ARHIVELE NAŢIONALE SERVICIUL JUDEŢEAN BACĂU I N V E N T A R SECTORUL REGIONAL I.P.A.C.A. BACĂU U. A 1,30 M. L.

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "ARHIVELE NAŢIONALE SERVICIUL JUDEŢEAN BACĂU I N V E N T A R SECTORUL REGIONAL I.P.A.C.A. BACĂU U. A 1,30 M. L."

Transcriere

1 Inv ARHIVELE NAŢIONALE SERVICIUL JUDEŢEAN BACĂU I N V E N T A R SECTORUL REGIONAL I.P.A.C.A. BACĂU U. A 1,30 M. L.

2 Prefaţă În anul 1950 prin H.C.M. nr din 24 octombrie pe lângă Consiliul de Miniştri se înfiinţează Institutul pentru Planurile de Amenajare Integrală a Cursurilor de Apă (I.P.A.C.A.), ca organ tehnic al Comisiei Interministeriale pentru probleme hidrotehnice. Conform art. 35 din hotărârea mai sus menţionată atribuţiile instituţiei erau următoarele: a) Realizarea studiilor în vederea stabilirii regimului cursurilor de apă şi a măsurători de debite prin posturi hidrometrologice sau alte unităţi executive exterioare, organizate şi conduse de acest Institut; b) Folosirea posturilor hidrometrologice ca şi staţii meteorologice, după o prealabilă înţelegere cu Institutul Meteorologic Central; c) Publicarea periodică a datelor stabilite cu privire la debitul şi regimul diferitelor cursuri de apă, pentru folosirea acestor date şi de către celelalte Ministere interesate; d) Elaborarea pe bazine de râuri a planurilor de amenajare integrală a cursurilor de apă, în vederea stăpânirii apelor şi în scopul valorificării energiei lor, pentru toate folosinţele şi anume: energetice, irigaţii, navigaţie, alimentări cu apă, piscicultură etc. cu evitarea inundaţiilor şi a degradării solului; e) Eliberarea proiectului de ansamblu şi a memoriului pentru justificarea tehnico-economică a întregului complex de lucrări de-a lungul unui bazin sau curs de apă, indicând pentru fiecare lucrare în parte datele de bază ce vor servi pentru proiectele care se vor executa prin organizaţiile de proiectare ale diferitelor Ministere interesate, 2

3 f) Avizarea din punct de vedere tehnic-sub aspectul folosirii raţionale a energiei apelor-a tuturor proiectelor, atât pentru proiectele care fac parte din planul de amenajare integrală a unui curs de apă, cât şi pentru proiectele hidrotehnice izolate, interesând problemele locale, dacă acestea privesc folosirea apei din râuri, stabilite de Institutul pentru Planurile de Amenajare integrală a Cursurilor de Apă. La nivel teritorial au fost constituite sectoare regionale ale Institutului pentru Planurile de amenajare Integrală a Cursurilor de Apă. Organizarea teritorială a I.P.A.C.A s-a făcut ţinându-se cont de teritoriile bazinelor hidrografice şi nu de organizarea administrativ-teritorială. Sectorul Regional I.P.A.C.A. Bacău s-a înfiinţat în ianuarie 1951, exercitându-şi autoritatea pe teritoriile râului Siret. În conformitate cu adresa nr. 622 din 14 mai 1951 venite din partea Direcţiunei Generale Hidrometrologice din cadrul I.P.A.C.A se stabileau Sectorului Regional I.P.A.C.A. Bacău următoarele sarcini: 1) Verificarea şi întreţinerea unităţilor hidrometrice; 2) Înfiinţarea de staţiuni hidrometrice noi; 3) Întocmirea jurnalului de miră; 4) Măsurarea debitelor; 5) Evidenţa folosinţei apelor, a lucrărilor hidrotehnice şi a terenurilor degradate; 6) Întocmirea monografiilor râurilor. Documentele Sectorului Regional I.P.A.C.A. Bacău au fost preluate în anul 2010 de la S.J.A.N. Iaşi, însumând o cantitate de 1,30 m.l. În fondul arhivistic Sectorului Regional I.P.A.C.A. Bacău se găsesc următoarele genuri de documente: buletine lunare hidrometrice, memorii justificative, antemăsurătoare, analiza preţurilor, proiecte pentru lucrările de instalare, 3

4 documente referitoare la instalarea limnigrafelor pentru studierea nivelului apei pe râurile Moldova şi Bistriţa, extrase din hotărârile Consiliului de Miniştri referitoare la stabilirea atribuţiilor instituţiei, schema de organizare, ordine referitor la mirele hidrometrice, măsurători de debite şi aluviuni, trecerea bunurilor în gestiunea instituţiei, plan de lucru pentru executarea sarcinilor trasate de centrala I.P.A.C.A., date pentru schiţa preliminară de plan de amenajarea integrală a râului Siret. Documentele din fondul arhivistic Sectorului Regional I.P.A.C.A. Bacău sunt ordonate cronologic-structural: pe ani, în cadrul anilor pe compartimente, în cadrul compartimentelor pe probleme. Întrucât asupra fondului a fost efectuată operaţiunea selecţionare, dosarele au fost recotate, începând cu nr.1 pe fiecare an calendaristic. Au fost îmbunătăţite rezumatele dosarelor. Starea de conservare a documentelor este bună Consilier principal, Oanea Angela 4

5 SECTORUL REGIONAL I.P.A.C.A. BACĂU INVENTAR vechi 1950 Serviciu Tehnic 1 28/1951 Buletine lunare hidrometrice pentru staţia Blăgeşti râul Siret Serviciul Personal 1 5/1951 Documente referitoare la angajarea personalului administrativ: adrese, adeverinţe, tabele cu noii angajaţi, cereri 117 Serviciul Tehnic Documente referitoare la instalarea unui limnigraf pentru studierea nivelului apei pe râurile Moldova 2 12/1951 şi Bistriţa: memorii justificative, antemăsurătoare, analiza preţurilor, proiectul pentru lucrările de 1951 instalare, tabele de materiale, proiecte, deviz estimativ, memoriu descriptiv 3 13/1951 Documente privitoare la evidenţa generală a observărilor şi măsurătorilor de debite la posturi, planuri de situaţii 4 14/1951 Proiecte şi măsurători de debite ale apelor Adrese emise de Institutul pentru Planurile de Amenajare Integrală a Cursurilor de Apă 5 15/1951 privitoare la: extragerea materialelor din albiile râurilor Putna, Buzău, Covurului, executarea construcţiilor speciale; deviz pentru lucrările de instalare a unui limnigraf pe râul Trotuş, antemăsurătoare, analiză de preţuri, liste de materiale

6 vechi 6 16/ / / / / / / / / / / / /1951 Extras din hotărârea Consiliului de Miniştri privind stabilirea atribuţiilor instituţiei, schema de organizare, ordin referitor la mirele hidrometrice, măsurători de debite şi aluviuni, trecerea bunurilor în gestiunea instituţiei, tabel cu angajaţi Proiecte pentru înfiinţarea şi instalarea unor mire hidrometrice pe râul Milcov, memoriu justificativ, tabele cu materialele necesare efectuării lucrărilor Documente referitoare la înfiinţarea mirei semiautomate şi a limnigrafelor în Adjud: contracte locale pentru livrare de produse, antemăsurătoare, planuri Documente referitoare la înfiinţarea unui limnigraf la staţia Petroşani-Trotuş, schiţe Serviciul Hidrologic Măsurări de debite pe râul Moldova la punctul Gura Humor, schiţă Măsurări de debite la staţia Cozmeşti, râul Siret, tabele cu rezultatele observaţiilor Buletine lunare hidrometrice pentru staţia Bodeştirâul Tutova Buletine lunare hidrometrice pentru staţia Herestrău- râul Naruja Buletine lunare hidrometrice pentru staţia Tulnicirâul Putna Instrucţiuni cu privire la completarea fişelor de evidenţă pentru Alimentarea cu apă industrială, fişe de evidenţă Buletine meteorologice zilnice de stabilirea prognozei Măsurarea debitului râului Siret, buletine hidrometrice lunare pentru râul Siret Buletine lunare hidrometrice pentru staţia Podul Metalic, râul Râmnic

