Proiect de dezvoltare instituțională

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Proiect de dezvoltare instituțională"

Transcriere

1 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE COLEGIUL NAȚIONAL UNIREA TG. MUREȘ EEE AVIZAT ÎN C.A P r o i e c t d e d e z v o l t a r e i n s t i t u ţ i o n a l ă

2 CUPRINS I. ARGUMENT II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN II.1 Diagnoza mediului extern II.2 Diagnoza mediului intern II.2.1. Informaţii de tip cantitativ II 2. 2.Informaţii de tip calitativ II. 2.3 Cultura organizaţională II.2.4. Analiza SWOT III. VIZIUNEA ŞI MISIUNEA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT III.1 Viziunea III.2 Misiunea IV. ŢINTE ŞI SCOPURI ALE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE IV.1 Ţinte strategice IV.2 Opţiuni strategice IV.3 Etape şi termene de aplicare a strategiei V. OBIECTIVE GENERALE REALIZATE PRIN ŢINTE ŞI OPŢIUNI STRATEGICE VI. RESURSE STRATEGICE ŞI REZULTATE AŞTEPTATE VII. PROGRAME STABILITE VIII. BENEFICIARI/GRUPURI DE INTERES IX. INDICATORI DE REALIZARE X. MONITORIZARE ŞI EVALUARE X.1 Organizarea procesului de consultare în vederea organizării PDI-ului X.2 Organizarea monitorizării, evaluării şi actualizării PDI-ului XI. HARTA PARTENERIATELOR 2

3 Pentru o şcoală lucrul cel mai rău este să lucreze în principal cu metodele fricii, forţei şi autorităţii artificiale. Daţi în mâna educatorilor cât mai puţine măsuri coercitive cu putinţă astfel încât singura sursă a respectului faţă de ei să fie calităţile lor umane şi intelectuale. (Albert Einstein Cum văd eu lumea ) I. ARGUMENT Finalităţile învăţământului preuniversitar derivă din idealul educaţional formulat în Legea învăţământului: dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi creative. Din această perspectivă, finalităţile liceului propun formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere, să contribuie la articularea propriilor trasee de dezvoltare intelectuală şi profesională, să se integreze activ în viaţa socială. Afirmarea acestor finalităţi implică necesitatea gândirii unui nou mod de abordare a managementului sistemului de învăţământ, în general, şi al instituţiei şcolare în special. Prezentul proiect de dezvoltarea instituţională este elaborat în concordanţă cu politicile educaţionale ale COLEGIULUI NAŢIONAL UNIREA, TÂRGU MUREŞ în baza condiţiilor sociale şi economice ale perioadei actuale (puse în valoare de analiza PESTE) şi a rezultatelor analizei SWOT (pe domenii) realizată cu acest prilej. Ca principiu director, prezentul proiect de dezvoltarea instituţională se doreşte o extensie a realizărilor obţinute până în prezent de către întregul colectiv de cadre didactice şi personalul administrativ al şcolii, în deplină concordanţă cu nevoile beneficiarilor în particular şi ale comunităţii în general. Componenta prioritară a proiectului de dezvoltarea instituţională o reprezintă implementarea reformei educaţionale, a descentralizării şi asigurarea calităţii educaţiei, asigurarea competitivităţii educaţionale pe plan european, astfel încât colectivele de cadre didactice să fie capabile să adapteze activităţile specifice instruirii în conformitate cu formarea competenţelor şi abilităţilor pe care absolvenţii ciclului gimnazial trebuie să şi le însuşească. Întregul proiect de dezvoltare instituţională s-a bazat pe realizările ce au generat calitate (rezultatul unui proces inteligent şi nu întâmplător), pe faptul că preocuparea finală a fiecăruia dintre noi înseamnă calitate. Calitatea dobândită şi cea la care aspirăm se poate obţine printr-un proces de comunicare şi colaborare, este rezultatul unei activităţi de îmbunătăţire continuă a procesului de învăţământ şi trebuie realizată pornind bine din start. 3

4 CONTEXT Având în vedere Comunicatul de la Bruges (al miniştrilor de educaţie şi formare din Statele Membre, al partenerilor sociali la nivel european şi al Comisiei Europene) privind cooperarea europeană în educaţie şi formare pentru perioada , pentru revizuirea abordărilor strategice şi priorităţilor Procesului Copenhaga, în perioada , Colegiul Naţional Unirea ia în considerare viziunea globală pentru educaţie şi formare la nivelul anului 2020, cele 4 priorităţi, 11 obiective strategice pentru perioada bazate pe această viziune, cele 22 de rezultate prefigurate a fi atinse pe termen scurt, la nivel național, pentru primii 4 ani ( ) şi precizările privind sprijinul oferit la nivel European, ca şi principiile generale pe care se bazează guvernanţa şi asumarea Procesului Copenhaga, adoptate şi precizate în Comunicatul menţionat. Viziunea globală, obiectivele şi rezultatele se referă la educaţie şi formare în general, incluzând în special formarea profesională continuă. Este necesar ca sistemele europene de educaţie şi formare să fie mai atractive, relevante, orientate către carieră, inovative, accesibile şi flexibile comparativ cu anul 2010 şi să contribuie la excelenţa şi echitatea în învăţarea pe tot parcursul vieţii. Strategia Europa 2020 propune o viziune pentru economia socială de piaţă a Europei în următorul deceniu şi se bazează pe trei domenii prioritare, care se întrepătrund şi se stimulează reciproc: - creşterea economică inteligentă, dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare; - creşterea economică durabilă, promovarea unei economii competitive, cu emisii scăzute de carbon şi o utilizare eficientă a resurselor; - creşterea economică incluzivă, promovarea unei economii cu un grad ridicat de ocupare a forţei de muncă, care să genereze coeziune socială şi teritorială. Strategia UE pentru tineret ( ) a fost adoptată de Consiliu la 27 noiembrie Obiectivele sale sunt (1) de a crea oportunități mai multe și mai bune pentru tineri și (2) de a promova cetățenia activă, incluziunea socială și solidaritatea. Strategia UE pentru tineret abordează nevoile tinerilor și oportunitățile pentru tineri în opt domenii de acțiune: Educație și formare Ocuparea forței de muncă și spiritul antreprenorial Incluziunea socială Sănătatea și bunăstarea Voluntariatul Participarea Cultura și creativitatea Tineretul și lumea Proiectul de dezvoltare instituţională este elaborat în raport cu un set de standarde, criterii şi valori care configurează un model coerent al unui învăţământ performant, în care şcoala trebuie să devină un spaţiu public, cu funcţii multiple, cu rol hotărâtor în dezvoltarea 4

5 individuală şi socială a persoanei, un spaţiu socio-cultural, profesional, o instituţie legată de familie, de comunitatea locală, de societate ca întreg. Totodată, proiectul propus este elaborat conform strategiei actuale a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind abordarea conceptuală şi operaţională a principalelor domenii de activitate, având ca scop fundamental asigurarea calităţii în educaţie, din perspectiva unui sistem descentralizat. CONTEXT LEGISLATIV Proiectul de dezvoltare instituţională a fost conceput, având la bază: o Constituţia României; o Codul Muncii; o Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; o Guvernul României,-Programul Naţional de Guvernare 2012/2016; o Legea 87 din 13 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; o Strategia de descentralizare a învăţământului preuniversitar aprobată prin Memorandum în Şedinţa de Guvern din 20 martie 2005; o Actele normative subsecvente Legii educației naționale nr. 1/2011, în vigoare; o Raportul European asupra calităţii educaţiei în şcoala. 16 indicatori ai calităţii Comisia Europeană, Bruxelles, mai 2000; o Evaluarea calităţii în educaţia preuniversitară, Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene, Bruxelles, februarie 2001; o Educaţie şi formare, Succesul Strategiei de la Lisabona, Comisia Europeana, 2001; o Programul de Educaţie şi Formare pe parcursul întregii vieţi, : Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Gruntvig, Jean Monnet Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene, 14 iulie 2004; Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Organismul intermediar POS DRU Instrumente Structurale ale Politicii de Coeziune Economică si Socială a Uniunii Europene, ; o Cadrul strategic naţional de referinţă (CSNR) 2007/2013; o Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din , Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale ( ET 2020 ); o alte documente normative europene, relative domeniului educației, în vigoare o Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 5

