Procedura de ăsurare a para etrilor asociati i dicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la Internet Para etrii preze tati se apl

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Procedura de ăsurare a para etrilor asociati i dicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la Internet Para etrii preze tati se apl"

Transcriere

1 Procedura de ăsurare a para etrilor asociati i dicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la Internet Para etrii preze tati se apli ă ofertelor o er iale de servi ii de a es la I ter et desti ate lie tilor Vodafo e, u ex epţia ofertelor personalizate propuse special în cadrul negocierilor directe. Termenul de furnizare a serviciului de acces la internet - reprezi tă i tervalul de ti p, al ulat î zile ale daristi e, upri s î tre o e tul pri irii de ătre Vodafo e a u ei ereri de furnizare a servi iului de a es la i ter et și o e tul î are servi iul este fu țio al și devi e dispo i il pe tru utilizatorul final cu care Vodafone a încheiat contractul. Durata de soluţio are a ererilor se al ulează î zile calendaristice. Da ă servi iul este fu ţio al şi devi e dispo i il Clie tului î a eeaşi zi î are a esta a for ulat ererea, atu i ter e ul e esar pe tru fur izarea servi iului de a es la i ter et se o sideră o zi. Da ă Vodafo e agreează u Clie tul a o erere referitoare la o e tări ultiple sau alte servi ii să se deruleze î etape, fie are ter e de livrare o ve it este o torizat a o î registrare separată. De ase e ea, â d Clie tul soli ită fur izarea servi iului î ai ulte lo aţii diferite, fie are termen de fur izare, afere t fie ărei lo aţii, se o torizează a o î registrare separată. Programul de inregistrare a cererilor de furnizare servicii internet este urmatorul: Programul de primire a cererilor este de Luni pana Vineri intre orele 9:00-18:00 pentru clientii cu specialist alocat si de Luni pana Vineri in intervalul 8:00-22:00, Sambata si Duminica in intervalul 8:00-18:00 pentru clientii fara specialist alocat. Programul de instalare a serviciilor de acces internet in cazul clientilor noi este de Luni pana Vineri intre orele 8:00-20:00, Sambata in intervalul 8:00-13:00; Programul pentru activarea ofertelor pentru clientii existenti cu specialist alocat este de Luni pana Vineri in intervalul 9:00-19:00, iar pentru clientii fara specialist alocat, programul este de Luni pana Vineri in intervalul 8:00-22:00, Sambata si Duminica 8:00-18:00. Modalitatea de primire a cererilor se realizeaza prin urmatoarele canale: a) telefonic, la numerele: *222 (de pe telefonul mobil) b) prin fax, la numerele: 7.. pe tru lie ții persoa e fizi e pe tru lie ții persoa e juridi e c) prin si internet, la adresele:

2 Formularul de asistenta si reclamatii: d pri postă, adresate ătre: Departa e tul de Relații u Clie ții al Vodafo e România, Globalworth Tower, str. Barbu Vacarescu, nr.201, sector 2, Bucuresti e) prin depunerea acestora în scris la magazinele Vodafone România, zilnic, în timpul orelor de program ale fie ărei lo ații. Termenul de remediere a deranjamentelor reprezi tă i tervalul de ti p, al ulat î ore, upri s î tre o e tul re epțio ării de ătre Vodafo e a u ei re la ații privi d u dera ja e t valid și momentul în care serviciul de acces la internet reclamat a fost restabilit la parametrii tehnici de calitate prevăzuți î o tra t și î o dițiile ge erale. Durata de re ediere a dera ja e telor se ăsoară î ore. Statisti ile vor i lude toate re la aţiile privi d dera ja e tele valide re ediate î perioada de raportare, indiferent de momentul în care a fost sesizat deranjamentul. Nu se i lud azurile referitoare la dera ja e tele pe tru a ăror re ediere este e esară i terve ţia î alte reţele de o u i aţii ele tro i e, i ter o e tate u ea a fur izorului, u privire la are Vodafo e nu poate primi i for aţii privi d re edierea pro le ei apărute. De ase e ea, u su t i luse î statisti ă re la aţiile pe tru dera ja e te are au fost deja re ediate şi i i dera ja e tele re la ate datorate e hipa e telor aflate î posesia utilizatorului final,altele decat cele puse la dispozitie de catre Vodafone. I tervalul sta dard de ti p pe tru efe tuarea reparaţiilor pla ifi ate este : PM 06:00 AM. Frecve ţa recla aţiilor utilizatorului fi al reprezi tă u ărul de re la aţii î registrate per conexiune activa, în perioada de raportare. Statisti a i lude toate re la aţiile pri ite î perioada de raportare, i difere t de validitate, su ie t sau ori e alt ele e t i vo at î re la aţie. Î azul î are a elaşi utilizator fi al tra s ite fur izorului ai ulte re la aţii u a elaşi su ie t, Da ă utilizatorul fi al retra s ite o re la aţie î ai te a ea i iţială să se fi soluţio at, a easta u se Nu ărul de re la ații î registrate la de o exiu i a tive se al ulează pri ultipli area de de ori a raportului î tre u ărul total de re la ații î registrate î perioada de raportare și u ărul de o exiu i a tive ale servi iului de acces la internet înregistrate în ultima zi a perioadei de

3 raportare. Programul de primire a reclamatiilor este de Luni pana Vineri intre orele 9:00-18:00 pentru clientii cu specialist alocat si de Luni pana Vineri in intervalul 8:00-22:00, Sambata si Duminica in intervalul 8:00-18:00 pentru clientii fara specialist alocat. Re la ațiile privi d produsele si servi iile de o u i ații ele tro i e fur izate de ătre Vodafo e Ro â ia pot fi î ai tate de ătre utilizatorii fi ali persoane fizice sau juridice în oricare din ur ătoarele oduri: a) telefonic, la numerele: *222 (de pe telefonul mobil) b) prin fax, la numerele: 7.. pe tru lie ții persoa e fizi e pe tru lie ții persoa e juridi e c) prin si internet, la adresele: Formularul de asistenta si reclamatii: d pri postă, adresate ătre: Departa e tul de Relații u Clie ții al Vodafo e Ro â ia, Globalworth Tower, str. Barbu Vacarescu, nr.201, sector 2, Bucuresti e) prin depunerea acestora în scris la magazinele Vodafone România, zilnic, în timpul orelor de program ale fie ărei lo ații. Frecve ţa recla aţiilor referitoare la dera ja e te reprezi tă u ărul de re la aţii auzate de deranjamente valide, inregistrate per conexiune activa, in perioada de raportare. Statisti a i lude toate re la aţiile referitoare la dera ja e te validate, pri ite î perioada de raportare. Dera ja e t valid o stă î tr-o î trerupere sau degradare a servi iului, a eptată a fii d justifi ată de ătre Vodafo e î ur a u ei re la ații a u ui utilizator fi al și atri uită rețelei pri i ter ediul ăreia se fur izează servi iul de a es la i ter et, e esitâ d efe tuarea de reparații sau alte ăsuri spe ifi e de resta ilire a servi iului la para etrii teh i i de alitate prevăzuți î o tra t sau, după az, î o dițiile ge erale.

