Microsoft Word - 4. Formulare si modele.doc

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Microsoft Word - 4. Formulare si modele.doc"

Transcriere

1 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU Instrumente Structurale GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE OIRPOSDRU Nord-Vest BANCA TRANSILVANIA S E C T I U N E A III FORMULARE SI MODELE Fiecare candidat/ofertant care participa, in mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica are obligatia de a prezenta formularele prevazute in cadrul acestui capitol, completate in mod corespunzator si semnate de persoanele autorizate Formular 1 Formular 2 Scrisoare de inaintare Declaratie privind eligibilitatea Formular 3 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 Formular 4 Formular 5 Formular 6 Formular 7 Formular 8 Formular 9 Formular 10 Declaratie de integritate Informatii generale Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani Declaratie privind calitatea de participant la procedura Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora Organizare si metodologie Formular de oferta, Anexa la formular de oferta Formular 11 Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii Formular 12 Acord de asociere Formular 13 Declaratie angajament de sustinere Formular 14 Format CV Formular 15 Declaratie de Disponibilitate Formatori Formular 16 Model Scrisoare de Garantie de Participare Formular 17 Model Scrisoare de Garantie Buna Executie Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Investeşte în oameni!

2 CANDIDATUL/OFERTANTUL Inregistrat la sediul autoritatii contractantante... nr.... /... (denumirea/numele) Formular 1 SCRISOARE DE INAINTARE Catre SC BANCA TRANSILVANIA SA Cluj Napoca, str. George Baritiu, nr. 8 Ca urmare a invitatiei dumneavoastra privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Formare Profesionala pentru competenta / competentele... (denumirea contractului de achizitie publica) noi (denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele: 1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de 3 copii: a) documentele de calificare; b) oferta tehnica; c) oferta financiara. Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. Data completarii Cu stima, Ofertant,... (semnatura autorizata)

3 Formular 2 CANDIDATUL/OFERTANTUL (denumirea/numele) DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA Subsemnatul, reprezentant legal al, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/ sau spalare de bani. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Data completarii. Ofertant, (semnatura autorizata) Numele societatii Stampila societatii

4 Formular 3 CANDIDATUL/OFERTANTUL (denumirea/numele) DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE LA ART. 181 DIN O.U.G. NR. 34 / 2006 Subscrisa (denumirea, numele operatorului economic), in calitate de ofertant pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect Formare Profesionala pentru competenta / competentele... (denumirea contractului de achizitie publica), Cod CPV : Servicii de formare profesionala, organizata de SC Banca Transilvania SA, reprezentata legal prin declar pe proprie raspundere ca: a. nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege; b. nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile prevazute la lit. a); c. mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit; c1) in ultimii doi ani nu am fost in situatia de a nu imi indeplini sau de a-mi indeplini in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care ar fi produs sau ar fi fost de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor mei; d. nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala. Subscrisa reprezentata legal prin declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. Data completarii Ofertant, (semnatura autorizata) Numele societatii Stampila societatii

5 CANDIDATUL/OFERTANTUL (denumirea/numele) Formular 4 DECLARATIE DE INTEGRITATE Subliniem si recunoastem importanta desfasurarii unui proces de achizitie liber, loial si competitiv care sa previna aparitia fraudei. In acest sens, nu am oferit si nici acordat, in mod direct sau indirect nici un fel de avantaje persoanelor care au avut sau ar fi putut avea legatura cu procesul de licitatie/achizitie la care am participat si nici nu vom oferi sau garanta asemenea foloase necuvenite sau conditii pentru stabilirea preturilor actuale de achizitie sau in eventualitatea in care ni s-ar atribui noua contractul, precum si nici in executarea ulterioara a contractului. De asemenea, subliniem importanta aderarii la un set minimal de standarde sociale (Standarde Minimale in Munca) in implementarea proiectului. Noi ne angajam sa ne conformam tuturor conditiilor romane sau/si internationale in vigoare. Ne obligam sa ne informam personalul cu privire la obligatiile care le revin in acest sens si la obligatia de a onora acesta declaratie de obiectivitate si conformitate precum si cu privire la respectarea legilor din Romania. Ofertant, (semnatura autorizata) Numele societatii Stampila societatii

6 CANDIDATUL/OFERTANTUL... (denumirea/numele) Formular 5 INFORMATII GENERALE 1. Denumirea/numele societatii: 2. Codul fiscal: 3. Adresa sediului central: 4. Telefon: Fax: 5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare...(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare) 6. Obiectul de activitate, pe domenii: (in conformitate cu prevederile din Actele constitutive proprii) 7. Punctele de lucru/sucursalelor locale, daca este cazul:... (adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 8. Principala piata a afacerilor: 9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: Date financiare Cifra de afaceri Profit Cifra de afaceri razultata din formare profesionala (%) lei lei lei- Media Cifrele din toate coloanele trebuie sa aiba aceeasi baza pentru a permite compararea directa, an de an. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia din alte monede in lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale comunicate de Banca Nationala Romana. ANUL CURSUL EURO* Anul EUR mediu , , ,3373 *Informatie preluata de pe 10.Capital social 2010 : lei 11. Actionariat Denumirea\Numele actionarilor Ponderea de capital(%)

7 12. Apartenenta la un grup de firme (nume firma): Data completarii... Ofertant, (semnatura autorizata) Numele societatii Stampila societatii

8 Formular 6 CANDIDATUL/OFERTANTUL (denumirea/numele) DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII IN ULTIMII 3 ANI Subsemnatul, reprezentant legal al (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor legali ai SC Banca Transilvania SA, Str. George Baritiu nr. 8, , Cluj Napoca cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. Nr. Crt. Denumire co-contractant Prestarea de servicii Data si durata contractului Valoare contract de formare Ofertant, (semnatura autorizata ) Numele societatii Stampila societatii

9 CANDIDATUL/OFERTANTUL (denumirea/numele) Formular 7 DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al...(denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect Formare Profesionala pentru competenta / competentele... (denumirea contractului de achizitie publica), Cod CPV : Servicii de formare profesionala, organizata de SC Banca Transilvania SA, la data de... (zi/luna/an), particip si depun oferta: [ ] in nume propriu; [ ] ca asociat in cadrul asociatiei...; [ ] ca subcontractant al...; (Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 2. Subsemnatul declar ca: [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici; [ ] sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa. (Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica. 4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai SC Banca Transilvania SA, Str. George Baritiu nr. 8, , Cluj Napoca cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. Ofertant, (semnatura autorizata ) Numele societatii Stampila societatii

10 Formular 8 CANDIDATUL/OFERTANTUL (denumirea/numele) DECLARATIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACESTORA Subsemnatul, reprezentant imputernicit al (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai SC Banca Transilvania SA, Str. George Baritiu nr. 8, , Cluj Napoca cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. Nr. Crt. Denumire subcontractant Partea/partile din contract ce urmeaza a fi subcontractante Acord subcontractor cu specimen de semnatura Ofertant, (semnatura autorizata) Numele societatii Stampila societatii

