ROMÂNIA

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "ROMÂNIA"

Transcriere

1 R O M Â N I A MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI SUCEAVA ANUL XXVI I Nr.10 OCTOMBRIE 2018 S U M A R HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN SUCEAVA Hotărârea nr.151/2018 privind constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă al domnului Avădănei Radu, director general la Direcţia Judeţeană de Drumuri si Poduri Suceava. 3 Hotărârea nr.152/2018 privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei de conducere de director general al Direcţiei Judeţene de Drumuri şi Poduri Suceava, de către doamna Anchidin Mihaela- Dalida, director general adjunct al Direcţiei Judeţene de Drumuri şi Poduri Suceava, până la ocuparea postului prin concurs. 4 Hotărârea nr.153 /2018 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a Consiliului Judeţean Suceava şi a instituţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Suceava în dosarul nr. 3655/117/2018, înregistrat pe rolul Tribunalului Cluj. 5 Hotărârea nr.154/2018 privind aprobarea execuţiei bugetelor judeţului Suceava, la data de 30 septembrie Hotărârea nr.155/2018 privind repartizarea pe unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Suceava a sumelor defalcate din TVA şi a sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii , conform SCRISORII CADRU privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2019 şi a estimărilor pentru anii , nr / i8, transmisă de către Ministerul Finanţelor Publice. 7 Hotărârea nr.156/2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiţii Pod pe DJ 177 C km 1+078, peste râul Moldova, în localitatea Păltinoasa, judeţul Suceava. 8 Hotărârea nr.157/2018 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiţii Reparaţii capitale la podul de pe DJ 208B, km 3+000, peste râul Suceava, în localitatea Vereşti, judeţul Suceava. 9 Hotărârea nr.158/2018 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Suceava şi a bugetelor unor unităţi subordonate Consiliului Judeţean Suceava, pe anul Hotărârea nr.159/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a Studiului de fezabilitate pentru Execuţia lucrărilor de utilităţi şi dotări tehnico-edilitare aferente obiectivului de investiţii Ansamblu de locuinţe de serviciu cu 30 unităţi locative prin programul Construcţia de locuinţe de serviciu, în municipiul Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 21 (incinta spitalului vechi). 11 Hotărârea nr.160/2018 privind încadrarea drumurilor judeţene pe niveluri de viabilitate şi de intervenţie pentru perioada de iarnă Hotărârea nr.161/2018 privind acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical şi de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Sfântul Ioan cel Nou Suceava. 13

2 Hotărârea Pag. Hotărârea Pag. Hotărârea nr.162/2018 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Sfântul Ioan cel Nou Suceava. 15 Hotărârea nr.163/2018 privind aprobarea primei înscrieri în cartea funciară a imobilului proprietate publică a Judeţului Suceava, situat în oraşul Gura Humorului, strada Mihai Eminescu f.n., judeţul Suceava. 16 Hotărârea nr.164/2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Suceava nr.30/2018 privind solicitarea trecerii bunului imobil-clădire, identificat cadastral cu C.F. nr C2-UAT Municipiul Suceava şi a terenului aferent, din domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Suceava, în domeniul public al Judeţului Suceava. 18 Hotărârea nr.165/2018 privind modificarea componenţei Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor proprietate publică a judeţului Suceava. 19 Hotărârea nr.166/2018 privind constituirea grupului de lucru pentru sprijinirea activităţii de informare şi consultare a publicului privind Planul de Amenajarea Teritoriului Judeţean Suceava. 20 Hotărârea nr.167/2018 privind înlocuirea unui reprezentant desemnat din partea Consiliului Judeţean Suceava în Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Sf. Andrei Gura Humorului. 21 Hotărârea nr.168/2018 privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Suceava. 22 Hotărârea nr.169/2018 privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Suceava. 24 2

3 ROMÂNIA privind constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă al domnului Avădănei Radu, director general la Direcţia Judeţeană de Drumuri si Poduri Suceava - Expunerea de motive nr / a domnului, Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava; - Raportul Serviciului resurse umane şi relaţii cu instituţiile publice din cadrul Direcţiei organizare nr / ; - Raportul Comisiei pentru studii, programe, prognoze, buget-finanţe, societăţi comerciale, regii autonome şi servicii; - Certificatul de deces Seria D10 nr al domnului Avădănei Radu, înaintat cu adresa Direcţiei Judeţene de Drumuri şi Poduri Suceava nr. 5902/ ; - Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr. 30/2006 privind numirea domnului Avădănei Radu în funcţia de director general (inspector de specialitate gradul IA) la Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Suceava, cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată, prin concurs; - Prevederile art. 55 lit. a) şi art. 56 alin.(l) lit. a) din Legea nr. 53/ Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 91 alin. (2) lit. e) şi al art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Art Se constată încetarea de drept a contractului individual de muncă al domnului Avădănei Radu, director general la Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Suceava, ca urmare a decesului, la data de 12 octombrie Art Serviciul resurse umane si relaţii cu instituțiile publice din cadrul Direcţiei organizare a Consiliului Judeţean Suceava şi Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Suceava vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Suceava, 16 octombrie 2018 Nr

4 R O M Â N I A H O T Ă R Â R E privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei de conducere de director general al Direcţiei Judeţene de Drumuri şi Poduri Suceava, de către doamna Anchidin Mihaela- Dalida, director general adjunct al Direcţiei Judeţene de Drumuri şi Poduri Suceava, până la ocuparea postului prin concurs - Expunerea de motive a domnului, Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, nr.23962/ ; - Raportul Serviciului resurse umane şi relaţii cu instituţiile publice din cadrul Direcţiei organizare, nr.23963/ ; - Raportul Comisiei pentru studii, programe, prognoze, buget-finanţe, societăţi comerciale, regii autonome şi servicii; - Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava privind constatarea încetării de drept al contractului individual de muncă al domnului Avădănei Radu, director general al Direcţiei Judeţene de Drumuri si Poduri Suceava; - Prevederile art.30 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 91 alin. (2) lit. e) şi al art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Art începând cu data de 17 octombrie 2018, atribuţiile corespunzătoare funcţiei vacante de conducere de director general al Direcţiei Judeţene de Drumuri şi Poduri Suceava, vor fi exercitate cu caracter temporar de către doamna Anchidin Mihaela-Dalida, director general adjunct al Direcţiei Judeţene de Drumuri şi Poduri Suceava, până la ocuparea postului prin concurs. Art 2. - Serviciul resurse umane şi relaţii cu instituţiile publice din cadrul Direcţiei organizare a Consiliului Judeţean Suceava şi Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Suceava vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Suceava, 16 octombrie 2018 Nr

5 ROMÂNIA privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a Consiliului Judeţean Suceava şi a instituţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Suceava în dosarul nr. 3655/117/2018, înregistrat pe rolul Tribunalului Cluj - Expunerea de motive nr.23985/ a domnului, Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava; - Referatul comun al Direcţiei tehnice şi al Direcţiei Arhitect şef nr / ; - Raportul comun al Direcţiei tehnice, Direcţiei Arhitect şef şi al Direcţiei Administraţie publică locală nr.23986/ ; - Raportul Comisiei pentru studii, programe, prognoze, buget-finanţe, societăţi comerciale, regii autonome şi servicii; Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetățenești; - Prevederile art.21 alin.(3) - (4) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - Dispoziţiile art. I alin.(2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.29 alin.(l) lit.d) şi alin.(3) lit.b) şi c) din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art.91 alin.(l) lit.f) şi al art.97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Art.l. Se aprobă achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a Consiliului Judeţean Suceava şi a instituţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Suceava în dosarul nr.3655/117/2018, înregistrat pe rolul Tribunalului Cluj - Secţia Mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale. Art.2. Serviciile juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a Consiliului Judeţean Suceava si a instituției Preşedintelui Consiliului Judeţean Suceava în dosarul nr.3655/117/2018, înregistrat pe rolul Tribunalului Cluj - Secţia Mixtă de contencios administrativ şi fiscal, vor fi asigurate de o casă de avocatură sau un cabinet de avocat. Art.3. Contravaloarea serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a Consiliului Judeţean Suceava si a instituției Preşedintelui Consiliului Judeţean Suceava în dosarul nr. 3655/117/2018, în procedura de fond, este de lei inclusiv TVA şi va fi asigurată din bugetul propriu al Judeţului Suceava pe anul Art.4. Direcţia tehnică, Direcţia Arhitect şef, Direcţia administraţie publică locală şi Direcţia finanţe - contabilitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Suceava, 16 octombrie 2018 Nr

