ANUNȚ DE SELECȚIE PARTENER PENTRU PROIECT POSDRU DMI 6.2 Imbunatatirea accesului si a participării grupurilor vulnerabile pe piata muncii În conformit

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "ANUNȚ DE SELECȚIE PARTENER PENTRU PROIECT POSDRU DMI 6.2 Imbunatatirea accesului si a participării grupurilor vulnerabile pe piata muncii În conformit"

Transcriere

1 ANUNȚ DE SELECȚIE PARTENER PENTRU PROIECT POSDRU DMI 6.2 Imbunatatirea accesului si a participării grupurilor vulnerabile pe piata muncii În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 64/2009 aprobate prin H.G. nr.218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (denumit în cele ce urmează Ministerul Muncii ) anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu o entitate de drept privat (organizaţii de drept privat cu/fără scop patrimonial) cu experienţă în furnizarea de programe de formare profesionala continua in vederea adaptarii calificarilor la nevoile pietei muncii, prin dobandirea, actualizarea sau schimbarea calificarilor, pentru depunerea unei cereri de finanţare pe Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), AXA PRIORITARA 6 - Promovarea incluziunii sociale, Domeniul Major de Intervenție Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. CONTEXTUL ANUNŢULUI Ministerul Muncii doreşte depunerea unor proiecte sistemice în calitate de Beneficiar în cadrul Axei Prioritare 6 - Promovarea incluziunii sociale, Domeniul Major de Intervenție Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. TIPUL PROIECTELOR Proiectul va fi de tip sistemic, fiind finanțat din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritară 6 - Promovarea incluziunii sociale, Domeniul Major de Intervenție Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătăţirea participării pe piaţa muncii si promovarea incluziunii sociale a de persoane ce apartin grupurilor vulnerabile prin cursuri de calificare, precum si prin servicii integrate de ocupare si formare (evaluare, informare, consiliere, evaluare) Obiective specifice ale proiectului OS1. Cresterea nivelului de educatie, dezvoltarea competentelor, a gradului de independenta si integrare pe piata muncii a persoanelor vulnerabile in vederea incluziunii pe piata muncii OS2 - Cresterea nivelului de instruire a aproximativ 650 de persoane ce apartin grupurilor vulnerabile prin intermediul cursurilor de calificarea oferite în concordanta cu piata muncii din Romania OS3 Cresterea nivelului de pregatire, a performantelor educationale si a gradului de success in accesarea unui nivel superior de educatie in vederea facilitarii acccesului pe piata muncii

2 pentru aproximativ 150 de persoane din grupurile vulnerabile prin programe integrate de tutorat si mentorat OS4 Cresterea nivelului de incredere si a stimei de sine in vederea integrarii in societate si participarii pe piata muncii pentru aproximativ 75 de persoane cu nevoi speciale apartinand grupurilor tinta OS5 Imbuntatirea accesului pe piata muncii pentru aproximativ 200 de persoane din grupurile tinta vulnerabile prin tehnici specifice de mediere OS6 Cresterea gradului de implicare a voluntariatului in favoarea incluziunii sociale si integrarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile prin campanii integrate de promovare si constientizare OS7 Imbunatatirea atitudinii sociale a angajatorilor, angajatilor si factorilor de decizie privind grupurile vulnerabile prin campanii de promovare si informare OBIECTIVUL ANUNŢULUI Ministerul Muncii organizează selecţia unei entităţi cu personalitate juridică, înregistrată în România, în calitate de Partener/a unui consorțiu de parteneri, în vederea depunerii unei cereri de finanţare și a implementării proiectului mai sus menţionat. Participantii la procedura de selectie au dreptul de a se asocia în cadrul unor consorții sau asocieri cu/fără personalitate juridică, cu scopul de a depune candidatura comuna. Participantii trebuie să îndeplinească cerinţele de mai jos. Secțiunea 1. PROFILUL PARTENERULUI a. Compatibilitate cu rolul partenerului necesar în proiecte Partenerul se dorește a fi o entitate privată sau o asociere/consorțiu de entități private cu scop patrimonial/fără scop patrimonial, cu experienţă în furnizarea de programe de formare profesionala continua in vederea adaptarii calificarilor la nevoile pietei muncii, prin dobandirea, actualizarea sau schimbarea calificarilor. Partenerul va trebui să reprezinte un furnizor important de servicii în acest domeniu, care să probeze maturitate și capacitatea de a susține și de a fi finalizat cu succes proiecte similare cu cele ce se doresc a fi depuse de către Ministerul Muncii. Având în vedere că Partenerul va fi responsabil de realizarea cursurilor de formare profesionala continua pentru de persoane ce apartin grupurilor vulnerabile, acesta va trebui să facă dovada deţinerii experienţei și resurselor umane certificate în acest domeniu. Totodata el va trebui să aibă o metodologie bine pusă la punct pe care să o adapteze și să o aplice în contextul proiectului care face obiectul prezentului anunţ de selecţie. Partenerul va trebui să aibă o echipă capabilă să gestioneze proiecte complexe și să ia în considerare atât optimizarea soluțiilor cât și a timpilor avand in vedere durata de implementare a proiectului. Din activităţile prezentate mai sus, Partenerul va fi responsabil de implementarea următoarelor activități: A.1 - Managementul proiectului; A.2 - Informarea si publicitatea proiectului; A.3 - Realizarea achizitiilor necesare implementarii proiectului; A.4 - Selectarea grupului ţintă; A.6 - Organizarea campaniilor de informare pentru grupul tinta cu privire la piata muncii;

3 A.8 - Formare profesionala in vederea adaptarii calificarilor la nevoile pietei muncii, prin dobandirea, actualizarea sau schimbarea calificarilor; b. Dovedirea capacităţii administrative şi financiare necesare implicării în proiecte Bugetul alocat Partenerului/consorțiului de parteneri în cadrul proiectului va fi de minimum euro, echivalentului în lei. Acesta va trebui sa facă dovada capacității operaționale şi financiare pentru un buget de minimum euro, echivalentul in lei /proiect. Pentru dovedirea acestui criteriu, se va lua în calcul cifra de afaceri pe ultimii trei ani (2011, 2012, 2013). Criteriile privind capacitatea operațională şi financiară se găsesc în Grila de evaluare anexată. Secțiunea 2. DOSARUL DE PARTICIPARE Dosarul de participare se va depune la sediul Ministerului Muncii, Str. Dem. I. Dobrescu Nr. 2-4, Sector 1, Bucureşti, până la data de 23 decembrie 2014, ora 10:00, și trebuie să conţină următoarele documente: În copie, semnat, ştampilat şi certificat conform cu originalul: 1 Certificat constatator emis de ONRC. Informațiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, sau: Autorizație de funcționare, precum și orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenenței la categoria profesională impusă de îndeplinirea contractului. 2 Situațiile financiare aferente exercițiilor financiare din ultimii trei ani (2011, 2012, 2013), din care să rezulte informațiile cu privire la cifra de afaceri; 3 Documente justificative (diplome, certificate, adeverinţe etc.) care să ateste informaţiile despre educaţie şi formare profesională prezentate în CV-uri (a se vedea mai jos, punctul 9, cerinţa de depunere a CV-urilor experţilor). 4 Documente justificative privind experienta aplicantului in domeniul incluziunii sociale. În original: 5 Declaraţie pe propria răspundere, din care să reiasă că nu se încadrează în situaţiile de excludere stipulate în Ghidul Solicitantului, în conformitate cu Art.114 (2) din Regulamentul (CE) nr. 1605/2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în situaţiile prevăzute de art. 93 (1), art. 94 şi art. 96 (2) din Regulamentul CE Nr. 1605/2002; 6 Declaraţie pe propria răspundere (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal) prin care participantul îşi asumă să depună toate diligenţele de a asigura resursele financiare şi umane necesare în implementarea proiectului, pe toată durata de implementare a proiectului; 7 Certificate de atestare fiscală sau declaraţie pe propria răspundere privind obligaţiile de plată la bugetul de stat/local prin care se confirmă că entitatea îndeplinește condiţiile de eligibilitate cu privire la obligaţiile de plată la bugetele publice, respectiv obligaţiile de plată nete nu depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimile 12 luni în cazul certificatului de atestare fiscală emis de ANAF şi obligaţiile de plată nu depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru în cazul certificatului de atestare fiscală emis de autorităţile publice locale. 8 Scrisoarea de intenție semnată de reprezentantul legal; O descriere a experienţei relevante a participantului (pentru activităţile solicitate în funcţie de natura partenerului - a se vedea Secţiunea 1 de mai sus - însoţită de documente care atestă că participantul are experienţă relevantă (de exemplu contracte finalizate, încheiate sau în

