Microsoft Word - Tema 06 - Convertoare analog-numerice.doc

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Microsoft Word - Tema 06 - Convertoare analog-numerice.doc"

Transcriere

1 Convertoare analog-numerice (ADC) Convertoarele analog-numerice sunt circuite electronice (în variantă integrată sau hibridă) care, printr-un algoritm intrinsec de funcţionare, asociază valorilor tensiunii de intrare, numere binare (cuvinte) descrise pe un număr oarecare "n" de biţi. În acest mod, mulţimea continuă a valorilor tensiunii de intrare U i este asociată liniar unei mulţimi discrete finite de valori numerice. Variantele constructiv-funcţionale ale ADC sunt foarte numeroase, fiecare având avantaje pentru diverse aplicaţii. Pentru structurile de măsurare destinate evaluării parametrilor energetici, cel mai frecvent utilizate sunt ADC paralele (flash) şi ADC cu aproximaţii succesive. Mărimi caracteristice - de intrare: se referă la domeniul de variaţie al tensiunii de intrare U i, precizând valoarea sa nominală (de capăt de scală) U in şi semnul său (unipolară sau bipolară). - de ieşire: - rezoluţia este măsura numărului de elemente ale mulţimii valorilor de ieşire pe care ADC le poate asocia cu mărimea de intrare conform caracteristicii sale de transfer. Acest număr se specifică explicit, sub forma N max - numărul maxim de valori distincte ale mărimii de ieşire, sau prin "n" - numărul de ranguri ale mărimii de ieşire. Când codul utilizat pentru descrierea mărimii de ieşire este un cod binar continuu, rezoluţia se precizează prin "n" - numărul de ranguri al mărimii de ieşire (N max = 2 n valori distincte). Dacă ieşirea este în cod BCD, definirea corectă a rezoluţiei se face precizând N max. În acest caz, numărul de biţi "n" nu poate reprezenta o măsură a rezoluţiei deoarece multe ADC utilizează incomplet rangul zecimal cel mai semnificativ. Descrierea de forma (n + 1 / 2 ) a numărului de ranguri semnifică faptul că din cele (n+1) ranguri zecimale ale mărimii de ieşire, începând cu cel mai puţin semnificativ, "n" sunt folosite complet, iar cel mai semnificativ este folosit incomplet (la jumătate). - codul în care este descrisă valoarea numerică de ieşire este o variantă de cod binar, de tip continuu (cod binar complement faţă de 2 (CBC2), cu bitul cel mai semnificativ (MSB) desemnat ca bit de semn, cod binar complement faţă de 1 (CBC1), cod binar deplasat (sau offsetat, CBO), etc.) sau un cod zecimal în reprezentare binară (BCD). Codurile binare sunt economice, utilizând toate combinaţiile posibile ale unui cuvânt binar descris pe "n" biţi. 1/8

2 Deşi este mai puţin eficient, deoarece din cele 16 combinaţii posibile corespunzătoare unui cuvânt binar de 4 biţi utilizează doar 10, codul BCD permite o decodificare simplă (din binar în zecimal), prin operaţii separate pentru fiecare rang zecimal în parte. Dacă mărimea de ieşire N o are "n" ranguri în cod binar continuu, ponderea relativă a două ranguri adiacente este 2:1; dacă descrierea este zecimală codificată binar pe "m" ranguri, mărimea de ieşire are "4m" biţi organizaţi în "m" grupe de câte 4 (deoarece cifrele zecimale de la 0 la 9 pot fi reprezentate prin cuvinte de 4 biţi), ponderea între biţi fiind 2:1, iar între grupe 10:1. Exemplu: Rangurile adiacente ale unui număr binar în CBC2 au ponderile în raport de 1 / 2 ; dacă se utilizează codul BCD, la ieşirea ADC biţii vor fi grupaţi câte 4, fiecărui grup de 4 biţi corespunzându-i câte o cifră zecimală (digit). CBC2 este folosit de ADC dedicate sistemelor de achiziţia datelor. Descrierea BCD este folosită pentru ADC conţinute în aparate de măsurat sau structuri de măsurare digitale cu sisteme proprii de afişare, conectate direct la ieşirea ADC (de exemplu la multimetre). - de transfer - caracteristica statică de transfer Tensiunea de intrare are o variaţie continuă în domeniul: Di = [0, UiN] iar mărimea de ieşire are doar Nmax valori distincte. Domeniul Di se împarte în Nmax subintervale pentru care se definesc corespondenţe cu câte o valoare a mărimii de ieşire Ni <=> [U i r/2, U i + r/2] (fig.1). Fig.1. Caracteristica statică a ADC ideal Mărimile (U i r / 2 ) şi (U i + r / 2 ) reprezintă valorile tensiunii de intrare pentru care mărimea de ieşire N o oscilează cu factor de umplere 0,5 între valoarea mărimii de ieşire corespunzătoare intrării U i şi valorile sale adiacente, care corespund valorilor tensiunii de intrare: Ui r / 2, respectiv: U i + r / 2. 2/8

3 În zonele de incertitudine interioare intervalului [U i r,u i + r], mărimea de ieşire N o tranzitează între două valori adiacente (fig.2). Fig.2. Răspunsul convertorului A/D în zonele de tranziţie Pentru descrierea caracteristicii statice de transfer se consideră valoarea mărimii de ieşire corespunzând tensiunii de intrare de valoare egală cu media limitelor intervalului: 1 r r Ui = U i + + Ui 2 (1) 2 2 Funcţia de transfer a unui ADC ideal unipolar este o funcţie scară, mărimea unei trepte corespunzând raportului dintre tensiunea nominală şi numărul de intervale: U r = n = U n (2) N n 2 1 max La un ADC ideal, scara are trepte egale după cele două axe, cu excepţia vecinătăţii originii, faţă de care deschiderea "r" este simetrică (fig.1). Caracteristica statică a ADC real diferă de cea a unui ADC ideal, diferenţele fiind puse în evidenţă de următoarele erori, definite în condiţii normate: - erorile la capetele scalei: - eroarea de zero (offset); - eroarea de câştig (de transfer). Aceste erori pot fi anulate, pentru orice ADC, prin facilităţi constructive (potenţiometre de ajustare a valorilor iniţiale ale offset-ului şi câştigului). - erorile de neliniaritate, care descriu abaterea caracteristicii reale, corectate la extremităţi, faţă de caracteristica ideală. Se definesc două tipuri de erori de neliniaritate : - eroarea de neliniaritate globală, ε n, ca măsură a abaterii maxime a caracteristicii intrareieşire a ADC reale care trece prin punctul (U i, n i ) faţă de caracteristica ideală: ε n = max {abs [U i (n o,k teoretic) U i (n o,k real) ]} (3) 3/8

