile 613 Cheltuieli cu primele de asigurare Cheltuieli cu primele de asigurare 614 Cheltuieli cu studiile şi cercetările Alte cheltuieli 621 Cheltuieli cu colaboratorii 6344 Cheltuieli cu colaboratorii şi de intermediere 622 Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile 623 Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate 624 Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal 625 Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări 626 Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 6039 Comisioane 6344 Cheltuieli cu colaboratorii şi de intermediere Alte cheltuieli 635 Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate 6345 Cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări şi transportul personalului şi bunurilor 6343 Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 627 Cheltuieli cu serviciile bancare şi 689 Comisioane asimilate 628 Alte cheltuieli cu serviciile executate Alte cheltuieli de terţi 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 621 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 641 Cheltuieli cu salariile personalului Cheltuieli cu salariile personalului Cota parte din cheltuielile sediului social 642 Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaţilor 613 Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaţilor 645 Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială 612 Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială 6451 Contribuţia unităţii la asigurările 6121 Contribuţia unităţii la asigurările sociale sociale 6452 Contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj 6122 Contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj 6453 Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate 6123 Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate 6458 Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială 6127 Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială 654 Pierderi din creanţe şi debitori diverşi Pierderi din debitori diverşi Pierderi din creanţe nerecuperabile acoperite cu provizioane Pierderi din creanţe nerecuperabile neacoperite cu provizioane 658 Alte cheltuieli de exploatare 609 Alte cheltuieli de exploatare 14

15 649 Alte cheltuieli diverse de exploatare 6581 Despăgubiri, amenzi şi penalităţi 6491 Despăgubiri, amenzi şi penalităţi 6582 Donaţii şi subvenţii acordate Donaţii şi subvenţii acordate Cheltuieli privind sponsorizările 6583 Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital Pierderi din cedarea şi casarea imobilizărilor corporale Pierderi din cedarea şi casarea imobilizărilor necorporale 6588 Alte cheltuieli de exploatare 6497 Alte cheltuieli diverse de exploatare 663 Pierderi din creanţe legate de participaţii 6641 Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate 6642 Pierderi din investiţiile pe termen scurt cedate 645 Pierderi din cedarea părţilor în cadrul societăţilor comerciale legate, a titlurilor de participare şi a titlurilor activităţii de portofoliu Pierderi din cesiune Pierderi din cedarea părţilor în cadrul societăţilor comerciale legate, a titlurilor de participare şi a titlurilor activităţii de portofoliu Pierderi din reevaluări şi cesiune Pierderi din cesiunea titlurilor de plasament 665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 6061 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar aferente tranzacţiilor în valută 666 Cheltuieli privind dobânzile Dobânzi la conturile de factoring Dobânzi la împrumuturile primite de la instituţii financiare Dobânzi la valorile date în pensiune Alte cheltuieli cu dobânzile Dobânzi la titlurile date în pensiune livrată Dobânzi privind obligaţiunile Cheltuieli diverse privind operaţiunile cu titluri Dobânzi aferente datoriilor din operaţiuni de leasing financiar Cheltuieli privind datoriile subordonate la termen Cheltuieli privind datoriile subordonate pe durată nedeterminată Dobânzi la împrumuturile primite de la acţionari şi la alte împrumuturi Dobânzi la conturile curente Dobânzi la împrumuturile primite de la instituţii de credit Dobânzi la valorile date în pensiune instituţiilor de credit 15

16 684 Dobânzi privind alte sume datorate instituţiilor de credit 667 Cheltuieli privind sconturile acordate 6497 Alte cheltuieli diverse de exploatare 668 Alte cheltuieli financiare Comisioane Pierderi din reevaluări şi cesiune Comisioane Comisioane Comisioane Cheltuieli cu prestaţiile de servicii financiare Alte cheltuieli diverse de exploatare 671 Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor 6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele 6813 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor 6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante 6863 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare 671 Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare 651 Cheltuieli cu amortizările imobilizărilor necorporale 652 Cheltuieli cu amortizările imobilizărilor corporale 665 Cheltuieli cu provizioane Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea imobilizărilor Cheltuieli cu provizioane pentru creanţe aferente valorilor imobilizate Cheltuieli cu provizioane pentru creanţe din operaţiuni cu clientela, precum şi din operaţiuni între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea stocurilor Cheltuieli cu provizioane pentru creanţe din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse Cheltuieli cu provizioane privind deprecierea titlurilor de investiţii Cheltuieli cu provizioane pentru creanţe din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse Cheltuieli cu provizioanele pentru deprecierea părţilor deţinute în cadrul societăţilor comerciale legate, a titlurilor 16

17 6864 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante de participare şi a titlurilor activităţii de portofoliu Cheltuieli cu provizioane pentru operaţiunile de leasing financiar Cheltuieli cu provizioane pentru creanţe aferente valorilor imobilizate Cheltuieli cu provizioane pentru creanţe din operaţiuni cu clientela, precum şi din operaţiuni între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit Cheltuieli cu provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament Cheltuieli cu provizioane pentru creanţe din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse 6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor Alte cheltuieli privind datoriile constituite prin titluri 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 698 Cheltuieli cu impozitul pe venit şi cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus 699 Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar în elementele de mai sus 704 Venituri din lucrări executate şi servicii prestate 708 Venituri din prestaţiile de servicii financiare 747 Venituri accesorii 706 Venituri din redevenţe, locaţii de 7042 Venituri din chirii gestiune şi chirii 708 Venituri din activităţi diverse 7099 Venituri diverse de exploatare 721 Venituri din producţia de imobilizări 7494 Venituri din producţia de imobilizări necorporale 722 Venituri din producţia de imobilizări corporale 7411 Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri 7412 Venituri din subvenţii de exploatare pentru materii prime şi materiale consumabile 7413 Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli externe Venituri din subvenţii de exploatare aferente veniturilor din activitatea de exploatare Venituri din subvenţii de exploatare pentru materii prime şi materiale consumabile Venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 7414 Venituri din subvenţii de exploatare pentru plata personalului Venituri din subvenţii de exploatare pentru plata personalului 7415 Venituri din subvenţii de exploatare Venituri din subvenţii de exploatare 17

