LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigur rilor pentru omaj i stimularea ocup rii for ei de munca CAP. I Dispozi ii generale ART. 1 În

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigur rilor pentru omaj i stimularea ocup rii for ei de munca CAP. I Dispozi ii generale ART. 1 În"

Transcriere

1 LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigur rilor pentru omaj i stimularea ocup rii for ei de munca CAP. I Dispozi ii generale ART. 1 În România fiec rei persoane îi sunt garantate dreptul de a- i alege liber profesia i locul de munca, precum i dreptul la asigur rile pentru omaj. ART. 2 Prevederile prezentei legi reglementeaz m surile pentru realizarea strategiilor i politicilor elaborate în vederea protec iei persoanelor pentru riscul de omaj, asigur rii unui nivel ridicat al ocup rii i adapt rii for ei de munca la cerin ele pie ei muncii. ART. 3 M surile prev zute de prezenta lege au drept scop realizarea urm toarelor obiective pe piata muncii: a) prevenirea somajului i combaterea efectelor sociale ale acestuia; b) încadrarea sau reincadrarea în munca a persoanelor în c utarea unui loc de munca; c) sprijinirea ocup rii persoanelor apar inând unor categorii defavorizate ale popula iei; d) asigurarea egalit ii sanselor pe piata muncii; e) stimularea omerilor în vederea ocup rii unui loc de munca; f) stimularea angajatorilor pentru încadrarea persoanelor în c utarea unui loc de munca; g) îmbun irea structurii ocup rii pe ramuri economice i zone geografice; h) cre terea mobilitatii for ei de munca în condi iile schimb rilor structurale care se produc în economia nationala; i) protec ia persoanelor în cadrul sistemului asigur rilor pentru omaj. ART. 4 (1) În aplicarea prevederilor prezentei legi sunt excluse orice fel de discrimin ri pe criterii politice, de rasa, na ionalitate, origine etnic, limba, religie, categorie social, convingeri, sex i varsta. (2) M surile i drepturile speciale acordate prin prezenta lege unor categorii de persoane defavorizate nu constituie discriminare în sensul prevederilor alin. (1). SEC IUNEA 1 Termeni i expresii utilizate CAP. II Concepte privind piata muncii ART. 5 În sensul prevederilor prezentei legi, termenii i expresiile de mai jos au urm toarele semnificatii: I. angajator - persoana juridic sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, în România ori sucursala, filiala, agen ia, reprezentanta din România a unei persoane juridice str ine cu sediul în str in tate, autorizata potrivit legii, care încadreaz forta de munca în condi iile legii; II. loc de munca - cadrul în care se desf oar o activitate din care se ob ine un venit i în care se materializeaza raporturile juridice de munca sau raporturile juridice de serviciu; III. persoana în c utarea unui loc de munca - persoana care face demersuri pentru a- i g si un loc de munca, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agen ia pentru ocuparea for ei de munca în a carei raza teritorial î i are domiciliul sau, dup caz, resedinta ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condi iile legii; IV. somer - persoana care îndepline te cumulativ urm toarele condi ii: 1

2 a) este în c utarea unui loc de munca de la varsta de minimum 16 ani i pana la îndeplinirea condi iilor de pensionare; b) starea de s tate i capacitatile fizice i psihice o fac apta pentru prestarea unei munci; c) nu are loc de munca, nu realizeaz venituri sau realizeaz, din activit i autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât salariul de baza minim brut pe ara garantat în plata, în vigoare; d) este disponibil sa înceap lucrul în perioada imediat urm toare, dac s-ar g si un loc de munca. IV^1. somer înregistrat - persoana care îndepline te cumulativ condi iile prev zute la pct. IV i se înregistreaz la agen ia pentru ocuparea for ei de munca în a carei raza teritorial î i are domiciliul sau, dup caz, resedinta ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care func ioneaz în condi iile prev zute de lege, în vederea ob inerii unui loc de munca. V. stagiu de cotizare - perioada în care s-a pl tit contribu ia de asigur ri pentru omaj atât de c tre asigurat, cat i de angajator sau, dup caz, numai de c tre asigurat; VI. asigurat - persoana fizica care realizeaz venituri, potrivit legii, i este asigurata pentru riscul pierderii locului de munca, prin plata contribu iei de asigur ri pentru omaj; VII. indemniza ie de omaj - o compensa ie par ial a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de munca sau a veniturilor absolven ilor institu iilor de înv mânt i militarilor care au efectuat stagiul militar i care nu s-au putut încadra în munca; VIII. m suri de stimulare a ocup rii for ei de munca - acele m suri care au ca scop sprijinirea persoanelor în c utarea unui loc de munca i, în mod deosebit, a omerilor pentru a dobândi statutul de persoana ocupat. SEC IUNEA a 2-a Indicatori statistici privind piata muncii ART. 6 (1) La nivel na ional i teritorial situa iile i evolutiile de pe piata muncii sunt monitorizate, în principal, cu ajutorul unui sistem de indicatori statistici privind: a) resursele de munca; b) popula ia activa; c) popula ia ocupat ; d) somerii; e) locurile de munca vacante; f) indemniza ia de omaj; g) popula ia iesita din omaj prin ocupare, precum i prin p sirea pie ei muncii; h) rata somajului. (2) Sistemul de indicatori statistici i metodologia de calcul a acestora se stabilesc de Institutul Na ional de Statistica în colaborare cu Ministerul Muncii, Solidarit ii Sociale i Familiei. ART. 7 (1) A. N. O. F. M. pe baza documentelor primare de înregistrare a omerilor, a comunic rilor f cute de furnizorii de servicii de ocupare acredita i i de angajatori privind locurile de munca vacante, calculeaz indicatorii statistici prev zu i la art. 6 alin. (1) lit. d)-h) i al i indicatori specifici pie ei muncii. (2) A. N. O. F. M. elaboreaz, în func ie de necesita i, analize, studii i cercet ri statistice speciale privind situa ia i evolu ia somajului i a ocup rii, la nivel na ional i teritorial, pe domenii de activitate. ART. 8 (1) Pentru realizarea atribu iilor prev zute la art. 7 Agen ia Nationala pentru Ocuparea For ei de Munca asigura condi iile materiale, organizatorice i manageriale corespunz toare, elaboreaz i administreaz sistemul documentelor primare, constituie i exploateaz baza proprie de date. (2) Pentru realizarea unor analize, studii i cercet ri statistice speciale de natura celor prev zute la art. 7 alin. (2) A. N. O. F. M. poate angaja i serviciile unor prestatori specializa i. (3) Metodologia de realizare a cercet rilor statistice speciale va fi avizat, potrivit legii, de Institutul Na ional de Statistica. 2

3 ART. 9 (1) A. N. O. F. M. are obliga ia sa fac publici indicatorii statistici privind piata muncii, cu o periodicitate care va fi stabilit o data cu sistemul de indicatori prev zut la art. 6 alin. (1). (2 A. N. O. F. M. va pune la dispozi ie Ministerului Muncii, Solidarit ii Sociale i Familiei indicatorii statistici, rezultatele cercet rilor statistice speciale, analizele i studiile statistice. ART. 10 (1) Angajatorii au obliga ia sa comunice agentiilor pentru ocuparea for ei de munca jude ene, respectiv a municipiului Bucure ti, denumite în continuare agen ii pentru ocuparea for ei de munca, în c ror raza î i au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de munca vacante, în termen de 5 zile lucr toare de la vacantarea acestora. (2) Furnizorii de servicii de ocupare acredita i au obliga ia de a comunica lunar agentiilor pentru ocuparea for ei de munca în a c ror raza î i au sediul date privind num rul omerilor mediati i încadra i în munca. ART. 11 În vederea elabor rii strategiilor i politicilor, precum i pentru adoptarea unor m suri pe piata muncii, la nivel na ional, pe domenii de activitate, ramuri, sectoare economice sau zone, Ministerul Muncii, Solidarit ii Sociale i Familiei ini iaz reglement ri privind obligativitatea angajatorilor de a comunica informa iile necesare cu privire la forta de munca. ART. 12 În sensul prezentei legi, Institutul Na ional de Statistica are urm toarele atribu ii: a) calculeaz indicatorii statistici prev zu i la art. 6 alin. (1) lit. a)-c); b) furnizeaz Agen iei Na ionale pentru Ocuparea For ei de Munca datele privind forta de munca, rezultate din cercet rile statistice proprii; c) elaboreaz în colaborare cu Ministerul Muncii, Solidarit ii Sociale i Familiei sistemul de indicatori statistici ai pie ei muncii i metodologia de calcul a acestora; d) avizeaz cercet rile statistice speciale realizate de Agen ia Nationala pentru Ocuparea For ei de Munca sau de Ministerul Muncii, Solidarit ii Sociale i Familiei. SEC IUNEA a 3-a Clasificarea ocupatiilor ART. 13 Clasificarea ocupatiilor din România este sistemul de identificare, ierarhizare, codificare a ocupatiilor din economie, care se elaboreaz de Ministerul Muncii, Solidarit ii Sociale i Familiei în colaborare cu Institutul Na ional de Statistica, cu alte ministere i institu ii publice interesate i se aproba prin hot râre a Guvernului. ART. 14 (1) Modificarea con inutului Clasificarii ocupatiilor din România se aproba prin hot râre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Solidarit ii Sociale i Familiei i cu avizul Institutului Na ional de Statistica. (2) Înscrierea de noi ocupa ii în Clasificarea ocupatiilor din România se aproba, la solicitarea celor interesa i sau în baza unor reglement ri speciale, prin ordin al ministrului muncii, solidarit ii sociale i familiei, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. ART. 15 Utilizarea Clasificarii ocupatiilor din România este obligatorie la completarea documentelor oficiale. 3