4 Î azul dera ja e telor re ediate, re la aţiile ulterioare for ulate de alţi utilizatori fi ali are re la ă a eleaşi dera ja e te, su t luate in considerare in calculul parametrului. În azul î are a elaşi utilizator fi al tra s ite fur izorului ai ulte re la aţii u a elaşi su ie t, Da ă utilizatorul fi al retra s ite o re la aţie î ai te a ea i iţială să se fi soluţio at, a easta nu se Frecve ţa recla aţiilor privi d corectitudi ea facturării reprezi tă u ărul re la ațiilor u privire la ore titudi ea fa turării î registrate per o exiu e a tivă, î perioada de raportare. O re la aţie privi d ore titudi ea fa turării reprezi tă expresia deza ordului a o atului î eea e priveşte o ligaţia de plată raportată la servi iile de a es la i ter et efe tiv fur izate, o u i ată ver al, în scris sau în orice altă for ă a eptată si o u i ată de fur izor. O re la ație privi d ore titudi ea fa turării reprezi tă expresia deza ordului utilizatorului fi al î eea e privește o ligația de plată raportată la servi iile de a es la i ter et efe tiv fur izate. Dezacordul exprimat de utilizatorul final poate privi, de exemplu, perioada de tarifare, tariful perceput pe tru o e tare/i stalare/re o e tare/de o e tare, gratuitățile/redu erile tarifare de are utilizatorul final a beneficiat, traficul suplimentar generat pri depășirea li itei de trafi i luse î pla ul tarifar a o a e t sau artelă preplătită, su a totală tarifată, ori alte ase e ea ele e te e deter i ă î ti derea o ligației de plată. Cal ulul para etrilor va i lude toate re la ațiile u privire la ore titudi ea fa turării pri ite î perioada de raportare, i difere t de validitatea a estora, data fur izării servi iului de a es la i ter et sau ori e alte ele e te i vo ate î re la ație. Ter e ul de soluţio are a recla aţiilor pri ite de la utilizatorii finali, altele decat cele referitoare la deranjamente reprezi tă i tervalul de ti p, al ulat î zile, upri s î tre o e tul pri irii de ătre Vodafo e a u ei re la ații valide, are u se referă la dera ja e te, și o e tul o u i ării răspu sului la a eastă re la ație. Durata de soluţio are a re la aţiilor se al ulează î zile. Statistica include toate re la ațiile valide, altele de ât ele referitoare la dera ja e te, soluțio ate î perioada de raportare, indiferent de data primirii reclamațiilor. Î azul î are a elaşi utilizator fi al tra s ite fur izorului ai ulte re la aţii u a elaşi su ie t, Da ă utilizatorul fi al retra s ite o re la aţie î ai te a ea i iţială să se fi soluţionat, aceasta nu se

5 La deter i area ter e ului de soluțio are a re la ațiilor, fur izorul poate extrage di ter e ul contorizat întârzierile datorate utilizatorului final. Da ă ter e ul de soluţio are a u ei re la aţii este a â at deoare e este e esară ola orarea u utilizatorul fi al, iar a easta u poate fi o ţi ută î tr-un timp rezonabil, respe tiva re la aţie este ex lusă di statisti i.

PROIECTUL ZONA INDUSTRIALĂ PECICA TURNU (Z.I.P-TURNU) 1

PROIECTUL ZONA INDUSTRIALĂ PECICA TURNU (Z.I.P-TURNU) 1 PROIECTUL ZONA INDUSTRIALĂ PECICA TURNU (Z.I.P-TURNU) 1 1. PREZENTARE ZONĂ INDUSTRIALĂ PECICA - TURNU A eastă zo ă i dustrială este lo alizată la dista ţe foarte mici (3-10 km) de cinci puncte de interes

Mai mult

EVALUAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE DE CĂTRE STUDENŢI ANUL UNIVERSITAR SEMESTRUL I 1

EVALUAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE DE CĂTRE STUDENŢI ANUL UNIVERSITAR SEMESTRUL I 1 EVALUAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE DE CĂTRE STUDENŢI ANUL UNIVERSITAR 2016-2017 SEMESTRUL I 1 CUPRINS I. Legislație ațio ală și Regula e te i ter e privi d evaluarea a tivității dida ti e de ătre stude ți

Mai mult

Procedura,

Procedura, Procedura : privind masurarea parametrilor aferenti indicatorilor de calitate administrativi pentru furnizarea serviciului de acces la internet si publicarea parametrilor aferenti. Scop : Prezenta procedura

Mai mult

Orașul Cluj, oraș fără ex luziu e so io-teritorială Prezentare de prof. univ. dr. Enikő Vincze (UBB, Cluj) În cadrul Dezbaterii Desegregarea teritoria

Orașul Cluj, oraș fără ex luziu e so io-teritorială Prezentare de prof. univ. dr. Enikő Vincze (UBB, Cluj) În cadrul Dezbaterii Desegregarea teritoria Orașul Cluj, oraș fără ex luziu e so io-teritorială Prezentare de prof. univ. dr. Enikő Vincze (UBB, Cluj) În cadrul Dezbaterii Desegregarea teritorială la Pata Rât și mecanismele instituționale incluzive

Mai mult

Prezentul Raport ilustrează statistici comparative privind calitatea serviciilor de acces la internet, pentru anul 2014, din perspectiva parametrilor

Prezentul Raport ilustrează statistici comparative privind calitatea serviciilor de acces la internet, pentru anul 2014, din perspectiva parametrilor Prezentul Raport ilustrează statistici comparative privind calitatea serviciilor de acces la internet, pentru anul 2, din perspectiva parametrilor administrativi. În cadrul raportului au fost considerați

Mai mult

Managementul Riscurilor Riscurile operaționale LABORATORUL ACADEMIC CĂLIN M. RANGU 2017

Managementul Riscurilor Riscurile operaționale LABORATORUL ACADEMIC CĂLIN M. RANGU 2017 Managementul Riscurilor Riscurile operaționale LABORATORUL ACADEMIC CĂLIN M. RANGU 2017 CUPRINS I: Managementul riscurilor Categorii de riscuri Riscurile operaționale II: Riscuri aferente fraudelor Ce

Mai mult

REALIZAREA PROGRAMULUI DE OCUPARE în perioada Nr.c TIP MĂSURĂ REALIZ la 12 luni rt I. T O T A L P E R S O A N E A S IS T A T E

REALIZAREA PROGRAMULUI DE OCUPARE în perioada Nr.c TIP MĂSURĂ REALIZ la 12 luni rt I. T O T A L P E R S O A N E A S IS T A T E REALIZAREA PROGRAMULUI DE OCUPARE în perioada 1.01-31.12.2017 REALIZ la 12 I. T O T A L P E R S O A N E A S IS T A T E 18.832 II. T O T A L P E R S O A N E ÎN C A D R A T E 7.526 1 Servicii de mediere

Mai mult

Primăria Prezentare Your Administrativ Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Atribuirea prin negociere directa a contractelor de concesiune pentru bu

