UNIVERSITATEA „BABEŞ – BOLYAI” CLUJ-NAPOCA

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "UNIVERSITATEA „BABEŞ – BOLYAI” CLUJ-NAPOCA"

Transcriere

1 UNIVERSITATEA BABEŞ BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la masterat pentru anul universitar 2012/2013 INTRODUCERE În conformitate cu prevederile art. 142, 145, 151, 156, 158, 163, 174, 176, 199, 200 şi 277 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, al HG nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de master şi al al HG nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare şi conform cu Ordinul de Ministru nr. 3313/ , publicat în Monitorul Oficial nr. 164 din , admiterea în ciclul de studii universitare de master se face prin concurs. Potrivit principiului autonomiei universitare, reglementarea admiterii este de competenţa Senatului Universităţii. Admiterea se organizează numai în instituţiile de învăţământ superior care au în structură specializări acreditate şi specializări care au obţinut autorizaţia de funcţionare provizorie. Studiile de masterat asigură perfecţionarea şi extinderea pregătirii de specialitate atestate prin diploma de master, în vederea formării unei noi generaţii de cercetători şi cadre didactice universitare precum şi a unor specialişti performanţi în sfera activităţilor socio-economice. 1. CRITERII GENERALE DE ADMITERE Concursul de admitere se organizează în conformitate cu prevederile prezentului regulament. Criteriile de admitere: Modul de desfăşurare al admiterii este prezentat la paragraful 2. Domenii şi specializări, din prezentul Regulament. Criterii succesive de departajare în caz de medii egale: La medii egale, departajarea candidaţilor pentru ultimul loc disponibil se face pe baza criteriilor de departajare menţionate la fiecare specializare Pentru specializările de la nivel master în limba română şi în limbile de studiu ale minorităţilor (maghiară şi germană) este obligatorie prezentarea unui certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională, nivel B2, de la Centrele Lingua sau Alpha ale Universităţii Babeş-Bolyai sau unul din certificatele de competenţă lingvistică prezentate în anexa 3 a Regulamentului de admitere al Universităţii Babeş-Bolyai. Pentru studiile universitare de master, organizate într-o limbă străină (alta decât cea a minorităţilor), admiterea va conţine obligatoriu o probă de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu ADMIS/RESPINS, conform art. 5 OM 3313/ Calificativele vor fi trecute într-un catalog cu numele şi prenumele candidaţilor, semnat de preşedintele comisiei de admitere pe facultate şi vizat de preşedintele comisiei de admitere pe universitate. La această probă, se pot recunoaşte certificatele de competenţă lingvistică prezentate în anexa 3 a Regulamentului de admitere al Universităţii Babeş-Bolyai, de către comisiile de admitere pe facultăţi. 1

2 1.2. Concursul de admitere la masterat se organizează astfel: - pe locuri finanţate prin granturi de studii (bugetate) la învăţământ cu frecvenţă, - pe locuri cu taxă la învăţământ cu frecvenţă şi frecvenţă redusă. Locurile finanţate prin granturi de studii sunt aprobate prin Ordin al ministrului, pe baza cifrelor de şcolarizare aprobate prin Hotărâre de Guvern. Numărul total al candidaţilor declaraţi admişi, la buget şi la taxă nu poate depăşi cifra de şcolarizare alocată fiecărei specializări/program de studii Specializările de masterat pot fi urmate de orice absolvent cu diplomă obţinută la finalizarea studiilor universitare de licenţă, indiferent de profilul sau specializarea absolvită, cetăţean al României La admitere pot candida cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apaţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul M.E.C.T.S. La înscrierea la concurs, fiecare candidat are obligaţia de a prezenta atestatul de echivalare al studiilor În cazul candidaţilor din Republica Moldova, aceştia trebuie să facă dovada cetăţeniei moldoveneşti, în cazul în care candidează pe locurile special alocate pentru ei. În cazul dublei cetăţenii româno-moldovenească candidaţii vor opta pentru una din cetăţeniile cu care vor să participe la concurs şi această opţiune nu poate fi schimbată pe parcursul admiterii din anul universitar respectiv Vor fi declaraţi admişi candidaţii clasificaţi în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere obţinute, în limita locurilor Un candidat poate participa concomitent la admitere la mai multe domenii şi specializări din aceeaşi instituţie sau din instituţii diferite, în condiţiile stabilite de Senatul fiecărei instituţii de învăţământ organizatoare, dar poate fi declarat admis la o singură specializare pe locuri bugetate Candidatul trebuie să achite taxa de admitere şi procesare pentru fiecare specializare la care se înscrie Candidatul poate fi admis la cel mult două programe de studii concomitent. El trebuie să opteze pentru acea specializare la care doreşte să fie finanţat prin granturi de studii, prin depunerea dosarului cu acte în original. 2. DOMENII ŞI SPECIALIZĂRI - ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ 1. ADMINISTRARE ŞI COMUNICARE INTERNAŢIONALĂ ÎN AFACERI - în limbile română, engleză, franceză (în limba engleză/franceză) - 50 % nota examenului scris pe tema Profilul omului de afaceri în epoca globalizării 2

3 2. Specializarea ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN TURISM, COMERŢ ŞI SERVICII Domeniul ADMINISTRAREA AFACERILOR - 50 % nota examenului scris la disciplina Economie şi marketing în turism 3. Specializarea AFACERI INTERNAŢIONALE Domeniul ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE - 50 % nota examenului scris la disciplina Tranzacţii economice şi plăţi internaţionale 4. Specializarea AGROBUSINESS Domeniul ECONOMIE - 50 % nota examenului scris la disciplina Managementul agroalimentar şi al mediului 5. Specializarea BĂNCI ŞI PIEŢE DE CAPITAL Domeniul FINANŢE - 50 % nota examenului scris la disciplinele: Management financiar şi bancar; Pieţe financiare şi Gestiunea portofoliilor 6. Specializarea DEZVOLTARE REGIONALĂ DURABILĂ Domeniul ECONOMIE 3

4 - 50 % nota examenului scris la disciplina Economie şi politici de dezvoltare regională 7. Specializarea DIAGNOSTIC ŞI EVALUARE Domeniul CONTABILITATE - 50 % nota examenului scris la disciplina Contabilitate, evaluare şi audit. 8. Specializarea E-BUSINESS Domeniul CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ - 50 % nota examenului scris la disciplina Elemente avansate de Informatică Economică 9. Specializarea ECONOMETRIE ŞI STATISTICĂ APLICATĂ Domeniul CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ - 50 % nota examenului scris la disciplina Statistică descriptivă. 10. Specializarea ECONOMIA MEDIULUI Domeniul ECONOMIE - 50 % nota examenului scris la disciplina Micro şi macroeconomie. 4

