Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 27 ianuarie 2016 (OR. en) 5584/16 ADD 1 FIN 58 PE-L 4 NOTĂ PUNCT I/A Sursă: Destinatar: Subiect: Comitetul buget

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 27 ianuarie 2016 (OR. en) 5584/16 ADD 1 FIN 58 PE-L 4 NOTĂ PUNCT I/A Sursă: Destinatar: Subiect: Comitetul buget"

Transcriere

1 Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 27 ianuarie 2016 (OR. en) 5584/16 ADD 1 FIN 58 PE-L 4 NOTĂ PUNCT I/A Sursă: Destinatar: Subiect: Comitetul bugetar Comitetul Reprezentanților Permanenți / Consiliul Descărcarea de gestiune a organismelor instituite în temeiul TFUE și al Tratatului Euratom în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar Proiect de recomandări ale Consiliului ANEXA 1: Agenţia de Aprovizionare a Euratom... 3 ANEXA 2: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale... 5 ANEXA 3: Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă... 7 ANEXA 4: Agenţia Europeană de Mediu ANEXA 5: Fundaţia Europeană de Formare ANEXA 6: Agenţia Europeană pentru Medicamente ANEXA 7: Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie ANEXA 8: Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă ANEXA 9: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene ANEXA 10: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene ANEXA 11: Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă ANEXA 12: Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei ANEXA 13: Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară ANEXA 14: Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară ANEXA 15: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor /16 ADD 1 RM,LC/cg 1 DG G 2A RO

2 ANEXA 16: Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor ANEXA 17: Agenţia Europeană a Căilor Ferate ANEXA 18: Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ANEXA 19: Colegiul European de Poliţie ANEXA 20: Agenţia GNSS European ANEXA 21: Agenţia Europeană pentru Controlul Pescuitului ANEXA 22: Agenţia Europeană pentru Produse Chimice ANEXA 23: Institutul European pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi ANEXA 24: Oficiul European de Poliţie ANEXA 25: Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei.. 71 ANEXA 26: Oficiul Organismului autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice ANEXA 27: Autoritatea Bancară Europeană ANEXA 28: Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe ANEXA 29: Autoritatea europeană pentru asigurări şi pensii ocupaţionale ANEXA 30: Biroul European de Sprijin pentru Azil ANEXA 31: Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție ANEXA 32: Institutul European de Inovare şi Tehnologie /16 ADD 1 RM,LC/cg 2 DG G 2A RO

3 ANEXA 1 Proiect de RECOMANDARE A CONSILIULUI din privind descărcarea de gestiune a directorului general al Agenţiei de Aprovizionare a Euratom în ceea ce priveşte execuţia bugetului Agenţiei de Aprovizionare a Euratom pentru exerciţiul financiar 2014 CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, având în vedere Decizia 2008/114/CE, Euratom a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a Statutului Agenţiei de aprovizionare a Euratom 1, în special articolul 8 alineatul (9) din anexa la această decizie, având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului 2, în special articolul 208 alineatul (2), după analizarea contului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2014 și a bilanțului la 31 decembrie 2014 ale Agenției de Aprovizionare a Euratom, denumită în continuare agenția, precum și a raportului Curții de Conturi privind conturile anuale ale agenției pentru exercițiul financiar 2014, însoțite de răspunsurile acesteia la observațiile Curții 3, JO L 41, , p. 15. JO L 298, , p. 1. JO C 409, , p /16 ADD 1 RM,LC/cg 3 ANEXA 1 DG G 2A RO

4 întrucât Consiliul salută faptul că observațiile din raportul întocmit de Curtea de Conturi cu referire la exercițiul financiar 2014 nu necesită formularea niciunui comentariu, întrucât, în urma analizei sus-menţionate, execuţia bugetului agenţiei permite descărcarea de gestiune aferentă, RECOMANDĂ Parlamentului European să acorde directorului general al agenţiei descărcarea de gestiune în ceea ce priveşte execuţia bugetară pentru exerciţiul financiar Adoptată la Bruxelles, Pentru Consiliu Președintele 5584/16 ADD 1 RM,LC/cg 4 ANEXA 1 DG G 2A RO

5 ANEXA 2 Proiect de RECOMANDARE A CONSILIULUI din privind descărcarea de gestiune a directorului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale în ceea ce priveşte execuţia bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale pentru exerciţiul financiar 2014 CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 337/75 al Consiliului din 10 februarie 1975 privind înființarea Centrului European pentru dezvoltarea formării profesionale 1, în special articolul 12a alineatul (10), având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului 2, în special articolul 208 alineatul (2), după analizarea conturilor de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2014 şi a bilanţului la 31 decembrie 2014 ale Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, denumit în continuare centrul, precum şi a raportului Curţii de Conturi privind conturile anuale ale centrului pentru exerciţiul financiar 2014, însoţit de răspunsurile acestuia la observaţiile Curţii 3, JO L 39, , p. 1. JO L 298, , p. 1. JO C 409, , p /16 ADD 1 RM,LC/cg 5 ANEXA 2 DG G 2A RO

6 întrucât Consiliul salută faptul că observațiile din raportul întocmit de Curtea de Conturi cu referire la exercițiul financiar 2014 nu necesită formularea niciunui comentariu, întrucât, în urma analizei sus-menţionate, execuţia bugetului centrului permite descărcarea de gestiune aferentă, RECOMANDĂ Parlamentului European să acorde directorului centrului descărcarea de gestiune în ceea ce priveşte execuţia bugetară pentru exerciţiul financiar Adoptată la Bruxelles, Pentru Consiliu Președintele 5584/16 ADD 1 RM,LC/cg 6 ANEXA 2 DG G 2A RO

7 ANEXA 3 Proiect de RECOMANDARE A CONSILIULUI din privind descărcarea de gestiune a directorului Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă în ceea ce priveşte execuţia bugetului Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă pentru exerciţiul financiar 2014 CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului din 26 mai 1975 privind constituirea Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă 1, în special articolul 16 alineatul (11), având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului 2, în special articolul 208 alineatul (2), după analizarea conturilor de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2014 şi a bilanţului la 31 decembrie 2014 ale Fundaţiei Europene pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă, denumită în continuare fundaţia, precum şi a raportului Curţii de Conturi privind conturile anuale ale fundaţiei pentru exerciţiul financiar 2014, însoţit de răspunsurile acesteia la observaţiile Curţii 3, JO L 139, , p. 1. JO L 298, , p. 1. JO C 409, , p /16 ADD 1 RM,LC/cg 7 ANEXA 3 DG G 2A RO

8 întrucât observațiile raportului Curții de Conturi cu privire la exercițiul financiar 2014 necesită formularea anumitor comentarii de către Consiliu, care sunt anexate prezentei recomandări; întrucât Consiliul subliniază faptul că este important să se dea curs acestor comentarii, întrucât, în urma analizei sus-menţionate, execuţia bugetului fundaţiei permite descărcarea de gestiune aferentă, RECOMANDĂ Parlamentului European să acorde directorului fundaţiei descărcarea de gestiune în ceea ce priveşte execuţia bugetară pentru exerciţiul financiar Adoptată la Bruxelles, Pentru Consiliu Președintele 5584/16 ADD 1 RM,LC/cg 8 ANEXA 3 DG G 2A RO

9 Anexă la ANEXA 3 COMENTARII DE ÎNSOŢIRE A PROIECTULUI DE RECOMANDARE A CONSILIULUI PRIVIND DESCĂRCAREA DE GESTIUNE A FUNDAŢIEI Consiliul salută opinia Curţii potrivit căreia conturile anuale ale fundației prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situaţia financiară a acesteia la 31 decembrie 2014, precum şi rezultatele operaţiunilor sale şi fluxurile sale de numerar pentru exerciţiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului financiar al fundației, iar tranzacțiile subiacente pentru 2014 sunt legale și conforme sub toate aspectele semnificative. Cu toate acestea, se impun unele observaţii. Deși recunoaște caracterul multianual al multora dintre proiectele fundației, Consiliul remarcă faptul că un volum mare de credite de angajament a fost reportat în Consiliul invită fundația să continue să își îmbunătățească programarea financiară și monitorizarea execuției bugetare, pentru a reduce la minimul strict necesar nivelul angajamentelor reportate în exercițiul financiar următor, în conformitate cu principiul bugetar al anualității. În plus, Consiliul ia act de observația Curții potrivit căreia fundația nu a respectat anumite dispoziții din Statutul funcționarilor referitoare la remunerare și salută măsurile corective ale fundației în cooperare cu Oficiul de Administrare și Plată a Drepturilor Individuale. 5584/16 ADD 1 RM,LC/cg 9 Anexă la ANEXA 3 DG G 2A RO

10 ANEXA 4 Proiect de RECOMANDARE A CONSILIULUI din privind descărcarea de gestiune a directorului executiv al Agenţiei Europene de Mediu în ceea ce priveşte execuţia bugetului Agenţiei Europene de Mediu pentru exerciţiul financiar 2014 CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, având în vedere Regulamentul (CE) nr. 401/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind Agenţia Europeană de Mediu şi Reţeaua europeană de informare şi observare a mediului (versiune codificată) 1, în special articolul 13 alineatul (10), având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului 2, în special articolul 208 alineatul (2), după analizarea conturilor de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2014 şi a bilanţului la 31 decembrie 2014 ale Agenţiei Europene de Mediu, denumită în continuare agenţia, precum şi a raportului Curţii de Conturi privind conturile anuale ale agenţiei pentru exerciţiul financiar 2014, însoţit de răspunsurile acesteia la observaţiile Curţii 3, JO L 126, , p. 13. JO L 298, , p. 1. JO C 409, , p /16 ADD 1 RM,LC/cg 10 ANEXA 4 DG G 2A RO