4 SEC IUNEA a 4-a Categorii de beneficiari ART. 16 Beneficiari ai prevederilor prezentei legi sunt persoanele în c utarea unui loc de munca, aflate în una dintre urm toarele situa ii: a) au devenit someri în sensul prevederilor art. 5 pct. IV lit c); b) nu au putut ocupa loc de munca dup absolvirea unei institu ii de înv mânt sau dup satisfacerea stagiului militar; c) ocupa un loc de munca i, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia; d) au ob inut statutul de refugiat sau alta forma de protec ie internationala, conform legii; e) cet eni str ini sau apatrizi care au fost încadra i în munca sau au realizat venituri în România, conform legii; f) nu au putut ocupa loc de munca dup repatriere sau dup eliberarea din deten ie. ART. 17 (1) În vederea stabilirii dreptului de indemniza ie de omaj, somerii prev zu i la art. 16 lit. a) sunt persoanele care se pot g si în una dintre urm toarele situa ii: a) le-a încetat contractul individual de munca sau contractul de munca temporar din motive neimputabile lor; b) le-au încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor; c) le-a încetat mandatul pentru care au fost numi i sau ale i, dac anterior nu au fost încadra i în munca sau dac reluarea activit ii nu mai este posibila din cauza încet rii definitive a activit ii angajatorului; d) a expirat durata pentru care militarii au fost angaja i pe baza de contract sau li s-a desf cut contractul din motive neimputabile lor; e) le-a încetat raportul de munca în calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor; f) au încheiat contract de asigurare pentru omaj i nu realizeaz venituri sau realizeaz din activit i autorizate potrivit legii venituri mai mici decât salariul de baza minim brut pe ara garantat în plata ce li s- ar fi cuvenit potrivit legii; g) au încetat activitatea ca urmare a pension rii pentru invaliditate i care, ulterior, au redobândit capacitatea de munca i nu au reu it sa se încadreze în munca; h) le-au încetat raporturile de munca sau de serviciu din motive neimputabile lor, în perioada de suspendare a acestora, potrivit legii; i) abrogat ; j) reintegrarea în munca, dispus prin hot râre judec toreasc definitiva, nu mai este posibila la unit ile la care au fost încadrate în munca anterior, din cauza încet rii definitive a activit ii, sau la unit ile care au preluat patrimoniul acestora; k) le-a încetat activitatea desfasurata exclusiv pe baza conven iei civile. (2) Sunt asimilate omerilor persoanele aflate în situa iile prev zute la art. 16 lit. b), dac îndeplinesc urm toarele condi ii: a) sunt absolven i ai institu iilor de înv mânt, în varsta de minimum 16 ani, care într-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reu it sa se încadreze în munca potrivit preg tirii profesionale; b) sunt absolven i ai colilor speciale pentru persoane cu handicap în varsta de minimum 16 ani, care nu au reu it sa se încadreze în munca potrivit preg tirii profesionale; c) sunt persoane care, înainte de efectuarea stagiului militar, nu au fost încadrate în munca i care într-o perioada de 30 de zile de la data lasarii la vatra nu s-au putut încadra în munca. 4

5 SEC IUNEA 1 Categorii de asigura i CAP. III Sistemul asigur rilor pentru omaj ART. 18 (1) În sistemul asigur rilor pentru omaj sunt asigurate, în condi iile prezentei legi, persoanele fizice, denumite în continuare asigura i. (2) Asigura ii pot fi: a) cet enii romani care sunt încadra i în munca sau realizeaz venituri în România, în condi iile legii, cu excep ia persoanelor care au calitatea de pensionari; b) cet eni romani care lucreaz în str in tate, în condi iile legii; c) cet eni str ini sau apatrizi care, pe perioada în care au domiciliul sau resedinta în România, sunt încadra i în munca sau realizeaz venituri, în condi iile legii. (3) Asigura ii au obliga ia sa pl teasc contribu iile de asigur ri pentru omaj i au dreptul sa beneficieze de indemniza ie de omaj, conform prezentei legi. ART. 19 În sistemul asigur rilor pentru omaj sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii: a) persoanele care desf oar activit i pe baza de contract individual de munca sau pe baza de contract de munca temporar, în condi iile legii, cu excep ia persoanelor care au calitatea de pensionari; b) functionarii publici i alte persoane care desf oar activit i pe baza actului de numire; c) persoanele care î i desf oar activitatea în func ii elective sau care sunt numite în cadrul autorit ii executive, legislative ori judec tore ti, pe durata mandatului; d) militarii angaja i pe baza de contract; e) persoanele care au raport de munca în calitate de membru cooperator; f) alte persoane care realizeaz venituri din activit i desf urate potrivit legii i care nu se reg sesc în una dintre situa iile prev zute la lit. a)-e). ART. 20 Se pot asigura în sistemul asigur rilor pentru omaj, în condi iile prezentei legi, urm toarele persoane: a) asociat unic, asocia i; b) administratori care au încheiat contracte potrivit legii; c) persoane autorizate sa desf oare activit i independente; d) membri ai asocia iei familiale; e) cet eni romani care lucreaz în str in tate, conform legii; f) alte persoane care realizeaz venituri din activit i desf urate potrivit legii i care nu se reg sesc în una dintre situa iile prev zute la lit. a)-e). ART. 21 Angajatorii la care î i desf oar activitatea pesoanele prev zute la art. 19 sunt obliga i sa depun, pana la data de 25 inclusiv a lunii urm toare celei pentru care se datoreaz drepturile salariale i/sau veniturile de natura acestora, la agen ia pentru ocuparea for ei de munca în a carei raza teritorial î i au sediul sau domiciliul, declara ia lunar privind evidenta nominal a asigura ilor i a obliga iilor de plata la bugetul asigur rilor pentru omaj. ART. 22 (1) Persoanele prev zute la art. 20 pot încheia contract de asigurare pentru omaj cu agen ia pentru ocuparea for ei de munca în a carei raza teritorial î i au domiciliul sau, dup caz, resedinta, dac au cel pu in varsta de 18 ani i sunt asigurate în sistemul public de pensii i în sistemul asigur rilor sociale de tate. (2) Venitul lunar pentru care se asigura persoanele prev zute la art. 20 nu poate fi mai mic decât salariul de baza minim brut pe ara garantat în plata. 5

6 SEC IUNEA a 2-a Bugetul asigur rilor pentru omaj ART. 23 (1) Bugetul asigur rilor pentru omaj cuprinde veniturile i cheltuielile sistemului asigur rilor pentru omaj. (2) Ministerul Muncii, Solidarit ii Sociale i Familiei fundamenteaz anual, pe baza propunerilor A. N. O. F. M., proiectul bugetului asigur rilor pentru omaj. (3) Bugetul asigur rilor pentru omaj se aproba prin legea bugetului asigur rilor sociale de stat. ART. 24 (1) Veniturile bugetului asigur rilor pentru omaj se constituie din: a) contribu iile angajatorilor i ale persoanelor juridice la care î i desf oar activitatea asigura ii prev zu i la art. 19 lit. b)-e), asimilate angajatorului, potrivit prezentei legi; b) contribu iile individuale ale persoanelor prev zute la art. 19; c) contribu iile datorate de persoanele care încheie contract de asigurare pentru omaj; d) venituri din alte surse, inclusiv din finan are externa. (1^1) Cu sumele recuperate din debite provenite din venituri datorate bugetului asigur rilor pentru omaj se reintregesc veniturile acestui buget, în func ie de natura sursei la care a fost creat debitul. (2) În cazul în care sursele prev zute la alin. (1) nu acoper finan area cheltuielilor, deficitul bugetar va fi acoperit prin subven ii de la bugetul de stat. ART. 25 (1) Constituirea resurselor i efectuarea cheltuielilor bugetului asigur rilor pentru omaj se realizeaz prin trezoreria statului. (2) Disponibilit ile b ne ti înregistrate la finele anului de bugetul asigur rilor pentru omaj se reporteaz i se utilizeaz în anul urm tor. (3) Disponibilit ile b ne ti ale bugetului asigur rilor pentru omaj sunt purt toare de dobânzi. ART. 26 Angajatorii au obliga ia de a plati lunar o contribu ie la bugetul asigur rilor pentru omaj, în cota de 2,5%, aplicat asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prev zute la art. 19. ART. 27 (1) Angajatorii au obliga ia de a retine i de a vira lunar contribu ia individual la bugetul asigur rilor pentru omaj, în cota de 1%, aplicat asupra salariului de baza lunar brut, pentru asigura ii prev zu i la art. 19 lit. a)-d) sau, dup caz, pentru asigura ii prev zu i la art. 19 lit. e), asupra veniturilor brute lunare realizate. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica pe perioada în care raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prev zute la art. 19, sunt suspendate potrivit legii, cu excep ia perioadei de incapacitate temporar de munca, dac aceasta nu dep te 30 de zile.*) ART. 28 Persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru omaj, prev zute la art. 20, au obliga ia de a plati lunar o contribu ie la bugetul asigur rilor pentru omaj, în cota de 3,5%, aplicat asupra venitului lunar declarat în contractul de asigurare pentru omaj. ART. 29 În func ie de necesarul de resurse pentru acoperirea cheltuielilor bugetului asigur rilor pentru omaj, nivelul cotelor contribu iilor prev zute la art se poate modifica prin legea bugetului asigur rilor sociale de stat. ART. 30 6

7 Veniturile din alte surse ale bugetului asigur rilor pentru omaj se constituie, în principal, din dobânzi, major ri pentru neplata la termen a contribu iilor, restituiri ale creditelor acordate în baza legii, taxe încasate de Agen ia Nationala pentru Ocuparea For ei de Munca din activitatea de formare profesional i cele pentru acreditarea furnizorilor de servicii de ocupare, penalit i, amenzi i orice alte sume încasate potrivit legii la bugetul asigur rilor pentru omaj. ART. 31 (1) Termenul de depunere a declara iei lunare privind evidenta nominal a asigura ilor i a obliga iilor de plata la bugetul asigur rilor pentru omaj constituie i termen de plata. (2) În caz de neplata a contribu iilor datorate la bugetul asigur rilor pentru omaj, se aplica reglement rile legale privind executarea crean elor bugetare. ART. 32 Abrogat. ART. 33 (1) Din sursele financiare constituite în cadrul bugetului asigur rilor pentru omaj se acoper, în principal, urm toarele cheltuieli privind: a) plata indemniza iilor de omaj; b) plata contribu iilor pentru asigur ri sociale de stat i a contribu iilor pentru asigur ri sociale de tate pentru beneficiarii indemniza iilor de omaj, stabilite potrivit legii; c) pl ile compensatorii acordate potrivit legii; d) taxe, comisioane i alte cheltuieli ocazionate de efectuarea pl ilor prev zute la lit. a)-c); e) finan area m surilor pentru stimularea ocup rii for ei de munca i a m surilor pentru prevenirea somajului; f) finan area serviciilor de formare profesional pentru persoanele care, potrivit legii, beneficiaz în mod gratuit de aceste servicii; g) finan area studiilor, rapoartelor i analizelor privind piata muncii, comandate institu iilor de specialitate de c tre Comisia Nationala de Promovare a Ocup rii For ei de Munca i de Agen ia Nationala pentru Ocuparea For ei de Munca; h) organizarea i func ionarea Agen iei Na ionale pentru Ocuparea For ei de Munca, inclusiv realizarea de obiective de investi ii, dot ri i alte cheltuieli de natura cheltuielilor de capital, în limitele prev zute de lege; i) participarea la activitatea unor organiza ii interna ionale, inclusiv plata cotiza iilor pentru afilierea la acestea; j) aplicarea m surilor în vederea recuper rii debitelor; k) cofinantarea unor proiecte privind modernizarea serviciilor de ocupare i formare profesional pe baza unor acorduri interna ionale; l) cofinantarea unor programe privind stimularea ocup rii for ei de munca; m) rambursarea împrumuturilor contractate în condi iile legii, precum i plata de dobânzi i comisioane aferente acestora; n) alte cheltuieli prev zute de legisla ia în vigoare. (2) Nivelul cheltuielilor bugetului asigur rilor pentru omaj se fundamenteaz de Ministerul Muncii, Solidarit ii Sociale i Familiei, la propunerea Agen iei Na ionale pentru Ocuparea For ei de Munca, în func ie de indicatorii sociali stabili i pe baza analizelor, studiilor i prognozelor privind evolutiile de pe piata muncii. SEC IUNEA a 3-a Indemniza ia de omaj ART. 34 (1) Somerii prev zu i la art. 17 alin. (1) beneficiaz de indemniza ie de omaj dac îndeplinesc cumulativ urm toarele condi ii: a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premerg toare datei înregistr rii cererii; 7

