CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR Nr din EXPUNERE DE MOTIVE La proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Bihor

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR Nr din EXPUNERE DE MOTIVE La proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Bihor"

Transcriere

1 CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR Nr din EXPUNERE DE MOTIVE La proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Bihor în domeniul public al Municipiului Oradea, a terenului situat în Oradea, str. Piaţa Regele Ferdinand I, nr. 6, pentru investiția Reabilitare, modernizare scuaruri în Piața Ferdinand Oradea. Imobilul Teatrul de Stat Oradea, situat în municipiul Oradea, str. Piaţa Regele Ferdinand I, nr. 6, monument istoric Cod LMI: BH-II-m-A-01048, format din teren în suprafață totală de 1969 mp, construcții în suprafață construită la sol de mp, identificat prin nr. cadastral , înscris în CF nr Oradea, aparține domeniului public al Județului Bihor, atestat prin Hotărârea de Guvern nr. 970/2002, Anexa nr.1, poziția nr Prin adresa nr din înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Județean Bihor sub nr / , Primăria Municipiului Oradea solicită transferul unei proprietăți reprezentând terenul ocupat de trotuare aferente clădirii Teatrului de Stat Oradea, nr. cadastral , din domeniul public al Județului Bihor în domeniul public al Municipiului Oradea, pentru buna desfășurare a procesului de actualizare a documentației tehnico-economice a investiției Reabilitare, modernizare scuaruri în Piața Ferdinand - Oradea, pentru care intenționează să obțină finanțare nerambursabilă din fonduri europene prin POR Suprafața de teren solicitată de Primăria Municipiului Oradea, reprezintă trotuare perimetrale clădirii teatrului, este definită de limita de proprietate a Județului Bihor până la linia construcției clădirii Teatrului, evidențiată pe planul care constituie parte integrantă a proiectului propus, nefiind luate în considerare rampele, scările de acces, ornamentele, etc., iar intervențiile vor fi realizate doar la nivelul trotuarului. Pentru buna desfășurare a procesului de actualizare a documentației tehnico-economice a investiției Reabilitare, modernizare scuaruri în Piața Ferdinand - Oradea, pentru care Primăria Municipiului Oradea intenționează să obțină finanțare nerambursabilă din fonduri europene prin POR , În baza prevederilor Legii nr. 215/2001, republicată, legea administrației publice locale, adoptarea proiectului de hotărâre, - este necesar în vederea îndeplinirii de către Primăria Municipiului Oradea a condițiilor finanțării nerambursabile din fonduri europene prin POR , pentru investiția Reabilitare, modernizare scuaruri în Piața Ferdinand - Oradea ; - este oportun pentru realizarea lucrării de utilitate publică privind reabilitarea și modernizarea scuarurilor în Piața Ferdinand Oradea. În temeiul art. 97 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Faţă de cele mai sus menţionate, PROPUN: CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR

2 Adoptarea proiectului de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Bihor în domeniul public al Municipiului Oradea, a terenului situat în Oradea, str. Piaţa Regele Ferdinand I, nr. 6, pentru investiția Reabilitare, modernizare scuaruri în Piața Ferdinand Oradea, care să cuprindă: - Însușirea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a terenului situat în Oradea, str. Piaţa Regele Ferdinand I, nr. 6, în suprafață de 130 mp/1.969 mp, din nr. cadastral , C.F. nr Oradea, aflat în domeniul public al Județului Bihor, și formarea a două loturi de teren identificate în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta. - Formarea a două numere cadastrale noi care se înscriu în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea a două coli de carte funciară noi, pentru loturile de teren formate, identificate în Anexa nr.1 la prezenta. - (1) Se trece din domeniul public al Județului Bihor în domeniul public al Municipiului Oradea, terenul lot 2 în suprafață de 130 mp, identificat la art.1 din prezenta, pentru investiția Reabilitare, modernizare scuaruri în Piața Ferdinand Oradea, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Terenul lot 2 în suprafață de 130 mp, identificat la art.1 din prezenta, va fi utilizat numai în scopul pentru care se face trecerea în domeniul public al Municipiului Oradea. (3) Încălcarea dispozițiilor alin.(1) atrage de drept repunerea părților în situația anterioară actului de transmitere. - Predarea preluarea bunului imobil prevăzut la art.3 se face pe bază de proces verbal, încheiat între părțile interesate, numai după adoptarea în acest sens a unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Oradea. - Revocarea dreptului de administrare a Teatrului Regina Maria și a Teatrului Szigligeti Szinhaz asupra terenului situat în Oradea, str. Piaţa Regele Ferdinand I, nr. 6, aflat în domeniul public al județului Bihor, identificat în Anexa nr.3 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia. - Predarea preluarea imobilului identificat la articolul 5 se va face prin procese verbale încheiate între Teatrul Regina Maria și Teatrul Szigligeti Szinhaz în calitate de predători și Județul Bihor Consiliul Județean Bihor în calitate de primitor. - Instituția Arhitectului Șef răspunde de dezmembrarea în cartea funciară a terenului pe baza documentației aprobată prin prezenta hotărâre și a planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire, prevăzut la art.1 din prezenta. PREŞEDINTE PÁSZTOR SÁNDOR

3 1 CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ Serviciul Administrarea Patrimoniului Nr din VICEPREȘEDINTE TRAIAN BODEA RAPORT DE SPECIALITATE La proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Bihor în domeniul public al Municipiului Oradea, a terenului situat în Oradea, str. Piaţa Regele Ferdinand I, nr. 6, pentru investiția Reabilitare, modernizare scuaruri în Piața Ferdinand Oradea. Prin Expunerea de motive nr din , Președintele Consiliului Județean Bihor propune adoptarea unui proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Bihor în domeniul public al Municipiului Oradea, a terenului situat în Oradea, str. Piaţa Regele Ferdinand I, nr. 6, pentru investiția Reabilitare, modernizare scuaruri în Piața Ferdinand Oradea. Având în vedere că: - Imobilul Teatrul de Stat Oradea, situat în municipiul Oradea, str. Piaţa Regele Ferdinand I, nr. 6, monument istoric Cod LMI: BH-II-m-A-01048, format din teren în suprafață totală de 1969 mp, construcții în suprafață construită la sol de mp, identificat prin nr. cadastral , înscris în CF nr Oradea, se află cuprins în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Bihor, atestat prin Hotărârea de Guvern nr. 970/2002, Anexa nr.1, poziția nr Văzând: - Adresa nr din înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Județean Bihor sub nr / , prin care Primăria Municipiului Oradea solicită transferul unei proprietăți reprezentând terenul ocupat de trotuare aferente clădirii Teatrului de Stat Oradea, nr. cadastral , din domeniul public al Județului Bihor în domeniul public al Municipiului Oradea, pentru buna desfășurare a procesului de actualizare a documentației tehnico-economice a investiției Reabilitare, modernizare scuaruri în Piața Ferdinand - Oradea, pentru care intenționează să obțină finanțare nerambursabilă din fonduri europene prin POR Ținând cont de faptul că: - În motivarea solicitării formulate, Primăria Municipiului Oradea ne aduce la cunoștință următoarele: se află în desfășurare procesul de actualizare a documentației tehnico-economice pentru investiția REABILITARE, MODERNIZARE SCUARURI ÎN PIAȚA FERDINAND - ORADEA, pentru care intenționează să obțină finanțare nerambursabilă din fonduri europene prin POR ; Lucrările sunt propuse a fi realizate pe terenul ocupat de trotuarele perimetrale aparținând clădirii Teatrului de Stat Oradea, de la limita cadastrală până la fațada clădirii; suprafața de teren necesară, evidențiată cu culoarea verde deschis în planul care face parte integrantă din proiectul de hotărâre propus adoptării, și nu sunt luate în considerare rampele, scările de acces, ornamentele, etc., iar intervențiile vor fi realizate doar la nivelul trotuarului; lucrările care vor fi propuse prin proiectul de finanțare aferente zonelor pentru care Municipiul Oradea solicită drept de proprietate, sunt lucrări de pavaj, care constau în: 1. Desfacerea trotuarului de protecție

