PARTEA I LEGI, DECRETE, HOT R RI I ALTE ACTE SUMAR

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "PARTEA I LEGI, DECRETE, HOT R RI I ALTE ACTE SUMAR"

Transcriere

1 Anul 175 (XIX) Nr. 211 Nr. PARTEA I LEGI, DECRETE, HOT R RI I ALTE ACTE SUMAR HOT R RI ALE GUVERNULUI ROM NIEI Pagina 265. Hot r re privind declasificarea hot r rilor Consiliului de Mini tri adoptate Ón perioada Miercuri, 28 martie 2007

2 2 MONITORUL OFICIAL AL ROM NIEI, PARTEA I, Nr. 211/28.III.2007 HOT R RI ALE GUVERNULUI ROM NIEI GUVERNUL ROM NIEI HOT R RE privind declasificarea hot r rilor Consiliului de Mini tri adoptate Ón perioada Œn temeiul art. 108 din Constitu ia Rom niei, republicat, al art. 24 alin. (10) din Legea nr. 182/2002 privind protec ia informa iilor clasificate, cu modific rile ulterioare, i al art. 20 alin. (1) lit. a) din Standardele na ionale de protec ie a informa iilor clasificate Ón Rom nia, aprobate prin Hot r rea Guvernului nr. 585/2002, cu modific rile i complet rile ulterioare, Guvernul Rom niei adopt prezenta hot r re. Articol unic. (1) Se aprob declasificarea hot r rilor Consiliului de Mini tri*) adoptate Ón perioada , av nd titlurile prev zute Ón anexa care face parte integrant din prezenta hot r re, ca urmare a expir rii termenelor de clasificare. (2) Institu iile i autorit ile publice care au Ón gestiune copii ale acestor hot r ri vor lua m suri Ón consecin, conform legii. Bucure ti, 14 martie Nr PRIM-MINISTRU C LIN POPESCU-T RICEANU Contrasemneaz : Ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, Radu Stroe *) Hot r rile Consiliului de Mini tri declasificate se p streaz i pot fi consultate Ón arhiva Secretariatului General al Guvernului. Existen a unui mare num r de file, schi e i h r i determin impedimente de natur tehnico-redac ional, care fac imposibil publicarea acestora Ón Monitorul Oficial al Rom niei, Partea I. Anul H.C.M. nr. 795 din privind organizarea i atribu iile Sec iei Centrale de Comunica ii Militare i a organelor sale subalterne 2. H.C.M. nr din pentru numirea tovar ilor Co ereanu Sandu i D r ban Nicolae Ón func ia de directori adjunc i ai Oficiului Rezervelor de Stat 3. H.C.M. nr din pentru numirea 3. H.C.M. nr. 18 din pentru elaborarea statutului corpului ofi erilor For elor Armate ale R.P. Rom ne 4. H.C.M. nr. 278 din pentru reducerea num rului de salaria i i a fondului de salarii 5. H.C.M. nr. 298 din pentru organizarea Ministerului Transporturilor 6. H.C.M. nr. 298/S din pentru suplimentarea tovar ului arpe Vasile Planului de Investi ii al Ministerului Po telor i Anul H.C.M. nr. 2 din pentru stabilirea drepturilor b ne ti ale personalului For elor Armate ale R.P. Rom ne 2. H.C.M. nr. 4 din pentru stabilirea regimului de hr nire, echipare, Óntre inere i combustibil pentru Ministerul For elor Armate pe anul 1951 Telecomunica iilor pe anii 1951 i H.C.M. nr. 299/S din pentru chemarea la concentrare a rezervi tilor necesari unei M.U. i rechizi ionarea mijloacelor de transport hipo i auto destinate acesteia 8. H.C.M. nr. 438 din pentru executarea leg turilor feroviare dintre R.P. Rom n i R.P.Ungar, ANEX