8 b) nu realizeaz venituri sau realizeaz din activit i autorizate potrivit legii venituri mai mici decât salariul de baza minim brut pe ara garantat în plata; c) nu îndeplinesc condi iile de pensionare, conform legii; d) sunt înregistra i la agen iile pentru ocuparea for ei de munca în a c ror raza teritorial î i au domiciliul sau, dup caz, resedinta, dac au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri în acea localitate. (1^1) La stabilirea perioadei de 24 de luni, prev zut la alin. (1) lit. a), nu se iau în calcul: a) perioada de suspendare a raporturilor de munca sau de serviciu, cu excep ia perioadei de incapacitate temporar de munca, dac aceasta nu dep te 30 de zile; b) perioada de pensionare pentru invaliditate, dac aceasta nu dep te 12 luni, pentru persoanele prev zute la art. 17 alin. (1) lit. g); c) perioada cuprins între data suspend rii raporturilor de munca sau de serviciu i data încet rii motivului pentru care acestea au fost suspendate, pentru persoanele prev zute la art. 17 alin. (1) lit. h); d) perioada cuprins între data încet rii raporturilor de munca sau de serviciu i data r mânerii definitive a hot rârii judec tore ti de reintegrare în munca, dac aceasta perioada nu dep te 12 luni, pentru persoanele prev zute la art. 17 alin. (1) lit. j). (1^2) Pentru persoanele încadrate cu contract individual de munca cu timp par ial, stagiul de cotizare prev zut la alin. (1) lit. a) se stabile te propor ional cu timpul efectiv lucrat, prin cumularea stagiilor realizate în baza contractelor individuale de munca cu timp par ial. (1^3) Pentru persoanele încadrate cu contract de munca temporar, stagiul de cotizare prev zut la alin. (1) lit. a) se stabile te în func ie de durata fiec rei misiuni, respectiv de timpul cat persoanele se afla la dispozi ia agentului de munca temporar, între misiuni. (2) Constituie stagiu de cotizare i perioadele în care angajatorul nu a pl tit contribu ia la bugetul asigur rilor pentru omaj i se afla în procedura de executare silit, reorganizare judiciar, faliment, închidere operationala, dizolvare, lichidare, administrare special sau nu i-a achitat contribu iile datorit unor situa ii de forta major. (3) Somerii prev zu i la art. 17 alin. (2) beneficiaz de indemniza ii de omaj dac îndeplinesc cumulativ urm toarele condi ii: a) sunt înregistra i la agen iile pentru ocuparea for ei de munca în a c ror raza teritorial î i au domiciliul; b) nu realizeaz venituri sau realizeaz din activit i autorizate potrivit legii venturi mai mici decât indemniza ia de omaj; c) nu îndeplinesc condi iile de pensionare, conform legii. ART. 35 (1) Pentru persoanele care au avut raporturile de munca sau de serviciu suspendate, cu excep ia suspend rii pentru incapacitate temporar de munca, dac aceasta nu dep te 30 de zile, stagiul minim de cotizare se realizeaz prin cumularea perioadei de asigurare realizat înainte de suspendare cu perioada de asigurare realizat dup reluarea activit ii. (2) Pentru persoanele prev zute la art. 17 alin. (1) lit. g) i j), stagiul minim de cotizare se realizeaz prin cumularea perioadelor de asigurare realizate înainte de încetarea raporturilor de munca sau de serviciu. (3) Pentru persoanele prev zute la art. 17 alin. (1) lit. h), stagiul minim de cotizare se realizeaz prin cumularea perioadelor de asigurare realizate înainte de suspendarea raporturilor de munca sau de serviciu. ART. 36 (1) Vechimea în munca recunoscuta pentru stabilirea drepturilor de omaj prev zute de L. nr. 1/1991 privind protec ia social a omerilor i reintegrarea lor profesional, republicat, cu modific rile ulterioare, pana la data intr rii în vigoare a prezentei legi se asimileaz cu stagiul de cotizare. (2) Dovada vechimii în munca, prev zut la alin. (1), se face cu carnetul de munca sau cu alte acte prev zute de lege. (3) Certificarea stagiului de cotizare realizat anterior intr rii în vigoare a prezentei legi se face de c tre agen iile pentru ocuparea for ei de munca. ART. 37 8

9 (1) Constituie stagiu de cotizare perioadele în care angaja ii sau, dup caz, i angajatorii au pl tit contribu ii de asigur ri pentru omaj în sistemul asigur rilor pentru omaj în România, precum i în alte tari, în condi iile stabilite prin acordurile i conven iile interna ionale la care România este parte. (2) Drepturile cuvenite în sistemul asigur rilor pentru omaj din România se pot transfera în rile în care asigura ii î i stabilesc domiciliul sau resedinta, în condi iile reglementate prin acorduri i conven ii interna ionale la care România este parte. (3) Indemniza iile de omaj aferente drepturilor prev zute la alin. (2) pot fi transferate în alte tari, în condi iile reglementate prin acorduri i conven ii interna ionale la care România este parte, în moneda rilor respective sau într-o alta moneda asupra c reia s-a convenit. ART. 38 (1) Indemniza ia de omaj se acorda persoanelor prev zute la art. 17, la cerere, dup caz, de la data: a) încet rii contractului individual de munca sau a contractului de munca temporar ; b) încet rii raporturilor de serviciu; c) încet rii mandatului pentru care au fost numite sau alese; d) expir rii duratei sau desfacerii contractului militarilor angaja i pe baza de contract; e) încet rii calit ii de membru cooperator; f) încet rii contractului de asigurare pentru omaj; g) încet rii motivului pentru care au fost pensionate; h) încet rii motivului pentru care au fost suspendate raporturile de munca sau de serviciu; i) abrogat ; j) r mânerii definitive a hot rârii judec tore ti; k) încet rii activit ii desf urate exclusiv pe baza conven iei civile; l) expir rii perioadei de 60 de zile, prev zut la art. 17 alin. (2) lit. a); m) absolvirii, pentru cazurile prev zute la art. 17 alin. (2) lit. b); n) expir rii perioadei de 30 de zile, prev zut la art. 17 alin. (2) lit. c). (2) Indemniza ia de omaj se acorda de la data prev zut la alin. (1), dac cererea este înregistrat la agen ia pentru ocuparea for ei de munca, în termen de 30 de zile de la aceasta data. (3) Dac cererea este înregistrat dup expirarea termenului de 30 de zile, dar nu mai târziu de 12 luni de la data prev zut la alin. (1), indemniza ia de omaj se acorda începând cu data înregistr rii cererii. (4) Termenul de maximum 12 luni prev zut la alin. (3) este termen de dec dere din drepturi. ART. 39 (1) Indemniza ia de omaj se acorda omerilor prev zu i la art. 17 alin. (1), pe perioade stabilite diferen iat, în func ie de stagiul de cotizare, dup cum urmeaz : a) 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel pu in un an; b) 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel pu in 5 ani; c) 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani. (2) Cuantumul indemniza iei de omaj prev zute la alin. (1) este o suma acordat lunar i în mod diferen iat, în func ie de stagiul de cotizare, dup cum urmeaz : a) 75% din salariul de baza minim brut pe ara garantat în plata, în vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel pu in un an; b) suma prev zut la lit. a) la care se adauga o suma calculat prin aplicarea asupra mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferen iate în func ie de stagiul de cotizare. (3) Cotele procentuale diferen iate în func ie de stagiul de cotizare, prev zute la alin. (2) lit. b), sunt: a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel pu in 3 ani; b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel pu in 5 ani; c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel pu in 10 ani; d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel pu in 20 de ani. (4) Pentru persoanele care au fost asigurate în baza unui contract de asigurare pentru omaj, la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferen iate în func ie de stagiul de cotizare, prev zute la alin. (2) lit. b), se va avea în vedere venitul lunar declarat în contractul de asigurare pentru omaj. 9

