ROMÂNIA

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "ROMÂNIA"

Transcriere

1 ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 1 PROCES VERBAL încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din data de 28 noiembrie 2013, ora 12,00 Tamás Sándor Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna Convocarea Consiliului Judeţean Covasna în şedinţă extraordinară pentru astăzi, 28 noiembrie 2013, ora 12,00 s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 94 alin. (2) şi (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 243 /26 noiembrie 2013, consilierii judeţeni fiind invitaţi prin adresa nr. 191/S/26 noiembrie Proiectul ordinii de zi al şedinţei a fost adus la cunoştinţa publică în cotidienele locale Observatorul de Covasna şi Székely Hírmondó. Constat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru convocarea consiliului, şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi, dl. director? Sztakics István Attila: Dl. Preşedinte, sunt prezenţi 26 de consilieri judeţeni din cei 30 în funcţie. Lipsesc domnii Bodó Lajos, Calinic Sabin, Goga Octavian şi Radu Iosif. Tamás Sándor: Mulţumesc. Declar deschise lucrările şedinţei Consiliului Judeţean Covasna. La lucrările şedinţei noastre, din partea Instituţiei Prefectului judeţului Covasna, nu participă nimeni. La lucrările şedinţei de astăzi participă de drept în locul secretarului judeţului dl. director executiv Sztakics István Attila, ca persoană desemnată care exercită atribuţiile ce-i revin secretarului judeţului, în caz de absenţă al acestuia, conform Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 181/2008, iar în calitate de invitaţi participă: - Dl. Vargha Mihály director, Muzeul Naţional Secuiesc; - Dl. András-Nagy Róbert director, Spitalul Judeţean de Urgenţă,,Fogolyán Kristóf ; - directorii executivi/ directorii executivi adjuncţi al direcţiilor şi şefii serviciilor/compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna; - reprezentanţii mass-mediei; Stimaţi consilieri, Cunoaşteţi proiectul ordinii de zi, iar materialele şedinţei de azi în format electronic au putut fi studiate pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Covasna. Înainte de a prezenta proiectul ordinii de zi vă rog să fiţi de acord cu completarea acestuia cu încă un proiect de hotărâre şi anume:

2 2 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 190/2012 privind stabilirea traseelor şi a programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean a cărui valabilitate începe cu data de ; Vă consult dacă D-voastră aveţi propuneri, observaţii de făcut la proiectul ordinii de zi. Nefiind, supun la vot propunerea de completare a proiectului ordinii de zi. Cine este contra? - Cu unanimitate de voturi s-a aprobat completarea proiectului ordinii de zi. Astfel în proiectul ordinii de zi avem înscrise următoarele probleme: 1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2013; 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii între Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi Judeţul Covasna a unui Pre-Acord de finanţare pentru reabilitarea drumurilor judeţene; 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Muzeului Naţional Secuiesc- Székely Nemzeti Múzeum; 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 190/2012 privind stabilirea traseelor şi a programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean a cărui valabilitate începe cu data de ; 5. Raportul de activitate pe trei ani al Comitetului director din cadrul Spitalului Judeţean de Urgență dr. Fogolyán Kristóf Sfântu Gheorghe; 6. Diverse Vă consult dacă aveţi observaţii la proiectul ordinii de zi? Supun aprobării proiectul ordinii de zi al şedinţei de astăzi. Cine este contra? - Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi a şedinţei de astăzi. Înainte de a intra în dezbaterea ordinii de zi, doresc să fac câteva precizări, şi anume: 1.) potrivit art. 46 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 77 din Legea privind Statutul aleşilor locali nr. 393/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor consilierii care au un interes personal în problema supusă dezbaterii. Dacă sunt asemenea situaţii consilierii sunt obligaţi să anunţe înainte de începerea dezbaterilor interesul personal pe care-l au în problema respectivă. 2.) pentru adoptarea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, este necesar votul majorităţii consilierilor în funcţie (16) cu excepţia proiectelor de hotărâri

3 3 de la punctele 3 şi 4 pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Se intră în dezbaterea ordinii de zi. La primul punct al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2013; Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a alocat județului Covasna suma de 475 mii lei şi trebuie să cuprindem această sumă în bugetul Judeţului. Rog pe domnul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Expunerea de motive a preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul Direcţiei Economice. Ferencz Lajos: a prezentat materialul. Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? Supun la vot Proiectul de hotărâre. Este cineva contra? - În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi pentru, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. La punctul doi al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii între Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi Judeţul Covasna a unui Pre-Acord de finanţare pentru reabilitarea drumurilor judeţene; Permiteţi-mi să vă prezint un slide show referitor la drumurile judeţene şi comunale din judeţul Covasna. Prezintă un slide show. Pentru negocierea condiţiilor de acordare a creditului propun numirea unei comisii care să fie compus din domnul vicepreședintele Henning László János, domnul administrator public, președintele Comisiei Economice, președintele Comisiei Juridice, directorul Direcției economice, directorul adjunct al Direcției economice, și din șeful serviciului Buget, finanțe și contabilitate. Rog pe domnul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Expunerea de motive a preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul Direcţiei Economice. Ferencz Lajos: a prezentat materialul.

4 4 Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? Supun la vot Proiectul de hotărâre. Este cineva contra? - În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi pentru, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. La punctul trei al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Muzeului Naţional Secuiesc-Székely Nemzeti Múzeum; Rog pe domnul director executiv Ferencz Lajos să prezinte Expunerea de motive a preşedintelui, Proiectul de hotărâre şi Raportul Direcţiei Economice. Ferencz Lajos: a prezentat materialul. Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? Supun la vot Proiectul de hotărâre. Este cineva contra? - În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi pentru, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. La punctul patru al ordinii de zi avem cuprins Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 190/2012 privind stabilirea traseelor şi a programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean a cărui valabilitate începe cu data de ; Rog pe domnul vicepreşedintelui Henning László János să prezinte Expunerea de motive, Proiectul de hotărâre şi Raportul de specialitate. Henning László János: a prezentat materialul. Tamás Sándor: Vă consult, dacă în legătură cu materialele prezentate aveţi completări, probleme de ridicat? Supun la vot Proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 27 de voturi

