EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. Oradea, Piața Unirii nr.1, camera 133 J05/2814/2008 C.U.I. RO Capitalul social subscris și vărsat: Lei H

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. Oradea, Piața Unirii nr.1, camera 133 J05/2814/2008 C.U.I. RO Capitalul social subscris și vărsat: Lei H"

Transcriere

1 EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. Oradea, Piața Unirii nr.1, camera 133 J05/2814/2008 C.U.I. RO Capitalul social subscris și vărsat: Lei HOTĂRÂREA NR.1 din Având în vedere Hotărârea nr.636/ prin care Consiliul Local al Municipiului Oradea a aprobat Raportul de evaluare întocmit la data de de către evaluatorul autorizat ANEVAR Buda Anca Livia pentru stabilirea valorii de piață și a valorii de investiție a terenului situat în Municipiul Oradea, strada Uzinelor, în suprafață de m.p., identificat cu număr cadastral , înscris în C.F. nr Oradea, în vederea aducerii imobilului ca aport la capitalul social al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., precum și majorarea capitalului social al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. prin aducerea ca aport în natură de către Municipiul Oradea a terenului în suprafață de m.p., cu emiterea unui număr de acțiuni, Ținând cont de Hotărârea nr.787/ pentru modificarea H.C.L.nr.362/ privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL prin aportul în numerar al asociatului unic Municipiul Oradea cu suma de Lei, hotărâre prin care Consiliul Local al Municipiului Oradea a aprobat modificarea Articolului 1 din Hotărârea nr.362/2012 în sensul aprobării majorării capitalului social al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. cu aportul în numerar al Municipiului Oradea în valoare de Lei și emiterea unui număr de 93 acțiuni, Luând în considerare Hotărârea nr.26/ prin care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat modificarea Articolului 1, alineatele (1) și (2) din Hotărârea nr.17/ a Adunării Generale a Asociaților în sensul aprobării majorării capitalului social al S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. prin aducerea de către acționarul majoritar Municipiul Oradea a aportului în numerar în valoare de Lei, cu emiterea unui număr de 93 acțiuni, Având în vedere Hotărârea nr.27/ prin care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat Raportul de Evaluare și Sinteza evaluării aportului în natură al acționarului majoritar Municipiul Oradea, întocmite la data de de către expertul evaluator Buda Anca Livia, precum și Hotărârea nr.28/ prin care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat majorarea capitalului social al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. prin aducerea, din partea acționarului majoritar Municipiul Oradea, a aportului în natură reprezentat de terenul în suprafață de m.p. identificat cu număr cadastral , înscris în C.F.nr Oradea, deținut în proprietate de către Municipiul Oradea, cu emiterea unui număr de 1431 (unamiepatrusutetreizecișiuna) acțiuni cu o valoare nominală de 3.208,42 Lei fiecare, Ținând cont de Hotărârea nr.34/ prin care Consiliul Local al Municipiului Oradea a aprobat majorarea capitalului social al S.C.EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. de la valoarea de Lei la valoarea de Lei, prin majorarea numărului de acțiuni de la 1624,03 acțiuni la 1625 acțiuni și creșterea valorii nominale a acțiunilor de la 3.208,42 Lei/acțiune la Lei/acțiune, în schimbul vărsării de către Municipiul Oradea a aportului în numerar în valoare de Lei și de către Administrația Domeniului Public S.A. Oradea a aportului în numerar în valoare de 3 Lei, Ținând cont de Hotărârea nr.1/ prin care AGEA a ADMINISTRAȚIEI DOMENIULUI PUBLIC ORADEA S.A. a aprobat majorarea capitalului social al S.C.EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. de la valoarea de Lei la valoarea de Lei, prin majorarea numărului de acțiuni de la 1624,03 acțiuni la 1625 acțiuni și creșterea valorii nominale a acțiunilor de la 1

2 3.208,42 Lei/acțiune la Lei/acțiune, în schimbul vărsării de către Municipiul Oradea a aportului în numerar în valoare de Lei și de către Administrația Domeniului Public S.A. Oradea a aportului în numerar în valoare de 3 Lei, În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.E.A. din data de , ora 14,00, Având în vedere Hotărârea nr.382/ privind mandatarea a cinci consilieri locali pentru a reprezenta Consiliul Local și a adopta hotărâri în toate domeniile care cad în competența asociatului unic Municipiul Oradea la S.C. EUROBUSINESS PARC SRL, modificată prin Hotărârea nr.421/ , În temeiul art.113, al art. 121 și al art.210 din Legea nr.31/1990 a societăților, precum și în temeiul art.2013 și urm. din Noul Cod Civil, În baza art.8, punctul 8.4. și a art.11 din Actul Constitutiv al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR, legal și statutar convocată și întrunită la data de , ora 14,00, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de 100 (unasută) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 100% din capitalul social, următoarele: A HOTĂRÂT Art.1 Aprobarea majorării capitalului social al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. de la valoarea de Lei la valoarea de Lei, prin majorarea numărului de acțiuni de la 1624,03 acțiuni la 1625 acțiuni și creșterea valorii nominale a acțiunilor de la 3.208,42 Lei/acțiune la Lei/acțiune, în schimbul vărsării de către Municipiul Oradea a aportului în numerar în valoare de Lei și de către Administrația Domeniului Public S.A. Oradea a aportului în numerar în valoare de 3 Lei; În urma înregistrării în evidențele contabile ale EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. a aporturilor în numerar, capitalul social al Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. este în valoare totală de (cincimilioanedouăsutepaisprezecemiișasesutedouăzecișicinci) Lei, din care Lei reprezentând aport în natură și Lei reprezentând aport în numerar; 1.1. În urma majorării capitalului social al Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. prin emiterea de noi acțiuni și majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul vărsării aporturilor în numerar de către cei doi acționari, capitalul social al Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. în valoare totală de Lei, integral subscris și vărsat, este divizat în 1625 (unamieșasesutedouăzecișicinci) acțiuni emise în formă dematerializată, numerotate de la 1 la 1625 inclusiv, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de (treimiidouăsutenouă) Lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social; 1.2. Structura acționariatului Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. și participarea acționarilor la beneficii și pierderi sunt următoarele: a) MUNICIPIUL ORADEA, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Oradea, deține 1620 (unamieșasesutedouăzeci) acțiuni, numerotate de la 1 la 1620 inclusiv, cu o valoare nominală totală de (cincimilioaneunasutănouăzecișioptmiicincisuteoptzeci) Lei, din care Lei aport în numerar și Lei aport în natură reprezentat de terenul în suprafață de m.p. (identificat cu număr cadastral și înscris în Cartea Funciară nr Oradea) și de terenul în suprafață de m.p. (identificat cu număr cadastral și înscris în Cartea Funciară nr Oradea), reprezentând 99,69% din capitalul social al Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și pierderi; b) Societatea ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. Oradea deține 5 (cinci) acțiuni numerotate de la 1621 la 1625 inclusiv, cu o valoare nominală totală de

3 (șaisprezecemiipatruzecișicinci) Lei, din care Lei aport în numerar reprezentând 0,31% din capitalul social al Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și pierderi. Art.2 Aprobarea modificării art.1 Denumirea Societății Comerciale, a art.2 Forma juridică a Societății, a art.3 Sediul social al Societății, a art.4 Durata Societății, a art.5 Scopul Societății, a art.6 Obiectul de activitate al Societății, a art.7 Capitalul social, a art.7¹ - Acțiunile.Dreptul acționarilor de a fi informați, a art.7² - Transferul acțiunilor, a art.7³ - Majorarea sau reducerea capitalului social, a art.8 Adunarea Generală a Acționarilor. Prerogative.Atribuții.Funcții, a art.11 - Cvorum și drepturi de vot în Adunările Generale ale Acționarilor, a art.12 Organizarea Consiliului de Administrație, a art.13 Atribuțiile Consiliului de Administrație și delegarea conducerii Societății directorilor, a art.14 Directorul General, a art.15 Auditorul Financiar și a art.26 Dispoziții finale, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. Art.3 Adoptarea Actului Constitutiv actualizat al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., modificat conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. Art.4 Împuternicirea doamnei Delia Ungur, în calitate de Director General, și a doamnei Mihaela Pop-Coț, în calitate de consilier juridic, în vederea efectuării tuturor demersurilor legale necesare înregistrării în Registrul Comerțului a modificărilor intervenite în Actul Constitutiv al Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. (modificat și actualizat). Art.5 Împuternicirea Consiliului de Administrație al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri. Mandatarii Acționarilor: - MIHAI MANEA - OCTAVIAN DAN - ION IULIUS DELOREAN - LIVIU ANDRICA Președintele Consiliului de Administrație: - FLORIAN PANTEA Hotărârea nr. 01/ a AGEA a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 3