10 ART. 40 (1) Indemniza ia de omaj se acorda omerilor prev zu i la art. 17 alin. (2) pe o perioada de 6 luni i este o suma fixa, lunar, al carei cuantum reprezint 50% din salariul de baza minim brut pe ara garantat în plata, în vigoare la data stabilirii acesteia. (2) Indemniza ia de omaj prev zut la alin. (1) se acorda omerilor prev zu i la art. 17 alin. (2) lit. a) i b), o singura data, pentru fiecare forma de înv mânt absolvit. ART. 41 (1) Persoanele care beneficiaz de indemniza ie de omaj au urm toarele obliga ii: a) sa se prezinte lunar, pe baza program rii sau ori de câte ori sunt solicitate, la agen ia pentru ocuparea for ei de munca la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin în vederea încadr rii în munca; b) sa comunice în termen de 3 zile agen iei pentru ocuparea for ei de munca la care sunt înregistrate orice modificare a condi iilor care au condus la acordarea drepturilor; c) sa participe la serviciile pentru stimularea ocup rii i de formare profesional oferite de agen ia pentru ocuparea for ei de munca la care sunt înregistrate; d) sa caute activ un loc de munca. (2) Angajatorii care au încadrat în munca, conform legii, persoane din rândul beneficiarilor de indemniza ii de omaj au obliga ia de a anunta în termen de 3 zile agen iile pentru ocuparea for ei de munca la care ace tia au fost înregistra i. (3) Obliga ia prev zut la alin. (2) revine i caselor teritoriale de pensii care au stabilit i au pus în plata pensiile cuvenite beneficiarilor de indemniza ie de omaj. ART. 42 (1) Nu beneficiaz de indemniza ie de omaj persoanele care, la data solicit rii dreptului, refuza un loc de munca potrivit preg tirii sau nivelului studiilor, situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu, sau refuza participarea la servicii pentru stimularea ocup rii i de formare profesional oferite de agen iile pentru ocuparea for ei de munca. (2) Nu beneficiaz de indemniza ie de omaj absolven ii care, la data solicit rii dreptului, urmeaz o forma de înv mânt. ART. 43 (1) Indemniza ia de omaj se pl te te lunar în cuantumul prev zut la art. 39 alin. (2), respectiv la art. 40 alin. (1). (2) Pentru frac iuni de luna indemniza ia de omaj se calculeaz propor ional cu num rul de zile calendaristice din luna respectiva. ART. 44 Încetarea pl ii indemniza iilor de omaj acordate beneficiarilor are loc dup cum urmeaz : a) la data încadr rii în munca, conform legii, pentru o perioada mai mare de 12 luni; b) la data când realizeaz, din activit i autorizate potrivit legii, venituri lunare mai mari decât salariul de baza minim brut pe ara garantat în plata; c) la 90 de zile de la data emiterii autoriza iei de func ionare pentru a desfasura activit i independente sau a certificatului de înmatriculare, conform legii, dac realizeaz venituri lunare mai mari decât salariul de baza minim brut pe ara garantat în plata; d) la data refuzului nejustificat de a se încadra conform preg tirii sau nivelului studiilor într-un loc de munca situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu; e) la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocup rii i de formare profesional sau la data întreruperii acestora din motive imputabile persoanei; f) dac perioada de pensionare pentru invaliditate dep te 12 luni; g) la data îndeplinirii condi iilor de pensionare pentru limita de varsta, de la data solicit rii pensiei anticipate sau la data când pensia de invaliditate devine nerevizuibila; h) la data plec rii în str in tate a beneficiarului pentru o perioada mai mare de 3 luni; i) la data începerii execut rii unei pedepse privative de libertate pentru o perioada mai mare de 12 luni; 10

11 j) în cazul decesului beneficiarului; k) la expirarea termenelor prev zute la art. 45 alin. (2) i (3); l) la expirarea termenelor prev zute la art. 39 alin. (1), respectiv la art. 40 alin. (1); m) la data admiterii într-o forma de înv mânt, în cazul persoanelor asimilate omerilor, prev zute la art. 17 alin. (2) lit. a) i b). ART. 45 (1) Suspendarea pl ii indemniza iilor de omaj acordate beneficiarilor are loc dup cum urmeaz : a) la data la care nu i-a îndeplinit obliga ia prev zut la art. 41 alin. (1) lit. a); b) pe perioada îndeplinirii obliga iilor militare; c) la data încadr rii în munca, conform legii, pe o perioada de cel mult 12 luni; d) la data plec rii din ara pe o perioada mai mica de 3 luni, la cererea persoanei; e) pe perioada în care este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate de pana la 12 luni; f) la data pension rii pentru invaliditate; g) pe perioada acord rii indemniza iei pentru incapacitate temporar de munca, a indemniza iei de maternitate i a indemniza iei pentru cre terea copilului pana la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv de 3 ani în cazul copilului cu handicap; h) pe perioada incapacit ii temporare de munca mai mare de 3 zile datorit accidentelor survenite în perioada cursurilor de calificare, recalificare, perfec ionare sau, dup caz, a altor forme de preg tire profesional, în timpul i din cauza practicii profesionale; i) pe perioada acord rii pl ilor compensatorii, potrivit legii. (2) Repunerea în plata, dup suspendarea în condi iile alin. (1) lit. a), se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai târziu de 60 de zile calendaristice de la data suspend rii. (3) Repunerea în plata, dup suspendarea în condi iile alin. (1) lit. b)-i), se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încet rii situa iei care a condus la suspendare. (4) Perioada de suspendare prev zut la alin. (1) lit. a) face parte din perioada de acordare a indemniza iei de omaj. ART. 46 Drepturile b ne ti prev zute la art. 43 fac obiectul execut rii silite pentru debite provenite din plata necuvenita a acestora, precum i pentru cazurile prev zute de Codul de procedura civil ori de alte dispozi ii legale speciale. ART. 47 (1) Sumele pl tite f temei legal, cu titlu de indemniza ie de omaj, precum i debitele create în condi iile prezentei legi se recupereaz de la persoanele care le-au primit în mod necuvenit, pe baza deciziilor emise de agen iile pentru ocuparea for ei de munca, care constituie titluri executorii. (2) Sumele încasate necuvenit cu titlu de indemniza ie de omaj se recupereaz de la beneficiari în termenul general de prescrip ie legal. (3) Sumele r mase nerecuperate de la beneficiarii decedati nu se mai urm resc. ART. 48 (1) Beneficiarii de indemniza ie de omaj sunt asigura i în sistemul asigur rilor sociale de stat i în sistemul asigur rilor sociale de s tate i beneficiaz de toate drepturile prev zute de lege pentru asigura ii acestor sisteme. (2) Contribu ia pentru asigur rile sociale de stat i contribu ia pentru asigur rile sociale de s tate se suporta din bugetul asigur rilor pentru omaj i se vireaz caselor de asigur ri respective de c tre agen iile pentru ocuparea for ei de munca. (3) Drepturile de asigur ri sociale de stat ale persoanelor beneficiare de indemniza ie de omaj se suporta din bugetul asigur rilor sociale de stat. 11

12 CAP. IV M suri pentru prevenirea somajului ART. 48^1 (1) În scopul prevenirii somajului i consolid rii locurilor de munca prin cre terea i diversificarea competentelor profesionale ale persoanelor încadrate în munca, angajatorilor care organizeaz, în baza planului anual de formare profesional, programe de formare profesional pentru proprii angaja i, derulate de furnizori de servicii de preg tire profesional, autoriza i în condi iile legii, se acorda, din bugetul asigur rilor pentru omaj, o suma reprezentând 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesional organizate pentru un num r de cel mult 20% din personalul angajat. (2) Angajatorii pot beneficia de suma prev zut la alin. (1) pentru derularea unui singur program de formare profesional în cursul unui an. (3) Suma prev zut la alin. (1) se acorda din bugetul asigur rilor pentru omaj, de la capitolul "Cheltuieli de înv mânt", în limita de cel pu in 15%, angajatorilor selecta i anual de agen ia pentru ocuparea for ei de munca. (4) Angajatorii sunt obliga i sa men in raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor participante la programul de preg tire profesional, pentru care s-a acordat suma prev zut la alin. (1), cel pu in 3 ani de la data acord rii sumei. (5) Angajatorii care înceteaz raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor prev zute la alin. (4) anterior termenului de 3 ani sunt obliga i sa restituie, în totalitate, agentiilor pentru ocuparea for ei de munca subven ia acordat, plus dobanda de referinta a B ncii Na ionale a României, în vigoare la data încet rii raporturilor de munca sau de serviciu, dac încetarea acestora a avut loc din motivele prev zute la art. 83 alin. (2) i nu mai pot beneficia de prevederile alin. (1) o perioada de 2 ani de la data încet rii raporturilor de munca sau de serviciu ale persoanelor respective. (6) Procedura i modul de acordare a sumei prev zute la alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. ART. 49 În cazul concedierilor colective, angajatorii au obliga ia sa în tiin eze agen iile pentru ocuparea for ei de munca în vederea adopt rii unor m suri pentru combaterea somajului i prevenirea efectelor sociale nefavorabile ale acestor concedieri. ART. 50 (1) În situa iile prev zute la art. 49 angajatorii sunt obliga i sa acorde preaviz, conform prevederilor Codului muncii sau ale contractului colectiv de munca, angaja ilor care urmeaz sa fie disponibiliza i. (2) În perioada preavizului prev zut la alin. (1) angaja ii vor participa la serviciile de preconcediere realizate de agen iile pentru ocuparea for ei de munca ori de al i furnizori de servicii de ocupare din sectorului public sau privat, acredita i, selecta i de c tre acestea, în condi iile legii. (3) În vederea realiz rii serviciilor de preconcediere, angajatorii afla i în situa iile prev zute la art. 49 sunt obliga i sa în tiin eze agen iile pentru ocuparea for ei de munca cu cel pu in 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere. ART. 51 În sensul prezentei legi, constituie servicii de preconcediere, în principal, urm toarele activit i: a) informarea privind prevederile legale referitoare la protec ia omerilor i acordarea serviciilor de ocupare i de formare profesional ; b) plasarea pe locurile de munca vacante existente pe plan local i instruirea în modalit i de c utare a unui loc de munca; c) reorientarea profesional în cadrul unit ii sau prin cursuri de formare de scurta durata; d) sondarea opiniei salaria ilor i consilierea acestora cu privire la m surile de combatere a somajului. ART. 52 (1) De serviciile de preconcediere prev zute la art. 51 pot beneficia, la cerere, i alte persoane amenintate de riscul de a deveni someri. 12

