Microsoft Word - SILVOTEHNICA_TOT.doc

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Microsoft Word - SILVOTEHNICA_TOT.doc"

Transcriere

1 Analele Universit ii,, tefan cel Mare Suceava Sec iunea Silvicultur Serie nou nr. 2/26 Variabilitatea biometric intraspecific manifestat în f getele exploatabile de productivitate superioar din nordul Moldovei Daniel AV C RI EI. Introducere Cunoa terea variabilit ii (limitelor de varia ie caracteristicilor biometrice ale arborilor în arboret este necesar pentru: fundamentarea i îmbun t irea tehnicilor de m surare i determinare a acestora; identificarea tipurilor de structur a arboretelor. Majoritatea cercet rilor de ecologie, silvotehnic, dendrometrie fac apel la valori ale limitelor de varia ie ale unor caracteristici biometrice ale arborilor în scopul dimension rii m rimii loturilor (probelor experimentale. Literatura de specialitate ofer numeroase informa ii referitoare la variabilitatea biometric intrapopula ional (Giurgiu, 979, îns s-a semnalat necesitatea stratific rii limitelor de varia ie a caracteristicilor studiate în raport cu factorii de influen (structura arboretelor, specie, vârsta, provenien a, condi iile sta ionale, natura i intensitatea interven iilor silviculturale etc.. 2. Obiective Studiul î i propune dou obiective concrete: - eviden ierea limitelor de varia ie a caracteristicilor biometrice ale arborilor din arborete de fag de productivitate superioar aflate în proces de regenerare; - stabilirea influen ei aplic rii tratamentelor silviculturale asupra indicatorilor variabilit ii structurale; 3. Locul cercet rilor. Material i metod de cercetare Materialul experimental este constituit din cinci cupluri de arborete de fag din nordul Moldovei (Probota, Brusturi, Râ ca, Gulia, P ltinoasa, ale c ror caracteristici sunt redate în tabelul, fiecare cuplu fiind format din dou sau trei arborete, unul martor (primul neafectat de t ieri de regenerare, celelalte aflate în proces de regenerare, parcurse cu un anumit num r de t ieri, de diferite intensit i. Metoda de cercetare se bazeaz pe experiment, utilizând experimentul f r repeti ii efectuat într-o serie omogen de arborete, cu dou, trei variante amplasate în fiecare bloc experimental. Influen a t ierilor de regenerare asupra diversit ii 23

2 D. Av c ri ei Variabilitatea biometric intraspecific manifestat în f getele caracteristicilor structurale s-a pus în eviden prin intermediul urm torilor indicatori (Leahu, 978; Botnariuc et V dineanu, 982; Stugren, 982: - abaterea standard i coeficientul de varia ie a caracteristicilor m surate; - indicele Shannon Wiener (H ; - indicele diversit ii maxime (H max ; - indicele de echitate Pielou (E. Ace ti indicatori au fost pu i în corela ie cu al arboretelor care exprim cel mai bine efectul interven iilor, în ceea ce prive te num rul, periodicitatea i intensitatea lor. Ca metode statistice s-au utilizat tehnici de analiza corela iei i analiza regresiei. Tabelul. Locul cercet rilor i caracteristicile biometrice ale arboretelor analizate Table. Research area and biometric characteristics of analyzed stands Dispozitiv u.a. I experimental d h g d g i rdg V G I V n E % N N c F 2B,92 37,6 45,, ,7, ,7 Probota 22,88 37,6 5, 2, ,76 4, ,72 3A,73 37,6 5, 2, ,35, ,72 44D,93 34, 52, 2, ,89 9, ,2 Brusturi 43B,55 34, 53, 2, , 5,9 3, 44C 35,8 54,6 3, 39 6,75 4, ,2 Râ ca 5A,38 32, 5,, 97 54,33 9, ,5 4,87 35,2 5,, ,69 8, ,5 54A,5 34,6 48, , , Gulia 49A 9 36,7 52,5 2,2 45 2,86 7, , 49D 33,9 52,3 2, 49 8,26 2, ,2 P ltinoasa 4B 3 34,3 55,9 3, ,32 8, , Not : Simbolurile folosite în tabel au urm toarea semnifica ie: - u.a. - unitatea amenajistic ; - I d al arboretelor; - h g în l imea medie în momentul inventarierii, exprimat în m; - d g diametrul mediu în momentul inventarierii, exprimat în cm; - i rdg cre terea radial a arborelui mediu pe perioada post interven ie, cm; - V volumul arboretului în momentul inventarierii, exprimat în m 3 ha - ; - - G suprafa a de baz a arboretelor, exprimat în m 2 ha - I V cre terea curent în volum a arboretului, rezultat ca medie pe perioada post interven ie, exprimat în m 3 an - ha - ; - n num rul de interven ii cu t ieri de regenerare, pe perioad ; - E % - volum recoltat în ultima perioad, exprimat în % fa de volumul ini ial; - N num rul de arbori la hectar; - N c num rul de carote de cre tere recoltate; - F suprafa a efectiv inventariat 24

3 Analele Universit ii,, tefan cel Mare Suceava Sec iunea Silvicultur Serie nou nr. 2/26 4. Rezultate ob inute 4.. Cu privire la variabilitatea diametrelor arborilor Pentru arboretele analizate se prezint în tabelul 2 distribu ia num rului de arbori pe categorii de diametre, rezultat în urma inventarierii arborilor din suprafe ele experimentale delimitate. d (cm Tabelul 2. Distribu ia num rului de arbori pe categorii de diametre Table 2. The repartition of trees on diameter categories Num rul de arbori pentru arboretele dispozitivului experimental Probota Brusturi Râ ca Gulia P ltin oasa 2B 22 3A 44D 43B 44C 5A 4 54A 49A 49D 4B Total d (cm s d (cm 44,2 49,5 5, 5,3 52,6 54,2 29,4 28,6 46,8 5,9 5 55,3 9,2 2,6 9,9 8,3 7,3 6,9 2 25,2 7,9 9,6 7,7 s % d (% 2,7 25,4 9,8 6,2 3,8 2,6 68,6 88,2 22,6 5,2 8,7 3,9 Acest tip de distribu ie reflect structura arboretelor în plan orizontal i caracterizeaz raporturile de competi ie (în cazul de fa intraspecific ca efect a 25

4 D. Av c ri ei Variabilitatea biometric intraspecific manifestat în f getele pozi iei pe care o ocup arborii în arboret. Valorile coeficien ilor de varia ie a diametrelor în arboretele relativ echiene (Probota, Gulia, P ltinoasa i Brusturi se încadreaz în limitele (2,6 25,4 % iar pentru cele pluriene (Râ ca în intervalul (68,6 88,2 %. Variabilitatea diametrelor arborilor din arboretele cu structuri relativ echiene, exprimat prin intermediul coeficientului de varia ie i al abaterii standard, manifest o tendin de sc dere o dat cu reducerea consisten ei arboretelor prin efectuarea t ierilor de regenerare (fig. i fig. 2. y = 8,686x +,95 r =,587*, Coeficientul de varia ie al diametrelor (s %d,8 y = 5,984e,7265x r =,568* Abaterea standard a diametrelor (s d Fig.. Diminuarea coeficientului de varia ie a diametrelor în raport cu Fig.. Reduce to variation coefficient of diameter in relation with stands density index Fig. 2. Diminuarea abaterii standard a diametrelor în raport cu indicele de densitate Fig. 2. Reduce to standard deviation of diameter in relation with stands density index Tendin e similare se înregistreaz i cu indicii diversit ii structurale Shannon Wiener (H (fig. 3 i indicele diversit ii maxime (H max (fig. 4. y =,5865x +,7774 r =,738**,8 2,9 2,7 2,5 2,3 2,,9,7,5 Indicele de diversitate Shannon-Wiener (H',8 y = 849x + 2, r =,773** 3,3 3, 2,9 2,7 2,5 2,3 2,,9,7,5 Indicele diversit ii maxime (H max Fig. 3. Diminuarea indicelui de diversitate structural a diametrelor în raport cu Fig. 3. The variation of heterogeneity index Shannon-Wiener in relation with stands density index Fig. 4. Diminuarea indicelui diversit ii maxime a diametrelor în raport cu Fig. 4. The variation of maximum diversity index in relation with stands density index Restrângerea variabilit ii diametrelor arborilor din arboretele parcurse cu t ieri de regenerare se înregistreaz mai ales în direc ia arborilor din clasele inferioare, ceea ce eviden iaz, chiar i la efectuarea t ierilor de recoltare a 26