Primăria Prezentare Your Administrativ Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Atribuirea prin negociere directa a contractelor de concesiune pentru bu Pagina 1 din: 18 Entitatea publică: Departamentul (Direcţia): PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ privind concesiune pentru bunurile care apartin proprietarii COD: P O-ADM-03 Docum ente de referi nţă: Ordin 600/018

Mai mult

Clasificarea ocupatiilor din Romania H 1352/2010 republicata ANEXĂ STRUCTURA Clasifi ării o upaţiilor di Ro â ia - i el grupă de ază o for Clasifi ări

Clasificarea ocupatiilor din Romania H 1352/2010 republicata ANEXĂ STRUCTURA Clasifi ării o upaţiilor di Ro â ia - i el grupă de ază o for Clasifi ări Clasificarea ocupatiilor din Romania H 1352/2010 republicata ANEXĂ STRUCTURA Clasifi ării o upaţiilor di Ro â ia - i el grupă de ază o for Clasifi ării i ter aţio ale sta dard a o upaţiilor - ISCO 08)

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI Aprobat prin decizia Consiliului Facultăţii r. /.. (ÎN BAZA OM NR. 5703/2011) 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Uni

FIŞA DISCIPLINEI Aprobat prin decizia Consiliului Facultăţii r. /.. (ÎN BAZA OM NR. 5703/2011) 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Uni FIŞA DISCIPLINEI Aprobat prin decizia Consiliului Facultăţii r. /.. (ÎN BAZA OM NR. 5703/2011) 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Sapientia superior 1.2 Facultatea Facultatea

Mai mult

iul13_mart26_tropar_arhanghel_Troparele hramului.qxd.qxd

iul13_mart26_tropar_arhanghel_Troparele hramului.qxd.qxd LA UN ARHANGHEL 13 iulie, 26 martie Tropar, glas 4 T Rt s după Nanu Virgil Ioan @m20! 11!0010!! 1a!1 M ai ma re vo ie vo du le al oş ti lor ce reşti te ru O'!!0'!!A b

Mai mult

Salve Regina à 8 Juan Gutiérrez de Padilla (c ) Superius I B & c Ú w 6 w w w w Sal - ve Re - gi - na ma - ter, Altus I B & c w œ# # w R

Salve Regina à 8 Juan Gutiérrez de Padilla (c ) Superius I B & c Ú w 6 w w w w Sal - ve Re - gi - na ma - ter, Altus I B & c w œ# # w R Salve Regina à 8 Juan Gutiérrez de Pilla (.1590-1664) Superius I B 6 6 6 6 Sal - ve Re - gi - na ma - ter, Altus I B Re - gi - na ma - - - - - ter, Re - gi - Tenor I B b Re - gi - na ma - - - ter, Re -

Mai mult

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA JUDE UL ARAD H O T Ă R Â R E A NR. Din data de cu privire la vânzarea directă a terenului înscris în CF. nr Liva

CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA JUDE UL ARAD H O T Ă R Â R E A NR. Din data de cu privire la vânzarea directă a terenului înscris în CF. nr Liva CONSILIUL LOCAL AL COM.LIVADA JUDE UL ARAD H O T Ă R Â R E A NR. Din data de cu privire la vânzarea directă a terenului înscris în CF. nr. 301938 Livada cu nr. cad 301938 Consiliul local al comunei Livada,jude

Mai mult

Primăria Prezentare Your Contabilitate Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Revizia: 0 Organizarea gestiunea si contabilizarea serviciilor Pagina 1

Primăria Prezentare Your Contabilitate Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Revizia: 0 Organizarea gestiunea si contabilizarea serviciilor Pagina 1 Pagina 1 din: 9 Entitatea publică: Departamentul (Direcţia): PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ privind COD: P O-CFC-12 Docum ente de referi nţă: Ordin 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial

Mai mult

Primăria Prezentare Your Comisie Monitorizare Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Revizia: 0 Elaborarea documentelor Pagina 1 din: 13 Exemplar nr.:

Primăria Prezentare Your Comisie Monitorizare Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Revizia: 0 Elaborarea documentelor Pagina 1 din: 13 Exemplar nr.: Pagina 1 din: 13 Entitatea publică: Departamentul (Direcţia): PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ privind COD: PS-SCIM-18 Docum ente de referi nţă: Ordin 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial

Mai mult

INNA POPENCO - RAPORT FINANCIAR 1 ( )

INNA POPENCO - RAPORT FINANCIAR 1 ( ) A n e x a nr. 3 la h o tărîrea C E C nr. 4 din 8 a u g u st 2 0 6 Raportul grupului de iniţiativă privind fluxul mijloacelor băneşti la d a ta de pentru susţinerea candidatului la funcţia de Preşedintele

Mai mult

PROPUNERE DE

PROPUNERE DE DEFINIŢII ŞI TERMENI Anexa 1 la contractul... Cantitate de energie ANRE Cod Comercial al pietei angro de energie electrica Data efectivă de intrare în vigoare Data intrării în vigoare Interval baza de

Mai mult

Primăria Prezentare Your Contabilitate Procedură Documentată: Ediţia: a II-a Revizia: 0 Acordarea voucherelor de vacanţă Pagina 1 din: 12 Exemplar nr.

Primăria Prezentare Your Contabilitate Procedură Documentată: Ediţia: a II-a Revizia: 0 Acordarea voucherelor de vacanţă Pagina 1 din: 12 Exemplar nr. Pagina 1 din: 1 Entitatea publică: Departamentul (Direcţia): PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ privind Acordarea voucherel or de vacanţă COD: P O-CFC-4 Docum ente de referi nţă: Ordin 600/018 pentru aprobarea Codului

Mai mult

S P I T A L U L O R Ă Ş E N E S C N E G R E Ş T I O A S Str. Victoriei nr 90 P R O C E D U R A G E N E R A L A E V A L U A R E A P E R F O R M A N T E

S P I T A L U L O R Ă Ş E N E S C N E G R E Ş T I O A S Str. Victoriei nr 90 P R O C E D U R A G E N E R A L A E V A L U A R E A P E R F O R M A N T E Tip document: Procedura Generala ;Cod document: PG - RU - 02 PROCEDURA GENERALA EVALUAREA PERFORMANTELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL Cod PG - RU - 02 S e m n ă tu ra D a ta F

Mai mult

PROPUNERE DE

PROPUNERE DE Anexa 1 la contractul... DEFINIŢII ŞI TERMENI Cantitate de energie ANRE Cod Comercial al pietei angro de energie electrica Data efectivă de intrare în vigoare Data intrării în vigoare Interval baza de

Mai mult

Primăria Prezentare Your Comisie Monitorizare Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Revizia: 0 Organizarea sedintelor Comisiei Pagina 1 din: 11 Exemp

Primăria Prezentare Your Comisie Monitorizare Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Revizia: 0 Organizarea sedintelor Comisiei Pagina 1 din: 11 Exemp Pagina 1 din: 11 Entitatea publică: Departamentul (Direcţia): PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ privind COD: PS-SCIM-17 Docum ente de referi nţă: Ordin 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial

Mai mult

[Type text] Comunicat de pres PROTECT Romania PROTECT cea PROTECT reduc primele de asigurare pentru efrac ie i jaf Implementarea de m suri de securita