4 4

5 EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. Oradea, Piața Unirii nr.1, camera 133 J05/2814/2008 C.U.I. RO Capitalul social subscris și vărsat: Lei HOTĂRÂREA NR.2 din Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.596/ privind asocierea S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL cu Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Bihor în vederea constituirii unei societăți comerciale care va avea ca scop administrarea parcurilor industriale, Având în vedere Hotărârea nr.330/2013 prin care Asociatul Județul Bihor prin Consiliul Județean Bihor a aprobat majorarea capitalului social al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR SRL, precum și Hotărârea nr.269/ prin care Asociatul Județul Bihor prin Consiliul Județean Bihor și-a desemnat un reprezentant în Adunarea Generală a Asociaților PARCURI INDUSTRIALE BIHOR SRL, În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.E.A. din data de , ora 14,00, Având în vedere Hotărârea nr.382/ privind mandatarea a cinci consilieri locali pentru a reprezenta Consiliul Local și a adopta hotărâri în toate domeniile care cad în competența asociatului unic Municipiul Oradea la S.C. EUROBUSINESS PARC SRL, modificată prin Hotărârea nr.421/ , În temeiul art.113 și al art. 121 din Legea nr.31/1990 a societăților, precum și în temeiul art.2013 și urm. din Noul Cod Civil, În baza art.8, punctul 8.4. și a art.11 din Actul Constitutiv al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR, legal și statutar convocată și întrunită la data de , ora 14,00, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de 100 (unasută) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 100% din capitalul social, următoarele: A HOTĂRÂT Art.1 Aprobarea majorării capitalului social al PARCURI INDUSTRIALE BIHOR SRL de la valoarea de Lei la valoarea de Lei, prin emiterea a (zecemii) părți sociale, în schimbul vărsării de către Județul Bihor - prin Consiliul Județean Bihor a aportului în numerar în valoare de Lei În urma majorării capitalului social al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR SRL, capitalul social al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR SRL este în valoare totală de Lei Lei, integral subscris și vărsat, fiind divizat în (zecemiiunasutăcinci) părți sociale indivizibile cu o valoare de 100 (unasută) Lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social; 1.2. Aportul fiecărui asociat la capitalul social în valoare totală de Lei este următorul: a) JUDEȚUL BIHOR, prin Consiliul Județean Bihor, deţine (zecemiiunasută) părţi sociale în valoare totală de Lei reprezentând 99,95 % din capitalul social; 1

6 b) Societatea EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. deţine 5 (cinci) părți sociale în valoare totală de 500 Lei reprezentând 0,05 % din capitalul social. Art.2 Aprobarea modificărilor aduse Actului Constitutiv al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR SRL, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. Art.3 Adoptarea Actului Constitutiv actualizat al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR SRL, modificat conform Anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. Art.4 Împuternicirea doamnei Delia Ungur, în calitate de Director General, în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR SRL, în numele asociatului fondator EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., precum și în vederea reprezentării EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. în toate demersurile legale necesare înregistrării în Registrul Comerțului a modificărilor intervenite în Actul Constitutiv al Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR SRL (modificat și actualizat). Art.5 Împuternicirea Consiliului de Administrație al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri. Mandatarii Acționarilor: - MIHAI MANEA - OCTAVIAN DAN - ION IULIUS DELOREAN - LIVIU ANDRICA Președintele Consiliului de Administrație: - FLORIAN PANTEA Hotărârea nr. 02/ a AGEA a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 2

7 3

8 EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. Oradea, Piața Unirii nr.1, camera 133 J05/2814/2008 C.U.I. RO Capitalul social subscris și vărsat: Lei HOTĂRÂREA NR.3 din Luând în considerare Adresa nr.47975/ , prin care FAIST MEKATRONIC SRL a solicitat Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. anularea facturilor de penalități pentru plata cu întârziere a taxei de administrare și a redevenței cuvenite Societății-Administrator, Ținând cont de faptul că încă din anul 2011 FAIST MEKATRONIC SRL a finalizat integral proiectul investițional asumat, depășind, în prezent, atât valoarea investiției, cât și numărul locurilor de muncă nou create (asumate inițial), Având în vedere Hotărârea nr.445/ a Consiliului Local al Municipiului Oradea privind darea acordului de principiu pentru realizarea de către investitorul FAIST MEKATRONIC SRL a unor lucrări de infrastructură în Parcul Industrial necesare asigurării condițiilor pentru demararea activității societății, precum și prevederile Contractului de concesiune nr.21/ , Ținând cont de Hotărârea nr.382/ privind mandatarea a cinci consilieri locali pentru a reprezenta Consiliul Local și a adopta hotărâri în toate domeniile care cad în competența asociatului unic Municipiul Oradea la S.C. EUROBUSINESS PARC SRL, modificată prin Hotărârea nr.421/ , În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.E.A. din data de , ora 14,00, În temeiul art.113 și al art. 121 din Legea nr.31/1990 a societăților, precum și în temeiul art.2013 și urm. din Noul Cod Civil, În baza art.8, punctul 8.4. și a art.11 din Actul Constitutiv al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR, legal și statutar convocată și întrunită la data de , ora 14,00, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de 100 (unasută) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 100% din capitalul social, următoarele: A HOTĂRÂT Art.1 Aprobarea scutirii de la plata penalităților de întârziere în valoare totală de ,15 Lei, înregistrate de către FAIST MEKATRONIC SRL ca urmare a neachitării redevenței și a taxei de administrare datorate Societății-Administrator EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. 1

9 Art.2 Împuternicirea Consiliului de Administrație al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri. Mandatarii Acționarilor: - MIHAI MANEA - OCTAVIAN DAN - ION IULIUS DELOREAN - LIVIU ANDRICA Președintele Consiliului de Administrație: - FLORIAN PANTEA Hotărârea nr. 03/ a AGEA a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 2

10 3

11 EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. Oradea, Piața Unirii nr.1, camera 133 J05/2814/2008 C.U.I. RO Capitalul social subscris și vărsat: Lei HOTĂRÂREA NR.10 din Ținând cont de dispozițiile Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, Având în vedere Hotărârea nr.25/2009 privind aprobarea Regulamentului de Funcționare a Parcului Industrial I (modificată prin Hotărârea nr.511/ ), precum și de Hotărârea nr.418/2012 privind aprobarea Regulamentului de Funcționare a Parcului Industrial II (modificată prin Hotărârea nr.512/ ), Ținând cont de Hotărârea nr.23/ adoptată de către Adunarea Generală a Asociaților Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA Srl, Având în vedere Hotărârea nr.382/ privind mandatarea a cinci consilieri locali pentru a reprezenta Consiliul Local și a adopta hotărâri în toate domeniile care cad în competența asociatului unic Municipiul Oradea la S.C. EUROBUSINESS PARC SRL, modificată prin Hotărârea nr.421/ , În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.O.A. din data de , ora 15,00, În temeiul art.111 și al art. 121 din Legea nr.31/1990 a societăților, precum și în temeiul art.2013 și urm. din Noul Cod Civil, În baza art.8, punctul 8.3. și a art.11 din Actul Constitutiv al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, legal și statutar convocată și întrunită la data de , ora 15,00, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de 100 (unasută) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 100% din capitalul social, următoarele: A HOTĂRÂT Art.1 Aprobarea modificării Anexelor 1-4 la Hotărârea nr.23/2013 reprezentând conținutul documentației-cadru (a caietului de sarcini) în vederea atribuirii, prin licitație deschisă, a parcelelor (unităților) disponibile în Parcurile Industriale Eurobusiness I și II, conform Anexelor 1,2,3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta Hotărâre. 1

12 Art.2 Aprobarea modificării Anexelor 5 și 6 la Hotărârea nr.23/2013 reprezentând conținutul contractelor de administrare și de prestări servicii conexe care vor fi semnate cu ofertanții câștigători în vederea cesionării oneroase a dreptului de folosință asupra parcelelor (unităților) disponibile Parcurile Industriale Eurobusiness I și II, în forma prevăzută în Anexele 5 și 6 care fac parte integrantă din prezenta Hotărâre. Art.3 Împuternicirea Consiliului de Administrație al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri. Mandatarii Acționarilor: - MIHAI MANEA - OCTAVIAN DAN - ION IULIUS DELOREAN - LIVIU ANDRICA Președintele Consiliului de Administrație: - FLORIAN PANTEA Hotărârea nr. 10/ a AGOA a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 2

13 3

14 EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. Oradea, Piața Unirii nr.1, camera 133 J05/2814/2008 C.U.I. RO Capitalul social subscris și vărsat: Lei HOTĂRÂREA NR.11 din Ținând cont de dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Având în vedere Hotărârea nr.18/ a Adunării Generale a Asociaților EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL, precum și prevederile Contractului de servicii de audit financiar nr.2/ , Ținând cont de Hotărârea nr.382/ privind mandatarea a cinci consilieri locali pentru a reprezenta Consiliul Local și a adopta hotărâri în toate domeniile care cad în competența asociatului unic Municipiul Oradea la S.C. EUROBUSINESS PARC SRL, modificată prin Hotărârea nr.421/ , În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.O.A. din data de , ora 15,00, În temeiul art.111 și al art. 121 din Legea nr.31/1990 a societăților, precum și în temeiul art.2013 și urm. din Noul Cod Civil, În baza art.8, punctul 8.3. și a art.11 din Actul Constitutiv al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, legal și statutar convocată și întrunită la data de , ora 15,00, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de 100 (unasută) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 100% din capitalul social, următoarele: A HOTĂRÂT Art.1 Aprobarea începând cu data de a prelungirii, cu un an, a duratei Contractului de servicii de audit financiar nr.2/ încheiat de către EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. cu doamna Diana Corina Mocan Auditor Financiar. Art.2 Aprobarea modificării, prin act adițional, a art.2, a art.3, a art.5 și a art.8 din Contractul de servicii de audit financiar nr.2/ încheiat de către EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. cu doamna Diana Corina Mocan Auditor Financiar. 1