11 Formular 9 ORGANIZARE SI METODOLOGIE <A se completa de catre ofertant> - Descrierea rationamentului (propunerile privind aspectele generale legate de indeplinirea obiectivelor contractulu) - Descrierea metodologiei de implementare (descrierea generala a modului in care vor fi livrate serviciile de formare) Pentru fiecare program de formare profesionala pentru fiecare competenta vor fi anexate acestui document urmatoarele: 1. PROGRAMA DE PREGATIRE pentru programul de formare autorizat CNFPA in cadrul caruia vor fi formati angajatii beneficiarului (Anexa nr. 2 din dosarul de autorizare de catre CNFPA a programului de formare) aceasta cuprinde urmatoarele informatii: i. obiective de referinta, ii. continuturile de baza pe capitole/secvente de pregatire teoretica sau practica, iii. metodele de formare, iv. mijloacele de instruire, materialele de invatare, v. criterii de evaluare; 2. FISA DE AUTOEVALUARE pentru programul de formare autorizat CNFPA in cadrul caruia vor fi formati angajatii beneficiarului (Anexa nr. 1 din dosarul de autorizare de catre CNFPA a programului de formare) sau un document echivalent in care sunt prezentate informatiile din aceste document, respectiv: i. tipul programului; ii. denumirea ocupatiei sau specificarea competente comune ocupatiilor ; iii. tipul de certificat obtinut; iv. obiectivele exprimate in competente profesionale; v. durata de pregatire (din care nr. ore pentru pregatire teoretica si nr. ore pentru pregatire practica); vi. formele de organizare a programului de formare; vii. planul de pregatire; viii. numarul de participanti pe grupe de pregatire; ix. formele si modalitatile de evaluare a programului de formare. 3. SUPORTUL DE CURS ce va fi transmis participantilor la programele de formare; 4. SCENARIU DETALIAT PENTRU 2 SESIUNI DE FORMARE (in total minim 3 ore de formare efective) in cadrul carora se utilizeaza cel putin cate una din metodele de formare: jocul de rol, studiul de caz, dezbaterea de grup, exercitii filmate, discutia facilitata. 5. Modalitatile de evaluare a participantilor 6. TABELE CENTRALIZATOARE PENTRU: 1. nr. de persoane formate privind competenta respectiva 2. nr. de contracte de servicii de formare privind competenta respectiva / programe de formare de care au beneficiat minim 10 de angajati per contract, avand anexate A.DECLARATII ALE CLIENTILOR (BENEFICIARILOR) /RECOMANDARI / CONTRACTE, in format original / copie legalizata / copie conforma cu originalul. Aceste documente vor contine urmatoarele informatii: - Datele complete de identificare ale clientului/beneficiarului; - Nr. de angajati formati privind competenta respectiva. B. Alte documente justificative si relevante (exceptand declaratii pe proprie raspundere ale ofertantului, asociatului sau subcontractantului) ce pot proba

12 numarul de persoane formate si de contracte de servicii de formare pentru competenta respectiva. In cazul in care nu se vor respecta cerintele solicitate privind prezentarea de documente justificative nu se va acorda punctajul corespunzator. Data / / Ofertant, (semnatura autorizata) Numele societatii Stampila societatii

13 CANDIDATUL/OFERTANTUL (denumirea/numele) Formular 10 FORMULAR DE OFERTA FINANCIARA Catre SC BANCA TRNASILVANIA SA CLUJ NAPOCA, str. GEORGE BARITIU, NR Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam Servicii de Formare Profesionala pentru competenta / competentele...pentru suma de lei, reprezentand (suma in litere si in cifre) lei, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de (suma in litere si in cifre). 2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile in graficul de timp anexat. 3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de (durata in litere si cifre) zile, respectiv pana la data de / /... si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi. 5. Precizam ca depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa"; nu depunem oferta alternativa. 6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi. Data / / Ofertant, (semnatura autorizata) Numele societatii Stampila societatii

14 Anexa la Formular de Oferta Financiara DEVIZ PENTRU SERVICII DE FORMARE TIPURI DE COSTURI Costuri de personal ale formatorilor Costuri (in ron) fara TVA Cheltuieli de transport pentru formatori Taxe de certificare a competentelor dobandite de participanti (pentru eliberarea certificatelor de absolvire) Materiale de curs (multiplicarea suporturilor de curs si a altor materiale utilizate in cadrul formarii si evaluarii) TOTAL (in ron) fara TVA TVA TOTAL (in ron) cu TVA Data :[ZZ.LL.AAAA] Ofertant, (semnatura autorizata) Numele societatii Stampila societatii

15 Formular 11 DECLARATIE privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii I. Date de identificare a intreprinderii Denumirea intreprinderii:... Adresa sediului social:... Cod unic de inregistrare:... Numele si functia:... (presedintele consiliului de administratie, director general sau echivalent) II. Tipul intreprinderii Indicati, dupa caz, tipul intreprinderii: [ ] Intreprindere autonoma. In acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situatia economico-financiara a intreprinderii solicitante. Se va completa doar declaratia, fara anexa nr. 2. [ ] Intreprindere partenera. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie. [ ] Intreprindere legata. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie. III. Date utilizate pentru a se stabili categoria intreprinderii* Exercitiul financiar de referinta** Numarul mediu anual de salariati Cifra de afaceri anuala neta (RON/mii euro) Active totale (RON/mii euro) Important: Precizati daca, fata de exercitiul financiar anterior, datele financiare au inregistrat modificari care determina incadrarea intreprinderii intr-o alta categorie (respectiv micro-intreprindere, intreprindere mica, mijlocie sau mare). [ ] Nu [ ] Da (in acest caz se va completa si se va atasa o declaratie referitoare la exercitiul financiar anterior) Semnatura... (numele si functia semnatarului, autorizat sa reprezinte intreprinderea) Declar pe propria raspundere ca datele din aceasta declaratie si din anexe sunt conforme cu realitatea. Data intocmirii... Semnatura * Datele sunt calculate in conformitate cu art. 6 din legea 346/2004. **Datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale sunt cele realizate in ultimul exercitiu financiar raportate in situatiile financiare anuale aprobate de actionari sau asociati. In cazul intreprinderilor nou infiintate datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifia de afaceri anuala neta si activele totale se determina si se declara pe propria raspundere.

16 CANDIDATUL/OFERTANTUL (denumirea/numele Formular 12 ACORD DE ASOCIERE in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica Conform. (incadrarea legala) Noi, parti semnatare: S.C. S.C. ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica Formare Profesionala pentru competenta / competentele.... (denumire obiect contract) Activitati contractuale ce se vor realize in comun: Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica comun: % S.C. % S.C. Conditiile de administrare si conducere a asociatiei: liderul asociatiei S.C. preia responsabilitatea si primeste instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere. Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate: conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a sarcinilor convenite de comun acord. Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii: incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat a contractului de asociere; modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de participare a fiecarei parti pana la data incetarii asociatiei. Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei: % S.C. % S.C. Liderul asociatiei: S.C. Alte clauze: Data completarii: LIDERUL ASOCIATIEI, ASOCIAT,