5 Analele Universit ii,, tefan cel Mare Suceava Sec iunea Silvicultur Serie nou nr. 2/26 produselor principale, acea pruden tradi ional manifestat în cazul efectu rii r riturilor în f gete, în sensul c interven iile urm resc cu prec dere extragerea arborilor din plafonul inferior Cu privire la variabilitatea în l imilor arborilor Pe baza m sur rii în l imilor la to i arborii din suprafe ele experimentale, s-a realizat distribu ia real a num rului de arbori pe clase de în l imi, care este redat în tabelul 3. h (m Tabelul 3. Distribu ia num rului de arbori pe clase de în l imi Table 3. The repartition of trees on height categories Num rul de arbori pentru arboretele dispozitivului experimental Probota Brusturi Râ ca Gulia P ltin oasa 2B 22 3A 44D 43B 44C 5A 4 54A 49A 49D 4B Total h (m s h (m s % h (% 37,4 37,4 37,5 33,8 33,8 35,6 2,3 8,8 34,5 36,7 33,9 34,2 3,2 3,5 3,3 3,9 3,2 3,7,3 3,7 3,2 2, 2, 2,3 8,6 9,3 8,7,5 9,6,5 55,7 73, 9,2 5,7 6, 6,6 Modul de structurare a arboretelor în raport cu în l imea arborilor are o profund însemn tate ecologic. Valorile coeficien ilor de varia ie a în l imilor în arboretele relativ echiene (Probota, Gulia, P ltinoasa i Brusturi se încadreaz în limitele (5,7,5 % iar pentru cele pluriene (Râ ca în intervalul (55,7 73, 27

6 D. Av c ri ei Variabilitatea biometric intraspecific manifestat în f getele %. Variabilitatea în l imilor arborilor din arboretele cu structuri relativ echiene, exprimat prin intermediul coeficientului de varia ie i al abaterii standard, manifest o tendin de sc dere o dat cu reducerea consisten ei arboretelor prin efectuarea t ierilor de regenerare (fig. 5 i fig. 6. y = 3,4578x + 6,2276 r =,52,8 5 5 Coeficientul de varia ie al în l imilor (s%h,8 y =,5954e,427x r = 2* 5 5 Abaterea standard a în l imilor (s h Fig. 5. Diminuarea coeficientului de varia ie a în l imilor în raport cu Fig. 5. Reduce to variation coefficient of height in relation with stands density index Fig. 6. Diminuarea abaterii standard a în l imilor în raport cu indicele de densitate Fig. 6. Reduce to standard deviation of height in relation with stands density index Tendin e de descre tere se înregistreaz i cu indicii diversit ii structurale Shannon Wiener (H (fig. 7 i indicele diversit ii maxime (H max (fig. 8 fa de a arboretelor, indice care reflect intensitatea t ierilor de regenerare.,8 y =,9273x +,32 r = 53* 3, 2,8 2,6 2,4 2,2 2,,8,6 Indicele de diversitate Shannon-Wiener (H',8 y =,9668x +,5428 r =,78** 3, 2,9 2,7 2,5 2,3 2,,9,7,5 Indicele diversit ii maxime (H max Fig. 7. Diminuarea indicelui de diversitate structural a în l imilor în raport cu Fig. 7. The variation of heterogeneity index Shannon-Wiener in relation with stands density index Fig. 8. Diminuarea indicelui diversit ii maxime a în l imilor în raport cu Fig. 8. The variation of maximum diversity index in relation with stands density index Coeficien ii de varia ie a în l imilor pe categorii de diametre descresc dup o curb exponen ial de la diametrele mici spre cele mari, ace tia nedep ind, decât rareori, valoarea global a coeficientului de varia ie pe arboret. 28

7 Analele Universit ii,, tefan cel Mare Suceava Sec iunea Silvicultur Serie nou nr. 2/ Cu privire la variabilitatea volumelor arborilor Pentru arboretele analizate se prezint în tabelul 4 distribu ia num rului de arbori pe clase de volume de câte,5 m 3. v (m 3 Tabelul 4. Distribu ia num rului de arbori pe clase de volume Table 4. The repartition of trees on volume classes Num rul de arbori pentru arboretele dispozitivului experimental Probota Brusturi Râ ca Gulia P ltin oasa 2B 22 3A 44D 43B 44C 5A 4 54A 49A 49D 4B, , , , , , , , , , ,5, ,5 4 9 Total v (m 3 3,2 4, 4, 3,9 4, 4,5,7 2, 3,3 4,3 3,9 4,5 s (m 3,6 2,6 2,,7,5,5 2,5 3,,8,5,8,5 v s % (% 5, 62,9 48,2 43, 36,8 33,7 45, 42 53,8 35,9 45,9 33,2 v Cum este i firesc variabilitatea volumului arborilor într-un arboret echien este o consecin a variabilit ii celor trei caracteristici: g, h, f. Coeficien ii de varia ie a volumelor sunt mai mari decât oricare dintre cei ai caracteristicilor factoriale amintite, s % v dep ind uneori %. Variabilitatea volumelor arborilor din arboretele cu structuri relativ echiene, exprimat prin intermediul 29

8 D. Av c ri ei Variabilitatea biometric intraspecific manifestat în f getele coeficientului de varia ie i al abaterii standard, manifest o tendin de sc dere o dat cu reducerea consisten ei arboretelor prin efectuarea t ierilor de regenerare (fig. 9 i fig.. y = 32,35x + 2,67 r =,77*, Coeficientul de varia ia al volumului (s%v,8 y =,3973e,389x r = 95* Abaterea standard a volumelor (s v Fig. 9. Diminuarea coeficientului de varia ie a volumelor în raport cu indicele de densitate Fig. 9. Reduce to variation coefficient of height in relation with stands density index Fig.. Diminuarea abaterii standard a volumelor în raport cu indicele de densitate Fig.. Reduce to standard deviation of height in relation with stands density index Tendin e de descre tere se înregistreaz i cu indicii diversit ii structurale Shannon Wiener (H (fig. i indicele diversit ii maxime (H max (fig. 2 fa de a arboretelor.,8 y = 274x + 2,2922 r = 8 2,7 2,65 2,6 2,55 2,5 2,45 2,4 2,35 2,3 Indicele de heterogenitate Shannon-Wiener y = 4x + 2,4777 r =,839**,8 3, 3, 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 Indicele diversit ii maxime (Hmax Fig.. Diminuarea indicelui de diversitate structural a volumelor în raport cu Fig.. The variation of heterogeneity index Shannon-Wiener in relation with stands density index Fig. 2. Diminuarea indicelui diversit ii maxime a volumelor în raport cu indicele de densitate Fig. 2. The variation of maximum diversity index in relation with stands density index Diminuarea variabilit ii volumelor arborilor din arboretele parcurse cu t ieri de regenerare se înregistreaz mai ales în direc ia arborilor din clasele inferioare. 3

9 Analele Universit ii,, tefan cel Mare Suceava Sec iunea Silvicultur Serie nou nr. 2/ Cu privire la variabilitatea cre terilor radiale a arborilor Pentru o caracterizare deplin a structurii arboretelor analizate se prezint în cele ce urmeaz structura acestora în raport cu cre terea radial a arborilor, pentru suprafe ele dispozitivelor experimentale Brusturi, Gulia i P ltinoasa. În acest sens, pe probele de cre tere prelevate cu burghiul Pressler de la fiecare arbore din suprafe ele experimentale, au fost m surate cre terile radiale pe ultimii ani (i r- - mm. S-au alc tuit clase de cre teri pe raz de câte 2 mm i s-a realizat distribu ia num rului de arbori pe clase de cre teri radiale, eviden iat în tabelul 5. Tabelul 5. Distribu ia num rului de arbori pe clase de cre teri radiale Table 5. The repartition of trees on radial growth classes Num rul de arborii pentru arboretul blocului experimental i r- (mm Brusturi Gulia 44D 43B 44C 54A 49A 49D Total P ltinoasa 4B i r - (mm 5,3 7,5 9,6 3, 2,9 9, 24,9 s ir - (mm 4,2 5,7 4,8 5,3 7, 7, 8,33 s - (% 27,3 32,6 24,4 4, 3,7 37,7 33,5 % ir Rezultatele referitoare la influen a t ierilor de regenerare asupra structurii arboretelor în raport cu cre terea arborilor scot în eviden l rgirea amplitudinii de varia ie a cre terilor radiale, dar i în suprafa a sec iunii de baz i deplasarea spre 3