15 Art.3 Împuternicirea Consiliului de Administrație al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri. Mandatarii Acționarilor: - MIHAI MANEA - OCTAVIAN DAN - ION IULIUS DELOREAN - LIVIU ANDRICA Președintele Consiliului de Administrație: - FLORIAN PANTEA Hotărârea nr. 11/ a AGOA a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 2

16 3

17 EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. Oradea, Piața Unirii nr.1, camera 133 J05/2814/2008 C.U.I. RO Capitalul social subscris și vărsat: Lei HOTĂRÂREA NR.12 din Ținând cont de dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.841/ privind numirea membrilor Consiliilor de Administrație ale societăților comerciale la care Municipiul Oradea este acționar/asociat majoritar, Ținând cont de Hotărârile nr.30/ , nr.7/ și nr.8/ adoptate de Adunarea Generală a Asociaților EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL, Având în vedere Hotărârea nr.382/ privind mandatarea a cinci consilieri locali pentru a reprezenta Consiliul Local și a adopta hotărâri în toate domeniile care cad în competența asociatului unic Municipiul Oradea la S.C. EUROBUSINESS PARC SRL, modificată prin Hotărârea nr.421/ , În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.O.A. din data de , ora 15,00, În temeiul art.111 și al art. 121 din Legea nr.31/1990 a societăților, precum și în temeiul art.2013 și urm. din Noul Cod Civil, În baza art.8, punctul 8.3. și a art.11 din Actul Constitutiv al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, legal și statutar convocată și întrunită la data de , ora 15,00, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de 100 (unasută) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 100% din capitalul social, următoarele: A HOTĂRÂT Art.1 Aprobarea Indicatorilor de performanță aferenți anului 2014 prevăzuți a fi îndepliniți de către fiecare membru în funcție al Consiliului de Administrație al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. Art.2 Aprobarea completării cu Anexa 2 conținând Indicatorii de performanță aferenți anului 2014, prin încheierea actelor adiționale la Contractele de mandat de administrare semnate de către 1

18 EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. cu fiecare membru în funcție al Consiliului de Administrație al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. Art.3 Mandatarea domnului Octavian Dan în vederea încheierii și semnării, în numele și pe seama Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., a actelor adiționale de completare a contractelor de mandat de administrare încheiate cu fiecare membru în funcție al Consiliului de Administrație al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. Art.4 Împuternicirea Consiliului de Administrație al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri. Mandatarii Acționarilor: - MIHAI MANEA - OCTAVIAN DAN - ION IULIUS DELOREAN - LIVIU ANDRICA Președintele Consiliului de Administrație: - FLORIAN PANTEA Hotărârea nr. 12/ a AGOA a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 2

19 3

20 EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. Oradea, Piața Unirii nr.1, camera 133 J05/2814/2008 C.U.I. RO Capitalul social subscris și vărsat: Lei HOTĂRÂREA NR.13 din Ținând cont de Hotărârea nr.29/ adoptată de Adunarea Generală a Asociaților EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL și de Hotărârea nr.32/ adoptată de Adunarea Generală a Acționarilor EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., Având în vedere Hotărârea nr.233/ prin care Consiliul Local al Municipiului Oradea a aprobat Planul de amplasament și de delimitare a imobilului cu propunere de alipire a suprafeței de m.p. teren, identificat cu nr. cadastrale și Oradea și constituirea unui nou nr. cadastral, situat în Oradea, str. Șoseaua Borșului, în incinta Parcului Industrial Eurobusiness Oradea I, precum și prevederile Contractului de concesiune nr.03/ și ale Contractului de concesiune nr.18/ încheiate cu Societatea DONATIRO SRL, Ținând cont de Hotărârea nr.382/ privind mandatarea a cinci consilieri locali pentru a reprezenta Consiliul Local și a adopta hotărâri în toate domeniile care cad în competența asociatului unic Municipiul Oradea la S.C. EUROBUSINESS PARC SRL, modificată prin Hotărârea nr.421/ , Având în vedere dispozițiile art.1321 din Noul Cod Civil, În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.O.A. din data de , ora 15,00, În temeiul art.111 și al art. 121 din Legea nr.31/1990 a societăților, precum și în temeiul art.2013 și urm. din Noul Cod Civil, În baza art.8, punctul 8.3. și a art.11 din Actul Constitutiv al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, legal și statutar convocată și întrunită la data de , ora 15,00, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de 100 (unasută) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 100% din capitalul social, următoarele: A HOTĂRÂT Art.1 Aprobarea completării, prin act adițional, a Contractului de concesiune nr.03/ , în sensul introducerii articolului IX, punctul 9.5¹ referitor la încetarea, prin acordul părților, a Contractului de concesiune nr.03/

21 Art.2 Aprobarea modificării, prin act adițional, a Contractului de concesiune nr.18/ , în sensul preluării obligațiilor asumate de către Societatea DONATIRO SRL prin Contractul de concesiune nr.03/ și care se referă, în principal, la obiect, preț, valoare și termen de finalizare a investiției. Art.3 Aprobarea începând cu data încheierii actului adițional la Contractul de concesiune nr.18/ a încetării, prin acordul părților, a Contractului de concesiune nr.03/ Art.4 Împuternicirea Consiliului de Administrație al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri. Mandatarii Acționarilor: - MIHAI MANEA - OCTAVIAN DAN - ION IULIUS DELOREAN - LIVIU ANDRICA Președintele Consiliului de Administrație: - FLORIAN PANTEA Hotărârea nr. 13/ a AGOA a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 2

22 3

23 EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. Oradea, Piața Unirii nr.1, camera 133 J05/2814/2008 C.U.I. RO Capitalul social subscris și vărsat: Lei HOTĂRÂREA NR.4 din Luând în considerare Raportul nr.107/ întocmit de către Auditorul Financiar Independent cu privire la auditarea situațiilor financiare ale EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. întocmite la data de , Având în vedere Hotărârea nr.18/ a Adunării Generale a Asociaților EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL, precum și prevederile Contractului de servicii de audit financiar nr.2/ , Ținând cont de Hotărârea nr.382/ privind mandatarea a cinci consilieri locali pentru a reprezenta Consiliul Local și a adopta hotărâri în toate domeniile care cad în competența asociatului unic Municipiul Oradea la S.C. EUROBUSINESS PARC SRL, modificată prin Hotărârea nr.421/ , În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.O.A. din data de , ora 15,00, În temeiul art.111 și al art. 121 din Legea nr.31/1990 a societăților, precum și în temeiul art.2013 și urm. din Noul Cod Civil, În baza art.8, punctul 8.3. și a art.11 din Actul Constitutiv al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, legal și statutar convocată și întrunită la data de , ora 15,00, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de 100 (unasută) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 100% din capitalul social, următoarele: A HOTĂRÂT Art.1 Aprobarea Raportului nr.107/ întocmit de către Auditorul Financiar Independent cu privire la auditarea situațiilor financiare ale EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. întocmite la data de , conform Anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. Art.2 Împuternicirea Consiliului de Administrație al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri. 1

24 Mandatarii Acționarilor: - MIHAI MANEA - OCTAVIAN DAN - ION IULIUS DELOREAN - LIVIU ANDRICA Președintele Consiliului de Administrație: - FLORIAN PANTEA Hotărârea nr. 04/ a AGOA a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 2

25 3

26 EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. Oradea, Piața Unirii nr.1, camera 133 J05/2814/2008 C.U.I. RO Capitalul social subscris și vărsat: Lei HOTĂRÂREA NR.5 din Luând în considerare Raportul anual privind activitatea EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. pe anul 2013, întocmit de către Consiliul de Administrație al Societății, Ținând cont de dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.841/ privind numirea membrilor Consiliilor de Administrație ale societăților comerciale la care Municipiul Oradea este acționar/asociat majoritar, precum și Hotărârea nr.30/ a Adunării Generale a Asociaților EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL, Ținând cont de Hotărârea nr.382/ privind mandatarea a cinci consilieri locali pentru a reprezenta Consiliul Local și a adopta hotărâri în toate domeniile care cad în competența asociatului unic Municipiul Oradea la S.C. EUROBUSINESS PARC SRL, modificată prin Hotărârea nr.421/ , În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.O.A. din data de , ora 15,00, În temeiul art.111 și al art. 121 din Legea nr.31/1990 a societăților, precum și în temeiul art.2013 și urm. din Noul Cod Civil, În baza art.8, punctul 8.3. și a art.11 din Actul Constitutiv al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, legal și statutar convocată și întrunită la data de , ora 15,00, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de 100 (unasută) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 100% din capitalul social, următoarele: A HOTĂRÂT Art.1 Aprobarea Raportului Anual de activitate al Consiliului de Administrație al Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., aferent exercițiului financiar al anului 2013 și, implicit, pentru toate activitățile cuprinse în acesta, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. 1