4 2 2. Refacerea straturilor de infrastructură (balast) 3. Hidroizolații lângă clădire până la cota finală de călcare, 4. Realizarea racordului de burlane în piese de curatare din fontă (acolo unde este cazul) 5. Montarea în mortar a plăcilor de andezit, pavaj placaj andezit (piastrele) cu rosturi umplute cu mortar. - Terenul în suprafață de 130 mp solicitat de Primăria Municipiului Oradea este aferent imobilului Teatrul de Stat Oradea, situat în municipiul Oradea, str. Piaţa Regele Ferdinand I, nr. 6, face parte din terenul în suprafață totală de 1969 mp, identificat prin nr. cadastral , înscris în CF nr Oradea, aflat în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Bihor; - Pentru buna desfășurare a procesului de actualizare a documentației tehnico-economice a investiției Reabilitare, modernizare scuaruri în Piața Ferdinand - Oradea, pentru care Primăria Municipiului Oradea intenționează să obțină finanțare nerambursabilă din fonduri europene prin POR , este necesară dezlipirea suprafeței de teren de 130 mp din suprafața totală de 1969 mp nr. cadastral , înscrisă în CF nr Oradea, și formarea celor două loturi de teren rezultate, astfel: lotul 1, teren în suprafață de 1839 mp, lotul 2, teren în suprafață de 130 mp, - Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 155 din din s-a aprobat constituirea dreptului de administrare în favoarea Teatrului Regina Maria și a Teatrului Szigligeti Szinhaz asupra imobilului Teatrul de Stat Oradea (construcție şi teren) situat în Oradea, Piața Regele Ferdinand I nr.6, aflat în domeniul public al Județului Bihor; - Urmare a adoptării hotărârii consiliului județean mai sus menționată, au fost încheiate: Contractul de administrare nr / , între Județul Bihor Consiliul Județean Bihor în calitate de proprietar și Teatrul Regina Maria în calitate de administrator, Contractul de administrare nr / , între Județul Bihor Consiliul Județean Bihor în calitate de proprietar și Teatrul Szigligeti Szinhaz în calitate de administrator. - Terenul în suprafață de 130 mp/1969 mp, nu face obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire, depuse în temeiul actelor normative cu caracter special privind fondul funciar, respectiv celor care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv de statul român în perioada 6 martie decembrie 1989, nu este grevat de sarcini și nu face obiectul vreunui litigiu. Nu au fost formulate cereri de retrocedare, în baza Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare. - Valoarea de inventar ,30 lei corespunzătoare suprafeței de teren de 130 mp, este actualizată la data de , conform prevederilor legale incidente: Ordonanța Guvernului nr. 81/ privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice; Odinul nr din 12 decembrie Partea I. Capitolele I VI, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, punctul 2.8. Reguli generale de evaluare, pentru evaluarea elementelor din bilanţ; Ordinul nr din 25 noiembrie 2008, pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice.

5 3 În baza prevederilor Legii nr. 215/2001, republicată, legea administrației publice locale, adoptarea proiectului de hotărâre, - este necesar în vederea îndeplinirii de către Primăria Municipiului Oradea a condițiilor finanțării nerambursabile din fonduri europene prin POR , pentru investiția Reabilitare, modernizare scuaruri în Piața Ferdinand - Oradea ; - este oportun pentru realizarea lucrării de utilitate publică privind reabilitarea și modernizarea scuarurilor în Piața Ferdinand Oradea. Ținând cont de prevederile: Legii nr 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 7/1996, Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată și modificată cu completările ulterioare, - art. 1, alin. (1): Cadastrul şi cartea funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al ţării. - art.1 alin. (2) și (3): (2) Cadastrul realizează identificarea, măsurarea, descrierea şi înregistrarea imobilelor în documentele cadastrale şi reprezentarea acestora pe hărţi şi planuri cadastrale. (3) Cartea funciară cuprinde descrierea imobilelor şi înscrierile referitoare la drepturile reale imobiliare, la drepturile personale, la actele, faptele sau la raporturile juridice care au legătură cu imobilele. Legii nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare: - art. 91, alin. (1), lit. c), consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului; - art. 119 Constituie patrimoniu al unităţii administrativ-teritoriale bunurile mobile şi imobile care aparţin domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial. Legii nr. 287/2009, republicată, privind Codul civil: - art. 869, Stingerea dreptului de administrare: Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate publică sau prin actul de revocare emis, în condiţiile legii, dacă interesul public o impune, de organul care l-a constituit. Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare: - art.9, alin.(3) Trecerea unui bun din domeniul public al judeţului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale de pe raza teritorială a judeţului respectiv se face la cererea consiliului local, prin hotărâre a consiliului judeţean, declarându-se din bun de interes public judeţean în bun de interes public local. Legii nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare: - art. 98, prin dispoziţiile art. 45, alin (3) precizează că pentru adoptarea hotărârii privind patrimoniul, este nevoie de votul a două treimi din numărul total al consilierilor judeţeni în funcţie,

6 4 În temeiul art. 98 coroborat cu art. 44 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, P R O P U N E M: CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR Adoptarea proiectului de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Bihor în domeniul public al Municipiului Oradea, a terenului situat în Oradea, str. Piaţa Regele Ferdinand I, nr. 6, pentru investiția Reabilitare, modernizare scuaruri în Piața Ferdinand Oradea, cu următorul conținut: 1. Se însușește planul de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a terenului situat în Oradea, str. Piaţa Regele Ferdinand I, nr. 6, în suprafață de 130 mp/1.969 mp, din nr. cadastral , C.F. nr Oradea, aflat în domeniul public al Județului Bihor, și formarea a două loturi de teren identificate în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta. 2. Se formează două numere cadastrale noi care se înscriu în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea a două coli de carte funciară noi, pentru loturile de teren formate, identificate în Anexa nr.1 la prezenta. 3. (1) Se trece din domeniul public al Județului Bihor în domeniul public al Municipiului Oradea, terenul lot 2 în suprafață de 130 mp, identificat la art.1 din prezenta, pentru investiția Reabilitare, modernizare scuaruri în Piața Ferdinand Oradea, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Terenul lot 2 în suprafață de 130 mp, identificat la art.1 din prezenta, va fi utilizat numai în scopul pentru care se face trecerea în domeniul public al Municipiului Oradea. (3) Încălcarea dispozițiilor alin.(1) atrage de drept repunerea părților în situația anterioară actului de transmitere. 4. Predarea preluarea bunului imobil prevăzut la art.3 se face pe bază de proces verbal, încheiat între părțile interesate, numai după adoptarea în acest sens a unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Oradea. 5. Se revocă dreptul de administrare a Teatrului Regina Maria și a Teatrului Szigligeti Szinhaz asupra terenului situat în Oradea, str. Piaţa Regele Ferdinand I, nr. 6, aflat în domeniul public al județului Bihor, identificat în Anexa nr.3 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia. 6. Predarea preluarea imobilului identificat la articolul 5 se va face prin procese verbale încheiate între Teatrul Regina Maria și Teatrul Szigligeti Szinhaz în calitate de predători și Județul Bihor Consiliul Județean Bihor în calitate de primitor. 7. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Bihor să semneze în numele și pentru Județul Bihor Consiliul Județean Bihor, actele ce vor fi întocmite în vederea punerii în aplicare a prezentei hotărâri. 8. Județul Bihor - Consiliul Județean Bihor va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și va opera modificarea în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Bihor.