4 - eroarea de neliniaritate diferenţială ( nldif ), ca măsură a abaterii diferenţei tensiunilor de intrare corespunzătoare la două mărimi de ieşire succesive faţă de diferenţa ideală "r": nldif = [U i (n o,k ) U i (n o,k+1 )] r (4) ADC este monoton dacă eroarea de neliniaritate îndeplineşte condiţia: ε n < r / 2 (5) Pentru fiecare din erorile de zero, de câştig, de neliniaritate, se definesc erorile de influenţă, în special cele datorate variaţiei temperaturii de funcţionare. Eroarea globală corespunzătoare rezultă prin sumare pătratică a diferitelor categorii de erori, considerate ca fiind necorelate. - timpul de conversie, t conv, definit ca interval de timp scurs între momentul lansării conversiei şi momentul obţinerii valorii finale a mărimii de ieşire n o, sau inversul său, rata de conversie: f conv = 1 / t conv (s) [ conversii / s ] reprezintă principala mărime caracteristică de transfer în regim dinamic. Variante constructive ADC cu aproximări succesive Acest tip de convertor face parte din clasa ADC cu conversie prin comparaţie directă, ca şi ADC cu tensiune de referinţă tip rampă digitală, faţă de care se caracterizează printr-un timp de conversie mult mai redus, deoarece, deşi ambele tipuri de convertor au o funcţionare secvenţială, numărul de paşi în care se realizează conversia este diferit. La ADC cu tensiune de referinţă tip rampă digitală durata conversiei este direct proporţională cu tensiunea de intrare, pe când, la ADC cu aproximări succesive, t conv este constant (n+1 perioade ale semnalului de ceas). Metoda aproximărilor succesive presupune compararea tensiunii de intrare cu o tensiune sintetizată în interiorul convertorului, a cărei valoare evoluează conform algoritmului de înjumătăţire succesivă a domeniului. Principalele elemente structurale ale ADC cu aproximări succesive (fig.3) sunt: - registrul de aproximări succesive (SAR); - convertorul numeric-analogic (DAC); - comparatorul (Comp); - bufferul de ieşire (tri-state). Dacă mărimea de ieşire a ADC este descrisă pe "n" biţi, conversia numerică a tensiunii de intrare U i presupune "n" paşi, care constau în testarea succesivă a tuturor biţilor cuvântului de ieşire. La primul pas, după primirea semnalului de lansare a conversiei (SC) SAR dă valoarea 1 celui mai semnificativ bit (b n ), la care DAC răspunde printr-o tensiune de ieşire: U comp 1 = 0,5 U ref 4/8

5 Dacă U i >U comp1, atunci valoarea "1" a bitului b n este validată (b n =1) şi se continuă cu testarea bitului următor, b n-1, al cărui aport, la ieşirea DAC are valoarea 0,25U ref. În funcţie de rezultatul comparaţiei, valoarea validată a bitului b n-1 poate fi 0 sau 1, după cum U i > < U comp 2 = 0,75U ref. Fig.3. Structura principială a convertorului A/D cu aproximări succesive La pasul următor este testat bitul b n-2, ş.a.m.d. până la bitul cel mai puţin semnificativ (LSB). Tensiunea de ieşire a DAC cu care se compară tensiunea de intrare U i la pasul "k" are valoarea: U comp k = U ref k j= 1 b j j 2 (6) Pentru tensiuni de intrare bipolare, ieşirea DAC se sumează cu o tensiune egală cu jumătate din tensiunea de referinţă, iar relaţia anterioară devine: k j 1 U compk = Uref bj 2 2 (7) j= 1 Odată cu validarea valorii LSB conversia este finalizată iar ADC emite semnalul "sfârşit de conversie" EOC, semnificând că la ieşirea buffer-ului este disponibil cuvântul de ieşire descris pe "n" biţi care reprezintă imaginea numerică a valorii tensiunii de intrare din momentul conversiei. Observaţii: 1. Pe durata conversiei, tensiunea de intrare trebuie să fie constantă sau să se modifice cu o valoare situată sub valoarea rezoluţiei: U i < r /2 2.Valoarea tensiunii de comparaţie la pasul "n" reprezintă valoarea măsurată prin care se aproximează valoarea reală a tensiunii de intrare U i. 5/8

6 3. În domeniul nominal şi condiţii normale de funcţionare a ADC, valoarea erorii absolute de aproximare nu poate depăşi jumătate din rezoluţie: U j U n ref = U n 1 ref (8) Creşterea erorii peste această valoare se poate datora erorilor de influenţă generate de modificarea temperaturii de funcţionare, a tensiunii de referinţă sau a altor condiţii de mediu (zgomote, interferenţe). 4. V o comp, validată de semnalul de tact (CK), poate descrie serial (bit cu bit, începând cu MSB) rezultatul conversiei şi poate fi utilizată ca ieşire serială a ADC. Pe frontul crescător al T 2 se poate citi valoarea MSB (b n ), pe frontul crescător al T 3 - bitul b n-1, iar pe frontul crescător al T n+1, valoarea LSB. Fig.4 prezintă modul în care este generat semnalul de tact (CK) de semnalul SC şi modul în care este generat semnalul EOC din semnalul (CK). Fig.4. Diagrama semnalelor de control al conversiei Avantajul imediat al ADC cu aproximări succesive constă în faptul că ieşirea serială oferă rezultatul conversiei chiar pe durata desfăşurării acesteia, ieşirea serială şi cea paralelă fiind la fel de rapide. Avantajul deosebit al ADC cu aproximări succesive este posibilitatea utilizării lui în structuri de măsurare cu izolare galvanică, având în vedere numărul mic de semnale care trebuie trecute prin bariera de izolare: ADC şi toate blocurile care îl preced pot fi cuplate galvanic cu măsurandul, izolarea blocurilor următoare (controlerul achiziţiei sau sistemele de prelucrare numerică a datelor) faţă de ADC putând fi făcută, pe un număr mic de linii, prin optocuploare pe liniile: EOC, SC, S şi CK, la care se adaugă sursa de alimentare cu izolare (convertor c.c.- c.c.). ADC cu aproximări succesive este singurul tip de ADC care oferă această facilitate, celelalte tipuri presupunând izolare galvanică pe mai mult de 4 linii. O altă facilitate oferită de ADC cu aproximaţii succesive o reprezintă posibilitatea scurtării ciclului de conversie, pe seama scăderii rezoluţiei. În aşa-numitul "ciclu scurtat" se renunţă la evaluarea ultimilor "m" biţi mai puţin semnificativi; timpul de conversie scade cu valoarea corespunzătoare a "m" perioade ale semnalului de tact. 6/8

7 Variantele de ADC cu aproximaţii succesive încorporate în structuri dedicate măsurării parametrilor energetici din sistemele industriale au n = biţi şi t conv = x1... x10µs. ADC cu comparaţie simultană (tip flash) se mai numesc convertoare paralele, au cea mai mare viteză de conversie (t conv <1µs) şi rezoluţii medii ( biţi). Încorporând un număr mare (2 n ) de comparatoare identice, costul lor este încă destul de ridicat. Convertoarele paralele au structura principială reprezentată în fig.5, formată dintr-un divizor rezistiv cu 2 n rezistoare, o reţea de 2 n comparatoare şi un circuit translator de cod. Fig.5. Structura principială a convertoarelor A/D flash Tensiunile U k care reprezintă referinţele comparatoarelor au valorile: U k 2k 1 2k 1 = Uref = U n ref (k=1...n) (9) 2N Tensiunea de intrare se compară simultan cu toate tensiunile de referinţă ale celor 2 n comparatoare, mărimea de intrare în decodificator având forma unui "bar-graph" (lungimea secvenţei de "1" din şirul valorilor logice ale tensiunilor de ieşire ale comparatoarelor este direct proporţională cu tensiunea de intrare). Ultimul comparator (CD) este utilizat pentru semnalizarea depăşirii domeniului nominal (valoarea de capăt de scală, U ref ). O soluţie practică, utilizată frecvent în construcţia ADC-flash cu mărimea de ieşire descrisă pe "n" biţi, este ADC compus prin cascadarea a două convertoare (fig.6). Dacă ADC 1 şi ADC 2 sunt identice, cu mărimea de ieşire descrisă pe n/ 2 biţi, prin această tehnică se obţine un convertor compus de "n" biţi cu doar 2 n/2+1 comparatoare, dar durata conversiei creşte de circa 4 ori faţă de un convertor monolitic de "n" biţi: 7/8