6 UNITATEA ŞCOLARĂ: COLEGIUL NAŢIONAL UNIREA TG. MUREŞ I. Trăsături caracteristice Populaţia şcolară 984 elevi (ciclu primar, ciclu secundar inferior, ciclu secundar superior) 80% din elevi provin din mediul urban / 20% rural 38 clase 1 clasă pregătitoare (secţia română) 4 clase ciclu primar (secţia română) 4 clase gimnaziu (secţia română) 31 clase liceu filiera teoretică (anexa oferta educaţională) Politica în domeniul resurselor umane este esenţială în dezvoltarea calităţii învăţământului. Analiza noastră, în acest domeniu va cuprinde următoarele aspecte: Gradul de acoperire cu personal didactic: Calitatea personalului didactic / nedidactic Resurse materiale 56 cadre didactice titulare / 7 suplinitori calificaţi/ 6 profesori detaşaţi 22,5 posturi- personal didactic auxiliar şi nedidactic 47 cadre didactice cu gradul didactic I 7 cadre didactice - absolvenţi ai cursurilor de master 4 profesori doctoranzi 6 profesori doctor 6 cadre didactice absolvenţi ai cursurilor postuniversitare 12 formatori naţionali 39 certificări în diferite programe de formare continuă ( ) 30% din personalul nedidactic cuprins în diverse forme de continuare a studiilor 38 săli de clasă 8 cabinete / laboratoare biblioteca şcolară volume de carte bază sportivă (2 săli de sport, 1 teren de sport) cabinet medical spaţii sanitare chioşc incintă 6

7 Indicatori de evaluare a performanţei * rezultate măsurabile se regăsesc în descrierea detaliată a domeniilor funcţionale nivelul atingerii / depăşirii standardelor educaţionale de către elevi modul de încurajare a dezvoltării personale a elevilor procent de promovabilitate la examenele naţionale ponderea elevilor cu rezultate bune şi foarte bune orientarea academică a absolvenţilor calitatea activităţii personalului didactic calitatea / adecvarea curriculum-ului, calitatea activităţilor extracurriculare calitatea managementului şcolar şi eficienţa utilizării resurselor relaţiile şcolii cu părinţii / comunitatea locală respectarea legislaţiei şi regulamentelor în vigoare atitudinea elevilor/părinţilor/comunităţii locale faţă de educaţia furnizată de şcoală II. Echipa de proiect Proiectul de dezvoltare instituţională: expresie a unei analize, gândiri şi decizii colective; expresie a unui efort de echipă aflat într-un permanent proces de inovare. III. Ciclul de viaţă al proiectului Săptămâni Luni An şcolar Termen lung 7

8 IV. Proiectare strategică Viziune Misiunea şcolii Analiza diagnostică (SWOT/ PESTE) Scop fundamental Ţinte strategice Obiective strategice Plan operaţional Principii generale La baza proiectării activităţii de management instituţional al Colegiului Naţional Unirea stau următoarele principii și valori: Performanţă Descentralizare Eficienţă Standarde europene Accesibilitatea la educaţie Transparenţă Relevanţă Învăţare continuă Oferte educaţionale Resurse umane Responsabilitate Interculturalitate Valorile Colegiului Naţional Unirea C Calitatea actului educaţional Competenţe de lucru care să conducă la performanţe individuale cat şi în echipă N Nobleţe prin respectul valorilor reale de tip etic, cultural, civic U Unitate N - Năzuinţă spre împlinirea de sine I - Învăţarea permanentă in vederea formării continue pentru viaţa intr-o societate a cunoaşterii Încredere in propriile resurse intelectuale, afective, operaţionale si instituţionale Implicarea activă şi responsabilă a tuturor în viaţa comunităţii Integritate prin respectarea drepturilor omului şi a principiilor echităţii R Reuşită E- Elan 8

9 A - Afirmare a unui punct de vedere bine definit, coerent, întemeiat si argumentat Altruism prin cultivarea respectului pentru nevoile celorlalţi Atitudine deschisă catre ceilalţi, către nou şi inovare Abilitaţi critice constructive Viziune Respectarea tradiţiei, a continuităţii, promovarea inovaţiei şi a creativităţii repere ale istoriei devenirii unui lăcaş de educare şi formare a tinerei generaţii. Colegiul Naţional Unirea se defineşte a fi un spaţiu multiplu determinat de aspecte ale formării beneficiarilor direcţi, de dezvoltarea şi evoluţia cadrelor didactice şi de relaţionare directă cu comunitatea de părinţi şi cea locală promovând calitatea şi eficienţa educaţională. Din perspectiva dezvoltării durabile şi a globalizării, pentru a performa asigurarea calităţii în educaţie şi a utilizării eficiente a resurselor, actul educaţional este un demers dinamic care implică, responsabilizează şi nu în cele din urmă, obligă la standarde de calitate superioară. Misiunea şcolii Şcoala noastră reprezintă un important centru educaţional, ştiinţific şi cultural la nivel local, regional şi naţional, fiind un furnizor permanent de resurse educaţionale moderne. Promovăm un mediu educaţional de calitate, bazat pe competiţie, prietenos în acelaşi timp, în care elevii vin cu drag pentru că se simt apreciaţi, ajutaţi, încurajaţi şi protejaţi. Şcoala noastră este locul unde fiecare elev poate învăţa să lucreze atat individual, cat şi în echipă în scopul dezvoltării competenţelor cheie şi a competenţelor transversale la un nivel care să-i permită reuşita într-o societate concurenţială. În acest scop noi promovăm o învăţare centrată pe elev, optimizand actul educaţional prin utilizarea unor metode interactive de predare-învăţareevaluare, respectiv aplicarea unui curriculum centrat pe dezvoltarea de competenţe. Misiunea noastră este, în esenţă, aceea de a-i asigura elevului şansa unei educaţii permanent proiectate spre viitor, în spiritul valorilor europene. Intenţia noastră este de a dezvolta şi consolida învăţarea pe tot parcursul vieţii, creativitatea, respectul pentru valorile educaţiei, ştiinţifice, civice şi morale. Dorim să promovăm performanţa, competitivitatea, cooperarea între şcoli româneşti şi europene, schimbul de bune practici cu scopul de a asigura un învăţământ de calitate, european, adecvat unei societăţi bazate pe cunoaştere. Asigurarea calităţii actului educaţional, pentru formarea tinerilor: Cu o riguroasă pregătire teoretică Cu un vast orizont cultural Cu deschidere spre viitor 9

10 Orientaţi profesional Pregătiţi pentru viaţă 10

11 Analiză diagnostică (SWOT) Colegiul Naţional Unirea, trăieşte prezentul, valorificând cu demnitate şi conştiinţă profesională tradiţiile bogate, înscriindu-se pe un drum ascendent în elita învăţământului românesc. Pentru cadrele didactice, elevii şi toţi cei ataşaţi de această unitate şcolară, fiecare clipă de prezent devine trecut şi implicit, istorie. Analiza mediului intern (puncte tari, puncte slabe) şi a mediului extern (oportunităţi, ameninţări) reflectă, în continuare, o diagnoză globală a tuturor domeniilor funcţionale ale managementului educaţional. Puncte tari Oferta curriculară şi extracurriculară atractivă Plan de şcolarizare realizat 100% Prestaţia academică a elevilor Rezultatele examenelor naţionale Orientarea/inserţia academică a absolvenţilor Performanţele cadrelor didactice Număr crescut de beneficiari ai cursurilor de formare continuă Activităţi extracurriculare de înaltă ţinută Revista Colegiului Naţional Unirea / Site-ul C.N. Unirea Acordarea de distincţii şi diplome personalizate Diversificarea parteneriatelor şcolare Experienţă în organizarea unor manifestări de nivel naţional şi internaţional Promovarea unei culturi organizaţionale bazate pe cooperare/ competiţie / toleranţă / egalitate / respect reciproc/ creativitate / deschidere Oportunităţi Promovarea imaginii şcolii la nivel local, naţional, internaţional Părinţi receptivi la performanţele elevilor Accesul la programe de formare Colaborare eficientă cu instituţiile abilitate (Consiliul local, Consiliul Puncte slabe Dificultăţi în flexibilizarea schemei orare Dificultăţi în performarea unor criterii unitare de evaluare Baza materială încă neadecvată nevoilor de dezvoltare şcolară Lipsa unui centru de documentare, a unei săli de lectura cu multe locuri, a cabinetului multimedia Lipsa unor C.D.S. interdisciplinare (fizică chimie - biologie istorie - geografie-arte) Insuficienta diversitate a abilităţilor cadrelor didactice în raport cu solicitările elevilor. Stilurile didactice folosite în predare sunt în mare parte de tip euristic. Concentrarea activităţilor pe conţinuturi nu pe nevoile de formare ale elevilor Puţine cadre didactice utilizează platforma AEL Ameninţări STATUTUL ACTUAL AL CLĂDIRII Resurse financiare insuficiente pentru realizarea proiectelor propuse 11

