SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI I.1) DENUMIRE, ADRESA ȘI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii și J

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI I.1) DENUMIRE, ADRESA ȘI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii și J"

Transcriere

1 SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI I.1) DENUMIRE, ADRESA ȘI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii și Justiției Sociale Adresa: str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, București În atenția: Gabriela Gâgiu Adresa profilului Autorității contractante (URL): Alte informații pot fi obținute la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior Caietul de sarcini, documentația specifică și/sau documentele suplimentare pot fi obținute la: Ofertele trebuie transmise la registratura autorității contractante din str. Dem I. Dobrescu nr. 2-4, București Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a candidaturilor/ofertelor: 2 (două) zile lucrătoare I.2) TIPUL AUTORITĂȚII CONTRACTANTE ȘI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂȚILE PRINCIPALE) Minister SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) DESCRIERE II.1.1) Denumirea dată contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractantă SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE privind organizarea Reuniunii Directorilor Generali pentru Relații Industriale în perioada noiembrie 2018 la București, în contextul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene Cod CPV Servicii pentru evenimente II.1.2) Tipul contractului: prestare servicii din categoria serviciilor sociale și alte servicii specifice conf. Anexei 2 a Legii 98/2016 II.1.3) Procedura implică: încheierea de contract II.1.4) Informații privind contractul: contractul de prestări servicii vor avea durata de 3 luni și va fi încheiat cu operatorul economic admis. II.1.5) Descrierea succintă a achizițiilor Obiectul contractului ce urmează a fi încheiat îl constituie Prestarea de servicii organizare evenimente privind organizarea Reuniunii Directorilor Generali pentru Relații Industriale

2 în perioada noiembrie 2018 la București, în contextul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile) Vocabular principal Obiect principal Cod CPV Servicii pentru evenimente II.1.7) Contractul intră sub incidența contractului privind contractele de achiziții publice (GPA): da nu X II.1.8) Împărțire în loturi: da nu X II.1.9) Vor fi acceptate variante: da nu X II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul: servicii organizare evenimente II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE Durata contractului: de la data semnării contractului / inițierii procedurii pe o durată de 3 luni II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI II.4.1. Prețul contractul va fi ferm pe toată durata acestuia. SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ȘI TEHNICE III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT III.1.1) Depozite valorice și garanții solicitate (după caz) III.1.1.a) Garanție de participare: da nu X III.1.1.b) Garanție de bună execuție: da nu X III.1.2) Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante Bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legale, respectiv H.G. nr. 396/ privind unele măsuri referitoare la pregătirea și exercitarea de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în anul III.1.5. Legislația aplicabilă - LEGE nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare; - HOTĂRÂRE nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/contractuluicadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare III.2) CONDIȚII DE PARTICIPARE Criteriile de calificare și selecție

3 III.2.1 Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei III.2.1.a) Situația personală a candidatului/ofertantului Completare în DUAE prin care se confirmă că operatorul economic nu se află în niciuna din situațiile de excludere menționate la art , 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 Lista cu persoanele ce dețin funcții de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire: 1. Lia-Olguța VASILESCU Ministru 2. Dragoș Ionuț BĂNESCU Secretar General 3. Diana SOARE - Director General, Direcția Generală Planificare Bugetară și Management Financiar 4. Eduard CORJESCU Director General, Direcția Generală Juridică 5. Gabriel GERU - Director General Adj, Direcția Generală Investiții, Achiziții publice și Servicii Interne 6. Liana-Ramona MOȘTENESCU-VASILIU Director, Direcția Generală Afaceri Europene și Relații Internaționale 7. Serghei MESAROȘ Director, Direcția Dialog Social 8. Cristina BURNAR Șef Serviciu Serviciul Investiții și Achiziții Publice 9. Angelica SĂBIESCU Consilier IA, Direcția Dialog Social 10. Arabela Mioara- Dana PIȘCOCIU Consilier IA, Direcția Dialog Social 11. Alina DIACONU Consilier, Serviciul Investiții și Achiziții Publice 12. Reli-Claudia DINU Consilier, Serviciul Investiții și Achiziții Publice 13. Gabriela Florentina GÂGIU Consilier Serviciul Investiții și Achiziții Publice Asociații, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016. Se completează DUAE de fiecare entitate în parte. NOTA: Declarația de neîncadrare în prevederile art. 59 si 60 din Legea 98/2016 se va prezenta odată cu DUAE, atât pentru ofertant cât și pentru subcontractant sau terț susținător, dacă este cazul.- Formularul nr. 3 Pentru persoane juridice/fizice române se vor prezenta documente justificative, respectiv certificatele care confirmă plata taxelor și impozitelor la bugetul general consolidat și bugetul local, iar pentru persoane juridice/fizice străine, se vor prezenta documente edificatoare eliberate de autorități competente din țara de rezidență, prin care să dovedească îndeplinirea obligațiilor restante de plată a impozitelor către bugetul de stat și bugetul local, respectiv lipsa datoriilor restante la momentul prezentării, în conformitate cu legislația din țara de rezidență. NOTA: Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate doar de către operatorul economic clasat pe primul loc, în urma clasamentului intermediar, la solicitarea autorității contractante, în condițiile stipulate la art. 196 din Legea nr. 98/2006 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Se va prezenta Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv. NOTA: Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate doar de către operatorul economic clasat pe primul loc, în urma clasamentului intermediar, la solicitarea autorității contractante, în condițiile stipulate la art. 196 din Legea nr. 98/2006 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale

4 1. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial, din care să rezulte că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului. În cazul persoanelor fizice autorizate se prezintă documente de confirmare a capacității de exercitare a activității profesionale conforme cu legislația aplicabilă acestora. Persoanele fizice/juridice străine vor prezenta documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenență din punct de vedere profesional în conformitate cu prevederile din țara unde ofertantul este rezident. În cazul persoanelor străine, documentele prezentate vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat. Atunci când un grup de operatori economici depun ofertă comună cerința se demonstrează de fiecare membru al grupului, pentru partea din contract pe care o realizează. Completare DUAE în Partea IV: Criterii de selecție, lit. A: Capacitatea de a corespunde cerințelor ATENTIE! Cerința privind capacitatea de exercitare a activității profesionale NU poate fi îndeplinită prin intermediul unei alte persoane (terțul susținător/subcontractant). III.2.2. Situația economică și financiară Candidatul/ofertantul trebuie să prezinte un nivel minim al cifrei de afaceri anuală în ultimii trei ani (2015, 2016, 2017) cel puțin egală sau mai mare decât suma de: lei - Completare DUAE în Partea IV: Criterii de selecție, lit. B: Situația Economică și Financiară Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sunt: bilanțuri contabile din care rezultă cifra de afaceri globală, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societăți specializate, scrisori de bonitate din partea băncilor sau alte documente edificatoare, cu condiția ca acestea să conțină informațiile relevante prin care ofertantul probează capacitatea economico-financiară. Ele urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, de către operatorul economic clasat pe primul loc, în condițiile stipulate la art. 196 din Legea nr. 98/2006 privind achizițiile publice. Notă: În cazul în care oferta este depusă de o asociere sau un consorțiu, se va prezenta o fișă centralizatoare pentru asociere/consorțiu în ansamblu, semnată de către reprezentantul legal al asociației sau consorțiului desemnat ca lider, precum și fișe individuale pentru fiecare membru al consorțiului/asocierii, semnate de reprezentanții legali ai fiecăruia, inclusiv liderul. În cazul în care oferta va fi depusă de o asociere sau un consorțiu cerința va fi îndeplinită prin cumularea resurselor tuturor membrilor asocierii. În cazul în care, candidatul nu are bilanț pentru anii solicitați, deoarece a fost înființat ulterior, autoritatea contractantă va lua în considerare cifra medie globală de afaceri raportată la data la care operatorul economic a fost înființat sau și-a început activitatea comercială. Pentru calculul echivalenței valorile vor fi exprimate în lei și în euro, la cursul de schimb leu/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv. Ofertanții care trebuie să efectueze conversia altor monede decât Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de către BNR. Nota: Declarație privind cifra de afaceri globală pe ultimii 3 ani se va prezenta odată cu DUAE, atât pentru ofertant cât și pentru subcontractant sau terț susținător, dacă este cazul.- Formularul nr. 5 III.2.3. a)capacitatea tehnică şi/sau profesională Candidatul/ofertantul trebuie să prezinte: 1. Informații generale despre ofertant Completare DUAE în Partea II lit. A: Informații privind operatorul economic; 2. Lista principalelor prestări de servicii de organizare evenimente recepționate de beneficiari, parțial sau total, în ultimii 3 ani, calculați prin raportare la data limită de depunere a ofertelor (cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați), din care să rezulte că a prestat servicii similare în valoare cumulată de minim lei.

5 - Completare DUAE în Partea IV: Criterii de selecție, lit. C: Capacitatea tehnică și profesională Prestarea serviciilor se confirmă prin prezentarea unor certificate constatatoare/certificări de bună execuție/procese-verbale de recepție/recomandări/ copii ale unor părţi relevante ale contractelor îndeplinite/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. În cazul în care oferta este susținută tehnico-profesional se va prezenta la data depunerii ofertelor, un angajament ferm, în acest sens, din partea terţului/terţilor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, în condițiile stipulate la art. 196 din Legea nr. 98/2016,cu modificările și completările ulterioare. Nota: Declarația privind principalele prestări de servicii similare în ultimii 3 ani se va prezenta odată cu DUAE, atât pentru ofertant cât și pentru subcontractant sau terț susținător, dacă este cazul.- Formularul nr. 6a 3. Lista personalului cheie implicat în prestarea serviciului de organizare evenimente Completare DUAE în Partea IV: Criterii de selecție, lit. C: Capacitatea tehnică și profesională Se solicită prezentarea de informații referitoare la personalul de specialitate din care trebuie să rezulte ca ofertantul dispune de personal pentru implementarea contractului ce face obiectul acestei proceduri și că persoanele nominalizate au experiența profesională și cunoștințele teoretice și practice relevante în domeniu, solicitate ca și cerințe minime. - o persoană cu experiență în domeniu, responsabilă pentru derularea contractului, persoană ce va putea fi contactă la orice oră pe perioada derulării contractului, pentru soluționarea oricărei probleme ce poate apărea pe timpul prestării serviciilor. - Operatorul economic va asigura un translator (ghid în limba engleză) care va prezenta principalele obiective turistice pe parcursul turului orașului, precum și vizita la un obiectiv turistic (muzeu). - prestatorul va trebui să desemneze o persoană (responsabil de grup) care să fie responsabilă pentru furnizarea serviciilor, prezentă şi disponibilă pe toată durata evenimentului. Cerințe minime de calificare pentru translatorul/responsabilul de grup Calificări și abilități Absolvenți studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă la o universitate acreditată. Experiența generală de minim 3 ani Notă: Declaraţia privind persoanele responsabile de îndeplinirea contractului de servicii se va prezenta odată cu DUAE, atât pentru ofertant cât și pentru subcontractant sau terț susținător, dacă este cazul.- Formularul nr. 7 Pentru demonstrarea criteriilor menționate se vor depune următoarele documente: a) CV-ul (Modelul se regăsește la secțiunea Formulare- Formularul nr. 8), semnat și datat de titular b) copii conform cu originalul după diplomele/certificările/atestările relevante în raport cu cerințele din prezenta documentație c) documente relevante din care să reiasă îndeplinirea cerințelor de experiență profesională generală și specifică, solicitate prin prezenta documentație d) pentru experții care nu sunt angajați ai ofertantului, declarații de disponibilitate (Formularul nr. 8a - Declarație de disponibilitate), în original, datată și semnată de titular NOTĂ: Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, în condițiile stipulate la art. 196 din Legea nr. 98/2016,cu modificările și completările ulterioare.- Formularul 8 și Formularul 8a Experiența similară

6 Candidatul/ofertantul trebuie să prezinte minimum 3 contracte/contracte-cadru similare de organizare evenimente realizate în ultimii 3 ani cu recomandările aferente favorabile Completare DUAE în Partea IV: Criterii de selecție, lit. C: Capacitatea tehnică și profesională. NOTĂ: odată cu depunerea DUAE se va transmite Formularul nr. 6 experiența similară Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, în condițiile stipulate la art. 196 din Legea nr. 98/2016,cu modificările și completările ulterioare Subcontractanți În cazul în care există subcontractanți, candidatul/ofertantul va completa o Listă cu subcontractanții. Completare DUAE în Partea IV: Criterii de selecție, lit. C: Capacitatea tehnică și profesională NOTĂ: Documentele solicitate vor fi prezentate doar de operatorul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. În cazul în care oferta este depusă de o asociere fiecare asociat trebuie să completeze un DUAE separat si odată cu depunerea DUAE se va prezenta și Acordul de subcontractare. Documentele justificative care probează cele asumate în acord vor fi solicitate doar ofertantului declarat câștigător la solicitarea autorității contractante. La semnarea contractului se va prezenta Acordul de subcontractare, încheiat între ofertant si subcontractant în original, pentru fiecare subcontractant în care sunt precizate și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia. În caz contrar, nu se va încheia contractul. Susținere Terț Capacitatea tehnică și profesională a ofertantului poate fi susținută, pentru îndeplinirea unui contract, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant și persoana respectivă. În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează capacitatea tehnică și profesională invocând și susținerea acordată de către o altă persoană, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziția candidatului/ofertantului resursele tehnice și profesionale invocate. Persoana care asigură susținerea tehnică și profesională nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 165, art. 167, art. 164 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. Completare DUAE în Partea IV: Criterii de selecție, lit. C: Capacitatea tehnică și profesională NOTĂ: Documentele solicitate vor fi prezentate doar de operatorul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. În vederea semnării contractului se va prezenta de către fiecare terț susținător Angajamentul privind susținerea tehnică și profesională precum și Declarația privind personalul. Terțul susținător trebuie să completeze un DUAE separat, însoțit de Angajamentul ferm al terțului susținător (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terți/terți susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora), acordul de asociere și acordul de subcontractare. Asocierea În cazul unei asocieri, ofertantul va completa o Listă cu asociații. Completare DUAE în Partea IV: Criterii de selecție, lit. C: Capacitatea tehnică și profesională Oferta depusă de o asociere de operatori economici trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: a) oferta trebuie semnată legal de către toți asociații; b) oferta trebuie să includă un Acord de asociere; c) structura asocierii nu va fi modificată, pe durata executării acordului cadru, decât cu aprobarea prealabilă a achizitorului. În cazul în care este declarată câstigatoare o ofertă