11 întrucât observațiile raportului Curții de Conturi cu privire la exercițiul financiar 2014 necesită formularea anumitor comentarii de către Consiliu, care sunt anexate prezentei recomandări; întrucât Consiliul subliniază faptul că este important să se dea curs acestor comentarii, întrucât, în urma analizei sus-menţionate, execuţia bugetului agenţiei permite descărcarea de gestiune aferentă, RECOMANDĂ Parlamentului European să acorde directorului executiv al agenţiei descărcarea de gestiune în ceea ce priveşte execuţia bugetară pentru exerciţiul financiar Adoptată la Bruxelles, Pentru Consiliu Preşedintele 5584/16 ADD 1 RM,LC/cg 11 ANEXA 4 DG G 2A RO

12 Anexă la ANEXA 4 COMENTARII DE ÎNSOŢIRE A PROIECTULUI DE RECOMANDARE A CONSILIULUI PRIVIND DESCĂRCAREA DE GESTIUNE A AGENŢIEI Consiliul salută opinia Curţii potrivit căreia conturile anuale ale agenţiei prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situaţia financiară a acesteia la 31 decembrie 2014, precum şi rezultatele operaţiunilor sale şi fluxurile sale de numerar pentru exerciţiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului financiar al agenţiei, iar tranzacțiile subiacente pentru 2014 sunt legale și conforme sub toate aspectele semnificative. Cu toate acestea, se impun unele observaţii. Consiliul, după ce a luat act de răspunsul agenției la observațiile Curții, invită agenția să garanteze faptul că pune în aplicare cele mai bune practici în privința procedurilor sale de achiziție, în special în ceea ce privește claritatea caietelor de sarcini. Deși salută măsurile corective pe care agenția le-a luat sau pe care intenționează să le pună în aplicare, Consiliul invită agenția să rămână vigilentă în ceea ce privește aplicarea controalelor sale interne ale granturilor, în special ca acestea să se bazeze ferm pe documentația justificativă care trebuie transmisă de beneficiari pentru a proba eligibilitatea și acuratețea cheltuielilor declarate, și să consolideze rolul de verificator, precum și să se asigure că structura de audit intern efectuează doar controale ex post. În plus, Consiliul încurajează agenția să verifice că contractantul care asigură serviciile sale informatice de păstrare în siguranță a datelor implementează privilegiile și imunitățile garantate ale Uniunii Europene, în special garanțiile de confidențialitate prevăzute la articolul 7 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. 5584/16 ADD 1 RM,LC/cg 12 Anexă la ANEXA 4 DG G 2A RO

13 ANEXA 5 Proiect de RECOMANDARE A CONSILIULUI din privind descărcarea de gestiune a directorului Fundaţiei Europene de Formare în ceea ce priveşte execuţia bugetului Fundaţiei Europene de Formare pentru exerciţiul financiar 2014 CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1339/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind înfiinţarea unei Fundaţii Europene de Formare (reformare) 1, în special articolul 17 alineatul (10), având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului 2, în special articolul 208 alineatul (2), după analizarea conturilor de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2014 şi a bilanţului la 31 decembrie 2014 ale Fundaţiei Europene de Formare, denumită în continuare fundaţia, precum şi a raportului Curţii de Conturi privind conturile anuale ale fundaţiei pentru exerciţiul financiar 2014, însoţit de răspunsurile acesteia la observaţiile Curţii 3, JO L 354, , p. 82. JO L 298, , p. 1. JO C 409, , p /16 ADD 1 RM,LC/cg 13 ANEXA 5 DG G 2A RO

14 întrucât observațiile raportului Curții de Conturi cu privire la exercițiul financiar 2014 necesită formularea anumitor comentarii de către Consiliu, care sunt anexate prezentei recomandări; întrucât Consiliul subliniază faptul că este important să se dea curs acestor comentarii, întrucât, în urma analizei sus-menţionate, execuţia bugetului fundaţiei permite descărcarea de gestiune aferentă, RECOMANDĂ Parlamentului European să acorde directorului fundaţiei descărcarea de gestiune în ceea ce priveşte execuţia bugetară pentru exerciţiul financiar Adoptată la Bruxelles, Pentru Consiliu Preşedintele 5584/16 ADD 1 RM,LC/cg 14 ANEXA 5 DG G 2A RO

15 Anexă la ANEXA 5 COMENTARII DE ÎNSOŢIRE A PROIECTULUI DE RECOMANDARE A CONSILIULUI PRIVIND DESCĂRCAREA DE GESTIUNE A FUNDAŢIEI Consiliul salută opinia Curţii potrivit căreia conturile anuale ale fundației prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situaţia financiară a acesteia la 31 decembrie 2014, precum şi rezultatele operaţiunilor sale şi fluxurile sale de numerar pentru exerciţiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului financiar al fundației, iar tranzacțiile subiacente pentru 2014 sunt legale și conforme sub toate aspectele semnificative. Cu toate acestea, se impun unele observaţii. Consiliul solicită agenției să își îmbunătățească programarea financiară și monitorizarea execuției bugetare, în scopul de a reduce la minimul strict necesar nivelul angajamentelor reportate în exercițiul financiar următor și al sumelor anulate la sfârșitul exercițiului următor, în conformitate cu principiul bugetar al anualității. Consiliul ia act de observația Curții potrivit căreia fundația nu a respectat anumite dispoziții din Statutul funcționarilor referitoare la remunerare și salută măsurile corective ale fundației. 5584/16 ADD 1 RM,LC/cg 15 Anexă la ANEXA 5 DG G 2A RO

16 ANEXA 6 Proiect de RECOMANDARE A CONSILIULUI din privind descărcarea de gestiune a directorului executiv al Agenţiei Europene pentru Medicamente în ceea ce priveşte execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Medicamente pentru exerciţiul financiar 2014 CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, având în vedere Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente 1, în special articolul 68 alineatul (10), având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului 2, în special articolul 208 alineatul (2), după analizarea conturilor de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2014 şi a bilanţului la 31 decembrie 2014 ale Agenţiei Europene pentru Medicamente, denumită în continuare agenţia, precum şi a raportului Curţii de Conturi privind conturile anuale ale agenţiei pentru exerciţiul financiar 2014, însoţit de răspunsurile acesteia la observaţiile Curţii 3, JO L 136, , p. 1. JO L 298, , p. 1. JO C 409, , p /16 ADD 1 RM,LC/cg 16 ANEXA 6 DG G 2A RO

17 întrucât observațiile raportului Curții de Conturi cu privire la exercițiul financiar 2014 necesită formularea anumitor comentarii de către Consiliu, care sunt anexate prezentei recomandări; întrucât Consiliul subliniază faptul că este important să se dea curs acestor comentarii, întrucât, în urma analizei sus-menţionate, execuţia bugetului agenţiei permite descărcarea de gestiune aferentă, RECOMANDĂ Parlamentului European să acorde directorului executiv al agenţiei descărcarea de gestiune în ceea ce priveşte execuţia bugetară pentru exerciţiul financiar Adoptată la Bruxelles, Pentru Consiliu Președintele 5584/16 ADD 1 RM,LC/cg 17 ANEXA 6 DG G 2A RO

18 Anexă la ANEXA 6 COMENTARII DE ÎNSOŢIRE A PROIECTULUI DE RECOMANDARE A CONSILIULUI PRIVIND DESCĂRCAREA DE GESTIUNE A AGENŢIEI Consiliul salută opinia Curţii potrivit căreia conturile anuale ale agenţiei prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situaţia financiară a acesteia la 31 decembrie 2014, precum şi rezultatele operaţiunilor sale şi fluxurile sale de numerar pentru exerciţiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului financiar al agenţiei, iar tranzacțiile subiacente pentru 2014 sunt legale și conforme sub toate aspectele semnificative. Cu toate acestea, se impun unele observaţii. Consiliul ia act de observația Curții potrivit căreia agenția nu a asigurat respectarea termenelorlimită pentru colectarea taxelor și a plăților conexe către autoritățile naționale competente; acesta încurajează agenția să depună în continuare eforturi pentru a respecta regulamentul agenției referitor la taxele proprii. Consiliul, deși salută măsurile corective ale agenției, își exprimă regretul cu privire la deficiențele identificate de Curte în ceea ce privește controlul de gestiune al agenției și îndeamnă agenția să evalueze cu atenție eficiența măsurilor luate. Consiliul încurajează agenția să își îmbunătățească în continuare procedurile de achiziții în vederea asigurării eficacității lor. 5584/16 ADD 1 RM,LC/cg 18 Anexă la ANEXA 6 DG G 2A RO

19 ANEXA 7 Proiect de RECOMANDARE A CONSILIULUI din privind descărcarea de gestiune a directorului Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie în ceea ce priveşte execuţia bugetului Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie pentru exerciţiul financiar 2014 CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1920/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (reformare) 1, în special articolul 15 alineatul (9), având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului 2, în special articolul 208 alineatul (2), după analizarea conturilor de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2014 şi a bilanţului la 31 decembrie 2014 ale Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie, denumit în continuare observatorul, precum şi a raportului Curţii de Conturi privind conturile anuale ale observatorului pentru exerciţiul financiar 2014, însoţit de răspunsurile acestuia la observaţiile Curţii 3, JO L 376, , p. 1. JO L 298, , p. 1. JO C 409, , p /16 ADD 1 RM,LC/cg 19 ANEXA 7 DG G 2A RO

20 întrucât observațiile raportului Curții de Conturi cu privire la exercițiul financiar 2014 necesită formularea unui comentariu de către Consiliu, care este anexat prezentei recomandări; întrucât Consiliul subliniază faptul că este important să se dea curs acestui comentariu, întrucât, în urma analizei sus-menţionate, execuţia bugetului observatorului permite descărcarea de gestiune aferentă, RECOMANDĂ Parlamentului European să acorde directorului observatorului descărcarea de gestiune în ceea ce priveşte execuţia bugetară pentru exerciţiul financiar Adoptată la Bruxelles, Pentru Consiliu Președintele 5584/16 ADD 1 RM,LC/cg 20 ANEXA 7 DG G 2A RO