5 11. Specializarea EXPERTIZĂ CONTABILĂ ŞI AUDIT Domeniul CONTABILITATE ; - 50 % nota examenului scris la disciplina Contabilitate, evaluare şi audit. 12. Specializarea FINANŢE CORPORATIVE ASIGURĂRI Domeniul FINANŢE - 50 % nota examenului scris la disciplinele Finanţele întreprinderii, Asigurări. 13. Specializarea FISCALITATE Domeniul FINANŢE - 50 % nota examenului scris la disciplina Finanţe publice. 14. Specializarea GESTIUNE FINANCIARĂ CORPORATIVĂ în limbile maghiară şi engleză Domeniul FINANŢE - 50 % nota examenului scris în limba maghiară la disciplinele Finanţele întreprinderii, Investiţii directe. 5

6 15. Specializarea GESTIUNEA ŞI EVALUAREA PROIECTELOR Domeniul ECONOMIE - 50 % nota examenului scris la disciplina Management 16. Specializarea INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT în limba engleză (limba engleză) - 50 % nota examenului scris la disciplinele Management şi Tranzacţii economice internaţionale. 17. Specializarea MANAGEMENTUL AFACERILOR în limba maghiară - 50 % nota examenului scris în limba maghiară la disciplina Management 18. Specializarea MANAGEMENT CONTABIL, AUDIT ŞI CONTROL Domeniul CONTABILITATE - 50 % nota examenului scris la disciplina Contabilitate, evaluare şi audit. 19. Specializarea MANAGEMENT INTERNAŢIONAL în limba germană Domeniul ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE (limba germană) 6

7 - 50 % nota examenului scris în limba germană la disciplinele Management internaţional şi Managementul calităţii. 20. Specializarea MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII AFACERILOR - 50 % nota examenului scris la disciplinele Management, Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii, Management strategic. 21. Specializarea MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII AFACERILOR în limba engleză (limba engleză) - 50 % nota examenului scris la disciplinele Management, Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii, Management strategic. 22. Specializarea MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII AFACERILOR Sfântu Gheorghe - 50 % nota examenului scris la disciplinele Management şi Management strategic. 23. Specializarea MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - 50 % nota examenului scris la disciplinele Managementul organizaţiei; Managementul resurselor umane. 7

8 24. Specializarea MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN AFACERI INTERNAŢIONALE, finanţat prin proiectul POSDRU 86/1.2/S/53202, "Competenţe avansate-profesionale şi de cercetare în managementul riscului internaţional" Domeniul ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE - 50 % nota examenului scris la disciplina Elemente de bază în managementul riscului în relaţii internaţionale 25. Specializarea MARKETING ŞI GESTIUNEA ORGANIZAŢIEI în limba franceză Domeniul MARKETING (limba franceză) - 50 % nota examenului scris la disciplina: Marketing şi gestiunea organizaţiei. 26. Specializarea SISTEME DE ASISTARE A DECIZIILOR ECONOMICE Domeniul CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ - 50 % media la examenul de licenţă - 50 % nota examenului scris la disciplina Elemente avansate de Informatică Economică. 27. Specializarea STRATEGII ŞI POLITICI DE MARKETING Domeniul MARKETING - 50 % nota examenului scris la disciplina Marketing. 8

9 28. Specializarea STRATEGII ŞI POLITICI DE MARKETING - în limba maghiară Domeniul MARKETING - 50 % nota examenului scris la disciplina Marketing. DOMENII ŞI SPECIALIZĂRI - ÎNVĂŢĂMÂNT FRECVENŢĂ REDUSĂ 1. Specializarea ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN TURISM, COMERŢ ŞI SERVICII Domeniul ADMINISTRAREA AFACERILOR - 50 % nota examenului scris la disciplina Economie şi marketing în turism 2. Specializarea AFACERI INTERNAŢIONALE Domeniul ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE - 50 % nota examenului scris la disciplina Tranzacţii economice şi plăţi internaţionale 3. Specializarea AUDITUL ŞI MANAGEMENTUL FINANCIAR AL FONDURILOR EUROPENE - finanţat prin proiectul POSDRU/86/1.2/S/64076 Adaptarea curriculei universitare, de masterat, la cerinţele pieţei muncii din Romania în domeniul proiectelor finanţate din fondurile structurale şi de coeziune Domeniul CONTABILITATE Criterii de admitere : 2. Modul de desfăşurare al admiterii - Examen scris din următoarele discipline: - Audit financiar; - Contabilitate; - Legislaţie aferentă proiectelor. - Criteriul de admitere este reprezentat de media obţinută la acest examen. 9

10 4. Specializarea BĂNCI ŞI PIEŢE DE CAPITAL Domeniul FINANŢE - 50 % nota examenului scris la disciplinele: Management financiar şi bancar; Pieţe financiare şi Gestiunea portofoliilor 5. Specializarea EXPERTIZĂ CONTABILĂ ŞI AUDIT Domeniul CONTABILITATE - 50 % nota examenului scris la disciplina Contabilitate, evaluare şi audit. 6. Specializarea FINANŢE CORPORATIVE ASIGURĂRI Domeniul FINANŢE - 50 % nota examenului scris la disciplinele Finanţele întreprinderii, Asigurări. 7. Specializarea MANAGEMENT CONTABIL, AUDIT ŞI CONTROL Domeniul CONTABILITATE - 50 % nota examenului scris la disciplina Contabilitate, evaluare şi audit. 8. Specializarea MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII AFACERILOR 10

11 - 50 % nota examenului scris la disciplinele Management, Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii, Management strategic. 9. Specializarea MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - 50 % nota examenului scris la disciplinele Managementul organizaţiei; Managementul resurselor umane. 10. Specializarea STRATEGII ŞI POLITICI DE MARKETING Domeniul MARKETING - 50 % nota examenului scris la disciplina Marketing. Taxele de şcolarizare pe an propuse de facultate pentru anul universitar sunt: MASTERAT Cu frecvenţă Frecvenţă redusă 3000 lei 3000 lei Observaţie. Plata taxelor de şcolarizare se realizează în patru rate cu respectarea termenelor limită stabilite. 3. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR ŞI ÎNCEPEREA CONCURSULUI 3.1. Admiterea la studii de masterat este deschisă tuturor licenţiaţilor, în limita locurilor aprobate. Admiterea la studii de masterat se organizează după următorul calendar: 11