7 depusă de către un grup (asociere) de mai mulți operatori economici, aceștia își vor legaliza asocierea înainte de semnarea acordului cadru. În cazul unei asocieri, fiecare asociat va prezenta documentele care să ateste îndeplinirea cerințelor privind situaţia personală a operatorilor economici, a celor referitoare la înscrierea în registrul comerţului sau al profesiei precum și cerințele privind capacitatea economică și profesională. NOTĂ: Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si Acordul de asociere Formularul nr. 9. La semnarea contractului cadru, se va prezenta Acordul de asociere legalizat. Documentele justificative care probează cele asumate în acord vor fi solicitate doar ofertantului declarat câștigător la solicitarea autorității contractante. III.2.3. b) Standarde de asigurare a calitatii si de protecție a mediului Ofertanții vor prezenta un document care să ateste implementarea standardelor de management al calității privind modul de conducere și control al activităților (certificat valabil SR EN ISO 9001 sau echivalent). Ofertantul va prezenta un document care probează în mod concludent îndeplinirea cerinței spre exemplu: un certificat emis de un organism de certificare proceduri/manuale de calitate, activitate procedurală, etc. similare cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unei certificări SR EN ISO 9001 sau echivalent. Certificarea trebuie să fie valabilă la data limită de depunere a ofertelor. SECTIUNEA IV: PROCEDURA IV.1) PROCEDURA IV.1.1) Tipul procedurii și modalitatea de desfășurare IV.1.1.a) Modalitatea de desfășurare a procedurii de atribuire Offline La data și ora precizate în Invitația de participare, se transmit DOCUMENTELE DE CALIFICARE și OFERTA la adresa str. Dem I. Dobrescu nr. 2-4, sector 1, București după cum urmează: - DUAE semnat și ștampilat, pentru fiecare candidat sau fiecare asociat, după caz, precum și pentru fiecare subcontractant sau terț susținător, după caz - Declarația de neîncadrare în prevederile art. 59 si 60 din Legea 98/2016, atât pentru ofertant cât și pentru subcontractant sau terț susținător, dacă este cazul.- Formularul nr. 3 - Declarație privind cifra de afaceri globală pe ultimii 3 ani, atât pentru ofertant cât și pentru subcontractant sau terț susținător, dacă este cazul.- Formularul nr. 5 - Declarația privind principalele prestări de servicii similare în ultimii 3 ani, atât pentru ofertant cât și pentru subcontractant sau terț susținător, dacă este cazul.- Formularul nr. 6a - Formularul nr. 6 experiența similară - Declaraţia privind persoanele responsabile de îndeplinirea contractului de servicii, atât pentru ofertant cât și pentru subcontractant sau terț susținător, dacă este cazul.- Formularul nr. 7 - Acord de asociere în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică, dacă este cazul Formularul nr. 9 - Declarație privind respectarea obligațiilor privind securitatea și sănătatea în muncă Formularul nr Declaraţie de acceptare a condiţiilor contractuale Formularul nr Certificat valabil SR EN ISO 9001 sau echivalent Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, în condițiile stipulate la art. 196 din Legea nr. 98/2016,cu modificările și completările ulterioare. IV.1.1.b) Tipul procedurii Procedură proprie IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR IV.2.1) Criterii de atribuire Criteriul de atribuire utilizat: prețul cel mai scăzut

8 IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE IV.3.1) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta: română IV.3.2) Moneda în care se transmite oferta financiară: lei IV.3.3) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta: 90 de zile IV.4. PREZENTAREA OFERTEI IV.4.1. Modul de prezentare a Propunerii tehnice pentru fiecare lot pentru care depune ofertă, candidatul/ofertantul va întocmi câte o Propunere tehnică Modalitatea de prezentarea a Propunerilor tehnice se face astfel: Operatorul economic va prezenta în oferta tehnică următoarele elemente obligatorii: Metodologia de prestare a serviciilor; Graficul de prestare a serviciilor. Documentele ce fac parte din oferta tehnică trebuie să cuprindă informații concrete și profesioniste care să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu specificațiile tehnice minime din caietul de sarcini. Metodologia de prestare a serviciilor Metodologia propusă trebuie să conțină minim următoarele informații: Descrierea de ansamblu a abordării propuse de operatorul economic pentru executarea serviciilor; Analiza riscurilor și oportunităților care sunt aplicabile acestui contract. Se va prezenta strategia de diminuare a riscurilor pe care operatorul economic o are în vedere; Descrierea detaliată a modului de implementare a fiecărei activități prezentată în caietul de sarcini și a propunerii făcute de operatorul economic pentru executarea serviciilor solicitate, cu indicarea oricăror etape / stadii considerate ca esențiale, a rezultatelor așteptate, a impactului așteptat a fiecărei activități. Prezentarea interacțiunilor și legăturilor dintre componente astfel încât să se demonstreze înțelegerea contractului, coerența în implementare și eficientizarea resurselor utilizate în contract; In cazul în care oferta este depusă de o asociere, o descriere a implicării fiecărui asociat în prestarea serviciilor solicitate, a modului de colaborare între asociați în vederea executării contractului, inclusiv prin delimitarea sarcinilor și responsabilităților individuale în prestarea serviciilor; Descrierea oricăror aranjamente de subcontractare a unei părți a serviciilor solicitate, a interacțiunii dintre operatorul economic și subcontractor(i), precum și o descriere detaliată a serviciilor ce vor fi subcontractate. Planificarea activităților și a graficului de implementare a acestora (cerința minimă) Graficul va include un calendar cât mai detaliat al activităților ce vor fi derulate în cadrul contractului, conform metodologiei de prestare a serviciilor, cu indicarea etapelor / stadiilor esențiale ale contractului. De asemenea, graficul trebuie să conțină modul în care activitățile se reflectă în rapoarte, legăturile și relațiile dintre activități și secvențialitatea acestora, precum și resursele umane alocate pe activități. Calendarul propus trebuie să se încadreze în termenele indicate în caietul de sarcini și documentația de atribuire. Candidații/ofertanții și, dacă este cazul, subcontractanții sau terții, au obligația de a prezenta o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că la elaborarea ofertei au ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă. În conformitate

