Microsoft Word - NF HG doc

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Microsoft Word - NF HG doc"

Transcriere

1 Hotărâre Guvernul României privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului NOTĂ DE FUNDAMENTARE la Hotărârea Guvernului nr. 740 / Monitorul Oficial al României nr 541 din privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului Secţiunea 1 Titlul prezentului act normativ Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ 1. Descrierea situaţiei actuale: Bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat pentru anul 2011 a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 196/2011. Principalii indicatori programaţi pentru anul 2012 în comparaţie cu cei preliminaţi a se realiza în anul 2011, sunt: realiz.2011-mii lei programat 2012-mii lei - Veniturile totale , ,07 - Cheltuieli totale , ,07 - rezultat brut (10.591,52) 401,00 - număr mediu de personal fond salarii , ,03

2 În veniturile prognozate au fost introduse şi venituri din vânzări de active în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, precum şi pentru modificarea unor acte normative, în suma de ,7 mii lei, preconizându-se vânzarea a cca. 200 imobile, din care mii lei venituri din vânzarea imobilelor proprietate privată a statului şi 5.303,7 mii lei venituri din vânzarea imobilelor proprietate proprie a regiei. Cheltuielile aferente imobilelor preconizate a fi vândute în anul 2012 sunt estimate la ,88 mii lei, incluzând cheltuielile cu evaluarea, publicitatea şi valoarea neamortizată a imobilelor respective, din care mii lei cheltuieli aferente imobilelor proprietate privată a statului şi 3.759,88 mii lei cheltuieli aferente vânzării imobilelor proprietate proprie a regiei. Profitul prognozat a fi obţinut în suma de 1.543,82 mii lei se referă numai la vânzarea de imobile proprietate a regiei. În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2011 privind măsuri economico-financiare aplicabile operatorilor economici prevăzuţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 199/2011, în situaţia în care gradul de realizare a veniturilor proprii programate în bugetele de venituri şi cheltuieli, calculat ca raport procentual între încasări şi program, în fiecare din ultimii 2 ani a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor proprii pentru anul curent va fi cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. Însă, în cazul R.A.- P.P.S., nivelul veniturilor şi implicit al cheltuielilor este mare faţă de anul 2011, datorită introducerii veniturilor şi cheltuielilor aferente vânzărilor de active, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011. Astfel, dacă din total veniturilor şi cheltuielilor din exploatare se deduc cele aferente vânzărilor de active, rezultă că veniturile rezultate din obiectul de activitate al regiei, programate pentru 2012, nu depăşesc veniturile încasate din anul Conform prevederilor actului normativ, din sumele obţinute din vânzarea imobilelor se deduc cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de vânzare a imobilelor, inclusiv publicitatea şi întocmirea raportului de evaluare, valoarea rămasă neamortizată a imobilului vândut, precum şi sumele reprezentând valoarea rămasă neamortizată a investiţiilor în condiţiile art. 13 alin. (2). Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, sumele obţinute din vânzarea imobilelor proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A.- A.P.P.S., după deducerea cheltuielilor prevăzute la alin. (1), se fac venit la bugetul de 2

3 stat, cu alocarea sumelor respective pentru cheltuieli de natura investiţiilor. Sumele obţinute din vânzarea imobilelor proprietatea R.A.-A.P.P.S. rămân integral la dispoziţia acesteia. Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.265/2005, cu modificările şi completările aduse prin Hotărârea Guvernului nr.1332/2007 şi a Hotărârii Guvernului nr.1857/2006, R.A.-A.P.P.S. dispune de următoarea structură de organizare la data de : 1. SAIFI (Sucursala pentru Administrarea si Intretinerea Fondului Imobiliar) - cu sediul în Bucureşti, Sector 2; 2. SRP Neptun - cu sediul în Neptun, Judeţul Constanţa; 3. SRP Triumf - cu sediul în Bucureşti, Sector 1; 4. SAA Scroviştea - cu sediul în Comuna Ciolpani, Judeţul Ilfov; 5. SRP Olăneşti - cu sediul în Olăneşti, Judeţul Vâlcea; 6. SRP Sinaia - cu sediul în Sinaia, Judeţul Prahova; 7. STBN - cu sediul în Bucureşti, Sector 1; 8. SRP Suceava - cu sediul în Suceava, Judeţul Suceava; 9. SRP Victoria Cluj - cu sediul în Cluj-Napoca, Judeţul Cluj; 10. Activitate proprie RA APPS - cu sediul în Bucureşti, Sector 1 Obiectul de activitate al Sucursalelor de reprezentare şi protocol îl constituie în principal administrarea, protecţia, întreţinerea şi conservarea bunurilor din domeniul public al statului prin care se realizează serviciile publice de interes naţional de reprezentare şi protocol pentru Senat, Camera Deputaţilor, Administraţia Prezidenţială, Guvern şi Curtea Constituţională, precum şi activitate hotelieră şi de alimentaţie publică. Astfel, nivelul veniturilor s-a stabilit în funcţie de activitatea ce se va desfăşura în anul 2012 iar nivelul cheltuielilor s-a stabilit avându-se în vedere cheltuielile necesare realizării veniturilor cat şi faptul că patrimoniul Regiei se compune din patrimoniul public al statului folosit în special pentru activităţi de reprezentare şi protocol. Potrivit Hotărârii Guvernului nr.60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, cu modificările şi completările ulterioare, obiectul principal de activitate îl reprezintă administrarea, conservarea şi întreţinerea bazei materiale de reprezentare şi protocol, pentru care regia suportă anual sume importante reprezentând diferenţa dintre cheltuielile efective şi sumele decontate de cei 5 beneficiari în baza contractelor de prestări servicii. Cheltuielile efective generate de întreţinerea, protejarea şi conservarea bazei materiale de reprezentare şi protocol sunt programate la suma de ,87 mii lei. Cei 5 beneficiari au semnat contracte de prestări servicii, astfel: - Secretariatul General al Guvernului (pentru Guvernul României), suma de mii lei; - Curtea Constituţională, 100 mii lei; - Senatul României, 15 mii lei; - Camera Deputaţilor, 50 mii lei; 3

