ARHIVELE NAŢIONALE SERVICIUL JUDEŢEAN BACĂU I N V E N T A R SECTORUL REGIONAL I.P.A.C.A. BACĂU U. A 1,30 M. L.

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "ARHIVELE NAŢIONALE SERVICIUL JUDEŢEAN BACĂU I N V E N T A R SECTORUL REGIONAL I.P.A.C.A. BACĂU U. A 1,30 M. L."

Transcriere

1 Inv ARHIVELE NAŢIONALE SERVICIUL JUDEŢEAN BACĂU I N V E N T A R SECTORUL REGIONAL I.P.A.C.A. BACĂU U. A 1,30 M. L.

2 Prefaţă În anul 1950 prin H.C.M. nr din 24 octombrie pe lângă Consiliul de Miniştri se înfiinţează Institutul pentru Planurile de Amenajare Integrală a Cursurilor de Apă (I.P.A.C.A.), ca organ tehnic al Comisiei Interministeriale pentru probleme hidrotehnice. Conform art. 35 din hotărârea mai sus menţionată atribuţiile instituţiei erau următoarele: a) Realizarea studiilor în vederea stabilirii regimului cursurilor de apă şi a măsurători de debite prin posturi hidrometrologice sau alte unităţi executive exterioare, organizate şi conduse de acest Institut; b) Folosirea posturilor hidrometrologice ca şi staţii meteorologice, după o prealabilă înţelegere cu Institutul Meteorologic Central; c) Publicarea periodică a datelor stabilite cu privire la debitul şi regimul diferitelor cursuri de apă, pentru folosirea acestor date şi de către celelalte Ministere interesate; d) Elaborarea pe bazine de râuri a planurilor de amenajare integrală a cursurilor de apă, în vederea stăpânirii apelor şi în scopul valorificării energiei lor, pentru toate folosinţele şi anume: energetice, irigaţii, navigaţie, alimentări cu apă, piscicultură etc. cu evitarea inundaţiilor şi a degradării solului; e) Eliberarea proiectului de ansamblu şi a memoriului pentru justificarea tehnico-economică a întregului complex de lucrări de-a lungul unui bazin sau curs de apă, indicând pentru fiecare lucrare în parte datele de bază ce vor servi pentru proiectele care se vor executa prin organizaţiile de proiectare ale diferitelor Ministere interesate, 2

3 f) Avizarea din punct de vedere tehnic-sub aspectul folosirii raţionale a energiei apelor-a tuturor proiectelor, atât pentru proiectele care fac parte din planul de amenajare integrală a unui curs de apă, cât şi pentru proiectele hidrotehnice izolate, interesând problemele locale, dacă acestea privesc folosirea apei din râuri, stabilite de Institutul pentru Planurile de Amenajare integrală a Cursurilor de Apă. La nivel teritorial au fost constituite sectoare regionale ale Institutului pentru Planurile de amenajare Integrală a Cursurilor de Apă. Organizarea teritorială a I.P.A.C.A s-a făcut ţinându-se cont de teritoriile bazinelor hidrografice şi nu de organizarea administrativ-teritorială. Sectorul Regional I.P.A.C.A. Bacău s-a înfiinţat în ianuarie 1951, exercitându-şi autoritatea pe teritoriile râului Siret. În conformitate cu adresa nr. 622 din 14 mai 1951 venite din partea Direcţiunei Generale Hidrometrologice din cadrul I.P.A.C.A se stabileau Sectorului Regional I.P.A.C.A. Bacău următoarele sarcini: 1) Verificarea şi întreţinerea unităţilor hidrometrice; 2) Înfiinţarea de staţiuni hidrometrice noi; 3) Întocmirea jurnalului de miră; 4) Măsurarea debitelor; 5) Evidenţa folosinţei apelor, a lucrărilor hidrotehnice şi a terenurilor degradate; 6) Întocmirea monografiilor râurilor. Documentele Sectorului Regional I.P.A.C.A. Bacău au fost preluate în anul 2010 de la S.J.A.N. Iaşi, însumând o cantitate de 1,30 m.l. În fondul arhivistic Sectorului Regional I.P.A.C.A. Bacău se găsesc următoarele genuri de documente: buletine lunare hidrometrice, memorii justificative, antemăsurătoare, analiza preţurilor, proiecte pentru lucrările de instalare, 3