7 vechi 19 30/ / / / / / / / / / / / /1951 Buletine lunare hidrometrice pentru staţia Rogoaza, râul Siret 16 Buletine lunare hidrometrice pentru staţia Lărgăşeni, râul Berheci Buletine lunare hidrometrice pentru staţia Băicani, râul Zeletin Buletine lunare hidrometrice pentru staţia Domneşti, râul Siret 12 Buletine lunare hidrometrice pentru staţia Răcoasa, râul Suşiţa 14 Buletine lunare hidrometrice pentru staţia Vulcăneasa, râul Milcov Buletine lunare hidrometrice pentru staţia Adjudul Vechi, râul Siret 15 Buletine lunare hidrometrice pentru staţia Dărmăneşti, râul Trotuş 254 Buletine lunare hidrometrice pentru staţiile: Bicaz - râul Bicaz; Bistricioara - râul Bistricioara, N. Bălcescu - râul Siret; Broşteni-Neamţ - râul 112 Neagra Buletine lunare hidrometrice pentru staţiile: Cârlibaba- râul Bistriţa; Dorna Cândreni- râul 1953 Dorna 78 Devize estimative pentru cercetările şi studiile locale în vederea instalării limnigrafelor, mişcarea fondurilor de investiţii, instalarea şi întreţinerea de mire noi Documente referitoare la evidenţa generală a măsurătorilor efectuate la posturi, observatorii apelor subterane, planşe, măsurători ale debitelor apelor Carnet pentru notarea nivelului apei cuprinzând şi instrucţiuni pentru observatorul mirei

8 vechi 32 44/1951 Devize estimative pentru lucrările de instalare a unor mire semiautomate pe râurile Siret, Trotuş şi a limnigrafelor pe râul Trotuş, procese-verbale de recepţie 33 45/1951 Fişe cu evidenţa hidrometrică /1951 Instrucţiuni cu privire la completarea fişei de evidenţă pentru Mici instalaţii hidroenergetice, fişe de evidenţă; corespondenţă privitoare la comunicări de buletine hidrometrice şi buletine cu nivelul apei / / / /1951 Deviz pentru cheltuielile de deplasare, înfiinţarea mirelor, referate asupra constatărilor pe teren, memoriu descriptiv privind lucrările de întreţinerea a mirelor hidrometrice, stabilirea sarcinilor Sectorului Regional Bacău, reparaţii de mire hidrometrice, analiza de preţuri Documente referitoare la apele subterane: fişe de evidenţă, instrucţiuni pentru observarea nivelului apelor subterane în puţuri domestice, planşe, buletine lunare Instrucţiuni cu privire la completarea fişei de evidenţă pentru mici instalaţiuni hidroenergetice, fişe de evidenţă a micilor instalaţii hidroenergetice-bazinele hidrografice Siret, Bistriţa; îndreptar pentru completarea tabelului de micile instalaţii energetice Analiză de preţuri pentru executarea măsurătorilor de debite, devize, corespondenţă privind efectuarea cheltuielilor pentru măsurători, memoriu pentru corectarea cursurilor râurilor în dreptul satului Vânători, com. Dumbrava Roşie şi planşe, proiectul lucrărilor de apărarea liniei ferate Roznov-Piatra Neamţ de apele râului Bistriţa din apropierea fabricii de cherestea Măcărescu, planşe,

9 vechi 39 54/ / / 42 12/ 43 23/ baza de analiză a preţurilor, instrucţiuni privind măsurătorile de debite Serviciul de Investiţii Plan de lucru pentru executarea sarcinilor trasate de centrala I.P.A.C.A., realizările de plan, rapoarte de activitate, date pentru schiţa preliminară de plan pentru amenajarea integrală a râului Siret, memorii justificative, planuri de muncă, rapoarte de activitate, corespondenţă cu organele ierarhice privind modul de întocmire a dărilor de seamă Situaţia realizărilor financiare a investiţiilor, mişcarea fondurilor, situaţia investiţiilor, corespondenţă cu forurile ierarhice privitoare la organizarea activităţii, extras din hotărârea Consiliului de Miniştri referitoare la executarea lucrărilor de construcţie, instalaţii şi montaje prevăzute în planul cincinal, contracte locale pentru livrare de produse Borderouri şi acte justificative privind instalarea unui limnigraf pe râul Siret, punct de lucru Şerbăneşti, scrisori de trăsură Documente justificative referitoare la instalarea unui limnigraf la punctul Goioasa şi realizarea unor lucrări: stat de plată pentru plata lucrărilor, avize de expediere, decont de cheltuieli, facturi Tablou cu date referitoare la folosirea apei din bazinele hidrografic ale râurilor Putna, Bistriţa, corespondenţă cu organele ierarhice privitoare la culegerea datelor cu privire la alimentarea cu apă potabilă, rapoarte referitoare la construirea unui baraj de înmagazinare pe râul Trotuş, influenţa aluviunilor din râul Trotuş asupra râului Siret, situaţia inundaţiilor, irigărilor în bazinul râului Siret, extras din monografia oraşului Iaşi

10 vechi 44 56/1951 referitoare la alimentarea oraşului cu apă din Siret Serviciul Muncă şi Salarii State de plată a salariilor, borderouri, ordine de plată 45 31/ Declaraţii cu privire la salariile muncitorilor /1951 Registrul cu sumele alocate pentru salarii şi diurne care au fost acordate angajaţilor 41 Serviciul Contabilitate Facturi cu plăţile efectuate pentru instalarea unui 47 66/1951 limnigraf pe Trotuş, tabel comparativ de situaţia lucrărilor de la Rădeana, foi de lucru în acord, stat 49 de plată Avize şi facturi, declaraţii plan casă, schiţe, măsurări de debite, situaţia de rulaj, antemăsurătoare, analiza de preţuri, corespondenţă cu Direcţia Generală Hidrometrologică, Serviciul 48 69/1951 Planificare privitoare la întocmirea dărilor de seamă, planşe, tabele cu situaţia lucrărilor după 1953 deviz la limnigraful din Rădeana, memoriu 174 justificativ pentru lucrările de instalare a unui limnigraf pe râul Trotuş, antemăsurătoare, deviz estimativ, tabele cu materialele necesare pentru lucrările de instalare a mirelor semiautomate 49 72/1951 Acte justificative contabile pentru lucrările efectuate, măsurări de debite, state de plată, procese-verbale de constatare 279 ANUL Serviciul Personal 1 3/ Certificate medicale, lista pentru plata ajutoarelor - băneşti, adresă cu privire la autorizarea accesului 1953 pe poduri 18 Serviciul Hidrologic 2 7/ Măsurări de debite pe râurile Siret, staţia Rogoza;