[Type text] Comunicat de pres PROTECT Romania PROTECT cea PROTECT reduc primele de asigurare pentru efrac ie i jaf Implementarea de m suri de securita Comunicat de pres PROTECT Romania PROTECT cea PROTECT reduc primele de asigurare pentru efrac ie i jaf Implementarea de m suri de securitate adecvate cuplate cu protec ia prin asigurare sunt componente

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI CONSILIUL LOCAL PROIECT DE HOTĂRARE NR. DIN Privind : Aprobarea incheierii unui contract de sponso

ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI CONSILIUL LOCAL PROIECT DE HOTĂRARE NR. DIN Privind : Aprobarea incheierii unui contract de sponso ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI CONSILIUL LOCAL PROIECT DE HOTĂRARE NR. DIN 31.01.2019 Privind : Aprobarea incheierii unui contract de sponsorizare cu S.C.Furtuntec S.R.L. Tecuci av ănd ca obiect lucrări de repara

Mai mult

ORDIN Nr. 7 din 4 ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului i con inutului unor formulare de înregistrare în scopuri de tax pe valoarea ad ugat EMITENT

ORDIN Nr. 7 din 4 ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului i con inutului unor formulare de înregistrare în scopuri de tax pe valoarea ad ugat EMITENT ORDIN Nr. 7 din 4 ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului i con inutului unor formulare de înregistrare în scopuri de tax pe valoarea ad ugat EMITENT: MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE AGEN IA NA IONAL DE

Mai mult

Studiu de caz INNOSOC sele tat pe tru Zagre 6; versiu e exti să Titlul studiului de caz: Re u oașterea odelelor de o ie te o ive î i agisti a edi ală

Studiu de caz INNOSOC sele tat pe tru Zagre 6; versiu e exti să Titlul studiului de caz: Re u oașterea odelelor de o ie te o ive î i agisti a edi ală Studiu de caz INNOSOC sele tat pe tru Zagre 6; versiu e exti să Titlul studiului de caz: Re u oașterea odelelor de o ie te o ive î i agisti a edi ală Cuvinte-cheie: i agisti ă edi ală; re u oaşterea odelelor;

Mai mult

Primăria Prezentare Your Comisie Monitorizare Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Revizia: 0 Implementarea Standardului 4: Structura organizatorica

Primăria Prezentare Your Comisie Monitorizare Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Revizia: 0 Implementarea Standardului 4: Structura organizatorica Pagina 1 din: 9 Entitatea publică: Departamentul (Direcţia): PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ privind COD: PS-SCIM-04 Docum ente de referi nţă: Ordin 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial

Mai mult

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Prev enirea ș i reduc erea abandonului ș c olar Cod: PO -CEAC-73 Ediţia: a II- a Rev iz ia: 0 Ex em

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Prev enirea ș i reduc erea abandonului ș c olar Cod: PO -CEAC-73 Ediţia: a II- a Rev iz ia: 0 Ex em Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Prev enirea ș i reduc erea abandonului ș c olar Cod: PO -CEAC-73 Ediţia: a II- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Operaţională privind Prevenirea

Mai mult

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ DE SISTEM Identific are ş i monitoriz area func ţiilor s ens ibile Cod: PS-SCIM-23 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 E

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ DE SISTEM Identific are ş i monitoriz area func ţiilor s ens ibile Cod: PS-SCIM-23 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 E Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ DE SISTEM Identific are ş i monitoriz area func ţiilor s ens ibile Cod: PS-SCIM-23 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură de Sistem privind Identificare

Mai mult

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ G es tionarea patrimoniului unităţii de înv ăţământ Cod: PO -ADM-08 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 E

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ G es tionarea patrimoniului unităţii de înv ăţământ Cod: PO -ADM-08 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 E Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ G es tionarea patrimoniului unităţii de înv ăţământ Cod: PO -ADM-08 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Operaţională privind Gestionarea

Mai mult

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ DE SISTEM As igurarea c ontinuităţii ac tiv ităţilor des făș urate în unitatea de înv ăţământ Cod: PO -SCIM-38 Edi

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ DE SISTEM As igurarea c ontinuităţii ac tiv ităţilor des făș urate în unitatea de înv ăţământ Cod: PO -SCIM-38 Edi Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ DE SISTEM As igurarea c ontinuităţii ac tiv ităţilor des făș urate în unitatea de înv ăţământ Cod: PO -SCIM-38 Ediţia: a II- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură

Mai mult

Euroweb Romania S.R.L. Nouveau Center, Str. Lipscani nr. 102, et. 3, sector 3, Bucureşti, cod poştal Tel Fax E-

Euroweb Romania S.R.L. Nouveau Center, Str. Lipscani nr. 102, et. 3, sector 3, Bucureşti, cod poştal Tel Fax E- Euroweb Romania S.R.L. Nouveau Center, Str. Lipscani nr. 102, et. 3, sector 3, Bucureşti, cod poştal 030039 Tel +4031 710 00 00 Fax +4031 710 00 72 E-mail: office@euroweb.ro CONDITII SPECIALE FURNIZARE

Mai mult

4,7-v 6946:20/7-- DECLARAŢIE DE AVERE Reci Şten Ava ---- Subse#atuUSubsemnata, 5;(70 ( re - 4. Si ţtnonq, avănd funcţia x. de ksţ eolor de numcc, la I

4,7-v 6946:20/7-- DECLARAŢIE DE AVERE Reci Şten Ava ---- Subse#atuUSubsemnata, 5;(70 ( re - 4. Si ţtnonq, avănd funcţia x. de ksţ eolor de numcc, la I 4,7-v 6946:20/7-- DECLARAŢIE DE AVERE Reci Şten Ava ---- Subse#atuUSubsemnata, 5;(70 ( re - 4. Si ţtnonq, avănd funcţia x. de ksţ eolor de numcc, la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti 9 CNP, domicilini

Mai mult

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ DE SISTEM Elaborarea ş i aplic area dec iz iilor Cod: PS-SCIM-20 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Pr

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ DE SISTEM Elaborarea ş i aplic area dec iz iilor Cod: PS-SCIM-20 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Pr Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ DE SISTEM Elaborarea ş i aplic area dec iz iilor Cod: PS-SCIM-20 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură de Sistem privind Elaborarea şi aplicarea deciziilor

Mai mult

Primăria Prezentare Your Stare Civila Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Revizia: 0 Intocmirea actelor de casatorie Pagina 1 din: 13 Exemplar nr.:

Primăria Prezentare Your Stare Civila Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Revizia: 0 Intocmirea actelor de casatorie Pagina 1 din: 13 Exemplar nr.: Pagina 1 din: 13 Entitatea publică: Departamentul (Direcţia): PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ privind COD: PO-SCIV-02 Docum ente de referi nţă: Ordin 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial

Mai mult

PROPUNERE DE

PROPUNERE DE Anexa 2 la contractul nr... CANTITATEA DE ENERGIE ELECTRICĂ Art. 1. Cantitatea de energie electrică contractată între părţi este de 20.960 MWh la o putere constantă de 5 MW (ore CET). Profil*) Bandă 1