17 Formular 13 DECLARATIE ANGAJAMENT DE SUSTINERE (se completeaza doar de catre sustinatori) Scurta descriere a Contractului: Formare Profesionala pentru competenta/ competentele... (denumire obiect contract) Catre: SC Banca Transilvania SA (impreuna cu succesorii si persoanele numite). Am fost informati ca... (ofertantul ) intentioneaza sa prezinte o oferta pentru adjudecarea Contractului sus amintit si ca raspuns la solicitarea sa, in situatia adjudecarii contractului de catre... (ofertantul), noi (numele sustinatorului)..., va garantam in mod irevocabil si neconditionat, ca obligatie primara, in solidar cu... (ofertantul) executarea tuturor obligatiilor si responsabilitatilor acestuia in cadrul Contractului in acord cu prezentul angajament. Ne exprimam disponibilitatea, ca in acord cu prevederile OUG34/2006 sa sustinem...(ofertantul) cu urmatoarele:... (se va completa dupa caz cu Capacitatea economico-financiara conf. art. 186, sau cu Capacitatea tehnica si / sau profesionala art. 190) Sustinerea noastra are in vedere urmatoarele resurse:... (se vor detalia mijloacele ce vor fi puse la dispozitie) Daca...(ofertantul) este in imposibilitate sa isi respecte obligatiile si responsabilitatile, sau refuza sa se conformeze cu prevederile Contractului, noi vom asigura Beneficiarul impotriva tuturor daunelor, pierderilor si cheltuielilor (inclusiv onorariile) care pot aparea ca urmare a nerespectarii Contractului pentru care...(ofertantul) este responsabil fata de autoritatea contractanta in cadrul Contractului. Aceasta garantie va intra in vigoare cu efect imediat, in momentul in care Contractul intra in vigoare. Daca Contractul nu intra in vigoare in termen de un an de la data prezentarii acestui angajament si daca se demonstreaza ca nu sunteti dispusi sa va implicati in Contract cu...(ofertantul), aceasta garantie va fi considerata nula. Aceasta garantie va fi in vigoare pana cand obligatiile si responsabilitatile...(ofertantul) din cadrul Contractului vor fi indeplinite. Odata cu returnarea prezentei declaratii, responsabilitatea noastra se va incheia definitiv. Aceasta garantie se va aplica si va fi suplimentara Contractului in forma sa initiala sau in caz de modificare la initiativa oricarei parti, daca va fi cazul. Prin prezenta ne exprimam acordul privind orice amendament sau modificare la contract, in ceea ce priveste sustinerea pe care o vom acorda...(ofertantul). Obligatiile si responsabilitatile noastre in cadrul acestei garantii nu se vor incheia daca se acorda o prelungire a termenului contractual, in cazul suspendarii serviciilor furnizate de...(ofertantul), sau al rezilierii contractului din initiativa oricarei parti, fie cu sau fara cunostinta sau consimtamantul nostru. Aceasta garantie va fi guvernata de legea aceleiasi tari care guverneaza Contractul. Data: Semnatura/Stampila:

18 Formular 14 Curriculum vitae Europass Informatii personale Nume / Prenume Adresa(e) Telefon(oane) Fax(uri) (uri) Mobil: Nationalitate(-tati) Data nasterii Sex Locul de munca vizat / Domeniul ocupational Experienta profesionala Functia sau postul ocupat Activitati si responsabilitati principale Perioada Mentionati separat fiecare experienta profesionala relevanta, incepand cu cea mai recenta dintre acestea. Numele si adresa angajatorului Tipul activitatii sau sectorul de activitate Educatie si formare Calificarea / diploma obtinuta Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobandite Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorului de formare Perioada Mentionati separat fiecare forma de invatamant si program de formare profesionala absolvite, incepand cu cel mai recent.

19 Nivelul in clasificarea nationala sau internationala Aptitudini si competente personale Limba(i) materna(e) Precizati limba(ile) materna(e) (daca este cazul specificati a doua limba materna, vezi instructiunile) Limba(i) straina(e) cunoscuta(e) Autoevaluare Intelegere Vorbire Scriere Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversatie Limba Limba Discur s oral Exprimar e scrisa (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinta Pentru Limbi Straine Competente si abilitati sociale Competente si aptitudini organizatorice Competente si aptitudini tehnice Competente si aptitudini de utilizare a calculatorului Competente si aptitudini artistice Alte competente si aptitudini Permis(e) de conducere Informatii suplimentare Includeti aici orice alte informatii utile, care nu au fost mentionate anterior, de exemplu: persoane de contact, referinte etc. Anexe Enumerati documentele anexate CV-ului.

20 Formular 15 DECLARATIE DE DISPONIBILITATE FORMATORI Subsemnatul/a..., declar ca sunt de acord sa particip la procedura organizata pentru achizitionarea de servicii de formare profesionala pentru competenta / competentle... pentru SC Banca Transilvania SA De asemenea, in cazul in care oferta companiei va fi desemnata castigatoare, declar ca sunt capabil(a) si disponibil(a) sa lucrez pe pozitia pentru care mi-a fost inclus CV-ul in oferta in perioada: De la Pana la Nume/Prenume Semnatura Data

21 Formarea Grupei nr. 1 de angajati Formarea Grupei nr. 2 de angajati Formarea Grupei nr. 3 de angajati Luna 1 GRAFICUL DE INDEPLINIRE A CONTRACTULUI Formular

22 Formular 17 Catre: Data:. SCRISOARE DE GARANTIE DE PARTICIPARE LA LICITATIE NR.... Suntem informati ca societatea... (numele si adresa ordonatorului), (numita in continuare Ofertantul), v-a prezentat oferta nr.... (numita in continuare Oferta), pentru participarea la licitatia publica in vederea atribuirii unui contract de servicii de formare profesionala, printr-o licitatie organizata in baza Documentatiei de atribuire nr..../... In conformitate cu conditiile licitatiei dvs., Ofertantul (numele si adresa ordonatorului) trebuie sa va prezinte o scrisoare de garantie de participare la licitatie in valoare de lei. La solicitarea (nume si adresa ordonator), noi,..(nume si adresa banca emitenta), in numele Ofertantului, prin prezenta ne angajam irevocabil sa va platim la prima dvs. cerere, fara a tine seama de valabilitatea si efectele Ofertei mentionate mai sus si renuntand la toate drepturile de obiectiune si de aparare decurgand din Oferta mentionata, orice suma pana la maximum lei (douazeci si cinci mii lei), la primirea cererii dvs. scrise de plata, semnata de persoane autorizate, precum si a confirmarii dvs. scrise mentionand ca : 1. Ofertantul si-a retras oferta pe perioada valabilitatii acesteia care a fost stabilita conform Documentatiei de atribuire. sau 2. Ofertantul, fiind instiintat de dvs. de acceptarea Ofertei lui, in cadrul perioadei de valabilitate a Ofertei, a) nu semneaza sau refuza sa semneze contractul, daca este cazul sau b) nu prezinta sau refuza sa prezinte garantia de buna executie, in conformitate cu instructiunile licitatiei, si ca urmare dvs. sunteti indreptatit sa solicitati plata acestei sume. In scopul identificarii, cererea dvs. de plata si declaratia dvs. in baza acestei garantii vor trebui sa ne fie prezentate prin intermediul bancii dvs., care sa confirme ca semnaturile de pe aceste documente angajeaza legal societatea dvs. Valoarea prezentei scrisori de garantie va fi redusa in mod automat cu orice plata efectuata de catre noi in cadrul acesteia. Prezenta scrisoarea de garantie este valabila incepand cu data de..si expira la..(data) in intregime si in mod automat, daca cererea dvs. de plata, prezentata in scris, precum si confirmarea dvs. scrisa, impreuna cu confirmarea autenticitatii semnaturilor de catre una dintre bancile noastre corespondente, nu sunt in posesia noastra inainte sau cel mai tarziu pana la acea data. In cazul in care data de expirare a valabilitatii scrisorii de garantie este o zi nebancara, cererea dvs. de plata va fi luata in considerare daca va fi primita cel mai tarziu in urmatoarea zi bancara.