12 GRAFICUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE Master cu frecvenţă iulie 2012 Nr. Sesiunea Activităţi crt. IULIE Înscrierea candidaţilor la sediul facultăţii VII 2 Afişarea listei cu candidaţii înscrişi şi programarea în săli pentru examenul scris 21 VII 3 Probă de competenţă lingvistică 23VII 4 Susţinerea examenului scris VII 5 Prelucrarea datelor, Comunicarea rezultatelor 26 VII 6 Confirmarea ocupării locului VII 7 Redistribuirea locurilor neconfirmate şi afişarea rezultatelor 30 VII 8 Confirmarea redistribuirilor şi comunicarea rezultatelor de la sfârşitul sesiunii de admitere 31 VII GRAFICUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE Master Frecvenţă redusă - iulie 2012 Nr. crt. Activităţi Sesiunea IULIE Înscrierea candidaţilor la sediul facultăţii VII 2 Afişarea listei cu candidaţii înscrişi 21 VII 3 Susţinerea examenului scris 22 VII 4 Prelucrarea datelor, Comunicarea rezultatelor 23 VII 5 Confirmarea ocupării locului VII 6 Redistribuirea locurilor neconfirmate şi afişarea rezultatelor 30 VII 7 Comunicarea rezultatelor la sfârşitul sesiunii de admitere 31 VII 3.2. Candidaţii au posibilitatea de a se înscrie - simultan - la concursurile organizate de mai multe facultăţi. În cazul în care un candidat este declarat admis la mai multe concursuri (facultăţi), acesta trebuie să opteze la una sau cel mult două dintre acestea. După afişarea rezultatelor, candidaţii declaraţi admişi trebuie să confirme în termenul fixat dacă ocupă sau nu locul pe care a reuşit; după expirarea termenului respectiv, locurile pentru care nu există confirmări vor fi disponibilizate, urmând a fi ocupate prin redistribuirie (conform graficului desfăşurării admiterii). 4. CONDIŢII DE ÎNSCRIERE LA CONCURS 4.1. Se pot înscrie la concursul de admitere absolvenţii de facultate cu examen de licenţă sau alt examen echivalent acestuia Pentru înscriere candidaţii vor completa o Fişă de înscriere (anexa 1) şi Fişa opţiunilor (imprimate tipizate), în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formularele respective. Pentru aspectele organizatorice şi de comunicare, inclusiv pentru eventuala preînscriere se percepe taxa de procesare (în cuantum de 30 lei), taxă care nu este supusă scutirilor, degrevărilor şi nu este returnabilă. Fac excepţie candidaţii care se încadrează în una din următoarele situaţii: sunt orfani de ambii părinţi sau sunt proveniţi din centrele de plasament. 12

13 La taxa de procesare se cumulează taxa de admitere (în cuantum de 120 lei). Pentru fiecare program de masterat la care se înscrie un candidat se achită distinct taxa de procesare şi taxa de admitere Confirmarea ocupării locului obţinut prin concurs trebuie făcută personal de către cel în cauză şi presupune: a. depunerea dosarului cu actele în original; b. plata primei rate a taxei (dacă este cazul); c. completarea anexei 2, indiferent de forma de finanţare (buget sau taxă) la care au fost admişi şi încheierea contractului de şcolarizare cu facultatea. Actele necesare pentru înscriere se vor prezenta într-un dosar plic, acestea fiind următoarele: diploma de licenţă sau adeverinţă tip, din care rezultă că a promovat examenul de licenţă, în original; foaia matricolă, nivel licenţă, în original; diploma de bacalaureat, în original; certificat de naştere, în copie legalizată; certificat de căsătorie, în copie simplă, unde este cazul; 3 fotografii color, tip buletin; adeverinţă medicală ; dovada achitării primei rate din taxa de şcolarizare (acolo unde este cazul); copie simplă de pe Cartea de identitate ; certificat de competenţă lingvistică. Candidaţii care NU CONFIRMĂ LOCURILE ATRIBUITE, sau care nu respectă termenele prevăzute în grafic, pierd definitiv locurile respective, care vor fi redistribuite. 5. PRELUCRAREA DATELOR ŞI AFIŞAREA REZULTATELOR 5.1. Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Oficiul Permanent al Admiterii, se aduc la cunoştinţă publică prin afişare la sediul facultăţii, în loc vizibil şi permanent, aceste informaţii fiind accesibile şi prin internet Până la această fază finală au loc următoarele faze intermediare a) se calculează media generală a fiecărui candidat pentru stabilirea ordinii de clasificare a candidaţilor; b) repartizarea candidaţilor admişi se face în ordine descrescătoare a mediei generale şi cu respectarea riguroasă a criteriilor de departajare, dacă este cazul. c) după aranjarea candidaţilor în ordinea descrescătoare a mediilor se vor afişa: 1. lista candidaţilor admişi; 2. lista candidaţilor în aşteptare, aceştia vor putea ocupa locurile rămase disponibile ca urmare a neconfirmării lor în termenele prevăzute, sau a excluderii candidaţilor care au înscris în Fişa de înscriere date false. Prima listă conţine atâtea poziţii câte locuri are aprobate facultatea pentru fiecare categorie. Afişarea listelor este necesară pentru ca acei candidaţi care au reuşit la examen, să-şi poată exprima opţiunea pentru locul dobândit la facultatea noastră prin depunerea dosarului cu toate documentele necesare. Aceste opţiuni se pot face numai în termenul fixat. Pe locurile care se disponibilizează ca urmare a neconfirmării lor se repartizează candidaţii care au fost clasificaţi, dar iniţial 13

14 declaraţi în aşteptare. Repartizarea se face în ordinea strict descrescătoare a mediilor acestora, în concordanţă cu succesiunea opţiunilor lor şi structura locurilor disponibilizate. În urma operaţiei de redistribuire a candidaţilor se realizează o nouă ierarhizare în ordine strict descrescătoare a mediilor şi în funcţie de opţiunile formulate Rezultatele admiterii, semnate de preşedintele comisiei pe facultate şi de Rectorul Universităţii, se afişează la avizierul facultăţii. Fac obiectul afişării listele cu candidaţii admişi pe specializări în regim bugetat şi cu taxă, ordonaţi descrescător după media generală de admitere (şi celelalte criterii suplimentare) şi lista cu candidaţii respinşi (pentru toate specializările concursului), ordonaţi alfabetic Contestaţiile vor fi depuse la sediul facultăţii unde candidatul a susţinut concursul de admitere, în termen de 48 de ore de la data afişării rezultatelor, urmând a fi soluţionate de comisia de admitere pe facultate. Comunicarea rezultatelor la contestaţii se face prin afişare, prin grija Comisiei de admitere pe facultate. După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns la contestaţii, rezultatul concursului la admitere se consideră definitiv şi nu mai poate fi modificat, decât prin mecanismele retragerilor, neconfirmărilor şi glisărilor Listele finale cu candidaţii admişi, semnate şi de preşedintele Comisiei de Admitere pe Universitate, vor constitui actul de bază pentru a opera înmatricularea în anul I de studiu, an universitar 2012/ Candidaţii înscrişi care se retrag după ce au confirmat locurile ocupate, nu beneficiază de restituirea taxelor achitate. Se va returna taxa achitată la confirmarea locului cu plată în cazul în care se produce glisarea pe un loc bugetat. 6. ALTE INFORMAŢII 6.1 Studiile de masterat au durata de 4 semestre, fiecare dintre semestre cuprinzând activităţi didactice (cursuri, seminarii, lucrări practice/de cercetare, practică) Sunt scutiţi de plata taxelor de admitere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial. Angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai şi ai Bibliotecii Centrale Universitare, Grădinii Botanice, a restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic în activitate sunt scutiţi numai de la plata taxelor de înscriere Facultatea şi Universitatea nu au faţă de candidaţi nici un fel de obligaţie referitoare la cazarea sau asigurarea mesei pe timpul concursului de admitere. La cererea candidaţilor, aceste servicii pot fi asigurate contra cost numai în măsura în care acest lucru este posibil Cetăţenii străini, cu excepţia cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apaţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, pot fi admişi fără concurs de admitere, în condiţiile legii, pe baza scrisorii de accept la studii emisă de M.E.C.T.S. Responsabilitatea oferirii de informaţii, verificării documentelor şi înscrierii acestor candidaţi revine în exclusivitate Centrului de Cooperări Internaţionale al Universităţii Babeş-Bolyai. DECAN, Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ 14

