Microsoft Word - Publ_IMM_2017.docx

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Microsoft Word - Publ_IMM_2017.docx"

Transcriere

1

2

3 ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII ÎN ECONOMIA ROMÂNEASCĂ

4 Abrevieri c date confidenţiale - nu există date *) sub 0,5 mil. lei **) sub 0,5 lei mil. milioane % procente 2

5 Cuvânt înainte Asigurarea unui mediu economic stabil, sănătos, bazat pe reglementări clare, credibile, independente de variaţiile politice, reprezintă unul dintre principalii factori de stimulare a dezvoltării sectorului de întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) *). Pentru asigurarea unui mediu economic stabil, sunt urmărite trei obiective majore: eliminarea oricăror bariere administrative, financiare, legale etc. care stânjenesc procesul de creare şi dezvoltare a întreprinderilor în general şi a celor mici şi mijlocii în special; furnizarea de informaţii şi asistenţă firmelor mici şi mijlocii; încurajarea cooperării şi parteneriatului între firme. Principiile politicilor economice de sprijinire a sectorului IMM au în vedere aspecte de ordin sectorial, zonal şi tradiţional: politicile şi programele avute în vedere trebuie să fie consistente şi aplicabile pe scară largă; uniformizarea dezvoltării sectorului IMM între regiunile ţării este dificil de realizat şi implică o modificare substanţială a alocării resurselor, în sensul deplasării acestora către zonele rurale; implicarea autorităţilor trebuie să ţină cont de stadiile diferite de dezvoltare în care se găsesc firmele. Încurajarea mediului de afaceri şi dezvoltarea economică, în general, par să fie cele mai eficiente politici de sprijinire a sectorului IMM. Experienţa internaţională arată că, de obicei, guvernele îşi stabilesc obiective şi planuri de măsuri aplicabile întregului sector de afaceri, indiferent de dimensiunile firmelor. Uneori, acestor reguli generale li se adaugă politici şi programe specifice IMM. Sunt puse în aplicare exceptări de la regulile generale, exceptări de care să beneficieze firmele de mici dimensiuni. Obiectivele generale sunt prioritare, au un conţinut comun în majoritatea cazurilor şi sunt indispensabile, inclusiv pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii. Astfel, ele ar putea fi definite în concordanţă cu următoarele direcţii de acţiune: asigurarea unui cadru fiscal şi monetar stabil, inclusiv a unor niveluri rezonabile ale ratelor dobânzii, în condiţiile unei inflaţii aflate sub control. dezvoltarea unui sistem de pieţe financiare care să stimuleze procesul de economisire şi care să ofere mecanisme eficiente de transformare a economiilor în investiţii *) Întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) sunt considerate întreprinderile cu mai puţin de 250 salariaţi. 3

6 aplicarea unor politici eficiente de protecţie a concurenţei, prin stabilirea unor reguli clare de funcţionare şi supraveghere a monopolurilor, precum şi de împiedicare a comportamentelor anticoncurenţiale; dezvoltarea capitalului uman, prin sisteme educaţionale performante la toate nivelurile şi de toate tipurile; crearea şi perfecţionarea unor sisteme de infrastructuri performante în domeniul comunicaţiilor, drumurilor, apă şi canalizare, porturi etc., menite a facilita funcţionarea mediului de afaceri; asigurarea unui climat favorabil apariţiei de noi firme şi dezvoltării celor deja existente. Sunt avute în vedere aici politici menite a minimiza costurile de înregistrare a noilor firme, de obţinere a tuturor avizelor necesare, acces la informaţiile privind diferite legi şi reglementări, inclusiv existenţa unui cod comercial care să reducă la minim costurile pentru desfăşurarea unei afaceri, prin definirea clară a drepturilor şi responsabilităţilor tuturor părţilor implicate; aplicarea unor reguli clare în ceea ce priveşte regimul proprietăţii şi al disciplinei contractuale. Chiar dacă instrumentele folosite sunt diferite, majoritatea ţărilor au incluse astfel de obiective în strategiile lor pe termen lung. Majoritatea ţărilor încearcă să găsească politici care se traduc în implementarea unor programe destinate a sprijini sectorul de firme de mici dimensiuni să depăşească slăbiciunile pe care le are în domenii cum ar fi managementul şi finanţele. Modelul de dezvoltare a economiei româneşti este modelul economiei europene care promovează economia bazată pe competitivitate, inovare şi cunoaştere. În practică, un rol important în această provocare îl are sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii care au o flexibilitate mare în adaptarea activităţii la cerinţele noi ale pieţii. 4

7 Cum definim IMM? Recomandarea Comisiei Europene din 6 Mai 2003 (2003/ 361/EC) furnizează următoarea definiţie a întreprinderilor mici şi mijlocii: - Micro-întreprinderi: efectivul de personal mai mic decât 10 şi având cifra de afaceri sau totalul bilanţului sub 2 milioane de EURO; - Întreprinderi mici: efectivul de personal între 10 şi 49 şi având cifra de afaceri sau totalul bilanţului până în 10 milioane EURO; - Întreprinderi mijlocii: efectivul de personal între 50 şi 249 şi având cifra de afaceri până în 50 milioane EURO, sau totalul bilanţului să nu depăşească 43 milioane EURO; Trebuie menţionat că pentru a prezenta informaţiile statistice, aceste orientări de obicei sunt adaptate astfel încât sunt create următoarele grupări de clase de mărime, pentru scopul analizei economice: micro (mai puţini de 10 persoane), mici (10-49 persoane), mijlocii ( persoane) şi mari (peste 250 persoane). În România, Legea nr. 346/2004 cu modificările şi completările ulterioare, defineşte şi stimulează înfiinţarea şi dezvoltarea IMM în conformitate cu recomandarea Comisiei Europene prezentând aceleaşi limite cu privire la efectivul de personal şi cifra de afaceri. IMM au o importanţă particulară pentru economiile în tranziţie asigurând: crearea de noi locuri de muncă; lărgirea oportunităţilor economice individuale; stabilitate socială; rol complementar pentru întreprinderile mari; cerinţe scăzute din punct de vedere al construcţiei instituţionale, operarea pe piaţă; suport democratic şi dezvoltare rapidă a participării politice individuale, ceea ce favorizează stabilitatea politică. În vederea punerii la dispoziția utilizatorilor a informațiilor privind IMM-urile, Institutul Național de Statistică diseminează în aceasta publicație principalii indicatori economico-financiari. Pentru a respecta confidențialitatea informațiilor furnizate de către întreprinderi, Institutul Național de Statistică aplică criteriile referitoare la numărul de întreprinderi sau dominanța acestora in cadrul agregărilor publicate. Astfel, sunt considerate date confidenţiale agregările cu maxim trei întreprinderi sau agregările în care una sau două întreprinderi deţin mai mult de 80 % din totalul cifrei de afaceri a acelei agregări. 5

8 Nu sunt considerate confidenţiale datele individuale ale persoanelor juridice, referitoare la denumire, adresă, profilul activităţii, cifra de afaceri şi numărul de personal, date ce îşi păstrează caracterul public, conform Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitor la confidenţialitatea datelor statistice. De asemenea, pentru respectarea confidenţialităţii secundare, în tabelele de prezentare a indicatorilor pe structuri (clase de mărime) au fost confidenţializate şi alte grupări, pentru a se evita posibilitatea deducerii din valorile totale ale indicatorilor a celor aferente grupărilor confidenţializate primar. Repartizarea indicatorilor pe regiuni de dezvoltare / macroregiuni s-a realizat dupa activitatea unităţilor locale. Diferenţele între datele pe total şi valorile obţinute din însumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor. 6

9 CUPRINS Pagina Definiţiile indicatorilor... 9 I. Contribuţia IMM în industrie Industria extractivă Extracţia cărbunelui superior şi inferior Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale Extracţia minereurilor metalifere Alte activităţi extractive şi servicii anexe extracţiei Industria prelucrătoare Industria alimentară Fabricarea băuturilor Fabricarea produselor din tutun Fabricarea produselor textile Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie Tipărirea şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice Fabricarea altor produse din minerale nemetalice Industria metalurgică Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice Fabricarea echipamentelor electrice Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor Fabricarea altor mijloace de transport Fabricarea de mobilă Alte activităţi industriale n.c.a Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare Captarea, tratarea şi distribuţia apei Colectarea şi epurarea apelor uzate Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile; activităţi şi servicii de decontaminare II. Contribuţia IMM în construcţii Construcţii de clădiri Lucrări de geniu civil Lucrări speciale de construcţii

10 III. Contribuţia IMM în comert Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor IV. Contribuţia IMM în servicii Transporturi terestre şi transporturi prin conducte Transporturi pe apă Transporturi aeriene Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi Activităţi de poştă şi de curier Hoteluri şi alte facilităţi de cazare Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie Activităţi de editare Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală Activităţi de difuzare şi transmitere de programe Telecomunicaţii Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei Activitaţi de servicii informatice Tranzacţii imobiliare Activităţi juridice şi de contabilitate Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în management Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică Cercetare-dezvoltare Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice Activităţi veterinare Activităţi de închiriere şi leasing Activităţi de servicii privind forţa de muncă Activităţi ale agenţiilor turistice şi ale tur-operatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică Activităţi de investigaţii şi protecţie Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor Învăţământ Activităţi referitoare la sănătate umană Servicii combinate de îngrijire medicală şi asistenţă socială, cu cazare Activităţi de asistenţă socială, fără cazare Activităţi de creaţie şi interpretare artistică Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale Activităţi de jocuri şi pariuri Activităţi sportive, recreative şi distractive Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc Alte activităţi de servicii Lista macroregiunilor şi regiunilor de dezvoltare

