SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. Situatii financiare individuale la data de si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018 intocmite

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. Situatii financiare individuale la data de si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018 intocmite"

Transcriere

1 Situatii financiare individuale la data de si pentru exercitiul financiar incheiat la 2018 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara

2 SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE LA DATA DE SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL MINISTRULUI FINANTELOR PUBLICE NR. 2844/2016 Cuprins Situatia individuala a pozitiei financiare 1 Situatia individuala a profitului sau pierderii 3 Situatia individuala a rezultatului global 4 Situatia individuala a modificarilor capitalurilor proprii 5 Situatia individuala a fluxurilor de numerar 7 Note la situatiile financiare individuale Bazele intocmirii 1. Entitatea care raporteaza si informatii generale 9 2. Bazele intocmirii Moneda functionala si moneda de prezentare Utilizarea rationamentelor profesionale si a estimarilor 11 Politici contabile 5. Bazele evaluarii Politici contabile semnificative Noi standarde si interpretari neadoptate inca 25 Performanta financiara 8. Venituri Alte venituri si cheltuieli de exploatare Rezultatul financiar Rezultat pe actiune 30 Beneficiile angajatilor 12. Beneficii pe termen scurt ale angajatilor Beneficii post-angajare si alte beneficii pe termen lung ale angajatilor Cheltuieli privind beneficiile angajatilor 34 Impozit pe profit 15. Impozit pe profit 35 i

3 SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE LA DATA DE SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL MINISTRULUI FINANTELOR PUBLICE NR. 2844/2016 Active 16. Creante comerciale Depozite, certificate de trezorerie si obligatiuni guvernamentale Alte creante Numerar si echivalente de numerar Imobilizari corporale Imobilizari necorporale Investitii in filiale si imprumuturi acordate filialelor 43 Capitaluri proprii si datorii 23. Capital si rezerve Datorii comerciale Alte datorii Provizioane 48 Instrumente financiare 27. Instrumente financiare - valori juste si managementul riscului 49 Alte informatii 28. Parti afiliate Conditionalitati Angajamente Evenimente ulterioare 60 ii

4 SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2018 ACTIVE Nota Active imobilizate Imobilizari corporale Imobilizari necorporale Investitii in filiale Numerar restrictionat Imprumuturi acordate filialelor termen lung Total active imobilizate Active circulante Numerar si echivalente de numerar Depozite, certificate de trezorerie si obligatiuni guvernamentale Creante comerciale Alte creante Stocuri Cheltuieli in avans Imprumuturi acordate entitati afiliate - termen scurt Total active circulante Total active CAPITALURI PROPRII SI DATORII Capitaluri proprii Capital social Prima de emisiune Actiuni proprii 23 ( ) ( ) Contributii ale actionarilor in natura Rezerva din reevaluare Rezerve legale Rezultat reportat Total capitaluri proprii (Continuare in pagina 2) 1

5 SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2018 Datorii Nota Datorii pe termen lung Beneficiile angajatilor Total datorii pe termen lung Datorii curente Datorii comerciale Alte datorii Venituri amanate Beneficiile angajatilor 12, Provizioane Total datorii curente Total datorii Total capitaluri proprii si datorii Notele atasate constituie parte integranta a acestor situatii financiare individuale. Director General Georgeta Corina Popescu Director Financiar Mihai Darie 5 martie

6 SITUATIA INDIVIDUALA A PROFITULUI SAU PIERDERII PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 Nota Venituri Alte venituri din exploatare Energie electrica achizitionata 9 - ( ) Beneficiile angajatilor 14 ( ) ( ) Amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale 20,21 ( ) ( ) Reluarea ajustarilor/(ajustari) pentru deprecierea creantelor comerciale si altor creante, net Reluarea ajustarilor/(ajustari) pentru deprecierea imobilizarilor corporale, net Ajustari de valoare privind titlurile de participare in filiale 16, ( ) ( ) 22 ( ) - Modificari in provizioane, net ( ) Alte cheltuieli de exploatare 9 ( ) ( ) Pierdere din exploatare ( ) ( ) Venituri financiare Cheltuieli financiare 10 (76.667) ( ) Venituri financiare nete Profit inainte de impozitare Impozit pe profit beneficiu Profitul exercitiului financiar Rezultat pe actiune Rezultat pe actiune - de baza si diluat 11 0,88 0,76 Notele atasate constituie parte integranta a acestor situatii financiare individuale. Director General Georgeta Corina Popescu Director Financiar Mihai Darie 5 martie

7 SITUATIA INDIVIDUALA A REZULTATULUI GLOBAL PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 Nota Profitul exercitiului financiar Alte elemente ale rezultatului global Elemente care nu vor fi reclasificate in profit sau pierdere Reevaluarea imobilizarilor corporale Impozit pe profit aferent reevaluarii imobilizarilor corporale - ( ) Reevaluarea datoriilor privind planurile de beneficii determinate Impozit pe profit aferent reevaluarii datoriilor privind planurile de beneficii determinate 15 (3.752) (16.323) Alte elemente ale rezultatului global, dupa impozitare Total rezultat global Notele atasate constituie parte integranta a acestor situatii financiare individuale. Director General Georgeta Corina Popescu Director Financiar Mihai Darie 5 martie

8 SITUATIA INDIVIDUALA A MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 Nota Capital social subscris si varsat Prima de emisiune Actiuni proprii Contributii ale actionarilor in natura Rezerva din reevaluare Rezerva legala Rezultat reportat Total capitaluri proprii Sold la 1 ianuarie ( ) Rezultat global Profit net al exercitiului financiar Alte elemente ale rezultatului global Total rezultat global Tranzactii cu actionarii Societatii Contributii si distribuiri Dividende catre actionarii Societatii ( ) ( ) Total tranzactii cu actionarii Societatii ( ) ( ) Alte modificari ale capitalurilor proprii Constituirea rezervelor legale ( ) - Transferul rezervei din reevaluare la rezultatul reportat ca urmare a amortizarii si iesirilor de imobilizari corporale ( ) Sold la ( ) (Continuare in pagina 6) 5

9 SITUATIA INDIVIDUALA A MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 Nota Capital social subscris si varsat Prima de emisiune Actiuni proprii Contributii ale actionarilor in natura Rezerva din reevaluare Rezerva legala Rezultat reportat Total capitaluri proprii Sold la 1 ianuarie ( ) Rezultat global Reevaluarea imobilizarilor corporale Profit net al exercitiului financiar Alte elemente ale rezultatului global Total rezultat global Tranzactii cu actionarii Societatii Contributii si distribuiri Dividende catre actionarii Societatii ( ) ( ) Total tranzactii cu actionarii Societatii ( ) ( ) Alte modificari ale capitalurilor proprii Constituirea rezervelor legale ( ) - Transferul rezervei din reevaluare la rezultatul reportat ca urmare a amortizarii si iesirilor de imobilizari corporale (59.287) Sold la ( ) Notele atasate constituie parte integranta a acestor situatii financiare individuale. Director General Georgeta Corina Popescu Director Financiar Mihai Darie 5 martie

10 SITUATIA INDIVIDUALA A FLUXURILOR DE NUMERAR PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare Nota Profitul exercitiului financiar Ajustari pentru: Amortizarea imobilizarilor corporale Amortizarea imobilizarilor necorporale (Reluarea ajustarilor) / Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale, net 20 ( ) Ajustari de valoare privind titlurile de participare in filiale Pierdere din casarea de imobilizari corporale (Reluarea ajustarilor) / Ajustari pentru deprecierea creantelor comerciale si altor creante, net 16,18 ( ) Venituri financiare nete 10 ( ) ( ) Modificari in provizioane, net 26 ( ) Impozit pe profit (beneficiu) 15 (3.752) ( ) Modificari in: ( ) ( ) Creante comerciale ( ) Alte creante ( ) Datorii comerciale ( ) Alte datorii ( ) Beneficiile angajatilor Numerar generat din /(utilizat in) activitatea de exploatare ( ) Numerar net din /(utilizat in) activitatea de exploatare ( ) (Continuare in pagina 8) 7

11 SITUATIA INDIVIDUALA A FLUXURILOR DE NUMERAR PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 Fluxuri de numerar din activitatea de investitii Nota Plati pentru achizitii de imobilizari corporale ( ) ( ) Plati pentru achizitii de imobilizari necorporale ( ) ( ) Plati pentru achizitia aditionala de actiuni in filiale - ( ) Incasari din vanzarea de imobilizari necorporale Numerar restrictionat - ( ) Plati pentru achizitia de certificate de trezorerie si obligatiuni guvernamentale ( ) ( ) Incasari la scadenta certificatelor de trezorerie si obligatiunilor guvernamentale Plati pentru depozite cu maturitate initiala mai mare de 3 luni ( ) ( ) Incasari din depozite cu maturitate initiala mai mare de 3 luni Incasari aferente imprumuturilor acordate filialelor Dobanzi incasate Dividende incasate Imprumuturi acordate entitatilor afiliate ( ) ( ) Numerar net din activitatea de investitii Fluxuri de numerar din activitatea de finantare Dividende platite 23 ( ) ( ) Numerar net utilizat in activitatea de finantare ( ) ( ) Cresterea / (Descresterea) neta a numerarului si echivalentelor de numerar ( ) Numerar si echivalente de numerar la 1 ianuarie Numerar si echivalente de numerar la 31 decembrie Notele atasate constituie parte integranta a acestor situatii financiare individuale. Tranzactiile nemonetare sunt prezentate in Nota 19. Director General Georgeta Corina Popescu Director Financiar Mihai Darie 5 martie