10 D. Av c ri ei Variabilitatea biometric intraspecific manifestat în f getele dreapta, în direc ia cre terilor mari, a curbelor teoretice de reparti ie, pe m sur ce se intervine mai intens cu t ieri de regenerare i cu cât perioada de timp trecut de la prima t iere este mai mare. Valorile coeficien ilor de varia ie ale cre terilor le reg sim între limitele: 24,4 4, % pentru cre terile radiale i 28,4 6, % pentru cre terile în suprafa a sec iunii de baz. Dac la diametre, în l imi i volume se manifest o tendin de sc dere a m rimii abaterii standard o dat cu reducerea consisten ei arboretelor prin efectuarea t ierilor de regenerare, în cazul cre terilor radiale este surprins un maxim al acesteia care corespunde intervalului de densitate,5, considerat optim sub raportul diversit ii structurale (fig. 3. y = -4,78x 2 + 5,967x + 5,882 r = 22*, Abaterea standard a cre terilor radiale (sir Fig. 3. Varia ia abaterii standard a cre terilor radiale în raport cu indicele de densitate Fig. 3. Trend to standard deviation of radial growth in relation with stands density index Indicii diversit ii structurale, indicele Shannon Wiener i indicele diversit ii maxime posibile, referitori la cre terea arborilor, prezint o varia ie specific în raport cu starea de densitate a arboretelor, diferen iat net de cea întâlnit în cazul diametrelor, în l imilor i volumelor arborilor. Exist o valoare optim a indicelui de densitate a arboretelor (,5-,7 c reia îi corespunde un maxim al diversit ii structurale a acestora în raport cu cre terea arborilor (fig. 4 i fig. 5. Aceast valoare a indicelui de densitate este semnalat, cel mai adesea, în arboretele parcurse cu prima t iere de regenerare sau în cele parcurse cu dou t ieri de intensit i mai reduse. Faptul c aceast stare de densitate este optim sub raportul diversit ii cre terilor radiale, se poate recomanda prelungirea perioadei de regenerare, în condi iile p str rii mai îndelungate a consisten ei la valorile prezentate mai sus. 32

11 Analele Universit ii,, tefan cel Mare Suceava Sec iunea Silvicultur Serie nou nr. 2/26 Indicele de diversitate Shannon-Wiener (H' 2,8 2,6 2,4 2,2 2,,8 y = -,7579x 2 +,779x + 2,229 r =,592,8 Indicele diversit ii maxime (H max 3,5 3, 2,5 2,,5 y = -,9x x + 2,344 r = 38,8 Fig. 4. Varia ia indicelui de diversitate structural a cre terilor radiale în raport cu indicele de densitate Fig. 4. The variation of heterogeneity index Shannon-Wiener in relation with stands density index Fig. 5. Varia ia indicelui diversit ii maxime a cre terilor radiale în raport cu indicele de densitate Fig. 5. The variation of maximum diversity index in relation with stands density index 5. Concluzii Valorile coeficien ilor de varia ie în aceste arborete, stabili i în premier pentru f getele exploatabile, se încadreaz în limitele (valorile maxime corespund arboretelor martor: 2,6 25,4 % pentru diametre; 5,7,5 % pentru în l imi; 33,2 62,9 pentru volume. Pentru arboretele cu structuri pluriene se înregistreaz urm toarele valori ale coeficien ilor de varia ie (valorile minime corespund arboretului martor: 68,6 88,2 % pentru diametre; 55,7 73, % pentru în l imi; 42, 45, % pentru volume. Variabilitatea diametrelor, în l imilor i volumelor arborilor din arboretele cu structuri relativ echiene, exprimat prin intermediul coeficientului de varia ie, manifest aceea i tendin de sc dere, o dat cu reducerea consisten ei arboretelor prin efectuarea t ierilor de regenerare. Indicii diversit ii structurale ai diametrelor, în l imilor i volumelor arborilor (indicele Shannon Wiener i indicele diversit ii maxime posibile, se înscriu pe o linie descendent, în raport cu sc derea consisten ei arboretelor, adic în raport cu num rul i intensitatea t ierilor de regenerare. Ca urmare a reducerii variabilit ii structurale a diametrelor, în l imilor i volumelor arborilor, dup efectuarea t ierilor de regenerare, arborii au reac ionat prin cre tere, chiar i la aceste vârste înaintate, în direc ia diversific rii structurale, pentru restabilirea st rii de echilibru dinamic care a fost afectat de interven iile amintite. Valorile coeficien ilor de varia ie ale cre terilor le reg sim între limitele: 24,4 4, % pentru cre terile radiale; 28,4 6, % pentru cre terile în suprafa a sec iunii de baz. Indicii diversit ii structurale, indicele Shannon Wiener i indicele diversit ii maxime posibile, referitori la cre terea arborilor, prezint o varia ie specific în raport cu starea de densitate a arboretelor, diferen iat net de cea 33

12 D. Av c ri ei Variabilitatea biometric intraspecific manifestat în f getele întâlnit în cazul diametrelor, în l imilor i volumelor arborilor. Exist o valoare optim a indicelui de densitate a arboretelor (,5-,7 c reia îi corespunde un maxim al diversit ii structurale a acestora în raport cu cre terea arborilor. Aceast valoare a indicelui de densitate este semnalat, cel mai adesea, în arboretele parcurse cu prima t iere de regenerare sau în cele parcurse cu dou - trei t ieri de intensit i mai reduse. Faptul c aceast stare de densitate este optim sub raportul diversit ii cre terilor radiale, se poate recomanda prelungirea perioadei de regenerare, în condi iile p str rii mai îndelungate a consisten ei la valorile prezentate mai sus. Bibliografie Botnariuc, N., V dineanu V., 982, Ecologie, Editura Didactic i Pedagogic, Bucure ti, 44 p. Giurgiu, V., 979, Dendrometrie i auxologie forestier, Editura Ceres, Bucure ti, 692 p. Leahu, t., 978, Structura arboretelor i gradul lor de organizare în lumina teoriei informa iei, Revista p durilor, nr. 6. Stugren, B., 982, Bazele ecologiei generale, Editura tiin ific i Enciclopedic, Bucure ti, 435 p. Abstract Biometrical Variability in Exploitable Beech Stands with High Productivity in Northern Moldavia The paper establishes the variation limits of biometrical parameters of trees in beech stands during the regeneration process. Structural variability of the heights, diameters and volumes is decreasing in relation with the intensity of the interventions with regeneration cuts. Radial growth variation has a maximum corresponding to an optimum density index of Keywords: beech, structural variability ef lucr ri dr. ing. Daniel AV C RI EI, Universitatea,, tefan cel Mare Suceava, Facultatea de Silvicultur, 34

Consiliu de redacţie

Consiliu de redacţie Analele Universit ii,, tefan Cel Mare Suceava Sec iunea Silvicultur Serie nou nr. 1/2003 Procedee de evaluare a sta iunilor forestiere Alexei SAVIN 1. Introducere Evaluarea sta iunilor forestiere din punct

Mai mult

0767 BIS bt:Layout 1.qxd

0767 BIS bt:Layout 1.qxd 30 Capitolul III Acordarea titlului de profesor-emerit în înv mântul preuniversitar Art. 47 Acordarea titlului de profesor-emerit semnific dobândirea de c tre cadrul didactic a unui nivel înalt de maturitate

Mai mult

Microsoft Word - Anale2_2005.doc

Microsoft Word - Anale2_2005.doc Analele Universit ii,, tefan Cel Mare Suceava Sec iunea Silvicultur Serie nou nr. 2/2005 Analiza comparativ a cadrului general legislativ privind eficien a energetic a cl dirilor din rile UE i România

Mai mult

UNIVERSITATEA LIBER INTERNA IONAL DIN MOLDOVA DEPARTAMENTUL TIIN E ECONOMICE DRA NAGEMENT PROGRAMA ANALITIC LA DISCIPLINA BAZELE MARKETINGULUI Chi in

UNIVERSITATEA LIBER INTERNA IONAL DIN MOLDOVA DEPARTAMENTUL TIIN E ECONOMICE DRA NAGEMENT PROGRAMA ANALITIC LA DISCIPLINA BAZELE MARKETINGULUI Chi in UNIVERSITATEA LIBER INTERNA IONAL DIN MOLDOVA DEPARTAMENTUL TIIN E ECONOMICE DRA NAGEMENT PROGRAMA ANALITIC LA DISCIPLINA BAZELE MARKETINGULUI Chi in u 2009 Autor Melnic Oleg, dr. conf. Anul de studii

Mai mult

LEGE (R) /06/1999 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS LEGE nr. 108 din 16 iunie 1999 (*republicat *) pentru înfiin area i organizarea Inspec iei Muncii EM