21 Anexă la ANEXA 7 COMENTARIU DE ÎNSOŢIRE A PROIECTULUI DE RECOMANDARE A CONSILIULUI PRIVIND DESCĂRCAREA DE GESTIUNE A OBSERVATORULUI Consiliul salută opinia Curţii potrivit căreia conturile anuale ale observatorului prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situaţia financiară a acestuia la 31 decembrie 2014, precum şi rezultatele operaţiunilor sale şi fluxurile sale de numerar pentru exerciţiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului financiar al observatorului şi cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei, iar tranzacţiile subiacente pentru 2014 sunt legale şi conforme sub toate aspectele semnificative. Cu toate acestea, se impune o observaţie. Consiliul ia act de faptul că un volum mare de credite de angajament pentru cheltuieli administrative au fost reportate în Consiliul solicită observatorului să continue să își îmbunătățească programarea financiară și monitorizarea execuției bugetare, pentru a reduce la minimul strict necesar nivelul angajamentelor reportate în exercițiul financiar următor, în conformitate cu principiul bugetar al anualității. 5584/16 ADD 1 RM,LC/cg 21 Anexă la ANEXA 7 DG G 2A RO

22 ANEXA 8 Proiect de RECOMANDARE A CONSILIULUI din privind descărcarea de gestiune a directorului Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă în ceea ce priveşte execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă pentru exerciţiul financiar 2014 CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2062/94 al Consiliului din 18 iulie 1994 privind înființarea Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă 1, în special articolul 14 alineatul (10), având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului 2, în special articolul 208 alineatul (2), după analizarea conturilor de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2014 şi a bilanţului la 31 decembrie 2014 ale Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă, denumită în continuare agenţia, precum şi a raportului Curţii de Conturi privind conturile anuale ale agenţiei pentru exerciţiul financiar 2014, însoţit de răspunsurile acesteia la observaţiile Curţii 3, JO L 216, , p. 1. JO L 298, , p. 1. JO C 409, , p /16 ADD 1 RM,LC/cg 22 ANEXA 8 DG G 2A RO

23 întrucât observațiile raportului Curții de Conturi cu privire la exercițiul financiar 2014 necesită formularea anumitor comentarii de către Consiliu, care sunt anexate prezentei recomandări; întrucât Consiliul subliniază faptul că este important să se dea curs acestor comentarii, întrucât, în urma analizei sus-menţionate, execuţia bugetului agenţiei permite descărcarea de gestiune aferentă, RECOMANDĂ Parlamentului European să acorde directorului agenţiei descărcarea de gestiune în ceea ce priveşte execuţia bugetară pentru exerciţiul financiar Adoptată la Bruxelles, Pentru Consiliu Președintele 5584/16 ADD 1 RM,LC/cg 23 ANEXA 8 DG G 2A RO

24 Anexă la ANEXA 8 COMENTARII DE ÎNSOŢIRE A PROIECTULUI DE RECOMANDARE A CONSILIULUI PRIVIND DESCĂRCAREA DE GESTIUNE A AGENŢIEI Consiliul salută opinia Curţii potrivit căreia conturile anuale ale agenţiei prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situaţia financiară a acesteia la 31 decembrie 2014, precum şi rezultatele operaţiunilor sale şi fluxurile sale de numerar pentru exerciţiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului financiar al agenţiei, iar tranzacțiile subiacente pentru 2014 sunt legale și conforme sub toate aspectele semnificative. Cu toate acestea, se impun unele observaţii. Consiliul încurajează agenția să continue să își îmbunătățească programarea financiară și monitorizarea execuției bugetare, în scopul de a reduce la minimul strict necesar nivelul angajamentelor reportate în exercițiul financiar următor, în conformitate cu principiul bugetar al anualității. Consiliul ia act de observația Curții potrivit căreia agenția nu a respectat anumite dispoziții din Statutul funcționarilor referitoare la remunerare și salută măsurile corective ale agenției. 5584/16 ADD 1 RM,LC/cg 24 Anexă la ANEXA 8 DG G 2A RO

25 ANEXA 9 Proiect de RECOMANDARE A CONSILIULUI din privind descărcarea de gestiune a directorului Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene în ceea ce priveşte execuţia bugetului Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2014 CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, având în vedere Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului din 15 februarie 2007 privind înfiinţarea Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene 1, în special articolul 21 alineatul (10), având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului 2, în special articolul 208 alineatul (2), după analizarea conturilor de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2014 şi a bilanţului la 31 decembrie 2014 ale Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, denumită în continuare agenţia, precum şi a raportului Curţii de Conturi privind conturile anuale ale agenţiei pentru exerciţiul financiar 2014, însoţit de răspunsurile acesteia la observaţiile Curţii 3, JO L 53, , p. 1. JO L 298, , p. 1. JO C 409, , p /16 ADD 1 RM,LC/cg 25 ANEXA 9 DG G 2A RO

26 întrucât observațiile raportului Curții de Conturi cu privire la exercițiul financiar 2014 necesită formularea anumitor comentarii de către Consiliu, care sunt anexate prezentei recomandări; întrucât Consiliul subliniază faptul că este important să se dea curs acestor comentarii, întrucât, în urma analizei sus-menţionate, execuţia bugetului agenţiei permite descărcarea de gestiune aferentă, RECOMANDĂ Parlamentului European să acorde directorului agenţiei descărcarea de gestiune în ceea ce priveşte execuţia bugetară pentru exerciţiul financiar Adoptată la Bruxelles, Pentru Consiliu Președintele 5584/16 ADD 1 RM,LC/cg 26 ANEXA 9 DG G 2A RO

27 Anexă la ANEXA 9 COMENTARII DE ÎNSOŢIRE A PROIECTULUI DE RECOMANDARE A CONSILIULUI PRIVIND DESCĂRCAREA DE GESTIUNE A AGENŢIEI Consiliul salută opinia Curţii potrivit căreia conturile anuale ale agenţiei prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situaţia financiară a acesteia la 31 decembrie 2014, precum şi rezultatele operaţiunilor sale şi fluxurile sale de numerar pentru exerciţiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului financiar al agenţiei, iar tranzacțiile subiacente pentru 2014 sunt legale și conforme sub toate aspectele semnificative. Cu toate acestea, se impun unele observaţii. Deși recunoaște caracterul multianual al multora dintre proiectele fundației, în special în ceea ce privește proiectele din domeniul TI, Consiliul remarcă faptul că un volum mare de credite de angajament au fost reportate în Consiliul încurajează agenția să continue să își îmbunătățească programarea financiară și monitorizarea execuției bugetare, în scopul de a reduce la minimul strict necesar nivelul angajamentelor reportate în exercițiul financiar următor, în conformitate cu principiul bugetar al anualității. Mai mult, Consiliul ia act de observația Curții potrivit căreia agenția nu a respectat anumite dispoziții din Statutul funcționarilor referitoare la remunerare și salută măsurile corective luate de agenție pentru abordarea acestor deficiențe. 5584/16 ADD 1 RM,LC/cg 27 Anexă la ANEXA 9 DG G 2A RO

28 ANEXA 10 Proiect de RECOMANDARE A CONSILIULUI din privind descărcarea de gestiune a directorului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene în ceea ce priveşte execuţia bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2014 CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2965/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 de înființare a Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene 1, în special articolul 14 alineatul (10), având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului 2, în special articolul 208 alineatul (2), după analizarea conturilor de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2014 şi a bilanţului la 31 decembrie 2014 ale Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene, denumit în continuare centrul, precum şi a raportului Curţii de Conturi privind conturile anuale ale centrului pentru exerciţiul financiar 2014, însoţit de răspunsurile acestuia la observaţiile Curţii 3, JO L 314, , p. 1. JO L 298, , p. 1. JO C 409, , p /16 ADD 1 RM,LC/cg 28 ANEXA 10 DG G 2A RO

29 întrucât observațiile raportului Curții de Conturi cu privire la exercițiul financiar 2014 necesită formularea unui comentariu de către Consiliu, care este anexat prezentei recomandări; întrucât Consiliul subliniază faptul că este important să se dea curs acestui comentariu, întrucât, în urma analizei sus-menţionate, execuţia bugetului centrului permite descărcarea de gestiune aferentă, RECOMANDĂ Parlamentului European să acorde directorului centrului descărcarea de gestiune în ceea ce priveşte execuţia bugetară pentru exerciţiul financiar Adoptată la Bruxelles, Pentru Consiliu Preşedintele 5584/16 ADD 1 RM,LC/cg 29 ANEXA 10 DG G 2A RO

30 Anexă la ANEXA 10 COMENTARIU DE ÎNSOŢIRE A PROIECTULUI DE RECOMANDARE A CONSILIULUI PRIVIND DESCĂRCAREA DE GESTIUNE A CENTRULUI Consiliul salută opinia Curţii potrivit căreia conturile anuale ale centrului prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situaţia financiară a acestuia la 31 decembrie 2014, precum şi rezultatele operaţiunilor sale şi fluxurile sale de numerar pentru exerciţiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului financiar al centrului, iar tranzacțiile subiacente pentru 2014 sunt legale și conforme sub toate aspectele semnificative. Cu toate acestea, se impune o observaţie. Consiliul ia act de observația Curții, astfel cum a fost cazul în anii anteriori, potrivit căreia s-a înregistrat un excedent bugetar la sfârșitul exercițiului 2014, și invită centrul să recurgă la marja disponibilă în vederea reducerii prețurilor și salută măsurile luate deja de centru pentru abordarea excedentului. 5584/16 ADD 1 RM,LC/cg 30 Anexă la ANEXA 10 DG G 2A RO

31 ANEXA 11 Proiect de RECOMANDARE A CONSILIULUI din privind descărcarea de gestiune a directorului executiv al Agenţiei Europene pentru Siguranţă Maritimă în ceea ce priveşte execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Siguranţă Maritimă pentru exerciţiul financiar 2014 CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă 1, în special articolul 19 alineatul (10), având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului 2, în special articolul 208 alineatul (2), după analizarea conturilor de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2014 şi a bilanţului la 31 decembrie 2014 ale Agenţiei Europene pentru Siguranţă Maritimă, denumită în continuare agenţia, precum şi a raportului Curţii de Conturi privind conturile anuale ale agenţiei pentru exerciţiul financiar 2014, însoţit de răspunsurile acesteia la observaţiile Curţii 3, JO L 208, , p. 1. JO L 298, , p. 1. JO C 409, , p /16 ADD 1 RM,LC/cg 31 ANEXA 11 DG G 2A RO