8 t conv = t conv ADC1 + t conv DAC + t conv ADC2 + t buffcor (10) Fig.6. Structura principială a convertoarelor A/D semi-flash Funcţionarea ADC compus se desfăşoară conform algoritmului conversiei recursive (pe subdomenii), în următoarele etape: - conversia A/D primară, la nivelul ADC 1, prin care se obţine prima parte a cuvântului de ieşire (cei mai semnificativi "k" biţi); eroarea maximă de conversie corespunde celui mai puţin semnificativ bit (bitul "k"): ε = 2 -k U ref (11) - conversia D/A a primei părţi a cuvântului de ieşire cu un convertor numeric analogic (DAC) rapid şi precis, obţinând, la ieşirea acestuia, o tensiune egală cu fracţiunea din U in care a suportat conversia primară; - sumarea algebrică a tensiunii de intrare, U in, cu tensiunea de ieşire a DAC cu semn schimbat, rezultatul constând într-un reziduu de valoare egală cu fracţiunea din U in care nu a fost convertită la nivelul ADC 1 datorită rezoluţiei reduse a acestuia; - conversia numerică a tensiunii de ieşire din sumator, realizată la nivelul ADC 2, având ca rezultat a doua parte a cuvântului de ieşire a convertorului compus (cei mai puţin semnificativi "n-k" biţi). Eroarea de conversie a ADC 1, manifestată la nivelul celui mai puţin semnificativ bit (bitul "k"), afectează substanţial valoarea reziduului tensiunii de intrare; de aceea, cele două părţi ale cuvântului de ieşire din ADC compus sunt prelucrate numeric la nivelul buffer-ului corector, fiind combinate (după un algoritm de corecţie intern) astfel încât să fie eliminate automat erorile posibile de la mijlocul cuvântului de ieşire. Prima parte a cuvântului de ieşire este mai scurtă (k<n-k) corecţia presupunând pierderea unui bit, astfel că, pentru obţinerea unui cuvânt de ieşire de "n" biţi este necesar ca ADC 1 să fie de "k" biţi iar ADC 2 de (n-k+1) biţi. 8/8

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Toate erorile unui circuit de eşantionare-memorare se pot deduce cantitativ din specificaţiile tehnice ale circuitului, cu excepţia erorii generate de timpul de apertură, fiindcă această eroare este

Mai mult

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation Universitatea Transilvania din Braşov Laboratorul de Vedere Artificială Robustă şi Control Sisteme cu MicroProcesoare Curs 05 Convertorul analog numeric Tiberiu Teodor COCIAȘ 1 Cuprins Generalității Principiu

Mai mult

VI. Achiziția datelor în LabVIEW

VI. Achiziția datelor în LabVIEW VI. Achiziția datelor în LabVIEW SUBIECTE A. Achiziția Datelor B. Measurement & Automatation Explorer (MAX) C. Driverul software, NI-DAQmx D. Placa de achiziție, NI USB 6008 A. Achiziția Datelor Subiecte:

Mai mult

Microsoft Word - Lab1a.doc

Microsoft Word - Lab1a.doc Sisteme de numeraţie şi coduri numerice 1.1. Sisteme de numeraţie 1.2. Conversii generale între sisteme de numeraţie 1.3. Reprezentarea numerelor binare negative 1.4. Coduri numerice 1.5. Aplicaţii In

Mai mult

Microsoft Word - TIC5

Microsoft Word - TIC5 CAPACITATEA CANALELOR DE COMUNICAŢIE CAPITOLUL 5 CAPACITATEA CANALELOR DE COMUNICAŢIE În Capitolul 3, am văzut că putem utiliza codarea sursă pentru a reduce redundanţa inerentă a unei surse de informaţie

Mai mult

1

1 4.3. Amplificatoare de semnal mic Amplificatoarele de semnal mic (ASM) au semnalul amplificat mic în raport cu tensiunile de c.c. de polarizare a tranzistoarelor. Tranzistoarele funcţionează într-o zonă

Mai mult

Microsoft Word - IngineriF_A.DOC

Microsoft Word - IngineriF_A.DOC Se considera v BE 0.6V in conductie si β00. Pentru v I.6+0.05sinωt [V], tensiunea este : +0V R C 5K v I v BE 0.5mA 0V C a 7.50.3sinωt [V] c.5.5sinωt [V] b 7.5.5sinωt [V] d.60.05sinωt [V] Se cunoaste β00

Mai mult

E_d_Informatica_sp_SN_2014_bar_10_LRO

E_d_Informatica_sp_SN_2014_bar_10_LRO Examenul de bacalaureat naţional 2014 Proba E. d) Informatică Varianta 10 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. În rezolvările cerute,

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Circuite Integrate Digitale Conf. Monica Dascălu Curs Seminar Laborator notă separată Notare: 40% seminar 20% teme // + TEMA SUPLIMENTARA 40% examen 2014 CID - curs 1 2 Bibliografie Note de curs Cursul

Mai mult

Test 5: Referat examen an II ELECTRONICA APLICATA Sisteme de achizitii de date 1. Sa se exprime in scarile de temperature Celsius si Farentheit temper

Test 5: Referat examen an II ELECTRONICA APLICATA Sisteme de achizitii de date 1. Sa se exprime in scarile de temperature Celsius si Farentheit temper Test 5: Referat examen an II ELECTRONICA APLICATA Sisteme de achizitii de date 1. Sa se exprime in scarile de temperature Celsius si Farentheit temperature punctului de topire al aurului T=1337,9 k. Transformam

Mai mult

MULTIMETRU DIGITAL AX-585 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

MULTIMETRU DIGITAL AX-585 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE MULTIMETRU DIGITAL AX-585 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 1. Informaţii generale. 3 2. Informaţii privind siguranţa. 3 3. Funcţii 3 4. Operarea aparatului de măsură. 6 5. Întreţinerea aparatului. 9 6. Rezolvarea

Mai mult

Microsoft Word - Prezcap1.doc

Microsoft Word - Prezcap1.doc CAPITOLUL 1: NOŢIUNI DE METROLOGIE 1.1 TERMINOLOGIE Măsurarea; Măsură şi măsurare; Metrologia; Metoda de măsură; Principiul de măsură; Procesul de măsură; Rezultatul măsurării; Exactitatea măsurării; Incertitudinea

Mai mult

Modul Modbus ASCII SISTEME DE COMUNICATIE CURS 5 - Constantinescu Catalin Atunci cand se foloseste modul MODBUS ASCII fiecare octet din mesaj