9 cu prevederile alin (1) art. 51 din Legea 98/2016, instituțiile competente de la care operatorii economici pot obține informații relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă sunt: Ministerul Muncii, și Justiției Sociale, Inspecția Muncii sau de pe site: Se prezintă Formularul 10 - Declarație privind respectarea obligațiilor privind securitatea și sănătatea în muncă IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț precum si la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului. Oferta are caracter ferm și obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toată durata de valabilitate și trebuie semnată pe propria raspundere de către ofertant sau de către persoana legal împuternicită de către acesta. Propunerea financiară va cuprinde valoarea ofertei în lei fără TVA iar separat se va evidenția TVA-ul. Valoarea ofertei financiare va fi prezentată în cifre, iar în paranteză se va menționa valoarea în litere.- Formularul nr. 5 Ofertantul are obligația de a prezenta oferta financiară detaliată, pe fiecare activitate(eveniment) în care se va specifica costul cu transportul, costurile masa/persoana, cadou/persoana si alte costuri, după caz Formularul nr. 5a La elaborarea ofertei financiare se va avea în vedere să nu se depășească valoarea bugetată in cadrul Reuniunii pentru fiecare activitate în parte în conformitate cu HG 396/ privind unele măsuri referitoare la pregătirea și exercitarea de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în anul Ofertele care depășesc valoarea estimată vor fi respinse ca inacceptabile. Orice erori matematice vor fi corectate conform legislației în vigoare. Operatorul economic ofertant nu va include în oferta financiară cheltuielile cu personalul propriu. Actul prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală cu autoritatea contractantă, îl reprezintă Formularul de ofertă. Candidații/ofertanții vor prezenta Formularul nr. 11 Declarație de acceptare a condițiilor contractuale IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei ETAPA 1: Documentele de calificare și oferta se depun la regisitratura autorității contractante din str. Dem I. Dobrescu nr. 2-4, sector 1, București până la data și ora limită stabilite în invitația de participare. ALTE INFORMAŢII Candidatul/ofertantul va elabora oferta, în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire și va indica în cuprinsul acesteia care informații din Propunerea tehnică și/sau din Propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă și asumată de ofertant. Comisia de evaluare are obligația de a stabili ofertele câștigătoare, dintre ofertele admisibile, pe baza aplicării criteriului stabilit. Orice comunicare, solicitare, notificare și altele asemenea vor fi formulate în scris și transmise pe la adresa Autoritatea contractantă va comunica tuturor ofertanților rezultatul aplicării procedurii proprii în termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la data stabilirii ofertantului câștigător. Înainte de atribuirea contractului autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc în clasament să prezinte fără întârziere documente justificative actualizate care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. În cazul în care ofertantul câștigător refuză semnarea contractului cadru de servicii, autoritatea contractantă va invita următorul ofertant în ordinea descrescătoare a clasamentului sau are posibilitatea de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului espectiv.

10 SECȚIUNEA V INFORMAȚII SUPLIMENTARE V.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC Da nu X V.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE ÎNSCRIE ÎNTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANȚAT DIN FONDURI COMUNITARE/PROGRAM OPERAȚIONAL/PROGRAM NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ Nu Tipul de finanțare: Bugetul de stat V.3) ALTE INFORMATII Eventualele răspunsuri la clarificări se vor atașa la invitația de participare. Aceste răspunsuri vor face parte din documentația de atribuire și este obligatoriu ca la elaborarea ofertei să fie avute în vedere. Mai mulți operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comună, având obligația să își legalizeze din punct de vedere formal asocierea numai în cazul în care oferta comună va fi declarată câștigătoare. Atunci când un grup de operatori economici depune ofertă comuna, capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul unei asocieri, fiecare asociat va prezenta documentele care să ateste îndeplinirea cerințelor privind situația personală a operatorilor economici, a celor referitoare la înscrierea în Registrul Comertului sau al profesiei precum și cerințele privind capacitatea economică și profesională. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) va atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. Nedepunerea odată cu oferta, a DUAE, a angajamentului ferm al terțului susținător din care să rezulte modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, sau după caz, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, va atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. V.4) CAI DE ATAC V.4.1) Organismul competent pentru căile de atac Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor Adresa poștala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, București, Localitatea: București, Cod poștal: , România, Tel , Fax: / , Adresa internet (URL): VI.4.2) Utilizarea căilor de atac Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute în Legea 101/2016 VI.4.3) Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac Direcția Generală Juridică Adresa poștala: str. Dem I. Dobrescu nr 2-4, sector 1, Localitatea: București, Cod poștal: 10026, România, Tel , Fax: , Adresa internet (URL):

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI I.1) DENUMIRE, ADRESA ȘI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii și J

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI I.1) DENUMIRE, ADRESA ȘI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii și J SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI I.1) DENUMIRE, ADRESA ȘI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii și Justiției Sociale Adresa: str. Dem. I. Dobrescu nr.

Mai mult

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI I.1) DENUMIRE, ADRESA ȘI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii și J

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI I.1) DENUMIRE, ADRESA ȘI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii și J SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI I.1) DENUMIRE, ADRESA ȘI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii și Justiției Sociale Adresa: str. Dem. I. Dobrescu nr.

Mai mult

DFNotice

DFNotice a existat o consultare de piata prealabila. SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Ministerul Afacerilor Externe Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip

Mai mult

Fisa de date casco 2015

Fisa de date casco 2015 Fisa de date Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006 SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT SERVICIUL JUDETEAN AMBULANTA MEHEDINTI

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Achizitie Ecosondor multifascicul (multibeam echosounder) Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTR

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Achizitie Ecosondor multifascicul (multibeam echosounder) Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTR Achizitie Ecosondor multifascicul (multibeam echosounder) Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETAREDEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE SI

Mai mult

Microsoft Word - SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII.doc

Microsoft Word - SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII.doc Invitatie de participare nr 345787/24.04.2013 SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DESCRIERE I.1.1) Sediul social Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi Cod fiscal: 9899076,

Mai mult

Directia de Sanatate Publica a Judetului Iasi Str. V. Conta nr.2-4 Tel: 0232/278228, fax: 0232/ Com

Directia de Sanatate Publica a Judetului Iasi Str. V. Conta nr.2-4 Tel: 0232/278228, fax: 0232/ Com Directia de Sanatate Publica a Judetului Iasi Str. V. Conta nr.2-4 Tel: 0232/278228, fax: 0232/241.963 e-mail:achizitii@dspiasi.ro, www.dspiasi.ro Compartiment Achizitii Aprobat, Director Executiv Dr.

