ACADEMIA DE POLIŢIE

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "ACADEMIA DE POLIŢIE"

Transcriere

1 DECLARAŢIA DE POLITICĂ ÎN DOMENIUL CALITĂŢII A RECTORULUI ACADEMIEI DE POLITIE Alexandru Ioan Cuza Academia de Poliţie, instituţie de învăţământ superior de tradiţie şi notorietate naţională, cu un semnificativ prestigiu în comunitatea academică şi în sistemul naţional de ordine publică, se autodefineşte prin ansamblul de activităţi de învăţământ, cercetare ştiinţifică şi inserţie socială pe care le desfăşoară, ca promotor al dezvoltării şi valorificării resursei umane, în termeni de înaltă performanţă. În contextul profundelor transformări pe care societatea le traversează şi urmărind să transpună în practică obiectivele Programului de Guvernare , în acord cu Planul Strategic al Academiei de Poliţie pentru anii , document elaborat conform Planului de Acţiuni al Ministerului Administraţiei şi Internelor, ACADEMIA conştientizează rolul esenţial al educaţiei universitare, astfel că dezvoltă un sistem educaţional bazat pe valori, competenţă şi responsabilitate prin creşterea calităţii procesului didactic, a dinamismului inovării şi a competitivităţii pentru asigurarea unei dezvoltări durabile a societăţii. Academia de Poliţie a făcut opţiunea de a fi un nucleu de învăţământ de elită, ce prestează servicii educaţionale, de cercetare ştiinţifică, care dezvoltă programe pentru formare iniţială (licenţă), masterale, doctorale şi accesează fonduri din programele naţionale şi europene. Procesul de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică este realizat de către personal didactic titular, personal didactic asociat, precum şi de către specialişti din structurile operative ale M.A.I. Calitatea procesului de învăţământ este susţinută prin componenta practic-aplicativă, realizată atât în instituţie, cât şi în structurile M.A.I. de profil, în raport cu dinamica situaţiei operative.

2 Anul 2010 a confirmat capacitatea managerială de a pune în aplicare măsuri complexe menite să asigure funcţionarea la standarde ridicate a tuturor structurilor şi componentelor Academiei, ca instituţie integrată în mediul universitar naţional şi european. Cea mai bună dovadă în acest sens este menţinerea calificativului GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT obţinut în urma evaluării instituţionale în anul 2009 şi menţinerea standardelor de calitate conform exigenţelor ARACIS. Sistemul de management al calităţii al Academiei pentru asigurarea calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică pe care le oferă beneficiarilor şi societăţii în ansamblul ei, a fost certificat prima dată în 2005, în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2001, iar în anul 2009 şi 2010 a recertificat acest sistem de calitate conform SR EN ISO 9001:2008, în urma unui audit extern din partea unui organism de certificare a sistemelor de management SIMTEX-OC, acreditat RENAR, organism care verifică anual respectarea standardelor. MISIUNEA ACADEMIEI Misiunea Academiei de Poliţie, ca unică instituţie de învăţământ superior care pregăteşte specialişti pentru departamentele operative ale M.A.I. şi alţi beneficiari specializaţi, este de a oferi cursanţilor o bază solidă de cunoştinţe care să contribuie la dezvoltarea unui mediu de învăţământ şi de cercetare performant, integrat în peisajul universitar românesc, asigurând atăt pregătirea iniţială dar şi continuă. MANDATUL ACADEMIEI DE POLIŢIE - are la bază necesitatea adaptării învăţământului universitar din Ministerul Administraţiei şi Internelor la evoluţiile şi tendinţele învăţământului superior ale statelor din structurile de securitate colectivă din care facem parte, în acord cu mutaţiile produse pe plan naţional şi european, cu nevoile de pregătire a personalului ministerului pentru îndeplinirea misiunilor specifice în cadrul ordinii publice şi siguranţei naţionale. POLITICA ACADEMIEI DE POLITIE În cadrul Academiei de Poliţie funcţionează un sistem de management al calităţii în cadrul căruia întregul personal didactic şi de cercetare este responsabil de realizarea politicii calităţii. Academia dispune de un corp profesoral înalt calificat şi capabil să îndeplinească cu succes obiectivele calităţii propuse pe linia activităţii didactice şi de cercetare, în concordanţă cu reglementările interne, naţionale şi europene în vigoare. Academia îşi gestionează imaginea în mass-media, printr-o strategie coerentă şi profesionalizată de prezentare în mijloacele de informare. Serviciul educaţional are la baza desăvârşirii lui, o logistică pe măsură situată toate la standardele unui învăţământ universitar modern de tip european şi aflată întrun proces de îmbunătăţire permanent.