18 pentru asigurări şi protecţie socială 7416 Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare 7417 Venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri pentru asigurări şi protecţia socială Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare Venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 7418 Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare 754 Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi 767 Venituri din recuperări de creanţe amortizate 7581 Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi 7582 Venituri din donaţii şi subvenţii Venituri din donaţii primite 7583 Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 746 Venituri din cedarea şi casarea imobilizărilor corporale şi necorporale 7584 Venituri din subvenţii pentru investiţii 7492 Cota - parte din subvenţiile de investiţii trecută la venituri 7588 Alte venituri din exploatare Alte venituri diverse de exploatare 7611 Venituri din acţiuni deţinute la 7053 Dividende şi venituri asimilate entităţile afiliate 7613 Venituri din interese de participare 7053 Dividende şi venituri asimilate 762 Venituri din investiţii financiare pe termen scurt Venituri din titlurile de tranzacţie Dobânzi Dividende şi venituri asimilate Dividende şi venituri asimilate 763 Venituri din creanţe imobilizate Dobânzi de la creanţe comerciale şi credite acordate clientelei Dobânzi de la creditele la termen Dobânzi de la valorile primite în pensiune la termen Alte venituri din dobânzi Dobânzi din creanţe restante şi 18

19 îndoielnice Dobânzi de la titlurile primite în pensiune livrată Dobânzi aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice Dobânzi de la creditele subordonate la termen Dobânzi de la creditele subordonate pe durată nedeterminată Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice Dobânzi de la depozitele la termen Dobânzi de la depozitele colaterale Dobânzi de la creditele la termen Dobânzi de la valorile primite în pensiune la termen 7641 Venituri din imobilizări financiare cedate Venituri din cesiune Venituri din cedarea părţilor în cadrul societăţilor comerciale legate, a titlurilor de participare şi a titlurilor activităţii de portofoliu Venituri din titlurile de tranzacţie Venituri din cesiune 7642 Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate Venituri din diferenţe de curs valutar 7061 Venituri din diferenţe de curs valutar aferente tranzacţiilor în valută 766 Venituri din dobânzi 7021 Dobânzi de la creanţe comerciale şi credite acordate clientelei 7022 Dobânzi de la creditele acordate instituţiilor financiare 7023 Dobânzi de la valorile primite în pensiune 7024 Dobânzi de la conturile curente debitoare 7027 Alte venituri din dobânzi 7028 Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice 7031 Dobânzi de la titlurile primite în pensiune livrată Dobânzi Dobânzi 7036 Venituri din datorii constituite prin titluri 7037 Venituri diverse din operaţiunile cu titluri 19

20 7038 Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice 7041 Dobânzi aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar 7048 Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice 7051 Dobânzi de la creditele subordonate la termen 7052 Dobânzi de la creditele subordonate pe durată nedeterminată 7058 Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice Venituri din dobânzi aferente instrumentelor financiare derivate Dobânzi de la conturile curente Dobânzi de la depozitele constituite la instituţii de credit 783 Dobânzi de la creditele acordate instituţiilor de credit 784 Dobânzi de la valorile primite în pensiune de la instituţii de credit 785 Dobânzi privind valorile de recuperat de la instituţii de credit 767 Venituri din sconturi obţinute Alte venituri diverse de exploatare 768 Alte venituri financiare Venituri din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare Comisioane Venituri din titlurile de tranzacţie Comisioane Comisioane Comisioane Comisioane Comisioane Alte venituri diverse de exploatare Comisioane 771 Venituri din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare 7812 Venituri din provizioane 765 Venituri din provizioane 7813 Venituri din ajustări pentru 744 deprecierea imobilizărilor 7814 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizărilor Venituri din provizioane pentru creanţe aferente valorilor imobilizate 762 Venituri din provizioane pentru creanţe din operaţiuni cu clientela, precum şi din operaţiuni între instituţiile financiare 20

21 7863 Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare 7864 Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante Giruri şi garanţii acordate Alte angajamente acordate Giruri şi garanţii primite Alte angajamente primite Alte conturi în afara bilanţului nebancare şi instituţiile de credit Venituri din provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament Venituri din provizioane pentru deprecierea stocurilor Venituri din provizioane pentru creanţe din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse Venituri din provizioane pentru deprecierea titlurilor de investiţii Venituri din provizioane pentru creanţe din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse Venituri din provizioane pentru deprecierea părţilor deţinute în cadrul societăţilor comerciale legate, a titlurilor de participare şi a titlurilor activităţii de portofoliu Venituri din provizioane pentru operaţiunile de leasing financiar Venituri din provizioane pentru creanţe aferente valorilor imobilizate Venituri din provizioane pentru creanţe din operaţiuni cu clientela, precum şi din operaţiuni între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit Venituri din provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament Venituri din provizioane pentru creanţe din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii date instituţiilor de credit Garanţii date pentru clientelă Angajamente în favoarea instituţiilor de credit Angajamente în favoarea clientelei Angajamente date Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii primite de la instituţii de credit Garanţii primite de la clientelă Angajamente primite de la instituţii de credit Angajamente primite de la clientelă Angajamente primite 21

22 8031 Imobilizări corporale luate cu chirie 991 Bunuri luate cu chirie 8033 Valori materiale primite în păstrare 992 Valori primite în păstrare sau custodie sau custodie 8034 Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare 993 Creanţe scoase din activ, urmărite în continuare 8035 Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă 9985 Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă 8036 Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii 9989 Conturi diverse de evidenţă şi alte datorii asimilate 8037 Efecte scontate neajunse la scadenţă 9989 Conturi diverse de evidenţă 8038 Alte valori în afara bilanţului 998 Alte conturi de evidenţă 804 Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe 995 Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe 805 Dobânzi aferente contractelor de leasing şi altor contracte asimilate, neajunse la scadenţă 9989 Conturi diverse de evidenţă 22

