Title Layout

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Title Layout"

Transcriere

1 1 Acțiuni de sprijinire a tinerilor fermieri, servicii de consiliere și asociere prin PNDR Conferința Regională PNDR Regiunea Vest Buziaș 18 octombrie

2 2 Contextul actual În România asocierea este necesară având în vedere structura exploatațiilor agricole și obiectivul de creștere a competitivității și productivității la nivelul fermelor. Analiza SWOT a PNDR identifică provocări ale agriculturii şi spațiului rural caracterizate de: productivitate agricolă redusă; populaţie numeroasă în agricultura de (semi) subzistenţă cu nivel scăzut de pregătire agricolă şi antreprenorială; procent ridicat al fermierilor în vârstă (grad ridicat de îmbătrânire în rândul proprietarilor și managerilor de ferme), de unde rezultă nevoia de întinerire a viitoarelor generații de fermieri. Prin urmare, strategia PNDR sprijină investițiile care deservesc formele asociative ale fermierilor, prin acțiuni ce vizează: Restructurarea fermelor, în special cele mici şi întinerirea generațiilor de fermieri (sprijinirea cooperativelor și instalarea tinerilor fermieri) 2

3 Măsuri care vizează servicii de consiliere și asociere prin PNDR M1 - Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare Sub-măsura sprijină cursurile de formare profesională de scurtă durată (ex: inițiere, perfecționare), cu perioade diferite de pregătire, în funcţie de nivelul de pregătire al beneficiarilor finali, precum și de tematica programului de formare profesională. M2 - Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în cadrul fermei Această măsură va completa nevoia de servicii gratuite, oferite de sistemul public de consiliere, în special pentru: fermele mici și mijlocii, tinerii fermieri, cooperative și grupuri de producători, mici întreprinzători din mediul rural, potențiali beneficiari ai măsurilor de investiții în PNDR , care nu au resurse de a achiziționa servicii private necesare, prestate contra cost. Serviciile de consiliere se acordă în scopul inițierii și dezvoltării afacerii, inclusiv pentru pregătirea 3 și implementarea planului de afaceri.

4 Măsura 1 - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare, submăsura 1.1 Sprijin pentru formarea profesională și dobândirea de competențe În perioada au fost încheiate 37 de contracte de finanțare cu o valoare de ,00 euro, în vederea instruirii unui număr de aproximativ de fermieri Apel nr.1/2016- Formare profesională pentru fermierii care dețin angajamente pe măsura 10 Agromediu și climă, în vederea efectuării cursurilor de formare profesională de scurtă durată, 3 zile (24 ore) vizează: Dobândirea și îmbunătățirea cunoștințelor privind managementul durabil al terenurilor agricole însușirea cunoștințelor privind implementarea angajamentelor de agro-mediu şi climă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei, necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor însușirea de metode de producție compatibile cu întreținerea și ameliorarea peisajului, respectiv protecția mediului și adaptarea la efectele schimbărilor climatice și reducerea concentrației de GES din atmosferă. Cursurile de formare se vor realiza pe baza unei curricule având în vedere toate cele 8 pachete accesate de fermierii care au semnat angajamente pe Măsura 10 din PNDR pentru regiunea pentru care sunt depuse proiectele. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect a fost de maximum euro pentru instruirea unui număr cuprins între 100 și 400 de persoane din grupul țintă, punctându-se costul cel mai mic pentru o zi de instruire/fermier. 4

5 Măsura 1 - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare, submăsura 1.1 Sprijin pentru formarea profesională și dobândirea de competențe Apel nr.2/2016- Formare profesională pentru fermieri în special beneficiari de sprijin ai sub-măsurilor 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri" și 6.3. Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici" în vederea efectuării cursurilor de formare profesională de scurtă durată, 5 zile (40 ore) adresate fermierilor, în special beneficiarilor de sprijin ai sub-măsurilor 6.1 și 6.3 și vizează: 5 Îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor în scopul practicării de tehnici și tehnologii agricole și inovative, inclusiv ca urmare a rezultatelor cercetării; Îmbunătățirea cunoștințelor legate de standarde comunitare la nivelul fermei, gestionarea gunoiului de grajd, îmbunătățirea calității producției; Diversificarea activităților în exploatațiile agricole; Managementul general al fermei (contabilitate, marketing, cunoștințe TIC, management). Valoarea maximă eligibilă a unui proiect a fost de maximum euro pentru instruirea unui număr cuprins între 100 și 250 de persoane din grupul țintă, punctându-se costul cel mai mic pentru o zi de instruire/fermier.

6 Măsura 1 - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare, submăsura 1.1 Sprijin pentru formarea profesională și dobândirea de competențe În data de a fost aprobată Metodologia privind determinarea costului unitar standard de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, rezultând două costuri: COSTUL UNITAR STANDARD - A = 55 euro/persoană/zi COSTUL UNITAR STANDARD -B = 103 euro/persoană/zi. Valoarea costului unitar standard (B) este de 103 euro /persoană/zi față de 55 euro /persoană/zi aferent costului unitar standard (A) deoarece cuprinde și cheltuieli de cazare și transport cursanți. În baza acestei metodologii a fost lansată o sesiune de înscriere în cadrul unei platforme electronice care se desfășoară în 2 etape, astfel: Etapa I Înregistrarea on line a furnizorilor de formare profesională în Registrul furnizorilor eligibili de servicii de formare profesională Până în prezent au fost înregistrați 54 de furnizori de servicii de formare profesională, dintre care au fost declarați eligibili 45. Etapa II Depunerea on line a Cererilor de finanțare de către furnizorii eligibili de formare profesională. Au fost selectate pentru finanțare 50 de proiecte cu o valoare de ,00 euro, proiecte aflate în etapa de contractare, pentru instruirea unui nr. de de fermieri. 6

7 7 Măsura 1 - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare, submăsura 1.1. Sprijin pentru formarea profesională și dobândirea de competențe Participarea fermierilor la toate cursurile de formare profesionala este gratuită. Grupul țintă căruia i se adresează cursurile de formare profesională este format din beneficiari ai M 10, precum și fermieri, în special beneficiari de sprijin ai sub-măsurilor 6.1 și 6.3. Fermierii interesați să participe la cursurile de formare profesională organizate prin sm 1.1 pot accesa următorul link: secțiunea Informații utile Lista proiectelor selectate / neselectate din cadrul platformei on-line, unde se regăsesc informații referitoare la: inițiatorul proiectului perioada de implementare domeniul de instruire modulele/ pachetele locațiile de desfășurare a cursurilor descrierea proiectului Înscrierea se va realiza prin selectarea unui furnizor de formare profesională din cei regăsiți în cadrul Listei și ulterior prin apăsarea butonului Inscrie-te la curs.

8 8 Măsura 1 - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare, submăsura 1.1 Sprijin pentru formarea profesională și dobândirea de competențe În cadrul acestei sesiuni solicitanții au putut depune Cereri de finanțare pe 2 domenii de formare profesională, respectiv: Domeniul 1 Îmbunătățirea cunoștințelor tehnice și economice, specifice pentru practicarea și gestionarea activităților în domeniul agricol și agroalimentar ale fermierilor, precum și a managementului general al fermei. Ca rezultat se așteaptă ca fermierii (în special tinerii fermieri care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.1 și fermierii care activează in ferme mici și care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.3) să pună în practică tehnici și tehnologii agricole, inclusiv rezultatele cercetării. Acest domeniu de formare profesională cuprinde următoarele module: a) Îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor în scopul practicării de tehnici și tehnologii agricole și inovative, inclusiv ca urmare a rezultatelor cercetării în special tineri fermieri care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.1, fermieri care activează în ferme mici și care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura ore maximum; b) Îmbunătățirea cunoștințelor legate de standarde comunitare la nivelul fermei, gestionarea gunoiului de grajd, îmbunătățirea calității producției - în special tineri fermieri care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura ore maximum; c) Diversificarea activităților în exploatațiile agricole - în special tineri fermieri care vor beneficia de sprijin prin submăsura 6.1, fermieri care activează în ferme mici și care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura ore maximum; d) Managementul general al fermei (contabilitate, marketing, cunoștințe TIC, etc) în special tineri fermieri care vor beneficia de sprijin prin submăsura 6.1, fermieri care activează in ferme mici si care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura ore maximum. Pentru acest domeniu, un proiect de formare profesională poate să cuprindă în programă (curriculă) referințe din toate modulele. Durata cursului trebuie să fie de 40 de ore (8 ore/zi, 5 zile). Pentru acest domeniu, un proiect de formare profesională trebuie să cuprindă în programă (curriculă) referințe din cel putin doua module, pentru 6.1. Un participant nu poate beneficia de instruire pe același modul în cadrul mai multor proiecte finanțate prin submăsura 1.1. De asemenea, în cadrul proiectului pot fi prevăzute și activități practice.