5 Este cineva contra? - 5 În urma supunerii la vot, cu 27 de voturi pentru, se aprobă hotărârea conform proiectului de hotărâre. La punctul cinci al ordinii de zi avem cuprins Raportul de activitate pe trei ani al Comitetului director din cadrul Spitalului Judeţean de Urgență dr. Fogolyán Kristóf Sfântu Gheorghe. Rog pe domnul director András-Nagy Róbert să prezinte materialul. András-Nagy Róbert: prezintă un slide show. Aş dori să mulţumesc conducerii Consiliului Judeţean, Consiliului Local şi domnului senator Klárik László Attila, care este prezent la şedinţă, pentru sprijinul acordat. Totodată permiteţi-mi să vă cer scuze dacă v-am deranjat cu modificările lunare ale organigramei şi statului de funcţii al Spitalului Judeţean. Din păcate, legislaţia actuală nu permite altceva decât să astupăm anumite găuri. În final, am o noutate şi anume: de la 1 noiembrie 2013 este asigurat linia de gardă la neonatologie. Cum am amintit şi în Raportul de activitate, în anul 2011 am fost nevoiţi să desfiinţăm această linie de gardă care acum a fost repornită. Vă mulţumesc pentru atenţie. Tamás Sándor: Şi noi mulţumim domnului director. De la o distanţă mai mare decât de domnul director, eu văd că spitalul este în evoluţie. Am parcurs până aici un drum lung şi se poate observa această evoluţie serioasă. Datoriile cu care am primit spitalul, în urma descentralizării, au fost restituite şi am avut posibilitate şi pentru investiţii. Eu aşa văd lucrurile şi aşa am văzut că s-a schimbat în bine şi atmosfera Spitalului în ultimii 2-3 ani. Eu vă felicit şi vă urez spor la treabă şi pentru noul mandat. Sper că vom lucra împreună. Muncă o să aveţi destulă pentru că trebuie terminată consolidarea Spitalului. Probabil dumneavoastră nici nu vă amintiţi de perioada când am primit fonduri şi de la Ministerul Sănătăţii, când domnul Cseke Attila şi Ritli László au fost miniştri, în perioada De atunci s-a oprit acest proces de a primi fonduri de la Ministerul Sănătăţii. Munca nu s-a oprit pentru că după cum aţi văzut din banii consiliului judeţean şi din banii spitalului am continuat lucrările. Dacă sunt întrebări, propuneri în legătură cu materialul prezentat. Tompa György: Stimate domnule preşedinte, domnule director şi stimaţi colegi. Mulţumiri domnului director pentru că într-adevăr nu numai dotările cu aparatură medicală a Spitalului s-au îmbunătăţit dar s-a îmbunătăţit aproape totul din Spital. Ne luptăm, de ani de zile, cu o problemă care nu s-a rezolvat nici până azi.

6 6 În anul 2008, conducerea de pe vremea aceea, nu a majorat salariile personalului la nivelul spitalelor de urgenţă. Noi am fost singurii din ţară unde nu s-au majorat salariile. Din acest motiv am ajuns în situaţia că o asistentă care a fost angajată în anul 2007 are un salariu de de lei, iar o asistentă care a fost angajată după anul 2008 are un salariu de de lei. În cazul medicilor specialişti: un medic care a fost angajat înainte de anul 2008, are un salariu de 1800 de lei, iar unui medic care a fost angajat după anul 2008 are un salariu de 2300 de lei. De exemplu, salariul meu net este 2600 de lei şi de 13 ani sunt şeful secţiei de neurologie, iar şeful unei secţii care a fost angajat după anul 2008 cu o vechime în muncă de cca. 4-5 ani are salariul de 2900 de lei. La nivelul judeţului am încercat să rezolvăm această problemă dar fără succes, nu ştiu dacă cumva domnul senator are posibilitate să facă demersuri la nivelul Ministerelor, pentru rezolvarea acestei situaţii neplăcute. Nu ştim din ce cauză nu se poate rezolva, din cauza lipsei de fonduri sau din cauza problemelor juridice. Dacă este problemă juridică atunci rezolvarea trebuie să căutăm la un nivel mai înalt sau prin avocaţii pe care din când în când îi angajăm pentru rezolvarea unor litigii de muncă. Trebuie să ştiţi că nu vorbesc în numele meu ci sunt împuternicit de medicii din Spital cu expunerea acestei probleme. Vă rugăm să ne ajutaţi cumva în rezolvarea acestei probleme.. Tamás Sándor: Cred că domnul director ştie răspunsul. András-Nagy Róbert: Am vorbit şi personal cu domnul doctor despre această problemă mai veche. În anul 2010 prima problemă cu care m-am întâlnit a fost problema salariilor. În timp de trei ani, de trei ori s-a schimbat legislaţia cu privire la salariile personalului. În anul 2008 a fost în vigoare o lege care a fost abrogată în anul În anul 2011 a apărut o completare care nu mai este în vigoare astăzi. Salariile medicilor şi întregului personal medical sunt stabilite de lege şi sunt bine definite. Nu putem să ne reîntoarcem la legislaţia din anul 2008 şi din această cauză este vorba de o problemă juridică. Tompa György: Cum se poate că în fiecare spital de urgenţă din ţară este altfel de cât la noi? Asta este discriminare. András-Nagy Róbert: De mai multe ori ne-am adresat Ministerului Sănătăţii pe această temă şi Sindicatul Sanitas s-a adresat de trei ori Ministerului dar tot nu am primit nicio rezolvare. Trebuie să vă spun că nu suntem singurul spital care este în această situaţie. Tompa György: Atunci suntem între puţinele spitale. Tatár Márta Éva: După ultimele veşti pe care le am primit, va intra în vigoare un nou contract de muncă, aşa a promis Ministerul Sănătăţii.