BILANT 1998

BILANT 1998 JUDETUL ARAD FORMA DE PROPRIETATE 34 UNITATEA SIF Banat-Crisana ACTIVITATEA PREPONDERENTA ADRESA loc ARAD, sector (denumire grupa CAEN) str. Calea Victoriei, nr. 35A bl.,ap.,sc. COD GRUPĂ CAEN 6499 TELEFONUL

Mai mult

CAP 1

CAP 1 UNIVERSITATEA ŞTEFAN CEL MARE SUCEAVA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMCE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ SPECIALIZAREA: CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE CONTABILITATE BANCARA STUDENT 2018-2019 1 T E M Ă D

Mai mult

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anual

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anual Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii

Mai mult

Anexa A În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financia

Anexa A În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financia În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, vă comunicăm următoarele:

Mai mult

Tradeville - Date Financiare 2015

Tradeville - Date Financiare 2015 2018 1 TRADEVILLE SA Tip situatie financiara: VM Bucuresti, Sector 3 Forma de proprietate: 34 Calea Vitan, Nr. 6A, Bloc B, Tronson B, et. 3 Societati comerciale pe actiuni Numar din Registrul Comertului:

Mai mult

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în dome

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în dome Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private Având în vedere prevederile

Mai mult

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT ul fiscal: 437883 Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 500100/ 7700000 Buget local ct. 510100/

Mai mult

Bilant_2011.pdf

Bilant_2011.pdf S1002_A1.0.6 / 14.03.2012 Suma de control 4.969.178 Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala Tip situaţie financiară : BL Anul 2011 Entitatea SC APA

Mai mult

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date:

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date: 2019.05.10 18:17:28 EEST Reason: Document MFP Index

Mai mult

Microsoft Word - modif_reglem_contabile_dec2010.doc

Microsoft Word - modif_reglem_contabile_dec2010.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului

Mai mult

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000 Buget local ct. 5210100/ 7700000 la data

Mai mult

PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării con

PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării con PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate,

Mai mult

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit Anexa Modificări și completări ale anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare

Mai mult

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA AGHIRESU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULU

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA AGHIRESU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULU ul fiscal: 47374 Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 500100/ 7700000 Buget local ct. 510100/

Mai mult

Formularul 10 - lei - Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltui

Formularul 10 - lei - Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltui Formularul 10 - lei - Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd. 01.01.2008 31.12.2008 A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01 0 0 2.Cheltuieli

Mai mult

Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheat

Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheat Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară Sectorul

Mai mult

MECANICA CEAHLAU S.A. SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2

MECANICA CEAHLAU S.A. SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2 SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2844 DIN 2016 PENTRU APROBAREA REGLEMENTARILOR CONTABILE CONFORME CU STANDARDELE

Mai mult

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entită

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entită AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea

Mai mult

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI ASF :53 Instrucț

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI ASF :53 Instrucț AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI ASF 27.12.2014 16:53 Instrucțiunea nr. 1/10.03.2016 privind întocmirea și depunerea

Mai mult

BIL_1209SCL1.pdf

BIL_1209SCL1.pdf Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti Tip situatie financiara : BL F10 - pag. 1 Entitatea S.C. SOCEP S.A. Judet Sector Localitate Adresa Constanta Strada INCINTA PORT DANA 34 CONSTANTA Bloc

Mai mult

S.C. SINTOFARM S.A. CONTURI DE BILANT LA (Toate sumele sunt exprimate in RON) ANEXA 1 Cont Explicaţii Alte titluri de plasa

S.C. SINTOFARM S.A. CONTURI DE BILANT LA (Toate sumele sunt exprimate in RON) ANEXA 1 Cont Explicaţii Alte titluri de plasa 508 Alte titluri de plasam si creante asimilate Lichidităţi 51211 Conturi la banca in lei BCR 19 51212 Conturi la banca in lei MILLENNIUM 109.578 51213 Conturi la banca in lei Trezoreria 24 51 51214 Conturi

Mai mult

S1040_A1.0.0 / Versiuni Atenţie! Suma de control Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucures

S1040_A1.0.0 / Versiuni Atenţie! Suma de control Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucures S1040_A1.0.0 /01.02.2015 Versiuni Atenţie! Suma de control 23.306.374 Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala An Semestru Tip situaţie financiară :

Mai mult

Data / Ora / 15:02 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag

Data / Ora / 15:02 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag Pagina 1 din 15 Date de identificare DR. KOCHER SRL Telefon +40 21 2522120 Baicului 82a Fax +40 21 2527711 021784 Bucuresti Sector 2 E-mail info@drkocher.ro România WEB www.matriterie.ro Crefo Nr. 15354

Mai mult

Judet:CLUJ Unitatea administrativ-teritorială:comuna MIHAI VITEAZU Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULUI Cod rând TOTAL CA

Judet:CLUJ Unitatea administrativ-teritorială:comuna MIHAI VITEAZU Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULUI Cod rând TOTAL CA Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 500100/ 7700000 Buget local ct. 510100/ 7700000 Buget asigurări

Mai mult

Bilant VNC 6 luni 2012 cu CPP.pdf

Bilant VNC 6 luni 2012 cu CPP.pdf Formular 30 I. Date privind rezultatul inregistrat DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2012 unitati A B 1 2 F30 - pag. 1 Sume - lei - Unitati care au inregistrat profit 01 1 2.556.898 Unitati care au inregistrat

Mai mult

Judetul: 13--CONSTANTA Entitate: SC TURISM HOTELURI RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA Adresa: localitatea EFORIE NORD, str. BRIZEI, nr. 6, tel Numar