12 1 Entitatea care raporteaza si informatii generale Aceste situatii financiare sunt situatiile financiare individuale ale Societatii Energetice Electrica S.A. ( Societatea sau Electrica SA ) la data si pentru exercitiul financiar incheiat la Electrica SA a fost infiintata initial in 1998 ca societate comerciala prin Hotararea de Guvern nr. 365/1998, ca urmare a restructurarii fostei Regii Nationale de Electricitate (RENEL). La 1 august 2000, ca urmare a restructurarii fostei Companiei Nationale de Electricitate (CONEL) in baza Hotararii de Guvern nr. 627/2000, Societatii i-a fost alocat un numar nou de inregistrare fiscala. Adresa de inregistrare a Societatii este Str. Grigore Alexandrescu nr. 9, sector 1, Bucuresti, Romania. Societatea are codul unic de inregistrare si numarul de inregistrare la Registrul Comentului J40/7425/2000. La 2018 si 2017, actionarul principal al Societatii Energetice Electrica S.A. este Statul Roman, reprezentat prin Ministerul Energiei care detine o cota de participatie de 48,78% din capitalul social. La 2018 si 2017 Electrica SA are urmatoarele investitii in filiale: Filiala Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. Electrica Furnizare S.A. Electrica Serv S.A. Servicii Energetice Muntenia S.A. (societate in insolventa) Servicii Energetice Oltenia S.A. (societate in faliment) Servicii Energetice Moldova S.A. (societate in faliment) Servicii Energetice Banat S.A. (societate in faliment) Servicii Energetice Dobrogea S.A. (societate in faliment) Activitate Distributia energiei electrice in zona geografica Muntenia Nord Distributia energiei electrice in zona geografica Transilvania Nord Distributia energiei electrice in zona geografica Transilvania Sud Comercializarea energiei electrice Servicii in sectorul energetic (intretinere, reparatii, constructii) Servicii in sectorul energetic (intretinere, reparatii, constructii) Servicii in sectorul energetic (intretinere, reparatii, constructii) Servicii in sectorul energetic (intretinere, reparatii, constructii) Servicii in sectorul energetic (intretinere, reparatii, constructii) Servicii in sectorul energetic (intretinere, reparatii, constructii) Cod unic de inregistrare Sediu social Ploiesti Cluj- Napoca Brasov Bucuresti % participatie la , % 99, % 99, % 99, % % participatie la , % 99, % 99, % 99, % Bucuresti 100% 100% Bucuresti 100% 100% Craiova 100% 100% Bacau 100% 100% Timisoara 100% 100% Constanta 100% 100% 9

13 Principalele activitati ale Societatii In prezent, obiectul principal de activitate al Societatii, conform Statutului anexa la Hotararea de Guvern nr. 627/2000, consolidat, cu modificarile si completarile ulterioare, il constituie Activitati de consultanta pentru afaceri si management. In conformitate cu prevederile Codului comercial al pietei angro de energie electrica, piata de echilibrare a fost introdusa si a inceput sa functioneze in Romania in iulie Scopul acestei pietei este de a permite echilibrarea balantei productieconsum de energie electrica in timp real, utilizand resursele oferite intr-un sistem concurential. Fiecare participant la piata angro (producator, furnizor, operator de retea, consumator eligibil) are obligatia sa se inregistreze la Operatorul pietei de echilibrare din cadrul CN Transelectrica SA ca Parte Responsabila cu Echilibrarea ( PRE ) sau sa isi transfere responsabilitatea echilibrarii catre un alt titular de licenta inregistrat ca PRE. Societatea a operat ca parte responsabila cu echilibrarea pentru 110 titulari de licenta la Incepand cu data 1 aprilie 2018, Societatea Energetica Electrica SA nu a mai desfasurat activitatea de reprezentare in piata de echilibrare in calitate de Parte Responsabila cu Echilibrarea, in baza Licentei pentru activitatea de furnizare a energiei electrice nr. 1091/ , aceasta activitate fiind transferata catre filiala Electrica Furnizare S.A.. Astfel, licenta nr. 1091/ a fost retrasa la solicitarea Electrica SA prin Decizia ANRE nr. 728 din Oferta publica Initiala Prin Hotararea Guvernului nr. 85/2013, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 477/2014, a fost aprobata strategia de privatizare a Electrica SA prin oferta publica initiala ( Oferta ). Strategia de privatizare a presupus oferirea unui pachet de 51% din actiunile Societatii prin emisiune de actiuni noi reprezentand 105% din capitalul social existent la data Ofertei. Actiunile au fost oferite atat investitorilor individuali si institutionali pe piata din Romania, investitorilor calificati pe piata din Statele Unite si in afara Statelor Unite si sub forma de certificate globale de depozit (Global Depository Receipts - GDR ) pe piata din Marea Britanie. Oferta a fost derulata in perioada iunie 2014 si s-a referit la oferirea unui numar de actiuni ordinare sub forma de actiuni si sub forma de GDR, fiecare GDR reprezentand patru actiuni. In urma finalizarii Ofertei, Societatea a vandut actiuni si GDR, la pretul de 11 RON pe actiune si, respectiv, 13,66 USD pe GDR. Alocarea actiunilor si certificatelor globale de depozit a fost realizata in data de 27 iunie Transferul drepturilor de proprietate asupra noilor actiuni si incasarea numerarului de catre Societate au fost efectuate in data de 2 iulie La aceeasi data majorarea capitalului social a fost inregistrata la Registrul Comertului. Actiunile Societatii sunt cotate la Bursa de Valori Bucuresti, iar certificatele globale de depozit sunt cotate la London Stock Exchange. Achizitionarea participatiilor minoritare ale Fondului Proprietatea in filialele Electrica Societatea Energetica Electrica S.A. si Fondul Proprietatea au semnat in data de 1 noiembrie 2017 Contractele de Vanzare- Cumparare referitoare la achizitionarea participatiilor detinute de Fondul Proprietatea in filialele Electrica (i.e. SDEE Muntenia Nord S.A., SDEE Transilvania Sud S.A., SDEE Transilvania Nord S.A. si Electrica Furnizare S.A.). Pretul global al tranzactiei a fost de RON, reflectand urmatoarele patru tranzactii: un pret total de RON pentru 21, % din capitalul social al SDEE Muntenia Nord S.A.; RON pentru 22,00001% din capitalul social al SDEE Transilvania Nord S.A.; RON pentru 21, % din capitalul social al SDEE Transilvania Sud S.A.; RON pentru 22,000027% din capitalul social al Electrica Furnizare S.A.. Din totalul numarului de actiuni detinute de Fondul Proprietatea in fiecare filiala, cate zece actiuni au fost transferate altor companii din grup, astfel: 10 actiuni detinute in SDEE Muntenia Nord S.A catre SDEE Transilvania Sud S.A., reprezentand 0, % din capitalul social, la pretul total de 269,04 RON; 10 actiuni detinute in SDEE Transilvania Nord S.A. catre SDEE Muntenia Nord S.A reprezentand 0, % din capitalul social, pentru un pret total de 246,95 RON; 10 actiuni detinute in SDEE Transilvania Sud S.A. catre SDEE Transilvania Nord S.A. reprezentand 0, % din capitalul social, pentru un pret total de 186,02 RON; 10 actiuni detinute in Electrica Furnizare S.A. catre Societatea Filiala de Intretinere si Servicii Energetice Electrica Serv S.A. pentru un pret total de 1.222,76 RON. 10

14 2 Bazele intocmirii Situatiile financiare individuale au fost intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara ( OMFP nr. 2844/2016 ). In acceptiunea OMFP nr. 2844/2016, Standardele Internationale de Raportare Financiara reprezinta standardele adoptate potrivit procedurii prevazute de Regulamentul Comisiei Europene nr. 1606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate. Acesta este primul set de situatii financiare individuale anuale ale Societatii in care au fost aplicate standardele IFRS 15 Venituri din contractele cu clientii si IFRS 9 Instrumente financiare. Modificarile de politici contabile semnificative sunt descrise in Nota 6. Situatiile financiare individuale au fost autorizate pentru emitere de catre Consiliul de Administratie in data de 5 martie 2019 si vor fi transmise spre aprobare actionarilor, in adunarea generala planificata in data de 25 aprilie Moneda functionala si moneda de prezentare Aceste situatii financiare individuale sunt prezentate in Lei (RON), aceasta fiind si moneda functionala a Societatii. Toate sumele sunt prezentate in RON, daca nu este indicat altfel. 4 Utilizarea rationamentelor profesionale si a estimarilor Pentru intocmirea acestor situatii financiare individuale, conducerea a elaborat rationamente profesionale, estimari si ipoteze care afecteaza aplicarea politicilor contabile ale Societatii si valoarea raportata a activelor, datoriilor, veniturilor si cheltuielilor. Rezultatele efective pot diferi de aceste estimari. Estimarile si ipotezele care stau la baza acestora sunt revizuite periodic. Revizuirile estimarilor sunt recunoscute in perioada in care estimarea a fost revizuita si in perioadele viitoare afectate. (a) Rationamente profesionale Informatii cu privire la rationamentele profesionale in aplicarea politicilor contabile care au cele mai semnificative efecte asupra sumelor recunoscute in situatiile financiare individuale sunt prezentate mai jos: (b) Nota 8 recunoasterea veniturilor: Societatea evalueaza daca veniturile obtinute de la clienti sunt recunoscute in timp sau la un moment dat; Nota 8 recunoasterea veniturilor: Societatea isi evalueaza aranjamentele cu clientii pe baza anumitor criterii pentru a determina daca actioneaza in calitate de principal sau agent. In aplicarea IFRS 15, Societatea a identificat ca actioneaza in calitate de agent doar in cadrul tranzactiilor desfasurate ca si Parte Responsabila cu Echilibrarea ( PRE ), iar venitul recunoscut este suma neta a comisionului realizat de Societate. Societatea a concluzionat ca actioneaza in calitate de principal in toate celelalte aranjamente cu clientii. Ipoteze si incertitudini datorate estimarilor Informatii cu privire la ipotezele si incertitudinile datorate estimarilor care ar putea determina ajustari semnificative in anul urmator sunt incluse in urmatoarele note: Nota 6 h) si i) estimari cu privire la duratele utile de viata ale imobilizarilor corporale si necorporale; Notele 16 si 27 ipoteze si estimari cu privire la masurarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor la valoarea pierderilor din credit preconizate, respectiv in determinarea ratelor de pierdere; Nota 20 ipoteze cu privire la valoarea reevaluata a imobilizarilor corporale; Nota 22 ipoteze si estimari cu privire la evaluarea actiunilor detinute in filiale; 11