12 judeţean, Primăria, Prefectura) Noi parteneriate educaţionale internaționale 12

13 Analiza PEST(E) S-a realizat în vederea măsurării potenţialului local pentru identificarea de noi parteneriate comunitare, precum şi a unor surse de finanţare pentru proiectele propuse de Colegiul Naţional Unirea. a) Forţele politice : Această analiză a identificat următoarele forţe externe care acţionează asupra instituţiei: politicile şi strategiile guvernamentale, mediul politic local; cadrul legislativ privitor al sistemului educaţional. Politicile educaţionale existente la nivel european, naţional, regional şi local, politicile şi programele de reformă, influenţează activitatea şi dezvoltarea şcolii. b) Forţele economice: Această analiză se ocupă de variabilele economice cheie. Variabilele economice includ în cazul nostru mediul de afaceri local, nivelului investiţilor în Judeţul Mureş şi programele de finanţare existente la această dată. Criza financiară înregistrată la nivel naţional/internaţional determină apariţia unor schimbări semnificative şi în sistemul educaţional românesc. Potenţialul natural şi cultural existent în Tg Mures, este valorificat corespunzător pentru a asigura dezvoltarea durabilă a zonei. În acest context ne propunem o mai bună gestionare a fondurilor de la bugetul local şi din venituri proprii şi atragerea de finanţări prin parteneriate,/proiecte/ POSDRU. Analiza demografică indică un declin general al populaţiei, în mod deosebit pentru grupele tinere de vârstă, însoţit de îmbătrânirea acesteea. Scăderile prognozate pentru totalul populaţiei judeţului şi mai ales scăderile înregistrate în ultimii ani la populaţia cu vârsta între 0-14 ani, vor influenţa structura reţelei şcolare prin concentrarea activităţilor şi creşterea competiţiei între şcoli. Apreciem că într-un mediu concurenţial tot mai pronunţat, unităţile şcolare vor trebui să pună accent pe calitate în educaţie c) Factorii sociali: Se referă la valorile, atitudinile şi caracteristicile populaţiei judeţului Mureş, precum: specificul cultural al zonei, minorităţile, implicarea societăţii civile în viaţa comunităţii. Existenţa problemelor sociale, sărăcia, ameninţarea cu somajul, modul de abordare al acestora la nivel naţional, regional, local, afectează şi situaţia elevilor şi a cadrelor didactice. În acest sens, scade şi interesul elevilor pentru educaţie şi interesul cadrelor didactice pentru implicare atât în deyvoltarea profesională proprie cât şi în viaţa şcolii. d) Factori tehnologici: Forţele tehnologice care influenţează instituţia noastră: sunt dezvoltarea tehnologiilor IT care pot reduce costurile instituţiei prin aplicarea celor mai bune tehnologii şi soluţiile 13

14 software cu utilizare atât în administraţie, precum şi în procesul educaţional. e) Factorii ecologici: Se referă la schimbările mediului ecologic al judeţului nostru, potenţiale generatoare de perturbări în derularea procesului educaţional. Cei cinci stimulatori ai schimbării nu acţionează independent sau în paralel. Ei se află în interacţiune şi generează schimbări imprevizibile, lucru dovedit de faptul ca până acum, schimbările au fost determinate în special de factori externi (ex: restricţii financiare) 14

15 Scop fundamental Asigurarea calităţii în educaţie, promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi autonomie instituţională. - un sistem de educaţie şi formare atractiv şi incluziv cu profesori înalt calificaţi, metode inovative de învăţare, infrastructură şi facilităţi de înaltă calitate; - sisteme flexibile de educaţie şi formare, bazate pe rezultate ale învăţării, care sprijină căi de învăţare flexibile, ce asigură permeabilitatea între diferite subsisteme de educaţie şi formare care permit validarea învăţării nonformale şi informale; - un spaţiu european al educaţiei şi formării, cu sisteme de calificare transparente care permit transferul şi acumularea de rezultate ale învăţării precum şi recunoaşterea calificărilor şi competenţelor şi care facilitează mobilitatea transnaţională; - servicii de informare, orientare şi consiliere pe parcursul întregii vieţi, uşor accesibile şi de înaltă calitate, constituite într-o reţea coerentă şi care să permită cetăţenilor europeni să decidă în mod conştient şi să-şi administreze carierele profesionale şi învăţarea, dincolo de orientările tradiţionale de gen. Din misiunea instituţiei noastre derivă ŢINTELE STRATEGICE şi OBIECTIVELE STRATEGICE care reprezintă intenţiile majore care vor fi realizate în vederea creşterii impactului asupra comunităţii educaţionale ce vor duce implicit la creşterea prestigiului şcolii şi întăririi personalităţii ei. ŢINTA STRATEGICĂ 1. Promovarea unei oferte educa-ţionale stabile şi relevante pentru beneficiari 2. Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale şi stimularea excelenţei prin implementarea unui curriculum centrat pe competenţe-cheie 3. Dezvoltarea autonomiei colegiului prin implementarea eficientă a politicilor privind descentralizarea învăţământului preuniversitar OBIECTIVELE STRATEGICE 1. Adecvarea ofertei educaţionale la nevoile educaţionale ale beneficiarilor. 2. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de orientare şi consiliere şcolară şi profesională. 1. Dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice în vederea creşterii calităţii actului de predare - învăţare evaluare, prin aplicarea unui curriculum bazat pe competenţe-cheie şi prin promovarea învăţării centrate pe elev. 2. Optimizarea capacităţii de aplicare a instrumentelor de management şi de asigurare a calităţii. 3. Îmbunătăţirea condiţiilor oferite pentru desfaşurarea tuturor activitaţilor in cadrul colegiului. 1. Creşterea autonomiei instituţionale prin asumarea responsabilităţilor care decurg din descentralizarea curriculară, a resurselor umane şi financiare 2. Creşterea nivelului de participare a părinţilor 3. Îmbunătăţirea dialogului şi colaborării cu reprezentanţii comunităţii locale 4. Participarea elevilor ca parteneri în educaţie 5. Întărirea rolului consiliului de administraţie în vederea asigurării unui management eficient al unităţii şcolare 15

16 6. Eficientizarea asigurării şi gestionării resurselor materiale 4. Stimularea participării la educaţia permanentă şi crearea unei culturi a învăţării pe tot parcursul vieţii 5. Creşterea rolului activităţilor educa-tive şcolare şi extraşcolare pentru formarea complexă a personalităţii copiilor şi tinerilor 1. Încurajarea dezvoltării profesionale iniţiale şi continue a cadrelor didactice prin participarea la programe de formare continuă, proiecte europene 2. Promovarea participării la educaţia permanentă şi sprijinirea formării unei culturi a învăţării pe tot parcursul vieţii. 3. Intensificarea mobilităţii elevilor şi profesorilor. 1. Încurajarea dezvoltării de programe educaţionale care au în vedere dimensiunea formativă a educaţiei 2. Susţinerea şi creşterea rolului educaţiei nonformale şi informale ca dimensiuni ale procesului educaţional în vederea obţinerii succesului şcolar şi a dezvoltării personale 3. Încurajarea şi dezvoltarea creativităţii elevilor prin activităţi educative şcolare şi extraşcolare 4. Promovarea şi valorificarea diversităţii şi interculturalităţii în educaţie 5. Promovarea echității, a coeziunii sociale și a cetățeniei active 6.Participarea la programele comunitare în domeniul educaţiei şi formării profesionale şi dezvoltarea unor parteneriate 1.Aplicaţii pentru programe lansate de Agenţia Naţională Pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale 2. Participarea la proiecte multiculturale oferite de alte ţări europene 3. Dezvoltarea parteneriatelor interne şi internaţionale existente 4.Identificarea unor noi parteneri în educaţie 5.Identificarea de noi programe 6.Participarea la Programul de învățare pe tot parcursul vieții 16