Judetul: 13--CONSTANTA Entitate: SC TURISM HOTELURI RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA Adresa: localitatea EFORIE NORD, str. BRIZEI, nr. 6, tel Numar Judetul: 13--CONSTANTA Entitate: SC TURISM HOTELURI RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA Adresa: localitatea EFORIE NORD, str. BRIZEI, nr. 6, tel. 741401 Numar din registrul comertului: J13/696/1991 Forma de proprietate:

Mai mult

I M O C R E D I T I F N S.A. Adresa sediului: str. Horea, nr.3/113, Cluj-Napoca, jud.cluj, cod postal Nr. Reg. Com. J12 / 2387 / 2003 C.U.I. RO

I M O C R E D I T I F N S.A. Adresa sediului: str. Horea, nr.3/113, Cluj-Napoca, jud.cluj, cod postal Nr. Reg. Com. J12 / 2387 / 2003 C.U.I. RO ANEXA Nr. 14 RAPORT SEMESTRIAL PENTRU SEMESTRUL 1 AL ANULUI 2018 Raportul semestrial conform: Legea nr. 24/2017 Data raportului: 07.08.2018 Denumirea societăţii comerciale: IMOCREDIT IFN S.A. Sediul social:

Mai mult

ORDIN Nr. 4160/2015 din 31 decembrie 2015 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLIC

ORDIN Nr. 4160/2015 din 31 decembrie 2015 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLIC ORDIN Nr. 4160/2015 din 31 decembrie 2015 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 21 din 12 ianuarie 2016

Mai mult

Microsoft Word - Situatii Financiare doc

Microsoft Word - Situatii Financiare doc Situatia Pozitiei Financiare lei Active Active Imobilizate Imobilizari corporale BS01 222.637.376 223.297.012 Terenuri si amenajari la terenuri BS02 94.981.552 94.970.923 Constructii BS03 102.260.014 101.423.262

Mai mult

Licenta 2016

Licenta 2016 Tematica la disciplina Contabilitate financiară pentru examenul de licență 2019 CONTABILITATE FINANCIARĂ Prof. univ. dr. Lucia Paliu Popa Târgu Jiu 2019 CUPRINS 1. Contabilitatea capitalurilor. 3 1.1.

Mai mult

Data / Ora / 14:22 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag

Data / Ora / 14:22 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag Pagina 1 din 16 Date de identificare AUTOMECANICA MEDIAŞ SRL Telefon +40 269 803646 Aurel Vlaicu 41 Fax +40 269 803606 551041 Medias Sibiu E-mail info@autm.ro România WEB www.autm.ro Crefo Nr. 471992 Nr.

Mai mult

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA Sediul/Adresa: TALMACIU, str. NICOLAE BA

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA Sediul/Adresa: TALMACIU, str. NICOLAE BA AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA Sediul/Adresa: TALMACIU, str. NICOLAE BALCESCU, nr. 24, jud. SIBIU Cod unic de înregistrare:

Mai mult

Microsoft Word - NOTE EXPLIC BILANT 2012 EMERGENT.doc

Microsoft Word - NOTE EXPLIC BILANT 2012 EMERGENT.doc SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU La data de 31 decembrie 2012 Sold la Cresteri Reduceri Sold la Element al capitalului propriu inceputul Total, din Prin Total, din sfarsitul Prin transfer perioadei

Mai mult

Anexa 1 BILANŢ la data de cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând A B C 1 2 A. ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE 02 X X 1. Acti

Anexa 1 BILANŢ la data de cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând A B C 1 2 A. ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE 02 X X 1. Acti Anexa 1 BILANŢ la data de 31.12.2013 cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând A. ACTIVE 01 ACTIVE NECURENTE 02 1. Active fixe necorporale 03 0 0 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 2. Instalaţii

Mai mult

IM OFIN ANCE Grupul Financiar IMOFINANCE SA Cluj IMOFINANCE SA RAPORT DE GESTIUNE 1

IM OFIN ANCE Grupul Financiar IMOFINANCE SA Cluj IMOFINANCE SA RAPORT DE GESTIUNE 1 IMOFINANCE SA RAPORT DE GESTIUNE 1 1. DATE GENERALE Infiintat in anul 2003, Grupul Financiar IMOFINANCE a adunat sub umbrela sa o serie intreaga de societati lucrative, care prin ofertele diverse ce le

Mai mult

Microsoft Word - NOTE EXPLIC rap sem emergent.doc

Microsoft Word - NOTE EXPLIC rap sem emergent.doc SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU La data de 30 iunie 2009 Sold la Cresteri Reduceri Sold la Element al capitalului propriu inceputul Total, din Prin Total, din sfarsitul Prin transfer perioadei

Mai mult

SIF MOLDOVA S.A. SITUAŢII FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2012 NEAUDITATE ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU LEGEA CONTABILITATII NR.82/1991 REPUBLICATA,INSTRUCT

SIF MOLDOVA S.A. SITUAŢII FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2012 NEAUDITATE ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU LEGEA CONTABILITATII NR.82/1991 REPUBLICATA,INSTRUCT SITUAŢII FINANCIARE NEAUDITATE ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU LEGEA CONTABILITATII NR.82/1991 REPUBLICATA,INSTRUCTIUNEA NR.5/2006 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE ORDINUL COMISIEI NAŢIONALE A VALORILOR

Mai mult

Microsoft Word - SIF OLTENIA 2011_FINAL

Microsoft Word - SIF OLTENIA 2011_FINAL SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE La data de 31 decembrie 2011 Întocmite în conformitate cu Ordinul C.N.V.M 13/2011 SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A SITUAŢII FINANCIARE 31 DECEMBRIE

Mai mult

Situatia Pozitiei Financiare la Referinta (RON) (RON) PERIOADA Rand IAS 1.10(a) Active Active Imobilizate IAS 1.5

