Holly Webb htera, o prsrcuta rana srapan Ilustralii de Sophy \Tilliams Traducere de Justina Bandol

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Holly Webb htera, o prsrcuta rana srapan Ilustralii de Sophy \Tilliams Traducere de Justina Bandol"

Transcriere

1 Holly Webb htera, o prsrcuta rana srapan Ilustralii de Sophy \Tilliams Traducere de Justina Bandol

2 Qapitolul unu ry A*y clscl gi dldu si se intoarc[ pe paftea cealaltd, ca sd adoarmd, din nou. Se opri insl la jumdtate qi slri in capul oaselor. Era ziua ei! SI fie oare prea devreme ca si-i trezeascl pe mama Ei pe tata? lgi lui repede ceasul de mini de pe noptierl. $ase jumltate. Erasuficient de tdrziu pentru o zi de naetere, nu? Tremur6nd puqin in rd,coarea diminelii, iei puse iute halatul gi se gribi si

3 .* HOLLY \TEBB & iasi din dormitor Ei s-o ia cdtre camera plringilor. - A*y I... La mulli ani!... T atdl ei cisci lary. Te-at trezit chiar atdt de devreme? - E gase jumate deia, spuse A*Y. Putem si ne scullm, mami? Te roooog! Mama ei se dddea deiaios din Pat. mai bine gi te-mbrucd,! -Du-te -Super! rise Amy. Se nipusti inapoi in camera ei Ei se apucl s6-gi pun[ uniforma de gcoali cu un oftat. Era atdt de nedrept si trebuiascl si mear gd la ore de zrua ei! Dar, dacd tot se trezise devreme, poate mama avea s-o lase si deschidd c6teva cadouri... O lu[ la fugd in jos Pe sclri 9i dldu buznain bucltdrie.

4 "iii NERA, O PISICUTA FANA STAPAN -Ttr zise ea, aeezindu-se la masd, -Gtozav! in fagaunui morman de pache te. Zdmbi apoi cand vdzu cd mama ei pusese luminige in jurul ferestrei. Aratd super! -Am zis cd, dacdtot trebuie si mergi la gcoall, si-fl pregltesc un mic dejun special. Mama ii puse in fagd un croasant cu ciocolat[. Chiar atunci intrl in bucitdrre tata. - Sper cd ai unul gi pentru mine, zise el, venind s-o stringx pe Amy in brale. La mulqi ani, dulceagl! -Hai, deschide-f cadourile! zise mama cu un suris. A*y intinse mina dup[ pachetul cel mai apropiat, care pdrea ispititor de moale. -Oo, ce frumos! Buni chiar se Pricepe! zise ea, dupl ce rupse ambalaiul

5 ....U HOLLY \TEBB.X gi descoperi inluntru un hanorac mov preslrat cu stele sclipitoare gi cu o pisicull rcz de satin lipitl pe spate. Mama zdmbi. -I-am spus ci poate si fie orice haind, citdvreme are o pisicl pe ea.

6 .?& NSRA, o pnicuta rana srapan * DupI ce Amy igi despachetl toate cadouril e, tatdlei cl5tinl din cap. s-ar zice ci ili plac foarte mult -$tii, pisicile, observl el, uitdndu-se lung la tricoul cu pisicugd, la cutia de sendviguri decoratl cu pisici, la penarul care aveape capac imaginea unui motan gi la superba pisici persanl de juclrie din bralele lui Amy. P6rinlii ei gtiau cit de mult ii plac pisicile, dar n-o credeau pe Amy suficient de responsabill ca si aibd una, oric6t de mult ii rugase. -Hai, trebuie s[ ajungem la gcoal6! ii atrase atengia mama, Vrei sd mergi azi dupi-amiazd,la Lily? Am vorbit cu ea. A-y ridicl ochii, uimitx. Era prima oatd cind auzea aceastd propunere. Tatdl ei ii flcu cu ochiul.

7 ....* HOLLY WEBB 'X - Mai am nevoie de pufin timp ca si pun la punct cadoul nostru surpirzd,. N-ai observat cd noi inc[ nu gi-am dat nimic? O si te a$tepte cind te intorci acasd. -Ah! A-y rudia. Un cadou-surprizdsuna foarte, foarte bine. -Crezi cd ar putea si fie o pisicl? o intreb d ea pe Lily a cincisp rezecea oatd pe ziua aceea. :, Terminaserl de blut ceaiul gi urcaserx in camera lui Lily si stea de vorb[. Prietena ei cea mai bund, oftd. -Zdu dacd gtiu! Ji s-a plrut ci se fi,zgdndiserl ultima oard cdnd i-ai intrebat? 10

8 -i* NBRA, O PISICUTA TANA STAPAN {* A*y clltinl din cap. - Mami a zis ci nu sunt destul de mare ca si am griid cum trebuie de ea. Dar i-am spus ci tu e$ti! Lily zdmbi Ei-o man gdie Pe Stella, pisica'ei cu blana pdtatd, care stltea ghemuitl pe canapeainre ele. -Eu am avut noroc ci mamei ii Plac pisicile. N-a trebuit si m[ rog de ea. -Poate tata are nevoie de timp ca si se duci s-o ia, gandi Amy cu voce tare. Nu-mi dau seama ce altceva ar putea fi.

9 ...U HOLLY \TEBB.* Of, nu Etiu! Se aple cd pdnd, igi lipi nasul de boticul Stellei, care o privi fix, cu ochi adormili. N-ai putea si-mi spui tu? Crezi cd o si primesc in sfirgit o pisicufi? Stella c[scl, ardtdndu-gi toli dinqii. -Hmm! Nu gtiu ce inseamnd asta, oftd A*y. Ah! E soneria? exclaml ea, ridic6ndu-se repede in picioare. Lily se incrunt5. -E nepoliticos si fii aga de fericitl ci pleci acasd cdnd vii in vizitdla mine! Apoi rise vdzdnd faga ingrijorutd a lui A*y. Ei, te tachinam doar! Du-te! Hai! i1i qin am6ndoi pumnii str6ngi! SunS-mI Ei spune-mi dacl e ceea ce-ti doregti! L2