7 7 Astăzi a fost suspendată greva şi am primit promisiunea ca vor fi încheiate noi contracte de muncă, la nivel de ţară, cu angajaţii din sistemul sanitar. După părerea mea trebuie profitat de încheierea noilor contracte pentru a remedia problema respectivă. Este clar că în acelaşi spital, este inacceptabil ca o persoană cu atribuţii identice şi pe funcţii identice cu o persoană angajată mai târziu să primească un salariu mai mare de cât cel care lucrează acolo de ani de zile. Al doilea lucru pe care aş dori să vă spun este că din afară aşa se simte că spitalul este pe drumul cel bun, dar de fapt este la începutului unui drum foarte lung pentru a deveni un adevărat Spital de urgenţă. În situaţia actuală în care zilnic se schimbă legislaţia şi Ministerul azi zice ceva iar mâine zice cu totul altceva, ar trebui să vedem cum am putea modifica sistemul sanitar din judeţ în aşa fel încât să nu fie aşa de aglomerată secţia de urgenţă a spitalului. De multă ori această aglomeraţie care este la urgenţă creează nemulţumiri în cazul bolnavilor, când se întâlnesc cazuri de urgenţă bine motivate şi mai puţin motivate. Şi această problemă ar trebui să fie rezolvată cumva, cum ar trebui să fie rezolvată şi problema policlinicii unde la fel este foarte aglomerat şi bolnavii aşteaptă în condiţii inumane. Eu cred că suntem pe drumul cel bun dar trebuie să vedem unde este necesar mai multă atenţie. Vă mulţumesc. Tamás Sándor: Ca în basme: am primit dar tot n-am primit Direcţia de Sănătate Publică. Legislaţia există numai că cei din opoziţie au atacat actul normativ la Curtea Constituţională. Deci, sperăm că în câteva luni Direcţia de Sănătate Publică va ajunge în subordinea Consiliului Judeţean şi atunci o să vedem cum o să reorganizăm sistemul sanitar din judeţul Covasna. Alte întrebări, observaţii dacă sunt? Consiliul ia act de materialul prezentat. La punctul şase al ordinii de zi avem cuprins Diverse. Dacă se înscrie cineva? Poftiţi domnul Kulcsár. Kulcsár-Terza József-György: Stimate domnule preşedinte, stimaţi colegi. Ieri Consiliul Judeţean Harghita a decis în privinţa organizării referendumului, cu privire la regionalizare. Am văzut că decizia noastră a fost atacată de prietenul nostru, Prefectul Judeţului. Întrebarea mea este cum stăm cu procesul? Care este primul termen de judecată? A doua întrebare: în mandatul anterior am adoptat o hotărâre cu privire regiunea Ţinutul Secuiesc, care la fel a fost atacat de prefect şi aş dori să aflu ce s-a întâmplat cu procesul respectiv. Există o hotărâre definitivă sau nu?

8 8 În viitor o să avem nevoie de acţiuni comune pentru că nu putem permite ceea ce fac cu noi cei de la putere. Din întâmplare, nişte oameni ne-am întâlnit la Sântionlunca şi ne-am plimbat puţin pe trecerea de pieton. Poliţia ne-a aşteptat de dimineaţă. În acest Stat poliţia şi serviciile secrete cunosc şi ce gândim. Este un lucru foarte interesant. Din această motiv ar trebui să vedem care sunt următorii paşi cu privire la organizarea referendumului şi dacă n-o să avem altă posibilitate atunci la începutul anului fiecare Consiliu Judeţean să adopte încă o hotărâre pentru organizarea referendumului. Aşa consider că voinţa poporului trebuie avută în vedere. Vă mulţumesc. Tamás Sándor: Domnul director Sztakics István Attila va răspunde la întrebările formulate de dumneavoastră. Sztakics István Attila: La prima întrebare: încă nu a fost stabilit primul termen de judecată, deoarece acest proces va fi judecat pe baza Noului Cod de Procedură Civilă, care însemnă că în prima etapă, prin corespondenţă, fiecare parte transmite tribunalului punctul său de vedere, după care se va stabili primul termen de judecată. Momentan suntem în faza în care am primit Cererea de chemare în judecată formulată de Instituţia Prefectului cu care a fost atacată hotărârea, la care o să transmitem răspunsul până la data de 15 decembrie După aceşti paşi o să aflăm termenul de judecată. În legătură cu a doua întrebare: procesul s-a terminat. Tamás Sándor: Dacă doriţi să aflaţi ce a scris domnul prefect în cererea de chemare în judecată, puteţi solicita o copie de la domnul director Sztakics. Bedő Zoltán: Aş dori să mulţumesc domnului Moroianu Ioan că a participat la conferinţa organizată de noi pe tema autonomiei. Consider că a fost un prim pas spre un dialog român-maghiar. Tamás Sándor: A fost un gest elegant din partea fiecăruia. Alte probleme de discutat dacă aveţi? Kulcsár-Terza József-György: Regret că domul coleg Calinic Sabin, preşedintele ATOP-ului, nu poate fi prezent la şedinţă pentru că, aş fi vrut, să primesc explicaţii în legătură cu cele întâmplate la Belin. Este interesantă situaţia că în ziua aceea chiar în Belin a avut loc şedinţa ATOPlui şi diseară s-a întâmplat incidentul. Aş dori să primesc nişte explicaţii pentru că aşa consider că este vorba despre o infracţiune gravă şi nu numai pentru asta, dar condamn şi atitudinea poliţiei faţă de acest caz. Când am fost membru în ATOP am solicitat de mai multe ori ca în aceste comune să fie repartizaţi poliţişti care cunosc limba maghiară, pentru că locuitorii în multe cazuri nu pot comunica cu poliţistul deoarece acesta nu cunoaşte limba maghiară. Cunoaştem cazul şi cazul de la Băţanii Mari unde, poliţia în prima fază avea o atitudine anume, dar pe urmă cazul s-a terminat exact invers. Ştim că nişte tineri au organizat un miting spontan de unde au fost luaţi de poliţie şi era să ajungă cazul la procuratură. În legătură cu acest caz nu am primit nicio

9 9 explicaţie de şeful poliţiei iar eu am fost dat afară din această sală când am vrut să întreb anumite lucruri. Deci sunt probleme cu poliţia. Eu aş dori să se realizeze o bună comunicare între Consiliul Judeţean şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie. Eu nu sunt nici de partea primarului şi nici de partea poliţistului dar ar fi bine să primim o explicaţie din partea ATOP-ului. Tamás Sándor: ATOP-ul este înfiinţat tocmai pentru îmbunătăţirea comunicaţiei între Inspectoratul de Poliţie şi Consiliul Judeţean. Nici eu n-am ştiut că domnul consilier Calinic Sabin va lipsi de la şedinţă, dar pentru şedinţa următoare rugăm membrii ATOP-ului să ne prezinte un raport şi o să invităm la şedinţă toţi membrii comisiei. Va fi bine aşa? Kulcsár-Terza József-György: Da. Tamás Sándor: Alte probleme de discutat dacă sunt? Stimaţi consilieri. Am dezbătut şi am hotărât în problemele înscrise pe ordinea de zi. Vă mulţumesc pentru participare. Preşedinte, TAMÁS Sándor Secretar al judeţului Covasna, VARGA Zoltán

ROMANIA

ROMANIA ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL încheiat astăzi, 07 decembrie 2016, orele 14,00, cu ocazia şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău Astăzi, data de mai sus,