Mai mult

PRIMARIA

PRIMARIA Autoritate Contractantă: CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE aferente Proiectului privind Acordarea Diplomei de Onoare și plata

Mai mult

FISA DE DATE A ACHIZITIEI - Versiune septembrie 2013

FISA DE DATE A ACHIZITIEI - Versiune septembrie 2013 FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Mai mult

DFNotice

DFNotice a existat o consultare de piata prealabila. SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA PRUT BARLAD Tip anunt: Anunt de participare simplificat

Mai mult

DFNotice

DFNotice a existat o consultare de piata prealabila. SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Scoala de Agenti de Politie "Vasile Lascar" Campina Tip anunt: Anunt de participare

Mai mult

Secţiunea I

Secţiunea I APROBAT, DIRECTOR Ec. GEORGIANA TRIFU Documentaţia de artibuire a contractului de achiziţie de SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE ȘI RÂSUL NE UNEȘTE! Cod CPV: 79952000-2 Procedura utilizată: PROCEDURĂ INTERNĂ

Mai mult

Microsoft Word - Invitatie de participare nr doc

Microsoft Word - Invitatie de participare nr doc Detaliu invitatie de participare nr 341861 Detaliu validare Numarul documentatiei de atribuire: 75902 / 16.01.2013 Data transmiterii in SEAP: 17.01.2013 08:59 Data acceptarii ANRMAP: 17.01.2013 09:55 Data

Mai mult

Anunţ de participare numărul / (număr înregistrare S.E.A.P.) Achizitie navă specializată la intervenţii de spargere a gheţii pe Dună

Anunţ de participare numărul / (număr înregistrare S.E.A.P.) Achizitie navă specializată la intervenţii de spargere a gheţii pe Dună Anunţ de participare numărul 141296 / 22.12.2012 (număr înregistrare S.E.A.P.) Achizitie navă specializată la intervenţii de spargere a gheţii pe Dunărea fluvială Secţiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Mai mult

Studiu de fezabilitate si studii de specialitate pentru proiectul de investitie "LUCRARI DE REABILITARE INFRASTRUCTURA IN CAZARMA 3417 CONSTANTA", cod

Studiu de fezabilitate si studii de specialitate pentru proiectul de investitie LUCRARI DE REABILITARE INFRASTRUCTURA IN CAZARMA 3417 CONSTANTA, cod Studiu de fezabilitate si studii de specialitate pentru proiectul de investitie "LUCRARI DE REABILITARE INFRASTRUCTURA IN CAZARMA 3417 CONSTANTA", cod proiect 2017-C/I/RK-3417 «Inapoi la Lista Urmareste

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Achizitionarea de autoturisme pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 3 A

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Achizitionarea de autoturisme pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 3 A Achizitionarea de autoturisme pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 3 Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese

Mai mult

Furnizarea unui "Sistem de instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situatii de protectie civila pe teritoriul Portului Constanta" «Inapoi

Furnizarea unui Sistem de instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situatii de protectie civila pe teritoriul Portului Constanta «Inapoi Furnizarea unui "Sistem de instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situatii de protectie civila pe teritoriul Portului Constanta" «Inapoi la Lista Urmareste Salveaza Listeaza PDF Detalii Organizator:

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Servicii de spalare lenjerie de pat de la dormitoarele de personal CF din Revizia de Vagoane Constanta, Stati

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Servicii de spalare lenjerie de pat de la dormitoarele de personal CF din Revizia de Vagoane Constanta, Stati Servicii de spalare lenjerie de pat de la dormitoarele de personal CF din Revizia de Vagoane Constanta, Statia Mangalia, Revizia de Vagoane Mangalia, SELC Medgidia si Post Revizie FetestiSRTFC Constanta

Mai mult

fisa de date amenajare baza de agrement zona trivale

fisa de date amenajare baza de agrement zona trivale FISA DE DATE A ACHIZITIEI I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA Denumire: Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti Adresa: Str. Calea Bucuresti, Bl. U3, parter Localitate: Pitesti Cod

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie

Mai mult

Microsoft Word - Detaliu invitatie de participare nr doc

Microsoft Word - Detaliu invitatie de participare nr doc Detaliu invitatie de participare nr 354192 Detaliu validare Numarul documentatiei de atribuire: 114547 / 26.09.2013 Data transmiterii in SEAP: 27.09.2013 08:12 Data acceptarii ANRMAP: 30.09.2013 12:52

Mai mult

DFNotice

DFNotice a existat o consultare de piata prealabila. SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT CONSILIUL JUDETEAN BRAILA Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip legislatie:

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Adresa

Mai mult

LicitatiaPublica.ro

LicitatiaPublica.ro Lucrari suplimentare de constructii de cladiri in vederea finalizarii sediului administrativ al OCPI Constanta Detalii ------------------- Organizator: Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Proiectare și execuție lucrări de modernizare/ renovare a construcțiilor civile - cămin cultural), în localit

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Proiectare și execuție lucrări de modernizare/ renovare a construcțiilor civile - cămin cultural), în localit Proiectare și execuție lucrări de modernizare/ renovare a construcțiilor civile - cămin cultural), în localitatea Cezieni în cadrul proiectului,,modernizarea,renovarea SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL CEZIENI,,

Mai mult

Anunt de participare (sectoriale) numarul / Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primiri

Anunt de participare (sectoriale) numarul / Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primiri Anunt de participare (sectoriale) numarul 182426/02.02.2018 Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri

Mai mult

Fisa de date a achizitiei , cumparari directe alim apa centre colectare

Fisa de date a achizitiei , cumparari directe alim apa centre colectare FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala:consiliul JUDETEAN TIMIS Adresa:B-dul Revolutia din 1989, Nr 17 Localitate:Timisoara

Mai mult

Fisa de Date

Fisa de Date SECŢIUNEA I FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI I. 1. Autoritatea Contractantă Denumire: Municipiul Arad Adresa: Bulevardul Revoluţiei, nr. 75 Localitate: Arad, judeţul Arad Cod poştal: 310130 Ţara: România Persoane

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016 S-a organizat o consultare de piata: Sectiunea I Autoritatea contractanta I.1) Denumire si adrese Biroul

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016 S-a organizat o consultare de piata: Sectiunea I Autoritatea contractanta I.1) Denumire si adrese Biroul

Mai mult

Invitatie de participare la procedura de atribuire a unui contract de achizitie servicii de publicitate

Invitatie de participare la procedura de atribuire a unui contract de achizitie servicii de publicitate Invitatie de participare la procedura de atribuire a unui contract de achizitie servicii de publicitate in presa scrisa Detaliu invitatie Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Autoritate contractanta: Compania

Mai mult

MINISTERUL MEDIULUI ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU Nr. 557/CA/ Aprobat de Cornel BREZUICĂ PREȘEDINTE RAPORTUL PROCEDURII 1. Referinţe:

MINISTERUL MEDIULUI ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU Nr. 557/CA/ Aprobat de Cornel BREZUICĂ PREȘEDINTE RAPORTUL PROCEDURII 1. Referinţe: Nr. 557/CA/5.05.209 Aprobat de Cornel BREZUICĂ PREȘEDINTE RAPORTUL PROCEDURII. Referinţe: Procedura de atribuire: Procedură proprie - cod PO-ACH-02, Editia I, revizia 0 Cod unic de identificare a achiziţiei:

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 99/ S-a organiza

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 99/ S-a organiza Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 99/23.05.2016 S-a organizat o consultare de piata: Sectiunea I Autoritatea contractanta I.1) Denumire si adrese SNTFC