4 curs de derulare); În cazul ofertanților organizați în cadrul unei asocieri/consorții cu/fără personalitate juridică, cerința se consideră îndeplinită în cazul în care cel puțin unul dintre parteneri face dovada experienței relevante. 9 CV-urile în format Europass, în limba română, pentru experţii cheie propuşi (experţii cheie sunt cei definiţi mai jos, în secţiunea 3). 10 Oferta tehnică, in conformitate cu cerințele prezentate la grila de evaluare. 11 Bugetul propus, in conformitate cu prevederile instrucțiunii 99. Bugetul va fi însoțit de o analiza justificativa a bugetului In cazul in care participantii se vor asocia în cadrul unor consorții sau asocieri cu/fără personalitate juridică, cu scopul de a depune candidatura comuna, acestia vor prezenta acordul de asociere semnat de catre reprezentantii legali; Dosarul de participare va fi depus în plic/pachet închis, în două exemplare un original şi o copie, precum si in format electronic (CD) la registratura Ministerului Muncii, Str. Dem. I. Dobrescu Nr. 2-4, Sector 1, Bucureşti. Data limită de depunere este 23 decembrie 2014 ora 10:00. Se va preciza pe plic/pachet: Dosar de participare la selecţia de parteneri pentru proiect POSDRU. Nedepunerea unuia dintre documentele menționate mai sus atrage excluderea participantului de la procedura de selecție. Secțiunea 3. EXPERŢII PROPUŞI Participanţii vor depune CV-urile (a se vedea Secţiunea 2 punctul 8) pentru următoarele poziţii: 1. Manager de proiect (1 persoană): Studii universitare absolvite prin diplomă de licenţă sau echivalent; Experienţă profesională generală de minim 10 ani; Experienţă profesională specifică de cel puţin 5 ani în managementul proiectelor; Implicarea în cel puţin 1 proiect/ contract de formare profesionala continua/ instruire în calitate de manager/ director de proiect; 2. Coordonator national formare (1 persoană): Studii universitare absolvite prin diplomă de licenţă sau echivalent; Experienţă profesională generală de minim 10 ani; Experienţă profesională specifică de cel puţin 5 ani în organizare formare; Implicarea în cel puţin 1 proiect/ contract de formare profesionala continua în calitate de coordonator/ expert formare profesională; 3. Responsabil financiari (1 persoană): Studii universitare absolvite prin diploma de licenţă sau echivalent; Experienţă profesională generală de minim 5 ani; Experienţă profesională specifică de cel puţin 3 ani în domeniul financiar-contabil ; Implicarea în cel puțin 1 proiect/contract cu finanţare externă nerambursabilă în care să fi deținut poziția de expert financiar. 4. Responsabil achiziții publice (1 persoană): Studii universitare absolvite prin diploma de licenţă sau echivalent; Experienţă profesională generală de minim 5 ani; Experienţă profesională specifică de cel puţin 3 ani în domeniul achizițiilor publice;

5 Implicarea în cel puțin 1 proiect/contract cu finanţare externă nerambursabilă în care să fi deținut poziția de expert achiziții publice. 5. Responsabil comunicare (1 persoană): Studii universitare absolvite prin diploma de licenţă sau echivalent; Experienţă profesională generală de minim 5 ani; Experienţă profesională specifică de cel puţin 3 ani în domeniul comunicării; 6. Coordonator monitorizare de grup țintă (1 persoană): Studii universitare absolvite prin diploma de licenţă sau echivalent; Experienţă profesională generală de minim 3 ani; Experienţă profesională specifică de cel puţin 1 ani în domeniul formării profesionale; Implicarea în cel puţin 1 proiect/ contract ce a inclus identificarea și stabilirea unei metodologii de selecție a participanților la formare; 7. Coordonatori consiliere și orientare profesională (1 persoană): Studii universitare absolvite prin diploma de licenţă sau echivalent; Experienţă profesională generală de minim 5 ani; Experienţă profesională specifică de cel puţin 3 ani în domeniul consilierii și orientării profesionale; Implicarea în cel puțin 1 proiect/contract de formare la nivel național. Secțiunea 4. EVALUAREA DOSARELOR DE PARTICIPARE DECLARATE ELIGIBILE Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile se face conform grilelor de evaluare anexate. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declaraţi admişi participanţii care întrunesc un punctaj de peste 75 de puncte. Vor fi declaraţi respinşi participanţii care întrunesc 75 de puncte sau mai puţin. Va fi declarat câștigător candidatul care întrunește cel mai mare punctaj dintre cei declarați admiși În cazul în care punctajele participantilor clasați pe primul loc sunt egale, se va face o etapă de negociere cu aceștia, în vederea stabilirii câștigătorului. În cazul retragerii participantului declarat câştigător, se va selecta, pentru parteneriat, următorul participant care a fost declarat admis, pe categoria vizată. Secțiunea 5. ANUNŢAREA ŞI PUBLICAREA REZULTATELOR Anunţarea rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie a dosarelor individuale de participare va fi comunicată participanților în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la data finală de depunere a dosarelor. Secțiunea 6. SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR Eventualele contestaţii se pot depune în termen de maxim 2 (două) zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, la sediul Ministerului Muncii, Str. Dem. I. Dobrescu Nr. 2-4, Sector 1, Bucureşti. Rezultatele definitive după analizarea contestaţiilor vor fi comunicate participanților în termen de maxim 2 (două) zile lucrătoare de la data soluţionării acestora.

