proposal Directive T4.3 tractors

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "proposal Directive T4.3 tractors"

Transcriere

1 RO F1 71 PE T4.3 TRACTOARE RO RO

2 COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE Proiect de Bruxelles, DIRECTIVĂ../ /CE A COMISIEI din [ ] de modificare, în scopul adaptării dispozițiilor lor tehnice, a Directivelor 74/152/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 89/173/CEE ale Consiliului și a Directivei 2003/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere EN (Text cu relevanță pentru SEE) RO RO

3 Proiect de DIRECTIVĂ../ /CE A COMISIEI din [ ] de modificare, în scopul adaptării dispozițiilor lor tehnice, a Directivelor 74/152/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 89/173/CEE ale Consiliului și a Directivei 2003/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95, având în vedere Directiva 2003/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 privind omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor acestora și a echipamentului remorcat interschimbabil, împreună cu sistemele, componentele și unitățile lor tehnice separate și de abrogare a Directivei 74/150/CEE a Consiliului 1, în special articolul 19 alineatul (1) literele (a) și (b), întrucât: (1) Progresul tehnic permite finalizarea omologării de tip a întregului vehicul pentru tractoarele din categoria T4.3 (tractoare cu garda la sol joasă), astfel cum sunt definite în Directiva 2003/37/EC. Din acest motiv, Directivele 74/152/CEE din 4 martie 1974 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la viteza maximă prin construcție și la platformele de încărcare ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roți 2, 80/720/CEE din 24 iunie 1980 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la spațiul de manevră, la mijloacele de acces la postul de conducere, precum și la ușile și ferestrele tractoarelor agricole sau forestiere pe roți 3 89/173/CEE din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la anumite componente și caracteristici ale tractoarelor agricole și forestiere pe roți 4 și Directiva 2003/37/CE trebuie modificate pentru a ține cont de specificul tractoarelor cu garda la sol joasă. (2) Pentru a înregistra progrese în direcția realizării pieței interne, este necesar să se includă în Directiva 96/297/CEE din 26 mai 1986 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la prizele de putere ale tractoarelor agricole și ale tractoarelor forestiere pe roți și la protecția acestora 5 cerințele privind prizele de putere pentru toate categoriile de tractoare aflate sub incidența Directivei 2003/37/CE. Pentru a obține un grad mai mare de siguranță la locul de muncă, precum și pentru o mai bună funcționare a pieței interne, este necesar să fie incluse cerințe privind prizele de putere frontale JO L 171, , p. 1. JO L 84, , p. 33. JO L 194, , p. 1. JO L 67, , p. 1. JO L 186, , p. 19. RO 2 RO

4 (3) Cerințele pentru garda la sol și dimensiunile scutului protector principal al prizelor de putere din Directiva 86/297/ CEE trebuie modificate în vederea obținerii armonizării la nivel mondial, fapt care ar facilita competitivitatea la nivel global a producătorilor comunitari. (4) Norma ISO 500-1:2004 împreună cu corrigendumul tehnic: 2005, ISO 500-2:2004 și ISO :1998 conțin cerințe universal acceptate pentru prizele de putere ale tuturor tractoarelor care intră sub incidența Directivei 2003/37/CE. Din acest motiv, este necesar să se stabilească cerințele din Directiva 86/297/CEE prin referire la aceste norme ISO. (5) Directiva 2003/37/CE ar trebui modificată pentru a reflecta aplicarea Directivei 86/297/CEE tractoarelor din categoria T5. De asemenea, Directiva 2003/37/CE ar trebui modificată pentru a reflecta aplicarea Directivei 74/152/CEE și a Directivei 80/720/CEE tractoarelor din categoria T4.3. (6) Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului pentru adaptarea la progresul tehnic sectorul tractoarelor agricole, ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ: Articolul 1 Directiva 74/152/CEE se modifică în conformitate cu anexa I la prezenta directivă. Articolul 2 Directiva 80/720/CEE se modifică în conformitate cu anexa II la prezenta directivă. Articolul 3 Directiva 86/297/CEE se modifică în conformitate cu anexa III la prezenta directivă. Articolul 4 Directiva 89/173/CEE se modifică în conformitate cu anexa IV la prezenta directivă. Articolul 5 Directiva 2003/37/CE se modifică în conformitate cu anexa V la prezenta directivă. Articolul 6 1. Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive cel târziu până la [inserați data exactă - 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive]. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte. 2. Pentru categoriile T1, T2, și T3, astfel cum sunt definite în anexa II la Directiva 2003/37/CE, statele membre trebuie să aplice dispozițiile menționate la alineatul (1) al acestui articol pentru noi tipuri de vehicule începând cu [inserați data exactă 12 luni după intrarea în vigoare a prezentei directive], iar pentru vehicule noi începând cu [inserați data exactă 24 de luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive]. RO 3 RO

5 Pentru categoria T4.3 se aplică dispozițiile pentru noi tipuri de vehicule începând cu [inserați data exactă 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive], iar pentru vehicule noi începând cu [inserați data exactă 6 ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive]. Pentru categoriile T4.1., T4.2, T5, C, R și S se aplică dispozițiile pentru noi tipuri de vehicule și pentru vehicule noi începând cu datele prevăzute la articolul 23 alineatul (2) din Directiva 2003/35/CE. 3. Atunci când statele membre adoptă actele prevăzute la alineatul (1), ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Articolul 7 Prezenta directivă intră în vigoare la [inserați data exactă prima zi a lunii următoare care începe după a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene]. Articolul 8 Prezenta directivă se adresează statelor membre. Adoptată la Bruxelles, [ ] Pentru Comisie [ ] Membru al Comisiei RO 4 RO

6 ANEXĂ I 1. (1) Directiva 74/152/CEE se modifică după cum urmează: 2. Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text: Articolul 1 1. În sensul prezentei directive, prin tractor se înțelege un tractor astfel cum este definit la articolul 2 litera (j) din Directiva 2003/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului (*). 2. În sensul prezentei directive, categoriile de tractoare sunt cele definite în anexa II la Directiva 2003/37/CE. 3. Prezenta directivă se aplică numai tractoarelor care sunt echipate cu cauciucuri pneumatice și care au prin construcție o viteză maximă de cel mult 40 km/h; (*) JO L 171, , p (2) În anexă la punctul 2.2 se adaugă următorul paragraf: În cazul tractoarelor din categoria T4.3, lungimea platformei nu va fi mai mare de maximum 2,5 ori ecartamentul anterior sau posterior al tractorului, reținându-se cea mai mare dintre cele două valori. RO 5 RO