Situatia Pozitiei Financiare la Referinta (RON) (RON) PERIOADA Rand IAS 1.10(a) Active Active Imobilizate IAS 1.5 Situatia Pozitiei Financiare la 31.03.2013 Referinta (RON) (RON) PERIOADA Rand IAS 1.10(a) 113 31.03.2013 01.01.2013 Active Active Imobilizate IAS 1.54(a) Imobilizari corporale BS01 40,748,081 41,024,258

Mai mult

Situatia Pozitiei Financiare Referinta (RON) (RON) (RON) La 31 Decembrie Nota Rand IAS 1.10(a) Active Active Imobilizate IAS 1.54(a

Situatia Pozitiei Financiare Referinta (RON) (RON) (RON) La 31 Decembrie Nota Rand IAS 1.10(a) Active Active Imobilizate IAS 1.54(a Situatia Pozitiei Financiare Referinta (RON) (RON) (RON) La 31 Decembrie Nota Rand IAS 1.10(a) 113 2012 2011 2010 Active Active Imobilizate IAS 1.54(a) Imobilizari corporale 15 BS01 41,024,258 40,500,520

Mai mult

Seminar 4 ID 2012

Seminar 4 ID 2012 CONTABILITATEA TREZORERIEI Noțiuni teoretice introductive Investiţii pe termen scurt În categoria invetițiilor pe termen scurt sunt incluse: acţiunile deţinute la entităţile afiliate (501), obligațiunile

Mai mult

JUDETUL

JUDETUL SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU La data de 31 decembrie 2014 Sold la Cresteri Reduceri Sold la Element al capitalului propriu inceputul Total, din Prin Total, din sfarsitul Prin transfer perioadei

Mai mult

SCD-Sit fin

SCD-Sit fin Societatea: Zentiva SA Situatii financiare neauditate, la data de 3.9.211 CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 3.9.211 No. rand 3.9.21 3.9.211 1 2 3 4 1. Cifra de afaceri neta (rd. 2 la 5) 1 21,499,944

Mai mult

BILANT 2005.xls

BILANT 2005.xls Nr. rând B I L A N T C O N T A B I L încheiat la 31 DECEMBRIE 2005 - lei - Sold la: Denumirea indicatorilor Cod începutul anului sfârsitul perioadei A C T I V A. ACTIVE FIXE, TERENURI SI OBIECTE DE INVENTAR

Mai mult

Am citit multe articole despre fotografierea iernii

Am citit multe articole despre fotografierea iernii NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE 31.12.2018 NOTA 1 PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE 1. ENTITATEA RAPORTOARE RoCredit IFN S.A. a fost înfiinţată în 31 Ianuarie 2007, în România prin

Mai mult

Anexa 4 Raportari CNVM, BVB la Raportarile periodice catre CNVM si BVB rapoarte saptamanale: situatia activului net (Anexa 16 din Reg.

Anexa 4 Raportari CNVM, BVB la Raportarile periodice catre CNVM si BVB rapoarte saptamanale: situatia activului net (Anexa 16 din Reg. Anexa 4 Raportari CNVM, BVB la 30.06. 2010 1. Raportarile periodice catre CNVM si BVB rapoarte saptamanale: situatia activului net (Anexa 16 din Reg. CNVM nr. 15/2004), intocmite si transmise BVB conform

Mai mult

SIF MOLDOVA S.A. SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE INTOCMITE LA 31 martie 2013 intocmite în conformitate cu Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mob

SIF MOLDOVA S.A. SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE INTOCMITE LA 31 martie 2013 intocmite în conformitate cu Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mob SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE INTOCMITE LA 31 martie 2013 intocmite în conformitate cu Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.13/03.02.2011 de aprobare a Regulamentului nr. 4/2011 privind

Mai mult

Microsoft Word - Raport Sem I 2010 conform reg.1 CNVM

Microsoft Word - Raport Sem I 2010 conform reg.1 CNVM RAPORTUL SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR. 1/2006 PENTRU SEMESTRUL I 2010 Data raportului: august 2010 Denumirea societăţii comerciale: S.C. Rolast S.A. Sediul

Mai mult

SC TRANSPORT LOCAL SA Târgu-Mureș, Bega, 2 J26/828/1995, RO DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUŢI ÎN BUGETUL DE VENITUL ŞI C

SC TRANSPORT LOCAL SA Târgu-Mureș, Bega, 2 J26/828/1995, RO DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUŢI ÎN BUGETUL DE VENITUL ŞI C SC TRANSPORT LOCAL SA Târgu-Mureș, Bega, 2 J26/828/1995, RO 1219301 DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUŢI ÎN BUGETUL DE VENITUL ŞI CHELTUIELI ŞI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA -

Mai mult

ROMANIAN COMMERCIAL BANK SA

ROMANIAN COMMERCIAL BANK SA BANCA TRANSILVANIA S.A. SITUATII FINANCIARE pentru exercitiul financiar incheiat la Intocmite in conformitate cu ORDINUL PRESEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL BANCII NATIONALE A ROMANIEI NR. 13/2008

Mai mult

SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: RON C.U.I. RO R.B. - P.J.R Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 415

SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: RON C.U.I. RO R.B. - P.J.R Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 415 SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: 611.079.770.2 RON C.U.I. RO 50 22 670 R.B. - P.J.R. - 12-019 - 18.02.1999 Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 4155 / 1993 Situatii Financiare Consolidate 31 Decembrie

Mai mult

SC TRANSPORT LOCAL SA Târgu-Mureș, Bega, 2 J26/828/1995, RO DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUŢI ÎN BUGETUL DE VENITURI ŞI

SC TRANSPORT LOCAL SA Târgu-Mureș, Bega, 2 J26/828/1995, RO DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUŢI ÎN BUGETUL DE VENITURI ŞI SC TRANSPORT LOCAL SA Târgu-Mureș, Bega, 2 J26/828/1995, RO 1219301 DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUŢI ÎN BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI - mii lei - Prevederi an precedent (N-1)

Mai mult

ISCIR Anexa 1 Nr. crt. cod 01 BILANT la data de DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A

ISCIR Anexa 1 Nr. crt. cod 01 BILANT la data de DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A ISCIR Anexa 1 Nr. crt. cod 01 BILANT la data de 31.12.2018 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X

Mai mult

PROIECT PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ NORMA pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul as

PROIECT PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ NORMA pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul as PROIECT PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ NORMA pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul asigurărilor În conformitate cu prevederile art. 2 alin.