6 R O M Â N I A privind aprobarea execuţiei bugetelor judeţului Suceava, la data de 30 septembrie Expunerea de motive a domnului, Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, nr.24523/ ; - Raportul doamnei Irina VASILCIUC, Administrator Public al Judeţului Suceava, nr.24524/ , în calitate de ordonator principal de credite, conform Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Suceava nr.677/ ; - Raportul Serviciului buget nr.24525/ ; - Raportul Comisiei pentru studii, programe, prognoze, buget-finanţe, societăţi comerciale, regii autonome şi servicii; - prevederile art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art.91 alin.(l) lit.f), al art.97 alin.(l) şi al art.98 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Articol unic - Se aprobă execuţia bugetelor judeţului Suceava la data de 30 septembrie 2018, conform Anexelor nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Nr. 154 Anexele se pot consulta la Compartimentul evidenţa lucrărilor consiliului judeţean 6

7 R O M Â N I A privind repartizarea pe unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Suceava a sumelor defalcate din TVA şi a sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii , conform SCRISORII CADRU privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2019 şi a estimărilor pentru anii , nr / i8, transmisă de către Ministerul Finanţelor Publice -Expunerea de motive a domnului, Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, nr.24683/ ; - Raportul Serviciului buget nr.24684/ ; - Raportul Comisiei pentru studii, programe, prognoze, buget-finanţe, societăţi comerciale, regii autonome şi servicii; - Adresa nr.svg_stz/1793/ a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Suceava; - Dispoziţiile art.33 alin.(3) lit.b) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art.91 alin.(l) lit.f), al art.97 alin.(l) şi al art.98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Art.l. - Se aprobă repartizarea pe unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Suceava a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii , conform SCRISORII CADRU privind contextul macroeconomic şi metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2019 şi a estimărilor pentru anii nr / , transmisă de către Ministerul Finanţelor Publice, conform anexei nr. 1. Art.2. - Se aprobă repartizarea pe unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Suceava a sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii , conform SCRISORII CADRU privind contextul macroeconomic şi metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2019 şi a estimărilor pentru anii , nr / , transmisă de către Ministerul Finanţelor Publice, conform anexei nr.2. Art.3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. - Serviciul buget al Consiliului Judeţean Suceava va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Nr. 155 Anexele se pot consulta la Compartimentul evidenţa lucrărilor consiliului judeţean 7

8 ROMÂNIA privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiţii Pod pe DJ 177 C km 1+078, peste râul Moldova, în localitatea Păltinoasa, judeţul Suceava - Expunerea de motive a domnului, Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, nr.24566/ ; - Raportul Direcţiei Judeţene de Drumuri si Poduri Suceava nr.6017 din ; - Avizul Consiliului Tehnico - Economic nr.23 din ; - Raportul Comisiei pentru studii, programe, prognoze, buget-finanţe, societăţi comerciale, regii autonome şi servicii; - Raportul Comisiei pentru organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, culte, protecţia monumentelor istorice, administrarea domeniului public şi privat; - Prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Prevederile art.9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 91 alin.(3) lit. f) şi al art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Art Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiţii Pod pe DJ 177C km 1+078, peste râul Moldova, în localitatea Păltinoasa, judeţul Suceava, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art Direcţia Judeţeană de Drumuri si Poduri Suceava va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Nr. 156 Anexa se poate consulta la Compartimentul evidenţa lucrărilor consiliului judeţean 8

9 ROMÂNIA privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiţii Reparaţii capitale la podul de pe DJ 208B, km 3+000, peste râul Suceava, în localitatea Vereşti, judeţul Suceava - Expunerea de motive a domnului, Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, nr.24577/ ; - Raportul Direcţiei Judeţene de Drumuri şi Poduri Suceava nr.6018 din ; - Avizul Consiliului Tehnico - Economic nr.22 din ; - Raportul Comisiei pentru studii, programe, prognoze, buget-finanţe, societăţi comerciale, regii autonome şi servicii; - Raportul Comisiei pentru organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, culte, protecţia monumentelor istorice, administrarea domeniului public şi privat; - Prevederile art. 44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Prevederile art.9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art.91 alin.(3) lit. f) şi al art.97 alin.(l) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Art Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiţii Reparaţii capitale Ia podul de pe DJ 208B, km 3+000, peste râul Suceava, în localitatea Vereşti, judeţul Suceava conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Suceava va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Nr. 157 Anexa se poate consulta la Compartimentul evidenţa lucrărilor consiliului judeţean 9

10 R O M Â N I A privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Suceava şi a bugetelor unor unităţi subordonate Consiliului Judeţean Suceava, pe anul Expunerea de motive a domnului, Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, nr.24694/ ; - Raportul doamnei Irina VASILCIUC, Administrator Public al Judeţului Suceava, nr.24695/ , în calitate de ordonator principal de credite, conform Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Suceava nr.677/ ; - Raportul Serviciului buget nr.24697/ ; - Raportul Comisiei pentru studii, programe, prognoze, buget-finanţe, societăţi comerciale, regii autonome şi servicii; - Prevederile art.5 alin.(2), ale art.19 alin.(2), ale art.36 alin.(l), ale art.45, ale art.48, ale art.49 alin.(4), alin.(6) şi alin.(7) şi ale art.70 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art.91 alin.(l) lit.b) şi alin.(3) lit.a) al art.97 alin.(l) şi al art.98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Art.1. - Se aprobă repartizarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Suceava, pe anul 2018, a sumei de lei, cu titlu de ajutor, unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava, aflate în situaţie de extremă dificultate, conform anexei nr. 1. Art.2. - Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului Suceava, pe anul 2018, conform anexelor nr.2, 3 şi 3a. Art.3. - Se aprobă rectificarea bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Sfanţul Ioan cel Nou Suceava, pe anul 2018, conform anexelor nr.4 şi 4a. Art.4. - Se aprobă rectificarea bugetului Muzeului Bucovinei, pe anul 2018, conform anexelor nr.5 şi 5a. Art.5. - Se aprobă rectificarea bugetului Direcţiei Judeţene de Drumuri şi Poduri Suceava, pe anul 2018, conform anexelor nr.6, 6a şi 6b. Art.6. - Se aprobă rectificarea bugetului Regiei Autonome Aeroportul Ştefan cel Mare Suceava, pe anul 2018, conform anexelor nr.7 şi 7a. Art.7. - Se aprobă Detalierea modului de utilizare, în anul 2018, a sumei de lei din excedentul bugetului judeţului Suceava înregistrat la finele anului 2017, conform anexei nr.8. Art.8. - Anexele nr.1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.9. - Serviciul buget al Consiliului Judeţean Suceava, Spitalul Judeţean de Urgenţă Sfântul Ioan cel Nou Suceava, Muzeul Bucovinei, Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Suceava şi Regia Autonomă Aeroportul Ştefan cel Mare Suceava vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Nr. 158 Anexele se pot consulta la Compartimentul evidenţa lucrărilor consiliului judeţean 10