27 Art.2 Împuternicirea Consiliului de Administrație al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri. Mandatarii Acționarilor: - MIHAI MANEA - OCTAVIAN DAN - ION IULIUS DELOREAN - LIVIU ANDRICA Președintele Consiliului de Administrație: - FLORIAN PANTEA Hotărârea nr. 05/ a AGOA a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 2

28 3

29 EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. Oradea, Piața Unirii nr.1, camera 133 J05/2814/2008 C.U.I. RO Capitalul social subscris și vărsat: Lei HOTĂRÂREA NR.6 din Ținând cont de dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Având în vedere prevederile O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, Ținând cont de Hotărârea nr.46/ privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., pe anul 2014, precum și de Hotărârea nr.382/ privind mandatarea a cinci consilieri locali pentru a reprezenta Consiliul Local și a adopta hotărâri în toate domeniile care cad în competența asociatului unic Municipiul Oradea la S.C. EUROBUSINESS PARC SRL, modificată prin Hotărârea nr.421/ , În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.O.A. din data de , ora 15,00, În temeiul art.111 și al art. 121 din Legea nr.31/1990 a societăților, precum și în temeiul art.2013 și urm. din Noul Cod Civil, În baza art.8, punctul 8.3. și a art.11 din Actul Constitutiv al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, legal și statutar convocată și întrunită la data de , ora 15,00, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de 100 (unasută) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 100% din capitalul social, următoarele: A HOTĂRÂT Art.1 Aprobarea execuției Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013 și a Bilanțului Contabil aferent exercițiului financiar al anului 2013, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. Art.2 Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2013, în valoare totală de Lei, cu următoarele destinații: - constituirea rezervei minime legale reprezentând 5% din profitul fiscal impozabil de Lei, în valoare totală de Lei; 1

30 - dividende în valoare totală de Lei reprezentând 50% din profit acordate Acționarului majoritar Municipiul Oradea Consiliul Local al Municipiului Oradea; - dividende în valoare totală de Lei reprezentând 5% din profit acordate Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA; - participarea salariaților Societății la profit în valoare totală de Lei; - punerea la dispoziția Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. a sumei de Lei reprezentând profitul nerepartizat. Art.3 Împuternicirea Consiliului de Administrație al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri. Mandatarii Acționarilor: - MIHAI MANEA - OCTAVIAN DAN - ION IULIUS DELOREAN - LIVIU ANDRICA Președintele Consiliului de Administrație: - FLORIAN PANTEA Hotărârea nr. 06/ a AGOA a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 2

31 3

32 EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. Oradea, Piața Unirii nr.1, camera 133 J05/2814/2008 C.U.I. RO Capitalul social subscris și vărsat: Lei HOTĂRÂREA NR.7 din Ținând cont de dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Având în vedere Hotărârile nr.4/ , nr.5/ și nr.6/ adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, Ținând cont de Hotărârea nr.382/ privind mandatarea a cinci consilieri locali pentru a reprezenta Consiliul Local și a adopta hotărâri în toate domeniile care cad în competența asociatului unic Municipiul Oradea la S.C. EUROBUSINESS PARC SRL, modificată prin Hotărârea nr.421/ , În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.O.A. din data de , ora 15,00, În temeiul art.111 și al art. 121 din Legea nr.31/1990 a societăților, precum și în temeiul art.2013 și urm. din Noul Cod Civil, În baza art.8, punctul 8.3. și a art.11 din Actul Constitutiv al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, legal și statutar convocată și întrunită la data de , ora 15,00, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de 100 (unasută) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 100% din capitalul social, următoarele: A HOTĂRÂT Art.1 Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., pentru activitatea desfășurată de aceștia până la data de Art.2 Împuternicirea Consiliului de Administrație al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri. 1

33 Mandatarii Acționarilor: - MIHAI MANEA - OCTAVIAN DAN - ION IULIUS DELOREAN - LIVIU ANDRICA Președintele Consiliului de Administrație: - FLORIAN PANTEA Hotărârea nr. 07/ a AGOA a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 2

34 3

35 EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. Oradea, Piața Unirii nr.1, camera 133 J05/2814/2008 C.U.I. RO Capitalul social subscris și vărsat: Lei HOTĂRÂREA NR.8 din Ținând cont de dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Având în vedere Hotărârea nr.382/ privind mandatarea a cinci consilieri locali pentru a reprezenta Consiliul Local și a adopta hotărâri în toate domeniile care cad în competența asociatului unic Municipiul Oradea la S.C. EUROBUSINESS PARC SRL, modificată prin Hotărârea nr.421/ , În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.O.A. din data de , ora 15,00, În temeiul art.111 și al art. 121 din Legea nr.31/1990 a societăților, precum și în temeiul art.2013 și urm. din Noul Cod Civil, În baza art.8, punctul 8.3. și a art.11 din Actul Constitutiv al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, legal și statutar convocată și întrunită la data de , ora 15,00, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de 100 (unasută) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 100% din capitalul social, următoarele: A HOTĂRÂT Art.1 Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. pentru anul 2014, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. Art.2 Împuternicirea Consiliului de Administrație al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri. 1

36 Mandatarii Acționarilor: - MIHAI MANEA - OCTAVIAN DAN - ION IULIUS DELOREAN - LIVIU ANDRICA Președintele Consiliului de Administrație: - FLORIAN PANTEA Hotărârea nr. 08/ a AGOA a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 2

37 3

38 EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. Oradea, Piața Unirii nr.1, camera 133 J05/2814/2008 C.U.I. RO Capitalul social subscris și vărsat: Lei HOTĂRÂREA NR.9 din Ținând cont de dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Având în vedere Hotărârea nr.8/ adoptată de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., Ținând cont de Hotărârea nr.382/ privind mandatarea a cinci consilieri locali pentru a reprezenta Consiliul Local și a adopta hotărâri în toate domeniile care cad în competența asociatului unic Municipiul Oradea la S.C. EUROBUSINESS PARC SRL, modificată prin Hotărârea nr.421/ , În conformitate cu Procesul-Verbal al ședinței A.G.O.A. din data de , ora 15,00, În temeiul art.111 și al art. 121 din Legea nr.31/1990 a societăților, precum și în temeiul art.2013 și urm. din Noul Cod Civil, În baza art.8, punctul 8.3. și a art.11 din Actul Constitutiv al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A., ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, legal și statutar convocată și întrunită la data de , ora 15,00, la care au participat în mod valabil deținătorii unui număr de 100 (unasută) acțiuni cu drept de vot, reprezentând un procent de 100% din capitalul social, următoarele: A HOTĂRÂT Art.1 Aprobarea Planului de Investiții al Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. pentru anul 2014, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. Art.2 Împuternicirea Consiliului de Administrație al EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri. 1

39 Mandatarii Acționarilor: - MIHAI MANEA - OCTAVIAN DAN - ION IULIUS DELOREAN - LIVIU ANDRICA Președintele Consiliului de Administrație: - FLORIAN PANTEA Hotărârea nr. 09/ a AGOA a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 2

40 3

HOTĂRÂREA NR.16/ A ADUNĂRII GENERALE EXTRAODINARE A ACȚIONARILOR Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. Capital social subscris şi vărsat

HOTĂRÂREA NR.16/ A ADUNĂRII GENERALE EXTRAODINARE A ACȚIONARILOR Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. Capital social subscris şi vărsat HOTĂRÂREA NR.16/12.11.2018 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAODINARE A ACȚIONARILOR Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. Capital social subscris şi vărsat de 4,166,000 Lei În temeiul Art.113, Art.115 și al

Mai mult

Microsoft Word - RC_HOTARARI AGEA AGOA.doc

Microsoft Word - RC_HOTARARI AGEA AGOA.doc Nr. 3277 / 25.04.2018 Către: BURSA DE VALORI BUCUREŞTI Fax: 021-307 95 19 AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ SECTORUL INSTRUMENTE ŞI INVESTIŢII FINANCIARE Fax: 021.659.60.51 RAPORT CURENT conform Regulamentului

Mai mult

ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU APĂ ŞI CANALIZARE SUCEAVA Str. Ştefan cel Mare nr. 36, Municipiul Suceava Înregistrată la Judecătoria Suceava în Registrul

ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU APĂ ŞI CANALIZARE SUCEAVA Str. Ştefan cel Mare nr. 36, Municipiul Suceava Înregistrată la Judecătoria Suceava în Registrul Raport pentru anul 2017 privind societatea ACET SA Suceava conform OUG 109/2011 În temeiul dispozițiilor art. 27 alin. (3) (așa cum a fost modificat prin Legea nr. 225/17.11.2016) din Legea nr. 51/2006

Mai mult

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR Nr din EXPUNERE DE MOTIVE Referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind majorarea capitalului social la S.C

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR Nr din EXPUNERE DE MOTIVE Referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind majorarea capitalului social la S.C Nr. 11.920 din 16.06.2017 EXPUNERE DE MOTIVE Referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind majorarea capitalului social la S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L. Conform art. 104 alin. (1) lit. a) din Legea

Mai mult

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/ Data raportului: S.I.F. Transilvania S.A. Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/ Data raportului: S.I.F. Transilvania S.A. Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 26.03.2015 S.I.F. Transilvania S.A. Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Braşov 500057 Telefon: 0268/41.55.29, 41.61.71;

Mai mult

Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A. Mediaş - România Rezultatele voturilor pentru Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.

Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A. Mediaş - România Rezultatele voturilor pentru Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S. Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A. Mediaş - România Rezultatele voturilor pentru Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. nr. 1 din data de 25 aprilie 2017

Mai mult

Microsoft Word - Raport_curent_29_09_2017_ro.doc

Microsoft Word - Raport_curent_29_09_2017_ro.doc UZTEL S.A. OILFIELD EQUIPMENT MANUFACTURING AND REPAIRS 243 MIHAI BRAVU St., code 100410, PLOIESTI, PRAHOVA-ROMANIA Phone: + 40(0)244 / 541399, 523455; 0372441111; Fax: 544531, 521181; E-mail: office@uztel.ro

Mai mult

Raport curent conform: 234 alin (1) litera c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile s

Raport curent conform: 234 alin (1) litera c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile s Raport curent conform: 234 alin (1) litera c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 99 din

Mai mult

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD TELEFON FAX INTERNET RAPORT CURENT conform Regulamen

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD TELEFON FAX INTERNET  RAPORT CURENT conform Regulamen RAPORT CURENT conform Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital Data raportului: 08.03.2017 Societatea emitentă Societatea

Mai mult

Catre Bursa de Valori Bucuresti Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare RAPORT CURENT Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006, modificat prin Regulamen

Catre Bursa de Valori Bucuresti Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare RAPORT CURENT Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006, modificat prin Regulamen Catre Bursa de Valori Bucuresti Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare RAPORT CURENT Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006, modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006 Data raportului: 14 martie 2013

Mai mult

Raport curent_3_ _ro

Raport curent_3_ _ro Raport curent Nr. 3 din 23 martie 2017 Raport curent conform art. 113 lit. A alin. 1 lit. b) din Regulamentul CNVM 1/2006 Data raportului: 23 martie 2017 Denumirea entităţii emitente: Alumil Rom Industry

Mai mult

Data raport: Denumirea entităţii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucure

Data raport: Denumirea entităţii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucure Data raport: 20.12.2017 Denumirea entităţii emitente: Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti Numărul de telefon/fax: 021.203.82.00 / 021.316.94.00 Codul unic de înregistrare la Oficiul

Mai mult

Microsoft Word - Proiect de Hotarare AGEA_30 aprilie 2019

Microsoft Word - Proiect de Hotarare AGEA_30 aprilie 2019 Proiect de Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor ZENTIVA S.A. Număr de înmatriculare în Registrul Comerţului: J40/363/1991 Cod Unic de Inregistrare : 336206 Capital Social subscris

Mai mult

Data raport: Denumirea entităţii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucure

Data raport: Denumirea entităţii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucure Data raport: 24.08.2017 Denumirea entităţii emitente: Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti Numărul de telefon/fax: 021.203.82.00 / 021.316.94.00 Codul unic de înregistrare la Oficiul

Mai mult

Hotărâre privind organizarea și funcționarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții - S.A. în temeiul art.108 din Constituția României, republic

Hotărâre privind organizarea și funcționarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții - S.A. în temeiul art.108 din Constituția României, republic Hotărâre privind organizarea și funcționarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții - S.A. în temeiul art.108 din Constituția României, republicată și al art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență

Mai mult

PROCURĂ SPECIALĂ

PROCURĂ SPECIALĂ VOT DESCHIS FORMULAR DE IMPUTERNICIRE (PROCURA) SPECIALA 1 SOLICITAT DE SOCIETATEA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR CONVOCATA PENTRU DATA DE 29.03.2019/01.04.2019 Subsemnatul(a) [numele

Mai mult

RAPORT CURENT întocmit conform prevederilor Legii 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare si operaţiuni de piaţă şi ale Regulamentului nr.

RAPORT CURENT întocmit conform prevederilor Legii 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare si operaţiuni de piaţă şi ale Regulamentului nr. RAPORT CURENT întocmit conform prevederilor Legii 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare si operaţiuni de piaţă şi ale Regulamentului nr. 5/2018 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara

Mai mult

Data raport: Denumirea entităţii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucure

Data raport: Denumirea entităţii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucure Data raport: 17.10.2016 Denumirea entităţii emitente: Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti Numărul de telefon/fax: 021.203.82.00 / 021.316.94.00 Codul unic de înregistrare la Oficiul

Mai mult

Hotararea nr. 3/ a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. Sediul social: Strada Polona nr. 65,

Hotararea nr. 3/ a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. Sediul social: Strada Polona nr. 65, Hotararea nr. 3/10.04.2019 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul

Mai mult

Raport curent

Raport curent Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poştal 061126 Bucureşti Romania Tel.: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 94 Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/533/1991

Mai mult

HOTARAREA

HOTARAREA PROIECTE DE HOTARARI PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII BUCUR OBOR S.A. CONVOCATA PENTRU DATA DE 29.03.2019/01.04.2019 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii

Mai mult

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD TELEFON FAX INTERNET RAPORT CURENT conform Regulamen

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD TELEFON FAX INTERNET  RAPORT CURENT conform Regulamen RAPORT CURENT conform Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital Data raportului: 25.07.2016 Societatea emitentă Societatea

Mai mult

Calea Rahovei Sector 5 Bucuresti Telefon : (021) Fax: (021)

Calea Rahovei Sector 5 Bucuresti Telefon : (021) Fax: (021) CONVOCARE Consiliul de Administratie al ELECTROMAGNETICA SA, cu sediul in Bucuresti, Calea Rahovei nr 266-268, Sector 5, intrunit in sedinta din data de 26.03.2015, ora 10:00, convoaca adunarea generala

Mai mult

ANEXA Nr

ANEXA Nr Raport curent întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr 5/2018 Data raportului: 30.03.2019 Denumirea entităţii emitente: Societatea IAR S.A. Sediul social: str. Hermann OBERTH nr.

Mai mult

00. Convocator AGOA

00. Convocator AGOA Consiliul de Administratie al SIF HOTELURI SA cu sediul in Oradea, P-ta Emanuil Gojdu nr.53, bl. A 10, cu un capitalul social subscris si varsat 80.356.102,5 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J5/126/1991,

Mai mult

TURBOMECANICA S.A.

TURBOMECANICA  S.A. Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poştal 061126 Bucureşti Romania Tel.: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 94 Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/533/1991

Mai mult

Microsoft Word - proiectfuziuneuamt_extras.doc

Microsoft Word - proiectfuziuneuamt_extras.doc PROIECT DE FUZIUNE PRIN ABSORBTIE - EXTRAS - A SOCIETATILOR COMERCIALE UAMT SA Oradea Jud.Bihor (Societate implicata in fuziune in calitate de Societate Absorbanta) FICAMT SA Oradea Jud. Bihor (Societate

Mai mult

PROCURA SPECIALA (se va completa de catre actionarii persoane fizice) Calea Dorobanților nr. 48, Clădirea Silver Business Center Etaj 1, Cluj-Napoca,

PROCURA SPECIALA (se va completa de catre actionarii persoane fizice) Calea Dorobanților nr. 48, Clădirea Silver Business Center Etaj 1, Cluj-Napoca, PROCURA SPECIALA (se va completa de catre actionarii persoane fizice) Subsemnatul(a), in calitate de actionar al CEMACON S.A., domiciliat in str., nr., bl., sc., ap., posesor al BI/CI seria nr, eliberat

Mai mult

Raport curent conform: Legii 297/2004, Regulamentului CNVM nr. 1/2006 Data raportului: Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valori

Raport curent conform: Legii 297/2004, Regulamentului CNVM nr. 1/2006 Data raportului: Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valori Raport curent conform: Legii 297/2004, Regulamentului CNVM nr. 1/2006 Data raportului: 11.04.2017 Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg.