4 documente referitoare la instalarea limnigrafelor pentru studierea nivelului apei pe râurile Moldova şi Bistriţa, extrase din hotărârile Consiliului de Miniştri referitoare la stabilirea atribuţiilor instituţiei, schema de organizare, ordine referitor la mirele hidrometrice, măsurători de debite şi aluviuni, trecerea bunurilor în gestiunea instituţiei, plan de lucru pentru executarea sarcinilor trasate de centrala I.P.A.C.A., date pentru schiţa preliminară de plan de amenajarea integrală a râului Siret. Documentele din fondul arhivistic Sectorului Regional I.P.A.C.A. Bacău sunt ordonate cronologic-structural: pe ani, în cadrul anilor pe compartimente, în cadrul compartimentelor pe probleme. Întrucât asupra fondului a fost efectuată operaţiunea selecţionare, dosarele au fost recotate, începând cu nr.1 pe fiecare an calendaristic. Au fost îmbunătăţite rezumatele dosarelor. Starea de conservare a documentelor este bună Consilier principal, Oanea Angela 4

5 SECTORUL REGIONAL I.P.A.C.A. BACĂU INVENTAR vechi 1950 Serviciu Tehnic 1 28/1951 Buletine lunare hidrometrice pentru staţia Blăgeşti râul Siret Serviciul Personal 1 5/1951 Documente referitoare la angajarea personalului administrativ: adrese, adeverinţe, tabele cu noii angajaţi, cereri 117 Serviciul Tehnic Documente referitoare la instalarea unui limnigraf pentru studierea nivelului apei pe râurile Moldova 2 12/1951 şi Bistriţa: memorii justificative, antemăsurătoare, analiza preţurilor, proiectul pentru lucrările de 1951 instalare, tabele de materiale, proiecte, deviz estimativ, memoriu descriptiv 3 13/1951 Documente privitoare la evidenţa generală a observărilor şi măsurătorilor de debite la posturi, planuri de situaţii 4 14/1951 Proiecte şi măsurători de debite ale apelor Adrese emise de Institutul pentru Planurile de Amenajare Integrală a Cursurilor de Apă 5 15/1951 privitoare la: extragerea materialelor din albiile râurilor Putna, Buzău, Covurului, executarea construcţiilor speciale; deviz pentru lucrările de instalare a unui limnigraf pe râul Trotuş, antemăsurătoare, analiză de preţuri, liste de materiale

6 vechi 6 16/ / / / / / / / / / / / /1951 Extras din hotărârea Consiliului de Miniştri privind stabilirea atribuţiilor instituţiei, schema de organizare, ordin referitor la mirele hidrometrice, măsurători de debite şi aluviuni, trecerea bunurilor în gestiunea instituţiei, tabel cu angajaţi Proiecte pentru înfiinţarea şi instalarea unor mire hidrometrice pe râul Milcov, memoriu justificativ, tabele cu materialele necesare efectuării lucrărilor Documente referitoare la înfiinţarea mirei semiautomate şi a limnigrafelor în Adjud: contracte locale pentru livrare de produse, antemăsurătoare, planuri Documente referitoare la înfiinţarea unui limnigraf la staţia Petroşani-Trotuş, schiţe Serviciul Hidrologic Măsurări de debite pe râul Moldova la punctul Gura Humor, schiţă Măsurări de debite la staţia Cozmeşti, râul Siret, tabele cu rezultatele observaţiilor Buletine lunare hidrometrice pentru staţia Bodeştirâul Tutova Buletine lunare hidrometrice pentru staţia Herestrău- râul Naruja Buletine lunare hidrometrice pentru staţia Tulnicirâul Putna Instrucţiuni cu privire la completarea fişelor de evidenţă pentru Alimentarea cu apă industrială, fişe de evidenţă Buletine meteorologice zilnice de stabilirea prognozei Măsurarea debitului râului Siret, buletine hidrometrice lunare pentru râul Siret Buletine lunare hidrometrice pentru staţia Podul Metalic, râul Râmnic