Modul Modbus ASCII SISTEME DE COMUNICATIE CURS 5 - Constantinescu Catalin Atunci cand se foloseste modul MODBUS ASCII fiecare octet din mesaj 2.3.5.2 Modul Modbus ASCII Atunci cand se foloseste modul MODBUS ASCII fiecare octet din mesaj este trimis ca doua caractere ASCII (de exemplu, octetul 0x7A este transmis ca doua caractere 0x37 = 7, respectiv

Mai mult

Logică și structuri discrete Limbaje regulate și automate Marius Minea marius/curs/lsd/ 24 noiembrie 2014

Logică și structuri discrete Limbaje regulate și automate Marius Minea   marius/curs/lsd/ 24 noiembrie 2014 Logică și structuri discrete Limbaje regulate și automate Marius Minea marius@cs.upt.ro http://www.cs.upt.ro/ marius/curs/lsd/ 24 noiembrie 2014 Un exemplu: automatul de cafea acțiuni (utilizator): introdu

Mai mult

Microsoft Word - Curs1.docx

Microsoft Word - Curs1.docx 1. REPREZENTAREA INFORMAȚIILOR ÎN CALCULATOR 1.1. CONCEPTUL DE DATĂ ȘI INFORMAȚIE Datele desemnează elementele primare, provenind din diverse surse, fără o formă organizată care să permită luarea unor

Mai mult

Dispozitive BENDER pentru monitorizarea rezistenţei de izolaţie Pornind de la necesitatea unui sistem de alimentare cu energie electrică cât mai sigur

Dispozitive BENDER pentru monitorizarea rezistenţei de izolaţie Pornind de la necesitatea unui sistem de alimentare cu energie electrică cât mai sigur Dispozitive BENDER pentru monitorizarea rezistenţei de izolaţie Pornind de la necesitatea unui sistem de alimentare cu energie electrică cât mai sigur, tot mai multe ţări aleg să utilizeze sistemele IT

Mai mult

Microsoft Word - C05_Traductoare de deplasare de tip transformator

Microsoft Word - C05_Traductoare de deplasare de tip transformator Traductoare de deplasare de tip transformator Traductoare parametrice. Principiul de funcţionare: Modificarea inductivităţii mutuale a unor bobine cu întrefier variabil sau constant. Ecuaţia care exprimă

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Electronică Analogică Redresoare Redresoare polifazate, comandate redresoarele comandate permit reglarea tensiunii şi a curentului prin sarcină. Reglajul poate fi făcut în mod continuu de la zero până

Mai mult

OPERATII DE PRELUCRAREA IMAGINILOR 1

OPERATII DE PRELUCRAREA IMAGINILOR 1 OPERATII DE PRELUCRAREA IMAGINILOR Prelucrarea imaginilor 2 Tipuri de operatii de prelucrare Clasificare dupa numarul de pixeli din imaginea initiala folositi pentru calculul valorii unui pixel din imaginea

Mai mult

Microsoft Word - L5.1 - Regulatoare bi si tripozitionale.doc

Microsoft Word - L5.1 - Regulatoare bi si tripozitionale.doc Lucrarea 5 STUDIUL REGULATOARELOR BIPOZIŢIONALE ŞI TRIPOZIŢIONALE 1. Obiectul lucrării constă în studiul construcţiei, funcţionării şi influenţei parametrilor de acord asupra formei caracteristicilor statice

Mai mult

SSC-Impartire

SSC-Impartire Adunarea Înmulțirea Numere și operații în virgulă mobilă 1 Împărțirea cu refacerea restului parțial Împărțirea fără refacerea restului parțial 2 Primul operand: deîmpărțit (X) Al doilea operand: împărțitor

Mai mult

Microsoft Word - 1-Introducere.doc

Microsoft Word - 1-Introducere.doc 1. Cuprins Cuprins modul 1.1. DefiniŃii. Istorie: prima comunicańie cu protocol 1.2. InterfeŃe paralele şi seriale 1.3. Verificarea corectitudinii datelor transmise cu bit de paritate 1.4. olul unui buffer

Mai mult

Microsoft Word - Notiuni de arhitectura calculatoarelor.doc

Microsoft Word - Notiuni de arhitectura calculatoarelor.doc NOTIUNI DE ARHITECTURA CALCULATOARELOR Introducere In acest capitol se vor studia cateva notiuni legate de modul in care este realizat un calculator si cum este utilizat acesta in indeplinirea unor functii.

Mai mult

Senzor inductiv de deplasare liniară

Senzor inductiv de deplasare liniară Formă cubică, aluminiu / plastic Posibilităţi de montare diverse Indicarea domeniului de măsură cu LED Imun la interferenţe electromagnetice. Zone inactive extrem de scurte Rezoluţie 0,001 mm 15 30 Vcc

Mai mult

MD-2045, CHIŞINĂU, MD – 2004, bd

MD-2045, CHIŞINĂU, MD – 2004, bd MD-004, CHIŞINĂU, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 168, TEL: 0 3-75-05 www.utm.md ELECTRONICA DIGITALĂ 1. Date despre unitatea de curs/modul Facultatea Electronică și Telecomunicații Catedra/departamentul

Mai mult

Interfețe și Protocoale de Comunicații Arduino-Port Paralel Arduino. Laborator 1- Portul Paralel 1 Caracteristici generale Arduino UNO este o placă de

Interfețe și Protocoale de Comunicații Arduino-Port Paralel Arduino. Laborator 1- Portul Paralel 1 Caracteristici generale Arduino UNO este o placă de Arduino. Laborator 1- Portul Paralel 1 Caracteristici generale Arduino UNO este o placă de dezvoltare bazată pe un microcontroller ATmega 328P pe 8 biți cu 32kB memorie flash. Placa de dezvoltare conține:

Mai mult

E_d_Informatica_sp_MI_2015_bar_02_LRO

E_d_Informatica_sp_MI_2015_bar_02_LRO Examenul de bacalaureat naţional 2015 Proba E. d) Informatică Varianta 2 Filiera teoretică, profilul real, specializările: matematică-informatică matematică-informatică intensiv informatică Toate subiectele

Mai mult

Cuprins

Cuprins Cuprins 1. Introducere 2. Modele și limbaje pentru specificația sistemelor 3. Interfețe de comunicație 4. Periferice pentru sisteme dedicate 5. Microcontrolere 6. Procesoare dedicate 7. Dezvoltarea programelor

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Arhitectura Sistemelor de Calcul Curs 8 Universitatea Politehnica Bucuresti Facultatea de Automatica si Calculatoare cs.pub.ro curs.cs.pub.ro Structura SIMD Cuprins Probleme de Comunicatii intre Procesoarele

Mai mult

Gheorghe IUREA Adrian ZANOSCHI algebră geometrie clasa a VII-a ediţia a V-a, revizuită mate 2000 standard EDITURA PARALELA 45 Matematică. Clasa a VII-

Gheorghe IUREA Adrian ZANOSCHI algebră geometrie clasa a VII-a ediţia a V-a, revizuită mate 2000 standard EDITURA PARALELA 45 Matematică. Clasa a VII- Gheorghe IUREA Adrian ZANOSCHI algebră geometrie clasa a VII-a ediţia a V-a, revizuită mate 2000 standard 3 Algebră Capitolul I. MULŢIMEA NUMERELOR RAŢIONALE Identificarea caracteristicilor numerelor raţionale

