Microsoft Word - omfp916.doc

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Microsoft Word - omfp916.doc"

Transcriere

1 ORDIN Nr. 916/2016 din 21 iunie 2016 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 499 din 5 iulie 2016 În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) şi ale art. 28 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul finanţelor publice emite prezentul ordin. ART. 1 Se aprobă Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. ART. 2 (1) Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se aplică persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr /2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de lei. (2) Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se aplică, de asemenea, societăţilor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr /2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de lei. (3) Prevederile prezentului ordin se aplică inclusiv operatorilor economici al căror exerciţiu financiar este diferit de anul calendaristic. (4) Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2016, încadrarea în criteriul prevăzut la alin. (1), respectiv alin. (2), se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul entităţilor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Persoanele care fac obiectul prezentului ordin sunt denumite în înţelesul acestuia entităţi. ART. 3 (1) În scopul stabilirii sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016, operatorii economici care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr /2014, cu modificările şi completările ulterioare, au în vedere criteriile prevăzute la pct. 9 din reglementările respective. (2) Indicatorii total active, cifră de afaceri netă şi număr mediu de salariaţi se determină pe baza situaţiilor financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul entităţilor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. ART. 4 În cazul persoanelor juridice care au subunităţi fără personalitate juridică, activitatea desfăşurată de acestea se însumează de persoana juridică care întocmeşte raportarea contabilă la 30 iunie ART. 5

2 (1) Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, prevederile prezentului ordin se aplică şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii. Subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European verifică încadrarea în criteriul prevăzut la art. 2 pe baza indicatorilor determinaţi conform raportării contabile anuale la 31 decembrie (2) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunităţi fără personalitate juridică ce aparţin acestor persoane juridice şi au obligaţia întocmirii raportărilor contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În situaţia în care persoana juridică cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, raportările contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale, acesta reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea informaţiilor corespunzătoare activităţii desfăşurate de fiecare sediu permanent. ART. 6 Obligaţiile de raportare instituite prin prezentul ordin nu înlătură obligaţia operatorilor economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale de a efectua raportările prevăzute de legislaţia aplicabilă acestora. ART. 7 Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară vor depune la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2016 în formatul şi în termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară. ART. 8 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 773/2015 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici şi pentru modificarea unor reglementări contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 9 iulie 2015, cu excepţia art. 8 şi 9. ART. 9 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Bucureşti, 21 iunie Nr ANEXĂ p. Ministrul finanţelor publice, Enache Jiru, secretar de stat SISTEMUL de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici CAPITOLUL I Prevederi generale 2016 A. Norme metodologice privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2

3 I. Prevederi comune 1. Entităţile prevăzute la art. 2 din ordin au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile la 30 iunie 2016 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate. 2. Prevederile pct. 1 se aplică şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii. 3. (1) Entităţile depun raportările contabile la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, pe portalul având ataşată o semnătură electronică extinsă. (2) Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice constă într-un fişier PDF la care este ataşat un fişier xml. (3) Entităţile pot depune raportările contabile la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către operatorii economici şi alţi contribuabili, sau numai în formă electronică pe portalul având ataşată o semnătură electronică extinsă. (4) Entităţile depun raportările contabile la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnate, potrivit legii. II. Structura şi modul de completare a raportărilor contabile la 30 iunie (1) Entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordin întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2016 care cuprind următoarele formulare, prevăzute la cap. II: a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10); b) Contul de profit şi pierdere (cod 20), respectiv Contul prescurtat de profit şi pierdere (cod 20); c) Date informative (cod 30). (2) Entităţile prevăzute la art. 2 alin. (2) din ordin întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2016 care cuprind următoarele formulare, prevăzute la cap. III: a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10); b) Situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20); c) Date informative (cod 30). (3) Prevederile alin. (1) se aplică şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii. 5. (1) Entităţile completează datele de identificare (denumirea entităţii, adresa, numărul de telefon şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, fără a folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se trec codurile care delimitează încadrarea entităţilor. (2) Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate sunt avute în vedere şi de subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, care completează forma de proprietate corespunzătoare societăţilor cărora le aparţin. (3) Entităţile care, potrivit actului constitutiv, reprezintă filiale ale unor societăţi cu capital integral sau majoritar de stat completează la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, după caz. 6. Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" cu datele prevăzute la pct. 5 alin. (1) conduce la imposibilitatea identificării entităţii şi, în consecinţă, se consideră că raportarea contabilă la 30 iunie 2016 nu a fost depusă, entitatea fiind sancţionată 3

4 conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 7. (1) Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare. (2) În cazul subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, codul CAEN înscris în raportările contabile la 30 iunie 2016 întocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din România corespunde propriei activităţi desfăşurate de acesta. (3) Entităţile completează, de asemenea, codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfăşurată. 8. (1) Formularul "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" prezintă, în formă sintetică, elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, grupate după natură şi lichiditate, respectiv după natură şi exigibilitate. (2) Formularul "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" se întocmeşte pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2016, puse în acord cu soldurile din balanţa conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operaţiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare. (3) Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic completează formularul "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" cu informaţiile corespunzătoare datelor de la 1 ianuarie 2016 şi 30 iunie (1) Formularul "Contul de profit şi pierdere"/"contul prescurtat de profit şi pierdere", respectiv "Situaţia veniturilor şi cheltuielilor", cuprinde cifra de afaceri netă, veniturile realizate şi cheltuielile efectuate, precum şi rezultatele financiare obţinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri şi cheltuieli cuprinse în balanţa de verificare la 30 iunie (2) Datele care se raportează în formularul "Contul de profit şi pierdere"/"contul prescurtat de profit şi pierdere", respectiv "Situaţia veniturilor şi cheltuielilor" sunt cumulate de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare. (3) Indicatorul "Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)" prezentat pe rândul 67 din cadrul formularului "Contul de profit şi pierdere" se completează numai de către microîntreprinderi, încadrate ca atare potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu suma reprezentând impozitul pe venitul acestora. Prevederile referitoare la încadrarea în categoria microîntreprinderilor sunt avute în vedere şi la completarea rândului 07 "Impozite (ct )" din cadrul formularului "Contul prescurtat de profit şi pierdere". 10. (1) Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic completează formularul "Contul de profit şi pierdere"/"contul prescurtat de profit şi pierdere", respectiv formularul "Situaţia veniturilor şi cheltuielilor", cu informaţiile corespunzătoare perioadelor 1 ianuarie iunie 2015, respectiv 1 ianuarie iunie (2) Entităţile înscriu la rândul 23 "Salarii şi indemnizaţii" din cadrul formularului "Contul de profit şi pierdere"/rândul 04 "Cheltuieli cu personalul" din cadrul formularului "Contul prescurtat de profit şi pierdere", respectiv la rândul 25 "Salarii şi indemnizaţii" din cadrul formularului "Situaţia veniturilor şi cheltuielilor" toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale. La aceleaşi rânduri va fi cuprinsă şi contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Informaţiile reprezentând contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor sunt prezentate, de asemenea, la rândul 64 din formularul "Date informative" (cod 30). 11. (1) În formularul "Date informative", la rândurile 01, 02 şi 03 coloana 1, entităţile care au în subordine subunităţi înscriu cifra 1, indiferent de numărul acestora. (2) Rândul 03 coloana 1 din formularul "Date informative" se completează numai de entităţile care în perioada curentă de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero). 4