11 vechi Moldova- punctul Roman 3 8/ Măsurători de debite pe râul Siret, punctul Drăgeşti 4 Evidenţa măsurărilor de debite solide în suspensie 4 9/ pe râurile Bistriţa, Moldova, Suceava; 89 corespondenţă privind efectuarea măsurătorilor 5 10/ Tabele cu măsurătorile de debite lichide, solide şi analiza fizico-chimică; corespondenţă privind efectuarea măsurătorilor, deplasarea echipelor pe teren pentru efectuarea analizei bacteriologice şi 51 chimice ale apelor din râurile Siret, Trotuşi Jijia; probleme financiare 6 13/ Deviz, analiza preţurilor pentru lucrările de înfiinţare a unui limnigraf pe râul Siret, punctul 15 Şerbăneşti 7 14/ Buletine hidrometrice lunare de la staţia Drăgeşti, râul Siret / Buletine lunare pentru măsurarea nivelului apei subterane la staţia Bogdăneşti-râul Oituz, variaţiile nivelului apelor râurilor Putna, Siret, Râmnic, 28 Trotuş, Moldova, schiţe 9 16/ Buletine lunare pentru măsurarea nivelului apelor subterane în comunele: Adjud, Răcătău, Tătaru, 40 Dărmăneşti, Broşteni, Comăneşti 10 17/ Buletine hidrometrice decadale pe staţii / Buletine hidrometrice decadale de la staţia Goioasa, râul Trotuş / 13 20/ Buletine hidrometrice decadale pentru staţiile: Buzău, Tecuci, Galaţi, Bacău, Ploieşti, Brăila, Bârlad, Roman şi Putna Tablou de materialele necesare înfiinţării mirei hidrometrice, buletine hidrometrice lunare pentru staţia Corbu Vechi, râul Siret

12 vechi 14 21/ Buletine hidrometrice lunare pentru staţia Ion Creangă, râul Siret / Buletine comparative cu studierea nivelului apei pentru de la staţia Podul Voroneţ, râul Moldova 58 Buletine hidrometrice lunare pentru staţia Pod 16 24/ Şendreni, râul Siret; instrucţiuni privind 51 organizarea observărilor asupra temperaturii 17 25/ Jurnalul mirei hidrometrice de pe râul Bistriţa / Jurnalul mirei hidrometrice de pe râul Bistriţa / Deviz pentru transportul bornelor, cheltuielile de personal, analiză de preţuri / Carnet pentru notarea nivelului apei pe râul Siret / Carnet pentru notarea nivelului apei pe râul Moldova 30 Serviciul Contabilitate 22 33/ Corespondenţă cu organele ierarhice superioare privind efectuarea plăţilor, plata avansurilor, 122 cheltuieli de deplasare, state de plată 23 40/ Documente referitoare la efectuarea cheltuielilor financiare 21 ANUL 1953 Serviciul Tehnic Instrucţiuni pentru întocmirea şi ţinerea jurnalelor pentru moriştile hidrometrice, corespondenţă cu instituţiile ierarhice superioare privind 1 1/1953 îmbunătăţirea muncii, descrierea posturilor hidrometrice, gradul de precizare în efectuarea calculelor la materialele grafice; instrucţiuni privind organizarea observaţiilor pentru temperatură, luarea probelor de apă Serviciul Hidrologic 2 2/1953 Buletine hidrometrice lunare pentru staţia Lespezi, râul Siret

13 vechi 3 3/1953 Buletine hidrometrice lunare pentru staţia Bicaz, râul Bicaz /1953 Buletine hidrometrice lunare pentru staţia Mănăstirea Caşin, râul Caşin /1953 Buletine hidrometrice lunare pentru staţia Slănic Moldova, râul Slănic /1953 Buletine hidrometrice lunare pentru staţia Băicani, râul Zeletin /1953 Buletine hidrometrice lunare pentru staţia Slobozia Ciorăşti, râul Râmna /1953 Buletine hidrometrice lunare pentru staţia Tulgheşti, râul Bistricioara /1953 Buletine hidrometrice lunare pentru staţia Podul Lungoci, râul Siret /1953 Buletine hidrometrice lunare pentru staţia Vulcăneasa, râul Milcov /1953 Buletine pentru notarea nivelului apei subterane 1953 Serviciul Contabilitate Corespondenţă cu forurile superioare privitoare la 12 17/1953 problemele financiare, extrase de cont, evidenţa contabilă, aplicarea impozitelor, salarizarea angajaţilor, state de funcţiuni Verifică 13 Inventarul vechi al fondului nr

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu Serviciul Economic, Resurse Umane, Administrativ şi Informatică din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă

Mai mult

Microsoft Word - Regulament CCCF.doc

Microsoft Word - Regulament CCCF.doc REGULAMENT de organizare si funcţionare a Comisiei Centrale de Control Financiar şi a Comisiilor de Control Financiar de la nivelul filialelor de Cruce Roşie DISPOZIŢII GENERALE În conformitate cu statutul

Mai mult

Direcţia I. Director general Serviciile A. Consiliul de Coducere B. Serviciul Juridic şi asistenţă managerială C. Audit Public Intern Denumirea dosaru

Direcţia I. Director general Serviciile A. Consiliul de Coducere B. Serviciul Juridic şi asistenţă managerială C. Audit Public Intern Denumirea dosaru Direcţia I. Director general Serviciile A. Consiliul de Coducere B. Serviciul Juridic şi asistenţă managerială C. Audit Public Intern Denumirea dosarului (conţinutul pe scurt al problemelor la care se

Mai mult

Nr

Nr INVENTAR: 804 ARHIVELE NAŢIONALE SERVICIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI AVOCATURA STATULUI BOTOŞANI INVENTAR, 1925-1953, 44 u.a. PREFAŢĂ Avocatura (Contenciosul) Statului la nivelul judeţului Botoşani, a funcţionat

Mai mult

ŞCOALA CU CLASELE I – VIII

ŞCOALA CU CLASELE I – VIII FIŞA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNCŢIA DE ADMINISTRATOR FINANCIAR ( CONTABIL ŞEF) ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR Numărul fişei postului: Numele şi prenumele

Mai mult

Microsoft Word - Diverse -i Arhiva 2010

Microsoft Word - Diverse -i Arhiva 2010 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DRAGOS-VODA JUDETUL CALARASI HOTARARE privind aprobarea completarii Nomenclatorul arhivistic al Consiliului local al comunei Dragos-Voda, judetul Calarasi Consiliul local al

Mai mult

Arhivele Naţionale ale României DIRECŢIA JUDEŢEANĂ ALBA A ARHIVELOR NAŢIONALE INVENTARUL FONDULUI PAROHIA GRECO CATOLICĂ CETATEA DE BALTĂ Nr

Arhivele Naţionale ale României DIRECŢIA JUDEŢEANĂ ALBA A ARHIVELOR NAŢIONALE INVENTARUL FONDULUI PAROHIA GRECO CATOLICĂ CETATEA DE BALTĂ Nr DIRECŢIA JUDEŢEANĂ ALBA A ARHIVELOR NAŢIONALE INVENTARUL FONDULUI PAROHIA GRECO CATOLICĂ CETATEA DE BALTĂ 1872-1952 fond: 715 inv.: 419 PREFAŢĂ PAROHIA GRECO-CATOLICĂ CETATEA DE BALTĂ Parohia greco-catolică

Mai mult

Arhivele Naţionale ale României DIRECŢIA JUDEŢEANĂ ALBA A ARHIVELOR NAŢIONALE INVENTARUL FONDULUI: PAROHIA GRECO-CATOLICĂ BIIA ( ) Nr.fond:977

Arhivele Naţionale ale României DIRECŢIA JUDEŢEANĂ ALBA A ARHIVELOR NAŢIONALE INVENTARUL FONDULUI: PAROHIA GRECO-CATOLICĂ BIIA ( ) Nr.fond:977 DIRECŢIA JUDEŢEANĂ ALBA A ARHIVELOR NAŢIONALE INVENTARUL FONDULUI: PAROHIA GRECO-CATOLICĂ BIIA (1854-1955) fond:977 inv.: 2463 PREFAŢĂ Localitatea Biia a fost sediul districtului protopopesc încă de pe