9 Măsura 1 - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare, submăsura 1.1. Sprijin pentru formarea profesională și dobândirea de competențe Domeniul 2 Dobândirea și îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor privind aspectele de mediu, schimbări climatice, gestionarea eficientă a resurselor naturale, precum și implementarea angajamentelor de agro-mediu și climă și agricultură ecologică. Ca rezultat, se așteaptă ca beneficiarii măsurilor de agro-mediu și climă sa-și însușească metode de producție compatibile cu întreținerea și ameliorarea peisajului, respectiv protecția mediului, respectarea condițiilor de eco-condiționalitate și adaptarea la efectele schimbărilor climatice și reducerea concentrației de GES din atmosferă 40 de ore maximum. În cadrul acestui domeniu instruirea fermierilor se face în funcție de pachetele accesate prin angajamentele semnate de către aceștia prin M 10 din PNDR. Cele 8 pachete aferente Măsura 10 sunt: 1. Pachetul 1 pajişti cu înaltă valoare naturală (HNV) care contribuie la domeniile de intervenţie 4A principal, 4B şi 5D secundar*; 2. Pachetul 2 practici agricole tradiţionale care contribuie la domeniile de intervenţie 4A principal şi 5D secundar * varianta 2.1 lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe (varianta 2.2) lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe; 3. Pachetul 3 pajişti importante pentru păsări care contribuie la domeniile de intervenţie 4A principal, 4B şi 5D secundare * varianta 3.1 Crex crex varianta 3.2 Lanius minor şi Falco vespertinus; 4. Pachetul 4 culturi verzi care contribuie la domeniile de intervenţie 4C principal, 5D şi 5E secundare*; 5. Pachetul 5 adaptarea la efectele schimbărilor climatice care contribuie la domeniile de intervenţie 4C secundar şi 5A principal *; 6. Pachetul 6 pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) care contribuie la domeniile de intervenţie 4A principal, 4B şi 5D secundare *; 7. Pachetul 7 terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis) care contribuie la domeniile de intervenţie 4A principal şi 4B secundar *; 8. Pachetul 8 creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon(domeniul de intervenţie 4A principal *) * Domeniile de intervenție conform PNDR , respectiv fișa Măsurii 10. Durata cursului este de 40 de ore (8 ore/zi, 5 zile). 9

10 10 Măsura 1 - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare, submăsura 1.1 Sprijin pentru formarea profesională și dobândirea de competențe Nr. total Contracte Apeluri de proiecte Din care pentru regiunea Vest Nr. total de fermieri ce vor fi instruiți Din care pentru regiunea Vest Nr. total Proiecte selectate în cadrul Platformei Din care pentru regiunea Vest Nr. total de fermieri ce vor fi instruiți Din care pentru regiunea Vest Nr. total Proiecte contractate în cadrul Platformei Din care pentru regiunea Vest Nr. total de fermieri ce vor fi instruiți Din care pentru regiunea Vest

11 Măsura 1 - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare, submăsura 1.2 Sprijin pentru acţiuni de informare și activităţi demonstrative Apel nr.1/2018 Acţiuni de informare pentru fermieri pentru sesiuni de informare de scurtă durată (1 zi însumând 8 ore), adresate fermierilor, în special reprezentanți ai grupurilor de producători (sub-măsura 9.1), fermieri din cadrul parteneriatelor constituite în vederea implementării submăsurii 16.4, entități din industria agro-alimentară (submăsura 4.2), fermieri care își prevăd în cadrul proiectului investiții în echipamente și irigații prin sub-măsura 4.1, membrii OUAI care implementează proiecte în cadrul sub-măsurii 4.3, fermieri care activează în ferme mici și care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.3, potențiali participanți la fondurile mutuale - măsura 17, potențiali beneficiari ai sm 4.1, micii procesatori din categoria microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și vizează 4 domenii: 1. Agricultură, protecția mediului, 2. Tehnologii şi practici agricole 3. Gestionarea riscurilor în agricultură 4. Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole prin creşterea competitivităţii activităţii agricole, a diversificării activităților agricole şi creșterii calităţii produselor obţinute, restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în exploatații comerciale; Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiţii, creşterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei şi comercializarea directă a acestora în vederea creării și promovării lanțurilor alimentare integrate. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de Euro, fără TVA. Sesiunea de depunere aferentă Apelului de propuneri de proiecte nr.1/2018 Acţiuni de informare pentru fermieri este continuă, începând cu data de , până la epuizarea sumei de ,00 Euro alocate sesiunii. Au fost depuse 6 propuneri de proiecte cu o valoare totală de ,00 Euro. Anunțul privind epuizarea sumei alocate sesiunii va fi postat pe site-ul M.A.D.R unde se regăsesc și Ghidul Solicitantului, Manualul de procedură și Regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului de Selecție și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor aferente Apelului nr.1/

12 12 Măsura 1 - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare, submăsura 1.2 Sprijin pentru acţiuni de informare și activităţi demonstrative Apel nr.2/2018 Activități demonstrative pentru fermierii care vor beneficia de sprijin prin Măsura de Agricultură ecologică (Măsura 11) pentru sesiuni de activități demonstrative de scurtă durată (1 zi, respectiv 8 ore) și vizează: 1. Măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la: - cerinţele specifice ale angajamentelor pentru Măsura 11 (stabilite conform legislației aplicabile agriculturii ecologice), - cerinţele de bază (stabilite conform fișei tehnice a Măsurii 11), - standardele de eco-condiționalitate (stabilite conform legislației specifice aplicării PAC în România) - standardele stabilite prin legislația națională relevantă pentru Măsura Tehnologii specifice de cultură în agricultura ecologică pe categorii de folosință (în funcție de culturile eligibile pentru pachetele Măsurii 11) și tehnici de întreținere ecologică a pajiștilor permanente (cu respectarea legislației aplicabile agriculturii ecologice). 3. Identificarea corectă a parcelelor agricole, completarea și depunerea angajamentelor și a cererilor de plată. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de Euro, fără TVA. Propunerile de proiecte aferente Apelului de propuneri de proiecte nr.2/2018 Activități demonstrative pentru fermierii care vor beneficia de sprijin prin Măsura de Agricultură ecologică (Măsura 11) se vor depune/transmite în perioada , sesiunea de depunere având o alocare financiară de Euro. Până la această dată nu a fost depusă nicio propunere de proiect. Informaţii detaliate privind evaluarea și selecţia proiectelor în cadrul Apelului de propuneri de proiecte nr.2/2018 sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului, Manualul de procedură și Regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului de Selecție și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor disponibile pe pagina de internet a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,

13 Măsura 2 - Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în cadrul fermei CONSILIERE PENTRU FERMIERI DGDR AM PNDR prin SFP derulează Măsura 2 Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în cadrul fermei În anul 2018 s-au semnat 2 contracte: 13 Consiliere acordată fermierilor care activează în ferme mici - Lotul 1 - Regiunile Nord-Est și Sud-Est (județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui, Brăila, Galați, Tulcea, Constanța, Vrancea și Buzău - fermieri care activează în ferme mici, consiliați pentru pregătirea și implementarea planului de afaceri în vederea dezvoltării exploatației agricole pentru a se orienta spre piață și pentru a-și îmbunătăți managementul în contextul respectării standardelor comunitare depus în cadrul submăsurii 6.3. Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici" 600 fermieri Consiliere acordată fermierilor care activează în ferme mici - Lotul 7 Tot teritoriul României -fermieri care activează în ferme mici, consiliați pentru pregătirea și implementarea planului de afaceri în vederea dezvoltării exploatației agricole pentru a se orienta spre piață și pentru a-și îmbunătăți managementul în contextul respectării standardelor comunitare depus în cadrul submăsurii 6.1. Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri" 400 fermieri

14 14 Măsura 2 - Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în cadrul fermei Totodată, au fost semnate 7 contracte ulterior derulării unei proceduri de achiziție publică pentru servicii de Consiliere acordată producătorilor agricoli în vederea înființării și dezvoltării formelor asociative în sectorul agricol, pentru consilierea unui număr de minimum de producători agricoli și înființarea a maximum 350 de forme asociative din care minimum 8 grupuri de producători agricoli, astfel: Consiliere acordată producătorilor agricoli în vederea înființării și dezvoltării formelor asociative în sectorul agricol - LOT 1 (județele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui) Număr de producători agricoli consiliați minimum 1488; Număr de forme asociative înfiinţate şi dezvoltate maxim 50 din care minim 1 grup de producători agricoli recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare; Consiliere acordată producătorilor agricoli în vederea înființării și dezvoltării formelor asociative în sectorul agricol - LOT 2 (judeţele Brăila, Buzău, Constanța, Galaţi, Vrancea, Tulcea) Număr de producători agricoli consiliați 1488; Număr de forme asociative înfiinţate şi dezvoltate maxim 50 din care minim 1 grup de producători agricoli recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare;

15 15 Măsura 2 - Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în cadrul fermei Consiliere acordată producătorilor agricoli în vederea înființării și dezvoltării formelor asociative în sectorul agricol - LOT 3 (judeţele Argeş, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman, București -Ilfov) Număr de producători agricoli consiliați minimum 1904; Număr de forme asociative înfiinţate şi dezvoltate maxim 65 din care minim 2 grupuri de producători agricoli recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare; Consiliere acordată producătorilor agricoli în vederea înființării și dezvoltării formelor asociative în sectorul agricol - LOT 4 (judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea) Număr de producători agricoli consiliați minimum 1190; Număr de forme asociative înfiinţate şi dezvoltate maxim 45 din care minim 1 grup de producători agricoli recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare;

16 16 Măsura 2 - Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în cadrul fermei Consiliere acordată producătorilor agricoli în vederea înființării și dezvoltării formelor asociative în sectorul agricol - LOT 5 (judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiș) Număr de producători agricoli consiliați minimum 954; Număr de forme asociative înfiinţate şi dezvoltate maxim 40 din care minim 1 grup de producători agricoli recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare; Consiliere acordată producătorilor agricoli în vederea înființării și dezvoltării formelor asociative în sectorul agricol LOT 6 (judeţele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj) Număr de producători agricoli consiliați minimum 1488; Număr de forme asociative înfiinţate şi dezvoltate maxim 50 din care minim 1 grup de producători agricoli recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare; Consiliere acordate producătorilor agricoli în vederea înființării și dezvoltării formelor asociative în sectorul agricol LOT 7 (judeţele Sibiu, Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș) Număr de producători agricoli consiliați minimum 1488; Număr de forme asociative înfiinţate şi dezvoltate maxim 50 din care minim 1 grupuri de producători agricoli recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare.

17 17 Măsura 1 - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare În perioada de programare prin măsura 111 Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe s-au sprijinit programele de formare profesională de scurtă durată (iniţiere, perfecţionare şi specializare), cu perioade diferenţiate de pregătire, în funcţie de tematica cursului, grupul ţintă şi nivelul existent de pregătire al solicitanţilor de formare profesională în vederea îmbunătăţirii şi perfecţionării cunoştinţelor privind competenţele manageriale şi tehnice în domeniul agricol, forestier şi agro-alimentar, introducerea de noi tehnologii şi inovaţii, protecţia mediului şi agricultură ecologică, cunoaşterea şi respectarea condiţiilor de eco-condiţionalitate etc. În cadrul măsurii 112 Instalarea tinerilor fermierii au fost instruiți un număr de 9225 de fermieri din care pentru regiunea Vest 722 fermieri. Cursurile au vizat următoarele domenii: managementul exploatației agricole; agricultură ecologică; protecția mediului.