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Reg

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Reg Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO-400084 Tel.: 0264-40.53.27 Fax: 0264-59.19.06 e-mail: math@math.ubbcluj.ro http://www.cs.ubbcluj.ro Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului

Mai mult

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Reg

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Reg Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO-400084 Tel.: 0264-40.53.27 Fax: 0264-59.19.06 e-mail: math@math.ubbcluj.ro http://www.cs.ubbcluj.ro Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului

Mai mult

REGULAMENT ADMITERE 2015 pentru site

REGULAMENT ADMITERE 2015 pentru site REGULAMENT DE ORGANIZARE A CONCURSULUI DE ADMITERE 2015 1 UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCOVEANU din Piteşti REGULAMENT DE ORGANIZARE A CONCURSULUI DE ADMITERE 2015 (organizarea înscrierii, condiţiile de

Mai mult

Microsoft Word - METODOLOGIA_admitere_LICENTA_2019_2020.doc

Microsoft Word - METODOLOGIA_admitere_LICENTA_2019_2020.doc METODOLOGIA de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la studii universitare de licenţă în anul universitar 2019-2020 CADRUL GENERAL CAPITOLUL I: ORGANIZAREA ADMITERII Concursul de admitere

Mai mult

R E G U L A M E N T

R E G U L A M E N T M E T O D O L O G I E privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii doctorale pentru anul universitar 2014-2015 I. PRINCIPII Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi este Instituţie

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI METODOLOGIA ORGANIZĂRII ȘI DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT Sesiunea septembrie 2019 I. Dispoziții generale 1. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere

Mai mult

METODOLOGIA

METODOLOGIA UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI METODOLOGIA organizării şi desfăşurării concursului de admitere 2019 Studii universitare de LICENŢĂ CUPRINS 1. DISPOZIŢII

Mai mult

RECTORAT Str. M. Kogălniceanu nr.1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: REGULAMENTUL DE ADMI

RECTORAT Str. M. Kogălniceanu nr.1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: REGULAMENTUL DE ADMI REGULAMENTUL DE ADMITERE AL UNIVERSITĂŢII BABEŞ-BOLYAI pentru anul universitar 2018/2019, conform OM nr. 6.102 din 15.12.2016 publicat în MO nr. 1071 din 30.12.2016, cu modificările art. 13 din OM 3062

Mai mult

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIV

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIV UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

Mai mult

Microsoft Word - FSE Campulung Muscel Metodologia de admitere la studii de master docx

Microsoft Word - FSE Campulung Muscel Metodologia de admitere la studii de master docx UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCURESTI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE CAMPULUNG MUSCEL METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER PENTRU ANUL UNIVERSITAR

Mai mult

Regulament privind organizarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat în Universitatea Tehnică din Cluj Napoca CAPITOLUL 1 CADRUL LEGI

Regulament privind organizarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat în Universitatea Tehnică din Cluj Napoca CAPITOLUL 1 CADRUL LEGI Regulament privind organizarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat în Universitatea Tehnică din Cluj Napoca CAPITOLUL 1 CADRUL LEGISLATIV ART. 1. - Legea nr. 1 / 2011 actualizată (Legea

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN ORADEA Facultatea de MEDICINĂ și FARMACIE Nr /FMF/ METODOLOGIA organizării admiterii la studii universitare de licen

UNIVERSITATEA DIN ORADEA Facultatea de MEDICINĂ și FARMACIE Nr /FMF/ METODOLOGIA organizării admiterii la studii universitare de licen UNIVERSITATEA DIN ORADEA Facultatea de MEDICINĂ și FARMACIE Nr. 3.415/FMF/16.04.2018 METODOLOGIA organizării admiterii la studii universitare de licență la Facultatea de Medicină și Farmacie pentru anul

Mai mult

PROTOCOL DE COLABORARE

PROTOCOL DE COLABORARE UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCUREŞTI FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Şoseaua Berceni nr. 24, BUCUREŞTI sector 4 Tel./Fax 0213171900 E mail: ushefs@spiruharet.ro ROMANIAN MOVEMENT MC QUALITY ISO 9001

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

UNIVERSITATEA DIN ORADEA UNIVERSITATEA DIN ORADEA Facultatea de MEDICINĂ și FARMACIE Nr. 2.88/FMF/19.03.2019 METODOLOGIA organizării admiterii la studii universitare de licență, Facultatea de Medicină și Farmacie pentru anul universitar

Mai mult

Microsoft Word - Regulament-InscriereAdmitere-master-ETTI_2019.docx

Microsoft Word - Regulament-InscriereAdmitere-master-ETTI_2019.docx REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR DE MASTERAT LA FACULTATEA ETTI ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 I. GENERALITĂŢI Art. 1. (1) Organizarea şi desfăşurarea

Mai mult

FACULTATEA DE FIZICĂ TRADIȚIE ȘI EXCELENȚĂ Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: / Fax: Ofici

FACULTATEA DE FIZICĂ TRADIȚIE ȘI EXCELENȚĂ Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: / Fax: Ofici FACULTATEA DE FIZICĂ TRADIȚIE ȘI EXCELENȚĂ Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO-400084 Tel.: 0264-405300/5176 0264-405328 Fax: 0264-591906 Oficiul admiterii: secretariat.phys@phys.ubbcluj.ro http://www.phys.ubbcluj.ro/admi

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER la FACULTATEA DE

Mai mult

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

UNIVERSITATEA SPIRU HARET UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI, BUCUREŞTI Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în cadrul programelor de studii universitare de licenţă ale

Mai mult

METODOLOGIA

METODOLOGIA METODOLOGIA DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ DIN CADRUL DEPARTAMENTULUI DE PREGĂTIRE A PERSONALULUI DIDACTIC ŞI FORMARE CONTINUĂ UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI 1 CUPRINS Pag. CAP.I. Cadrul

Mai mult

Ordinul MEN nr. 3165/ aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de

Ordinul MEN nr. 3165/ aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de Ordinul MEN nr. 3165/2015 - aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2015-2016 a fost

Mai mult

`

` REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER ÎN UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA -pentru anul universitar 2019-2020 CAPITOLUL 1. PREVEDERI