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind majorarea capitalului social al Societății Comerciale TRANS BUS S.A. Buzău, pr

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind majorarea capitalului social al Societății Comerciale TRANS BUS S.A. Buzău, pr JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind majorarea capitalului social al Societății Comerciale TRANS BUS S.A. Buzău, prin aport în numerar Consiliul Local al Municipiului Buzău întrunit

Mai mult

Transilvania Broker

Transilvania Broker CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR - Ordinara si Extraordinara 06 decembrie 2018 In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile

Mai mult

102/236 from Raport Curent In conformitate cu Legea Nr.297/2004 privind piata de capital si Regulamentul Nr. 1/2006 al CNVM Data Raportului

102/236 from Raport Curent In conformitate cu Legea Nr.297/2004 privind piata de capital si Regulamentul Nr. 1/2006 al CNVM Data Raportului 102/236 from 28.03.2017 Raport Curent In conformitate cu Legea Nr.297/2004 privind piata de capital si Regulamentul Nr. 1/2006 al CNVM Data Raportului: 28 martie 2017 Numele societatii: TMK- ARTROM S.A.

Mai mult

Transilvania Broker

Transilvania Broker Nr. de înreg. 2771/ 19.06.2018 Către, Bursa de Valori București S.A. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) RAPORT CURENT Conform Anexei 29 a Regulamentului 1/2006 privind emitenții și operațiunile

Mai mult

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR Nr din EXPUNERE DE MOTIVE La proiectul de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare pentru bunurile

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR Nr din EXPUNERE DE MOTIVE La proiectul de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare pentru bunurile CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR Nr. 2228 din 07.02.2017 EXPUNERE DE MOTIVE La proiectul de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare pentru bunurile imobile reprezentând construcții și teren situate în

Mai mult

MUNICIPAL CONSTRUCT SA TARGOVISTE STR.IC BRATIANU, NR.38 Anexa 1 la HCL nr.105/ CF RO mii lei - Realizat/ INDICATORI Nr. rd. Prel

MUNICIPAL CONSTRUCT SA TARGOVISTE STR.IC BRATIANU, NR.38 Anexa 1 la HCL nr.105/ CF RO mii lei - Realizat/ INDICATORI Nr. rd. Prel MUNICIPAL CONSTRUCT SA TARGOVISTE STR.IC BRATIANU, NR.38 Anexa 1 la HCL nr.105/30.03.2018 CF RO 28075461 - mii lei - Realizat/ INDICATORI Nr. rd. Preliminat Propuneri Estimări Estimări an N % an an curent

Mai mult

Str.Dorobanților Nr. 48 Cluj-Napoca ClujRomânia Tel: Fax: Nr. inreg. 2308/11.04

Str.Dorobanților Nr. 48 Cluj-Napoca ClujRomânia Tel: Fax: Nr. inreg. 2308/11.04 Nr. inreg. 2308/11.04.2013 Catre - Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare - Bursa de Valori - Bucuresti RAPORT CURENT CONFORM ANEXEI 29 DIN REGULAMENTUL C.N.V.M. NR. 1/2006 Raport curent conform art.

Mai mult

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE ORDINEA DE ZI a şedinţei extraordinare a Consiliului local al Municipiului Baia Mare din 12 martie Pr

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE ORDINEA DE ZI a şedinţei extraordinare a Consiliului local al Municipiului Baia Mare din 12 martie Pr CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE ORDINEA DE ZI a şedinţei extraordinare a Consiliului local al Municipiului Baia Mare din 12 martie 2018 1.Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului

Mai mult

CONVOCATOR Consiliul de Administratie al S.C. POOL-UL DE ASIGURARE IMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE S.A. (PAID), in conformitate cu prevederile Legii nr

CONVOCATOR Consiliul de Administratie al S.C. POOL-UL DE ASIGURARE IMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE S.A. (PAID), in conformitate cu prevederile Legii nr CONVOCATOR Consiliul de Administratie al S.C. POOL-UL DE ASIGURARE IMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE S.A. (PAID), in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata,

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA ROMANIA JUDEŢUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU - CONSILIUL LOCAL H O T A R A R E privind completarea consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale Pieţe Târguri şi Oboare S.A. Buzău Consiliul Local al

Mai mult

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD TELEFON FAX INTERNET Către, AUTORITATEA DE SUPRAVEGH

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD TELEFON FAX INTERNET  Către, AUTORITATEA DE SUPRAVEGH Către, AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE BURSA DE VALORI BUCUREȘTI Piața reglementată RAPORT CURENT conform Regulamentului nr. 5/2018 și Legii nr. 24/2017

Mai mult

102/51 from Raport Curent In conformitate cu Legea nr. 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale R

102/51 from Raport Curent In conformitate cu Legea nr. 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale R 102/51 from 01.03.2019 Raport Curent In conformitate cu Legea nr. 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului nr. 5/2018, privind emitentii de instrumente

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL - H O T Ă R Â R E pentru aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului situ

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL - H O T Ă R Â R E pentru aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului situ ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL - H O T Ă R Â R E pentru aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Buzău, strada Sava Gotul nr. 14 Consiliul

Mai mult

ECHIPE NATIONALE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR LA NIVEL DE JUNIORI

ECHIPE  NATIONALE  PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR LA NIVEL DE JUNIORI CONVOCATOR Catre, Toti Membrii Afiliati ai Federatiei Romane de Tenis In urma sedintei de Comitet Director din data de 13 februarie 2017, Comitetul Director al Federatiei Romane de Tenis( denumita in continuare

Mai mult

PROGRAMA aferentă examenului de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de contabil autorizat, sesiunea CONTABILITATE Capitolul I CO

PROGRAMA aferentă examenului de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de contabil autorizat, sesiunea CONTABILITATE Capitolul I CO PROGRAMA aferentă examenului de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de contabil autorizat, sesiunea 2018 1. CONTABILITATE Capitolul I CONTABILITATE ȘI RAPORTARE FINANCIARĂ CONFORME REGLEMENTĂRILOR

Mai mult

AGEA 27/28 aprilie 2018 Program de răscumpărare a acţiunilor proprii AGEA 27/28 apr 2018 pct. 2 AFIA autorizat ASF nr. 20/ Aprobarea derulăr

AGEA 27/28 aprilie 2018 Program de răscumpărare a acţiunilor proprii AGEA 27/28 apr 2018 pct. 2 AFIA autorizat ASF nr. 20/ Aprobarea derulăr AGEA 27/28 apr 2018 pct. 2 AFIA autorizat ASF nr. 20/23.01.2018 Aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acţiunilor proprii in scopul reducerii capitalului social, cu următoarele caracteristici

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA ROMÂNIA JUDEŢUL COVASNA CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA HOTĂRÂREA nr.28/2015 privind execuţia bugetară pe anul 2014 Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data de 28

Mai mult

Raport Curent În conformitate cu Legea Nr.297/2004 privind piata de capital si Regulamentul Nr. 1/2006 al CNVM Data Raportului: 20 septembrie 2016 Num

Raport Curent În conformitate cu Legea Nr.297/2004 privind piata de capital si Regulamentul Nr. 1/2006 al CNVM Data Raportului: 20 septembrie 2016 Num Raport Curent În conformitate cu Legea Nr.297/2004 privind piata de capital si Regulamentul Nr. 1/2006 al CNVM Data Raportului: 20 septembrie 2016 Numele societatii: TMK- ARTROM S.A. Slatina Sediul: 30

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Metodologia pentru obținerea Avizului de principiu conform prevederilor art. 9 și art. 11 din OG nr. 65/1994 republicată, cu modificările și completările ulterioare În conformitate cu prevederile art.

Mai mult

Raport semestrial

Raport semestrial Tel: (+40)21.539.46.00, Fax: (+40) 21.310.06.05 Nr. 9/23.03.2017 Către: Bursa De Valori Bucureşti Autoritatea de Supraveghere Financiară Data raportului: 23.03.2017 Denumirea entităţii emitente: NATURA

Mai mult

Microsoft Word - Buletin de vot AGEA - persoane juridice.doc

Microsoft Word - Buletin de vot AGEA - persoane juridice.doc 2 exemplare FORMULAR DE BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA S.C. TERAPLAST S.A., Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, 427298, judet Bistrita-Nasaud J06/735/1992, CUI RO3094980 ADUNAREA

Mai mult

CONVOCATOR Consiliul de Administrație al societății Sphera Franchise Group S.A., societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în

CONVOCATOR Consiliul de Administrație al societății Sphera Franchise Group S.A., societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în CONVOCATOR Consiliul de Administrație al societății Sphera Franchise Group S.A., societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social

Mai mult

Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu nr. 9 sector 1, cod Tel.: ; Fax: J40/7425/2000 Cod de Înregistrare Fiscală RO 1

Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu nr. 9 sector 1, cod Tel.: ; Fax: J40/7425/2000 Cod de Înregistrare Fiscală RO 1 Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu nr. 9 sector 1, cod 010621 Tel.: 021-208 59 99; Fax: 021-208 59 98 J40/7425/2000 Cod de Înregistrare Fiscală RO 13267221 Nr.9900/15982/23.07.2015 Raport curent conform