4 - Administraţia Prezidenţială, 70 mii lei. Astfel, situaţia decontării cheltuielilor cu baza materială de reprezentare şi protocol pentru anul 2012 va fi: - cheltuieli efective ,87 mii lei; - sume decontate de beneficiari 3.415,32 mii lei, (4.235 mii lei inclusiv TVA) - cheltuieli suportate de R.A.-A.P.P.S. din venituri proprii ,55 mii lei. (Baza legală: Hotărârea Guvernului nr.60/2005, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că obiectul principal de activitate îl reprezintă administrarea, conservarea şi întreţinerea bazei materiale de reprezentare şi protocol, pentru care regia suportă anual sume reprezentând diferenţa dintre cheltuielile efective şi sumele decontate de cei 5). Însă, mergând pe considerentul că diferenţa de ,55 mii lei va fi primită de regie ori de la cei 5 beneficiari, ori prin aprobarea actului normativ propus de regie ca activitatea de reprezentare şi protocol să fie considerată activitate de interes general şi susţinută financiar de la bugetul statului, am eliminat aceasta pierdere din propunerea de BVC. În cazul în care nu se va întâmpla nimic din cele de mai sus, atunci la finele acestui an vom propune rectificarea bugetului regiei. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 126/2002 pentru stabilirea bazei materiale destinate activităţii de reprezentare şi protocol, cu modificările şi completările ulterioare: Art Baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol pentru delegaţiile oficiale invitate de Administraţia Prezidenţială, Senat, Camera Deputaţilor, Guvernul României şi Curtea Constituţională se stabileşte potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art (1) Baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol, aflată în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", este constituită din case de oaspeţi, vile, palate şi construcţii speciale, cu terenul aferent pentru aceasta destinaţie, situate în municipiul Bucureşti şi în unele judeţe. (2) Imobilele care constituie baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol, cu toate dotările aferente, sunt puse la dispoziţie autorităţilor publice menţionate la art. 2 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002, la cererea acestora, de către Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pe baza de contract de prestări de servicii. De asemenea, o altă activitate care înregistrează pierdere reprezintă derularea contractelor pentru spaţii de locuit cu destinaţie de locuinţă de serviciu/protocol, în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2001, Legea locuinţei nr. 114/1996, Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002, în sumă de aprox mii lei. Această pierdere se înregistrează la SAIFI şi reprezintă diferenţa dintre veniturile înregistrate (tarife de închiriere conform Hotărârii Guvernului nr. 310/2007) şi cheltuielile totale cu aceste 4