Mai mult

=

= Nr. 16.203/28.06.2019 Dosar VI D/1 PROCES VERBAL al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 30 mai 2019, ora 13.00 Lucrările şedinţei s-au desfăşurat în sala mare de şedinţe şi au fost

Mai mult

Microsoft Word - Proces verbal sedinta 12 ianuarie 2007.doc

Microsoft Word - Proces verbal sedinta 12 ianuarie 2007.doc R O M Â N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢEAN PROCES-VERBAL încheiat astăzi, 12 ianuarie 2007, în şedinţa extraordinară a Consiliului judeţean Vaslui, care are loc la ora 16,00 ORA 16,00, preşedinte

Mai mult

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ PROCES-VERBAL Încheiat astăzi, 31.08.2010, la lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean, la care participă: CONSILIERII JUDEŢENI: CĂLINOIU ION 1. ANGHELOIU RADU ADRIAN

Mai mult

JUDEŢUL COVASNA

JUDEŢUL COVASNA ROMÂNIA JUDEŢUL COVASNA COMUNA VALEA CRIŞULUI CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL NR 2/2018 Încheiat astăzi, 25 ianuarie 2018, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Valea Crişului,

Mai mult

ROMANIA

ROMANIA ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL încheiat astăzi, 12 aprilie 2017, orele 11,00, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău Astăzi, data

Mai mult

Componen

Componen Anexa nr.1 la Hotărârea nr. 17 / 11.10.2007 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL COMITETULUI REGIONAL DE EVALUARE STRATEGICĂ ŞI CORELARE CENTRU CAPITOLUL I Definiţii aplicabile Comitetului Regional

Mai mult

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SENATULUI UNIVERSITĂŢII DIN PETROŞANI 1. Constituirea Senatului universitar Art. 1. (1) Senatul universitar reprezintă comunitatea universitară, garantează libertatea

Mai mult

PROIECT

PROIECT PROIECT HOTĂRÂREA NR. din 2019 privind repartizarea pe anul 2019 a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din județul Mureş, a sumelor defalcate din taxa

Mai mult

proiect de hotarare salarii club sportiv Hunedoara

proiect de hotarare salarii club sportiv Hunedoara ROMÂNIA PROIECT DE HOTĂRÂRE JUDEŢUL HUNEDOARA NR. 531/11.12.2017 MUNICIPIUL HUNEDOARA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. /2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul

Mai mult

al şedinţei ordinare din Dl Secretar face prezenţa: Din cei 27 consilieri în funcţie, 27 consilieri, prezenţi. La primul punct al ordinei d

al şedinţei ordinare din Dl Secretar face prezenţa: Din cei 27 consilieri în funcţie, 27 consilieri, prezenţi. La primul punct al ordinei d al şedinţei ordinare din 29.08.2012 Dl Secretar face prezenţa: Din cei 27 consilieri în funcţie, 27 consilieri, prezenţi. La primul punct al ordinei de zi al şedinţei de astăzi avem aprobarea, validarea

Mai mult

Guvernul României Hotărâre nr. 68 din 01/02/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 97 din 07/02/2012 Intrare in vigoare: 07/02/2012 pentru m

Guvernul României Hotărâre nr. 68 din 01/02/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 97 din 07/02/2012 Intrare in vigoare: 07/02/2012 pentru m Guvernul României Hotărâre nr. 68 din 01/02/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 97 din 07/02/2012 Intrare in vigoare: 07/02/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.

Mai mult

Proces verbal

Proces verbal Romania Judetul Satu Mare Consiliul local al Comunei Bixad/CUI:3963986 Strada Principala nr. 252; Cod Postal : 447055 Telefon:0261/843752;0261/843715; fax:0261/843800 E-mail:primaria_bixad@yahoo.com Proces

Mai mult

Microsoft Word _ANEXA_II_CRESC - final.doc

Microsoft Word _ANEXA_II_CRESC - final.doc Anexa nr.2 REGULAMENT - CADRU DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL COMITETULUI REGIONAL DE EVALUARE STRATEGICĂ ŞI CORELARE CAPITOLUL I Definiţii aplicabile Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare

Mai mult

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ PROCES-VERBAL Încheiat astăzi, , la lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean, la care participă: CONSILIER

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ PROCES-VERBAL Încheiat astăzi, , la lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean, la care participă: CONSILIER CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ PROCES-VERBAL Încheiat astăzi, 22.01.2010, la lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean, la care participă: CONSILIERII JUDEŢENI: CĂLINOIU ION 1. ANGHELOIU RADU ADRIAN

Mai mult

NOTA DE FUNDAMENTARE

NOTA DE FUNDAMENTARE Hotărâre 27 2017-01- 12 Guvernul României privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei Monitorul Oficial al României nr 54 din 2017-01-18 NOTĂ DE FUNDAMENTARE la Hotărârea Guvernului nr.

Mai mult

Anexa 1 a Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat prin OMECTS nr

Anexa 1 a Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat prin OMECTS nr INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA STR. CALEA DOMNEASCĂ, NR. 127, TÂRGOVIŞTE Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; E-mail: isj_db@yahoo.com ; WEB: www.isj-db.ro Elaborat și aprobat în consiliul

Mai mult

Microsoft Word - atributii comitet privatizare.doc

Microsoft Word - atributii comitet privatizare.doc GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru stabilirea atribuţiilor, componenţei şi numărului membrilor Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare din cadrul Agenţiei Domeniilor Statului În temeiul art.

Mai mult

STATUTUL L.S.H. Cap. 1. Dispoziţii generale Art. 1. Liga Studenţilor din Facultatea de Inginerie Hunedoara - prescurtat LSH, este persoană juridică de

STATUTUL L.S.H. Cap. 1. Dispoziţii generale Art. 1. Liga Studenţilor din Facultatea de Inginerie Hunedoara - prescurtat LSH, este persoană juridică de STATUTUL L.S.H. Cap. 1. Dispoziţii generale Art. 1. Liga Studenţilor din Facultatea de Inginerie Hunedoara - prescurtat LSH, este persoană juridică de drept privat, fără scop guvernamental, patrimonial,

Mai mult

1 P R O C E S V E R B A L încheiat în şedinţa ordinară a din data de 26 iulie 2007, convocată în temeiul art. 94 (1) din Legea administraţiei publice

1 P R O C E S V E R B A L încheiat în şedinţa ordinară a din data de 26 iulie 2007, convocată în temeiul art. 94 (1) din Legea administraţiei publice 1 P R O C E S V E R B A L încheiat în şedinţa ordinară a din data de 26 iulie 2007, convocată în temeiul art. 94 (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată Sunt prezenţi 30 de

Mai mult

01 SEI PV Branistea

01 SEI PV Branistea ROMÂNIA JUDEŢUL DÂMBOVIȚA COMUNA BRANIȘTEA CONSILIUL LOCAL Web: www.primaria-branistea.ro Nr. 5865/22.08.2019 Proces-verbal privind ședința extraordinară a Consiliului local Braniștea, județul Dâmbovița

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA Avizat Comisia Juridică MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII SI INOVAŢIEI UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA REGULAMENT de organizare si funcţionare a Clubului Sportiv Universitatea Alba Iulia I. DISPOZIŢII

Mai mult

Microsoft Word - Proces-Verbal

Microsoft Word - Proces-Verbal PROCES-VERBAL al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Bihor din data de 31 mai 2013 Şedinţa se deschide cu intonarea Imnului de Stat al României. Dl Preşedinte: Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezență.