LEGE (R) /06/1999 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS LEGE nr. 108 din 16 iunie 1999 (*republicat *) pentru înfiin area i organizarea Inspec iei Muncii EM LEGE nr. 108 din 16 iunie 1999 (*republicat *) pentru înfiin area i organizarea Inspec iei Muncii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 3 mai 2012 Data intrarii in vigoare : 03/05/2012

Mai mult

ORDIN Nr. 7 din 4 ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului i con inutului unor formulare de înregistrare în scopuri de tax pe valoarea ad ugat EMITENT

ORDIN Nr. 7 din 4 ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului i con inutului unor formulare de înregistrare în scopuri de tax pe valoarea ad ugat EMITENT ORDIN Nr. 7 din 4 ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului i con inutului unor formulare de înregistrare în scopuri de tax pe valoarea ad ugat EMITENT: MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE AGEN IA NA IONAL DE

Mai mult

Microsoft Word - ROF - Complex SF. ŞTEFAN.doc

Microsoft Word - ROF - Complex SF. ŞTEFAN.doc CONSILIUL JUDEŢEAN OLT DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI Complex servicii Sf. Ştefan : - Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat -

Mai mult

2

2 POLITICA DE OCUPARE A FOR EI DE MUNC LA NIVELUL JUDE ULUI ARGE PROF. UNIV. DR. EMILIA UNGUREANU Universitatea din Pite ti, 0722760883, emiliaungureanu@yahoo.com PREP. UNIV. M D LINA NEAC U Universitatea

Mai mult

LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigur rilor pentru omaj i stimularea ocup rii for ei de munca CAP. I Dispozi ii generale ART. 1 În

LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigur rilor pentru omaj i stimularea ocup rii for ei de munca CAP. I Dispozi ii generale ART. 1 În LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigur rilor pentru omaj i stimularea ocup rii for ei de munca CAP. I Dispozi ii generale ART. 1 În România fiec rei persoane îi sunt garantate dreptul

Mai mult

Revista Strategii Manageriale_nr I_2013.pdf

Revista Strategii Manageriale_nr I_2013.pdf ROLUL CAPITALULUI INTELECTUAL ÎN SOCIETATEA CUNOA TERII Denisa-Elena Parpandel 1 Rezumat: În societatea cunoa terii, organiza iile se afl într-o continu schimbare i transformare, iar un factor cheie al

Mai mult

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare EXAMENUL DE BACALAUREAT Proba scris la Fizic Proba E: Specializare

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare EXAMENUL DE BACALAUREAT Proba scris la Fizic Proba E: Specializare A. MECANIC Se consider accelera ia gravita ional g = m/s.. p inând cont c nota iile sunt cele utilizate în manuale de fizic, reprezint : t a. for a medie b. accelera ia medie c. viteza medie d. puterea

Mai mult

articol_nr11_12_ioana_mociar.pdf

articol_nr11_12_ioana_mociar.pdf În asemenea situa ii, documentele justificative care stau la baza emiterii facturii pentru respectarea prevederilor legale cu privire la faptul generator i exigibilitatea opera iunii sunt: contract de

Mai mult

Stabilitatea arboretelor ce vegetează pe stațiuni extreme din bazinul râului Bistrița Gheorghe Bîrsan 1. Introducere Susceptibilitatea pădurilor la ri

Stabilitatea arboretelor ce vegetează pe stațiuni extreme din bazinul râului Bistrița Gheorghe Bîrsan 1. Introducere Susceptibilitatea pădurilor la ri Stabilitatea arboretelor ce vegetează pe stațiuni extreme din bazinul râului Bistrița Gheorghe Bîrsan 1. Introducere Susceptibilitatea pădurilor la riscuri naturale, cum ar fi doborâturile produse de vânt

Mai mult

MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE ORDIN NR. 530 pentru aprobarea Procedurii de solu ionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea ad ugat c tre per

MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE ORDIN NR. 530 pentru aprobarea Procedurii de solu ionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea ad ugat c tre per MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE ORDIN NR. 530 pentru aprobarea Procedurii de solu ionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea ad ugat c tre persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în

Mai mult

untitled

untitled 230/12.06.2014 DECLARA IE DE AVERE Subsemnata, DURLEA M. Florica având func ia de EF SERVICIU la Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor CNP domiciliul Bucure ti,, cunoscând

Mai mult

Consiliu de redacţie

Consiliu de redacţie Analele Universit ii,, tefan cel Mare Suceava Sec iunea Silvicultur Serie nou nr. 2/2004 Implica ii economice ale aplic rii Normelor de întocmire a Studiilor de specialitate pentru gestionarea durabil

Mai mult

TIIN A ÎMBUN T IRII SISTEMULUI SANITAR Asist. univ. dr. Luca Andrei UMF Grigore T. Popa Iasi

TIIN A ÎMBUN T IRII SISTEMULUI SANITAR Asist. univ. dr. Luca Andrei UMF Grigore T. Popa Iasi TIIN A ÎMBUN T IRII SISTEMULUI SANITAR Asist. univ. dr. Luca Andrei UMF Grigore T. Popa Iasi andrei.g.luca@umfiasi.ro www.ispro.ro Trecut Prezent TIIN A ÎMBUN T IRII SISTEMULUI SANITAR Dorinta de a imbunatati

Mai mult

Microsoft Word - Apa aer primele+cup.+etc_Marius PUC.doc

Microsoft Word - Apa aer primele+cup.+etc_Marius PUC.doc STUDIUL CALIT II RÂURILOR ÎN BAZINUL L PU ÎN INTERVALUL 2006 2008 AMALIA IZABELA MIHALCA 1 ABSTRACT. Study of rivers quality within the basin L pu 2006 2008 In the first part of the article is shown the

Mai mult

Microsoft Word - OUG_IMM_ doc

Microsoft Word - OUG_IMM_ doc ORDONAN DE URGEN privind Programul de Garantare a Creditelor pentru întreprinderi mici şi întreprinderi mijlocii În scopul cre rii unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilit ilor actuale de dezvoltare

Mai mult

40

40 PROCESUL DE ÎNFIIN ARE A ÎNTREPRINDERILOR ÎN ROMÂNIA ASIST. UNIV. DRD. RADU VASILIC Universitatea din Pite ti, Facultatea de tiin e Economice, Juridice i Administrative, Pite ti, str. Republicii, nr.71,

Mai mult

0090/bt/p1

0090/bt/p1 12 GUVERNUL ROM NIEI OFICIUL DE STAT PENTRU INVENfiII I M RCI ORDIN pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 16/1995*) privind protec ia topografiilor produselor semiconductoare, republicat Œn

Mai mult

Bilan uri de aprovizionare pentru principalele produse agroalimentare, în anul 2018 Bilan urile de aprovizionare pentru principalele produse agroalime

Bilan uri de aprovizionare pentru principalele produse agroalimentare, în anul 2018 Bilan urile de aprovizionare pentru principalele produse agroalime Bilan uri de aprovizionare pentru principalele produse agroalimentare, în anul 2018 Bilan urile de aprovizionare pentru principalele produse agroalimentare constituie un instrument important pentru studiul

Mai mult

SOCIETATEA PE AC IUNI AP -CANAL CHI IN U str. Albi oara, nr. 38, MD 2005, mun. Chi in u, Republica Moldova tel , tel / fax:

SOCIETATEA PE AC IUNI AP -CANAL CHI IN U str. Albi oara, nr. 38, MD 2005, mun. Chi in u, Republica Moldova tel , tel / fax: SOCIETATEA PE AC IUNI AP -CANAL CHI IN U str. Albi oara, nr. 38, MD 2005, mun. Chi in u, Republica Moldova tel. 25-69-01, tel / fax: 22-23-49 e-mail: acc@mtc.md web: www.acc.md Certificat nr. 085C ISO

Mai mult

[Type text] Comunicat de pres PROTECT Romania PROTECT cea PROTECT reduc primele de asigurare pentru efrac ie i jaf Implementarea de m suri de securita

[Type text] Comunicat de pres PROTECT Romania PROTECT cea PROTECT reduc primele de asigurare pentru efrac ie i jaf Implementarea de m suri de securita Comunicat de pres PROTECT Romania PROTECT cea PROTECT reduc primele de asigurare pentru efrac ie i jaf Implementarea de m suri de securitate adecvate cuplate cu protec ia prin asigurare sunt componente

Mai mult

Microsoft Word - DA Cojocaru Paula -SA.doc

Microsoft Word - DA Cojocaru Paula -SA.doc 136/03.06.2014 DECLARA IE DE AVERE Subsemnata, Cojocaru D. Paula, având func ia de Consilier Principal la Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor D.G.C.O. Serviciul Antifraud,