6 Formular 1 Grila de evaluare a participantului Nr. Crt. Condiţii Eliminatorii * DA NU 1 Organizaţia candidat are pierdere în unul din anii 2011, 2012, Organizația candidat are suma cifrelor de afaceri/suma veniturilor totale pe 2011, 2012, 2013 mai mica de euro * orice enunţ bifat cu DA atrage excluderea candidatului. ** În cazul candidaților organizați în cadrul unei asocieri/consorții cu/fără personalitate juridică, situația economică și financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii/consorțiului. Nr. Crt. Criterii de evaluare Expertiza şi experienţa participantului Punctaj maxim 15 puncte Punctaj acordat A. Experţi cheie solicitaţi se vor analiza CV-urile şi documentele suport ale experţilor în conformitate cu specificaţiile tehnice. 10 puncte 1. Manager de proiect: Documente suport prin care se demonstreaza detinerea de cunoştinţe privind tehnicile de elaborare si coordonare a proiectelor - 2 puncte 2. Coordonator national formare (1 persoană): Documente suport prin care se demonstreaza deţinerea de cunoştinţe cu privire la derularea de programe de formare la nivel national - 1 punct I. 3. Responsabil financiar: Documente suport prin care se demonstreaza deţinerea de cunoştinţe cu privire la mangementul financiar al proiectelor - 1 punct 4. Responsabil achiziții publice: Documente suport prin care se demonstreaza deţinerea de cunoştinţe cu privire la desfaşurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică conform normelor în vigoare - 1 punct 5. Responsabil comunicare: Documente suport prin care se demonstreaza deţinerea de cunoştinţe în domeniul comunicării - 1 punct 6. Coordonator monitorizare de grup țintă

7 documente suport prin care se demontreaza Experienţă profesională specifică de cel puţin 1 ani în domeniul formării profesionale si implicarea în cel puţin 1 proiect/ contract ce a inclus identificarea și stabilirea unei metodologii de selecție a participanților la formare 2 puncte 7. Coordonator consiliere si orientare grup țintă documente suport prin care se demonstrează Experienţă profesională specifică de cel puţin 3 ani în domeniul consilierii și orientării profesionale precum si Implicarea în cel puțin 1 proiect/contract de formare la nivel național. 2 puncte B. Experienta in domeniul incluziunii sociale a Organizatiei candidat (in cazul asocierii se va lua in calcul experienta cea mai mare dintre membrii asocierii) 5 puncte; 1. cel putin 1 contract/proiect, indiferent de sursa de finantare, in domeniul incluziunii sociale 2 puncte 2. cel putin 2 contracte/proiecte, indiferent de sursa de finantare, in domeniul incluziunii sociale 4 puncte 3. cel putin 3 contracte/proiecte, indiferent de sursa de finantare, in domeniul incluziunii sociale 5 puncte Notă: pentru CV-urile expertilor, punctajul se acordă integral daca se indeplinesc condițiile cerute. Nu se va acorda punctaj intermediar. Bugetul este bine gestionat cu respectarea principiului managementului riguros, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 66 din 29 iunie puncte 20 puncte II. 4 Modalitatea de estimare a costurilor 10 puncte; a. Toate costurile sunt realiste, sunt în conformitate cu preţurile pieţei și sunt corelate cu complexitatea și natura activităţii/achiziţiei, în conformitate cu prevederile OUG 66/ puncte; b. Toate costurile sunt realiste, sunt în conformitate cu preţurile pieţei, dar nu sunt corelate cu complexitatea și natura

8 activităţii/achiziţiei în conformitate cu prevederile OUG 66/ puncte; c. Nu toate costurile sunt realiste și în conformitate cu preţurile pieţei, și nu sunt corelate cu complexitatea și natura activităţii/achiziţiei în conformitate cu prevederile OUG 66/ puncte; d. Costurile nu sunt realiste și în conformitate cu preţurile pieţei, și nu sunt corelate cu complexitatea și natura activităţii/achiziţiei în conformitate cu prevederile OUG 66/ puncte; 5 Utilizarea eficientă a fondurilor 10 puncte a. Este justificată şi fundamentată concret şi corect valoarea totală a proiectului printr-o analiză din care reiese că fondurile utilizate la finanţare sunt corelate cu activităţile şi indicatorii propuşi 10 puncte; b. Este insuficient justificată şi fundamentată valoarea totală a proiectului printr-o analiză din care reiese că fondurile utilizate la finanţare sunt corelate cu activităţile şi indicatorii propuşi 5 puncte; c. Nu este justificată şi fundamentată valoarea totală a proiectului printr-o analiză din care reiese că fondurile utilizate la finanţare sunt corelate cu activităţile şi indicatorii propuşi - 0 puncte Strategia și mecanisme de implicare activă a grupului țintă pe perioada derularii proiectului. Organizaţia candidat va demonstra succesul metodelor folosite în contracte similare 20 puncte III. A. Prezentarea strategiei şi a mecanismelor - 5 puncte. 1. Prezentarea strategiei şi a mecanismelor de implicare activă a grupului țintă maxim 5 puncte. B. Succesul metodelor folosite 15 puncte 1. Demonstrarea succesului metodelor folosite în alte contracte similare maxim 2 puncte 2. Demonstrarea succesului metodelor folosite prin prezentarea de exemple de bună practică din alte contracte având ca obiect activități de formare profesională la nivel național, prin intermediul unei/unor referințe 8 puncte; 3. Demonstrarea deținerii de experiență relevantă în cadrul unor proiecte finanțate din fonduri

9 europene, în furnizarea de cursuri de formare profesională continuă sau cursuri de specializare - 5 puncte. Nota: cu privire la succesul metodelor folosite, se va puncta calitatea argumentarii si descriere experientei din punct de vedere calitativ,, iar nu numarul de contracte/proiecte. Gradul de înţelegere a importanţei, contextului, obiectivelor şi rezultatelor aşteptate. 20 puncte IV. A. Prezentarea elementelor esenţiale, în viziunea participantului, pentru obţinerea rezultatelor aşteptate şi pentru atingerea obiectivelor proiectului, însoţite de comentarii relevante 10 puncte: 1. Elemente legate de managementul proiectelor finanțate din fonduri europene (maxim 4 puncte); 2. Elemente de legate de informare, promovare și comunicare și relaţiile cu publicul (maxim 3 puncte); 3. Elemente de furnizare de cursuri de formare profesională continuă, cursuri de calificare (max 3 puncte). B. Descrierea modului în care va fi realizată etapizarea implementării 10 puncte; 1. Descrierea detaliată a etapelor propuse de ofertant pentru: realizarea activității, inclusiv punctele de referință (maxim 5 puncte); 2. Planificarea, succesiunea și durata activităților și etapelor proiectului, luându-se în considerare și timpul necesar pentru mobilizare (grafic Gantt), cu evidențierea momentelor semnificative ale proiectului și utilizarea resurselor pentru fiecare etapă în raport cu necesitatea atingerii rezultatelor (maxim 5 puncte); Prezentarea strategiei de recrutare și selecție a grupului țintă 25 pct. V A. Recrutarea grupului țintă: se vor prezenta și detalia modalitățile de identificare și recrutare a posibililor beneficiari din cadrul proiectului. 15 puncte B. Selecția grupului țintă: se vor prezenta și detalia modalitățile de selecție a

10 beneficiarilor din cadrul proiectului. Se vor menționa concret criteriile relevante în funcție de care se face selecția beneficiarilor 10 puncte Organizația candidat trebuie să atingă toate cerinţele din tabelul de criterii de evaluare. Pentru factorii de evaluare de mai sus nu se vor acorda punctaje intermediare, față de cele enunțate în tabelul de mai sus. La întocmirea documentației se vor avea în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Condiții Specifice.