Microsoft Word - XXITRAINER_PROFILE_for translation RO last

Microsoft Word - XXITRAINER_PROFILE_for translation RO last Profilul formatorului secolului XXI Prezentul document este un rezumat al studiului de cercetare O1 - Profilul formatorului secolului XXI Pentru a defini profilul formatorilor VET, cercetarea a analizat

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ,,TRAIAN SĂVULESCU, COMUNA IZVOARELE JUD. PRAHOVA STR. GĂRII NR Tel. 0244/ PLANUL DE DEZ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ,,TRAIAN SĂVULESCU, COMUNA IZVOARELE JUD. PRAHOVA STR. GĂRII NR Tel. 0244/ PLANUL DE DEZ ŞCOALA GIMNAZIALĂ,,TRAIAN SĂVULESCU, COMUNA IZVOARELE JUD. PRAHOVA STR. GĂRII NR. 459 e-mail: traian_savulescu@yahoo.ro Tel. 0244/292177 PLANUL DE DEZVOLTARE EUROPEANA AL SCOLII GIMNAZIALE TRAIAN SAVULESCU,

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRUNGA Tel: 0232/714296; Fax: 0232/ Nr. 101/ PLAN OP

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRUNGA Tel: 0232/714296; Fax: 0232/ Nr. 101/ PLAN OP MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRUNGA Tel: 0232/714296; Fax: 0232/714296 E-mail: scoalastrunga@yahoo.com Nr. 101/05.03.2019 PLAN OPERAŢIONAL An şcolar 2018-2019 Semestrul al II-lea STRUNGA

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MĂGURELE JUD. PRAHOVA Aprobat in sedinta CA din data _ Director, Prof. Iliescu Claudia STRATEGIA DE EVALUARE INTERNĂ A CALIT

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MĂGURELE JUD. PRAHOVA Aprobat in sedinta CA din data _ Director, Prof. Iliescu Claudia STRATEGIA DE EVALUARE INTERNĂ A CALIT ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MĂGURELE JUD. PRAHOVA Aprobat in sedinta CA din data _ Director, Prof. Iliescu Claudia STRATEGIA DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Strategia CEAC se bazează pe documentele emise

Mai mult

Str

Str HCA 53/05.09.2017 Director, Prof. Velicu Laurentiu STRATEGIA EVALUĂRII ŞI ASIGURĂRII CALITĂŢII EDUCAŢIEI IN LICEUL TEORETIC CAROL I FETESTI pentru perioada 2017-2020 1 SUMAR I. INTRODUCERE Misiunea CEAC

Mai mult

PROGRAM MANAGERIAL al Directorului Departamentului de Geografie, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Universitatea de Vest din Timişoara mandat

PROGRAM MANAGERIAL al Directorului Departamentului de Geografie, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Universitatea de Vest din Timişoara mandat PROGRAM MANAGERIAL al Directorului Departamentului de Geografie, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Universitatea de Vest din Timişoara mandatul 2016-2020 Prezentul Program managerial este configurat

Mai mult

Prezentare 1

Prezentare 1 Strategiile sectoriale pentru educație și formare profesională în România MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE DIRECȚIA GENERALĂ MANAGEMENT STRATEGIC ȘI POLITICI PUBLICE Cadrul strategic al educației și formării

Mai mult

Strategia CEAC

Strategia CEAC I. INTRODUCERE În conformitate cu prevederile legale privind asigurarea calităţii educaţiei, se constituie şi funcţionează Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei în Colegiul Tehnic

Mai mult

Microsoft Word - Leader.docx

Microsoft Word - Leader.docx Informații generale privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală prin intermediul LEADER LEADER este un instrument important pentru România în sporirea dezvoltării economice și sociale a zonelor

Mai mult

Microsoft Word - TIC_tehnoredactare_12.doc

Microsoft Word - TIC_tehnoredactare_12.doc Anexa nr. la ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. /. MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII PROGRAME ŞCOLARE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR (Tehnoredactare asistată

Mai mult

1

1 Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE Splaiul Independenţei 313, 060042, Bucureşti, România Tel: 00 40 21 4101044 Fax: 00 40 21 3181014 www.acs.pub.ro, decanat@acs.pub.ro

Mai mult

R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COLEGIUL PARTIC

R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COLEGIUL PARTIC R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COLEGIUL PARTICULAR VASILE GOLDIŞ ARAD C.F. 29602616, ARAD, str. Feleacului,

Mai mult

Microsoft Word - Planul managerial pentru semestrul al doilea an scolar

Microsoft Word - Planul managerial pentru semestrul   al doilea an scolar Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice PLANUL MANAGERIAL 2016-2017 SEMESTRUL AL II-LEA În semestrul al II-lea al anului şcolar 2016-2017 vor fi urmărite priorităţile stabilite la nivelul

Mai mult

Comisia metodica: Stiintele Naturii

Comisia metodica: Stiintele Naturii Str. Florilor, Nr. 4, Tel: 0266.330.354; fax: 0371605770 e-mail: didactic_gb@yahoo.com Avizat, Director:TÎRNAUCĂ LILIANA IZABELA PLAN MANAGERIAL ANUAL Comisia metodică: Om şi Societate An școlar : 2016/2017

Mai mult

UNIVERSITATEA POLITEHNICA din BUCUREŞTI FACULTATEA DE ANTREPRENORIAT, INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL AFACERILOR PROGRAM MANAGERIAL CANDIDATURĂ PE

UNIVERSITATEA POLITEHNICA din BUCUREŞTI FACULTATEA DE ANTREPRENORIAT, INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL AFACERILOR PROGRAM MANAGERIAL CANDIDATURĂ PE UNIVERSITATEA POLITEHNICA din BUCUREŞTI FACULTATEA DE ANTREPRENORIAT, INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL AFACERILOR PROGRAM MANAGERIAL 2016 2020 CANDIDATURĂ PENTRU FUNCŢIA DE DECAN al Facultăţii de Antreprenoriat,

Mai mult

str.nicolae IORGA, nr. 19, , BOTOSANI, ROMÂNIA, tel. 0231/512885, fax 0231/512173, pagina web : COMI

str.nicolae IORGA, nr. 19, , BOTOSANI, ROMÂNIA, tel. 0231/512885, fax 0231/512173, pagina web :     COMI str.nicolae IORGA, nr. 19, 710200, BOTOSANI, ROMÂNIA, tel. 0231/512885, fax 0231/512173, pagina web : www.laurian.ro e-mail: at_laurian@yahoo.com COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII RAPORT

Mai mult

PLAN OPERAȚIONAL pentru anul 2019 Departamentul de Chimie Aplicată și Ingineria Compușilor Anorganici și a Mediului (CAICAM) Planul operațional al Dep

PLAN OPERAȚIONAL pentru anul 2019 Departamentul de Chimie Aplicată și Ingineria Compușilor Anorganici și a Mediului (CAICAM) Planul operațional al Dep PLAN OPERAȚIONAL pentru anul 2019 Departamentul de Chimie Aplicată și Ingineria Compușilor Anorganici și a Mediului (CAICAM) Planul operațional al Departamentului CAICAM are la bază Planul strategic de

Mai mult

programă şcolară pentru clasa a 11a, liceu

programă şcolară pentru clasa a 11a, liceu Anexă la OMECI nr. 5099 din 09.09.2009 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII PROGRAME ŞCOLARE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR (Sisteme de gestiune a bazelor de date) CLASA A XII-A CICLUL

Mai mult

INSTITUTUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE DIN MOLDOVA STRATEGIA DE INTERNAŢIONALIZARE CHIŞINĂU

INSTITUTUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE DIN MOLDOVA STRATEGIA DE INTERNAŢIONALIZARE CHIŞINĂU INSTITUTUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE DIN MOLDOVA STRATEGIA DE INTERNAŢIONALIZARE 2018-2022 CHIŞINĂU - 2018 DISPOZIŢII GENERALE Strategia de internaţionalizare (în continuare Strategia) a Institutului de

Mai mult

Ținta 1 Perfecționarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din școală pentru asigurarea calității învățământului profesional și tehnic î

Ținta 1 Perfecționarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din școală pentru asigurarea calității învățământului profesional și tehnic î Ținta 1 Perfecționarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din școală pentru asigurarea calității învățământului profesional și tehnic în vederea integrării profesionale a absolvenților.