Mai mult

Inv ARHIVELE NAŢIONALE SERVICIUL JUDEŢEAN VÂLCEA FOND PERSONAL ROŞESCU GHEORGHE INVENTAR u.a. Arhivele Nationale ale Romaniei SJAN

Inv ARHIVELE NAŢIONALE SERVICIUL JUDEŢEAN VÂLCEA FOND PERSONAL ROŞESCU GHEORGHE INVENTAR u.a. Arhivele Nationale ale Romaniei SJAN Inv. 2066 ARHIVELE NAŢIONALE SERVICIUL JUDEŢEAN VÂLCEA FOND PERSONAL ROŞESCU GHEORGHE 1901-1962 33 u.a. RÂMNICU VÂLCEA 2012 FOND PERSONAL ROŞESCU GHEORGHE Între materialele documentare intrate în depozitele

Mai mult

Microsoft Word - New Microsoft Word Document _2_

Microsoft Word - New Microsoft Word Document _2_ PROCURATURA RAIONULUI HAŢEG - Prefaţă - Procuratura Republicii Populare Române a fost înfiinţată în baza Legii nr. din iunie, pentru supravegherea şi asigurarea respectării legilor R.P.R. de către organele

Mai mult

AH19.doc

AH19.doc CONSILIUL LOCAL SEGARCEA SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR R E G U L A M E N T U L PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR AL ORAŞULUI

Mai mult

Titlul principal

Titlul principal ANUNȚ ANGAJARE Cluj Innovation Park SA angajează personal pentru postul de ADMINISTRATOR IMOBILE. Documentele pentru angajare se pot depune pînă în data de 3/05/2019. FIȘA POSTULUI ADMINISTRATOR IMOBILE

Mai mult

CONSILIUL LOCAL OR

CONSILIUL LOCAL OR Anexa nr.5 la HCL nr. 174/2017 CAP. I - Procedura de acordare a facilităţilor fiscale Scutiri și reduceri la impozitul/taxa pe clădiri Art.1.- Beneficiază de scutire de la plata impozitului pe clădiri/taxei

Mai mult

Scoala Gimnaziala Merei Str. Principală, com. Merei, jud. Buzău Tel/ fax: GRAFICUL UNIC DE MONITORIZARE ȘI CO

Scoala Gimnaziala Merei Str. Principală, com. Merei, jud. Buzău Tel/ fax: GRAFICUL UNIC DE MONITORIZARE ȘI CO GRAFICUL UNIC DE MONITORIZARE ȘI CONTROL AN ȘCOLAR 2018-2019 ARGUMENT Monitorizarea şi controlul activităţii şcolii în anul şcolar 2018 2019 se va face ţinând cont de toate punctele slabe, ameninţările

Mai mult

PO

PO ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETRU PONI CUCUTENI GRAFICUL DE MONITORIZARE ȘI CONTROL 2018-2019 ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETRU PONI CUCUTENI Localitatea CUCUTENI, Judeţul IAŞI Tel./fax: 0232/717074 Mail: scoala_cucuteni5000@yahoo.com

Mai mult

Microsoft Word - DECIZIE INVENTARIERE.doc

Microsoft Word - DECIZIE INVENTARIERE.doc S.C... Nr. ord. Reg Com/An:... CIF: Adresa sediu social:... Capital social:... RON RO... DECIZIA NR. /... In scopul asigurarii integritatii patrimoniului S.C... si valorificarii prin inventariere a realitatii

Mai mult

Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale AFIR PNDR Manual de procedură pentru implementare Sectiunea II Autorizare Plati Cod manual: M

Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale AFIR PNDR Manual de procedură pentru implementare Sectiunea II Autorizare Plati Cod manual: M Pagina 1 INSTRUCŢIUNI DE PLATĂ PENTRU BENEFICIARII SUBMĂSURII 7.6 A. INFORMAŢII CU CARACTER GENERAL Dosarul Cererii de Plată se depune de beneficiar la Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor

Mai mult

R O M Â N I A , DENSUŞ, nr. 154 JUDEŢUL HUNEDOARA tel./fax: 0254/775010; COMUNA DENSUŞ cod fiscal PRIMAR

R O M Â N I A , DENSUŞ, nr. 154 JUDEŢUL HUNEDOARA tel./fax: 0254/775010; COMUNA DENSUŞ cod fiscal PRIMAR R O M Â N I A 337205, DENSUŞ, nr. 154 JUDEŢUL HUNEDOARA tel./fax: 0254/775010; 775210 COMUNA DENSUŞ cod fiscal 5453789 PRIMAR primariadensus@yahoo.com D I S P O Z I T I A NR. 153/ 2017 privind organizarea

Mai mult

Către: CONSTANTINESCU DOINA şi CONSTANTINESCU ALEXANDRU Str.Gheorghe Doja,nr.114,Loc. Ploieşti, Jud.Prahova DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr.... din...2

Către: CONSTANTINESCU DOINA şi CONSTANTINESCU ALEXANDRU Str.Gheorghe Doja,nr.114,Loc. Ploieşti, Jud.Prahova DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr.... din...2 Către: CONSTANTINESCU DOINA şi CONSTANTINESCU ALEXANDRU Str.Gheorghe Doja,nr.114,Loc. Ploieşti, Jud.Prahova DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr.... din...2011 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului

Mai mult

Indaco Lege5. Copyright (c) Indaco Systems Pagina 1 / 7 Guvernul României - Hotărâre nr. 112/2016 din 24 februarie 2016 Hotărârea nr. 112/2016 p

Indaco Lege5. Copyright (c) Indaco Systems Pagina 1 / 7 Guvernul României - Hotărâre nr. 112/2016 din 24 februarie 2016 Hotărârea nr. 112/2016 p Pagina 1 / 7 Guvernul României - Hotărâre nr. 112/2016 din 24 februarie 2016 Hotărârea nr. 112/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de

Mai mult

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR SERVICIUL JUDEŢEAN SUCEAVA AL ARHIVELOR NAŢIONALE INVENTAR COLECŢIA DE STARE CIVILĂ EXEMPLARUL I ( ) I

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR SERVICIUL JUDEŢEAN SUCEAVA AL ARHIVELOR NAŢIONALE INVENTAR COLECŢIA DE STARE CIVILĂ EXEMPLARUL I ( ) I MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR SERVICIUL JUDEŢEAN SUCEAVA AL ARHIVELOR NAŢIONALE INVENTAR COLECŢIA DE STARE CIVILĂ EXEMPLARUL I (1784-1948) Inventar nr.513 Fond nr.12 INVENTAR COLECŢIA DE STARE

Mai mult

3 ROMÂNIA JUDEŢUL SUCEAVA COMUNA DORNA ARINI CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL încheiat astăzi 25 noiembrie 2016 la sediul Primăriei comunei Doma Arini, j

3 ROMÂNIA JUDEŢUL SUCEAVA COMUNA DORNA ARINI CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL încheiat astăzi 25 noiembrie 2016 la sediul Primăriei comunei Doma Arini, j 3 ROMÂNIA JUDEŢUL SUCEAVA COMUNA DORNA ARINI CONSILIUL LOCAL PROCES VERBAL încheiat astăzi 25 noiembrie 2016 la sediul Primăriei comunei Doma Arini, judeţul Suceava în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului

Mai mult

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DEALURILE COTMENEI Comuna Bascov, Bl. C2, parter, jud. Arges, site