Mai mult

LUCRAREA 8 PROGRAMAREA NELINIARĂ ÎN REZOLVAREA PROBLEMELOR DIN ENERGETICĂ. METODE DE ORDINUL Aspecte generale Programarea neliniară are o foart

LUCRAREA 8 PROGRAMAREA NELINIARĂ ÎN REZOLVAREA PROBLEMELOR DIN ENERGETICĂ. METODE DE ORDINUL Aspecte generale Programarea neliniară are o foart LUCRAREA 8 PROGRAMAREA NELINIARĂ ÎN REZOLVAREA PROBLEMELOR DIN ENERGETICĂ. METODE DE ORDINUL 0 8.. Aspecte generale Programarea neliniară are o foarte mare importanţă în rezolvarea problemelor de optimizări,

Mai mult

Microsoft Word - 2 Filtre neliniare.doc

Microsoft Word - 2 Filtre neliniare.doc 20 Capitolul 2 - Filtre neliniare 21 CAPITOLUL 2 FILTRE NELINIARE 2-1. PRELIMINARII Răspunsul la impuls determină capacitatea filtrului de a elimina zgomotul de impulsuri. Un filtru cu răspunsul la impuls

Mai mult

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, Iași Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației Triangulaţia și aplicații (referat) P

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, Iași Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației Triangulaţia și aplicații (referat) P Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, Iași Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației Triangulaţia și aplicații (referat) Profesor: Sl. Dr. Ing. Ionescu Daniela Student: Mujdei

Mai mult

Probleme rezolvate de fizică traducere de Nicolae Coman după lucrarea

Probleme rezolvate de fizică traducere de Nicolae Coman după lucrarea Probleme rezolvate de fizică traducere de Nicolae Coman după lucrarea Contents Vectori... 4 Modul de rezolvare a problemelor... 5 despre vectori... 6 Vector deplasare... 12 Vector viteza... 12 Statica...

Mai mult

Slide 1

Slide 1 SCTR -SZOKE ENIKO - Curs 4 continuare curs 3 3. Componentele hard ale unui sistem de calcul in timp real 3.1 Unitatea centrala de calcul 3.1.1 Moduri de adresare 3.1.2 Clase de arhitecturi ale unitatii

Mai mult

Lucrarea 13. Controlul unor procese complexe printr-o platforma de tip Arduino (continuarea lucrarii 12) 1. Obiectivul lucrarii Lucrarea isi propune s

Lucrarea 13. Controlul unor procese complexe printr-o platforma de tip Arduino (continuarea lucrarii 12) 1. Obiectivul lucrarii Lucrarea isi propune s Lucrarea 13. Controlul unor procese complexe printr-o platforma de tip Arduino (continuarea lucrarii 12) 1. Obiectivul lucrarii Lucrarea isi propune sa prezinte modul de implementare a unor aplicatii complexe

Mai mult

Microsoft PowerPoint - ST_5

Microsoft PowerPoint - ST_5 Senzori si traductoare Prof. dr. ing. Valer DOLGA, Cuprins 5 Traductoare / senzori de proximitate a) Traductoare de proximitate inductive b) Traductoare de proximitate capacitive c) Traductoare de proximitate

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Utilitarul Measurements and Automation Explorer 1 2 3 4 5 Traditional NI-DAQ Version 6.9.3 7.0 7.0.1 7.1 7.2 7.3 7.4 7.4.1 7.4.4 7.5 LabVIEW Version 5.0.1 5.1 5.1.2 6.0 6.1 7.0 7.1 8.0 8.2 8.5 8.6 2009

Mai mult

Lucrarea 7 Filtrarea imaginilor BREVIAR TEORETIC Filtrarea imaginilor se înscrie în clasa operaţiilor de îmbunătăţire, principalul scop al acesteia fi

Lucrarea 7 Filtrarea imaginilor BREVIAR TEORETIC Filtrarea imaginilor se înscrie în clasa operaţiilor de îmbunătăţire, principalul scop al acesteia fi Lucrarea 7 Filtrarea imaginilor BREVIAR TEORETIC Filtrarea imaginilor se înscrie în clasa operaţiilor de îmbunătăţire, principalul scop al acesteia fiind eliminarea zgomotului suprapus unei imagini. Filtrarea

Mai mult

Slide 1

Slide 1 ELECTROTEHNCĂ ET An - SA CRS 8 Conf.dr.ing.ec. Claudia PĂCRAR e-mail: Claudia.Pacurar@ethm.utcluj.ro . ntroducere în teoria circuitelor electrice. Puteri în regim armonic 3. Caracterizarea în complex a

Mai mult

Kein Folientitel

Kein Folientitel S.C East Electric S.R.L distribuitor Balluff în Romania. Balluff producător de senzori, şi traductoare, cu peste 40 ani de experienţă Firma a fost creată în 1921, experienţa în domeniul senzorilor începând

Mai mult

carteInvataturaEd_2.0_lectia5.pdf

carteInvataturaEd_2.0_lectia5.pdf Lect ia3 Diagrame Veitch-Karnaugh 5.1 Noţiuni teoretice Diagramele Veich-Karnaugh (V-K) sunt o modalitate de reprezentare grafică a funcţiilor logice. Pentru o funct ie de N variabile, diagrama corespunz

Mai mult

Direct Current (DC) Electric Circuits

Direct Current (DC) Electric Circuits ELECTROTEHNICA BIBLIOGRAFIE 1. VINȚAN MARIA - Note de curs 2. POPA MIRCEA, VINŢAN MARIA, Electrotehnică. Îndrumar de laborator, Editura Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, ISBN 9736512053, 2001, cota

Mai mult

Dorel LUCHIAN Gabriel POPA Adrian ZANOSCHI Gheorghe IUREA algebră geometrie clasa a VIII-a ediţia a V-a, revizuită mate 2000 standard EDITURA PARALELA

Dorel LUCHIAN Gabriel POPA Adrian ZANOSCHI Gheorghe IUREA algebră geometrie clasa a VIII-a ediţia a V-a, revizuită mate 2000 standard EDITURA PARALELA Dorel LUCHIAN Gabriel POPA Adrian ZANOSCHI Gheorghe IUREA algebră geometrie clasa a VIII-a ediţia a V-a, revizuită mate 000 standard 3 10 PP Algebră Capitolul I. NUMERE REALE Competenţe specifice: Determinarea

Mai mult

INDICATORI AI REPARTIŢIEI DE FRECVENŢĂ

INDICATORI AI REPARTIŢIEI DE FRECVENŢĂ STATISTICA DESCRIPTIVĂ observarea Obiective: organizarea sintetizarea descrierea datelor Analiza descriptivă a datelor Analiza statistică descriptivă reperezintă un tip de analiză ce servește la descrierea,

Mai mult

Spatii vectoriale

Spatii vectoriale Algebra si Geometrie Seminar 2 Octombrie 2017 ii Matematica poate fi definită ca materia în care nu ştim niciodată despre ce vorbim, nici dacă ceea ce spunem este adevărat. Bertrand Russell 1 Spatii vectoriale

Mai mult

Controlerul LCD

Controlerul LCD Controlerul LCD Controlerul LCD poate comanda direct un afisor de tip tip LCD, generand in mod automat tensiunile de comanda necesare pentru segmente (notate SEG, SP sau S) si electrozii comuni (notati