11 Definiţiile indicatorilor Număr de întreprinderi reprezintă numărul întreprinderilor active cu activitate principală de industrie şi de construcții existent la în Registrul agenților economici şi sociali (REGIS). Număr de unităţi locale reprezintă numărul subunităţilor direct subordonate întreprinderii, situate la o adresă diferită de cea a sediului central în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi. Efectiv de personal la reprezintă numărul persoanelor ocupate în unitate existent la , care au statutul profesional de salariaţi, patroni şi asociaţi. Număr mediu de salariaţi reprezintă o medie aritmetică simplă, calculată prin împărţirea sumei efectivelor zilnice de salariaţi din anul respectiv - inclusiv din zilele de repaos săptămânal, sărbători legale şi alte zile nelucrătoare - la numărul total al zilelor calendaristice (365 de zile). Cifra de afaceri (exclusiv TVA) reprezintă suma veniturilor rezultate din vânzări de bunuri, vânzări de mărfuri, executarea de lucrări şi prestări de servicii, mai puţin rabaturile, remizele şi alte reduceri acordate clienţilor. Exporturi directe reprezintă cifra de afaceri obţinută de întreprindere în urma vânzării la export a produselor şi/sau serviciile proprii, fără intermedierea unei întreprinderi de comerţ exterior. costul factorilor - reprezintă suma dintre cifra de afaceri, producţia de imobilizări şi alte venituri de exploatare, variaţia stocurilor, din care se scad cheltuielile de bunuri şi servicii, precum şi alte taxe şi impozite pe produs şi producţie. Rezultatul brut al exerciţiului reprezintă diferenţa dintre suma veniturilor din exploatare, a celor financiare şi celor excepţionale şi suma cheltuielilor de exploatare, financiare şi a cheltuielilor excepţionale. Diferenţa pozitivă reprezintă profitul, iar dacă este negativă reprezintă pierderi. Producţia exerciţiului reprezintă suma cifrei de afaceri, producţiei de imobilizări şi variaţiei stocurilor de producţie. Excedentul brut de exploatare reprezintă soldul conturilor de exploatare şi arată ceea ce rămâne din valoarea nou creată în procesul de producţie. Investiţiile nete realizate reprezintă cheltuielile efectuate în anul de referinţă *) pentru lucrări de construcţii, de instalaţii şi de montaj, pentru achiziţionarea de utilaje, mijloace de transport, alte cheltuieli destinate creării de noi mijloace fixe, pentru dezvoltarea, modernizarea, reconstrucţia celor existente, precum şi valoarea serviciilor legate de transferul de proprietate al mijloacelor fixe existente şi al terenurilor preluate cu plată de la alte unităţi (taxe notariale, comisioane, cheltuieli de transport, de încărcare-descărcare etc). Nu se cuprinde în volumul investiţiilor nete (noi) valoarea terenurilor şi a mijloacelor fixe din ţară care au mai fost folosite (cumpărate de la alte unităţi). Clădiri, construcţii speciale, amenajări la construcţii reprezintă ansamblul lucrărilor prin care se realizează construcţiile noi, reconstruirea, dezvoltarea, modernizarea clădirilor cu destinaţie industrială, agricolă, de locuit precum şi ateliere, garaje, spaţii pentru vânzare, depozitare, hoteluri, spitale, săli de spectacole etc *) Cheltuielile efectuate în anul de referinţă sunt plăţile efectuate pentru investiţii noi (nete) atât în curs de execuţie cât şi cele care sunt definitivate în anul de referinţă. 9

12 Utilaje (cu şi fără montaj) reprezintă maşini, echipamente, linii şi instalaţii tehnologice care pot funcţiona numai după asigurarea lucrărilor de montaj (ex.: furnale, laminoare, convertizoare, maşini de birou, de scris, de calculat, aparate video, faxuri, frigidere şi alte aparate electrice şi electrotehnice, casele de bani, maşinile de gătit etc.). Mijloace de transport sunt acele mijloace folosite pentru deplasarea în exteriorul şi în interiorul unităţii, cum ar fi: mijloace de transport rutier, naval (inclusiv platforme de foraj şi exploatare), feroviar, aerian, biciclete, motociclete, vehicule pentru invalizi, vehicule cu tracţiune manuală şi animală. Cheltuieli cu personalul reprezintă salariile şi alte drepturi de personal, asigurările şi protecţia socială, contribuţia unităţii la asigurările sociale şi asigurările pentru ajutorul de şomaj, cheltuieli cu pregătirea şi perfecţionarea profesională şi alte cheltuieli cu personalul suportate de unitatea patrimonială. Date disponibile în format electronic pe site-ul INS, baza de date statistice Tempoonline, domeniul statistică economică/statistica întreprinderilor, seria 109C Principalii indicatori economici şi financiari ai întreprinderilor cu activitate principală de industrie, construcţii, comerţ şi servicii de piaţă CAEN Rev. 2 şi clase de mărime. 10

13 I. Contribuţia IMM în industrie Industria cuprinde întreprinderile cu activitate principală într-una din clasele CAEN Rev.2 din diviziunile 5 la Evoluţia numărului de întreprinderi active din industrie, pe total şi IMM, în perioada Evoluţia cifrei de afaceri pe total industrie şi IMM, în perioada în mil. lei preţuri curente Total IMM 0 Total IMM La sfârşitul anului 2017, în cadrul acestui sector funcţiona un număr de întreprinderi mici şi mijlocii şi, respectiv, 893 întreprinderi mari Efectivul de personal din industrie, pe total şi IMM, în perioada În totalul investiţiilor nete realizate în anul 2017 (28419 milioane lei) întreprinderile mici şi mijlocii au deţinut ponderea de 26,8%. Structura investiţiilor nete pe surse de finanţare în anul 2017 se prezintă astfel: surse proprii 87,8%; credite interne 7,8%; credite externe 1,5%; buget de stat şi bugete locale 0,8%; capital străin 0,6% şi alte surse 1,5%. Pentru IMM structura pe surse de finanţare cuprinde 87,1% surse proprii; 10,5% credite interne; 1,0% credite externe; 0,1% 0 Total IMM buget de stat şi bugete locale; capital străin 0,3% şi alte surse 1,0%. Din totalul efectivului de personal la de persoane, întreprinderile mici şi mijlocii dețineau 48,8%. În întreprinderile mici şi mijlocii, în anul 2017, s-a realizat 35,0% din totalul cifrei de afaceri ( milioane lei). 11

14 Investiţia netă realizată pe total industrie şi IMM, în perioada mil. lei preţuri curente - costul factorilor pe salariat, în industrie, în perioada mii lei preţuri curente/salariat Total IMM Total IMM costul factorilor a fost obţinută, în 2017, în proporţie de 32,3% în întreprinderile mici şi mijlocii costul factorilor pe total industrie şi IMM, în perioada în mil. lei preţuri curente Rezultatul brut al exerciţiului (profitul) înregistrat la nivelul anului 2017 a fost de milioane lei, din care 6305 milioane lei au fost obţinute de întreprinderile mici şi mijlocii Rezultatul brut al exerciţiului pe total industrie şi IMM, în perioada în mil. lei preţuri curente Total IMM 0 Valoarea adăugată brută pe salariat, productivitatea aparentă, în perioada a înregistrat nivele mai scăzute în întreprinderile mici şi mijlocii decât pe total întreprinderi. Total IMM 12

15 INDUSTRIE CONTRIBUŢIA IMM LA REALIZAREA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI ŞI FINANCIARI ÎN PERIOADA INDICATORI TOTAL Număr întreprinderi - număr din care IMM - număr Efectiv de personal la 31.XII - persoane din care IMM - persoane Număr mediu de salariaţi - persoane din care IMM - persoane Cifra de afaceri - mil. lei din care IMM - mil. lei Producţia exerciţiului - mil. lei din care IMM - mil. lei Exporturi directe - mil. lei din care IMM - mil. lei costul factorilor - mil. lei din care IMM - mil. lei Cheltuieli cu personalul - mil. lei din care IMM - mil. lei Excedentul brut de exploatare - mil. lei din care IMM - mil. lei Rezultatul brut al exerciţiului - mil. lei din care IMM - mil. lei Investiţii nete realizate - mil. lei din care IMM - mil. lei REZULTATE ŞI PERFORMANŢE ALE IMM ÎN ANUL 2017 INDICATORI TOTAL IMM din acestea pe clase de mărime: Număr întreprinderi - număr Efectiv de personal la 31.XII - persoane Număr mediu de salariaţi - persoane Cifra de afaceri - mil. lei în medie pe o întreprindere - mii lei în medie pe un salariat - lei/pers Producţia exerciţiului - mil. lei în medie pe un salariat - lei/pers Exporturi directe - mil. lei la 1000 lei cifră de afaceri - lei în medie pe un salariat - lei/pers costul factorilor - mil. lei la 1000 lei cifră de afaceri - lei la 1000 lei producţia exerciţiului - lei în medie pe un salariat - lei/pers Cheltuieli cu personalul - mil. lei în medie pe un salariat - lei/pers Excedentul brut de exploatare - mil. lei la 1000 lei producţia exerciţiului - lei la 1000 lei valoare adăugată - lei Rezultatul brut al exerciţiului - mil. lei în medie pe o întreprindere - mii lei în medie pe un salariat - lei/pers Investiţii nete realizate - mil. lei la 1000 lei valoare adăugată - lei în medie pe un salariat - lei/pers la 1000 lei producţia exerciţiului - lei