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA R O M Â N I A J U D E Ț U L A L B A CONSILIUL JUDEȚEAN Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod 510118 Cod de înregistrare fiscală 4562583 Tel: 0258-813380; 813382; fax: 0258-813325;

Mai mult

Fisa de Date

Fisa de Date SECŢIUNEA I FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI I. 1. Autoritatea Contractantă Denumire: Municipiul Arad Adresa: Bulevardul Revoluţiei, nr. 75 Localitate: Arad, judeţul Arad Cod poştal: 310130 Ţara: România Persoana

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016 S-a organizat o consultare de piata: Sectiunea I Autoritatea contractanta I.1) Denumire si adrese MINISTERUL

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Acord cadru de servicii de asigurare de raspundere civila auto (RCA/Carte verde) Anunt de participare simplif

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Acord cadru de servicii de asigurare de raspundere civila auto (RCA/Carte verde) Anunt de participare simplif Acord cadru de servicii de asigurare de raspundere civila auto (RCA/Carte verde) Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese INSPECTORATUL DE POLITIE

Mai mult

Achizitie BARJA TANC cu capacitatea de stocare de 500 tone (600 mc) Secţiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contac

Achizitie BARJA TANC cu capacitatea de stocare de 500 tone (600 mc) Secţiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contac Achizitie BARJA TANC cu capacitatea de stocare de 500 tone (600 mc) Secţiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact: ADMINISTRAŢIA FLUVIALĂ A DUNĂRII DE JOS R.A. GALAŢI

Mai mult

LicitatiaPublica.ro

LicitatiaPublica.ro Servicii de radiologie si imagistica - RADIOLOGIE,TOMOGRAFIE COMPUTERIZATA SI REZONANTA MAGNETICA NUCLEARA Detalii ------------------- Organizator: Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta Localizare:

Mai mult

Microsoft Word - i.doc

Microsoft Word - i.doc FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: SOCIETATEA UZINA MECANICA SADU S.A. Filiala a C.N. ROMARM S.A. Adresa: Str.

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Adresa

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice CONSTRUIRE GRADINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTA

Sistemul Electronic de Achizitii Publice CONSTRUIRE GRADINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTA CONSTRUIRE GRADINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC Cod de identificare fiscala: 4245747;

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Adresa

Mai mult

Aprobat Primar Ion Eugen Intocmit Silai Violeta Georgiana FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUN

Aprobat Primar Ion Eugen Intocmit Silai Violeta Georgiana FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUN Aprobat Primar Ion Eugen Intocmit Silai Violeta Georgiana FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: COMUNA JURILOVCA

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016 S-a organizat o consultare de piata: Sectiunea I Autoritatea contractanta I.1) Denumire si adrese MINISTERUL

Mai mult

ANUNȚ DE SELECȚIE PARTENER PENTRU PROIECT POSDRU DMI 6.2 Imbunatatirea accesului si a participării grupurilor vulnerabile pe piata muncii În conformit

ANUNȚ DE SELECȚIE PARTENER PENTRU PROIECT POSDRU DMI 6.2 Imbunatatirea accesului si a participării grupurilor vulnerabile pe piata muncii În conformit ANUNȚ DE SELECȚIE PARTENER PENTRU PROIECT POSDRU DMI 6.2 Imbunatatirea accesului si a participării grupurilor vulnerabile pe piata muncii În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările şi

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene în perioada Lot 1 - Zona nr

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene în perioada Lot 1 - Zona nr Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene în perioada 2018 2022. Lot 1 Zona nr. 1 VEST Lot 2 Zona nr. 2 EST Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1)

Mai mult

SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE UNITATEA MILITARĂ 0201 BUCUREŞTI Neclasificat Ex. unic SECŢIUNEA I FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI INSTRUMENT DE MĂSUR

SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE UNITATEA MILITARĂ 0201 BUCUREŞTI Neclasificat Ex. unic SECŢIUNEA I FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI INSTRUMENT DE MĂSUR SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE UNITATEA MILITARĂ 0201 BUCUREŞTI Ex. unic SECŢIUNEA I FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI INSTRUMENT DE MĂSURARE FIBRĂ OPTICĂ TIP OTDR COD CPV 38410000-2 PROCEDURA DE ACHIZIŢIE:

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Actualizare PT + DE + Executie lucrari pentru finalizarea obiectivului Gard de protectie cazarma 3270 Mogosoa

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Actualizare PT + DE + Executie lucrari pentru finalizarea obiectivului Gard de protectie cazarma 3270 Mogosoa Actualizare PT + DE + Executie lucrari pentru finalizarea obiectivului Gard de protectie cazarma 3270 Mogosoaia - Fluidizarea traficului pe DN 1 intre km 8+100 - km 17+100 si centura rutiera in zona de

Mai mult

realizare proiect tehnic de...

realizare proiect tehnic de... 1 of 5 13.10.2010 10:06 LICIT AT IA.RO S E R V I C I I D E M O N I T O R I Z A R E L I C I T A T I I licitatii publice RO licitatii publice UE licitatii atribuiri RO licitatii vanzari RO abonamente contact

Mai mult

Fisa de date APROBAT, Administrator Public Bogdan Pușcașu Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OG 34 SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTA

Fisa de date APROBAT, Administrator Public Bogdan Pușcașu Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OG 34 SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTA Fisa de date APROBAT, Administrator Public Bogdan Pușcașu Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OG 34 SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Municipiul

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Servicii de cadastru în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare realizării obiecti

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Servicii de cadastru în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare realizării obiecti Servicii de cadastru în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare realizării obiectivului de investiții Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă Otopeni

Mai mult

fisa de date

fisa de date Nr.23774/ 12.11.2010 APROBAT, PRIMAR ING. TISEANU HORIA LAURENTIU Vizat, Director tehnic, ing.oprescu Eliza DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru Studiu de fezabilitate

Mai mult

I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA FISA DE DATE A ACHIZITIEI Denumire: Adresa: Localitate: Cod postal: Tara: Persoana de contact: In atenţia... Te

I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA FISA DE DATE A ACHIZITIEI Denumire: Adresa: Localitate: Cod postal: Tara: Persoana de contact: In atenţia...   Te I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA FISA DE DATE A ACHIZITIEI Denumire: Adresa: Localitate: Cod postal: Tara: Persoana de contact: In atenţia... E-mail: Telefon: Fax: Adresa/ele de internet (daca este cazul):

Mai mult

Invitatie_participare

Invitatie_participare Fisa de date SECTIUNEA I: CONTRACTANT I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE) CONTRACTANTUL ACTIONEAZA IN NUMELE

Mai mult

DFNotice

DFNotice a existat o consultare de piata prealabila. SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT SPITALUL ORASENESC BUMBESTI-JIU Tip anunt: Anunt de participare simplificat

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Servicii de proiectare PT + DTAC + DE + AT + Executie lucrari, pentru obiectivul: Evacuare ape pluviale in co

