Procedura nr. 02 Subiect: Înregistrarea, gestionarea şi rezolvarea reclamaţiilor Cadrul de aplicare: Enel Trade Romania S.R.L. CUPRINS 1. SCOP

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Procedura nr. 02 Subiect: Înregistrarea, gestionarea şi rezolvarea reclamaţiilor Cadrul de aplicare: Enel Trade Romania S.R.L. CUPRINS 1. SCOP"

Transcriere

1 CUPRINS 1. SCOP DOMENIUL DE APLICARE DOCUMENTE DE REFERINŢĂ ȘI CONEXE DEFINIŢII ȘI ABREVIERI Definiţii Abrevieri DESCRIEREA ELEMENTELOR GENERALE DE FACTURARE Modalităţi de intrare a reclamaţiilor/sesizărilor în organizaţie Reclamaţii/sesizări scrise de competenţa Enel Trade Romania Înregistrarea reclamaţiilor/sesizărilor scrise Tratarea reclamaţiilor/sesizărilor scrise Formularea răspunsului la reclamaţiile/sesizările scrise Răspuns la reclamaţiile/sesizările scrise Arhivarea reclamaţiilor/sesizărilor scrise Gestionarea reclamaţiilor/sesizărilor verbale Monitorizarea reclamaţiilor/sesizărilor Parametrii de proces monitorizaţi LOGIGRAMA ANEXE... 7 Acest document conține informații proprietate a și 1/9

2 1. SCOP Procedura prezintă metodologia de înregistrare, investigare, soluţionare şi răspuns la reclamaţiile/sesizările petenţilor, privind serviciul de furnizare a energiei electrice. Procedura se va publica pe site-ul 2. DOMENIUL DE APLICARE Procedura se aplică de pentru rezolvarea reclamaţiilor/sesizărilor care privesc toate aspectele legate de desfăşurarea activităţii comerciale de furnizare a energiei electrice, mai puțin pentru reclamaţiile/sesizările privind situaţiile în care există alte proceduri specifice. 3. DOCUMENTE DE REFERINTÃ ȘI CONEXE Legea nr. 123/2012 Legea energiei electrice și a gazelor naturale cu modificările și completările ulterioare; Ordinul ANRE nr. 64/2014 Regulament de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, cu modificările și completările ulterioare; Licenţa pentru furnizarea de energie electrică a nr. 829/ , aprobată prin Decizia ANRE nr. 983/ și prelungită prin deciziile nr.: 1389/ și 1048/ ; Ordinul nr. 8/ privind aprobarea condiţiilor generale asociate licenţei pentru activitatea de furnizare a energiei electrice; Ordin ANRE nr. 103/2015 Codul de măsurare a energiei electrice, cu modificările și completările ulterioare; Ordinul ANRE nr. 118/2015 pentru aprobarea Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice; Ordinul ANRE nr. 16/2015 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali; Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; Ordinul ANRE nr. 35/2013 pentru aprobarea Procedurilor privind soluționarea/medierea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în domeniul energiei; Ordinul ANRE nr. 61/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru soluţionarea disputelor pe piaţă angro şi cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie electrică şi gaze naturale. 4. DEFINITII ȘI ABREVIERI 4.1. Definiții Petiţie - cerere, reclamaţie, sesizare sau propunere formulată în scris ori prin poştă electronică pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice; Reclamaţie - petiţie, plângere, jalbă prin care se cere ceva sau se aduc anumite învinuiri cuiva (DEX, ed. 1998); în sensul prezentei proceduri, prin reclamaţie se înţelege plângerea formulată de către orice Acest document conține informații proprietate a și 2/9

3 persoană fizică sau juridică nemulţumită pentru faptul de a nu i se fi răspuns la o cerere, de a nu i se fi prestat un serviciu sau căreia i s-a prestat un serviciu necorespunzător; Sesizare - înştiinţare despre un caz care trebuie cercetat, informare; Cerere - solicitare scrisă formulată de orice persoană fizică sau juridică, de a face sau de a nu face ceva; Client prospect - persoană fizică sau juridică care îşi manifesta intenţia de a contracta serviciul de furnizare a energiei electrice; Client existent - persoană fizică sau juridică care deţine contract de furnizare a energiei electrice Abrevieri ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei; RE - Registrul electronic; ETR - ; STPEE - Standard de Performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice. 5. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR ŞI RESPONSABILITĂŢILOR 5.1. Modalităţi de intrare a reclamaţiilor/sesizărilor în organizaţie: - prin poştă la registratură; - prin fax; - depusă personal de către petent sau mandatarul acestuia la registratură sau la sediul companiei; - adresa de ; - prin telefon Reclamaţii/sesizări scrise de competenţa Enel Trade Romania Reclamaţiile pot fi formulate de către: clienţii ETR titulari de contracte de furnizare a energiei electrice sau persoanele împuternicite legal de către aceștia pentru a-i reprezenta în vederea soluţionării reclamaţiilor/sesizărilor privind serviciul de furnizare a energiei electrice; clienţi prospecţi (potenţiali clienţi sau alte persoane fizice sau juridice care semnalează alte aspecte legate de contractul de furnizare a energiei electrice, dar care fac referire la obiectul de activitate al serviciului de furnizare a energiei electrice); Reclamaţiile scrise pot fi transmise folosind formularul de înregistrare a plângerii pus la dispoziţie clienţilor (conform Anexei 2 la prezenta Procedura) pe site-ul societății ( sau la sediul ETR Înregistrarea reclamaţiilor/sesizărilor scrise Pentru reclamaţiile scrise adresate prin poştă, fax sau depuse la registratură se alocă număr de înregistrare şi dată, şi sunt evidenţiate în Registrul electronic În cazul reclamaţiilor/sesizărilor depuse la registratură se va consemna calitatea petentului (în cazul în care nu este specificat în document), şi anume titular contract sau mandatat/reprezentant al clientului Petentul va fi informat asupra numărului alocat documentului la locul de intrare în societate dacă acesta se prezintă personal, răspunsul la reclamaţie făcând referire la acel număr. Acest document conține informații proprietate a și 3/9