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DEALURILE COTMENEI Comuna Bascov, Bl. C2, parter, jud. Arges, site Formularul AP 1.5 M5/6A tranșă II FIŞA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ A DCP Beneficiar... Titlul proiectului.. Cod cerere de plata P -2 Secţiunea A: Verificarea conformităţii documentelor ataşate la Dosarul

Mai mult

UNIVERSITATEA SPIRU HARET REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL DIRECŢIEI RESURSE UMANE CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1. Prezentul regulame

UNIVERSITATEA SPIRU HARET REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL DIRECŢIEI RESURSE UMANE CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1. Prezentul regulame UNIVERSITATEA SPIRU HARET REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL DIRECŢIEI RESURSE UMANE CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1. Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a

Mai mult

Microsoft Word - leg_pl365_04.doc

Microsoft Word - leg_pl365_04.doc PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996 Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I. Legea apelor nr.107/1996, publicată

Mai mult

Unitatea de invatamnt Colegiul National Gheorghe Vranceanu Bacau Compartiment SECRETARIAT PROCEDURA OPERAŢIONALA privind programul de dezvoltare a sis

Unitatea de invatamnt Colegiul National Gheorghe Vranceanu Bacau Compartiment SECRETARIAT PROCEDURA OPERAŢIONALA privind programul de dezvoltare a sis 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale Elemente privind responsabilii/ operaţiunea Numele şi prenumele

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN HUNEDOARA NESECRET Exemplar unic Nr Deva, APRO

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN HUNEDOARA NESECRET Exemplar unic Nr Deva, APRO MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN HUNEDOARA NESECRET Exemplar unic Nr. 2566015 Deva, 28.06.2018 APROB PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS A N U N Ţ În conformitate

Mai mult

Formulare financiar contabile şi fiscale Introducere 1. Obligativitatea întocmirii documentelor financiar contabile; Rolul documentelor justificative;

Formulare financiar contabile şi fiscale Introducere 1. Obligativitatea întocmirii documentelor financiar contabile; Rolul documentelor justificative; Formulare financiar contabile şi fiscale Introducere 1. Obligativitatea întocmirii documentelor financiar contabile; Rolul documentelor justificative; 2. Obligaţia de a conduce evidenţa fiscală. Capitolul

Mai mult

Nesecret DIRECȚIA DE COMUNICARE ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL Serviciul Relații cu Publicul și Mass-Media 24 februarie 2016 RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROM

Nesecret DIRECȚIA DE COMUNICARE ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL Serviciul Relații cu Publicul și Mass-Media 24 februarie 2016 RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROM DIRECȚIA DE COMUNICARE ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL Serviciul Relații cu Publicul și Mass-Media 24 februarie 2016 RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITAŢII MEDIULUI în intervalul 26.06.2016,

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA R O M Â N I A MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI SUCEAVA ANUL XXVI I Nr.10 OCTOMBRIE 2018 S U M A R HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN SUCEAVA Hotărârea nr.151/2018 privind constatarea încetării de drept a

Mai mult

Microsoft Word - inv. 239.doc

Microsoft Word - inv. 239.doc MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR ARHIVELE NAŢIONALE SERVICIUL JUDEŢEAN SIBIU FOND: ŞCOALA PROFESIONALĂ DE BĂIEŢI NR 2 - SIBIU ŞI ŞCOALA PROFESIONALĂ DE UCENICI NR.1- SIBIU INV.Nr. 239 I N V E N

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE UNITATEA MILITARĂ 01919 - OTOPENI - A N U N Ţ Unitatea Militară 01919 Otopeni din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de ocupare a posturilor vacante

Mai mult

Școala Gimnazială Stornești Sat Stornești, comuna Sinești, jud. Iași Telefon / fax

Școala Gimnazială Stornești Sat Stornești, comuna Sinești, jud. Iași Telefon / fax Școala Gimnazială Stornești Sat Stornești, comuna Sinești, jud. Iași Telefon / fax 0232 325111 http://scoala-stornesti.ro email scoalastornesti@yahoo.ro GRAFICUL DE CONTROL AL DIRECTORULUI SEMESTRUL I

Mai mult

Consultant Fiscal, Auditor Financiar - Adrian Bența ; tel: Act normativ descărcat prin aboname

Consultant Fiscal, Auditor Financiar - Adrian Bența   ; tel: Act normativ descărcat prin aboname OMFP nr. 191/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2016, precum şi pentru modificarea şi completarea

Mai mult

DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA HUNEDOARA - DEVA R A P O R T de activitate al Direcţiei Judeţene de Statistică Hunedoara în anul 2015 CAP.I STRUCTURA

DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA HUNEDOARA - DEVA R A P O R T de activitate al Direcţiei Judeţene de Statistică Hunedoara în anul 2015 CAP.I STRUCTURA DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA HUNEDOARA - DEVA R A P O R T de activitate al Direcţiei Judeţene de Statistică Hunedoara în anul 2015 CAP.I STRUCTURA ORGANIZATORICA Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara,

Mai mult

ARHIVELE NAŢIONALE S.J.A.N. ARGEŞ Fond nr. 469 INVENTAR Nr PRIMĂRIA COMUNEI GODENI ( ) 1

ARHIVELE NAŢIONALE S.J.A.N. ARGEŞ Fond nr. 469 INVENTAR Nr PRIMĂRIA COMUNEI GODENI ( ) 1 ARHIVELE NAŢIONALE S.J.A.N. ARGEŞ Fond nr. 469 INVENTAR 1930 PRIMĂRIA COMUNEI GODENI (1934-1969) 1 Cuprinsul pe scurt al sau registrului ANUL 1934 file 1 6 Lucrări privind recensământul populaţiei. 1934

Mai mult

RAPORT DE ACTIVITATE

RAPORT DE ACTIVITATE R O M Â N I A JUDEŢUL VASLUI - COMUNA BOŢEŞTI P R I M A R Cod poştal - 737105 Telefon, fax: 0235/484216, E mail : prim_botesti@yahoo.com RAPORTUL ANUAL PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI DE MEDIU A COMUNEI

Mai mult

proiect de hotarare salarii club sportiv Hunedoara

proiect de hotarare salarii club sportiv Hunedoara ROMÂNIA PROIECT DE HOTĂRÂRE JUDEŢUL HUNEDOARA NR. 531/11.12.2017 MUNICIPIUL HUNEDOARA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. /2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ Inspectoratul General al Jandarmeriei Române A N U N Ţ În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului M.A.I.

Mai mult

RECOMANDARE

RECOMANDARE CONŢINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE PENTRU DOBANDIREA DREPTULUI DE SEMNATURĂ În conformitate cu prevederile art. 33 din Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare

Mai mult

Pelerinaj în Moldova și Bucovina | 5 zile / 4 nopti | PROGRAM 2020

Pelerinaj în Moldova și Bucovina | 5 zile / 4 nopti | PROGRAM 2020 Pelerinaj în Moldova și Bucovina 5 zile / 4 nopti PROGRAM 2020 18 22 mai (21 mai Sfintii Mari Imparati si intocmai cu Apostolii Constantin si mama Sa, Elena participare la Sfanta Liturghie la Manastirea

Mai mult

6.3 Desemnarea corpurilor de apă puternic modificate şi artificiale Conform Directivei Cadru Apă, corpurile de apă puternic modificate sunt acele corp

6.3 Desemnarea corpurilor de apă puternic modificate şi artificiale Conform Directivei Cadru Apă, corpurile de apă puternic modificate sunt acele corp 6.3 Desemnarea corpurilor de apă puternic modificate şi artificiale Conform Directivei Cadru Apă, corpurile de apă puternic modificate sunt acele corpuri de apă de suprafaţă care datorită alterărilor fizice