Mai mult

Calea Grivitei nr. 8-10, parter, biroul 1 sector 1, BUCURESTI Nr. Inreg. Of. Reg.Com.J40/693/1991 Cod unic de inregistrare Telefon/Fax:

Calea Grivitei nr. 8-10, parter, biroul 1 sector 1, BUCURESTI Nr. Inreg. Of. Reg.Com.J40/693/1991 Cod unic de inregistrare Telefon/Fax: Calea Grivitei nr. 8-10, parter, biroul 1 sector 1, BUCURESTI Nr. Inreg. Of. Reg.Com.J40/693/1991 Cod unic de inregistrare 1558154 Telefon/Fax: 021 312 96 39 E-mail: comunicare@nordsa.ro P R O I E C T

Mai mult

pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr

pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia Parlamentul

Mai mult

acte constituire asociatii sportive

acte constituire asociatii sportive ACT CONSTITUTIV - PROCES VERBAL de constituire al Asociaţiei Sportive... încheiat la data de... În temeiul art.25 din Legea Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000 şi a prevederilor din noul Cod Civil,

Mai mult

1. RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL S.C. APĂ CANAL S.A. SIBIU PE ANUL 2014 Consiliul de Administraţie al S.C. Apă Canal S.A. Si

1. RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL S.C. APĂ CANAL S.A. SIBIU PE ANUL 2014 Consiliul de Administraţie al S.C. Apă Canal S.A. Si 1. RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL S.C. APĂ CANAL S.A. SIBIU PE ANUL 2014 Consiliul de Administraţie al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu numit prin Hotărârea AGA nr. 3/19.07.2012 și Actul

Mai mult

De la:

De la: De la: Consiliul de Administratie AVIOANE CRAIOVA S.A. Tel: (+40) 0251-402.000 GHERCESTI, Fax: (+40) 0251-435.153 STR. AVIATORILOR, NR. 10, DOLJ, ROMANIA Catre: MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Fax: (+40)

Mai mult

01 SEI PV Branistea

01 SEI PV Branistea ROMÂNIA JUDEŢUL DÂMBOVIȚA COMUNA BRANIȘTEA CONSILIUL LOCAL Web: www.primaria-branistea.ro Nr. 5865/22.08.2019 Proces-verbal privind ședința extraordinară a Consiliului local Braniștea, județul Dâmbovița

Mai mult

ROMANIA JUDETUL ARAD ORASUL SEBIS CONSILIUL LOCAL HOTARAREA NR.74 DIN Privind rectificarea bugetului local al Orasului Sebis pentru anul 20

ROMANIA JUDETUL ARAD ORASUL SEBIS CONSILIUL LOCAL HOTARAREA NR.74 DIN Privind rectificarea bugetului local al Orasului Sebis pentru anul 20 HOTARAREA NR.74 Privind rectificarea bugetului local al Orasului Sebis pentru anul 2017 - Initiativa si expunerea de motive nr. 5387 din 04.09.2017 a primarului orasului Sebis, dr.ec Gheorghe Feies, -

Mai mult

Raport privind activitatea regiilor autonome aflate în subordinea Băncii Naționale a României 2018

Raport privind activitatea regiilor autonome aflate în subordinea Băncii Naționale a României 2018 Raport privind activitatea regiilor autonome aflate în subordinea Băncii Naționale a României 2018 Raportul pentru anul 2018 Privind activitatea regiilor autonome aflate în Băncii Naționale a României

Mai mult

Microsoft Word - Convocator Zentiva S.A. - AGOA si AGEA_ 30 aprilie 2019

Microsoft Word - Convocator Zentiva S.A. - AGOA si AGEA_ 30 aprilie 2019 CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE ORDINARE SI AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE ALE ACTIONARILOR ZENTIVA S.A. Societatea ZENTIVA S.A., înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București

Mai mult

ACT CONSTITUTIV al Societatii ECOAQUA SA Călăraşi reactualizat la data de Acţionarii Societatii ECOAQUA SA Călăraşi : 1. Judeţul Călăraşi,

ACT CONSTITUTIV al Societatii ECOAQUA SA Călăraşi reactualizat la data de Acţionarii Societatii ECOAQUA SA Călăraşi : 1. Judeţul Călăraşi, ACT CONSTITUTIV al Societatii ECOAQUA SA Călăraşi reactualizat la data de 20.01.2016 Acţionarii Societatii ECOAQUA SA Călăraşi : 1. Judeţul Călăraşi, prin Consiliul Judeţean Călăraşi cu sediul în municipiul

Mai mult

NR INREG UPFR: 2386/ PROIECT de Hotarâri pentru subiectele propuse adoptării de către Adunarea Generală Ordinară a membrilor UPFR din 21/22

NR INREG UPFR: 2386/ PROIECT de Hotarâri pentru subiectele propuse adoptării de către Adunarea Generală Ordinară a membrilor UPFR din 21/22 NR INREG UPFR: 2386/13.02.2017 PROIECT de Hotarâri pentru subiectele propuse adoptării de către Adunarea Generală Ordinară a membrilor UPFR din 21/22 martie 2017 şi expunerea de motive În cadrul Adunării

Mai mult

TMK Europe

TMK Europe 102/75 from 05/04/2019 Raport Curent in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente

Mai mult

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA JUDEŢUL IAŞI H O T Ă R Â R E A NR..47. privind alegerea preşedintelui de şedintă pentru perioada sept

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA JUDEŢUL IAŞI H O T Ă R Â R E A NR..47. privind alegerea preşedintelui de şedintă pentru perioada sept H O T Ă R Â R E A NR..47. privind alegerea preşedintelui de şedintă pentru perioada septembrie noiembrie 2017 Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi ; Având în vedere prevederile art. 35, alin.

Mai mult

Adresa: B-dul Timisoara, nr. 96, sector 6, cod postal , Bucuresti, Romania, OP 66 ; C.S. subscris si integral varsat: Lei; Nr. Ordine

Adresa: B-dul Timisoara, nr. 96, sector 6, cod postal , Bucuresti, Romania, OP 66 ; C.S. subscris si integral varsat: Lei; Nr. Ordine Adresa: B-dul Timisoara, nr. 96, sector 6, cod postal 061334, Bucuresti, Romania, OP 66 ; C.S. subscris si integral varsat: 3.085.548 Lei; Nr. Ordine la ORC-TB: J40/36911991; CIF: RO 449183; Iban: R024BITRBU1ROL011722C001;

Mai mult

Societatea Energetică Electrica S.A. Str. Grigore Alexandrescu nr.9, sector , București Tel: , Fax: CIF: RO , J40

Societatea Energetică Electrica S.A. Str. Grigore Alexandrescu nr.9, sector , București Tel: , Fax: CIF: RO , J40 Societatea Energetică Electrica S.A. Str. Grigore Alexandrescu nr.9, sector 1 010621, București Tel: 0212085999, Fax: 0212085998 CIF: RO 13267221, J40/7425/2000 Capital social: 3.459.399.290 RON www.electrica.ro

Mai mult

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit Anexa Modificări și completări ale anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare

Mai mult

Indaco Lege5. Copyright (c) Indaco Systems Pagina 1 / 7 Guvernul României - Hotărâre nr. 112/2016 din 24 februarie 2016 Hotărârea nr. 112/2016 p

Indaco Lege5. Copyright (c) Indaco Systems Pagina 1 / 7 Guvernul României - Hotărâre nr. 112/2016 din 24 februarie 2016 Hotărârea nr. 112/2016 p Pagina 1 / 7 Guvernul României - Hotărâre nr. 112/2016 din 24 februarie 2016 Hotărârea nr. 112/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşulu

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşulu privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg. Cărbunești pe anul 2017 Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere : - proiectul de hotărâre; rapoartele

Mai mult

CF Seminar 13 - Contabilitatea capitalurilor 2

CF Seminar 13 - Contabilitatea capitalurilor 2 CONTABILITATEA REZULTATULUI, A PROVIZIOANELOR ȘI A ÎMPRUMUTURILOR ȘI DATORIILOR ASIMILATE Rezultatul exerciţiului (curent) şi reportat Rezultatul exerciţiului, din punct de vedere contabil, reprezintă

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între orașul Tg. Cărbuneșt

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între orașul Tg. Cărbuneșt privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între orașul Tg. Cărbunești și Grupul de Inițiativă locală DEL în cadrul programului - Împreună pentru Comunitate pentru grupurile de iniţiativă

Mai mult

SOCIETATEA COMERCIALA VES SA SIGHISOARA - MURES Str. Mihai Viteazu nr. 102 Tel: Fax: / conta

SOCIETATEA COMERCIALA VES SA SIGHISOARA - MURES Str. Mihai Viteazu nr. 102 Tel: Fax: / conta SOCIETATEA COMERCIALA VES SA 545400 - SIGHISOARA - MURES Str. Mihai Viteazu nr. 102 Tel: 00-40-265-773840 Fax: 00-40-265-778865 / 779710 E-mail: contact@ves.ro web: www.ves.ro; www.caldi.ro Nr. inreg.