Mai mult

ROMÂNIA JUDEȚUL IAȘI PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 Tel/fax: ,

ROMÂNIA JUDEȚUL IAȘI PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 Tel/fax: , ROMÂNIA JUDEȚUL IAȘI PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com Nr. 3696 din 02.07.2018 A N U N Ţ În conformitate cu

Mai mult

Microsoft Word - pv 27 decembrie 2010.doc

Microsoft Word - pv 27 decembrie 2010.doc Proces - Verbal încheiat astăzi, 27 decembrie 2010 în şedinţa de îndată a Consiliului local al municipiului Deva Consiliul local a fost convocat în şedinţă de îndată cu respectarea prevederilor art.39

Mai mult

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/ Data raportului: S.I.F. Transilvania S.A. Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/ Data raportului: S.I.F. Transilvania S.A. Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 26.03.2015 S.I.F. Transilvania S.A. Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Braşov 500057 Telefon: 0268/41.55.29, 41.61.71;

Mai mult

R O M Â N I A JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ORLAT Comuna Orlat, str. Avram Iancu, nr. 202, tel/fax 0269/571104, 0269/ P R O C E S - V

R O M Â N I A JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ORLAT Comuna Orlat, str. Avram Iancu, nr. 202, tel/fax 0269/571104, 0269/ P R O C E S - V R O M Â N I A JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ORLAT Comuna Orlat, str. Avram Iancu, nr. 2, tel/fax 0269/5714, 0269/571455 P R O C E S - V E R B A L încheiat azi 28 septembrie 17 în şedinţa ordinara

Mai mult

Microsoft Word - Proces verbal din data de doc

Microsoft Word - Proces verbal din data de doc CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PROCES VERBAL AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 27.09.2010 D-na Secretar: Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de consilieri,

Mai mult

Microsoft Word - p v 28 IULIE 2016 DE INDATA.doc

Microsoft Word - p v 28 IULIE 2016 DE INDATA.doc R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAŞOV PROCES-VERBAL încheiat în şedinţa de îndată a Consiliului Local Braşov din data de 28 iulie 2016 Domnul Viceprimar Mihai Costel convoacă o şedinţă de

Mai mult

Microsoft Word - REGULAMENT SENAT_2011.doc

Microsoft Word - REGULAMENT SENAT_2011.doc UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI R E G U L A M E N T de organizare şi funcţionare a SENATULUI UNIVERSITAR Organizarea Senatului universitar Art. 1. Senatul universitar

Mai mult

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA JUDEŢUL IALOMIŢA PROCES VERBAL Încheiat astăzi în şedinta de îndată a Consiliului local Cocora, convocat

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA JUDEŢUL IALOMIŢA PROCES VERBAL Încheiat astăzi în şedinta de îndată a Consiliului local Cocora, convocat CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA PROCES VERBAL Încheiat astăzi 29.11.2017 în şedinta de îndată a Consiliului local Cocora, convocat prin dispoziţia primarului nr.409 din 28.11.2017, la care participă

Mai mult

Microsoft Word - AvocatulPoporului.2006.BB.doc

Microsoft Word - AvocatulPoporului.2006.BB.doc Către Avocatul Poporului Prof. univ. dr. Ioan Muraru Stimate Domnule Avocat al Poporului! Subsemnaţii, lect. dr. Hantz Péter şi lect. dr. Kovács Lehel de la Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj- Napoca, ne

Mai mult

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 ATRIBUTIILE CONSILIULUI LOCAL sunt stabilite prin legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 - actualizata. Atribuţiile consiliului local Art. 36. - (1) Consiliul local are iniţiativa si hotaraste,

Mai mult

ROMÂNIA JUDEȚUL MARAMUREȘ CONSILIUL JUDEȚEAN Proces Verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului judeţean Maramureș din data de 3 februar

ROMÂNIA JUDEȚUL MARAMUREȘ CONSILIUL JUDEȚEAN Proces Verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului judeţean Maramureș din data de 3 februar ROMÂNIA JUDEȚUL MARAMUREȘ CONSILIUL JUDEȚEAN Proces Verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului judeţean Maramureș din data de 3 februarie 2016 Şedinţa ordinară este convocată de Preşedintele

Mai mult

Regulament din forma sintetica pentru data

Regulament din forma sintetica pentru data REGULAMENT din 24 februarie 1994 al Camerei Deputaţilor *) - Republicare CAPIT OLUL I: Organizarea Camerei Deputaţilor SECŢ IUNEA 1: Constituirea Camerei Deputaţilor Art. 1 Camera Deputaţilor nou-aleasă

Mai mult

HOTĂRÂREA NR

HOTĂRÂREA NR PROIECT HOTĂRÂREA NR. din 30 mai 2019 privind aprobarea reorganizării unor centre din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş şi actualizarea Organigramei, Statului

Mai mult

1 PROIECTUL STATUTULUI CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SATU MARE CAP. I Dispoziţii generale ART. 1 (1) Asigurările sociale de sănătate reprezintă princ

1 PROIECTUL STATUTULUI CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SATU MARE CAP. I Dispoziţii generale ART. 1 (1) Asigurările sociale de sănătate reprezintă princ 1 PROIECTUL STATUTULUI CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SATU MARE CAP. I Dispoziţii generale ART. 1 (1) Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei

Mai mult

ORDIN Nr. 1453/M.34/18769/10161 din 2 mai 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de con

ORDIN Nr. 1453/M.34/18769/10161 din 2 mai 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de con ORDIN Nr. 1453/M.34/18769/10161 din 2 mai 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice,