32 întrucât Consiliul salută faptul că observațiile din raportul întocmit de Curtea de Conturi cu referire la exercițiul financiar 2014 nu necesită formularea niciunui comentariu, întrucât, în urma analizei sus-menţionate, execuţia bugetului agenţiei permite descărcarea de gestiune aferentă, RECOMANDĂ Parlamentului European să acorde directorului executiv al agenţiei descărcarea de gestiune în ceea ce priveşte execuţia bugetară pentru exerciţiul financiar Adoptată la Bruxelles, Pentru Consiliu Președintele 5584/16 ADD 1 RM,LC/cg 32 ANEXA 11 DG G 2A RO

33 ANEXA 12 Proiect de RECOMANDARE A CONSILIULUI din privind descărcarea de gestiune a directorului executiv al Agenţiei Europene de Siguranţă a Aviaţiei în ceea ce priveşte execuţia bugetului Agenţiei Europene de Siguranţă a Aviaţiei pentru exerciţiul financiar 2014 CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE 1, în special articolul 60 alineatul (10), având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului 2, în special articolul 208 alineatul (2), după analizarea conturilor de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2014 şi a bilanţului la 31 decembrie 2014 ale Agenţiei Europene pentru Siguranţă Maritimă, denumită în continuare agenţia, precum şi a raportului Curţii de Conturi privind conturile anuale ale agenţiei pentru exerciţiul financiar 2014, însoţit de răspunsurile acesteia la observaţiile Curţii 3, JO L 79, , p. 1. JO L 298, , p. 1. JO C 409, , p /16 ADD 1 RM,LC/cg 33 ANEXA 12 DG G 2A RO

34 întrucât observațiile raportului Curții de Conturi cu privire la exercițiul financiar 2014 necesită formularea anumitor comentarii de către Consiliu, care sunt anexate prezentei recomandări; întrucât Consiliul subliniază faptul că este important să se dea curs acestor comentarii, întrucât, în urma analizei sus-menţionate, execuţia bugetului agenţiei permite descărcarea de gestiune aferentă, RECOMANDĂ Parlamentului European să acorde directorului executiv al agenţiei descărcarea de gestiune în ceea ce priveşte execuţia bugetară pentru exerciţiul financiar Adoptată la Bruxelles, Pentru Consiliu Președintele 5584/16 ADD 1 RM,LC/cg 34 ANEXA 12 DG G 2A RO

35 Anexă la ANEXA 12 COMENTARII DE ÎNSOŢIRE A PROIECTULUI DE RECOMANDARE A CONSILIULUI PRIVIND DESCĂRCAREA DE GESTIUNE A AGENŢIEI Consiliul salută opinia Curţii potrivit căreia conturile anuale ale agenţiei prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situaţia financiară a acesteia la 31 decembrie 2014, precum şi rezultatele operaţiunilor sale şi fluxurile sale de numerar pentru exerciţiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului financiar al agenţiei, iar tranzacțiile subiacente pentru 2014 sunt legale și conforme sub toate aspectele semnificative. Cu toate acestea, se impun unele observaţii. Deși salută măsurile luate de agenție în vederea punerii în aplicare a recomandărilor anterioare ale Curții, Consiliul remarcă totuși că nivelul creditelor de angajament reportate a rămas ridicat. Consiliul își reiterează solicitarea ca agenția să continue să își îmbunătățească programarea financiară și monitorizarea execuției bugetare, cu scopul de a reduce la minimul strict necesar nivelul reportărilor în exercițiul financiar următor, în conformitate cu principiul bugetar al anualității. În plus, încă o dată, Consiliul își exprimă regretul cu privire la deficiențele identificate de Curte în cadrul procedurilor de achiziții ale agenției și îndeamnă agenția să ia măsurile corespunzătoare pentru a-și îmbunătăți planificarea achizițiilor publice. 5584/16 ADD 1 RM,LC/cg 35 Anexă la ANEXA 12 DG G 2A RO

36 ANEXA 13 Proiect de RECOMANDARE A CONSILIULUI din privind descărcarea de gestiune a directorului executiv al Autorității Europene pentru Siguranţa Alimentară în ceea ce priveşte execuţia bugetului Autorității Europene pentru Siguranţa Alimentară pentru exerciţiul financiar 2014 CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, având în vedere Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare 1, în special articolul 44 alineatul (10), având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului 2, în special articolul 208 alineatul (2), după analizarea conturilor de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2014 și a bilanțului la 31 decembrie 2014 ale Autorității Europene pentru Siguranţa Alimentară, denumită în continuare autoritatea, precum și a raportului Curții de Conturi privind conturile anuale ale autorității pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsurile acesteia la observațiile Curții 3, JO L 31, , p. 1. JO L 298, , p. 1. JO C 409, , p /16 ADD 1 RM,LC/cg 36 Anexă la ANEXA 12 DG G 2A RO

37 întrucât observațiile raportului Curții de Conturi cu privire la exercițiul financiar 2014 necesită formularea unui comentariu de către Consiliu, care este anexat prezentei recomandări; întrucât Consiliul subliniază faptul că este important să se dea curs acestui comentariu, întrucât, în urma analizei sus-menţionate, execuţia bugetului autorităţii permite descărcarea de gestiune aferentă, RECOMANDĂ Parlamentului European să acorde directorului executiv al autorităţii descărcarea de gestiune în ceea ce priveşte execuţia bugetară pentru exerciţiul financiar Adoptată la Bruxelles, Pentru Consiliu Preşedintele 5584/16 ADD 1 RM,LC/cg 37 Anexă la ANEXA 12 DG G 2A RO

38 Anexă la ANEXA 13 COMENTARIU DE ÎNSOŢIRE A PROIECTULUI DE RECOMANDARE A CONSILIULUI PRIVIND DESCĂRCAREA DE GESTIUNE A AUTORITĂȚII Consiliul salută opinia Curţii potrivit căreia conturile anuale ale autorității prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situaţia financiară a acesteia la 31 decembrie 2014, precum şi rezultatele operaţiunilor sale şi fluxurile sale de numerar pentru exerciţiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului financiar al autorității, iar tranzacțiile subiacente pentru 2014 sunt legale și conforme sub toate aspectele semnificative. Cu toate acestea, se impune o observaţie. Consiliul ia act de observația Curții potrivit căreia agenția nu a respectat anumite dispoziții din Statutul funcționarilor referitoare la remunerare și salută măsurile corective ale agenției. 5584/16 ADD 1 RM,LC/cg 38 Anexă la ANEXA 13 DG G 2A RO

39 ANEXA 14 Proiect de RECOMANDARE A CONSILIULUI din privind descărcarea de gestiune a directorului administrativ al Unității Europene de Cooperare Judiciară în ceea ce priveşte execuţia bugetului Unității Europene de Cooperare Judiciară pentru exerciţiul financiar 2014 CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, având în vedere Decizia 2002/187/JAI a Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate 1, în special articolul 36 alineatul (10), având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului 2, în special articolul 208 alineatul (2), după analizarea conturilor de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2014 și a bilanțului la 31 decembrie 2014 ale Unității Europene de Cooperare Judiciară, denumită în continuare Eurojust, precum și a raportului Curții de Conturi privind conturile anuale ale Eurojust pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsurile acestuia la observațiile Curții 3, JO L 63, , p. 1. JO L 298, , p. 1. JO C 409, , p /16 ADD 1 RM,LC/cg 39 ANEXA 14 DG G 2A RO

40 întrucât observațiile raportului Curții de Conturi cu privire la exercițiul financiar 2014 necesită formularea unui comentariu de către Consiliu, care este anexat prezentei recomandări; întrucât Consiliul subliniază faptul că este important să se dea curs acestui comentariu, întrucât, în urma analizei sus-menţionate, execuţia bugetului Eurojust permite descărcarea de gestiune aferentă, RECOMANDĂ Parlamentului European să acorde directorului administrativ al Eurojust descărcarea de gestiune în ceea ce priveşte execuţia bugetară pentru exerciţiul financiar Adoptată la Bruxelles, Pentru Consiliu Președintele 5584/16 ADD 1 RM,LC/cg 40 ANEXA 14 DG G 2A RO

41 Anexă la ANEXA 14 COMENTARIU DE ÎNSOŢIRE A PROIECTULUI DE RECOMANDARE A CONSILIULUI PRIVIND DESCĂRCAREA DE GESTIUNE A EUROJUST Consiliul salută opinia Curţii potrivit căreia conturile anuale ale Eurojust prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situaţia financiară a acestuia la 31 decembrie 2014, precum şi rezultatele operaţiunilor sale şi fluxurile sale de numerar pentru exerciţiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului financiar al Eurojust, iar tranzacțiile subiacente pentru 2014 sunt legale și conforme sub toate aspectele semnificative. Cu toate acestea, se impune o observaţie. Consiliul solicită Eurojust să își îmbunătățească în continuare programarea financiară, în special în ceea ce privește ajustările salariale, pentru a reduce la minimul strict necesar numărul transferurilor bugetare și nivelul angajamentelor reportate în exercițiul financiar următor, în conformitate cu principiul bugetar al anualității. 5584/16 ADD 1 RM,LC/cg 41 Anexă la ANEXA 14 DG G 2A RO