7 vechi 19 30/ / / / / / / / / / / / /1951 Buletine lunare hidrometrice pentru staţia Rogoaza, râul Siret 16 Buletine lunare hidrometrice pentru staţia Lărgăşeni, râul Berheci Buletine lunare hidrometrice pentru staţia Băicani, râul Zeletin Buletine lunare hidrometrice pentru staţia Domneşti, râul Siret 12 Buletine lunare hidrometrice pentru staţia Răcoasa, râul Suşiţa 14 Buletine lunare hidrometrice pentru staţia Vulcăneasa, râul Milcov Buletine lunare hidrometrice pentru staţia Adjudul Vechi, râul Siret 15 Buletine lunare hidrometrice pentru staţia Dărmăneşti, râul Trotuş 254 Buletine lunare hidrometrice pentru staţiile: Bicaz - râul Bicaz; Bistricioara - râul Bistricioara, N. Bălcescu - râul Siret; Broşteni-Neamţ - râul 112 Neagra Buletine lunare hidrometrice pentru staţiile: Cârlibaba- râul Bistriţa; Dorna Cândreni- râul 1953 Dorna 78 Devize estimative pentru cercetările şi studiile locale în vederea instalării limnigrafelor, mişcarea fondurilor de investiţii, instalarea şi întreţinerea de mire noi Documente referitoare la evidenţa generală a măsurătorilor efectuate la posturi, observatorii apelor subterane, planşe, măsurători ale debitelor apelor Carnet pentru notarea nivelului apei cuprinzând şi instrucţiuni pentru observatorul mirei

8 vechi 32 44/1951 Devize estimative pentru lucrările de instalare a unor mire semiautomate pe râurile Siret, Trotuş şi a limnigrafelor pe râul Trotuş, procese-verbale de recepţie 33 45/1951 Fişe cu evidenţa hidrometrică /1951 Instrucţiuni cu privire la completarea fişei de evidenţă pentru Mici instalaţii hidroenergetice, fişe de evidenţă; corespondenţă privitoare la comunicări de buletine hidrometrice şi buletine cu nivelul apei / / / /1951 Deviz pentru cheltuielile de deplasare, înfiinţarea mirelor, referate asupra constatărilor pe teren, memoriu descriptiv privind lucrările de întreţinerea a mirelor hidrometrice, stabilirea sarcinilor Sectorului Regional Bacău, reparaţii de mire hidrometrice, analiza de preţuri Documente referitoare la apele subterane: fişe de evidenţă, instrucţiuni pentru observarea nivelului apelor subterane în puţuri domestice, planşe, buletine lunare Instrucţiuni cu privire la completarea fişei de evidenţă pentru mici instalaţiuni hidroenergetice, fişe de evidenţă a micilor instalaţii hidroenergetice-bazinele hidrografice Siret, Bistriţa; îndreptar pentru completarea tabelului de micile instalaţii energetice Analiză de preţuri pentru executarea măsurătorilor de debite, devize, corespondenţă privind efectuarea cheltuielilor pentru măsurători, memoriu pentru corectarea cursurilor râurilor în dreptul satului Vânători, com. Dumbrava Roşie şi planşe, proiectul lucrărilor de apărarea liniei ferate Roznov-Piatra Neamţ de apele râului Bistriţa din apropierea fabricii de cherestea Măcărescu, planşe,