15 Nota 15 recunoasterea creantelor privind impozitul amanat: probabilitatea realizarii de profituri fiscale viitoare care pot fi utilizate pentru acoperirea pierderilor fiscale; Notele 26 si 29 recunoasterea si evaluarea provizioanelor si datoriilor contingente; Nota 13 evaluarea obligatiilor privind planurile de beneficii determinate si alte beneficii pe termen lung ale angajatilor: principalele ipoteze actuariale; Nota 20 determinarea daca un contract contine un leasing. Determinarea valorilor juste Anumite politici contabile ale Societatii si cerintele de prezentare a informatiilor necesita determinarea valorii juste atat pentru activele si datoriile financiare, cat si pentru cele nefinanciare. In determinarea valorii juste a unui activ sau a unei datorii, Societatea foloseste date observabile pe piata, in masura in care este posibil. Valorile juste sunt clasificate in cadrul diferitelor niveluri ale ierarhiei valorilor juste pe baza datelor de intrare folosite in tehnicile de evaluare, dupa cum urmeaza: Nivelul 1: preturi cotate (neajustate) pe piete active pentru active sau datorii identice; Nivelul 2: date de intrare, altele decat preturile cotate incluse in Nivelul 1, care sunt observabile pentru un activ sau datorie, fie direct (ex. preturi), fie indirect (ex. derivate din preturi); Nivelul 3: date de intrare pentru un activ sau datorie care nu au la baza date observabile pe piata (date de intrare neobservabile). Daca datele de intrare folosite pentru determinarea valorii juste a unui activ sau datorii pot fi clasificate pe diferite niveluri ale ierarhiei valorii juste, atunci determinarea valorii juste este clasificata in intregime in nivelul ierarhiei valorii juste corespunzator nivelului cel mai coborat in care se incadreaza datele de intrare semnificative pentru intreaga evaluare. Societatea recunoaste transferurile intre nivelurile ierarhiei valorii juste la sfarsitul perioadei de raportare in care a aparut o modificare. Informatii detaliate despre ipotezele utilizate in determinarea valorilor juste sunt incluse in Nota 20 imobilizari corporale. 5 Bazele evaluarii Situatiile financiare individuale au fost intocmite pe baza costului istoric, cu exceptia terenurilor si cladirilor, care sunt evaluate pe baza modelului reevaluarii. 6 Politici contabile semnificative Societatea a aplicat in mod consecvent urmatoarele politici contabile pentru toate perioadele prezentate in aceste situatii financiare individuale, exceptand adoptarea a doua noi standarde in vigoare de la 1 ianuarie Incepand cu 1 ianuarie 2018, Societatea a aplicat pentru prima data cele doua noi standarde, IFRS 9 Instrumente financiare si IFRS 15 Venituri din contractele clientii. Datorita metodelor de tranzitie adoptate de catre Societate in aplicarea acestor standarde, informatiile comparative din aceste situatii financiare nu au fost retratate pentru a reflecta cerintele noilor standarde. IFRS 15 Venituri din contractele cu clientii IFRS 15 Venituri din contractele cu clientii introduce un model cuprinzator pentru recunoasterea si evaluarea veniturilor. Standardul inlocuieste criteriile existente de recunoastere a veniturilor, inlocuind standardele IAS 18 Venituri, IAS 11 Contracte de constructii si IFRIC 13 Programe de fidelizare a clientilor. Conform noului standard, venitul este recunoscut atunci cand sau pe masura ce clientul obtine control asupra bunurilor sau serviciilor, la valoarea care reflecta pretul la care Societatea se asteapta sa fie indreptatit sa-l primeasca in schimbul acestor bunuri si servicii. 12

16 Fiind permis de catre standard, Societatea a adoptat IFRS 15 de la 1 ianuarie 2018 utilizand metoda retrospectiva modificata, cu ajustarile cumulate din aplicarea initiala recunoscute la 1 ianuarie 2018 in capitalurile proprii si fara a modifica cifrele din perioadele anterioare. Aplicarea initiala nu are impact asupra rezultatului reportat al Societatii. In aplicarea IFRS 15, Societatea a identificat ca actioneaza in calitate de agent in cadrul tranzactiilor desfasurate ca si Parte Responsabila cu Echilibrarea ( PRE ). Astfel, in calitatea sa de agent, Societatea recunoaste venituri pentru comisionul perceput in schimbul facilitarii transferului de bunuri sau servicii. Conform noului standard, evaluarea se face analizand daca Societatea detine controlul asupra bunurilor sau serviciilor respective inainte de fi transferate catre client, mai degraba decat daca acesta este expusa riscurilor si beneficiilor semnificative aferente vanzarii de bunuri sau servicii. Orice titular de licenta de productie/furnizare/distributie este obligat sa se constituie ca Parte Responsabila cu Echilibrarea sau sa isi delege responsabilitatea catre o Parte Responsabila cu Echilibrarea. Prin delegarea responsabilitatii catre un PRE exista avantajul agregarii dezechilibrelor, in sensul reducerii costurilor in Piata de Echilibrare comparativ cu situatia in care producatorul/furnizorul/distribuitorul s-ar constitui in nume propriu ca Parte Responsabilă cu Echilibrarea. Pana la data de 1 aprilie 2018, Electrica S.A. a actionat in calitate de PRE pentru un numar mare de participanti, atat producatori de energie electrica, cat si furnizori de energie electrica si operatori de distributie energie electrica. PRE Electrica utilizeaza, pentru decontarea dezechilibrelor, metoda de redistribuire interna a platilor, asigurand avantajele agregarii dezechilibrelor pentru toti participantii inclusi in PRE. PRE Electrica asigura transmiterea notificarilor fizice catre CNTEE Transelectrica SA si are rolul de a echilibra diferentele dintre energia electrica contractata si energia electrica masurata la nivelul intregului contur. Daca nu ar fi fost adoptat noul standard IFRS 15, liniile Venituri cat si Energia electrica achizitionata din situatia profitului sau pierderii pentru exercitiul financiar incheiat la 2018 ar fi fost mai mari cu RON fara impact asupra profitului. IFRS 9 Instrumente financiare (a) Clasificarea si evaluarea activelor financiare In timpul anului curent, Societatea a aplicat IFRS 9 Instrumente financiare (dupa cum a fost revizuit in iulie 2014) si modificarile ulterioare aferente altor standarde IFRS care sunt valabile pentru perioade anuale care incep la sau dupa 1 ianuarie Prevederile de tranzitie la IFRS 9 permit unei entitati sa nu modifice informatiile comparative. IFRS 9 a introdus noi cerinte pentru: 1) clasificarea si evaluarea activelor si datoriilor financiare; 2) deprecierea activelor financiare; si 3) contabilitatea generala impotriva riscurilor. Data aplicarii initiale (reprezentand data la care Societatea si-a evaluat activele financiare si datoriile financiare existente in ceea ce priveste cerintele IFRS 9) este 1 ianuarie In consecinta, Societatea a aplicat cerintele standardului IFRS 9 pentru instrumentele care continua sa fie recunoscute la 1 ianuarie 2018 si nu a aplicat cerintele asupra instrumentelor care au fost deja derecunoscute la 1 ianuarie Toate activele financiare recunoscute care intra sub incidenta standardului IFRS 9 trebuie evaluate ulterior la cost amortizat sau la valoare justa pe baza modelului de afaceri al entitatii pentru gestionarea activelor financiare si a termenilor contractuali ai activelor financiare care dau nastere fluxurilor de numerar. Compania si-a revizuit si evaluat activele financiare existente la 1 ianuarie 2018 pe baza datelor si circumstantelor existente la acea data si a concluzionat ca aplicarea initiala a IFRS 9 a avut urmatorul impact asupra activelor financiare ale Societatii in ceea ce priveste clasificarea si evaluarea: 13

17 activele financiare clasificate ca active detinute pana la scadenta si creditele si creantele in conformitate cu IAS 39 care au fost evaluate la cost amortizat continua sa fie evaluate la costul amortizat in conformitate cu IFRS 9, deoarece acestea sunt detinute in cadrul unui model de afaceri pentru a colecta fluxurile de trezorerie contractuale si aceste fluxuri de trezorerie constau exclusiv in plati de principal si dobanzi aferente principalului restant. (b) Deprecierea activelor financiare In ceea ce priveste deprecierea activelor financiare, IFRS 9 impune un model de pierderi de credit preconizate, spre deosebire de un model al pierderilor de credite efective in conformitate cu IAS 39. Modelul de pierderi de credit preconizate impune Societatii sa inregistreze pierderile de credit preconizate si modificarile pierderilor de credit preconizate la fiecare data de raportare, pentru a reflecta modificarile riscului de credit de la recunoasterea initiala a activelor financiare. Cu alte cuvinte, nu mai este necesar ca un eveniment legat de credit sa fi avut loc inainte de recunoasterea pierderilor din credite. In mod specific, IFRS 9 impune Societatii sa recunoasca o ajustare pentru pierderile de credit preconizate pentru: (1) investitii masurate ulterior la cost amortizat sau la valoare justa prin alte elementele ale rezultatului global; (2) creante din contracte de leasing; (3) creante comerciale si active contractuale; si (4) contractele de garantie financiara carora li se aplica cerintele IFRS 9 privind deprecierea. In special, IFRS 9 impune Societatii sa evalueze pierderile pentru un instrument financiar la o valoare egala cu pierderile de credit preconizate pe durata de viata (ECL), in cazul in care riscul de credit al respectivului instrument financiar a crescut semnificativ de la recunoasterea initiala sau daca instrumentul financiar este un element financiar achizitionat sau provenit dintr-un activ financiar depreciat din punct de vedere al creditului. Cu toate acestea, in cazul in care riscul de credit al unui instrument financiar nu a crescut semnificativ de la recunoasterea initiala (cu exceptia unui activ financiar achizitionat sau provenit dintr-un activ financiar de tip credit), Societatea trebuie sa evalueze pierderea pentru respectivul instrument financiar la o suma egala cu pierderile de credit preconizate pentru 12 luni. IFRS 9 prevede, de asemenea, o abordare simplificata pentru masurarea pierderii la o valoare egala cu pierderile de credit preconizate pe durata vietii pentru creantele comerciale, activele contractuale si creantele din contractele de leasing in anumite circumstante. Pentru Societate, efectul adoptarii IFRS 9 la 1 ianuarie 2018 asupra valorilor contabile ale activelor financiare se refera numai la noile cerinte privind deprecierea. Fiind permis de standard, Societatea a adoptat IFRS 9 incepand cu 1 ianuarie 2018, folosind metoda retrospectiva modificata, cu ajustarile cumulate din aplicarea initiala recunoscute in capitalurile proprii si fara a modifica cifrele din perioada anterioara. (a) Venituri Societatea a aplicat standardul IFRS 15 pentru prima data incepand cu 1 ianuarie Informatii despre politicile contabile ale Societatii referitor la contractele cu clientii precum si efectul aplicarii initiale a IFRS 15 sunt descrise in Nota 8. Conform noului standard, venitul este recunoscut atunci cand sau pe masura ce clientul obtine control asupra bunurilor sau serviciilor, la valoarea care reflecta pretul la care Societatea se asteapta sa fie indreptatit sa-l primeasca in schimbul acestor bunuri si servicii. Veniturile sunt recunoscute la valoarea justa a serviciilor prestate sau bunurilor livrate, nete de TVA, accize si alte taxe aferente vanzarii. (b) Comisioane Societatea isi evalueaza aranjamentele cu clientii pe baza anumitor criterii pentru a determina daca actioneaza in calitate de principal sau agent. In cazul in care Societatea actioneaza in capacitatea sa de agent si nu de principal intr-o tranzactie, venitul recunoscut este suma neta a comisionului realizat de Societate. 14