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Servicii de proiectare PT + DTAC + DE + AT + Executie lucrari, pentru obiectivul: Evacuare ape pluviale in co Servicii de proiectare PT + DTAC + DE + AT + Executie lucrari, pentru obiectivul: Evacuare ape pluviale in comuna Tartasesti, pe DN 7, km 22+500 - km 31+300 Anunt de participare simplificat Sectiunea I:

Mai mult

fisa_de_date

fisa_de_date Nr.7149/08.04.2011 APROBAT, PRIMAR ING. TISEANU HORIA LAURENTIU Vizat, Director tehnic, ing.oprescu Eliza DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru Studiu de fezabilitate

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Pod CF km peste DN1 linia Campina Campinita ( expertiza + DALI ) Anunt de participare simplificat Secti

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Pod CF km peste DN1 linia Campina Campinita ( expertiza + DALI ) Anunt de participare simplificat Secti Pod CF km 0+609 peste DN1 linia Campina Campinita ( expertiza + DALI ) Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese Compania Nationala de Cai Ferate "CFR"

Mai mult

03-Documentatia-ofertanti-audit

03-Documentatia-ofertanti-audit DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI PENTRU ACHIZIŢIA DE SERVICII DE AUDITARE FINANCIARĂ PROCEDURA DE ACHIZIŢIE: PROCEDURA COMPETITIVĂ 2010 1 DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI ACHIZIŢIA DE SERVICII DE AUDITARE FINANCIARĂ

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Invertori pentru lămpi fluorescente montate pe vehicule feroviare modelul A110 Anunt de participare Sectiunea

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Invertori pentru lămpi fluorescente montate pe vehicule feroviare modelul A110 Anunt de participare Sectiunea Invertori pentru lămpi fluorescente montate pe vehicule feroviare modelul A110 Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese SNTFC "CFR CALATORI" S.A. Cod de identificare

Mai mult

FISA DE DATE A ACHIZITIEI

FISA DE DATE A ACHIZITIEI PRIMĂRIA ORAŞULUI CIACOVA JUDEŢUL TIMIŞ 307110 CIACOVA PIATA CETATII, NR.8 Telefon: 0256/399600;0256/399500 Fax: 0256/399600 Web:www.primariaciacova.ro E-mail: primariaciacova@primariaciacova.ro NR.7054/16.11.2016

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OG 34 Adresa postala: Sos.Oltenitei

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice,, Lucrari de intretinere linii CF : Linia 515, interval de stație Radauti-Gura Putnei, km km An

Sistemul Electronic de Achizitii Publice,, Lucrari de intretinere linii CF : Linia 515, interval de stație Radauti-Gura Putnei, km km An ,, Lucrari de intretinere linii CF : Linia 515, interval de stație Radauti-Gura Putnei, km. 9+000 km 29+000 Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Executie lucrari "Reabilitare strazi si podete Sat Talmacel, strada Rausor ( Cimitir), Orasul Talmaciu

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Executie lucrari Reabilitare strazi si podete Sat Talmacel, strada Rausor ( Cimitir), Orasul Talmaciu Executie lucrari "Reabilitare strazi si podete Sat Talmacel, strada Rausor (426432Cimitir), Orasul Talmaciu, Judetul Sibiu" Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016 S-a organizat o consultare de piata: Sectiunea I Autoritatea contractanta I.1) Denumire si adrese COMUNA

Mai mult

Se aprobă

Se aprobă I. INSTRUCTIUNI CATRE OFERTANTI SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicina Veterinara Bucureşti

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Servicii de reparatie a echipamentelor electronice de tip controler din compenenta instalatiilor WC ecologice

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Servicii de reparatie a echipamentelor electronice de tip controler din compenenta instalatiilor WC ecologice Servicii de reparatie a echipamentelor electronice de tip controler din compenenta instalatiilor WC ecologice (SEMCO, SEMCOcu diagnoza si GLOVA) SRTFC Bucuresti Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA

Mai mult

Domenii Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (CPV: ) Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (CPV: ) Lucrari de

Domenii Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (CPV: ) Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (CPV: ) Lucrari de Domenii Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (CPV: 45232150) Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (CPV: 45232400) Lucrari de constructii de statii de epurare (CPV: 45252100) Servicii

Mai mult

Bucureşti Nr. 155 din CAIET DE SARCINI servicii de cercetare socială calitativă, prin metoda proiectivă focus grup Prezentul caiet de sarci

Bucureşti Nr. 155 din CAIET DE SARCINI servicii de cercetare socială calitativă, prin metoda proiectivă focus grup Prezentul caiet de sarci Bucureşti Nr. 155 din 15.07.2019 CAIET DE SARCINI servicii de cercetare socială calitativă, prin metoda proiectivă focus grup Prezentul caiet de sarcini cuprinde şi specificaţiile tehnice. Caietul de sarcini

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca Tip anunt: Anunt de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Adresa postala:

Mai mult

Detalii procedura Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Autoritate contractanta: UNITATEA MILITARA BUCOV Numar anunt: / Denumire cont

Detalii procedura Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Autoritate contractanta: UNITATEA MILITARA BUCOV Numar anunt: / Denumire cont Detalii procedura Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Autoritate contractanta: UNITATEA MILITARA 01394 BUCOV mar anunt: 152945 / 06.08.2014 Denumire contract: Acord cadru de furnizare constând în achizitionarea

Mai mult

Microsoft Word - Anunt de participare paine alba , produse fainoase, produse de morarit.doc

Microsoft Word - Anunt de participare paine alba , produse fainoase, produse de morarit.doc Anunt de participare numarul 149468/26.02.2014 Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Stare anunt: Publicat Stare procedura: In desfasurare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumirea, adresa si punct(e)

Mai mult

Anunt de participare (utilitati) numarul / Detaliu anunt Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Stare anunt: Publicat Stare procedura: In desf

Anunt de participare (utilitati) numarul / Detaliu anunt Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Stare anunt: Publicat Stare procedura: In desf Anunt de participare (utilitati) numarul 164411/13.11.2015 Detaliu anunt Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Stare anunt: Publicat Stare procedura: In desfasurare Data transmiterii in SEAP: 13.11.2015 13:13

Mai mult

Microsoft Word - decizie_2511_a.doc

Microsoft Word - decizie_2511_a.doc C. N. S. C. CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3,... România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 ; +4 021 8900745 www.cnsc.ro

Mai mult

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Administraţiei şi Internelor Inovaţie în administraţie Programul Operaţional "De

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Administraţiei şi Internelor Inovaţie în administraţie Programul Operaţional De UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Administraţiei şi Internelor Inovaţie în administraţie Programul Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative" DIRECTOR, Adina

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN PREŞEDINTE PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea articolului 5 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 187

ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN PREŞEDINTE PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea articolului 5 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 187 ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN PREŞEDINTE PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea articolului 5 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 187/28 iunie 2018 privind aprobarea contractării unei

Mai mult

Studiu de fezabilitate privind dotarea cu nave tehnice necesare asigurarii conditiilor optime de navigatie, pe sectorul românesc al Dunarii Secţiunea