Mai mult

ANEXA 1

ANEXA 1 PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL (SCIM) Cod: P.O..../ 12.09.2016 Ediţia ÎNTÂI 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei

Mai mult

PREFAŢA FOND : BANCA POPULARĂ FUNCŢIONARUL - BISTRIŢA Instituţia s-a înfiinţat la data de 10 ianuarie 1926, prin elaborarea actului constitutiv şi a s

PREFAŢA FOND : BANCA POPULARĂ FUNCŢIONARUL - BISTRIŢA Instituţia s-a înfiinţat la data de 10 ianuarie 1926, prin elaborarea actului constitutiv şi a s PREFAŢA FOND : BANCA POPULARĂ FUNCŢIONARUL - BISTRIŢA Instituţia s-a înfiinţat la data de 10 ianuarie 1926, prin elaborarea actului constitutiv şi a statutelor aprobate de Oficiul Naţional al Cooperaţiei

Mai mult

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ ARGEȘ Extras În

RAPORT PRIVIND REZULTATUL CONTROLULUI EFECTUAT DE AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ ARGEȘ Extras În PERMANENTĂ LA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ ARGEȘ privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul Social Democrat Organizația Județeană Argeș în anul 2015 și anul 2016, perioada

Mai mult

Anexa 1 procedura CAS si CASS din oficiu

Anexa 1 procedura CAS si CASS din oficiu Anexa nr. 1 Procedura privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice Cap.I. Dispoziţii generale 1. (1)

Mai mult

Microsoft Word - leg_pl605_04.doc

Microsoft Word - leg_pl605_04.doc PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind înfiinţarea Institutului Revoluţiei române din decembrie 1989 Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. 1. (1) Se înfiinţează Institutul

Mai mult

Consumatori casnici

Consumatori casnici GHID PENTRU RACORDAREA PRODUCĂTORILOR LA REŢELELE ELECTRICE DE INTERES PUBLIC CUPRINS 1. INTRODUCERE 1.1. Scop 1.2. Documente de referinţă 1.3. Solicitarea racordării la reţelele electrice 1.4. Glosar

Mai mult

RAPORT PRIVIND STAREA PĂDURILOR ROMÂNIEI ÎN ANUL

RAPORT PRIVIND STAREA PĂDURILOR ROMÂNIEI ÎN ANUL RAPORT PRIVIND STAREA PĂDURILOR ROMÂNIEI ÎN ANUL 2009 1 Control în Silvicultură s-a desfăşurat preponderent în pădure şi în mod special pentru depistarea tăierilor ilegale şi sancţionarea vinovaţilor.

Mai mult

Anexa 1 Nr. 1357/ ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOAN VLĂDUŢIU LUDUŞ, JUDEŢUL MUREŞ PLAN OPERAŢIONAL Anul şcolar Domenii funcţionale Obiective

Anexa 1 Nr. 1357/ ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOAN VLĂDUŢIU LUDUŞ, JUDEŢUL MUREŞ PLAN OPERAŢIONAL Anul şcolar Domenii funcţionale Obiective Anexa 1 Nr. 1357/12.10. ŞCOALA GIMNAZIALĂ IOAN VLĂDUŢIU LUDUŞ, JUDEŢUL MUREŞ PLAN OPERAŢIONAL Anul şcolar 2018 Domenii funcţionale Obiective specifice Acţiuni Compartiment responsabil Materiale Financiare

Mai mult

LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (republicata) - a contabilitatii

LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (republicata) - a contabilitatii LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (**republicată**) a contabilităţii EMITENT PARLAMENTUL Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 18 iunie 2008 Data intrării în vigoare 18-06-2008 Formă consolidată valabilă

Mai mult

Decalaje şi regionale la orizontul anului 2010

Decalaje şi regionale la orizontul anului 2010 Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Proiecţia principalilor indicatori economico sociali în PROFIL TERITORIAL până în 2022 - decembrie 2018 - Cuprins Evoluţia principalilor indicatori economico

Mai mult

Cod F- RU-3

Cod F- RU-3 Page 1 of 5 Cod F- RU-3 Anexa la Contractul Individual de Munca nr. 1. NUME SI PRENUME TITULAR: 2. DENUMIRE POST: 3. OCUPATIE/POZITIE COR: 4. LOCUL DE MUNCA: S.G.A. Arges / Compartiment: Resurse Umane

Mai mult

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Proiecţia principalilor indicatori economico sociali în PROFIL TERITORIAL până în iunie

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Proiecţia principalilor indicatori economico sociali în PROFIL TERITORIAL până în iunie Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză Proiecţia principalilor indicatori economico sociali în PROFIL TERITORIAL până în 2022 - iunie 2019 - Cuprins Evoluţia principalilor indicatori economico sociali

Mai mult

BIBLIOGRAFIA concursului pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu 1. LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările si com

BIBLIOGRAFIA concursului pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu 1. LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările si com BIBLIOGRAFIA concursului pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu 1. LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările si completările ulterioare; 2. ORDIN nr. 5079/2016 pentru

Mai mult

ROMANIA JUDETUL BACAU COMUNA IZVORU BERHECIULUI PRIMARIA NR. 964 DIN RAPORT PERIODIC DE ACTIVITATE PE ANUL 2016 În conformitate cu preveder

ROMANIA JUDETUL BACAU COMUNA IZVORU BERHECIULUI PRIMARIA NR. 964 DIN RAPORT PERIODIC DE ACTIVITATE PE ANUL 2016 În conformitate cu preveder ROMANIA JUDETUL BACAU COMUNA IZVORU BERHECIULUI PRIMARIA NR. 964 DIN 28.03.2017 RAPORT PERIODIC DE ACTIVITATE PE ANUL 2016 În conformitate cu prevederile art. 5, alin. (3) din Legea nr. 544/2001, privind

Mai mult

Liceul Tehnologic Clisura Dunării organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator financiar-contabil șef, în baza HG

Liceul Tehnologic Clisura Dunării organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator financiar-contabil șef, în baza HG Liceul Tehnologic Clisura Dunării organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator financiar-contabil șef, în baza HG 286/2011 şi a H.G 1027/2014, cu modificările şi completările

Mai mult

BIROUL JUDEŢEAN SATU MARE AL ARHIVELOR NAŢIONALE INVENTAR NR. 195 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE SERIA: SFATUL POPULAR AL ORAŞULUI SATU MARE ANII EXT

BIROUL JUDEŢEAN SATU MARE AL ARHIVELOR NAŢIONALE INVENTAR NR. 195 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE SERIA: SFATUL POPULAR AL ORAŞULUI SATU MARE ANII EXT BIROUL JUDEŢEAN SATU MARE AL ARHIVELOR NAŢIONALE INVENTAR NR. 195 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE SERIA: SFATUL POPULAR AL ORAŞULUI SATU MARE ANII EXTREMI: 1950-1968 FILE: 141 0 1950 Nr. Nr. Conţinutul

Mai mult

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA JUDEŢUL IAŞI H O T Ă R Â R E A NR..47. privind alegerea preşedintelui de şedintă pentru perioada sept

R O M Â N I A CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA JUDEŢUL IAŞI H O T Ă R Â R E A NR..47. privind alegerea preşedintelui de şedintă pentru perioada sept H O T Ă R Â R E A NR..47. privind alegerea preşedintelui de şedintă pentru perioada septembrie noiembrie 2017 Consiliul local al comunei Strunga, judeţul Iaşi ; Având în vedere prevederile art. 35, alin.