13 (2) Procedurile privind accesul la m surile pentru prevenirea somajului, modalit ile de finan are i instruc iunile de implementare a acestora vor fi elaborate de Agen ia Nationala pentru Ocuparea For ei de Munca, vor fi avizate de Ministerul Muncii, Solidarit ii Sociale i Familiei i vor fi aprobate prin hot râre a Guvernului. CAP. V M suri pentru stimularea ocup rii for ei de munca SEC IUNEA 1 Servicii specializate ART. 53 M surile pentru stimularea ocup rii for ei de munca vizeaz : a) cre terea sanselor de ocupare a persoanelor în c utarea unui loc de munca; b) stimularea angajatorilor pentru încadrarea în munca a omerilor i crearea de noi locuri de munca. ART. 54 M surile pentru stimularea ocup rii for ei de munca se adreseaz atât persoanelor în c utarea unui loc de munca, cat i angajatorilor i sunt realizate prin servicii specializate, furnizate de agen iile pentru ocuparea for ei de munca ori de al i furnizori de servicii din sectorul public sau privat. ART. 55 (1) Furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocup rii for ei de munca pot sa presteze, pe baza de contracte încheiate cu agen iile pentru ocuparea for ei de munca, servicii finan ate din bugetul asigur rilor pentru omaj, numai dac sunt acredita i. (2) Acreditarea furnizorilor de servicii prev zu i la alin. (1) se face de c tre Agen ia Nationala pentru Ocuparea For ei de Munca. (3) În vederea acredit rii, Agen ia Nationala pentru Ocuparea For ei de Munca percepe o taxa al carei cuantum este stabilit anual de c tre Ministerul Muncii, Solidarit ii Sociale i Familiei, la propunerea acesteia, pentru fiecare tip de serviciu prestat. (4) Sumele rezultate din încasarea taxelor de acreditare constituie venit la bugetul asigur rilor pentru omaj. ART. 56 Furnizorii de servicii pot presta serviciile specializate pentru stimularea ocup rii for ei de munca, finan ate din alte fonduri decât bugetul asigur rilor pentru omaj, numai dac sunt acredita i de c tre Agen ia Nationala pentru Ocuparea For ei de Munca. ART. 56^1 Nu se supun acredit rii de c tre Agen ia Nationala pentru Ocuparea For ei de Munca furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocup rii for ei de munca din statele membre ale Uniunii Europene i din Spa iul Economic European care au fost supu i unei astfel de condi ii în statul de origine sau de provenienta. SEC IUNEA a 2-a Cre terea sanselor de ocupare a persoanelor în c utarea unui loc de munca ART. 57 (1) Cre terea sanselor de ocupare a persoanelor în c utarea unui loc de munca se realizeaz de c tre A. N. O. F. M., în principal, prin: a) informarea i consilierea profesional ; b) medierea muncii; c) formarea profesional ; 13

14 d) consultan a i asistenta pentru începerea unei activit i independente sau pentru ini ierea unei afaceri; e) completarea veniturilor salariale ale angaja ilor; f) stimularea mobilitatii for ei de munca. (2) Cre terea sanselor de ocupare a persoanelor în c utarea unui loc de munca se poate realiza de c tre Agen ia Nationala pentru Ocuparea For ei de Munca i prin promovarea unor programe speciale în parteneriat cu alte persoane juridice de drept public sau privat. (3) M surile care vizeaz cre terea sanselor de ocupare a persoanelor în c utarea unui loc de munca, prev zute la alin. (1) lit. a)-d), se pot realiza i contra cost de c tre furnizori de servicii din sectorul public sau privat acredita i i/sau autoriza i în condi iile legii. 1. Informarea i consilierea profesional ART. 58 (1) Informarea i consilierea profesional constituie un ansamblu de servicii acordate în mod gratuit persoanelor în c utarea unui loc de munca, care au ca scop: a) furnizarea de informa ii privind piata muncii i evolu ia ocupatiilor; b) evaluarea i autoevaluarea personalit ii în vederea orientarii profesionale; c) dezvoltarea abilitatii i încrederii în sine a persoanelor în c utarea unui loc de munca, în vederea lu rii de c tre acestea a deciziei privind propria cariera; d) instruirea în metode i tehnici de c utare a unui loc de munca. (2) Informarea i consilierea profesional se realizeaz de centre specializate, organizate în cadrul agentiilor pentru ocuparea for ei de munca, precum i de alte centre i furnizori de servicii din sectorul public sau privat, acredita i, care încheie cu agen iile pentru ocuparea for ei de munca contracte, în condi iile legii. (3) Informarea privind piata muncii, stabilirea traseului profesional, evaluarea i autoevaluarea se realizeaz prin autoinformare, prin acordarea de servicii de consiliere individual sau de grup oferite, la cerere, persoanelor în c utarea unui loc de munca sau în cadrul job-cluburilor organizate de agen iile pentru ocuparea for ei de munca. (4) Consilierea profesional i instruirea în metode i tehnici de c utare a unui loc de munca i de prezentare la interviuri în vederea ocup rii se realizeaz de c tre consilieri de orientare a carierei, în cadrul centrelor de informare i consiliere privind cariera sau, la cerere, în cadrul altor forme organizate de instruire. 2. Medierea muncii ART. 59 (1) Medierea muncii este activitatea prin care se realizeaz punerea în legatura a angajatorilor cu persoanele în c utarea unui loc de munca, în vederea stabilirii de raporturi de munca sau de serviciu. (2) Agen iile pentru ocuparea for ei de munca au obliga ia de a identifica locurile de munca vacante la angajatori i a le face cunoscute persoanelor în c utarea unui loc de munca. (3) Serviciile de mediere pentru persoanele în c utarea unui loc de munca se acorda gratuit de c tre agen iile pentru ocuparea for ei de munca i constau în: a) informa ii privind locurile de munca vacante i condi iile de ocupare a acestora prin publicarea, afi area, organizarea de burse ale locurilor de munca; b) mediere electronica având ca scop punerea automat în corespondenta a cererilor i ofertelor de locuri de munca prin intermediul tehnicii de calcul; c) preselec ia candida ilor corespunz tor cerin elor locurilor de munca oferite i în concordanta cu preg tirea, aptitudinile, experienta i cu interesele acestora. ART. 60 (1) În vederea realiz rii m surilor pentru stimularea ocup rii for ei de munca, agen iile pentru ocuparea for ei de munca au obliga ia de a întocmi, pentru fiecare persoana în c utarea unui loc de munca, planul individual de mediere. 14

15 (2) Procedura de elaborare, con inutul i monitorizarea planului individual de mediere vor fi stabilite prin ordin al pre edintelui Agen iei Na ionale pentru Ocuparea For ei de Munca. ART. 61 (1) Pentru somerii care beneficiaz de indemniza ii de omaj, în condi iile prev zute de prezenta lege, participarea la serviciile de mediere, la solicitarea agentiilor pentru ocuparea for ei de munca la care sunt înregistra i, este obligatorie. (2) Somerii care nu beneficiaz de indemniza ii de omaj trebuie sa depun o cerere la agen iile pentru ocuparea for ei de munca pentru a fi luati în evidenta în vederea medierii i, în cazul neincadrarii în munca, sa reînnoiasc cererea la 6 luni. (3) De servicii de mediere gratuite beneficiaz, la cerere, i persoanele prev zute la art. 16 lit. c)-f). ART. 62 Medierea muncii se poate realiza i contracost de c tre furnizori de servicii specializate, din sectorul public sau privat, acredita i de Agen ia Nationala pentru Ocuparea For ei de Munca. 3. Formarea profesional ART. 63 (1) Persoanele în c utarea unui loc de munca pot participa la programe de formare profesional care sa le asigure cre terea i diversificarea competentelor profesionale în scopul asigur rii mobilitatii i reintegrarii pe piata muncii. (2) Programele de formare profesional asigura, conform legii, ini ierea, calificarea, recalificarea, perfec ionarea i specializarea persoanelor în c utarea unui loc de munca. (3) Formarea profesional a persoanelor în c utarea unui loc de munca se face inându-se seama de cerin ele de moment i de perspectiva ale pie ei muncii i în concordanta cu op iunile i aptitudinile individuale ale persoanelor respective. (4) Formele prin care se realizeaz formarea profesional a persoanelor în c utarea unui loc de munca sunt: cursuri, stagii de practica i specializare, precum i alte forme, în condi iile legii. ART. 64 (1) Accesul la programele de formare profesional se face în urma activit ii de informare i consiliere profesional sau de mediere. (2) Programele de formare profesional a persoanelor în c utarea unui loc de munca se organizeaz în mod distinct pe niveluri de preg tire i specializ ri, precum i pe categorii i grupuri de persoane. ART. 65 (1) Activitatea de formare profesional a persoanelor în c utarea unui loc de munca se desf oar pe baza planului na ional de formare profesional elaborat anual de c tre A. N. O. F. M.. (2) Planul na ional de formare profesional se aproba de Ministerul Muncii, Solidarit ii Sociale i Familiei. (3) Finan area activit ii de formare profesional se face din bugetul asigur rilor pentru omaj, în baza indicatorilor stabili i prin planul na ional de formare profesional aprobat. ART. 66 (1) Persoanele prev zute la art. 16 lit. a), b), d), e) i f), precum i persoanele care desf oar activit i în mediul rural i nu realizeaz venituri lunare sau realizeaz venituri mai mici decât salariul de baza minim brut pe ara garantat în plata i care sunt înregistrate la agen iile pentru ocuparea for ei de munca beneficiaz, în mod gratuit, de servicii de formare profesional. (2) Serviciile de formare profesional se asigura, gratuit, la cererea persoanelor angajate, cu acordul angajatorului, sau la cererea angajatorului, i pentru persoanele aflate în urm toarele situa ii: 15

Microsoft Word - Lege act.doc

Microsoft Word - Lege act.doc LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 (*actualizată*) privind sistemul asigurărilor pentru şomaj si stimularea ocupării forţei de munca (actualizată până la data de 1 ianuarie 2008*) EMITENT: PARLAMENTUL *)

Mai mult

ÎNTREBĂRI FRECVENTE ANOFM 1.Întrebare: Ce este ANOFM? Răspuns: ANOFM este instituţie publică, cu personalitate juridică, sub autoritatea Ministerului

ÎNTREBĂRI FRECVENTE ANOFM 1.Întrebare: Ce este ANOFM? Răspuns: ANOFM este instituţie publică, cu personalitate juridică, sub autoritatea Ministerului ÎNTREBĂRI FRECVENTE ANOFM 1.Întrebare: Ce este ANOFM? ANOFM este instituţie publică, cu personalitate juridică, sub autoritatea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, care are ca obiective principale:

Mai mult

Microsoft Word - OUG_IMM_ doc

Microsoft Word - OUG_IMM_ doc ORDONAN DE URGEN privind Programul de Garantare a Creditelor pentru întreprinderi mici şi întreprinderi mijlocii În scopul cre rii unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilit ilor actuale de dezvoltare

Mai mult

Cuprins Acte normative relevante... A 10 Angajaţii bugetari... A Terminologie. Personalul bugetar... A 20/ Terminologie. Raporturile jurid

Cuprins Acte normative relevante... A 10 Angajaţii bugetari... A Terminologie. Personalul bugetar... A 20/ Terminologie. Raporturile jurid Cuprins Acte normative relevante... A 10 Angajaţii bugetari... A 20 1. Terminologie. Personalul bugetar... A 20/001 2. Terminologie. Raporturile juridice... A 20/003 Concediul de odihnă... C 10 1. Reglementare...