7 ANEXA II Directiva 80/720/CEE se modifică după cum urmează: 4. Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text: Articolul 1 1. În sensul prezentei directive, prin tractor se înțelege un tractor astfel cum este definit la articolul 2 litera (j) din Directiva 2003/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului (*). 2. În sensul prezentei directive, categoriile de tractoare sunt cele definite în anexa II la Directiva 2003/37/CE. 3. Prezenta directivă se aplică numai tractoarelor pe roți care au prin construcție o viteză maximă de cel mult 40 km/h. 4. Prezenta directivă nu se aplică tractoarelor din categoria T2. 5. Prezenta directivă nu se aplică tractoarelor din categoria T4.3 dacă PRS al scaunului șoferului (astfel cum este definit în norma ISO 5353:1995) este situat la mai mult de 100 mm de planul median longitudinal al tractorului. (*)JO L 171, , p În anexa I, punctul I.2 se înlocuiește cu următorul text: I.2. Pentru toate tractoarele cu excepția celor înguste având ecartamentul 1150 mm și a celor din categoria T4.3, lățimea spațiului de manevră trebuie să fie de cel puțin 900 mm la o înălțime cuprinsă între 400 și 900 mm deasupra punctului de referință și pe o lungime de 450 mm în fața punctului de referință (a se vedea figurile 1 și 3). Pentru tractoarele din categoria T4.3, spațiul de manevră, deasupra zonei mergând până la 450 mm în fața punctului de referință, trebuie să aibă o înălțime de 400 mm deasupra punctului de referință, o lățime totală de cel puțin 700 mm și, la o înălțime de 900 mm deasupra punctului de referință, o lățime totală de cel puțin 600 mm. RO 6 RO

8 ANEXA III Directiva 86/297/CEE se modifică după cum urmează: 6. Titlul se înlocuiește cu următorul text: Directiva 86/297/CEE a Consiliului din 26 mai 1986 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la prizele de putere ale tractoarelor și la protecția acestora. 7. Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text: Articolul 1 1. În sensul prezentei directive, prin tractor se înțelege un tractor astfel cum este definit la articolul 2 litera (j) din Directiva 2003/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului (*). 2. În sensul prezentei directive, categoriile de tractoare sunt cele definite în anexa II la Directiva 2003/37/CE. (*)JO L 171, , p. 1. RO 7 RO

9 (3) Anexa I se înlocuiește cu următorul text: Anexa I DISPOZIȚII GENERALE ȘI CERINȚE PENTRU PRIZELE DE PUTERE 1. Definiții și domeniu de aplicare 1.1. Priză de putere (PDP) înseamnă un arbore extern al tractorului destinat să furnizeze energie de rotație unor echipamente Dispozițiile prezentei directive nu se aplică decât prizelor de putere definite la punctul 1.1 și situate în fața sau în spatele tractorului. 2. Cererea pentru omologarea CE de tip 2.1. Cererea de omologare CEE pentru un tip de tractor în ceea ce privește priza de putere și protecția acesteia trebuie prezentată de către constructorul tractorului sau de către reprezentantul autorizat al acestuia, folosind documentul informativ, al cărui model este prezentat în anexa II partea I Aceasta trebuie să fie însoțită de desene, în trei exemplare, la o scară adecvată și suficient de detaliată, ale componentelor tractorului menționate în cerințele din prezenta directivă Un tractor reprezentativ pentru tipul care urmează să fie omologat sau componenta (componentele) tractorului considerată (considerate) ca fiind esențială (esențiale) pentru efectuarea controalelor prevăzute de prezenta directivă trebuie prezentate serviciului tehnic însărcinat cu omologarea. 3. Certificat de omologare CE de tip 3.1. O fișă conformă cu modelul prevăzut în anexa II partea 2 se anexează fișei de omologare CE pentru fiecare omologare acordată sau refuzată. 4. Dispoziții generale Tractoarele pot fi echipate cu prize de putere care sunt conforme cu cerințele din prezenta secțiune. În sensul prezentei directive se aplică definițiile din normele menționate la secțiunile 4.1 și Dispoziții pentru prizele de putere posterioare Specificațiile din norma ISO 500-1:2004 împreună cu corrigendumul tehnic 2005 și norma ISO 500-2:2004 se aplică tractoarelor cu priză de putere posterioară în conformitate cu tabelul 1 de mai jos: RO 8 RO

10 Tabelul 1 Aplicarea normelor pentru prizele de putere posterioare ale diferitelor categorii de tractoare Norma aplicabilă T1 C1 T2 C2 T3 C3 T4.1 C4,1 T4.2 C4,2 T4.3 C4,3 T5 C5 ISO 500-1:2004 (*)(***) X -- X 1) X 1) X 1) X X 1) ISO 500-2:2004 (**) -- X X 2) X 2) X 2) -- X 2) Legendă: X: Normă aplicabilă cu excepția unei mențiuni contrare din partea constructorului --: Norma nu se aplică X 1) : Normă aplicabilă tractoarelor cu un ecartament mai mare de 1150 mm X 2) : Normă aplicabilă tractoarelor cu un ecartament de 1150 mm sau mai mic (*): La norma ISO 500-1:2004, ultima propoziție din secțiunea 6.2 nu se aplică. (**): În sensul prezentei directive, această normă se aplică, de asemenea, tractoarelor având o priză de putere a cărei putere depășește 20 kw, măsurată în conformitate cu norma ISO 789-1:1990. (***): Pentru prizele de putere de tipul 3 și atunci când se folosește posibilitatea de a reduce dimensiunea deschiderii apărătorii de protecție în vederea adaptării elementelor de cuplare ce urmează a fi folosite, manualul utilizatorului trebuie să conțină următoarele informații: - avertizare privind consecințele și riscurile provocate de dimensiunea redusă a apărătorii de protecție; - instrucțiuni și avertizări specifice legate de cuplarea și decuplarea prizelor de putere; - instrucțiuni și avertizări specifice legate de utilizarea uneltelor sau a mașinilor cuplate la priza de putere posterioară. RO 9 RO

11 4.2 Dispoziții pentru prizele de putere anterioare Specificațiile din norma ISO :1998 se aplică tractoarelor echipate cu prize de putere anterioare în conformitate cu tabelul 2 de mai jos: Tabelul 2 Aplicarea normelor pentru prizele de putere anterioare ale diferitelor categorii de tractoare Norma aplicabilă T1 C1 T2 C2 T3 C3 T4.1 C4.1 T4.2 C4.2 T4.3 C4.3 T5 C5 ISO :1998 X X X 3 ) X 4 ) X X 4 ) X Legendă: X: Norma aplicabilă X 3) : Normă aplicabilă atunci când tractorul este echipat cu prize de putere prevăzute în această normă X 4) : Normă aplicabilă cu excepția clauzei 4.2. RO 10 RO