4 Denumirea, adresa şi programul de lucru pentru primirea şi înregistrarea petiţiilor: - registratură, cu sediul în Bd. Ion Mihalache, nr , sector 1, Bucureşti; program de lucru: luni-vineri între orele 8:00-15:00; - sediul ETR (Bd. Ion Mihalache, nr , corp A, sector 1, Bucureşti); program de lucru: luni-vineri între orele ; - nr. fax: (+4) ; la adresa permanent Tratarea reclamaţiilor/sesizărilor scrise După repartizarea reclamaţiilor/sesizărilor scrise, se vor parcurge următoarele etape în vederea soluţionării acestora: - identificarea cerinţelor clientului; - analizarea reclamaţiei/sesizării; - în cazul în care există suficiente informaţii, se formulează răspunsul către petent; - în cazul în care sunt necesare informaţii suplimentare, reclamaţia/sesizarea se planifică pentru informare, în vederea întocmirii răspunsului către petent Reclamaţiile/sesizările anonime, se analizează în vederea verificării aspectelor semnalate şi a iniţierii eventualelor măsuri care se impun. În cazul în care, în reclamaţia/sesizarea petentului anonim, este identificat locul de consum, aspectele semnalate se analizează În cazul reclamaţiilor/sesizărilor în care nu sunt menţionate destule date de identificare a locului de consum, se vor solicita petentului (dacă este posibil) informaţii suplimentare Dacă nu este posibilă identificarea petentului sau a locului de consum, reclamaţia/sesizare se va clasa În cazul reclamaţiilor/sesizărilor iniţiate de către persoane terţe care nu reprezintă titularul de contract, sau nu sunt mandataţi de clienţi să-i reprezinte în relaţia contractuală cu furnizorul de energie electrică, petentul va fi informat să prezinte documente legalizate de către instituţiile specializate sau decizii irevocabile ale instanţelor de judecată care să justifice calitatea sa de a iniţia o reclamaţie/sesizare în numele titularului de contract Formularea răspunsului la reclamaţiile/sesizările scrise După primirea punctului de vedere din organizaţie, va fi elaborat răspunsul către petent În cazul reclamaţiilor/sesizărilor anonime nu se formulează răspuns în scris, decât în cazul în care petentul este identificat ulterior, sau revine cu o nouă reclamaţie/sesizare prin care solicită în mod expres răspuns în scris Răspuns la reclamaţiile/sesizările scrise Răspunsul transmis către petent, va face referire la numărul alocat la înregistrarea în ETR care a fost comunicat petentului, în urma înregistrării reclamaţiei/sesizării în RE Transmiterea răspunsurilor către petenţi se va realiza în termenele stabilite de ANRE, de la data înregistrării reclamaţiei/sesizării, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă În cazul în care pentru analiza aspectelor semnalate de petent, este nevoie de un termen mai mare faţă de termenele stabilite, se va transmite răspuns intermediar prin care petentul va fi informat despre stadiul soluţionării reclamaţiei/sesizării. Noul termen alocat pentru elaborarea răspunsului final trebuie respectat conform standardului de performanţă al serviciului de furnizare În cazul unei reclamaţii/sesizări colective, răspunsul va fi transmis numai către petentul pe numele căruia a fost înregistrată reclamaţia/sesizarea. Acest document conține informații proprietate a și 4/9

5 Răspunsul elaborat va fi formulat în acord cu tipul şi categoria reclamaţiei/sesizării şi va conţine, atunci când este necesar, temeiul legal al soluţiei adoptate Arhivarea reclamaţiilor/sesizărilor scrise ETR arhivează răspunsurile şi documentele care au legătura cu reclamaţia/sesizarea, timpul de păstrare fiind de trei ani de la data înregistrării reclamaţiei/sesizării Reclamaţia/sesizarea este clasată împreună cu răspunsul şi toate documentele conexe în baza cărora s-a efectuat analiza aspectelor semnalate Răspunsurile la reclamaţii/sesizări pe care operatorul poştal nu le-a livrat clienţilor şi pe care le trimite retur la ETR, vor fi arhivate în cadrul ETR Gestionarea reclamaţiilor/sesizărilor verbale Reclamaţiile/sesizările verbale pot fi primite: - canal de comunicare telefon: (+4) și (+4) ; program: luni-vineri între orele ; - canal de comunicare ghişeu verbal: sediul ETR (Bd. Ion Mihalache, nr , corp A, sector 1, Bucureşti) Reclamaţiile/sesizările verbale vor fi înregistrate în RE, informând petentul de numărul de înregistrare, urmând a fi soluţionate operativ de către personalul ETR Reclamaţiile/sesizările verbale privind activitatea de distribuţie a energiei electrice care nu pot fi soluţionate operativ de către personalul ETR, se pot transmite la distribuitorul clientului final pentru analiză şi punct de vedere, după caz În urma stabilirii soluţiei de remediere a reclamaţiei/sesizării telefonice înregistrată de ETR, acesta va informa clientul verbal (prin telefon) privind modul de soluţionare a reclamaţiei verbale În urma stabilirii soluţiei de remediere a reclamaţiei/sesizării înregistrată la sediul ETR, clientul va fii informat în scris privind modul de soluţionare a reclamaţiei verbale Monitorizarea reclamaţiilor/sesizărilor Monitorizarea procesului de tratare a reclamaţiilor/sesizărilor se va face prin intermediul rapoartelor semestriale respectiv anuale cu scopul de îmbunătăţire a calităţii serviciilor oferite clienţilor Parametrii de proces monitorizaţi Structura plângerilor în funcţie de modul de preluare şi tipul clientului final (Anexa nr. 3 la procedura-cadru ANRE aprobata prin Ordinul nr. 16/2015): Perioada:.. Nr. crt. Modul de preluare a plângerilor 1. Depunere în scris la punctele unice de contact ale furnizorilor 2. Prin intermediul unui centru de telefonie 3. Prin intermediul unei adrese de 4. Prin intermediul formularului on-line 5. Prin fax 6. Prin poștă TOTAL: Total Nr. plângeri Client final casnic Client final noncasnic Acest document conține informații proprietate a și 5/9

6 Structura plângerilor în funcţie de categorie, concluzia analizei şi respectarea termenului legal (Anexa nr. 4 la procedura-cadru ANRE aprobata prin Ordinul nr. 16/2015) Perioada:.. Nr. crt. Categorie plângeri 1. Contractarea energiei 2. Facturarea contravalorii energiei furnizate 3. Ofertarea de prețuri și tarife 4. Continuitatea în alimentarea cu energie 5. Asigurarea calității energiei furnizate 6. Funcționarea grupurilor de măsurare 7. Acordarea dreptului de schimbare a furnizorului 8. Informarea clienților finali în conformitate cu cerințele legislației în vigoare Rezolvarea plângerilor la adresa furnizorului, 9. formulate de clienții finali cu privire la nerespectarea legislației în vigoare 10. Rezolvarea altor plângeri ale clienților finali TOTAL: Din care: întemeiate neîntemeiate nesoluționabile Total Nr. plângeri Rezolvate în termenul legal Nerezolvate în termenul legal Plângeri nerezolvate în termen din total plângeri (%) 6. LOGIGRAMA Nu este cazul Acest document conține informații proprietate a și 6/9