42 ANEXA 15 Proiect de RECOMANDARE A CONSILIULUI din privind descărcarea de gestiune a directorului executiv al Agenţiei Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor în ceea ce priveşte execuţia bugetului Agenţiei Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exerciţiul financiar 2014 CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, având în vedere Regulamentul (UE) nr. 526/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 460/2004 1, în special articolul 21 alineatul (11), având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului 2, în special articolul 208 alineatul (2), după analizarea conturilor de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2014 şi a bilanţului la 31 decembrie 2014 ale Agenţiei Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor, denumită în continuare agenţia, precum şi a raportului Curţii de Conturi privind conturile anuale ale agenţiei pentru exerciţiul financiar 2014, însoţit de răspunsurile acesteia la observaţiile Curţii 3, JO L 165, , p. 41. JO L 298, , p. 1. JO C 409, , p /16 ADD 1 RM,LC/cg 42 ANEXA 15 DG G 2A RO

43 întrucât observațiile raportului Curții de Conturi cu privire la exercițiul financiar 2014 necesită formularea unui comentariu de către Consiliu, care este anexat prezentei recomandări; întrucât Consiliul subliniază faptul că este important să se dea curs acestui comentariu, întrucât, în urma analizei sus-menţionate, execuţia bugetului agenţiei permite descărcarea de gestiune aferentă, RECOMANDĂ Parlamentului European să acorde directorului executiv al agenţiei descărcarea de gestiune în ceea ce priveşte execuţia bugetară pentru exerciţiul financiar Adoptată la Bruxelles, Pentru Consiliu Președintele 5584/16 ADD 1 RM,LC/cg 43 ANEXA 15 DG G 2A RO

44 Anexă la ANEXA 15 COMENTARIU DE ÎNSOŢIRE A PROIECTULUI DE RECOMANDARE A CONSILIULUI PRIVIND DESCĂRCAREA DE GESTIUNE A AGENŢIEI Consiliul salută opinia Curţii potrivit căreia conturile anuale ale agenţiei prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situaţia financiară a acesteia la 31 decembrie 2014, precum şi rezultatele operaţiunilor sale şi fluxurile sale de numerar pentru exerciţiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului financiar al agenţiei, iar tranzacțiile subiacente pentru 2014 sunt legale și conforme sub toate aspectele semnificative. Cu toate acestea, se impune o observaţie. Consiliul solicită agenției să continue să își îmbunătățească programarea financiară și monitorizarea execuției bugetare, pentru a reduce la minimul strict necesar nivelul angajamentelor reportate în exercițiul financiar următor, în conformitate cu principiul bugetar al anualității. 5584/16 ADD 1 RM,LC/cg 44 Anexă la ANEXA 15 DG G 2A RO

45 ANEXA 16 Proiect de RECOMANDARE A CONSILIULUI din privind descărcarea de gestiune a directorului Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor în ceea ce priveşte execuţia bugetului Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor pentru exerciţiul financiar 2014 CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, având în vedere Regulamentul (CE) nr. 851/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004 de creare a unui Centru European de prevenire și control al bolilor 1, în special articolul 23 alineatul (10), având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului 2, în special articolul 208 alineatul (2), după analizarea conturilor de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2014 şi a bilanţului la 31 decembrie 2014 ale Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor, denumit în continuare centrul, precum şi a raportului Curţii de Conturi privind conturile anuale ale centrului pentru exerciţiul financiar 2014, însoţit de răspunsurile acestuia la observaţiile Curţii 3, JO L 142, , p. 1. JO L 298, , p. 1. JO C 409, , p /16 ADD 1 RM,LC/cg 45 ANEXA 16 DG G 2A RO

Raportul privind conturile anuale ale Unității de Cooperare Judiciară a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Euroju

Raportul privind conturile anuale ale Unității de Cooperare Judiciară a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Euroju C 417/218 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 6.12.2017 RAPORTUL privind conturile anuale ale Unității de Cooperare Judiciară a Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul

Mai mult

Raportul privind conturile anuale ale Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul

Raportul privind conturile anuale ale Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul C 417/74 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 6.12.2017 RAPORTUL privind conturile anuale ale Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul

Mai mult

Raportul privind conturile anuale ale Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsu

Raportul privind conturile anuale ale Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsu 6.12.2017 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 417/63 RAPORTUL privind conturile anuale ale Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de

Mai mult

Raportul privind conturile anuale ale Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2015, înso

Raportul privind conturile anuale ale Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2015, înso C 449/138 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 1.12.2016 RAPORTUL privind conturile anuale ale Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor pentru exercițiul financiar 2015,

Mai mult

Raportul privind conturile anuale ale Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

Raportul privind conturile anuale ale Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției C 417/166 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 6.12.2017 RAPORTUL privind conturile anuale ale Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

Mai mult

Raportul privind conturile anuale ale Agenției Executive pentru Inovare și Rețele pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

Raportul privind conturile anuale ale Agenției Executive pentru Inovare și Rețele pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției 6.12.2017 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 417/247 RAPORTUL privind conturile anuale ale Agenției Executive pentru Inovare și Rețele pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 10 mai 2017 (OR. en) 8964/17 NOTĂ PUNCT I/A Sursă: Destinatar: Secretariatul General al Consiliului ENV 422 FIN

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 10 mai 2017 (OR. en) 8964/17 NOTĂ PUNCT I/A Sursă: Destinatar: Secretariatul General al Consiliului ENV 422 FIN Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 10 mai 2017 (OR. en) 8964/17 NOTĂ PUNCT I/A Sursă: Destinatar: Secretariatul General al Consiliului ENV 422 FIN 290 FSTR 40 REGIO 56 AGRI 255 Comitetul Reprezentanților

Mai mult

Raportul privind conturile anuale ale Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsul biroului

Raportul privind conturile anuale ale Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsul biroului C 449/66 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 1.12.2016 RAPORTUL privind conturile anuale ale Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsul biroului

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 24 mai 2017 (OR. en) 9645/17 REZULTATUL LUCRĂRILOR Sursă: Data: 23 mai 2017 Destinatar: Secretariatul General al

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 24 mai 2017 (OR. en) 9645/17 REZULTATUL LUCRĂRILOR Sursă: Data: 23 mai 2017 Destinatar: Secretariatul General al Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 24 mai 2017 (OR. en) 9645/17 REZULTATUL LUCRĂRILOR Sursă: Data: 23 mai 2017 Destinatar: Secretariatul General al Consiliului Delegațiile ENV 540 FIN 326 FSTR 42 REGIO

Mai mult

PR_Dec_JointUndertakings

PR_Dec_JointUndertakings Parlamentul European 204-209 Document de ședință A8-03/206 8.4.206 RAPORT privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ENIAC aferent exercițiului financiar 204 (205/2202(DEC))

Mai mult

TA

TA 25.1.2019 A8-0009/ 001-001 AMENDAMENTE 001-001 depuse de Comisia pentru afaceri economice și monetare Raport Roberto Gualtieri Armonizarea venitului național brut la prețurile pieței (Regulamentul VNB)

Mai mult

Curtea de Conturi

Curtea de Conturi CURTEA DE CONTURI Curtea de Conturi Europeană răspunde de controlul finanțelor UE. În calitate de auditor extern al Uniunii Europene, aceasta contribuie la îmbunătățirea gestiunii financiare a UE și joacă

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2017) 769 final 2017/0347 (COD) Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de abr

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2017) 769 final 2017/0347 (COD) Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de abr COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 19.12.2017 COM(2017) 769 final 2017/0347 (COD) Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 256/2014 al Parlamentului

Mai mult

Ghid Privind aplicarea regimului de avizare în temeiul articolului 4 alineatul (3) din Regulamentul privind agențiile de rating de credit 20/05/2019 E

Ghid Privind aplicarea regimului de avizare în temeiul articolului 4 alineatul (3) din Regulamentul privind agențiile de rating de credit 20/05/2019 E Ghid Privind aplicarea regimului de avizare în temeiul articolului 4 alineatul (3) din Regulamentul privind agențiile de rating de credit 20/05/2019 ESMA33-9-282 RO Cuprins I. Domeniu de aplicare... 3

Mai mult

Raportul privind conturile anuale ale întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare pentru exercițiul financiar 201

Raportul privind conturile anuale ale întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare pentru exercițiul financiar 201 Raportul privind conturile anuale ale întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare pentru exercițiul financiar 2017 însoțit de răspunsurile întreprinderii comune 12,

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2018) 675 final RAPORT AL COMISIEI PRIVIND ACTIVITATEA COMITETELOR ÎN ANUL 2017 {SWD(2018) 432 final} RO R

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2018) 675 final RAPORT AL COMISIEI PRIVIND ACTIVITATEA COMITETELOR ÎN ANUL 2017 {SWD(2018) 432 final} RO R COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 11.10.2018 COM(2018) 675 final RAPORT AL COMISIEI PRIVIND ACTIVITATEA COMITETELOR ÎN ANUL 2017 {SWD(2018) 432 final} RO RO RAPORT AL COMISIEI PRIVIND ACTIVITATEA COMITETELOR

Mai mult

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 47 I Ediția în limba română Legislație Anul februarie 2019 Cuprins II Acte fără caracter legislativ ACORD

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 47 I Ediția în limba română Legislație Anul februarie 2019 Cuprins II Acte fără caracter legislativ ACORD Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 47 I Ediția în limba română Legislație Anul 62 19 februarie 2019 Cuprins II Acte fără caracter legislativ ACORDURI INTERNAŢIONALE Decizia (UE) 2019/274 a Consiliului

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 1 iunie 2016 (OR. en) Dosar interinstituțional: 2013/0302 (COD) 7532/16 ADD 1 TRANS 93 MAR 105 CODEC 370 PROIECT

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 1 iunie 2016 (OR. en) Dosar interinstituțional: 2013/0302 (COD) 7532/16 ADD 1 TRANS 93 MAR 105 CODEC 370 PROIECT Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 1 iunie 2016 (OR. en) Dosar interinstituțional: 2013/0302 (COD) 7532/16 ADD 1 TRANS 93 MAR 105 CODEC 370 PIECT DE EXPUNERE DE MOTIVE A CONSILIULUI Subiect: Poziția

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2013) 166 final COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Către o Uniune economică și mo

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2013) 166 final COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Către o Uniune economică și mo COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 20.3.2013 COM(2013) 166 final COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Către o Uniune economică și monetară profundă și veritabilă Coordonarea ex-ante a