12 8. (4) Anexa II se înlocuiește cu următorul text: Anexa II Partea I FIȘĂ DE INFORMAȚII Nr.... în conformitate cu anexa I la Directiva 2003/37/CEE privind omologarea CE de tip a unui tractor în ceea ce privește prizele de putere ale tractoarelor (Directiva 86/297/CEE) Următoarele informații sunt furnizate, după caz, în trei exemplare și sunt însoțite de o listă a elementelor incluse. Desenele sunt furnizate la o scară corespunzătoare și cu suficiente detalii, în format A4 sau într-un format care se poate plia în A4. Fotografiile, după caz, sunt suficient de detaliate. 0. GENERALITĂȚI 0.1 Marcă (mărci) comercială (comerciale) [înregistrată (înregistrate) de producător]: 0.2 Tip (a se specifica toate variantele și versiunile): 0.3 Modalități de identificare a tipului, în cazul în care este marcat pe vehicul: Plăcuța de identificare a producătorului (amplasare și modalitate de aplicare): 0.4 Categoria vehiculului (1) : 0.5 Denumirea și adresa producătorului: 0.8 Numele și adresa (adresele) uzinei (uzinelor) de asamblare: 4.12 Priză(prizele) de putere (rotații pe minut și raportul dintre această valoare și cea a motorului) (număr, tip și poziție) priză(prize) principală(principale) de putere: alta (altele): Protecție a prizei(prizelor) de putere (descriere, dimensiuni, desene, fotografii): Note: (1) După cum este prevăzut în anexa II la Directiva 2003/37/CEE. RO 11 RO

13 Partea II DOCUMENTE DE OMOLOGARE MODEL [formatul maxim: A4 ( mm)] CERTIFICAT DE OMOLOGARE CE DE TIP Ștampila autorității competente Comunicare privind: omologarea de tip (1) prelungirea omologării de tip (1) refuzul omologării (1) retragerea omologării (1) unui tip de tractor în temeiul Directivei 86/297/CEE, Numărul omologării de tip:... Motivul prelungirii:... SECȚIUNEA I 0.1. Marca (denumirea comercială a producătorului): 0.2. Tip: 0.3. Modalități de identificare a tipului, în cazul în care este marcat pe tractor (2) : Amplasarea marcajului: 0.4. Categoria vehiculului (3) : 0.5. Denumirea și adresa producătorului: 0.8. Adresa (adresele) uzinei (uzinelor) de asamblare: RO 12 RO

14 SECȚIUNEA II 1. Informații suplimentare (dacă este cazul): a se vedea addendum-ul 2. Autoritatea de inspecție tehnică responsabilă cu efectuarea încercărilor: 3. Data buletinului de încercări: 4. Numărul buletinului de încercări: 5. Observații (dacă este cazul): a se vedea addendum-ul 6. Locul: 7. Data: 8. Semnătura: 9. Se anexează indexul setului de documente depus la autoritatea de omologare, care poate fi obținut la cerere. Note: (1) A se șterge mențiunile inutile. Dacă modul de identificare a tipului conține caractere care nu sunt relevante pentru descrierea tipurilor de tractoare reglementate prin acest certificat de omologare, aceste caractere sunt reprezentate în documentație prin simbolul? (de exemplu ABC?123?). (3) După cum este prevăzut în anexa II la Directiva 2003/37/CE. RO 13 RO

15 ANEXA IV Directiva 89/173/CEE se modifică după cum urmează: 9. Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text: Articolul 1 1. În sensul prezentei directive, prin tractor se înțelege un tractor astfel cum este definit la articolul 2 litera (j) din Directiva 2003/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului (*). 2. În sensul prezentei directive, categoriile de tractoare sunt cele definite în anexa II la Directiva 2003/37/CE. 3. Această directivă se aplică tractoarelor din categoriile T1, T2, T3, și T4. (*) JO L 171, , p Anexa II se modifică după cum urmează: (a) Punctul se înlocuiește cu următorul text: Tractoare cu ecartament îngust și tractoare din categoria T4.3. ; (b) punctul se înlocuiește cu următorul text: În cazul tractoarelor cu ecartament îngust, astfel cum sunt definite la articolul 1 din Directiva 87/402/EEC(*), și al tractoarelor din categoria T4.3, astfel cum sunt definite în anexa II capitolul B apendicele 1 partea I din Directiva 2003/37/EC, dispozițiile de la secțiunea nu se aplică zonei situate sub un plan înclinat la 45 către spate, transversal pe direcția de mers și trecând printr-un punct situat la 230 mm sub punctul de poziționare al scaunului (a se vedea figura 7). Dacă în această zonă există puncte periculoase de orice natură, se amplasează pe tractor avertismente corespunzătoare. (*) JO L 220, , p. 1. RO 14 RO

16 ANEXA V Directiva 2003/37/CE se modifică după cum urmează: (1) La anexa II capitolul B partea I, în lista directivelor separate, la linia 18.1, coloana T5 figura (X) se înlocuiește cu figura X ; (2) La anexa II, capitolul B, apendicele 1 partea II se modifică după cum urmează: (a) în linia 2.2, la coloana T4.3 figura (X) se înlocuiește cu figura X ; (b) în linia 17,1, la coloana T4.3 figura (X) se înlocuiește cu figura X. RO 15 RO

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, C(2019) 1294 final REGULAMENTUL (UE) / AL COMISIEI din de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2400

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, C(2019) 1294 final REGULAMENTUL (UE) / AL COMISIEI din de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2400 COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 19.2.2019 C(2019) 1294 final REGULAMENTUL (UE) / AL COMISIEI din 19.2.2019 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2400 și a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European

Mai mult

untitled

untitled COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 2.6.2017 C(2017) 3519 final REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) / AL COMISIEI din 2.6.2017 de stabilire a metodologiei de determinare a parametrilor de corelare necesari

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2011) 377 final 2011/0164 (NLE) Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de modificare a Directivei 76/768/CEE

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2011) 377 final 2011/0164 (NLE) Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de modificare a Directivei 76/768/CEE COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 23.6.2011 COM(2011) 377 final 2011/0164 (NLE) Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de modificare a Directivei 76/768/CEE cu privire la produsele cosmetice, în scopul adaptării

Mai mult

Regulamentul (UE) nr. 678/2011 al Comisiei din 14 iulie 2011 de înlocuire a anexei II și de modificare a anexelor IV, IX și XI la Directiva 2007/46/CE

Regulamentul (UE) nr. 678/2011 al Comisiei din 14 iulie 2011 de înlocuire a anexei II și de modificare a anexelor IV, IX și XI la Directiva 2007/46/CE L 185/30 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 15.7.2011 REGULAMENTUL (UE) NR. 678/2011 AL COMISIEI din 14 iulie 2011 de înlocuire a anexei II și de modificare a anexelor IV, I și I la Directiva 2007/46/CE

Mai mult

REGLEMENT|RI {I NORME TEHNICE ~N TRANSPORTURILE RUTIERE

REGLEMENT|RI {I NORME TEHNICE ~N TRANSPORTURILE RUTIERE 1 Tabel de concordanţă Directiva 2009/40/CE Directiva 2009/40/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 mai 2009 privind inspecţia tehnică auto pentru autovehicule şi remorcile acestora, modificată

Mai mult

Regulamentul delegat (UE) 2016/ al Comisiei din 14 iulie2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliu

Regulamentul delegat (UE) 2016/ al Comisiei din 14 iulie2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliu 13.10.2016 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 277/1 II (Acte fără caracter legislativ) REGULAMENTE REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/1788 AL COMISIEI din 14 iulie2016 de modificare a Regulamentului (UE)