9 vechi 39 54/ / / 42 12/ 43 23/ baza de analiză a preţurilor, instrucţiuni privind măsurătorile de debite Serviciul de Investiţii Plan de lucru pentru executarea sarcinilor trasate de centrala I.P.A.C.A., realizările de plan, rapoarte de activitate, date pentru schiţa preliminară de plan pentru amenajarea integrală a râului Siret, memorii justificative, planuri de muncă, rapoarte de activitate, corespondenţă cu organele ierarhice privind modul de întocmire a dărilor de seamă Situaţia realizărilor financiare a investiţiilor, mişcarea fondurilor, situaţia investiţiilor, corespondenţă cu forurile ierarhice privitoare la organizarea activităţii, extras din hotărârea Consiliului de Miniştri referitoare la executarea lucrărilor de construcţie, instalaţii şi montaje prevăzute în planul cincinal, contracte locale pentru livrare de produse Borderouri şi acte justificative privind instalarea unui limnigraf pe râul Siret, punct de lucru Şerbăneşti, scrisori de trăsură Documente justificative referitoare la instalarea unui limnigraf la punctul Goioasa şi realizarea unor lucrări: stat de plată pentru plata lucrărilor, avize de expediere, decont de cheltuieli, facturi Tablou cu date referitoare la folosirea apei din bazinele hidrografic ale râurilor Putna, Bistriţa, corespondenţă cu organele ierarhice privitoare la culegerea datelor cu privire la alimentarea cu apă potabilă, rapoarte referitoare la construirea unui baraj de înmagazinare pe râul Trotuş, influenţa aluviunilor din râul Trotuş asupra râului Siret, situaţia inundaţiilor, irigărilor în bazinul râului Siret, extras din monografia oraşului Iaşi

10 vechi 44 56/1951 referitoare la alimentarea oraşului cu apă din Siret Serviciul Muncă şi Salarii State de plată a salariilor, borderouri, ordine de plată 45 31/ Declaraţii cu privire la salariile muncitorilor /1951 Registrul cu sumele alocate pentru salarii şi diurne care au fost acordate angajaţilor 41 Serviciul Contabilitate Facturi cu plăţile efectuate pentru instalarea unui 47 66/1951 limnigraf pe Trotuş, tabel comparativ de situaţia lucrărilor de la Rădeana, foi de lucru în acord, stat 49 de plată Avize şi facturi, declaraţii plan casă, schiţe, măsurări de debite, situaţia de rulaj, antemăsurătoare, analiza de preţuri, corespondenţă cu Direcţia Generală Hidrometrologică, Serviciul 48 69/1951 Planificare privitoare la întocmirea dărilor de seamă, planşe, tabele cu situaţia lucrărilor după 1953 deviz la limnigraful din Rădeana, memoriu 174 justificativ pentru lucrările de instalare a unui limnigraf pe râul Trotuş, antemăsurătoare, deviz estimativ, tabele cu materialele necesare pentru lucrările de instalare a mirelor semiautomate 49 72/1951 Acte justificative contabile pentru lucrările efectuate, măsurări de debite, state de plată, procese-verbale de constatare 279 ANUL Serviciul Personal 1 3/ Certificate medicale, lista pentru plata ajutoarelor - băneşti, adresă cu privire la autorizarea accesului 1953 pe poduri 18 Serviciul Hidrologic 2 7/ Măsurări de debite pe râurile Siret, staţia Rogoza;