Mai mult

Microsoft Word - Procedura_admitere_SDG_2019_semnat.doc

Microsoft Word - Procedura_admitere_SDG_2019_semnat.doc METODOLOGIE de ADMITERE la SCOALA DOCTORALA DE GEOLOGIE Sesiunea SEPTEMBRIE 2019 1. Norme de organizare Concursul de admitere, din anul 2019 în cadrul Școlii Doctorale de Geologie, se va desfășura în conformitate

Mai mult

CALENDAR ADMITERE 2017 Perioada de ÎNSCRIERE la concursul de admitere la FACULTATEA DE MECANICĂ: Comisia Perioada Atenţie Subcomisia 2.2 test grilă sc

CALENDAR ADMITERE 2017 Perioada de ÎNSCRIERE la concursul de admitere la FACULTATEA DE MECANICĂ: Comisia Perioada Atenţie Subcomisia 2.2 test grilă sc CALENDAR ADMITERE 2017 Perioada de ÎNSCRIERE la concursul de admitere la FACULTATEA DE MECANICĂ: Comisia Perioada Atenţie Subcomisia 2.2 test grilă scris, la matematică domeniul: Ingineria Autovehiculelor,

Mai mult

Nr. UAIC: 819/ M E T O D O L O G I E privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la PROGRAMELE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACT

Nr. UAIC: 819/ M E T O D O L O G I E privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la PROGRAMELE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACT Nr. UAIC: 819/17.01 2017 M E T O D O L O G I E privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la PROGRAMELE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR pentru anul universitar

Mai mult

R E G U L A M E N T

R E G U L A M E N T METODOLOGIE privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2019-2020 I. PRINCIPII Art. 1 (a) Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi

Mai mult

Precizări privind admiterea candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI în anul universitar I. DATE GENERALE I.1. Din categoria românilor de pretuti

Precizări privind admiterea candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI în anul universitar I. DATE GENERALE I.1. Din categoria românilor de pretuti Precizări privind admiterea candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI în anul universitar 2019-2020 I. DATE GENERALE I.1. Din categoria românilor de pretutindeni, fac parte 1 : a) Persoanele care îşi asumă în

Mai mult

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Economice Aprobat în Consiliul Facultăţii, la data de , modificat REGU

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Economice Aprobat în Consiliul Facultăţii, la data de , modificat REGU Aprobat în Consiliul Facultăţii, la data de 10.01.2019, modificat 18.03.2019 REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR (LICENŢĂ, DISERTAŢIE)

Mai mult

Academia de Studii Economice din Bucureşti

Academia de Studii Economice din Bucureşti METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, ANUL UNIVERSITAR 2017-2018 Prezenta metodologie a fost publicată în data de.. Organizarea

Mai mult

(UNIVERSITATEA TEHNICA \223GH)

(UNIVERSITATEA TEHNICA \223GH) UNIVERSITATEA TEHNICĂ GH.ASACHI DIN IAŞI RECTORATUL METODOLOGIE PRIVIND ADMITEREA ÎN CILCUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT pentru anul universitar 2007/2008 CAPITOLUL I - SCOP Scopul prezentei metodologii

Mai mult

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII ÎN ANUL UNIVERSITAR LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 2019

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII ÎN ANUL UNIVERSITAR LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 2019 METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 2019 CUPRINS CAPITOLUL I CAPITOLUL II CAPITOLUL III CAPITOLUL

Mai mult

METODOLOGIA

METODOLOGIA METODOLOGIA de organizare şi desfăşurare a admiterii la studiile universitare de licenţă şi masterat pentru anul universitar 2017-2018 Organizarea şi desfăşurarea admiterii în toate ciclurile de studii

Mai mult

UNIVERSITATEA

UNIVERSITATEA UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE C.P. 114 of. Poştal 1 Str. Universităţii, nr.5, 410087, Oradea, jud. Bihor Tel/fax: 0259 408439/0259 408766 www.uoradea.ro, www.socioumane.ro

Mai mult

Ministerul Educaţiei Naționale Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Economice Aprobat în Consiliul Facultăţii, la data de

Ministerul Educaţiei Naționale Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Economice Aprobat în Consiliul Facultăţii, la data de Aprobat în Consiliul Facultăţii, la data de 16.01.2017. REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR (LICENŢĂ, DISERTAŢIE) ANUL UNIVERSITAR

Mai mult

APROBAT

APROBAT UNIVERSITARE DE LICENŢĂ LA UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI Regele Mihai I al României DIN TIMIŞOARA - în anul universitar 2019-2020 Admiterea în anul universitar 2019-2020

Mai mult

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI METODOLOGIE de primire la studii universitare a românilor de pretutindeni

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI METODOLOGIE de primire la studii universitare a românilor de pretutindeni MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI METODOLOGIE de primire la studii universitare a românilor de pretutindeni, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare,

Mai mult

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI ADMITEREA LA PROGRAMELE UNIVERSITARE DE MASTERAT OFERTA EDUCAȚIONALĂ IULIE 2019 Accesați permanent

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI ADMITEREA LA PROGRAMELE UNIVERSITARE DE MASTERAT OFERTA EDUCAȚIONALĂ IULIE 2019 Accesați permanent ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI ADMITEREA LA PROGRAMELE UNIVERSITARE DE MASTERAT OFERTA EDUCAȚIONALĂ IULIE 2019 Accesați permanent www.ase.ro! Aula Magna 1 Mesajul Rectorului Dragi candidați

Mai mult

Microsoft Word - METODOLOGIA_STRAINI_PRETUTINDENI_2019 (1).doc

Microsoft Word - METODOLOGIA_STRAINI_PRETUTINDENI_2019 (1).doc METODOLOGIA de organizare şi desfăşurare a admiterii pentru studii universitare de licenţă/master/doctorat în anul universitar 2019-2020 a cetăţenilor străini 1 Dispoziţii generale Concursul de admitere

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ la FACULTATEA DE

Mai mult

.. MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE.I DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC. Anexa 34 METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII LA PROGR

.. MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE.I DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC. Anexa 34 METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII LA PROGR Anexa 34 METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ NIVEL I 2019-2020 Methodology for Organizing the enrollment in Psycho- Pedagogical Education Program for Certification

Mai mult

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSURILOR DE ADMITERE IN UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA SECȚIUNEA I. Preambul 1.1. În Univer

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSURILOR DE ADMITERE IN UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA SECȚIUNEA I. Preambul 1.1. În Univer METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSURILOR DE ADMITERE IN UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA SECȚIUNEA I. Preambul 1.1. În Universitatea Maritimă din Constanța procesul didactic este

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE HORTICULTURĂ GHIDUL CANDIDATULUI ANUL UNIVERSITAR Ciclul II MASTER