Mai mult

PTO Tractors

PTO Tractors RO F1 70 PTO Tractors RO RO COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE Bruxelles, C(2009) Proiect de DIRECTIVĂ../ /CE A COMISIEI din [ ] de modificare, în sensul adaptării la progresul tehnic, a Directivelor 80/720/CEE,

Mai mult

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 47 I Ediția în limba română Legislație Anul februarie 2019 Cuprins II Acte fără caracter legislativ ACORD

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 47 I Ediția în limba română Legislație Anul februarie 2019 Cuprins II Acte fără caracter legislativ ACORD Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 47 I Ediția în limba română Legislație Anul 62 19 februarie 2019 Cuprins II Acte fără caracter legislativ ACORDURI INTERNAŢIONALE Decizia (UE) 2019/274 a Consiliului

Mai mult

TA

TA 25.1.2019 A8-0009/ 001-001 AMENDAMENTE 001-001 depuse de Comisia pentru afaceri economice și monetare Raport Roberto Gualtieri Armonizarea venitului național brut la prețurile pieței (Regulamentul VNB)

Mai mult

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/ AL COMISIEI - din 8 septembrie privind cadrul de interoperabilitate prev

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/ AL COMISIEI - din 8 septembrie privind cadrul de interoperabilitate prev 9.9.2015 L 235/1 II (Acte fără caracter legislativ) REGULAMENTE REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1501 AL COMISIEI din 8 septembrie 2015 privind cadrul de interoperabilitate prevăzut la articolul

Mai mult

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/ AL COMISIEI - din 16 mai de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 321/ 20

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/ AL COMISIEI - din 16 mai de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 321/ 20 L 139 I/108 27.5.2019 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/776 AL COMISIEI din 16 mai 2019 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 321/2013, (UE) nr. 1299/2014, (UE) nr. 1301/2014, (UE) nr. 1302/2014,

Mai mult

Regulamentul (UE) nr. 69/2014 al Comisiei din 27 ianuarie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 748/2012 de stabilire a normelor de punere în a

Regulamentul (UE) nr. 69/2014 al Comisiei din 27 ianuarie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 748/2012 de stabilire a normelor de punere în a L 23/12 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.1.2014 REGULAMENTUL (UE) NR. 69/2014 AL COMISIEI din 27 ianuarie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 748/2012 de stabilire a normelor de punere

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, C(2018) 7508 final DIRECTIVA DELEGATĂ (UE) / A COMISIEI din de modificare, în scopul adaptării la p

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, C(2018) 7508 final DIRECTIVA DELEGATĂ (UE) / A COMISIEI din de modificare, în scopul adaptării la p COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 16.11.2018 C(2018) 7508 final DIRECTIVA DELEGATĂ (UE) / A COMISIEI din 16.11.2018 de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva

Mai mult

CL2009R0976RO bi_cp 1..1

CL2009R0976RO bi_cp 1..1 2009R0976 RO 31.12.2014 002.001 1 Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său. B REGULAMENTUL (CE) NR. 976/2009 AL COMISIEI

Mai mult

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 7.2.2019 A8-0360/2 Amendamentul 2 Eva Maydell în numele Comisiei pentru afaceri economice și monetare Raport A8-0360/2018 Eva Maydell Comisioanele pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, C(2018) 1391 final ANNEXES 1 to 5 ANEXE la REGULAMENTUL DELEGAT (UE) /... AL COMISIEI de modificare a anexei I l

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, C(2018) 1391 final ANNEXES 1 to 5 ANEXE la REGULAMENTUL DELEGAT (UE) /... AL COMISIEI de modificare a anexei I l COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 9.3.2018 C(2018) 1391 final ANNEXES 1 to 5 ANEXE la REGULAMENTUL DELEGAT (UE) /... AL COMISIEI de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European

Mai mult

C(2015)6507/F1 - RO

C(2015)6507/F1 - RO COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 25.9.2015 C(2015) 6507 final REGULAMENTUL DELEGAT (UE) / AL COMISIEI din 25.9.2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

Mai mult

ANEXA III: DOCUMENT INFORMATIV PENTRU OMOLOGAREA CE DE TIP A VEHICULELOR Modificata de Regulamentul 1832/2018 (Pentru note explicative, a se vedea ult

ANEXA III: DOCUMENT INFORMATIV PENTRU OMOLOGAREA CE DE TIP A VEHICULELOR Modificata de Regulamentul 1832/2018 (Pentru note explicative, a se vedea ult ANEXA III: DOCUMENT INFORMATIV PENTRU OMOLOGAREA CE DE TIP A VEHICULELOR Modificata de Regulamentul 1832/2018 (Pentru note explicative, a se vedea ultima pagina a anexei I) PARTEA I Urmatoarele informatii

Mai mult

RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 39/1 I (Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie) REGULAM

RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 39/1 I (Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie) REGULAM 10.2.2009 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 39/1 I (Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie) REGULAMENTE REGULAMENTUL (CE) NR. 116/2009 AL CONSILIULUI din

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 21 noiembrie 2018 (OR. en) 14565/18 ENV 802 MI 875 DELACT 158 NOTĂ DE ÎNSOȚIRE Sursă: Data primirii: 19 noiembri

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 21 noiembrie 2018 (OR. en) 14565/18 ENV 802 MI 875 DELACT 158 NOTĂ DE ÎNSOȚIRE Sursă: Data primirii: 19 noiembri Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 21 noiembrie 2018 (OR. en) 14565/18 ENV 802 MI 875 DELACT 158 NOTĂ DE ÎNSOȚIRE Sursă: Data primirii: 19 noiembrie 2018 Destinatar: Nr. doc. Csie: Subiect: Secretar

Mai mult

RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 280/5 REGULAMENTUL (CE) NR. 1237/2007 AL COMISIEI din 23 octombrie 2007 de modificare a Regulamen

RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 280/5 REGULAMENTUL (CE) NR. 1237/2007 AL COMISIEI din 23 octombrie 2007 de modificare a Regulamen 24.10.2007 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 280/5 REGULAMENTUL (CE) NR. 1237/2007 AL COMISIEI din 23 octombrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și

Mai mult

Microsoft Word - pr328_12.doc

Microsoft Word - pr328_12.doc PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice Parlamentul României adoptă

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, C(2018) 4352 final ANNEX 1 ANEXĂ la Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei de modificare a Regulamentul

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, C(2018) 4352 final ANNEX 1 ANEXĂ la Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei de modificare a Regulamentul COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 16.7.2018 C(2018) 4352 final ANNEX 1 ANEXĂ la Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1153 pentru clarificarea

Mai mult

TA

TA 9.4.2019 A8-0384/ 001-001 AMENDAMENTE 001-001 depuse de Comisia pentru afaceri economice și monetare Raport Bernd Lucke Expunerile sub formă de obligațiuni garantate A8-0384/2018 Propunere de regulament

Mai mult

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/ AL COMISIEI - din 16 octombrie de stabilire a unor standarde tehnice de

