CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE"

Transcriere

1 RECAPITULARE Conturile utilizate pentru elementele din bilanţ au următorul mod de funcţionare: A Bilanţ INIŢIAL P element de A X0 element de P Y0 D Contul elem de A C D Contul elem de P C Э iniţiale X0 Э iniţiale Y0 INTRĂRI IEŞIRI IEŞIRI INTRĂRI Э finale X1 Э finale Y1 A Bilanţ FINAL P element de A X1 element de P Y1 Pornind de la ecuaţia de echilibru a bilanţului şi ţinând cont de interrelaţionarea dintre acesta şi CPP: A = Cp + V Ch + D => A + Ch = Cp + V + D Conturile deschise pentru cheltuieli şi venituri au următorul mod de funcţionare: D Ct de Ch C D CPP C D Ct de V C Ocazionarea Încorporarea Încorporarea Încorporarea Încorporarea cheltuielilor cheltuielilor veniturilor veniturilor R.ex = V - Ch Ocazionarea A Bilanţ FINAL P R.ex. A Activ Bilanţ Pasiv Ch CPP V Clasa 2 (imobilizări) Clasa 1 parţial (capitaluri) Clasa 3 (stocuri) Cp Clasa 6 Clasa 7 Clasa 4 parţial (creanţe) - cheltuieli - venituri Clasa 5 (trezorerie, active de Clasa 1 parţial (dat. pe t lung) trezorerie) Clasa 4 parţial (datorii) D Clasa 5 parţial (datorii de trezorerie)

2 CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE 1. Aspecte preliminare 1.1. Structura imobilizărilor corporale (1) Terenuri şi construcţii (2) Instalaţii tehnice şi maşini (3) Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (4) Investiţii imobiliare (5) Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (6) Active biologice productive (7) Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie 1.2. Fluxul operaţiunilor curente privind imobilizările Contabilitatea imobilizărilor corporale vizează, în mod curent, trei momente principale: (1) INTRARE (recunoaştere) (2) UTILIZARE (amortizare) (3) IEŞIRE (derecunoaştere) (1) Intrarea imobilizărilor corporale recunoaşterea iniţială, poate avea loc în mai multe moduri: 1. achiziţie evaluarea se face la cost de achiziţie; 2. producţie evaluarea se face la cost de producţie; 3. aport la capital valoarea de aport (stabilită în urma evaluării); 4. primite ca donaţie valoarea justă se va studia la partea de capitaluri; 5. constatate plus la inventar valoarea justă se va studia la partea de capitaluri; 6. leasing financiar se va studia în anul II semestrul 2. Operaţiuni care pot duce la modificarea valorii de intrare: (1) modernizarea; (2) reevaluarea. (2) Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economică reprezintă alocarea sistematică a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga durată de utilizare economică (OMFP 1802/2014 art. 139(2)). Amortizarea imobilizărilor se calculează începând cu luna următoare punerii în funcţiune şi până la recuperarea integrală a valorii lor de intrare. La stabilirea amortizării imobilizărilor corporale sunt avute în vedere duratele de utilizare economică şi condiţiile de utilizare a acestora. (OMFP 1802/2014 art. 238(2)) Metode de amortizare: amortizarea liniară, amortizarea degresivă, amortizarea accelerată, amortizarea calculată pe unitatea de produs sau serviciu. Metoda de amortizare folosită trebuie să reflecte modul în care beneficiile economice viitoare ale unui activ se aşteaptă să fie consumate de entitate. (OMFP 1802/2014 art.240 (2)) (3) Ieşirea/scoaterea din evidenţă/descărcarea din gestiune derecunoaşterea imobilizărilor, poate avea loc prin: 1. casare în situaţia în care imobilizarea nu mai generează beneficii economice pentru entitate; 2. cedare în situaţia transferului dreptului de proprietate către un terţ în schimbul unei contraprestaţii (cu titlu oneros); 3. aport la capitalul social al altei societăţi 4. donaţie în situaţia transferului dreptului de proprietate către un terţ fără existenţa unei contraprestaţii (cu titlu gratuit); 5. lipsă la inventar se înregistrează în momentul constatării lipsei din gestiune; (*) Alte operaţiuni: imobilizări corporale în curs de aprovizionare și imobilizări corporale în curs de execuţie. Observație: Reevaluarea imobilizărilor corporale va fi tratată în capitolul aferent capitalurilor Prezentarea imobilizărilor în situațiile financiare Activele imobilizate amortizabile sunt prezentate în bilanţ la valoarea contabilă, aceasta fiind reprezentată de costul de achiziţie, costul de producţie sau altă valoare care substituie costul, diminuată cu amortizarea cumulată până la acea dată, precum şi cu ajustările cumulate din depreciere (OMFP 1802/2014 art. 140). Valoarea contabilă = Valoare de intrare (cost sau altă valoare) Amortizare cumulată Ajustări din depreciere cumulate

3 3. Aplicaţii practice 1. S.C. A1 S.R.L. achiziţionează (cf. Factura) la data de un teren în următoarele condiţii: valoare facturată de furnizor lei, TVA 20%. La data de se achită, prin virament bancar, (cf. OP şi Extras de cont) datoria faţă de furnizorul terenului. O firmă de specialitate efectuează pe terenul achiziţionat (în perioada octombriedecembrie) lucrări de desecare în valoare de lei, TVA 20% (cf. Factura din data de ). Recepţia lucrării are loc în aceeaşi zi (cf. Proces verbal de recepţie). Durata de utilizare este stabilită la 4 ani, metoda de amortizare utilizată fiind cea liniară. După: a) 4 ani amenajarea se scoate din evidenţă; b) 3 ani de utilizare terenul şi amenajarea sunt vândute, p. vz: lei, TVA 20% (cf. Factura). 2. S.C. A2 S.R.L. achiziţionează (cf. Factura) la data de un utilaj în următoarele condiţii: valoare facturată: lei; transport: 600 lei, TVA 20%. La data de se achită, prin virament bancar, (cf. OP şi Extras de cont) datoria faţă de furnizorul utilajului. În aceeaşi zi se pune în funcţiune utilajul, (cf. Proces verbal de recepţie). Durata de utilizare economică a utilajului a fost stabilită la 5 ani. Având în vedere modul de utilizare al utilajului societatea optează pentru metoda liniară de amortizare. După: a) 5 ani de utilizare, utilajul este casat (cf. Proces verbal de scoatere din funcţiune); b) 3 ani de utilizare utilajul este cedat la preţul de vânzare de lei, TVA 20% (cf. Factura).