11 R O M Â N I A H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a Studiului de fezabilitate pentru Execuţia lucrărilor de utilităţi şi dotări tehnico-edilitare aferente obiectivului de investiţii Ansamblu de locuinţe de serviciu cu 30 unităţi locative prin programul Construcţia de locuinţe de serviciu, în municipiul Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 21 (incinta spitalului vechi) - Expunerea de motive nr din a domnului Viorel Seredenciuc, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Suceava; - Raportul Direcţiei tehnice nr din ; - Avizul Consiliului tehnico-economic din cadrul Consiliului Judeţean Suceava nr. 24 din ; - Raportul Comisiei pentru studii, programe, prognoze, buget-finanţe, societăţi comerciale, regii autonome şi servicii; - Raportul Comisiei pentru organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, culte, protecţia monumentelor istorice, administrarea domeniului public şi privat; - Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr. 178/2017; - Dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 719/2016 pentru aprobarea Programului Construcţia de locuinţe de serviciu, cu modificările şi completările ulterioare; - Prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Prevederile art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art.91 alin.(1) lit. b), alin.(3) lit. f), al art.97 alin.(1) şi al art.98 din Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Art.1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru Execuţia lucrărilor de utilităţi şi dotări tehnico-edilitare aferente obiectivului de investiţii Ansamblu de locuinţe de serviciu cu 30 unităţi locative prin programul Construcţia de locuinţe de serviciu, în municipiul Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 21 (incinta spitalului vechi), conform anexei nr. 1. Art.2. - Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru Execuţia lucrărilor de utilităţi şi dotări tehnico-edilitare aferente obiectivului de investiţii Ansamblu de locuinţe de serviciu cu 30 unităţi locative prin programul "Construcţia de locuinţe de serviciu, în municipiul Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 21 (incinta spitalului vechi), conform anexei nr. 2. Art.3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. - Direcţia tehnică, Direcţia finanţe-contabilitate şi Serviciul buget din cadrul Consiliului Judeţean Suceava vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Nr. 159 Anexele se pot consulta la Compartimentul evidenţa lucrărilor consiliului judeţean 11

12 R O M Â N I A privind încadrarea drumurilor judeţene pe niveluri de viabilitate şi de intervenţie pentru perioada de iarnă Expunerea de motive nr.24654/ a domnului, Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava; - Raportul Direcţiei Judeţene de Drumuri şi Poduri Suceava nr. 6064/ ; - Raportul Comisiei pentru studii, programe, prognoze, buget-finanţe, societăţi comerciale, regii autonome şi servicii; - Raportul Comisiei pentru organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, culte, protecţia monumentelor istorice, administrarea domeniului public şi privat; - Prevederile Ordinului nr.289/2170/2013 al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND , cu modificările şi completările ulterioare; - Prevederile art.22 şi ale art.40 alin.(l) din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art.91 alin.(l) lit.d), alin.(5) lit.a) pct.12 şi al art.97 alin.(l) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Art.l. - Se aprobă încadrarea drumurilor judeţene pe niveluri de viabilitate şi de intervenţie pentru perioada de iarnă , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. - Pe drumurile judeţene încadrate pe nivelurile I şi II de viabilitate pe timp de iarnă, se va interveni pentru asigurarea circulaţiei rutiere în conformitate cu prevederile reglementării tehnice Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice, indicativ AND nr , aprobată prin Ordinul nr.289/2170/2013 al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, cu modificările şi completările ulterioare şi în baza contractului de lucrări, încheiat de Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Suceava. Art.3. - (1) Pe drumurile judeţene încadrate pe nivelurile III şi IV de viabilitate pe timp de iarnă, se va acţiona numai în cazuri deosebite, ca urmare a solicitărilor formulate de primării, şcoli sau alte instituţii publice, pentru deblocarea autovehiculelor surprinse de căderile masive de zăpadă sau pentru redeschiderea definitivă în perioada de primăvară. (2) Pe drumurile prevăzute la alin. (1) agenţii economici interesaţi vor putea executa lucrări de deszăpezire şi combatere a lunecuşului numai cu acordul prealabil al administratorului drumului, respectiv al Direcţiei Judeţene de Drumuri şi Poduri Suceava. (3) Drumul judeţean DJ 175A Câmpulung Moldovenesc - Rarău - Chirii km km va fi închis în perioada de iarnă deoarece traseul drumului este în zonă montană cu teren accidentat, declivităţi mari şi lăţimea părţii carosabile cu dimensiuni reduse. Art.4. - Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Suceava va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Nr. 160 Anexa se poate consulta la Compartimentul evidenţa lucrărilor consiliului judeţean 12

13 ROMÂNIA privind acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical şi de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Sfântul Ioan cel Nou Suceava - Expunerea de motive nr / a domnului, Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava; - Raportul Serviciului resurse umane şi relaţii cu instituţiile publice din cadrul Direcţiei organizare nr / ; - Raportul Comisiei pentru învăţământ, cultură, cercetare ştiinţifică, sănătate, protecţie socială şi protecţia copilului; - Raportul Comisiei pentru studii, programe, prognoze, buget-finanţe, societăţi comerciale, regii autonome şi servicii; - Adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Sfântul Ioan cel Nou Suceava nr / ; - Regulamentul nr.28956/ privind acordarea sumelor reprezentând stimulente financiare lunare personalului medical şi de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Sfântul Ioan cel Nou Suceava; - Procesul-verbal nr.3235/ al Comitetul Director din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Sfântul Ioan cel Nou Suceava; - Prevederile art.193 alin.(6 A l) şi ale art.199 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.25 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 91 alin. (1) lit. f) şi al art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Art Se aprobă acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical şi de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Sfântul Ioan cel Nou Suceava, din veniturile proprii ale acestuia, în condiţiile legii. Art Acordarea stimulentelor financiare se face în baza Regulamentului nr / , aprobat de către Comitetul Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Sfântul Ioan cel Nou Suceava. Art Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data de , cu încadrarea în prevederile bugetare anuale. Art Spitalul Judeţean de Urgenţă Sfântul Ioan cel Nou Suceava va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Nr

14 ROMÂNIA privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Sfântul Ioan cel Nou Suceava - Expunerea de motive nr / a domnului, Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava; - Raportul Serviciului resurse umane şi relaţii cu instituţiile publice din cadrul Direcţiei organizare nr / ; - Raportul Comisiei pentru învăţământ, cultură, cercetare ştiinţifică, sănătate, protecţie socială şi protecţia copilului; - Raportul Comisiei pentru studii, programe, prognoze, buget-finanţe, societăţi comerciale, regii autonome şi servicii; - Adresele Spitalului Judeţean de Urgenţă Sfântul Ioan cel Nou Suceava nr / , nr / , nr / , nr / , nr / , nr / şi nr / ; - Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr. 69/2018 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Sfântul Ioan cel Nou Suceava, cu modificările ulterioare; - Prevederile art.15 lit. b) şi c) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 56/2009, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 207 alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 91 alin. (2) lit. c) şi al art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Art Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Sfântul Ioan cel Nou Suceava, după cum urmează: a) Transformarea, după necesităţi, a unor posturi vacante: -un post de asistent medical principal cu studii postliceale din cadrul Compartimentului dermato Venerologie în asistent medical cu studii postliceale; - un post de asistent medical cu studii postliceale din cadrul Compartimentului îngrijiri paliative în asistent medical principal cu studii postliceale; - un post de tehnician treapta LA cu studii medii din cadrul Serviciului administrativ în referent de specialitate gradul III; - două posturi de muncitor calificat treapta II (liftier) din cadrul Echipei de liftieri a Atelierului de întreţinere şi reparaţii, în şofer treapta II şi trecerea acestora la Echipa de calificări diverse a Atelierului de întreţinere şi reparaţii; - un post de asistent medical principal cu studii postliceale din cadrul Blocului operator în asistent medical cu studii postliceale; - două posturi de asistent medical principal cu studii postliceale din cadrul Secţiei pediatrie în asistent medical debutant cu studii postliceale; - un post de de asistent medical principal cu studii postliceale din cadrul Compartimentului psihiatrie pediatrică al Secţiei pediatrie în asistent medical debutant cu studii postliceale; - un post de medic specialist din cadrul structurii Computer tomograf a Laboratorului de radiologie şi imagistică medicală în medic rezident de an IV. b) Trecerea unui post ocupat de asistent medical cu studii postliceale din cadrul Cabinetului ambulator integrat hematologie în cadrul Cabinetului ambulator integrat endocrinologie. 14