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/ AL COMISIEI - din 16 octombrie de stabilire a unor standarde tehnice de 28.1.2016 L 21/45 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/100 AL COMISIEI din 16 octombrie 2015 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare care specifică procedura de adoptare a deciziei

Mai mult

Recomandarea Comisiei din 18 iulie 2018 privind orientările pentru implementarea armonizată a Sistemului european de management al traficului feroviar

Recomandarea Comisiei din 18 iulie 2018 privind orientările pentru implementarea armonizată a Sistemului european de management al traficului feroviar 19.7.2018 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 253/1 I (Rezoluții, recomandări și avize) RECOMANDĂRI COMISIA EUROPEANĂ RECOMANDAREA COMISIEI din 18 iulie 2018 privind orientările pentru implementarea

Mai mult

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/ A COMISIEI - din 8 septembrie de stabilire a specificațiilor referitoare la

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/ A COMISIEI - din 8 septembrie de stabilire a specificațiilor referitoare la 9.9.2015 L 235/37 DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1506 A COMISIEI din 8 septembrie 2015 de stabilire a specificațiilor referitoare la formatele semnăturilor și sigiliilor electronice avansate care

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, C(2017) 8435 final DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din privind standardele tehnice pentru

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, C(2017) 8435 final DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din privind standardele tehnice pentru COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 15.12.2017 C(2017) 8435 final DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 15.12.2017 privind standardele tehnice pentru elementele de securitate aplicate produselor din tutun

Mai mult

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0204/165 165 Articolul 2 alineatul 1 punctul 1 b (nou) Articolul 1 alineatul 2 Textul în vigoare 2. În cazul transporturilor dinspre un stat membru către o țară terță și invers, prezentul

Mai mult

DIRECTIVA (UE) 2018/ A CONSILIULUI - din 4 decembrie de modificare a Directivei 2006/ 112/ CE în ceea ce privește armo

DIRECTIVA (UE) 2018/ A CONSILIULUI - din 4 decembrie de modificare a Directivei 2006/ 112/ CE în ceea ce privește armo 7.12.2018 L 311/3 DIRECTIVE DIRECTIVA (UE) 2018/1910 A CONSILIULUI din 4 decembrie 2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul

Mai mult

EN

EN PARLAMENTUL EUPEAN 2004 ««««««««««««Document de şedinţă 2009 C6-0040/2007 2003/0153(COD) PART.3 17/01/2007 Poziţie comună Common position adopted by the Council on 11 December 2006 with a view to the adoption

Mai mult

Decizia 2009/959/UE/14-dec-2009 de modificare a Deciziei 2007/230/CE privind formularul referitor la legislaţia socială în domeniul transporturilor ru

Decizia 2009/959/UE/14-dec-2009 de modificare a Deciziei 2007/230/CE privind formularul referitor la legislaţia socială în domeniul transporturilor ru Decizia 2009/959/UE/14-dec-2009 de modificare a Deciziei 2007/230/CE privind formularul referitor la legislaţia socială în domeniul transporturilor rutiere Decizia 2009/959/UE/14-dec-2009 din 2009.12.16

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, C(2018) 2980 final REGULAMENTUL DELEGAT (UE) / AL COMISIEI din de modificare a Regulamentului de pune

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, C(2018) 2980 final REGULAMENTUL DELEGAT (UE) / AL COMISIEI din de modificare a Regulamentului de pune COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 22.5.2018 C(2018) 2980 final REGULAMENTUL DELEGAT (UE) / AL COMISIEI din 22.5.2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 29/2012 în ceea ce privește

Mai mult

Ghid Privind aplicarea regimului de avizare în temeiul articolului 4 alineatul (3) din Regulamentul privind agențiile de rating de credit 20/05/2019 E

Ghid Privind aplicarea regimului de avizare în temeiul articolului 4 alineatul (3) din Regulamentul privind agențiile de rating de credit 20/05/2019 E Ghid Privind aplicarea regimului de avizare în temeiul articolului 4 alineatul (3) din Regulamentul privind agențiile de rating de credit 20/05/2019 ESMA33-9-282 RO Cuprins I. Domeniu de aplicare... 3

Mai mult

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 92 Ediția în limba română Legislație Anul 62 1 aprilie 2019 Cuprins II Acte fără caracter legislativ DECIZII De

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 92 Ediția în limba română Legislație Anul 62 1 aprilie 2019 Cuprins II Acte fără caracter legislativ DECIZII De Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 92 Ediția în limba română Legislație Anul 62 1 aprilie 2019 Cuprins II Acte fără caracter legislativ DECIZII Decizia (PESC) 2019/535 a Consiliului din 29 martie 2019

Mai mult

Motostivuitor tone

Motostivuitor tone www.toyota-forklifts.eu Motostivuitor 1.5-3.5 tone Motostivuitor 1.5-1.8 t Specificaţii tehnice 02-8FGF15 02-8FDF15 02-8FGF18 02-8FDF18 1.1 Producător TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA 1.2 Model 02-8FGF15 02-8FDF15

Mai mult

untitled

untitled 1992L0024 RO 17.02.2004 001.001 1 Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său. B DIRECTIVA 92/24/CEE A CONSILIULUI din

Mai mult

Electrostivuitor tone

Electrostivuitor tone Electrostivuitor 1.0-1.5 tone www.toyota-forklifts.eu Electrostivuitor 1.0 t Specificaţii tehnice 7FBEST10 1.1 Producător Toyota 1.2 Model 7FBEST10 1.3 Propulsie Electricã 1.4 Modul de operare Cu şofer

Mai mult

RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 338/55 COMISIE DECIZIA COMISIEI din 19 noiembrie 2008 de stabilire a orientărilor detaliate pentr

RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 338/55 COMISIE DECIZIA COMISIEI din 19 noiembrie 2008 de stabilire a orientărilor detaliate pentr 17.12.2008 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 338/55 COMISIE DECIZIA COMISIEI din 19 noiembrie 2008 de stabilire a orientărilor detaliate pentru implementarea anexei II la Directiva 2004/8/CE a Parlamentului

Mai mult

COM(2017)47/F1 - RO (annex)

COM(2017)47/F1 - RO (annex) COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 1.2.2017 COM(2017) 47 final ANNEX 1 ANEXĂ la DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2003/59/CE privind calificarea inițială și formarea

Mai mult

CODE2APC

CODE2APC PARLAMENTUL EUPEAN 2009 Document de şedinţă 2014 C7-0323/2011 2009/0035(COD) 13/10/2011 Poziţia Consiliului în primă lectură Poziţia Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unei DIRECTIVE A PARLAMENTULUI

Mai mult

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 20.11.2017 C(2017) 7658 final REGULAMENTUL (UE) / AL COMISIEI din 20.11.2017 de stabilire a măsurilor de diminuare și a nivelurilor de referință pentru reducerea prezenței

Mai mult

Microsoft Word - catalog profesionale.doc

Microsoft Word - catalog profesionale.doc MOTOCULTOR SUPER SPECIAL GREEN CARACTERISTICI TEHNICE Motor: Pornire: Capac motor: Ambreiaj: Transmisia: Axa motoare: Frane: 4 timpi diesel, 10 CP si 12,5 CP, 3.000 rpm, racire aer. sfoara, recul sau electrica.