Mai mult

Microsoft Word - Proces Verbal sedinta CNI docx

Microsoft Word - Proces Verbal sedinta CNI docx PROCES VERBAL AL ŞEDINŢEI CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE, DESFĂŞURATĂ LA SEDIUL AGENŢIEI NAŢIONALE DE INTEGRITATE, LUNI, 15 APRILIE 2013 La şedinţa din data de 15 APRILIE 2013, au participat următorii

Mai mult

PROCES VERBAL AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN 20

PROCES VERBAL AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN 20 1 al şedinţei extraordinare din data de 20.07.2010 Dl. Sever Stana: face prezenţa: 16 consilieri prezenţi şi 11 absenţi (dl Avramescu Manuel, dl Cursaru Paul Gabriel, dl Darabont Dan Alexandru, dl Dina

Mai mult

ECHIPE NATIONALE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR LA NIVEL DE JUNIORI

ECHIPE  NATIONALE  PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR LA NIVEL DE JUNIORI CONVOCATOR Catre, Toti Membrii Afiliati ai Federatiei Romane de Tenis In urma sedintei de Comitet Director din data de 13 februarie 2017, Comitetul Director al Federatiei Romane de Tenis( denumita in continuare

Mai mult

DECIZIE nr. 286./ Ec. Mirela Grosu, Manager al Institutului Regional de Oncologie Iași, numit prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 406/11

DECIZIE nr. 286./ Ec. Mirela Grosu, Manager al Institutului Regional de Oncologie Iași, numit prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 406/11 DECIZIE nr. 286./ 19.05.2015 Ec. Mirela Grosu, Manager al Institutului Regional de Oncologie Iași, numit prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 406/11.04.2013; Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006

Mai mult

R O M Â N I A JUDEŢUL IALOMIŢA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA Nr din PROCES VERBAL Încheiat astăzi, , în cadrul ş

R O M Â N I A JUDEŢUL IALOMIŢA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA Nr din PROCES VERBAL Încheiat astăzi, , în cadrul ş R O M Â N I A Nr. 1843 din 22.06.2016 PROCES VERBAL Încheiat astăzi, 22.06.2016, în cadrul şedinţei de constituire a Consiliului Local al Comunei Gheorghe Doja Şedinţa de constituire are loc, potrivit

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL Încheiat azi 10 iulie 2009, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Alba Iulia. Şedinţa a fost convocată

Mai mult

Microsoft Word - PARTILE I-II__final

Microsoft Word - PARTILE I-II__final II. CAMERA NOTARILOR PUBLICI 1. CONDIŢII DE FUNCŢIONARE ŞI ORGANE DE CONDUCERE În circumscripţia fiecărei curţi de apel funcţionează câte o Cameră a Notarilor Publici, cu personalitate juridică. La nivelul

Mai mult

Indaco Lege5. Copyright (c) Indaco Systems Pagina 1 / 7 Guvernul României - Hotărâre nr. 112/2016 din 24 februarie 2016 Hotărârea nr. 112/2016 p

Indaco Lege5. Copyright (c) Indaco Systems Pagina 1 / 7 Guvernul României - Hotărâre nr. 112/2016 din 24 februarie 2016 Hotărârea nr. 112/2016 p Pagina 1 / 7 Guvernul României - Hotărâre nr. 112/2016 din 24 februarie 2016 Hotărârea nr. 112/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de

Mai mult

1 REGULAMENT INTERN DE FUNCTIONARE AL ASOCIATIEI DE MEDICINA de LABORATOR din ROMANIA CAPITOLUL I Art.1. Prezentul Regulament vine sa completeze Statu

1 REGULAMENT INTERN DE FUNCTIONARE AL ASOCIATIEI DE MEDICINA de LABORATOR din ROMANIA CAPITOLUL I Art.1. Prezentul Regulament vine sa completeze Statu 1 REGULAMENT INTERN DE FUNCTIONARE AL ASOCIATIEI DE MEDICINA de LABORATOR din ROMANIA CAPITOLUL I Art.1. Prezentul Regulament vine sa completeze Statutul si Actul constitutiv ale Asociatiei. CAPITOLUL

Mai mult

HOTĂRÂREA NR.16/ A ADUNĂRII GENERALE EXTRAODINARE A ACȚIONARILOR Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. Capital social subscris şi vărsat

HOTĂRÂREA NR.16/ A ADUNĂRII GENERALE EXTRAODINARE A ACȚIONARILOR Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. Capital social subscris şi vărsat HOTĂRÂREA NR.16/12.11.2018 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAODINARE A ACȚIONARILOR Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. Capital social subscris şi vărsat de 4,166,000 Lei În temeiul Art.113, Art.115 și al

Mai mult

HOTĂRÂRE Nr din 18 septembrie 2008 *** Republicată privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale

HOTĂRÂRE Nr din 18 septembrie 2008 *** Republicată privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale HOTĂRÂRE Nr. 1148 din 18 septembrie 2008 *** Republicată privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

Mai mult

LEGE nr. 144 din 21 mai 2007, republicată, actualizată privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate Republicată

LEGE nr. 144 din 21 mai 2007, republicată, actualizată privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate Republicată LEGE nr. 144 din 21 mai 2007, republicată, actualizată privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate Republicată în temeiul art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

Mai mult

Proces- verbal şedinţă CL din

Proces- verbal şedinţă CL  din ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ COMUNA ŞTIUCA CONSILIUL LOCAL PROCES - VERBAL încheiat astăzi, 14 ianuarie 2019, cu prilejul şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Ştiuca În baza dispoziţiei primarului

Mai mult

HOTĂRÂRE

HOTĂRÂRE HOTĂRÎRE nr. 437 din 20 iunie 1995 privind înfiinţarea Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 134 din 3 iulie 1995 Guvernul României

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice În tem

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice În tem GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată,

Mai mult

PROCES VERBAL

PROCES VERBAL PROCES VERBAL Incheiat astazi, 09.08.2012, la sedinta ordinara a Consiliului local Stefanestii de Jos Ilfov Dl. consilier Dinca Nicolae, decan de varsta, deschide sedinta si constata prezenta in sala a

Mai mult

Legea nr317

Legea nr317 Tabel centralizator Pl x 419/2017 Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii Nr. crt. Legea nr.317/2004 Inițiativa legislativă Pl x 419/2017 1. Lege pentru modificarea și completarea

Mai mult

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI FACULTĂŢII DE FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI CAPITOLUL I: ORGANIZAREA CONSILIULUI

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI FACULTĂŢII DE FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI CAPITOLUL I: ORGANIZAREA CONSILIULUI REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI FACULTĂŢII DE FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI CAPITOLUL I: ORGANIZAREA CONSILIULUI FACULTĂŢII Secţiunea 1: Constituirea consiliului facultăţii

Mai mult

AGENDA COMISIILOR

AGENDA COMISIILOR PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT Direcţia generală legislativă SITUAŢIA proiectelor de lege şi a propunerilor legislative aflate la comisiile permanente pentru dezbatere şi avizare, la data de 11.05.2017 11:24:56

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL Încheiat azi 14 iunie 2018, în cadrul şedinţei extraordinare cu convocare de

ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL Încheiat azi 14 iunie 2018, în cadrul şedinţei extraordinare cu convocare de ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL Încheiat azi 14 iunie 2018, în cadrul şedinţei extraordinare cu convocare de îndată a Consiliului Local al municipiului Alba-Iulia.