15 c) Transformarea unor posturi ocupate ca urmare a absolvirii de către titulari a studiilor superioare de specialitate: - un post ocupat de asistent medical principal cu studii postliceale din cadrul Secţiei gastroenterologie în asistent medical principal cu studii superioare; - un post ocupat de asistent medical principal cu studii postliceale din cadrul Secţiei A.T.I. în asistent medical principal cu studii superioare. Art Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data de , cu încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate. Art Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr. 69/2018 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Sfântul Ioan cel Nou Suceava, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător, începând cu data de Art Serviciul resurse umane şi relaţii cu instituţiile publice din cadrul Direcţiei organizare a Consiliului Judeţean Suceava şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Sfântul Ioan cel Nou Suceava vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Nr

16 ROMÂNIA privind aprobarea primei înscrieri în cartea funciară a imobilului proprietate publică a Judeţului Suceava, situat în oraşul Gura Humorului, strada Mihai Eminescu f.n., judeţul Suceava Expunerea de motive a domnului Viorel SEREDENCIUC, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Suceava nr.24298/ ; - Raportul Direcţiei Arhitect şef nr.24299/ ; - Raportul Comisiei pentru organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, culte, protecţia monumentelor istorice, administrarea domeniului public şi privat; - Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; - Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, cadastru şi protecţia mediului; -Adresa Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Sf. Andrei Gura Humorului nr. 2606/ , înregistrată la Consiliul Judeţean Suceava sub nr.23333/ ; - Prevederile art.877, art.878, art.885 şi ale art.888 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.23 lit.a) din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.700/2014, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. c), ale art. 97 şi ale art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Art.1. - (1) Se aprobă planul de amplasament pentru prima înscriere în cartea funciară a imobilului, proprietate publică a Judeţului Suceava, situat în oraşul Gura Humorului, strada Mihai Eminescu f.n., judeţul Suceava, compus din clădirile C1+C2+C3 şi teren aferent în suprafaţă de mp, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Se aprobă înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate şi a dreptului de administrare asupra imobilului menţionat la alin.(1), astfel: - Proprietar Judeţul Suceava - domeniul public; - Administrator-Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Sf. Andrei Gura Humorului. Art.2. - Se împuterniceşte domnul Ciocoiu Mihail, directorul Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Sf. Andrei Gura Humorului, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege, pentru prima înscriere a dreptului de proprietate şi de administrare, stabilite conform art. 1 din prezenta hotărâre. Art.3. - Direcţia Arhitect şef a Consiliului Judeţean Suceava şi Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Sf. Andrei Gura Humorului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Nr. 163 Anexa se poate consulta la Compartimentul evidenţa lucrărilor consiliului judeţean 16

17 ROMÂNIA pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Suceava nr.30/2018 privind solicitarea trecerii bunului imobil-clădire, identificat cadastral cu C.F. nr C2-UAT Municipiul Suceava şi a terenului aferent, din domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Suceava, în domeniul public al Judeţului Suceava - Expunerea de motive nr.24281/ a domnului Viorel SEREDENCIUC, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Suceava; - Raportul Direcţiei Arhitect sef din cadrul Consiliului Judeţean Suceava nr.24282/ ; - Raportul Comisiei pentru organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, culte, protecţia monumentelor istorice, administrarea domeniului public şi privat; - Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; - Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, cadastru şi protecţia mediului; - Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr.30/2018 privind solicitarea trecerii bunului imobilclădire, identificat cadastral cu C.F. nr c2-uat Municipiul Suceava şi a terenului aferent, din domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Suceava, în domeniul public al Judeţului Suceava; -Adresa Ministerului Sănătăţii nr.sp1814/ , înregistrată la Consiliul Judeţean Suceava sub nr.23432/ ; - Prevederile art.9 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art.91 alin.(1) lit.(f), ai art.97 alin.(1) şi al art.98 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Art.l. - Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr.30/2018 privind solicitarea trecerii bunului imobil-clădire, identificat cadastral cu C.F. nr c2-uat Municipiul Suceava şi a terenului aferent, din domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Suceava, în domeniul public al Judeţului Suceava se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Titlul Hotărârii Consiliului Judeţean Suceava nr.30/2018 se modifică şi va avea următorul cuprins: Hotărâre privind solicitarea trecerii bunului imobil-clădire, identificat cadastral cu nr C2 înscris în C.F. nr uat Municipiul Suceava, din domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Suceava, în domeniul public al Judeţului Suceava. 2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Art.1. - Se solicită Guvernului României trecerea bunului imobil-clădire, identificat cadastral cu nr c2 înscris în C.F. nr uat Municipiul Suceava, situat în Municipiul Suceava, Strada Scurtă nr.1a, judeţul Suceava, în suprafaţă construită de 180 mp, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Suceava, în domeniul public al Judeţului Suceava 3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Art.3. - Imobilul-clădire menţionat la art.1, după finalizarea proiectului privind înfiinţarea unui Centru de excelenţă pentru instruirea personalului medical implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate în context transnaţional inovativ, îşi va păstra destinaţia pentru instruirea personalului medical. 17

18 4. După articolul 3 se introduce un nou articol, respectiv articolul 4, cu următorul cuprins: Art.4. - Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr. 30/2018 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. - Direcţia Arhitect şef a Consiliului Judeţean Suceava va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Nr

19 ROMÂNIA privind modificarea componenţei Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor proprietate publică a judeţului Suceava -Expunerea de motive nr.24331/ a domnului Viorel SEREDENCIUC, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Suceava; - Raportul Direcţiei Arhitect şef nr.24332/ ; - Raportul Comisiei pentru organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, culte, protecţia monumentelor istorice, administrarea domeniului public şi privat; - Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; -Prevederile art.21 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile pct. II alin.(1) şi alin.(2), lit. a) din Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.548/1999; - Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr.36/1999 privind înfiinţarea, funcţionarea şi organizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Suceava, cu modificările ulterioare; În temeiul prevederilor art.91 alin.(1), lit. f) şi ale art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Art.1. - Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Suceava, numită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr.36/1999, se modifică şi va avea următoarea componenţă: Preşedinte: - Gheorghe Flutur - preşedintele Consiliului Judeţean Suceava; Membri: - Petru Tanasă - secretarul judeţului; - Zahariuc Elena - director executiv al Direcţiei tehnice a Consiliului Judeţean Suceava; - Mihaela Dalida Anchidin - director general al Direcţiei Judeţene de Drumuri şi Poduri Suceava; - George Tudor Andriu - Arhitect şef al judeţului; - Floriştean Rodica - director executiv la Direcţia finanţe contabilitate a Consiliului Judeţean Suceava; -Gheorghe-Alexandru Moldovan - director executiv la Direcţia administraţie publică locală a Consiliului Judeţean Suceava. Art.2. - Lucrările de secretariat vor fi asigurate de domnul Petru Tanasă, secretarul judeţului. Art.3. - Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr.36/1999 se modifică în mod corespunzător. Art.4. - Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 noiembrie Art.5. - Comisia nominalizată la art. 1 va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Nr

20 R O M Â N I A privind constituirea grupului de lucru pentru sprijinirea activităţii de informare şi consultare a publicului privind Planul de Amenajarea Teritoriului Judeţean Suceava Consiliul Judeţean Suceava, - Expunerea de motive nr din a domnului Viorel Seredenciuc, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Suceava; - Raportul Arhitectului şef al judeţului Suceava, nr din ; - Raportul Comisiei pentru organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, culte, protecţia monumentelor istorice, administrarea domeniului public şi privat; - Amendamentul domnului consilier Grozavu Mihai; - Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului nr. 2701/2010 al Ministrului dezvoltării regionale şi turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr. 19 din 24 februarie 2011; În temeiul art.91 alin.(1) lit.f) şi al art.97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Art.1. Se constituie grupul de lucru pentru sprijinirea activităţii de informare şi consultare a publicului privind Planul de Amenajarea Teritoriului Judeţean Suceava conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Arhitectul şef al judeţului Suceava va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Nr. 166 Anexa se poate consulta la Compartimentul evidenţa lucrărilor consiliului judeţean 20