Mai mult

CL2009R0272RO _cp 1..1

CL2009R0272RO _cp 1..1 2009R0272 RO 29.04.2011 001.001 1 Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său. B REGULAMENTUL (CE) NR. 272/2009 AL COMISIEI

Mai mult

DECIZIA DELEGATĂ (UE) 2017/ A COMISIEI - din 4 septembrie de înlocuire a anexei VII la Directiva 2012/ 34/ UE a Parlam

DECIZIA DELEGATĂ (UE) 2017/ A COMISIEI - din 4 septembrie de înlocuire a anexei VII la Directiva 2012/ 34/ UE a Parlam 14.11.2017 L 295/69 DECIZIA DELEGATĂ (UE) 2017/2075 A COMISIEI din 4 septembrie 2017 de înlocuire a anexei VII la Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea spațiului

Mai mult

Avizul nr. 3/2018 referitor la proiectul de listă al autorității de supraveghere competente din Bulgaria privind operațiunile de prelucrare care fac o

Avizul nr. 3/2018 referitor la proiectul de listă al autorității de supraveghere competente din Bulgaria privind operațiunile de prelucrare care fac o Avizul nr. 3/2018 referitor la proiectul de listă al autorității de supraveghere competente din Bulgaria privind operațiunile de prelucrare care fac obiectul cerinței de efectuare a unei evaluări a impactului

Mai mult

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 21 octombrie 2013 de stabilire a listei țărilor terțe și teritoriilor autorizate pentru importurile de câ

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 21 octombrie 2013 de stabilire a listei țărilor terțe și teritoriilor autorizate pentru importurile de câ L 281/20 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 23.10.2013 DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 21 octombrie 2013 de stabilire a listei țărilor terțe și teritoriilor autorizate pentru importurile

Mai mult

Utilizare curentă EIOPA EIOPA-BoS-19/040 RO 19 februarie 2019 Recomandări pentru sectorul asigurărilor în contextul retragerii Regatului Unit din Uniu

Utilizare curentă EIOPA EIOPA-BoS-19/040 RO 19 februarie 2019 Recomandări pentru sectorul asigurărilor în contextul retragerii Regatului Unit din Uniu Utilizare curentă EIOPA EIOPA-BoS-19/040 RO 19 februarie 2019 Recomandări pentru sectorul asigurărilor în contextul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană Recomandări Introducere 1. Conform articolului

Mai mult

TA

TA 24.11.2017 A8-0255/ 001-001 AMENDAMENT 001-001 depus de Comisia pentru afaceri economice și monetare Raport Peter Simon Aranjamentele tranzitorii pentru diminuarea impactului introducerii IFRS 9 A8-0255/2017

Mai mult

G H I D al AUTORITĂȚII DE SIGURANȚĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ ASFR, întocmit în conformitate cu Capitolul V din DIRECTIVA (UE) 2016/797 a Parlamentului Europea

G H I D al AUTORITĂȚII DE SIGURANȚĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ ASFR, întocmit în conformitate cu Capitolul V din DIRECTIVA (UE) 2016/797 a Parlamentului Europea G H I D al AUTORITĂȚII DE SIGURANȚĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ ASFR, întocmit în conformitate cu Capitolul V din DIRECTIVA (UE) 2016/797 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2016 privind interoperabilitatea

Mai mult

EN

EN RO RO RO COMISIA EUROPEANĂ Propunere de Bruxelles, 4.10.2010 COM(2010) 542 final 2010/0271 (COD) REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI Regulamentul (UE) Nr. /2010 al Parlamentului European

Mai mult

Avizul 25/2018 privind proiectul de listă al autorității de supraveghere competente din Croația privind operațiunile de prelucrare care fac obiectul c

Avizul 25/2018 privind proiectul de listă al autorității de supraveghere competente din Croația privind operațiunile de prelucrare care fac obiectul c Avizul 25/2018 privind proiectul de listă al autorității de supraveghere competente din Croația privind operațiunile de prelucrare care fac obiectul cerinței de evaluare a impactului asupra protecției

Mai mult

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 422 I Ediția în limba română Comunicări și informări 22 noiembrie 2018 Anul 61 Cuprins V Anunțuri ALTE ACTE Com

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 422 I Ediția în limba română Comunicări și informări 22 noiembrie 2018 Anul 61 Cuprins V Anunțuri ALTE ACTE Com Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 422 I Ediția în limba română Comunicări și informări 22 noiembrie 2018 Anul 61 Cuprins V Anunțuri ALTE ACTE Comisia Europeană 2018/C 422 I/01 Comunicare în atenția

Mai mult

1985R3821 RO Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţi

1985R3821 RO Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţi 1985R3821 RO 11.04.2007 012.001 1 Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său. B REGULAMENTUL (CEE) NR. 3821/85 AL CONSILIULUI

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 27 ianuarie 2016 (OR. en) 5584/16 ADD 1 FIN 58 PE-L 4 NOTĂ PUNCT I/A Sursă: Destinatar: Subiect: Comitetul buget

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 27 ianuarie 2016 (OR. en) 5584/16 ADD 1 FIN 58 PE-L 4 NOTĂ PUNCT I/A Sursă: Destinatar: Subiect: Comitetul buget Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 27 ianuarie 2016 (OR. en) 5584/16 ADD 1 FIN 58 PE-L 4 NOTĂ PUNCT I/A Sursă: Destinatar: Subiect: Comitetul bugetar Comitetul Reprezentanților Permanenți / Consiliul

Mai mult

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1232„/„2014 AL COMISIEI - din 18 noiembrie de modificare a Regulamentului de pu

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1232„/„2014 AL COMISIEI - din 18 noiembrie de modificare a Regulamentului de pu 19.11.2014 L 332/5 REGULAMENTE REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1232/2014 AL COMISIEI din 18 noiembrie 2014 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei,

Mai mult

Microsoft Word - decizia docx

Microsoft Word - decizia docx 1 www.untrr.ro www.e-rovinieta.ro DECIZIE nr. 2 din 4 decembrie 2018 privind modificarea Convenţiei privind regimul de tranzit comun [2018/1988] având în vedere Convenţia din 20 mai 1987 privind regimul

Mai mult

Ghidul 4/2018 privind acreditarea organismelor de certificare în temeiul articolului 43 din Regulamentul general privind protecția datelor (2016/679)

Ghidul 4/2018 privind acreditarea organismelor de certificare în temeiul articolului 43 din Regulamentul general privind protecția datelor (2016/679) Ghidul 4/2018 privind acreditarea organismelor de certificare în temeiul articolului 43 din Regulamentul general privind protecția datelor (2016/679) Adoptat la 4 decembrie 2018 Cuprins 1 Introducere...