Mai mult

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR DEPARTAMENTUL DE CONTABILITATE ŞI AUDIT GHID PENTRU EFECTUAREA PRAC

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR DEPARTAMENTUL DE CONTABILITATE ŞI AUDIT GHID PENTRU EFECTUAREA PRAC UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR DEPARTAMENTUL DE CONTABILITATE ŞI AUDIT GHID PENTRU EFECTUAREA PRACTICII DE SPECIALITATE LA DISCIPLINA CONTABILITATE FINANCIARĂ

Mai mult

Proiect Hotărâre pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul forței de muncă În temeiul art. 108 din Constituţia României, repub

Proiect Hotărâre pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul forței de muncă În temeiul art. 108 din Constituţia României, repub Proiect Hotărâre pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul forței de muncă În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Mai mult

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA SIRET-MOLDOVA C.I.F SEDIUL: COMUNA LESPEZI, JUDEȚUL IAȘI FIȘA DE EVALUARE A CRI

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA SIRET-MOLDOVA C.I.F SEDIUL: COMUNA LESPEZI, JUDEȚUL IAȘI FIȘA DE EVALUARE A CRI ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA SIRET-MOLDOVA C.I.F. 33282692 SEDIUL: COMUNA LESPEZI, JUDEȚUL IAȘI galsiretmoldova@gmail.com FIȘA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI M6 - Dezvoltarea

Mai mult

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA SIRET-MOLDOVA C.I.F SEDIUL: CENTRU AFTER SCHOOL, COMUNA LESPEZI, JUDEȚUL IAȘI

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA SIRET-MOLDOVA C.I.F SEDIUL: CENTRU AFTER SCHOOL, COMUNA LESPEZI, JUDEȚUL IAȘI ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA SIRET-MOLDOVA C.I.F. 33282692 SEDIUL: CENTRU AFTER SCHOOL, COMUNA LESPEZI, JUDEȚUL IAȘI contact@galsiretmoldova.ro FIȘA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE CONFORMITATE ALE

Mai mult

Hotărâre Guvernul României pentru modificarea anexei nr. II/97 la Hotărârea Guvernului nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehn

Hotărâre Guvernul României pentru modificarea anexei nr. II/97 la Hotărârea Guvernului nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehn Hotărâre 65 2014-02-05 Guvernul României pentru modificarea anexei nr. II/97 la Hotărârea Guvernului nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivelor de investiţii prioritare

Mai mult

FIŞA POSTULUI DIRECTOR Unitate de învățământ gimnazial Funcția: Director Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Şcoală gimnazială Studii: Anul a

FIŞA POSTULUI DIRECTOR Unitate de învățământ gimnazial Funcția: Director Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Şcoală gimnazială Studii: Anul a FIŞA POSTULUI DIRECTOR Unitate de învățământ gimnazial Funcția: Director Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: Şcoală gimnazială Studii: Anul absolvirii: Specialitatea: Vechime în învățământ: Gradul

Mai mult

Microsoft Word - NY$.docx

Microsoft Word - NY$.docx C.P. 16 162, 062510 BUCUREŞTI tel. 021.4113617, fax 021.4114280 e-mail: office@matrixrom.ro, www.matrixrom.ro Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare

Mai mult

REGULAMENT

REGULAMENT Anexa 12. R14 F11 Facultatea* Departament* Poziţia în statul de funcţii* 16 Funcţie* Disciplinele din planul de învăţământ* Domeniu stiintific* Descriere post* Atributiile/activitatile aferente* Salariul

Mai mult

Microsoft Word - Pagina garda PO 0718.doc

Microsoft Word - Pagina garda PO 0718.doc UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂ U COD: PROCEDURĂ OPERAŢ IONALĂ RECTOR, PROF. UNIV. DR. ING. VALENTIN NEDEFF Prenumele şi numele Semnătura Departamentul de Management Avizat Elaborat Şef lucr.

Mai mult

MINISTERUL PUBLIC

MINISTERUL PUBLIC Nr.9234/2016 3 octombrie 2016 MINISTERUL PUBLIC Anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de manager economic la Departamentul economico-financiar și administrativ din cadrul

Mai mult

Microsoft Word - A1 - procedura.docx

Microsoft Word - A1 - procedura.docx Anexa nr.1 P R O C E D U R A de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA CAPITOLUL I Dispoziţii generale 1. Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA

Mai mult

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Direcţia Servicii Sociale şi Incluziune Socială Compartiment indicatori sociali şi programe incluziu

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Direcţia Servicii Sociale şi Incluziune Socială Compartiment indicatori sociali şi programe incluziu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Direcţia Servicii Sociale şi Incluziune Socială Compartiment indicatori sociali şi programe incluziune socială Analiza datelor statistice privind plata

Mai mult

articol_nr11_12_ioana_mociar.pdf

articol_nr11_12_ioana_mociar.pdf În asemenea situa ii, documentele justificative care stau la baza emiterii facturii pentru respectarea prevederilor legale cu privire la faptul generator i exigibilitatea opera iunii sunt: contract de

Mai mult

ROMANIA JUDETUL BUZAU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU DIRECŢIA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALĂ Serviciul Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri Nr. 56 /2

ROMANIA JUDETUL BUZAU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU DIRECŢIA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALĂ Serviciul Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri Nr. 56 /2 ROMANIA JUDETUL BUZAU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU DIRECŢIA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALĂ Serviciul Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri Nr. 56 /2016 RAPORTUL administraţiei municipiului Buzău privind

Mai mult

MINISTERUL PUBLIC

MINISTERUL PUBLIC Nr.13850/2017 26 ianuarie 2018 MINISTERUL PUBLIC Anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de manager economic la Departamentul economico-financiar și administrativ din cadrul

Mai mult

CONSSIILIIUL JJUDEŢEAN CONSSTANŢA Dirreeccţ ţiaa ddee Tuurri issm şşi i Coooorrddoonnaarreeaa IInnsst tituuţ ţiiloorr ddee Cuul ltuurrăă SSuubboorrddo

CONSSIILIIUL JJUDEŢEAN CONSSTANŢA Dirreeccţ ţiaa ddee Tuurri issm şşi i Coooorrddoonnaarreeaa IInnsst tituuţ ţiiloorr ddee Cuul ltuurrăă SSuubboorrddo CONSSIILIIUL JJUDEŢEAN CONSSTANŢA Dirreeccţ ţiaa ddee Tuurri issm şşi i Coooorrddoonnaarreeaa IInnsst tituuţ ţiiloorr ddee Cuul ltuurrăă SSuubboorrddoonnaat tee REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare

Mai mult

Forrásközpont-optimalizált

Forrásközpont-optimalizált Solicitare de ofertă Nr. 1144/29.05.2018 Referitor la: Servicii de expertiză contabilă şi de contabilitate Cod CPV: 79211000-6 Prin prezenta vă rugăm să ne trimiteți o ofertă de preț pentru serviciul sus

Mai mult

34 3.SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ, CONTROL COMERCIAL, ARHIVĂ Serviciul Administraţie Publică Locală, Relaţii Publice, Secretariat, Arhivă se

34 3.SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ, CONTROL COMERCIAL, ARHIVĂ Serviciul Administraţie Publică Locală, Relaţii Publice, Secretariat, Arhivă se 34 3.SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ, CONTROL COMERCIAL, ARHIVĂ Serviciul Administraţie Publică Locală, Relaţii Publice, Secretariat, Arhivă se subordonează directorului executiv al Direcţiei Administraţie

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR L E G E pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare Camera Deputaţil

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR L E G E pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare Camera Deputaţil PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR L E G E pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. Art. 1. Se înfiinţează

Mai mult

Microsoft Word Buletin Informativ RADET Bucuresti pe anul 2019

Microsoft Word Buletin Informativ RADET Bucuresti pe anul 2019 BULETIN INFORMATIV pe anul 2019 conform art. 5 alin. 2 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi art. 10 alin. 2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001