5 spaţii (impozite şi taxe locale, cheltuieli cu amortizarea, cheltuieli cu reparaţiile, etc.). Şi pentru eliminarea acestei pierderi, R.A.-A.P.P.S. a propus proiecte de acte normative. Alte categorii de cheltuieli: - cheltuieli cu provizioane pentru creanţe neîncasate în sumă de mii lei, având în vedere numărul mare de contracte de închiriere pe care le derulează sucursala regiei SAIFI. Debitorii sunt acţionaţi în instanţă, însă procedura de finalizare a proceselor este de durată, astfel încât din momentul introducerii cauzei şi până la finalizare (hotărâre irevocabilă) se scurg 2 ani sau mai mult. - cheltuielile de protocol s-au menţinut la nivelul anului 2011, şi se referă la diverse produse de protocol gen: cafea, apă, sucuri, flori, etc., utilizate pentru susţinerea activităţii de reprezentare şi protocol sau pentru diverse întâlniri cu reprezentanţii misiunilor diplomatice sau partenerilor contractuali, deci pentru realizarea obiectului de activitate al regiei. - cheltuielile de reclamă şi publicitate sunt menţinute la nivelul anului 2011, (publicitate activitate hotelieră pliante, foi volante, şi anunţuri vânzări mijloace fixe, bunuri casate, deşeuri, diverse anunţuri în media locală), la care se adaugă suma de 73,36 mii lei cheltuieli publicitate vânzări imobile Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101 /2011. La stabilirea cheltuielilor cu salariile s-au avut în vedere menţinerea câştigului mediu salarial realizat la finele anului 2011, respectiv 1.908,82 lei/lună/persoană. Pentru anul 2012 nu s-a mai prevăzut nici o creştere, nici a fondului de salarii şi nici a câştigului mediu salarial (urmare adresei Ministerului Finanţelor Publice prin care s-a restituit propunerea iniţială de BVC neavizat). Menţionăm că R.A.- A.P.P.S. nu este regie monitorizată şi deci nu face parte din Lista aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 134/2007. Fondul de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca ,03 mii lei este rezultat din numărul mediu de personal prognozat pentru 2012 de persoane. Pentru Directorul general s-au prevăzut drepturile primite în anul 2011 la nivelul unui secretar de stat (80,30 mii lei), la fel ca şi în anul Suma se menţine în anii 2013 şi Numărul mediu realizat în anul 2011 este de salariaţi în comparaţie cu numărul mediu prognozat pe anul 2011, respectiv 2260 persoane. În cursul anului 2011 au avut loc două tranşe de concedieri individuale, respectiv 20 salariaţi de la STBN, începând cu şi 6 salariaţi de la SAA Scroviştea, începând cu Plăţile compensatorii înregistrate au fost în suma de 104,54 mii lei, incluzând toate obligaţiile către buget, faţă de 699,38 mii lei cât a fost aprobat prin BVC-ul din anul Deşi în noiembrie 2011 a fost dat funcţiune hotelul Maria de la SRP Olăneşti (date concrete sunt prezentate mai înainte la prezentarea fundamentării indicatorilor 5

6 sucursalei), Ministerul Finanţelor Publice nu a acceptat creşterea numărului de personal în medie cu 15 salariaţi şi ca atare faţă de propunerea iniţială a regiei de creştere cu 15 salariaţi în medie faţă de realizatul anului 2011, numărul mediu de personal a rămas la nivelul celui realizat în anul 2011, respectiv salariaţi. De asemenea, s-a mai prevăzut concedierea a 150 salariaţi pe total regie, în cazul în care se va demara vânzarea unor imobile din domeniul privat al statului, pentru care s- au prognozat salarii compensatorii (aferente concedierii individuale) în sumă de cca mii lei, incluzând toate obligaţiile către bugetul general consolidat si bugetele speciale. Deoarece concedierea este legata de îndeplinirea acestei condiţii şi nu se cunoaşte dacă se vor vinde active şi în ce perioadă, nu se poate şti cu ce dată se va produce concedierea. Oricum, s-a considerat ca daca se va produce concedierea, se va înregistra o economie la fondul de salarii, iar dacă nu se va face concediere, această cheltuială nu se va realiza. Însă, urmare observaţiilor Ministerului Finanţelor Publice, s-a solicitat reconsiderarea problematicii cheltuielilor cu salariile astfel că nu s-a mai prevăzut concedierea a 150 salariaţi şi nici cheltuieli cu salarii compensatorii de cca mii lei, deoarece nu se poate şti dacă în anul 2012 regia va vinde active care vor afecta sau nu şi numărul de salariaţi. Pentru anul 2012, atât lucrările de investiţii cât şi cele de reparaţii, datorită surselor financiare limitate, vor fi programate ţinându-se cont de următoarele politici: - continuarea lucrărilor începute în anul 2011 şi nefinalizate; - programarea unor investiţii şi lucrări de reparaţii care sunt strict necesare şi care reclamă urgenţă. Referitor la structura surselor de finanţare a investiţiilor ,31 mii lei suma totală, din care: - surse proprii ,31 mii lei - din amortizare - alocaţii de la buget 8.400,00 mii lei lucrări consolidare Palat Victoria (6.000 mii lei) şi lucrări de reparaţii capitale la Palat Elisabeta (2.400 mii lei). Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.60/2005, cu modificările şi completările ulterioare, la bugetul de venituri şi cheltuieli centralizat se anexează şi bugetul activităţii de reprezentare şi protocol, care este inclus în acesta. În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 15 alin. (1), bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici aflaţi în subordinea, coordonarea şi autoritatea ministerelor, altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi al autorităţilor publice centrale se aprobă prin hotărâre a Guvernului iniţiată de ordonatorul principal de credite, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. R.A.-A.P.P.S. este regie autonomă aflată în subordinea Secretariatului General al Guvernului, care îndeplineşte faţă de aceasta atribuţiile ministerului de resort. 6