7 5 9. Instituția Arhitectului Șef răspunde de dezmembrarea în cartea funciară a terenului pe baza documentației aprobată prin prezenta hotărâre și a planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire, prevăzut la art.1 din prezenta. Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului p.director GENERAL PLUGAR GABRIELA Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui act oficial Șef serviciu BAȘ TEODORA Am luat cunoștință de acest înscris oficial și îmi asum responsabilitatea din punct de vedere al legalității consilier juridic CODREAN DANIEL

8 ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR Nr din PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind trecerea din domeniul public al Județului Bihor în domeniul public al Municipiului Oradea, a terenului situat în Oradea, str. Piaţa Regele Ferdinand I, nr. 6, pentru investiția Reabilitare, modernizare scuaruri în Piața Ferdinand Oradea. Având în vedere: - Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Bihor nr din , prin care se propune adoptarea prezentei hotărâri, - Raportul de specialitate nr din , întocmit de către Direcţia Generală Economică, Serviciul Administrarea Patrimoniului, - Raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului nr. din, Ținând cont de: - Adresa nr din înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Județean Bihor sub nr / , prin care Primăria Municipiului Oradea solicită transferul unei proprietăți reprezentând terenul ocupat de trotuare aferente clădirii Teatrului de Stat Oradea, nr. cadastral , din domeniul public al Județului Bihor în domeniul public al Municipiului Oradea, pentru desfășurarea procesului de actualizare a documentației tehnico-economice a investiției Reabilitare, modernizare scuaruri în Piața Ferdinand - Oradea, pentru care intenționează să obțină finanțare nerambursabilă din fonduri europene prin POR În conformitate cu prevederile: - art. 136 Constituția României, - art. 869 cod civil, - Legii nr. 7/1996, republicată, legea cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, - Ordinul nr. 700/2014 al A.N.C.P.I. privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare, - art. 9, alin.(3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, - art. 91 alin. (1) pct. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, - art. 98 prin dispozițiile art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, În temeiul art. 115 alin. (1) lit. c), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR HOTĂRĂŞTE: 1

9 Art.1. Se însușește planul de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a terenului situat în Oradea, str. Piaţa Regele Ferdinand I, nr. 6, în suprafață de 130 mp/1.969 mp, din nr. cadastral , C.F. nr Oradea, aflat în domeniul public al Județului Bihor, și formarea a două loturi de teren identificate în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta. Art.2. Se formează două numere cadastrale noi care se înscriu în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea a două coli de carte funciară noi, pentru loturile de teren formate, identificate în Anexa nr.1 la prezenta. Art.3. (1) Se trece din domeniul public al Județului Bihor în domeniul public al Municipiului Oradea, terenul lot 2 în suprafață de 130 mp, identificat la art.1 din prezenta, pentru investiția Reabilitare, modernizare scuaruri în Piața Ferdinand Oradea, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Terenul lot 2 în suprafață de 130 mp, identificat la art.1 din prezenta, va fi utilizat numai în scopul pentru care se face trecerea în domeniul public al Municipiului Oradea. (3) Încălcarea dispozițiilor alin.(1) atrage de drept repunerea părților în situația anterioară actului de transmitere. Art.4. Predarea preluarea bunului imobil prevăzut la art.3 se face pe bază de proces verbal, încheiat între părțile interesate, numai după adoptarea în acest sens a unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Oradea. Art.5. Se revocă dreptul de administrare a Teatrului Regina Maria și a Teatrului Szigligeti Szinhaz asupra terenului situat în Oradea, str. Piaţa Regele Ferdinand I, nr. 6, aflat în domeniul public al județului Bihor, identificat în Anexa nr.3 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia. Art.6. Predarea preluarea imobilului identificat la articolul 5 se va face prin procese verbale încheiate între Teatrul Regina Maria și Teatrul Szigligeti Szinhaz în calitate de predători și Județul Bihor Consiliul Județean Bihor în calitate de primitor. Art.7. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Bihor să semneze în numele și pentru Județul Bihor Consiliul Județean Bihor, actele ce vor fi întocmite în vederea punerii în aplicare a prezentei hotărâri. Art.8.. Județul Bihor - Consiliul Județean Bihor va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și va opera modificarea în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Bihor. Art.9. Instituția Arhitectului Șef răspunde de dezmembrarea în cartea funciară a terenului pe baza documentației aprobată prin prezenta hotărâre și a planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire, prevăzut la art.1 din prezenta. Art.10. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Președintele Consiliului Județean Bihor prin Instituția Arhitectului Șef și Direcţia Generală Economică prin Serviciul Administrarea Patrimoniului. Art.11. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija Compartimentului Relații cu Consilierii, la: - Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor, - Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, - Direcţia Generală Economică Serviciul Administrarea Patrimoniului, - Compartimentul Relaţii cu consilierii, - Instituția Arhitectului Șef, 2

10 - Teatrul Regina Maria, - Teatrul Szigligeti Szinhaz, - Primăria Municipiului Oradea, - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor, - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea. PREŞEDINTE PÁSZTOR SÁNDOR 3

11

12 JUDEȚUL BIHOR CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ Serviciul Administrarea Patrimoniului Vizat: PREȘEDINTE PÁSZTOR SÁNDOR ANEXA Nr. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR NR. DIN Denumirea bunului Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Valoarea de inventar Teren Județul Bihor, Municipiul Oradea, str. Piaţa Regele Ferdinand I, nr. 6 Județul Bihor Municipiul Oradea Nr. CF Oradea Nr. cadastral Suprafața teren 130 mp Terenul este ocupat de trotuare aferente clădirii Teatrului de Stat Oradea, nr. cadastral , face parte din Ansamblul Urban Centrul istoric Oradea cod BH II a-a ,30 lei VICEPREȘEDINTE p.director GENERAL ȘEF SERVICIU BODEA TRAIAN PLUGAR GABRIELA BAȘ TEODORA 1