7 7. ANEXE Anexa 1 Categorii de plângeri (în acord cu prevederile Ordinului ANRE 16/2015) Termen legal depunere Termen legal soluţionare* Contractarea energiei electrice zile Facturarea contravalorii energiei furnizate 30 zile calendaristice de 5 zile** la data emiterii facturii Ofertarea de preţuri şi tarife zile Continuitatea în alimentarea cu energie zile *** Asigurarea calităţii energiei furnizate zile *** Funcţionarea grupurilor de măsurare zile *** Schimbarea furnizorului zile Informarea clienţilor finali în conformitate cu cerinţele zile legislaţiei în vigoare Modul de rezolvare a plângerilor la adresa furnizorului, formulate de clienţii finali cu privire la nerespectarea legislaţiei în vigoare zile * Aplicabil pentru sesizările scrise conform Standardului de Performanţă pentru Serviciul de Furnizare aprobat prin ordin ANRE nr. 118/2015. ** Conform Standardului de Performanţă pentru Serviciul de Furnizare aprobat, art.7, alin (1), timpul de soluţionare al acestor petiţii poate fi prelungit: termenul de 5 zile se prelungeşte cu intervalul de timp dintre ziua în care furnizorul comunică operatorului de măsurare solicitarea de verificare a acestor valori contestate şi ziua în care furnizorul primeşte răspunsul de la operatorul de măsurare, dar nu mai mult de termenul în care operatorul de măsurare este obligat să răspundă la o astfel de solicitare. *** Conform prevederilor Standardului de Performanţă pentru Serviciul de Furnizare aprobat prin ordin ANRE nr. 118/2015, pentru petiţiile referitoare la obligaţiile operatorului de distribuţie, termenul de comunicare către client a răspunsului operatorului de reţea este de 2 zile lucrătoare de la primirea acestuia de către furnizor. Acest document conține informații proprietate a și 7/9

8 Anexa 2 Stimate client, În situaţia în care identificaţi neconformităţi în derularea contractului, vă rugăm să ni le semnalaţi utilizând formularul de mai jos. FORMULAR DE ÎNREGISTRARE A PLÂNGERII Nr. crt. Nr. / Data Client Final A. DATE DE IDENTIFICARE Furnizor energie electrică 1. Nume: Nume: 2.a Cod client final: 2.b Cod identificare a punctului de măsurare / Cod loc de consum: 3. Adresa de corespondență: Adresă: Bd. Ion Mihalache, nr , corp A, etaj 3, camera 302, sector 1 4. Localitate: Localitate: București 5. Cod poștal: Cod poștal: Tel./Fax: Tel./Fax: / Reprezentant legal: Alte detalii: B. PLÂNGERE CLIENT FINAL I. Probleme reclamate Data la care a apărut problema:././. (zi/luna/an) Indicați dacă problema a apărut pentru prima data sau nu: Plângere în FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ legătură cu: 1. Clauze contractuale furnizare energie electrică 2. Modalitate de facturare energie electrică 3. Consumul și valoarea facturii de energie electrică 4. Plăți neînregistrate, plăți alocate eronat 5. Ofertarea de prețuri si tarife 6. Continuitatea în alimentarea cu energie electrică 7. Calitatea energiei electrice furnizate 8. Funcționarea grupurilor de măsură 9. Schimbarea furnizorului 10. Informarea clienților finali 11. Standarde de performanță furnizare energie electrică 12. Altele Informații suplimentare: Alte tipuri de probleme: Acest document conține informații proprietate a și 8/9

9 II. Detalii cu privire la plângere Solicitare: Lista documentelor probatorii: Data: III. Cerințe client final 1. Eșantioane la plata facturilor de energie electrică 2. Compensații conform standardelor de performanță furnizare energie electrică 3. Verificare contor energie electrică Alte tipuri de solicitări: Semnătură client final: IV. Documente anexate Acest document conține informații proprietate a și 9/9

ÎNREGISTRAREA, URMĂRIREA ŞI REZOLVAREA RECLAMAŢIILOR

ÎNREGISTRAREA, URMĂRIREA ŞI REZOLVAREA RECLAMAŢIILOR Pag. 1/14 REZOLVAREA RECLAMAŢIILOR Pag. 2/14 CUPRINS 1 SCOP... 3 2 DOMENIU DE APLICARE... 3 3 DOCUMENTE DE REFERINŢĂ ŞI CONEXE... 3 4 DEFINIŢII ŞI ABREVIERI... 4 4.1 Definiţii... 4 4.2 Abrevieri... 5 5

Mai mult

ÎNREGISTRAREA, URMĂRIREA ŞI REZOLVAREA RECLAMAŢIILOR

ÎNREGISTRAREA, URMĂRIREA ŞI REZOLVAREA RECLAMAŢIILOR Pag. 1/15 REZOLVAREA RECLAMAŢIILOR Proprietate intelectuală Toate procedurile, fişele de proces şi instrucţiunile ce descriu activităţi şi procese proprii sunt proprietatea exclusivă a ENEL ENERGIE MUNTENIA

Mai mult

ÎNREGISTRAREA, URMĂRIREA ŞI REZOLVAREA RECLAMAŢIILOR

ÎNREGISTRAREA, URMĂRIREA ŞI REZOLVAREA RECLAMAŢIILOR Pag. 1/15 REZOLVAREA RECLAMAŢIILOR Pag. 2/15 LISTA DE CONTROL A MODIFICĂRILOR Nr... Nr. modif. Nr. pag. 1 4 Nr. Paragr. Conţinutul modificării - Licenţa pentru furnizarea de energie electrică nr. 2020/2017,

Mai mult

S.C. WIEE Romania SRL Cladirea Monolit Str. Popa Savu, nr , Etaj 5, Sector 1, , Bucureşti, România Tel:

S.C. WIEE Romania SRL Cladirea Monolit Str. Popa Savu, nr , Etaj 5, Sector 1, , Bucureşti, România Tel: S.C. SRL Cladirea Monolit Str. Popa Savu, nr. 79-81, Etaj 5, Sector 1, 011432, Bucureşti, România Tel: +40 21 223 50 78 +40 21 223 50 72 +40 21 223 50 76 Fax: +40 21 223 50 74 e-mail: office@wiee.ro Procedura