18 M 09-Înființarea de grupuri și organizații de producători în agricultură și silvicultură 18 Alocarea măsurii 9: mil. Euro, din care: 9.1: 14,73 mil. Euro 9.1a: 5,3 mil. Euro Obiectiv: încurajarea înfiinţării şi funcţionării administrative a grupurilor de producători, recunoscute în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare, în scopul: Îmbunătăţirii performanţelor generale si cresterea veniturilor exploataţiilor agricole; Unei mai bune integrări pe piață a producătorilor primari prin adaptarea producției acestora la cerințele pieței și comercializarea în comun a producției lor; Creării și promovării lanțurilor scurte; Respectării standardelor comunitare de mediu și climă, siguranță alimentară etc. Sprijinul se acordă grupurilor de producători recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare, pentru : produse agricole, produse horticole (excepție grupuri sprijinite prin subprogramul pomicol pentru speciile de pomi si arbuști fructiferi - Anexa I a STP) produse de origine animală, mixte. Submăsura 9.1 Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol: au fost lansate 2 sesiuni de depunere proiecte la nivel național ( în anul 2016 și în 2017), alocare de 9,9 mil. Euro proiecte depuse 10, selectate: 10 proiecte în valoare de 3,7 mil. euro, contractate: 10 proiecte în valoare de 3,3 mil. euro. Au fost efectuate plăți în valoare de 1,3 mil. euro. Buget disponibil până la : 7,7 mil. Euro Submăsura 9.1a Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol: au fost lansate 2 sesiuni de depunere proiecte la nivel național (în anul 2016 și în 2017) cu alocare de 4,2 mil. euro. Nu s-au depus proiecte. Buget disponibil până la : 5,3 mil. Euro sm 9.1a

19 19 M 09-Înființarea de grupuri și organizații de producători în agricultură și silvicultură Având în vedere că accesarea acestei submăsuri depinde de numărul de grupuri de producători recunoscute oficial de către MADR înainte de solicitarea sprijinului, o nouă sesiune va fi deschisă după ce prin intermediul măsurii 2 (Servicii de consiliere) se va facilita formarea* (consiliere privind înființarea și dezvoltarea formelor asociative ale producătorilor agricoli) și recunoașterea grupurilor de producători. Rata sprijinului public nerambursabil acordat va fi de 100% din cuantumul sprijinului și nu poate să depășească 10% din valoarea producției comercializate în primii 5 ani de la recunoaștere, și suma maximă de Euro/an. Sprijinul este forfetar, degresiv, plătit în tranșe anuale, pentru o perioadă care nu poate depăși 5 ani de la data la care grupul de producători a fost recunoscut, acordat în baza unui plan de afaceri. Sprijinul nerambursabil se va acorda ca procent din producția comercializată prin intermediul grupului astfel: Anul I de la recunoaștere 10%, Anul II - 8%, Anul III - 6%, Anul IV - 5%, Anul IV - 4%. Beneficiari eligibili: Grupurile de producători din sectorul agricol (exceptând grupurile sprijinite prin sub-programul pomicol) care se încadrează în definiția IMM-urilor și care au fost recunoscute oficial de către autoritatea competentă înainte de solicitarea sprijinului, dar după 1 ianuarie *Au fost semnate 7 contracte ulterior derulării unei proceduri de achiziție publică pentru servicii de Consiliere acordată producătorilor agricoli în vederea înființării și dezvoltării formelor asociative în sectorul agricol, pentru consilierea unui număr de minimum de producători agricoli și înființarea a maximum 350 de forme asociative din care minimum 8 grupuri de producători agricoli.

20 20 Grupuri de producători Grupurile de producători (conform OG nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizatiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice aprobată cu modificările şi completările ulterioare) reprezintă persoanele juridice constituite din producători agricoli şi silvici dacă îndeplinesc şi respectă condiţiile de recunoaştere prevăzute de prezenta ordonanţă. Art.12.(2) Pot fi recunoscute ca grupuri de producători sau ca organizaţii de producători următoarele forme juridice: a) societăţi comerciale, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare; b) societăţi agricole şi alte forme de asociere în agricultură, conform Legii nr. 36/1991; c) asociaţii şi fundaţii, conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005; d) cooperative agricole, conform Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004; e) orice altă formă juridică de asociere, conform legislaţiei în vigoare.

21 21 M 09-Înființarea de grupuri și organizații de producători în agricultură și silvicultură Condiții de eligibilitate: Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; Solicitantul prezintă un plan de afaceri care trebuie să detalieze activitățile planificate ale grupului în raport cu una sau mai multe dintre categoriile enumerate mai jos (art. 27 (1) R 1305/2013): adaptarea producției și produselor producătorilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerințele pieței; introducerea în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare, centralizarea vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor en gros; stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o atenție deosebită recoltării și disponibilității; alte activități care pot fi desfășurate de către grupurile de producători, cum ar fi dezvoltarea competențelor în materie de exploatare și de comercializare, precum și organizarea și facilitarea proceselor de inovare

22 22 sm16.1 Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale ale PEI pentru productivitatea și durabilitatea agriculturii Buget alocat : 12,5 mil. Euro, din care: 16.1: 6,7 mil. Euro 16.1a: 5,8 mil. Euro Descrierea operațiunii: oobiectivul specific al sub-măsurii este de a sprijini înființarea și funcționarea Grupurilor Operaționale (GO) cu scopul de a realiza, în comun, un proiect de dezvoltare-inovare nou prin care să se adreseze anumite probleme specifice și să se valorifice oportunitățile existente în sectoarele agro-alimentar și forestier. oproiectele se vor axa pe soluții inovatoare care vor genera beneficii directe pentru membrii GO, implicit pentru economia locală și/sau condițiile sociale și de mediu din zonele rurale, inclusiv prin diseminarea rezultatelor către toți actorii interesați. oscopul GO este de a stimula inovarea prin furnizarea de soluții la probleme practice sau abordarea unei oportunități care poate conduce la o soluție inovatoare și de a nu continua o cercetare în mod independent.

23 23 sm16.1 Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale ale PEI pentru productivitatea și durabilitatea agriculturii Sesiunile de proiecte vor viza teme specifice, identificate în conformitate cu: (a) prioritățile strategice ale PNDR ; (b) temele și direcţiile prioritare relevante identificate în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (SNCI) pentru perioada și/sau Strategia de Cercetare, Dezvoltare și Inovare pe termen mediu și lung în sectorul agro-alimentar Tipul de sprijin: rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate și plătite, inclusiv pentru activităţile pregătitoare; plată în avans pentru cheltuieli de investiții, cu condiția constituirii unei garanții bancare corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu articolul 45(4) și articolul 63 din Reg. UE 1305/2014.

24 24 sm 16.1 Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale ale PEI pentru productivitatea și durabilitatea agriculturii Beneficiari: Grupurile Operaționale (GO). GO este un parteneriat GO este constituit din minim un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier/un grup de producători/ o cooperativă sau un silvicultor/un composesorat/o obște de moșneni/o obște răzeșească, în funcție de tema proiectului: partener cu domeniul de activitate - cercetare; partener cu domeniul principal de activitate în sectorul agro-alimentar sau silvic. Pe baza temei proiectului și problemei specifice/oportunității care vor fi abordate de Grupul Operațional, alți parteneri relevanți (de ex. consilieri, ONG-uri, alți consultanți, întreprinderi private, etc.) se pot alătura parteneriatului. Prin această sub-măsură, se poate acorda sprijin și parteneriatelor existente, dacă îndeplinesc condițiile de mai sus și dacă depun exclusiv proiecte noi.

25 25 Condiții de eligibilitate Pentru etapa 1 Solicitantul potențial trebuie să fie un grup operațional potențial alcătuit din cel puțin doi parteneri sau mai mulți; Proiectul propus trebuie să respecte acțiunile comune prevăzute la art. 35 (2) (a) (b) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 și să implice fie un "proiect pilot" în sectoarele agro-alimentar și forestier SAU "dezvoltarea de noi produse, practici, procese și tehnologii în sectoarele agro-alimentar și forestier". Proiectul propus trebuie să abordeze o problemă practică identificată în mod clar în sectorul agro-alimentar sau forestier care necesită o soluție nouă/inovatoare. Pentru etapa 2 sm16.1 Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale ale PEI pentru productivitatea și durabilitatea agriculturii Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili; Solicitantul a fost selectat în etapa 1; Solicitantul prezintă un acord de cooperare care face referire la o perioadă de funcționare cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea; Proiectul GO trebuie sa fie nou și nu în derulare sau finalizat; GO se angajează că rezultatele proiectelor vor fi diseminate în conformitate cu articolul 57(3) al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 și în deplină conformitate cu liniile directoare ale CE pentru diseminarea rezultatelor proiectului PEI, inclusiv prin RNDR și PEI la nivelul UE;

26 26 sm16.1 Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale ale PEI pentru productivitatea și durabilitatea agriculturii Condiții de eligibilitate pentru etapa 2 continuare Solicitantul va depune planul de proiect (care se încadrează în aria de cuprindere a PEI-AGRI conform prevederilor Articolului 55 din Regulamentul nr. 1305/2013) și care cuprinde în mod obligatoriu o descriere a: - proiectului inovator care urmează să fie dezvoltat, testat, adaptat sau implementat; - rezultatelor preconizate și a contribuției la obiectivul PEI de creștere a productivității și de gestionare durabilă a resurselor; - procedurilor interne pentru asigurarea transparenței în procesul de luare a deciziilor și evitarea conflictului de interese. Alte condiții pentru sprijin: Durata de implementare a unui proiect-pilot/de dezvoltare este de maximum 3 ani. În termen de cel mult șase luni de la finalizarea proiectului, beneficiarii acestei sub-măsuri vor disemina informațiile complete cu privire la rezultatele proiectului, astfel încât rezultatele să poată fi utilizate și de alte părți interesate. Plata finală în cadrul proiectului se va face numai după finalizarea acestei activități.

27 27 sm16.1 Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale ale PEI pentru productivitatea și durabilitatea agriculturii Cheltuieli eligibile: elaborarea de studii pregătitoare, studii de fezabilitate și planuri, inclusiv planul proiectului; cheltuieli de funcționare a GO; costurile directe generate în mod specific de activitățile incluse în planul de proiect depus de GO, inclusiv de diseminarea rezultatelor În cazul în care planul proiectului include și acțiuni care sunt eligibile prin alte măsuri, costurile sunt acoperite prin sub-măsura 16.1, cu respectarea ratei maxime a ajutorului și sumelor aplicabile în cadrul măsurilor respective. Cheltuieli neeligibile: proiecte de cercetare independente. proiecte ale GO din sectorul pomicol. Ajutorul se va plăti în conformitate cu normele de ajutor de stat corespunzătoare, dacă este cazul.