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE HORTICULTURĂ GHIDUL CANDIDATULUI ANUL UNIVERSITAR Ciclul II MASTER UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA GHIDUL CANDIDATULUI ANUL UNIVERSITAR 20182018-2019 Ciclul II MASTER OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU CICLUL II - STUDII DE MASTER Pentru anul universitar 2018/2019, oferta educațională

Mai mult

Metodologia organizării şi desfăşurării admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar

Metodologia organizării şi desfăşurării admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar Pagina: 1 din 18 Documente de referinţă: Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, art.123, 138, 142, 145, 156, 199, 200, 205, 277; Legea nr.288/2004 privind organizarea

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI Calea Călăraşilor nr.169, sector 3, Bucureşti, Tel.: ,

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI Calea Călăraşilor nr.169, sector 3, Bucureşti, Tel.: , MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI Calea Călăraşilor nr.169, sector 3, Bucureşti, Tel.: +40 213 214 667, +40 213 234 167 Fax: +40 213 216 296 METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA

Mai mult

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ, ANUL UNIVERSITAR Organizar

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ, ANUL UNIVERSITAR Organizar METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ, ANUL UNIVERSITAR 2017-2018 Organizarea și desfășurarea concursului de admitere la programul

Mai mult

Decizia Senatului nr. 2081/ anexa 4. REGULAMENTUL DE ADMITERE AL UNIVERSITĂŢII SAPIENTIA PE ANUL ACADEMIC 2018/2019 (programe de studiu de

Decizia Senatului nr. 2081/ anexa 4. REGULAMENTUL DE ADMITERE AL UNIVERSITĂŢII SAPIENTIA PE ANUL ACADEMIC 2018/2019 (programe de studiu de Decizia Senatului nr. 2081/12.02.2018 - anexa 4. REGULAMENTUL DE ADMITERE AL UNIVERSITĂŢII SAPIENTIA PE ANUL ACADEMIC 2018/2019 (programe de studiu de licenţă şi master) A. INTRODUCERE 1. Admiterea la

Mai mult

UNIVERSITATEA

UNIVERSITATEA UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ISTORIE, RELAŢII INTERNAŢIONALE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII METODOLOGIE DE ADMITERE pentru studii universitare de licenţă, studii universitare de masterat

Mai mult

HOTĂRÂREA nr

HOTĂRÂREA nr Taxe învăţământ pentru anul universitar 2019/2020 Art. 1. Taxe privitoare la desfăşurarea procesului de învăţământ: lei 1. ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE PENTRU: - studii de licenţă (ciclul I), zi

Mai mult

Microsoft Word - Metodologie de admitere doc

Microsoft Word - Metodologie de admitere doc Rectorat Cabinetul Rectorului privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență şi de master pentru anul universitar 2015-2016 Admiterea la Universitatea Europeană

Mai mult

Admiterea 2019 PROIECT REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a admiterii în Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din mun. Chișinău în cicl

Admiterea 2019 PROIECT REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a admiterii în Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din mun. Chișinău în cicl PROIECT REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a admiterii în Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din mun. Chișinău în ciclul II studii superioare de master pentru anul universitar 2019 2020

Mai mult

UNIVERSITATEA „AL

UNIVERSITATEA „AL UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA din IAŞI FACULTATEA DE ISTORIE FIŞĂ DE ÎNSCRIERE - ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019 Studii universitare de MASTERAT forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă Dosar

Mai mult

Către

Către propriu privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă şi de master pentru anul universitar 2016 2017 Admiterea la Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj

Mai mult

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI SENATUL UNIVERSITAR Telefon/Fax , /int. 283,

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI SENATUL UNIVERSITAR Telefon/Fax , /int. 283, ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI SENATUL UNIVERSITAR Telefon/Fax 021-319.20.25, 021-319.19.00/int. 283, www.senat.ase.ro, e-mail: senat@ase.ro Hotărârea nr. 100/28.05.2019 cu privire la aprobarea

Mai mult

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău Tel.

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău Tel. ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău 600115 Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-545753 www.ub.ro;

Mai mult

Facultatea de Automatică şi Calculatoare Str. G. Bariţiu 26-28, Cluj-Napoca Tel.: , Fax: Web page:

Facultatea de Automatică şi Calculatoare Str. G. Bariţiu 26-28, Cluj-Napoca Tel.: , Fax: Web page: Facultatea de Automatică şi Calculatoare Str. G. Bariţiu 26-28, 400027 Cluj-Napoca Tel.: 0264-401218, Fax: 0264-594835 Web page: http://www.ac.utcluj.ro Metodologia Facultăţii de Automatică şi Calculatoare

Mai mult

Nr

Nr FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Proiect admitere 2013 METODOLOGIA DE ORGANIZARE A CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ DE LA FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICA ŞI SPORT Pentru

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI FACULTATEA DE ADMINSITRAȚIE ȘI AFACERI Bd. Regina Elisabeta, nr. 4-12, sector 3, București Tel: +4(021) ; +4(021)305

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI FACULTATEA DE ADMINSITRAȚIE ȘI AFACERI Bd. Regina Elisabeta, nr. 4-12, sector 3, București Tel: +4(021) ; +4(021)305 UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI FACULTATEA DE ADMINSITRAȚIE ȘI AFACERI Bd. Regina Elisabeta, nr. 4-12, sector 3, București Tel: +4(021)3053738; +4(021)3053740; +4(021)3053741; +4(021)3053743; +4(021)3053745;

Mai mult

UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN CLUJ-NAPOCA

UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN CLUJ-NAPOCA METODOLOGIE PROPRIE PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER (2 ani) SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016 Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii universitare

Mai mult

CTR STD UBB

CTR STD UBB FACULTATEA DE ROMÂNIA UNIVERSITATEA "BABEŞ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE STUDENŢI ADMIŞI LA FORMA DE ÎNVĂŢĂMANT CU FRECVENŢĂ Nr. / 2019 Art. 1. Temei juridic: Legea educaţiei

Mai mult

R O M Â N I A MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BĂTRÂN Dosar nr. AVIZAT ȘEFUL DIRECȚIEI GENERALE MANAGEMENT RESURSE UMANE Gener

R O M Â N I A MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BĂTRÂN Dosar nr. AVIZAT ȘEFUL DIRECȚIEI GENERALE MANAGEMENT RESURSE UMANE Gener R O M Â N I A MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BĂTRÂN Dosar nr. AVIZAT ȘEFUL DIRECȚIEI GENERALE MANAGEMENT RESURSE UMANE General-maior Dr. Liviu-Marilen LUNGULESCU REGULAMENTUL

Mai mult

Procedura de admitere

Procedura de admitere ISIA Ingénierie des Systèmes Intégrés Avancés Program Master Complementar, 4 Semestre I. GENERALITATI Procedura de admitere 2016-2017 1. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele

Mai mult

Nr

Nr Art. 26. (1) Admiterea pentru ciclul de studii universitare de licenţă la toate domeniile de studiu din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării se face pe baza Mediei