Mai mult

Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei din 3 august 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate

Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei din 3 august 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate 21.8.2012 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 224/1 II (Acte fără caracter legislativ) REGULAMENTE REGULAMENTUL (UE) NR. 748/2012 AL COMISIEI din 3 august 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2019) 157 final RAPORT AL COMISIEI CĂTRE CONSILIU privind progresele înregistrate de statele membre în ceea

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2019) 157 final RAPORT AL COMISIEI CĂTRE CONSILIU privind progresele înregistrate de statele membre în ceea COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 28.3.2019 COM(2019) 157 final RAPORT AL COMISIEI CĂTRE CONSILIU privind progresele înregistrate de statele membre în ceea ce privește aderarea la Convenția internațională a

Mai mult

Avizul nr. 2/2018 referitor la proiectul de listă al autorității de supraveghere competente din Belgia privind operațiunile de prelucrare care fac obi

Avizul nr. 2/2018 referitor la proiectul de listă al autorității de supraveghere competente din Belgia privind operațiunile de prelucrare care fac obi Avizul nr. 2/2018 referitor la proiectul de listă al autorității de supraveghere competente din Belgia privind operațiunile de prelucrare care fac obiectul cerinței de efectuare a unei evaluări a impactului

Mai mult

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor ORDIN Nr. 73 din 15 august 2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor ORDIN Nr. 73 din 15 august 2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor ORDIN Nr. 73 din 15 august 2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind înregistrarea exploatatiilor care detin gaini

Mai mult

Ref. Ares(2018) /06/2018 COMISIA EUROPEANĂ Strasbourg, COM(2018) 374 final ANNEX ANEXĂ la Propunerea de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI

Ref. Ares(2018) /06/2018 COMISIA EUROPEANĂ Strasbourg, COM(2018) 374 final ANNEX ANEXĂ la Propunerea de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI Ref. Ares(2018)2878361-01/06/2018 COMISIA EUROPEANĂ Strasbourg, 29.5.2018 COM(2018) 374 final ANNEX ANEXĂ la Propunerea de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind dispoziții specifice

Mai mult

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 242 Ediția în limba română Legislație Anul septembrie 2017 Cuprins I Acte legislative REGULAMENTE Regulam

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 242 Ediția în limba română Legislație Anul septembrie 2017 Cuprins I Acte legislative REGULAMENTE Regulam Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 242 Ediția în limba română Legislație Anul 60 20 septembrie 2017 Cuprins I Acte legislative REGULAMENTE Regulamentul (UE) 2017/1563 al Parlamentului European și al

Mai mult

31996L0059.doc

31996L0059.doc 31996L0059 DIRECTIVA 96/59/CE A CONSILIULUI din 16 septembrie 1996 privind eliminarea bifenililor policloruraţi şi a terfenilior policloruraţi (PCB/TPC) CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, C(2018) 2526 final REGULAMENTUL DELEGAT (UE) / AL COMISIEI din de completare a Regulamentului (UE) nr

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, C(2018) 2526 final REGULAMENTUL DELEGAT (UE) / AL COMISIEI din de completare a Regulamentului (UE) nr COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 30.4.2018 C(2018) 2526 final REGULAMENTUL DELEGAT (UE) / AL COMISIEI din 30.4.2018 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

Mai mult

untitled

untitled 2014R0251 RO 27.03.2014 000.001 1 Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său. B REGULAMENTUL (UE) NR. 251/2014 AL PARLAMENTULUI

Mai mult

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/ AL COMISIEI - din 14 decembrie de stabilire a standardelor tehnice de p

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/ AL COMISIEI - din 14 decembrie de stabilire a standardelor tehnice de p L 340/6 20.12.2017 REGULAMENTE REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2382 AL COMISIEI din 14 decembrie 2017 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind formularele, modelele

Mai mult

Raportul privind conturile anuale ale Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsu

Raportul privind conturile anuale ale Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsu 6.12.2017 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 417/63 RAPORTUL privind conturile anuale ale Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de

Mai mult

CAMERA DEPUTAŢILOR L E G E pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatricula

CAMERA DEPUTAŢILOR L E G E pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatricula CAMERA DEPUTAŢILOR L E G E pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa

Mai mult

CL1998L0079RO bi_cp 1..1

CL1998L0079RO bi_cp 1..1 1998L0079 RO 11.01.2012 003.001 1 Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său. B DIRECTIVA 98/79/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

Mai mult

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale Parlamentul Rom

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale Parlamentul Rom Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale Parlamentul României adoptă prezenta lege. I. Legea nr. 16 din 17

Mai mult

proposal for a revision of the R&TTE Directive

proposal for a revision of the R&TTE Directive COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 17.10.2012 COM(2012) 584 final 2012/0283 (COD) Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind armonizarea legislației statelor membre referitoare

Mai mult

Regulamentul de procedură al Conferinței organelor parlamentare specializate în chestiunile Uniunii ale parlamentelor Uniunii Europene

Regulamentul de procedură al Conferinței organelor parlamentare specializate în chestiunile Uniunii ale parlamentelor Uniunii Europene 4.8.2011 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 229/1 II (Comunicări) COMUNICĂRI PVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUPENE PARLAMENTUL EUPEAN Regulamentul de procedură al Conferinței

Mai mult

Microsoft Word - directiva

Microsoft Word - directiva 1 www.untrr.ro www.e-rovinieta.ro DIRECTIVA 91/533/CEE din 14 octombrie 1991 privind obligaţia angajatorului de a informa lucrătorii asupra condiţiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă CONSILIUL

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2017) 769 final 2017/0347 (COD) Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de abr

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2017) 769 final 2017/0347 (COD) Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de abr COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 19.12.2017 COM(2017) 769 final 2017/0347 (COD) Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 256/2014 al Parlamentului

Mai mult

Decizia Comisiei din 21 decembrie 2006 de stabilire a valorilor armonizate ale randamentului de referință pentru producția separată de electricitate ș

Decizia Comisiei din 21 decembrie 2006 de stabilire a valorilor armonizate ale randamentului de referință pentru producția separată de electricitate ș Decizia Comisiei din 21 decembrie 2006 de stabilire a valorilor armonizate ale randamentului de referință pentru producția separată de electricitate și căldură în conformitate cu Directiva 2004/8/CE a

Mai mult

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 6.3.2019 A8-0439/6 Amendamentul 6 Pavel Svoboda în numele Comisiei pentru afaceri juridice Raport A8-0439/2018 Tiemo Wölken Proiect de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție

Mai mult

CL2001L0018RO bi_cp 1..1

CL2001L0018RO bi_cp 1..1 02001L0018 RO 29.03.2018 005.001 1 Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor

Mai mult

Raportul privind conturile anuale ale Agenției Executive pentru Inovare și Rețele pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

Raportul privind conturile anuale ale Agenției Executive pentru Inovare și Rețele pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției 6.12.2017 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 417/247 RAPORTUL privind conturile anuale ale Agenției Executive pentru Inovare și Rețele pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