13 JUDEȚUL BIHOR CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ Serviciul Administrarea Patrimoniului Vizat: PREȘEDINTE PÁSZTOR SÁNDOR ANEXA Nr. 3 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR NR. DIN Denumire a bunului Teren 130 mp Locul unde este situat imobilul care se transmite Județul Bihor, Municipiul Oradea, str. Piaţa Regele Ferdinand I, nr. 6 Predător - Administrator Teatrul Regina Maria Teatrul Szigligeti Szinhaz Primitor Proprietar Județul Bihor Consiliul Județean Bihor Județul Bihor Consiliul Județean Bihor Caracteristicile tehnice ale imobilului Suprafața teren 65,50 mp Nr. CF Oradea, nr. cadastral Terenul este ocupat de trotuare aferente clădirii Teatrului de Stat Oradea, face parte din Ansamblul Urban Centrul istoric Oradea cod BH II a-a Suprafața teren 64,50 mp Nr. CF Oradea, nr. cadastral Terenul este ocupat de trotuare aferente clădirii Teatrului de Stat Oradea, face parte din Ansamblul Urban Centrul istoric Oradea cod BH II a-a Valoarea de inventar 9007, ,91 VICEPREȘEDINTE p. DIRECTOR GENERAL ȘEF SERVICIU BODEA TRAIAN PLUGAR GABRIELA BAȘ TEODORA

14

15

16 Scanned by CamScanner

17

18 Judetul: Unitatea administrativ-teritoriala: Cod SIRUTA: A..dresa corpului de proprietate: (intravilan) Scara 1: 500 TImOR ORADEA P.- ta FEF.DJNAND Nr.6 Nr. cadastral al corpului de proprietate : Rfo...DEA I,.~ 0 0J 0J lo w C '"- - IIi '"- ~o [;j ~I I I Nrcad CC..;. II I III I I 'I i! IIi ~I ~l ~ II Is I Sistern de proiectie SJEREOGRAFIC 1970,'. :.,:.':.,..d...:.,,!~r.~::-::. t

19 PLAN DE INCADRARE IN ZOND. 1: em pe ptn=50 m pe te-en no 0 W,bJ,W,W,W,j no I ZOO I 300 I 400 I

20 FISA CORPULUI DE PROPRIETATE ANEXA 1 din: ORADEA P-ta Ferdinand Nt'. 6 Judetul Tcriioriul ad ministratlv Cod SIRUTA Cod int ravilan/ext ravila n nihor ORi\DEA Sectiune plan/nornencl atura Nr. sector cadastral Nr, cadastral al bunului imobil : Nr, carte f'unci ara we A, DATE REFERITOARE LA TEREN Nt'. Categoria de Cod grupa Suprafat a din Clasa de Zona in parcela folosinta dcstinatie masurat ori calit ate cadrul Mcntiuni (rnn) Iocalit atil 1 CC TDI 1969 Nrcad. W035 1 CC ' TOTAL 1969 B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCTII Nr. co rp Suprafat a Cod grupa cladirel Denumire consrruita la sol dcstinatie Mentiuni constructie (mp) 1 Cladire teatru 1639 CAS TOTAL 1639 C. DATE REFERITOARE LA PROPRIETAR Nr Cod numeric Tipul actului de proprietatc Cod grupa Suprafata din act Modul de detinere crt Nume/tlenurnire proprieta r DomiciliuJJsediu proprietar personal! nr. si data proprietate (ha sau mil) teren I constructie Mentiuni cod SIRUES iruez istraril/el iberarfi. teren constructle e xclusiv indiviziunc Legea 213fl998 c.f. Nr. 495 Oradea, OR<\DEA I JUDETUL BlI-lOR Hotarire de Guveru OAT 1969 da - Nr.Topo 775.~~«~.:;:.; ;-;;7YARC;UL TRAIAN NR.5.,..'..,,;.!...!:::~ / Fiirii C.F. - Nr.Topo 777/2 INTOCMI1:,' r r: I-'"r!.. -. :.;-'>, Data:.. (.' VER1FICAT 1

21

22

23

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR Nr din EXPUNERE DE MOTIVE La proiectul de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare pentru bunurile

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR Nr din EXPUNERE DE MOTIVE La proiectul de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare pentru bunurile CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR Nr. 2228 din 07.02.2017 EXPUNERE DE MOTIVE La proiectul de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare pentru bunurile imobile reprezentând construcții și teren situate în

Mai mult

Microsoft Word - Neexercitare dr. Vechiu Mihai EXPUNERE.doc

Microsoft Word - Neexercitare dr. Vechiu Mihai EXPUNERE.doc ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL Nr. 12311 din 06.07.2016 EXPUNERE DE MOTIVE La proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului

Mai mult

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL Nr din EXPUNERE DE MOTIVE referitor la PROIECTUL DE HOTĂR

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL Nr din EXPUNERE DE MOTIVE referitor la PROIECTUL DE HOTĂR ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL Nr. 10.412 din 15.07.2015 EXPUNERE DE MOTIVE referitor la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE Privind acordul de principiu pentru amplasarea

Mai mult

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL Nr din EXPUNERE DE MOTIVE La proiectul de hotărâre privind

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL Nr din EXPUNERE DE MOTIVE La proiectul de hotărâre privind ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL Nr. 19186 din 13.10.2016 EXPUNERE DE MOTIVE La proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului

Mai mult

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR Nr din EXPUNERE DE MOTIVE Referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind majorarea capitalului social la S.C

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR Nr din EXPUNERE DE MOTIVE Referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind majorarea capitalului social la S.C Nr. 11.920 din 16.06.2017 EXPUNERE DE MOTIVE Referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind majorarea capitalului social la S.C. Parcuri Industriale Bihor S.R.L. Conform art. 104 alin. (1) lit. a) din Legea

Mai mult

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL Nr din EXPUNERE DE MOTIVE La proiectul de hotărâre privind

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL Nr din EXPUNERE DE MOTIVE La proiectul de hotărâre privind ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL Nr. 2237 din 08.02.2016 EXPUNERE DE MOTIVE La proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului

Mai mult

ROMANIA JUDETUL ARAD ORASUL SEBIS CONSILIUL LOCAL HOTARAREA NR.74 DIN Privind rectificarea bugetului local al Orasului Sebis pentru anul 20

ROMANIA JUDETUL ARAD ORASUL SEBIS CONSILIUL LOCAL HOTARAREA NR.74 DIN Privind rectificarea bugetului local al Orasului Sebis pentru anul 20 HOTARAREA NR.74 Privind rectificarea bugetului local al Orasului Sebis pentru anul 2017 - Initiativa si expunerea de motive nr. 5387 din 04.09.2017 a primarului orasului Sebis, dr.ec Gheorghe Feies, -

Mai mult

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL Nr din EXPUNERE DE MOTIVE La proiectul de hotărâre privind

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL Nr din EXPUNERE DE MOTIVE La proiectul de hotărâre privind ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL Nr. 2242 din 08.02.2016 EXPUNERE DE MOTIVE La proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului

Mai mult

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR CABINET PREŞEDINTE Nr. 691 din EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliul

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR CABINET PREŞEDINTE Nr. 691 din EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliul CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR CABINET PREŞEDINTE Nr. 691 din 16.01.2017 EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor nr.31 din 28.01.2016 Prin Hotărârea

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Prin proiect se propune actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat a

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Prin proiect se propune actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat a NOTĂ DE FUNDAMENTARE Prin proiect se propune actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, trecerea