Mai mult

SC TRANSPORT LOCAL SA

SC TRANSPORT LOCAL SA Actualizat la data de 28.03.2019 S T A T U T U L SC TRANSPORT LOCAL SA TÂRGU-MUREŞ Capitolul I. DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA Art. 1. Denumirea societăţii este Societatea Comercială Transport

Mai mult

Regulamentul de procedură al Conferinței organelor parlamentare specializate în chestiunile Uniunii ale parlamentelor Uniunii Europene

Regulamentul de procedură al Conferinței organelor parlamentare specializate în chestiunile Uniunii ale parlamentelor Uniunii Europene 4.8.2011 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 229/1 II (Comunicări) COMUNICĂRI PVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUPENE PARLAMENTUL EUPEAN Regulamentul de procedură al Conferinței

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL Încheiat azi 21 septembrie 2018, în cadrul şedinţei extraordinară publică a C

ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL Încheiat azi 21 septembrie 2018, în cadrul şedinţei extraordinară publică a C ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL Încheiat azi 21 septembrie 2018, în cadrul şedinţei extraordinară publică a Consiliului Local al municipiului Alba-Iulia. Şedinţa

Mai mult

Microsoft Word _2016 Nota de fundamentare-OUG salarizare.doc

Microsoft Word _2016 Nota de fundamentare-OUG salarizare.doc NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul actului normativ Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ Descrierea situaţiei

Mai mult

Microsoft Word NF adendum contract activitate 2013.doc

Microsoft Word NF adendum contract activitate 2013.doc NOTĂ DE FUNDAMENTARE 1. Titlul proiectului de act normativ Hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional pe anul 2013 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. - S.A. pentru

Mai mult

Proces verbal

Proces verbal Romania Judetul Satu Mare Consiliul local al Comunei Bixad/CUI:3963986 Strada Principala nr. 252; Cod Postal : 447055 Telefon:0261/843752;0261/843715; fax:0261/843800 E-mail:primaria_bixad@yahoo.com Minuta

Mai mult

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE al Consiliului de Administraţie al Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca Dată emitere: septembrie

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE al Consiliului de Administraţie al Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca Dată emitere: septembrie REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE al Consiliului de Administraţie al Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca Dată emitere: septembrie 2012 Dată revizuire 1: martie 2016 Dată revizuire 2:

Mai mult

LEGE Nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter P

LEGE Nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter P LEGE Nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Text în vigoare începând cu data de 7 octombrie

Mai mult

Secţiunea 1

Secţiunea 1 NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de administrare al unui imobil aflat în proprietatea publică a statului Secţiunea a

Mai mult

Microsoft Word - Procesul_verbal_al_sedintei_din_data_de_ doc

Microsoft Word - Procesul_verbal_al_sedintei_din_data_de_ doc ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ COMUNA BEICA DE JOS CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL Încheiat astăzi 20 APRILIE 2011 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Beica de Jos, judeţul Mureş. Primarul comunei Beica

Mai mult

PROIECT EXPUNERE DE MOTIVE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Lege privind Statutul funcționarilor publici și evidența personalului bugeta

PROIECT EXPUNERE DE MOTIVE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Lege privind Statutul funcționarilor publici și evidența personalului bugeta EXPUNERE DE MOTIVE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Lege privind Statutul funcționarilor publici și evidența personalului bugetar din administrația publică Secţiunea a 2-a Motivul emiterii

Mai mult

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL Or.VICTORIA Strada Stadionului, nr.14, jud. Brasov Tel: 0268/ Fax: 0268/ PROCE

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL Or.VICTORIA Strada Stadionului, nr.14, jud. Brasov Tel: 0268/ Fax: 0268/ PROCE ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL Or.VICTORIA Strada Stadionului, nr.14, jud. Brasov Tel: 0268/241525 Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com PROCES VERBAL Încheiat azi 04.01.2018 cu ocazia sedinţei

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI EXPUNERE DE MOTIVE LEGE privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ 1. Descrierea situaţiei actuale Avându-se în vedere evoluţia crizei economice

Mai mult

Microsoft Word - LEGE (A)

Microsoft Word - LEGE (A) LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicata**)(*actualizata*) administratiei publice locale (actualizata pana la data de 27 iulie 2012*) EMITENT: PARLAMENTUL -- ATENTIE: Prezentul act normativ va suferi

Mai mult R E G U L A M E N T D E O R G A N I Z A R E Ș I F U N C Ț I O N A R E A L C E N T R U L U I N A Ț I O N A L D E P R E G Ă T I R E Ș I P E R F E C Ț I O N A R E A E X E C U T O R I L O R J U D E C Ă T O

Mai mult

R O M A N I A CONSILIUL JUDEȚEAN OLT Consilier județean Jenel COPILĂU R A P O R T cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2008 Consiliul Județea

R O M A N I A CONSILIUL JUDEȚEAN OLT Consilier județean Jenel COPILĂU R A P O R T cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2008 Consiliul Județea R O M A N I A CONSILIUL JUDEȚEAN OLT Consilier județean Jenel COPILĂU R A P O R T cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2008 Consiliul Județean este autoritatea administrației publice locale, constituită

Mai mult

untitled

untitled ROMÂNIA MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Regulament de organizare şi funcţionare a Comitetului Naţional de Coordonare a Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală 2007-2013 Articolul 1 Dispoziţii

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ CONSILIUL LOCAL MIERCUREA NIRAJULUI PROCES VERBAL Încheiat azi, 27 decembrie 2012, în şedinţa de lucru ordinară a consiliului local. Convocarea consiliului a fost făcută în scris