Mai mult

PROCEDURA INTERNĂ A FURNIZORULUI ENERGY DISTRIBUTION SERVICES S.R.L. PRIVIND SOLUȚIONAREA PLÂNGERILOR FOMRULATE DE CLIENȚII FINALI Aprobată la

PROCEDURA INTERNĂ A FURNIZORULUI ENERGY DISTRIBUTION SERVICES S.R.L. PRIVIND SOLUȚIONAREA PLÂNGERILOR FOMRULATE DE CLIENȚII FINALI Aprobată la PROCEDURA INTERNĂ A FURNIZORULUI ENERGY DISTRIBUTION SERVICES S.R.L. PRIVIND SOLUȚIONAREA PLÂNGERILOR FOMRULATE DE CLIENȚII FINALI Aprobată la 15.06.2015 Valabilă începând cu 18.06.2015 În temeiul Ordinului

Mai mult

Organizaţie: NOVA POWER & GAS S.R.L. Cod document: PL-GN-DG-05 Tip document: UZ INTERN Ediţie & Revizie: Ed.1/ Rev.1 PROCEDURĂ DE LUCRU Soluționarea P

Organizaţie: NOVA POWER & GAS S.R.L. Cod document: PL-GN-DG-05 Tip document: UZ INTERN Ediţie & Revizie: Ed.1/ Rev.1 PROCEDURĂ DE LUCRU Soluționarea P PROCEDURĂ DE LUCRU Soluționarea Plângerilor Clienților Finali de Energie Electrică și Gaze Naturale Control avizare Nume & Prenume Funcţie Semnătura Data Aprobat Bica Mircea Director General Verificat

Mai mult

ANEXA 1 - ENEL ENERGIE ANEXA 1 - Indicatori de performanţă generali privind calitatea activității de furnizare Nr. crt. Indicator de performanţă gener

ANEXA 1 - ENEL ENERGIE ANEXA 1 - Indicatori de performanţă generali privind calitatea activității de furnizare Nr. crt. Indicator de performanţă gener ANEXA 1 - ENEL ENERGIE ANEXA 1 - Indicatori de performanţă generali privind calitatea activității de furnizare crt. Indicator de performanţă general* Tip CF Sem.I - 2016 0 1 2 3,0 1. Durata medie de emitere

Mai mult

Ordinul 118/2015 M.Of. 559 din 28-iul-2015 ORDIN nr. 118 din 17 iulie 2015 privind aprobarea Standardului de performantă pentru activitatea de furniza

Ordinul 118/2015 M.Of. 559 din 28-iul-2015 ORDIN nr. 118 din 17 iulie 2015 privind aprobarea Standardului de performantă pentru activitatea de furniza ORDIN nr. 118 din 17 iulie 2015 privind aprobarea Standardului de performantă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice Având în vedere prevederile art. 3 pct. 79 din Legea energiei electrice

Mai mult

ORDIN nr. 96 din 25 iunie 2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze natur

ORDIN nr. 96 din 25 iunie 2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze natur ORDIN nr. 96 din 25 iunie 2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze naturale EMITENT AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN

Mai mult

1

1 Pag. 1 din 11 UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE DIN TÂRGU MUREȘ PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ RECLAMAȚIILOR/SESIZARILOR IN CADRUL COMISIEI DE Handling of complaints in the Ethics and

Mai mult

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR

LISTA  DE  CONTROL  A  REVIZIILOR Procedură internă privind soluţionarea plângerilor de la clienţii finali Intră sub incidenţa prezentei proceduri interne orice plângere adresată printr-o sesizare, reclamaţie, petiţie sau orice altă formă,

Mai mult

Page 1 of 18 ORDIN privind aprobarea Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice Emitent AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI Având în vedere

Mai mult

Drepturile si Obligatiile Consumatorilor-site 03.08

Drepturile si Obligatiile Consumatorilor-site 03.08 Drepturile şi obligaţiile consumatorilor captivi de energie electrică În conformitate cu Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, clientii finali de energie electrică au următoarele

Mai mult

I

I Proiect de Ordin nr. din pentru modificarea și completarea Procedurii privind determinarea consumului de energie electrică în caz de înregistrare eronată și în sistem paușal, aprobate prin Ordinul președintelui

Mai mult

CONDIŢII STANDARD Pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici Ord I. Definiţii În sensul prezentului contract-ca

CONDIŢII STANDARD Pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici Ord I. Definiţii În sensul prezentului contract-ca CONDIŢII STANDARD Pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici Ord.77-2009 I. Definiţii În sensul prezentului contract-cadru, următorii termeni se definesc după cum urmează:

Mai mult

Page 1 of 5 ORDIN pentru aprobarea Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio

Mai mult

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ASIGURARE DE VIAȚĂ Regulament gestionare plângeri Administrator regulament: Faránkiné Nagy Zsuzsanna Aprobat de: Dr. Kádár Gabriella Hatályba lépés dátuma: 2019.03.01 Număr versiune: 2.0 1 Cuprins I. Modalități

Mai mult

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ALBA Cod: PO /AB Exemplar nr.1 INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE Pag. 1 din 6 TITLU DOCUMENT: PRO

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ALBA Cod: PO /AB Exemplar nr.1 INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE Pag. 1 din 6 TITLU DOCUMENT: PRO OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE ALBA Cod: PO-8.5.1-01/AB Exemplar nr.1 INFORMAȚII DOCUMENTATE MENȚINUTE Pag. 1 din 6 TITLU DOCUMENT: PRIMIRE, ÎNREGISTRARE A CERERILOR DE AUDIENȚĂ ȘI DE PROGRAMARE A

Mai mult

P REV4 MD0-DESPAG CLIENTILOR CASNCI.pdf

P REV4 MD0-DESPAG CLIENTILOR CASNCI.pdf Pag.3/11 CUPRINS I Pagina de gardă... pag.1 II Lista de control a modificărilor... pag.2 III Cuprins... pag.3 1. Scop... pag.4 2. Domeniu de aplicare pag.4 3. Documente de referinţă şi conexe. pag.4 4.