7 2. Schimbări preconizate: Nu este cazul. 3. Alte informaţii: Secţiunea a 3-a Impactul socio-economic al prezentului act normativ 1. Impact macro-economic: 2. Impact asupra mediului de afaceri 3. Impact social: 4. Impact asupra mediului Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) Nu are impact asupra bugetului general consolidat. Secţiunea a 5-a Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 1. Proiecte de acte normative suplimentare: 2. Compatibilitatea actului normativ cu legislaţia comunitară în materie: 3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte documente: 4. Evaluarea conformităţii: Denumirea actului sau documentului comunitar, numărul, data adoptării şi data publicării Gradul de conformitate (se conformează / nu se conformează) Comentarii 5. Alte acte normative şi sau documente internaţionale din care decurg angajamente Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 7

8 1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate: 2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul actului normativ 3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care actul normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative: 4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente 5. Informaţii privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c) Consiliul Economic şi Social d) Consiliul Concurenţei e) Curtea de Conturi Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea prezentului act normativ 1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării actului normativ: 2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării actului normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice: Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare 8

9 1. Măsurile de punere în aplicare a actului normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente Punerea în aplicare a prevederilor cuprinse în prezentul act normativ se va asigura de R.A.-A.P.P.S.. 2. Alte informaţii: Nu au fost identificate. Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului. Secretarul General al Guvernului Ion Moraru 9

Secţiunea 1

Secţiunea 1 Hotărâre 857 2015-10-14 Guvernul României privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe Monitorul Oficial anul 2015 al Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului al României nr Protocolului

Mai mult

Secţiunea 1

Secţiunea 1 NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de administrare al unui imobil aflat în proprietatea publică a statului Secţiunea a

Mai mult

GUVERNUL ROMANIEI

GUVERNUL      ROMANIEI GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 255/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare,

Mai mult

Ordonanţă de urgenţă Guvernul României pentru modificarea şi completarea unor acte normative Monitorul Oficial al României nr 1043 din

Ordonanţă de urgenţă Guvernul României pentru modificarea şi completarea unor acte normative Monitorul Oficial al României nr 1043 din Ordonanţă de urgenţă 115 2017-12-28 Guvernul României pentru modificarea şi completarea unor acte normative Monitorul Oficial al României nr 1043 din 2017-12-29 NOTA DE FUNDAMENTARE la Ordonanța de urgență

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Hotărâre 883 2017-12-14 Guvernul României privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Regiei Autonome Imprimeria Băncii

Hotărâre Guvernul României privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Regiei Autonome Imprimeria Băncii Hotărâre 636 2017-08-30 Guvernul României privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Regiei Autonome Imprimeria Băncii Naţionale a României, aflată în subordinea Băncii Naţionale

Mai mult

Microsoft Word - HG rectificare bvc 2010 ANIF.doc

Microsoft Word - HG rectificare bvc 2010 ANIF.doc GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 255/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare,

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE NOTĂ DE FUNDAMENTARE 1. Titlul proiectului de act normativ Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Listei cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor

Mai mult

NOTA DE FUNDAMENTARE

NOTA DE FUNDAMENTARE Ordonanţă de urgenţă 3 2017-01-06 Guvernul României pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Monitorul Oficial al României nr 16 din 2017-01-06 NOTĂ DE FUNDAMENTARE la

Mai mult

NOTA DE FUNDAMENTARE

NOTA DE FUNDAMENTARE Hotărâre 36 2016-02-03 Guvernul României privind repartizarea pe judeţe şi municipiul Bucureşti a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015

Mai mult

Microsoft Word NF adendum contract activitate 2013.doc

Microsoft Word NF adendum contract activitate 2013.doc NOTĂ DE FUNDAMENTARE 1. Titlul proiectului de act normativ Hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional pe anul 2013 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. - S.A. pentru

Mai mult

Microsoft Word - 25 iulie LG modif Lg 230.doc

Microsoft Word - 25 iulie LG modif Lg 230.doc PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL LEGE pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari Parlamentul României adoptă prezenta

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Hotărâre a Guvernului privind actualizarea anexei nr.13 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE NOTA DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normative Hotărâre a Guvernului privind actualizarea descrierii tehnice și comasarea unor imobile din domeniul public al statului și administrarea

Mai mult

1 NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Hotărâre a Guvernului privind actualizarea anexei nr.13 la Hotărârea Guvernului

1 NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Hotărâre a Guvernului privind actualizarea anexei nr.13 la Hotărârea Guvernului 1 NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Hotărâre a Guvernului privind actualizarea anexei nr.13 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat

Mai mult

Ordonanţă de urgenţă Guvernul României pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului Monitorul Oficial al nr. 77/2011 privind s

Ordonanţă de urgenţă Guvernul României pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului Monitorul Oficial al nr. 77/2011 privind s Ordonanţă de urgenţă 100 2017-12-14 Guvernul României pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului Monitorul Oficial al nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru României nr 1006

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Hotărâre 826 2016-11-02 Guvernul României privind stabilirea tarifelor de primă maxime aplicabile de către societăţile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru

Mai mult

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Hotărâre 364 2017-05-25 Guvernul României privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru cea de-a 3-a Adunare Generală şi Conferinţă Internaţională a Asociaţiei Mondiale a Organismelor Electorale

Mai mult

NOTA

NOTA NOTĂ DE FUNDAMENTARE SECŢIUNEA 1 TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile

Mai mult

HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii

HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014 În temeiul art. 108 din Constituţia României,

Mai mult

Microsoft Word - EXPUNERE MOTIVE BASS 2015.doc

Microsoft Word - EXPUNERE MOTIVE BASS 2015.doc EXPUNERE DE MOTIVE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ 1. Descrierea situaţiei actuale

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAȚILOR SENATUL LEGE pentru abrogarea Legii nr. 150/2004, privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale Par

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAȚILOR SENATUL LEGE pentru abrogarea Legii nr. 150/2004, privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale Par PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAȚILOR SENATUL LEGE pentru abrogarea Legii nr. 150/2004, privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art.1. - Legea

Mai mult

Secret de serviciu

Secret de serviciu Hotărâre 397 2016-06-02 Guvernul României privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acţiunea de protocol cu caracter deosebit, aferente celor Monitorul două activităţi conform Documentului de

Mai mult

Microsoft Word - NOTA de fundamentare 09,01,2017.doc

Microsoft Word - NOTA de fundamentare 09,01,2017.doc NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul prezentului act normativ Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional

Mai mult

Hotărâre Guvernul României pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. Monitorul Oficial 1.215/2009 privind stabilirea c

Hotărâre Guvernul României pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. Monitorul Oficial 1.215/2009 privind stabilirea c 2018-846 Hotărâre 10-31 Guvernul României pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. Monitorul Oficial 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor al României nr necesare

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor Monitorul de inventar ale unor bunuri

Hotărâre Guvernul României privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor Monitorul de inventar ale unor bunuri Hotărâre 782 2017-10-26 Guvernul României privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor Monitorul de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Oficial al statului

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul prezentului proiect de act normativ HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi

Mai mult

Hotărâre Guvernul României pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr /2013 privind declararea de interes public ş

Hotărâre Guvernul României pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr /2013 privind declararea de interes public ş Hotărâre 232 2017-04-12 Guvernul României pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2013 privind declararea de interes public şi de importanţă naţională a Campionatului European

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Hotărâre 971 2016-12-15 Guvernul României pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE SECŢIUNEA 1 TITLUL ACTULUI Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efect

NOTĂ DE FUNDAMENTARE SECŢIUNEA 1 TITLUL ACTULUI Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efect NOTĂ DE FUNDAMENTARE SECŢIUNEA 1 TITLUL ACTULUI Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii

Mai mult

Microsoft Word _2016 Nota de fundamentare-OUG salarizare.doc

Microsoft Word _2016 Nota de fundamentare-OUG salarizare.doc NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul actului normativ Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ Descrierea situaţiei

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnic de Securitate Aeronautică Monitorul Oficia

Hotărâre Guvernul României privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnic de Securitate Aeronautică Monitorul Oficia Hotărâre 6 2014-01-07 Guvernul României privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnic de Securitate Aeronautică Monitorul Oficial al României nr 23 din 2014-01-13 NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Mai mult

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII NOTĂ DE FUNDAMENTARE 1. Titlul proiectului de act normativ ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale

Mai mult

Secret de serviciu

Secret de serviciu NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Hotărâre a Guvernului privind aprobarea organizării de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Administraţia Naţională a Rezervelor

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ ORDONANŢĂ privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ ORDONANŢĂ privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ ORDONANŢĂ privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie

Mai mult

PROIECT

PROIECT GUVERNUL ROMÂNIEI H O TĂ R Â R E privind aprobarea contribuţiei financiare a României la bugetul Fondului de Încredere pentru Cooperare tehnică locală în Europa al Comisiei Economice a Naţiunilor Unite

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ ORDONANŢĂ privind stabilirea tarifului de utilizare SEAP conform legislației privi

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ ORDONANŢĂ privind stabilirea tarifului de utilizare SEAP conform legislației privi NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ ORDONANŢĂ privind stabilirea tarifului de utilizare SEAP conform legislației privind achizițiile publice 1. Descrierea situaţiei actuale

