Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ"

Transcriere

1 NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ - Hotărâre privind aprobarea participării României în calitate de ţară parteneră a Germaniei şi cu un pavilion naţional la Expoziţia Internaţională pentru Industrie Alimentară, Agricultură şi Horticultură Săptămâna Verde - Berlin, ianuarie 2012 Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ 1. Descrierea situaţiei actuale În perioada ianuarie 2012 se va desfăşura la Berlin, Expoziţia Internaţională pentru Industrie Alimentară, Agricultură şi Horticultură Săptămâna Verde, considerată cel mai mare eveniment de specialitate în domeniul alimentar şi agricol din Europa. Această manifestare se bucură de un interes major pe plan internaţional, la ediţia din anul 2011 fiind prezenţi de expozanţi din 57 ţări, care au expus pe o suprafaţă de m 2. Evenimentul a fost mediatizat prin de articole în ziarele germane, 700 reportaje la televiziunile germane şi 1800 relatări la radio, fiind prezenţi 5000 de reprezentanţi media. De asemenea, este cel mai vizitat târg ce se organizează la Berlin, fiind vizitat, în 2010, de cca persoane din care erau vizitatori interesaţi de afaceri. În urma demersurilor Ambasadei României la Berlin, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a iniţiat un Memorandum ce a fost aprobat de Prim Ministrul României în data de (nr.5/2850), urmat în data de 21 ianuarie 2011 de semnarea Contractului de Parteneriat privind angajarea României ca ţară parteneră în anul 2012, alături de Germania, în organizarea acestui eveniment. Participarea României în calitate de ţară parteneră are ca rezultat impulsionarea relaţiilor de colaborare cu Germania în domeniul agriculturii, alimentaţiei, dezvoltării rurale, turismului şi, în acelaşi timp oferă un capital de imagine pentru ţara noastră, având în vedere vizibilitatea asigurată de acest statut. România va organiza ceremonia de deschidere (spectacol, recepţie pentru oficialii prezenţi, aproximativ 4000 de persoane) şi va prezenta organizatorilor, un concept în acest sens până la data de 01 octombrie Fiind ţară parteneră, vom dispune de un spaţiu de aproximativ 900 m 2 pentru prezentarea produselor româneşti reprezentative, turismului, tradiţiilor şi obiceiurilor populare dar şi de o promovare pe măsură, creându-se astfel premisele pentru a reintra pe piaţa germană, în condiţiile în care de-a lungul timpului, România a fost unul dintre principalii exportatori de produse agroalimentare pe această piaţă. Având în vedere bunele relaţii existente între România şi Germania, dorinţa de a intensifica şi spori promovarea produselor agroalimentare româneşti pe piaţa intra şi extra-comunitară, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale acordă o importanţă deosebită participării firmelor de profil la această prestigioasă manifestare.

2 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale consideră oportună şi implicarea altor ministere precum, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Mediului şi Pădurilor. 2. Schimbări preconizate Prin prezentul act normativ se reglementează participarea ţării noastre la această prestigioasă manifestare în calitate de ţară parteneră şi cu un pavilion naţional, ceea ce constituie o bună oportunitate pentru promovarea produselor agro-industriale româneşti, prezentarea potenţialului agricol şi a oportunităţilor de investiţii, dezvoltarea de noi relaţii comerciale, cu impact pozitiv asupra creşterii competitivităţii şi implicit a exporturilor pe pieţele internaţionale. Statutul de ţară parteneră presupune închirierea şi amenajarea unui pavilion de cel puţin 900 m 2 (faţă de anii precedenţi când România a dispus de 165 m 2, fiind doar ţară participantă) pentru a asigura o imagine completă a României, cuprinzând toate componentele, tradiţii şi obiceiuri, produse reprezentative din toate zonele ţării, precum şi o prezentare a oportunităţilor oferite de turismul rural. Organizarea pavilionului naţional în 2012 reprezintă a IX-a participare consecutivă, fiind o bună oportunitate de imagine pentru ţara noastră. 3. Alte informaţii Secţiunea a 3-a Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 1.Impactul macroeconomic În cadrul manifestărilor expoziţionale se pot realiza studii de piaţă şi pe produse, inclusiv pentru obiective complexe, pe baze concurenţiale, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Acţiunile de publicitate şi reclamă cu caracter general, pe produse şi grupe de produse contribuie la promovarea exporturilor româneşti, sprijinirea producţiei naţionale, creşterea numărului locurilor de muncă, îmbunătăţirea accesului produselor şi serviciilor româneşti pe pieţele externe. 2. Impactul asupra mediului de afaceri Programele promoţionale, cum sunt reuniunile de afaceri, seminarii economice, reclamă comercială şi de negocieri se pot realiza cu ocazia manifestărilor expoziţionale, în vederea promovării exportului. Scopul participării la această prestigioasă manifestare expoziţională este de a explora, consolida, valorifica şi dezvolta oportunităţile de afaceri pe pieţe externe cu potenţial de import, de a promova schimburile comerciale internaţionale. 3. Impactul social Acţiunile de promovare a exportului organizate cu ocazia desfăşurării unor târguri sau expoziţii internaţionale au ca scop atragerea unor firme străine cu potenţial semnificativ de import, interesate în dezvoltarea relaţiilor economice cu firme din România prin contractarea de bunuri şi servicii româneşti sau cooperarea în producţie. Susţinerea agenţilor economici de a participa la târguri şi expoziţii internaţionale contribuie la promovarea exportului românesc şi la îmbunătăţirea imaginii sectoarelor exportatoare. 4. Impactul asupra mediului Nu este cazul.