21 R O M Â N I A privind înlocuirea unui reprezentant desemnat din partea Consiliului Judeţean Suceava în Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Sf. Andrei Gura Humorului Expunerea de motive a domnului, Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, nr / ; - Raportul Serviciului resurse umane şi relaţii cu instituţiile publice din cadrul Direcţiei organizare a Consiliului Judeţean Suceava nr / ; - Raportul Comisiei pentru învăţământ, cultură, cercetare ştiinţifică, sănătate, protecţie socială şi protecţia copilului; - Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr. 146/2016 privind desemnarea reprezentanţilor din partea Consiliului Judeţean Suceava în Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul.şcolar la unităţile din învăţământul special de interes judeţean; - Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr. 20/2018 privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al doamnei Pintilei Oana - Elena; - Prevederile art. 20 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului nr. 1409/2007 al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului cu privire la aprobarea Strategiei naţionale privind reducerea fenomenului violenţei în unităţile de învăţământ preuniversitar; În temeiul art. 91 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a) pct. 1, al art. 97 alin. (1) şi al art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Art.l. - Doamna Pintilei Oana - Elena, reprezentant desemnat din partea Consiliului Judeţean Suceava în Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Sf. Andrei Gura Humorului, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr. 146/2016, se înlocuieşte cu domnul Gafencu Mişu. Art.2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr. 146/2016, se modifică în mod corespunzător. Art.3. - Serviciul resurse umane şi relaţii cu instituţiile publice al Direcţiei organizare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Suceava, persoana nominalizată la art. 1 şi Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Sf. Andrei Gura Humorului, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Nr

22 ROMÂNIA privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Suceava - Expunerea de motive nr.24650/ a domnului, Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava; - Raportul Direcţiei Administraţie publică locală nr.24651/ ; - Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; - Adresa nr.31848/ a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Suceava, înregistrată la Consiliul Judeţean Suceava sub nr.24142/ ; - Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr.179/ privind validarea desemnării nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Suceava, cu modificările şi completările ulterioare; - Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Suceava nr.518/ privind înlocuirea unui reprezentant al comunităţii desemnat ca membru în Autoritatea Teritorială de Ordine publică a Judeţului Suceava; - Dispoziţiile art.17 alin.(2) din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările ulterioare, ale art.9 alin.(1) şi alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.787/2002; În temeiul art. 91 alin.(5) lit.a) pct.7 şi art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Art.1.-Se constată încetarea calităţii de reprezentant al comunităţii desemnat ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Suceava a domnului Doroftei Ovidiu. Art.2.-Se validează desemnarea ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Suceava a domnului Gospodaru Gabriel-Dan, în calitate de reprezentant al comunităţii. Art.3.- Se constată încetarea calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Suceava a domnului director executiv al Poliţiei Locale Suceava Horodenciuc Viorel, căruia i- a încetat de drept raportul de serviciu în vederea pensionării pentru limită de vârstă şi vechime integrală. Art.4.-Se validează desemnarea ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Suceava a domnului Doroftei Ovidiu, în calitate de director executiv al Poliţiei Locale Suceava. Art.5.-Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr.179/ privind validarea desemnării nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Suceava, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător. Nr

ROMÂNIA

ROMÂNIA MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA Nr. 5 HOTĂRÂRI, ORDINE, DISPOZIŢII MAI 2019 ŞI ALTE ACTE PUBLICATE SUMAR HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN TULCEA HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN TULCEA Nr. 63 64

Mai mult

ROMANIA JUDETUL ARAD ORASUL SEBIS CONSILIUL LOCAL HOTARAREA NR.74 DIN Privind rectificarea bugetului local al Orasului Sebis pentru anul 20

ROMANIA JUDETUL ARAD ORASUL SEBIS CONSILIUL LOCAL HOTARAREA NR.74 DIN Privind rectificarea bugetului local al Orasului Sebis pentru anul 20 HOTARAREA NR.74 Privind rectificarea bugetului local al Orasului Sebis pentru anul 2017 - Initiativa si expunerea de motive nr. 5387 din 04.09.2017 a primarului orasului Sebis, dr.ec Gheorghe Feies, -

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Județean de Urgență Ploieşti Având

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Județean de Urgență Ploieşti Având ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Județean de Urgență Ploieşti Având în vedere: - Expunerea de motive a domnului președinte

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind acceptarea donaţiei având ca obiect terenul intravilan, situat în munic

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind acceptarea donaţiei având ca obiect terenul intravilan, situat în munic MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind acceptarea donaţiei având ca obiect terenul intravilan, situat în municipiul Craiova, str.parcul Libertăţii 1848, nr.17b Consiliul

Mai mult

Indaco Lege5. Copyright (c) Indaco Systems Pagina 1 / 7 Guvernul României - Hotărâre nr. 112/2016 din 24 februarie 2016 Hotărârea nr. 112/2016 p

Indaco Lege5. Copyright (c) Indaco Systems Pagina 1 / 7 Guvernul României - Hotărâre nr. 112/2016 din 24 februarie 2016 Hotărârea nr. 112/2016 p Pagina 1 / 7 Guvernul României - Hotărâre nr. 112/2016 din 24 februarie 2016 Hotărârea nr. 112/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL ILFOV CONSILIUL JUDEŢEAN P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului local al judeţului ILFOV pe anul 2010 Consiliul

ROMÂNIA JUDEŢUL ILFOV CONSILIUL JUDEŢEAN P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului local al judeţului ILFOV pe anul 2010 Consiliul ROMÂNIA JUDEŢUL ILFOV CONSILIUL JUDEŢEAN P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului local al judeţului ILFOV pe anul 2010 Consiliul Judeţean Ilfov; Având în vedere: - Expunerea de motive

Mai mult

Nr

Nr HOTĂRÂREA Nr. 65 din Privind alegerea preşedintelui de şedinţă Consiliul Local Jirlau judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de ; Având în vedere prevederile art.35 alin.(1) din Legea administrației

Mai mult

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA JUDEŢUL IAŞI H O T Ă R Â R E A NR..47. privind alegerea preşedintelui de şedintă pentru perioada sept

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA JUDEŢUL IAŞI H O T Ă R Â R E A NR..47. privind alegerea preşedintelui de şedintă pentru perioada sept H O T Ă R Â R E A NR..47. privind alegerea preşedintelui de şedintă pentru perioada septembrie noiembrie 2017 Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi ; Având în vedere prevederile art. 35, alin.

Mai mult

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT APROB

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT APROB ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN OLT Bd. A.I. Cuza - 4 -SLATINA-Judeţul Olt - Cod 230025 Tel : 0249 / 43.0.80-43..0-43.28.07 Fax : 43..22 H O T Ă R Â R E cu privire la: transformare posturi în statul de funcții

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru mod

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru mod ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşulu

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşulu privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg. Cărbunești pe anul 2017 Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere : - proiectul de hotărâre; rapoartele

Mai mult

Microsoft Word - Nr 2_2019.doc

Microsoft Word - Nr 2_2019.doc MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI Anul XVII - nr. 2/2019 HOTĂRÂRI ȘI DISPOZIȚII Joi, 28 martie 2019 SUMAR HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI* - HOTĂRÂREA nr. 45 privind aprobarea Organigramei,

Mai mult

HOTĂRÂRE Nr din 18 septembrie 2008 *** Republicată privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale

HOTĂRÂRE Nr din 18 septembrie 2008 *** Republicată privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale HOTĂRÂRE Nr. 1148 din 18 septembrie 2008 *** Republicată privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.287 privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craio

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.287 privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craio MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.287 privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pe semestrul I al anului 2018 Consiliul Local al

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru mod

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru mod ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru mod

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru mod ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALŞA BALŞA 337015 nr. 175 TEL / FAX 0254648001 ; 0254648002 E-mail primaria.balsa@yahoo.com HOTĂRÂREA NR. 3/2014 privind adoptarea bugetului local

Mai mult

ROMANIA JUDETUL ARAD ORASUL SEBIS CONSILIUL LOCAL HOTARAREA NR.85 DIN Privind aprobarea Statului de Functii pentru Spitalul de Boli Cronice