5 (3) La rândurile privind plăţile restante din formularul "Date informative" se înscriu sumele de la sfârşitul perioadei de raportare care au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative. 12. (1) Raportările contabile la 30 iunie 2016 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora. Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel: - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. (2) Raportările contabile la 30 iunie 2016 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii. 13. Persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care au în subordine sucursale sau alte subunităţi fără personalitate juridică, verifică şi centralizează informaţiile aferente acestora, întocmind raportările contabile la 30 iunie 2016, cu respectarea prevederilor din ordin. 14. (1) Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2016, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice. (2) Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa Formularele care compun raportările contabile la 30 iunie 2016 se completează în lei. 16. Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2016, cele care în tot semestrul I al anului 2016 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înfiinţate în cursul anului 2016, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie III. Termenul pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie Raportările contabile la 30 iunie 2016 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până cel mai târziu la data de 16 august Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2016 în condiţiile prevăzute de ordin se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. IV. Reglementări contabile aplicabile la completarea raportărilor contabile la 30 iunie Entităţile care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr /2014, cu modificările şi completările ulterioare, folosesc Planul de conturi general prevăzut la cap. 14 din reglementările respective. 20. Entităţile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr /2012, cu modificările şi completările ulterioare, folosesc Planul de conturi prevăzut la cap. V din reglementările respective. B. Nomenclator - forme de proprietate Codul Denumirea 10 PROPRIETATE INTEGRALĂ DE STAT 5

6 11 Regii autonome 12 Societăţi cu capital integral de stat 13 Institute naţionale de cercetare-dezvoltare 14 Companii şi societăţi naţionale*1) 15 Societăţi reprezentând filiale ale unor societăţi cu capital integral de stat şi societăţi la care una sau mai multe societăţi cu capital integral de stat deţin capitalul social 16 Alte unităţi economice de stat netransformate în societăţi sau regii autonome 20 PROPRIETATE MIXTĂ*2) (cu capital de stat şi privat - sub 50%, 50% şi peste 50%) PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%) 21 Societăţi cu capital de stat autohton şi de stat străin 22 Societăţi cu capital de stat şi privat autohton şi străin 23 Societăţi cu capital de stat şi privat autohton 24 Societăţi cu capital de stat şi privat străin PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% şi peste 50%) 25 Societăţi cu capital de stat autohton şi de stat străin 26 Societăţi cu capital de stat şi privat autohton şi străin 27 Societăţi cu capital de stat şi privat autohton 28 Societăţi cu capital de stat şi privat străin 29 Societăţi reprezentând filiale ale unor societăţi cu capital de stat de peste 50%, inclusiv, şi societăţi la care una sau mai multe societăţi cu capital de stat de peste 50%, inclusiv, deţin între 50% şi 100% din capitalul social al acestora 30 PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ (cu capital: privat autohton, privat autohton şi străin, privat străin, societăţi agricole) 31 Societăţi în nume colectiv 32 Societăţi în comandită simplă 33 Societăţi în comandită pe acţiuni 34 Societăţi pe acţiuni 35 Societăţi cu răspundere limitată 36 Societăţi agricole 37 Societăţi cu capital de stat, privatizate în cursul anului curent 40 PROPRIETATE COOPERATISTĂ 41 Cooperative de consum 42 Cooperative meşteşugăreşti 43 Cooperative şi asociaţii agricole netransformate 6

7 44 Cooperative de credit 50 PROPRIETATE OBŞTEASCĂ (societăţi aparţinând organizaţiilor şi instituţiilor politice şi obşteşti) *1) La codul 14 se înscriu doar acele companii şi societăţi naţionale care au capital integral de stat. *2) La proprietatea mixtă se înscriu şi acele companii şi societăţi naţionale al căror capital nu este integral de stat. CAPITOLUL II Conţinutul de informaţii al formularelor de raportare contabilă la data de 30 iunie 2016 întocmite de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr /2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de lei A. Aspecte generale 21. Entităţile care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr /2014, cu modificările şi completările ulterioare, întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2016 având în vedere categoria în care se încadrează, potrivit pct. 9 din reglementările respective coroborat cu art. 3 din prezentul ordin şi cu respectarea prevederilor prezentului capitol. 22. Pentru entităţile prevăzute de prezentul capitol, structura formularului*1) "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" (cod 10) este următoarea: *1) Formularul este reprodus în facsimil. Judeţul _ _ Entitatea Adresa: localitatea, sectorul, str., nr., bl., sc., ap. Telefon, fax Număr din registrul comerţului Forma de proprietate _ _ Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) Cod clasă CAEN _ _ Activitatea preponderentă efectiv desfăşurată (denumire clasă CAEN) Cod clasă CAEN _ _ _ _ Cod unic de înregistrare _ _ _ _ _ _ _ _ _ Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii la data de Cod 10 - lei - Denumirea elementului Nr. Sold la: rd A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 01 (ct ) II. IMOBILIZĂRI CORPORALE 02 (ct ) III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 03 (ct * - 7

8 296*) ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 04 (rd ) B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 05 (ct / / / / / din ct. 4428) II. CREANŢE 06 (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct. 267* - 296* ** + 437** ** din ct. 4428** + 444** ** + 447** ** + 453** + 456** ** ) III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 07 (ct din ct ) IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 08 (din ct ct ) ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 09 (rd ) C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 10 (rd ) Sume de reluat într-o perioadă de până la 11 un an (din ct. 471*) Sume de reluat într-o perioadă mai mare de 12 un an (din ct. 471*) D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O 13 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct *** + 437*** *** *** + 444*** + 446*** + 447*** *** + 453*** *** *** ) E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE 14 (rd ) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 15 (rd ) G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O 16 PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct

9 431*** + 437*** *** *** + 444*** + 446*** + 447*** *** + 453*** *** *** ) H. PROVIZIOANE (ct. 151) 17 I. VENITURI ÎN AVANS (rd ), 18 din care: 1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), 19 (rd ): Sume de reluat într-o perioadă de până la 20 un an (din ct. 475*) Sume de reluat într-o perioadă mai mare de 21 un an (din ct. 475*) 2. Venituri înregistrate în avans 22 (ct. 472), (rd ): Sume de reluat într-o perioadă de până la 23 un an (din ct. 472*) Sume de reluat într-o perioadă mai mare de 24 un an (din ct. 472*) 3. Venituri în avans aferente activelor 25 primite prin transfer de la clienţi (ct. 478), (rd ): Sume de reluat într-o perioadă de până la 26 un an (din ct. 478*) Sume de reluat într-o perioadă mai mare de 27 un an (din ct. 478*) Fond comercial negativ (ct. 2075) 28 J. CAPITAL ŞI REZERVE I. CAPITAL (rd ), 29 din care: 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) Capital subscris nevărsat (ct. 1011) Patrimoniul regiei (ct. 1015) Patrimoniul institutelor naţionale de 33 cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 5. Alte elemente de capitaluri proprii 34 (ct. 1031) II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 35 III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 36 IV. REZERVE (ct. 106) 37 Acţiuni proprii (ct. 109) 38 Câştiguri legate de instrumentele de 39 capitaluri proprii (ct. 141) 9

10 Pierderi legate de instrumentele de 40 capitaluri proprii (ct. 149) V. PROFITUL SAU PIERDEREA SOLD C 41 REPORTAT(Ă) (ct. 117) SOLD D 42 VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SOLD C 43 SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) SOLD D 44 Repartizarea profitului (ct. 129) 45 CAPITALURI PROPRII - TOTAL 46 (rd ) Patrimoniul public (ct. 1016) 47 Patrimoniul privat (ct. 1017) 48 CAPITALURI - TOTAL (rd ) 49 * Conturi de repartizat după natura elementelor respective. ** Solduri debitoare ale conturilor respective. *** Solduri creditoare ale conturilor respective. Rd Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni. Administrator Întocmit Numele şi prenumele... Numele şi prenumele... Semnătura... Calitatea... Semnătura... Nr. de înregistrare în organismul profesional... Raportările contabile la 30 iunie 2016 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora. Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2016 se completează astfel: - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii; - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Raportările contabile la 30 iunie 2016 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii. B. Raportări contabile la data de 30 iunie 2016 întocmite de microentităţi definite de Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr /2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de lei 23. Microentităţile, aşa cum sunt definite la pct. 9 alin. (2) din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr /2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de lei întocmesc formularul "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" (cod 10) în structura prevăzută la pct