Mai mult

Procedura de admitere

Procedura de admitere MITSC Management, Innovation et technologies des Systèmes Collaboratifs Program Master Complementar, 4 Semestre I. GENERALITATI Procedura de admitere 2016-2017 1. Organizarea şi desfăşurarea concursului

Mai mult

C U P R I N S

C U P R I N S MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE Universitatea Româno Americană Bd. Expoziţiei, nr. 1B, sector 1 Bucureşti, cod 012101, România Telefon: 0040-372.120.101 Fax: 0040-21-318.35.66 www.rau.ro Romanian-American

Mai mult

REGULAMENT

REGULAMENT UNIVERSITATEA PETROL- GAZE DIN PLOIEȘTI Nr. 605/21.01.2019 Metodologia de organizare și desfăşurare a concursului de admitere la studii universitare de master 2019 COD: R 04-02 APROBAT Președinte Senat

Mai mult

De unde pot achiziționa culegerea de probleme pentru admiterea 2019? Culegerea poate fi consultată online aici Culegerea poate fi cumparată la prețul

De unde pot achiziționa culegerea de probleme pentru admiterea 2019? Culegerea poate fi consultată online aici Culegerea poate fi cumparată la prețul De unde pot achiziționa culegerea de probleme pentru admiterea 2019? Culegerea poate fi consultată online aici Culegerea poate fi cumparată la prețul de 35 lei de la Librăria Universității Tehnice din

Mai mult

Microsoft Word - Procedura master 2019

Microsoft Word - Procedura master 2019 GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI PRORECTORATUL DIDACTIC ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII PROCEDURĂ DE ORGANIIZARE ŞII DESFĂŞURARE A ADMIITERIIII ÎÎN CIICLUL DE STUDIIII UNIIVERSIITARE DE MASTERAT COD PO.DIID.06 ELABORAT

Mai mult

PRORECTORAT Didactic Avizat C.A. Data: METODOLOGIE privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru anul universitar 2017

PRORECTORAT Didactic Avizat C.A. Data: METODOLOGIE privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru anul universitar 2017 PRORECTORAT Didactic Avizat C.A. Data: 31.01.2017 METODOLOGIE privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru anul universitar 2017 2018 Ediţia: 1 Data: 31.01.2014 Revizia: 6 Data: 20.01.2017

Mai mult

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: A

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: A rector@ubbcluj.ro www.ubbcluj.ro ANEXA Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat în Universitatea Babeș - Bolyai, pentru anul universitar 2018-2019 I. Dispoziții generale Art. 1 (1)

Mai mult

RECTORAT

RECTORAT Ministerul Educaţiei Naţionale UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ ION IONESCU DE LA BRAD DIN IAŞI University of Applied Life Sciences and Environment RECTOR, Prof. univ. dr. Vasile

Mai mult

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava Cod: R 10 Ediţia: 3 Revizia: 3 REGULAMENT Organizarea şi desfăşurarea examenelor de admitere

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava Cod: R 10 Ediţia: 3 Revizia: 3 REGULAMENT Organizarea şi desfăşurarea examenelor de admitere Cod: R 10 Ediţia: 3 Revizia: 3 REGULAMENT Organizarea şi desfăşurarea examenelor de admitere CUPRINS 1. SCOP... 3 2. DOMENIUL DE APLICARE... 3 3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ... 3 4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI...

Mai mult

Microsoft Word - metodologie ADMITERE 2019_2020.docx

Microsoft Word - metodologie ADMITERE 2019_2020.docx PRORECTORAT DIDACTIC METODOLOGIE Ediţia: 1 Data: 31.01.2014 Revizia: 8 Data: 19.02.2019 Avizat C.A. Data: 19.02.2019 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru anul universitar

Mai mult

Admiterea în învãtãmântulliceal ºi profesional de stat pentru anul ºcolar

Admiterea în învãtãmântulliceal ºi profesional de stat pentru anul ºcolar ADMITEREA în învăţământul profesional de zi cu durata de 3 ani pentru anul şcolar 2014-2015 Dispoziţii generale ART. 1 Admiterea elevilor în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, denumit

Mai mult

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR Str. Splaiul Unirii, nr. 176, sector 4, Bucureşti Tel: , Fax: ,

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR Str. Splaiul Unirii, nr. 176, sector 4, Bucureşti Tel: , Fax: , UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR Str. Splaiul Unirii, nr. 76, sector 4, Bucureşti Tel: +40-2-3307900, Fax: +40-2-3308774, E-mail office@ucdc.ro Universitatea Creştinã Dimitrie Cantemir APROBAT,

Mai mult

METODOLOGIE

METODOLOGIE MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Splaiul Independenţei nr.313, 060042 Bucureşti, ROMÂNIA Telefon: +4021 318 10 00; Fax: +4021 318 10 01 www.pub.ro METODOLOGIE PRIVIND

Mai mult

RECTORAT

RECTORAT Ministerul Educaţiei Naţionale UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ ION IONESCU DE LA BRAD DIN IAŞI University of Applied Life Sciences and Environment RECTOR, Prof. univ. dr. Vasile

Mai mult

5.4. Anexa 4-Criterii de admitere și condiții speciale-facultatea DE DREPT Aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de I. Dispoz

5.4. Anexa 4-Criterii de admitere și condiții speciale-facultatea DE DREPT Aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de I. Dispoz 5.4. Anexa 4-Criterii de admitere și condiții speciale-facultatea DE DREPT Aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii din data de 14.03.2019 I. Dispoziţii specifice Art.1. Admiterea la Facultatea de Drept

Mai mult

R E G U L A M E N T

R E G U L A M E N T Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi METODOLOGIA privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior: examene de absolvire, licenţă, diplomă, disertaţie

Mai mult

TUIASI.POB.09-E7R0

TUIASI.POB.09-E7R0 GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI PRORECTORATUL DIDACTIC ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII PROCEDURĂ DE ORGANIIZARE ŞII DESFĂŞURARE A ADMIITERIIII ÎÎN CIICLUL DE STUDIIII UNIIVERSIITARE DE LIICENŢĂ COD TUIIASII.POB.09 ELABORAT

Mai mult

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE BUCUREŞTI

UNIVERSITATEA  NAŢIONALĂ  DE  ARTE  BUCUREŞTI Universitatea Națională de Arte, București Facultatea de Istoria și Teoria Artei Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Metodologia de finalizare a studiilor la Programul de formare psihopedagogică

Mai mult

Microsoft Word - Metodologie-admitere SDT-sept.2019.docx

Microsoft Word - Metodologie-admitere SDT-sept.2019.docx UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI Facultatea de Teologie Romano-Catolică Str. G-ral Berthelot 19, 010164 București 021 314 86 10 www.ftcub.ro Școala Doctorală de Teologie și Studii Religioase METODOLOGIA PROPRIE

Mai mult

METODOLOGIE Anexa la HS nr. 120/ PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

METODOLOGIE Anexa la HS nr. 120/ PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ METODOLOGIE Anexa la HS nr. 120/26.06.2019 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