Mai mult

Extras din OUG nr. 43/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor masuri in domeniul investitiilor Fondul

Extras din OUG nr. 43/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor masuri in domeniul investitiilor Fondul Extras din OUG nr. 43/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor masuri in domeniul investitiilor Fondul de Dezvoltare şi Investiţii 1. La alineatul (2) al

Mai mult

ORDIN Nr. 2215/2019 din 22 mai 2019 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr /2008 pentru aprobarea î

ORDIN Nr. 2215/2019 din 22 mai 2019 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr /2008 pentru aprobarea î ORDIN Nr. 2215/2019 din 22 mai 2019 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.663/2008 pentru aprobarea înfiinţării Unităţii de implementare a ajutorului de

Mai mult

Microsoft Word - raportactivitate2011Salaj.doc

Microsoft Word - raportactivitate2011Salaj.doc RAPORT DE ACTIVITATE A DIRECŢIEI JUDEŢENE DE STATISTICĂ SĂLAJ - 2011 - Capitolul I Structura organizatorică A. Organizarea direcţiei Direcţia Judeţeană de Statistică Sălaj este organizată şi funcţionează

Mai mult

Microsoft Word - TUIASI.POB.34-E1R0-procedura mobilitati PERFORMERA.doc

Microsoft Word - TUIASI.POB.34-E1R0-procedura mobilitati PERFORMERA.doc Revizia / Nr. Data crt. aplicării 1 R0/ 03.03.2012 Numărul capitolului şi al paginilor revizuite Procedura completă INDICATORUL APROBĂRILOR ŞI AL REVIZIILOR Nume şi prenume Conţinutul modificării Elaborat

Mai mult

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR CJRAE AN ȘCOLAR Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: Aprobat, Inspector ș

FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR CJRAE AN ȘCOLAR Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: Aprobat, Inspector ș FIȘA DE (AUTO)EVALUARE - DIRECTOR CJRAE AN ȘCOLAR 2017-2018 Numele și prenumele: Unitatea de învățământ: CJRAE Perioada evaluată: Aprobat, Inspector școlar general, Prof. dr. Viorel STAN Nr. crt. Funcţia

Mai mult

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU PROCESUL DE REALIZARE A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII COD: PO 25 PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ RECTOR, Prof. univ. dr.

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU PROCESUL DE REALIZARE A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII COD: PO 25 PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ RECTOR, Prof. univ. dr. UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU COD: PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ RECTOR, Prof. univ. dr. ing. Carol SCHNAKOVSZKY Numele şi prenumele Semnătura Data Verificat Elaborat Ing. Ioan-Ciprian Drugă Ing.

Mai mult

Microsoft Word - Anunț conc promovare Dir Gen pt site PMB

Microsoft Word - Anunț conc promovare Dir Gen pt site PMB Primăria Municipiului Bucureşti organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcției vacante de conducere (funcție publică) din cadrul Direcţiei Generală Servicii Publice: - Director General 1 post

Mai mult

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE DIRECŢIA PROGRAME INCLUZIUNE SOCIALĂ Informare privind plata ajutorului social conform Legii 416/200

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE DIRECŢIA PROGRAME INCLUZIUNE SOCIALĂ Informare privind plata ajutorului social conform Legii 416/200 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE DIRECŢIA PROGRAME INCLUZIUNE SOCIALĂ Informare privind plata ajutorului social conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat în noiembrie 2009

Mai mult

Guvernul României Hotărâre nr. 68 din 01/02/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 97 din 07/02/2012 Intrare in vigoare: 07/02/2012 pentru m

Guvernul României Hotărâre nr. 68 din 01/02/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 97 din 07/02/2012 Intrare in vigoare: 07/02/2012 pentru m Guvernul României Hotărâre nr. 68 din 01/02/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 97 din 07/02/2012 Intrare in vigoare: 07/02/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.

Mai mult

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR SERVICIUL JUDEŢEAN SUCEAVA AL ARHIVELOR NAŢIONALE INVENTAR FONDUL PERSONAL AVOCAT TRAIAN GRIGORAŞ SUCEVAN (1932-1970) Fond nr. 761 Inventar nr. 761 PREFAŢĂ Traian

Mai mult

0362 BT P1:Macheta P1 pepi.qxd

0362 BT P1:Macheta P1 pepi.qxd 9 Finanțarea investiției Finanțarea obiectivului de investiții se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în limita sumelor aprobate anual

Mai mult

Microsoft Word - TUIASI.POB.31-E1R0-procedura mobilitati CUANTUMDOC.doc

Microsoft Word - TUIASI.POB.31-E1R0-procedura mobilitati CUANTUMDOC.doc Revizia / Nr. Data crt. aplicării 1 R0 / 30.11.2011 Numărul capitolului şi al paginilor revizuite Procedura completă INDICATORUL APROBĂRILOR ŞI AL REVIZIILOR Nume şi prenume Conţinutul modificării Elaborat

Mai mult

SCOALA GIMNAZIALA COMUNA MAGURELE PRAHOVA Director Prof. CLAUDIA ILIESCU GRAFIC UNIC DE MONITORIZARE, CONTROL, EVALUARE AN ŞCOLAR ARGUMENT:

SCOALA GIMNAZIALA COMUNA MAGURELE PRAHOVA Director Prof. CLAUDIA ILIESCU GRAFIC UNIC DE MONITORIZARE, CONTROL, EVALUARE AN ŞCOLAR ARGUMENT: Prof. CLAUDIA ILIESCU GRAFIC UNIC DE MONITORIZARE, CONTROL, EVALUARE AN ŞCOLAR 2016-2017 ARGUMENT: Monitorizarea şi controlul activităţii în anul şcolar 2016-2017, au ca punct de pornire: - Punctele slabe

Mai mult

Microsoft Word - 5 C - MEDIU

Microsoft Word - 5 C - MEDIU S.C. EDIM CONSULTING S.R.L. Roman, str. Smirodava 46/5, J27/1310/2006 ; R19186770/2006 Tel/fax: :0233 / 738038, Faza : Mediu Proiect de planificare strategica Comuna ION CREANGA Judetul NEAMT BENEFICIAR

Mai mult

Politici contabile si note explicative V

Politici contabile si note explicative V COMUNA RECI Raport privind situaţiile financiare încheiate la 31.12.2016 Pentru instituţiile publice, documentul oficial de prezentare a situaţiei patrimoniului, îl reprezintă situaţiile financiare. Situaţiile

Mai mult

ANUNŢ Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Constanţa, cu sediul în Constanţa, bulevardul Tomis, nr. 51, organizează con

ANUNŢ Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Constanţa, cu sediul în Constanţa, bulevardul Tomis, nr. 51, organizează con ANUNŢ Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Constanţa, cu sediul în Constanţa, bulevardul Tomis, nr. 51, organizează concurs pentru ocuparea urmatoarei funcţii publice vacante:

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TICHILESTI PENITENCIARUL DE MINORI ŞI TINERI TICHILEŞTI COM. TICHILEŞTI, JUD. BRĂILA Str. Mihai Eminescu, nr. 1 Jud. Brăila

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TICHILESTI PENITENCIARUL DE MINORI ŞI TINERI TICHILEŞTI COM. TICHILEŞTI, JUD. BRĂILA Str. Mihai Eminescu, nr. 1 Jud. Brăila Avându-se în vedere descriptorii de performanţă din raportul de autoevaluare, în cadrul managementului calităţii, evaluarea activităţilor se face prin: evaluări periodice întruniri lunare ale membrilor

Mai mult