Mai mult

Anexa 1 Nr. 1357/ ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOAN VLĂDUŢIU LUDUŞ, JUDEŢUL MUREŞ PLAN OPERAŢIONAL Anul şcolar Domenii funcţionale Obiective

Anexa 1 Nr. 1357/ ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOAN VLĂDUŢIU LUDUŞ, JUDEŢUL MUREŞ PLAN OPERAŢIONAL Anul şcolar Domenii funcţionale Obiective Anexa 1 Nr. 1357/12.10. ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOAN VLĂDUŢIU LUDUŞ, JUDEŢUL MUREŞ PLAN OPERAŢIONAL Anul şcolar 2018 Domenii funcţionale Obiective specifice Acţiuni Compartiment responsabil Materiale Financiare

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Hotărâre 518 2018-07-12 Guvernul României privind acordarea de stimulente financiare Monitorul Oficial al absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea României nr 607 naţională pentru absolvenţii

Mai mult

RE_QO

RE_QO Parlamentul European 2014-2019 Document de ședință B8-1126/2016 19.10.2016 PPUNERE DE REZOLUȚIE depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B8-1803/2016 în conformitate cu articolul 128 alineatul

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ IBĂNEŞTI Loc.Ibăneşti, str.principală nr.80 Tel: / Fax: Cod fiscal

ȘCOALA GIMNAZIALĂ IBĂNEŞTI Loc.Ibăneşti, str.principală nr.80 Tel: / Fax: Cod fiscal ... din... Aprobat în Consiliul de administrație Din... Prezentat în Consiliul profesoral Din... Plan managerial semestrial prof. DAN INGRID DIRECTOR ȘCOALA GIMNAZIALĂ IBĂNEȘTI Anul şcolar - 2019 I. CURRICULUM

Mai mult

ORDIN Nr din 19 iunie 2014 privind structura anului şcolar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR.

ORDIN Nr din 19 iunie 2014 privind structura anului şcolar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. ORDIN Nr. 3637 din 19 iunie 2014 privind structura anului şcolar 2014-2015 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 484 din 30 iunie 2014 În conformitate cu Hotărârea

Mai mult

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION BĂNCILĂ BRĂILA STR. ȘCOLILOR,NR. 46, BRĂILA, TEL/FAX : , bancila_sch

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION BĂNCILĂ BRĂILA STR. ȘCOLILOR,NR. 46, BRĂILA, TEL/FAX : ,   bancila_sch MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION BĂNCILĂ BRĂILA STR. ȘCOLILOR,NR. 46, BRĂILA, 810520 TEL/FAX : +40 239 619940, e-mail: bancila_school@yahoo.com www.ionbancila.ro Nr. 2533/ 24.10.2018

Mai mult

RAEI Partea a II-a DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE Nr Activităţi Tipul de Obiective Termene Respons Indicatori de crt a

RAEI Partea a II-a DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE Nr Activităţi Tipul de Obiective Termene Respons Indicatori de crt a RAEI Partea a II-a DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE crt activitate 1 abilităţi realizare 1 Aplicarea testelor 1.Elaborarea Îmbunăta Oct CEAC Existenţa iniţiale şi interpretarea

Mai mult

CABINET MINISTRU ORDIN privind structura anului şcolar În temeiul art. 94, alin.(2), lit. r) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu mod

CABINET MINISTRU ORDIN privind structura anului şcolar În temeiul art. 94, alin.(2), lit. r) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu mod CABINET MINISTRU ORDIN privind structura anului şcolar 2015 2016 În temeiul art. 94, alin.(2), lit. r) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor

Mai mult

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII PLAN OPERAŢIONAL AL FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII pentru anul

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII PLAN OPERAŢIONAL AL FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII pentru anul UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII PLAN OPERAŢIONAL AL FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII pentru anul 2014 1. Obiective şi acţiuni specifice privind managementul

Mai mult

Microsoft Word - Educatie financiara_CDS_programa liceu.doc

Microsoft Word - Educatie financiara_CDS_programa liceu.doc Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5817/ 06.12.2010 MINISTERUL EDUCAŢIEI,CERCETĂRII, TINETERULUI Ş I SPORTULUI PROGRAMĂ ŞCOLARĂ PENTRU DISCIPLINA OPŢIONALĂ

Mai mult

Inspectoratul Școlar Județean CLUJ

Inspectoratul Școlar Județean CLUJ Casa Corpului Didactic Cluj Activitatea metodică a responsabililor cu dezvoltarea profesională Noiembrie 2018 Tematica întâlnirii - Statistica participării la programele de formare pentru anul școlar 2017-2018

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind aprobarea denumirilor calificărilor şi titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar

Hotărâre Guvernul României privind aprobarea denumirilor calificărilor şi titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar Hotărâre 577 2017-08-09 Guvernul României privind aprobarea denumirilor calificărilor şi titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii

Mai mult

Plan managerial ultima pagina Marius Mosoarca902.pdf

Plan managerial  ultima pagina Marius Mosoarca902.pdf PLAN MANAGERIAL pentru candidatura la funcţia de Decan al Facultatii de Arhitectura Universităţii Politehnica din Timişoara Sef lucrari dr.ing. Marius MOSOARCA Timişoara Mai 2012 1 Datorita rolului foarte

Mai mult

Universitatea Bogdan Vodă din Cluj-Napoca Plan strategic de Dezvoltare durabilă a Universităţii 1 PLAN STRATEGIC DE DEZVOLTARE DURABILĂ A UNIVERSITĂŢI

Universitatea Bogdan Vodă din Cluj-Napoca Plan strategic de Dezvoltare durabilă a Universităţii 1 PLAN STRATEGIC DE DEZVOLTARE DURABILĂ A UNIVERSITĂŢI 1 PLAN STRATEGIC DE DEZVOLTARE DURABILĂ A UNIVERSITĂŢII Dezvoltarea durabilă (sustenabilitatea) reprezintă în secolul XXI, cea mai mare provocare pentru omenire. Schimbările climatice, sărăcia şi inegalitatea

Mai mult

U N I U N E A E U R O P E A N Ă GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social Euro

U N I U N E A E U R O P E A N Ă GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social Euro Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară: 1. Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul prezentului proiect de act normativ Hotărâre privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la Evaluarea Naţională pentru absolvenții

Mai mult

Microsoft Word - Plan_strategic_al_facultatii_ doc

Microsoft Word - Plan_strategic_al_facultatii_ doc PLAN STRATEGIC AL FACULTATII DE CONSTRUCTII 2016-2020 A. Aspecte generale Elaborarea planului strategic al Facultăţii de Construcţii în contextual specific al activităţii acesteia reprezintă ghidul managerial

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ METEŞ JUDEŢUL ALBA PLANUL OPERAŢIONAL a) ASIGURAREA UNEI PREGĂTIRI DE NIVEL RIDICAT ŞI CREAREA UNUI CLIMAT CARE SĂ MOTIVEZ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ METEŞ JUDEŢUL ALBA PLANUL OPERAŢIONAL a) ASIGURAREA UNEI PREGĂTIRI DE NIVEL RIDICAT ŞI CREAREA UNUI CLIMAT CARE SĂ MOTIVEZ ŞCOALA GIMNAZIALĂ METEŞ JUDEŢUL ALBA PLANUL OPERAŢIONAL 2014-2015 a) ASIGURAREA UNEI PREGĂTIRI DE NIVEL RIDICAT ŞI CREAREA UNUI CLIMAT CARE SĂ MOTIVEZE ELEVII PENTRU A-ŞI DEZVOLTA POTENŢIALUL OBIECTIVE

Mai mult

CODUL DE ASIGURARE A CALITĂŢII Ediţia 1/Rev Conform Legea 1/2011, Capitolul XI, Secţiunea 2, art.213-2), lit. f) Cod Co-02 Avizat Preşedinte C

CODUL DE ASIGURARE A CALITĂŢII Ediţia 1/Rev Conform Legea 1/2011, Capitolul XI, Secţiunea 2, art.213-2), lit. f) Cod Co-02 Avizat Preşedinte C CODUL DE ASIGURARE A CALITĂŢII Conform Legea 1/2011, Capitolul XI, Secţiunea 2, art.213-2), lit. f) Cod Co-02 Avizat Preşedinte CEAC Conf. univ. dr. Janina MIHĂILĂ Aprobat, Preşedinte Senat Prof. Univ.