Mai mult

TA

TA Parlamentul European 2014-2019 TEXTE ADOPTATE P8_TA(2016)0381 Standardele internaționale de raportare financiară: IFRS 9 Rezoluţia Parlamentului European din 6 octombrie 2016 referitoare la standardele

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 7 iulie 2017 (OR. en) 10939/17 ADD 3 FIN 447 INST 299 PE-L 32 NOTĂ Sursă: Destinatar: Subiect: Comitetul bugetar

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 7 iulie 2017 (OR. en) 10939/17 ADD 3 FIN 447 INST 299 PE-L 32 NOTĂ Sursă: Destinatar: Subiect: Comitetul bugetar Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 7 iulie 2017 (OR. en) 10939/17 ADD 3 FIN 447 INST 299 PE-L 32 NOTĂ Sursă: Destinatar: Subiect: Comitetul bugetar Comitetul Reprezentanților Permanenți/Consiliul Proiectul

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2019) 157 final RAPORT AL COMISIEI CĂTRE CONSILIU privind progresele înregistrate de statele membre în ceea

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2019) 157 final RAPORT AL COMISIEI CĂTRE CONSILIU privind progresele înregistrate de statele membre în ceea COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 28.3.2019 COM(2019) 157 final RAPORT AL COMISIEI CĂTRE CONSILIU privind progresele înregistrate de statele membre în ceea ce privește aderarea la Convenția internațională a

Mai mult

csr_romania_ro.doc

csr_romania_ro.doc COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 7.6.2011 SEC(2011) 825 final Recomandare de RECOMANDARE A CONSILIULUI privind Programul național de reformă din 2011 al României și de emitere a unui aviz al Consiliului privind

Mai mult

Recomandarea Comisiei din 18 iulie 2018 privind orientările pentru implementarea armonizată a Sistemului european de management al traficului feroviar

Recomandarea Comisiei din 18 iulie 2018 privind orientările pentru implementarea armonizată a Sistemului european de management al traficului feroviar 19.7.2018 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 253/1 I (Rezoluții, recomandări și avize) RECOMANDĂRI COMISIA EUROPEANĂ RECOMANDAREA COMISIEI din 18 iulie 2018 privind orientările pentru implementarea

Mai mult

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 25.1.2017 A8-0389/21 21 Punctul 54 54. recomandă reducerea valorilor subvențiilor în sectorul cooperării școlare, în favoarea numărului de proiecte subvenționate, pentru a subvenționa în mod direct schimburile

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 17 iunie 2015 (OR. en) 9305/1/15 REV 1 UEM 201 ECOFIN 410 SOC 373 COMPET 282 ENV 370 EDUC 190 RECH 178 ENER 225

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 17 iunie 2015 (OR. en) 9305/1/15 REV 1 UEM 201 ECOFIN 410 SOC 373 COMPET 282 ENV 370 EDUC 190 RECH 178 ENER 225 Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 17 iunie 2015 (OR. en) 9305/1/15 REV 1 UEM 201 ECOFIN 410 SOC 373 COMPET 282 ENV 370 EDUC 190 RECH 178 ENER 225 JAI 385 EMPL 245 NOTĂ Sursă: Destinatar: Subiect: Secretariatul

Mai mult

Microsoft Word - 663E5DA5.doc

Microsoft Word - 663E5DA5.doc Regulamentul (CE) nr. 2743/98 al Consiliului din 14 decembrie 1998 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 297/95 privind taxele datorate Agenţiei Europene pentru Evaluarea Medicamentelor CONSILIUL UNIUNII

Mai mult

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 11.9.2017 A8-0133/1 1 Punctul 1 1. salută decizia Biroului de a-i solicita administrației sale să creeze un model pentru toți raportorii și raportorii pentru aviz în vederea elaborării unei amprente legislative

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2019) 122 final 2019/0067 (NLE) Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția care urmează să fie adopt

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2019) 122 final 2019/0067 (NLE) Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția care urmează să fie adopt COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 7.3.2019 COM(2019) 122 final 2019/0067 (NLE) Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Consiliului bilateral

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 17 decembrie 2018 (OR. en) 14991/18 ADD 1 LIMITE PV CONS 65 COMPET 834 IND 381 MI 913 RECH 513 ESPACE 72 PROIECT

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 17 decembrie 2018 (OR. en) 14991/18 ADD 1 LIMITE PV CONS 65 COMPET 834 IND 381 MI 913 RECH 513 ESPACE 72 PROIECT Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 17 decembrie 2018 (OR. en) 14991/18 ADD 1 LIMITE PV CONS 65 COMPET 834 IND 381 MI 913 RECH 513 ESPACE 72 PROIECT DE PROCES-VERBAL CONSILIUL UNIUNII EUROPENE (Competitivitate

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2019) 112 final 2019/0062 (NLE) Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția care urmează să fie adopt

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2019) 112 final 2019/0062 (NLE) Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția care urmează să fie adopt COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 8.3.2019 COM(2019) 112 final 2019/0062 (NLE) Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Comisiei Generale

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 14 noiembrie 2016 (OR. en) 14391/16 OJ CRP1 37 ORDINE DE ZI PROVIZORIE Subiect: Cea de a 2605-a reuniune a COMIT

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 14 noiembrie 2016 (OR. en) 14391/16 OJ CRP1 37 ORDINE DE ZI PROVIZORIE Subiect: Cea de a 2605-a reuniune a COMIT Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 14 noiembrie 2016 (OR. en) 14391/16 OJ CRP1 37 ORDINE DE ZI PVIZORIE Subiect: Cea de a 2605-a reuniune a COMITETULUI REPREZENTANȚILOR PERMANENȚI (partea I) Data: 16

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE EXPUNERE DE MOTIVE SECŢIUNEA 1 TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV : Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile SECŢIUNEA A 2-A MOTIVUL EMITERII ACTULUI

Mai mult

Microsoft Word - Lege mandat macroprudential 1 sept 2014 ok.doc

Microsoft Word - Lege mandat macroprudential 1 sept 2014 ok.doc Proiect Lege privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național Parlamentul României adoptă prezenta lege CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art.1 - (1) Se înfiinţează Comitetul Naţional

Mai mult

Utilizare curentă EIOPA EIOPA-BoS-19/040 RO 19 februarie 2019 Recomandări pentru sectorul asigurărilor în contextul retragerii Regatului Unit din Uniu

Utilizare curentă EIOPA EIOPA-BoS-19/040 RO 19 februarie 2019 Recomandări pentru sectorul asigurărilor în contextul retragerii Regatului Unit din Uniu Utilizare curentă EIOPA EIOPA-BoS-19/040 RO 19 februarie 2019 Recomandări pentru sectorul asigurărilor în contextul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană Recomandări Introducere 1. Conform articolului

Mai mult

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/ AL COMISIEI - din 8 septembrie privind cadrul de interoperabilitate prev

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/ AL COMISIEI - din 8 septembrie privind cadrul de interoperabilitate prev 9.9.2015 L 235/1 II (Acte fără caracter legislativ) REGULAMENTE REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1501 AL COMISIEI din 8 septembrie 2015 privind cadrul de interoperabilitate prevăzut la articolul

Mai mult

AGENDA COMISIILOR

AGENDA COMISIILOR PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT Direcţia generală legislativă SITUAŢIA proiectelor de lege şi a propunerilor legislative aflate la comisiile permanente pentru dezbatere şi avizare, la data de 18.05.2017 13:55:38

Mai mult

CODE2APC

CODE2APC PARLAMENTUL EUPEAN 2009 Document de şedinţă 2014 C7-0323/2011 2009/0035(COD) 13/10/2011 Poziţia Consiliului în primă lectură Poziţia Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unei DIRECTIVE A PARLAMENTULUI

Mai mult

COM(2019)541/F1 - RO

COM(2019)541/F1 - RO COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 5.6.2019 COM(2019) 541 final RAPORT AL COMISIEI CĂTRE CONSILIU Raport către Consiliu în conformitate cu articolul -11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1466/97 referitor

Mai mult

PR_Dec_Other

PR_Dec_Other Parlamentul European 2014-2019 Document de ședință A8-0089/2018 23.3.2018 RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar

Mai mult

DIRECTIVA (UE) 2018/ A CONSILIULUI - din 4 decembrie de modificare a Directivei 2006/ 112/ CE în ceea ce privește armo

DIRECTIVA (UE) 2018/ A CONSILIULUI - din 4 decembrie de modificare a Directivei 2006/ 112/ CE în ceea ce privește armo 7.12.2018 L 311/3 DIRECTIVE DIRECTIVA (UE) 2018/1910 A CONSILIULUI din 4 decembrie 2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 18 septembrie 2015 (OR. en) 15154/10 DCL 1 PECHE 238 DECLASIFICARE a documentului: din data: 10 noiembrie 2010 N

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 18 septembrie 2015 (OR. en) 15154/10 DCL 1 PECHE 238 DECLASIFICARE a documentului: din data: 10 noiembrie 2010 N Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 18 septembrie 2015 (OR. en) 15154/10 DCL 1 PECHE 238 DECLASIFICARE a documentului: din data: 10 noiembrie 2010 Noul statut: Subiect: ST 15154/10 /EU RESTRICTED Public

Mai mult

RO Acte_RO+date et nr.doc

RO Acte_RO+date et nr.doc COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 2/03/2009 SG-Greffe (2009) D/1275 Autoritatea Națională pentru Comunicații (ANC) Delea Nouă 2 030925 București România În atenția: Dlui. Liviu Nistoran Președinte Fax : +40

Mai mult

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/ AL COMISIEI - din 12 august de stabilire a normelor detaliate de puner

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/ AL COMISIEI - din 12 august de stabilire a normelor detaliate de puner L 214/9 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1386 AL COMISIEI din 12 august 2015 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2011) 377 final 2011/0164 (NLE) Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de modificare a Directivei 76/768/CEE