ANUNȚ DE SELECȚIE PARTENER PENTRU PROIECT POCU PRIORITATEA DE INVESTIȚII 8.II, OBIECTIVUL SPECIFIC 2.3 ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI Esti activ

ANUNȚ DE SELECȚIE PARTENER PENTRU PROIECT POCU PRIORITATEA DE INVESTIȚII 8.II, OBIECTIVUL SPECIFIC 2.3 ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI Esti activ ANUNȚ DE SELECȚIE PARTENER PENTRU PROIECT POCU PRIORITATEA DE INVESTIȚII 8.II, OBIECTIVUL SPECIFIC 2.3 ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI Esti activat, poti fi ajutat! Lot A Campanie de informare, conștientizare

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA Str. Gabriel Bethlen, Nr. 5, 510009 Alba Iulia Tel. +40258 806130, Fax. +40258 812630 url:

Mai mult

ANUNT SELECȚIE PARTENERI Stagii de practica pentru studentii Facultatilor de Educatie Fizica si Sport, Stiinte Sociale si Drept Data: în ca

ANUNT SELECȚIE PARTENERI Stagii de practica pentru studentii Facultatilor de Educatie Fizica si Sport, Stiinte Sociale si Drept Data: în ca ANUNT SELECȚIE PARTENERI Stagii de practica pentru studentii Facultatilor de Educatie Fizica si Sport, Stiinte Sociale si Drept Data: 03.01.2017 în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

Mai mult

ANUNT SELECTIE PARTENERI Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie anunta organizarea unei proceduri de selectie pentru

ANUNT SELECTIE PARTENERI Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie anunta organizarea unei proceduri de selectie pentru ANUNT SELECTIE PARTENERI Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie anunta organizarea unei proceduri de selectie pentru inlocuirea unui partener in cadrul Acordului de parteneriat

Mai mult

ANEXA REGULAMENT DE SELECŢIE A PARTENERILOR PRIVAŢI ÎN CADRUL PROIECTELOR FINANŢATE DIN SURSE EXTRABUGETARE 1. SCOPUL 1.1. Regulamentul este întocmit

ANEXA REGULAMENT DE SELECŢIE A PARTENERILOR PRIVAŢI ÎN CADRUL PROIECTELOR FINANŢATE DIN SURSE EXTRABUGETARE 1. SCOPUL 1.1. Regulamentul este întocmit ANEXA REGULAMENT DE SELECŢIE A PARTENERILOR PRIVAŢI ÎN CADRUL PROIECTELOR FINANŢATE DIN SURSE EXTRABUGETARE 1. SCOPUL 1.1. Regulamentul este întocmit în scopul prezentării procedurii de selecţie a partenerilor

Mai mult

ANUNT SELECTIE PARTENERI in cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU) UNIVERSIT ATEA DIN CRAIOV A Strada Alexandro loan Cuza 13, Cr

ANUNT SELECTIE PARTENERI in cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU) UNIVERSIT ATEA DIN CRAIOV A Strada Alexandro loan Cuza 13, Cr ANUNT SELECTIE PARTENERI in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 (POCU) UNIVERSIT ATEA DIN CRAIOV A Strada Alexandro loan Cuza 13, Craiova 200585 Date de contact Tel: 0251 414 398 Fax:

Mai mult

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ M U N I C I P I U L M O I N E Ş T I Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod Tel: ;

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ M U N I C I P I U L M O I N E Ş T I Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacău, cod Tel: ; UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ M U N I C I P I U L M O I N E Ş T I Str. Vasile Alecsandri, nr. 1, jud. Bacău, cod 000 Tel: 0280; 001202; 00 Fax: 0228, e-mail: proiecte@moinesti.ro www.moinesti.ro ISO

Mai mult

Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava Nr. inregistrare: 10504/ ANUNȚ SELECȚIE EXPERȚI Universitatea "Ștefan cel Mare din Suceava, cu s

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava Nr. inregistrare: 10504/ ANUNȚ SELECȚIE EXPERȚI Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, cu s Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava Nr. inregistrare: 10504/24.06.2019 ANUNȚ SELECȚIE EXPERȚI Universitatea "Ștefan cel Mare din Suceava, cu sediul în str. Universității, nr. 13, județul Suceava,

Mai mult

Numar posturi EXPERT EDUCAŢIE ADS PRIMAR 1 APROB Durata de activitate 20 luni (incepand cu iunie 2019) MANAGER DE PROIECT, Numar ore expert / zi 2 ore

Numar posturi EXPERT EDUCAŢIE ADS PRIMAR 1 APROB Durata de activitate 20 luni (incepand cu iunie 2019) MANAGER DE PROIECT, Numar ore expert / zi 2 ore Numar posturi EXPERT EDUCAŢIE ADS PRIMAR 1 APROB Durata de activitate 20 luni (incepand cu iunie 2019) MANAGER DE PROIECT, Numar ore expert / zi 2 ore Merima Carmen PETROVICI Nume si prenume Condiţii generale

Mai mult

Microsoft Word - Metodologie recrutare, selectie si gestionare GT.docx

Microsoft Word - Metodologie recrutare, selectie si  gestionare GT.docx Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 Axa Prioritară 6. Educație și competențe Proiect: ELECTRONIC INTERNSHIPS Elemente Locale de Educație și Competențe Tehnice Readaptate la Ocupațiile și

Mai mult

03-Documentatia-ofertanti-audit

03-Documentatia-ofertanti-audit DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI PENTRU ACHIZIŢIA DE SERVICII DE AUDITARE FINANCIARĂ PROCEDURA DE ACHIZIŢIE: PROCEDURA COMPETITIVĂ 2010 1 DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI ACHIZIŢIA DE SERVICII DE AUDITARE FINANCIARĂ

Mai mult

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA SIRET-MOLDOVA C.I.F COMUNA LESPEZI, JUDEȚUL IAȘI SEDIUL: CENTRU AFTER SCHOOL

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA SIRET-MOLDOVA C.I.F COMUNA LESPEZI, JUDEȚUL IAȘI SEDIUL: CENTRU AFTER SCHOOL Data publicării: 18.10.2018 Asociația Grupul de Acțiune Locală anunță lansarea în perioada 26 octombrie 26 noiembrie 2018 a apelului de selecție nr. 1, sesiunea nr.2, pentru depunerea Cererilor de Finanțare

Mai mult

RECTORAT Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj Napoca, RO Tel.: Fax: Nr. de înregistrare

RECTORAT Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj Napoca, RO Tel.: Fax: Nr. de înregistrare Nr. de înregistrare: 4149 / 14.03.2019 ANUNȚ DE INTENȚIE În conformitate cu prevederile: OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 HG