Mai mult

articol_nr11_12_ioana_mociar.pdf

articol_nr11_12_ioana_mociar.pdf În asemenea situa ii, documentele justificative care stau la baza emiterii facturii pentru respectarea prevederilor legale cu privire la faptul generator i exigibilitatea opera iunii sunt: contract de

Mai mult

Microsoft Word - ROF - Complex SF. ŞTEFAN.doc

Microsoft Word - ROF - Complex SF. ŞTEFAN.doc CONSILIUL JUDEŢEAN OLT DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI Complex servicii Sf. Ştefan : - Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat -

Mai mult

JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN ROMÂNIA HOT RÂRE privind modificarea Regulamentului de organizare i func ionare a Comisiei de Evaluare a Persoanel

JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN ROMÂNIA HOT RÂRE privind modificarea Regulamentului de organizare i func ionare a Comisiei de Evaluare a Persoanel JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN ROMÂNIA HOT RÂRE privind modificarea Regulamentului de organizare i func ionare a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Având în vedere Expunerea de

Mai mult

0767 BIS bt:Layout 1.qxd

0767 BIS bt:Layout 1.qxd 30 Capitolul III Acordarea titlului de profesor-emerit în înv mântul preuniversitar Art. 47 Acordarea titlului de profesor-emerit semnific dobândirea de c tre cadrul didactic a unui nivel înalt de maturitate

Mai mult

Proiect Hotărâre pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul forței de muncă În temeiul art. 108 din Constituţia României, repub

Proiect Hotărâre pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul forței de muncă În temeiul art. 108 din Constituţia României, repub Proiect Hotărâre pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul forței de muncă În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Mai mult

MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE ORDIN NR. 530 pentru aprobarea Procedurii de solu ionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea ad ugat c tre per

MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE ORDIN NR. 530 pentru aprobarea Procedurii de solu ionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea ad ugat c tre per MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE ORDIN NR. 530 pentru aprobarea Procedurii de solu ionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea ad ugat c tre persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în

Mai mult

Microsoft Word - NOUL COD al MUNCII.doc

Microsoft Word - NOUL COD al MUNCII.doc LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicat *) Codul muncii*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 18 mai 2011 Data intrarii in vigoare : 18/05/2011 --------- *) Republicat

Mai mult

ORDIN Nr. 7 din 4 ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului i con inutului unor formulare de înregistrare în scopuri de tax pe valoarea ad ugat EMITENT

ORDIN Nr. 7 din 4 ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului i con inutului unor formulare de înregistrare în scopuri de tax pe valoarea ad ugat EMITENT ORDIN Nr. 7 din 4 ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului i con inutului unor formulare de înregistrare în scopuri de tax pe valoarea ad ugat EMITENT: MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE AGEN IA NA IONAL DE

Mai mult

LEGE (R) /06/1999 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS LEGE nr. 108 din 16 iunie 1999 (*republicat *) pentru înfiin area i organizarea Inspec iei Muncii EM

LEGE (R) /06/1999 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS LEGE nr. 108 din 16 iunie 1999 (*republicat *) pentru înfiin area i organizarea Inspec iei Muncii EM LEGE nr. 108 din 16 iunie 1999 (*republicat *) pentru înfiin area i organizarea Inspec iei Muncii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 3 mai 2012 Data intrarii in vigoare : 03/05/2012

Mai mult

HOTĂRÂRE nr. 174 din 20 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şom

HOTĂRÂRE nr. 174 din 20 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şom HOTĂRÂRE nr. 174 din 20 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă EMITENT:

Mai mult

untitled

untitled 230/12.06.2014 DECLARA IE DE AVERE Subsemnata, DURLEA M. Florica având func ia de EF SERVICIU la Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor CNP domiciliul Bucure ti,, cunoscând

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind sistemul public de pensii Parlamentul României adoptă prezenta lege. TITLUL I Dispoziţ

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind sistemul public de pensii Parlamentul României adoptă prezenta lege. TITLUL I Dispoziţ PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind sistemul public de pensii Parlamentul României adoptă prezenta lege. TITLUL I Dispoziţii generale Art. 1. Dreptul la asigurări sociale este

Mai mult

LEGE nr

LEGE nr LEGE nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale Textul actului publicat în M.Of. nr. 140/1 apr. 2000 Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL

Mai mult

- ORDONAN DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea i completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Promovarea acestui act normati

- ORDONAN DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea i completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Promovarea acestui act normati ORDONAN DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea i completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Promovarea acestui act normativ este determinat în principal de necesitatea: implement

Mai mult

SMART UPDATE din 04/04/2011 Buletin informativ de noutăţi legislative referitoare la legislaţia muncii, reglementări fiscale şi alte acte normative ca

SMART UPDATE din 04/04/2011 Buletin informativ de noutăţi legislative referitoare la legislaţia muncii, reglementări fiscale şi alte acte normative ca SMART UPDATE din 04/04/2011 Buletin informativ de noutăţi legislative referitoare la legislaţia muncii, reglementări fiscale şi alte acte normative care vizează managementul resurselor umane Lege nr. 40

Mai mult

Microsoft Word - 19

Microsoft Word - 19 LEGE Nr. 179 din 17 mai 2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor Text în vigoare începând cu data de 10 decembrie 2007 Text actualizat prin produsul informatic

Mai mult

Microsoft Word - Ordin Norme de aplicare a Legii doc

Microsoft Word - Ordin Norme de aplicare a Legii doc ORDIN Nr. 340 din 4 mai 2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările

Mai mult

L E G E

L E G E L E G E privind sistemul public de pensii Parlamentul României adoptă prezenta lege. TITLUL I Dispoziții generale Art. 1 Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat şi se exercită, în condiţiile

Mai mult

Microsoft Word - DA Cojocaru Paula -SA.doc

Microsoft Word - DA Cojocaru Paula -SA.doc 136/03.06.2014 DECLARA IE DE AVERE Subsemnata, Cojocaru D. Paula, având func ia de Consilier Principal la Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor D.G.C.O. Serviciul Antifraud,

Mai mult

2

2 POLITICA DE OCUPARE A FOR EI DE MUNC LA NIVELUL JUDE ULUI ARGE PROF. UNIV. DR. EMILIA UNGUREANU Universitatea din Pite ti, 0722760883, emiliaungureanu@yahoo.com PREP. UNIV. M D LINA NEAC U Universitatea

Mai mult

PROCEDURĂ din 18 aprilie 2002 (*actualizat*) privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi inst

PROCEDURĂ din 18 aprilie 2002 (*actualizat*) privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi inst PROCEDURĂ din 18 aprilie 2002 (*actualizat*) privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora EMITENT: Guvernul

Mai mult

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 28 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi s

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 28 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi s ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 28 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă EMITENT: Guvernul

Mai mult

anexa1formular 201 decl privind venit din strainatete.pdf

anexa1formular 201  decl  privind venit din strainatete.pdf Agen ia Na ional de Administrare Fiscal DECLARA IE privind veniturile realizate din str in tate 201 Anul Declara ie rectificativ Se completeaz cu X în cazul declara iilor rectificative I. DATE DE IDENTIFICARE

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2017 pentru modificarea şi comple

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2017 pentru modificarea şi comple PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor

Mai mult

Nr ( ) 11 ianuarie În temeiul articolului 27 din Legea finan elor publice i responsabilit ii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie

Nr ( ) 11 ianuarie În temeiul articolului 27 din Legea finan elor publice i responsabilit ii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 59 În temeiul articolului 27 din Legea finan elor publice i responsabilit ii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 i în scopul reglement rii i perfec ion rii modului de reflectare a unor indicatori

Mai mult

D212Anexa1_ pdf

D212Anexa1_ pdf anexa nr.1 DECLARA IE UNIC privind impozitul pe venit i contribu iile sociale datorate de persoanele fizice 212 A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Nume Ini iala tat lui Cod de identificare fiscal

Mai mult

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 21 decembrie 2006 (*actualizată*) privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri cole

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 21 decembrie 2006 (*actualizată*) privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri cole ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 21 decembrie 2006 (*actualizată*) privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării

Mai mult

Regulament Pensii

Regulament Pensii PROIECT REGULAMENT PENSII C.A.A. V 10.0-2016 Regulament pensii Art. 1 Exercitare dreptului la pensie din sistemul C.A.A. Dreptul la pensie, respectiv la asigurările sociale ale avocaților și urmașilor

Mai mult

ORDIN Nr. 432 din 14 mai 2007 pentru aprobarea Procedurii de acordare a drepturilor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b), e) - g) şi la alin. (2) di

ORDIN Nr. 432 din 14 mai 2007 pentru aprobarea Procedurii de acordare a drepturilor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b), e) - g) şi la alin. (2) di ORDIN Nr. 432 din 14 mai 2007 pentru aprobarea Procedurii de acordare a drepturilor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b), e) - g) şi la alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea

Mai mult

nicolae_fara_a_DIR EX hd 2018

nicolae_fara_a_DIR EX hd 2018 DECLARA IE DE AVERE Nr. 67/12.07.2018 Subsemnatul/Subsemnata, FARA N. NICOLAE, având func ia de Director executiv la A.J.O.F.M. Hunedoara, CNP, domiciliul Simeria, jud. Hunedoara cunoscând prevederile

Mai mult

LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**) privind reforma în domeniul sănătăţii EXTRAS Asiguraţii SECŢIUNEA 1 Persoanele asigurate ART. 222 (1

LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**) privind reforma în domeniul sănătăţii EXTRAS Asiguraţii SECŢIUNEA 1 Persoanele asigurate ART. 222 (1 LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**) privind reforma în domeniul sănătăţii EXTRAS Asiguraţii SECŢIUNEA 1 Persoanele asigurate ART. 222 (1) Sunt asiguraţi, potrivit prezentei legi: a) toţi

Mai mult

BIL_1209SCL1.pdf

BIL_1209SCL1.pdf Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti Tip situatie financiara : BL F10 - pag. 1 Entitatea S.C. SOCEP S.A. Judet Sector Localitate Adresa Constanta Strada INCINTA PORT DANA 34 CONSTANTA Bloc