Mai mult

PROCEDURA INTERNĂ A FURNIZORULUI ENERGY DISTRIBUTION SERVICES S.R.L. PRIVIND SOLUȚIONAREA PLÂNGERILOR FOMRULATE DE CLIENȚII FINALI Aprobată la

PROCEDURA INTERNĂ A FURNIZORULUI ENERGY DISTRIBUTION SERVICES S.R.L. PRIVIND SOLUȚIONAREA PLÂNGERILOR FOMRULATE DE CLIENȚII FINALI Aprobată la PROCEDURA INTERNĂ A FURNIZORULUI ENERGY DISTRIBUTION SERVICES S.R.L. PRIVIND SOLUȚIONAREA PLÂNGERILOR FOMRULATE DE CLIENȚII FINALI Aprobată la 15.06.2015 Valabilă începând cu 18.06.2015 În temeiul Ordinului

Mai mult

PROPUNERE DE

PROPUNERE DE DEFINIŢII ŞI TERMENI Anexa 1 la contractul... Cantitate de energie ANRE Cod Comercial al pietei angro de energie electrica Data efectivă de intrare în vigoare Data intrării în vigoare Interval baza de

Mai mult

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Cons tituirea ș i c ompletarea dos arelor pers onale ale angajaţilor Cod: PO -SECR-06 Ediţia: a III

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Cons tituirea ș i c ompletarea dos arelor pers onale ale angajaţilor Cod: PO -SECR-06 Ediţia: a III Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Cons tituirea ș i c ompletarea dos arelor pers onale ale angajaţilor Cod: PO -SECR-06 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Operaţională

Mai mult

ROMÂNIA JUDETUL ILFOV ORAŞUL ' BUFTEA CONSILIUL LOCAL Piaţa Mihai Eminescu nr. 1 Tel: Fax:

ROMÂNIA JUDETUL ILFOV ORAŞUL ' BUFTEA CONSILIUL LOCAL Piaţa Mihai Eminescu nr. 1 Tel: Fax: ROMÂNIA JUDETUL ILFOV ORAŞUL BUFTEA CONSILIUL LOCAL Piaţa Mihai Eminescu nr. 1 Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238 E-mail: primariabuftea@primariabuftea.ro Web: www.primariabuftea.ro HOTĂRÂREA NR. 22 din

Mai mult

Procedura nr. 02 Subiect: Înregistrarea, gestionarea şi rezolvarea reclamaţiilor Cadrul de aplicare: Enel Trade Romania S.R.L. CUPRINS 1. SCOP

Procedura nr. 02 Subiect: Înregistrarea, gestionarea şi rezolvarea reclamaţiilor Cadrul de aplicare: Enel Trade Romania S.R.L. CUPRINS 1. SCOP CUPRINS 1. SCOP... 2 2. DOMENIUL DE APLICARE... 2 3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ ȘI CONEXE... 2 4. DEFINIŢII ȘI ABREVIERI... 2 4.1. Definiţii... 2 4.2. Abrevieri... 3 5. DESCRIEREA ELEMENTELOR GENERALE DE FACTURARE...

Mai mult

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Elaborarea luc rării pentru obţinerea ates tatului pr ofes ional Cod: PO -CEAC-62 Ediţia: a III- a

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Elaborarea luc rării pentru obţinerea ates tatului pr ofes ional Cod: PO -CEAC-62 Ediţia: a III- a Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Elaborarea luc rării pentru obţinerea ates tatului pr ofes ional Cod: PO -CEAC-62 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Operaţională

Mai mult

CONDIŢII STANDARD Pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici Ord I. Definiţii În sensul prezentului contract-ca

CONDIŢII STANDARD Pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici Ord I. Definiţii În sensul prezentului contract-ca CONDIŢII STANDARD Pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici Ord.77-2009 I. Definiţii În sensul prezentului contract-cadru, următorii termeni se definesc după cum urmează:

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI REGULAMENTUL CAMPANIEI Cu Enel ai o primire călduroasă acasă! Perioada campaniei: 18 martie 18 aprilie 2019 SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORII CAMPANIEI Campania Cu Enel ai o primire călduroasă acasă!, (numită

Mai mult

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Ac tiv itatea PSI Cod: PO -CEAC-19 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Operaţi

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Ac tiv itatea PSI Cod: PO -CEAC-19 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Operaţi Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Ac tiv itatea PSI Cod: PO -CEAC-19 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Operaţională privind Activitatea PSI COD: PO-CEAC-19 Ediţia:

Mai mult

PROPUNERE DE

PROPUNERE DE DEFINIŢII ŞI TERMENI Anexa 1 la contractul... Cantitate de energie ANRE Cod Comercial al pietei angro de energie electrica Data efectivă de intrare în vigoare Data intrării în vigoare Interval baza de

Mai mult

OS. 2Z,_k_c3 EWCLARAŢIE DE AVERE Sub-44etRnatul/Sabsemnata de wme(iot CNP 7Y ţ/hgţ411 MZ i U/?1' /(~4~,e 171E ~U)077g4,9(L J /g-p1pero /ţ/77520 av'kri

OS. 2Z,_k_c3 EWCLARAŢIE DE AVERE Sub-44etRnatul/Sabsemnata de wme(iot CNP 7Y ţ/hgţ411 MZ i U/?1' /(~4~,e 171E ~U)077g4,9(L J /g-p1pero /ţ/77520 av'kri OS. 2Z,_k_c3 EWCLARAŢIE DE AVERE Sub-44etRnatul/Sabsemnata de wme(iot CNP 7Y ţ/hgţ411 MZ i U/?1' /(~4~,e 171E ~U)077g4,9(L J /g-p1pero /ţ/77520 av'krid fu,uctia cunoscând prevederile art. 292 din Codul

Mai mult

Regulamentul campaniei

Regulamentul campaniei Regulamentul campaniei "Money back Philips Shaver Series 7000 Art. 1. Organizatorul Organizatorul campaniei "Money back Philips Shaver Series 7000 este compania Philips Romania SRL, cu sediul in Blvd.

Mai mult

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE PE CANALELE YOUTUBE ALE FERRERO ROMANIA În vigoare începând cu data de În acest doc

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE PE CANALELE YOUTUBE ALE FERRERO ROMANIA În vigoare începând cu data de În acest doc NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE PE CANALELE YOUTUBE ALE FERRERO ROMANIA În vigoare începând cu data de 14.2. 2019 În acest document, puteți găsi informații privind următoarele subiecte:

Mai mult

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Ev idenţa ş i dec ontarea nav etei de la ş i de la loc ul de munc ă Cod: PO -CFC-35 Ediţia: a III-

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Ev idenţa ş i dec ontarea nav etei de la ş i de la loc ul de munc ă Cod: PO -CFC-35 Ediţia: a III- Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Ev idenţa ş i dec ontarea nav etei de la ş i de la loc ul de munc ă Cod: PO -CFC-35 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Operaţională

Mai mult

Anexa 5 Facturarea si Plata

Anexa 5 Facturarea si Plata Anexa: Tarifarea traficului de interconectare IP voce se face la secunda pentru timpul real de convorbire. Timpul real de convorbire reprezinta timpul de conversatie pentru apelurile care au fost stabilite