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2011) 377 final 2011/0164 (NLE) Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de modificare a Directivei 76/768/CEE COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 23.6.2011 COM(2011) 377 final 2011/0164 (NLE) Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de modificare a Directivei 76/768/CEE cu privire la produsele cosmetice, în scopul adaptării

Mai mult

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 4.3.2015 A8-0024/3 3 ul anual pe 2013 privind protejarea intereselor financiare ale UE combaterea fraudei Punctul 2 2. ia act de raportul Comisiei intitulat Protejarea intereselor financiare ale Uniunii

Mai mult

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 6.3.2019 A8-0439/6 Amendamentul 6 Pavel Svoboda în numele Comisiei pentru afaceri juridice Raport A8-0439/2018 Tiemo Wölken Proiect de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție

Mai mult

Avizul nr. 4/2019 privind proiectul de acord administrativ pentru transferul de date cu caracter personal între autoritățile de supraveghere financiar

Avizul nr. 4/2019 privind proiectul de acord administrativ pentru transferul de date cu caracter personal între autoritățile de supraveghere financiar Avizul nr. 4/2019 privind proiectul de acord administrativ pentru transferul de date cu caracter personal între autoritățile de supraveghere financiară din Spațiul Economic European (SEE) și autoritățile

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 11 iunie 2019 (OR. en) 9227/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 25 ECOFIN 488 PROIECT DE PROCES-VERBAL CONSILIUL UNIUNII EUR

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 11 iunie 2019 (OR. en) 9227/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 25 ECOFIN 488 PROIECT DE PROCES-VERBAL CONSILIUL UNIUNII EUR Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 11 iunie 2019 (OR. en) 9227/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 25 ECOFIN 488 PROIECT DE PROCES-VERBAL CONSILIUL UNIUNII EUROPENE (Afaceri Economice și Financiare) 17 mai 2019

Mai mult

Ordin ANRE nr.164 din

Ordin ANRE nr.164 din ORDIN nr. 164 din 7 decembrie 2015 privind aprobarea certificării Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. ca operator de transport şi de sistem al sistemului electroenergetic

Mai mult

NOTA DE FUNDAMENTARE

NOTA DE FUNDAMENTARE Hotărâre 27 2017-01- 12 Guvernul României privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei Monitorul Oficial al României nr 54 din 2017-01-18 NOTĂ DE FUNDAMENTARE la Hotărârea Guvernului nr.

Mai mult

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE Bruxelles, 8 aprilie 2014 (OR. en) 7472/14 ADD 1 REV 1 PROIECT DE PROCES-VERBAL Subiect: PV CONS 14 SOC 188 SAN 124 CONSOM

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE Bruxelles, 8 aprilie 2014 (OR. en) 7472/14 ADD 1 REV 1 PROIECT DE PROCES-VERBAL Subiect: PV CONS 14 SOC 188 SAN 124 CONSOM CONSILIUL UNIUNII EUPENE Bruxelles, 8 aprilie 2014 (OR. en) 7472/14 ADD 1 REV 1 PIECT DE PCES-VERBAL Subiect: PV CONS 14 SOC 188 SAN 124 CONSOM 77 Cea de a 3301-a reuniune a CONSILIULUI UNIUNII EUPENE

Mai mult

COM(2015)671/F1 - RO

COM(2015)671/F1 - RO COMISIA EUROPEANĂ Strasbourg, 15.12.2015 COM(2015) 671 final 2015/0310 (COD) Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind Paza europeană de frontieră și de coastă și de abrogare

Mai mult

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/ AL COMISIEI - din 16 octombrie de stabilire a unor standarde tehnice de

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/ AL COMISIEI - din 16 octombrie de stabilire a unor standarde tehnice de 28.1.2016 L 21/45 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/100 AL COMISIEI din 16 octombrie 2015 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare care specifică procedura de adoptare a deciziei

Mai mult

PR_INI

PR_INI PARLAMENTUL EUPEAN 2014-2019 Comisia pentru cultură și educație 2014/2149(INI) 3.3.2015 PIECT DE RAPORT referitor la o abordare integrată a patrimoniului cultural european (2014/2149(INI)) Comisia pentru

Mai mult

Hotărâre Guvernul României pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. Monitorul Oficial 1.215/2009 privind stabilirea c

Hotărâre Guvernul României pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. Monitorul Oficial 1.215/2009 privind stabilirea c 2018-846 Hotărâre 10-31 Guvernul României pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. Monitorul Oficial 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor al României nr necesare

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind cooperarea autorităţilor publice române cu Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare î

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind cooperarea autorităţilor publice române cu Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare î PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind cooperarea autorităţilor publice române cu Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) Parlamentul

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2012) 336 final 2012/0164 (APP) Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI de instituire a unui mecanism de asi

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2012) 336 final 2012/0164 (APP) Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI de instituire a unui mecanism de asi COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 22.6.2012 COM(2012) 336 final 2012/0164 (APP) Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI de instituire a unui mecanism de asistență financiară pentru statele membre a căror monedă

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 28 iunie 2019 (OR. en) 10799/19 ACP 84 FIN 451 PTOM 18 NOTĂ DE ÎNSOȚIRE Sursă: Data primirii: 27 iunie 2019 Dest

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 28 iunie 2019 (OR. en) 10799/19 ACP 84 FIN 451 PTOM 18 NOTĂ DE ÎNSOȚIRE Sursă: Data primirii: 27 iunie 2019 Dest Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 28 iunie 2019 (OR. en) 10799/19 ACP 84 FIN 451 PTOM 18 NOTĂ DE ÎNSOȚIRE Sursă: Data primirii: 27 iunie 2019 Destinatar: Nr. doc. Csie: Subiect: Secretar general al

Mai mult

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1232„/„2014 AL COMISIEI - din 18 noiembrie de modificare a Regulamentului de pu

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1232„/„2014 AL COMISIEI - din 18 noiembrie de modificare a Regulamentului de pu 19.11.2014 L 332/5 REGULAMENTE REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1232/2014 AL COMISIEI din 18 noiembrie 2014 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei,

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 21 septembrie 2015 (OR. en) Dosar interinstituțional: 2012/0267 (COD) 12042/15 NOTĂ Sursă: Destinatar: Secretari

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 21 septembrie 2015 (OR. en) Dosar interinstituțional: 2012/0267 (COD) 12042/15 NOTĂ Sursă: Destinatar: Secretari Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 21 septembrie 2015 (OR. en) Dosar interinstituțional: 2012/0267 (COD) 12042/15 NOTĂ Sursă: Destinatar: Secretariatul General al Consiliului PHARM 37 SAN 282 MI 568

Mai mult

PR_BUD_DABapp

PR_BUD_DABapp Parlamentul European 2014-2019 Document de ședință A8-0212/2016 20.6.2016 RAPORT referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2016 al Uniunii Europene pentru exercițiul

Mai mult

st15658.ro09.doc

st15658.ro09.doc CONSILIUL UNIUNII EUPENE Bruxelles, 24 noiembrie 2009 (OR. en) 15658/09 Dosar interinstituțional: 2009/0072 (CNS) CULT 70 EDUC 178 JEUN 53 SOC 674 ACTE LEGISLATIVE ȘI ALTE INSTRUMENTE Obiectul: DECIZIE

Mai mult

Anexe PO concurs

Anexe PO concurs B I B L I O G R A F I E pentru ocuparea funcției de conducere de Șef Serviciu Administrare Procedură Națională din cadrul Departamentului Procedură Națională 1. Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 privind

Mai mult

Ghid privind măsurile EMIR de marjă anti-prociclicitate pentru contrapărțile centrale 15/04/2019 ESMA RO

Ghid privind măsurile EMIR de marjă anti-prociclicitate pentru contrapărțile centrale 15/04/2019 ESMA RO Ghid privind măsurile EMIR de marjă anti-prociclicitate pentru contrapărțile centrale 15/04/2019 ESMA70-151-1496 RO Cuprins I. Domeniu de aplicare... 2 II. Referințe legislative și abrevieri... 2 III.

Mai mult

RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 39/1 I (Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie) REGULAM

RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 39/1 I (Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie) REGULAM 10.2.2009 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 39/1 I (Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie) REGULAMENTE REGULAMENTUL (CE) NR. 116/2009 AL CONSILIULUI din

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, C(2017) 8435 final DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din privind standardele tehnice pentru

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, C(2017) 8435 final DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din privind standardele tehnice pentru COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 15.12.2017 C(2017) 8435 final DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 15.12.2017 privind standardele tehnice pentru elementele de securitate aplicate produselor din tutun

Mai mult

COM(2017)520/F1 - RO

COM(2017)520/F1 - RO COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 22.5.2017 COM(2017) 520 final Recomandare de RECOMANDARE A CONSILIULUI privind Programul național de reformă al Poloniei pentru 2017 și care include un aviz al Consiliului

Mai mult

PR_COD_1amCom

PR_COD_1amCom PARLAMENTUL EUPEAN 2009-2014 Comisia pentru industrie, cercetare și energie 11.11.2013 2013/0232(COD) ***I PIECT DE RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE EXPUNERE DE MOTIVE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcționarea Poliției de Frontieră Române

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 18 februarie 2019 (OR. en) 6512/19 OJ CRP2 7 COMIX 107 ORDINE DE ZI PROVIZORIE COMITETUL REPREZENTANȚILOR PERMAN

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 18 februarie 2019 (OR. en) 6512/19 OJ CRP2 7 COMIX 107 ORDINE DE ZI PROVIZORIE COMITETUL REPREZENTANȚILOR PERMAN Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 18 februarie 2019 (OR. en) 6512/19 OJ CRP2 7 COMIX 107 ORDINE DE ZI PVIZORIE COMITETUL REPREZENTANȚILOR PERMANENȚI (partea II) Clădirea Europa, Bruxelles 20 februarie

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comerci

Hotărâre Guvernul României privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comerci Hotărâre 740 2017-10-05 Guvernul României privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor şi legumelor Monitorul

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 15 martie 2019 (OR. en) Dosare interinstituționale: 2018/0216(COD) 2018/0217(COD) 2018/0218(COD) 7482/1/19 REV 1