Mai mult

x

x RAPORT CURENT TERAPLAST S.A. Parc Industrial TeraPlast DN 15A, km 45+500, Cod. 427298, Jud. Bistriţa-Năsăud Tel: 0374 46 15 29; Fax: 0263 23 12 21 CUI: RO3094980; J6/735/1992 Capital social subscris și

Mai mult

Microsoft Word - pv ordinara.doc

Microsoft Word - pv ordinara.doc CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ Nr. din F- SAPL- 03 PROCES-VERBAL Încheiat astăzi 16.09.2013 în şedinţa ordinară Local al Municipiului Piatra Neamţ În conformitate cu prevederile art.39, alin.1

Mai mult

ACT ADITIONAL nr. 1 la Contractul de Mandat nr..../... Intre: Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A., societate comerciala administrata in sistem

ACT ADITIONAL nr. 1 la Contractul de Mandat nr..../... Intre: Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A., societate comerciala administrata in sistem ACT ADITIONAL nr. 1 la Contractul de Mandat nr..../... Intre: Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A., societate comerciala administrata in sistem unitar, cu sediul social in Bucuresti, str. Polona

Mai mult

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI Raport pentru anul 2016 privind activitatea regiilor autonome aflate în subordinea Băncii Naționale a României Prezentul ra

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI Raport pentru anul 2016 privind activitatea regiilor autonome aflate în subordinea Băncii Naționale a României Prezentul ra BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI Raport pentru anul 2016 privind activitatea regiilor autonome aflate în subordinea Băncii Naționale a României Prezentul raport a fost elaborat în baza prevederilor art. 58 din

Mai mult

Microsoft Word - H.C.L. - vanz.imobil Nae Iancu - Marcian

Microsoft Word - H.C.L. - vanz.imobil Nae Iancu - Marcian ROMANIA JUDETUL PRAHOVA ORASUL VALENII DE MUNTE CONSILIUL LOCAL HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 21635, CF

Mai mult

Electroputere Catre, Bursa de Valori Bucuresti Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. nr. 1/2006 Data r

Electroputere Catre, Bursa de Valori Bucuresti Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. nr. 1/2006 Data r Electroputere Catre, Bursa de Valori Bucuresti Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. nr. 1/2006 Data raportului: 06.11.2013 Denumirea societatii comerciale

Mai mult

HOTĂRÂRE pentru aprobarea strategiei de vânzare a unui pachet de acţiuni nou emise prin ofertă publică de majorare a capitalului social al Societăţii

HOTĂRÂRE pentru aprobarea strategiei de vânzare a unui pachet de acţiuni nou emise prin ofertă publică de majorare a capitalului social al Societăţii HOTĂRÂRE pentru aprobarea strategiei de vânzare a unui pachet de acţiuni nou emise prin ofertă publică de majorare a capitalului social al Societăţii Comerciale Complexul Energetic Oltenia S.A. În temeiul

Mai mult

Microsoft Word - Neexercitare dr. Vechiu Mihai EXPUNERE.doc

Microsoft Word - Neexercitare dr. Vechiu Mihai EXPUNERE.doc ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL Nr. 12311 din 06.07.2016 EXPUNERE DE MOTIVE La proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului

Mai mult

x

x RAPORT CURENT In conformitate cu Legea nr. 297/2004 si Regulamentul CNVM nr. 1/2006 Data raportului: 03 septembrie 2015 Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A. Sediul social: Parc Industrial Teraplast,

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL ILFOV CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa

ROMÂNIA JUDEŢUL ILFOV CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa ROMÂNIA JUDEŢUL ILFOV CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare prin Act Aditional si majorarii capitalului

Mai mult

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL Nr din EXPUNERE DE MOTIVE La proiectul de hotărâre privind

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL Nr din EXPUNERE DE MOTIVE La proiectul de hotărâre privind ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL Nr. 2242 din 08.02.2016 EXPUNERE DE MOTIVE La proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului

Mai mult

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL Nr din EXPUNERE DE MOTIVE La proiectul de hotărâre privind

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL Nr din EXPUNERE DE MOTIVE La proiectul de hotărâre privind ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL Nr. 19186 din 13.10.2016 EXPUNERE DE MOTIVE La proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului

Mai mult

Microsoft Word - Raport_curent_AGA_23_aprilie_2009.doc

Microsoft Word - Raport_curent_AGA_23_aprilie_2009.doc O.J.Nr.221/24.04.2009 Catre, Bursa de Valori Bucuresti Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare RAPORT CURENT Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006, modificat prin Regulamentul CNVM nr.31/2006 Data raportului:

Mai mult

R O M Â N I A JUDEŢUL BRAŞOV PRIMĂRIA MUNICIPIULLUI SĂCELE Str. Piaţa Libertăţii nr. 17, Săcele, cod , Tel/fax: /

R O M Â N I A JUDEŢUL BRAŞOV PRIMĂRIA MUNICIPIULLUI SĂCELE Str. Piaţa Libertăţii nr. 17, Săcele, cod , Tel/fax: / R O M Â N I A JUDEŢUL BRAŞOV PRIMĂRIA MUNICIPIULLUI SĂCELE Str. Piaţa Libertăţii nr. 17, Săcele, cod 505600, Tel/fax: 40-268-276.164 / 273.091 www.municipiulsacele.ro, E-mail: primaria@municipiulsacele.ro

Mai mult

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL Nr din EXPUNERE DE MOTIVE La proiectul de hotărâre privind

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL Nr din EXPUNERE DE MOTIVE La proiectul de hotărâre privind ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL Nr. 2237 din 08.02.2016 EXPUNERE DE MOTIVE La proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului

Mai mult

ORDIN Nr. 6/2017 din 24 mai 2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţ

ORDIN Nr. 6/2017 din 24 mai 2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţ ORDIN Nr. 6/2017 din 24 mai 2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile

Mai mult

Catre Bursa de Valori Bucuresti Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare RAPORT CURENT Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006, modificat prin Regulamen

Catre Bursa de Valori Bucuresti Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare RAPORT CURENT Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006, modificat prin Regulamen Catre Bursa de Valori Bucuresti Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare RAPORT CURENT Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006, modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006 Data raportului: 12 noiembrie

Mai mult

csspp_hot_15_ _norma_8_2010

csspp_hot_15_ _norma_8_2010 Norma nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative şi organizarea activelor şi pasivelor la nivelul administratorilor

Mai mult

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ DECIZIA NR.1115/ În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ DECIZIA NR.1115/ În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ DECIZIA NR.1115/10.08.2017 În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin.

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Prin proiect se propune actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat a

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Prin proiect se propune actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat a NOTĂ DE FUNDAMENTARE Prin proiect se propune actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, trecerea

Mai mult

RAPORT CURENT CONVOCARE AGOA SI AGEA 2019

RAPORT CURENT CONVOCARE AGOA SI AGEA 2019 The picture can't be displayed. Buzău Romania S.C. ROMCARBON S.A. J/10/83/1991; COD FISCAL 1158050 120012 Buzău, Str. Transilvaniei, nr. 132 Nr.1507/19.03.2019 RAPORT CURENT conform Regulamentului A.S.F.

Mai mult

PROCURĂ SPECIALĂ

PROCURĂ SPECIALĂ FORMULAR DE IMPUTERNICIRE (PROCURA) GENERALA 1 CARE POATE FI FOLOSIT DE CATRE UN ACTIONAR PENTRU MAI MULTE ADUNARI GENERALE ALE ACTIONARILOR SOCIETATII - model AGOA/AGEA 29.03.2019/01.04.2019 - Subsemnatul(a)

Mai mult

Anexa nr.3 la HCL nr.307/ JUDETUL NEAMT ORAŞUL TÎRGU NEAMT Telefon 0233/790245/ , Fax ; Adresa: B-dul Ştefan cel Mare,

Anexa nr.3 la HCL nr.307/ JUDETUL NEAMT ORAŞUL TÎRGU NEAMT Telefon 0233/790245/ , Fax ; Adresa: B-dul Ştefan cel Mare, Anexa nr.3 la HCL nr.307/27.10.2017 JUDETUL NEAMT ORAŞUL TÎRGU NEAMT Telefon 0233/790245/ 0751028118, Fax 02337901008; Adresa: B-dul Ştefan cel Mare, nr.62, Tîrgu Neamţ, Jud. Neamţ; E- Mail tgnt@primariatgneamt.ro

Mai mult

Microsoft Word - Raport Sem I 2010 conform reg.1 CNVM

Microsoft Word - Raport Sem I 2010 conform reg.1 CNVM RAPORTUL SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR. 1/2006 PENTRU SEMESTRUL I 2010 Data raportului: august 2010 Denumirea societăţii comerciale: S.C. Rolast S.A. Sediul

Mai mult

Microsoft Word - Proces-Verbal

Microsoft Word - Proces-Verbal PROCES-VERBAL al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bihor din data de 31 mai 2013 Şedinţa se deschide cu intonarea Imnului de Stat al României. Dl Preşedinte: Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezență.

Mai mult