Mai mult

OFICIUL DE STAT PENTRU INVEN II I M RCI Strada Ion Ghica nr.5, Sector 3, Bucure ti - Cod ROMÂNIA Telefon: ; ; ; 314

OFICIUL DE STAT PENTRU INVEN II I M RCI Strada Ion Ghica nr.5, Sector 3, Bucure ti - Cod ROMÂNIA Telefon: ; ; ; 314 OFICIUL DE STAT PENTRU INVEN II I M RCI Strada Ion Ghica nr.5, Sector 3, Bucure ti - Cod 030044 - ROMÂNIA Telefon:315.19.65; 315.19.64; 314.59.64; 314.59.65; 314.59.66; Telefon director: 315.90.66 Http:/

Mai mult

Microsoft Word - NOUL COD al MUNCII.doc

Microsoft Word - NOUL COD al MUNCII.doc LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicat *) Codul muncii*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 18 mai 2011 Data intrarii in vigoare : 18/05/2011 --------- *) Republicat

Mai mult

Microsoft Word - REVROEC2_01.DOC

Microsoft Word - REVROEC2_01.DOC Prezent i perspectiv în statistica social din România dr. Filofteia PANDURU, Institutul Na ional de Statistic Motto: Statistica pentru guverne este ceea ce sunt pentru om cele cinci sim uri. Cine va p

Mai mult

JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN ROMÂNIA HOT RÂRE privind modificarea Regulamentului de organizare i func ionare a Comisiei de Evaluare a Persoanel

JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN ROMÂNIA HOT RÂRE privind modificarea Regulamentului de organizare i func ionare a Comisiei de Evaluare a Persoanel JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN ROMÂNIA HOT RÂRE privind modificarea Regulamentului de organizare i func ionare a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Având în vedere Expunerea de

Mai mult

Anexe_Ordin_839.pdf

Anexe_Ordin_839.pdf (pag.1) C tre, [conduc torul autorit ii administra iei publice emitente * ) ] C E R E R E pentru emiterea autoriza iei de construire/desfiin are Subsemnatul 1).., CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, cu domiciliul

Mai mult

- ORDONAN DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea i completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Promovarea acestui act normati

- ORDONAN DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea i completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Promovarea acestui act normati ORDONAN DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea i completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Promovarea acestui act normativ este determinat în principal de necesitatea: implement

Mai mult

D212Anexa1_ pdf

D212Anexa1_ pdf anexa nr.1 DECLARA IE UNIC privind impozitul pe venit i contribu iile sociale datorate de persoanele fizice 212 A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Nume Ini iala tat lui Cod de identificare fiscal

Mai mult

Nr. 1488/ Aprobat în C.A PLAN MANAGERIAL AL GRĂDINIȚEI CU P.P. NR 17 TULCEA AN SCOLAR I. CADRUL LEGISLATIV Planul mana

Nr. 1488/ Aprobat în C.A PLAN MANAGERIAL AL GRĂDINIȚEI CU P.P. NR 17 TULCEA AN SCOLAR I. CADRUL LEGISLATIV Planul mana Nr. 1488/18.10.2017 Aprobat în C.A. 19.1-.2017 PLAN MANAGERIAL AL GRĂDINIȚEI CU P.P. NR 17 TULCEA AN SCOLAR 2017-2018 I. CADRUL LEGISLATIV Planul managerial se fundamenteaz pe urm toarele acte normative:

Mai mult

Dutu_Predescu_Protectia_juridica_a_patrimoniului_cultural_si_natural_BT

Dutu_Predescu_Protectia_juridica_a_patrimoniului_cultural_si_natural_BT Cuprins 5 CUPRINS ABREVIERI... 17 PREFA PATRIMONIUL CULTURAL I NATURAL SUB PAV ZA DREPTULUI... 21 PREFACE CULTURAL AND NATURAL HERITAGE PROTECTED BY LAW... 25 UN CUVÎNT DE ÎNSO IRE... 29 CAPITOLUL I. ELEMENTE

Mai mult

Consiliu de redacţie

Consiliu de redacţie Analele Universit ii,, tefan Cel Mare Suceava Sec iunea Silvicultur Serie nou nr. 2/2003 Analiza diversit ii comunit ilor vegetale în Clasa Vaccinio- Piceetea Br.-Bl. et al. 1939 din zona sud-vestic a

Mai mult

22

22 BUGETAREA I CONTROLUL BUGETAR - O PROVOCARE PENTRU ECONOMIA ROMÂNEASC (II) CONF. DR. CORNELIA DASC LU Academia de Studii Economice, str.a. Ciurea, nr.2, bl. S41, sc. 1, apt.9, sector 5, Bucure ti, tel.

Mai mult

Guvernul României - Hot râre nr. 877/2010 din 18 august 2010 Hot rârea nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar În vigoare de la 2

Guvernul României - Hot râre nr. 877/2010 din 18 august 2010 Hot rârea nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar În vigoare de la 2 Guvernul României - Hot râre nr. 877/2010 din 18 august 2010 Hot rârea nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar În vigoare de la 28 septembrie 2010 Consolidarea din data de 03 iulie

Mai mult

Consiliu de redacţie

Consiliu de redacţie Analele Universit ii,, tefan cel Mare Suceava Sec iunea Silvicultur Serie nou nr. 2/2004 Considera ii relative la procesul de stabilire a indicatorilor pentru evaluarea biodiversit ii forestiere Anca M

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRIC DEPARTAMENTUL DE INGINERIE ELECTRIC, ENERGETIC ŞI AEROSPA IAL RAPORTUL DE ACTIVITATE AL DIR

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRIC DEPARTAMENTUL DE INGINERIE ELECTRIC, ENERGETIC ŞI AEROSPA IAL RAPORTUL DE ACTIVITATE AL DIR UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRIC DEPARTAMENTUL DE INGINERIE ELECTRIC, ENERGETIC ŞI AEROSPA IAL RAPORTUL DE ACTIVITATE AL DIRECTORULUI DE DEPARTAMENT ÎN ANUL UNIVERSITAR 2015 2016,

Mai mult

STCD_1.pdf

STCD_1.pdf 3. PROIECTAREA SISTEMULUI DE TRANSMITERE PRIN CUREA DIN AT Acest tip constructiv de sistem de transmitere func ionez prin angrenarea din ilor curelei cu din ii ro ilor de curea, iar metodica de calcul

Mai mult

MINISTERUL EDUCA IEI NA IONALE CONSILIUL NA IONAL PENTRU CURRICULUM CURRICULUM ŞCOLAR pentru SOCIOLOGIE CLASA a XI-a ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF

MINISTERUL EDUCA IEI NA IONALE CONSILIUL NA IONAL PENTRU CURRICULUM CURRICULUM ŞCOLAR pentru SOCIOLOGIE CLASA a XI-a ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF MINISTERUL EDUCA IEI NA IONALE CONSILIUL NA IONAL PENTRU CURRICULUM CURRICULUM ŞCOLAR pentru SOCIOLOGIE CLASA a XI-a ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF Aprobat prin Ordin al Ministrului nr..../... Bucureşti

Mai mult

nicolae_fara_a_DIR EX hd 2018

nicolae_fara_a_DIR EX hd 2018 DECLARA IE DE AVERE Nr. 67/12.07.2018 Subsemnatul/Subsemnata, FARA N. NICOLAE, având func ia de Director executiv la A.J.O.F.M. Hunedoara, CNP, domiciliul Simeria, jud. Hunedoara cunoscând prevederile

Mai mult

Directiva (UE) 2019/ a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniu

Directiva (UE) 2019/ a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniu DIRECTIVA (UE) 2019/1152 A PARLAMENTULUI EUPEAN I A CONSILIULUI din 20 iunie 2019 privind transparen a i previzibilitatea condi iilor de munc în Uniunea European PARLAMENTUL EUPEAN I CONSILIUL UNIUNII

Mai mult

22

22 CANALE DE TRANSMITERE A MESAJELOR PROMO IONALE ÎN TURISM LECT.UNIV.DR OLIMPIA BAN Facultatea de tiin e Economice Universitatea din Oradea, Str. Universit ii nr.5, tel.0359422506, e-mail: oban@uoradea.ro

Mai mult

Nr ( ) 11 ianuarie În temeiul articolului 27 din Legea finan elor publice i responsabilit ii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie

Nr ( ) 11 ianuarie În temeiul articolului 27 din Legea finan elor publice i responsabilit ii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 59 În temeiul articolului 27 din Legea finan elor publice i responsabilit ii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 i în scopul reglement rii i perfec ion rii modului de reflectare a unor indicatori