Mai mult

RO ANEXA I Partea 1 REGULAMENTUL DE FUNCȚIONARE STANDARD AL COMISIEI CONSULTATIVE SAU AL COMISIEI DE SOLUȚIONARE ALTERNATIVĂ A LITIGIILOR [ARTICOLUL 1

RO ANEXA I Partea 1 REGULAMENTUL DE FUNCȚIONARE STANDARD AL COMISIEI CONSULTATIVE SAU AL COMISIEI DE SOLUȚIONARE ALTERNATIVĂ A LITIGIILOR [ARTICOLUL 1 RO ANEXA I Partea 1 REGULAMENTUL DE FUNCȚIONARE STANDARD AL COMISIEI CONSULTATIVE SAU AL COMISIEI DE SOLUȚIONARE ALTERNATIVĂ A LITIGIILOR [ARTICOLUL 11 ALINEATUL (3) DIN DIRECTIVA (UE) 2017/1852] [De completat

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, C(2018) 1389 final REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) / AL COMISIEI din privind o derogare tempora

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, C(2018) 1389 final REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) / AL COMISIEI din privind o derogare tempora COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 8.3.2018 C(2018) 1389 final REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) / AL COMISIEI din 8.3.2018 privind o derogare temporară de la regulile de origine preferențiale prevăzute

Mai mult

Raportul privind conturile anuale ale Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

Raportul privind conturile anuale ale Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției C 417/166 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 6.12.2017 RAPORTUL privind conturile anuale ale Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul agenției

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 20 octombrie 2017 (OR. en) Dosar interinstituțional: 2017/0233 (NLE) 12967/17 FISC 216 ECOFIN 797 ACTE LEGISLATI

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 20 octombrie 2017 (OR. en) Dosar interinstituțional: 2017/0233 (NLE) 12967/17 FISC 216 ECOFIN 797 ACTE LEGISLATI Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 20 octombrie 2017 (OR. en) Dosar interinstituțional: 2017/0233 (NLE) 12967/17 FISC 216 ECOFIN 797 ACTE LEGISLATIVE ȘI ALTE INSTRUMENTE Subiect: DECIZIE DE PUNERE ÎN

Mai mult

Recomandarea nr. A1 din 18 octombrie 2017 privind eliberarea atestatului menționat la articolul 19 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al

Recomandarea nr. A1 din 18 octombrie 2017 privind eliberarea atestatului menționat la articolul 19 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al 29.5.2018 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 183/5 COMISIA ADMINISTRATIVĂ PENTRU COORDONAREA SISTEMELOR DE SECURITATE SOCIALĂ RECOMANDAREA NR. A1 din 18 octombrie 2017 privind eliberarea atestatului

Mai mult

Microsoft Word - 663E5DA5.doc

Microsoft Word - 663E5DA5.doc Regulamentul (CE) nr. 2743/98 al Consiliului din 14 decembrie 1998 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 297/95 privind taxele datorate Agenţiei Europene pentru Evaluarea Medicamentelor CONSILIUL UNIUNII

Mai mult

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/ AL COMISIEI - din 12 august de stabilire a normelor detaliate de puner

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/ AL COMISIEI - din 12 august de stabilire a normelor detaliate de puner L 214/9 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1386 AL COMISIEI din 12 august 2015 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European

Mai mult

UNIUNEA EUROPEANĂ PARLAMENTUL EUROPEAN CONSILIUL Bruxelles, 14 martie 2019 (OR. en) 2018/0436 (COD) PE-CONS 67/19 TRANS 148 SOC 170 EMPL 131 MI 208 CO

UNIUNEA EUROPEANĂ PARLAMENTUL EUROPEAN CONSILIUL Bruxelles, 14 martie 2019 (OR. en) 2018/0436 (COD) PE-CONS 67/19 TRANS 148 SOC 170 EMPL 131 MI 208 CO UNIUNEA EUPEANĂ PARLAMENTUL EUPEAN CONSILIUL Bruxelles, 14 martie 2019 (OR. en) 2018/0436 (COD) PE-CONS 67/19 TRANS 148 SOC 170 EMPL 131 MI 208 COMPET 214 PREP-BXT 72 CODEC 551 ACTE LEGISLATIVE ȘI ALTE

Mai mult

PR_COD_1amCom

PR_COD_1amCom PARLAMENTUL EUPEAN 2009-2014 Comisia pentru industrie, cercetare și energie 11.11.2013 2013/0232(COD) ***I PIECT DE RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind

Mai mult

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 25.5.2018 A8-0319/40 40 Considerentul 3 a (nou) (3a) Pentru a garanta aplicarea corespunzătoare a prezentei directive, este necesar să se consolideze coordonarea dintre autoritățile și/sau organismele

Mai mult

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 625„/„2014 AL COMISIEI - din 13 martie de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Par

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 625„/„2014 AL COMISIEI - din 13 martie de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Par L 174/16 13.6.2014 REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 625/2014 AL COMISIEI din 13 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului prin intermediul unor

Mai mult

Manual de utilizare pentru aspirator SJ72WWB6

Manual de utilizare pentru aspirator SJ72WWB6 Manual de utilizare pentru aspirator SJ72WWB6 CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI Acest produs trebuie să fie asamblat și utilizat doar în scopul pentru care a fost creat și doar în modul în care este

Mai mult

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 29/2012 al Comisiei din 13 ianuarie 2012 privind standardele de comercializare a uleiului de măsline

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 29/2012 al Comisiei din 13 ianuarie 2012 privind standardele de comercializare a uleiului de măsline L 12/14 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 14.1.2012 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 29/2012 AL COMISIEI din 13 ianuarie 2012 privind standardele de comercializare a uleiului de măsline (text

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2019) 122 final 2019/0067 (NLE) Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția care urmează să fie adopt

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2019) 122 final 2019/0067 (NLE) Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția care urmează să fie adopt COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 7.3.2019 COM(2019) 122 final 2019/0067 (NLE) Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind poziția care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Consiliului bilateral

Mai mult

CL2001L0018RO bi_cp 1..1

CL2001L0018RO bi_cp 1..1 2001L0018 RO 21.03.2008 003.001 1 Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său. B DIRECTIVA 2001/18/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

Mai mult

TA

TA 3.7.2015 A8-0127/ 001-023 AMENDAMENTE 001-023 depuse de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale Raport Elisabeth Morin-Chartier Navigatorii A8-0127/2015 (COM(2013)0798 C7-0409/2013 2013/0390(COD))

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2018) 274 final ANNEX 1 ANEXĂ la Propunerea de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modif

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2018) 274 final ANNEX 1 ANEXĂ la Propunerea de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modif COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 17.5.2018 COM(2018) 274 final ANNEX 1 ANEXĂ la Propunerea de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2008/96/CE privind gestionarea siguranței

Mai mult

CL2004R0282RO bi_cp 1..1

CL2004R0282RO bi_cp 1..1 2004R0282 RO 31.03.2004 000.001 1 Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său. B REGULAMENTUL (CE) NR. 282/2004 AL COMISIEI

Mai mult