16 EVOLUŢIA SECTORULUI IMM PE REGIUNI Număr de unităţi locale TOTAL MACROREGIUNEA UNU Nord Vest Centru MACROREGIUNEA DOI Nord Est Sud Est MACROREGIUNEA TREI Sud Muntenia Bucureşti Ilfov MACROREGIUNEA PATRU Sud Vest Oltenia Vest Număr persoane ocupate TOTAL MACROREGIUNEA UNU Nord Vest Centru MACROREGIUNEA DOI Nord Est Sud Est MACROREGIUNEA TREI Sud Muntenia Bucureşti Ilfov MACROREGIUNEA PATRU Sud Vest Oltenia Vest Cifra de afaceri - mil. lei - TOTAL MACROREGIUNEA UNU Nord Vest Centru MACROREGIUNEA DOI Nord Est Sud Est MACROREGIUNEA TREI Sud Muntenia Bucureşti Ilfov MACROREGIUNEA PATRU Sud Vest Oltenia Vest CONTRIBUŢIA IMM LA REALIZAREA INVESTIŢIILOR NETE ÎN PERIOADA Valoarea investiţiilor nete realizate mii lei - Ponderea IMM în totalul investiţiilor nete din ramură INVESTIŢII NETE ,78 46,44 26,77 în IMM Surse de finanţare ale investiţiilor nete realizate Clădiri şi construcţii de IMM în % faţă de total speciale în IMM TOTAL 100,00 100,00 100,00 Utilaje în IMM proprii 92,55 91,92 87,09 - credite 5,07 6,94 11,47 Mijloace de transport subvenţii bugetare 0,10 0,03 0,04 în IMM capital străin 1,28 0,16 0,27 14

17 1. Industria extractivă CONTRIBUŢIA IMM LA REALIZAREA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI ŞI FINANCIARI ÎN PERIOADA INDICATORI TOTAL Număr întreprinderi - număr din care IMM - număr Efectiv de personal la 31.XII - persoane din care IMM - persoane Număr mediu de salariaţi - persoane din care IMM - persoane Cifra de afaceri - mil. lei din care IMM - mil. lei Producţia exerciţiului - mil. lei c din care IMM - mil. lei c c c Exporturi directe - mil. lei c din care IMM - mil. lei c c c costul factorilor - mil. lei c din care IMM - mil. lei c c c Cheltuieli cu personalul - mil. lei c din care IMM - mil. lei c c c Excedentul brut de exploatare - mil. lei c din care IMM - mil. lei c c c Rezultatul brut al exerciţiului - mil. lei c din care IMM - mil. lei c c c Investiţii nete realizate - mil. lei c din care IMM - mil. lei c c c REZULTATE ŞI PERFORMANŢE ALE IMM ÎN ANUL 2017 INDICATORI TOTAL IMM din acestea pe clase de mărime: Număr întreprinderi - număr Efectiv de personal la 31.XII - persoane Număr mediu de salariaţi - persoane Cifra de afaceri - mil. lei în medie pe o întreprindere - mii lei în medie pe un salariat - lei/pers Producţia exerciţiului - mil. lei c c 443 c 1458 în medie pe un salariat - lei/pers c c c Exporturi directe - mil. lei c c *) c 137 la 1000 lei cifră de afaceri - lei c c **) c 90 în medie pe un salariat - lei/pers. c c 60 c costul factorilor - mil. lei c c 382 c 492 la 1000 lei cifră de afaceri - lei c c 871 c 323 la 1000 lei producţia exerciţiului - lei c c 862 c 337 în medie pe un salariat - lei/pers. c c c Cheltuieli cu personalul - mil. lei c c 123 c 277 în medie pe un salariat - lei/pers. c c c Excedentul brut de exploatare - mil. lei c c 259 c 215 la 1000 lei producţia exerciţiului - lei c c 584 c 147 la 1000 lei valoare adăugată - lei c c 678 c 437 Rezultatul brut al exerciţiului - mil. lei c c 321 c -134 în medie pe o întreprindere - mii lei c c 453 c în medie pe un salariat - lei/pers. c c c Investiţii nete realizate - mil. lei c c 18 c 244 la 1000 lei valoare adăugată - lei c c 48 c 496 în medie pe un salariat - lei/pers. c c 9768 c la 1000 lei producţia exerciţiului - lei c c 41 c

18 EVOLUŢIA SECTORULUI IMM PE REGIUNI Număr de unităţi locale TOTAL MACROREGIUNEA UNU Nord Vest Centru MACROREGIUNEA DOI Nord Est Sud Est MACROREGIUNEA TREI Sud Muntenia Bucureşti Ilfov MACROREGIUNEA PATRU Sud Vest Oltenia Vest Număr persoane ocupate TOTAL MACROREGIUNEA UNU Nord Vest Centru MACROREGIUNEA DOI Nord Est Sud Est MACROREGIUNEA TREI Sud Muntenia Bucureşti Ilfov MACROREGIUNEA PATRU Sud Vest Oltenia Vest Cifra de afaceri - mil. lei - TOTAL MACROREGIUNEA UNU Nord Vest Centru MACROREGIUNEA DOI Nord Est Sud Est MACROREGIUNEA TREI Sud Muntenia Bucureşti Ilfov MACROREGIUNEA PATRU Sud Vest Oltenia Vest CONTRIBUŢIA IMM LA REALIZAREA INVESTIŢIILOR NETE ÎN PERIOADA Valoarea investiţiilor nete realizate mii lei - Ponderea IMM în totalul investiţiilor nete din ramură INVESTIŢII NETE c c c 11,38 în IMM c c c Surse de finanţare ale investiţiilor nete realizate Clădiri şi construcţii de IMM în % faţă de total speciale c în IMM c c c TOTAL 100,00 100,00 100,00 Utilaje c în IMM c c c - proprii 82,07 76,60 73,48 - credite 15,45 23,09 26,36 Mijloace de transport c - subvenţii bugetare 0, în IMM c c c - capital străin 1,

19 1.1. Extracţia cărbunelui superior şi inferior CONTRIBUŢIA IMM LA REALIZAREA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI ŞI FINANCIARI ÎN PERIOADA INDICATORI TOTAL Număr întreprinderi - număr din care IMM - număr Efectiv de personal la 31.XII - persoane din care IMM - persoane Număr mediu de salariaţi - persoane din care IMM - persoane Cifra de afaceri - mil. lei din care IMM - mil. lei Producţia exerciţiului - mil. lei 80 c 69 din care IMM - mil. lei c c 29 Exporturi directe - mil. lei *) c 1 din care IMM - mil. lei c c 1 costul factorilor - mil. lei 142 c 95 din care IMM - mil. lei c c 6 Cheltuieli cu personalul - mil. lei 134 c 84 din care IMM - mil. lei c c 3 Excedentul brut de exploatare - mil. lei 8 c 11 din care IMM - mil. lei c c 3 Rezultatul brut al exerciţiului - mil. lei -11 c 2 din care IMM - mil. lei c c 2 Investiţii nete realizate - mil. lei 13 c *) din care IMM - mil. lei c c *) REZULTATE ŞI PERFORMANŢE ALE IMM ÎN ANUL 2017 INDICATORI TOTAL IMM din acestea pe clase de mărime: Număr întreprinderi - număr Efectiv de personal la 31.XII - persoane Număr mediu de salariaţi - persoane Cifra de afaceri - mil. lei în medie pe o întreprindere - mii lei în medie pe un salariat - lei/pers Producţia exerciţiului - mil. lei în medie pe un salariat - lei/pers Exporturi directe - mil. lei la 1000 lei cifră de afaceri - lei în medie pe un salariat - lei/pers costul factorilor - mil. lei la 1000 lei cifră de afaceri - lei la 1000 lei producţia exerciţiului - lei în medie pe un salariat - lei/pers Cheltuieli cu personalul - mil. lei 84 3 *) 3 - în medie pe un salariat - lei/pers Excedentul brut de exploatare - mil. lei la 1000 lei producţia exerciţiului - lei la 1000 lei valoare adăugată - lei Rezultatul brut al exerciţiului - mil. lei în medie pe o întreprindere - mii lei în medie pe un salariat - lei/pers Investiţii nete realizate - mil. lei *) *) *) *) - la 1000 lei valoare adăugată - lei în medie pe un salariat - lei/pers la 1000 lei producţia exerciţiului - lei

20 EVOLUŢIA SECTORULUI IMM PE REGIUNI Număr de unităţi locale TOTAL MACROREGIUNEA UNU Nord Vest Centru MACROREGIUNEA DOI Nord Est Sud Est MACROREGIUNEA TREI Sud Muntenia Bucureşti Ilfov MACROREGIUNEA PATRU Sud Vest Oltenia Vest Număr persoane ocupate TOTAL MACROREGIUNEA UNU Nord Vest Centru MACROREGIUNEA DOI Nord Est Sud Est MACROREGIUNEA TREI Sud Muntenia Bucureşti Ilfov MACROREGIUNEA PATRU Sud Vest Oltenia Vest Cifra de afaceri - mil. lei - TOTAL MACROREGIUNEA UNU *) 20 6 Nord Vest *) 20 6 Centru *) - - MACROREGIUNEA DOI Nord Est Sud Est MACROREGIUNEA TREI Sud Muntenia Bucureşti Ilfov *) *) 2 MACROREGIUNEA PATRU Sud Vest Oltenia Vest CONTRIBUŢIA IMM LA REALIZAREA INVESTIŢIILOR NETE ÎN PERIOADA Valoarea investiţiilor nete realizate mii lei - Ponderea IMM în totalul investiţiilor nete din ramură INVESTIŢII NETE c 233 c 100,00 100,00 în IMM c c 233 Surse de finanţare ale investiţiilor nete realizate Clădiri şi construcţii de IMM în % faţă de total speciale 537 c - în IMM c c - TOTAL 100,00 100,00 100,00 Utilaje c 233 în IMM c c proprii 100,00 100,00 100,00 - credite Mijloace de transport 77 c - - subvenţii bugetare în IMM c c - - capital străin