Mai mult

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BAC U IDENTIFICAREA PROCESELOR COD: PO PROCEDUR OPERA IONAL RECTOR, PROF. UNIV. DR. ING. VALENTIN NEDEFF Pre

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BAC U IDENTIFICAREA PROCESELOR COD: PO PROCEDUR OPERA IONAL RECTOR, PROF. UNIV. DR. ING. VALENTIN NEDEFF Pre UNVRSTATA VASL ALCSANDR DN BAC U COD: RCTOR, PROF. UNV. DR. NG. VALNTN NDFF Prenumele i numele Semn tura Reprezentantul Managementului laborat Conf. univ. dr. Marcela-Cornelia DANU ef lucr. dr. ing. Mirela

Mai mult

Diapozitivul 1

Diapozitivul 1 Manualul de Indentitate vizuală pentru Programul Programul Operațional Sectorial Creșterea Competivității Economice Instruire pentru Beneficiari: Operat iunea 1.1.1 Sprijin pentru consolidarea s i modernizarea

Mai mult

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare EXAMENUL DE BACALAUREAT Proba scris la Fizic Proba E: Specializare

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare EXAMENUL DE BACALAUREAT Proba scris la Fizic Proba E: Specializare A. MECANIC Se consider accelera ia gravita ional g =0 m/s.. Unitatea de m sur în S.I. pentru energia cinetic este: a. J b. W c. N d. Kg m s. Alege i expresia care are dimensiunea unui impuls mecanic: a.

Mai mult

Untitled-2

Untitled-2 CAMPANIE DE PUBLICITATE PENTRU VALORIFICAREA N MOLULUI DE EPURARE Media, Agnita, Dumbr veni Mai 2013 OBIECTIV: Informarea grupurilor int, privind oportunitatea i avantajele valorific rii n molului în

Mai mult

ROMÂNIA JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN Nr.3827/2009 PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure din data de

ROMÂNIA JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN Nr.3827/2009 PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure din data de ROMÂNIA JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN Nr.3827/2009 PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure din data de 30 iunie 2009 edin a ordinar este convocat de Pre

Mai mult

Comisia Na ional de Strategie şi Prognoz PROIEC IA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI stiripesurse.ro - 9 noiembrie Prognoza de

Comisia Na ional de Strategie şi Prognoz PROIEC IA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI stiripesurse.ro - 9 noiembrie Prognoza de PROIEC IA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI 2018-2022 - 9 noiembrie 2018 - Prognoza de toamn 2018 PROIEC IA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI 1 - modificare procentual fa de perioada corespunz

Mai mult

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BAC U MANUALUL SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT COD: MSIM 01 RECTOR, PROF. UNIV. DR. ING. VALENTIN NEDEFF Prenume

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BAC U MANUALUL SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT COD: MSIM 01 RECTOR, PROF. UNIV. DR. ING. VALENTIN NEDEFF Prenume UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BAC U COD: RECTOR, PROF. UNIV. DR. ING. VALENTIN NEDEFF Prenumele i numele Semn tura Reprezentantul Managementului Elaborat Conf. univ. dr. Marcela-Cornelia DANU ef

Mai mult

POLITICA DE VECINĂTATE, VECTOR DE BAZĂ

POLITICA DE VECINĂTATE, VECTOR DE BAZĂ STUDIU PRIVIND REALIZAREA OBIECTIVELOR EDUCAŢIEI FIZICE ŞCOLARE CU AJUTORUL MIJLOACELOR DIN JOCUL SPORTIV HANDBAL Andreea LADANY Liceul Teoretic Onisifor Ghibu, Oradea, Aleea Onisifor Ghibu, nr 3, e-mail:

Mai mult

Asocia ia Roman pentru Programarea Neuro-Lingvistic Viziune sistemica si de dezvoltare personala ROMANIAN ASSOCIATION FOR NEUROLINGUISTIC PROGRAMMING

Asocia ia Roman pentru Programarea Neuro-Lingvistic Viziune sistemica si de dezvoltare personala ROMANIAN ASSOCIATION FOR NEUROLINGUISTIC PROGRAMMING Asocia ia Roman pentru Programarea Neuro-Lingvistic Viziune sistemica si de dezvoltare personala ROMANIAN ASSOCIATION FOR NEUROLINGUISTIC PROGRAMMING S T A T U T U L ASOCIA IEI ROMÂNE PENTRU PROGRAMARE

Mai mult

Microsoft Word - Ticlea-Raspunderea disciplinara paginat.docx

Microsoft Word - Ticlea-Raspunderea disciplinara paginat.docx R spundereadisciplinar 561 Cuprins INTRODUCERE... 5 CAPITOLUL I CONSIDERA II GENERALE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII I R SPUNDEREA DISCIPLINAR... 7 1. Disciplina muncii... 7 1. No iune... 7 2. Tr s turi ale

Mai mult

Anexa_3b-Centralizator_teme_disertatie _DAI

Anexa_3b-Centralizator_teme_disertatie _DAI Anexa nr. 3b Str. Universit ii, nr. 1, cod po tal 410087, Oradea, jud. Bihor, România Telefon: Secretariat: 0259-408276, 0259-408407; Decanat: 0259-408109; Fax: 0259-408409 Web: http://steconomice.uoradea.ro;

Mai mult

dec_200_2016-EDITABIL.pdf

dec_200_2016-EDITABIL.pdf Declara ie rectificativ Se completeaz cu X în cazul declara iilor rectificative I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Nume Prenume Venit scutit conform conven iei de evitare a dublei impuneri Op iune

Mai mult

eMonitor

eMonitor PARTEA I Anul 176 (XX) Nr. 44 bis LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Vineri, 18 ianuarie 2008 SUMAR Pagina Anexa la Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia

Mai mult

Slide 1

Slide 1 VII. ÎNSCRIEREA PE DESENELE TEHNICE A PRESCRIPŢIILOR DE CALITATE Starea suprafeţelor influenţează fiabilitatea şi funcţionarea pieselor în cadrul unui ansamblu 7.1 STAREA SUPRAFEŢELOR (RUGOZITATEA) SR

Mai mult

MINISTERUL EDUCA IEI NA IONALE CONSILIUL NA IONAL PENTRU CURRICULUM CURRICULUM ŞCOLAR pentru EDUCA IE MUZICAL CLASA a IX-a ALTERNATIVA EDUCA IONAL WAL

MINISTERUL EDUCA IEI NA IONALE CONSILIUL NA IONAL PENTRU CURRICULUM CURRICULUM ŞCOLAR pentru EDUCA IE MUZICAL CLASA a IX-a ALTERNATIVA EDUCA IONAL WAL MINISTERUL EDUCA IEI NA IONALE CONSILIUL NA IONAL PENTRU CURRICULUM CURRICULUM ŞCOLAR pentru EDUCA IE MUZICAL CLASA a IX-a ALTERNATIVA EDUCA IONAL WALDORF Aprobat prin Ordin al Ministrului nr. / Bucureşti

Mai mult

Anul 172 (XVI) Nr PARTEA I LEGI, DECRETE, HOT R RI I ALTE ACTE SUMAR Joi, 2 decembrie 2004 Nr. Pagina Pagina LEGI I DECRETE ACTE ALE CURfiII EU

Anul 172 (XVI) Nr PARTEA I LEGI, DECRETE, HOT R RI I ALTE ACTE SUMAR Joi, 2 decembrie 2004 Nr. Pagina Pagina LEGI I DECRETE ACTE ALE CURfiII EU Anul 172 (XVI) Nr. 1.139 PARTEA I LEGI, DECRETE, HOT R RI I ALTE ACTE SUMAR Joi, 2 decembrie 2004 Nr. Pagina Pagina LEGI I DECRETE ACTE ALE CURfiII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI 489. Lege pentru modificarea

Mai mult

REPUBLICA MOLDOVA COMPANIA NA IONAL DE ASIGUR RI ÎN MEDICIN R A P O R T PRIVIND EXECUTAREA (UTILIZAREA) FONDURILOR ASIGUR RII OBLIGATORII DE ASISTEN M

REPUBLICA MOLDOVA COMPANIA NA IONAL DE ASIGUR RI ÎN MEDICIN R A P O R T PRIVIND EXECUTAREA (UTILIZAREA) FONDURILOR ASIGUR RII OBLIGATORII DE ASISTEN M REPUBLICA MOLDOVA COMPANIA NA IONAL DE ASIGUR RI ÎN MEDICIN R A P O R T PRIVIND EXECUTAREA (UTILIZAREA) FONDURILOR ASIGUR RII OBLIGATORII DE ASISTEN MEDICAL ÎN ANUL 2013 CUPRINS 1. Context general 3 2.