Mai mult

Regulament SMS Extragere DEFINIŢII Organizator - furnizorul de reţele şi comunicaţii electronice ÎM Moldcell SA (în continuare Moldcell). SMS Extrager

Regulament SMS Extragere DEFINIŢII Organizator - furnizorul de reţele şi comunicaţii electronice ÎM Moldcell SA (în continuare Moldcell). SMS Extrager Regulament SMS Extragere DEFINIŢII Organizator - furnizorul de reţele şi comunicaţii electronice ÎM Moldcell SA (în continuare Moldcell). SMS Extragere - campanie de promovare a produselor şi serviciilor

Mai mult

Act Adițional nr. 2 la Regulamentul Concursului Când toată lumea se joacă, toată lumea câștigă Autentificat cu nr. 813 în data de 12 Aprilie 2019 de n

Act Adițional nr. 2 la Regulamentul Concursului Când toată lumea se joacă, toată lumea câștigă Autentificat cu nr. 813 în data de 12 Aprilie 2019 de n Act Adițional nr. 2 la Regulamentul Concursului Când toată lumea se joacă, toată lumea câștigă Autentificat cu nr. 813 în data de 12 Aprilie 2019 de notar public Vlad Velicu Având în vedere: Încheiere

Mai mult

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Norme igienic o-s anitare pentru v iz itatori Cod: PO -ADM-16 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex empl

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Norme igienic o-s anitare pentru v iz itatori Cod: PO -ADM-16 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex empl Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Norme igienic o-s anitare pentru v iz itatori Cod: PO -ADM-16 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Operaţională privind Norme igienico-sanitare

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI CITY PARK MALL OF CONSTANTA CAMPIONATUL PREMIILOR EURO 16 Art. 1 ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CONCURSULUI 1.1. Co

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI CITY PARK MALL OF CONSTANTA CAMPIONATUL PREMIILOR EURO 16 Art. 1 ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CONCURSULUI 1.1. Co REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI CITY PARK MALL OF CONSTANTA CAMPIONATUL PREMIILOR EURO 16 Art. 1 ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CONCURSULUI 1.1. Concursul CAMPIONATUL PREMIILOR EURO 16 (denumit in continuare

Mai mult

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Eliberarea adev erintelor pentru membrii c omis iilor de BAC s i EN Cod: PO -CEAC-39 Ediţia: a III-

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Eliberarea adev erintelor pentru membrii c omis iilor de BAC s i EN Cod: PO -CEAC-39 Ediţia: a III- Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Eliberarea adev erintelor pentru membrii c omis iilor de BAC s i EN Cod: PO -CEAC-39 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Operaţională

Mai mult

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Întoc mire pontaj Cod: PO -SECR-03 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Operaţi

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Întoc mire pontaj Cod: PO -SECR-03 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Operaţi Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Întoc mire pontaj Cod: PO -SECR-03 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Operaţională privind Întocmire pontaj COD: PO-SECR-03 Ediţia:

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ OLT I DECLARAŢIE DE AVERE 5 Subsem natul/subsem nata,c R O ITO R U P. O V ID IU

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ OLT I DECLARAŢIE DE AVERE 5 Subsem natul/subsem nata,c R O ITO R U P. O V ID IU MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ OLT I DECLARAŢIE DE AVERE 5 Subsem natul/subsem nata,c R O ITO R U P. O V ID IU CRISTIA N, având funcţia de ŞEF SERVICIU la IN SPECTO

Mai mult

DUPLICAT- Inlocuieste factura initiala FACTURA Seria GDF nr Data facturii: Factura transmisa pe conform acordului Dvs. N

DUPLICAT- Inlocuieste factura initiala FACTURA Seria GDF nr Data facturii: Factura transmisa pe  conform acordului Dvs. N DUPLICAT- Inlocuieste factura initiala FACTURA Seria GDF nr.10411066702 Data facturii: 30.11.2018 Factura transmisa pe e-mail conform acordului Dvs. Nr. 6033146522 / 21.03.2018 Contacte utile: engie.ro/contact/

Mai mult

Diapozitivul 1

Diapozitivul 1 Manualul de Indentitate vizuală pentru Programul Programul Operațional Sectorial Creșterea Competivității Economice Instruire pentru Beneficiari: Operat iunea 1.1.1 Sprijin pentru consolidarea s i modernizarea

Mai mult

Microsoft Word - Regulament-campanie-vara_v2_siteFB.docx

Microsoft Word - Regulament-campanie-vara_v2_siteFB.docx REGULAMENTUL (denumit in cele ce urmeaza Regulamentul ) CAMPANIEI PROMOTIONALE Vara ca stil de viata (denumita in cele ce urmeaza Campania ) DIN CENTRUL COMERCIAL AFI COTROCENI Art. 1. Organizator Societatea

Mai mult

Regulamentul campaniei "Money back Philips Perfect Care Desfasurat in perioada Art. 1. Organizatorul Organizatorul campaniei "Mo

Regulamentul campaniei Money back Philips Perfect Care Desfasurat in perioada Art. 1. Organizatorul Organizatorul campaniei Mo Regulamentul campaniei "Money back Philips Perfect Care Desfasurat in perioada 14.08.2017 31.12.2017 Art. 1. Organizatorul Organizatorul campaniei "Money back Philips Perfect Care este compania Philips

Mai mult

Primăria Prezentare Your Audit Public Intern Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Revizia: 0 Urmarirea recomandarilor din rapoartele de audit Pagina

Primăria Prezentare Your Audit Public Intern Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Revizia: 0 Urmarirea recomandarilor din rapoartele de audit Pagina Pagina 1 din: 12 Entitatea publică: Departamentul (Direcţia): PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ privind COD: PO-API-04 Docum ente de referi nţă: Ordin 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial

Mai mult

Documente de referinţă:

Documente de referinţă: Documente de referinţă: Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (M.O. 18/10 ian. 2011); Legea privind buna conduită în cercetarea științifică nr. 206/2004 cu completările ulterioare; Carta Universităţii de

Mai mult

CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI DIRECŢIA MONITORIZARE SERVICIUL MONITORIZARE RADIO-TV RAPORT DE MONITORIZARE Posturi: Antena 1, Antena 3, B1 TV,

CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI DIRECŢIA MONITORIZARE SERVICIUL MONITORIZARE RADIO-TV RAPORT DE MONITORIZARE Posturi: Antena 1, Antena 3, B1 TV, CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI DIRECŢIA MONITORIZARE SERVICIUL MONITORIZARE RADIO-TV RAORT DE MONITORIZARE osturi: Antena, Antena 3, B TV, Kanal D, Naț ional TV, rima TV, ro TV, Realitatea TV, România

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE BEDROOM CE SA VA DESFASURA IN PERIOADA SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul cam

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE BEDROOM CE SA VA DESFASURA IN PERIOADA SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul cam REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE BEDROOM CE SA VA DESFASURA IN PERIOADA 28.09.2012 11.11.2012 SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR Organizatorul campaniei promotionale este SC IKEA Romania SRL, cu sediul