Mai mult

1

1 1. Funcţionarea echipamentelor într-o reţea locală Placa de reţea (NIC-Network Interface Card) este o placă cu circuite integrate poate fi preinstalată în calculator sau se montează într-un slot de extensie

Mai mult

MULTIMETRU DIGITAL CU SCHIMBARE AUTOMATĂ A DOMENIULUI AX201 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

MULTIMETRU DIGITAL CU SCHIMBARE AUTOMATĂ A DOMENIULUI AX201 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE MULTIMETRU DIGITAL CU SCHIMBARE AUTOMATĂ A DOMENIULUI AX201 INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE CITIŢI CU ATENŢIE INSTRUCŢIUNILE ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA LUCRULUI GARANŢIA Producătorul garantează că aparatul nu va prezenta

Mai mult

Electricitate II

Electricitate II Electricitate II Circuitul electric. Legile circuitului electric. Sumar Circuitul electric simplu Legile lui Ohm Legile lui Kirchhoff Gruparea rezistorilor Transformarea stea-triunghi Gruparea generatoarelor

Mai mult

Slide 1

Slide 1 BAZELE ELECTOTEHNICII I BE An I - ETTI CS 2 Conf. dr.ing.ec. Claudia PĂCA e-mail: Claudia.Pacurar@ethm.utcluj.ro CAPITOLL I CICITE ELECTICE DE CENT CONTIN GENEALITĂȚI Circuitul electric de curent continuu

Mai mult

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation Universitatea Transilvania din Braşov Laboratorul de Vedere Artificială Robustă şi Control Sisteme cu MicroProcesoare Curs 2 Porturi de intrare/ieșire Gigel Măceșanu 1 Cuprins Programarea unui MC Porturi

Mai mult

Microsoft Word - FiltrareaNyquist-rezumat.doc

Microsoft Word - FiltrareaNyquist-rezumat.doc Filtrarea semnalelor de date Necesitate - unul din efectele limitării benzii unui impuls rectangular de perioadă T s, datorită filtrării, este extinderea sa în timp, care conduce la apariţia interferenţei

Mai mult

ALGORITMII ŞI REPREZENTAREA LOR Noţiunea de algoritm Noţiunea de algoritm este foarte veche. Ea a fost introdusă în secolele VIII-IX de către Abu Ja f

ALGORITMII ŞI REPREZENTAREA LOR Noţiunea de algoritm Noţiunea de algoritm este foarte veche. Ea a fost introdusă în secolele VIII-IX de către Abu Ja f ALGORITMII ŞI REPREZENTAREA LOR Noţiunea de algoritm Noţiunea de algoritm este foarte veche. Ea a fost introdusă în secolele VIII-IX de către Abu Ja far Mohammed ibn Musâ al- Khowârizmî în cartea sa intitulată

Mai mult

RAPORT FINAL Perioada de implementare: CU TITLUL: Analiza și testarea distribuției câmpului electric la izolatoare din materiale compozite p

RAPORT FINAL Perioada de implementare: CU TITLUL: Analiza și testarea distribuției câmpului electric la izolatoare din materiale compozite p RAPORT FINAL Perioada de implementare: 2016-2018 CU TITLUL: Analiza și testarea distribuției câmpului electric la izolatoare din materiale compozite pentru creșterea siguranței în funcționare Contract

Mai mult

PROBLEME PRIVIND INSTABILITATEA UNOR CALCULE ALE MECANISMELOR

PROBLEME  PRIVIND  INSTABILITATEA  UNOR      CALCULE  ALE  MECANISMELOR INSTABILITĂŢI DE CALCUL LA ANALIZA DIADEI RRR s.l. univ. dr. ing. Valentina MANEA s.l.univ.dr.ing. Raluca GRASU Rezumat. Se studiază instabilităţile de calcul care apar la analiza diadei RRR, cauzate de

Mai mult

Cursul 12 (plan de curs) Integrale prime 1 Sisteme diferenţiale autonome. Spaţiul fazelor. Fie Ω R n o mulţime deschisă şi f : Ω R n R n o funcţie de

Cursul 12 (plan de curs) Integrale prime 1 Sisteme diferenţiale autonome. Spaţiul fazelor. Fie Ω R n o mulţime deschisă şi f : Ω R n R n o funcţie de Cursul 12 (plan de curs) Integrale prime 1 Sisteme diferenţiale autonome. Spaţiul fazelor. Fie Ω R n o mulţime deschisă şi f : Ω R n R n o funcţie de clasă C 1. Vom considera sistemul diferenţial x = f(x),

Mai mult

Secţiunea 7-8 începători Concurs online de informatică Categoria PROGRAMARE PROBLEMA 1 ID 100 puncte Calculatoarele trebuie să se recunoască în rețeau

Secţiunea 7-8 începători Concurs online de informatică Categoria PROGRAMARE PROBLEMA 1 ID 100 puncte Calculatoarele trebuie să se recunoască în rețeau PROBLEMA ID 00 puncte Calculatoarele trebuie să se recunoască în rețeaua de Internet printr-un ID. În prezent, există metode de identificare a ID-ului folosite la scară globală: IPv4 și IPv6. Adresele

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI

FIŞA DISCIPLINEI FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea 1 Decembrie 1918 1.2. Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti 1.3. Departamentul de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Mai mult

Always leading the pack SEMICONDUCTOR FUNDAMENTAL DL 3155M11R Laborator TIME

Always leading the pack SEMICONDUCTOR FUNDAMENTAL DL 3155M11R Laborator TIME Always leading the pack SEMICONDUCTOR FUNDAMENTAL DL 3155M11R Laborator TIME ( Pagina alba DL 3155M11R: SEMICONDUCTOR FUNDAMENTAL Acest program software de formare trateaza dispozitivele electronice: Capitole:

Mai mult

Microsoft Word - 01_Introducere.doc

Microsoft Word - 01_Introducere.doc 1. INTRODUCERE Modelul simplificat al unui sistem de transmisiune: Sursa digitala {1,2,.,q} TX (ω 0 ) Canal radio m i s(t) y(t) RX (ω 0 ) mˆ i Terminal digital Sursa digitală semnalul de date m i Tx: emiţătorul

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI

FIŞA DISCIPLINEI FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea SPIRU HARET 1.2.Facultatea Inginerie, Informatică şi Geografie 1.3.Departamentul Informatică şi Geografie 1.4.Domeniul

Mai mult

MECANICA FLUIDELOR

MECANICA FLUIDELOR MECANICA FLUIDELOR Generalităţi Orice substanţă care curge se numeşte fluid. În această categorie se încadrează atât lichidele cât şi gazele. Deoarece cu gazele se produc de obicei transformări termice,

Mai mult

Generarea semnalelor standard 1 Scopul lucrării Familiarizarea cu modul de generare şi reprezentare în mediul Matlab a semnalelor de test, considerate

Generarea semnalelor standard 1 Scopul lucrării Familiarizarea cu modul de generare şi reprezentare în mediul Matlab a semnalelor de test, considerate Generarea semnalelor standard Scopul lucrării Familiarizarea cu modul de generare şi reprezentare în mediul Matlab a semnalelor de test, considerate standard în ingineria sistemelor automate. Însuşirea