11 24. Structura formularului*1) "Contul prescurtat de profit şi pierdere" (cod 20), întocmit de microentităţi, este următoarea: *1) Formularul este reprodus în facsimil. Contul prescurtat de profit şi pierdere la data de 30 iunie 2016 Cod 20 - lei - Denumirea indicatorilor Nr. Realizări aferente rd. perioadei de raportare A B Cifra de afaceri netă 01 (ct ** + 766***) 2. Alte venituri 02 (ct **** ) 3. Costul materiilor prime şi al 03 consumabilelor (ct *) 4. Cheltuieli cu personalul 04 (ct ) 5. Ajustări de valoare 05 (ct ) 6. Alte cheltuieli***** 06 (ct * ) 7. Impozite (ct ) PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: Profit 08 (rd ) Pierdere 09 (rd ) * Cont de repartizat după natura elementelor respective. ** Rd Se înscriu veniturile din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri. *** Rd Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766). **** Rd Se înscriu veniturile din subvenţii de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri. ***** Rd Se înscriu şi cheltuielile cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666). Administrator Întocmit Numele şi prenumele... Numele şi prenumele... 11

12 Semnătura... Calitatea... Semnătura... Nr. de înregistrare în organismul profesional Structura formularului*1) "Date informative" (cod 30), întocmit de microentităţi, este următoarea: *1) Formularul este reprodus în facsimil. Date informative la data de 30 iunie 2016 cod 30 - lei - I. Date privind rezultatul înregistrat Nr. Nr. unităţi Sume rd. A B 1 2 Unităţi care au înregistrat profit 01 Unităţi care au înregistrat pierdere 02 Unităţi care nu au înregistrat nici profit, 03 nici pierdere II. Date privind plăţile restante Nr. Total Din care: rd. (col. 2 + Pentru Pentru 3) activitatea activitatea curentă de investiţii A B Plăţi restante - total (rd la ), din care: Furnizori restanţi - total (rd. 06 la 08), 05 din care: - peste 30 de zile 06 - peste 90 de zile 07 - peste 1 an 08 Obligaţii restante faţă de bugetul 09 asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care: - contribuţii pentru asigurări sociale de 10 stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate - contribuţii pentru fondul asigurărilor 11 sociale de sănătate - contribuţia pentru pensia suplimentară 12 - contribuţii pentru bugetul asigurărilor 13 pentru şomaj - alte datorii sociale 14 Obligaţii restante faţă de bugetele 15 fondurilor speciale şi alte fonduri 12

13 Obligaţii restante faţă de alţi creditori 16 Impozite şi taxe neplătite la termenul 17 stabilit la bugetul de stat Impozite şi taxe neplătite la termenul 18 stabilit la bugetele locale Credite bancare nerambursate la scadenţă - 19 total (rd. 20 la 22), din care: - restante după 30 de zile 20 - restante după 90 de zile 21 - restante după 1 an 22 Dobânzi restante 23 III. Număr mediu de salariaţi Nr. 30 iunie iunie 2016 rd. A B 1 2 Număr mediu de salariaţi 24 Numărul efectiv de salariaţi existenţi la 25 sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite Nr. Sume (lei) în cursul perioadei de raportare. Subvenţii rd. încasate şi creanţe restante A B 1 Venituri brute din dobânzi plătite către 26 persoanele fizice nerezidente, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat 27 Venituri brute din dobânzi plătite către 28 persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat 29 Venituri brute din dobânzi plătite către 30 persoane juridice nerezidente, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat 31 Venituri brute din dobânzi plătite către 32 persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat 33 Venituri brute din dividende plătite către 34 persoane fizice nerezidente, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat 35 Venituri brute din dividende plătite către 36 persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 13

14 - impozitul datorat la bugetul de stat 37 Venituri brute din dividende plătite către 38 persoane juridice nerezidente potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat 39 Venituri brute din redevenţe plătite către 40 persoane fizice nerezidente, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat 41 Venituri brute din redevenţe plătite către 42 persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat 43 Venituri brute din redevenţe plătite către 44 persoane juridice nerezidente, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat 45 Venituri brute din redevenţe plătite către 46 persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat 47 Redevenţe plătite în cursul perioadei de 48 raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: - redevenţe pentru bunurile din domeniul 49 public plătite la bugetul de stat Redevenţă minieră plătită la bugetul de 50 stat Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de 51 stat Chirii plătite în cursul perioadei de 52 raportare pentru terenuri*1) Venituri brute din servicii plătite către 53 persoane nerezidente, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat 54 Venituri brute din servicii plătite către 55 persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat 56 Subvenţii încasate în cursul perioadei de 57 raportare, din care: - subvenţii încasate în cursul perioadei de 58 raportare aferente activelor - subvenţii aferente veniturilor, din care: 59 14

15 - subvenţii pentru stimularea ocupării 60 forţei de muncă**) Creanţe restante, care nu au fost încasate 61 la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: - creanţe restante de la entităţi din 62 sectorul majoritar sau integral de stat - creanţe restante de la entităţi din 63 sectorul privat V. Tichete de masă Nr. Sume (lei) rd. A B 1 Contravaloarea tichetelor de masă acordate 64 salariaţilor VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea Nr. 30 iunie iunie 2016 de cercetare-dezvoltare***) rd. A B 1 2 Cheltuieli de cercetare-dezvoltare: 65 - după surse de finanţare (rd ), 66 din care: - din fonduri publice 67 - din fonduri private 68 - după natura cheltuielilor (rd ), 69 din care: - cheltuieli curente 70 - cheltuieli de capital 71 VII. Cheltuieli de inovare****) Nr. 30 iunie iunie 2016 rd. A B 1 2 Cheltuieli de inovare 72 VIII. Alte informaţii Nr. 30 iunie iunie 2016 rd. A B 1 2 Avansuri acordate pentru imobilizări 73 necorporale (ct. 4094) Avansuri acordate pentru imobilizări 74 corporale (ct. 4093) Imobilizări financiare, în sume brute (rd ), din care: Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, 76 interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute 15

16 (rd. 77 la 83), din care: - acţiuni cotate emise de rezidenţi 77 - acţiuni necotate emise de rezidenţi 78 - părţi sociale emise de rezidenţi 79 - obligaţiuni emise de rezidenţi 80 - acţiuni emise de organismele de plasament 81 colectiv emise de rezidenţi - acţiuni şi părţi sociale emise de 82 nerezidenţi - obligaţiuni emise de nerezidenţi 83 Creanţe imobilizate, în sume brute (rd ), din care: - creanţe imobilizate în lei şi exprimate 85 în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute (din ct. 267) - creanţe imobilizate în valută (din ct ) Creanţe comerciale, avansuri pentru 87 cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct ), din care: - creanţe comerciale externe, avansuri 88 pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct din ct din ct din ct din ct. 418) Creanţe neîncasate la termenul stabilit 89 (din ct din ct din ct din ct. 413) Creanţe în legătură cu personalul şi 90 conturi asimilate (ct ) Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor 91 sociale şi bugetul statului (din ct ), (rd. 92 la 96), din care: - creanţe în legătură cu bugetul 92 asigurărilor sociale (ct ) - creanţe fiscale în legătură cu bugetul 93 statului (ct ) - subvenţii de încasat (ct. 445) 94 - fonduri speciale - taxe şi vărsăminte 95 asimilate (ct. 447) 16