Studiu de fezabilitate privind dotarea cu nave tehnice necesare asigurarii conditiilor optime de navigatie, pe sectorul românesc al Dunarii Secţiunea Studiu de fezabilitate privind dotarea cu nave tehnice necesare asigurarii conditiilor optime de navigatie, pe sectorul românesc al Dunarii Secţiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) I.2) Denumirea, adresa

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Furnizare de Fructe si Legume Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Den

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Furnizare de Fructe si Legume Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Den Furnizare de Fructe si Legume Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA Cod

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Acord cadru pe o perioada de 24 luni Servicii de arhivare Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTOR

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Acord cadru pe o perioada de 24 luni Servicii de arhivare Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTOR Acord cadru pe o perioada de 24 luni Servicii de arhivare Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII

Mai mult

CAIET DE SARCINI Pentru achiziția de servicii organizare evenimente servicii transport aerian si terestru, servicii cazare, servicii organizare evenim

CAIET DE SARCINI Pentru achiziția de servicii organizare evenimente servicii transport aerian si terestru, servicii cazare, servicii organizare evenim CAIET DE SARCINI Pentru achiziția de servicii organizare evenimente servicii transport aerian si terestru, servicii cazare, servicii organizare evenimente activități transnaționale P2 pentru implementarea

Mai mult

Microsoft Word - INVITATIE PARTICIPARE consultanta juridica FALCIU.doc

Microsoft Word - INVITATIE PARTICIPARE consultanta juridica FALCIU.doc INVESTESTE ÎN OAMENI! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 5 - Promovarea măsurilor active de ocupare

Mai mult

Microsoft Word - Anunt de atribuire CS3E.doc

Microsoft Word - Anunt de atribuire CS3E.doc Anunt de atribuire (utilitati) numarul 160502/06.08.2015 Detaliu anunt Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Stare anunt: Publicat Data transmiterii in SEAP: 05.08.2015 12:37 Data trimiterii la OJ: 05.08.2015

Mai mult

Comuna Breaza, nr. 115, Judeţul Suceava, cod poştal Tel/fax: / ; C

Comuna Breaza, nr. 115, Judeţul Suceava, cod poştal Tel/fax: / ;     C Comuna Breaza, nr. 115, Judeţul Suceava, cod poştal 727055 Tel/fax: 0230-574806/0230-574806; e-mail: primariabreazasv@yahoo.com, www.comunabreaza.eu C.F. 4326736 anexă la H.C.L. nr.61/27.12.2017 STRATEGIA

Mai mult

LicitatiaPublica.ro

LicitatiaPublica.ro Autoturisme prin programul RABLA Detalii ------------------- Organizator: AUTORITATEA NAVALA ROMANA Localizare: Romania (Constanta) Tip anunt: Anunt de participare Sursa: S.E.A.P. Data licitatie: 23-12-2016

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006 COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE

Mai mult

Cititi stirile din constructii si imobiliare pe Guvernul României Ordonanța de urgență nr. 107/2017 pentru modificarea și comple

Cititi stirile din constructii si imobiliare pe   Guvernul României Ordonanța de urgență nr. 107/2017 pentru modificarea și comple Cititi stirile din constructii si imobiliare pe www.arenaconstruct.ro Guvernul României Ordonanța de urgență nr. 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor

Mai mult

Radu Mazare este la sediul IPJ Constanta, unde trebuie sa se prezinte saptamânal pentru a da cu subsemnatul

Radu Mazare este la sediul IPJ Constanta, unde trebuie sa se prezinte saptamânal pentru a da cu subsemnatul Domenii Instrumente de masurat (CPV: 38410000) Detalii Organizator: BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA Localizare: Romania (Constanta) Sursa: S.E.A.P. Data licitatie: 24-12-2014 (12 zile ramase) Termen

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organizat o consulta

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organizat o consulta Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016 S-a organizat o consultare de piata: Sectiunea I Autoritatea contractanta I.1) Denumire si adrese ACADEMIA NAVALA Mircea

Mai mult

Detaliu invitatie de participare nr Inapoi Detaliu validare Numarul documentatiei de atribuire: / Data transmiterii in SEAP:

Detaliu invitatie de participare nr Inapoi Detaliu validare Numarul documentatiei de atribuire: / Data transmiterii in SEAP: Detaliu invitatie de participare nr 365165 Inapoi Detaliu validare Numarul documentatiei de atribuire: 159471 / 25.09.2014 Data transmiterii in SEAP: 25.09.2014 15:39 Data acceptarii ANRMAP: 26.09.2014

Mai mult

Formular nr.1 FORMULARUL DE OFERTĂ FINANCIARA Către: Domnilor, Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului (denumi

Formular nr.1 FORMULARUL DE OFERTĂ FINANCIARA Către: Domnilor, Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului (denumi Formular nr.1 FORMULARUL DE OFERTĂ FINANCIARA Către: Domnilor, Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate

Mai mult

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA Instrument licentiat de testare pentru orientare vocationala si profesionala Achizitor Titlul proiectul

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA Instrument licentiat de testare pentru orientare vocationala si profesionala Achizitor Titlul proiectul DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA Instrument licentiat de testare pentru orientare vocationala si profesionala Achizitor Titlul proiectului POSDRU Nr. contract de finantare Calitatea achizitorului

Mai mult

Anexa nr

Anexa nr ANGAJAMENT privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/grupului de operatori economici... (denumirea) ANGAJAMENT privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/candidatului/grupului

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016 S-a organizat o consultare de piata: Sectiunea I Autoritatea contractanta I.1) Denumire si adrese MINISTERUL

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OG 34 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES TISA Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OG 34 Adresa postala: Vanatorului

Mai mult

Anunt de atribuire numarul / Detaliu anunt Tip legislatie: Legea nr. 98/ Stare anunt: Publicat Data transmiterii in SEAP: 29

Anunt de atribuire numarul / Detaliu anunt Tip legislatie: Legea nr. 98/ Stare anunt: Publicat Data transmiterii in SEAP: 29 Anunt de atribuire numarul 175359/29.01.2017 Detaliu anunt Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016 Stare anunt: Publicat Data transmiterii in SEAP: 29.01.2017 16:37 Data publicarii in SEAP: 29.01.2017

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Echipamente proiect EFECON Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Echipamente proiect EFECON Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese Echipamente proiect EFECON Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI Cod de identificare fiscala: 4701606; Adresa:

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice,, Reparatii curente la instalatiile SCB pe raza Sectiei CT2 Bacau - instalatia BLA pe distantele Sabaoani-Mir

Sistemul Electronic de Achizitii Publice,, Reparatii curente la instalatiile SCB pe raza Sectiei CT2 Bacau - instalatia BLA pe distantele Sabaoani-Mir ,, Reparatii curente la instalatiile SCB pe raza Sectiei CT2 Bacau - instalatia BLA pe distantele Sabaoani-Mircesti, Sascut-Orbeni, Muncel-Pascani si instalatia CED din statia Roznov Anunt de participare

Mai mult