3 AUTOEVALUARE Academia de Poliţie elaborează Rapoarte periodice de autoevaluare, Rapoarte ale activităţilor, Bilanţuri ale compartimentelor, Rapoarte de control intern, Statistici, Analize de management, documente întocmite conform legislaţiei în vigoare şi conform procedurilor interne de lucru. Prin acestea se asigură o monitorizare a întregii activităţi desfăşurate respectându-se cerinţele sistemului de management al calităţii. Misiune şi obiective Academia de Poliţie are, în raport cu statutul şi competenţele sale, următoarele misiuni principale: formarea de specialişti cu pregătire superioară, pentru structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi alţi beneficiari; efectuarea cercetării ştiinţifice în domeniile specifice, în concordanţă cu programele proprii şi potrivit solicitărilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, instituţiilor publice şi a altor beneficiari; pregătirea, prin studii universitare de masterat şi de doctorat, a specialiştilor civili şi militari în domeniile pentru care este abilitată. Priorităţile Academiei de Poliţie în perioada sunt următoarele: de Poliţie, al corpului didactic şi absolvenţilor; de Poliţie, în scopul asigurării competitivităţii în spaţiul criminogen naţional, zonal şi internaţional prin creşterea capacităţii de reacţie; complementare (granturi, fonduri europene ş.a.); responsabilitate, înţelegere, seriozitate şi colaborare la nivelul tuturor structurilor Academiei; constituirea de consorţii universitare cu parteneri naţionali şi europeni din domenii similare de studii în vederea uniformizării programelor de studii; asigurarea unei înalte calităţii a prestaţiei didactice, evaluarea mai exigentă a performanţelor teoretice şi practice ale studenţilor;

4 stagiilor de practică cât şi în misiunile operative desfăşurate sub conducerea inspectoratelor generale ale ministerului; sistemul naţional al bibliotecilor universitare virtuale; stenţă financiară nerambursabilă acordată din fondul european de dezvoltare regională şi de la bugetul de stat; particulară asupra cooperării instituţionale, a schemelor de mobilitate şi a programelor integrate de studii şi cercetare; catedrelor, capabile să răspundă cerinţelor impuse de noile programe şi direcţii de cunoaştere, îndeosebi în domeniul criminalităţii transfrontaliere, problematica Schengen, criminologie, ştiinţe penale ş.a.; elaborarea planurilor de învăţământ şi a programelor analitice; iinţifice interne şi internaţionale orientată către problematica dreptului european, a practicilor moderne în prevenirea şi combaterea noilor forme ale criminalităţii organizate, promovării principiilor statului de drept, a respectării drepturilor omului; străinătate şi îmbunătăţirea colaborării cu Centrul de Studii Postuniversitare, şcolile de agenţi şi subofiţeri, centrele de formare ş.a.; Strategia educaţională a Academiei însumează următoarele obiective : asigurarea unei temeinice pregătiri de specialitate, formarea capacităţilor şi competenţelor profesionale necesare absolvenţilor pentru desfăşurarea activităţilor specifice funcţiilor pe care le vor ocupa după finalizarea studiilor; asigurarea pregătirii de poliţie, poliţie de frontieră, jandarmi, pompieri, penitenciare şi arhivistică a absolvenţilor la nivelul standardelor specifice învăţământului superior; asigurarea unui nivel calitativ înalt învăţământului universitar de masterat şi doctorat, în concordanţă cu necesităţile practicii, cu noua organizare socialeconomică şi juridică, cuceririle ştiinţei şi ale tehnicii contemporane; cunoaşterea şi adaptarea practicilor comunitar-europene în domeniile pentru care Academia este abilitată; formarea şi dezvoltarea personalităţii membrilor comunităţii universitare în spiritul unei înalte educaţii culturale, ştiinţifice, patriotice, morale şi civice, corespunzătoare statutului de funcţionar public; susţinerea, prin cercetări ştiinţifice proprii, a nevoilor Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a sistemului social economic şi juridic;

5 afirmarea constantă şi progresivă a Academiei ca un forum al ştiinţei şi conştiinţei civice, al cooperării şi colaborării internaţionale; alegerea democratică a structurilor şi funcţiilor de conducere; reprezentarea şi participarea studenţilor la viaţa comunităţii academice, în structurile de conducere colectivă, potrivit normelor în vigoare; încadrarea în prevederile legislaţiei naţionale privind evaluarea şi acreditarea academică; asigurarea, în relaţia cu publicul şi mass-media, a tuturor informaţiilor disponibile, în conformitate cu reglementările în vigoare; participarea liberă la viaţa comunităţilor academice, reprezentarea în organismele naţionale, care coordonează învăţământul superior din România şi dezvoltarea parteneriatelor cu instituţii militare şi civile de învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică, din ţară şi străinătate. RECTORUL ACADEMIEI Chestor de poliţie Prof. univ. dr. LUCA IAMANDI