ROMANIA JUDETUL ARAD ORASUL SEBIS CONSILIUL LOCAL HOTARAREA NR.85 DIN Privind aprobarea Statului de Functii pentru Spitalul de Boli Cronice HOTARAREA NR.85 Privind aprobarea Statului de Functii pentru Spitalul de Boli Cronice Sebis Consiliul Local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara -referatul prin care se propune

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL ILFOV CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al judeţului ILFOV pe anul 2011 Consiliul Judeţean I

ROMÂNIA JUDEŢUL ILFOV CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al judeţului ILFOV pe anul 2011 Consiliul Judeţean I ROMÂNIA JUDEŢUL ILFOV CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al judeţului ILFOV pe anul 2011 Consiliul Judeţean Ilfov; Având în vedere: - Expunerea de motive a Preşedintelui

Mai mult

H O T Ă R Ă R E privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Gogosari Consiliul loc

H O T Ă R Ă R E privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Gogosari Consiliul loc H O T Ă R Ă R E privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Gogosari Consiliul local al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu; Având în vedere:

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al județului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE privind nu

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al județului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE privind nu ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al județului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE privind numirea domnului Popa Luis-Ionuț în funcția contractuală

Mai mult

Microsoft Word - ANUNT LEGEA 52 SEDINTA ORDINARA NOIEMBRIE 2017

Microsoft Word - ANUNT LEGEA 52 SEDINTA ORDINARA NOIEMBRIE  2017 A N U N T În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Oraşului

Mai mult

HOTĂRÂREA NR.55 din 24 mai 2018 privind aprobarea Contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Mureș și a situațiilor fina

HOTĂRÂREA NR.55 din 24 mai 2018 privind aprobarea Contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Mureș și a situațiilor fina HOTĂRÂREA NR.55 din 24 mai 2018 privind aprobarea Contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Mureș și a situațiilor financiare anuale, cu anexe, pe anul 2017 Consiliul Judeţean

Mai mult

ROMANIA

ROMANIA ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU HOTĂRÂRE cu privire la adoptarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Bacău, precum şi repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 393 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al munici

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 393 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al munici MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 393 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2017 Consiliul

Mai mult

Guvernul României Hotărâre nr. 68 din 01/02/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 97 din 07/02/2012 Intrare in vigoare: 07/02/2012 pentru m

Guvernul României Hotărâre nr. 68 din 01/02/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 97 din 07/02/2012 Intrare in vigoare: 07/02/2012 pentru m Guvernul României Hotărâre nr. 68 din 01/02/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 97 din 07/02/2012 Intrare in vigoare: 07/02/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.

Mai mult

Microsoft Word - anexele 1 si 2

Microsoft Word - anexele 1 si 2 ANEXA NR. 1 la H.C.L. Sector 6 nr. / 2019 SALARIILE DE BAZĂ ALE FUNCŢIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL SUBDIVIZIUNII ADMINISTRATIV - TERITORIALE SECTOR 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI a) Funcţii publice de conducere

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Ma

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Ma MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 192 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 192 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 192 privind rectificarea ului consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2018 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit

Mai mult

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului cadru pentru avizul şi acordul de execuţie a lucrărilor în zona drumurilor judeţene

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului cadru pentru avizul şi acordul de execuţie a lucrărilor în zona drumurilor judeţene HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului cadru pentru avizul şi acordul de execuţie a lucrărilor în zona drumurilor judeţene Consiliul Judeţean Dâmboviţa: Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind rectificarea şi modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind rectificarea şi modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului privind rectificarea şi modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2015 Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având în vedere : expunerea de motive; - raportul

Mai mult

MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI VÂLCEA (iulie) 7/2016 1

MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI VÂLCEA (iulie) 7/2016 1 MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI VÂLCEA (iulie) 7/2016 1 2 C U P R I N S Pag. H O T Ă R Â R I 5-23 Hotărârea nr. 1 din 01.07.2016 privind alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor judeţeni

Mai mult

PROIECT

PROIECT PROIECT HOTĂRÂREA NR. din 2019 privind repartizarea pe anul 2019 a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din județul Mureş, a sumelor defalcate din taxa

Mai mult

R O M A N I A CONSILIUL JUDEȚEAN OLT Consilier județean Jenel COPILĂU R A P O R T cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2008 Consiliul Județea

R O M A N I A CONSILIUL JUDEȚEAN OLT Consilier județean Jenel COPILĂU R A P O R T cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2008 Consiliul Județea R O M A N I A CONSILIUL JUDEȚEAN OLT Consilier județean Jenel COPILĂU R A P O R T cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2008 Consiliul Județean este autoritatea administrației publice locale, constituită

Mai mult

ROMANIA

ROMANIA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU HOTĂRÂRE privind aprobarea contractului de finanțare nr.3973/10.05.2019 încheiat cu Asociația Clubul Sportiv de Drept Privat Cornu pentru activităţi sportive organizate

Mai mult

HCL 20 din buget local din 2019

HCL 20 din buget local  din 2019 COMUNA TITEȘTI Localitatea Titești, str. Principală, nr.44 Județul Vâlcea, cod poștal 247492 Telefon: 0250756900, Fax: 0250756903 E-mail: titesti@vl.e-adm.ro Web site: www.titesti.ro CONSILIUL LOCAL LEGISLATURA

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA CONSIL ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT HOTĂRÂREA NR. din 29 februarie 2012 privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Administraţia Bazinală de Apă Mureş Consiliul

Mai mult

ROMÂNIA MUNICIPIUL BUCUREŞTI CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Splaiul Independenţei nr , cod poştal , sector 6, Bucureşti, Ro

ROMÂNIA MUNICIPIUL BUCUREŞTI CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Splaiul Independenţei nr , cod poştal , sector 6, Bucureşti, Ro ROMÂNIA MUNICIPIUL BUCUREŞTI CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Splaiul Independenţei nr. 291-293, cod poştal 060042, sector 6, Bucureşti, România Tel.: 021.305.55.00 int. 1412 http://www.pmb.ro

Mai mult

ROMANIA ORAŞUL VICTORIA Strada Stadionului, nr.14, jud. Brasov Tel: 0268/ Fax: 0268/ H O T Ă R Â R E A

ROMANIA ORAŞUL VICTORIA Strada Stadionului, nr.14, jud. Brasov Tel: 0268/ Fax: 0268/ H O T Ă R Â R E A H O T Ă R Â R E A NR. 33 din 28.02.2019 Cu privire la modificarea poziţiei nr.219 la coloana 5 din lista cu inventarul domeniului public aprobată prin HCL 47/24.08.1999 şi republicată prin HCL 198/29.11.2018

Mai mult

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL Nr din EXPUNERE DE MOTIVE La proiectul de hotărâre privind

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL Nr din EXPUNERE DE MOTIVE La proiectul de hotărâre privind ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL Nr. 19186 din 13.10.2016 EXPUNERE DE MOTIVE La proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 2016 Consiliul local a

ROMÂNIA JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local al comunei Griviţa pe anul 2016 Consiliul local a CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA HOTĂRÂRE Consiliul local al comunei Griviţa, întrunit în şedinţă ordinară la data de 02 februarie 2015; Având în vedere : - expunerea de motive la proiectul de hotărâre

Mai mult

01.xps

01.xps MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind aprobarea achiziţionarii serviciilor de consultanţă juridică, de asistenţă şi/sau de reprezentare, prin Cabinetul de Avocat

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA ROMÂNIA JUDEŢUL COVASNA CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA HOTĂRÂREA nr.28/2015 privind execuţia bugetară pe anul 2014 Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data de 28

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2017 pentru modificarea şi comple

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2017 pentru modificarea şi comple PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind cuantumul chiriei recalculate (lei/mp) pentru locuinţele pentru tineri

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind cuantumul chiriei recalculate (lei/mp) pentru locuinţele pentru tineri MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind cuantumul chiriei recalculate (lei/mp) pentru locuinţele pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională

Mai mult

LEGE nr. 263 din 19 iulie 2007 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL O

LEGE nr. 263 din 19 iulie 2007 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL O LEGE nr. 263 din 19 iulie 2007 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 30 iulie 2007 Data intrarii in vigoare