21 1.2. Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale CONTRIBUŢIA IMM LA REALIZAREA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI ŞI FINANCIARI ÎN PERIOADA INDICATORI TOTAL Număr întreprinderi - număr din care IMM - număr Efectiv de personal la 31.XII - persoane din care IMM - persoane Număr mediu de salariaţi - persoane din care IMM - persoane Cifra de afaceri - mil. lei din care IMM - mil. lei Producţia exerciţiului - mil. lei c c c din care IMM - mil. lei c c 471 Exporturi directe - mil. lei c c c din care IMM - mil. lei - c - costul factorilor - mil. lei c c c din care IMM - mil. lei c c 506 Cheltuieli cu personalul - mil. lei c c c din care IMM - mil. lei c c 91 Excedentul brut de exploatare - mil. lei c c c din care IMM - mil. lei c c 415 Rezultatul brut al exerciţiului - mil. lei c c c din care IMM - mil. lei c c 960 Investiţii nete realizate - mil. lei c c c din care IMM - mil. lei c c 84 REZULTATE ŞI PERFORMANŢE ALE IMM ÎN ANUL 2017 INDICATORI TOTAL IMM din acestea pe clase de mărime: Număr întreprinderi - număr Efectiv de personal la 31.XII - persoane Număr mediu de salariaţi - persoane Cifra de afaceri - mil. lei în medie pe o întreprindere - mii lei în medie pe un salariat - lei/pers Producţia exerciţiului - mil. lei c 471 c c c în medie pe un salariat - lei/pers c c c c Exporturi directe - mil. lei c la 1000 lei cifră de afaceri - lei c în medie pe un salariat - lei/pers. c costul factorilor - mil. lei c 506 c c c la 1000 lei cifră de afaceri - lei c 1178 c c c la 1000 lei producţia exerciţiului - lei c 1075 c c c în medie pe un salariat - lei/pers. c c c c Cheltuieli cu personalul - mil. lei c 91 c c c în medie pe un salariat - lei/pers. c c c c Excedentul brut de exploatare - mil. lei c 415 c c c la 1000 lei producţia exerciţiului - lei c 883 c c c la 1000 lei valoare adăugată - lei c 821 c c c Rezultatul brut al exerciţiului - mil. lei c 960 c c c în medie pe o întreprindere - mii lei c c c c în medie pe un salariat - lei/pers. c c c c Investiţii nete realizate - mil. lei c 84 c c c la 1000 lei valoare adăugată - lei c 165 c c c în medie pe un salariat - lei/pers. c c c c la 1000 lei producţia exerciţiului - lei c 178 c c c 19

22 EVOLUŢIA SECTORULUI IMM PE REGIUNI Număr de unităţi locale TOTAL MACROREGIUNEA UNU Nord Vest Centru MACROREGIUNEA DOI Nord Est Sud Est MACROREGIUNEA TREI Sud Muntenia Bucureşti Ilfov MACROREGIUNEA PATRU Sud Vest Oltenia Vest Număr persoane ocupate TOTAL MACROREGIUNEA UNU Nord Vest Centru MACROREGIUNEA DOI Nord Est Sud Est MACROREGIUNEA TREI Sud Muntenia Bucureşti Ilfov MACROREGIUNEA PATRU Sud Vest Oltenia Vest Cifra de afaceri - mil. lei - TOTAL MACROREGIUNEA UNU Nord Vest Centru *) *) - MACROREGIUNEA DOI Nord Est Sud Est MACROREGIUNEA TREI Sud Muntenia Bucureşti Ilfov MACROREGIUNEA PATRU Sud Vest Oltenia Vest CONTRIBUŢIA IMM LA REALIZAREA INVESTIŢIILOR NETE ÎN PERIOADA Valoarea investiţiilor nete realizate mii lei - Ponderea IMM în totalul investiţiilor nete din ramură INVESTIŢII NETE c c c 2,34 4,55 c în IMM c c Surse de finanţare ale investiţiilor nete realizate Clădiri şi construcţii de IMM în % faţă de total speciale c c c în IMM c c TOTAL 100,00 100,00 100,00 Utilaje c c c în IMM c c proprii 100,00 27,48 99,82 - credite - 72,52 0,18 Mijloace de transport c c c - subvenţii bugetare în IMM c c capital străin

23 1.3. Extracţia minereurilor metalifere CONTRIBUŢIA IMM LA REALIZAREA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI ŞI FINANCIARI ÎN PERIOADA INDICATORI TOTAL Număr întreprinderi - număr din care IMM - număr Efectiv de personal la 31.XII - persoane din care IMM - persoane Număr mediu de salariaţi - persoane din care IMM - persoane Cifra de afaceri - mil. lei din care IMM - mil. lei Producţia exerciţiului - mil. lei c 262 c din care IMM - mil. lei Exporturi directe - mil. lei c 19 c din care IMM - mil. lei costul factorilor - mil. lei c 61 c din care IMM - mil. lei Cheltuieli cu personalul - mil. lei c 123 c din care IMM - mil. lei Excedentul brut de exploatare - mil. lei c -62 c din care IMM - mil. lei Rezultatul brut al exerciţiului - mil. lei c -175 c din care IMM - mil. lei Investiţii nete realizate - mil. lei c 29 c din care IMM - mil. lei REZULTATE ŞI PERFORMANŢE ALE IMM ÎN ANUL 2017 INDICATORI TOTAL IMM din acestea pe clase de mărime: Număr întreprinderi - număr Efectiv de personal la 31.XII - persoane Număr mediu de salariaţi - persoane Cifra de afaceri - mil. lei în medie pe o întreprindere - mii lei în medie pe un salariat - lei/pers Producţia exerciţiului - mil. lei c 54 c c 38 în medie pe un salariat - lei/pers c c c Exporturi directe - mil. lei c la 1000 lei cifră de afaceri - lei c în medie pe un salariat - lei/pers. c costul factorilor - mil. lei c -71 c c 7 la 1000 lei cifră de afaceri - lei c c c 252 la 1000 lei producţia exerciţiului - lei c c c 171 în medie pe un salariat - lei/pers. c c c Cheltuieli cu personalul - mil. lei c 31 c c 17 în medie pe un salariat - lei/pers. c c c Excedentul brut de exploatare - mil. lei c -102 c c -11 la 1000 lei producţia exerciţiului - lei c c c -278 la 1000 lei valoare adăugată - lei c 1439 c c Rezultatul brut al exerciţiului - mil. lei c -212 c c -27 în medie pe o întreprindere - mii lei c c c în medie pe un salariat - lei/pers. c c c Investiţii nete realizate - mil. lei c 11 c c 9 la 1000 lei valoare adăugată - lei c -153 c c 1380 în medie pe un salariat - lei/pers. c c c la 1000 lei producţia exerciţiului - lei c 203 c c

24 EVOLUŢIA SECTORULUI IMM PE REGIUNI Număr de unităţi locale TOTAL MACROREGIUNEA UNU Nord Vest Centru MACROREGIUNEA DOI Nord Est Sud Est MACROREGIUNEA TREI Sud Muntenia Bucureşti Ilfov MACROREGIUNEA PATRU Sud Vest Oltenia Vest Număr persoane ocupate TOTAL MACROREGIUNEA UNU Nord Vest Centru MACROREGIUNEA DOI Nord Est Sud Est MACROREGIUNEA TREI Sud Muntenia Bucureşti Ilfov MACROREGIUNEA PATRU Sud Vest Oltenia Vest Cifra de afaceri - mil. lei - TOTAL MACROREGIUNEA UNU Nord Vest Centru MACROREGIUNEA DOI Nord Est Sud Est 2 *) - MACROREGIUNEA TREI Sud Muntenia - *) - Bucureşti Ilfov MACROREGIUNEA PATRU Sud Vest Oltenia Vest CONTRIBUŢIA IMM LA REALIZAREA INVESTIŢIILOR NETE ÎN PERIOADA Valoarea investiţiilor nete realizate mii lei - Ponderea IMM în totalul investiţiilor nete din ramură INVESTIŢII NETE c c 49,71 c în IMM c Surse de finanţare ale investiţiilor nete realizate Clădiri şi construcţii de IMM în % faţă de total speciale c în IMM c TOTAL 100,00 100,00 100,00 Utilaje c în IMM c proprii 48,42 79,50 16,76 - credite 51,58 20,50 83,24 Mijloace de transport c - subvenţii bugetare în IMM c capital străin

25 1.4. Alte activităţi extractive şi servicii anexe extracţiei CONTRIBUŢIA IMM LA REALIZAREA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI ŞI FINANCIARI ÎN PERIOADA INDICATORI TOTAL Număr întreprinderi - număr din care IMM - număr Efectiv de personal la 31.XII - persoane din care IMM - persoane Număr mediu de salariaţi - persoane din care IMM - persoane Cifra de afaceri - mil. lei din care IMM - mil. lei Producţia exerciţiului - mil. lei din care IMM - mil. lei 3264 c c Exporturi directe - mil. lei din care IMM - mil. lei 80 c c costul factorilor - mil. lei din care IMM - mil. lei 1055 c c Cheltuieli cu personalul - mil. lei din care IMM - mil. lei 399 c c Excedentul brut de exploatare - mil. lei din care IMM - mil. lei 655 c c Rezultatul brut al exerciţiului - mil. lei din care IMM - mil. lei 214 c c Investiţii nete realizate - mil. lei din care IMM - mil. lei 360 c c REZULTATE ŞI PERFORMANŢE ALE IMM ÎN ANUL 2017 INDICATORI TOTAL IMM din acestea pe clase de mărime: Număr întreprinderi - număr Efectiv de personal la 31.XII - persoane Număr mediu de salariaţi - persoane Cifra de afaceri - mil. lei în medie pe o întreprindere - mii lei în medie pe un salariat - lei/pers Producţia exerciţiului - mil. lei 3721 c c în medie pe un salariat - lei/pers c c Exporturi directe - mil. lei 303 c *) 42 c la 1000 lei cifră de afaceri - lei 78 c **) 35 c în medie pe un salariat - lei/pers c c costul factorilor - mil. lei 1439 c c la 1000 lei cifră de afaceri - lei 369 c c la 1000 lei producţia exerciţiului - lei 387 c c în medie pe un salariat - lei/pers c c Cheltuieli cu personalul - mil. lei 856 c c în medie pe un salariat - lei/pers c c Excedentul brut de exploatare - mil. lei 583 c c la 1000 lei producţia exerciţiului - lei 157 c c la 1000 lei valoare adăugată - lei 405 c c Rezultatul brut al exerciţiului - mil. lei 220 c c în medie pe o întreprindere - mii lei 238 c c în medie pe un salariat - lei/pers c c Investiţii nete realizate - mil. lei 323 c c la 1000 lei valoare adăugată - lei 225 c c în medie pe un salariat - lei/pers c c la 1000 lei producţia exerciţiului - lei 87 c c 23