Mai mult

Microsoft Word - L. Orban_előadas - ROMANUL nov. 3.DOC aq.doc

Microsoft Word - L. Orban_előadas - ROMANUL nov. 3.DOC aq.doc DISCURS/ Embargo : 3.11.2007 - Leonard Orban Comisar european pentru multilingvism Asigurarea încrederii în învăţarea limbilor străine Conferinţă, Universitatea din Bucureşti Bucureşti, 3 noiembrie 2007

Mai mult

12.3. Anul şcolar 2014/ Formarea continuă a personalului didactic Obiective specifice 1) Stabilirea priorităţilor pentru anul curent (exprimate

12.3. Anul şcolar 2014/ Formarea continuă a personalului didactic Obiective specifice 1) Stabilirea priorităţilor pentru anul curent (exprimate 12.3. Anul şcolar 2014/2015 1. Formarea continuă a personalului didactic 1) Stabilirea priorităţilor pentru anul curent (exprimate în persoane şi domenii) în formarea continuă a personalului didactic şi

Mai mult

Aprobat

Aprobat ANUNT SELECTIE EXPERTI Colegiul National TRAIAN, Drobeta Turnu Severin, anunţă lansarea procedurii de selecţie a expertilor în cadrul proiectului strategic Servicii de Prevenire si Remediere in Educatie:

Mai mult

COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ PIATRA-NEAMŢ FIŞĂ CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL Numărul fişei postului:.

COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ PIATRA-NEAMŢ FIŞĂ CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL Numărul fişei postului:. COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ PIATRA-NEAMŢ FIŞĂ DRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII LIFITIVULUI ANUAL Numărul fişei postului:. Numele şi prenumele cadrului didactic:.. Specialitatea:..

Mai mult

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE LICEUL TEHNOLOGIC ELECTROMUREȘ TÎRGU-MUREȘ OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL: Tehnic

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE LICEUL TEHNOLOGIC ELECTROMUREȘ TÎRGU-MUREȘ OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL: Tehnic MINIERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE LICEUL TEHNOLOGIC ELECTROMUREȘ TÎRGU-MUREȘ OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020 ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL: Tehnician în automatizări Tehnician operator tehnică de calcul

Mai mult

Слайд 1

Слайд 1 CAPITOLUL I CONCEPŢII PRIVIND PRACTICAREA EXERCIŢIILOR FIZICE Lecţia 2 Tema: Evoluţia concepţiei despre cultura fizică în Republica Moldova. Evoluţia concepţiei despre educaţie fizică în Republica Moldova.

Mai mult

Microsoft Word - EXPUNERE DE MOTIVE.doc

Microsoft Word - EXPUNERE DE MOTIVE.doc DOCUMENT ÎN LUCRU EXPUNERE DE MOTIVE Secţiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ: Legea învăţământului superior Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ 1. Descrierea situaţiei actuale a)

Mai mult

GHIDUL

GHIDUL Master - Acreditare Agenţia Română de Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior FIŞA VIZITEI în vederea acreditării programelor universitare de masterat (include FIŞA a) CERINŢE NORMATIVE OBLIGATORII,

Mai mult

Program activitati SEM I

Program activitati  SEM I COLEGIUL TEHNIC NR. 2 TG-JIU PROGRAM DE ACTIVITATE SEMESTRUL I /2016 CURRICULUM Întocmirea raportului de analiză pentru anul scolar trecut Diseminarea Raportului Comisiei interne de evaluare si asigurare

Mai mult

Microsoft Word - analiza_institutionala.doc

Microsoft Word - analiza_institutionala.doc 1 Liceul tehnologic,,mihai EMINESCU Slobozia 920024, Judeţ Ialomiţa PROCEDURA OPERAŢIONALĂ ANALIZĂ INSTITUŢIONALĂ COD: PO 1.03 Data elaborării: 15.04.2013 Elaborat Profesor: Dumitru Elena Semnătura: Verificat

Mai mult

MAPĂ CONSFĂTUIRI Ce putem învăța... învățându-l pe celălalt (C.Cucoș, 19 iunie 2017)

MAPĂ CONSFĂTUIRI Ce putem învăța... învățându-l pe celălalt (C.Cucoș, 19 iunie 2017) MAPĂ CONSFĂTUIRI 2017-2018 Ce putem învăța... învățându-l pe celălalt (C.Cucoș, 19 iunie 2017) PRIORITĂȚI ALE EDUCAȚIEI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017-2018 * I. LA NIVEL NAŢIONAL și JUDEȚEAN Prezentarea planului

Mai mult

Microsoft Word - Plan masuri.doc strategii.doc

Microsoft Word - Plan masuri.doc strategii.doc Program de realizare a strategiei integrarii invatamantului superior din Republica Moldova in contextul procesului Bologna PRELIMINARII Procesul de la Bologna este un fenomen cauzat de evolutia societatii

Mai mult

Planul strategic de cercetare al Universitaății pe perioada pdf

Planul strategic de cercetare al Universitaății pe perioada pdf PLANUL STRATEGIC DE CERCETARE AL UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ SI F A RMACIE PE PERIOADA 2016 2020 1. ANALIZA SUMARĂ A SITUAȚIEI ACTUALE Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş este o universitate

Mai mult

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ Str. Ion Maiorescu Nr. 6, Craiova, Telefon 0251/420961; 0351/ (407397) Fax: 0251/421824, 0351/ E

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ Str. Ion Maiorescu Nr. 6, Craiova, Telefon 0251/420961; 0351/ (407397) Fax: 0251/421824, 0351/ E INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ Str. Ion Maiorescu Nr. 6, 200760 Craiova, Telefon 0251/420961; 0351/407395 (407397) Fax: 0251/421824, 0351/407396 E-mail: isjdolj@isj.dj.edu.ro Web: www.isj.dj.edu.ro

Mai mult

Microsoft PowerPoint - prezentare proces autoevaluare EUA.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - prezentare proces autoevaluare EUA.ppt [Compatibility Mode] AUTOEVALUAREA INTERNĂ în vederea evaluării interna ionale a ANMB de către IEP al EUA Evaluare interna ională -ini ierea procedurii - Transmiterea formularului de aplicație la EUA 25 mai 2012; Instruirea

Mai mult

UNIVERSITATEA SPIRU HARET Acreditată prin Legea Nr. 443/ Sediul central: BUCUREŞTI ROMÂNIA Str. Ion Ghica, nr. 13, Sector 3, Cod poştal: 0300

UNIVERSITATEA SPIRU HARET Acreditată prin Legea Nr. 443/ Sediul central: BUCUREŞTI ROMÂNIA Str. Ion Ghica, nr. 13, Sector 3, Cod poştal: 0300 UNIVERSITATEA SPIRU HARET Acreditată prin Legea Nr. 443/5.07.2002 Sediul central: BUCUREŞTI ROMÂNIA Str. Ion Ghica, nr. 13, Sector 3, Cod poştal: 030045 Telefon: (0040 21) 314.00.75; 314.00.76 Tel./Fax:

Mai mult

file:///C:/Documents and Settings/Zaharia Senior/Desktop/Metodologie din 2011.html

file:///C:/Documents and Settings/Zaharia Senior/Desktop/Metodologie  din 2011.html 1 of 89 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Metodologie din 07/10/2011 Versiune actualizata la data de 25/06/2012 cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul

Mai mult

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723;

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; E-mail: isjdb@isj-db.ro; WEB: www.isj-db.ro Nr.11516/14.09.2017 Aprobat în

Mai mult

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 25.1.2017 A8-0389/21 21 Punctul 54 54. recomandă reducerea valorilor subvențiilor în sectorul cooperării școlare, în favoarea numărului de proiecte subvenționate, pentru a subvenționa în mod direct schimburile

Mai mult

UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI EDU TEHNIC FORMA PLUS Proiect cofinanţat de Fondul Social European prin PROGRAMUL OERAŢIONAL SECTORIAL

UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI EDU TEHNIC FORMA PLUS Proiect cofinanţat de Fondul Social European prin PROGRAMUL OERAŢIONAL SECTORIAL EDU TEHNIC FORMA PLUS Proiect cofinanţat de Fondul Social European prin PROGRAMUL OERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR MANE 2007-2013 Numărul de referinţă al programului (CCI): 2007RO051PO001 Carieră