4 3. S.C. A3 S.R.L. doreşte realizarea, în regie proprie, a unei construcţii (garaj). În acest sens, societatea realizează următoarele operaţiuni: : - se dau în consum materiale de construcţii în valoare de lei; - se înregistrează salariile datorate angajaţilor în valoare lei; - în se înregistrează stadiul actual al lucrărilor (recepţia parţială); se înregistrează salariile datorate angajaţilor în valoare de 500 lei. - în se înregistrează recepţia finală a lucrărilor. 4. S.C. A4 S.R.L. prezintă la data de următoarea situaţie privind un autoturism: Si d , Si c , durată de utilizare 5 ani, metoda liniară de amortizare. În vederea îmbunătăţirii parametrilor tehnici ai autoturismului (modernizare) societatea realizează următoarele operaţiuni: - în se dau în consum materiale în valoare de lei (cf. Bon de consum); - în se înregistrează salariile datorate angajaţilor în valoare de 500 lei (cf. Stat de salarii); - în se realizează recepţia lucrării de modernizare (cf. Proces verbal de recepţie). Cerinţă suplimentară: să se înregistreze amortizarea aferentă anului 2016, ştiind că societatea decide amortizarea modernizării efectuate pentru autoturism pe perioada de amortizare rămasă. 5. S.C. A6 S.R.L. în baza unui contract cu un furnizor din Franţa, achiziţionează la data de (cf. Invoice) un utilaj în valoare de EUR (curs valutar la data facturării: 4,2000 RON/EUR). Recepţia utilajului are loc în aceeaşi lună. Conform contractului cu furnizorul, termenul de plată a datoriei este de 30 de zile. Cursuri valutare: ,3500 RON/EUR (acest curs se foloseşte pentru actualizarea activelor şi datoriilor monetare la sfârşitul exerciţiului financiar); ,1000 RON/EUR (acest curs se foloseşte la achitarea datoriei). Durata de utilitate economică a utilajului a fost stabilită la 12 ani, societatea optând pentru aplicarea metodei liniare de amortizare (se cere înregistrarea amortizării pentru anul 2017).

5 CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR NECORPORALE ŞI FINANCIARE 1. Imobilizări necorporale Structura imobilizărilor necorporale (1) Cheltuieli de constituire (2) Cheltuieli de dezvoltare (3) Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare, dacă acestea au fost achiziţionate ( ) (4) Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (5) Fondul comercial, în măsura în care acesta a fost achiziţionat cu titlu oneros (6) Avansuri Imobilizările necorporale sunt active nemonetare identificabile fără suport material şi deţinute pentru utilizare în procesul de producţie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriat terţilor sau pentru scopuri administrative. Amortizarea imobilizărilor necorporale: - cheltuielile de constituire şi cheltuielile de dezvoltare se amortizează într-o perioadă de cel mult 5 ani (Legea 15/1994 republicată, art.12). Completare cf. OMFP 1802/2014 art.182: cheltuielile de dezvoltare se amortizează pe durata contractului sau pe durata de utilizare. În cazul în care durata contractului sau durata de utilizare depăşeşte 5 ani, durata de amortizare nu poate depăși 10 ani. - brevetele, licenţele, know-how, mărcile de fabrică etc. se amortizează pe durata de utilizare (Legea 15/1994 republicată, art.13); - concesiunile se amortizează pe durata contractului (Legea 15/1994 republicată, art.13). Completare OMFP 1802/2014 art.176(2): concesiunile primite se reflectă ca imobilizări necorporale atunci când contractul de concesiune stabileşte o durată şi o valoare determinate pentru concesiune. - programele informatice se amortizează în funcţie de durata probabilă de utilizare, care nu poate depăşi 5 ani (Legea 15/1994 republicată, art.14). OMFP 1802/2014 nu limitează durata de utilizare la 5 ani, precizând că acestea se amortizează pe durata prevăzută pentru utilizarea lor de către entitatea care le deţine Imobilizările financiare cuprind: Imobilizările financiare cuprind acţiunile deţinute la entităţile afiliate, împrumuturile acordate entităţilor afiliate, acţiunile deţinute la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun, împrumuturile acordate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun, alte investiţii deţinute ca imobilizări, alte împrumuturi. ( OMFP 1802/2014 art.264(1). Imobilizările financiare nu se amortizează. Evaluare iniţială: - imobilizările financiare recunoscute ca activ se evaluează la costul de achiziţie sau valoarea determinată prin contractul de dobândire a acestora. Evaluarea la data bilanţului: imobilizările financiare se prezintă în bilanţ la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierdere de valoare. Structura: Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (procent de deţinere > 50%); - alte cazuri OMFP 1802/ Interese de participare (OMFP 1802/2014 Deţinerea unei părţi din capitalul unei alte entităţi se presupune că reprezintă un interes de participare, atunci când depăşeşte un procentaj de 20%); Titluri puse în echivalenţă; Alte titluri imobilizate (procent de deţinere <20%); Creanţe imobilizate (creanţe cu termen de încasare > 1 an)

6 Aplicaţii practice 1. Contabilitatea imobilizărilor necorporale 1.1 Se constituie o societate comercială al cărei asociat depune la casieria unităţii (cf. Dispoziţie de încasare) suma de lei (la data de ). În vederea înfiinţării firmei se efectuează următoarele operaţiuni: se achită lei taxe notariale (cf. Chitanţa) pentru autentificarea actului de constituire; se înregistrează factura de la Registrul Comerţului în sumă de lei, TVA 20%; se achită (cf. Chitanţa) contravaloarea facturii; La data de se restituie în numerar suma depusă de asociat (cf. Dispoziţia de plată). Amortizarea cheltuielilor de constituire se face pe 2 ani, metoda de amortizare fiind liniară. După 2 ani se scot din evidenţă cheltuielile de constituire complet amortizate. 1.2 S.C. ALFA S.R.L. la data de concesionează un teren (cf. Contract de concesiune) pentru o perioadă de 20 de ani, valoarea concesiunii fiind stabilită la lei neindexabil la inflaţie (pentru simplificarea calculelor). Redevenţa se achită lunar prin virament bancar (cf. OP+Extras de cont). Amortizarea concesiunii are loc pe durata contractului. După expirarea contractului se scoate din evidenţă concesiunea complet amortizată. 1.3 S.C. BETA S.R.L. la data de achiziţionează un program de contabilitate (cf. Factura) în valoare de lei, TVA 20%. Entitatea estimează că programul de contabilitate va fi folosit 3 ani (se foloseşte metoda liniară de amortizare). După 3 ani programul de contabilitate este scos din evidenţă.

7 2. Contabilitatea imobilizărilor financiare 2.1 Se achiziţionează acţiuni cu preţul de 10 lei /acţ. cu scopul de a obţine o influenţă asupra gestiunii unităţii emitente de titluri şi pentru obţinerea unui venit financiar sub formă de dividende. Se achită prin bancă suma de lei, restul se va achita ulterior prin aceeaşi modalitate. Comisionul achitat în numerar unităţii care a instrumentat tranzacţia este de 1%. În anul următor se încasează dividende în sumă de lei (cf. OP+Extras de cont). Ulterior, se vând acţiuni cu preţul de 15 lei/acţ., încasarea făcându-se ulterior prin bancă. 2.2 O societate comercială acordă unui terţ la începutul unui an un împrumut pe termen de 2 ani în valoare de USD la cursul de 3,1 lei/usd. Dobânda anuală este 20%, calculată anual şi nu se capitalizează. La sfârşitul primului an cursul dolarului este de 3,3 lei/usd. Dobânda se încasează la începutul anului următor când cursul valutar este de 3,2 lei/usd. La data restituirii împrumutului şi a încasării dobânzii pentru anul al doilea (sfârşitul anului al doilea) cursul valutar este de 3,5 lei/usd. 3. Contabilitatea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor 3. Se achiziţionează de acţiuni cu preţul de 20 lei/acţ. în scopul obţinerii de dividende. Plata se face cu ordin de plată. La sfârşitul anului se constată că a scăzut cursul acestor acţiuni la 18 lei/acţ. La sfârşitul anului următor cursul este de 17 lei/acţ., când se vând în numerar 200 de acţiuni. În urma vânzării acţiunilor, se diminuează, proporţional, ajustările constituite.