26 EVOLUŢIA SECTORULUI IMM PE REGIUNI Număr de unităţi locale TOTAL MACROREGIUNEA UNU Nord Vest Centru MACROREGIUNEA DOI Nord Est Sud Est MACROREGIUNEA TREI Sud Muntenia Bucureşti Ilfov MACROREGIUNEA PATRU Sud Vest Oltenia Vest Număr persoane ocupate TOTAL MACROREGIUNEA UNU Nord Vest Centru MACROREGIUNEA DOI Nord Est Sud Est MACROREGIUNEA TREI Sud Muntenia Bucureşti Ilfov MACROREGIUNEA PATRU Sud Vest Oltenia Vest Cifra de afaceri - mil. lei - TOTAL MACROREGIUNEA UNU Nord Vest Centru MACROREGIUNEA DOI Nord Est Sud Est MACROREGIUNEA TREI Sud Muntenia Bucureşti Ilfov MACROREGIUNEA PATRU Sud Vest Oltenia Vest CONTRIBUŢIA IMM LA REALIZAREA INVESTIŢIILOR NETE ÎN PERIOADA Valoarea investiţiilor nete realizate mii lei - Ponderea IMM în totalul investiţiilor nete din ramură INVESTIŢII NETE ,18 c c în IMM c c Surse de finanţare ale investiţiilor nete realizate Clădiri şi construcţii de IMM în % faţă de total speciale în IMM c c TOTAL 100,00 100,00 100,00 Utilaje în IMM c c - proprii 76,39 93,93 67,73 - credite 20,08 5,63 32,06 Mijloace de transport subvenţii bugetare 0, în IMM c c - capital străin 1,

27 2. INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE CONTRIBUŢIA IMM LA REALIZAREA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI ŞI FINANCIARI ÎN PERIOADA INDICATORI TOTAL Număr întreprinderi - număr din care IMM - număr Efectiv de personal la 31.XII - persoane din care IMM - persoane Număr mediu de salariaţi - persoane din care IMM - persoane Cifra de afaceri - mil. lei din care IMM - mil. lei Producţia exerciţiului - mil. lei din care IMM - mil. lei Exporturi directe - mil. lei din care IMM - mil. lei costul factorilor - mil. lei din care IMM - mil. lei Cheltuieli cu personalul - mil. lei din care IMM - mil. lei Excedentul brut de exploatare - mil. lei din care IMM - mil. lei Rezultatul brut al exerciţiului - mil. lei din care IMM - mil. lei Investiţii nete realizate - mil. lei din care IMM - mil. lei REZULTATE ŞI PERFORMANŢE ALE IMM ÎN ANUL 2017 INDICATORI TOTAL IMM din acestea pe clase de mărime: Număr întreprinderi - număr Efectiv de personal la 31.XII - persoane Număr mediu de salariaţi - persoane Cifra de afaceri - mil. lei în medie pe o întreprindere - mii lei în medie pe un salariat - lei/pers Producţia exerciţiului - mil. lei în medie pe un salariat - lei/pers Exporturi directe - mil. lei la 1000 lei cifră de afaceri - lei în medie pe un salariat - lei/pers costul factorilor - mil. lei la 1000 lei cifră de afaceri - lei la 1000 lei producţia exerciţiului - lei în medie pe un salariat - lei/pers Cheltuieli cu personalul - mil. lei în medie pe un salariat - lei/pers Excedentul brut de exploatare - mil. lei la 1000 lei producţia exerciţiului - lei la 1000 lei valoare adăugată - lei Rezultatul brut al exerciţiului - mil. lei în medie pe o întreprindere - mii lei în medie pe un salariat - lei/pers Investiţii nete realizate - mil. lei la 1000 lei valoare adăugată - lei în medie pe un salariat - lei/pers la 1000 lei producţia exerciţiului - lei

28 EVOLUŢIA SECTORULUI IMM PE REGIUNI Număr de unităţi locale TOTAL MACROREGIUNEA UNU Nord Vest Centru MACROREGIUNEA DOI Nord Est Sud Est MACROREGIUNEA TREI Sud Muntenia Bucureşti Ilfov MACROREGIUNEA PATRU Sud Vest Oltenia Vest Număr persoane ocupate TOTAL MACROREGIUNEA UNU Nord Vest Centru MACROREGIUNEA DOI Nord Est Sud Est MACROREGIUNEA TREI Sud Muntenia Bucureşti Ilfov MACROREGIUNEA PATRU Sud Vest Oltenia Vest Cifra de afaceri - mil. lei - TOTAL MACROREGIUNEA UNU Nord Vest Centru MACROREGIUNEA DOI Nord Est Sud Est MACROREGIUNEA TREI Sud Muntenia Bucureşti Ilfov MACROREGIUNEA PATRU Sud Vest Oltenia Vest CONTRIBUŢIA IMM LA REALIZAREA INVESTIŢIILOR NETE ÎN PERIOADA Valoarea investiţiilor nete realizate mii lei - Ponderea IMM în totalul investiţiilor nete din ramură INVESTIŢII NETE ,14 37,88 30,36 în IMM Surse de finanţare ale investiţiilor nete realizate Clădiri şi construcţii de IMM în % faţă de total speciale în IMM TOTAL 100,00 100,00 100,00 Utilaje în IMM proprii 84,58 83,31 86,74 - credite 10,10 14,20 11,50 Mijloace de transport subvenţii bugetare 0,13 0,06 0,05 în IMM capital străin 3,00 0,35 0,33 26

Microsoft Word - CP nr 66_castig salarial_februarie 2009.doc

Microsoft Word - CP nr 66_castig salarial_februarie 2009.doc ROMÂNIA INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Biroul de presă B-dul Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti Tel/Fax: 021 318 18 69; Fax 021 312 48 75 e-mail: romstat@insse.ro; biroupresa@insse.ro COMUNICAT DE

Mai mult

Microsoft Word - CP nr 9 castig salarial_noiembrie_2014.doc

Microsoft Word - CP nr 9 castig salarial_noiembrie_2014.doc ROMÂNIA INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Biroul de presă B-dul Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti Tel/Fax: 021 318 18 69; Fax 021 312 48 75 e-mail: romstat@insse.ro; biroupresa@insse.ro Embargo ora

Mai mult

C A P I T O L U L 1

C A P I T O L U L   1 Anuarul Statistic al Judeţului Mehedinţi 2018 ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERII SURSA DATELOR Cercetări statistice: Ancheta structurală în întreprinderi şi alte cercetări realizate de Institutul Naţional de Statistică

Mai mult

Microsoft Word - Operatiuni doc

Microsoft Word - Operatiuni doc MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Operaţiunile de înmatriculare a comercianţilor, de menţiuni şi radieri se efectuează în temeiul Legii nr.26/1990, republicată, Legii nr 31/1990,

Mai mult

Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş - Topul firmelor din judeţul Maramureş 2009 Metodologie METODOLOGIA DE REALIZARE A TOPURILOR DE FIRME, ORGANIZ

Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş - Topul firmelor din judeţul Maramureş 2009 Metodologie METODOLOGIA DE REALIZARE A TOPURILOR DE FIRME, ORGANIZ METODOLOGIA DE REALIZARE A TOPURILOR DE FIRME, ORGANIZATE DE CAMERELE DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE DIN ROMÂNIA PENTRU ANUL 2009 ediţia a XVII-a Topurile judeţene de firme Topurile firmelor din judeţe şi municipiul

Mai mult

MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon:

MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: +40 21 316.08.04, 316.08.10; Fax: +40 21 316.08.03; Cod poştal:

Mai mult

Comisia Naţională de Prognoză Prognoza de primăvara 2015 PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI Mai 2015

Comisia Naţională de Prognoză Prognoza de primăvara 2015 PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI Mai 2015 Prognoza de primăvara 2015 PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI Mai 2015 PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI 1 - modificare procentuală faţă de anul anterior, % - PRODUSUL INTERN

Mai mult

Nr.3033/ În judetul Braşov, în perioada 1.I 30.IX.2018 comparativ cu aceeasi perioadă a anului 2017: volumul cifrei de afaceri din comertul

Nr.3033/ În judetul Braşov, în perioada 1.I 30.IX.2018 comparativ cu aceeasi perioadă a anului 2017: volumul cifrei de afaceri din comertul Nr.3033/15.11. În judetul Braşov, în perioada 1.I 30.IX. comparativ cu aceeasi perioadă a anului : volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut cu 14,4% volumul cifrei

Mai mult

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Prognoza de primăvară 2019 PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI mai

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Prognoza de primăvară 2019 PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI mai Prognoza de primăvară 2019 PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI 2019-2022 - mai 2019 - PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI - modificare procentuală faţă de perioada corespunzătoare

Mai mult

PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI

PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI PROGNOZA DE TOAMNĂ 2012 PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI PENTRU PERIOADA 2012-2016 - 23 Noiembrie 2012 - PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI 1 - modificare procentuală faţă