Mai mult

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI Str.Paltinului nr,16 jud.prahova cod postal telefon 0244/ : fax 0244/3

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI Str.Paltinului nr,16 jud.prahova cod postal telefon 0244/ : fax 0244/3 CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI Str.Paltinului nr,16 jud.prahova cod postal 105500 telefon 0244/3210324:323886 fax 0244/320867 cod fiscal 688449 RO 25592900 cod CAEN 8559 BILANT

Mai mult

Microsoft Word - Proiect ordin site 2010.doc

Microsoft Word - Proiect ordin site 2010.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor

Mai mult

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 BILANT la data de 31.12.2018 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X X 3. Active

Mai mult

CF Seminar 13 - Contabilitatea capitalurilor 2

CF Seminar 13 - Contabilitatea capitalurilor 2 CONTABILITATEA REZULTATULUI, A PROVIZIOANELOR ȘI A ÎMPRUMUTURILOR ȘI DATORIILOR ASIMILATE Rezultatul exerciţiului (curent) şi reportat Rezultatul exerciţiului, din punct de vedere contabil, reprezintă

Mai mult

Anexe la HCL nr 25

Anexe la HCL nr 25 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE MUNICIPIUL TG SECUIESC Operatorul economic...sc GOSP - COM SRL... Sediul/Adresa...TG SECUIESC Str.Budai Nagy Antal 1... Cod unic de înregistrare...8510382...

Mai mult

BVC Anexa 2.xls

BVC Anexa 2.xls ANEXA Nr. 2 COMUNA BARASTI SC PRESTARI BARASTI SRL CIOCANESTI,STR.PRINCIPALA,NR.173 Cod unic de înregistrare 27293115... Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și

Mai mult

Nr. 258 / CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREŞTI BURSA DE VALORI BUCUREŞTI RAPORT CURENT Întocmit în conformitate cu Regula

Nr. 258 / CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREŞTI BURSA DE VALORI BUCUREŞTI RAPORT CURENT Întocmit în conformitate cu Regula Nr. 258 / 27.02.2019 CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREŞTI BURSA DE VALORI BUCUREŞTI RAPORT CURENT Întocmit în conformitate cu Regulamentul ASF nr.5 / 2018 privind emitenţii şi operaţiunile

Mai mult

S.C. ECO - SAL 2005 S.A. TARGOVISTE TARGOVISTE-CALEA DOMNEASCA NR. 171 A CUI / ATRIBUT FISCAL RO Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 115/ DETA

S.C. ECO - SAL 2005 S.A. TARGOVISTE TARGOVISTE-CALEA DOMNEASCA NR. 171 A CUI / ATRIBUT FISCAL RO Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 115/ DETA S.C. ECO - SAL 2005 S.A. TARGOVISTE TARGOVISTE-CALEA DOMNEASCA NR. 171 A CUI 17870232/ ATRIBUT FISCAL RO Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 115/30.03.2017 DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PREVAZUTI

Mai mult

Microsoft Word - Rezultate_Preliminare_2017_ro.doc

Microsoft Word - Rezultate_Preliminare_2017_ro.doc Catre Autoritatea de Supraveghere Financiara Bursa de Valori Bucuresti D a t a r a p o r t u l u i : 1 5. 0 2. 2 0 1 8 D e n u m i r e a s o c i e t a t i i : U Z T E L S. A. Sediul social: P l o i e s

Mai mult

Data primirii :11:26 Entitatea (Cod CUIIO) SITUAŢIILE FINANCIARE pentru perioada Eximdor SRL (Denumirea co

Data primirii :11:26 Entitatea (Cod CUIIO) SITUAŢIILE FINANCIARE pentru perioada Eximdor SRL (Denumirea co Data primirii.0.09 :: Entitatea 00 (Cod CUIIO) SITUAŢIILE FINANCIARE pentru perioada 0.0.08..08 Eximdor SRL (Denumirea completă) Anexe la SNC Prezentarea situaţiilor financiare Aprobat de Ministerul Finanţelor

Mai mult

CAPITOLUL XI

CAPITOLUL XI CAPITOLUL XI Lucrări contabile de închidere a exerciţiului financiar 11.1 Situaţiile financiare anuale întocmite de firmă: caracteristici şi componente Potrivit art. 27 aliniatul 4 din Legea contabilităţii

Mai mult

ORDIN Nr. 2493/2019 din 8 iulie 2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru mo

ORDIN Nr. 2493/2019 din 8 iulie 2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru mo ORDIN Nr. 2493/2019 din 8 iulie 2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor prevederi contabile EMITENT:

Mai mult

00. Raport trimestrul III total

00. Raport trimestrul III total SIF HOTELURI SA Pţa Emanuil Gojdu, nr.53, Bl. A10, Oradea, România Nr. Reg. Com. J05/126/1991; CUI RO56150 Tel. 0259-475271; Fax 0259-413939 E-mail: secretariat@sif-hoteluri.ro Nr. 183/14.11.2017 Raport

Mai mult

Microsoft Word - raport de gestiune trim III 2008.doc

Microsoft Word - raport de gestiune trim III 2008.doc RAPORT DE GESTIUNE al Consiliului de Administraţie al S.C. "BUCUR" S.A. privind activitatea desfăşurată la 30.09.2008 S.C. "BUCUR" S.A., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/392/1991, CIF:

Mai mult

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN COD INDICATORI BILANT DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL ANULUI SOLD LA SFARSITUL ANULUI 01003 1.Active fixe necorporale 0 6000 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 0 0 01004 2.Instalatii tehnice,

Mai mult

Microsoft Word - omfp916.doc

Microsoft Word - omfp916.doc ORDIN Nr. 916/2016 din 21 iunie 2016 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR.