Mai mult

Hotărâre Guvernul României pentru modificarea anexei nr. II/97 la Hotărârea Guvernului nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehn

Hotărâre Guvernul României pentru modificarea anexei nr. II/97 la Hotărârea Guvernului nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehn Hotărâre 65 2014-02-05 Guvernul României pentru modificarea anexei nr. II/97 la Hotărârea Guvernului nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivelor de investiţii prioritare

Mai mult

Ordonanţă de urgență a Guvernului pentru completarea art. 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Având în vedere garantarea d

Ordonanţă de urgență a Guvernului pentru completarea art. 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Având în vedere garantarea d Ordonanţă de urgență a Guvernului pentru completarea art. 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Având în vedere garantarea dreptului prevăzut de art. 34 din Constituția României,

Mai mult

Microsoft Word - NF OUG

Microsoft Word - NF OUG Ordonanţă de urgenţă 37 2013-04-30 Guvernul României pentru completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din

Mai mult

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionari În temeiul art. 108 din

Mai mult

Microsoft Word - Expunere de motive.doc

Microsoft Word - Expunere de motive.doc Expunere de motive Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ LEGEA pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Hotărâre 43 2016-02-03 Guvernul României pentru modificarea şi completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.

Mai mult

Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei nr

Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei nr Hotărâre 467 2018-06-28 Guvernul României privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/1.628 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerinţele

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Hotărâre 518 2018-07-12 Guvernul României privind acordarea de stimulente financiare Monitorul Oficial al absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea României nr 607 naţională pentru absolvenţii

Mai mult

G U V E R N U L R O M Â N I E I HOTĂRÂRE privind desființarea Casei Agronomului Mehedinți, actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr

G U V E R N U L R O M Â N I E I HOTĂRÂRE privind desființarea Casei Agronomului Mehedinți, actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr G U V E R N U L R O M Â N I E I HOTĂRÂRE privind desființarea Casei Agronomului Mehedinți, actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al

Mai mult

Secţiunea 1

Secţiunea 1 Hotărâre 372 2015-05-27 Guvernul României privind trecerea unui imobil-teren din domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Autonome Administrarea Patrimoniului Protocolului de Stat în domeniul

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul Proiectului de act normativ HOTĂRÂRE pentru completarea Listei proiectelor strategice de investiții care urmea

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul Proiectului de act normativ HOTĂRÂRE pentru completarea Listei proiectelor strategice de investiții care urmea NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul Proiectului de act normativ HOTĂRÂRE pentru completarea Listei proiectelor strategice de investiții care urmează a fi pregătite şi atribuite în parteneriat public-privat

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE NOTA DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act Hotărâre a Guvernului privind sistarea definitivă a lucrărilor ce nu mai sunt necesare a se efectua în cadrul obiectivului de investiții ˮSpital

Mai mult

Hotărâre Guvernul României pentru modificarea şi completarea titlului VII Taxa pe valoarea adăugată din Normele metodologice de aplicar

Hotărâre Guvernul României pentru modificarea şi completarea titlului VII Taxa pe valoarea adăugată din Normele metodologice de aplicar Hotărâre 213 2019-04-10 Guvernul României pentru modificarea şi completarea titlului VII Taxa pe valoarea adăugată din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate

Mai mult

Microsoft Word - NF HG doc

Microsoft Word - NF HG doc Hotărâre 976 2016-12-21 Guvernul României privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la Monitorul Oficial dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, al României nr

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE SECŢIUNEA 1 Titlul proiectului de act normativ SECŢIUNEA A 2-A Motivul emiterii actului normativ 1. Descrierea situaţiei actuale 1 1. Acte comunitare în cauză 2. Schimbări preconizate NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI Hotărâre 218 2016-03-30 Guvernul României pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 762/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul

Mai mult

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății În considerarea faptului că, Ministerul

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății În considerarea faptului că, Ministerul ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății În considerarea faptului că, Ministerul Sănătății este autoritatea centrală în domeniul sănătății

Mai mult

Microsoft Word - EXPUNERE DE MOTIVE.doc

Microsoft Word - EXPUNERE DE MOTIVE.doc DOCUMENT ÎN LUCRU EXPUNERE DE MOTIVE Secţiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ: Legea învăţământului superior Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ 1. Descrierea situaţiei actuale a)

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comerci

Hotărâre Guvernul României privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comerci Hotărâre 740 2017-10-05 Guvernul României privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor şi legumelor Monitorul

Mai mult

EXPUNERE DE MOTIVE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Lege privind stabilirea unor măsuri de contractare şi/sau garantare de finanţări ram