Mai mult

Rap_activ_2010_OIRNE

Rap_activ_2010_OIRNE Investeşte in oameni! MIINIISTERUL MUNCIIII,, FAMIILIIEII ŞII PROTECŢIIEII SOCIIALE Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Nord-Est Piatra Neamt, B-dul. Republicii, Nr. 12, jud. Neamt, cod 610005,

Mai mult

Untitled-1

Untitled-1 Anexă la Hotărârea Senatului nr. 84 din 23 iulie 2018 Președintele Senatului UDJG Prof. dr. ing. Lucian Puiu Georgescu PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND RECRUTAREA ȘI SELECȚIA PERSONALULUI ÎN VEDEREA ANGAJĂRII

Mai mult

Programul Operaţional Regional Axa prioritară 5 - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimo

Programul Operaţional Regional Axa prioritară 5 - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimo Sinteza principalelor modificări aferente Ghidului specific 5.1 Nr. crt. Text existent Forma actualizată 1. Ghidul specific în cuprinsul documentului unde există trimiteri la Ghidul general Ghidul specific

Mai mult

Microsoft PowerPoint - REZULTATE intermediare Egalitate de sanse.ppt

Microsoft PowerPoint - REZULTATE intermediare Egalitate de sanse.ppt Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale DMI 6.2. Îmbunătățirea accesului și a

Mai mult

U N I U N E A E U R O P E A N Ă GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social Euro

U N I U N E A E U R O P E A N Ă GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social Euro Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară: 1. Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii

Mai mult

Nr

Nr Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară: 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii

Mai mult

Nr.965/

Nr.965/ Aprobat Manager General, Dr. Sulutiu Marius A N U N Ţ Serviciul de Ambulanță Judetean Alba cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Motilor nr. 83, în conformitate cu prevederile Legii 95/2006 și OMS nr. 157/2019,

Mai mult

Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare

Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare Grila de verificare a conformităţii administrative și a eligibilității cererilor de finanţare aferente O.S.10.3 Expert 1 Expert 2 Cerinţa/ Criteriul DA NU Nu se aplică Verificarea conformităţii administrative

Mai mult

16_8_ANUNT_depunere_PA_FORSEDA

16_8_ANUNT_depunere_PA_FORSEDA PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor Prioritatea

Mai mult

ANUNŢ DE RECRUTARE PENTRU POZIŢIILE DE MEMBRI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL COMPANIEI NAȚIONALE DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE TAROM - S.A. Ministe

ANUNŢ DE RECRUTARE PENTRU POZIŢIILE DE MEMBRI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL COMPANIEI NAȚIONALE DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE TAROM - S.A. Ministe ANUNŢ DE RECRUTARE PENTRU POZIŢIILE DE MEMBRI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL COMPANIEI NAȚIONALE DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE TAROM - S.A. Ministerul Transporturilor anunţă declanşarea procedurii de

Mai mult

- Propunere - PLAN DE SELECŢIE 9 pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie al AQUATIM S.A. Componenta iniţială a planului de selecţie C

- Propunere - PLAN DE SELECŢIE 9 pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie al AQUATIM S.A. Componenta iniţială a planului de selecţie C - Propunere - PLAN DE SELECŢIE 9 pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie al AQUATIM S.A. Componenta iniţială a planului de selecţie Componenta iniţială a planului de selecţie este elaborată

Mai mult

DECIZIA nr

DECIZIA nr 01 august 2019 ANUNT ORGANIZARE RECRUTARE SI SELECTIE PERSONAL PE POSTURI INFIINTATE IN AFARA ORGANIGRAMEI INSTITUTULUI CLINIC FUNDENI DIN BUCURESTI PENTRU DESFASURAREA DE ACTIVITATI IN CADRUL PROIECTULUI

Mai mult

ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ NESECRET Cernavodă Nr Din Exemplar unic UNITATEA SPECIALĂ 72 JANDARMI PROT

ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ NESECRET Cernavodă Nr Din Exemplar unic UNITATEA SPECIALĂ 72 JANDARMI PROT ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ NESECRET Cernavodă Nr. 821082 Din 07.11.2018 Exemplar unic UNITATEA SPECIALĂ 72 JANDARMI PROTECȚIE INSTITUȚIONALĂ Anghel Saligny CERNAVODĂ Resurse

Mai mult

Microsoft Word - CPP 174 -Ghid -1 3_

Microsoft Word - CPP 174 -Ghid  -1 3_ PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 7-13 Numărul de referinţă al programului (CCI): 7RO51PO1 CONDIŢII SPECIFICE CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE DE TIP SISTEMIC NR. 174 Dezvoltarea

Mai mult

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nesecret

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nesecret MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ NESECRET INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERÃ IAȘI A N U N Ț În conformitate cu prevederile art. 27^35 lit. a),

Mai mult

UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”

UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” Universitatea,,Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu Organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Contabil şef I(S) la Compartimentul Financiar Contabil din cadrul Direcţiei Generale Administrative

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Programul Operational Regional 2007-2013 CADRUL LEGISLATIV CERINTE COMUNITARE / CERINTE NATIONALE REGIO PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013 Regio reprezinta instrumentul prin care Uniunea Europeana

Mai mult

Microsoft Word - INVITATIE PARTICIPARE consultanta juridica FALCIU.doc

Microsoft Word - INVITATIE PARTICIPARE consultanta juridica FALCIU.doc INVESTESTE ÎN OAMENI! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 5 - Promovarea măsurilor active de ocupare

Mai mult

UNIUNEA EUROPEANĂ G U V E R N U L R O M Ă N IE I MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU I

UNIUNEA EUROPEANĂ G U V E R N U L R O M Ă N IE I MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU I UNIUNEA EUROPEANĂ G U V E R N U L R O M Ă N IE I MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 O I P O S D R U Universitatea

Mai mult

Ținta 1 Perfecționarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din școală pentru asigurarea calității învățământului profesional și tehnic î

Ținta 1 Perfecționarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din școală pentru asigurarea calității învățământului profesional și tehnic î Ținta 1 Perfecționarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din școală pentru asigurarea calității învățământului profesional și tehnic în vederea integrării profesionale a absolvenților.