Mai mult

Valorile indicatorilor de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei active Furnizor: ENGIE Romania Telefon: 021/ Fax: 021/301.20

Valorile indicatorilor de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei active Furnizor: ENGIE Romania Telefon: 021/ Fax: 021/301.20 Valorile indicatorilor de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei active Furnizor: ENGIE Romania Telefon: 021/301.20.00 Fax: 021/301.20.08 E-mail: sbpt@ro.engie.com Pagina web: www.engie.ro

Mai mult

Valorile indicatorilor de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei active Furnizor: ENGIE Romania Telefon: 021/ Fax: 021/301.20

Valorile indicatorilor de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei active Furnizor: ENGIE Romania Telefon: 021/ Fax: 021/301.20 Valorile indicatorilor de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei active Furnizor: ENGIE Romania Telefon: 021/301.20.00 Fax: 021/301.20.08 E-mail: sbpt@ro.engie.com Pagina web: www.engie.ro

Mai mult

APROB,

APROB, GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Fondurilor Europene SCRISOARE DE INTENŢIE Către, Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul în Bucureşti, B-dul. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, vă invită să participaţi

Mai mult

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE PROMOŢIONALĂ BOSCH 60 zile Money Back Warranty pentru uscatoarele de rufe Bosch 15 ianuarie mai Organizato

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE PROMOŢIONALĂ BOSCH 60 zile Money Back Warranty pentru uscatoarele de rufe Bosch 15 ianuarie mai Organizato REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE PROMOŢIONALĂ BOSCH 60 zile Money Back Warranty pentru uscatoarele de rufe Bosch 15 ianuarie 2017 31 mai 2017 1. Organizatorul campaniei: Campania promoţională 60 zile Money

Mai mult

ORDIN Nr. 177/2015 din 16 decembrie 2015 pentru aprobarea Procedurii privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electroca

ORDIN Nr. 177/2015 din 16 decembrie 2015 pentru aprobarea Procedurii privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electroca ORDIN Nr. 177/2015 din 16 decembrie 2015 pentru aprobarea Procedurii privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale

Mai mult

Drepturile şi obligaţiile clienţilor finali de energie electrică Drepturi În conformitate cu Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/20

Drepturile şi obligaţiile clienţilor finali de energie electrică Drepturi În conformitate cu Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/20 Drepturile şi obligaţiile clienţilor finali de energie electrică Drepturi În conformitate cu Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, clienţii

Mai mult

Microsoft Word - decizie_2198_a.doc

Microsoft Word - decizie_2198_a.doc În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice

Mai mult

ANEXA METODOLOGIA DE MONITORIZARE A PIEŢEI INTERNE A GAZELOR NATURALE CAPITOLUL I Dispoziţii generale Scop ART. 1 - (1) Prezenta metodologie are ca ob

ANEXA METODOLOGIA DE MONITORIZARE A PIEŢEI INTERNE A GAZELOR NATURALE CAPITOLUL I Dispoziţii generale Scop ART. 1 - (1) Prezenta metodologie are ca ob ANEXA METODOLOGIA DE MONITORIZARE A PIEŢEI INTERNE A GAZELOR NATURALE CAPITOLUL I Dispoziţii generale Scop ART. 1 - (1) Prezenta metodologie are ca obiective: a) urmărirea şi controlul respectării de către

Mai mult

ORDIN nr. 77 din 10 septembrie 2009 (*actualizat*) privind aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale EMITENT: AUT

ORDIN nr. 77 din 10 septembrie 2009 (*actualizat*) privind aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale EMITENT: AUT ORDIN nr. 77 din 10 septembrie 2009 (*actualizat*) privind aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Mai mult

APROB,

APROB, GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Fondurilor Europene SCRISOARE DE INTENŢIE Către, Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul în Bucureşti, B-dul. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, vă invită să participaţi

Mai mult

Ordin nr. 77/ privind aprobarea contractelor cadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale Având în vedere prevederile art. 8 alin

Ordin nr. 77/ privind aprobarea contractelor cadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale Având în vedere prevederile art. 8 alin Ordin nr. 77/10.09.2009 privind aprobarea contractelor cadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1), lit. m) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările

Mai mult

TRIBUNALUL BOTOŞANI

TRIBUNALUL BOTOŞANI TRIBUNALUL BOTOŞANI RAPORTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE PE ANUL 2008 Biroul de informare şi relaţii publice asigură, legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de

Mai mult

Microsoft Word - decizie_2511_a.doc

Microsoft Word - decizie_2511_a.doc C. N. S. C. CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3,... România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 ; +4 021 8900745 www.cnsc.ro

Mai mult

Anexa nr. 3 la HG nr.583/2016 SNA INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE N

Anexa nr. 3 la HG nr.583/2016 SNA INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE N Număr Măsură preventivă Sediul materiei Indicatori de evaluare 1 2016 1. Cod etic/deontologic/de conduită Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată Legea nr. 477/2004

Mai mult

Microsoft Word - 45f6-b371-15d6-59dc

Microsoft Word - 45f6-b371-15d6-59dc Cod: PS 04 Pagina 1 din 6 Procedura PS 04 CONTROL NECONFOITĂȚI corespunde cerințelor standardului SR EN ISO 9001:2015 ales ca model de referinţă pentru implementarea sistemului de management în cadrul

Mai mult

ORDIN Nr

ORDIN   Nr ORDIN Nr. 77 din 10 septembrie 2009 privind aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN:

Mai mult

PROCEDURĂ din 22 octombrie 2014 privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final CAPITOLUL I: Dispoziţii generale SECŢIUNE

PROCEDURĂ din 22 octombrie 2014 privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final CAPITOLUL I: Dispoziţii generale SECŢIUNE PROCEDURĂ din 22 octombrie 2014 privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final CAPITOLUL I: Dispoziţii generale SECŢIUNEA 1: Scop Art. 1 Procedura privind schimbarea furnizorului

Mai mult

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei Ordin nr. 77 din 10/09/2009 privind aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea reglemen

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei Ordin nr. 77 din 10/09/2009 privind aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea reglemen Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei Ordin nr. 77 din 10/09/2009 privind aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale Text actualizat la data de

Mai mult

INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE Anexa nr. 3 la HG nr.583/2016 SNA N

INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE Anexa nr. 3 la HG nr.583/2016 SNA N Număr Măsură preventivă Sediul materiei Indicatori de evaluare 1 2018 1. Cod etic/deontologic/de conduită Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată Legea nr. 477/2004

Mai mult

PROCEDURĂ GENERALĂ COD: PGONFR - 04 TRATAREA RECLAMAȚIILOR ȘI APELURILOR REVIZIE: 2 Pagina: 1 / 7 Exemplar nr. : APROBAT DIRECTOR ONFR, Vasile STĂNESC