28 28 sm16.1 Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale ale PEI pentru productivitatea și durabilitatea agriculturii Sume (aplicabile) și rata sprijinului: Valoarea maximă a sprijinului public este de de euro, inclusiv procentul maxim acordat în condiţiile stabilite mai jos pentru activitățile pregătitoare. Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, cu excepția acțiunilor care sunt eligibile în cadrul altor măsuri ale PNDR. În acest caz costurile sunt acoperite în conformitate cu rata maximă a ajutorului și sumele aplicabile în cadrul acestor măsuri. Pentru proiectele ce intră sub incidența regulilor ajutorului de stat se acordă ajutor de minimis în valoare de de euro. Intensitatea ajutorului de minimis este 100%. Sprijinul acordat pentru activitățile pregătitoare nu trebuie să depășească următoarele praguri: 4% din costul total eligibil al proiectului GO, pentru proiecte cu un cost total între euro; 3% din costul total eligibil al proiectului GO, pentru proiecte cu un cost total între euro; 2,5% din costul total eligibil al proiectului GO, pentru proiecte cu un cost total între euro; 1.5% din costul total eligibil al proiectului GO, pentru proiectele cu un cost total între euro. Costurile de funcționare ale GO nu vor depăși 35% din valoarea maximă a sprijinului acordat pentru proiectul depus (închirierea sălii de întâlnire, costurile de deplasare la locul de întâlnire, costurile generate de activitatea entității care asigură coordonarea, alte costuri de închiriere (de ex. diferite echipamente).

29 29 Principii de selecție: Pentru etapa 1 sm16.1 Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale ale PEI pentru productivitatea și durabilitatea agriculturii Principiul sectorului prioritar în conformitate cu Strategia Națională de Competitivitate și strategiei PNDR ; Principiul respectării temelor și direcțiilor prioritare în funcție de Strategia Națională de Dezvoltare-Cercetare și Inovare și/sau Strategia de Cercetare - Dezvoltare - Inovare pe termen mediu și lung în sectorul agroalimentar Principiul produselor de calitate, dezvoltarea de produse sau tehnologii cu valoare adăugată mare; Pentru etapa 2 Principiul sectorului prioritar, conform Strategiei Naționale pentru Competitivitate și strategiei PNDR ; Principiul conformității cu temele și direcţiile prioritare, conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare și/sau Strategiei de Cercetare, Dezvoltare și Inovare pe termen mediu și lung în sectorul agroalimentar ; Principiul produselor de calitate, dezvoltarea de produse sau tehnologii cu valoare adăugată mare; Principiul structurii adecvate de parteneriat pe baza obiectivelor proiectului; Principiul asocierii (Grupurile Operaționale care au în componență lor grupuri de producători sau cooperative din sectorul agricol, respectiv composesorate, obști de moșneni, obști răzesești, din sectorul forestier).

30 30 sm16.1 Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale ale PEI pentru productivitatea și durabilitatea agriculturii Stadiul măsurii 16.1 A fost finalizată analiza contestațiilor. În prezent se așteaptă depunerea contestaților solicitanților repuși în termen, ca urmare a admiterii contestațiilor acestora. Nr. CEI depuse 16.1 Nr. CEI eligibile Nr. CEI nelegibile Nr. contestatii depuse a Nr. CEI depuse Nr. CEI eligibile Nr. CEI nelegibile Nr. contestatii depuse

31 31 Submăsura 16.4 Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare Obiectivul sub-măsurii: Promovarea cooperării între actorii locali, în scopul comercializării produselor agroalimentare prin intermediul lanțurilor scurte. Tipul sprijinului: - rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate și plătite efectiv; - plată în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu articolul 45(4) și articolul 63 din Regulamentul 1305/2014. Dacă proiectele de parteneriat intră în sfera de aplicare a normelor privind ajutoarele de stat (în afara sectorului agricol) sprijinul va fi acordat în conformitate cu Regulamentul privind ajutoarele de minimis nr. 1407/2013 și nu va depăși de euro/beneficiar timp de trei ani fiscali.

32 32 Submăsura 16.4 Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare Beneficiari: Parteneriate constituite din minimum un partener din categoriile de mai jos și cel putin un fermier sau un/o grup de producători/cooperativă care activează în sectorul agricol. Microîntreprinderi și întreprinderi mici; Organizații neguvernamentale; Consilii locale; Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică; Fermieri. Cheltuielile eligibile: Studii/planuri; Costurile de funcţionare a cooperării; Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului; Costuri de promovare. Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul planului proiectului.

33 33 Submăsura 16.4 Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare Principii de selecție: - Principiul reprezentativității cooperării, respectiv numărul de parteneri implicați; - Principiul structurii adecvate de parteneriat; - Principiul valorii adăugate (parteneriatele care produc si comercializeaza produse cu valoare adăugată mare - ecologice, care participă la scheme de calitate etc.) - Principiul piețelor locale (i.e. distanță geografică mai mică între punctul de producție și punctul de vânzare). Ponderea sprijinului: - Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. - Cuantumul maxim al sprijinului este de până la Euro. - Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiectul depus. - În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor măsuri, atunci costurile sunt acoperite din sub-măsura 16.4, în conformitate cu rata maximă a ajutorului și sumele aplicabile în cadrul acelor măsuri. Cu toate acestea, valoarea maximă a cheltuielilor eligibile în cadrul altor măsuri nu va depăși valoarea maximă acordată în cadrul submăsurii 16.4.

34 34 Submăsura 16.4 Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare Condiții de eligibilitate: - Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili; - Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioadă de funcționare cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea; - Pentru proiectele legate de lanțurile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lanțul scurt de aprovizionare; - Pentru proiectele legate de piețele locale, solicitantul va prezinta un concept de marketing adaptat la piața locală care să cuprindă, dacă este cazul, și o descriere a activităților de promovare propuse; - Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de defășurare sau finalizat; Dacă este cazul, solicitantul va respecta definițiile cu privire la lanțurile scurte de aprovizionare și piețele locale stabilite în conformitate cu prevederile din articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 807/2014 și descrise în secțiunea Informații specifice operațiunii din fișa măsurii.

35 GAL-uri ASOCIERE Aprox. 20 MIL. EURO STRATEGII DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2735 COMUNE 142 ORAȘE SUB 236 GAL-uri LOCUITORI INFRASTRUCTURĂ SOCIALĂ Aprox. 49 MIL. EURO ACOPERIRE DE 88% DIN SUPRAFAȚA ROMÂNIEI 75 GAL-uri SCHEME DE CALITATE Aprox. 6 MIL. EURO 3038 LOCURI DE MUNCA NOU CREATE 209 GAL-uri MINORITATI Aprox. 27 MIL. EURO GAL-uri BROADBAND Aprox. 2 MIL. EURO 100 GAL-uri MĂSURI CARE SPRIJINĂ TINERII Aprox. 26 MIL. EURO

36 Disponibil pe tipuri de activități (milioane euro) Gestionarea riscurilor sm 17.1, 17.2; 84,90 mil. euro Formare profesională și consiliere sm 1,1, 1.2, 2.1, Grupuri de producători sm 9.1, 9.1a Cooperare sm 16.4, 16.4a 36,20 mil. euro LEADER sm 19.2, 19.3, 19.4; 25,09 mil. euro 773 mil. euro Activități agricole sm 3.2, 4.1a, 4.2, 4.2a, 6.3, ,98 mil. euro Climă și mediu sm 8.1, 15.1; 183,40 mil. euro Infrastructură rurală sm 4.3 irigatii; 7.2, mil. euro 36

37 Sub-măsura sm1.1 sm Componenta Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competențe pentru formarea beneficiarilor submăsurilor 6.1, 6.3 și 10 (cost standard) Alocare licitată (mil. euro) sm1.2 Sprijin pentru activitati demonstrative și de informare - acțiuni de informare pentru fermieri 12,81 sm1.2 Sprijin pentru activitati demonstrative și de informare - activități demonstrative pentru fermierii care vor beneficia de sprijin prin Măsura 11 "Agricultură ecologică" 46,31 Perioada de depunere proiecte conform anunțului de lansare 14 februarie 2018 sesiune continuă 09 august sesiune continuă 0,09 09 august - 09 noiembrie 2018 sm3.1 Sprijin pentru participarea pentru prima dată la schemele de calitate 6,11 02 august - 31 decembrie 2018 sm4.2 MINIMIS sm4.2 sm4.2 sm6.1 Sprijin pentru servicii de consultanţă în vederea implementării proiectelor de investiţii pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole aferentă submasurii 4.2 Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole - Sector creare unități de procesare Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole - Sector dezvoltare și modernizare unități de procesare Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri (fonduri epuizate din ) 12,00 121,80 81,20 03 mai decembrie august ianuarie august ianuarie ,00 01 august - 31 decembrie 2018 sm6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici - ITI Delta Dunării 3,71 01 august - 31 decembrie 2018 sm6.3 Măsuri lansate (apeluri în derulare) Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici - nivel național (la depunerile de 94,8 mil. euro reprezentau 98% din plafon depunere proiecte) Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală - Componenta A "Asistenţă tehnică pregătitoare pentru proiectele de cooperare ale GAL-urilor din cadrul submăsurii 19.3" 47,79 01 august - 31 decembrie ,32 30 iulie - 28 decembrie

38 Măsuri lansate (apeluri în derulare) Submăsura Componenta Alocare licitată (mil. euro) Perioada de depunere proiecte conform anunțului de lansare sm4.1 Investiții în exploatații agricole - sector zootehnic, din care: 165,00 - zona non-montană (fonduri epuizate din ) 111,00 03 septembrie 31 decembrie zona montană (fonduri epuizate din ) 54,00 03 septembrie 31 decembrie 2018 sm4.1 Investiții în exploatații agricole - sector vegetal, din care: 79,00 - zona non-montană (fonduri epuizate din ) 53,00 03 septembrie martie 2019 sm4.1 - zona montană 26,00 03 septembrie martie 2019 Investiții în exploatații agricole - ferma de familie și ferma mică (fonduri epuizate din ) 59,00 03 septembrie martie 2019 sm6.2 Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale - ITI Delta Dunării (fonduri epuizate din ) 1,40 03 septembrie 31 decembrie 2018 sm6.4 Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole - ITI Delta Dunării (fonduri epuizate din ) 3,00 03 septembrie 31 decembrie