Mai mult

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE STR GHEORGHE ŞINCAI 37, BAIA MARE, ROMÂNIA, tel , fax: , w

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE STR GHEORGHE ŞINCAI 37, BAIA MARE, ROMÂNIA, tel , fax: , w R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE STR GHEORGHE ŞINCAI 37, 430311 BAIA MARE, ROMÂNIA, tel. +40-262-213824, fax: +40-262-212332, www.baiamare.ro, e-mail: primar@baiamare.ro H O T Ă

Mai mult

G U V E R N U L R O M Â N I E I HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile afl

G U V E R N U L R O M Â N I E I HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile afl G U V E R N U L R O M Â N I E I HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi transmiterea

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind acceptarea donaţiei având ca obiect terenul intravilan, situat în munic

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind acceptarea donaţiei având ca obiect terenul intravilan, situat în munic MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind acceptarea donaţiei având ca obiect terenul intravilan, situat în municipiul Craiova, str.parcul Libertăţii 1848, nr.17b Consiliul

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitație publică, prin negociere directă, a imobilului teren în suprafață de 3.783 m situat în intravilanul orașului Reca ș, înscris în C.F. nr. 401539 Reca ș (C.F.

Mai mult

Către : MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Către : MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR STADIUL IMPLEMENTARII PROGRAMULUI NAȚIONAL DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) gestionează sistemul integrat de cadastru și carte funciară, un

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr 3 la Hotărârea Guvernului nr /2006 pentru aprobarea inventarului central

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr 3 la Hotărârea Guvernului nr /2006 pentru aprobarea inventarului central GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea ului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările

Mai mult

1 NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Hotărâre a Guvernului privind actualizarea anexei nr.13 la Hotărârea Guvernului

1 NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Hotărâre a Guvernului privind actualizarea anexei nr.13 la Hotărârea Guvernului 1 NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Hotărâre a Guvernului privind actualizarea anexei nr.13 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat

Mai mult

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR CABINET PREŞEDINTE Nr.1173 din 22 ianuarie 2018 EXPUNERE DE MOTIVE cu privire la repartizarea cotei de 20% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 20% din cotele

Mai mult

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE ORDINEA DE ZI a şedinţei extraordinare a Consiliului local al Municipiului Baia Mare din 12 martie Pr

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE ORDINEA DE ZI a şedinţei extraordinare a Consiliului local al Municipiului Baia Mare din 12 martie Pr CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE ORDINEA DE ZI a şedinţei extraordinare a Consiliului local al Municipiului Baia Mare din 12 martie 2018 1.Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului

Mai mult

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPINA JUDEŢUL PRAHOVA HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Câm

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPINA JUDEŢUL PRAHOVA HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Câm CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPINA JUDEŢUL PRAHOVA HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Câmpina a unor mijloace fixe cu durata normală de utilizare

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Hotărâre a Guvernului privind actualizarea anexei nr.13 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Hotărâre 420 2014-05-20 Guvernul României privind completarea şi corectarea datelor de identificare a unor imobile, precum şi scăderea acestora sau a unor părţi din acestea din inventarul centralizat al

Mai mult

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa şi transmiterea

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa şi transmiterea CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dâmboviţa şi transmiterea unui imobil proprietate publică a judeţului Dâmboviţa,

Mai mult

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind emiterea acordului de utilizare a suprafeţelor de teren aferente DJ 611 şi aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului Consiliul Judeţean Dâmboviţa: Analizând proiectul de

Mai mult

STADIUL IMPLEMENTĂRII ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE ANCPI LA DATA DE I.ACTIVITATEA PRINCIPALĂ 1. IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI NAȚIONAL DE CADASTRU Ș

STADIUL IMPLEMENTĂRII ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE ANCPI LA DATA DE I.ACTIVITATEA PRINCIPALĂ 1. IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI NAȚIONAL DE CADASTRU Ș STADIUL IMPLEMENTĂRII ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE ANCPI LA DATA DE 01.07.2019 I.ACTIVITATEA PRINCIPALĂ 1. IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI NAȚIONAL DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ (PNCCF): program instituit în temeiul

Mai mult

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL Nr din 2015 EXPUNERE DE MOTIVE privind stabilirea costului mediu anual

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL Nr din 2015 EXPUNERE DE MOTIVE privind stabilirea costului mediu anual ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL Nr. 2504 din 2015 EXPUNERE DE MOTIVE privind stabilirea costului mediu anual și a costului mediu lunar pentru un copil şi pentru

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA DIRECŢIA PATRIMONIU SERVICIUL PATRIMONIU Nr / Se Aprobă, PRIMAR, Mihail Genoiu RAPOR

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA DIRECŢIA PATRIMONIU SERVICIUL PATRIMONIU Nr / Se Aprobă, PRIMAR, Mihail Genoiu RAPOR MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA DIRECŢIA PATRIMONIU SERVICIUL PATRIMONIU Nr.150156 /25.10.2017 Se Aprobă, PRIMAR, Mihail Genoiu RAPORT, Prin raportul nr. 145025/16.10.2017, al Direcţiei

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 45 privind preluarea din proprietatea statului şi administrarea Aeroclub Olte

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 45 privind preluarea din proprietatea statului şi administrarea Aeroclub Olte MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 45 privind preluarea din proprietatea statului şi administrarea Aeroclub Oltenia Craiova, în domeniul public al municipiului Craiova

Mai mult

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR Nr din ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL EXPUNERE DE MOTIVE privind

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR Nr din ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL EXPUNERE DE MOTIVE privind CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR Nr. 3763 din 11.03.2016 ROMÂNIA BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL EXPUNERE DE MOTIVE privind stabilirea cotei de consum maxim lunar de carburant pentru autovehiculele din

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al mu

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al mu MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova Consiliul Local al Municipiului

Mai mult

MUNICIPIUL/ORAŞUL/COMUNA____________

MUNICIPIUL/ORAŞUL/COMUNA____________ ROMÂNIA JUDEŢUL BACĂU COMUNA CLEJA Tel.0234/253012,Fax0234/253222,clcleja101@yahoo.com NR.5934/28.08.2018 STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR Stabilirea dreptului de proprietate

Mai mult

Microsoft Word - H.C.L. - vanz.imobil Nae Iancu - Marcian

Microsoft Word - H.C.L. - vanz.imobil Nae Iancu - Marcian ROMANIA JUDETUL PRAHOVA ORASUL VALENII DE MUNTE CONSILIUL LOCAL HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, cu numarul cadastral 21635, CF

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşulu

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşulu privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg. Cărbunești pe anul 2017 Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere : - proiectul de hotărâre; rapoartele

Mai mult

Microsoft Word - PUZ site - AGROINDUSTRIALA - Parcelare teren si schimbare zona funct. din C8 in R2 , str. Traian Goga

Microsoft Word - PUZ site - AGROINDUSTRIALA - Parcelare teren si schimbare zona funct. din C8 in R2 , str. Traian Goga Primăria Municipiului Oradea Instituţia Arhitectului Şef Compartimentul Avizări Piaţa Unirii, nr. 1 410 100, Oradea Tel. +40 0259-437 000 Fax. +40 0259-437 544 E-mail: primarie@oradea.ro Aprob, Ilie BOLOJAN