Mai mult

” Olăritul-meșteșug tradiţional, dar cu aplicabilitate în viaţa de zi cu zi”

” Olăritul-meșteșug tradiţional, dar cu aplicabilitate în viaţa de zi cu zi” Pas cu pas spre viața activă-vizită la Politehnica București Numele și adresa unității de învățământ:liceul Teoretic Petru Cercel, Târgoviște, str. lt. Pârvan Popescu, nr.94, județul Dâmbovița; Nivelul

Mai mult

ACADEMIA ROMÂNĂ,,Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu

ACADEMIA ROMÂNĂ,,Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu ACADEMIA ROMÂNĂ,,Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii, cod SIPOCA 3 Rezultat R2: Analiză realizată

Mai mult

ACTIVITATEA AGENŢIEI JUDEŢENE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ALBA PENTRU PERIOADA SITUAŢIA ŞOMAJLUI ÎNREGISTRAT ÎN ANUL 2015 La

ACTIVITATEA AGENŢIEI JUDEŢENE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ALBA PENTRU PERIOADA SITUAŢIA ŞOMAJLUI ÎNREGISTRAT ÎN ANUL 2015 La ACTIVITATEA AGENŢIEI JUDEŢENE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ALBA PENTRU PERIOADA 01.01.2015-31.12.2015 SITUAŢIA ŞOMAJLUI ÎNREGISTRAT ÎN ANUL 2015 La sfârşitul anului 2015, figurau în evidenţele Agenţiei

Mai mult

Strategia Comisiei de Asigurare a Calităţii Colegiul Tehnic „Unio-Traian

Strategia Comisiei de Asigurare a Calităţii Colegiul Tehnic „Unio-Traian STRATEGIA DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII Coordonator CEAC: Prof. OLTEAN LIDIA GENOVEVA Colegiul Tehnic Unio-Traian Vuia Satu Mare CEAC UNIO Page 1 Cuprins Cap. 1. Introducere... Cap. 2. Motivaţia... 2.1.

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation sfdjgk PLANIFICARE REGIONALA OPORTUNITATI SI PROVOCARI 2021-2027 IMPORTANTA PLANIFICARII REGIONALE Planificarea dezvoltarii la nivel regional ofera baza esentiala si strategica pentru includerea masurilor

Mai mult

Ministerul Educaţiei Naţionale Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior Beneficiar: Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia

Ministerul Educaţiei Naţionale Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior Beneficiar: Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia Ministerul Educaţiei Naţionale Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior Beneficiar: Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia MECANISME ȘI INSTRUMENTE DE CORELARE A OFERTEI EDUCAȚIONALE

Mai mult

PLAN MANAGERIAL

PLAN MANAGERIAL Universitatea Transilvania din Braşov Facultatea de Inginerie Tehnologică Motto: Un lider bun îi determină pe oameni să creadă în el Un lider foarte bun îi determină pe oameni să creadă în ei înşişi PLAN

Mai mult

Nr. 197/ Anexa 6 RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII SEMESTRUL I ANUL ȘCOLAR În anul şcolar 2017

Nr. 197/ Anexa 6 RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII SEMESTRUL I ANUL ȘCOLAR În anul şcolar 2017 Nr. 197/19.02.2018 Anea 6 RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII SEMESTRUL I ANUL ȘCOLAR 2017-2018 În anul şcolar 2017-2018 s-a constituit Comisia de calitate conform legislaţiei.

Mai mult

Microsoft Word - 0. Introducere.docx

Microsoft Word - 0. Introducere.docx (motivație, context, scop, obiectiv, metodologie) Motivație Strategia de dezvoltare a municipiului Pitești reprezintă instrumentul de planificare strategică și orientare de perspectivă pe termen mediu

Mai mult

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR Str. Splaiul Unirii, nr. 176, sector 4, Bucureşti Tel: , Fax: ,

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR Str. Splaiul Unirii, nr. 176, sector 4, Bucureşti Tel: , Fax: , UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR Str. Splaiul Unirii, nr. 176, sector 4, Bucureşti Tel: +40-21-3307900, Fax: +40-21-3308774, E-mail office@ucdc.ro Universitatea Creştinã Dimitrie Cantemir APROBAT,

Mai mult

Microsoft Word - 6. Ghid de studii MML ciclu_

Microsoft Word - 6. Ghid de studii MML ciclu_ UNIVERSITATEA ROMÂNO AMERICANĂ ACREDITATĂ PRIN LEGEA 274/15 MAI 2002 GHID DE STUDII Programul de studii universitare de masterat MANAGEMENTUL LOGISTICII FACULTATEA DE MANAGEMENT MARKETING Bd. Expoziţiei

Mai mult

Program de activitate pe semestrul I

Program de activitate pe semestrul I PROGRAM DE ACTIVITŢI - SEMESTRUL I an şcolar 2017-2018 I. CURRICULUM Nr. 2436 din 11.10.2017 Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională; Stabilirea ofertei curriculare în funcţie de

Mai mult

CTT_Plan de imbunatatire

CTT_Plan de imbunatatire 7.6 PLAN DE ÎMBUNĂTĂŢIRE - a calitatii educaţiei şi formării profesionale Nr. 3298/03.10.2017 Aprobat în Consiliul de Administrație din 4.10.2017 Numele şcolii ÎPT Adresa şcolii ÎPT telefon fax email COLEGIUL

Mai mult

PROG

PROG MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII CONCURSUL NAŢIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR PROGRAMA PENTRU DISCIPLINE SOCIO-UMANE: PSIHOLOGIE Aprobata

Mai mult

VALORIFICAREA EXPERIENŢEI POZITIVE PRIVIND PROIECTAREA CURRICULARĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL PORNIND DE LA COMPETENŢE CA FINALITĂŢI ALE ÎNVĂŢĂRII Prof. P

VALORIFICAREA EXPERIENŢEI POZITIVE PRIVIND PROIECTAREA CURRICULARĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL PORNIND DE LA COMPETENŢE CA FINALITĂŢI ALE ÎNVĂŢĂRII Prof. P VALORIFICAREA EXPERIENŢEI POZITIVE PRIVIND PROIECTAREA CURRICULARĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL PORNIND DE LA COMPETENŢE CA FINALITĂŢI ALE ÎNVĂŢĂRII Prof. Popa Daniela Livia Liceul Tehnologic Sfântul Pantelimon,

Mai mult

RE_QO

RE_QO Parlamentul European 2014-2019 Document de ședință B8-1133/2016 19.10.2016 PPUNERE DE REZOLUȚIE depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B8-1803/2016 în conformitate cu articolul 128 alineatul

Mai mult

Microsoft Word - Plan managerial anual scolar

Microsoft Word - Plan managerial anual scolar ȘCOALA GENERALĂ GRIGORE SILAȘI BECLEAN PLAN MANAGERIAL ANUL ŞCOLAR 2011-2012 Director: Rus Vasile Gabriel 1. BAZA CONCEPTUALĂ. Acest Plan Managerial este conceput în conformitate cu următoarele acte normative:

Mai mult

Microsoft Word - Grafic_unic_monit_sem_II_2018_2019.docx

Microsoft Word - Grafic_unic_monit_sem_II_2018_2019.docx Nr. Aprobat în Consiliul de Administraţie al I.Ş.J. Teleorman, din data de 28.09.2018 Aprobat, Inspector Şcolar General, prof. Valeria GHERGHE GRAFIC UNIC DE MONITORIZARE ŞI CONTROL INSPECTORATUL ŞCOLAR

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE EXPUNERE DE MOTIVE Secţiunea 1 Titlul prezentului proiect de act normativ LEGE privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competenţe în domeniile tineret şi sport 1. Descrierea situaţiei

Mai mult

Regulament intern CEAC 2010

Regulament intern CEAC 2010 REGULAMENTUL CADRU DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI PENTRU EVALUARE ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei

Mai mult

Microsoft Word - Fisa disciplinei Didactica domeniului Hurduzeu N

Microsoft Word - Fisa disciplinei  Didactica domeniului Hurduzeu N Anexa nr. 2 FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest Timisoara 1.2 Facultatea - 1.3 Departamentul Departamentul pentru Pregătirea Personalului