23 Aceasta scrisoare de garantie devine automat nula si neavenita dupa expirarea termenului de valabilitate, indiferent daca acest document ne este restituit sau nu. Aceasta scrisoare de garantie este supusa... (denumire banca emitenta) (semnaturi autorizate ale bancii emitente)

24 Formular 18 Data.. Catre: SCRISOARE DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE Nr Intelegem ca la data de ati incheiat cu..(numele si adresa ordonatorului garantiei / Prestatorului) contractul de achizitie publica de servicii nr., pentru prestarea unor servicii de formare profesionala privind competente de management, in valoare de totală de.... Ca o garantie pentru buna executie a serviciilor, (numele ordonatorului garantiei / Prestatorului) trebuie sa prezinte o scrisoare de garantie de buna executie in valoare de 5 % din valoarea contractului. La solicitarea...(numele ordonatorului garantiei / Prestatorul), noi, (numele şi adresa bancii emitente), prin prezenta ne angajam irevocabil sa platim la prima dvs. cerere, fara a tine seama de valabilitatea si efectele contractului mai sus mentionat si renuntand la toate drepturile de obiectiune si de aparare decurgand din contractul mentionat, orice suma pana la maximum [ ] lei, la primirea cererii dvs. de plata, prezentata in scris si semnata de persoane autorizate, precum si a confirmarii dvs. scrise ca. (numele ordonatorului garantiei / Prestatorul) nu si-a indeplinit obligatiile contractuale, mentionand care sunt obligaţiile neonorate, si ca dvs. sunteti indreptatit, ca urmare a acestui fapt, sa solicitati plata acestei sume. In scopul identificarii, cererea dvs. de plata si confirmarea dvs., in baza acestei scrisori de garantie, vor trebui sa ne fie prezentate prin intermediul bancii dvs., care sa confirme ca semnaturile de pe aceste documente angajeaza legal societatea dvs. Valoarea prezentei scrisori de garantie va fi redusa in mod automat cu orice plata efectuata de catre noi in cadrul acesteia. Aceasta scrisoare de garantie este valabilă de la data de.. (data incheierii contractului de achizitie publica de servicii) si expira la.. (data) in intregime si in mod automat, daca cererea dvs. de plata, prezentată in scris, si confirmarea dvs. scrisa, impreuna cu confirmarea semnaturilor de catre una dintre bancile noastre corespondente, nu sunt in posesia noastra inainte sau cel mai tarziu pana la acea data. In cazul in care data de expirare a valabilitatii scrisorii de garantie este o zi nebancara, cererea dvs. de plata va fi luata in considerare daca va fi primita cel mai tarziu in urmatoarea zi bancara. Prezenta scrisoare de garantie devine in mod automat nula si neavenita dupa expirarea termenului de valabilitate, indiferent daca acest document ne este restituit sau nu. Aceasta scrisoare de garantie este supusa Regulilor Uniforme pentru Garantiile la Cerere - Publicatia 458/ Publicatia 758 a Camerei Internationale de Comert Paris. (denumire banca emitenta) (semnaturi autorizate ale bancii emitente)

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI Anexa 2 Conform Legii 98/2016 privind achizitiile publice FORMULARE Privind documentatia de calificare necesara intocmirii ofertei privind atribuirea Contractului de lucrari ETAPA 2 - REPARATII CLADIRE

Mai mult

A se transmite pe hârtie cu antetul Formularul nr. 1 ofertantului/operatorului economic OFERTANT/OPERATOR ECONOMIC (denumirea/numele) SCRISOARE DE ÎNA

A se transmite pe hârtie cu antetul Formularul nr. 1 ofertantului/operatorului economic OFERTANT/OPERATOR ECONOMIC (denumirea/numele) SCRISOARE DE ÎNA Formularul nr. 1 SCRISOARE DE ÎNAINTARE Către (denumirea autorității contractante şi adresa completă) ca urmare a invitației dumneavoastră privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului noi,

Mai mult

S E C Ţ I U N E A IV FORMULARE ŞI MODELE Formularele si modelele sunt destinate operatorilor economici pentru a le facilita elaborarea ofertei. FORMUL

S E C Ţ I U N E A IV FORMULARE ŞI MODELE Formularele si modelele sunt destinate operatorilor economici pentru a le facilita elaborarea ofertei. FORMUL S E C Ţ I U N E A IV FORMULARE ŞI MODELE Formularele si modelele sunt destinate operatorilor economici pentru a le facilita elaborarea ofertei. FORMULARUL 1 Ofertantul/Ofertantul asociat/terţul susţinător/subcontractant

Mai mult

INVESTITOR: REGIA AUTONOMÃ APÃ ªI CANAL

INVESTITOR: REGIA AUTONOMÃ APÃ ªI CANAL FORMULARE CUPRINS FORMULAR 1: DECLARAŢIE PRIVIND NEICADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE LA ART.164 FORMULAR 2: DECLARAŢIE PRIVIND NEICADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE LA ART.165 FORMULAR 3: DECLARAŢIE PRIVIND

Mai mult

INVESTITOR: REGIA AUTONOMÃ APÃ ªI CANAL

INVESTITOR: REGIA AUTONOMÃ APÃ ªI CANAL FORMULARE CUPRINS FORMULAR 1: DECLARAŢIE PRIVIND NEICADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE LA ART.164 FORMULAR 2: DECLARAŢIE PRIVIND NEICADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE LA ART.165 FORMULAR 3: DECLARAŢIE PRIVIND

Mai mult

Anexa nr

Anexa nr ANGAJAMENT privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/grupului de operatori economici... (denumirea) ANGAJAMENT privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/candidatului/grupului

Mai mult

OPERATOR ECONOMIC Formularul nr.1 DECLARA IE PRIVIND ELIGIBILITATEA (art. 164 din Legea 98/2016) Subsemnatul, reprezentant împuternicit al, (denumirea

OPERATOR ECONOMIC Formularul nr.1 DECLARA IE PRIVIND ELIGIBILITATEA (art. 164 din Legea 98/2016) Subsemnatul, reprezentant împuternicit al, (denumirea Formularul nr.1 DECLARA IE PRIVIND ELIGIBILITATEA (art. 164 din Legea 98/2016) Subsemnatul, reprezentant împuternicit al, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere,

Mai mult

PRIMARIA

PRIMARIA FORMULARE Formular 1: SCRISOARE DE ÎNAINTARE Formular 2: DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA Formular 3: DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 Formular 4: DECLARATIE

Mai mult

MODELE DE FORMULARE

MODELE DE FORMULARE MODELE DE FORMULARE OPERATOR ECONOMIC (denumirea/numele) SCRISOARE DE ÎNAINTARE Către (denumirea autorității contractante si adresa completa) Ca urmare a anunțului publicat(ă) pe site-ul UAT Comuna Dragomiresti

Mai mult

SECTIUNEA IV FORMULARE

SECTIUNEA IV FORMULARE SECTIUNEA IV FORMULARE FORMULAR NR. 1 Operator economic... DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice Subsemnatul,,

Mai mult

Formulare PT exec

Formulare PT   exec SECŢIUNEA IV FORMULARE Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de execuţie lucrări are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute

Mai mult

Microsoft Word - Formulare tempest 2017

Microsoft Word - Formulare tempest  2017 FORMULARE Sistem de calcul TEMPEST nivel A 1 buc. Imprimanta color TEMPEST nivel A 1 buc. Scanner A4 TEMPEST nivel A 1 buc. Nr. formular Formular nr. 1 Formular nr. 2 Formular nr. 3 Formular nr. 4 Formular

Mai mult

Formular nr.1 FORMULARUL DE OFERTĂ FINANCIARA Către: Domnilor, Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului (denumi

Formular nr.1 FORMULARUL DE OFERTĂ FINANCIARA Către: Domnilor, Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului (denumi Formular nr.1 FORMULARUL DE OFERTĂ FINANCIARA Către: Domnilor, Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate

Mai mult

Formular 10A

Formular 10A DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) în calitate de (candidat/ofertant/ofertant

Mai mult

Formulare

Formulare Formulare Secţiunea Formulare conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de

Mai mult

FORMULARE MODEL

FORMULARE MODEL FORMULARE MODEL Formular 1 OFERTANTUL FORMULAR DE OFERTA Catre... (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) Domnilor, 1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai

Mai mult

FORMULARE

FORMULARE FORMULARE Formularul nr.1 Operator Economic (denumirea) DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE Subsemnatul, reprezentant împuternicit al, (denumirea/numele

Mai mult

formulare

formulare Operator economic FORMULARUL 1... (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016 Subsemnatul,... reprezentant împuternicit al... (denumirea operatorului economic) în calitate

Mai mult

ADM/0679/ Nr.SG/ 3710 din 17 / 0 5/ 2011 Către Consiliul Concurenţei cu sediul în Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr.1, sectorul 1, cod fisca

ADM/0679/ Nr.SG/ 3710 din 17 / 0 5/ 2011 Către Consiliul Concurenţei cu sediul în Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr.1, sectorul 1, cod fisca ADM/0679/17.05.2011 Nr.SG/ 3710 din 17 / 0 5/ 2011 Către Consiliul Concurenţei cu sediul în Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr.1, sectorul 1, cod fiscal 8844560, achiziţionează în conformitate cu prevederile

Mai mult

Operator Economic/terţ susţinător/subcontractant... (denumirea) Formular nr. 1 D E C L A R A Ţ I E pe propria raspundere privind neincadrarea in dispo

Operator Economic/terţ susţinător/subcontractant... (denumirea) Formular nr. 1 D E C L A R A Ţ I E pe propria raspundere privind neincadrarea in dispo Operator Economic/terţ susţinător/subcontractant... (denumirea) Formular nr. 1 D E C L A R A Ţ I E pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 164 din Legea nr. 98/2016 Subsemnatul,...

Mai mult

PRIMARIA

PRIMARIA FORMULARE Formular 1: SCRISOARE DE ÎNAINTARE Formular 2: DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA Formular 3: DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 Formular 4: DECLARATIE

Mai mult

Observ

Observ SECTIUNEA II Modele de formulare Conţine formularele pe care ofertantul are obligaţia de a le completa şi depune conform cerințelor din Invitația de participare pentru Achiziţia de. după cum urmează: 1.

Mai mult

Formulare

Formulare Formulare Formularul 1 Operator Economic (denumirea) DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE LA ART. 164 DIN LEGEA NR. 98/2016 Subsemnatul, reprezentant imputernicit al, (denumirea/numele

Mai mult

FORMULAR 16

FORMULAR 16 FORMULAR 16 ACORD DE ASOCIERE in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica Conform. (incadrarea legala) Noi, parti semnatare: S.C. S.C. ne asociem pentru a realiza

Mai mult

FORMULARUL NR. 1 INFORMATII GENERALE 1. Denumirea/numele: 2. Codul fiscal: 3. Adresa sediului central: 4. Contul si banca: 5*. Telefon: Fax: 6

FORMULARUL NR. 1 INFORMATII GENERALE 1. Denumirea/numele: 2. Codul fiscal: 3. Adresa sediului central: 4. Contul si banca: 5*. Telefon: Fax:   6 FORMULARUL NR. 1 INFORMATII GENERALE 1. Denumirea/numele: 2. Codul fiscal: 3. Adresa sediului central: 4. Contul si banca: 5*. Telefon: Fax: E-mail: 6. Certificatul de inmatriculare/ document de inregistrare

Mai mult

FORMULARE

FORMULARE FORMULARE OPERATORUL ECONOMIC Formular nr. 1 FORMULAR DE OFERTA Catre... (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) Domnilor, 1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti

Mai mult

Microsoft Word - Formulare.docx

Microsoft Word - Formulare.docx Formularul nr. 1 Operator economic (denumirea/numele) Nr. / SCRISOARE DE ÎNAINTARE Către Tinand cont de prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice; Ca urmare a anunțului de publicitate la achiziția

Mai mult

Formular 1 SCRISOARE DE ÎNAINTARE Către: Primaria comunei Sintereag... (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant in vederea atribuiri

Formular 1 SCRISOARE DE ÎNAINTARE Către: Primaria comunei Sintereag... (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant in vederea atribuiri Formular 1 SCRISOARE DE ÎNAINTARE Către: Primaria comunei Sintereag... (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant in vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect

Mai mult

Microsoft Word - MODEL FORMULARE 1.doc

Microsoft Word - MODEL FORMULARE 1.doc MODELE DE FORMULARE 1 Formularul nr. 1 DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIILE PREVĂZUTE LA ART. 164 DIN LEGEA NR. 98/2016 Subsemnatul..., reprezentant împuternicit al.. (denumirea/numele şi sediul/adresa

Mai mult

CANDIDATUL/OFERTANTUL (denumirea/numele) FORMULAR NR. 1 D E C L A R A I E privind neîncadrarea în art. 164 din Legea 98/2016 Subsemnatul,... reprezent

CANDIDATUL/OFERTANTUL (denumirea/numele) FORMULAR NR. 1 D E C L A R A I E privind neîncadrarea în art. 164 din Legea 98/2016 Subsemnatul,... reprezent FORMULAR NR. 1 D E C L A R A I E privind neîncadrarea în art. 164 din Legea 98/2016 Subsemnatul,... reprezentant împuternicit al... (denumirea operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant

Mai mult

CANDIDATUL/OFERTANTUL (denumirea/numele) Formular nr. 1 SCRISOARE DE ÎNAINTARE Către, Primaria Comunei Traian Str. Unirii, nr. 589, Comuna Traian, jud

CANDIDATUL/OFERTANTUL (denumirea/numele) Formular nr. 1 SCRISOARE DE ÎNAINTARE Către, Primaria Comunei Traian Str. Unirii, nr. 589, Comuna Traian, jud Formular nr. 1 SCRISOARE DE ÎNAINTARE Către, Primaria Comunei Traian Str. Unirii, nr. 589, Comuna Traian, judetul Ialomita Ca urmare a Anuntului de publicitate nr. privind organizarea achizitiei pentru

Mai mult

APROB,

APROB, GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Fondurilor Europene SCRISOARE DE INTENŢIE Către, Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul în Bucureşti, B-dul. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, vă invită să participaţi

Mai mult

Microsoft Word Anunt achizitie servicii realizare website POS MEDIU doc

Microsoft Word Anunt achizitie servicii realizare website POS MEDIU doc Nr. înreg.: 242.3 / 13.04.2012 VIZAT, IONESCU CORNELIU OVIDIU Preşedinte ANUNŢ privind procedura de achiziţie publică - atribuire directă, prin procedura de cercetare a pieţei pentru atribuirea contractului

Mai mult

Microsoft Word - 2.Formulare (1).doc

Microsoft Word - 2.Formulare (1).doc Formular 1 Formular 2 Formular 3 Formular 4 Formular 5 Formular 6 Formular 7 Formular 8 FORMULARE Angajament privind susţinerea economică si financiara a ofertantului/ grupului de operatori economici Angajament

Mai mult

APROB,

APROB, GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Fondurilor Europene SCRISOARE DE INTENŢIE Către, Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul în Bucureşti, B-dul. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, vă invită să participaţi

Mai mult

Operator economic FORMULARUL 1... (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea in art. 164 din Legea 98/2016 Subsemnatul,... reprezentant împute

Operator economic FORMULARUL 1... (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea in art. 164 din Legea 98/2016 Subsemnatul,... reprezentant împute Operator economic FORMULARUL 1... (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea in art. 164 din Legea 98/2016 Subsemnatul,... reprezentant împuternicit al... (denumirea operatorului economic) în calitate

Mai mult

Microsoft Word - 3 Formulare.doc

Microsoft Word - 3 Formulare.doc Operator economic Formularul nr. 1 Înregistrat la sediul autorităţii contractante nr. /.. 2018 SCRISOARE DE ÎNAINTARE Către: (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) Ca urmare a anunțului

Mai mult

Se aprobă

Se aprobă III. FORMULARE Formular nr. 1 DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA (art. 164 din Legea 98/2016) Subsemnatul,... reprezentant împuternicit al..., (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar

Mai mult

SERDRU Nr. 500 //4625// INVITATIE DE PARTICIPARE Va invitam sa participati cu oferta dvs. la achizitia publica de servicii de reparatii si

SERDRU Nr. 500 //4625// INVITATIE DE PARTICIPARE Va invitam sa participati cu oferta dvs. la achizitia publica de servicii de reparatii si SERDRU Nr. 500 //4625// 13.05.2019 INVITATIE DE PARTICIPARE Va invitam sa participati cu oferta dvs. la achizitia publica de servicii de reparatii si intretinere a automobilelor, cod CPV. 50112000-3 1.