PROCEDURĂ GENERALĂ COD: PGONFR - 04 TRATAREA RECLAMAȚIILOR ȘI APELURILOR REVIZIE: 2 Pagina: 1 / 7 Exemplar nr. : APROBAT DIRECTOR ONFR, Vasile STĂNESC Pagina: 1 / 7 APROBAT DIRECTOR ONFR, Vasile STĂNESCU AVIZAT ŞEF DEPARTAMENT SUBSISTEME STRUCTURALE ŞI VEHICULE, Constantin ANDRONACHE Data intrării în vigoare a: Reviziei zero: 01.03.2014 Reviziei actuale:

Mai mult

Microsoft Word - Document3

Microsoft Word - Document3 BIROUL TERITORIAL ALBA Cazuri rezolvate: 23 1. Dosar nr. 14/2014 Poporului, în legătură cu tergiversarea soluţionării unei cereri, prin care a solicitat trecerea de la pensia de invaliditate la pensia

Mai mult

Microsoft Word - DECIZIE LE DIGITAL TERESTRU 10 SEPTEMBRIE 2010 _2_.doc

Microsoft Word - DECIZIE LE  DIGITAL TERESTRU 10 SEPTEMBRIE 2010 _2_.doc În temeiul prevederilor art. 60, ale art. 61 alin. (3), ale art. 73 alin. (2) din Legea nr. 504/2002 a audiovizualului cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 10 alin. (2) pct. 10,

Mai mult

Microsoft Word - Procedura Cod Etic

Microsoft Word - Procedura Cod Etic Raportarea abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări ale legii prin dispozitivele de alertă profesională (avertizare de integritate) în cadrul FDEE Electrica Distribuție Transilvania Sud

Mai mult

Oferta tehnică pentru

Oferta tehnică pentru PRESTATOR, Nr. înregistrare Anexa nr.2 BENEFICIAR, Nr. înregistrare CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE MANAGEMENT ENERGETIC nr.... 1. Încheiat între..., numit în cele ce urmează PRESTATOR, având sediul social

Mai mult

S.C. PRISMA SERV COMPANY S.R.L. str. Petru Poni nr. 13 J , RO tel / fax: , / ,

S.C. PRISMA SERV COMPANY S.R.L. str. Petru Poni nr. 13 J , RO tel / fax: , / , CONTRACT pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii noncasnici nr. din anul, luna, ziua. I. Părţile contractante cu sediul în municipiul Iaşi,, bloc 573A, scara A, parter, apt. 2,

Mai mult

CONTRACT-CADRU de furnizare a energiei electrice la clienţii noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanţă Nr....din anul Părţi contractante: În

CONTRACT-CADRU de furnizare a energiei electrice la clienţii noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanţă Nr....din anul Părţi contractante: În CONTRACT-CADRU de furnizare a energiei electrice la clienţii noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanţă Nr....din anul... 1. Părţi contractante: Între CEZ Vânzare S.A. societate administrată în sistem

Mai mult

Microsoft Word - CMV ICHIM GHEORGHE IV BC 2016.doc

Microsoft Word - CMV ICHIM GHEORGHE IV BC 2016.doc Ministerul Finanţelor Publice Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi 1 Iaşi, str. Anastasie Panu nr.26 Cod poştal 70025 Tel: +0232/213332 Fax: +0232/219899

Mai mult

Microsoft Word - decizie_2149_a.doc

Microsoft Word - decizie_2149_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleus nr.6 Sector 3,... România,CP 030084, CIF 20329980 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, +4 021 8900745 www.cnsc.ro În

Mai mult

Aprobat prin Decizia Consiliului de Administraţie nr. 47 din 07 august 2019 Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnol

Aprobat prin Decizia Consiliului de Administraţie nr. 47 din 07 august 2019 Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnol Aprobat prin Decizia Consiliului de Administraţie nr. 47 din 07 august 2019 Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației Ghid pentru elaborarea procedurii

Mai mult

PROIECT

PROIECT PROIECT Anexa nr. 1 Norma privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative Având în vedere prevederile art. 77 alin. (3) şi (4), art. 93 şi art. 94 din Legea

Mai mult

PROPUNERE DE

PROPUNERE DE Anexa 2 la contractul nr... CANTITATEA DE ENERGIE ELECTRICĂ Art. 1. Cantitatea de energie electrică contractată între părţi este de 20.960 MWh la o putere constantă de 5 MW (ore CET). Profil*) Bandă 1

Mai mult

Anexa 5 Facturarea si Plata

Anexa 5 Facturarea si Plata Anexa: Tarifarea traficului de interconectare IP voce se face la secunda pentru timpul real de convorbire. Timpul real de convorbire reprezinta timpul de conversatie pentru apelurile care au fost stabilite

Mai mult

Microsoft Word - decizie_1054_a.doc

Microsoft Word - decizie_1054_a.doc În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice

Mai mult

DECIZIA nr. 182/ privind aprobarea contractelor-cadru de furnizare reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii captivi În temeiul pr

DECIZIA nr. 182/ privind aprobarea contractelor-cadru de furnizare reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii captivi În temeiul pr DECIZIA nr. 182/10.03.2005 privind aprobarea contractelor-cadru de furnizare reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii captivi În temeiul prevederilor art. 8, lit. m), respectiv ale art. 10 alin.

Mai mult

Microsoft Word - c53c-77ca-186a-8a45.docx

Microsoft Word - c53c-77ca-186a-8a45.docx CONTRACT PRESTĂRI SERVICII Nr. / 2019 1.Părţile În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și a HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodolgice de aplicare a prevederilor referitoare

Mai mult

DECIZIE Nr.... BO2007_0074 Data: Prin contestaţia nr.... din , înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu

DECIZIE Nr.... BO2007_0074 Data: Prin contestaţia nr.... din , înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu DECIZIE Nr.... BO2007_0074 Data:... 2007 Prin contestaţia nr.... din 31.05.2007, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr.... din 01.06.2007, depusă de S.C.... S.A., cu

Mai mult

Microsoft Word - Legea nr. 544_2001.doc

Microsoft Word - Legea nr. 544_2001.doc LEGE Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public Act de bază : Legea nr. 544/2001 Acte modificatoare #M1: Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României,

Mai mult

csspp_hot_15_ _norma_8_2010

csspp_hot_15_ _norma_8_2010 Norma nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative şi organizarea activelor şi pasivelor la nivelul administratorilor

Mai mult

Microsoft Word - Referat proiect ordin.doc

Microsoft Word - Referat proiect ordin.doc CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DIRECŢIA GENERALĂ RELAŢII CONTRACTUALE Nr. Avizat, Director General Radu ŢIBICHI Aprobat, Preşedinte Vasile CIURCHEA REFERAT DE APROBARE În temeiul prevederilor:

Mai mult

orange" CONTRACT Nr. MC/2137/07.18 din data v.1/ Prezentul contract de furnizare de servicii de comunicaţii electronice (denumit în c

orange CONTRACT Nr. MC/2137/07.18 din data v.1/ Prezentul contract de furnizare de servicii de comunicaţii electronice (denumit în c orange" Nr. MC/2137/07.18 din data 23.08.2018 Prezentul contract de furnizare de servicii de comunicaţii electronice (denumit în continuare Contractul ) este încheiat astăzi 23.08.2018, între: Orange România

Mai mult

Factură fiscală seria 18 MF nr din data de FURNIZOR ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. Adresa : BUCURESTI, Sector 1, Bd. Ion Mihalache, N

Factură fiscală seria 18 MF nr din data de FURNIZOR ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. Adresa : BUCURESTI, Sector 1, Bd. Ion Mihalache, N Factură fiscală seria 18 MF nr. 12597203 din data de 26.10.2018 FURNIZOR ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. Adresa : BUCURESTI, Sector 1, Bd. Ion Mihalache, Nr.41-43, Corp A, CIF RO24387371, Nr. înreg. RC J40/14506/2008

Mai mult

Microsoft Word - metodologia.docx

Microsoft Word - metodologia.docx ANEXA 4 METODOLOGIA CADRU DE EVALUARE A FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, DE DISPOZITIVE MEDICALE, DE MEDICAMENTE ŞI MATERIALE SANITARE ART. 1 (1) Prezenta metodologie cadru se referă la evaluarea furnizorilor

Mai mult

Factură fiscală seria 18 MF nr din data de FURNIZOR ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. Adresa : BUCURESTI, Sector 1, Bd. Ion Mihalache, N

Factură fiscală seria 18 MF nr din data de FURNIZOR ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. Adresa : BUCURESTI, Sector 1, Bd. Ion Mihalache, N Factură fiscală seria 18 MF nr. 11314089 din data de 26.09.2018 FURNIZOR ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. Adresa : BUCURESTI, Sector 1, Bd. Ion Mihalache, Nr.41-43, Corp A, CIF RO24387371, Nr. înreg. RC J40/14506/2008

Mai mult

Consumatori casnici

Consumatori casnici GHID PENTRU RACORDAREA PRODUCĂTORILOR LA REŢELELE ELECTRICE DE INTERES PUBLIC CUPRINS 1. INTRODUCERE 1.1. Scop 1.2. Documente de referinţă 1.3. Solicitarea racordării la reţelele electrice 1.4. Glosar

Mai mult

Microsoft Word - Document3

Microsoft Word - Document3 ORDIN Nr. 3006/2016 din 21 octombrie 2016 privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare EMITENT:

Mai mult

SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA

SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA PROCEDURA PRIVIND MODIFICAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PREAMBUL/DEFINIȚII ALISAN PLAST SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Sat Furduesti, Com. Ratesti, nr. 236, jud. Arges, înregistrată

Mai mult

Către,

Către, Către, Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar Subsemnata (ul) (nume, prenume) cu domiciliul în str. nr. judet / Sector având CNP adresă e-mail telefon nr. bloc scara etaj apt.

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA B-dul Vasile Pârvan nr. 4, Timişoara, România Te

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA B-dul Vasile Pârvan nr. 4, Timişoara, România Te 1 LISTA DE DIFUZARE Exemplar Destinatar Primit: Primit: Data nr. Numele şi prenume Semnătura difuzării: 1. Rector 2. Prorector 3. Prorector 4. Prorector 5. Prorector 6. Prorector 7. Prorector 8. Cancelar

Mai mult

Microsoft Word - Norme Lege544.doc

Microsoft Word - Norme Lege544.doc HG 123/7.02.2003 -NORME METODOLOGICE din 7 februarie 2002 de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Art. 1 (1) Prezentele

Mai mult

Anexa nr

Anexa nr CENTRUL NAŢIONAL PENTRU PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL AL REPUBLICII MOLDOVA MD-2004, mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 48, tel: (+373-22) 820801, 811807, fax: 820810, www.datepersonale.md DECIZIA

Mai mult

DUPLICAT- Inlocuieste factura initiala FACTURA Seria GDF nr Data facturii: Factura transmisa pe conform acordului Dvs. N

DUPLICAT- Inlocuieste factura initiala FACTURA Seria GDF nr Data facturii: Factura transmisa pe  conform acordului Dvs. N DUPLICAT- Inlocuieste factura initiala FACTURA Seria GDF nr.10411066702 Data facturii: 30.11.2018 Factura transmisa pe e-mail conform acordului Dvs. Nr. 6033146522 / 21.03.2018 Contacte utile: engie.ro/contact/

Mai mult

HOTĂRÂREA NR.16/ A ADUNĂRII GENERALE EXTRAODINARE A ACȚIONARILOR Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. Capital social subscris şi vărsat

HOTĂRÂREA NR.16/ A ADUNĂRII GENERALE EXTRAODINARE A ACȚIONARILOR Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. Capital social subscris şi vărsat HOTĂRÂREA NR.16/12.11.2018 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAODINARE A ACȚIONARILOR Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. Capital social subscris şi vărsat de 4,166,000 Lei În temeiul Art.113, Art.115 și al

Mai mult

a

a OpANAF nr. 607/2013 privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare Emitent AGENŢIA NAŢIONALĂ

Mai mult

ROMANIA JUDETUL BUZAU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU DIRECŢIA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALĂ Serviciul Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri Nr. 56 /2

ROMANIA JUDETUL BUZAU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU DIRECŢIA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALĂ Serviciul Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri Nr. 56 /2 ROMANIA JUDETUL BUZAU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU DIRECŢIA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALĂ Serviciul Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri Nr. 56 /2016 RAPORTUL administraţiei municipiului Buzău privind

Mai mult

Microsoft Word - decizie_1463_a.doc

Microsoft Word - decizie_1463_a.doc 9 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642; +4 021 8900745,

Mai mult

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI REGULAMENTUL CAMPANIEI Cu Enel ai o primire călduroasă acasă! Perioada campaniei: 18 martie 18 aprilie 2019 SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORII CAMPANIEI Campania Cu Enel ai o primire călduroasă acasă!, (numită

Mai mult

ANEXA 4 CONDIȚII GENERALE pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali 1. Obiect Condiţiile generale pentru furnizarea energiei electrice l