Mai mult

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TARGOVISTE Anexa 2 S.C. MUNICIPAL SECURITY S.R.L. TARGOVISTE, B-DUL INDEPENDENTEI, NR.2 Cod unic de înregistrare RO

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TARGOVISTE Anexa 2 S.C. MUNICIPAL SECURITY S.R.L. TARGOVISTE, B-DUL INDEPENDENTEI, NR.2 Cod unic de înregistrare RO CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TARGOVISTE Anexa 2 S.C. MUNICIPAL SECURITY S.R.L. TARGOVISTE, B-DUL INDEPENDENTEI, NR.2 Cod unic de înregistrare RO 27488656 DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI

Mai mult

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 Bilant contabil la data de 31.03.2011 (Anexa 1 la normele metodologice) BILANŢ la data de 31.03.2011 cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului Sold la sfârşitul perioadei

Mai mult

Microsoft Word - structura_S1014_OL_an_2013.doc

Microsoft Word - structura_S1014_OL_an_2013.doc Structura fişier XML pentru S1014 - bilant ONG-uri (OL) (OL UniversalCode=S1014) Formulare F10(56,2), F20(77,3), F21(Nota3), F25(Nota1.1), F26(Nota1.2) Data modif. Cod formula Elemente/ atribute Denumire

Mai mult

1. SITUATII FINANCIARE SITUATIA POZITIEI FINANCIARE 31 DECEMBRIE 2018 Lei 31 MARTIE 2019 ACTIVE Active imobilizate Imobilizari necorp

1. SITUATII FINANCIARE SITUATIA POZITIEI FINANCIARE 31 DECEMBRIE 2018 Lei 31 MARTIE 2019 ACTIVE Active imobilizate Imobilizari necorp 1. SITUATII FINANCIARE - 31.03.2019 1.1.SITUATIA POZITIEI FINANCIARE 31 DECEMBRIE 2018 Lei 31 MARTIE 2019 ACTIVE Active imobilizate Imobilizari necorporale 462.860 462.291 Imobilizari corporale 60.710.201

Mai mult

AUTORITATEA ADMIN.PUBLICE LOCALE-MUNICIPIUL BUZAU Anexa Nr. 2 Operatorul economic - PIETE TARGURI SI OBOARE SA la Hotararea Consiliului Local Sediul/A

AUTORITATEA ADMIN.PUBLICE LOCALE-MUNICIPIUL BUZAU Anexa Nr. 2 Operatorul economic - PIETE TARGURI SI OBOARE SA la Hotararea Consiliului Local Sediul/A AUTORITATEA ADMIN.PUBLICE LOCALE-MUNICIPIUL BUZAU Anexa Nr. 2 Operatorul economic - PIETE TARGURI SI OBOARE SA la Hotararea Consiliului Local Sediul/Adresa BUZAU,STR INDEPENDENTEI NR 11 nr... Cod unic

Mai mult

03_Anexa 1 la Hotarare_Bilant_Eco Sepsi_2018.pdf

03_Anexa 1 la Hotarare_Bilant_Eco Sepsi_2018.pdf S1014_A1.0.0 /120.02.2019 (S1014) Suma de control 4.100 Bifati numai dacă este cazul : CAR unitati militare CAR salariati infiintate potrivit Legii 122/1996 PJ fara scop patrimonial de utilitate publica

Mai mult

Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala GIE - grupuri de interes economic Activ net mai mic de 1/

Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala GIE - grupuri de interes economic Activ net mai mic de 1/ Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala GIE - grupuri de interes economic Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris S1002_A1.0.0 26.02.2019

Mai mult

CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE RECAPITULARE Conturile utilizate pentru elementele din bilanţ au următorul mod de funcţionare: A Bilanţ INIŢIAL P element de A X0 element de P Y0 D Contul elem de A C D Contul elem de P C Э iniţiale X0

Mai mult

Microsoft Word - CF Seminare 4 5 Rezolvari.doc

Microsoft Word - CF Seminare 4 5 Rezolvari.doc 2. Contabilitatea imobilizărilor 2.1 Contabilitatea imobilizărilor corporale 1. (A se vedea documentele justificative din suportul pentru seminarul 4) R1. Înregistrarea facturii de cumpărare a maşinii

Mai mult

Calea Rahovei Sector 5 Bucuresti Telefon : (021) Fax: (021)

Calea Rahovei Sector 5 Bucuresti Telefon : (021) Fax: (021) Raport financiar trimestrial, conform art. 227 din legea 297/2004 Data raport: 14.11.2013 Denumirea entitatii: S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. Adresa: CALEA RAHOVEI NR. 266-268, SECTOR 5, BUCURESTI Telefon:

Mai mult

SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr ORADEA - ROMANIA Tel: Tel: Fax: sinteza. ro

SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr ORADEA - ROMANIA Tel: Tel: Fax: sinteza. ro SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr. 35 410605 ORADEA - ROMANIA Tel: 0259 456 116 Tel: 0259 444 969 Fax: 0259 462 224 e-mail: sinteza@ sinteza. ro www.sinteza.ro C.U.I.: R0 67329 Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991

Mai mult

Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societăţilor din domeniul asigurărilor - proiect - În conformi

Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societăţilor din domeniul asigurărilor - proiect - În conformi Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societăţilor din domeniul asigurărilor - proiect - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art.