8 Contabilitatea imobilizărilor corporale TEMĂ 1. S.C. ALFA S.R.L. la data de achiziţionează un teren (cf. Factura) în următoarele condiţii: valoarea facturată de furnizor lei, TVA 20%. În data de , se achită în numerar (cf. Chitanţa) contravaloarea datoriei faţă de furnizorul utilajului. În data de se vinde terenul (cf. Factura) în următoarele condiţii: preţ de vânzare lei, TVA 20%. La data de se încasează prin virament bancar creanţa faţă de clientul care a achiziţionat terenul. 2. S.C. BETA S.R.L. prezintă la data de următoarea situaţiei iniţială Si d 2111 Terenuri lei, Si d 3028 Alte materiale lei. În perioada noiembrie-decembrie, societatea demarează un proiect de amenajare a terenului constând în realizarea unui drum de acces şi a unui gard. Aceste lucrări sunt realizate parţial în regie proprie şi parţial în antrepriză. În acest sens au loc următoarele operaţiuni: se dau în consum materialele existente pe stoc; se înregistrează factura privind lucrările efectuate de firma specializată, 1.000, TVA 20%; se înregistrează factura privind consumul de energie folosit pt. realizarea lucrării: 1.000, TVA 20% se înregistrează salariile datorate angajaţilor în valoare de 900 lei; se înregistrează stadiul actual al lucrărilor (în vederea reflectării în bilanţ) se înregistrează salariile datorate angajaţilor în valoare de 700 lei; se înregistrează recepţia lucrării de amenajare. Durata de amortizare este stabilită la 10 ani; După 8 ani de utilizare ( ) se vinde terenul şi amenajarea aferentă la preţul de vânzare de lei, TVA 20% (cf. factura) În data de se încasează, prin virament bancar, creanţa avută faţă de cumpărătorul terenului. 3 S.C. GAMMA S.R.L. prezintă la data de următoarea situaţie privind un autoturism: Si d , Si c , durată de utilizare 5 ani, metoda liniară de amortizare. În vederea îmbunătăţirii parametrilor tehnici ai autoturismului (modernizare) societatea apelează la o societate specializată care la data de facturează lucrările realizate astfel: valoarea lucrărilor lei, TVA 20% ( recepţia are loc în aceeaşi zi). Cerinţă suplimentară: să se înregistreze amortizarea aferentă anului 2017, ştiind că societatea decide amortizarea modernizării efectuate pentru autoturism pe perioada de amortizare rămasă. 4 S.C. DELTA S.R.L. prezintă la data de următoarele solduri iniţiale: Si c ; Si c ; Si d ; Si c (durata de utilizare 5 ani, metoda de amortizare liniară). Întocmiţi bilanţul iniţial şi deschideţi conturile aferente. Pentru perioada înregistraţi amortizarea anuală. Anul Si=Sf 212 Si 2812 Rc2812 Sfc Val contabilă (Sfd 212-Sfc2812) Contabilitatea imobilizărilor necorporale şi financiare 1. S.C. ALFA S.R.L. decide să realizeze prin forţe proprii un proiect de dezvoltare constând în proiectarea, unor unelte şi matriţe care implică tehnologie nouă. În acest sens în perioada noiembrie-decembrie au loc următoarele operaţiuni: se dau în consum materiale auxiliare (cf. Bon de consum) în valoare de lei; se înregistrează salariile datorate angajaţilor (cf. Stat salarii) în valoare de lei; se înregistrează stadiul actual al lucrărilor (recepţie parţială) (cf. PV de recepţie parţială); se înregistrează factura privind consumul de energie folosit pentru realizarea proiectului, în valoare de lei, TVA 20% se înregistrează recepţia finală a proiectului de dezvoltare (PV de recepţie). Societatea decide ca proiectul să fie amortizat pe o perioadă de 2 ani, utilizând metoda liniară. După 2 ani, se scoate din evidenţă proiectul de dezvoltare complet amortizat.

9 2. S.C. BETA S.R.L. achiziţionează (cf. Factura) la data de un program informatic în următoarele condiţii: valoare facturată de furnizor lei, TVA 20%. La data de se achită, prin virament bancar, (cf. OP şi Extras de cont) datoria faţă de furnizor. Durata de utilizare este stabilită la 4 ani, entitatea optând pentru metoda liniară de amortizare (amortizarea se înregistrează lunar). După 4 ani programul informatic se scoate din evidenţă. Cerinţă suplimentară: prezentaţi valoarea contabilă (Val.contab.= VI-Am cumulată) a programului informatic în bilanţ la sfârşitul exerciţiilor financiare: respectiv la , şi , după macheta: Val intrare (Sfd 208) Am cumul (Sfc 2808) Val contabilă (Sfd208-Sfc2808) 3. S.C. DELTA S.R.L. la data de achiziţionează acţiuni cu preţul de 20 lei /acţ. cu scopul obţinerii de dividende. Se achită prin bancă (cf. OP+Extras de cont) suma de lei, restul se va achita ulterior. Comisionul unităţii care a instrumentat tranzacţia este de 1% şi se achită în numerar (cf. Chitanţa). La data de se achită lei din valoarea neachitată (cf. Chitanţa). La data de se încasează dividende în sumă de lei (cf. OP+Extras de cont). La data se constată că valoarea de piaţă a acţiunilor este de 17 lei/act. (se constituie ajustări pentru depreciere). La data de , se vând acţiuni cu preţul de 19 lei/acţ., încasarea făcându-se prin bancă la data de

Seminar 1 ID 2012 REZ

Seminar 1 ID 2012 REZ RECAPITULARE Conturile utilizate pentru elementele din bilanţ au următorul mod de funcţionare: A Bilanţ INIŢIAL P element de A X0 element de P Y0 D Contul elem de A C D Contul elem de P C Э iniţiale X0

Mai mult

CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR NECORPORALE ŞI FINANCIARE 1. Imobilizări necorporale Imobilizările necorporale sunt active nemonetare identificabile fără suport material şi deţinute pentru utilizare în procesul

Mai mult

Microsoft Word - CF Seminare 4 5 Rezolvari.doc

Microsoft Word - CF Seminare 4 5 Rezolvari.doc 2. Contabilitatea imobilizărilor 2.1 Contabilitatea imobilizărilor corporale 1. (A se vedea documentele justificative din suportul pentru seminarul 4) R1. Înregistrarea facturii de cumpărare a maşinii

Mai mult

Microsoft Word - Concordante unele conturi prevazute de Ordinul MFP 1752 si Ordinul BNR nr 5 .doc