39 Măsuri ce urmează a fi lansate în anul 2018 Submăsura Componenta Disponibil (mil. euro) sm4.1a Investiții în exploatații pomicole 48,25 sm4.2 Schema de ajutor de stat GBER - Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole Perioada de depunere proiecte propusă trimestrul IV în funcție de necesitatea modificării costurilor standard și programului 35,36 trimestrul IV sm4.2a Investiții in procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol 25,60 trimestrul IV sm9.1 Înființarea grupurilor de producători 7,73 trimestrul IV sm9.1a Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol 5,3 trimestrul IV sm16.1 Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), dezvoltarea de proiecte pilot, produse și procese în sectorul agricol - 6,72 trimestrul IV Etapa 2 sm16.1a Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), dezvoltarea de proiecte pilot, produse și procese în sectorul pomicol- 5,82 trimestrul IV Etapa 2 sm16.4 Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare 4,74 trimestrul IV sm16.4a Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare - sector pomicol 6,67 trimestrul IV sm4.3 sm Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice - componenta irigații Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale GAL- Componenta B "Implementarea activităților de cooperare ale GALurilor selectate" 200,00 cu începere din octombrie ,27 trimestrul IV

40 40 Vă mulțumim, Direcția Generală Dezvoltare Rurală -Autoritate de Management pentru PNDR Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Web : Tel. : Bulevardul Carol I nr. 2 4, sector 3, Bucureşti, cod

FIȘA MĂSURII M7.3A - "Promovarea formelor asociative de producători în agricultură" 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenți

FIȘA MĂSURII M7.3A - Promovarea formelor asociative de producători în agricultură 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenți FIȘA MĂSURII M7.3A - "Promovarea formelor asociative de producători în agricultură" 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei,

Mai mult

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE DIRECŢIA PROGRAME INCLUZIUNE SOCIALĂ Informare privind plata ajutorului social conform Legii 416/200

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE DIRECŢIA PROGRAME INCLUZIUNE SOCIALĂ Informare privind plata ajutorului social conform Legii 416/200 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE DIRECŢIA PROGRAME INCLUZIUNE SOCIALĂ Informare privind plata ajutorului social conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat în noiembrie 2009

Mai mult

Anexa 3 - Fișa măsurii Măsura 7 - Cooperarea orizontală și verticală pentru asocierea agricultorilor și a agenților economici din turism M7 COOPERAREA

Anexa 3 - Fișa măsurii Măsura 7 - Cooperarea orizontală și verticală pentru asocierea agricultorilor și a agenților economici din turism M7 COOPERAREA Anexa 3 - Fișa măsurii Măsura 7 - Cooperarea orizontală și verticală pentru asocierea agricultorilor și a agenților economici din turism M7 COOPERAREA ORIZONTALĂ ŞI VERTICALĂ PENTRU ASOCIEREA AGRICULTORILOR

Mai mult

Decalaje şi regionale la orizontul anului 2010

Decalaje şi regionale la orizontul anului 2010 Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Proiecţia principalilor indicatori economico sociali în PROFIL TERITORIAL până în 2022 - decembrie 2018 - Cuprins Evoluţia principalilor indicatori economico

Mai mult

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Proiecţia principalilor indicatori economico sociali în PROFIL TERITORIAL până în iunie

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Proiecţia principalilor indicatori economico sociali în PROFIL TERITORIAL până în iunie Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Proiecţia principalilor indicatori economico sociali în PROFIL TERITORIAL până în 2022 - iunie 2019 - Cuprins Evoluţia principalilor indicatori economico sociali

Mai mult

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA SIRET-MOLDOVA C.I.F COMUNA LESPEZI, JUDEȚUL IAȘI SEDIUL: CENTRU AFTER SCHOOL

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA SIRET-MOLDOVA C.I.F COMUNA LESPEZI, JUDEȚUL IAȘI SEDIUL: CENTRU AFTER SCHOOL Data publicării: 18.10.2018 Asociația Grupul de Acțiune Locală anunță lansarea în perioada 26 octombrie 26 noiembrie 2018 a apelului de selecție nr. 1, sesiunea nr.2, pentru depunerea Cererilor de Finanțare

Mai mult

FIȘA MĂSURII

FIȘA MĂSURII FIȘA MĂSURII Denumirea măsurii: Cooperare pentru lanţuri scurte şi pieţe locale CODUL Măsurii - Măsura 3 / 3A Tipul măsurii: x INVESTIȚII X SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv

Mai mult

FISA MASURII M6/3A Denumirea măsurii: Sprijin pentru înființarea cooperativelor crescătorilor de animale /grupurilor de producători din teritoriul GAL

FISA MASURII M6/3A Denumirea măsurii: Sprijin pentru înființarea cooperativelor crescătorilor de animale /grupurilor de producători din teritoriul GAL FISA MASURII M6/3A Denumirea măsurii: Sprijin pentru înființarea cooperativelor crescătorilor de animale /grupurilor de producători din teritoriul GAL-MVS în vederea facilitării cooperării orizontale și

Mai mult

Microsoft PowerPoint - programul-national-reabilitare-irigatii-update pptx

Microsoft PowerPoint - programul-national-reabilitare-irigatii-update pptx PROGRAMULUI NAŢIONAL DE REABILITARE A INFRASTRUCTURII PRINCIPALE DE IRIGAŢII DIN ROMÂNIA Actualizat și aprobat prin HOTĂRÂREA DE GUVERN nr. 557 din 24 iulie 2018 PREVEDERI INITIALE IN PROGRAMUL DE GUVERNARE

Mai mult

Denumirea masurii Modernizarea exploatatiilor agricole Codul masurii 2.1 Tipul masurii x INVESTITII SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1. DESCRIEREA GENERALA A

Denumirea masurii Modernizarea exploatatiilor agricole Codul masurii 2.1 Tipul masurii x INVESTITII SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1. DESCRIEREA GENERALA A Denumirea masurii Modernizarea exploatatiilor agricole Codul masurii 2.1 Tipul masurii x INVESTITII SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1. DESCRIEREA GENERALA A MASURII Justificare. Corelare cu analiza SWOT Obiective

Mai mult

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Direcţia Servicii Sociale şi Incluziune Socială Compartiment indicatori sociali şi programe incluziu

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Direcţia Servicii Sociale şi Incluziune Socială Compartiment indicatori sociali şi programe incluziu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Direcţia Servicii Sociale şi Incluziune Socială Compartiment indicatori sociali şi programe incluziune socială Analiza datelor statistice privind plata

Mai mult

FIȘA TEHNICĂ A MĂSURILOR DIN STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ COLINELE MOLDOVEI - VARIANTA FINALĂ ÎN URMA APRO

FIȘA TEHNICĂ A MĂSURILOR DIN STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ COLINELE MOLDOVEI - VARIANTA FINALĂ ÎN URMA APRO Măsura 411.23 CREȘTEREA VALORII ADĂUGATE A PRODUSELOR AGRICOLE ȘI FORESTIERE Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare miza intervenţiei În România industria alimentară reprezintă principala piaţă

Mai mult

Creare de noi forme asociative in teritoriul GAL Denumirea masurii Danubius Ialomita-Braila Codul masurii M1/1B X INVESTITII Tipul masurii X SERVICII

Creare de noi forme asociative in teritoriul GAL Denumirea masurii Danubius Ialomita-Braila Codul masurii M1/1B X INVESTITII Tipul masurii X SERVICII Creare de noi forme asociative in teritoriul GAL Denumirea masurii Danubius Ialomita-Braila Codul masurii M1/1B X INVESTITII Tipul masurii X SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1. Descrierea generala a masurii,

Mai mult

FISA MASURII M 2.4 Anexa 1 Masura 2.4 Denumirea masurii: Reinnoirea generatiei de fermieri prin incurajarea micilor intreprinzatori tineri rurali CODU

FISA MASURII M 2.4 Anexa 1 Masura 2.4 Denumirea masurii: Reinnoirea generatiei de fermieri prin incurajarea micilor intreprinzatori tineri rurali CODU FISA MASURII M 2.4 Anexa 1 Masura 2.4 Denumirea masurii: Reinnoirea generatiei de fermieri prin incurajarea micilor intreprinzatori tineri rurali CODUL Masurii: M 2.4 Masura / DI: M 2.4 / 2B Tipul masurii:

Mai mult

FISA MASURII M 2.3 Denumirea masurii: Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea de structuri asociative in teritoriul GAL Stejarii Argintii CODUL Masu

FISA MASURII M 2.3 Denumirea masurii: Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea de structuri asociative in teritoriul GAL Stejarii Argintii CODUL Masu FISA MASURII M 2.3 Denumirea masurii: Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea de structuri asociative in teritoriul GAL Stejarii Argintii CODUL Masurii: M 2.3 Masura / DI: M 2.3 / 2A Tipul masurii: INVESTITII

Mai mult

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ INVESTI IILE NETE I CONSTRUC IILE DIN ECONOMIA NA IONAL ÎN TRIMESTRUL I 2017 - date provizorii- Introducere Publica ia cuprinde informa ii statistice referitoare la investi iile nete realizate în economia

Mai mult

FIȘA MĂSURII MCS.1. - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare Denumirea măsurii - CODUL Măsurii: MCS.1 PNDR: Măsura 1, Submăsu

FIȘA MĂSURII MCS.1. - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare Denumirea măsurii - CODUL Măsurii: MCS.1 PNDR: Măsura 1, Submăsu FIȘA MĂSURII MCS.1. - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare Denumirea măsurii - CODUL Măsurii: MCS.1 PNDR: Măsura 1, Submăsura 1.2. Sprijin pentru activități demonstrative și

Mai mult

FIŞA MĂSURII 1 Denumirea măsurii : Extinderea şi modernizarea exploataţiilor agricole de dimensiuni mici Codul măsurii: M1/1A Tipul măsurii INVESTIŢII