Mai mult

HOTARAREA

HOTARAREA PROIECTE DE HOTARARI PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII BUCUR OBOR S.A. CONVOCATA PENTRU DATA DE 29.03.2019/01.04.2019 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii

Mai mult

Microsoft Word - Anexanr3.doc

Microsoft Word - Anexanr3.doc Anexa nr.3 I. Procedura de înscriere a datelor în bazele de date cuprinzând cazierul fiscal Înscrierea datelor în cazierul fiscal se face numai pe baza fişelor de înscriere. A. Procedura de înscriere în

Mai mult

R O M Â N I A CURTEA DE APEL CLUJ COLEGIUL DE CONDUCERE HOTĂRÂREA NR. 85/2018 Data emiterii: 6 decembrie 2018 Colegiul de conducere al Curţii de Apel

R O M Â N I A CURTEA DE APEL CLUJ COLEGIUL DE CONDUCERE HOTĂRÂREA NR. 85/2018 Data emiterii: 6 decembrie 2018 Colegiul de conducere al Curţii de Apel R O M Â N I A CURTEA DE APEL CLUJ COLEGIUL DE CONDUCERE HOTĂRÂREA NR. 85/2018 Data emiterii: 6 decembrie 2018 Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj s-a întrunit în şedinţa ordinară din data de 6

Mai mult

PROCES VERBAL Incheiat astazi, , la sedinta extraordinara a Consiliului local Stefanestii de Jos Ilfov Decanul de varsta, deschide sedinta s

PROCES VERBAL Incheiat astazi, , la sedinta extraordinara a Consiliului local Stefanestii de Jos Ilfov Decanul de varsta, deschide sedinta s PROCES VERBAL Incheiat astazi, 11.12.2013, la sedinta extraordinara a Consiliului local Stefanestii de Jos Ilfov Decanul de varsta, deschide sedinta si constata prezenta in sala a majoritatii consilierilor.

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia

Hotărâre Guvernul României privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Hotărâre 179 2018-04-04 Guvernul României privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018,

Mai mult

LEGE Nr. 144 din 21 mai 2007 *** Republicată privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate - dupa publicarea Legi

LEGE Nr. 144 din 21 mai 2007 *** Republicată privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate - dupa publicarea Legi LEGE Nr. 144 din 21 mai 2007 *** Republicată privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate - dupa publicarea Legii nr.176/2010 - CAPITOLUL I Dispoziţii generale Articolele

Mai mult

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD TELEFON FAX INTERNET RAPORT CURENT conform Regulamen

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD TELEFON FAX INTERNET  RAPORT CURENT conform Regulamen RAPORT CURENT conform Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital Data raportului: 25.07.2016 Societatea emitentă Societatea

Mai mult

REGULAMENT REGULAMENT privind alegerile şi/sau selecţiile structurilor şi funcţiilor de conducere din Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău Pentru

REGULAMENT REGULAMENT privind alegerile şi/sau selecţiile structurilor şi funcţiilor de conducere din Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău Pentru privind alegerile şi/sau selecţiile Pag./Total pag. 1/ 1 LISTA REVIZIILOR Simbol revizie Ediţie/ Revizie/ Cap./ Pag./ Paragr. Conţinutul reviziei Responsabilităţi Elaborat Verificat Aprobat SIM/R/ privind

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice local

GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice local GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001

Mai mult

L 544/2001

L 544/2001 PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR LEGE privind liberul acces la informaţiile de interes public SENATUL Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - Accesul

Mai mult

LEGE Nr

LEGE  Nr LEGE Nr. 335 din 3 decembrie 2007 Legea camerelor de comerţ din România EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 836 din 6 decembrie 2007 Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Mai mult

S T E N O G R A M A

S T E N O G R A M A S T E N O G R A M A şedinţei Biroului permanent al Senatului din data de 3 iulie 2019 Şedinţa a început la ora 10.15. Şedinţa a fost condusă de domnul senator Călin-Constantin- Anton Popescu-Tăriceanu,

Mai mult

al şedinţei extraordinare din data de Dl Secretar face prezenţa: din 27 consilieri în funcţie, 26 sunt prezenţi, 1 consilier absent (dl Spi

al şedinţei extraordinare din data de Dl Secretar face prezenţa: din 27 consilieri în funcţie, 26 sunt prezenţi, 1 consilier absent (dl Spi al şedinţei extraordinare din data de 19.03.2009 Dl Secretar face prezenţa: din 27 consilieri în funcţie, 26 sunt prezenţi, 1 consilier absent (dl Spiridon). Având în vedere că este vorba de o şedinţă

Mai mult

Stimate Domnule Profesor,

Stimate Domnule Profesor, ASOCIAŢIA de Medicină de Laborator din ROMÂNIA UMFST Tg.Mureş, CCAMF Str. Gh.Marinescu 38, Tg.Mureş, 540139, et 3, Cam 107 Tel/fax 40 265 21 74 25, www.amlr.ro Formatted: Font: 14 pt Disciplina MEDICINA

Mai mult

CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ DIRECTIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI DIRECŢIA PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE Nr. din 2013 Nr. din 2013 PROTOCOL DE COLABORARE

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Mai mult

1 NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Hotărâre a Guvernului privind actualizarea anexei nr.13 la Hotărârea Guvernului

1 NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Hotărâre a Guvernului privind actualizarea anexei nr.13 la Hotărârea Guvernului 1 NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Hotărâre a Guvernului privind actualizarea anexei nr.13 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA Nr. 5 HOTĂRÂRI, ORDINE, DISPOZIŢII MAI 2019 ŞI ALTE ACTE PUBLICATE SUMAR HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN TULCEA HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN TULCEA Nr. 63 64

Mai mult

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA JUDEŢUL IAŞI H O T Ă R Â R E A NR..47. privind alegerea preşedintelui de şedintă pentru perioada sept

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA JUDEŢUL IAŞI H O T Ă R Â R E A NR..47. privind alegerea preşedintelui de şedintă pentru perioada sept H O T Ă R Â R E A NR..47. privind alegerea preşedintelui de şedintă pentru perioada septembrie noiembrie 2017 Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi ; Având în vedere prevederile art. 35, alin.

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru mod

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru mod ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT Avizat pentru legalitate, Secretar al judeţului, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu HOTĂRÂRE pentru modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului

Mai mult

ORDIN nr din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul pr

ORDIN nr din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul pr ORDIN nr. 5.550 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII,

Mai mult

LEGE nr

LEGE nr LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*) privind liberul acces la informaţiile de interes public EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 23 octombrie 2001 Data intrarii

Mai mult