Mai mult

REVISTA ROMÂNĂ DE BIBLIOTECONOMIE ŞI ŞTIINŢA INFORMĂRII An 2, nr

REVISTA ROMÂNĂ DE BIBLIOTECONOMIE ŞI ŞTIINŢA INFORMĂRII An 2, nr REVISTA ROMÂNĂ DE BIBLIOTECONOMIE ŞI ŞTIINŢA INFORMĂRII An 2, nr. 3 2006 REVISTA ROMÂNĂ DE BIBLIOTECONOMIE ŞI ŞTIINŢA INFORMĂRII REVISTĂ TRIMESTRIALĂ EDITATĂ DE ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNT

Mai mult

BIOGAZUL SURSA DE ENERGIE ALTERNATIVA Student: Ioana PERIAM Master - IRRE Conducator stiintific: As.dr.ing. Gavrila Trif-Tordai Prezentare Cerc Stiint

BIOGAZUL SURSA DE ENERGIE ALTERNATIVA Student: Ioana PERIAM Master - IRRE Conducator stiintific: As.dr.ing. Gavrila Trif-Tordai Prezentare Cerc Stiint BIOGAZUL SURSA DE ENERGIE ALTERNATIVA Student: Ioana PERIAM Master - IRRE Conducator stiintific: As.dr.ing. Gavrila Trif-Tordai GENERALITATI Biogaz - amestec de gaze ob inut prin fermentarea anaerob a

Mai mult

BIL_1209SCL1.pdf

BIL_1209SCL1.pdf Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti Tip situatie financiara : BL F10 - pag. 1 Entitatea S.C. SOCEP S.A. Judet Sector Localitate Adresa Constanta Strada INCINTA PORT DANA 34 CONSTANTA Bloc

Mai mult

Microsoft Word - Riscuri si catastrofe_an V nr 3_2006.doc

Microsoft Word - Riscuri si catastrofe_an V nr 3_2006.doc Riscuri i catastrofe Victor Sorocovschi PERCEP IA RISCURILOR INDUSE DE INUNDA II ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC AL NIRAJULUI V. SOROCOVSCHI, I. MAC RESUME. La perception des risques produits par les inondations

Mai mult

26

26 MODELE STATISTICE UTILIZATE ÎN ANALIZA CORELAT A CIFREI DE AFACERI ASIST. UNIV. DRD. MIHAELA GRUIESCU Universitatea Constantin Brâncui Târgu-Jiu Facultatea de tiine Economice The business, important indicator

Mai mult

cartea proprietate.mdi

cartea proprietate.mdi I. Mărci 1. Opoziţie la înregistrarea mărcii. Conflict cu nume comercial. Rea-credinţă. Conflict cu o marcă notorie (SABADSAG) Legea nr. 84/1998, art. 3 lit. c), art. 23, art. 48 alin. (1) lit. c) Convenţia

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret 1.2. Facultatea Ştiinţe Economice Bucureşti 1

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret 1.2. Facultatea Ştiinţe Economice Bucureşti 1 FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret 1.2. Facultatea Ştiinţe Economice Bucureşti 1.3. Departamentul Ştiinţe Economice 1.4. Domeniul de

Mai mult

Duvac_Drept_penal_Parte_generala

Duvac_Drept_penal_Parte_generala Cuvânt-înainte 7 CUVÂNT-ÎNAINTE Lucrarea este adresat, în principal, studen ilor facult ilor de drept afla i la început de drum în ceea ce prive te descifrarea tainelor tiin ei dreptului penal i ale dreptului

Mai mult

Ministerul Educaț iei al Republicii Moldova Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălț i Facultatea Ș tiinț e Reale, Economice ș i ale Mediului Catedr

Ministerul Educaț iei al Republicii Moldova Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălț i Facultatea Ș tiinț e Reale, Economice ș i ale Mediului Catedr Ministerul Educaț iei al Republicii Moldova Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălț i Facultatea Ș tiinț e Reale, Economice ș i ale Mediului Catedra de Matematică ș i Informatică Curriculum pentru unitatea

Mai mult

CRISTIAN CHIRCA DECEMBRIE 1989: TASS ESTE ÎMPUTERNICIT S DECLARE...

CRISTIAN CHIRCA DECEMBRIE 1989: TASS ESTE ÎMPUTERNICIT S DECLARE... CRISTIAN CHIRCA DECEMBRIE 1989: TASS ESTE ÎMPUTERNICIT S DECLARE... Tehnoredactor: Cristian Negoi Poz coperta 1: Izvestia din 19 i 23 decembrie 1989; Komsomolskaia Pravda din 28 i 31 decembrie 1989; Pravda

Mai mult

ORGANISMUL DE INVESTIGARE FEROVIAR ROMÂN - OIFR - RAPORT ANUAL

ORGANISMUL DE INVESTIGARE FEROVIAR ROMÂN - OIFR - RAPORT ANUAL ORGANISMUL DE INVESTIGARE FEROVIAR ROMÂN - OIFR - RAPORT ANUAL 2013 2013 Pân în anul 2006 cauzele producerii accidentelor i evenimentelor în activitatea de transport feroviar i cu metroul din România constituiau

Mai mult

0023 Bis BTp1:Macheta P1 pepi.qxd

0023 Bis BTp1:Macheta P1 pepi.qxd PARTEA I Anul 183 (XXVII) Nr. 23 bis LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Marți, 13 ianuarie 2015 SUMAR Pagina Anexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.115/2014 privind aprobarea Regulamentului

Mai mult

Microsoft Word - Riscuri si catastrofe_an V nr 3_2006.doc

Microsoft Word - Riscuri si catastrofe_an V nr 3_2006.doc Abord ri conceptuale i metodologice CATEGORIILE DE ATRIBUTE CE DEFINESC EVENIMENTELE EXTREME. UN PUNCT DE VEDERE V. SOROCOVSCHI RESUME. - Les catégories d attributs qui definissent les hasards naturels.

Mai mult

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ INVESTI IILE NETE I CONSTRUC IILE DIN ECONOMIA NA IONAL ÎN TRIMESTRUL I 2017 - date provizorii- Introducere Publica ia cuprinde informa ii statistice referitoare la investi iile nete realizate în economia

Mai mult

Mihailescu_Simona_Drept_constitutional_revizuit_14_11_2017

Mihailescu_Simona_Drept_constitutional_revizuit_14_11_2017 Introducere 1 Lect. univ. dr. Simona L.Th. MIH ILESCU DREPT CONSTITU IONAL I INSTITU II POLITICE - CURS UNIVERSITAR - Edi ia a III-a revizuit i ad ugit 2 Drept constitu ional i institu ii politice Prezenta

Mai mult

GHID PENTRU ÎNTOCMIREA DISERTA IEI Prezentul ghid se adreseaz tuturor masteranzilor înscri i atât la Programul de studii postuniversitare de masterat,

GHID PENTRU ÎNTOCMIREA DISERTA IEI Prezentul ghid se adreseaz tuturor masteranzilor înscri i atât la Programul de studii postuniversitare de masterat, GHID PENTRU ÎNTOCMIREA DISERTA IEI Prezentul ghid se adreseaz tuturor masteranzilor înscri i atât la Programul de studii postuniversitare de masterat, cu durata de 3 semestre, cât i la Programul de studii

Mai mult

Word Vorlage - Blitzstrom.pdf

Word Vorlage - Blitzstrom.pdf Aprobat: Administrator, TOMA CRISTIAN ANDREI PROCEDURA DE FACTURARE A CERTIFICATELOR VERZI Intocmit: NEXT POWER SRL Ianuarie 2019 LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR Nr.crt Revizia Data Revizia se refera la

Mai mult

UJ_Stoica Adrian__Obligatii (Curs universitar)II-3

UJ_Stoica Adrian__Obligatii (Curs universitar)II-3 Generalit i privitoare la obliga ii în sistemul de drept civil 9 Capitolul I GENERALIT I PRIVITOARE LA OBLIGA II ÎN SISTEMUL DE DREPT CIVIL. Defini ia obliga iilor i structura raportului juridic de obliga

Mai mult

Bucovina Forestierã IX, 1-2. Articole de cercetare Analiza stabilităţii arborilor la acţiunea vântului prin metoda cuplurilor uniforme Ionel Popa 1. I

Bucovina Forestierã IX, 1-2. Articole de cercetare Analiza stabilităţii arborilor la acţiunea vântului prin metoda cuplurilor uniforme Ionel Popa 1. I Bucovina Forestierã IX, 1-2. Articole de cercetare Analiza stabilităţii arborilor la acţiunea vântului prin metoda cuplurilor uniforme Ionel Popa 1. Introducere Analiza stabilităţii ecosistemelor forestiere

Mai mult

NRDO 2009_3.pdf

NRDO 2009_3.pdf Hot rârea CNCD cu privire la discriminarea salarial în raport cu sistemul de majorare salarial CONSILIUL NA IONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMIN RII HOT RÂREA din 14 mai 2009 Dosar nr.: 739/2008 Peti ia nr.:

Mai mult

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BAC U CAZAREA ÎN C MINELE UNIVERSIT II VASILE ALECSANDRI DIN BAC U COD: I-SS-01 INSTRUC IUNE RECTOR PROF.UNIV.DR.