3 5. Alte informaţii Nu este cazul Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat Cheltuielile aferente participării României în calitate de ţară parteneră a Germaniei şi cu un pavilion naţional la Expoziţia Internaţională pentru Industrie Alimentară, Agricultură şi Horticultură Săptămâna Verde, Berlin, ianuarie 2012 se suportă din prevederile bugetare pe anul 2011, şi respectiv 2012 ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu respectarea prevederilor legale. Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 1. Proiecte de acte normative suplimentare Nu este cazul. 2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie Nu e cazul 3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. alte documente 4. Evaluarea conformităţii: Nu e cazul 5. Alte acte normative şi/sau documente Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect internaţionale din care decurg angajamente 6. Alte informaţii Nu este cazul. Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 1.Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate Nu este cazul 2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ Nu este cazul 3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative Nu este cazul 4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente Nu este cazul. 5. Informaţii privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c) Consiliul Economic şi Social d) Consiliul Concurenţei e) Curtea de Conturi Este necesar avizul Consiliului Legislativ. 6. Alte informaţii Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ Nu e cazul. 2. Informarea societăţii civile cu privire la Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

4 eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice 3. Alte informaţii Nu este cazul. Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare 1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente 2. Alte informaţii Nu este cazul Proiectul de act normativ se va pune în aplicare după adoptare de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. În acest sens am elaborat prezentul proiect de hotărâre a Guvernului pe care îl supunem spre aprobare. AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Valeriu TABĂRĂ Avizăm favorabil AFACERILOR EXTERNE Teodor BACONSCHI FINANŢELOR PUBLICE Gheorghe IALOMIŢIANU JUSTIŢIEI Cătălin Marian PREDOIU

5 GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind aprobarea participării României în calitate de ţară parteneră a Germaniei şi cu un pavilion naţional la Expoziţia Internaţională pentru Industrie Alimentară, Agricultură şi Horticultură Săptămâna Verde - Berlin, ianuarie 2012 În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art. 1 (1) Se aprobă participarea României în calitate de ţară parteneră a Germaniei şi cu un pavilion naţional la Expoziţia Internaţională pentru Industrie Alimentară, Agricultură şi Horticultură Săptămâna Verde - Berlin, ianuarie 2012, (2) Se aprobă organizarea participării în calitate de ţară parteneră şi a pavilionului naţional de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Art. 2 (1) Cheltuielile aferente participării României, în calitate de ţară parteneră la Expoziţia Internaţională pentru Industrie Alimentară, Agricultură şi Horticultură Săptămâna Verde, Berlin 2012, în sumă de lei, se suportă de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu respectarea prevederile legale, conform devizului prevăzut în anexa nr. 1. (2) Cheltuielile aferente organizării pavilionului naţional în sumă totală de lei, sunt cuprinse în devizul prevăzut în anexa nr. 2. Art. 3 Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4 Spaţiul închiriat şi amenajat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la Expoziţia Internaţională pentru Industrie Alimentară, Agricultură şi Horticultură Săptămâna Verde 2012, Berlin, se va utiliza pentru prezentarea potenţialului agroalimentar, tradiţii, obiceiuri şi produse specifice spaţiului rural românesc. PRIM - MINISTRU Emil BOC