18 (c) Venituri si cheltuieli financiare Veniturile si cheltuielile financiare ale Societatii includ: venituri din dobanzi; cheltuieli cu dobanzile; venituri din dividende; castiguri sau pierderi din diferente de curs valutar cu privire la active si datorii financiare; pierderi din depreciere cu privire la activele financiare (altele decat creantele comerciale). Venitul sau cheltuiala cu dobanzile este recunoscut(a) prin aplicarea metodei dobanzii efective. (d) Tranzactii in valuta Tranzactiile in valuta sunt convertite in moneda functionala prin aplicarea cursurilor de schimb de la data tranzactiei. Activele si datoriile monetare exprimate in valuta sunt convertite in moneda functionala la cursul de schimb de la data de raportare comunicat de Banca Nationala a Romaniei. Activele si datoriile nemonetare evaluate la valoare justa intr-o valuta sunt convertite in moneda functionala la cursul de schimb de la data la care a fost determinata valoarea justa. Diferentele de curs valutar sunt recunoscute in situatia profitului sau pierderii. Elementele nemonetare denominate intro valuta si care sunt evaluate la cost istoric nu sunt convertite in moneda functionala. (e) Beneficiile angajatilor (i) Beneficii pe termen scurt ale angajatilor Beneficiile pe termen scurt ale angajatilor sunt evaluate pe o baza neactualizata si sunt recunoscute drept cheltuiala pe masura ce serviciile aferente sunt prestate. O datorie este recunoscuta la valoarea care se asteapta sa fie platita daca Societatea are o obligatie prezenta, legala sau implicita, de a plati aceasta suma pentru servicii furnizate anterior de catre angajat, iar obligatia poate fi estimata in mod credibil. (ii) Planuri de contributii determinate Obligatiile aferente planurilor de contributii determinate sunt recunoscute drept cheltuiala pe masura ce serviciile aferente sunt prestate. Contributiile platite in avans sunt recunoscute ca activ in masura in care este posibila o rambursare de numerar sau o reducere a platilor viitoare. (iii) Planuri de beneficii determinate Obligatia neta a Societatii cu privire la planurile de beneficii determinate este calculata separat pentru fiecare plan prin estimarea sumei beneficiilor viitoare pe care angajatii le-au castigat in perioada curenta si in perioadele anterioare, prin actualizarea acestei sume la valoarea lor prezenta. Calculul obligatiilor aferente beneficiilor determinate este efectuat anual de catre un actuar calificat utilizand metoda unitatilor de credit proiectate. Reevaluarile datoriei nete aferente beneficiilor determinate, care cuprind castiguri si pierderi actuariale, sunt recunoscute imediat in alte elemente ale rezultatului global. Societatea determina cheltuiala/(venitul) net cu dobanda aferenta datoriei nete privind beneficiul determinat al periodei, prin aplicarea ratei de actualizare folosite la evaluarea obligatiei privind beneficiile determinate la inceputul perioadei anuale, la valoarea neta a datoriei la acea data, tinand cont de orice modificari ale datoriei nete privind beneficiul determinat in cursul perioadei ca urmare a contributiilor si platilor de beneficii. Cheltuiala neta cu dobanda si alte cheltuieli aferente planurilor de beneficii determinate sunt recunoscute in profit sau pierdere. Atunci cand beneficiile aferente unui plan sunt modificate sau atunci cand un plan este redus, modificarile de beneficii rezultate care se refera la serviciile trecute sau castigul sau pierderea ca urmare a reducerii sunt recunoscute imediat in profit sau pierdere. Societatea recunoaste castigurile si pierderile din decontarea unui plan de beneficii determinat atunci cand decontarea are loc. 15

19 (iv) Alte beneficii pe termen lung ale angajatilor Obligatia neta a Societatii cu privire la beneficiile pe termen lung ale angajatilor reprezinta valoarea beneficiilor viitoare castigate de angajati in schimbul serviciilor prestate in perioada curenta si in perioadele anterioare. Aceste beneficii sunt actualizate la valoarea prezenta. Reevaluarile sunt recunoscute in profit sau pierdere in perioada in care acestea apar. (v) Beneficiile la desfacerea contractului de munca Beneficiile la desfacerea contractului de munca sunt recunoscute drept cheltuiala la data cea mai apropiata dintre data la care Societatea nu mai are nicio posibilitate reala de renuntare la oferta si data la care Societatea recunoaste costurile de restructurare. Daca nu se asteapta decontarea beneficiilor in mai putin de 12 luni de la data de raportare, acestea sunt actualizate la valoarea lor prezenta. (f) Impozitul pe profit Cheltuiala cu impozitul pe profit cuprinde impozitul curent si impozitul amanat. Cheltuiala cu impozitul pe profit este recunoscuta in profit sau pierdere cu exceptia cazului in care se refera la elemente recunoscute direct in capitaluri proprii sau in alte elemente ale rezultatului global, situatie in care impozitul este recunoscut direct in capitaluri proprii sau in alte elemente ale rezultatului global. (i) Impozit curent Impozitul curent cuprinde impozitul care se asteapta sa fie platit sau primit pentru venitul impozabil sau pierderea fiscala realizata in anul curent, precum si orice ajustare privind impozitul platit sau primit aferente anilor precedenti. Acesta este determinat utilizand rate de impozitare adoptate sau in mare masura adoptate la data de raportare. Impozitul curent include orice impozite in legatura cu dividendele. (ii) Impozit amanat Impozitul amanat este recunoscut pentru diferentele temporare dintre valoarea contabila a activelor si datoriilor utilizata in scopul raportarilor financiare si baza fiscala utilizata pentru calculul impozitului. Impozitul amanat nu se recunoaste pentru: diferente temporare care apar la recunoasterea initiala a activelor si datoriilor provenite din tranzactii care nu sunt combinari de intreprinderi si care nu afecteaza profitul sau pierderea contabila sau fiscala; diferente temporare provenind din investitii in filiale, entitati asociate sau entitati controlate in comun, in masura in care Societatea poate exercita controlul asupra perioadei de reversare a diferentelor temporare si este probabil ca acestea sa nu fie reversate in viitorul previzibil. Creantele privind impozitulul amanat sunt recunoscute pentru pierderi fiscale neutilizate, credite fiscale neutilizate si diferente temporare deductibile, numai in masura in care este probabila realizarea de profituri fiscale viitoare care sa poata fi utilizate pentru acoperirea acestora. Creantele privind impozitul amanat sunt revizuite la fiecare data de raportare si sunt diminuate in masura in care nu mai este probabila realizarea beneficiului fiscal aferent. Impozitul amanat este calculat pe baza cotelor de impozitare care se preconizeaza ca vor fi aplicabile diferentelor temporare la reversarea acestora, utilizand rate de impozitare adoptate sau in mare masura adoptate la data de raportare. Evaluarea impozitului amanat reflecta consecintele fiscale care ar decurge din modul in care Societatea se asteapta, la data de raportare, sa recupereze sau sa deconteze valoarea contabila a activelor si datoriilor sale. Creantele si datoriile privind impozitul amanat sunt compensate numai daca sunt indeplinite anumite criterii. Creantele privind impozitul amanat nerecunoscute sunt evaluate la fiecare perioada de raportare si recunoscute in masura in care este probabil sa fie disponibil un profit impozabil viitor fata de care sa poata fi utilizate. 16

20 (g) Stocuri Stocurile constau in principal din materiale consumabile si alte materiale. Stocurile sunt evaluate la minimul dintre cost si valoarea realizabila neta. Valoarea realizabila neta este pretul de vanzare estimat pe parcursul desfasurarii normale a activitatii, minus costurile estimate pentru finalizare si costurile estimate necesare efectuarii vanzarii. Costul stocurilor se determina pe baza metodei costului mediu ponderat. Costul stocurilor include toate costurile de achizitie si alte cheltuieli legate de aducerea stocurilor in locatia si starea in care se gasesc. (h) Imobilizari corporale (i) Recunoastere si evaluare Imobilizarile corporale sunt recunoscute initial la cost, care cuprinde pretul de achizitie si alte costuri direct atribuibile achizitiei si aducerii activului in locatia si starea necesare utilizarii sale. Ulterior recunoasterii initiale, cladirile si terenurile sunt evaluate la valori reevaluate, mai putin orice amortizare cumulata si orice pierderi din depreciere de la cea mai recenta reevaluare. Societatea a utilizat valoarea justa drept cost presupus pentru imobilizarile corporale in situatia de deschidere a pozitiei financiare. Reevaluarile sunt efectuate cu suficienta regularitate, astfel incat valoarea contabila sa nu difere substantial de cea care ar fi determinata folosind valoarea justa la sfarsitul perioadei de raportare. La reevaluarea unei cladiri, amortizarea cumulata este eliminata din valoarea contabila bruta a activului, iar valoarea neta este ajustata la valoarea reevaluata a activului. Atunci cand parti semnificative ale unei imobilizari corporale au durate utile de viata diferite, acestea sunt contabilizate ca elemente separate (componente majore) de imobilizari corporale. Piesele de schimb, echipamentele de rezerva si echipamentele de service sunt clasificate in imobilizari corporale daca se asteapta ca vor fi utilizate in mai multe perioade sau pot fi utilizate numai in legatura cu un element de imobilizari corporale. Orice castig sau pierdere la cedarea unei imobilizari corporale este recunoscut in profit sau pierdere. (ii) Cheltuieli ulterioare Cheltuielile ulterioare sunt capitalizate numai daca este probabil ca beneficiile economice viitoare asociate cheltuielilor vor intra in cadrul Societatii. (iii) Amortizare Amortizarea este calculata pentru a diminua costul elementelor de imobilizari corporale, mai putin valoarea reziduala estimata, utilizand metoda liniara de amortizare pe durata lor utila de viata estimata, si este recunoscuta in profit sau pierdere. Activele achizitionate in leasing financiar sunt amortizate pe durata minima dintre termenul contractului de leasing si durata lor utila de viata, cu exceptia cazului in care exista o certitudine rezonabila ca Societatea va obtine dreptul de proprietate inainte de finalizarea termenului contractului de leasing. Terenurile si imobilizarile in curs nu se amortizeaza. Duratele utile de viata estimate pentru imobilizarile corporale sunt dupa cum urmeaza: Categorie Cladiri Echipamente Vehicule, mobilier si birotica Durate utile de viata ani 4-12 (in medie 7 ani) 3-10 (in medie 7 ani) 17