EXPUNERE DE MOTIVE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Lege privind stabilirea unor măsuri de contractare şi/sau garantare de finanţări ram EXPUNERE DE MOTIVE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Lege privind stabilirea unor măsuri de contractare şi/sau garantare de finanţări rambursabile de către Municipiul Bucureşti Secţiunea a

Mai mult

Ordonanţă Guvernul României privind unele măsuri pentru administraţia publică centrală Monitorul Oficial al României nr 592 din

Ordonanţă Guvernul României privind unele măsuri pentru administraţia publică centrală Monitorul Oficial al României nr 592 din Ordonanţă 3 2017-07-20 Guvernul României privind unele măsuri pentru administraţia publică centrală Monitorul Oficial al României nr 592 din 2017-07-24 NOTĂ DE FUNDAMENTARE la Ordonanța Guvernului nr.

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI EXPUNERE DE MOTIVE LEGEA privind organizarea şi funcţionarea sistemului de plată a pensiilor private Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ 1. Descrierea situaţiei actuale În perioada 2005-2009

Mai mult

Microsoft Word - HG-transfer-bunuri-irigatii-ANIF-TULCEA.docx

Microsoft Word - HG-transfer-bunuri-irigatii-ANIF-TULCEA.docx GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contract

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contract GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării

Mai mult

Hotărâre Guvernul României pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. Monitorul 518/2016 privind transmiterea unei părţ

Hotărâre Guvernul României pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. Monitorul 518/2016 privind transmiterea unei părţ Hotărâre 841 2017-11-22 Guvernul României pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. Monitorul 518/2016 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, Oficial al proprietate publică a

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE  FUNDAMENTARE Ordonanţă de urgenţă 19 2017-03-02 Guvernul României pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Monitorul Oficial al Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri României nr

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul su

Hotărâre Guvernul României privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul su Hotărâre 748 2017-10-11 Guvernul României privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere

Mai mult

Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei nr

Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei nr Hotărâre 701 2018-09-05 Guvernul României pentru modificarea pct. 42 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr.

Mai mult

EXPUNERE DE MOTIVE

EXPUNERE DE MOTIVE Hotărâre 862 2016-11-16 Guvernul României pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind actualizarea valorilor de inventar şi adreselor unor bunuri din domeniul public al statului aflate î

Hotărâre Guvernul României privind actualizarea valorilor de inventar şi adreselor unor bunuri din domeniul public al statului aflate î Hotărâre 601 2017-08-23 Guvernul României privind actualizarea valorilor de inventar şi adreselor unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, ca urmare a

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind suplimentarea pe anul 2017 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernulu

Hotărâre Guvernul României privind suplimentarea pe anul 2017 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernulu Hotărâre 734 2017-10-05 Guvernul României privind suplimentarea pe anul 2017 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 67/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere

Mai mult

NOTA DE FUNDAMENTARE

NOTA DE FUNDAMENTARE Hotărâre 27 2017-01- 12 Guvernul României privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei Monitorul Oficial al României nr 54 din 2017-01-18 NOTĂ DE FUNDAMENTARE la Hotărârea Guvernului nr.

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1. Titlul proiectului de act normativ Hotărâre a Guvernului privind transmiterea unor imobile proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Educaţiei Naț

Mai mult

Microsoft Word - nota de fundamentare la ordonanta var 7 .doc

Microsoft Word - nota de fundamentare la ordonanta var 7 .doc NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Ordonanţa privind impunerea unor măsuri de impozitare suplimentară pe activităţile cu caracter de monopol natural permise de stat prin

Mai mult

NOTA DE FUNDAMENTARE

NOTA DE FUNDAMENTARE Hotărâre 700 2015-08-26 Guvernul României privind categoriile de cheltuieli şi condiţiile de finanţare a activităţilor de organizare şi desfăşurare a Cursului superior internaţional în cadrul Şcolii de

Mai mult

Microsoft Word - atributii comitet privatizare.doc

Microsoft Word - atributii comitet privatizare.doc GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru stabilirea atribuţiilor, componenţei şi numărului membrilor Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare din cadrul Agenţiei Domeniilor Statului În temeiul art.