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind majorarea suprafeţei de teren atribuită în folosinţă gratuită, pe o per

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind majorarea suprafeţei de teren atribuită în folosinţă gratuită, pe o per MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind majorarea suprafeţei de teren atribuită în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 30 ani, către Agenţia pentru Protecţia Mediului

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind cuantumul chiriei recalculate (lei/mp) pentru locuinţele pentru tineri

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind cuantumul chiriei recalculate (lei/mp) pentru locuinţele pentru tineri MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind cuantumul chiriei recalculate (lei/mp) pentru locuinţele pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională

Mai mult

Indaco Lege5. Copyright (c) Indaco Systems Pagina 1 / 7 Guvernul României - Hotărâre nr. 112/2016 din 24 februarie 2016 Hotărârea nr. 112/2016 p

Indaco Lege5. Copyright (c) Indaco Systems Pagina 1 / 7 Guvernul României - Hotărâre nr. 112/2016 din 24 februarie 2016 Hotărârea nr. 112/2016 p Pagina 1 / 7 Guvernul României - Hotărâre nr. 112/2016 din 24 februarie 2016 Hotărârea nr. 112/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996,

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte

Mai mult

Nr

Nr Str. Gheorghe Şincai 37 430311, Baia Mare, România Telefon: +40 262 213 824 Fax: +40 262 212 332 www.baiamare.ro HOTĂRÂREA NR.384/2017 privind însuşirea propunerii de completare şi modificare a inventarului

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Hotărâre 89 2018-03-07 Guvernul României privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA ANUNŢ cu privire la Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Tăuteu pe anul 2018 În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN PREŞEDINTE PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliul Local al Comune

ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN PREŞEDINTE PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliul Local al Comune ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA CONSILIUL JUDEŢEAN PREŞEDINTE PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea predării temporare în administrarea Consiliul Local al Comunei Doștat, a tronsonului din drumul județean DJ 141D:

Mai mult

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP JUDEŢUL VÂLCEA TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP JUDEŢUL VÂLCEA TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510; Nr. /.2017 APROB GHEORGHE DUMBRAVĂ REFERAT documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice,cu modificările și completările ulterioare şi

Mai mult

3 ROMÂNIA JUDEŢUL SUCEAVA COMUNA DORNA ARINI CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL încheiat astăzi 25 noiembrie 2016 la sediul Primăriei comunei Doma Arini, j

3 ROMÂNIA JUDEŢUL SUCEAVA COMUNA DORNA ARINI CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL încheiat astăzi 25 noiembrie 2016 la sediul Primăriei comunei Doma Arini, j 3 ROMÂNIA JUDEŢUL SUCEAVA COMUNA DORNA ARINI CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL încheiat astăzi 25 noiembrie 2016 la sediul Primăriei comunei Doma Arini, judeţul Suceava în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului

Mai mult

Microsoft Word - Anexa 3 Contract de vanzare- cumparare cu credit ipotecar (2)

Microsoft Word - Anexa 3 Contract de vanzare- cumparare cu credit ipotecar (2) ANEXA NR. 3 la H.C.L.S.6 nr..../... S-a cerut autentificarea prezentului înscris: MODEL CONTRACT DE VÂNZARE (credit ipotecar) NR..../... I. PĂRŢILE CONTRACTANTE Art. 1.1. Statul Român Municipiul Bucureşti,

Mai mult

R O M Â N I A JUDEŢUL NEAMŢ MUNICIPIUL ROMAN CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICO- ECONOM

R O M Â N I A JUDEŢUL NEAMŢ MUNICIPIUL ROMAN CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICO- ECONOM R O M Â N I A JUDEŢUL NEAMŢ MUNICIPIUL ROMAN CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICO- ECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE

Mai mult

ROMANIA

ROMANIA ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL - H O T Ă R Â R E pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu "Construire bloc locuinţe colective cu regim de înălţime P+2E pe terenul intravilan,

Mai mult

Microsoft Word - Proiect_taxe_2018_modif_ultim_anexa turism_modificat-ultim.doc

Microsoft Word - Proiect_taxe_2018_modif_ultim_anexa turism_modificat-ultim.doc MUNICIPIUL IAŞI Centrul de Informaţii pentru Cetaţeni Nr. 121062 / 29.11.2016 ANUNŢ Aducem la cunoştinţa publicului PROIECTUL DE HOTARÂRE privind aprobarea taxei speciale pentru promovarea turismului în

Mai mult

CONSTANf"l G ti'f1;i; (5 plg~ ROMANIA JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL HOTARARE privind aprobare PUD- Construire imobil S+P+6E -

CONSTANfl G ti'f1;i; (5 plg~ ROMANIA JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL HOTARARE privind aprobare PUD- Construire imobil S+P+6E - CONSTANf"l G ti'f1;i; (5 plg~ CONSILIUL LOCAL HOTARARE privind aprobare PUD- Construire imobil S+P+6E -apartamente zona Palazu Mare, parcela VN 325/3, lot 3/2, teren in suprafata de 1038 mp, proprietate

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul su

Hotărâre Guvernul României privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul su Hotărâre 748 2017-10-11 Guvernul României privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere

Mai mult

Secţiunea 1

Secţiunea 1 Hotărâre 372 2015-05-27 Guvernul României privind trecerea unui imobil-teren din domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Autonome Administrarea Patrimoniului Protocolului de Stat în domeniul

Mai mult

G U V E R N U L R O M Â N I E I HOTĂRÂRE privind desființarea Casei Agronomului Mehedinți, actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr

G U V E R N U L R O M Â N I E I HOTĂRÂRE privind desființarea Casei Agronomului Mehedinți, actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr G U V E R N U L R O M Â N I E I HOTĂRÂRE privind desființarea Casei Agronomului Mehedinți, actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al

Mai mult

proiect de hotarare salarii club sportiv Hunedoara

proiect de hotarare salarii club sportiv Hunedoara ROMÂNIA PROIECT DE HOTĂRÂRE JUDEŢUL HUNEDOARA NR. 531/11.12.2017 MUNICIPIUL HUNEDOARA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. /2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul

Mai mult

CONSILIUL LOCAL STEFANESTII DE JOS JUDETUL ILFOV PROIECT DE HOTARARE Privind aprobare PUZ Avand in vedere Expunerea de motive a primarului comunei si

CONSILIUL LOCAL STEFANESTII DE JOS JUDETUL ILFOV PROIECT DE HOTARARE Privind aprobare PUZ Avand in vedere Expunerea de motive a primarului comunei si CONSILIUL LOCAL STEFANESTII DE JOS JUDETUL ILFOV PROIECT DE HOTARARE Privind aprobare PUZ Avand in vedere Expunerea de motive a primarului comunei si Raportul de specialitate al compartimentului de resort

Mai mult

ROMANIA

ROMANIA ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-econimici ai obiectivului de investiții Reabilitarea, modernizarea

Mai mult

Ordin Oct-2006 Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara se aplica de la: 09-Iun Text prelucrat de UltraTech Group UTG col

Ordin Oct-2006 Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara se aplica de la: 09-Iun Text prelucrat de UltraTech Group UTG col MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ORDIN pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind rectificarea şi modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind rectificarea şi modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului privind rectificarea şi modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2015 Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având în vedere : expunerea de motive; - raportul