Mai mult

Indicatori macroeconomici trimestrul I 2017 TUDOREL ANDREI PREȘEDINTE INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Indicatori macroeconomici trimestrul I 2017 TUDOREL ANDREI PREȘEDINTE INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ Indicatori macroeconomici trimestrul I 2017 TUDOREL ANDREI PREȘEDINTE INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ Produsul Intern Brut Evoluția Produsului Intern Brut Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV An - în

Mai mult

Sinteza-4_2019_a5.pdf

Sinteza-4_2019_a5.pdf ROMÂNIA INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ SINTEZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI 4/2019 PAGINA ALBA C U P R I N S Pagina Evoluţia produsului intern brut 4 Structura produsului intern brut 4

Mai mult

Microsoft Word - P U B L I C A T I E CHELTUIELI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ÎN ANUL 2015 (1).doc

Microsoft Word - P U B L I C A T I E CHELTUIELI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ÎN ANUL 2015 (1).doc ISSN L: 1842 578X CHELTUIELI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI, ÎN ANUL 2015 CHELTUIELILE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, ÎN ANUL 2015 Protecţia mediului înglobează mai multe activităţi direcţionate către o mai bună

Mai mult

PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI

PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI PROGNOZA PRELIMINARĂ DE TOAMNĂ - 2009 PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI PENTRU PERIOADA 2009-2014 - 24 septembrie 2009 - PROIECŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI în perioada 2009-2014

Mai mult

Microsoft Word - societatea informationala.doc

Microsoft Word - societatea informationala.doc I Principalii indicatori ai societăţii informaţionale la nivel naţional Indicator 2013 2014 Număr de linii telefonice fixe la 1000 de locuitori 218,4 212,6 Număr de abonaţi la telefonie mobilă la 1000

Mai mult

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Operaţiunile de înmatriculare a comercianţilor, de menţiuni şi radieri se efectuează în temeiul Legii nr.26/1990, republicată, Legii nr 31/1990,

Mai mult

Sinteza-2_2018.pdf

Sinteza-2_2018.pdf ROMÂNIA INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ SINTEZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI 2/2018 PAGINA ALBA C U P R I N S Pagina Evoluţia produsului intern brut 4 Structura produsului intern brut 4

Mai mult

Studiu Instant Factoring: Evoluţia şi caracteristicile Microîntreprinderilor din România Misiunea Instant Factoring este să sprijine micile companii ş

Studiu Instant Factoring: Evoluţia şi caracteristicile Microîntreprinderilor din România Misiunea Instant Factoring este să sprijine micile companii ş Studiu Instant Factoring: Evoluţia şi caracteristicile Microîntreprinderilor din România Misiunea Instant Factoring este să sprijine micile companii şi microîntreprinderile să se dezvolte şi să aibă succes

Mai mult

Activitatea filialelor străine în România Realitatea economică arată că pe măsura dezvoltării întreprinderile tind să-şi extindă activitatea în afara

Activitatea filialelor străine în România Realitatea economică arată că pe măsura dezvoltării întreprinderile tind să-şi extindă activitatea în afara Activitatea filialelor străine în România Realitatea economică arată că pe măsura dezvoltării întreprinderile tind să-şi extindă activitatea în afara graniţelor ţării în care ele au fost înfiinţate, acest

Mai mult

Microsoft Word - comunicat de presa nr 63 indicatori.doc

Microsoft Word - comunicat de presa nr 63 indicatori.doc ROMÂNIA INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICĂ Biroul de presă B-dul. Libertăţii, nr.16, Sector 5, Bucureşti Tel/Fax: +(4021) 318.18.69; Fax +(4021) 312.48.73 e-mail: romstat@insse.ro; biroupresa@insse.ro COMUNICAT

Mai mult

Microsoft Word - Operatiuni doc

Microsoft Word - Operatiuni doc MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Operaţiunile de înmatriculare a comercianţilor, de menţiuni şi radieri se efectuează în temeiul Legii nr.26/1990, republicată, Legii nr 31/1990,

Mai mult

Bizlawyer PDF

Bizlawyer PDF Care sunt primele tari din topul investitorilor straini în România Primele trei tari din topul investitorilor straini în România cumulau 51,3% din soldul investitiilor straine directe (ISD), de la finele

Mai mult

Microsoft Word - T14_1.doc

Microsoft Word - T14_1.doc UNITĂȚI LOCALE ACTIVE, PE ACTIVITĂȚI ȘI CLASE DE MĂRIME Anul 2010 judeţ 7016 6000 860 139 17 Industrie 1025 652 270 89 14 - Industrie extractivă 27 21 5 1 - - Industrie prelucrătoare 931 580 252 86 13

Mai mult

METODOLOGIA ŞI ORGANIZAREA CERCETĂRII STATISTICE INVESTIŢIA STRĂINĂ DIRECTĂ ÎN ROMÂNIA

METODOLOGIA ŞI ORGANIZAREA CERCETĂRII STATISTICE INVESTIŢIA STRĂINĂ DIRECTĂ ÎN ROMÂNIA INVESTIŢIILE STRĂINE DIRECTE ÎN ROMÂNIA în anul 2011 Cercetarea statistică privind investiţiile străine directe (ISD) a fost realizată de Banca Naţională a României în colaborare cu Institutul Naţional

Mai mult

CUPRINS

CUPRINS ACTIVITATEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN ANUL 2017 CUPRINS PRECIZĂRI METODOLOGICE... 5 I.METODOLOGIA ORGANIZĂRII ANCHETEI STATISTICE... 5 1. Introducere... 5 2. Baza legală a statisticilor de cercetare-dezvoltare...

Mai mult

1.5. Mediu de afaceri şi competitivitate economică Demografia agenţilor economici locali Potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statisti

1.5. Mediu de afaceri şi competitivitate economică Demografia agenţilor economici locali Potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statisti 1.5. Mediu de afaceri şi competitivitate economică Demografia agenţilor economici locali Potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, în judeţul Brăila existau, în anul 2012, 6248 unități

Mai mult

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: +40 21 316.08.04, 316.08.10; Fax: +40 21 316.08.03; Cod poştal:

Mai mult

(M4/ 6A) Infiintarea, modernizarea și reabilitarea activitatilor non-agricole pe teritoriul GAL Tipul măsurii : INVESTITII SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1

(M4/ 6A) Infiintarea, modernizarea și reabilitarea activitatilor non-agricole pe teritoriul GAL Tipul măsurii : INVESTITII SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1 (M4/ 6A) Infiintarea, modernizarea și reabilitarea activitatilor non-agricole pe teritoriul GAL Tipul măsurii : INVESTITII SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii

Mai mult

ANUARUL STATISTIC AL JUDEŢULUI DOLJ

ANUARUL STATISTIC AL JUDEŢULUI DOLJ ANUARUL STATISTIC AL JUDEŢULUI DOLJ Anuarul Statistic al judeţului Dolj este o lucrare de referinţă a Direcţiei Judeţene de Statistică şi conţine informaţii referitoare la evoluţia economico-socială a

Mai mult

Comisia Na ional de Strategie şi Prognoz PROIEC IA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI stiripesurse.ro - 9 noiembrie Prognoza de

Comisia Na ional de Strategie şi Prognoz PROIEC IA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI stiripesurse.ro - 9 noiembrie Prognoza de PROIEC IA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI 2018-2022 - 9 noiembrie 2018 - Prognoza de toamn 2018 PROIEC IA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI 1 - modificare procentual fa de perioada corespunz

Mai mult

Microsoft Word - Comunicat nr 236 PIB trim II provizoriu_2_.doc

Microsoft Word - Comunicat nr 236 PIB trim II provizoriu_2_.doc ROMÂNIA Biroul de presă B-dul Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti Tel/Fax: 021 318 18 69; Fax 021 312 48 75 e-mail: romstat@insse.ro; biroupresa@insse.ro COMUNICAT DE PRESĂ Nr. 236 din 5 octombrie 2012

Mai mult

Microsoft Word - Comunicat nr 243 PIB 2012 definitiv.doc

Microsoft Word - Comunicat nr 243  PIB 2012 definitiv.doc B-dul Libertăţii nr. 16, sector 5, Bucureşti, tel / fax: 318.18.69, e-mail biroupresa@insse.ro Embargo ora 10.00 Nr. 243 din 8 octombrie 2014 Produsul intern brut în anul 2012 - date definitive Produsul

Mai mult

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO SOCIALI DIN JUDEŢUL BRAŞOV LA SFÂRŞITUL LUNII MARTIE 2018 Ediţia 2018

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO SOCIALI DIN JUDEŢUL BRAŞOV LA SFÂRŞITUL LUNII MARTIE 2018 Ediţia 2018 ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO SOCIALI DIN JUDEŢUL BRAŞOV LA SFÂRŞITUL LUNII MARTIE 2018 Ediţia 2018 Colectivul de coordonare a lucrării: Ion Popescu Director Executiv Mihaela Pâtea Director

Mai mult

I

I CUPRINS Note metodologice... 1-5 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 7 2. Indicii volumului cifrei de afaceri din industrie... 7

Mai mult

Microsoft Word - sr_2003_08.doc

Microsoft Word - sr_2003_08.doc MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Operaţiunile de înmatriculare a comercianţilor, de menţiuni şi radieri se efectuează în temeiul Legii nr.26/1990, republicată, Legii nr 31/1990,

Mai mult

I

I COMPARTIMENTUL SINTEZĂ COORDONARE DISEMINARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL Piteşti Piaţa Vasile Milea Nr.1, etaj.iv,cod poştal 110053, telefon: 0248 / 217211,0348/807309, 0348/807310 fax: 0248 / 210820 e-mail