FIŞA MĂSURII 1 Denumirea măsurii : Extinderea şi modernizarea exploataţiilor agricole de dimensiuni mici Codul măsurii: M1/1A Tipul măsurii INVESTIŢII FIŞA MĂSURII 1 Denumirea măsurii : Extinderea şi modernizarea exploataţiilor agricole de dimensiuni mici Codul măsurii: M1/1A Tipul măsurii INVESTIŢII SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1. Descrierea generală a

Mai mult

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DIN ZONA VAILOR AMPOIULUI SI MURESULUI Vințu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, CIF Tel./Fax ,

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DIN ZONA VAILOR AMPOIULUI SI MURESULUI Vințu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, CIF Tel./Fax , Apel de selectie nr 3 pentru masura M 411.2-121 Data lansarii apelului de selectie pentru masura M 411.2-121:.09.2014 GAL Valea Ampoiului - Valea Muresului anunta lansarea celei de a 3-a sesiuni de depuneri

Mai mult

Asociatia GAL Valea Șomuzului Str. Principală Nr. 29, Sat Rădășeni, Comuna Rădășeni, județul Suceava, tel/fax: mail:

Asociatia GAL Valea Șomuzului Str. Principală Nr. 29, Sat Rădășeni, Comuna Rădășeni, județul Suceava, tel/fax: mail: Nr inregistrare: 29/15.02.2019 Sesiunea nr.4/2019, apelul de selecție nr.4/2019 - Măsura 5/3A Data publicării: 01.03.2019 Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului anunță apelulul de selecție

Mai mult

MUREŞ OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ Str. Căprioarei nr. 2, cod poștal , Tg. Mureș, jud. Mureș, Tel.: 0265/ , Fax: 0

MUREŞ OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ Str. Căprioarei nr. 2, cod poștal , Tg. Mureș, jud. Mureș, Tel.: 0265/ , Fax: 0 OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ Str. Căprioarei nr. 2, cod poștal 540314, Tg. Mureș, jud. Mureș, Tel.: 0265/21.13.38, Fax: 0265/21.05.07, e-mail: ms@ancpi.ro Comunicat de presă Târgu

Mai mult

Fişa de măsură Lanţuri scurte Titlu măsură: Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea sta

Fişa de măsură Lanţuri scurte Titlu măsură: Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea sta Fişa de măsură Lanţuri scurte Titlu măsură: Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe

Mai mult

CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor Demonstrarea valorii adăugate Caracterul integrat și inovator Denumirea măsurii - Îmbunătățirea performanței econom

CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor Demonstrarea valorii adăugate Caracterul integrat și inovator Denumirea măsurii - Îmbunătățirea performanței econom CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor Demonstrarea valorii adăugate Caracterul integrat și inovator Denumirea măsurii - Îmbunătățirea performanței economice a exploatațiilor agricole - sprijin pentru investiții

Mai mult

HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul Camerei Agricole Judeţene Olt, pentru anul 2015 Având în vedere:

HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul Camerei Agricole Judeţene Olt, pentru anul 2015 Având în vedere: HOTĂRÂRE cu privire la: aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE din cadrul Camerei Agricole Judeţene Olt, pentru anul 2015 Având în vedere: - expunerea de motive nr. 8125 din 26.08.2014 cu privire

Mai mult

FISA MASURII M5/3A Denumirea măsurii: Sprijin pentru înființarea cooperativelor crescătorilor de albine/grupurilor de producători din teritoriul GAL-M

FISA MASURII M5/3A Denumirea măsurii: Sprijin pentru înființarea cooperativelor crescătorilor de albine/grupurilor de producători din teritoriul GAL-M FISA MASURII M5/3A Denumirea măsurii: Sprijin pentru înființarea cooperativelor crescătorilor de albine/grupurilor de producători din teritoriul GAL-MVS în vederea facilitării cooperării orizontale și

Mai mult

FIȘA MĂSURII M2.6A - "Sprijin pentru crearea sau dezvoltarea de activități non agricole" 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de inter

FIȘA MĂSURII M2.6A - Sprijin pentru crearea sau dezvoltarea de activități non agricole 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de inter FIȘA MĂSURII M2.6A - "Sprijin pentru crearea sau dezvoltarea de activități non agricole" 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile

Mai mult

(M4/ 6A) Infiintarea, modernizarea și reabilitarea activitatilor non-agricole pe teritoriul GAL Tipul măsurii : INVESTITII SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1

(M4/ 6A) Infiintarea, modernizarea și reabilitarea activitatilor non-agricole pe teritoriul GAL Tipul măsurii : INVESTITII SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1 (M4/ 6A) Infiintarea, modernizarea și reabilitarea activitatilor non-agricole pe teritoriul GAL Tipul măsurii : INVESTITII SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii

Mai mult

untitled

untitled ALBA ARAD ARGEŞ BACĂU BIHOR BISTRIŢA- NĂSĂUD 1 Credite în lei (rd.2+rd.3=rd.4+rd.5=rd.6+rd.7+rd.11) 1 020,8 1 199,5 2 086,1 1 836,5 1 732,2 831,3 2 curente 863,7 1 035,0 1 829,5 1 631,2 1 492,4 652,6 3

Mai mult

MUREŞ OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ Str. Căprioarei nr. 2, cod poștal , Tg. Mureș, jud. Mureș, Tel.: 0265/ , Fax: 0

MUREŞ OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ Str. Căprioarei nr. 2, cod poștal , Tg. Mureș, jud. Mureș, Tel.: 0265/ , Fax: 0 OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ MUREȘ Str. Căprioarei nr. 2, cod poștal 540314, Tg. Mureș, jud. Mureș, Tel.: 0265/21.13.38, Fax: 0265/21.05.07, e-mail: ms@ancpi.ro Comunicat de presă Târgu

Mai mult

Anexa 4 FIŞA MĂSURII SPRIJIN PENTRU CREAREA DE NOI ACTIVITATI ECONOMICE IN SECTORUL NON-AGRICOL M9/6A Tipul măsurii: INVESTIȚII SERVICII SPRIJIN FORFE

Anexa 4 FIŞA MĂSURII SPRIJIN PENTRU CREAREA DE NOI ACTIVITATI ECONOMICE IN SECTORUL NON-AGRICOL M9/6A Tipul măsurii: INVESTIȚII SERVICII SPRIJIN FORFE Anexa 4 FIŞA MĂSURII SPRIJIN PENTRU CREAREA DE NOI ACTIVITATI ECONOMICE IN SECTORUL NON-AGRICOL M9/6A Tipul măsurii: INVESTIȚII SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii

Mai mult

caravana_smart_city.key

caravana_smart_city.key Caravana Smart City este un program dedicat BENEFICIARILOR de soluții și produse Smart City Miniștri și Secretari de Stat Primari și Viceprimari City Manageri Caravana Smart City este organizată sub Înaltul

Mai mult

TERITORIUL

TERITORIUL Denumirea măsurii Codul măsurii M3/6A SERVICII Tipul măsurii X INVESTIȚII SPRIJIN FORFETAR 1.Descrierea generală a măsurii 1.1 Justificare. Corelare cu analiza SWOT 1.2. Obiectivul de dezvoltare rurală

Mai mult

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ - BUCUREŞTI Ec. Măria Magdalena TUREK RAHOVEANU TEZA DE DOCTORAT Cercetări privind impactul

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ - BUCUREŞTI Ec. Măria Magdalena TUREK RAHOVEANU TEZA DE DOCTORAT Cercetări privind impactul UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ - BUCUREŞTI Ec. Măria Magdalena TUREK RAHOVEANU TEZA DE DOCTORAT Cercetări privind impactul aderării la Uniunea Europeană asupra structurilor

Mai mult

Nr. Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Judet Situatia privind numarul persoanelor intrate in masuri active, la data de 31 MARTIE 20

Nr. Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Judet Situatia privind numarul persoanelor intrate in masuri active, la data de 31 MARTIE 20 Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Situatia privind numarul persoanelor intrate in masuri active, la data de 31 MARTIE 2018, la nivelul ANOFM, pe grupuri tinta Grupuri tinta Total persoane

Mai mult

Nr. Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Judet Total Situatia privind numarul persoanelor intrate in masuri active, la data de 31 OCT

Nr. Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Judet Total Situatia privind numarul persoanelor intrate in masuri active, la data de 31 OCT Crt AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA Total Situatia privind numarul lor intrate in masuri active, la data de 31 OCTOMBRIE 2017, la nivelul ANOFM, pe grupuri tinta Grupuri tinta Total Statutul

Mai mult

Nr. crt. Județ Număr Contracte de servicii semnate în anul 2018 Finantarea IV ( ) Valoare contracte de servicii Număr de imobile estimat Supr

Nr. crt. Județ Număr Contracte de servicii semnate în anul 2018 Finantarea IV ( ) Valoare contracte de servicii Număr de imobile estimat Supr Județ Număr Contracte de semnate în anul 2018 Finantarea IV (29.10.2018) contracte de Număr de Suprafața ă (ha) 1 Olt 4 597.984,45 9.649 4.875,00 2 Ialomiţa 2 270.750,00 4.900 4.224,00 3 Covasna 4 224.970,00

Mai mult

Denumirea măsurii

Denumirea măsurii Denumirea Sprijinirea antreprenoriatului non-agricol si crearea de locuri de masurii munca in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche Codul masurii M 6/6A Investitii Tipul masurii Servicii X Sprijin

Mai mult

Microsoft Word - FONDUL DE LOCUINTE doc

Microsoft Word - FONDUL DE LOCUINTE doc C U P R I N S Pag. I. FONDUL DE LOCUINŢE LA 31 DECEMBRIE 2018. 5 II. LOCUINŢE TERMINATE ÎN ANUL 2018.... 9 TABELE-în text- 1. Balanţa fondului de locuinţe, la 31 decembrie 2018... 5 2. Structura fondului

Mai mult

Nr…………

Nr………… Fisa masuriim2/2b Sprijin pentru exploatatiile agricole Codul Masurii: M2/2B Tipul masurii sprijin forfetar 1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contribuției

Mai mult

Microsoft PowerPoint - Prez Seminar CE regionalizare si canal- MMP_ [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Prez Seminar CE regionalizare si canal-  MMP_ [Compatibility Mode] Autoritatea de Management POS Mediu Regionalizarea serviciilor de apă şi apă uzată Programul în Operaţional România Sectorial & Proiecte de investiţii finanţate prin Mediu Bucureşti - 12.09.2011 Florian