Mai mult

LEGE Nr. 156/2000 din 26 iulie 2000 *** Republicată privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PU

LEGE Nr. 156/2000 din 26 iulie 2000 *** Republicată privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PU LEGE Nr. 156/2000 din 26 iulie 2000 *** Republicată privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 227 din 25 martie

Mai mult

Directiva (UE) 2019/ a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniu

Directiva (UE) 2019/ a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniu DIRECTIVA (UE) 2019/1152 A PARLAMENTULUI EUPEAN I A CONSILIULUI din 20 iunie 2019 privind transparen a i previzibilitatea condi iilor de munc în Uniunea European PARLAMENTUL EUPEAN I CONSILIUL UNIUNII

Mai mult

Proiect pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii

Proiect   pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare Parlamentul României adoptă prezenta lege: Art. I Legea nr. 53/2003 Codul muncii,

Mai mult

HOTĂRÂRE nr

HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr. 384 din 11 aprilie 2001 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor romani care lucrează în străinătate

Mai mult

Microsoft Word - conf, ianuarie 2012.doc

Microsoft Word - conf, ianuarie 2012.doc CONFERINTA DE PRESA Prevederi legislative in domeniul asigurarilor sociale in anul 2012 Avand in vedere prevederile Legii.nr.294/2011 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012, coroborate cu

Mai mult

Microsoft Word - ord act industria de aparare.doc

Microsoft Word - ord act industria de aparare.doc ORDONANTA DE URGENTA nr. 95 din 20 iunie 2002 (*actualizata*) privind industria de aparare (actualizata pana la data de 26 aprilie 2004*) EMITENT: GUVERNUL - *) Textul initial a fost publicat in MONITORUL

Mai mult

LEGE Nr. 61/1993 din 22 septembrie 1993 *** Republicată privind alocaţia de stat pentru copii Text în vigoare începând cu data de 29 noiembrie 2016 RE

LEGE Nr. 61/1993 din 22 septembrie 1993 *** Republicată privind alocaţia de stat pentru copii Text în vigoare începând cu data de 29 noiembrie 2016 RE LEGE Nr. 61/1993 din 22 septembrie 1993 *** Republicată privind alocaţia de stat pentru copii Text în vigoare începând cu data de 29 noiembrie 2016 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ Text actualizat

Mai mult

Manual clasa a Xa bun de tipar George

Manual clasa a Xa bun de tipar George CAPITOLUL IX NOŢIUNI LEGISLATIVE PRIVIND CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ Contractul individual de muncă. Definiţie. Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică (salariat)

Mai mult

ORDIN nr. 85 din 22 februarie 2002 (*actualizat*) privind aprobarea Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţ

ORDIN nr. 85 din 22 februarie 2002 (*actualizat*) privind aprobarea Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţ ORDIN nr. 85 din 22 februarie 2002 (*actualizat*) privind aprobarea Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj (actualizat până la data de 10 martie 2011*)

Mai mult

40

40 PROCESUL DE ÎNFIIN ARE A ÎNTREPRINDERILOR ÎN ROMÂNIA ASIST. UNIV. DRD. RADU VASILIC Universitatea din Pite ti, Facultatea de tiin e Economice, Juridice i Administrative, Pite ti, str. Republicii, nr.71,

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură,

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară Parlamentul României

Mai mult

LEX EXPERT - O 158/ /03/2018

LEX EXPERT - O 158/ /03/2018 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 158/2005 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate Text în vigoare începând cu data de 1 martie 2018 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ

Mai mult

Contributii 2010

Contributii 2010 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENŢ IA NAŢ IONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ DIRECŢ IA GENERALĂ A GHID FISCAL PRIVIND OBLIGAŢIILE LA BUGETELE ASIGURĂRILOR SOCIALE ŞI FONDURILOR SPECIALE PENTRU PERSOANE JURIDICE

Mai mult

Microsoft Word - Eufemia Vieru_Dreptul Securitatii Sociale.docx

Microsoft Word - Eufemia Vieru_Dreptul Securitatii Sociale.docx CUPRINS TITLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ... 17 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ... 17 1. Contractul individual de muncă. Istoric.

Mai mult

APROB MANAGER (DIRECTOR) George IVAȘCU REGULAMENT INTERN DE ACORDARE A VOUCHERELOR DE VACANȚĂ PENTRU SALARIAȚII TEATRULUI TINERETULUI METROPOLIS, AFER

APROB MANAGER (DIRECTOR) George IVAȘCU REGULAMENT INTERN DE ACORDARE A VOUCHERELOR DE VACANȚĂ PENTRU SALARIAȚII TEATRULUI TINERETULUI METROPOLIS, AFER APROB MANAGER (DIRECTOR) George IVAȘCU REGULAMENT INTERN DE ACORDARE A VOUCHERELOR DE VACANȚĂ PENTRU SALARIAȚII TEATRULUI TINERETULUI METROPOLIS, AFERENT PERIOADEI 01.01.2019 31.12.2019 În temeiul Dispoziţiei

Mai mult

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ LEGE privind stabilirea unor măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I (1) Cuantumul brut al salariilor/soldelor/indemnizaţiilor lunare

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation NEWSLETTER I APRILIE 2011 Modificarea Codului Muncii (Legea nr. 40/2011) Legea nr. 40/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii a fost publicata, joi, in Monitorul Oficial.

Mai mult

Guvernul României - Hot râre nr. 877/2010 din 18 august 2010 Hot rârea nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar În vigoare de la 2

Guvernul României - Hot râre nr. 877/2010 din 18 august 2010 Hot rârea nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar În vigoare de la 2 Guvernul României - Hot râre nr. 877/2010 din 18 august 2010 Hot rârea nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar În vigoare de la 28 septembrie 2010 Consolidarea din data de 03 iulie

Mai mult

LEGE nr. 83 din 21 aprilie 2015 (*actualizat *) pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesio

LEGE nr. 83 din 21 aprilie 2015 (*actualizat *) pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesio LEGE nr. 83 din 21 aprilie 2015 (*actualizat *) pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din avia ia civil din România EMITENT: PARLAMENTUL

Mai mult

paginata de mine0003.mdi

paginata de mine0003.mdi Cuprins Capitolul I. Încheierea contractului individual de muncă 1 1. Condi ii specifice de validitate a contractului individual de muncă. Refuzul avizului. Concurs pentru ocuparea unui post de conferen

Mai mult

re725_18

re725_18 Comisia pentru muncă şi protecţie socială 4c-9/448/25.06.2019 Parlamentul României Camera Deputaţilor Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 4c-13/1128/2018/25.06.2019 Bucureşti, 25 iunie 2019 PLx

Mai mult

REPUBLICA MOLDOVA COMPANIA NA IONAL DE ASIGUR RI ÎN MEDICIN R A P O R T PRIVIND EXECUTAREA (UTILIZAREA) FONDURILOR ASIGUR RII OBLIGATORII DE ASISTEN M

REPUBLICA MOLDOVA COMPANIA NA IONAL DE ASIGUR RI ÎN MEDICIN R A P O R T PRIVIND EXECUTAREA (UTILIZAREA) FONDURILOR ASIGUR RII OBLIGATORII DE ASISTEN M REPUBLICA MOLDOVA COMPANIA NA IONAL DE ASIGUR RI ÎN MEDICIN R A P O R T PRIVIND EXECUTAREA (UTILIZAREA) FONDURILOR ASIGUR RII OBLIGATORII DE ASISTEN MEDICAL ÎN ANUL 2013 CUPRINS 1. Context general 3 2.

Mai mult

0023 Bis BTp1:Macheta P1 pepi.qxd

0023 Bis BTp1:Macheta P1 pepi.qxd PARTEA I Anul 183 (XXVII) Nr. 23 bis LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Marți, 13 ianuarie 2015 SUMAR Pagina Anexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.115/2014 privind aprobarea Regulamentului

Mai mult

Principalele modificări ale Codului Muncii privesc următoarele teme: 1. Criteriile de performanţă 2. Perioada de probă 3. Preavizul 4. Contractul indi

Principalele modificări ale Codului Muncii privesc următoarele teme: 1. Criteriile de performanţă 2. Perioada de probă 3. Preavizul 4. Contractul indi Principalele modificări ale Codului Muncii privesc următoarele teme: 1. Criteriile de performanţă 2. Perioada de probă 3. Preavizul 4. Contractul individual de muncă pe perioadă determinată 5. Concediul

Mai mult

0090/bt/p1

0090/bt/p1 12 GUVERNUL ROM NIEI OFICIUL DE STAT PENTRU INVENfiII I M RCI ORDIN pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 16/1995*) privind protec ia topografiilor produselor semiconductoare, republicat Œn

Mai mult

LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (**republicată**) privind alocaţia de stat pentru copii*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7

LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (**republicată**) privind alocaţia de stat pentru copii*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (**republicată**) privind alocaţia de stat pentru copii*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 noiembrie 2012 Data intrarii in vigoare :

Mai mult

Anexe_Ordin_839.pdf

Anexe_Ordin_839.pdf (pag.1) C tre, [conduc torul autorit ii administra iei publice emitente * ) ] C E R E R E pentru emiterea autoriza iei de construire/desfiin are Subsemnatul 1).., CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, cu domiciliul

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci Bucureşti, Nr. 4c-2/566/2016 Plx 335/2016 BIROULUI PERMANENT

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci Bucureşti, Nr. 4c-2/566/2016 Plx 335/2016 BIROULUI PERMANENT PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci Bucureşti, 4.01.2017 4c-2/566/2016 Plx 335/2016 BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR Vă înaintăm, alăturat, raportul

Mai mult

Microsoft Word - regulament vouchere vacanta DAS afisare .doc

Microsoft Word - regulament vouchere vacanta  DAS afisare .doc Nr.10387/16.05.2019 REGULAMENT Privind acordarea voucherelor de vacanta pentru personalul Directiei de Asistenta Sociala Braila: - functionari publici - personal contractual - asistenti personali ai persoanelor

Mai mult

Microsoft Word - fad2-327b-2c82-ce69

Microsoft Word - fad2-327b-2c82-ce69 LEGE Nr. 346/2002 din 5 iunie 2002 *** Republicată privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale Text în vigoare începând cu data de 19 ianuarie 2018 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ

Mai mult

HOTARARE nr. 250 din 8 mai 1992 (*republicata*)(**actualizata**) privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publi