Mai mult

Microsoft Word - Neexercitare dr. Vechiu Mihai EXPUNERE.doc

Microsoft Word - Neexercitare dr. Vechiu Mihai EXPUNERE.doc ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL Nr. 12311 din 06.07.2016 EXPUNERE DE MOTIVE La proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului

Mai mult

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA JUDEŢUL IAŞI H O T Ă R Â R E A NR..23. privind aprobarea modificării bugetului propriu al Consiliului

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA JUDEŢUL IAŞI H O T Ă R Â R E A NR..23. privind aprobarea modificării bugetului propriu al Consiliului H O T Ă R Â R E A NR..23. privind aprobarea modificării bugetului propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe luna iunie 2018 Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei

Mai mult

ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2014 Consiliu

ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2014 Consiliu privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2014 Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având în vedere : - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare

Mai mult

Proiect Hotărâre pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul forței de muncă În temeiul art. 108 din Constituţia României, repub

Proiect Hotărâre pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul forței de muncă În temeiul art. 108 din Constituţia României, repub Proiect Hotărâre pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul forței de muncă În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Mai mult

NOTA DE FUNDAMENTARE

NOTA DE FUNDAMENTARE Hotărâre 27 2017-01- 12 Guvernul României privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei Monitorul Oficial al României nr 54 din 2017-01-18 NOTĂ DE FUNDAMENTARE la Hotărârea Guvernului nr.

Mai mult

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

CONSILIUL  JUDEŢEAN  BUZĂU Nr. 16175 / 19.11.2018 R O M Â N I A JUDEŢUL BUZĂU CONSILIUL JUDEȚEAN Municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 48, cod 120260 Telefon +0040-238-414112 Fax +0040-238-725507 web: www.cjbuzau.ro e-mail:

Mai mult

Microsoft Word - exp. motive, rap., avize sed. ord. dec. 2017

Microsoft Word - exp. motive, rap., avize sed. ord.  dec. 2017 P R I M A R E X P U N E R E D E M O T I V E NR: / cu privire la proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local din data de 07.12.2017 În conformitate cu prevederile

Mai mult

LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (**republicată**) privind alocaţia de stat pentru copii*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7

LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (**republicată**) privind alocaţia de stat pentru copii*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (**republicată**) privind alocaţia de stat pentru copii*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 noiembrie 2012 Data intrarii in vigoare :

Mai mult

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA JUDEŢUL IAŞI H O T Ă R Â R E A NR..38. privind modificarea bugetului propriu al Consiliului local al

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA JUDEŢUL IAŞI H O T Ă R Â R E A NR..38. privind modificarea bugetului propriu al Consiliului local al R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA JUDEŢUL IAŞI H O T Ă R Â R E A NR..38. privind modificarea bugetului propriu al Consiliului local al comunei Strunga, judeţul Iaşi, pe luna iulie 2017 Consiliul

Mai mult

MINISTERUL PUBLIC

MINISTERUL PUBLIC Nr.9234/2016 3 octombrie 2016 MINISTERUL PUBLIC Anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de manager economic la Departamentul economico-financiar și administrativ din cadrul

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Hotărâre 420 2014-05-20 Guvernul României privind completarea şi corectarea datelor de identificare a unor imobile, precum şi scăderea acestora sau a unor părţi din acestea din inventarul centralizat al

Mai mult

Microsoft Word - H.C.L. - vanz.imobil Nae Iancu - Marcian

Microsoft Word - H.C.L. - vanz.imobil Nae Iancu - Marcian ROMANIA JUDETUL PRAHOVA ORASUL VALENII DE MUNTE CONSILIUL LOCAL HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 21635, CF

Mai mult

Microsoft Word - leg_pl201_04.doc

Microsoft Word - leg_pl201_04.doc PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. 1. Prezenta

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL VASLUI COMUNA REBRICEA CONSILIUL LOCAL Cod poştal REBRICEA - Telefon/ 0235/457050; Telefon/fax : 0335/ HOTĂRÂREA Nr.5/20

ROMÂNIA JUDEŢUL VASLUI COMUNA REBRICEA CONSILIUL LOCAL Cod poştal REBRICEA - Telefon/ 0235/457050; Telefon/fax : 0335/ HOTĂRÂREA Nr.5/20 ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL Cod poştal- 737455 REBRICEA - Telefon/ 0235/457050; Telefon/fax : 0335/780051 HOTĂRÂREA Nr.5/2019 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Consiliul local, serviciile

Mai mult

MINISTERUL PUBLIC

MINISTERUL PUBLIC Nr.13850/2017 26 ianuarie 2018 MINISTERUL PUBLIC Anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de manager economic la Departamentul economico-financiar și administrativ din cadrul

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 112 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clin

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 112 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clin MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 112 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2016 Consiliul

Mai mult

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA JUDEŢUL IALOMIŢA PROCES VERBAL Încheiat astăzi în şedinta de îndată a Consiliului local Cocora, convocat

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA JUDEŢUL IALOMIŢA PROCES VERBAL Încheiat astăzi în şedinta de îndată a Consiliului local Cocora, convocat CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA PROCES VERBAL Încheiat astăzi 29.11.2017 în şedinta de îndată a Consiliului local Cocora, convocat prin dispoziţia primarului nr.409 din 28.11.2017, la care participă

Mai mult

Microsoft Word - ANUNT LEGEA 52 SEDINTA ORDINARA APRILIE 2019

Microsoft Word - ANUNT LEGEA 52 SEDINTA ORDINARA APRILIE 2019 PRIMARIA ORAŞULUI BĂNEASA NR. 3887/17.04.2019 A N U N T În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică intenţia

Mai mult

untitled

untitled AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR CABINET PREŞEDINTE SECRETAR DE STAT PROIECT DE O R D I N Nr. din privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale

Mai mult

ROMANIA JUDETUL BACAU COMUNA IZVORU BERHECIULUI PRIMARIA NR. 964 DIN RAPORT PERIODIC DE ACTIVITATE PE ANUL 2016 În conformitate cu preveder

ROMANIA JUDETUL BACAU COMUNA IZVORU BERHECIULUI PRIMARIA NR. 964 DIN RAPORT PERIODIC DE ACTIVITATE PE ANUL 2016 În conformitate cu preveder ROMANIA JUDETUL BACAU COMUNA IZVORU BERHECIULUI PRIMARIA NR. 964 DIN 28.03.2017 RAPORT PERIODIC DE ACTIVITATE PE ANUL 2016 În conformitate cu prevederile art. 5, alin. (3) din Legea nr. 544/2001, privind

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA ANUNŢ cu privire la Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Tăuteu pe anul 2018 În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind

Mai mult

Termene pentru amendamente

Termene pentru amendamente PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT Direcţia generală legislativă PROIECTE DE LEGE ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE PRIMITE LA SENAT PENTRU DEZBATERE ŞI ADOPTARE, ÎN PERIOADA 6 MAI 2019-28 MAI 2019 1 Proiect de lege privind

Mai mult

HOT RÂRE cu privire la: aprobarea proiectului Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la Spitalul Județean de Urgență Slatina ș

HOT RÂRE cu privire la: aprobarea proiectului Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la Spitalul Județean de Urgență Slatina ș HOT RÂRE cu privire la: aprobarea proiectului Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la Spitalul Județean de Urgență Slatina și a cheltuielilor legate de proiect PROIECT : Reabilitare

Mai mult

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa şi transmiterea

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa şi transmiterea CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa şi transmiterea unui imobil proprietate publică a judeţului Dâmboviţa,

Mai mult

Procedura identificare tichete sociale

Procedura identificare tichete sociale Judeţul Argeş Primarul Comunei Bughea de Sus PROIECT DE HOTĂRÂRE cu privire la aprobarea Modalităţii de identificare a beneficiarilor şi modalitatea de soluţionare a situaţiilor identificate pentru acordarea

Mai mult

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIESTI INVITATIE DE PARTICIPARE LA SEDINTA D-lui /d-nei INVITAŢIE In temeiul Dispoziției nr. 189/ , sunteţi invita