Mai mult

Microsoft Word - gradinita 9.docx

Microsoft Word - gradinita 9.docx NICIPIUL BRASOV Adresa postala: BD. EROILOR NR.8, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Punct(e) de contact: DARIA SAVIN, Tel. +40 268416550/128/124, In atentia: DARIA SAVIN, Email: achizitiipublice@brasovcity.ro,

Mai mult

Înregistrat la sediul Autorităţii Contractante Nr..../... Formular nr. 1. OFERTANTUL Adresă: Telefon : Fax :... SCRISOARE DE ÎNAINTARE C

Înregistrat la sediul Autorităţii Contractante Nr..../... Formular nr. 1. OFERTANTUL Adresă: Telefon : Fax :...   SCRISOARE DE ÎNAINTARE C Înregistrat la sediul Autorităţii Contractante Nr..../... Formular nr. 1. OFERTANTUL...... Adresă: Telefon : Fax :... E-mail: SCRISOARE DE ÎNAINTARE Către (denumirea autorităţii contractante şi adresa

Mai mult

SECŢIUNEA FORMULARE Secţiunea Formulare conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelo

SECŢIUNEA FORMULARE Secţiunea Formulare conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelo SECŢIUNEA FORMULARE Secţiunea Formulare conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită

Mai mult

Microsoft Word - 6-DCT-formulare.docx

Microsoft Word - 6-DCT-formulare.docx Formulare ACHIZITIE SERVICII DE ARHIVARE IN SPRIJINUL IMPLEMENTARII PROIECTULUI DEZVOLTAREA COMPETENTELOR IN TRANSPLANT finantat in cadrul POSDRU 186/3.2/S/155295 FORMULAR OFERTANTUL Inregistrat la sediul

Mai mult

Formular nr

Formular nr OPERATOR ECONOMIC.... Înregistrat la sediul autoritãţii contractante nr... /... Formular nr.1 SCRISOARE DE ÎNAINTARE Cãtre (denumirea autoritãţii contractante şi adresa completã) Ca urmare a anunţului

Mai mult

OPIS FORMULARE: Formularul 1 Scrisoare de înaintare Formularul 2 Informaţii generale despre ofertant Formularul 3 Declaraţie privind neîncadrarea în s

OPIS FORMULARE: Formularul 1 Scrisoare de înaintare Formularul 2 Informaţii generale despre ofertant Formularul 3 Declaraţie privind neîncadrarea în s OPIS FORMULARE: Formularul 1 Scrisoare de înaintare Formularul 2 Informaţii generale despre ofertant Formularul 3 Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea nr.98/2016

Mai mult

Termeni de referinta _GL experti juridici Finali

Termeni de referinta _GL experti juridici Finali Proiect: Natura 2000 şi Dezvoltare Rurală în România Finanţator: Swiss Intermediate Body Proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană

Mai mult

Observ

Observ R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE NESECRET Nr. 161458 / 12.09.2019 Ex. nr. 1 INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN DOLJ Catre BAROUL DOLJ Bvd. Carol I nr.1,bl.17d,

Mai mult

FORMULARE Achiziția serviciilor de contractarea unui imprumut Lista formularelor: Anexa nr.1 PROPUNEREA TEHNICA Anexa nr.2 - PROPUNEREA FINANCIARĂ DET

FORMULARE Achiziția serviciilor de contractarea unui imprumut Lista formularelor: Anexa nr.1 PROPUNEREA TEHNICA Anexa nr.2 - PROPUNEREA FINANCIARĂ DET FORMULARE Achiziția serviciilor de contractarea unui imprumut Lista formularelor: Anexa nr.1 PROPUNEREA TEHNICA Anexa nr.2 - PROPUNEREA FINANCIARĂ DETALIATĂ Anexa nr.3 Criterii Evaluare Grafic Rambursare

Mai mult

SECŢIUNEA III Formulare și modele de documente Formular nr. 1 Împuternicire Formular nr. 2 Scrisoare de înaintare Formular nr. 3 Scrisoare de garanţie

SECŢIUNEA III Formulare și modele de documente Formular nr. 1 Împuternicire Formular nr. 2 Scrisoare de înaintare Formular nr. 3 Scrisoare de garanţie SECŢIUNEA III Formulare și modele de documente Formular nr. 1 Împuternicire Formular nr. 2 Scrisoare de înaintare Formular nr. 3 Scrisoare de garanţie pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire

Mai mult

DIRECŢIA DE ASISTENTA SOCIALA CĂLĂRAŞI Modele de formulare

DIRECŢIA DE ASISTENTA SOCIALA CĂLĂRAŞI Modele de formulare DIRECŢIA DE ASISTENTA SOCIALA CĂLĂRAŞI Modele de formulare (denumirea/numele) Subsemnatul, reprezentant împuternicit al, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic) în calitate de (candidat/oferiant/ofertant

Mai mult

Microsoft Word - 4d7b-0abc-0f7d-b7cc

Microsoft Word - 4d7b-0abc-0f7d-b7cc FORMULARE CUPRINS Formular nr. 1 Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 59 și 60 din Legea 98/2016 Formular nr. 2 - Propunerea financiară Formular nr. 3 - Anexa la Formularul de ofertă Formular

Mai mult

Operator economic FORMULARUL 1... (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea in art. 164 din Legea 98/2016 Subsemnatul,... reprezentant împute

Operator economic FORMULARUL 1... (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea in art. 164 din Legea 98/2016 Subsemnatul,... reprezentant împute Operator economic FORMULARUL 1... (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea in art. 164 din Legea 98/2016 Subsemnatul,... reprezentant împuternicit al... (denumirea operatorului economic) în calitate

Mai mult

Microsoft Word - 068e d20

Microsoft Word - 068e d20 FORMULARE CUPRINS Formular nr. 1 Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 59 și 60 din Legea 98/2016 Formular nr. 2 - Propunerea financiară Formular nr. 3 Contract lucrări Formular nr. 1 Operator

Mai mult

03-Documentatia-ofertanti-audit

03-Documentatia-ofertanti-audit DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI PENTRU ACHIZIŢIA DE SERVICII DE AUDITARE FINANCIARĂ PROCEDURA DE ACHIZIŢIE: PROCEDURA COMPETITIVĂ 2010 1 DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI ACHIZIŢIA DE SERVICII DE AUDITARE FINANCIARĂ

Mai mult

Anexa nr. 2 MODELE FORMULARE Formularul nr. 1 Operatorul economic (denumire / sediu ) Inregistrat la sediul autoritatii contractante nr. data ora SCRI