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 15 martie 2019 (OR. en) Dosare interinstituționale: 2018/0216(COD) 2018/0217(COD) 2018/0218(COD) 7482/1/19 REV 1 Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 15 martie 2019 (OR. en) Dosare interinstituționale: 2018/0216(COD) 2018/0217(COD) 2018/0218(COD) 7482/1/19 REV 1 AGRI 143 AGRILEG 56 AGRIFIN 21 AGRISTR 22 AGRIORG

Mai mult

EN

EN RO RO RO COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE Bruxelles, 16.10.2007 COM(2007) 625 final 2007/0220 (COD) Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind statisticile europene (prezentată

Mai mult

UNIUNEA EUROPEANĂ PARLAMENTUL EUROPEAN CONSILIUL Bruxelles, 27 martie 2019 (OR. en) 2017/0144 (COD) PE-CONS 88/18 COPEN 460 EJUSTICE 187 JURINFO 83 DA

UNIUNEA EUROPEANĂ PARLAMENTUL EUROPEAN CONSILIUL Bruxelles, 27 martie 2019 (OR. en) 2017/0144 (COD) PE-CONS 88/18 COPEN 460 EJUSTICE 187 JURINFO 83 DA UNIUNEA EUPEANĂ PARLAMENTUL EUPEAN CONSILIUL Bruxelles, 27 martie 2019 (OR. en) 2017/0144 (COD) PE-CONS 88/18 COPEN 460 EJUSTICE 187 JURINFO 83 DAPIX 394 CATS 97 CODEC 2391 ACTE LEGISLATIVE ȘI ALTE INSTRUMENTE

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, C(2018) 2526 final REGULAMENTUL DELEGAT (UE) / AL COMISIEI din de completare a Regulamentului (UE) nr

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, C(2018) 2526 final REGULAMENTUL DELEGAT (UE) / AL COMISIEI din de completare a Regulamentului (UE) nr COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 30.4.2018 C(2018) 2526 final REGULAMENTUL DELEGAT (UE) / AL COMISIEI din 30.4.2018 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI EXPUNERE DE MOTIVE LEGE privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ 1. Descrierea situaţiei actuale Avându-se în vedere evoluţia crizei economice

Mai mult

Microsoft Word cap1 Anca.doc

Microsoft Word cap1 Anca.doc Capitolul 8. CONTABILITATEA ŞI CONTURILE UNIUNII EUROPENE 8.1. Conturile Uniunii Europene... 318 8.2. Informaţii privind execuţia bugetară... 322 8.3. Contabilitatea generală şi bugetară... 323 8.3.1.

Mai mult

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.10.2015 A8-0298/1 1 Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier Punctul 2 2. subliniază faptul că Uniunea se confruntă în prezent cu o serie de urgențe majore, în special criza fără precedent a migrației și

Mai mult

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/ AL COMISIEI - din 14 decembrie de stabilire a standardelor tehnice de p

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/ AL COMISIEI - din 14 decembrie de stabilire a standardelor tehnice de p L 340/6 20.12.2017 REGULAMENTE REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2382 AL COMISIEI din 14 decembrie 2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind formularele, modelele

Mai mult

Ref. Ares(2018) /06/2018 COMISIA EUROPEANĂ Strasbourg, COM(2018) 374 final ANNEX ANEXĂ la Propunerea de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI

Ref. Ares(2018) /06/2018 COMISIA EUROPEANĂ Strasbourg, COM(2018) 374 final ANNEX ANEXĂ la Propunerea de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI Ref. Ares(2018)2878361-01/06/2018 COMISIA EUROPEANĂ Strasbourg, 29.5.2018 COM(2018) 374 final ANNEX ANEXĂ la Propunerea de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind dispoziții specifice

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnic de Securitate Aeronautică Monitorul Oficia

Hotărâre Guvernul României privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnic de Securitate Aeronautică Monitorul Oficia Hotărâre 6 2014-01-07 Guvernul României privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnic de Securitate Aeronautică Monitorul Oficial al României nr 23 din 2014-01-13 NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 18 iunie 2019 (OR. en) 10368/1/19 REV 1 AGRI 306 VETER 36 REZULTATUL LUCRĂRILOR Sursă: Data: 18 iunie 2019 Desti

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 18 iunie 2019 (OR. en) 10368/1/19 REV 1 AGRI 306 VETER 36 REZULTATUL LUCRĂRILOR Sursă: Data: 18 iunie 2019 Desti Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 18 iunie 2019 (OR. en) 10368/1/19 REV 1 AGRI 306 VETER 36 REZULTATUL LUCRĂRILOR Sursă: Data: 18 iunie 2019 Destinatar: Secretariatul General al Consiliului Delegațiile

Mai mult

Draft council conclusions Austrian Presidency

Draft council conclusions Austrian Presidency Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 14 iunie 2019 (OR. en) 10354/19 SOC 485 EMPL 374 SAN 304 REZULTATUL LUCRĂRILOR Sursă: Data: 13 iunie 2019 Destinatar: Secretariatul General al Consiliului Delegațiile

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 23 mai 2017 (OR. en) 9523/17 ORDINE DE ZI PROVIZORIE Subiect: Data: 29 şi 30 mai 2017 Ora: 9.30, Locul: OJ

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 23 mai 2017 (OR. en) 9523/17 ORDINE DE ZI PROVIZORIE Subiect: Data: 29 şi 30 mai 2017 Ora: 9.30, Locul: OJ Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 23 mai 2017 (OR. en) 9523/17 ORDINE DE ZI PVIZORIE Subiect: Data: 29 şi 30 mai 2017 Ora: 9.30, 10.00 Locul: OJ CONS 31 COMPET 434 IND 133 RECH 204 ESPACE 27 Cea de

Mai mult

Autoritatea de Supraveghere Financiară Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportar

Autoritatea de Supraveghere Financiară Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportar Autoritatea de Supraveghere Financiară Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate

Mai mult

PROIECT EXPUNERE DE MOTIVE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Lege privind Statutul funcționarilor publici și evidența personalului bugeta

PROIECT EXPUNERE DE MOTIVE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Lege privind Statutul funcționarilor publici și evidența personalului bugeta EXPUNERE DE MOTIVE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Lege privind Statutul funcționarilor publici și evidența personalului bugetar din administrația publică Secţiunea a 2-a Motivul emiterii

Mai mult

DIRECTIVA (UE) 2018/ A CONSILIULUI - din 20 decembrie de modificare a Directivei 2006/ 112/ CE privind sistemul comun a

DIRECTIVA (UE) 2018/ A CONSILIULUI - din 20 decembrie de modificare a Directivei 2006/ 112/ CE privind sistemul comun a 27.12.2018 L 329/3 DIRECTIVE DIRECTIVA (UE) 2018/2057 A CONSILIULUI din 20 decembrie 2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește

Mai mult

RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 280/5 REGULAMENTUL (CE) NR. 1237/2007 AL COMISIEI din 23 octombrie 2007 de modificare a Regulamen

RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 280/5 REGULAMENTUL (CE) NR. 1237/2007 AL COMISIEI din 23 octombrie 2007 de modificare a Regulamen 24.10.2007 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 280/5 REGULAMENTUL (CE) NR. 1237/2007 AL COMISIEI din 23 octombrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE O R D I N privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor, aferente proiectelor finanțate prin Prog

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE O R D I N privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor, aferente proiectelor finanțate prin Prog GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE O R D I N privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor, aferente proiectelor finanțate prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Având în vedere:

Mai mult

Microsoft Word - Legea nr. 544_2001.doc

Microsoft Word - Legea nr. 544_2001.doc LEGE Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public Act de bază : Legea nr. 544/2001 Acte modificatoare #M1: Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României,

Mai mult

Ordonanţă Guvernul României privind unele măsuri pentru administraţia publică centrală Monitorul Oficial al României nr 592 din

Ordonanţă Guvernul României privind unele măsuri pentru administraţia publică centrală Monitorul Oficial al României nr 592 din Ordonanţă 3 2017-07-20 Guvernul României privind unele măsuri pentru administraţia publică centrală Monitorul Oficial al României nr 592 din 2017-07-24 NOTĂ DE FUNDAMENTARE la Ordonanța Guvernului nr.

Mai mult

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 20.3.2019 A8-0170/3 3 referitor la infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale Referirea 23 având în vedere procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva

Mai mult

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI Raport pentru anul 2016 privind activitatea regiilor autonome aflate în subordinea Băncii Naționale a României Prezentul ra

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI Raport pentru anul 2016 privind activitatea regiilor autonome aflate în subordinea Băncii Naționale a României Prezentul ra BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI Raport pentru anul 2016 privind activitatea regiilor autonome aflate în subordinea Băncii Naționale a României Prezentul raport a fost elaborat în baza prevederilor art. 58 din

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, SWD(2017) 479 final DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI REZUMATUL EVALUĂRII IMPACTULUI care însoţeşte do

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, SWD(2017) 479 final DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI REZUMATUL EVALUĂRII IMPACTULUI care însoţeşte do COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 21.12.2017 SWD(2017) 479 final DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI REZUMATUL EVALUĂRII IMPACTULUI care însoţeşte documentul Propunere de directivă a Parlamentului European

Mai mult

Secţiunea 1

Secţiunea 1 Expunere de motive Secțiunea 1 Titlul proiectului de act normativ LEGEA pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017 Secțiunea a 2-a Motivul emiterii actului

Mai mult

TA

TA 14.1.2019 A8-0469/ 001-068 AMENDAMENTE 001-068 depuse de Comisia pentru bugete Raport Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa A8-0469/2018 Protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2019) 64 final 2019/0031 (APP) Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI privind măsurile referitoare la execu

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2019) 64 final 2019/0031 (APP) Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI privind măsurile referitoare la execu COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 30.1.2019 COM(2019) 64 final 2019/0031 (APP) Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI privind măsurile referitoare la execuția și finanțarea bugetului general al Uniunii în 2019

Mai mult