ANEXA 4 CONDIȚII GENERALE pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali 1. Obiect Condiţiile generale pentru furnizarea energiei electrice l ANEXA 4 CONDIȚII GENERALE pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali 1. Obiect Condiţiile generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă

Mai mult

ENGIE

ENGIE Condiţii generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă 1. Obiect Condiţiile generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor

Mai mult

Procedura,

Procedura, Procedura : privind masurarea parametrilor aferenti indicatorilor de calitate administrativi pentru furnizarea serviciului de acces la internet si publicarea parametrilor aferenti. Scop : Prezenta procedura

Mai mult

Microsoft Word - decizie_2078_a.doc

Microsoft Word - decizie_2078_a.doc C. N. S. C. CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 ; +4 021 8900745 www.cnsc.ro

Mai mult

LEGE Nr

LEGE Nr 1 of 13 6/16/2006 1:46 AM. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 663 din 23 octombrie 2001 Parlamentul

Mai mult

Microsoft Word - decizie_2964_a.doc

Microsoft Word - decizie_2964_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3,... România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 +4 021 890 07 45 www.cnsc.ro

Mai mult

Microsoft Word - PO-05.1 ed 2 rev 1 Analiza efectuata de management

Microsoft Word - PO-05.1 ed 2 rev 1 Analiza efectuata de management UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂ U COD: PO-05.01 RECTOR, PROF.UNIV.DR. ING. VALENTIN NEDEFF Prenumele şi numele Semnătura Reprezentantul Managementului Conf. univ. dr. Cornelia-Marcela DANU Elaborat

Mai mult

Annex/Anexa: Example of a service delivery contract between WCA and water consumers / Exemplu: Contract prestări servicii între ACA și conumatorii de

Annex/Anexa: Example of a service delivery contract between WCA and water consumers / Exemplu: Contract prestări servicii între ACA și conumatorii de Annex/Anexa: Example of a service delivery contract between WCA and water consumers / Exemplu: Contract prestări servicii între ACA și conumatorii de apă Source/Sursa: ApaSan Date/Data: 2013 Language/Limba:

Mai mult

Microsoft Word - INVITATIE PARTICIPARE consultanta juridica FALCIU.doc

Microsoft Word - INVITATIE PARTICIPARE consultanta juridica FALCIU.doc INVESTESTE ÎN OAMENI! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 5 - Promovarea măsurilor active de ocupare

Mai mult

DECIZIA nr. 59/ de închidere a investigaţiei declanşate prin Ordinul nr. 552/ al Preşedintelui Consiliului Concurenţei, având ca o

DECIZIA nr. 59/ de închidere a investigaţiei declanşate prin Ordinul nr. 552/ al Preşedintelui Consiliului Concurenţei, având ca o DECIZIA nr. 59/22.12.2014 de închidere a investigaţiei declanşate prin Ordinul nr. 552/04.10.2013 al Preşedintelui Consiliului Concurenţei, având ca obiect posibila încălcare a prevederilor art. [8] 1

Mai mult

LEGE nr

LEGE nr LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*) privind liberul acces la informaţiile de interes public EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 23 octombrie 2001 Data intrarii

Mai mult

PROPUNERE DE

PROPUNERE DE DEFINIŢII ŞI TERMENI Anexa 1 la contractul... Cantitate de energie ANRE Cod Comercial al pietei angro de energie electrica Data efectivă de intrare în vigoare Data intrării în vigoare Interval baza de

Mai mult

ACTE NECESARE PENTRU INREGISTRAREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA (1) Contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate se depune şi se înregi

ACTE NECESARE PENTRU INREGISTRAREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA (1) Contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate se depune şi se înregi ACTE NECESARE PENTRU INREGISTRAREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA (1) Contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate se depune şi se înregistrează la serviciul constituit la nivelul inspectoratului

Mai mult

S-a cerut autentificarea prezentului inscris:

S-a cerut autentificarea prezentului inscris: REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI TANĂNANA Sound Like a Rockstar 2017 Perioada campaniei: 5 20 August 2017 SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE (1) VIDEOMARKET SRL, cu sediul in Bucuresti,

Mai mult

Factura Casnic/Agent v6

Factura Casnic/Agent v6 Factură fiscală seria 17 MF nr. 05869207 din data de 26.05.2017 ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. Adresa : BUCURESTI, Sector 1, Bd. Ion Mihalache, Nr.41-43, Corp A, CIF RO24387371, Nr. înreg. RC J40/14506/2008

Mai mult

Raspunsuri la intrebarile frecvent adresate cu privire la plata dividendelor SN Nuclearelectrica S.A. pentru exercitiul financiar Care este da

Raspunsuri la intrebarile frecvent adresate cu privire la plata dividendelor SN Nuclearelectrica S.A. pentru exercitiul financiar Care este da Raspunsuri la intrebarile frecvent adresate cu privire la plata dividendelor SN Nuclearelectrica S.A. pentru exercitiul financiar 2018 1. Care este data de la care SNN va plati dividendele catre actionarii

Mai mult

S E C Ţ I U N E A IV FORMULARE ŞI MODELE Formularele si modelele sunt destinate operatorilor economici pentru a le facilita elaborarea ofertei. FORMUL

S E C Ţ I U N E A IV FORMULARE ŞI MODELE Formularele si modelele sunt destinate operatorilor economici pentru a le facilita elaborarea ofertei. FORMUL S E C Ţ I U N E A IV FORMULARE ŞI MODELE Formularele si modelele sunt destinate operatorilor economici pentru a le facilita elaborarea ofertei. FORMULARUL 1 Ofertantul/Ofertantul asociat/terţul susţinător/subcontractant

Mai mult

Microsoft Word - ordin si procedura control de stat producere betoane 20081…

Microsoft Word - ordin si procedura control de stat producere betoane 20081… MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR Nr. din 2008 CANCELARIA PRIMULUI - MINISTRU Nr. din 2008 O R D I N U L Nr. din 2008 pentru aprobarea reglementării tehnice Procedură privind controlul

Mai mult

Microsoft Word - decizie_996_a.doc

Microsoft Word - decizie_996_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 +4 021 8900745 www.cnsc.ro

Mai mult

Anexa nr

Anexa nr ANGAJAMENT privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/grupului de operatori economici... (denumirea) ANGAJAMENT privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/candidatului/grupului

Mai mult

Ordin MS_163_2015

Ordin MS_163_2015 Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS Ordinul nr. 163/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală

Mai mult