Anexa nr. 2 MODELE FORMULARE Formularul nr. 1 Operatorul economic (denumire / sediu ) Inregistrat la sediul autoritatii contractante nr. data ora SCRI Anexa nr. 2 MODELE FORMULARE Formularul nr. 1 Operatorul economic (denumire / sediu ) Inregistrat la sediul autoritatii contractante nr. data ora SCRISOARE DE INAINTARE Catre (denumirea autoritatii contractante

Mai mult

SOCIETATEA CARPATINĂ ARDELEANĂ - SATU MARE

SOCIETATEA CARPATINĂ ARDELEANĂ - SATU MARE ASOCIAŢIA WWF-PROGRAMUL DUNĂRE-CARPAŢI ROMÂNIA Aprobat Director Program Magor Imre Csibi DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE PENTRU CONTRACTUL având ca obiect Elaborarea de recomandări pentru adaptarea infrastructurii

Mai mult

PROPUNERE DE

PROPUNERE DE Anexa 2 la contractul nr... CANTITATEA DE ENERGIE ELECTRICĂ Art. 1. Cantitatea de energie electrică contractată între părţi este de 20.960 MWh la o putere constantă de 5 MW (ore CET). Profil*) Bandă 1

Mai mult

DECLARAŢIE privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii Anexa 1 din Legea nr. 346/2004 I. Date de identificare a î

DECLARAŢIE privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii Anexa 1 din Legea nr. 346/2004 I. Date de identificare a î DECLARAŢIE privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii Anexa 1 din Legea nr. 346/2004 I. Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii... Adresa sediului

Mai mult

Operator economic FORMULARUL 1 (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea in art. 164 din Legea 98/2016 Subsemnatul,... reprezentant împuterni

Operator economic FORMULARUL 1 (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind neîncadrarea in art. 164 din Legea 98/2016 Subsemnatul,... reprezentant împuterni Operator economic FORMULARUL 1 (denumirea/numele) privind neîncadrarea in art. 164 din Legea 98/2016 Subsemnatul,... reprezentant împuternicit al... (denumirea operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant

Mai mult

Anunt documente dosar de recrutare

Anunt documente dosar de recrutare MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ DIRECŢIA GENERALĂ DE JANDARMI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Nesecret Exemplar unic Nr. 233088 din 13.01.2017 A N U N Ţ D O S A R D E R E C R U T A R E Pentru

Mai mult

FORMULARUL 1 OPERATOR ECONOMIC (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind evitarea conflictului de interese ( art. 59 si 60 din Legea 98/2016) 1. Subsemnat

FORMULARUL 1 OPERATOR ECONOMIC (denumirea/numele) DECLARAŢIE privind evitarea conflictului de interese ( art. 59 si 60 din Legea 98/2016) 1. Subsemnat FORMULARUL 1 OPERATOR ECONOMIC DECLARAŢIE privind evitarea conflictului de interese ( art. 59 si 60 din Legea 98/2016) 1. Subsemnatul/a, în calitate de.(ofertant/candidat), la, în temeiul art. 59 din Legea

Mai mult

FORMULARUL 1 OFERTANT înregistrat la sediul autoritatii contractante (denumirea/numele) nr. / SCRISOARE DE ÎNAINTARE Către : Municipiul Botoşani, Piaţ

FORMULARUL 1 OFERTANT înregistrat la sediul autoritatii contractante (denumirea/numele) nr. / SCRISOARE DE ÎNAINTARE Către : Municipiul Botoşani, Piaţ FORMULARUL 1 OFERTANT înregistrat la sediul autoritatii contractante (denumirea/numele) nr. / SCRISOARE DE ÎNAINTARE Către : Municipiul Botoşani, Piaţa Revoluţiei nr.1, cod poştal 710236, jud. Botoşani

Mai mult

Microsoft Word - SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII.doc

Microsoft Word - SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII.doc Invitatie de participare nr 345787/24.04.2013 SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DESCRIERE I.1.1) Sediul social Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi Cod fiscal: 9899076,

Mai mult

Microsoft Word - 3_Erata 1_model contract.doc

Microsoft Word - 3_Erata 1_model contract.doc UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 OIPOSDRU Centrul Naţional de Dezvoltare

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Fondurilor Europene Unitatea Comunicare Publică şi Informare privind Instrumentele Structurale DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE

GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Fondurilor Europene Unitatea Comunicare Publică şi Informare privind Instrumentele Structurale DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Fondurilor Europene Unitatea Comunicare Publică şi Informare privind Instrumentele Structurale DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE Servicii de monitorizare media 2015 Lot 2: Monitorizare

Mai mult

Secţiunea I

Secţiunea I APROBAT, DIRECTOR Ec. GEORGIANA TRIFU Documentaţia de artibuire a contractului de achiziţie de SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE ȘI RÂSUL NE UNEȘTE! Cod CPV: 79952000-2 Procedura utilizată: PROCEDURĂ INTERNĂ

Mai mult

Microsoft Word - INVITATIE PARTICIPARE consultanta juridica FALCIU.doc

Microsoft Word - INVITATIE PARTICIPARE consultanta juridica FALCIU.doc INVESTESTE ÎN OAMENI! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 5 - Promovarea măsurilor active de ocupare

Mai mult

Microsoft Word ANX 2A aprobare program finantari nerambursabile

Microsoft Word ANX 2A aprobare program finantari nerambursabile Anexa nr. 2A la H.C.L. nr. 123 din 30.05.2019 Contract de finanţare nerambursabilă a proiectului În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, privind regimul

Mai mult

Microsoft Word - caiet de sarcini- BV - oras din poveste 2014

Microsoft Word - caiet de sarcini-  BV - oras din poveste 2014 Aprobat, Primar, George Scripcaru CAIET DE SARCINI DATE GENERALE Date de identificare ale instituţiei: Autoritate contractantă Primăria Municipiului Braşov Adresa: B-dul Eroilor nr 8, Braşov, cod 00007,

Mai mult

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Axa prioritară: 2 Corelarea

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Axa prioritară: 2 Corelarea Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară: 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii

Mai mult

FORMULARE

FORMULARE FORMULARE Formularul 1 DECLARAŢIE pe proprie răspundere privind participarea la procedura de achiziție publică de servicii de creditare bancară în valoare de maxim 1.500.000 lei, organizată de autoritatea

Mai mult

Microsoft Word - Formulare Tinca

Microsoft Word - Formulare Tinca FORMULARE Consolidare mal drept Criş Negru la Tinca, judeţul Bihor Conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe

Mai mult

Microsoft Word - Modelul de contract adaptat 1.doc

Microsoft Word - Modelul de contract adaptat 1.doc CONTRACT - MODEL - nr. / servicii de de introducere date istorice în SIMPOP 1. Autoritatea contractantă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - prin Direcţia Generală Pescuit Autoritate de Management

Mai mult

FORMULARELE OFERTEI NR. FORMULAR FORMULAR 1 Scrisoarea de înaintare DENUMIRE FORMULAR PAGINA Pagina 2 FORMULAR 2 FORMULAR 3 FORMULAR 4 Declaraţia priv

FORMULARELE OFERTEI NR. FORMULAR FORMULAR 1 Scrisoarea de înaintare DENUMIRE FORMULAR PAGINA Pagina 2 FORMULAR 2 FORMULAR 3 FORMULAR 4 Declaraţia priv FORMULARELE OFERTEI NR. FORMULAR FORMULAR 1 Scrisoarea de înaintare DENUMIRE FORMULAR PAGINA Pagina 2 FORMULAR 2 FORMULAR 3 FORMULAR 4 Declaraţia privind eligibilitatea (art.164 din Legea nr.98/2016 privind

Mai mult

Nr

Nr Documentatia privind atribuirea contractului de achiziție publică CONTRACT DE FURNIZARE MULTIFUNCTIONALA Beneficiar: S.C. EDITURA DE VEST S.R.L., cu sediul social în Municipiul Timisoara, str. Episcop