Microsoft Word - Concordante unele conturi prevazute de Ordinul MFP 1752 si Ordinul BNR nr 5  .doc CONCORDANŢELE dintre unele conturi din planul de conturi prevăzut de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu

Mai mult

Anexa A În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financia

Anexa A În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financia În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, vă comunicăm următoarele:

Mai mult

CAP 1

CAP 1 UNIVERSITATEA ŞTEFAN CEL MARE SUCEAVA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMCE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ SPECIALIZAREA: CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE CONTABILITATE BANCARA STUDENT 2018-2019 1 T E M Ă D

Mai mult

BILANT 1998

BILANT 1998 JUDETUL ARAD FORMA DE PROPRIETATE 34 UNITATEA SIF Banat-Crisana ACTIVITATEA PREPONDERENTA ADRESA loc ARAD, sector (denumire grupa CAEN) str. Calea Victoriei, nr. 35A bl.,ap.,sc. COD GRUPĂ CAEN 6499 TELEFONUL

Mai mult

Tradeville - Date Financiare 2015

Tradeville - Date Financiare 2015 2018 1 TRADEVILLE SA Tip situatie financiara: VM Bucuresti, Sector 3 Forma de proprietate: 34 Calea Vitan, Nr. 6A, Bloc B, Tronson B, et. 3 Societati comerciale pe actiuni Numar din Registrul Comertului:

Mai mult

Politici contabile si note explicative V

Politici contabile si note explicative V COMUNA RECI Raport privind situaţiile financiare încheiate la 31.12.2016 Pentru instituţiile publice, documentul oficial de prezentare a situaţiei patrimoniului, îl reprezintă situaţiile financiare. Situaţiile

Mai mult

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anual

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anual Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii

Mai mult

MECANICA CEAHLAU S.A. SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2

MECANICA CEAHLAU S.A. SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2018 INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2 SITUAŢII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2844 DIN 2016 PENTRU APROBAREA REGLEMENTARILOR CONTABILE CONFORME CU STANDARDELE

Mai mult

ORDIN Nr. 4160/2015 din 31 decembrie 2015 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLIC

ORDIN Nr. 4160/2015 din 31 decembrie 2015 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLIC ORDIN Nr. 4160/2015 din 31 decembrie 2015 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 21 din 12 ianuarie 2016

Mai mult

Bilant_2011.pdf

Bilant_2011.pdf S1002_A1.0.6 / 14.03.2012 Suma de control 4.969.178 Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala Tip situaţie financiară : BL Anul 2011 Entitatea SC APA

Mai mult

Microsoft Word - modif_reglem_contabile_dec2010.doc

Microsoft Word - modif_reglem_contabile_dec2010.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului

Mai mult

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în dome

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în dome Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private Având în vedere prevederile

Mai mult

MIHAI MOCANU CONTABILITATEA ŞI FISCALITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE Prefaţa: prof. univ. dr. Neculai Tabără

MIHAI MOCANU CONTABILITATEA ŞI FISCALITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE Prefaţa: prof. univ. dr. Neculai Tabără MIHAI MOCANU CONTABILITATEA ŞI FISCALITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE Prefaţa: prof. univ. dr. Neculai Tabără Referent ştiinţific: prof.univ.dr. Neculai Tabǎrǎ Tehnoredactare: Angelica Marcela Marcu Coperta:

Mai mult

BIL_1209SCL1.pdf

BIL_1209SCL1.pdf Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti Tip situatie financiara : BL F10 - pag. 1 Entitatea S.C. SOCEP S.A. Judet Sector Localitate Adresa Constanta Strada INCINTA PORT DANA 34 CONSTANTA Bloc

Mai mult

Microsoft Word - CF Seminare 6 7 Rezolvari.doc

Microsoft Word - CF Seminare 6 7 Rezolvari.doc 3. Contabilitatea stocurilor 3.1 Contabilitatea stocurilor de materii prime şi materiale 1. (A se vedea documentele justificative din suportul pentru seminarul 6) Achiziţie materie primă - cherestea (conform

Mai mult

Seminar 4 ID 2012

Seminar 4 ID 2012 CONTABILITATEA TREZORERIEI Noțiuni teoretice introductive Investiţii pe termen scurt În categoria invetițiilor pe termen scurt sunt incluse: acţiunile deţinute la entităţile afiliate (501), obligațiunile

Mai mult

SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: RON C.U.I. RO R.B. - P.J.R Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 415

SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: RON C.U.I. RO R.B. - P.J.R Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 415 SWIFT: BTRLRO22 Capitalul social: 611.079.770.2 RON C.U.I. RO 50 22 670 R.B. - P.J.R. - 12-019 - 18.02.1999 Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 4155 / 1993 Situatii Financiare Consolidate 31 Decembrie

Mai mult

SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr ORADEA - ROMANIA Tel: Tel: Fax: sinteza. ro

SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr ORADEA - ROMANIA Tel: Tel: Fax: sinteza. ro SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr. 35 410605 ORADEA - ROMANIA Tel: 0259 456 116 Tel: 0259 444 969 Fax: 0259 462 224 e-mail: sinteza@ sinteza. ro www.sinteza.ro C.U.I.: R0 67329 Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991

Mai mult

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date:

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date: 2019.05.10 18:17:28 EEST Reason: Document MFP Index

Mai mult

Microsoft Word - CF Seminar 4 - Contabilitatea imobilizarilor 3

Microsoft Word - CF Seminar 4 - Contabilitatea imobilizarilor 3 CONTABILITATEA REEVALUĂRII IMOBILIZĂRILOR 1. Noţiuni teoretice privind reevaluarea imobilizărilor Reevaluarea imobilizărilor reprezintă operaţia economică în urma căreia valoarea contabilă a imobilizărilor

Mai mult

Formularul 10 - lei - Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltui

Formularul 10 - lei - Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltui Formularul 10 - lei - Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA rd. 01.01.2008 31.12.2008 A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01 0 0 2.Cheltuieli

Mai mult

S.C. SINTOFARM S.A. CONTURI DE BILANT LA (Toate sumele sunt exprimate in RON) ANEXA 1 Cont Explicaţii Alte titluri de plasa

S.C. SINTOFARM S.A. CONTURI DE BILANT LA (Toate sumele sunt exprimate in RON) ANEXA 1 Cont Explicaţii Alte titluri de plasa 508 Alte titluri de plasam si creante asimilate Lichidităţi 51211 Conturi la banca in lei BCR 19 51212 Conturi la banca in lei MILLENNIUM 109.578 51213 Conturi la banca in lei Trezoreria 24 51 51214 Conturi

Mai mult

CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE CONTABILITATEA STOCURILOR DE MĂRFURI ȘI A ALTOR CATEGORII DE STOCURI 1. Noţiuni teoretice privind stocurile de mărfuri și a altor categorii de stocuri Stocurile de mărfuri sunt acele bunuri (active circulante)

Mai mult

C.U.I.: R Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991 SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr ORADEA - ROMANIA Tel: Tel: Fax