11 vechi Moldova- punctul Roman 3 8/ Măsurători de debite pe râul Siret, punctul Drăgeşti 4 Evidenţa măsurărilor de debite solide în suspensie 4 9/ pe râurile Bistriţa, Moldova, Suceava; 89 corespondenţă privind efectuarea măsurătorilor 5 10/ Tabele cu măsurătorile de debite lichide, solide şi analiza fizico-chimică; corespondenţă privind efectuarea măsurătorilor, deplasarea echipelor pe teren pentru efectuarea analizei bacteriologice şi 51 chimice ale apelor din râurile Siret, Trotuşi Jijia; probleme financiare 6 13/ Deviz, analiza preţurilor pentru lucrările de înfiinţare a unui limnigraf pe râul Siret, punctul 15 Şerbăneşti 7 14/ Buletine hidrometrice lunare de la staţia Drăgeşti, râul Siret / Buletine lunare pentru măsurarea nivelului apei subterane la staţia Bogdăneşti-râul Oituz, variaţiile nivelului apelor râurilor Putna, Siret, Râmnic, 28 Trotuş, Moldova, schiţe 9 16/ Buletine lunare pentru măsurarea nivelului apelor subterane în comunele: Adjud, Răcătău, Tătaru, 40 Dărmăneşti, Broşteni, Comăneşti 10 17/ Buletine hidrometrice decadale pe staţii / Buletine hidrometrice decadale de la staţia Goioasa, râul Trotuş / 13 20/ Buletine hidrometrice decadale pentru staţiile: Buzău, Tecuci, Galaţi, Bacău, Ploieşti, Brăila, Bârlad, Roman şi Putna Tablou de materialele necesare înfiinţării mirei hidrometrice, buletine hidrometrice lunare pentru staţia Corbu Vechi, râul Siret

12 vechi 14 21/ Buletine hidrometrice lunare pentru staţia Ion Creangă, râul Siret / Buletine comparative cu studierea nivelului apei pentru de la staţia Podul Voroneţ, râul Moldova 58 Buletine hidrometrice lunare pentru staţia Pod 16 24/ Şendreni, râul Siret; instrucţiuni privind 51 organizarea observărilor asupra temperaturii 17 25/ Jurnalul mirei hidrometrice de pe râul Bistriţa / Jurnalul mirei hidrometrice de pe râul Bistriţa / Deviz pentru transportul bornelor, cheltuielile de personal, analiză de preţuri / Carnet pentru notarea nivelului apei pe râul Siret / Carnet pentru notarea nivelului apei pe râul Moldova 30 Serviciul Contabilitate 22 33/ Corespondenţă cu organele ierarhice superioare privind efectuarea plăţilor, plata avansurilor, 122 cheltuieli de deplasare, state de plată 23 40/ Documente referitoare la efectuarea cheltuielilor financiare 21 ANUL 1953 Serviciul Tehnic Instrucţiuni pentru întocmirea şi ţinerea jurnalelor pentru moriştile hidrometrice, corespondenţă cu instituţiile ierarhice superioare privind 1 1/1953 îmbunătăţirea muncii, descrierea posturilor hidrometrice, gradul de precizare în efectuarea calculelor la materialele grafice; instrucţiuni privind organizarea observaţiilor pentru temperatură, luarea probelor de apă Serviciul Hidrologic 2 2/1953 Buletine hidrometrice lunare pentru staţia Lespezi, râul Siret

13 vechi 3 3/1953 Buletine hidrometrice lunare pentru staţia Bicaz, râul Bicaz /1953 Buletine hidrometrice lunare pentru staţia Mănăstirea Caşin, râul Caşin /1953 Buletine hidrometrice lunare pentru staţia Slănic Moldova, râul Slănic /1953 Buletine hidrometrice lunare pentru staţia Băicani, râul Zeletin /1953 Buletine hidrometrice lunare pentru staţia Slobozia Ciorăşti, râul Râmna /1953 Buletine hidrometrice lunare pentru staţia Tulgheşti, râul Bistricioara /1953 Buletine hidrometrice lunare pentru staţia Podul Lungoci, râul Siret /1953 Buletine hidrometrice lunare pentru staţia Vulcăneasa, râul Milcov /1953 Buletine pentru notarea nivelului apei subterane 1953 Serviciul Contabilitate Corespondenţă cu forurile superioare privitoare la 12 17/1953 problemele financiare, extrase de cont, evidenţa contabilă, aplicarea impozitelor, salarizarea angajaţilor, state de funcţiuni Verifică 13 Inventarul vechi al fondului nr