Mai mult

Contract furnizare de produse

Contract  furnizare de produse Contract de servicii nr. / În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice s-a încheiat prezentul contract de servicii, între U.A.T. JUDEŢUL HUNEDOARA, cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie 1918

Mai mult

Capitolul III - MODELE DE FORMULARE

Capitolul III - MODELE DE FORMULARE .. Denumirea (numele ofertantului) Nr. din 2017 (data) Autoritatea Contractantă CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA Nr..din. 2017, ora... (data) (se va completa la Registratura, la depunerea ofertei) SCRISOARE

Mai mult

INVITATIE DE PARTICIPARE Clubul Sportiv Municipal Bucuresti vă invită să depuneti oferta în scopul atribuirii contractului/contrac

INVITATIE DE PARTICIPARE Clubul Sportiv Municipal Bucuresti vă invită să depuneti oferta în scopul atribuirii contractului/contrac INVITATIE DE PARTICIPARE Clubul Sportiv Municipal Bucuresti vă invită să depuneti oferta în scopul atribuirii contractului/contractelor pentru prestare servicii productie audio-video si diseminare media,

Mai mult

FORMULARE SI MODELE SECTIUNEA III FORMULARE

FORMULARE SI MODELE SECTIUNEA III FORMULARE FORMULARE SI MODELE SECTIUNEA III FORMULARE Capitolul III conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă

Mai mult

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Investeste in Oameni! Achizi

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Investeste in Oameni! Achizi Achizitor: ASOCIATIA PRODUCATORILOR DE MATERIALE DE CONSTRUCTII DIN ROMANIA Adresa: B-dul I.C Bratianu nr. 10, sector 3, Bucuresti, adresa corespondenta Str.Ing Vasile Cristescu nr. 3, sector 2, cod 021984

Mai mult

Microsoft Word - Anunt inchiriere spatiu CRAIOVA.doc

Microsoft Word - Anunt inchiriere spatiu CRAIOVA.doc DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Inchiriere spatiu Intocmit Dragos Marcu 1 FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ Denumire: ARAS ASOCIATIA ROMANA ANTI-SIDA Adresă: BD. GARII OBOR, NR 23, SECTOR

Mai mult

Observ

Observ Nr.6314/31.10.2014 Aprobat Rector FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ Denumire: UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI Adresa: Calea Aradului nr.119 Localitate:

Mai mult

Directia de Sanatate Publica a Judetului Iasi Str. V. Conta nr.2-4 Tel: 0232/278228, fax: 0232/ Com

Directia de Sanatate Publica a Judetului Iasi Str. V. Conta nr.2-4 Tel: 0232/278228, fax: 0232/ Com Directia de Sanatate Publica a Judetului Iasi Str. V. Conta nr.2-4 Tel: 0232/278228, fax: 0232/241.963 e-mail:achizitii@dspiasi.ro, www.dspiasi.ro Compartiment Achizitii Aprobat, Director Executiv Dr.

Mai mult

Nr

Nr Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară: 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii

Mai mult

Microsoft Word - c53c-77ca-186a-8a45.docx

Microsoft Word - c53c-77ca-186a-8a45.docx CONTRACT PRESTĂRI SERVICII Nr. / 2019 1.Părţile În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și a HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodolgice de aplicare a prevederilor referitoare

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Bizerea, Otilia Adresă(e) 22, Calea Circumvalaţiunii, , Timişoara, Romania Telefon

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Bizerea, Otilia Adresă(e) 22, Calea Circumvalaţiunii, , Timişoara, Romania Telefon Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Bizerea, Otilia Adresă(e) 22, Calea Circumvalaţiunii, 300682, Timişoara, Romania Telefon(oane) 0256 242486 Mobil: 0724389240 Fax(uri) E-mail(uri)

Mai mult

fisa de date amenajare baza de agrement zona trivale

fisa de date amenajare baza de agrement zona trivale FISA DE DATE A ACHIZITIEI I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA Denumire: Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti Adresa: Str. Calea Bucuresti, Bl. U3, parter Localitate: Pitesti Cod

Mai mult

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA Instrument licentiat de testare pentru orientare vocationala si profesionala Achizitor Titlul proiectul

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA Instrument licentiat de testare pentru orientare vocationala si profesionala Achizitor Titlul proiectul DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA Instrument licentiat de testare pentru orientare vocationala si profesionala Achizitor Titlul proiectului POSDRU Nr. contract de finantare Calitatea achizitorului

Mai mult

Microsoft Word - Cerere de credit - Credit punte - finantarea capitalului de lucru - bunastare porcine - an II angajament.doc

Microsoft Word - Cerere de credit - Credit punte - finantarea capitalului de lucru - bunastare porcine - an II angajament.doc Inregistrare CEC BANK S.A. Nr../ CERERE DE CREDIT Catre: CEC BANK S.A. Unitatea teritoriala In conformitate cu Adeverinta inregistrare beneficiar emisa de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura

Mai mult

Nr. înreg.7178/76/ Aprobat Dr.HEJJA BOTOND Președinte al Asociației CREST CERERE DE OFERTĂ SERVICII DE REALIZARE CONCEPT GRAFIC (corespunzăt

Nr. înreg.7178/76/ Aprobat Dr.HEJJA BOTOND Președinte al Asociației CREST CERERE DE OFERTĂ SERVICII DE REALIZARE CONCEPT GRAFIC (corespunzăt Nr. înreg.7178/76/20.02.2019 Aprobat Dr.HEJJA BOTOND Președinte al Asociației CREST CERERE DE OFERTĂ SERVICII DE REALIZARE CONCEPT GRAFIC (corespunzător conform codului CPV 79800000-2 Servicii tipografice

Mai mult

Investeşte în oameni

Investeşte în oameni ANUNT PUBLICITAR NR 677/30.07.2012 INVITATIE DE PARTICIPARE LA ACHIZITIA DE SERVICII DE INCHIRIERE SALA CONFERINTA Achizitor: Federatia Patronatelor din Regiunea Oltenia cu sediul postal in Strada 1 Decembrie

Mai mult

MUNICIPIUL ORADEA PRIMAR CONTRACT DE PRESTARE DE SERVICII Nr din Părţi contractante Între MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul in Oradea

MUNICIPIUL ORADEA PRIMAR CONTRACT DE PRESTARE DE SERVICII Nr din Părţi contractante Între MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul in Oradea MUNICIPIUL ORADEA PRIMAR CONTRACT DE PRESTARE DE SERVICII Nr. 187987 din 15.07.2010 1. Părţi contractante Între MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul in Oradea, Piaţa Unirii nr. 1,telefon 0259/437000, fax: 0259/437544,

Mai mult

Curriculum vitae Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) Fax(uri) (uri) Naţionalitate(-tăţi) Dan Dorina Romana Data naşterii

Curriculum vitae Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) Fax(uri)  (uri) Naţionalitate(-tăţi) Dan Dorina Romana Data naşterii Curriculum vitae Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Naţionalitate(-tăţi) Dan Dorina Romana Data naşterii 03.10.1964 Sex feminin Locul de muncă vizat / Domeniul

Mai mult

Microsoft Word - management documentatie de atribuire - fisa de date.doc

Microsoft Word - management documentatie de atribuire - fisa de date.doc Aprobat, Manager, Dr. Diana Loreta PAUN De acord, Director Financiar contabil, Ec. Mariana BOC DOCUMENTATIE ATRIBUIRE FISA DE DATE Achizitor: Titlul proiectului POSCCE: Nr. contractului de finantare: Calitatea

Mai mult