Mai mult

N F act aditional contr act 2014 v3

N F act aditional contr act 2014 v3 NOTĂ DE FUNDAMENTARE 1. Titlul proiectului de act normativ Hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional pe anul 2014 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. - S.A. pentru

Mai mult

Microsoft Word - HG 2013 varianta finala _1_.doc

Microsoft Word - HG 2013 varianta finala _1_.doc GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivelor etapei a XIV-a 2013 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024 În temeiul

Mai mult

Secţiunea 1

Secţiunea 1 NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ: HOTĂRÂRE privind acordarea prestațiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2019, prin sistemul organizat şi administrat

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ  DE  FUNDAMENTARE Ordonanţă de urgenţă 52 2018-06-28 Guvernul României pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului Monitorul Oficial al României

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome Administraţia Patrimon

Hotărâre Guvernul României privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome Administraţia Patrimon Hotărâre 789 2017-11-01 Guvernul României privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, regie autonomă de interes

Mai mult

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII NOTĂ DE FUNDAMENTARE 1. Titlul proiectului de act normativ HOTĂRÂRE privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome Editura Didactică și Pedagogică

Mai mult

NOTA DE FUNDAMENTARE

NOTA DE FUNDAMENTARE Ordonanţă de urgenţă 104 2018-11-29 Guvernul României privind implementarea Programului guvernamental growth - Contul individual de economii Junior Centenar Monitorul Oficial al României nr 1029 din 2018-12-04

Mai mult

NOTA DE FUNDAMENTARE

NOTA DE FUNDAMENTARE Hotărâre 1092 2014-12-10 Guvernul României privind realocarea pe anul 2014 a sumei de 1.095 mii lei rămase necheltuită din suma prevăzută la art. 3 din Hotărârea Guvernului Monitorul nr. 842/2008 privind

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Hotărâre 36 2017-01-27 Guvernul României privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Monitorul Oficial al României nr 88 din 2017-01-31 NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Mai mult

Secţiunea 1

Secţiunea 1 Hotărâre 350 2015-05-20 Guvernul României privind reactualizarea valorii taxelor pentru activităţile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003 Monitorul Oficial al României nr 359 din 2015-05-25

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI EXPUNERE DE MOTIVE LEGE privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ 1. Descrierea situaţiei actuale Avându-se în vedere evoluţia crizei economice

Mai mult

Microsoft Word - Nota fundamentare HG minimis original.doc

Microsoft Word - Nota fundamentare HG minimis original.doc NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Hotărâre privind acordarea de ajutoare de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii Secţiunea a 2-a Motivul

Mai mult

NOTĂ FUNDAMENTARE

NOTĂ FUNDAMENTARE Hotărâre 1064 2013-12-11 Guvernul României privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Monitorul Oficial prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 al României nr privind

Mai mult

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Ordonanța pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative Secţiunea a 2-a Motivul

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Administraţiei Naţionale de Meteorolog

Hotărâre Guvernul României privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Administraţiei Naţionale de Meteorolog Hotărâre 391 2019-06-12 Guvernul României privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Hotărâre 377 2017-05-25 Guvernul României privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la fondul fiduciar al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru acoperirea cheltuielilor de participare

Mai mult

EXPUNERE DE MOTIVE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Lege pentru modificarea și completarea Legii 197/2012 privind asigurarea calităţii î

EXPUNERE DE MOTIVE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Lege pentru modificarea și completarea Legii 197/2012 privind asigurarea calităţii î EXPUNERE DE MOTIVE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Lege pentru modificarea și completarea Legii 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale Secţiunea a 2-a Motivul

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogra

GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogra GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul

Mai mult

Microsoft Word - proiect hg ialomita x 2- IF fara teren+cladire dec 2017 publicare site.docx

Microsoft Word - proiect hg ialomita x 2- IF fara teren+cladire dec 2017 publicare site.docx GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri

Mai mult

Microsoft Word - NF PIATRA SI NISIP - Seini.doc

Microsoft Word - NF PIATRA SI NISIP - Seini.doc NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul prezentului act normativ HOTĂRÂRE privind aprobarea licenţei de concesiune nr. 3136/2002 a activităţii miniere de exploatare a andezitului industrial şi de construcţie

Mai mult

Hotărâre Guvernul României pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în ag

Hotărâre Guvernul României pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în ag Hotărâre 763 2013-10-09 Guvernul României pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură Monitorul Oficial al României nr 630 din

Mai mult

Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei nr

Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei nr Hotărâre 33 2018-01-25 Guvernul României privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere Monitorul Oficial al României

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Hotărâre 913 2014-10-21 Guvernul României pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a Monitorul programului Prima casă, precum

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ Ordonanţă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei

Mai mult

NOTA DE FUNDAMENTARE

NOTA DE FUNDAMENTARE Hotărâre 1090 2013 1211 Guvernul României privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea regulamentelor Monitorul (UE) ale Comisiei nr. 327/2011, nr. 206/2012 şi nr. 547/2012, Oficial al prin care se

Mai mult

Ordonanţă de urgenţă Guvernul României privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea în

Ordonanţă de urgenţă Guvernul României privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea în Ordonanţă de urgenţă 33 2018-05-03 Guvernul României privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE EXPUNERE DE MOTIVE Secţiunea 1 Titlul prezentului proiect de act normativ LEGE privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competenţe în domeniile tineret şi sport 1. Descrierea situaţiei

Mai mult