C.U.I.: R Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991 SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr ORADEA - ROMANIA Tel: Tel: Fax C.U.I.: R0 67329 Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991 SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr. 35 410605 ORADEA - ROMANIA Tel: 0259 456 116 Tel: 0259 444 969 Fax: 0259 462 224 e-mail: sinteza@ sinteza. ro www.sinteza.ro

Mai mult

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit Anexa Modificări și completări ale anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare

Mai mult

1 prof. univ.dr. Adriana Tiron Tudor Curs 1 Structura curs pe semestru 1 - Cadrul normativ al CF in R 2 - Imobilizari corporale, ajustari 3 - Imobiliz

1 prof. univ.dr. Adriana Tiron Tudor Curs 1 Structura curs pe semestru 1 - Cadrul normativ al CF in R 2 - Imobilizari corporale, ajustari 3 - Imobiliz 1 prof. univ.dr. Adriana Tiron Tudor Curs 1 Structura curs pe semestru 1 - Cadrul normativ al CF in R 2 - Imobilizari corporale, ajustari 3 - Imobilizari necorporale si financiare 4 - Stocuri achizitionate

Mai mult

Curs Contabilitate financiară: Contabilitatea trezoreriei Prof.Univ.dr. TIRON TUDOR ADRIANA Trezoreria 1. Obiective 2. Delimitari, clasificari, evalua

Curs Contabilitate financiară: Contabilitatea trezoreriei Prof.Univ.dr. TIRON TUDOR ADRIANA Trezoreria 1. Obiective 2. Delimitari, clasificari, evalua Curs Contabilitate financiară: Contabilitatea trezoreriei Prof.Univ.dr. TIRON TUDOR ADRIANA Trezoreria 1. Obiective 2. Delimitari, clasificari, evaluare, prezentare 3. Structură 3.1. Contabilitatea investiţiilor

Mai mult

CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE CONTABILITATEA STOCURILOR CUMPĂRATE ÎN VEDEREA CONSUMULUI INTERN 1. Noţiuni teoretice privind stocurile cumpărate în vederea consumului intern Stocurile cumpărate în vederea consumului intern sunt active

Mai mult

Microsoft Word - Rezultate_Preliminare_2017_ro.doc

Microsoft Word - Rezultate_Preliminare_2017_ro.doc Catre Autoritatea de Supraveghere Financiara Bursa de Valori Bucuresti D a t a r a p o r t u l u i : 1 5. 0 2. 2 0 1 8 D e n u m i r e a s o c i e t a t i i : U Z T E L S. A. Sediul social: P l o i e s

Mai mult

Data primirii :11:26 Entitatea (Cod CUIIO) SITUAŢIILE FINANCIARE pentru perioada Eximdor SRL (Denumirea co

Data primirii :11:26 Entitatea (Cod CUIIO) SITUAŢIILE FINANCIARE pentru perioada Eximdor SRL (Denumirea co Data primirii.0.09 :: Entitatea 00 (Cod CUIIO) SITUAŢIILE FINANCIARE pentru perioada 0.0.08..08 Eximdor SRL (Denumirea completă) Anexe la SNC Prezentarea situaţiilor financiare Aprobat de Ministerul Finanţelor

Mai mult

JUDETUL

JUDETUL SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU La data de 31 decembrie 2014 Sold la Cresteri Reduceri Sold la Element al capitalului propriu inceputul Total, din Prin Total, din sfarsitul Prin transfer perioadei

Mai mult

Licenta 2016

Licenta 2016 Tematica la disciplina Contabilitate financiară pentru examenul de licență 2019 CONTABILITATE FINANCIARĂ Prof. univ. dr. Lucia Paliu Popa Târgu Jiu 2019 CUPRINS 1. Contabilitatea capitalurilor. 3 1.1.

Mai mult

Microsoft Word - Teraplast_ OMF 3055_2011_ROM_publicare-1.docx

Microsoft Word - Teraplast_ OMF 3055_2011_ROM_publicare-1.docx TERAPLAST S.A. SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2011 Întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice al României nr. 3055/2009 şi modificările

Mai mult

Microsoft Word - FS_NoteExpl.doc

Microsoft Word - FS_NoteExpl.doc S.C. SOCEP S.A. CONSTANTA NOTE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ÎNTOCMITE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31.12.2010 1. UNITATEA RAPORTOARE Situaţiile financiare sunt prezentate de societatea comercială SOCEP

Mai mult

CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE Contabilitate financiară - IID 07.12.2014 CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU FURNIZORII ȘI CLIENȚII 1. Noţiuni teoretice privind decontările cu furnizorii şi clienţii Entităţile patrimoniale îşi desfăşoară

Mai mult

PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării con

PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării con PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate,

Mai mult

Microsoft Word - NOTE EXPLIC rap sem emergent.doc

Microsoft Word - NOTE EXPLIC rap sem emergent.doc SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU La data de 30 iunie 2009 Sold la Cresteri Reduceri Sold la Element al capitalului propriu inceputul Total, din Prin Total, din sfarsitul Prin transfer perioadei

Mai mult

Microsoft Word - 04 BC_S4_V9

Microsoft Word - 04 BC_S4_V9 Page: 1 /17 BAZELE CONTABILITĂŢII SEMINAR 4 DATORII, PROVIZIOANE, PASIVE DE REGULARIZARE, CAPITAL PROPRIU SERIA 1 / SERIA 4 Alin Ienciu / Vasile Cardoş / Victor Muller Nicoleta Ienciu / Beattrice Vladu

Mai mult

Nr. 258 / CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREŞTI BURSA DE VALORI BUCUREŞTI RAPORT CURENT Întocmit în conformitate cu Regula

Nr. 258 / CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREŞTI BURSA DE VALORI BUCUREŞTI RAPORT CURENT Întocmit în conformitate cu Regula Nr. 258 / 27.02.2019 CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREŞTI BURSA DE VALORI BUCUREŞTI RAPORT CURENT Întocmit în conformitate cu Regulamentul ASF nr.5 / 2018 privind emitenţii şi operaţiunile

Mai mult

Data / Ora / 15:02 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag

Data / Ora / 15:02 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag Pagina 1 din 15 Date de identificare DR. KOCHER SRL Telefon +40 21 2522120 Baicului 82a Fax +40 21 2527711 021784 Bucuresti Sector 2 E-mail info@drkocher.ro România WEB www.matriterie.ro Crefo Nr. 15354

Mai mult

Microsoft Word - NOTE EXPLIC BILANT 2012 EMERGENT.doc

Microsoft Word - NOTE EXPLIC BILANT 2012 EMERGENT.doc SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU La data de 31 decembrie 2012 Sold la Cresteri Reduceri Sold la Element al capitalului propriu inceputul Total, din Prin Total, din sfarsitul Prin transfer perioadei

Mai mult

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT ul fiscal: 437883 Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 500100/ 7700000 Buget local ct. 510100/

Mai mult

Consultant Fiscal, Auditor Financiar - Adrian Bența ; tel: Act normativ descărcat prin aboname

Consultant Fiscal, Auditor Financiar - Adrian Bența   ; tel: Act normativ descărcat prin aboname OMFP nr. 191/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2016, precum şi pentru modificarea şi completarea

Mai mult

S1040_A1.0.0 / Versiuni Atenţie! Suma de control Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucures

S1040_A1.0.0 / Versiuni Atenţie! Suma de control Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucures S1040_A1.0.0 /01.02.2015 Versiuni Atenţie! Suma de control 23.306.374 Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala An Semestru Tip situaţie financiară :

Mai mult

Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheat

Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheat Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară Sectorul

Mai mult

00. Raport trimestrul III total

00. Raport trimestrul III total SIF HOTELURI SA Pţa Emanuil Gojdu, nr.53, Bl. A10, Oradea, România Nr. Reg. Com. J05/126/1991; CUI RO56150 Tel. 0259-475271; Fax 0259-413939 E-mail: secretariat@sif-hoteluri.ro Nr. 183/14.11.2017 Raport

Mai mult

Calea Rahovei Sector 5 Bucuresti Telefon : (021) Fax: (021)

Calea Rahovei Sector 5 Bucuresti Telefon : (021) Fax: (021) Raport financiar trimestrial, conform art. 227 din legea 297/2004 Data raport: 14.11.2013 Denumirea entitatii: S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. Adresa: CALEA RAHOVEI NR. 266-268, SECTOR 5, BUCURESTI Telefon:

Mai mult

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entită

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entită AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ INSTRUCȚIUNE privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea

Mai mult

Microsoft Word - Raport Sem I 2010 conform reg.1 CNVM

Microsoft Word - Raport Sem I 2010 conform reg.1 CNVM RAPORTUL SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR. 1/2006 PENTRU SEMESTRUL I 2010 Data raportului: august 2010 Denumirea societăţii comerciale: S.C. Rolast S.A. Sediul

Mai mult

Microsoft Word - DECIZIE INVENTARIERE.doc

Microsoft Word - DECIZIE INVENTARIERE.doc S.C... Nr. ord. Reg Com/An:... CIF: Adresa sediu social:... Capital social:... RON RO... DECIZIA NR. /... In scopul asigurarii integritatii patrimoniului S.C... si valorificarii prin inventariere a realitatii

Mai mult

Microsoft Word - NOTEEXPLICATIVEla doc

Microsoft Word - NOTEEXPLICATIVEla doc S.C. SOCEP S.A. CONSTANTA NOTE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ÎNTOCMITE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31.12.2009 1. UNITATEA RAPORTOARE Situaţiile financiare sunt prezentate de societatea comercială SOCEP

Mai mult

Microsoft Word - SIF OLTENIA 2011_FINAL

Microsoft Word - SIF OLTENIA 2011_FINAL SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE La data de 31 decembrie 2011 Întocmite în conformitate cu Ordinul C.N.V.M 13/2011 SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A SITUAŢII FINANCIARE 31 DECEMBRIE

Mai mult

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI ASF :53 Instrucț

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI ASF :53 Instrucț AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI ASF 27.12.2014 16:53 Instrucțiunea nr. 1/10.03.2016 privind întocmirea și depunerea

Mai mult

Am citit multe articole despre fotografierea iernii

Am citit multe articole despre fotografierea iernii NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE 31.12.2018 NOTA 1 PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE 1. ENTITATEA RAPORTOARE RoCredit IFN S.A. a fost înfiinţată în 31 Ianuarie 2007, în România prin

Mai mult

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE LA NOTA 1 - Active imobilizate Valoare bruta Ajustari de valoare (amortizari si ajustari p

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE LA NOTA 1 - Active imobilizate Valoare bruta Ajustari de valoare (amortizari si ajustari p NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE LA 31.12.2018 NOTA 1 - Active imobilizate Valoare bruta Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare) Denumirea

Mai mult

CF Seminar 13 - Contabilitatea capitalurilor 2

CF Seminar 13 - Contabilitatea capitalurilor 2 CONTABILITATEA REZULTATULUI, A PROVIZIOANELOR ȘI A ÎMPRUMUTURILOR ȘI DATORIILOR ASIMILATE Rezultatul exerciţiului (curent) şi reportat Rezultatul exerciţiului, din punct de vedere contabil, reprezintă

Mai mult

Situatia Pozitiei Financiare la Referinta (RON) (RON) PERIOADA Rand IAS 1.10(a) Active Active Imobilizate IAS 1.5

Situatia Pozitiei Financiare la Referinta (RON) (RON) PERIOADA Rand IAS 1.10(a) Active Active Imobilizate IAS 1.5 Situatia Pozitiei Financiare la 31.03.2013 Referinta (RON) (RON) PERIOADA Rand IAS 1.10(a) 113 31.03.2013 01.01.2013 Active Active Imobilizate IAS 1.54(a) Imobilizari corporale BS01 40,748,081 41,024,258

Mai mult

Situatia Pozitiei Financiare Referinta (RON) (RON) (RON) La 31 Decembrie Nota Rand IAS 1.10(a) Active Active Imobilizate IAS 1.54(a

Situatia Pozitiei Financiare Referinta (RON) (RON) (RON) La 31 Decembrie Nota Rand IAS 1.10(a) Active Active Imobilizate IAS 1.54(a Situatia Pozitiei Financiare Referinta (RON) (RON) (RON) La 31 Decembrie Nota Rand IAS 1.10(a) 113 2012 2011 2010 Active Active Imobilizate IAS 1.54(a) Imobilizari corporale 15 BS01 41,024,258 40,500,520

Mai mult

Data / Ora / 14:22 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag

Data / Ora / 14:22 Nr. client RO Nr. de iesire / Creditreform Romania Nr. de comanda Data ultimei actualizari Pag Pagina 1 din 16 Date de identificare AUTOMECANICA MEDIAŞ SRL Telefon +40 269 803646 Aurel Vlaicu 41 Fax +40 269 803606 551041 Medias Sibiu E-mail info@autm.ro România WEB www.autm.ro Crefo Nr. 471992 Nr.

Mai mult

CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE CONTABILITATEA STOCURILOR OBȚINUTE DIN PRODUCȚIE 1. Noţiuni teoretice privind stocurile obținute din producție Stocurile obținute din producție sunt active circulante sub formă de produse finite, semifabricate

Mai mult

FD_CIG_II_01_Contabilitate financiara curenta

FD_CIG_II_01_Contabilitate financiara curenta FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1.Instituţia de învăţământ superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de studii 1.6.Programul de studii/calificarea Universitatea

Mai mult

Anexa 4 Raportari CNVM, BVB la Raportarile periodice catre CNVM si BVB rapoarte saptamanale: situatia activului net (Anexa 16 din Reg.