Mai mult

Microsoft Word - comunicat nr 84 auto_psp_feb_2013.doc

Microsoft Word - comunicat nr 84 auto_psp_feb_2013.doc ROMÂNIA INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Biroul de presă B-dul Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti Tel/Fax: 318 18 69; Fax 312 48 75 e-mail: romstat@insse.ro; biroupresa@insse.ro COMUNICAT DE PRESĂ

Mai mult

Microsoft Word - 5 CUPRINS ED 2018.doc

Microsoft Word - 5 CUPRINS ED 2018.doc CUPRINS Notă metodologică generală XVII Capitolul 1. Locul judeţului Suceava în economia natională 1 1.1. Locul judeţului Suceava în economia naţională 2 Capitolul 2. Geografie, meteorologie şi organizare

Mai mult

CUPRINS Note metodologice PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale Ind

CUPRINS Note metodologice PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale Ind CUPRINS Note metodologice... 1-5 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 7 2. Indicii volumului cifrei de afaceri din industrie... 7

Mai mult

I

I COMPARTIMENTUL SINTEZĂ COORDONARE DISEMINARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL Piteşti Piaţa Vasile Milea Nr.1, etaj.iv,cod poştal 110053, telefon: 0248 / 217211,0348/807309, 0348/807310 fax: 0248 / 210820 e-mail

Mai mult

CUPRINS Note metodologice PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale Ind

CUPRINS Note metodologice PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale Ind CUPRINS Note metodologice... 1-4 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 6 2. Indicii volumului cifrei de afaceri din industrie... 6

Mai mult

I

I COMPARTIMENTUL SINTEZĂ COORDONARE DISEMINARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL Piteşti Piaţa Vasile Milea Nr.1, etaj.iv,cod poştal 110053, telefon: 0248 / 217211,0348/807309, 0348/807310 fax: 0248 / 210820 e-mail

Mai mult

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Operaţiunile de înmatriculare a comercianţilor, de menţiuni şi radieri se efectuează în temeiul Legii nr.26/1990, republicată, Legii nr 31/1990,

Mai mult

Microsoft Word - Comunicat_Mures_st_ec_soc_aug_2017.doc

Microsoft Word - Comunicat_Mures_st_ec_soc_aug_2017.doc DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ MUREŞ COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO SOCIALI în judeţul Mureş în perioada 01.01 31.08.2017 I. STAREA ECONOMICĂ INDUSTRIA Industria

Mai mult

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO SOCIALI DIN JUDEŢUL BRAŞOV LA SFÂRŞITUL LUNII IUNIE 2018 Ediţia 2018

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO SOCIALI DIN JUDEŢUL BRAŞOV LA SFÂRŞITUL LUNII IUNIE 2018 Ediţia 2018 ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO SOCIALI DIN JUDEŢUL BRAŞOV LA SFÂRŞITUL LUNII IUNIE 2018 Ediţia 2018 Colectivul de coordonare a lucrării: Ion Popescu Director Executiv Mihaela Pâtea Director

Mai mult

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1

BILANT la data de Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 BILANT la data de 31.12.2018 Anexa 1 Nr. crt. cod 01 DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la începutul anului lei Sold la sfârşitul perioadei A B C 1 2 1. ACTIVE 01 X X 2. ACTIVE NECURENTE 02 X X 3. Active

Mai mult

Buletin statistic fiscal nr

Buletin statistic fiscal nr Nr. 1 / 2019 BULETIN STATISTIC FISCAL Trimestrul I 2019 - iunie 2019 - Cuprins Pag. Notă de conjunctură...2 1. Principalii indicatori macroeconomici...3 2. Contribuabilii înregistraţi...4 2.1. Numărul

Mai mult

I

I COMPARTIMENTUL SINTEZĂ COORDONARE DISEMINARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL Piteşti Piaţa Vasile Milea Nr.1, etaj.iv,cod poştal 110053, telefon: 0248 / 217211,0348/807309, 0348/807310 fax: 0248 / 210820 e-mail

Mai mult

Buletin lunar - Mai 2019

Buletin lunar - Mai 2019 BULETIN LUNAR Mai 2019 (secțiune statistică) Anul XXVII, nr. 307 N O T E Datele statistice utilizate sunt cele disponibile la data de 8 iulie 2019. Unele dintre aceste date au caracter provizoriu, urmând

Mai mult

Microsoft Word - Comunicat_Mures_st_ec_soc_mar_2017.doc

Microsoft Word - Comunicat_Mures_st_ec_soc_mar_2017.doc DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ MUREŞ COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO SOCIALI în judeţul Mureş în perioada 01.01 31.03.2017 I. STAREA ECONOMICĂ INDUSTRIA Industria

Mai mult

Microsoft Word - COMUNICAT_Mures_st_ec_soc_sept_2018.doc

Microsoft Word - COMUNICAT_Mures_st_ec_soc_sept_2018.doc DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ MUREŞ COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO SOCIALI în judeţul Mureş în perioada 01.01. 30.09.2018 I. STAREA ECONOMICĂ INDUSTRIA Industria

Mai mult

Microsoft Word - ADVICE GROUP MEDIA.docx

Microsoft Word - ADVICE GROUP MEDIA.docx MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Adresa: Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poştal: 030837 Website: www.onrc.ro;

Mai mult

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa prioritară 4. Modernizarea Ser

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa prioritară 4. Modernizarea Ser Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 4. Modernizarea Serviciului Public de Ocupare Domeniul major de intervenţie

Mai mult

Microsoft Word - Raport Sem I 2010 conform reg.1 CNVM

Microsoft Word - Raport Sem I 2010 conform reg.1 CNVM RAPORTUL SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR. 1/2006 PENTRU SEMESTRUL I 2010 Data raportului: august 2010 Denumirea societăţii comerciale: S.C. Rolast S.A. Sediul

Mai mult

Analiza principalilor indicatori economico-sociali

Analiza principalilor indicatori economico-sociali INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ BUZĂU Strada Ion Băieşu, bloc. D1-D2, parter Telefon: 238.719.718 Fax: 238.719.719 e-mail : tele@buzau.insse.ro http://www.buzau.insse.ro

Mai mult

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE CHESTIONAR YES for CBBC Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor EUROPROJECT în parteneriat cu Camerele de Comerţ şi Industrie din Vratsa şi Ruse, Bulgaria aplică prezentul chestionar, în cadrul

Mai mult

Software development industry analysis

Software development industry analysis SAMPLE - Analiza portofoliului de clienti Ianuarie, 2018 Cuprins 01 04 02 03 1. Analiza vanzarilor companiei subiect Dinamica si structura cifrei de afaceri Volumul vanzarilor per agent, tip companie,

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Bacau COMUNA CLEJA BUGET GENERAL PE ANUL 2015 Formular 10 -lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 4,956,000 1,441,250 1,222,750 1,101,250 1,190,750

Mai mult

Anexa A În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financia

Anexa A În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financia În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, vă comunicăm următoarele:

Mai mult

Analiza principalilor indicatori economico-sociali

Analiza principalilor indicatori economico-sociali INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ BUZĂU Strada Ion Băieşu, bloc. D1-D2, parter Telefon: 0238.719.718 Fax: 0238.719.719 e-mail : tele@buzau.insse.ro http://www.buzau.insse.ro

Mai mult

Microsoft Word sc04_Cuprins.doc

Microsoft Word sc04_Cuprins.doc BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI BULETIN DE CONJUNCTURÃ Anul X nr.112 Aprilie 7 Cuprins Tendinţe generale - Evoluţie mixtă a principalilor indicatori în luna aprilie 7... 2 Evoluţia producţiei - Posibilă atenuare

Mai mult

Microsoft Word sc03_Cuprins.doc

Microsoft Word sc03_Cuprins.doc BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI BULETIN DE CONJUNCTURÃ Anul IX nr.99 Martie 26 Cuprins Tendinţe generale - Evoluţie favorabilă a principalilor indicatori în luna martie 26... 2 Evoluţia producţiei - Revigorarea

Mai mult

H AQUATIM Timişoara, Stn Gheorghe Lazâr nr. tl/a, cod 30008) * tel: * fax: aquatimigsaquatim.ro»wwwftaquatim.ro Nr. 99

H AQUATIM Timişoara, Stn Gheorghe Lazâr nr. tl/a, cod 30008) * tel: * fax: aquatimigsaquatim.ro»wwwftaquatim.ro Nr. 99 H AQUATIM Timişoara, Stn Gheorghe Lazâr nr. tl/a, cod 30008) * tel: +40 256 201 370 * fax: +40 256 294 753 aquatimigsaquatim.ro»wwwftaquatim.ro Nr. 9994 / 04 04.2017 RAPORT privind SITUATIILE FINANCIARE

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral ROMANIA JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL AN 2014 RECTIFICAREA X Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 1,678,368 303,250 1,981,618 380,674 485,923 386,476 728,545 4802 VENITURI PROPRII 560,100 10,000

Mai mult

MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Adresa: Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) , Fa

MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Adresa: Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) , Fa MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Adresa: Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poştal: 030837 Website: www.onrc.ro;

Mai mult

PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR Buget SOLICITAT 2012 TOT

PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR Buget SOLICITAT 2012 TOT PRIMARIA BAIA MARE ANEXA 2 Formular: 11/01 PROIECT BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL 1 TOTAL VENITURI 1 00.01 179.695,00 VENITURI PROPRII 2 48.02 123.834,00 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 133.338,00

Mai mult

Trim I Trim II Trim III Trim IV BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Trim I Trim II Trim III Trim IV BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Trim I Trim II Trim III Trim IV BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator PREVE- DERI ANUALE TOTAL - mii lei -

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro BIHOR BUGETUL LOCAL PE ANUL 016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 017-019 Prevederi trimestriale buget 016 Data : 03/0/016 1 Estimari 017 Estimari 018 Estimari 019 00010 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 557.357,4 141.168,0