17 - alte creanţe în legătură cu bugetul 96 statului - (ct. 4482) Creanţele entităţii în relaţiile cu 97 entităţile afiliate (ct. 451) Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor 98 sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct din ct din ct din ct din ct din ct din ct din ct din ct din ct din ct. 4482) Alte creanţe (ct ), (rd. 100 la 102), din care: - decontări privind interesele de 100 participare, decontări cu acţionarii/ asociaţii privind capitalul, decontări din operaţiuni în participaţie (ct ) - alte creanţe în legătură cu persoanele 101 fizice şi persoanele juridice, altele decât creanţele în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului), (din ct din ct din ct ) - sumele preluate din contul 542 "Avansuri 102 de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461) Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: de la nerezidenţi 104 Valoarea împrumuturilor acordate 105 operatorilor economici*****) Investiţii pe termen scurt, în sume brute 106 (ct din ct. 508), (rd. 107 la 113), din care: - acţiuni cotate emise de rezidenţi acţiuni necotate emise de rezidenţi părţi sociale emise de rezidenţi obligaţiuni emise de rezidenţi acţiuni emise de organismele de plasament 111 colectiv rezidente - acţiuni emise de nerezidenţi obligaţiuni emise de nerezidenţi 113 Alte valori de încasat (ct ) 114 Casa în lei şi în valută (rd ), 115 din care: - în lei (ct. 5311)

18 - în valută (ct. 5314) 117 Conturi curente la bănci în lei şi în 118 valută (rd ), din care: - în lei (ct. 5121), din care: conturi curente în lei deschise la 120 bănci nerezidente - în valută (ct. 5124), din care: conturi curente în valută deschise la 122 bănci nerezidente Alte conturi curente la bănci şi acreditive 123 (rd ), din care: - sume în curs de decontare, acreditive şi 124 alte valori de încasat, în lei (ct ) - sume în curs de decontare şi acreditive 125 în valută (din ct ) Datorii (rd ), din care: Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, în 127 sume brute (ct. 161), (rd ), din care: - în lei în valută 129 Dobânzi aferente împrumuturilor din 130 emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd ), din care: - în lei în valută 132 Credite bancare interne pe termen scurt 133 (ct ), (rd ), din care: - în lei în valută 135 Dobânzile aferente creditelor bancare 136 interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd ), din care: - în lei în valută 138 Credite bancare externe pe termen scurt 139 (ct ), (rd ), din care: - în lei

19 - în valută 141 Dobânzi aferente creditelor bancare externe 142 pe termen scurt (din ct. 5198), (rd ), din care: - în lei în valută 144 Credite bancare pe termen lung (ct ), (rd ), din care: - în lei în valută 147 Dobânzi aferente creditelor bancare pe 148 termen lung (din ct. 1682), (rd ), din care: - în lei în valută 150 Credite bancare externe pe termen lung (ct ), (rd ), din care: - în lei în valută 153 Dobânzi aferente creditelor bancare externe 154 pe termen lung (din ct. 1682), (rd ), din care: - în lei în valută 156 Credite de la trezoreria statului şi 157 dobânzile aferente (ct din ct. 1682) Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct ), (rd ), din care: - în lei şi exprimate în lei, a căror 159 decontare se face în funcţie de cursul unei valute - în valută 160 Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct ), din care: - valoarea concesiunilor primite (din ct ) a Datorii comerciale, avansuri primite de la 162 clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct ), din care: - datorii comerciale externe, avansuri

20 primite de la clienţi externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct din ct din ct din ct din ct din ct. 419) Datorii în legătură cu personalul şi 164 conturi asimilate (ct ) Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor 165 sociale şi bugetul statului (ct ), (rd. 166 la 169), din care: - datorii în legătură cu bugetul 166 asigurărilor sociale (ct ) - datorii fiscale în legătură cu bugetul 167 statului (ct ) - fonduri speciale - taxe şi vărsăminte 168 asimilate (ct. 447) - alte datorii în legătură cu bugetul 169 statului (ct. 4481) Datoriile entităţii în relaţiile cu 170 entităţile afiliate (ct. 451) Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (ct ) Alte datorii (ct ), (rd. 173 la 177), din care: - decontări privind interesele de 173 participare, decontări cu acţionarii/ asociaţii privind capitalul, decontări din operaţii în participaţie (ct ) - alte datorii în legătură cu persoanele 174 fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)*2) (din ct din ct din ct ) - subvenţii nereluate la venituri (din ct ) - vărsăminte de efectuat pentru imobilizări 176 financiare şi investiţii pe termen scurt (ct ) - venituri în avans aferente activelor 177 primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) Dobânzi de plătit (ct. 5186) 178 Valoarea împrumuturilor primite de la 179 operatorii economici*****) Capital subscris vărsat (ct. 1012), din 180 care: 20

21 - acţiuni cotate*3) acţiuni necotate*4) părţi sociale capital subscris vărsat de nerezidenţi 184 (din ct. 1012) Brevete şi licenţe (din ct. 205) 185 IX. Informaţii privind cheltuielile cu Nr. 30 iunie iunie 2016 colaboratorii rd. A B 1 2 Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 186 X. Informaţii privind bunurile din domeniul Nr. 30 iunie iunie 2016 public al statului rd. Valoarea bunurilor din domeniul public al 187 statului aflate în administrare Valoarea bunurilor din domeniul public al 188 statului aflate în concesiune Valoarea bunurilor din domeniul public al 189 statului închiriate XI. Informaţii privind bunurile din Nr. 30 iunie iunie 2016 proprietatea privată a statului supuse rd. inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 Valoarea contabilă netă a bunurilor*5) 190 XII. Capital social vărsat Nr. 30 iunie iunie 2016 rd. Suma %*6) Suma %*6) (Col. (Col. (Col. (Col. 1) 2) 3) 4) Capital social vărsat (ct. 1012)*6) (rd. 191 X X ), din care: - deţinut de instituţii publice (rd ), din care: - deţinut de instituţii publice de 193 subordonare centrală; - deţinut de instituţii publice de 194 subordonare locală; - deţinut de societăţile cu capital de 195 stat, din care: - cu capital integral de stat; cu capital majoritar de stat; cu capital minoritar de stat; deţinut de regii autonome deţinut de societăţile cu capital privat

22 - deţinut de persoane fizice deţinut de alte entităţi 202 XIII. Creanţe preluate prin cesionare de la Nr. Sume (lei) persoane juridice******) rd. A B 30 iunie iunie 2016 Creanţe preluate prin cesionare de la 203 persoane juridice (la valoarea nominală), din care: - creanţe preluate prin cesionare de la 204 persoane juridice afiliate Creanţe preluate prin cesionare de la 205 persoane juridice (la cost de achiziţie), din care: - creanţe preluate prin cesionare de la 206 persoane juridice afiliate XIV. Venituri obţinute din activităţi Nr. Sume (lei) agricole*******) rd. A B 30 iunie iunie 2016 Venituri obţinute din activităţi agricole 207 XV. Situaţia veniturilor şi cheltuielilor Nr. Sume (lei) rd. A B 30 iunie iunie Cifra de afaceri netă (rd ) Producţia vândută (ct ) Venituri din vânzarea mărfurilor (ct ) Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 211 Venituri din dobânzi înregistrate de 212 entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766)*7) Venituri din subvenţii de exploatare 213 aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411) 2. Venituri aferente costului Sold C 214 producţiei în curs de execuţie (ct ) Sold D Venituri din producţia de imobilizări 216 necorporale şi corporale (ct ) 4. Venituri din reevaluarea 217 imobilizărilor corporale (ct. 755) 5. Venituri din producţia de investiţii 218 imobiliare (ct. 725) 22

23 6. Venituri din subvenţii de exploatare 219 (ct ) 7. Alte venituri din exploatare (ct ) - din care, venituri din fondul 221 comercial negativ (ct. 7815) - din care, venituri din subvenţii 222 pentru investiţii (ct. 7584) VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 223 (rd ) 8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi 224 materialele consumabile (ct ) Alte cheltuieli materiale (ct ) b) Alte cheltuieli externe (cu energie 226 şi apă) (ct. 605) c) Cheltuieli privind mărfurile (ct ) Reduceri comerciale primite (ct. 609) Cheltuieli cu personalul (rd ), din care: a) Salarii şi indemnizaţii*8) (ct ) b) Cheltuieli privind asigurările şi 231 protecţia socială (ct. 645) 10. a) Ajustări de valoare privind 232 imobilizările corporale şi necorporale (rd ) a.1) Cheltuieli (ct ) a.2) Venituri (ct. 7813) 234 b) Ajustări de valoare privind 235 activele circulante (rd ) b.1) Cheltuieli (ct ) 236 b.2) Venituri (ct ) Alte cheltuieli de exploatare (rd la 245) Cheltuieli privind prestaţiile 239 externe (ct ) Cheltuieli cu alte impozite, 240 taxe şi vărsăminte asimilate; 23