Mai mult

EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. Oradea, Piața Unirii nr.1, camera 133 J05/2814/2008 C.U.I. RO Capitalul social subscris și vărsat: Lei H

EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. Oradea, Piața Unirii nr.1, camera 133 J05/2814/2008 C.U.I. RO Capitalul social subscris și vărsat: Lei H EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. Oradea, Piața Unirii nr.1, camera 133 J05/2814/2008 C.U.I. RO24734055 Capitalul social subscris și vărsat: 320.842 Lei HOTĂRÂREA NR.1 din 17.03.2014 Având în vedere Hotărârea

Mai mult

Anexa nr.3 Scutiri si reduceri la impozitele si taxele locale 1. Se aproba scutirea de la plata impozitului pe cladiri, in conformitate cu prevederile

Anexa nr.3 Scutiri si reduceri la impozitele si taxele locale 1. Se aproba scutirea de la plata impozitului pe cladiri, in conformitate cu prevederile Anexa nr.3 Scutiri si reduceri la impozitele si taxele locale 1. Se aproba scutirea de la plata impozitului pe cladiri, in conformitate cu prevederile art.456 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul

Mai mult

MEMORIU DE SPECIALITATE 1. DATE GENERALE 1.1. Date de recunoastere a documentatiei: Denumire investitie: CONSTRUIRE 2 IMOBILE DE LOCUINTE COLECTIVE IN

MEMORIU DE SPECIALITATE 1. DATE GENERALE 1.1. Date de recunoastere a documentatiei: Denumire investitie: CONSTRUIRE 2 IMOBILE DE LOCUINTE COLECTIVE IN MEMORIU DE SPECIALITATE 1. DATE GENERALE 1.1. Date de recunoastere a documentatiei: Denumire investitie: CONSTRUIRE 2 IMOBILE DE LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM DE P+4E+PENTHOUSE, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LA

Mai mult

ROMANIA ORAŞUL VICTORIA Strada Stadionului, nr.14, jud. Brasov Tel: 0268/ Fax: 0268/ H O T Ă R Â R E A

ROMANIA ORAŞUL VICTORIA Strada Stadionului, nr.14, jud. Brasov Tel: 0268/ Fax: 0268/ H O T Ă R Â R E A H O T Ă R Â R E A NR. 33 din 28.02.2019 Cu privire la modificarea poziţiei nr.219 la coloana 5 din lista cu inventarul domeniului public aprobată prin HCL 47/24.08.1999 şi republicată prin HCL 198/29.11.2018

Mai mult

ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2014 Consiliu

ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2014 Consiliu privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2014 Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având în vedere : - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare

Mai mult

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR Nr din EXPUNERE DE MOTIVE Referitoare la PROIECTUL DE HOTARÂRE privind stabilirea costului mediu anual și a

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR Nr din EXPUNERE DE MOTIVE Referitoare la PROIECTUL DE HOTARÂRE privind stabilirea costului mediu anual și a CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR 4705 din 12.03.2018 EXPUNERE DE MOTIVE Referitoare la PROIECTUL DE HOTARÂRE privind stabilirea costului mediu anual și a costului mediu lunar pentru un copil şi pentru o persoană

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL - H O T Ă R Â R E pentru aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului situ

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL - H O T Ă R Â R E pentru aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului situ ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL - H O T Ă R Â R E pentru aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Buzău, strada Sava Gotul nr. 14 Consiliul

Mai mult

JUDEŢUL SATU MARE CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ HOTĂRÂREA nr. 17/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Vetiș pe anu

JUDEŢUL SATU MARE CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ HOTĂRÂREA nr. 17/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Vetiș pe anu JUDEŢUL SATU MARE CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ HOTĂRÂREA nr. 17/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Vetiș pe anul 2019 Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat

Mai mult

0362 BT P1:Macheta P1 pepi.qxd

0362 BT P1:Macheta P1 pepi.qxd 9 Finanțarea investiției Finanțarea obiectivului de investiții se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în limita sumelor aprobate anual

Mai mult

Microsoft Word - HCL_952_2013.doc

Microsoft Word - HCL_952_2013.doc ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014 Analizând Raportul de specialitate nr. 260274 din 05.11.2013, întocmit

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL ILFOV CONSILIUL JUDEŢEAN P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului local al judeţului ILFOV pe anul 2010 Consiliul

ROMÂNIA JUDEŢUL ILFOV CONSILIUL JUDEŢEAN P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului local al judeţului ILFOV pe anul 2010 Consiliul ROMÂNIA JUDEŢUL ILFOV CONSILIUL JUDEŢEAN P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului local al judeţului ILFOV pe anul 2010 Consiliul Judeţean Ilfov; Având în vedere: - Expunerea de motive

Mai mult

Microsoft Word - pv ordinara.doc

Microsoft Word - pv ordinara.doc CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ Nr. din F- SAPL- 03 PROCES-VERBAL Încheiat astăzi 16.09.2013 în şedinţa ordinară Local al Municipiului Piatra Neamţ În conformitate cu prevederile art.39, alin.1

Mai mult

Microsoft Word - proiect hg dolj - dec 2017 forma pt publicare site (002).docx

Microsoft Word - proiect hg dolj - dec 2017 forma pt publicare site (002).docx GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri

Mai mult

3 1. Obiectivul Legii 18/1991 Obiectivul Legii fondului funciar este acela de a stabili sau restabili dreptul de proprietate privată asupra terenurilo

3 1. Obiectivul Legii 18/1991 Obiectivul Legii fondului funciar este acela de a stabili sau restabili dreptul de proprietate privată asupra terenurilo 3 1. Obiectivul Legii 18/1991 Obiectivul Legii fondului funciar este acela de a stabili sau restabili dreptul de proprietate privată asupra terenurilor care se găseau în patrimoniul cooperativelor agricole

Mai mult

Consiliul Judeţean Sibiu Sir. G-ral î/agbero nr.14 Tei,; »0185 Sibiu, România Fax. *4C 269 2tS 150 wmmjiibfcu» e-bisi; t - * T t J P "

Consiliul Judeţean Sibiu Sir. G-ral î/agbero nr.14 Tei,; »0185 Sibiu, România Fax. *4C 269 2tS 150 wmmjiibfcu» e-bisi; t - * T t J P Consiliul Judeţean Sibiu Sir. G-ral î/agbero nr.14 Tei,; +40 268 217 733»0185 Sibiu, România Fax. *4C 269 2tS 150 wmmjiibfcu» e-bisi; t - * T t J P " * SIBIU 2019 REGIUNE GASTRONOMICA EUROPEANA Direcţia

Mai mult

HOT RÂRE cu privire la: aprobarea proiectului Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la Spitalul Județean de Urgență Slatina ș

HOT RÂRE cu privire la: aprobarea proiectului Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la Spitalul Județean de Urgență Slatina ș HOT RÂRE cu privire la: aprobarea proiectului Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la Spitalul Județean de Urgență Slatina și a cheltuielilor legate de proiect PROIECT : Reabilitare

Mai mult

Microsoft Word - leg_pl201_04.doc

Microsoft Word - leg_pl201_04.doc PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. 1. Prezenta