Mai mult

013757_ABB (A Szocs)_ACS50_EN_revE_high_100812ENRODECRCG_f_1

013757_ABB (A Szocs)_ACS50_EN_revE_high_100812ENRODECRCG_f_1 COVERTIZOARE DE FRECVEŢĂ ABB - GAMA COMPOET ACS50, de la 0,18 la 2,2 kw / de la 0,25 la 3 CP Catalog tehnic PROFIL DOMEII IDUSTRIALE PRODUSE APLICAŢII COMPETEŢĂ TEHICĂ PARTEERI SERVICII COVERTIZOARE DE

Mai mult

Școala: Clasa a V-a Nr. ore pe săptămână: 4 Profesor: MATEMATICĂ Clasa a V-a Aviz director PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ Nr. crt. Unitatea de

Școala: Clasa a V-a Nr. ore pe săptămână: 4 Profesor: MATEMATICĂ Clasa a V-a Aviz director PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ Nr. crt. Unitatea de Școala: Clasa a V-a ore pe săptămână: 4 Profesor: MATEMATICĂ Clasa a V-a Aviz director PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ de SEMESTRUL I. Recapitulare, iniţială. Numere - reprezentare comparare, estimare

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Procesarea Imaginilor Curs 13 Procesarea imaginilor folosind rețele neuronale. Rețele neuronale convoluționale Analogie cu biologia Neuronul biologic: are ca intrări semnale electrice primite pe dendrite,

Mai mult

Universitatea Transilvania Braşov Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor Catera de Electronică şi Calculatoare Construcţia şi de

Universitatea Transilvania Braşov Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor Catera de Electronică şi Calculatoare Construcţia şi de Universitatea Transilvania Braşov Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor Catera de Electronică şi Calculatoare Construcţia şi depanarea PC-urilor 2009.11.23 ş.l. dr. ing. Kertész

Mai mult

Microsoft Word - intro_msp430.doc

Microsoft Word - intro_msp430.doc PREZENTAREA GENERALA A ARHITECTURII (TEXAS INSTRUMENTS) Familia de microcontrolere incorporează o unitate centrală (CPU) tip RISC de 16 biţi, periferice specializate, memorie internă de tip ROM şi RAM,

Mai mult

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Departamentul de Calculatoare și Inginerie Electrică Valabilă an universitar: Date despre program In

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Departamentul de Calculatoare și Inginerie Electrică Valabilă an universitar: Date despre program In Valabilă an universitar: 2018-2019 1. Date despre program Instituţia de învăţământ superior Facultatea Departament Domeniul de studiu Ciclul de studii Specializarea FIŞA DISCIPLINEI Universitatea Lucian

Mai mult

Cuantizare Vectoriala.doc

Cuantizare Vectoriala.doc 4. Metoda de quadro în compresie fractala optimizata rata-distorsiune În cele ce urmeaza descriem o metoda de quadro bazata pe optimizarea criteriului ratadistorsiune în compresia fractala a imaginilor.

Mai mult

Analiză de flux de date 29 octombrie 2012

Analiză de flux de date 29 octombrie 2012 Analiză de flux de date 29 octombrie 2012 Analiză statică: definiţie O analiză a codului sursă (fără a executa programul), cu scopul de a determina proprietăţi ale programului sursă. (in principal corectitudinea,

Mai mult

Microsoft Word - LUCRARE DE LABORATOR 5

Microsoft Word - LUCRARE DE LABORATOR 5 Managementul calităţii energiei LUCRARE DE LABORATOR 5 ÎMBUNĂTĂŢIREA FACTORULUI DE PUTERE ÎN REŢELELE DE DISTRIBUŢIE CU SARCINI NELINIARE. Obiectivele lucrării Lucrarea are ca scop stabilirea cauzelor

Mai mult

Microsoft Word - 4-Interfete paralele.doc

Microsoft Word - 4-Interfete paralele.doc 4. Cuprins modul 4.1. neprogramabile 4.2.Interfaţa paralelă programabilă 4.3.Protocoale de transfer 4.4.Programarea circuitului de interfaţă paralelă 4.5.Exemplu de implementare Cuprins Introducere După

Mai mult

Nr

Nr PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Al promoţiei 2015-2019 Programul de studii universitare de licenţă Domeniul fundamental Domeniul de licenţă Facultatea cu frecvenţă ()/ cu frecvenţă redusă (R)/ la distanţă (ID) Calculatoare

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sistem de Automatizare si Telemetrie Eficient energetic pentru managementul ResurseloR in Agricultura de precizie SA-TERRA BEIA Consult International, www.beia.ro, Bucharest, Romania george@beia.ro Arhitectura

Mai mult

Microsoft Word - DCE - lucrarea 5.doc

Microsoft Word - DCE - lucrarea 5.doc LUCRAREA 5 TRANZISTORUL CU EFECT DE CÂMP CU POARTĂ JONCŢIUNE 5.1. Prezentare teoretică Tranzistorul cu efect de câmp cu poartă joncţiune este un dispozitiv electronic cu patru electrozi (D-dreană, S-sursă,

Mai mult

Microsoft Word - L63 FPGA.doc

Microsoft Word - L63 FPGA.doc Programarea hardware-ului reconfigurabil cu modulul LabVIEW 7 FPGA conf. Tom SAVU U.P.B. C.T.A.N.M. Odat cu lansarea noii versiuni LabVIEW 7 Express a mediului su de programare grafic, National Instruments

Mai mult

Subiecte

Subiecte Cap. Semnale şi instrumente pentru generarea lor. Ce tipuri de aparate pot genera semnal sinusoidal? 2. Care sunt principalele caracteristici ale unui generator de audio frecvenţă? 3. Care sunt principalele

Mai mult

Şcoala ………

Şcoala ……… Şcoala... Clasa a X-a Disciplina: Matematică TC + CD Anul şcolar: 07-08 TC = trunchi comun 35 săptămâni: 8 săptămâni semestrul I CD = curriculum diferenţiat Nr. ore: 3 ore / săptămână 7 săptămâni semestrul

Mai mult

Subiectul 1

Subiectul 1 Subiectul 1 În fişierul Numere.txt pe prima linie este memorat un număr natural n (n

Mai mult

DAN LASCU ADRIANA-LIGIA SPORIŞ ANDA OLTEANU PAUL VASILIU MATEMATICĂ. CULEGERE DE PROBLEME TIP GRILĂ PENTRU ADMITEREA ÎN ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BĂT

DAN LASCU ADRIANA-LIGIA SPORIŞ ANDA OLTEANU PAUL VASILIU MATEMATICĂ. CULEGERE DE PROBLEME TIP GRILĂ PENTRU ADMITEREA ÎN ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BĂT DAN LASCU ADRIANA-LIGIA SPORIŞ ANDA OLTEANU PAUL VASILIU MATEMATICĂ. CULEGERE DE PROBLEME TIP GRILĂ PENTRU ADMITEREA ÎN ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BĂTRÂN Colecţia Matematică DAN LASCU ADRIANA-LIGIA SPORIŞ

Mai mult

Microsoft Word - Cap09_AutoorganizareSiEmergentaInSistemeleAdaptiveComplexe_grile.doc

Microsoft Word - Cap09_AutoorganizareSiEmergentaInSistemeleAdaptiveComplexe_grile.doc Grile 1. Care este proprietatea universală în sistemele vii, organizaţii şi sisteme economice şi sociale, cărora le conferă calitatea de a manifesta caracteristici şi comportamente cu totul noi, care nu