24 cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct *9)) Cheltuieli cu protecţia mediului 241 înconjurător (ct. 652) 11.4 Cheltuieli din reevaluarea 242 imobilizărilor corporale (ct. 655) Cheltuieli privind calamităţile 243 şi alte evenimente similare (ct. 6587) Alte cheltuieli (ct ) Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare 245 înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666)*7) Ajustări privind provizioanele (rd ) - Cheltuieli (ct. 6812) Venituri (ct. 7812) 248 CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd la ) PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd ) Pierdere (rd ) Venituri din interese de participare 252 (ct ) - din care, veniturile obţinute de la 253 entităţile afiliate 13. Venituri din dobânzi (ct. 766)*7) din care, veniturile obţinute de la 255 entităţile afiliate 14. Venituri din subvenţii de exploatare 256 pentru dobânda datorată (ct. 7418) 15. Alte venituri financiare (ct ) - din care, venituri din alte 258 imobilizări financiare (ct. 7615) VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd ) 16. Ajustări de valoare privind 260 imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd ) - Cheltuieli (ct. 686)

ORDIN Nr. 2493/2019 din 8 iulie 2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru mo

ORDIN Nr. 2493/2019 din 8 iulie 2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru mo ORDIN Nr. 2493/2019 din 8 iulie 2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor prevederi contabile EMITENT:

Mai mult

OMFP nr. 2493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi compl

OMFP nr. 2493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi compl OMFP nr. 2493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor prevederi contabile. Monitorul oficial

Mai mult

Microsoft Word - Proiect ordin site 2010.doc

Microsoft Word - Proiect ordin site 2010.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor

Mai mult

Anexa A În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financia

Anexa A În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financia În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, vă comunicăm următoarele:

Mai mult

Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheat

Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheat Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară Sectorul

Mai mult

PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării con

PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării con PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate,

Mai mult

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru mod

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru mod MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor prevederi contabile În

Mai mult

Bilant_2011.pdf

Bilant_2011.pdf S1002_A1.0.6 / 14.03.2012 Suma de control 4.969.178 Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala Tip situaţie financiară : BL Anul 2011 Entitatea SC APA

Mai mult

Principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale I. Prevederi generale 1.1. (1) Entitățile prevăzute la art. 3 din

Principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale I. Prevederi generale 1.1. (1) Entitățile prevăzute la art. 3 din Principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale I. Prevederi generale 1.1. (1) Entitățile prevăzute la art. 3 din ordin întocmesc situații financiare anuale potrivit

Mai mult

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entită

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entită AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea

Mai mult

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI ASF :53 Instrucț

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI ASF :53 Instrucț AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI ASF 27.12.2014 16:53 Instrucțiunea nr. 1/10.03.2016 privind întocmirea și depunerea

Mai mult

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date:

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date: 2019.05.10 18:17:28 EEST Reason: Document MFP Index

Mai mult

PROIECT PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ NORMA pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul as

PROIECT PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ NORMA pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul as PROIECT PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ NORMA pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul asigurărilor În conformitate cu prevederile art. 2 alin.

Mai mult

ORDIN Nr. 6/2017 din 24 mai 2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţ

ORDIN Nr. 6/2017 din 24 mai 2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţ ORDIN Nr. 6/2017 din 24 mai 2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile

Mai mult

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit PROIECT Anexă Modificări ale Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit,

Mai mult

Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societăţilor din domeniul asigurărilor - proiect - În conformi

Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societăţilor din domeniul asigurărilor - proiect - În conformi Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societăţilor din domeniul asigurărilor - proiect - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art.

Mai mult

Tradeville - Date Financiare 2015

Tradeville - Date Financiare 2015 2018 1 TRADEVILLE SA Tip situatie financiara: VM Bucuresti, Sector 3 Forma de proprietate: 34 Calea Vitan, Nr. 6A, Bloc B, Tronson B, et. 3 Societati comerciale pe actiuni Numar din Registrul Comertului:

Mai mult

BILANT 1998

BILANT 1998 JUDETUL ARAD FORMA DE PROPRIETATE 34 UNITATEA SIF Banat-Crisana ACTIVITATEA PREPONDERENTA ADRESA loc ARAD, sector (denumire grupa CAEN) str. Calea Victoriei, nr. 35A bl.,ap.,sc. COD GRUPĂ CAEN 6499 TELEFONUL

Mai mult

S1040_A1.0.0 / Versiuni Atenţie! Suma de control Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucures

S1040_A1.0.0 / Versiuni Atenţie! Suma de control Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucures S1040_A1.0.0 /01.02.2015 Versiuni Atenţie! Suma de control 23.306.374 Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala An Semestru Tip situaţie financiară :

Mai mult

Bilant VNC 6 luni 2012 cu CPP.pdf

Bilant VNC 6 luni 2012 cu CPP.pdf Formular 30 I. Date privind rezultatul inregistrat DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2012 unitati A B 1 2 F30 - pag. 1 Sume - lei - Unitati care au inregistrat profit 01 1 2.556.898 Unitati care au inregistrat

Mai mult

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit Anexa Modificări și completări ale anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare

Mai mult

Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala GIE - grupuri de interes economic Activ net mai mic de 1/

Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala GIE - grupuri de interes economic Activ net mai mic de 1/ Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala GIE - grupuri de interes economic Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris S1002_A1.0.0 26.02.2019

Mai mult

Microsoft Word - modif_reglem_contabile_dec2010.doc

Microsoft Word - modif_reglem_contabile_dec2010.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului

Mai mult

BIL_1209SCL1.pdf

BIL_1209SCL1.pdf Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti Tip situatie financiara : BL F10 - pag. 1 Entitatea S.C. SOCEP S.A. Judet Sector Localitate Adresa Constanta Strada INCINTA PORT DANA 34 CONSTANTA Bloc

Mai mult

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în dome

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în dome Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private Având în vedere prevederile

Mai mult

Judetul: 13--CONSTANTA Entitate: SC TURISM HOTELURI RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA Adresa: localitatea EFORIE NORD, str. BRIZEI, nr. 6, tel Numar

Judetul: 13--CONSTANTA Entitate: SC TURISM HOTELURI RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA Adresa: localitatea EFORIE NORD, str. BRIZEI, nr. 6, tel Numar Judetul: 13--CONSTANTA Entitate: SC TURISM HOTELURI RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA Adresa: localitatea EFORIE NORD, str. BRIZEI, nr. 6, tel. 741401 Numar din registrul comertului: J13/696/1991 Forma de proprietate:

Mai mult

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anual

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anual Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii

Mai mult

Formularul 10 - lei - Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltui

Formularul 10 - lei - Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltui Formularul 10 - lei - Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd. 01.01.2008 31.12.2008 A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01 0 0 2.Cheltuieli

Mai mult

ORDIN Nr. 4160/2015 din 31 decembrie 2015 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLIC

ORDIN Nr. 4160/2015 din 31 decembrie 2015 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLIC ORDIN Nr. 4160/2015 din 31 decembrie 2015 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 21 din 12 ianuarie 2016

Mai mult

Raportul semestrial conform Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitenții de instrumentele financiare si operațiuni de piață Pentru exercițiul financia

Raportul semestrial conform Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitenții de instrumentele financiare si operațiuni de piață Pentru exercițiul financia Raportul semestrial conform Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitenții de instrumentele financiare si operațiuni de piață Pentru exercițiul financiar 01.01.2018-30.06.2018 Data raportului 29 August 2018