Anexa 4 Raportari CNVM, BVB la Raportarile periodice catre CNVM si BVB rapoarte saptamanale: situatia activului net (Anexa 16 din Reg. Anexa 4 Raportari CNVM, BVB la 30.06. 2010 1. Raportarile periodice catre CNVM si BVB rapoarte saptamanale: situatia activului net (Anexa 16 din Reg. CNVM nr. 15/2004), intocmite si transmise BVB conform

Mai mult

Microsoft Word - CF seminar Contabilitatea capitalurilor Rezolvari

Microsoft Word - CF seminar Contabilitatea capitalurilor Rezolvari CONTABILITATEA CAPITALULUI SOCIAL, A PRIMELOR DE CAPITAL, A REZERVELOR ȘI A ACȚIUNILOR PROPRII Capitalurile proprii reprezintă interesul rezidual al acţionarilor sau asociaţilor în activele unei entităţi

Mai mult

Microsoft Word - Situatii financiare individuale IFRS Broker 2013.doc

Microsoft Word - Situatii financiare individuale IFRS Broker 2013.doc Situaţii financiare anuale individuale IFRS la 31 decembrie 2013 SSIF Broker SA Situaţii financiare individuale IFRS SSIF Broker SA - Situatii financiare individuale IFRS 2 Cuprins Pagina Situatii financiare

Mai mult

Microsoft Word - Barou 2015 (1).doc

Microsoft Word - Barou 2015 (1).doc Situatii financiare auditate pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2015 LA BAROUL DE AVOCATI VRANCEA Intocmit, Bunea Emilia-Marga Focsani Str. Unirea Principatelor Nr.29 1 RAPORTUL AUDITORULUI

Mai mult

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICAT Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000 Buget local ct. 5210100/ 7700000 la data

Mai mult

SIF MOLDOVA S.A. SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE INTOCMITE LA 31 martie 2013 intocmite în conformitate cu Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mob

SIF MOLDOVA S.A. SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE INTOCMITE LA 31 martie 2013 intocmite în conformitate cu Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mob SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE INTOCMITE LA 31 martie 2013 intocmite în conformitate cu Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.13/03.02.2011 de aprobare a Regulamentului nr. 4/2011 privind

Mai mult

Contabilitate financiară - Seminar 1 Specializarea CIG EG APLICAŢIE PRACTICĂ RECAPITULATIVĂ Pornind de la următoarele solduri iniţiale: 1012

Contabilitate financiară - Seminar 1 Specializarea CIG EG APLICAŢIE PRACTICĂ RECAPITULATIVĂ Pornind de la următoarele solduri iniţiale: 1012 APLICAŢIE PRACTICĂ RECAPITULATIVĂ Pornind de la următoarele solduri iniţiale: 1012 Capital subscris vărsat 45.000 lei; 401 Furnizori 15.000 lei; 301 Materii prime 5.000 lei; 5121 Conturi la bănci în lei

Mai mult

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA AGHIRESU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULU

Judet: CLUJ Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA AGHIRESU Codul fiscal: Anexa 3 (la situațille financiare) Cod 03 DENUMIREA INDICATORULU ul fiscal: 47374 Anexa 3 (la situațille financiare) 03 DENUMIREA INDICATORULUI rând TOTAL CASA ct. 5310101 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Buget de stat *) ct. 500100/ 7700000 Buget local ct. 510100/

Mai mult

Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala GIE - grupuri de interes economic Activ net mai mic de 1/

Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala GIE - grupuri de interes economic Activ net mai mic de 1/ Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala GIE - grupuri de interes economic Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris S1002_A1.0.0 26.02.2019

Mai mult

Nr.Reg.Com. J05/173/1991 C.I.F. RO Capital Social Tel: ; lei Fax: ; Mobil: 4

Nr.Reg.Com. J05/173/1991 C.I.F. RO Capital Social Tel: ; lei Fax: ; Mobil: 4 Nr.Reg.Com. J05/173/1991 C.I.F. RO 54620 Capital Social Tel: +40 259 451026; +40 359 401677 17.766.860 lei Fax:+40 259 462066; +40 359 401676 Mobil: 40 730 631737; +40 741 069069 e-mail: office@uamt.ro

Mai mult

TMK-ARTROM S.A. Situatii financiare pregatite in conformitate cu prevederile OMFP nr. 1286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare 31 decembr

TMK-ARTROM S.A. Situatii financiare pregatite in conformitate cu prevederile OMFP nr. 1286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare 31 decembr TMK-ARTROM S.A. Situatii financiare pregatite in conformitate cu prevederile OMFP nr. 1286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare 31 decembrie 2012 1 Cuprins Situatia rezultatului global... 3

Mai mult

PROGRAMA aferentă examenului de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de contabil autorizat, sesiunea CONTABILITATE Capitolul I CO

PROGRAMA aferentă examenului de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de contabil autorizat, sesiunea CONTABILITATE Capitolul I CO PROGRAMA aferentă examenului de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de contabil autorizat, sesiunea 2018 1. CONTABILITATE Capitolul I CONTABILITATE ȘI RAPORTARE FINANCIARĂ CONFORME REGLEMENTĂRILOR

Mai mult

Anexa 1 BILANŢ la data de cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând A B C 1 2 A. ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE 02 X X 1. Acti

Anexa 1 BILANŢ la data de cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând A B C 1 2 A. ACTIVE 01 X X ACTIVE NECURENTE 02 X X 1. Acti Anexa 1 BILANŢ la data de 31.12.2013 cod 01 -lei- NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând A. ACTIVE 01 ACTIVE NECURENTE 02 1. Active fixe necorporale 03 0 0 (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) 2. Instalaţii

Mai mult

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR DEPARTAMENTUL DE CONTABILITATE ŞI AUDIT GHID PENTRU EFECTUAREA PRAC

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR DEPARTAMENTUL DE CONTABILITATE ŞI AUDIT GHID PENTRU EFECTUAREA PRAC UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR DEPARTAMENTUL DE CONTABILITATE ŞI AUDIT GHID PENTRU EFECTUAREA PRACTICII DE SPECIALITATE LA DISCIPLINA CONTABILITATE FINANCIARĂ

Mai mult

SC CLIENT SA Situații financiare individuale 2

SC CLIENT SA Situații financiare individuale 2 SITUATII FINANCIARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE INTOCMITE IN CONFORMITATE CU ORDINUL 2844 DIN 2016 PENTRU APROBAREA REGLEMENTARILOR CONTABILE CONFORME CU STANDARDELE INTERNATIONALE

Mai mult

I M O C R E D I T I F N S.A. Adresa sediului: str. Horea, nr.3/113, Cluj-Napoca, jud.cluj, cod postal Nr. Reg. Com. J12 / 2387 / 2003 C.U.I. RO

I M O C R E D I T I F N S.A. Adresa sediului: str. Horea, nr.3/113, Cluj-Napoca, jud.cluj, cod postal Nr. Reg. Com. J12 / 2387 / 2003 C.U.I. RO ANEXA Nr. 14 RAPORT SEMESTRIAL PENTRU SEMESTRUL 1 AL ANULUI 2018 Raportul semestrial conform: Legea nr. 24/2017 Data raportului: 07.08.2018 Denumirea societăţii comerciale: IMOCREDIT IFN S.A. Sediul social:

Mai mult

Microsoft Word - Situatii Financiare doc

Microsoft Word - Situatii Financiare doc Situatia Pozitiei Financiare lei Active Active Imobilizate Imobilizari corporale BS01 222.637.376 223.297.012 Terenuri si amenajari la terenuri BS02 94.981.552 94.970.923 Constructii BS03 102.260.014 101.423.262

Mai mult

Calea Rahovei Sector 5 Bucuresti Telefon : (021) Fax: (021)