Mai mult

I

I METODA VECTORIALĂ ÎN GEOMETRIE prof. Andrei - Octavian Dobre Această metodă poate fi descrisă după cum urmează: Fiind dată o problemă de geometrie, după explicitarea şi reprezentarea grafică a configuraţiei

Mai mult

Unitatea: Școala Gimnazială Disciplina: Informatică și TIC Programa școlară aprobată cu OMEN nr.3393 din Profesor: prof. Clasa: a V-a A, B

Unitatea: Școala Gimnazială Disciplina: Informatică și TIC Programa școlară aprobată cu OMEN nr.3393 din Profesor: prof. Clasa: a V-a A, B Unitatea: Școala Gimnazială Disciplina: Informatică și TIC Programa școlară aprobată cu OMEN nr.3393 din 28.02.2017 Profesor: prof. Clasa: a V-a A, B Nr. ore= 34 ore Nr. ore/săpt= 1 oră 2017-2018 PLANIFICARE

Mai mult

U.T.Cluj-Napoca, C.U.N. Baia Mare Facultatea: Inginerie PLAN de INVĂŢĂMÂNT Domeniul: Inginerie Energetică anul univ Program licenţă: Ingine

U.T.Cluj-Napoca, C.U.N. Baia Mare Facultatea: Inginerie PLAN de INVĂŢĂMÂNT Domeniul: Inginerie Energetică anul univ Program licenţă: Ingine Domeniul: Inginerie Energetică anul univ. 2015-2016 Anul I Cod 1 Analiză matematică I 2 2 N 1 28 28 74 5 DF 2 Algebră liniară, geometrie analitică şi diferentială 2 2 N 1 28 28 74 5 DF 3 Fizică 2 1 1 N

Mai mult

Fişă tehnică Vane cu presetare manuală LENO MSV-BD Descriere/Aplicaţii LENO MSV-BD este o nouă generaţie de vane manuale pentru echilibrarea debitului

Fişă tehnică Vane cu presetare manuală LENO MSV-BD Descriere/Aplicaţii LENO MSV-BD este o nouă generaţie de vane manuale pentru echilibrarea debitului Vane cu presetare manuală LENO MSV-BD Descriere/Aplicaţii LENO MSV-BD este o nouă generaţie de vane manuale pentru echilibrarea debitului în sisteme de încălzire, răcire şi de apă caldă menajeră. LENO

Mai mult

Limbaje de Programare Curs 6 – Functii de intrare-iesire

Limbaje de Programare   Curs 6 – Functii de intrare-iesire Limbaje de Programare Curs 6 Funcţii de intrare-ieşire Dr. Casandra Holotescu Universitatea Politehnica Timişoara Ce discutăm azi... 1 Citire formatată 2 Citirea şirurilor de caractere 3 Citirea unor linii

Mai mult

FILTRE DE REALIZARE CU CIRCUITE DE INTEGRARE

FILTRE DE REALIZARE CU CIRCUITE DE INTEGRARE FILTRE ACTIVE BIQUAD REALIZATE CU CIRCUITE DE INTEGRARE. SCOPUL LUCRĂRII Măsurători asupra unor filtre active biquad de tip RC realizate cu circuite de integrare.. ASPECTE TEORETICE Considerăm funcţia

Mai mult

Microsoft Word - Curs_08.doc

Microsoft Word - Curs_08.doc Partea a II-a. Proiectarea bazelor de date Capitolul 6. Tehnici de proiectare şi modele În capitolele precedente s-au analizat modele de baze de date şi limbaje, presupunând în cele mai multe cazuri că

Mai mult

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation Universitatea Transilvania din Braşov Laboratorul de Vedere Artificială Robustă şi Control Sisteme cu MicroProcesoare Curs 4 Module de tip timer Tiberiu Teodor COCIAȘ 1 Cuprins Module de tip timer Accesarea

Mai mult

Microsoft Word - Algoritmi genetici.docx

Microsoft Word - Algoritmi genetici.docx 1.1 Generalităţi Algoritmii genetici fac parte din categoria algoritmilor de calcul evoluționist și sunt inspirați de teoria lui Darwin asupra evoluției. Idea calculului evoluționist a fost introdusă în

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Proiectarea optimală a dispozitivelor electromagnetice PROIECTAREA OPTIMALĂ A DISPOZITIVELOR ELECTROMAGNETICE PODE CURS 2 Conf.dr.ing.ec. Claudia PĂCURAR e-mail: Claudia.Pacurar@et.utcluj.ro 2/46 Proiectarea

Mai mult

Lucrarea 10

Lucrarea 10 Lucrarea 10. Studierea facilitatilor senzoriale, de calcul si de comunicatie ale unei placi de tip Arduino 1. Obiectivul lucrarii Lucrarea isi propune sa prezinte facilitatile de calcul, senzoriale si

Mai mult

Lecții de pregă,re la informa,că Admitere 2019 Tema: Discutarea problemelor date la ul,mele sesiuni de admitere Bogdan Alexe

Lecții de pregă,re la informa,că Admitere 2019 Tema: Discutarea problemelor date la ul,mele sesiuni de admitere Bogdan Alexe Lecții de pregă,re la informa,că Admitere 2019 Tema: Discutarea problemelor date la ul,mele sesiuni de admitere Bogdan Alexe bogdan.alexe@fmi.unibuc.ro Cuprinsul lecției de azi Enunțuri și rezolvări pentru

Mai mult

Redresoare comandate.doc

Redresoare comandate.doc 7..1. Redresor monofazat, in punte, complet comandat, cu sarcina rezistiva. Masurarea tensiunii de iesire functie de unghiul de comanda 1. Se realizeaza circuitul din figura 7..1. 2. Mutati comutatorul

Mai mult

ep0126

ep0126 EPSICOM Ready Prototyping CCoolleeccţţiiaa HHII--FFII SSoonnoo && LLiigghhtt EP 0126... Cuprins Prezentare Proiect Fişa de Asamblare 1. Funcţionare 2. Schema 3. PCB 4. Lista de componente 2-3 3 4 4 PHASER

Mai mult

Aproximarea functiilor prin metoda celor mai mici patrate

Aproximarea functiilor prin metoda celor mai mici patrate Aproximarea funcţiilor prin metoda celor mai mici pătrate Prof.dr.ing. Universitatea "Politehnica" Bucureşti, Facultatea de Inginerie Electrică Suport didactic pentru disciplina Metode numerice, 2017-2018

Mai mult

Microsoft Word - a5+s1-5.doc

Microsoft Word - a5+s1-5.doc Unitatea şcolară: Şcoala cu cls. I-VIII Sf. Vineri Profesor: Gh. CRACIUN Disciplina: Matematică Clasa a V-a / 4 ore pe săpt./ Anul şcolar 007-008 PROIECTAREA DIDACTICĂ ANUALĂ Număr săptămâni: 35 Număr

Mai mult

PROGRAMA CONCURSULUI NAŢIONAL

PROGRAMA CONCURSULUI NAŢIONAL ANUL ŞCOLAR 2011-2012 CLASA a IX-a În programa de concurs pentru clasa a IX-a sunt incluse conţinuturile programelor din clasele anterioare şi din etapele anterioare. 1. Mulţimi şi elemente de logică matematică.

Mai mult