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BAC U CAZAREA ÎN C MINELE UNIVERSIT II VASILE ALECSANDRI DIN BAC U COD: I-SS-01 INSTRUC IUNE RECTOR PROF.UNIV.DR. UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN CAZAREA ÎN C MINELE UNIVERSIT II VASILE ALECSANDRI DIN COD: INSTRUC IUNE RECTOR PROF.UNIV.DR. ING. VALENTIN NEDEFF Prenumele i numele Semn tura Departamentul de Management

Mai mult

MINISTERUL S II I COMPANIA NA IONAL DE ASIGUR RI ÎN MEDICIN O R D I N privind aprobarea Criteriilor de contractare a institu iilor medico-sanitare în

MINISTERUL S II I COMPANIA NA IONAL DE ASIGUR RI ÎN MEDICIN O R D I N privind aprobarea Criteriilor de contractare a institu iilor medico-sanitare în MINISTERUL S II I COMPANIA NA IONAL DE ASIGUR RI ÎN MEDICIN O R D I N privind aprobarea Criteriilor de contractare a institu iilor medico-sanitare în cadrul sistemului asigur rii obligatorii de asisten

Mai mult

rrs_12_2012.indd

rrs_12_2012.indd Corelaţia dintre Produsul Intern Brut/locuitor şi Rata de ocupare a populaţiei model econometric de analiză Drd. Ligia PRODAN Academia de Studii Economice, Bucureşti Abstract Se prezintă evoluţia Ratei

Mai mult

Nr

Nr Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Arges Proiect Decizia etapei de încadrare Nr. /17.07.2018 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresata

Mai mult

R O M Â N I A JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei extraordinare a Consiliului jude ean Maramure din data de 1

R O M Â N I A JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei extraordinare a Consiliului jude ean Maramure din data de 1 R O M Â N I A JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei extraordinare a Consiliului jude ean Maramure din data de 11 IANUARIE 2012 edin a extraordinar este convocat de

Mai mult

PLANUL DE ACTIVITATE AL IMSP SCM NR. 1 PENTRU ANUL 2015 APROBAT Consiliul Administrativ al IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 1 procesul verbal nr. di

PLANUL DE ACTIVITATE AL IMSP SCM NR. 1 PENTRU ANUL 2015 APROBAT Consiliul Administrativ al IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 1 procesul verbal nr. di PLANUL DE ACTIVITATE AL IMSP SCM NR. 1 PENTRU ANUL 2015 APROBAT Consiliul Administrativ al IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 1 procesul verbal nr. din 2014 Planul de activitate al IMSP SCM nr. 1 pentru

Mai mult

DIREC IA GENERAL ANTICORUP IE 1 R A P O R T PRIVIND ACTIVIT ILE DESF URATE I REZULTATELE OB INUTE ÎN ANUL 2006 I. CONSIDERA II GENERALE Înfiin area Di

DIREC IA GENERAL ANTICORUP IE 1 R A P O R T PRIVIND ACTIVIT ILE DESF URATE I REZULTATELE OB INUTE ÎN ANUL 2006 I. CONSIDERA II GENERALE Înfiin area Di DIREC IA GENERAL ANTICORUP IE 1 R A P O R T PRIVIND ACTIVIT ILE DESF URATE I REZULTATELE OB INUTE ÎN ANUL 2006 I. CONSIDERA II GENERALE Înfiin area Direc iei Generale Anticorup ie s-a înscris pe linia

Mai mult

RAPORT EVALUAREA PRELIMINAR A RISCULUI LA INUNDA II ADMINISTRA IA BAZINAL DE AP BUZ U - IALOMI A 1

RAPORT EVALUAREA PRELIMINAR A RISCULUI LA INUNDA II ADMINISTRA IA BAZINAL DE AP BUZ U - IALOMI A 1 RAPORT EVALUAREA PRELIMINAR A RISCULUI LA INUNDA II ADMINISTRA IA BAZINAL DE AP BUZ U - IALOMI A 1 Cuprins 1. Introducere...4 2. Atribu ii privind implementarea Directivei 2007/60/EC...5 3. Prezentare

Mai mult

paginata de mine0003.mdi

paginata de mine0003.mdi Cuprins Capitolul I. Încheierea contractului individual de muncă 1 1. Condi ii specifice de validitate a contractului individual de muncă. Refuzul avizului. Concurs pentru ocuparea unui post de conferen

Mai mult

Microsoft Word - Riscuri si catastrofe II_2003.doc

Microsoft Word - Riscuri si catastrofe II_2003.doc Riscuri i catastrofe Victor Sorocovschi RISCUL GEOGRAFIC I PRE UL TERENULUI ÎN INTRAVILAN. STUDIU DE CAZ, LOCALITATEA MICE TI, JUDE UL CLUJ V. SURD, ZOTIC, V., V. PUIU, T. MAN ABSTRACT. - The Geographical

Mai mult

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai superior 1.2 Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 1.3 Departamentul Psihologie 1.4 Domeniul de

Mai mult

imp ps

imp ps B&L Business & Leadership Nr. 2-2009, p. 45-57 ISSN 2069-4814 MARKETING FACTORI DE INFLUEN AI COMPORTAMENTULUI DE CUMP RAREA I CONSUM Autor Petru Fodorea Abstract: Consumer is an entity extremely complex,

Mai mult

Limite maxime admise de reziduuri pentru neonicotinoide conform Regulamentului EU 396/2005

Limite maxime admise de reziduuri pentru neonicotinoide conform Regulamentului EU  396/2005 ICDPP SCDA Secuieni SCDA Pitesti INCDA Fundulea ICD Apicultura ETAPA I ETAPA II Elaborarea modelelor experimentale şi a procedurilor de lucru pentru determinarea influenţei insecticidelor neonocotinoide

Mai mult

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 155 Edi ia în limba român Legisla ie Anul iunie 2019 Cuprins I Acte legislative DIRECTIVE Directiva (UE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 155 Edi ia în limba român Legisla ie Anul iunie 2019 Cuprins I Acte legislative DIRECTIVE Directiva (UE) Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 155 Edi ia în limba român Legisla ie Anul 62 12 iunie 2019 Cuprins I Acte legislative DIRECTIVE Directiva (UE) 2019/904 a Parlamentului European i a Consiliului din

Mai mult

România Jude ul Maramure Consiliul Jude ean Nr.3773/15 iulie 2010 PROCES VERBAL al edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure din 15 iulie 2010

România Jude ul Maramure Consiliul Jude ean Nr.3773/15 iulie 2010 PROCES VERBAL al edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure din 15 iulie 2010 România Jude ul Maramure Consiliul Jude ean Nr.3773/15 iulie 2010 PROCES VERBAL al edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure din 15 iulie 2010 edin a ordinar este convocat de Pre edintele Consiliului

Mai mult

VDF TCG juridice 10p - sep2013.indd

VDF TCG juridice 10p - sep2013.indd Contract pentru serviciile Vodafone 1 2 Termenii şi Condiţiile Generale Pentru Profesionişti Cuprins Secțiunea 1 Termenii şi Condiţiile Generale 1. Obiectul contractului...4 2. Accesul la serviciile Vodafone...6

Mai mult

R O M Â N I A JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei Consiliului jude ean Maramure din data de 29 MAI 2013 edin

R O M Â N I A JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei Consiliului jude ean Maramure din data de 29 MAI 2013 edin R O M Â N I A JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei Consiliului jude ean Maramure din data de 29 MAI 2013 edin a este convocat de Pre edintele Consiliului Jude ean

Mai mult

Anexa nr.1 DECLARA IE UNIC privind impozitul pe venit i contribu iile sociale datorate de persoanele fizice A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Anexa nr.1 DECLARA IE UNIC privind impozitul pe venit i contribu iile sociale datorate de persoanele fizice A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Anexa nr.1 DECLARA IE UNIC privind impozitul pe venit i contribu iile sociale datorate de persoanele fizice A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Nume Ini iala tat lui Cod de identificare fiscal Prenume

Mai mult