Mai mult

Microsoft Word - proiect hg ialomita x 2- IF fara teren+cladire dec 2017 publicare site.docx

Microsoft Word - proiect hg ialomita x 2- IF fara teren+cladire dec 2017 publicare site.docx GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA R O M Â N I A MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI SUCEAVA ANUL XXVI I Nr.10 OCTOMBRIE 2018 S U M A R HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN SUCEAVA Hotărârea nr.151/2018 privind constatarea încetării de drept a

Mai mult

\ PUNCTUL NR. 13 CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru consolidarea imobilului

\ PUNCTUL NR. 13 CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru consolidarea imobilului \ PUNCTUL NR. 13 CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru consolidarea imobilului situat În B-dul Dacia nr. 85, sector 2 Având În vedere

Mai mult

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 60/2019 din 4 iulie 2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare, precum şi une

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 60/2019 din 4 iulie 2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare, precum şi une ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 60/2019 din 4 iulie 2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare, precum şi unele măsuri referitoare la obligaţiile de plată aferente

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între orașul Tg. Cărbuneșt

ROMÂNIA JUDEŢUL GORJ ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între orașul Tg. Cărbuneșt privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între orașul Tg. Cărbunești și Grupul de Inițiativă locală DEL în cadrul programului - Împreună pentru Comunitate pentru grupurile de iniţiativă

Mai mult

Microsoft Word - REGULAMENT VINZARE TERENURI ANEXA LA HCL_ varianta –

Microsoft Word - REGULAMENT VINZARE TERENURI ANEXA LA HCL_ varianta – REGULAMENT privind vânzarea / atribuirea terenurilor aferente imobilelor cumparate în temeiul Legii nr. 112/1995 si a Legii nr. 79 /1997, privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia

Mai mult

Ordinul nr. 353/2017 privind modificarea Procedurii şi modalității de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de exec

Ordinul nr. 353/2017 privind modificarea Procedurii şi modalității de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de exec Ordinul nr. 353/2017 privind modificarea Procedurii şi modalității de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind concesionarea, către R.A.T. SRL, a bunurilor care aparţin domeniului pu

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind concesionarea, către R.A.T. SRL, a bunurilor care aparţin domeniului pu MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. privind concesionarea, către R.A.T. SRL, a bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, situate în bd. Dacia,

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului şi a declanşării procedurii de expropri

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului şi a declanşării procedurii de expropri NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului şi a declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MEDIULUI ORDIN nr. / privind modificarea și completarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MEDIULUI ORDIN nr. / privind modificarea și completarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MEDIULUI ORDIN nr. / privind modificarea și completarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie

Mai mult

PROIECT

PROIECT PROIECT HOTĂRÂREA NR. din 2019 privind repartizarea pe anul 2019 a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din județul Mureş, a sumelor defalcate din taxa

Mai mult

VARIANTA I urbanism

VARIANTA I urbanism VARIANTA I SUBIECTE LA CONCURSUL ORGANIZAT IN DATA DE 28.01.2019 PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE INSPECTOR GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL IN CADRUL COMPARTIMENTULUI URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI 1.

Mai mult

Informatia din Registrul electronic nu este verificata cu informatia din Registrul tinut manual! Registrul bunurilor imobile Capitolul A,B

Informatia din Registrul electronic nu este verificata cu informatia din Registrul tinut manual! Registrul bunurilor imobile Capitolul A,B Informatia din Registrul electronic nu este verificata cu informatia din Registrul tinut manual! Registrul bunurilor imobile 0100520283 Capitolul A,B Deschis 28.03.2008 Subcapitolul I. Bunul imobil 1.0

Mai mult

MUNICIPIUL BUCUREŞTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor de

MUNICIPIUL BUCUREŞTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor de MUNICIPIUL BUCUREŞTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții Extindere 80 de locuri şi mansardare corp

Mai mult

PROIECT

PROIECT HOTĂRÂREA NR. 12 din 28 februarie 2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.116/27.09.2018privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției Reabilitare drum judeţean

Mai mult

R O M Â N I A

R  O  M  Â  N  I  A ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI RECAŞ Calea Timişoarei nr. 86 Tel: 004-0356-177.278 Fax: 004-0356-177.279 E-mail: contact@primariarecas.ro Web: www.primariarecas.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea

Mai mult

CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM Către, PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA C E R E R E PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM Subsemnatul 1).., CNPI_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, cu domiciliul/sediul 2) în judeţul...., municipiul/oraşul/comuna...

Mai mult

ROMANIA

ROMANIA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU HOTĂRÂRE privind aprobarea contractului de finanțare nr.3973/10.05.2019 încheiat cu Asociația Clubul Sportiv de Drept Privat Cornu pentru activităţi sportive organizate

Mai mult

ROMANIA

ROMANIA ROMANIA JUDETUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentatiei de avizare a lucrărilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii

Mai mult

Microsoft Word - hg-anif-irigatii-calarasi.docx

Microsoft Word - hg-anif-irigatii-calarasi.docx GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de și

Mai mult

INFORMATII UTILE SCUTIRI site

INFORMATII UTILE SCUTIRI site INFORMATII UTILE SCUTIRI IMPOZITUL PE CLADIRI 1. Nu se datoreaza impozit pe cladiri, in conformitate cu art. 456, alin. 1 din Legea nr. 227/2015 pentru: p) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri

Mai mult

Documentație pentru obținerea AVIZULUI DE OPORTUNITATE Pentru Modificare P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr 292 din str. Constructorilor- str. Alb

Documentație pentru obținerea AVIZULUI DE OPORTUNITATE Pentru Modificare P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr 292 din str. Constructorilor- str. Alb Documentație pentru obținerea AVIZULUI DE OPORTUNITATE Pentru Modificare P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr 292 din 25.06.2015 str. Constructorilor- str. Albinelor, Mun. Timișoara, jud. Timiș Beneficiar S.C.

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI TULCEA Nr. 5 HOTĂRÂRI, ORDINE, DISPOZIŢII MAI 2019 ŞI ALTE ACTE PUBLICATE SUMAR HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN TULCEA HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN TULCEA Nr. 63 64

Mai mult

MEMORIU DE SPECIALITATE 1. DATE GENERALE 1.1. Date de recunoastere a documentatiei: Denumire investitie: Faza proiect: Amplasament: Beneficiar: Proiec

MEMORIU DE SPECIALITATE 1. DATE GENERALE 1.1. Date de recunoastere a documentatiei: Denumire investitie: Faza proiect: Amplasament: Beneficiar: Proiec MEMORIU DE SPECIALITATE 1. DATE GENERALE 1.1. Date de recunoastere a documentatiei: Denumire investitie: Faza proiect: Amplasament: Beneficiar: Proiectant general: ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONA (P.U.Z.)

Mai mult

IMOBIL LOCUINTE SI SERVICII

IMOBIL LOCUINTE SI SERVICII E-mail: biacopor@gmail.com SUPLEX PROIECT Str. Carpati nr. 4, Municipiul Caracal, in vederea initierii PLAN URBANISTIC ZONAL si REGULAMENT LOCAL URBANISM aferent in vederea realizarii investitiilor SALA

Mai mult