Mai mult

SECTORUL DE CREŞTERE A ANIMALELOR Întrucât alocarea financiară se face distinct pentru sectorul vegetal şi pentru sectorul zootehnic, pentru implement

SECTORUL DE CREŞTERE A ANIMALELOR Întrucât alocarea financiară se face distinct pentru sectorul vegetal şi pentru sectorul zootehnic, pentru implement SECTORUL DE CREŞTERE A ANIMALELOR Întrucât alocarea financiară se face distinct pentru sectorul vegetal şi pentru sectorul zootehnic, pentru implementarea standardelor şi respectiv pentru beneficiarii

Mai mult

ManpowerGroup România Strada Izvor, Nr. 80, Izvor Business Center, etaj 6, Bucureștii , România T: Embargo până la 00:01 GMT, 1

ManpowerGroup România Strada Izvor, Nr. 80, Izvor Business Center, etaj 6, Bucureștii , România T: Embargo până la 00:01 GMT, 1 Embargo până la 00:01 GMT, 11 iunie 2019 Comunicat de presă Bucureşti, 11 iunie, 2019 Angajatorii români prognozează un climat de angajare favorabil pentru următorul trimestru Studiul ManpowerGroup privind

Mai mult

E2

E2 FIŞA MĂSURII DEZVOLTAREA SECTORULUI NON-AGRICOL CODUL MASURII M6/6A Tipul măsurii: INVESTIȚII SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi

Mai mult

Microsoft Word - Cerere propuneri de proiecte Poli Competitivitate 4 mai 2012.doc

Microsoft Word - Cerere propuneri de proiecte Poli Competitivitate 4 mai 2012.doc Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE PENTRU SPRIJIN

Mai mult

Anunt lung 421

Anunt lung 421 Asociatia "Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui" Data publicarii: 15/12/201 Asociatia "Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui"(GAL Podu Inalt) anunta lansarea, incepand cu data de 15 decembrie

Mai mult

ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare în trimestrul l mai 2019-

ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare în trimestrul l mai 2019- ROMÂNIA Institutul Naţional de Statistică Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare în trimestrul l 2019 - mai 2019- C U P R I N S Pagina Frecventarea structurilor de primire

Mai mult

RAPORT PRIVIND STAREA PĂDURILOR ROMÂNIEI ÎN ANUL

RAPORT PRIVIND STAREA PĂDURILOR ROMÂNIEI ÎN ANUL RAPORT PRIVIND STAREA PĂDURILOR ROMÂNIEI ÎN ANUL 2009 1 Control în Silvicultură s-a desfăşurat preponderent în pădure şi în mod special pentru depistarea tăierilor ilegale şi sancţionarea vinovaţilor.

Mai mult

STADIUL LANSĂRII APELURILOR DE PROIECTE IN CADRUL POR LA NIVELUL REGIUNII NORD-EST - 7 mai P.I Perioada depunere Prioritatea Alocare

STADIUL LANSĂRII APELURILOR DE PROIECTE IN CADRUL POR LA NIVELUL REGIUNII NORD-EST - 7 mai P.I Perioada depunere Prioritatea Alocare STADIUL LANSĂRII APELURILOR DE PROIECTE IN CADRUL POR 2014-2020 LA NIVELUL REGIUNII NORD-EST - 7 mai 2018-6.1 16.05.2016 16.11.2016 Apel 2 06.01.2017-13.07.2017 3.1 A 16.05.2016 16.11.2016 Apel 2 28.08.2017

Mai mult

FORMULAR CS02 FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare (CF): Acordul de parteneriat: încheiat la d

FORMULAR CS02 FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare (CF): Acordul de parteneriat: încheiat la d FORMULAR CS02 FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare (CF): Acordul de parteneriat: încheiat la data de: Acord de parteneriat încheiat între: Denumirea

Mai mult

Fișa Măsurii M6/3A MODIFICATĂ 1 1 MĂSURA M6/3A Sprijin pentru mențiunea de calitate facultativă produs montan Tipul măsurii: INVESTIȚII SERVICII SPRIJ

Fișa Măsurii M6/3A MODIFICATĂ 1 1 MĂSURA M6/3A Sprijin pentru mențiunea de calitate facultativă produs montan Tipul măsurii: INVESTIȚII SERVICII SPRIJ Fișa Măsurii M6/3A MODIFICATĂ 1 1 MĂSURA M6/3A Sprijin pentru mențiunea de calitate facultativă produs montan Tipul măsurii: INVESTIȚII SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv

Mai mult

C.N.P.P. Directia Informatica si Evidenta Stagii de Cotizare Situatie centralizatoare privind numarul participantilor si contributiile virate la fondu

C.N.P.P. Directia Informatica si Evidenta Stagii de Cotizare Situatie centralizatoare privind numarul participantilor si contributiile virate la fondu privind numarul participantilor si contributiile virate la fondurile de pensii adminitrate privat aferente lunii de referinta DECEMBRIE Nr. crt. Denumire fond de pensii administrat privat Numar asigurati

Mai mult

C.N.P.P. Directia Informatica si Evidenta Stagii de Cotizare Situatie centralizatoare privind numarul participantilor si contributiile virate la fondu

C.N.P.P. Directia Informatica si Evidenta Stagii de Cotizare Situatie centralizatoare privind numarul participantilor si contributiile virate la fondu privind numarul participantilor si contributiile virate la fondurile de pensii adminitrate privat aferente lunii de referinta NOIEMBRIE Nr. crt. Denumire fond de pensii administrat privat Numar asigurati

Mai mult

Universitatea POLITEHNICA Timisoara Birou Promovare, Consiliere a Proiectelor CDI PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE GHIDUL SOLICITANTULU

Universitatea POLITEHNICA Timisoara Birou Promovare, Consiliere a Proiectelor CDI PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE GHIDUL SOLICITANTULU PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE APEL COMPETITIV! SISTEMUL INFORMATIC MySMIS DESCHIS ÎNTRE 15 NOV. 2017 ŞI 15 MART. 2018 ORA 22.59 Tip de proiect:

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală Rezultate și perspective Grup de Lucru LEADER Băile Tușnad 25 26 iunie 2019 1 Achiziţia de servicii de organizare de reuniuni ale Grupului de Lucru LEADER (GLL) în

Mai mult

FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa prioritară nr. 3 Creșterea adaptabilității lucrători

FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa prioritară nr. 3 Creșterea adaptabilității lucrători FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară nr. 3 Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor Domeniul major de intervenţie

Mai mult

Situatie centralizatoare privind numarul participantilor si contributiile virate la fondurile de pensii administrate privat aferente lunii de referint

Situatie centralizatoare privind numarul participantilor si contributiile virate la fondurile de pensii administrate privat aferente lunii de referint privind numarul participantilor si contributiile virate la fondurile de pensii administrate privat aferente lunii de referinta APRILIE 2018 Nr. crt. Denumire fond de pensii administrat privat Numar asigurati

Mai mult

Microsoft Word - Apel selectie M5C detaliat.docx

Microsoft Word - Apel selectie M5C detaliat.docx Programul Național de Dezvoltare Rurală 14- Măsura 19 Dezvoltarea locală LEADER/ Sub-Măsura 19.4 Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare Nr. contract de finanțare subsecvent nr.1, nr. C19404901163297

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comerci

Hotărâre Guvernul României privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comerci Hotărâre 740 2017-10-05 Guvernul României privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor şi legumelor Monitorul

Mai mult

ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA TINUTUL ZIMBRILOR PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 2017 Ediţia I Revizia 1 Pagina 1/14 PLANUL DE EVALUARE ȘI MONITORIZARE SDL G

ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA TINUTUL ZIMBRILOR PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 2017 Ediţia I Revizia 1 Pagina 1/14 PLANUL DE EVALUARE ȘI MONITORIZARE SDL G Pagina 1/14 PLANUL DE EVALUARE ȘI MONITORIZARE SDL GAL TINUTUL ZIMBRILOR 2014-2020 A. CADRUL LEGISLATIV În conformitate cu Regulamentul nr. 1303/2013, fiecare prioritate va fi evaluată cel puțin o dată

Mai mult

Asociatia GAL Valea Șomuzului Str. Principală Nr. 29, Sat Rădășeni, Comuna Rădășeni, județul Suceava tel/fax: mail:

Asociatia GAL Valea Șomuzului Str. Principală Nr. 29, Sat Rădășeni, Comuna Rădășeni, județul Suceava tel/fax: mail: Nr inregistrare: 27/15.02.2019 Sesiunea nr.4/2019, apelul de selecție nr.4/2019 Măsura M4/3A Data publicării: 01.03.2019 Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului anunță lansarea în perioada 01

Mai mult

FISA MASURII Denumirea masurii "Sprijin pentru infiintarea si modernizarea unitatilor de infrastructura sociala" CODUL Măsurii M5/6B Tipul măsurii: IN

FISA MASURII Denumirea masurii Sprijin pentru infiintarea si modernizarea unitatilor de infrastructura sociala CODUL Măsurii M5/6B Tipul măsurii: IN FISA MASURII Denumirea masurii "Sprijin pentru infiintarea si modernizarea unitatilor de infrastructura sociala" CODUL Măsurii M5/6B Tipul măsurii: INVESTITII SERVICII FORFETAR 1. Descrierea generală a

Mai mult

Microsoft Word - Leader.docx

Microsoft Word - Leader.docx Informații generale privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală prin intermediul LEADER LEADER este un instrument important pentru România în sporirea dezvoltării economice și sociale a zonelor

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 9 din 7 ianuarie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea cos

HOTĂRÂRE nr. 9 din 7 ianuarie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea cos HOTĂRÂRE nr. 9 din 7 ianuarie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării

Mai mult

Microsoft Word - O_25_10_10_n_1952.docx

Microsoft Word - O_25_10_10_n_1952.docx Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Imprimare Ordin nr. 1952 din 25/10/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 840 din 15/12/2010 Intrare in vigoare: 15/12/2010 Tip Data Publicat 15/12/2010;

Mai mult

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 10 aprilie 2015 Domnule Inspector General, Doamnelor și domnilor inspectori de învățământ primar, Doamnelor și domnilor dascali, Vă aducem la cunoștință că, începând cu anul școlar 2013 2014, Banca Națională