Mai mult

BugetRectificatGeneral

BugetRectificatGeneral Romania Judetul Vâlcea ORAS BABENI A. INTEGRAL DE LA BUGET PE 2017 Formular 11/1 000102 TOTAL VENITURI 18,080.85 18,080.85 4,711.35 5,846.20 4,304.59 3,218.71 499002 VENITURI PROPRII 7,653.99 7,653.99

Mai mult

FIȘA TEHNICĂ A MĂSURILOR DIN STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ COLINELE MOLDOVEI - VARIANTA FINALĂ ÎN URMA APRO

FIȘA TEHNICĂ A MĂSURILOR DIN STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ COLINELE MOLDOVEI - VARIANTA FINALĂ ÎN URMA APRO Măsura 411.23 CREȘTEREA VALORII ADĂUGATE A PRODUSELOR AGRICOLE ȘI FORESTIERE Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare miza intervenţiei În România industria alimentară reprezintă principala piaţă

Mai mult

I

I INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ DOLJ PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO - SOCIALI LA NIVELUL JUDEŢULUI DOLJ ÎN PERIOADA 01.01.-30.04.2018 COMPARATIV CU PERIOADA 01.01.-30.04.2017

Mai mult

AR_macheta_nivel judet_Excel_ian xls

AR_macheta_nivel judet_Excel_ian xls 1. INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE (serie brută) Total judet I. INDUSTRIE luna corespunzătoare din anul precedent = 100 2) 110,7 102,9 107,3 97,8 113,7 101,7 99,9 112,0 105,6 115,5 108,1 98,7 102,4 Date

Mai mult

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN

SITUATII FINANCIARE LUNCA TELEORMAN COD INDICATORI BILANT DENUMIRE INDICATORI SOLD LA INCEPUTUL ANULUI SOLD LA SFARSITUL ANULUI 01003 1.Active fixe necorporale 0 6000 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 0 0 01004 2.Instalatii tehnice,

Mai mult

Cuprins Introducere... 5 I. Metodologia Sistemului European de Conturi... 5 II. Conţinutul operaţiunilor din conturile naţionale regionale... 9 III. M

Cuprins Introducere... 5 I. Metodologia Sistemului European de Conturi... 5 II. Conţinutul operaţiunilor din conturile naţionale regionale... 9 III. M Cuprins Introducere... 5 I. Metodologia Sistemului European de Conturi... 5 II. Conţinutul operaţiunilor din conturile naţionale regionale... 9 III. Metodologia de elaborare a conturilor regionale în România...

Mai mult

Fast Report Document

Fast Report Document PROIECT BUGET 2019 SURSA A - BUGET LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 00.01 794.783.908 VENITURI PROPRII 2 49.90 671.214.448 I. VENITURI CURENTE 3 00.02 701.530.498

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA ROMÂNIA INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ AS PENS Anchetă Structurală Societăţi de fonduri de pensii private PRECIZĂRI METODOLOGICE Cap. I. DATE DE IDENTIFICARE Activitatea principală exercitată (clasa

Mai mult

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor Prioritatea

Mai mult

1

1 Note metodologice Indicele producţiei industriale (IPI) măsoară evoluţia rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, acesta fiind un indice de volum. Pentru calculul indicelui

Mai mult

Microsoft Word - CAEN Rev.2.doc

Microsoft Word - CAEN Rev.2.doc ANEXA 9 Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare în cadrul M05/6A Anexa 7 sesiunea 2017 n.c.a. : neclasificate altundeva Diviziune Grupă Clasă CAEN Rev.2 CAEN Rev. 1

Mai mult

INDICAŢII METODOLOGICE

INDICAŢII METODOLOGICE BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ AL REPUBLICII MOLDOVA INDICAŢII METODOLOGICE privind cercetarea statistică Арrоbat prin Ordinul Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova nr. 87 din 18 octombrie

Mai mult

Microsoft Word - CAEN Rev.2.doc

Microsoft Word - CAEN Rev.2.doc ANEXA 7 Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare în cadrul măsurii 3.1 Anexa 7 sesiunea 2017 n.c.a. : neclasificate altundeva Diviziune Grupă Clasă CAEN Rev.2 CAEN Rev.

Mai mult

BugetGeneralFaraEstimari

BugetGeneralFaraEstimari Romania Judetul Arad CENTRALIZATOR BUGET LOCAL BUGET GENERAL PE ANUL 2018 Formular 11 -mii lei- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 9,526.71 5,888.77 2,378.55 838.40

Mai mult

FISA MASURII Denumirea măsurii "Sprijin pentru dezvoltarea comunitatilor locale din teritoriul GAL" CODUL Măsurii M 6/6B Tipul măsurii: INVESTITII SER

FISA MASURII Denumirea măsurii Sprijin pentru dezvoltarea comunitatilor locale din teritoriul GAL CODUL Măsurii M 6/6B Tipul măsurii: INVESTITII SER FISA MASURII Denumirea măsurii "Sprijin pentru dezvoltarea comunitatilor locale din teritoriul GAL" CODUL Măsurii M 6/6B Tipul măsurii: INVESTITII SERVICII FORFETAR 1. Descrierea generală a măsurii 1.1.

Mai mult

Teraplast evolutia indicatorilor financiari in trimestrul I din 2013 Bistrita, 10 mai 2013 Compania Teraplast, furnizor de solutii si sisteme in domen

Teraplast evolutia indicatorilor financiari in trimestrul I din 2013 Bistrita, 10 mai 2013 Compania Teraplast, furnizor de solutii si sisteme in domen Teraplast evolutia indicatorilor financiari in trimestrul I din 2013 Bistrita, 10 mai 2013 Compania Teraplast, furnizor de solutii si sisteme in domeniul instalatiilor si constructiilor din Romania, si-a

Mai mult

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOL

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOL CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 Formular: 131/1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 28

Mai mult

CUPRINS Pag. Note metodologice... 1 INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale Indicii valo

CUPRINS Pag. Note metodologice... 1 INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale Indicii valo CUPRINS Pag. Note metodologice... 1 INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 7 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie pe total (piaţa

Mai mult

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an

JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 2014 Formular 10 -lei- Buget 2014 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an JUDETUL VASLUI COMUNA BALTENI BUGET LOCAL 214 Formular 1 -lei- Buget 214 Prevederi anuale Prevederi trimestriale Cod Denumire indicator Program an din care Trim I Trim II Trim III Trim IV 215 216 217 credite

Mai mult

Microsoft Word sc02_Cuprins.doc

Microsoft Word sc02_Cuprins.doc BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI BULETIN DE CONJUNCTURÃ Anul IX nr.98 Februarie Cuprins Tendinţe generale - Evoluţie în general nefavorabilă a principalilor indicatori în luna februarie... 2 Evoluţia producţiei

Mai mult

PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI

PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI PRIMARIA BAIA MARE Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL DENUMIREA INDICATOR TOTAL VENITURI 1 VENITURI PROPRII 2 I. VENITURI CURENTE 3 A. VENITURI FISCALE 4 A1. IMPOZIT PE VENIT,

Mai mult

31999R1228 REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 1228/1999 din 28 mai 1999 privind seriile de date care trebuie furnizate pentru statistica serviciilor de as

31999R1228 REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 1228/1999 din 28 mai 1999 privind seriile de date care trebuie furnizate pentru statistica serviciilor de as 31999R1228 REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 1228/1999 din 28 mai 1999 privind seriile de date care trebuie furnizate pentru statistica serviciilor de COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE având în vedere Tratatul

Mai mult

Raport_ EURO TYRES MANUFACTURING SRL__Kolomoisky_2019.pages

Raport_ EURO TYRES MANUFACTURING SRL__Kolomoisky_2019.pages MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Adresa: Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poştal: 030837 Website: www.onrc.ro;

Mai mult

RAPORTUL PRIMARULUI MUNICIPIULUI

RAPORTUL PRIMARULUI MUNICIPIULUI RAPORT PRIVIND STAREA SOCIALĂ, ECONOMICĂ ȘI DE MEDIU ÎN MUNICIPIUL BRAŞOV RAPORTUL PRIMARULUI MUNICIPIULUI Braşov privind activitatea din anul 2018 Braşov 2019 Cuprins Cap. I: Raportul privind starea economică

Mai mult

I

I CUPRINS Pag. Note metodologice... 3 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 8 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie

Mai mult

CUPRINS Pag. NOTE METODOLOGICE PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAȚIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 6

CUPRINS Pag. NOTE METODOLOGICE PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAȚIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 6 CUPRINS Pag. NOTE METODOLOGICE...... 1 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAȚIONAL I. INDUSTRIE 1. Indicii producţiei industriale... 6 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri pe total (piaţa

Mai mult

buget local 2011 de f.xls

buget local 2011 de f.xls JUDEŢUL: OLT PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL Formular: 11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE UL 2011 VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) 00.01 39375 VENITURI PROPRII

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 1.0..015 pag.: 1 - lei - COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputul anului Sold la

Mai mult

Calmic

Calmic Ministerul Economiei al Republicii Moldova 27 octombrie, 2011 Produsul intern brut în % faţă de perioada respectivă a anului precedent 15 10,8 10 5 4,3 6,2 8,6 4,7 6,4 8 8,3 8,4 6,8 0-0,8-5 -6,9-8,6-7,5-10

Mai mult

Cuprins Introducere... 5 I. Metodologia Sistemului European de Conturi... 5 II. Conţinutul operaţiunilor din conturile naţionale regionale... 9 III. M

Cuprins Introducere... 5 I. Metodologia Sistemului European de Conturi... 5 II. Conţinutul operaţiunilor din conturile naţionale regionale... 9 III. M Cuprins Introducere... 5 I. Metodologia Sistemului European de Conturi... 5 II. Conţinutul operaţiunilor din conturile naţionale regionale... 9 III. Metodologia de elaborare a conturilor regionale în România...

Mai mult