Mai mult

Fişa cadru de evaluare în vederea acordării calificativului anual

Fişa cadru de evaluare în vederea acordării calificativului anual MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE LICEUL TEHNOLOGIC DUMITRU DUMITRESCU ŞOS. BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE NR. 1 BUFTEA - JUD. ILFOV TEL/FAX: 011911 e-mail: ltdd_buftea@yahoo.ro FIŞA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) BASCH NAIDIN DELIA ILEANA Municipiul Caracal, str. Noua, nr. 19, Jud. Olt Telefon(oane) - Mobil:0766625095 0722479150 Fax(uri) E-mail(uri)

Mai mult

Școala Gimnazială Merei Str.Principala,com.Merei,jud.Buzau Tel/ fax: RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA PEN

Școala Gimnazială Merei Str.Principala,com.Merei,jud.Buzau Tel/ fax: RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA PEN Școala Gimnazială Merei Str.Principala,com.Merei,jud.Buzau Tel/ fax: 023855942E-mail: scoalagimnazialamerei@gmail.com RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA PENTRU CURRICULUM SEMESTRUL I AN ȘCOLAR 2018-2019 La nivelul

Mai mult

CE ESTE CALITATEA ÎN EDUCAŢIE? Calitatea in educatie este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia, prin ca

CE ESTE CALITATEA ÎN EDUCAŢIE? Calitatea in educatie este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia, prin ca CE ESTE CALITATEA ÎN EDUCAŢIE? Calitatea in educatie este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite aşteptările beneficiarilor, precum

Mai mult

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ ASOCIAŢIA MARI HELP CRAIOVA ŞCOALA POSTLICEALĂ DE STUDII SANITARE QUEEN ELIZABETH CRAIOVA Craiova, Str. Vasile Alecsandri nr. 113, Cod

Mai mult

Microsoft Word - Alina-Mihaela ION - TEHNOLOGIA INFORMA?IEI CU APLICA?II

Microsoft Word - Alina-Mihaela ION - TEHNOLOGIA INFORMA?IEI CU APLICA?II Tehnologia informației cu aplicații în sistemul de învăţământ superior din domeniul economic Alina-Mihaela ION TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI CU APLICAȚII ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DIN DOMENIUL ECONOMIC

Mai mult

* NOTE

* NOTE M ODEL DE CURRICULUM VITAE EUROPEAN INFORMAŢII PERSONALE Nume MATEI CLAUDIA Adresă Str. Mărăşeşti, nr. 44, Craiova, Dolj Telefon 0749166081 Fax E-mail claudia_matei74@yahoo.ro Naţionalitate Română Data

Mai mult

ANEXA la ordinul MECTS nr. 5635/ privind structura anului școlar Programul Să știi mai multe, să fii mai bun! Prevederi generale 1

ANEXA la ordinul MECTS nr. 5635/ privind structura anului școlar Programul Să știi mai multe, să fii mai bun! Prevederi generale 1 Programul Să știi mai multe, să fii mai bun! Prevederi generale 1. Săptămâna 1 5 aprilie 2013 va fi dedicată activităților educative extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit Să știi

Mai mult

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TELEORMAN FIŞA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE pentru obţinerea gradaţiei de merit 2013 PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE DIN UNIT

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TELEORMAN FIŞA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE pentru obţinerea gradaţiei de merit 2013 PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE DIN UNIT FIŞA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE pentru obţinerea gradaţiei de merit 2013 PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT elaborată pe baza Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 5 martie 2018 (OR. en) Dosar interinstituțional: 2017/0244 (NLE) 6779/18 NOTĂ SOC 117 EMPL 87 ECOFIN 203 EDUC 87

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 5 martie 2018 (OR. en) Dosar interinstituțional: 2017/0244 (NLE) 6779/18 NOTĂ SOC 117 EMPL 87 ECOFIN 203 EDUC 87 Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 5 martie 2018 (OR. en) Dosar interinstituțional: 2017/0244 (NLE) 6779/18 NOTĂ SOC 117 EMPL 87 ECOFIN 203 EDUC 87 JEUN 24 Sursă: Comitetul Reprezentanților Permanenți

Mai mult

Microsoft Word - PROGRAM GEW ISJ Buzau

Microsoft Word - PROGRAM GEW ISJ Buzau PROGRAM SAPTAMANA EDUCATIEI GLOBALE 2011 12 20 noiembrie BUZAU ROMANIA TEMA : Atitudine pentru lumea noastra Argument Saptamana Educatiei Globale este un eveniment european care motiveaza elevi, profesori,

Mai mult

PLAN OPERAŢIONAL CEAC / PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII an şcolar: INSTRUMENTE/ MODALITĂŢI

PLAN OPERAŢIONAL CEAC / PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII an şcolar: INSTRUMENTE/ MODALITĂŢI 1 PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII an şcolar: INSTRUMENTE/ MODALITĂŢI DE ACTIVITĂŢI RESPONSABILI TERMEN RESURSE EVALUARE I. ŢINTA: IMPLEMENTAREA ŞI CONSOLIDAREA MECANISMELOR

Mai mult

APROBAT la Consiliul de Administrație din 13 martie 2017 A. Management strategic INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU EVALUAREA INTERNĂ A INSTITUȚIEI ȘI A

APROBAT la Consiliul de Administrație din 13 martie 2017 A. Management strategic INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU EVALUAREA INTERNĂ A INSTITUȚIEI ȘI A APROBAT la Consiliul de Administrație din 13 martie 2017 A. Management strategic INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU EVALUAREA INTERNĂ A INSTITUȚIEI ȘI A PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALĂ Domenii Criterii

Mai mult

Metodologia de autoevaluare a activității Școlii Doctorale UTCN Anexa 1 - SISTEMUL DE CRITERII, STANDARDE ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ UTILIZAȚI ÎN AC

Metodologia de autoevaluare a activității Școlii Doctorale UTCN Anexa 1 - SISTEMUL DE CRITERII, STANDARDE ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ UTILIZAȚI ÎN AC Metodologia de autoevaluare a activității Școlii Doctorale UTCN Anexa 1 - SISTEMUL DE CRITERII, STANDARDE ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ UTILIZAȚI ÎN ACREDITAREA ȘI EVALUAREA PERIODICĂ A DOMENIILOR DE STUDII

Mai mult

FIŞA DE AUTOEVALUARE /EVALUARE în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar conform OMECTS nr.6

FIŞA DE AUTOEVALUARE /EVALUARE în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar conform OMECTS nr.6 FIŞA DE AUTOEVALUARE /EVALUARE în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar conform OMECTS nr.6143/2011 şi OMEN nr. 3597/2014 Numărul fişei postului...

Mai mult

regulament_CEAC

regulament_CEAC Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii de la Școala Sanitară Postliceală Sanity Bacău NR. 218/10.09.2016 Capitolul I Dispoziţii generale Art. 1. Comisia

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT ION CREANGĂ DIN CHIŞINĂU FACULTATEA ŞTIINŢE ALE ED

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT ION CREANGĂ DIN CHIŞINĂU FACULTATEA ŞTIINŢE ALE ED MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT ION CREANGĂ DIN CHIŞINĂU FACULTATEA ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI ŞI INFORMATICĂ Aprobat la şedinţa Senatului

Mai mult

Microsoft Word - PLAN OPERATIONAL SIM

Microsoft Word - PLAN OPERATIONAL SIM UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tel./Fax: +40 268 471626; Tel.+40 268 412921- int.157 e-mail: f-sim@unitbv.ro PLAN OPERAŢIONAL pentru perioada anului

Mai mult

PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A OFERTEI EDUCAŢIONALE A ŞCOLII

PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A OFERTEI EDUCAŢIONALE A ŞCOLII PLAN OPERAŢIONAL -2018 DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A OFERTEI EDUCAŢIONALE A ŞCOLII ȚINTĂ STRATEGICĂ: CDŞ DIVERSIFICAT ŞI ATRACTIV, REALIZAT PRIN

Mai mult

FISA MASURII M 2.3 Denumirea masurii: Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea de structuri asociative in teritoriul GAL Stejarii Argintii CODUL Masu

FISA MASURII M 2.3 Denumirea masurii: Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea de structuri asociative in teritoriul GAL Stejarii Argintii CODUL Masu FISA MASURII M 2.3 Denumirea masurii: Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea de structuri asociative in teritoriul GAL Stejarii Argintii CODUL Masurii: M 2.3 Masura / DI: M 2.3 / 2A Tipul masurii: INVESTITII

Mai mult