Mai mult

Présentation PowerPoint

Présentation PowerPoint HNV Link: Agricultură cu Valoare Naturală Ridicată: Învățare, Inovare și Cunoaștere Viitorul Agriculturii cu Înaltă Valoare Naturală în România încotro? Exemple de bune practici și modele de succes Conferinţă

Mai mult

pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr

pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia Parlamentul

Mai mult

MODEL FIȘA MĂSURII

MODEL FIȘA MĂSURII FIȘA MĂSURII Denumirea măsurii: Crearea și promovarea brandului de GAL Codul măsurii: M9/3A si /6A Tipul măsurii: Investiții/Servicii 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție

Mai mult

PROCEDURA DETALIATA DE EVALUARE SI SELECTIE PROIECTE

PROCEDURA  DETALIATA DE EVALUARE SI SELECTIE PROIECTE PROCEDURA DETALIATA DE EVALUARE SI SELECTIE PROIECTE Asociatia Grupul de Actiune Locala Teleorman Regiunea Vlasca Sediu: localitatea Talpa, Str. 22 decembrie 1989, nr. 1, judetul Teleorman. Partea I Prevederi

Mai mult

Anexa 3 Ministerul Fondurilor Europene Ordin nr din 09/09/2016 Ordinul nr. 1838/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "România Sta

Anexa 3 Ministerul Fondurilor Europene Ordin nr din 09/09/2016 Ordinul nr. 1838/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis România Sta Anexa 3 Ministerul Fondurilor Europene Ordin nr. 1838 din 09/09/2016 Ordinul nr. 1838/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "România Start Up Plus", aferentă Programului operaţional Capital

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Oportunitati de finantare a sectorului cartofului in cadrul PNDR 2014-2020 Poiana Brasov, 3-4 Martie 2015 PNDR 2014-2020, vers. Decembrie 2014 SM.4.1. Investitii in exploatatii agricole Constantin Leonte

Mai mult

PROCEDURA DETALIATA DE EVALUARE SI SELECTIE PROIECTE

PROCEDURA  DETALIATA DE EVALUARE SI SELECTIE PROIECTE PROCEDURA DETALIATA DE EVALUARE SI SELECTIE PROIECTE Asociatia Grupul de Actiune Locala Meleagurile Cricovului Sediu: Oraşul Urlaţi, str. Tudor Vladimirescu, nr. 29 Telefon: 0758.249.698 Chezan Rodica

Mai mult

Microsoft Word - NF OUG

Microsoft Word - NF OUG Ordonanţă de urgenţă 37 2013-04-30 Guvernul României pentru completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din

Mai mult

ACTIVITATEA DE TURISM ÎN ANUL 2000

ACTIVITATEA DE TURISM ÎN ANUL 2000 Nr. 4 2018 ACTIVITATEA DE TURISM ÎN ANUL 2018 ¾ ¾ În anul 2018 faġă de anul 2017, frecventarea structurilor de primire turistică cu funcġiuni de cazare se caracterizează prin creúterea capacităġii de cazare

Mai mult

Apel de selectie M3-6B

Apel de selectie M3-6B Apel de selecție Asociația Grupul de Acțiune Locală GAL Țara Năsăudului anunță deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor pentru măsura M3/6B MĂSURĂ DEDICATĂ INVESTIȚIILOR ÎN INFRASTRUCTURA SOCIALĂ

Mai mult

Page 1 of 5 HOTĂRÂRE privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2010 Emitent GUVERNUL

Mai mult

Anexa 1

Anexa 1 Structura fişier XML pentru S1039 - bilant lichidare societati comerciale (KL) (KL UniversalCode=S1039) Fisier.ZIP obligatoriu in atasament. Elemente/ atribute Denumire câmp Tip si lung. camp Camp oblig.

Mai mult

Microsoft Word - Operatiuni doc

Microsoft Word - Operatiuni doc MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Operaţiunile de înmatriculare a comercianţilor, de menţiuni şi radieri se efectuează în temeiul Legii nr.26/1990, republicată, Legii nr 31/1990,

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind înfiinţarea Societăţii Naţionale Casa Monitorul Oficial al Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA - R

Hotărâre Guvernul României privind înfiinţarea Societăţii Naţionale Casa Monitorul Oficial al Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA - R Hotărâre 933 2018-11-29 Guvernul României privind înfiinţarea Societăţii Naţionale Casa Monitorul Oficial al Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA - României nr 1032 din S.A. 2018-12-05 NOTA DE FUNDAMENTARE

Mai mult

Hotărâre Guvernul României pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr /2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agric

Hotărâre Guvernul României pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr /2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agric Hotărâre 95 2016-02-18 Guvernul României pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Monitorul Oficial al

Mai mult

ANEXA_12_Grila_evaluare_th_fin_Plan_Afaceri

ANEXA_12_Grila_evaluare_th_fin_Plan_Afaceri PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN Axa prioritară : Locuri de muncă pentru toţi Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor Prioritatea

Mai mult

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Operaţiunile de înmatriculare a comercianţilor, de menţiuni şi radieri se efectuează în temeiul Legii nr.26/1990, republicată, Legii nr 31/1990,

Mai mult

Microsoft Word - Fisa Proiect .docx

Microsoft Word - Fisa Proiect  .docx Proiect implementat de: ASOCIAȚIA EUROPEANĂ PENTRU O VIAȚĂ MAI BUNĂ - Solicitant în parteneriat cu: CAMERA DE COMERȚ DE INDUSTRIE PRAHOVA Partener 1 MONDO CONSULTANȚĂ SRL Partener 2 Titlu proiect: A.C.T.I.V.

Mai mult

SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS

SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS Diaspora Start-Up Art. 1 I. Dispoziții generale (1) Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis denumită Diaspora Start-Up, aferentă Programului Operațional Capital

Mai mult

E1.2LG FIȘA DE VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate a proiectului MĂSURA M7/3A Spr

E1.2LG FIȘA DE VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate a proiectului MĂSURA M7/3A Spr E1.2LG FIȘA DE VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate a proiectului MĂSURA M7/3A Sprijinirea infiintarii grupurilor si organizatiilor de

Mai mult

E1.1LG FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII PROIECTULUI Fișa de verificare a conformităţii proiectului MĂSURA M2/1A Promovarea cooperarii actorilor din

E1.1LG FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII PROIECTULUI Fișa de verificare a conformităţii proiectului MĂSURA M2/1A Promovarea cooperarii actorilor din E1.1LG FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII PROIECTULUI Fișa de verificare a conformităţii proiectului MĂSURA M2/1A Promovarea cooperarii actorilor din sectoarele de interes implicati in dezvoltarea durabila

Mai mult

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ CRIVĂŢUL DE SUD-EST Adresa: Strada Staţiunii, nr 16 Balta Albã Telefon: 0765

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ CRIVĂŢUL DE SUD-EST Adresa: Strada Staţiunii, nr 16 Balta Albã   Telefon: 0765 G.E1.2.1L FIȘA DE VERIFICARE A ÎNCADRĂRII PROIECTULUI Sub-măsura 19.2 - Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală Denumire solicitant:... Statutul juridic:.. Date

Mai mult

Denumirea măsurii

Denumirea măsurii Denumirea masurii Valorificarea turistica a patrimoniului natural, istoric si cultural al teritoriului Muntii Macinului - Dunarea Veche Codul masurii M 9/6B Tipul masurii X Investitii 1.Descrierea generala

Mai mult

MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon:

MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: +40 21 316.08.04, 316.08.10; Fax: +40 21 316.08.03; Cod poştal:

Mai mult

KIT FINANTARE INACO

KIT FINANTARE INACO ... GHIDUL LINIILOR DE FINANȚARE PENTRU SUSȚINEREA TINERILOR CU ABILITĂȚI CULTURALE, ARTISTICE SAU CREATIVE... IULIE-DECEMBRIE 2017 ................................................................ Una

Mai mult

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURA

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURA Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală Europa investește în zonele rurale! Măsura 19 - Dezvoltare locală LEADER Sub-Măsura 19.4 Sprijin pentru

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Cod My SMIS 106538 Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 07.02.2018 1 Caracteristici generale Program Operational: POCU 2014-2020; Axa Prioritara 3 - Locuri de munca pentru

Mai mult

Denumirea masurii: 4. INVESTITII PENTRU DEZVOLTAREA TERITORIULUI LEADER al GAL CETATEA BUCOVINEI Codul măsurii: M4/6B Tipul măsurii: X Investitii X Se

Denumirea masurii: 4. INVESTITII PENTRU DEZVOLTAREA TERITORIULUI LEADER al GAL CETATEA BUCOVINEI Codul măsurii: M4/6B Tipul măsurii: X Investitii X Se Denumirea masurii: 4. INVESTITII PENTRU DEZVOLTAREA TERITORIULUI LEADER al GAL CETATEA BUCOVINEI Codul măsurii: M4/6B Tipul măsurii: X Investitii X Servicii Sprijin forfetar 1.Descrierea generală a măsurii,

Mai mult

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: +40 21 316.08.04, 316.08.10; Fax: +40 21 316.08.03; Cod poştal:

Mai mult

ANEXA 5 - ACTE NORMATIVE UTILE LEGISLATIA EUROPEANĂ Directiva 2008/90/CE a Consiliului privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare f

ANEXA 5 - ACTE NORMATIVE UTILE LEGISLATIA EUROPEANĂ Directiva 2008/90/CE a Consiliului privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare f ANEXA 5 - ACTE NORMATIVE UTILE LEGISLATIA EUROPEANĂ Directiva 2008/90/CE a Consiliului privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe Documentul Comitetului

Mai mult

Microsoft Word - sr_2003_08.doc

Microsoft Word - sr_2003_08.doc MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Operaţiunile de înmatriculare a comercianţilor, de menţiuni şi radieri se efectuează în temeiul Legii nr.26/1990, republicată, Legii nr 31/1990,

Mai mult

„Program de educație și asistență juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiție – JUST ACCESS”

„Program de educație și asistență juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiție – JUST ACCESS” PROGRAM DE EDUCAȚIE ȘI ASISTENȚĂ JURIDICĂ PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI CETĂȚENILOR LA JUSTIȚIE JUST ACCESS Proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa

Mai mult

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ ARGEȘ Extras În

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ ARGEȘ Extras În PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ ARGEȘ privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat Organizația Județeană Argeș în anul 2015 și anul 2016, perioada

Mai mult