Mai mult

APROBAT, Președinte Consiliu de Administrație Prof. dr. Mircea Dumitru CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI STUDII UNIVER

APROBAT, Președinte Consiliu de Administrație Prof. dr. Mircea Dumitru CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI STUDII UNIVER APROBAT, Președinte Consiliu de Administrație Prof. dr. Mircea Dumitru CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ SESIUNEA 2019 Transmiterea dosarelor

Mai mult

ROMÂNIA Ministerul Educaţiei Naţionale Universitatea ARTIFEX Bucureşti Acreditată prin Legea nr.133/2005 Str. Economu Cezărescu nr. 47, sector 6 Telef

ROMÂNIA Ministerul Educaţiei Naţionale Universitatea ARTIFEX Bucureşti Acreditată prin Legea nr.133/2005 Str. Economu Cezărescu nr. 47, sector 6 Telef ROMÂNIA Ministerul Educaţiei Naţionale Universitatea ARTIFEX Bucureşti Acreditată prin Legea nr.133/2005 Str. Economu Cezărescu nr. 47, sector 6 Telefoane: 021.316.61.67; 021.316.61.68; 021.316.61.69 Fax:

Mai mult

APROBAT la Şedinţa Senatului ASEM din 28 iunie 2017, proces - verbal nr. 11 Rector A.S.E.M., prof. univ., dr. hab., academician Gr. Belostecinic R E G

APROBAT la Şedinţa Senatului ASEM din 28 iunie 2017, proces - verbal nr. 11 Rector A.S.E.M., prof. univ., dr. hab., academician Gr. Belostecinic R E G APROBAT la Şedinţa Senatului ASEM din 28 iunie 2017, proces - verbal nr. 11 Rector A.S.E.M., prof. univ., dr. hab., academician Gr. Belostecinic R E G U L A M E N T U L de organizare şi desfăşurare a admiterii

Mai mult

Ordinul MEN nr. 3473/ aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017—

Ordinul MEN nr. 3473/ aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017— MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ORDIN privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017 2018 în conformitate cu prevederile

Mai mult

1

1 U N I V E R S I T A T E A V A S I L E A L E C S A N D R I D I N B A C Ă U REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ADMITERII ÎN CICLURILE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, DE MASTER ŞI DE DOCTORAT

Mai mult

Microsoft Word - Inscriere online vs inscriere la facultate - admitere 2019

Microsoft Word - Inscriere online vs inscriere la facultate - admitere 2019 Universitatea din București Facultatea de Matematică și Informatică Admitere la studii de licență sesiunea iulie 2019 Detalii prin care se diferențiază înscrierea online de înscriere la facultate Cum se

Mai mult

RECTORAT Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Anexa 2 la Hotărâre

RECTORAT Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Anexa 2 la Hotărâre Anexa 2 la Hotărârea Senatului nr. 447/15.01.2018 Taxele (tarifele) universitare valabile pentru anul universitar 20182019 I. Taxe pentru operaţiuni în cursul anului universitar: 1. Înmatricularea studenţilor

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Academia de Poliție A.I. Cuza FACULTATEA DE POLIŢIE NESECRET Ex. nr. Nr. din A P R O B DECANUL FACULTĂȚII DE POLIȚIE Com

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Academia de Poliție A.I. Cuza FACULTATEA DE POLIŢIE NESECRET Ex. nr. Nr. din A P R O B DECANUL FACULTĂȚII DE POLIȚIE Com MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Academia de Poliție A.I. Cuza FACULTATEA DE POLIŢIE NESECRET Ex. nr. Nr. din A P R O B DECANUL FACULTĂȚII DE POLIȚIE Comisar-șef de poliție Conf.univ.dr. Cristian-Eduard ȘTEFAN

Mai mult

Administrarea şi Ingineria Afacerilor în industrie/ Geschäfts- und Industrieverwaltung GIVE MASTER COMPLEMENTAR: Procedura de admitere I. GE

Administrarea şi Ingineria Afacerilor în industrie/ Geschäfts- und Industrieverwaltung GIVE MASTER COMPLEMENTAR: Procedura de admitere I. GE Administrarea şi Ingineria Afacerilor în industrie/ Geschäfts- und Industrieverwaltung GIVE MASTER COMPLEMENTAR: Procedura de admitere 2016-2017 I. GENERALITATI 1. Organizarea şi desfăşurarea concursului

Mai mult

|N ATEN}IA STUDEN}ILOR INTERESA}I:

|N ATEN}IA STUDEN}ILOR INTERESA}I: Aprobat în şedinţa Senatului UAUIM din data de R E G U L A M E N T privind derularea MOBILITĂŢILOR STUDENŢEŞTI din cadrul PROGRAMULUI ERASMUS+ 2019 2020 Proiecte de mobilitate în domeniul universitar cu

Mai mult

UNIVERSITATEA SPIRU HARET Anexa nr. 1 Sediul central: BUCUREŞTI ROMÂNIA Str. Ion Ghica, nr. 13, Sector 3, Cod poştal: Telefon: ( )

UNIVERSITATEA SPIRU HARET Anexa nr. 1 Sediul central: BUCUREŞTI ROMÂNIA Str. Ion Ghica, nr. 13, Sector 3, Cod poştal: Telefon: ( ) UNIVERSITATEA SPIRU HARET Anexa nr. 1 Sediul central: BUCUREŞTI ROMÂNIA Str. Ion Ghica, nr. 13, Sector 3, Cod poştal: 030045 Telefon: (0040 21) 314.00.75; 314.00.76 Tel./Fax: (0040 21) 311.29.47; CISCO:

Mai mult

ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR DREPT CHIMIE BIOLOGIE ANEXA I Studii universitare de licenta 2011 Nr. crt. Facultatea Domeniul Specilizarea Condi

ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR DREPT CHIMIE BIOLOGIE ANEXA I Studii universitare de licenta 2011 Nr. crt. Facultatea Domeniul Specilizarea Condi ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR DREPT CHIMIE BIOLOGIE ANEXA I Studii e de licenta 2011 Facultatea Domeniul Specilizarea 1 BIOLOGIE ŞTIINŢA MEDIULUI Biologie, Zi Biochimie, Zi Biologie, ID Ecologie

Mai mult

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA Metodologia UVT privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru p

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA Metodologia UVT privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru p MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA organizarea și desfășurarea de la ciclul de studii de masterat Anul universitar 2019-2020 UVT methodology for organizing the admission

Mai mult

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE S

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE S UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ Methodology for Organizing

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANŢA B-dul Mamaia 124, Constanţa, România Tel./Fax: ,

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANŢA B-dul Mamaia 124, Constanţa, România Tel./Fax: , MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANŢA B-dul Mamaia 124, 900527 Constanţa, România Tel./Fax: +40 241 606407, +40 241 606467 E-mail: rectorat2@univ-ovidius.ro Webpage: www.univ-ovidius.ro

Mai mult