Mai mult

Raportul semestrial conform Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitenții de instrumentele financiare si operațiuni de piață Pentru exercițiul financia

Raportul semestrial conform Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitenții de instrumentele financiare si operațiuni de piață Pentru exercițiul financia Raportul semestrial conform Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitenții de instrumentele financiare si operațiuni de piață Pentru exercițiul financiar 01.01.2018-30.06.2018 Data raportului 29 August 2018

Mai mult

BRD Groupe Société Générale S.A. Sumarul la nivel consolidat si individual al situatiei pozitiei financiare si al situatiei profitului sau pierderii

BRD Groupe Société Générale S.A. Sumarul la nivel consolidat si individual al situatiei pozitiei financiare si al situatiei profitului sau pierderii Sumarul la nivel consolidat si individual al situatiei pozitiei financiare si al situatiei profitului sau pierderii SITUATIA LA NIVEL CONSOLIDAT A POZITIEI FINANCIARE 31 decembrie 2017 Memo IFRS 9 sold

Mai mult

C.U.I.: R Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991 SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr ORADEA - ROMANIA Tel: Tel: Fax

C.U.I.: R Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991 SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr ORADEA - ROMANIA Tel: Tel: Fax C.U.I.: R0 67329 Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991 SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr. 35 410605 ORADEA - ROMANIA Tel: 0259 456 116 Tel: 0259 444 969 Fax: 0259 462 224 e-mail: sinteza@ sinteza. ro www.sinteza.ro

Mai mult

Anexa Ordin 14_2012

Anexa Ordin 14_2012 ANEXA SISTEMUL de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a societăților din domeniul asigurărilor Capitolul I A. Norme metodologice privind întocmirea și depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2012

Mai mult

01BILANT CENTRALIZAT SEPT.xls

01BILANT CENTRALIZAT SEPT.xls PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA Anexa 1 BILANŢ CENTRALIZAT 30 SEPTEMBRIE 2011 cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod Sold la începutul rân anului d A B C 1 2 A. ACTIVE 01 ACTIVE NECURENTE 02

Mai mult

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. CARPATMONTANA SERV S.A. pe anul 2015 Consiliul

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. CARPATMONTANA SERV S.A. pe anul 2015 Consiliul CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. CARPATMONTANA SERV S.A. pe anul 2015 Consiliul Judeţean Dâmboviţa: Analizând proiectul de hotărâre

Mai mult

A.J.O.F.M. GALATI BILANT la data de 31,12,2017 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul

A.J.O.F.M. GALATI BILANT la data de 31,12,2017 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul A.J.O.F.M. GALATI BILANT la data de 31,12,2017 Anea 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 A ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE

Mai mult

Microsoft Word - CF seminar Contabilitatea capitalurilor Rezolvari

Microsoft Word - CF seminar Contabilitatea capitalurilor Rezolvari CONTABILITATEA CAPITALULUI SOCIAL, A PRIMELOR DE CAPITAL, A REZERVELOR ȘI A ACȚIUNILOR PROPRII Capitalurile proprii reprezintă interesul rezidual al acţionarilor sau asociaţilor în activele unei entităţi

Mai mult

Microsoft Word - FS_NoteExpl.doc

Microsoft Word - FS_NoteExpl.doc S.C. SOCEP S.A. CONSTANTA NOTE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ÎNTOCMITE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31.12.2010 1. UNITATEA RAPORTOARE Situaţiile financiare sunt prezentate de societatea comercială SOCEP

Mai mult

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I S.A. SEMESTRUL

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I S.A. SEMESTRUL RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I S.A. SEMESTRUL 1-2018 CUPRINS 1. Informaţii generale... 3 2. Informații asupra dezvoltării previzibile a societății... 6 3. Evenimente ulterioare datei

Mai mult

ANEXA nr. 1 2 : Dezvoltarea conturilor sintetice in conturi analitice in scop de raportare a Balantei de verificare la Ministerul Finantelor Publice (

ANEXA nr. 1 2 : Dezvoltarea conturilor sintetice in conturi analitice in scop de raportare a Balantei de verificare la Ministerul Finantelor Publice ( NEX nr. 1 2 : Dezvoltarea conturilor sintetice in conturi analitice in scop de raportare a Balantei de verificare la Ministerul Finantelor ublice (- nexa nr. 2) CLS GRU CONT SINTETIC gr. I, gr. II si gr.

Mai mult

JUDETUL _41 FORMA DE PROPRIETATE 34 DENUMIREA INSTITUTIEI: BRD GROUPE SOCIETE GENERALE ACTIVITATEA (se va inscrie activitatea ADRESA LOC: BUCURESTI, s

JUDETUL _41 FORMA DE PROPRIETATE 34 DENUMIREA INSTITUTIEI: BRD GROUPE SOCIETE GENERALE ACTIVITATEA (se va inscrie activitatea ADRESA LOC: BUCURESTI, s JUDETUL _41 FORMA DE PROPRIETATE 34 DENUMIREA INSTITUTIEI: BRD GROUPE SOCIETE GENERALE ACTIVITATEA (se va inscrie activitatea ADRESA LOC: BUCURESTI, sector 1 preponderenta) ALTE ACTIVITATI DE INTERMEDIERE

Mai mult

Data / Ora / 14:52 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag

Data / Ora / 14:52 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag Pagina 1 din 19 Date de identificare AVICOLA BUZAU SA Telefon +40 238 710416 +40 238 710414 Dn 2b Km 9+270 Km 9+527 Fax +40 238 710271/ +40 238 710516 0 Buzau Buzau România Crefo Nr. 13368 Nr. de inregistrare

Mai mult

Microsoft Word - 04 BC_S4_V9

Microsoft Word - 04 BC_S4_V9 Page: 1 /17 BAZELE CONTABILITĂŢII SEMINAR 4 DATORII, PROVIZIOANE, PASIVE DE REGULARIZARE, CAPITAL PROPRIU SERIA 1 / SERIA 4 Alin Ienciu / Vasile Cardoş / Victor Muller Nicoleta Ienciu / Beattrice Vladu

Mai mult

FD_CIG_II_01_Contabilitate financiara curenta

FD_CIG_II_01_Contabilitate financiara curenta FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de studii 1.6.Programul de studii/calificarea Universitatea

Mai mult