21 Metoda amortizarii, duratele utile de viata si valorile reziduale sunt revizuite la fiecare data de raportare si ajustate corespunzator daca este cazul. (i) Imobilizari necorporale (i) Recunoastere si evaluare Imobilizarile necorporale achizitionate de Societate si care au durate utile de viata determinate sunt evaluate la cost, mai putin amortizarea cumulata si pierderile de valoare. (ii) Cheltuieli ulterioare Cheltuielile ulterioare sunt capitalizate numai atunci cand acestea cresc beneficiile economice viitoare incorporate in activul la care se refera. Toate celelalte cheltuieli, inclusiv cheltuieli cu fondul comercial generat intern si marci, sunt recunoscute in situatia profitului sau pierderii atunci cand sunt efectuate. (iii) Amortizare Amortizarea este calculata pentru a diminua costul imobilizarilor necorporale, mai putin valoarea reziduala estimata, utilizand metoda liniara de amortizare pe durata lor utila de viata estimata, si este recunoscuta in situatia profitului sau pierderii. Duratele utile de viata estimate pentru programe informatice si licente sunt de 3-5 ani. Metoda amortizarii, duratele utile de viata si valorile reziduale sunt revizuite la fiecare data de raportare si ajustate corespunzator daca este cazul. (j) Instrumente financiare Activele financiare si pasivele financiare sunt recunoscute in situatia financiara a Societatii atunci cand Societatea devine parte a dispozitiilor contractuale ale instrumentului. Activele financiare si datoriile financiare sunt evaluate initial la valoarea justa. Costurile de tranzactionare care pot fi atribuite direct achizitiei sau emiterii de active si datorii financiare (altele decat activele datoriile financiare recunoscute la valoarea justa prin situatia profitului sau pierderii) sunt adaugate sau deduse din valoarea justa a activelor sau datoriilor financiare, dupa caz, la recunoasterea initiala. Costurile de tranzactionare atribuite direct achizitiei de active sau datorii financiare evaluate la valoarea justa prin situatia profitului sau pierderii sunt recunoscute imediat in situatia profitului sau pierderii. (i) Active financiare Toate achizitiile sau vanzarile de active financiare sunt recunoscute si derecunoscute la data tranzactiei. Achizitiile sau vanzarile uzuale sunt achizitiile sau vanzari de active financiare care necesita ca livrarea de active sa se faca in intervalul stabilit de clauzele sau conventiile din piata. Toate activele financiare recunoscute sunt evaluate ulterior in intregime fie la cost amortizat, fie la valoarea justa, in functie de clasificarea activelor financiare. Clasificarea activelor financiare Instrumentele care indeplinesc urmatoarele conditii sunt evaluate ulterior la costul amortizat: a. activul financiar este detinut in cadrul unui model de afaceri al carui obiectiv este de a detine active financiare pentru a colecta fluxurile de trezorerie; si b. termenii contractuali ai activului financiar dau nastere la fluxuri de trezorerie care reprezinta numai plati ale principalului si dobanzi aferente principalului restant, la date specifice. Instrumentele care indeplinesc urmatoarele conditii sunt evaluate ulterior la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global (FVTOCI): c. activele financiare sunt detinute in cadrul unui model de afaceri al carui obiectiv este atins atat prin colectarea fluxurilor de trezorerie contractuale, cat si prin vanzarea activelor financiare; si 18

22 d. termenii contractuali ai activului financiar dau nastere la fluxuri de trezorerie care reprezinta numai plati ale principalului si dobanzi aferente principalului restant, la date specifice. Implicit, toate celelalte active financiare sunt evaluate ulterior la valoarea justă prin situatia profitului sau pierderii (FVTPL). (i) Costul amortizat si metoda dobanzii efective Metoda dobanzii efective este o metoda de calculare a costului amortizat al unui instrument de datorie si de alocare a veniturilor din dobanzi in perioada relevanta. Pentru activele financiare, altele decat cele achizitionate sau provenite din active financiare depreciate din punct de vedere al creditului (de exemplu, activele depreciate din punct de vedere al creditului la recunoasterea initiala), rata efectiva a dobanzii este rata care actualizeaza cu exactitate incasarile viitoare estimate (inclusiv toate taxele si punctele platite sau primite care fac parte integranta din rata efectiva a dobanzii, costurile de tranzactie si alte prime sau reduceri), cu exceptia pierderilor preconizate de credit, pe durata de viata preconizata a instrumentului de datorie sau, daca este cazul, pe o perioada mai scurta, pana la valoarea contabila bruta a instrumentului de datorie la recunoasterea initiala. Pentru activele financiare achizitionate sau provenite din active financiare depreciate din punct de vedere al creditului, o rata a dobanzii efectiva se calculeaza prin actualizarea fluxurilor de trezorerie viitoare estimate, inclusiv pierderile de credit preconizate, la costul amortizat al instrumentului de datorie la recunoasterea initiala. Costul amortizat al unui activ financiar este suma la care activul financiar este evaluat la recunoasterea initiala mai putin rambursarile principalului, plus amortizarea cumulata utilizand metoda dobanzii efective, minus ajustarile pentru depreciere. Valoarea contabila bruta a unui activ financiar este costul amortizat al unui activ financiar inainte de ajustarea pentru depreciere. (ii) Active financiare la valoarea justa prin profit sau pierdere Activele financiare care nu indeplinesc criteriile de evaluare la costul amortizat sau valoare justa prin rezultatul global sunt evaluate la valoare justa prin profit sau pierdere. Mai exact: Investitiile in instrumente de capitaluri proprii sunt clasificate la FVTPL, cu exceptia cazului in care Societatea desemneaza o investitie de capital care nu este detinuta nici pentru tranzactionare, nici o contraprestatie contingenta care rezulta dintr-o combinare de intreprinderi ca si FVTOCI la recunoasterea initiala. Instrumentele de datorie care nu indeplinesc criteriile costului amortizat sau criteriile FVTOCI sunt clasificate la FVTPL. In plus, instrumentele de datorie care indeplinesc criteriile de cost amortizat sau criteriile FVTOCI pot fi desemnate la FVTPL la recunoasterea initiala, in cazul in care o astfel de desemnare elimina sau reduce in mod semnificativ o neconcordanta in masurare sau recunoastere (asa-numita "nepotrivire contabila") care ar rezulta din evaluarea activelor sau datoriilor sau recunoscand castigurile si pierderile pentru acestea pe diferite baze. Societatea nu a recunoscut instrumente de datorie ca la FVTPL. Castiguri sau pierderi din diferente de curs valutar Valoarea contabila a activelor financiare denominate intr-o moneda străina este determinata in acea moneda straina si convertita la cursul spot la sfarsitul fiecarei perioade de raportare. Credite si creante Aceste active sunt recunoscute initial la valoarea justa plus orice costuri de tranzactionare direct atribuibile. Ulterior recunoasterii initiale, acestea sunt evaluate la cost amortizat utilizand metoda dobanzii efective. Costul amortizat este redus cu ajustarile de depreciere. Creditele si creantele cuprind creante comerciale, numerar si echivalente de numerar si depozite, certificate de trezorerie si obligatiuni guvernamentale. 19

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. Situatii financiare interimare consolidate simplificate la data si pentru perioada de trei luni incheiata la 31 m

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. Situatii financiare interimare consolidate simplificate la data si pentru perioada de trei luni incheiata la 31 m Situatii financiare interimare consolidate simplificate la data si pentru perioada de trei luni incheiata la intocmite in conformitate cu Standardul International de Contabilitate 34 Raportarea Financiara

Mai mult

Microsoft Word - Situatii financiare individuale IFRS Broker 2013.doc

Microsoft Word - Situatii financiare individuale IFRS Broker 2013.doc Situaţii financiare anuale individuale IFRS la 31 decembrie 2013 SSIF Broker SA Situaţii financiare individuale IFRS SSIF Broker SA - Situatii financiare individuale IFRS 2 Cuprins Pagina Situatii financiare

Mai mult

MECANICA CEAHLAU S.A. SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2

MECANICA CEAHLAU S.A. SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2 SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2844 DIN 2016 PENTRU APROBAREA REGLEMENTARILOR CONTABILE CONFORME CU STANDARDELE

Mai mult

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. Informatii financiare consolidate interimare simplificate 30 iunie 2017

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. Informatii financiare consolidate interimare simplificate 30 iunie 2017 SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. Informatii financiare consolidate interimare simplificate 30 iunie 2017 SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA INFORMATII FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE SIMPLIFICATE

Mai mult

TMK-ARTROM S.A. Situatii financiare pregatite in conformitate cu prevederile OMFP nr. 1286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare 31 decembr

TMK-ARTROM S.A. Situatii financiare pregatite in conformitate cu prevederile OMFP nr. 1286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare 31 decembr TMK-ARTROM S.A. Situatii financiare pregatite in conformitate cu prevederile OMFP nr. 1286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare 31 decembrie 2012 1 Cuprins Situatia rezultatului global... 3

Mai mult

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. Situatii financiare consolidate la data de si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018 intocmite

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. Situatii financiare consolidate la data de si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018 intocmite Situatii financiare consolidate la data de si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018 intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de catre

Mai mult

Microsoft Word - Altur_Situatii financiare IFRS_MARTIE2015.doc

Microsoft Word - Altur_Situatii financiare IFRS_MARTIE2015.doc SITUATII FINANCIARE LA 31 MARTIE 2015 Pregatite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice 1286 / 2012 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale

Mai mult

SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: RON C.U.I. RO R.B. - P.J.R Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 415

SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: RON C.U.I. RO R.B. - P.J.R Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 415 SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: 611.079.770.2 RON C.U.I. RO 50 22 670 R.B. - P.J.R. - 12-019 - 18.02.1999 Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 4155 / 1993 Situatii Financiare Consolidate 31 Decembrie

Mai mult

Microsoft Word - Situatii financiare IFRS_SEPT_2017.doc

Microsoft Word - Situatii financiare IFRS_SEPT_2017.doc SITUATII FINANCIARE LA 30 SEPTEMBRIE 2017 Pregatite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice 2844/2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale

Mai mult

Microsoft Word - Rezultate_Preliminare_2017_ro.doc

Microsoft Word - Rezultate_Preliminare_2017_ro.doc Catre Autoritatea de Supraveghere Financiara Bursa de Valori Bucuresti D a t a r a p o r t u l u i : 1 5. 0 2. 2 0 1 8 D e n u m i r e a s o c i e t a t i i : U Z T E L S. A. Sediul social: P l o i e s

Mai mult

SIF Moldova S.A. INFORMAȚII FINANCIARE CU SCOP SPECIAL PENTRU PERIOADA DE TREI LUNI ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2017

SIF Moldova S.A. INFORMAȚII FINANCIARE CU SCOP SPECIAL PENTRU PERIOADA DE TREI LUNI ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2017 SIF Moldova S.A. INFORMAȚII FINANCIARE CU SCOP SPECIAL PENTRU PERIOADA DE TREI LUNI ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE CUPRINS: PAGINA: SITUAŢIA REZULTATULUI GLOBAL 3 SITUAŢIA POZIŢIEI FINANCIARE 4 SITUAŢIA MODIFICĂRILOR

Mai mult

TMK-ARTROM S.A. Situatii financiare semestriale pregatite in conformitate cu prevederile OMFP nr. 1286/2012, cu modificarile si completarile ulterioar

TMK-ARTROM S.A. Situatii financiare semestriale pregatite in conformitate cu prevederile OMFP nr. 1286/2012, cu modificarile si completarile ulterioar Situatii financiare semestriale pregatite in conformitate cu prevederile OMFP nr. 1286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare 30 IUNIE 2016 CUPRINS SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL..3 SITUATIA POZITIEI

Mai mult

SIF Muntenia S

SIF Muntenia S 1. Entitatea care raportează SIF Muntenia S.A. ( Societatea ) este un organism de plasament colectiv înfiinţat în 1996 prin reorganizarea şi transformarea Fondului Proprietăţii Private IV Muntenia, în

Mai mult

Nr. 258 / CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREŞTI BURSA DE VALORI BUCUREŞTI RAPORT CURENT Întocmit în conformitate cu Regula

Nr. 258 / CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREŞTI BURSA DE VALORI BUCUREŞTI RAPORT CURENT Întocmit în conformitate cu Regula Nr. 258 / 27.02.2019 CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREŞTI BURSA DE VALORI BUCUREŞTI RAPORT CURENT Întocmit în conformitate cu Regulamentul ASF nr.5 / 2018 privind emitenţii şi operaţiunile

Mai mult

TMK-ARTROM S.A. Situatii financiare consolidate pregatite in conformitate cu prevederile OMFP nr / DECEMBRIE 2016

TMK-ARTROM S.A. Situatii financiare consolidate pregatite in conformitate cu prevederile OMFP nr / DECEMBRIE 2016 Situatii financiare consolidate pregatite in conformitate cu prevederile OMFP nr. 2.844/2016 31 DECEMBRIE 2016 CUPRINS SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL..3 SITUATIA POZITIEI FINANCIARE...4 SITUATIA MODIFICARILOR

Mai mult

ALRO S.A. Situatii financiare interimare pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2018 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Fi

ALRO S.A. Situatii financiare interimare pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2018 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Fi ALRO S.A. Situatii financiare interimare pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2018 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3067 / 2018 1 Alro S.A. Situatia

Mai mult

NOTE EXPLICATIVE

NOTE EXPLICATIVE NOTE EXPLICATIVE la Situaţiile financiare ale fondului STK Europe 30 iunie 2018 1. Entitatea care raportează 2. Bazele întocmirii 3. Politici contabile semnificative 4. Estimarea valorii juste 5. Situaţia

Mai mult

NOTE EXPLICATIVE

NOTE EXPLICATIVE NOTE EXPLICATIVE la Situatiile financiare ale fondului STK Europe 31 decembrie 2017 1.Entitatea care raporteaza 2. Bazele intocmirii 3. Politici contabile semnificative 4. Estimarea valorii juste 5. Situatia

Mai mult

Situatia Pozitiei Financiare Referinta (RON) (RON) (RON) La 31 Decembrie Nota Rand IAS 1.10(a) Active Active Imobilizate IAS 1.54(a

Situatia Pozitiei Financiare Referinta (RON) (RON) (RON) La 31 Decembrie Nota Rand IAS 1.10(a) Active Active Imobilizate IAS 1.54(a Situatia Pozitiei Financiare Referinta (RON) (RON) (RON) La 31 Decembrie Nota Rand IAS 1.10(a) 113 2012 2011 2010 Active Active Imobilizate IAS 1.54(a) Imobilizari corporale 15 BS01 41,024,258 40,500,520

Mai mult

Situatia Pozitiei Financiare la Referinta (RON) (RON) PERIOADA Rand IAS 1.10(a) Active Active Imobilizate IAS 1.5

Situatia Pozitiei Financiare la Referinta (RON) (RON) PERIOADA Rand IAS 1.10(a) Active Active Imobilizate IAS 1.5 Situatia Pozitiei Financiare la 31.03.2013 Referinta (RON) (RON) PERIOADA Rand IAS 1.10(a) 113 31.03.2013 01.01.2013 Active Active Imobilizate IAS 1.54(a) Imobilizari corporale BS01 40,748,081 41,024,258

Mai mult

ELECTROMAGNETICA SA SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU Ordinul Ministrului Finanțelor publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea

ELECTROMAGNETICA SA SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU Ordinul Ministrului Finanțelor publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU Ordinul Ministrului Finanțelor publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare

Mai mult

Banca Transilvania S

Banca Transilvania S Situatii Financiare Individuale 31 decembrie 2012 Intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana CUPRINS Declaratie privind responsabilitatea

Mai mult

Microsoft Word - Zentiva SA - FS IFRS - Ro v _form final

Microsoft Word - Zentiva SA -  FS IFRS - Ro v _form final Zentiva S.A. Situatii financiare PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013 Pregatite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice 1286 / 2012, ce aporba reglementarile contabile in conformitate

Mai mult

These are the template consolidated financial statements, prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS), for a fictio

These are the template consolidated financial statements, prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS), for a fictio SITUAŢII FINANCIARE CONSOLIDATE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANA CUPRINS PAGINA RAPORTUL

Mai mult

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit Anexa Modificări și completări ale anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare

Mai mult

Anexa A În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financia

Anexa A În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financia În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, vă comunicăm următoarele:

Mai mult

SIF MOLDOVA SA SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE LA 31 DECEMBRIE 2018 ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ AD

SIF MOLDOVA SA SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE LA 31 DECEMBRIE 2018 ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ AD SIF MOLDOVA SA SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE LA 31 DECEMBRIE ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ ( IFRS ) ȘI NORMA AUTORITĂȚII

Mai mult

C.U.I.: R Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991 SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr ORADEA - ROMANIA Tel: Tel: Fax

C.U.I.: R Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991 SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr ORADEA - ROMANIA Tel: Tel: Fax C.U.I.: R0 67329 Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991 SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr. 35 410605 ORADEA - ROMANIA Tel: 0259 456 116 Tel: 0259 444 969 Fax: 0259 462 224 e-mail: sinteza@ sinteza. ro www.sinteza.ro

Mai mult

RAPORTUL DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORILOR - aferent primului semestru al anului 2019 (perioada ianuarie iunie 2019) Întocmit în conformitate cu Legea

RAPORTUL DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORILOR - aferent primului semestru al anului 2019 (perioada ianuarie iunie 2019) Întocmit în conformitate cu Legea RAPORTUL DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORILOR - aferent primului semestru al anului 2019 (perioada ianuarie iunie 2019) Întocmit în conformitate cu Legea 24/2017 și Regulamentul CNVM 1/2006 Date generale Raport

Mai mult

Situ uatii finan nciare ind dividuale e into ocmite in n conform mitate cu Stan ndardele Internati I ionale de e Rapo ortare Fin nanciara adoptate e d

Situ uatii finan nciare ind dividuale e into ocmite in n conform mitate cu Stan ndardele Internati I ionale de e Rapo ortare Fin nanciara adoptate e d Situ uatii finan nciare ind dividuale e into ocmite in n conform mitate cu Stan ndardele Internati I ionale de e Rapo ortare Fin nanciara adoptate e de c catre Uniiunea Eurropeana ( I IFRS ) la 31 dec

Mai mult

These are the template consolidated financial statements, prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS), for a fictio

These are the template consolidated financial statements, prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS), for a fictio SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANA CUPRINS PAGINA RAPORTUL

Mai mult

Source reference

Source reference DECLARAŢIA PERSOANELOR RESPONSABILE În conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitaţii nr.82/1991 şi Regulamentul CNVM nr. 1/2006 art. 1121, alin. 1,lit. C S-au întocmit situaţiile financiare

Mai mult

SC CLIENT SA Situații financiare individuale 2

SC CLIENT SA Situații financiare individuale 2 SITUATII FINANCIARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2844 DIN 2016 PENTRU APROBAREA REGLEMENTARILOR CONTABILE CONFORME CU STANDARDELE INTERNATIONALE

Mai mult

Microsoft Word - Concordante unele conturi prevazute de Ordinul MFP 1752 si Ordinul BNR nr 5 .doc

Microsoft Word - Concordante unele conturi prevazute de Ordinul MFP 1752 si Ordinul BNR nr 5  .doc CONCORDANŢELE dintre unele conturi din planul de conturi prevăzut de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu

Mai mult

TERAPLAST SA SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE CONSOLIDATE Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru apro

TERAPLAST SA SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE CONSOLIDATE Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru apro SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE CONSOLIDATE Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale

Mai mult

Tradeville - Date Financiare 2015

Tradeville - Date Financiare 2015 2018 1 TRADEVILLE SA Tip situatie financiara: VM Bucuresti, Sector 3 Forma de proprietate: 34 Calea Vitan, Nr. 6A, Bloc B, Tronson B, et. 3 Societati comerciale pe actiuni Numar din Registrul Comertului:

Mai mult

SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr ORADEA - ROMANIA Tel: Tel: Fax: sinteza. ro

SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr ORADEA - ROMANIA Tel: Tel: Fax: sinteza. ro SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr. 35 410605 ORADEA - ROMANIA Tel: 0259 456 116 Tel: 0259 444 969 Fax: 0259 462 224 e-mail: sinteza@ sinteza. ro www.sinteza.ro C.U.I.: R0 67329 Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991

Mai mult

Servicii Energetice Muntenia S.A. SITUATII FINANCIARE Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificari

Servicii Energetice Muntenia S.A. SITUATII FINANCIARE Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificari Servicii Energetice Muntenia S.A. SITUATII FINANCIARE Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificarile ulterioare la data si pentru exercitiul financiar

Mai mult

TMK-ARTROM S.A. TMK-ARTROM S.A. Situaţii financiare consolidate şi individuale pregătite în conformitate cu prevederile OMFP nr /2016, cu modifi

TMK-ARTROM S.A. TMK-ARTROM S.A. Situaţii financiare consolidate şi individuale pregătite în conformitate cu prevederile OMFP nr /2016, cu modifi Situaţii financiare consolidate şi individuale pregătite în conformitate cu prevederile OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare 31 DECEMBRIE 2018 și situații financiare consolidate

Mai mult

BILANT 1998

BILANT 1998 JUDETUL ARAD FORMA DE PROPRIETATE 34 UNITATEA SIF Banat-Crisana ACTIVITATEA PREPONDERENTA ADRESA loc ARAD, sector (denumire grupa CAEN) str. Calea Victoriei, nr. 35A bl.,ap.,sc. COD GRUPĂ CAEN 6499 TELEFONUL

Mai mult

Banca Transilvania S.A. Situatii Financiare Consolidate 31 decembrie 2012 Intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financi

Banca Transilvania S.A. Situatii Financiare Consolidate 31 decembrie 2012 Intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financi Situatii Financiare Consolidate 2012 Intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana CUPRINS Raportul auditorului independent Contul de profit

Mai mult

ORDIN Nr. 4160/2015 din 31 decembrie 2015 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLIC

ORDIN Nr. 4160/2015 din 31 decembrie 2015 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLIC ORDIN Nr. 4160/2015 din 31 decembrie 2015 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 21 din 12 ianuarie 2016

Mai mult

ALPHA BANK ROMANIA S.A. SITUATII FINANCIARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 Intocmite in conformitate cu Standardele Interna

ALPHA BANK ROMANIA S.A. SITUATII FINANCIARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 Intocmite in conformitate cu Standardele Interna ALPHA BANK ROMANIA S.A. SITUATII FINANCIARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 Intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea

Mai mult

ANEXA 3 LA RAPORTUL DE PROGRES 2 SITUAŢII FINANCIARE ILUSTRATIVE GENERALE Această versiune a raportului nostru reprezintă o traducere după original, c

ANEXA 3 LA RAPORTUL DE PROGRES 2 SITUAŢII FINANCIARE ILUSTRATIVE GENERALE Această versiune a raportului nostru reprezintă o traducere după original, c ANEXA 3 LA RAPORTUL DE PROGRES 2 SITUAŢII FINANCIARE ILUSTRATIVE GENERALE Această versiune a raportului nostru reprezintă o traducere după original, care a fost întocmit în limba engleză. Au fost luate

Mai mult

Bilant_2011.pdf

Bilant_2011.pdf S1002_A1.0.6 / 14.03.2012 Suma de control 4.969.178 Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala Tip situaţie financiară : BL Anul 2011 Entitatea SC APA

Mai mult

ROMANIAN COMMERCIAL BANK SA

ROMANIAN COMMERCIAL BANK SA BANCA TRANSILVANIA S.A. SITUATII FINANCIARE pentru exercitiul financiar incheiat la Intocmite in conformitate cu ORDINUL PRESEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL BANCII NATIONALE A ROMANIEI NR. 13/2008

Mai mult

CAP 1

CAP 1 UNIVERSITATEA ŞTEFAN CEL MARE SUCEAVA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMCE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ SPECIALIZAREA: CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE CONTABILITATE BANCARA STUDENT 2018-2019 1 T E M Ă D

Mai mult

Blank document

Blank document Situatii Financiare Individuale 2018 Intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana Cuprins Raportul auditorului independent Situatia individuala

Mai mult

Situații financiare IFRS 2018

Situații financiare IFRS 2018 Situații financiare IFRS 2018 GRAWE ROMÂNIA ASIGURARE S.A. Societate administrată în sistem dualist Situații financiare pregătite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

Mai mult

SIF BANAT CRIŞANA

SIF BANAT CRIŞANA SITUAŢIILE FINANCIARE CONSOLIDATE INTOCMITE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 -NEAUDITATE- Cuprins pagina Situația consolidată a poziției financiare 1 Situația consolidată a rezultatului global

Mai mult

SIF Banat-Crișana S.A. Situații Financiare individuale interimare simplificate la 31 martie 2019 întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru

SIF Banat-Crișana S.A. Situații Financiare individuale interimare simplificate la 31 martie 2019 întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru SIF Banat-Crișana S.A. Situații Financiare individuale interimare simplificate la 31 martie 2019 întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele

Mai mult

Microsoft Word - Situatii Financiare doc

Microsoft Word - Situatii Financiare doc Situatia Pozitiei Financiare lei Active Active Imobilizate Imobilizari corporale BS01 222.637.376 223.297.012 Terenuri si amenajari la terenuri BS02 94.981.552 94.970.923 Constructii BS03 102.260.014 101.423.262

Mai mult

Microsoft Word - Raport trim III doc

Microsoft Word - Raport trim III doc Raport ASF TRIMESTRUL III 2017 Regulament Raport trimestrial conform 1/2006 Data raportului 9/30/2017 SC CONDMAG Denumirea societăţii comerciale SA Sediul social Braşov Str. Avram Iancu nr. 52 Numărul

Mai mult

BRD Groupe Société Générale S.A. Sumarul la nivel consolidat si individual al situatiei pozitiei financiare si al situatiei profitului sau pierderii

BRD Groupe Société Générale S.A. Sumarul la nivel consolidat si individual al situatiei pozitiei financiare si al situatiei profitului sau pierderii Sumarul la nivel consolidat si individual al situatiei pozitiei financiare si al situatiei profitului sau pierderii SITUATIA LA NIVEL CONSOLIDAT A POZITIEI FINANCIARE 31 decembrie 2017 Memo IFRS 9 sold

Mai mult

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în dome

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în dome Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private Având în vedere prevederile

Mai mult

Microsoft Word - Raport IFRS GIF_

Microsoft Word - Raport IFRS GIF_ FONDUL INCHIS DE INVESTITII GLOBAL INVESTING FUND Situatii financiare intocmite in conformitate cu IFRS Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014 Continut: Pagina 3 Situatia pozitiei financiare

Mai mult

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anual

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anual Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii

Mai mult

TERAPLAST SA SITUATII FINANCIARE INTERIMARE CONSOLIDATE SIMPLIFICATE LA DATA DE SI PENTRU PERIOADA DE TREI LUNI INCHEIATA LA 31 MARTIE 2019 Intocmite

TERAPLAST SA SITUATII FINANCIARE INTERIMARE CONSOLIDATE SIMPLIFICATE LA DATA DE SI PENTRU PERIOADA DE TREI LUNI INCHEIATA LA 31 MARTIE 2019 Intocmite SITUATII FINANCIARE INTERIMARE CONSOLIDATE SIMPLIFICATE LA DATA DE SI PENTRU PERIOADA DE TREI LUNI INCHEIATA LA 31 MARTIE 2019 Intocmite in conformitate cu standardele internationale de raportare financiara,

Mai mult

Microsoft Word - raport de gestiune trim III 2008.doc

Microsoft Word - raport de gestiune trim III 2008.doc RAPORT DE GESTIUNE al Consiliului de Administraţie al S.C. "BUCUR" S.A. privind activitatea desfăşurată la 30.09.2008 S.C. "BUCUR" S.A., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/392/1991, CIF:

Mai mult

ING ASIGURARI DE VIATA S

ING ASIGURARI DE VIATA  S 2 3 4 NN ASIGURARI DE VIATA SA Situatii Financiare individuale Intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana (IFRS) La data de 31 decembrie

Mai mult

Data / Ora / 15:02 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag

Data / Ora / 15:02 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag Pagina 1 din 15 Date de identificare DR. KOCHER SRL Telefon +40 21 2522120 Baicului 82a Fax +40 21 2527711 021784 Bucuresti Sector 2 E-mail info@drkocher.ro România WEB www.matriterie.ro Crefo Nr. 15354

Mai mult

Nr.Reg.Com. J05/173/1991 C.I.F. RO Capital Social Tel: ; lei Fax: ; Mobil: 4

Nr.Reg.Com. J05/173/1991 C.I.F. RO Capital Social Tel: ; lei Fax: ; Mobil: 4 Nr.Reg.Com. J05/173/1991 C.I.F. RO 54620 Capital Social Tel: +40 259 451026; +40 359 401677 17.766.860 lei Fax:+40 259 462066; +40 359 401676 Mobil: 40 730 631737; +40 741 069069 e-mail: office@uamt.ro

Mai mult

JUDETUL

JUDETUL SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU La data de 31 decembrie 2014 Sold la Cresteri Reduceri Sold la Element al capitalului propriu inceputul Total, din Prin Total, din sfarsitul Prin transfer perioadei

Mai mult

PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării con

PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării con PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate,

Mai mult

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date:

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date: 2019.05.10 18:17:28 EEST Reason: Document MFP Index

Mai mult

Microsoft Word - Raport Sem I 2010 conform reg.1 CNVM

Microsoft Word - Raport Sem I 2010 conform reg.1 CNVM RAPORTUL SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR. 1/2006 PENTRU SEMESTRUL I 2010 Data raportului: august 2010 Denumirea societăţii comerciale: S.C. Rolast S.A. Sediul