Mai mult

SCD-Sit fin

SCD-Sit fin Societatea: Zentiva SA Situatii financiare neauditate, la data de 3.9.211 CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 3.9.211 No. rand 3.9.21 3.9.211 1 2 3 4 1. Cifra de afaceri neta (rd. 2 la 5) 1 21,499,944

Mai mult

Anexa Ordin 14_2012

Anexa Ordin 14_2012 ANEXA SISTEMUL de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a societăților din domeniul asigurărilor Capitolul I A. Norme metodologice privind întocmirea și depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2012

Mai mult

S.C. ICERP S.A. B-dul Republicii nr. 291 A cod PLOIESTI-ROMÂNIA Tel.: ; Fax: ; Nr. Reg. Com.: J 2

S.C. ICERP S.A. B-dul Republicii nr. 291 A cod PLOIESTI-ROMÂNIA Tel.: ; Fax: ;   Nr. Reg. Com.: J 2 S.C. ICERP S.A. B-dul Republicii nr. 291 A cod 100072 PLOIESTI-ROMÂNIA Tel.: 0244-598551; Fax: 0244-532840; E-mail: office@icerp.ro Reg. Com.: J 29/312/1991; Cod Înregistrare Fiscalã: RO2993997 RO51 RZBR

Mai mult

structura_SC_an2018_010219

structura_SC_an2018_010219 OMFP nr.10/ 03.01.2019 Situatii financiare anuale : S1002,S1003,S1005 Raportari contabile anuale : S1004 S1002 (BL) - Structura fişier XML pentru bilant societati comerciale - entitati mari, mijl. An 12/

Mai mult

COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr cod , Tel 0241/ ; Fax 0241/ ; C.U.I. RO RAPORTUL aferen

COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr cod , Tel 0241/ ; Fax 0241/ ; C.U.I. RO RAPORTUL aferen COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; Fax 0241/616.023; C.U.I. RO 1868287 RAPORTUL aferent semestrului I 2019 conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului

Mai mult

RAPORT SEMESTRIAL S ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR

RAPORT SEMESTRIAL S ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR RAPORT SEMESTRIAL S1 2018 ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR 505600 Sacele, Str. Parcului Nr. 18 Brasov - Romania Tel.: 0040 268 273 775 Fax: 0040 268 273 485 E-mail: office@electroprecizia.ro Web: www.electroprecizia.ro

Mai mult

03_Anexa 1 la Hotarare_Bilant_Eco Sepsi_2018.pdf

03_Anexa 1 la Hotarare_Bilant_Eco Sepsi_2018.pdf S1014_A1.0.0 /120.02.2019 (S1014) Suma de control 4.100 Bifati numai dacă este cazul : CAR unitati militare CAR salariati infiintate potrivit Legii 122/1996 PJ fara scop patrimonial de utilitate publica

Mai mult

Microsoft Word - Concordante unele conturi prevazute de Ordinul MFP 1752 si Ordinul BNR nr 5 .doc

Microsoft Word - Concordante unele conturi prevazute de Ordinul MFP 1752 si Ordinul BNR nr 5  .doc CONCORDANŢELE dintre unele conturi din planul de conturi prevăzut de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu

Mai mult

JUDETUL ENTITATEA ADRESA_loc. sector str. nr. TELEFON FAX NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI Unitatea: SC CARFIL SA BILANT FORMA DE PROPRIETATE _ _ ACTI

JUDETUL ENTITATEA ADRESA_loc. sector str. nr. TELEFON FAX NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI Unitatea: SC CARFIL SA BILANT FORMA DE PROPRIETATE _ _ ACTI JUDETUL ENTITATEA ADRESA_loc. sector str. nr. TELEFON FAX NUMARUL DIN REGISTRUL COMERTULUI Unitatea: SC CARFIL SA BILANT FORMA DE PROPRIETATE _ _ ACTIVITATEA PREPONDERENTA (denumire clasa CAEN) COD GRUPA

Mai mult

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE pentru semestrul I Raport semestrial conform prevederilor Regulamentului ASF nr.5/2018 anexa nr.14. Data r

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE pentru semestrul I Raport semestrial conform prevederilor Regulamentului ASF nr.5/2018 anexa nr.14. Data r RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE pentru semestrul I. 2019 Raport semestrial conform prevederilor Regulamentului ASF nr.5/2018 anexa nr.14. Data raportului: 17.09.2019 Denumirea societatii comerciale

Mai mult

I M O C R E D I T I F N S.A. Adresa sediului: str. Horea, nr.3/113, Cluj-Napoca, jud.cluj, cod postal Nr. Reg. Com. J12 / 2387 / 2003 C.U.I. RO

I M O C R E D I T I F N S.A. Adresa sediului: str. Horea, nr.3/113, Cluj-Napoca, jud.cluj, cod postal Nr. Reg. Com. J12 / 2387 / 2003 C.U.I. RO ANEXA Nr. 14 RAPORT SEMESTRIAL PENTRU SEMESTRUL 1 AL ANULUI 2018 Raportul semestrial conform: Legea nr. 24/2017 Data raportului: 07.08.2018 Denumirea societăţii comerciale: IMOCREDIT IFN S.A. Sediul social:

Mai mult

Consultant Fiscal, Auditor Financiar - Adrian Bența ; tel: Act normativ descărcat prin aboname

Consultant Fiscal, Auditor Financiar - Adrian Bența   ; tel: Act normativ descărcat prin aboname OMFP nr. 191/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2016, precum şi pentru modificarea şi completarea

Mai mult

Microsoft Word - Raport Sem I 2010 conform reg.1 CNVM

Microsoft Word - Raport Sem I 2010 conform reg.1 CNVM RAPORTUL SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR. 1/2006 PENTRU SEMESTRUL I 2010 Data raportului: august 2010 Denumirea societăţii comerciale: S.C. Rolast S.A. Sediul

Mai mult

F10 - pag. 1 BILANT la data de Cod 10 - lei - Denumirea elementului Nr. Sold la: rd A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILI

F10 - pag. 1 BILANT la data de Cod 10 - lei - Denumirea elementului Nr. Sold la: rd A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILI F10 - pag. 1 BILANT la data de 31.12.2015 Cod 10 - lei - Denumirea elementului Nr. Sold la: rd. 01.01.2015 31.12.2015 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE A B 1 2 1.Cheltuieli de constituire

Mai mult

LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (republicata) - a contabilitatii

LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (republicata) - a contabilitatii LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (**republicată**) a contabilităţii EMITENT PARLAMENTUL Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 18 iunie 2008 Data intrării în vigoare 18-06-2008 Formă consolidată valabilă

Mai mult

RAPORT SEMESTRIAL S ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR

RAPORT SEMESTRIAL S ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR RAPORT SEMESTRIAL S1 2018 ELECTROPRECIZIA SA STATUTAR 505600 Sacele, Str. Parcului Nr. 18 Brasov - Romania Tel.: 0040 268 273 775 Fax: 0040 268 273 485 E-mail: office@electroprecizia.ro Web: www.electroprecizia.ro

Mai mult

Data / Ora / 15:02 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag

Data / Ora / 15:02 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag Pagina 1 din 15 Date de identificare DR. KOCHER SRL Telefon +40 21 2522120 Baicului 82a Fax +40 21 2527711 021784 Bucuresti Sector 2 E-mail info@drkocher.ro România WEB www.matriterie.ro Crefo Nr. 15354

Mai mult

Data / Ora / 14:22 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag

Data / Ora / 14:22 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag Pagina 1 din 16 Date de identificare AUTOMECANICA MEDIAŞ SRL Telefon +40 269 803646 Aurel Vlaicu 41 Fax +40 269 803606 551041 Medias Sibiu E-mail info@autm.ro România WEB www.autm.ro Crefo Nr. 471992 Nr.