HOTARARE nr. 250 din 8 mai 1992 (*republicata*)(**actualizata**) privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publi HOTARARE nr. 250 din 8 mai 1992 (*republicata*)(**actualizata**) privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din

Mai mult

Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca Legea 76/2002 din Status: Acte în vigoare V

Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca Legea 76/2002 din Status: Acte în vigoare V Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca Legea 76/2002 din 2002.02.06 Status: Acte în vigoare Versiune de la: 9 iulie 2018 Intră în vigoare: 1 martie

Mai mult

R O M Â N I A JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei Consiliului jude ean Maramure din data de 29 MAI 2013 edin

R O M Â N I A JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei Consiliului jude ean Maramure din data de 29 MAI 2013 edin R O M Â N I A JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei Consiliului jude ean Maramure din data de 29 MAI 2013 edin a este convocat de Pre edintele Consiliului Jude ean

Mai mult

Microsoft Word - EXPUNERE MOTIVE BASS 2015.doc

Microsoft Word - EXPUNERE MOTIVE BASS 2015.doc EXPUNERE DE MOTIVE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ 1. Descrierea situaţiei actuale

Mai mult

Microsoft Word - Ticlea-Raspunderea disciplinara paginat.docx

Microsoft Word - Ticlea-Raspunderea disciplinara paginat.docx R spundereadisciplinar 561 Cuprins INTRODUCERE... 5 CAPITOLUL I CONSIDERA II GENERALE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII I R SPUNDEREA DISCIPLINAR... 7 1. Disciplina muncii... 7 1. No iune... 7 2. Tr s turi ale

Mai mult

LEGE Nr. 416/2001 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat Text în vigoare începând cu data de 14 noiembrie 2018 REALIZATOR: COMPANIA DE INFOR

LEGE Nr. 416/2001 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat Text în vigoare începând cu data de 14 noiembrie 2018 REALIZATOR: COMPANIA DE INFOR LEGE Nr. 416/2001 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat Text în vigoare începând cu data de 14 noiembrie 2018 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ Text actualizat prin produsul informatic

Mai mult

ORDIN Nr. 1099/2016 din 23 iunie 2016 privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. III alin. (1) din Legea nr. 66/2016 pentru mod

ORDIN Nr. 1099/2016 din 23 iunie 2016 privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. III alin. (1) din Legea nr. 66/2016 pentru mod ORDIN Nr. 1099/2016 din 23 iunie 2016 privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. III alin. (1) din Legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

Mai mult

dec_200_2016-EDITABIL.pdf

dec_200_2016-EDITABIL.pdf Declara ie rectificativ Se completeaz cu X în cazul declara iilor rectificative I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Nume Prenume Venit scutit conform conven iei de evitare a dublei impuneri Op iune

Mai mult

Consultant Fiscal, Auditor Financiar - Adrian Bența ; tel: Act normativ descărcat prin aboname

Consultant Fiscal, Auditor Financiar - Adrian Bența   ; tel: Act normativ descărcat prin aboname OMFP nr. 191/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2016, precum şi pentru modificarea şi completarea

Mai mult

Microsoft Word - ANEXA1_448.doc

Microsoft Word - ANEXA1_448.doc ./ 2007 ANEXA nr. 1 CERERE şi DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE pentru acordarea drepturilor prevăzute la art.12 alin. (1) lit. b), e) g) şi la alin.(2) din Legea nr.448/2006 DOMNULUI DIRECTOR EXECUTIV

Mai mult

cerere indemiz crestere copil- nou 85%

cerere indemiz crestere copil- nou 85% CERTIFICARE PRIMAR L.S CERERE şi DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului/stimulentului şi alocaţiei de stat pentru copii Domnului director executiv I.

Mai mult

Codul muncii LEGE Nr. 53 din 24 ianuarie 2003 Text în vigoare începând cu data de 22 aprilie 2009 Text actualizat în baza actelor normative modificato

Codul muncii LEGE Nr. 53 din 24 ianuarie 2003 Text în vigoare începând cu data de 22 aprilie 2009 Text actualizat în baza actelor normative modificato Codul muncii LEGE Nr. 53 din 24 ianuarie 2003 Text în vigoare începând cu data de 22 aprilie 2009 Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea

Mai mult

Asocia ia Roman pentru Programarea Neuro-Lingvistic Viziune sistemica si de dezvoltare personala ROMANIAN ASSOCIATION FOR NEUROLINGUISTIC PROGRAMMING

Asocia ia Roman pentru Programarea Neuro-Lingvistic Viziune sistemica si de dezvoltare personala ROMANIAN ASSOCIATION FOR NEUROLINGUISTIC PROGRAMMING Asocia ia Roman pentru Programarea Neuro-Lingvistic Viziune sistemica si de dezvoltare personala ROMANIAN ASSOCIATION FOR NEUROLINGUISTIC PROGRAMMING S T A T U T U L ASOCIA IEI ROMÂNE PENTRU PROGRAMARE

Mai mult

Microsoft Word - ORDIN nr1099

Microsoft Word - ORDIN nr1099 ORDIN nr. 1099 din 23 iunie 2016 privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. III alin. (1) din Legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

Mai mult

CE SUNT BENEFICIILE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ? Prezentare Beneficiile de asistenţă socială reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a venituri

CE SUNT BENEFICIILE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ? Prezentare Beneficiile de asistenţă socială reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a venituri CE SUNT BENEFICIILE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ? Prezentare Beneficiile de asistenţă socială reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a veniturilor individuale/familiale obţinute din muncă, în vederea

Mai mult

untitled

untitled AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR CABINET PREŞEDINTE SECRETAR DE STAT PROIECT DE O R D I N Nr. din privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale

Mai mult

Comisia Na ional de Strategie şi Prognoz PROIEC IA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI stiripesurse.ro - 9 noiembrie Prognoza de

Comisia Na ional de Strategie şi Prognoz PROIEC IA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI stiripesurse.ro - 9 noiembrie Prognoza de PROIEC IA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI 2018-2022 - 9 noiembrie 2018 - Prognoza de toamn 2018 PROIEC IA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI 1 - modificare procentual fa de perioada corespunz

Mai mult

ROMÂNIA JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN Nr.3827/2009 PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure din data de

ROMÂNIA JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN Nr.3827/2009 PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure din data de ROMÂNIA JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN Nr.3827/2009 PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure din data de 30 iunie 2009 edin a ordinar este convocat de Pre

Mai mult

Microsoft Word - CODUL MUNCII

Microsoft Word - CODUL MUNCII Codul Muncii din 24/01/2003 al României Publicat in MOF nr. 72-05/02/2003 Versiune consolidata in 18/11/2003 Versiune consolidata in 19/12/2003 Versiune consolidata in 05/07/2005 Versiune consolidata in

Mai mult

OFICIUL DE STAT PENTRU INVEN II I M RCI Strada Ion Ghica nr.5, Sector 3, Bucure ti - Cod ROMÂNIA Telefon: ; ; ; 314

OFICIUL DE STAT PENTRU INVEN II I M RCI Strada Ion Ghica nr.5, Sector 3, Bucure ti - Cod ROMÂNIA Telefon: ; ; ; 314 OFICIUL DE STAT PENTRU INVEN II I M RCI Strada Ion Ghica nr.5, Sector 3, Bucure ti - Cod 030044 - ROMÂNIA Telefon:315.19.65; 315.19.64; 314.59.64; 314.59.65; 314.59.66; Telefon director: 315.90.66 Http:/

Mai mult

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 14 aprilie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate EMITENT:

Mai mult

LEGE Nr. 53/2003 din 24 ianuarie 2003 *** Republicată Codul muncii Text în vigoare începând cu data de 1 februarie 2017 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORM

LEGE Nr. 53/2003 din 24 ianuarie 2003 *** Republicată Codul muncii Text în vigoare începând cu data de 1 februarie 2017 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORM LEGE Nr. 53/2003 din 24 ianuarie 2003 *** Republicată Codul muncii Text în vigoare începând cu data de 1 februarie 2017 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ Text actualizat prin produsul informatic

Mai mult

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.86/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajut

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.86/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajut Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.86/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor

Mai mult

Domnule general de divizie doctor,

Domnule general de divizie doctor, ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE UNITATEA MILITARĂ 01837 MIHAIL KOGĂLNICEANU ANUNŢ privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de personal civil contractual de consilier juridic debutant

Mai mult

1 PROIECTUL STATUTULUI CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SATU MARE CAP. I Dispoziţii generale ART. 1 (1) Asigurările sociale de sănătate reprezintă princ

1 PROIECTUL STATUTULUI CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SATU MARE CAP. I Dispoziţii generale ART. 1 (1) Asigurările sociale de sănătate reprezintă princ 1 PROIECTUL STATUTULUI CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SATU MARE CAP. I Dispoziţii generale ART. 1 (1) Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei

Mai mult

Legea 416/ forma sintetica pentru data

Legea 416/ forma sintetica pentru data LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat (la data 01-iul-2013 a se vedea referinte de aplicare din Ordonanta urgenta 42/2013 ) Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPIT OLUL

Mai mult

cartea proprietate.mdi

cartea proprietate.mdi I. Mărci 1. Opoziţie la înregistrarea mărcii. Conflict cu nume comercial. Rea-credinţă. Conflict cu o marcă notorie (SABADSAG) Legea nr. 84/1998, art. 3 lit. c), art. 23, art. 48 alin. (1) lit. c) Convenţia

Mai mult

Procedura identificare tichete sociale

Procedura identificare tichete sociale Judeţul Argeş Primarul Comunei Bughea de Sus PROIECT DE HOTĂRÂRE cu privire la aprobarea Modalităţii de identificare a beneficiarilor şi modalitatea de soluţionare a situaţiilor identificate pentru acordarea

Mai mult

OMFP nr. 2493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi compl

OMFP nr. 2493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi compl OMFP nr. 2493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor prevederi contabile. Monitorul oficial

Mai mult

[Type text] Comunicat de pres PROTECT Romania PROTECT cea PROTECT reduc primele de asigurare pentru efrac ie i jaf Implementarea de m suri de securita

[Type text] Comunicat de pres PROTECT Romania PROTECT cea PROTECT reduc primele de asigurare pentru efrac ie i jaf Implementarea de m suri de securita Comunicat de pres PROTECT Romania PROTECT cea PROTECT reduc primele de asigurare pentru efrac ie i jaf Implementarea de m suri de securitate adecvate cuplate cu protec ia prin asigurare sunt componente

Mai mult