Mai mult

Microsoft Word - modif_reglem_contabile_dec2010.doc

Microsoft Word - modif_reglem_contabile_dec2010.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului

Mai mult

SIF MOLDOVA S.A. SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE INTOCMITE LA 31 martie 2013 intocmite în conformitate cu Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mob

SIF MOLDOVA S.A. SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE INTOCMITE LA 31 martie 2013 intocmite în conformitate cu Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mob SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE INTOCMITE LA 31 martie 2013 intocmite în conformitate cu Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.13/03.02.2011 de aprobare a Regulamentului nr. 4/2011 privind

Mai mult

Microsoft Word - NOTE EXPLIC BILANT 2012 EMERGENT.doc

Microsoft Word - NOTE EXPLIC BILANT 2012 EMERGENT.doc SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU La data de 31 decembrie 2012 Sold la Cresteri Reduceri Sold la Element al capitalului propriu inceputul Total, din Prin Total, din sfarsitul Prin transfer perioadei

Mai mult

0F Banca Comerciala Romana S.A. Situatii Financiare Consolidate si Individuale (Grupul si Banca) Intocmite in conformitate cu Standardele Internationa

0F Banca Comerciala Romana S.A. Situatii Financiare Consolidate si Individuale (Grupul si Banca) Intocmite in conformitate cu Standardele Internationa 0F Comerciala Romana S.A. Situatii Financiare Consolidate si Individuale (ul si ) Intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana 31 decembrie

Mai mult

1. SITUATII FINANCIARE SITUATIA POZITIEI FINANCIARE 31 DECEMBRIE 2018 Lei 31 MARTIE 2019 ACTIVE Active imobilizate Imobilizari necorp

1. SITUATII FINANCIARE SITUATIA POZITIEI FINANCIARE 31 DECEMBRIE 2018 Lei 31 MARTIE 2019 ACTIVE Active imobilizate Imobilizari necorp 1. SITUATII FINANCIARE - 31.03.2019 1.1.SITUATIA POZITIEI FINANCIARE 31 DECEMBRIE 2018 Lei 31 MARTIE 2019 ACTIVE Active imobilizate Imobilizari necorporale 462.860 462.291 Imobilizari corporale 60.710.201

Mai mult

Allianz Tiriac Asigurari S.A. ANEXĂ: Situaţia ajustărilor de valoare IFRS-RAS şi impactul fiscal al acestora - lei - Nr. cure nt 1 Elemente ACTIV Imob

Allianz Tiriac Asigurari S.A. ANEXĂ: Situaţia ajustărilor de valoare IFRS-RAS şi impactul fiscal al acestora - lei - Nr. cure nt 1 Elemente ACTIV Imob Allianz Tiriac Asigurari S.A. ANEXĂ: Situaţia ajustărilor de valoare IFRS-RAS şi impactul fiscal al acestora - lei - Nr. cure nt 1 Elemente ACTIV Imobilizări necorporale, din care: IFRS 31.12.2018 Tratament

Mai mult

Microsoft Word - NOTE EXPLIC rap sem emergent.doc

Microsoft Word - NOTE EXPLIC rap sem emergent.doc SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU La data de 30 iunie 2009 Sold la Cresteri Reduceri Sold la Element al capitalului propriu inceputul Total, din Prin Total, din sfarsitul Prin transfer perioadei

Mai mult

Explicații privind diferențele dintre situațiile financiare întocmite conform IFRS și situațiile financiare statutare

Explicații privind diferențele dintre situațiile financiare întocmite conform IFRS și situațiile financiare statutare Explicații privind diferențele dintre situațiile financiare întocmite conform IFRS și situațiile financiare statutare - 2018 GRAWE ROMANIA ASIGURARE S.A. Societate administrata in sistem dualist Monografia

Mai mult

SCD-Sit fin

SCD-Sit fin Societatea: Zentiva SA Situatii financiare neauditate, la data de 3.9.211 CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 3.9.211 No. rand 3.9.21 3.9.211 1 2 3 4 1. Cifra de afaceri neta (rd. 2 la 5) 1 21,499,944

Mai mult

Data / Ora / 14:22 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag

Data / Ora / 14:22 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag Pagina 1 din 16 Date de identificare AUTOMECANICA MEDIAŞ SRL Telefon +40 269 803646 Aurel Vlaicu 41 Fax +40 269 803606 551041 Medias Sibiu E-mail info@autm.ro România WEB www.autm.ro Crefo Nr. 471992 Nr.

Mai mult

Microsoft Word - SIF OLTENIA 2011_FINAL

Microsoft Word - SIF OLTENIA 2011_FINAL SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE La data de 31 decembrie 2011 Întocmite în conformitate cu Ordinul C.N.V.M 13/2011 SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A SITUAŢII FINANCIARE 31 DECEMBRIE

Mai mult

Slide 1

Slide 1 TAX EU LEGISLATIE SI FISCALITATE Aspecte contabile referitoare la intocmirea situatiilor financiare ale anului 2007 FORMATUL SI TERMENELE DE DEPUNERE A SITUATIILOR FINANCIARE - AGENTI ECONOMICI - FORMATUL

Mai mult

Am citit multe articole despre fotografierea iernii

Am citit multe articole despre fotografierea iernii NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE 31.12.2018 NOTA 1 PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE 1. ENTITATEA RAPORTOARE RoCredit IFN S.A. a fost înfiinţată în 31 Ianuarie 2007, în România prin

Mai mult

Formularul 10 - lei - Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltui

Formularul 10 - lei - Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltui Formularul 10 - lei - Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd. 01.01.2008 31.12.2008 A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01 0 0 2.Cheltuieli

Mai mult

SIF Banat-Crișana S.A. Situații Financiare Individuale interimare simplificate la 31 martie 2018 întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru

SIF Banat-Crișana S.A. Situații Financiare Individuale interimare simplificate la 31 martie 2018 întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru SIF Banat-Crișana S.A. Situații Financiare Individuale interimare simplificate la 31 întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale

Mai mult

Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheat

Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheat Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară Sectorul

Mai mult

PLEASE READ FIRST

PLEASE READ FIRST Situatii Financiare Interimare Consolidate Simplificate la data si pentru perioada de sase luni Intocmite in conformitate cu Standardul International de Contabilitate 34 Raportarea financiara interimara

Mai mult

Calea Rahovei Sector 5 Bucuresti Telefon : (021) Fax: (021)

Calea Rahovei Sector 5 Bucuresti Telefon : (021) Fax: (021) Calea Rahovei 266-268 Sector 5 Bucuresti 050912 Telefon : (021) 4042 131 Fax: (021) 4042 195 E-mail: juridic@electromagnetica.ro www.electromagnetica.ro Anunt de disponibilitate a rezultatelor financiare

Mai mult

ANTET EXTERN

ANTET EXTERN SC BOROMIR PROD SA Membra a grupului de firme BOROMIR RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE prezentat ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Privind situatia economico-financiara pentru activitatea defasurata

Mai mult

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I S.A. SEMESTRUL

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I S.A. SEMESTRUL RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I S.A. SEMESTRUL 1-2018 CUPRINS 1. Informaţii generale... 3 2. Informații asupra dezvoltării previzibile a societății... 6 3. Evenimente ulterioare datei

Mai mult

MergedFile

MergedFile Raport financiar 14 august 2018 Raport al Directorului General pentru semestrul I 2018 conform anexei 14 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017 Data raportului: 30.06.2018 Denumirea societatii

Mai mult

Microsoft Word - Teraplast_ OMF 3055_2011_ROM_publicare-1.docx

Microsoft Word - Teraplast_ OMF 3055_2011_ROM_publicare-1.docx TERAPLAST S.A. SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2011 Întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice al României nr. 3055/2009 şi modificările

Mai mult

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE LA NOTA 1 - Active imobilizate Valoare bruta Ajustari de valoare (amortizari si ajustari p

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE LA NOTA 1 - Active imobilizate Valoare bruta Ajustari de valoare (amortizari si ajustari p NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE LA 31.12.2018 NOTA 1 - Active imobilizate Valoare bruta Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare) Denumirea

Mai mult

Calea Rahovei Sector 5 Bucuresti Telefon : (021) Fax: (021)

Calea Rahovei Sector 5 Bucuresti Telefon : (021) Fax: (021) Raport financiar trimestrial, conform art. 227 din legea 297/2004 Data raport: 14.11.2013 Denumirea entitatii: S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. Adresa: CALEA RAHOVEI NR. 266-268, SECTOR 5, BUCURESTI Telefon:

Mai mult

TRANSGAZ

TRANSGAZ SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ S.A. SITUAŢII FINANCIARE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ

Mai mult

Microsoft Word - FS_NoteExpl.doc

Microsoft Word - FS_NoteExpl.doc S.C. SOCEP S.A. CONSTANTA NOTE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ÎNTOCMITE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31.12.2010 1. UNITATEA RAPORTOARE Situaţiile financiare sunt prezentate de societatea comercială SOCEP

Mai mult

ARMĀTURA S.A. SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU TRIMESTRUL ÎNCHEIAT LA 31 MARTIE 2018 ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE

ARMĀTURA S.A. SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU TRIMESTRUL ÎNCHEIAT LA 31 MARTIE 2018 ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE ARMĀTURA S.A. SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU TRIMESTRUL ÎNCHEIAT LA 31 MARTIE 2018 ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANĀ

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation OPERATORUL SISTEMULUI NAȚIONAL DE TRANSPORT GAZE NATURALE DIN ROMÂNIA 1 S I T UAȚ I I F I NA N C I A R E N EAU D I TAT E T R I M E S T RU L I 2 0 1 4 ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU IFRS - UE Cuprins 2 1.

Mai mult

Note la situatiile financiare consolidate

Note la situatiile financiare consolidate Fondul Închis de Investiţii BET-FI Index Invest Situaţii financiare anuale IFRS preliminare la 31 decembrie 218 FII BET-FI Index Invest - Situații financiare anuale IFRS 2 Cuprins Pagina Situaţii financiare

Mai mult

x

x COMUNICAT DE PRESA Grupul Teraplast: rezultate pentru perioada ianuarie-iunie 2015 Profit net de 14 milioane lei si o cifra de afaceri in crestere cu 19%, fata de perioada similara a anului trecut Bistrita,

Mai mult