Mai mult

01BILANT CENTRALIZAT SEPT.xls

01BILANT CENTRALIZAT SEPT.xls PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA Anexa 1 BILANŢ CENTRALIZAT 30 SEPTEMBRIE 2011 cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod Sold la începutul rân anului d A B C 1 2 A. ACTIVE 01 ACTIVE NECURENTE 02

Mai mult

Microsoft Word - Raport trim I 2014 NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS SA.doc

Microsoft Word - Raport trim I 2014 NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS SA.doc Str. Prevederii nr. 14-18/23 Sector 3, Bucuresti Tel: (+40) 768.560.813, Fax: (+40) 21.310.06.05 E-mail info@nqeholdings.com J40/3315/2009, CUI RO 2695737 Capital social: 2,917,691.50 RON Nr. 14/14.05.2014

Mai mult

Anexa 1 BILANŢ la data de cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând A B C 1 2 A. ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE 02 X X 1. Acti

Anexa 1 BILANŢ la data de cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând A B C 1 2 A. ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE 02 X X 1. Acti Anexa 1 BILANŢ la data de 31.12.2013 cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând A. ACTIVE 01 ACTIVE NECURENTE 02 1. Active fixe necorporale 03 0 0 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 2. Instalaţii

Mai mult

ORDIN Nr. 1998/2019 din 9 aprilie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a

ORDIN Nr. 1998/2019 din 9 aprilie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a ORDIN Nr. 1998/2019 din 9 aprilie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor

Mai mult

CAP 1

CAP 1 UNIVERSITATEA ŞTEFAN CEL MARE SUCEAVA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMCE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ SPECIALIZAREA: CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE CONTABILITATE BANCARA STUDENT 2018-2019 1 T E M Ă D

Mai mult

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI Str.Paltinului nr,16 jud.prahova cod postal telefon 0244/ : fax 0244/3

CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI Str.Paltinului nr,16 jud.prahova cod postal telefon 0244/ : fax 0244/3 CENTRUL DE PREGATIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUSTENI Str.Paltinului nr,16 jud.prahova cod postal 105500 telefon 0244/3210324:323886 fax 0244/320867 cod fiscal 688449 RO 25592900 cod CAEN 8559 BILANT

Mai mult

Microsoft Word - raport de gestiune trim III 2008.doc

Microsoft Word - raport de gestiune trim III 2008.doc RAPORT DE GESTIUNE al Consiliului de Administraţie al S.C. "BUCUR" S.A. privind activitatea desfăşurată la 30.09.2008 S.C. "BUCUR" S.A., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/392/1991, CIF:

Mai mult

ISCIR Anexa 1 Nr. crt. cod 01 BILANT la data de DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A

ISCIR Anexa 1 Nr. crt. cod 01 BILANT la data de DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A ISCIR Anexa 1 Nr. crt. cod 01 BILANT la data de 31.12.2018 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X

Mai mult

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I S.A. SEMESTRUL

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I S.A. SEMESTRUL RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I S.A. SEMESTRUL 1-2018 CUPRINS 1. Informaţii generale... 3 2. Informații asupra dezvoltării previzibile a societății... 6 3. Evenimente ulterioare datei

Mai mult

OMFP 3055 din pt aprobarea reglem contabile conforme cu directivele europene _actualizat 2012_

OMFP 3055 din pt aprobarea reglem contabile conforme cu directivele europene _actualizat 2012_ ORDIN Nr. 3055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene*) EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 766 bis din

Mai mult

Microsoft Word - NOTE EXPLIC BILANT 2012 EMERGENT.doc

Microsoft Word - NOTE EXPLIC BILANT 2012 EMERGENT.doc SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU La data de 31 decembrie 2012 Sold la Cresteri Reduceri Sold la Element al capitalului propriu inceputul Total, din Prin Total, din sfarsitul Prin transfer perioadei

Mai mult

JUDETUL

JUDETUL SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU La data de 31 decembrie 2014 Sold la Cresteri Reduceri Sold la Element al capitalului propriu inceputul Total, din Prin Total, din sfarsitul Prin transfer perioadei

Mai mult

Judet:CLUJ Unitatea administrativ-teritorială:comuna MIHAI VITEAZU Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULUI Cod rând TOTAL CA

Judet:CLUJ Unitatea administrativ-teritorială:comuna MIHAI VITEAZU Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULUI Cod rând TOTAL CA Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 500100/ 7700000 Buget local ct. 510100/ 7700000 Buget asigurări

Mai mult

o Mari Contribuabili care depun bilantulla Bucuresti Bifati numai daca este cazul : o Sucursala F10-pag.1 Tip situatie financiara : BL I Entitatea I s

o Mari Contribuabili care depun bilantulla Bucuresti Bifati numai daca este cazul : o Sucursala F10-pag.1 Tip situatie financiara : BL I Entitatea I s o Mari Contribuabili care depun bilantulla Bucuresti Bifati numai daca este cazul : o Sucursala F10-pag.1 Tip situatie financiara : BL I Entitatea I s.c. TURISM FELIX SA Judet Sector Localitate ~ IBihor

Mai mult

PROGRAMA aferentă examenului de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de contabil autorizat, sesiunea CONTABILITATE Capitolul I CO

PROGRAMA aferentă examenului de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de contabil autorizat, sesiunea CONTABILITATE Capitolul I CO PROGRAMA aferentă examenului de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de contabil autorizat, sesiunea 2018 1. CONTABILITATE Capitolul I CONTABILITATE ȘI RAPORTARE FINANCIARĂ CONFORME REGLEMENTĂRILOR

Mai mult

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA AGHIRESU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULU

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA AGHIRESU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULU ul fiscal: 47374 Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 500100/ 7700000 Buget local ct. 510100/

Mai mult

Microsoft Word - NOTE EXPLIC rap sem emergent.doc

Microsoft Word - NOTE EXPLIC rap sem emergent.doc SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU La data de 30 iunie 2009 Sold la Cresteri Reduceri Sold la Element al capitalului propriu inceputul Total, din Prin Total, din sfarsitul Prin transfer perioadei

Mai mult

MECANICA CEAHLAU S.A. SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2

MECANICA CEAHLAU S.A. SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2 SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2844 DIN 2016 PENTRU APROBAREA REGLEMENTARILOR CONTABILE CONFORME CU STANDARDELE

Mai mult

Data / Ora / 14:52 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag

Data / Ora / 14:52 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag Pagina 1 din 19 Date de identificare AVICOLA BUZAU SA Telefon +40 238 710416 +40 238 710414 Dn 2b Km 9+270 Km 9+527 Fax +40 238 710271/ +40 238 710516 0 Buzau Buzau România Crefo Nr. 13368 Nr. de inregistrare

Mai mult

IM OFIN ANCE Grupul Financiar IMOFINANCE SA Cluj IMOFINANCE SA RAPORT DE GESTIUNE 1

IM OFIN ANCE Grupul Financiar IMOFINANCE SA Cluj IMOFINANCE SA RAPORT DE GESTIUNE 1 IMOFINANCE SA RAPORT DE GESTIUNE 1 1. DATE GENERALE Infiintat in anul 2003, Grupul Financiar IMOFINANCE a adunat sub umbrela sa o serie intreaga de societati lucrative, care prin ofertele diverse ce le

Mai mult

Microsoft Word - Rapotari_Trim.III_2009.doc

Microsoft Word - Rapotari_Trim.III_2009.doc Comunicat privind disponibilitatea Raportului trim. III 2009 SC BERMAS SA Suceava îşi informează investitorii că Raportul trimestrial aferent exerciţiului financiar al trimestrului III 2009 este disponibil

Mai mult

A.J.O.F.M. GALATI BILANT la data de 31,12,2017 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul

A.J.O.F.M. GALATI BILANT la data de 31,12,2017 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul A.J.O.F.M. GALATI BILANT la data de 31,12,2017 Anea 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 A ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE

Mai mult

Politici contabile si note explicative V

Politici contabile si note explicative V COMUNA RECI Raport privind situaţiile financiare încheiate la 31.12.2016 Pentru instituţiile publice, documentul oficial de prezentare a situaţiei patrimoniului, îl reprezintă situaţiile financiare. Situaţiile

Mai mult

Microsoft Word - proiectfuziuneuamt_extras.doc

Microsoft Word - proiectfuziuneuamt_extras.doc PROIECT DE FUZIUNE PRIN ABSORBTIE - EXTRAS - A SOCIETATILOR COMERCIALE UAMT SA Oradea Jud.Bihor (Societate implicata in fuziune in calitate de Societate Absorbanta) FICAMT SA Oradea Jud. Bihor (Societate

Mai mult

Anexa 01 Bilant dec 15_CMDTA.xls

Anexa 01 Bilant dec 15_CMDTA.xls C.M.D.T.A. BILANT Incheiat la data de 31.12.2015 Cod 01 Nr. Cod DENUMIREA INDICATORILOR Crt. rand Sold la sfarsitul perioadei Sold la sfarsitul perioadei A B C 01.01.2015 31.12.2015 A. ACTIVE 01 x x I.