Mai mult

Microsoft Word - SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII.doc

Microsoft Word - SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII.doc Invitatie de participare nr 345787/24.04.2013 SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DESCRIERE I.1.1) Sediul social Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi Cod fiscal: 9899076,

Mai mult

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI

MINISTERUL  ADMINISTRAŢIEI Str Careiului nr. 26/A Nr.../... Aprobat, Manager general Dr.Notarius Gabriela Georgeta ANUNT Serviciul de Ambulanţă Judetean Satu Mare, organizează in conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 si Ordinului

Mai mult

LicitatiaPublica.ro

LicitatiaPublica.ro Lucrari suplimentare de constructii de cladiri in vederea finalizarii sediului administrativ al OCPI Constanta Detalii ------------------- Organizator: Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta

Mai mult

Bucureşti Nr. 155 din CAIET DE SARCINI servicii de cercetare socială calitativă, prin metoda proiectivă focus grup Prezentul caiet de sarci

Bucureşti Nr. 155 din CAIET DE SARCINI servicii de cercetare socială calitativă, prin metoda proiectivă focus grup Prezentul caiet de sarci Bucureşti Nr. 155 din 15.07.2019 CAIET DE SARCINI servicii de cercetare socială calitativă, prin metoda proiectivă focus grup Prezentul caiet de sarcini cuprinde şi specificaţiile tehnice. Caietul de sarcini

Mai mult

Întrebări frecvente pentru candidaţi proiecte de parteneriat strategic 1.Aceeaşi instituţie poate depune două candidaturi de parteneriat strategic la

Întrebări frecvente pentru candidaţi proiecte de parteneriat strategic 1.Aceeaşi instituţie poate depune două candidaturi de parteneriat strategic la Întrebări frecvente pentru candidaţi proiecte de parteneriat strategic 1.Aceeaşi instituţie poate depune două candidaturi de parteneriat strategic la acelaşi termen limită? Poate fi partener în mai multe

Mai mult

Fisa de Date

Fisa de Date SECŢIUNEA I FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI I. 1. Autoritatea Contractantă Denumire: Municipiul Arad Adresa: Bulevardul Revoluţiei, nr. 75 Localitate: Arad, judeţul Arad Cod poştal: 310130 Ţara: România Persoane

Mai mult

_Parteneriat START UP 4 U_RO_final [Mod compatibilitate]

_Parteneriat START UP 4 U_RO_final [Mod compatibilitate] Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 3 Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor Domeniul

Mai mult

Proiectul: Consolidarea examinării medico-legale a cazurilor de tortură şi a altor forme de maltratare in Moldova Programul de Granturi Mici - Susţine

Proiectul: Consolidarea examinării medico-legale a cazurilor de tortură şi a altor forme de maltratare in Moldova Programul de Granturi Mici - Susţine Proiectul: Consolidarea examinării medico-legale a cazurilor de tortură şi a altor forme de maltratare in Moldova Programul de Granturi Mici - Susţinere victimelor torturii (PGM - 2011) GHIDUL SOLICITANTULUI

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale Organismul Intermediar Regional POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Smaranda Coşbuc Şef Birou Managementul

Mai mult

Titlul proiectului: Sistem de management al calității pentru Ministerul Educației Naționale și structuri subordonate- CAF, SIPOCA 397 Beneficiar: Mini

Titlul proiectului: Sistem de management al calității pentru Ministerul Educației Naționale și structuri subordonate- CAF, SIPOCA 397 Beneficiar: Mini Titlul proiectului: Sistem de management al calității pentru Ministerul Educației Naționale și structuri subordonate- CAF, SIPOCA 397 Beneficiar: Ministerul Educației Naționale (MEN) Contract de finanțare

Mai mult

Page 1 of 10 Sinteza modificărilor la Ghidului solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/1/1.

Page 1 of 10 Sinteza modificărilor la Ghidului solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/1/1. Page 1 of 10 Sinteza modificărilor la Ghidului solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.A./1. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții

Mai mult

ANUNŢ

ANUNŢ ANUNŢ, cu sediul în Bd. Mircea Vodă nr.44, sector 3, Bucureşti, organizează în data de 04 iunie 2013, ora 10,00 (proba scrisă), concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice temporar

Mai mult

Primăria municipiului Slatina Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, telefon 0249/439377; fax: 0249/

Primăria municipiului Slatina Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, telefon 0249/439377; fax: 0249/ Primăria municipiului Slatina Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro Nr. 31989/13.04.2018

Mai mult

MINISTERUL MEDIULUI ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU Nr. 557/CA/ Aprobat de Cornel BREZUICĂ PREȘEDINTE RAPORTUL PROCEDURII 1. Referinţe:

MINISTERUL MEDIULUI ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU Nr. 557/CA/ Aprobat de Cornel BREZUICĂ PREȘEDINTE RAPORTUL PROCEDURII 1. Referinţe: Nr. 557/CA/5.05.209 Aprobat de Cornel BREZUICĂ PREȘEDINTE RAPORTUL PROCEDURII. Referinţe: Procedura de atribuire: Procedură proprie - cod PO-ACH-02, Editia I, revizia 0 Cod unic de identificare a achiziţiei:

Mai mult

ANUNȚ In conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioa

ANUNȚ In conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioa ANUNȚ In conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările si, precum si cu prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind

Mai mult

ANUNŢ DE RECRUTARE PENTRU POZIŢIA DE MEMBRU ÎN DIRECTORATUL S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentra

ANUNŢ DE RECRUTARE PENTRU POZIŢIA DE MEMBRU ÎN DIRECTORATUL S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentra ANUNŢ DE RECRUTARE PENTRU POZIŢIA DE MEMBRU ÎN DIRECTORATUL S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A.(denumita in continuare S.P.E.E.H.

Mai mult

FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa prioritară nr. 3 Creșterea adaptabilității lucrători

FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa prioritară nr. 3 Creșterea adaptabilității lucrători FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară nr. 3 Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor Domeniul major de intervenţie

Mai mult

„Hand in Hand for the Environment Protection” „Mână-n mână pentru protejarea mediului înconjurător”

„Hand in Hand for the Environment Protection”  „Mână-n mână pentru protejarea mediului înconjurător” Formarea de viitori profesionişti prin stagii de pregătire practică la nivel european 2015-1-RO01-KA102-014891 Programul Erasmus+ Mobilităţi de formare profesională / VET Acțiunea Cheie 1 20 ianuarie 2017,

Mai mult

Nr

Nr Nr. 1285 /21304/12.07.2016 Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 Programul RO 24 Întărirea capacității judiciare și cooperare INVITAŢIE DE PARTICIPARE Selecția a 2 experţi specializați în domeniul managementului

Mai mult

Directia de Sanatate Publica a Judetului Iasi Str. V. Conta nr.2-4 Tel: 0232/278228, fax: 0232/ Com

Directia de Sanatate Publica a Judetului Iasi Str. V. Conta nr.2-4 Tel: 0232/278228, fax: 0232/ Com Directia de Sanatate Publica a Judetului Iasi Str. V. Conta nr.2-4 Tel: 0232/278228, fax: 0232/241.963 e-mail:achizitii@dspiasi.ro, www.dspiasi.ro Compartiment Achizitii Aprobat, Director Executiv Dr.