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIESTI INVITATIE DE PARTICIPARE LA SEDINTA D-lui /d-nei INVITAŢIE In temeiul Dispoziției nr. 189/ , sunteţi invita CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIESTI INVITATIE DE PARTICIPARE LA SEDINTA D-lui /d-nei INVITAŢIE In temeiul Dispoziției nr. 189/25.07.2016, sunteţi invitat(ă) să participaţi la şedinţa ordinară a C.L. Lieşti

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Prin proiect se propune actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat a

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Prin proiect se propune actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat a NOTĂ DE FUNDAMENTARE Prin proiect se propune actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, trecerea

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN PREŞEDINTE PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliul Local al Comune

ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN PREŞEDINTE PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliul Local al Comune ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN PREŞEDINTE PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliul Local al Comunei Doștat, a tronsonului din drumul județean DJ 141D:

Mai mult

JUDEŢUL SATU MARE CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ HOTĂRÂREA nr. 17/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Vetiș pe anu

JUDEŢUL SATU MARE CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ HOTĂRÂREA nr. 17/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Vetiș pe anu JUDEŢUL SATU MARE CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ HOTĂRÂREA nr. 17/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Vetiș pe anul 2019 Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI VÂLCEA (a p r i l i e) 4/2016 1 2 C U P R I N S Pag. H O T Ă R Â R I 5-11 HOTĂRÂREA nr. 66 din 28 aprilie 2016 privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea

Mai mult

proiect de hotarare salarii club sportiv Hunedoara

proiect de hotarare salarii club sportiv Hunedoara ROMÂNIA PROIECT DE HOTĂRÂRE JUDEŢUL HUNEDOARA NR. 531/11.12.2017 MUNICIPIUL HUNEDOARA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. /2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul

Mai mult

R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului precum şi a bugetelor inst

R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului precum şi a bugetelor inst R O M Â N I A JUDEŢUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului precum şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Prahova

Mai mult

R O M Â N I A COMUNA STRUNGA JUDEŢUL IAŞI D I S P O Z I Ţ I A Nr..1. privind stabilirea salariilor personalului din aparatul de specialitate al primar

R O M Â N I A COMUNA STRUNGA JUDEŢUL IAŞI D I S P O Z I Ţ I A Nr..1. privind stabilirea salariilor personalului din aparatul de specialitate al primar COMUNA STRUNGA D I S P O Z I Ţ I A Nr..1. privind stabilirea salariilor personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei Strunga, judeţul Iaşi, începand cu data de 01.01.2019 Primarul comunei

Mai mult

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL Nr din EXPUNERE DE MOTIVE La proiectul de hotărâre privind

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL Nr din EXPUNERE DE MOTIVE La proiectul de hotărâre privind ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL Nr. 2237 din 08.02.2016 EXPUNERE DE MOTIVE La proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului

Mai mult

L 544/2001

L 544/2001 PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR LEGE privind liberul acces la informaţiile de interes public SENATUL Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - Accesul

Mai mult

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE STR GHEORGHE ŞINCAI 37, BAIA MARE, ROMÂNIA, tel , fax: , w

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE STR GHEORGHE ŞINCAI 37, BAIA MARE, ROMÂNIA, tel , fax: , w R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE STR GHEORGHE ŞINCAI 37, 430311 BAIA MARE, ROMÂNIA, tel. +40-262-213824, fax: +40-262-212332, www.baiamare.ro, e-mail: primar@baiamare.ro H O T Ă

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT, AVIZAT: SECRETAR AL JUDEŢULUI, CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetu

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT, AVIZAT: SECRETAR AL JUDEŢULUI, CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetu ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT, AVIZAT: SECRETAR AL JUDEŢULUI, CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2018

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiov

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiov MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2017 Consiliul Local al Municipiului Craiova,

Mai mult

1 PROIECTUL STATUTULUI CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SATU MARE CAP. I Dispoziţii generale ART. 1 (1) Asigurările sociale de sănătate reprezintă princ

1 PROIECTUL STATUTULUI CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SATU MARE CAP. I Dispoziţii generale ART. 1 (1) Asigurările sociale de sănătate reprezintă princ 1 PROIECTUL STATUTULUI CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SATU MARE CAP. I Dispoziţii generale ART. 1 (1) Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOINEŞTI Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod 605400 Tel: 0234363680; 0740162602; 0372764340; Fax: 0234365428, e-mail: office@moinesti.ro www.moinesti.ro ISO

Mai mult

Nr

Nr Str. Gheorghe Şincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro HOTĂRÂREA NR.384/2017 privind însuşirea propunerii de completare şi modificare a inventarului

Mai mult

MUNICIPIUL BUCUREŞTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRÂRE privind aprobarea parteneriatului între Direcția Generală de Asistență Socială și Protec

MUNICIPIUL BUCUREŞTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRÂRE privind aprobarea parteneriatului între Direcția Generală de Asistență Socială și Protec MUNICIPIUL BUCUREŞTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRÂRE privind aprobarea parteneriatului între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 şi Fundaţia Motivation pentru

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitație publică, prin negociere directă, a imobilului teren în suprafață de 3.783 m situat în intravilanul orașului Reca ș, înscris în C.F. nr. 401539 Reca ș (C.F.

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului local al orasului Tirgu Neamt si a Listei de invest

ROMÂNIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului local al orasului Tirgu Neamt si a Listei de invest ROMÂNIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ HOTĂRÂRE Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; Având în vedere prevederile art.1, alin.2,art.5, alin.(1-4), art.14, alin(1-9),

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul Parlamentu

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul Parlamentu PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I. Legea nr.

Mai mult

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 - Hotărârea de Guvern nr. 43/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor Europene În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001

Mai mult

Domnule general de divizie doctor,

Domnule general de divizie doctor, ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE UNITATEA MILITARĂ 01837 MIHAIL KOGĂLNICEANU ANUNŢ privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de personal civil contractual de consilier juridic debutant

Mai mult

Microsoft Word - legislatie IM.docx

Microsoft Word - legislatie IM.docx A. Legislaţie privind infiintarea, organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Muncii - Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea si organizarea Inspecţiei Muncii, republicata - Monitorul Oficial nr. 290/03.05.2012

Mai mult

R O M A N I A

R O M A N I A R O M Â N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E A Nr.63/2007 privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între Consiliul Judeţean Iaşi şi Consiliul Judeţean Vaslui pentru realizarea

Mai mult

Anexa nr.3 Scutiri si reduceri la impozitele si taxele locale 1. Se aproba scutirea de la plata impozitului pe cladiri, in conformitate cu prevederile

Anexa nr.3 Scutiri si reduceri la impozitele si taxele locale 1. Se aproba scutirea de la plata impozitului pe cladiri, in conformitate cu prevederile Anexa nr.3 Scutiri si reduceri la impozitele si taxele locale 1. Se aproba scutirea de la plata impozitului pe cladiri, in conformitate cu prevederile art.456 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între orașul Tg. Cărbuneșt

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între orașul Tg. Cărbuneșt privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între orașul Tg. Cărbunești și Grupul de Inițiativă locală DEL în cadrul programului - Împreună pentru Comunitate pentru grupurile de iniţiativă

Mai mult

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici estimaţi, a devizului general şi a cheltuielilor de

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici estimaţi, a devizului general şi a cheltuielilor de CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici estimaţi, a devizului general şi a cheltuielilor de cofînanţare ai obiectivului Construire iluminat public

Mai mult

Extras din OUG nr. 43/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor masuri in domeniul investitiilor Fondul

Extras din OUG nr. 43/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor masuri in domeniul investitiilor Fondul Extras din OUG nr. 43/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor masuri in domeniul investitiilor Fondul de Dezvoltare şi Investiţii 1. La alineatul (2) al

Mai mult

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL Nr din EXPUNERE DE MOTIVE La proiectul de hotărâre privind

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL Nr din EXPUNERE DE MOTIVE La proiectul de hotărâre privind ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL Nr. 2242 din 08.02.2016 EXPUNERE DE MOTIVE La proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului

Mai mult