Mai mult

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ASIGURARE DE VIAȚĂ Regulament gestionare plângeri Administrator regulament: Faránkiné Nagy Zsuzsanna Aprobat de: Dr. Kádár Gabriella Hatályba lépés dátuma: 2019.03.01 Număr versiune: 2.0 1 Cuprins I. Modalități

Mai mult

Annex/Anexa: Example of a service delivery contract between WCA and water consumers / Exemplu: Contract prestări servicii între ACA și conumatorii de

Annex/Anexa: Example of a service delivery contract between WCA and water consumers / Exemplu: Contract prestări servicii între ACA și conumatorii de Annex/Anexa: Example of a service delivery contract between WCA and water consumers / Exemplu: Contract prestări servicii între ACA și conumatorii de apă Source/Sursa: ApaSan Date/Data: 2013 Language/Limba:

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Cine suntem Cum putem colabora? Ce ne motiveaza? Punem accent pe inovatie si exploram solutii BPO si de consultanta inteligente, care sa contribuie la succesul clientilor nostri. Ghidati de valorile noastre,

Mai mult

Primăria Prezentare Your Comisie Monitorizare Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Implementarea Standardului 3: Competenţa, Performanţa Revizia: 0

Primăria Prezentare Your Comisie Monitorizare Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Implementarea Standardului 3: Competenţa, Performanţa Revizia: 0 Pagina 1 din: 10 Entitatea publică: Departamentul (Direcţia): PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ privind COD: PS-SCIM-03 Docum ente de referi nţă: Ordin 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial

Mai mult

PARCHETUL DE PE li S.R.Ü.D.Jir.,y í ' " DECLARAŢIE DE.. Luna Subsemnatul, de grefier CNF G rozav Ion la domiciliul PÎC C J-SC JI _ B ucureşti, având f

PARCHETUL DE PE li S.R.Ü.D.Jir.,y í '  DECLARAŢIE DE.. Luna Subsemnatul, de grefier CNF G rozav Ion la domiciliul PÎC C J-SC JI _ B ucureşti, având f PARCHETUL DE PE li S.R.Ü.D.Jir.,y í ' " DECLARAŢIE DE.. Luna Subsemnatul, de grefier CNF G rozav Ion la domiciliul PÎC C J-SC JI _ B ucureşti, având funcţia cunoscân d preved erile art. 2 9 2 din C o d

Mai mult

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ O rganiz area ș i des făș urarea ex amenelor de c origenţă Cod: PO -CP-05 Ediţia: a II- a Rev iz ia

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ O rganiz area ș i des făș urarea ex amenelor de c origenţă Cod: PO -CP-05 Ediţia: a II- a Rev iz ia Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ O rganiz area ș i des făș urarea ex amenelor de c origenţă Cod: PO -CP-05 Ediţia: a II- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Operaţională privind

Mai mult

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Notarea ritmic ă ş i parc urgerea programei ş c olare Cod: PO -CEAC-57 Ediţia: a III- a Rev iz ia:

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Notarea ritmic ă ş i parc urgerea programei ş c olare Cod: PO -CEAC-57 Ediţia: a III- a Rev iz ia: Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Notarea ritmic ă ş i parc urgerea programei ş c olare Cod: PO -CEAC-57 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Operaţională privind Notarea

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation NOD Professional Services NOD PROFESSIONAL SERVICES Nevoia clientului Instalare, configurare, mentenanta, integrari, aplicatii etc. Lipsa de personal tehnic, lipsa specializari pe aumite arii, limita personal

Mai mult

Microsoft Word - UGC_Anexe_contract PCCB-LE

Microsoft Word - UGC_Anexe_contract PCCB-LE Anexa2 la contractul... CANTITATEA DE ENERGIE ELECTRICĂ Art. 1.Cantitatea de energie electrică contractată între părţi este de 6514,5 MWh la o putere constantă de 1,5 MW (ore CET). Denumire Profil Bandă

Mai mult

Primăria Prezentare Your Audit Public Intern Procedură Documentată: Ediţia: a II-a Planificarea anulă şi multianual a activităţilor de audit public in

Primăria Prezentare Your Audit Public Intern Procedură Documentată: Ediţia: a II-a Planificarea anulă şi multianual a activităţilor de audit public in Pagina 1 din: 14 Entitatea publică: Departamentul (Direcţia): PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ privind COD: PO-API-10 Docum ente de referi nţă: Ordin 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial

Mai mult

Primăria Prezentare Your Poliţia Locală Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Efectuarea controlului pentru identificarea lucrărilor de construcţii e

Primăria Prezentare Your Poliţia Locală Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Efectuarea controlului pentru identificarea lucrărilor de construcţii e Pagina 1 din: 9 Entitatea publică: Departamentul (Direcţia): PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ privind construcţii executate fara autorizaţie de construire, sau COD: PO-PL-06 Docum ente de referi nţă: Ordin 600/2018

Mai mult

S.C. WIEE Romania SRL Cladirea Monolit Str. Popa Savu, nr , Etaj 5, Sector 1, , Bucureşti, România Tel:

S.C. WIEE Romania SRL Cladirea Monolit Str. Popa Savu, nr , Etaj 5, Sector 1, , Bucureşti, România Tel: S.C. SRL Cladirea Monolit Str. Popa Savu, nr. 79-81, Etaj 5, Sector 1, 011432, Bucureşti, România Tel: +40 21 223 50 78 +40 21 223 50 72 +40 21 223 50 76 Fax: +40 21 223 50 74 e-mail: office@wiee.ro Procedura

Mai mult

Drepturile si Obligatiile Consumatorilor-site 03.08

Drepturile si Obligatiile Consumatorilor-site 03.08 Drepturile şi obligaţiile consumatorilor captivi de energie electrică În conformitate cu Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, clientii finali de energie electrică au următoarele

Mai mult

RO Acte_RO+date et nr.doc

RO Acte_RO+date et nr.doc COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 2/03/2009 SG-Greffe (2009) D/1275 Autoritatea Națională pentru Comunicații (ANC) Delea Nouă 2 030925 București România În atenția: Dlui. Liviu Nistoran Președinte Fax : +40

Mai mult

Ghid utilizare aplicație PARKING BUCUREȘTI Aplicație PARKING BUCUREȘTI 1

Ghid utilizare aplicație PARKING BUCUREȘTI Aplicație PARKING BUCUREȘTI 1 Aplicație PARKING BUCUREȘTI 1 SCOPUL DOCUMENTULUI Acest document reprezintă Manualul de Utilizare al aplicaţiei Parking furnizată de către Compania Municipală Parking. Va servi ca instrument pentru familiarizarea

Mai mult

Coeficienti de profilare orara, PRC conform Ord.24/ Procedura pentru determinarea si utilizarea profilului rezidual de consum Data

Coeficienti de profilare orara, PRC conform Ord.24/ Procedura pentru determinarea si utilizarea profilului rezidual de consum Data Coeficienti de profilare orara, PRC conform Ord.24/26.03.2014 Procedura pentru determinarea si utilizarea profilului rezidual de consum Data 01.12.2015 00:00 0,001180 01.12.2015 01:00 0,001051 01.12.2015