Mai mult

SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: RON C.U.I. RO R.B. - P.J.R Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 415

SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: RON C.U.I. RO R.B. - P.J.R Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 415 SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: 611.079.770.2 RON C.U.I. RO 50 22 670 R.B. - P.J.R. - 12-019 - 18.02.1999 Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 4155 / 1993 Situatii Financiare Consolidate 31 Decembrie

Mai mult

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 Bilant contabil la data de 31.03.2011 (Anexa 1 la normele metodologice) BILANŢ la data de 31.03.2011 cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului Sold la sfârşitul perioadei

Mai mult

Slide 1

Slide 1 TAX EU LEGISLATIE SI FISCALITATE Aspecte contabile referitoare la intocmirea situatiilor financiare ale anului 2007 FORMATUL SI TERMENELE DE DEPUNERE A SITUATIILOR FINANCIARE - AGENTI ECONOMICI - FORMATUL

Mai mult

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 BILANT la data de 31.12.2018 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X X 3. Active

Mai mult

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA Sediul/Adresa: TALMACIU, str. NICOLAE BA

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA Sediul/Adresa: TALMACIU, str. NICOLAE BA AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA Sediul/Adresa: TALMACIU, str. NICOLAE BALCESCU, nr. 24, jud. SIBIU Cod unic de înregistrare:

Mai mult

Microsoft Word - OMFP_416_2013.doc

Microsoft Word - OMFP_416_2013.doc Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 416 din 01.04.2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor

Mai mult

Microsoft Word - SIF OLTENIA 2011_FINAL

Microsoft Word - SIF OLTENIA 2011_FINAL SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE La data de 31 decembrie 2011 Întocmite în conformitate cu Ordinul C.N.V.M 13/2011 SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A SITUAŢII FINANCIARE 31 DECEMBRIE

Mai mult

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT ul fiscal: 437883 Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 500100/ 7700000 Buget local ct. 510100/

Mai mult

Nr. 258 / CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREŞTI BURSA DE VALORI BUCUREŞTI RAPORT CURENT Întocmit în conformitate cu Regula

Nr. 258 / CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREŞTI BURSA DE VALORI BUCUREŞTI RAPORT CURENT Întocmit în conformitate cu Regula Nr. 258 / 27.02.2019 CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREŞTI BURSA DE VALORI BUCUREŞTI RAPORT CURENT Întocmit în conformitate cu Regulamentul ASF nr.5 / 2018 privind emitenţii şi operaţiunile

Mai mult

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000 Buget local ct. 5210100/ 7700000 la data

Mai mult

Microsoft Word - Raport trim III doc

Microsoft Word - Raport trim III doc Raport ASF TRIMESTRUL III 2017 Regulament Raport trimestrial conform 1/2006 Data raportului 9/30/2017 SC CONDMAG Denumirea societăţii comerciale SA Sediul social Braşov Str. Avram Iancu nr. 52 Numărul

Mai mult

Raport semestrial al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la

Raport semestrial al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la Raport semestrial al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la 30.06.2015 1 ANEXA Nr.30 la regulamentul CNVM nr. 1/2006 A. Raportul semestrial Conform: Regulamentului nr.1/2006 al CNVM, Legii

Mai mult

Data / Ora / 12:21 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag

Data / Ora / 12:21 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag Pagina 1 din 18 Date de identificare EVW HOLDING SRL Telefon +40 372 200200 +40 264 407700 +40 732 200100 Principala 1333 Fax +40 372 200003/ +40 264 417099 407310 Gilau Cluj E-mail camioane.gilau@evwholding.ro

Mai mult

*Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 1*

*Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 1* *Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 1* ANEXA Nr. 2 INSTRUCȚIUNI pentru completarea formularului (300) Decont de taxă pe valoarea adăugată Formularul (300) Decont de taxă pe valoarea adăugată

Mai mult

Microsoft Word - dec_070_2013.doc

Microsoft Word - dec_070_2013.doc DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/ DECLARAŢIE DE MENŢIUNI pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere 070 Nr. de operator de date cu caracter

Mai mult

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa prioritară 4. Modernizarea Ser

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa prioritară 4. Modernizarea Ser Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 4. Modernizarea Serviciului Public de Ocupare Domeniul major de intervenţie

Mai mult

SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA CUI RO Fundamentarea veniturilor proprii ANEXA nr.1 Mii lei Nr 2010 % 2011 % INDICATORI Crt Aprobat Real

SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA CUI RO Fundamentarea veniturilor proprii ANEXA nr.1 Mii lei Nr 2010 % 2011 % INDICATORI Crt Aprobat Real SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA CUI RO 1573170 Fundamentarea veniturilor proprii ANEXA nr.1 Mii lei Nr 2010 % 2011 % Crt Aprobat Realizat Incasat 5=4/2 Aprobat Realizat Incasat 9=/6 0 1 2 3 4 5 6

Mai mult

GUVERNUL ROMANIEI

GUVERNUL      ROMANIEI GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 255/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare,

Mai mult

Seminar 4 ID 2012

Seminar 4 ID 2012 CONTABILITATEA TREZORERIEI Noțiuni teoretice introductive Investiţii pe termen scurt În categoria invetițiilor pe termen scurt sunt incluse: acţiunile deţinute la entităţile afiliate (501), obligațiunile

Mai mult

S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU Formular 10 SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII L

S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU     Formular 10 SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII L ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 1. Cheltuieli de dezvoltare(ct 203-2803-2903) 1 - - 2. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale(ct205+208-2805-2808-2905-2906-2908)

Mai mult

BVC Anexa 2.xls

BVC Anexa 2.xls ANEXA Nr. 2 COMUNA BARASTI SC PRESTARI BARASTI SRL CIOCANESTI,STR.PRINCIPALA,NR.173 Cod unic de înregistrare 27293115... Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și

Mai mult

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. CARPATMONTANA SERV S.A. pe anul 2015 Consiliul

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. CARPATMONTANA SERV S.A. pe anul 2015 Consiliul CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. CARPATMONTANA SERV S.A. pe anul 2015 Consiliul Judeţean Dâmboviţa: Analizând proiectul de hotărâre

Mai mult

SC BERMAS SA Suceava Str. Humorului nr. 61 Şcheia Cod de înregistrare fiscală: RO Telefon: 0230/526543; Fax: 0230/526542;

SC BERMAS SA Suceava Str. Humorului nr. 61 Şcheia Cod de înregistrare fiscală: RO Telefon: 0230/526543; Fax: 0230/526542; SC BERMAS SA Suceava Str. Humorului nr. 61 Şcheia Cod de înregistrare fiscală: RO 723636 Telefon: 0230/526543; 526544 Fax: 0230/526542; 526543 E-mail: bermasv@yahoo.com;office@bermas.ro RAPORT SEMESTRIAL

Mai mult

Raport preliminar al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la

Raport preliminar al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la Raport preliminar al Fondului Deschis de Investitii ETF BET Tradeville la 31.12.2015 1 ANEXA Nr.30 la regulamentul CNVM nr. 1/2006 A. Raportul preliminar Conform: Regulamentului nr.1/2006 al CNVM, Legii

Mai mult