Mai mult

Microsoft Word - decizie_164_a.doc

Microsoft Word - decizie_164_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleus nr.6 Sector 3,... România,CP 030084, CIF 20329980 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, +4 021 8900745 www.cnsc.ro În

Mai mult

Slide 1

Slide 1 PREGATIREA PROIECTELOR (1) Proiectul presupune realizarea unei intervenții dictate de un anumit obiectiv, prin punerea în practică a unui scop și atingerea anumitor rezultate Proiectul trebuie sa conțină

Mai mult

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Capital U

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Capital U FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 Axa Prioritară 3: Locuri de munca pentru toți Obiectivul specific 3.8: Cresterea numarului de angajati care beneficiaza de noi instrumente,

Mai mult

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman Axa Prioritară 6: Educat ie s i competent e. POCU/73/

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman Axa Prioritară 6: Educat ie s i competent e. POCU/73/ R35, R36 PROCEDURA de aplicare a metodologiei de acordare a premiului pentru calitate în educaţia incluzivă Nume Rezultat subactivitate A3.2 R35, R36 Ediţia: 1 Revizia: 0 Exemplar ţinut sub control X DA

Mai mult

RECOMANDARE

RECOMANDARE CONŢINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE PENTRU DOBANDIREA DREPTULUI DE SEMNATURĂ În conformitate cu prevederile art. 33 din Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare

Mai mult

Universitatea POLITEHNICA Timisoara Birou Promovare, Consiliere a Proiectelor CDI PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE GHIDUL SOLICITANTULU

Universitatea POLITEHNICA Timisoara Birou Promovare, Consiliere a Proiectelor CDI PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE GHIDUL SOLICITANTULU PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE APEL COMPETITIV! SISTEMUL INFORMATIC MySMIS DESCHIS ÎNTRE 15 NOV. 2017 ŞI 15 MART. 2018 ORA 22.59 Tip de proiect:

Mai mult

Page 1 of 5 Sinteza modificărilor Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 Î

Page 1 of 5 Sinteza modificărilor Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 Î Page 1 of 5 Sinteza modificărilor Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate

Mai mult

I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA FISA DE DATE A ACHIZITIEI Denumire: Adresa: Localitate: Cod postal: Tara: Persoana de contact: In atenţia... Te

I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA FISA DE DATE A ACHIZITIEI Denumire: Adresa: Localitate: Cod postal: Tara: Persoana de contact: In atenţia...   Te I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA FISA DE DATE A ACHIZITIEI Denumire: Adresa: Localitate: Cod postal: Tara: Persoana de contact: In atenţia... E-mail: Telefon: Fax: Adresa/ele de internet (daca este cazul):

Mai mult

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Axa prioritară 6 Promovarea

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Axa prioritară 6 Promovarea SOLICITARE DE OFERTE ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE FURNIZARE SERVICII DE CAZARE SI TRANSPORT pentru un numar de 50 de persoane COD CPV 98341000 1 Servicii de cazare COD CPV 60140000-1 Servicii

Mai mult

ROMANIA, JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AZUGA SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA AZUGA ,str. VICTORIEI nr. 2, jud. Prahova Tel

ROMANIA, JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AZUGA SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA AZUGA ,str. VICTORIEI nr. 2, jud. Prahova Tel ROMANIA, JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AZUGA SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA AZUGA 105100,str. VICTORIEI nr. 2, jud. Prahova Tel. 0244-322051; 0244322052; Fax 0244-321910; CIF 2845125 ;Nr.

Mai mult

Page 1 of 5 Sinteza modificărilor Ghidului Solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 4 - Sp

Page 1 of 5 Sinteza modificărilor Ghidului Solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 4 - Sp Page 1 of 5 Sinteza modificărilor Ghidului Solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea

Mai mult

Microsoft Word - Cerere propuneri de proiecte Poli Competitivitate 4 mai 2012.doc

Microsoft Word - Cerere propuneri de proiecte Poli Competitivitate 4 mai 2012.doc Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE PENTRU SPRIJIN

Mai mult

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA Instrument licentiat de testare pentru orientare vocationala si profesionala Achizitor Titlul proiectul

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA Instrument licentiat de testare pentru orientare vocationala si profesionala Achizitor Titlul proiectul DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA Instrument licentiat de testare pentru orientare vocationala si profesionala Achizitor Titlul proiectului POSDRU Nr. contract de finantare Calitatea achizitorului

Mai mult

08_03

08_03 ANUNȚ DE POST VACANT PENTRU CONSTITUIREA UNEI LISTE DE REZERVĂ Titlul postului Grupa de funcții/gradul AD 6 Tip de contract Referință Termenul de depunere a candidaturilor Locul de angajare Specialist

Mai mult

INVITAŢIE DE PARTICIPARE Selecție a 6 experți specializați în domeniul insolvenţei persoanei fizice în cadrul proiectului Asistență pentru consolidare

INVITAŢIE DE PARTICIPARE Selecție a 6 experți specializați în domeniul insolvenţei persoanei fizice în cadrul proiectului Asistență pentru consolidare INVITAŢIE DE PARTICIPARE Selecție a 6 experți specializați în domeniul insolvenţei persoanei fizice în cadrul proiectului Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor

Mai mult

Microsoft Word - METODOLOGIE SELECTIE GRUP TINTA_126230

Microsoft Word - METODOLOGIE SELECTIE GRUP TINTA_126230 Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare Prioritatea de investiții 9v:

Mai mult

Microsoft Word - decizie_1463_a.doc

Microsoft Word - decizie_1463_a.doc 9 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642; +4 021 8900745,

Mai mult

Domnule general de divizie doctor,

Domnule general de divizie doctor, ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE UNITATEA MILITARĂ 01837 MIHAIL KOGĂLNICEANU ANUNŢ privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de personal civil contractual de consilier juridic debutant

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresa(e) Telefon(-oane) E-mail(uri) MAN Otilia-Rica otilia.man@ugal.ro Nationalitate(-tati) româna Data naşterii Sex Domeniul ocupaţional

Mai mult

fisa de date amenajare baza de agrement zona trivale

fisa de date amenajare baza de agrement zona trivale FISA DE DATE A ACHIZITIEI I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA Denumire: Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti Adresa: Str. Calea Bucuresti, Bl. U3, parter Localitate: Pitesti Cod

Mai mult

Ghid firme de exercitiu-

Ghid firme de exercitiu- PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013 Numărul de referinţă al programului (CCI): 2007RO051PO001 CONDIŢII SPECIFICE CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE DE TIP STRATEGIC NR.

Mai mult

Fisa de Date

Fisa de Date SECŢIUNEA I FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI I. 1. Autoritatea Contractantă Denumire: Municipiul Arad Adresa: Bulevardul Revoluţiei, nr. 75 Localitate: Arad, judeţul Arad Cod poştal: 310130 Ţara: România Persoana

Mai mult

Microsoft Word - decizie_2511_a.doc

Microsoft Word - decizie_2511_a.doc C. N. S. C. CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3,... România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 ; +4 021 8900745 www.cnsc.ro

Mai mult

Fisa de date casco 2015

Fisa de date casco 2015 Fisa de date Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006 SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT SERVICIUL JUDETEAN AMBULANTA MEHEDINTI

Mai mult

Microsoft Word - Invitatie de participare nr doc

Microsoft Word - Invitatie de participare nr doc Detaliu invitatie de participare nr 341861 Detaliu validare Numarul documentatiei de atribuire: 75902 / 16.01.2013 Data transmiterii in SEAP: 17.01.2013 08:59 Data acceptarii ANRMAP: 17.01.2013 09:55 Data

Mai mult

Informare Primar

Informare Primar ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA DIRECŢIA GENERALĂ COMUNICARE, DEZVOLTARE LOCALĂ ŞI MANAGEMENT PROIECTE BIROUL ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ, CULTE, SPORT,

Mai mult

Microsoft Word - anunt concurs adj insp. ITPF TM.doc

Microsoft Word - anunt concurs adj insp. ITPF TM.doc R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ COMISIA DE CONCURS În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ Exemplar unic INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERÃ IAŞI În c

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ Exemplar unic INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERÃ IAŞI În c MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ Exemplar unic INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERÃ IAŞI În conformitate cu prevederile art. 27 35 lit. a), art.