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnaţu L/Subsemnat^, CjO / ^, având funcţia h ti rr. CNP % domiciliul cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind F

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnaţu L/Subsemnat^, CjO / ^, având funcţia h ti rr. CNP % domiciliul cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind F DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnaţu L/Subsemnat^, CjO / ^, având funcţia h ti rr. CNP % domiciliul cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind Falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că

Mai mult

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Ac hiz iţii public e Cod: PO -ADM-22 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Opera

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Ac hiz iţii public e Cod: PO -ADM-22 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Opera Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Ac hiz iţii public e Cod: PO -ADM-22 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Operaţională privind Achiziţii publice COD: PO-ADM-22 Ediţia:

Mai mult

Microsoft Word - RAPORT DE EVALUARE L AN 2018.docx

Microsoft Word - RAPORT DE EVALUARE L AN 2018.docx NR. 285/CRP/10.01.2018 RAPORT DE EVALUARE a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2018 Subsemnata, Roxana Gavril, responsabil aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările, în anul 2017,

Mai mult

orange" CONTRACT Nr. MC/2137/07.18 din data v.1/ Prezentul contract de furnizare de servicii de comunicaţii electronice (denumit în c

orange CONTRACT Nr. MC/2137/07.18 din data v.1/ Prezentul contract de furnizare de servicii de comunicaţii electronice (denumit în c orange" Nr. MC/2137/07.18 din data 23.08.2018 Prezentul contract de furnizare de servicii de comunicaţii electronice (denumit în continuare Contractul ) este încheiat astăzi 23.08.2018, între: Orange România

Mai mult

CONSILIUL JUDEŢEAN SIBIU Anexa nr. 1 la H.C.J. Sibiu nr. / 2018 RECTIFICAREA bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Sibiu pe anul 20

CONSILIUL JUDEŢEAN SIBIU Anexa nr. 1 la H.C.J. Sibiu nr. / 2018 RECTIFICAREA bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Sibiu pe anul 20 CONSILIUL JUDEŢEAN SIBIU Anexa nr. 1 la H.C.J. Sibiu nr. / 2018 RECTIFICAREA bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Sibiu pe anul 2018 Cod Total influenţă 2018 Trim.lll mii lei - Trim.IV

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Cornea Ecaterina, având funcţia de asistentă şefă la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, CNP, domiciliul

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Cornea Ecaterina, având funcţia de asistentă şefă la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, CNP, domiciliul DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Cornea Ecaterina, având funcţia de asistentă şefă la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, CNP, domiciliul Localitatea Sibiu, Sibiu cunoscând prevederile art.

Mai mult

REGULAMENTUL (denumit in cele ce urmeaza Regulamentul ) CAMPANIEI PROMOTIONALE AFI te recompenseaza (denumita in cele ce urmeaza Campania ) DIN CENTRU

REGULAMENTUL (denumit in cele ce urmeaza Regulamentul ) CAMPANIEI PROMOTIONALE AFI te recompenseaza (denumita in cele ce urmeaza Campania ) DIN CENTRU REGULAMENTUL (denumit in cele ce urmeaza Regulamentul ) CAMPANIEI PROMOTIONALE AFI te recompenseaza (denumita in cele ce urmeaza Campania ) DIN CENTRUL COMERCIAL AFI COTROCENI Art. 1. Organizator Societatea

Mai mult

S-a cerut autentificarea prezentului inscris:

S-a cerut autentificarea prezentului inscris: REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI TANĂNANA Sound Like a Rockstar 2017 Perioada campaniei: 5 20 August 2017 SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE (1) VIDEOMARKET SRL, cu sediul in Bucuresti,

Mai mult

Microsoft Word - MD.05.

Microsoft Word - MD.05. pitolul uvite-cheie serii de puteri, puct regult, puct sigulr, ecuţie idicilă osideră o ecuţie difereţilă de ordi k ( k ) L(,,,,..., ) () Se pote căut soluţi sub for uei serii de puteri î jurul puctului

Mai mult

Bilan uri de aprovizionare pentru principalele produse agroalimentare, în anul 2018 Bilan urile de aprovizionare pentru principalele produse agroalime

Bilan uri de aprovizionare pentru principalele produse agroalimentare, în anul 2018 Bilan urile de aprovizionare pentru principalele produse agroalime Bilan uri de aprovizionare pentru principalele produse agroalimentare, în anul 2018 Bilan urile de aprovizionare pentru principalele produse agroalimentare constituie un instrument important pentru studiul

Mai mult

Raport de monitorizare Nr. 6 Elemente de propagandă, manipulare informațională și încălcare a normelor deontologiei jurnalistice în spațiul mediatic a

Raport de monitorizare Nr. 6 Elemente de propagandă, manipulare informațională și încălcare a normelor deontologiei jurnalistice în spațiul mediatic a Raport de monitorizare Nr. 6 Elemente de propagandă, manipulare informațională și încălcare a normelor deontologiei jurnalistice în spațiul mediatic autohton (1 aprilie 2017-1 iunie 2017) Raportul a fost

Mai mult

Anexa Nr. 10 la normele metodologice Anexa nr. 10 a fost introdusă prin H.G. nr. 478/2016 de la data de 8 iulie Raport de evaluare a implementăr

Anexa Nr. 10 la normele metodologice Anexa nr. 10 a fost introdusă prin H.G. nr. 478/2016 de la data de 8 iulie Raport de evaluare a implementăr Anexa Nr. 10 la normele metodologice Anexa nr. 10 a fost introdusă prin H.G. nr. 478/2016 la data 8 iulie 2016. Raport evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Numele autorităţii sau instituţiei publice

Mai mult

Solicitam autentificarea prezentului inscris

Solicitam autentificarea prezentului inscris Regulamentul Campaniei BETTER SHOPPING, BETTER LIFE SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 1.1 Organizator al Campaniei BETTER SHOPPING, BETTER LIFE este S.C. TRIPONT INVEST S.R.L. cu sediul in Bucuresti,

Mai mult

m in ist e r u l a f a c e r il o r in t e r n e U n itatea... D E C L A R A Ţ IE D E A V E R E Subsemnaiul/Subsemnata,...*...* av^ funcţia de......,1

m in ist e r u l a f a c e r il o r in t e r n e U n itatea... D E C L A R A Ţ IE D E A V E R E Subsemnaiul/Subsemnata,...*...* av^ funcţia de......,1 m in ist e r u l a f a c e r il o r in t e r n e U n itatea... D E C L A R A Ţ IE D E A V E R E Subsemnaiul/Subsemnata,...*...* av^ funcţia de......,1a,.x SU L...^.a u 7...; CNJP. dom iciliul...9 ta ^

Mai mult

Microsoft Word - Raport integrat DS - sem I 2012_mobil.doc

Microsoft Word - Raport integrat DS - sem I 2012_mobil.doc Piaţa serviciilor de telefonie mobilă din România ă - raport de date statistice - (actualizat pe baza datelor statistice aferente perioadei de raportare 1 ianuarie 30 iunie 2012) ANCOM/Direcţia Executivă

Mai mult