Calea Rahovei Sector 5 Bucuresti Telefon : (021) Fax: (021) Calea Rahovei 266-268 Sector 5 Bucuresti 050912 Telefon : (021) 4042 131 Fax: (021) 4042 195 E-mail: juridic@electromagnetica.ro www.electromagnetica.ro Anunt de disponibilitate a rezultatelor financiare

Mai mult

SC BERMAS SA Suceava Str. Humorului nr. 61 Şcheia Cod de înregistrare fiscală: RO Telefon: 0230/526543; Fax: 0230/526542;

SC BERMAS SA Suceava Str. Humorului nr. 61 Şcheia Cod de înregistrare fiscală: RO Telefon: 0230/526543; Fax: 0230/526542; SC BERMAS SA Suceava Str. Humorului nr. 61 Şcheia Cod de înregistrare fiscală: RO 723636 Telefon: 0230/526543; 526544 Fax: 0230/526542; 526543 E-mail: bermasv@yahoo.com;office@bermas.ro RAPORT SEMESTRIAL

Mai mult

S

S SC BERMAS SA Suceava Str. Humorului nr. 61 Şcheia Cod de înregistrare fiscală: RO 723636 Telefon: 0230/526543; 526544 Fax: 0230/526542; 526543 E-mail: bermasv@yahoo.com;office@bermas.ro RAPORT SEMESTRIAL

Mai mult

ANTET EXTERN

ANTET EXTERN SC BOROMIR PROD SA Membra a grupului de firme BOROMIR RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE prezentat ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Privind situatia economico-financiara pentru activitatea defasurata

Mai mult

SIF Moldova S.A. INFORMAȚII FINANCIARE CU SCOP SPECIAL PENTRU PERIOADA DE TREI LUNI ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2017

SIF Moldova S.A. INFORMAȚII FINANCIARE CU SCOP SPECIAL PENTRU PERIOADA DE TREI LUNI ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE 2017 SIF Moldova S.A. INFORMAȚII FINANCIARE CU SCOP SPECIAL PENTRU PERIOADA DE TREI LUNI ÎNCHEIATĂ LA 31 MARTIE CUPRINS: PAGINA: SITUAŢIA REZULTATULUI GLOBAL 3 SITUAŢIA POZIŢIEI FINANCIARE 4 SITUAŢIA MODIFICĂRILOR

Mai mult

1. SITUATII FINANCIARE SITUATIA POZITIEI FINANCIARE 31 DECEMBRIE 2018 Lei 31 MARTIE 2019 ACTIVE Active imobilizate Imobilizari necorp

1. SITUATII FINANCIARE SITUATIA POZITIEI FINANCIARE 31 DECEMBRIE 2018 Lei 31 MARTIE 2019 ACTIVE Active imobilizate Imobilizari necorp 1. SITUATII FINANCIARE - 31.03.2019 1.1.SITUATIA POZITIEI FINANCIARE 31 DECEMBRIE 2018 Lei 31 MARTIE 2019 ACTIVE Active imobilizate Imobilizari necorporale 462.860 462.291 Imobilizari corporale 60.710.201

Mai mult

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B exa B1 Nr. Crt. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 Prognoza veniturilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect ul 1 ul 2 Categoria Pret in /UM UM TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II

Mai mult

Microsoft Word - CONTABILITATE FINANCIARA cu sigla.doc

Microsoft Word - CONTABILITATE FINANCIARA cu sigla.doc ONCIOIU IONICA ONCIOIU FLORIN RĂZVAN CHIRIŢĂ SORIN CONTABILITATE FINANCIARĂ CUVÂNT ÎNAINTE Este unanim cunoscut faptul că, astăzi, România se află în faţa unor procese ireversibile şi de mare interes pentru

Mai mult

Microsoft Word - raport de gestiune trim III 2008.doc

Microsoft Word - raport de gestiune trim III 2008.doc RAPORT DE GESTIUNE al Consiliului de Administraţie al S.C. "BUCUR" S.A. privind activitatea desfăşurată la 30.09.2008 S.C. "BUCUR" S.A., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/392/1991, CIF:

Mai mult

Microsoft Word - Proiect ordin site 2010.doc

Microsoft Word - Proiect ordin site 2010.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ORDIN privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor

Mai mult

CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE CONTABILITATEA CAPITALULUI SOCIAL, A PRIMELOR DE CAPITAL, A REZERVELOR ȘI A ACȚIUNILOR PROPRII Capitalurile proprii reprezintă interesul rezidual al acţionarilor sau asociaţilor în activele unei entităţi

Mai mult

Microsoft Word - SITUATII FINANCIARE-2014

Microsoft Word - SITUATII FINANCIARE-2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31.12.2014 SC ICERP SA PLOIESTI (toate notele sunt exprimate in lei) Aceste

Mai mult

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2019

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2019 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2019 Bugetul de Venituri şi Cheltuieli 2019 C U P R I N S 1. PREMISE SPECIFICE PENTRU FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 2. FUNDAMENTAREA INDICATORILOR

Mai mult

TMK-ARTROM S.A. TMK-ARTROM S.A. Situaţii financiare consolidate şi individuale pregătite în conformitate cu prevederile OMFP nr /2016, cu modifi

TMK-ARTROM S.A. TMK-ARTROM S.A. Situaţii financiare consolidate şi individuale pregătite în conformitate cu prevederile OMFP nr /2016, cu modifi Situaţii financiare consolidate şi individuale pregătite în conformitate cu prevederile OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare 31 DECEMBRIE 2018 și situații financiare consolidate

Mai mult

FINANTELE INTREPRINDERII An III Management An univ Titular disciplină: conf.univ.dr. Neguriță Octav INTREBARI ORIENTATIVE 1. Fragilitatea s

FINANTELE INTREPRINDERII An III Management An univ Titular disciplină: conf.univ.dr. Neguriță Octav INTREBARI ORIENTATIVE 1. Fragilitatea s FINANTELE INTREPRINDERII An III Management An univ. 2018-2019 Titular disciplină: conf.univ.dr. Neguriță Octav INTREBARI ORIENTATIVE 1. Fragilitatea sau stabilitatea unei intreprinderi depinde de urmatorii

Mai mult

COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr cod , Tel 0241/ ; Fax 0241/ ; C.U.I. RO RAPORTUL aferen

COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr cod , Tel 0241/ ; Fax 0241/ ; C.U.I. RO RAPORTUL aferen COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; Fax 0241/616.023; C.U.I. RO 1868287 RAPORTUL aferent semestrului I 2019 conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului

Mai mult

Teraplast evolutia indicatorilor financiari in trimestrul I din 2013 Bistrita, 10 mai 2013 Compania Teraplast, furnizor de solutii si sisteme in domen

Teraplast evolutia indicatorilor financiari in trimestrul I din 2013 Bistrita, 10 mai 2013 Compania Teraplast, furnizor de solutii si sisteme in domen Teraplast evolutia indicatorilor financiari in trimestrul I din 2013 Bistrita, 10 mai 2013 Compania Teraplast, furnizor de solutii si sisteme in domeniul instalatiilor si constructiilor din Romania, si-a

Mai mult