Mai mult

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Administraţiei şi Internelor Inovaţie în administraţie Programul Operaţional "De

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Administraţiei şi Internelor Inovaţie în administraţie Programul Operaţional De UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Administraţiei şi Internelor Inovaţie în administraţie Programul Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative" DIRECTOR, Adina

Mai mult

ANUNŢ DE RECRUTARE A CANDIDAȚILOR PENTRU POZIŢIA DE DIRECTOR GENERAL AL UZINEI TERMOELECTRICE MIDIA SA Uzina Termoelectrică MIDIA S.A. și expertul său

ANUNŢ DE RECRUTARE A CANDIDAȚILOR PENTRU POZIŢIA DE DIRECTOR GENERAL AL UZINEI TERMOELECTRICE MIDIA SA Uzina Termoelectrică MIDIA S.A. și expertul său ANUNŢ DE RECRUTARE A CANDIDAȚILOR PENTRU POZIŢIA DE DIRECTOR GENERAL AL UZINEI TERMOELECTRICE MIDIA SA Uzina Termoelectrică MIDIA S.A. și expertul său în recrutare Pluri Consultants România SRL anunţă

Mai mult

710200, BOTOSANI, ROMÂNIA, tel. 0231/512885, fax 0231/ pagina web : COLEGIUL NAȚIONAL A.T. LAURIAN BO

710200, BOTOSANI, ROMÂNIA, tel. 0231/512885, fax 0231/ pagina web :   COLEGIUL NAȚIONAL A.T. LAURIAN BO COLEGIUL NAȚIONAL A.T. LAURIAN BOTOŞANI Anunță SCOATEREA LA CONCURS a unui post vacant de Administrator financiar I-studii superioare din cadrul compartimentului Contabilitate - perioada nedeterminată

Mai mult

Microsoft Word - Intrebari si raspunsuri webinar 2.1.A.docx

Microsoft Word - Intrebari si raspunsuri webinar 2.1.A.docx Întrebări și răspunsuri webinar 2.1.A Microîntreprinderi (20.06.2019) Un beneficiar de POR 2.1 care a depus proiectul în septembrie 2016 și a semnat contractul de finanțare în 2017 mai este eligibil pe

Mai mult

Apel de selectie M3-6B

Apel de selectie M3-6B Apel de selecție Asociația Grupul de Acțiune Locală GAL Țara Năsăudului anunță deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor pentru măsura M3/6B MĂSURĂ DEDICATĂ INVESTIȚIILOR ÎN INFRASTRUCTURA SOCIALĂ

Mai mult

Microsoft Word - site_ms.docx

Microsoft Word - site_ms.docx I. Documente în baza cărora se eliberează certificatele de conformitate și respectiv de experiență profesională necesare recunoașterii calificărilor de medic, medic dentist, farmacist obținute în România

Mai mult

Anunţ de participare numărul / (număr înregistrare S.E.A.P.) Achizitie navă specializată la intervenţii de spargere a gheţii pe Dună

Anunţ de participare numărul / (număr înregistrare S.E.A.P.) Achizitie navă specializată la intervenţii de spargere a gheţii pe Dună Anunţ de participare numărul 141296 / 22.12.2012 (număr înregistrare S.E.A.P.) Achizitie navă specializată la intervenţii de spargere a gheţii pe Dunărea fluvială Secţiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Mai mult

Microsoft Word - TUIASI.POB.34-E1R0-procedura mobilitati PERFORMERA.doc

Microsoft Word - TUIASI.POB.34-E1R0-procedura mobilitati PERFORMERA.doc Revizia / Nr. Data crt. aplicării 1 R0/ 03.03.2012 Numărul capitolului şi al paginilor revizuite Procedura completă INDICATORUL APROBĂRILOR ŞI AL REVIZIILOR Nume şi prenume Conţinutul modificării Elaborat

Mai mult

Anexa nr

Anexa nr ANUNŢ privind organizarea concursului de încadrare a unui număr de 2 (două) posturi vacante de execuție de Expert gradul I, în cadrul compartimentului achiziții publice și respectiv Muncitor calificat

Mai mult

Microsoft Word ANX aprobare program finantari nerambursabile

Microsoft Word ANX aprobare program finantari nerambursabile Anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 123 din 30.05.2019 CONSILIUL LOCAL ROMAN GHIDUL SOLICITANTULUI Privind regimul finanţărilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului Roman, alocate pentru activitati non-profit

Mai mult

Microsoft PowerPoint - Prezentare POS CCE-PC nov.06

Microsoft PowerPoint - Prezentare POS CCE-PC nov.06 Asistenta financiara comunitara dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. Implicarea Ministerului Economiei si Comertului in gestionarea fondurilor structurale dupa data aderarii. Programul Operational

Mai mult

Microsoft Word - decizie_92_a.doc

Microsoft Word - decizie_92_a.doc xxxxxxxxxxxxxx CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3,... România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642; +4 021 8900745,

Mai mult

UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI EDU TEHNIC FORMA PLUS Proiect cofinanţat de Fondul Social European prin PROGRAMUL OERAŢIONAL SECTORIAL

UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI EDU TEHNIC FORMA PLUS Proiect cofinanţat de Fondul Social European prin PROGRAMUL OERAŢIONAL SECTORIAL EDU TEHNIC FORMA PLUS Proiect cofinanţat de Fondul Social European prin PROGRAMUL OERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR MANE 2007-2013 Numărul de referinţă al programului (CCI): 2007RO051PO001 Carieră

Mai mult

CONSILIUL LOCAL TULCEA DIRECTIA DE INTRETINERE SI ADMINISTRARE PATRIMONIU TULCEA Str.Pacii nr.20,tel/fax: 0240/ Nr. / A N U N T DIRECTIA DE INTR

CONSILIUL LOCAL TULCEA DIRECTIA DE INTRETINERE SI ADMINISTRARE PATRIMONIU TULCEA Str.Pacii nr.20,tel/fax: 0240/ Nr. / A N U N T DIRECTIA DE INTR CONSILIUL LOCAL TULCEA DIRECTIA DE INTRETINERE SI ADMINISTRARE PATRIMONIU TULCEA Str.Pacii nr.20,tel/fax: 0240/516250 Nr. / A N U N T DIRECTIA DE INTRETINERE SI ADMINISTRARE PATRIMONIU - TULCEA organizeaza

Mai mult

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI I.1) DENUMIRE, ADRESA ȘI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii și J

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI I.1) DENUMIRE, ADRESA ȘI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii și J SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI I.1) DENUMIRE, ADRESA ȘI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii și Justiției Sociale Adresa: str. Dem. I. Dobrescu nr.

Mai mult