3 MONITORUL OFICIAL AL ROM NIEI, PARTEA I, Nr. 211/28.III realizarea rezervelor de materiale i mijloacelor pentru restabilirea comunica iilor 9. H.C.M. nr. 488 din privind cre terea fondului de salarii Ón urma aplic rii Hot r rii Consiliului de Mini tri nr. 278/ H.C.M. nr. 542 din pentru adoptarea proiectului de decret pentru instituirea reprezentan ilor militari pe l ng anumite Óntreprinderi industriale 11. H.C.M. nr. 563 din privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea i func ionarea Direc iei Generale a Treburilor Consiliului de Mini tri 12. H.C.M. nr. 647 din pentru modificarea planurilor de investi ii ale Ministerului Po telor i Telecomunica iilor, Ministerului For elor Armate i Ministerului Afacerilor Interne pe anul H.C.M. nr. 663 din pentru suplimentarea fondului de salarii al Societ ii Sovrompetrol 14. H.C.M. nr. 677 din pentru aprobarea Regulamentului pentru instituirea Controlului de Stat pentru For ele Armate 15. H.C.M. nr din pentru acordarea dreptului de a face rechizi ii Ministerului For elor Armate 16. H.C.M. nr din pentru aprobarea Acordului privitor la Ómbun t irea leg turilor de telecomunica ii Óntre Republica Popular Rom n i Republica Popular Bulgaria, Óncheiat la Bucure ti la 31 iulie H.C.M. nr din pentru acordarea unui spor de salariu angaja ilor civili ai Ministerului For elor Armate 18. H.C.M. nr din pentru asigurarea execut rii Planului de Investi ii al Ministerului For elor Armate ale R.P. Rom ne pe anul H.C.M. nr din pentru autorizarea Ministerului Finan elor de a acorda finan area Ón 1951 a sarcinilor nou trasate Ministerului For elor Armate 20. H.C.M. nr din referitoare la Ónfiin area Organelor Speciale îm pentru munca de mobilizare i economie militar Anul H.C.M. nr. 58 din privind Ónfiin area Direc iei Generale a Fabrica iei Militare Ón cadrul Ministerului Industriei Metalurgice i Industriei Chimice 2. H.C.M. nr. 73 din pentru adoptarea proiectului de decret pentru schimbarea denumirii unor Óntreprinderi 3. H.C.M. nr. 83 din pentru adoptarea proiectului de decret privind ap rarea local antiaerian 4. H.C.M. nr. 85 din privind clasificarea din punct de vedere al ap r rii locale antiaeriene a regiunilor i ora elor din Republica Popular Rom n 5. H.C.M. nr. 86 din privind clasificarea din punct de vedere al ap r rii locale antiaeriene a ministerelor i celorlalte organe centrale ale administra iei de stat 6. H.C.M. nr. 197 din privind executarea lucr rilor militare de ap rare 7. H.C.M. nr. 225 din pentru adoptarea proiectului de decret pentru Ónfiin area i organizarea Departamentului Problemelor Speciale pendinte de Ministerul Industriei Metalurgice i Industriei Chimice 8. H.C.M. nr. 227 din privind organizarea i fixarea de atribu ii ale Departamentului Problemelor Speciale pendinte de Ministerul Industriei Metalurgice i Industriei Chimice 9. H.C.M. nr. 257 din pentru unele m suri privind produc ia special 10. H.C.M. nr. 329 din referitor la stabilirea unor sarcini pentru Ministerul Transporturilor 11. H.C.M. nr. 344 din asupra Instruc iunilor Direc iunii Generale a Presei i Tip riturilor cu privire la date, fotografii care reprezint secrete de stat 12. H.C.M. nr. 345 din cu privire la importul unor publica ii men ionate Ón Regulamentul privind importul materialelor de pres i editur, clasificate, p strarea i folosirea acestora 13. H.C.M. nr. 568 din cu privire la efectuarea lucr rilor de drumuri stabilite prin H.C.M. 197/ H.C.M. nr. 721 din cu privire la transferul de material rulant special de la Ministerul For elor Armate la Ministerul Transporturilor 15. H.C.M. nr. 757 din privind m surile ce trebuie luate pentru construirea i montarea a dou sta ii de radio-emisie pe unde scurte, de 120 KW 16. H.C.M. nr. 811 din privitor la suplimentarea bugetelor sfaturilor populare ale regiunilor i ora elor de subordonare republican 17. H.C.M. nr. 892 din privind stabilirea condi iilor de concentrare Ón armat 18. H.C.M. nr. 919 din pentru aprobarea sistemului de tarifare i salarizare al muncitorilor societ ii îcvarfiit 19. H.C.M. nr din pentru exceptarea unit ilor pendinte i Óntreprinderilor tutelate de Ministerul Construc iilor i al Industriei Materialelor de Construc ii de la dispozi iile H.C.M. 630/ H.C.M. nr din pentru acordarea unui spor de 25% unor muncitori i tehnicieni de la Œntreprinderea îaurel Vlaicu, tutelat de Ministerul Industriei U oare 21. H.C.M. nr din cu privire la schimbarea denumirii, obiectului produc iei i sediului principal al Œntreprinderii îrecuperarea 22. H.C.M. nr din pentru aprobarea prelungirii concentr rii unor ofi eri de rezerv 23. H.C.M. nr din pentru Ónfiin area unor Óntreprinderi de construc ii militare speciale

4 4 MONITORUL OFICIAL AL ROM NIEI, PARTEA I, Nr. 211/28.III H.C.M. nr din pentru amenajarea unui num r de lepuri pentru transporturi militare pe Dun re 25. H.C.M. nr din cu privire la crearea spa iului locativ necesar caz rii cadrelor unui Comandament Militar 26. H.C.M. nr din referitor la distribuirea de alimente, contra cost, membrilor de familie ai cadrelor militare din unit ile i forma iunile militare dislocate Ón mediul rural 27. H.C.M. nr din privitor la lucr rile speciale de ap rare local antiaerian 28. H.C.M. nr din pentru autorizarea Ministerului Finan elor pentru a acorda finan area Ón 1952 a Óntreprinderilor militare de construc ii nr. 1 i nr. 2 tutelate de Ministerul For elor Armate 29. H.C.M. nr din privind aprobarea Planului Productivit ii Muncii, al for elor de munc i al fondului de salarii pe anul 1952 i trimestrele anului H.C.M. nr din privind concentrarea a 200 oferi (sergen i i solda i) din rezerv necesari Societ ii Sovieto-Rom ne îcvar it 31. H.C.M. nr din pentru adoptarea proiectului de decret referitor la exproprierea unui teren din comuna Ineu, raionul Ineu, regiunea Arad 32. H.C.M. nr din pentru aprobarea Planului For elor de Munc i al Fondului de Salarii al Œntreprinderii îsteagul Ro u Sectorul Special din cadrul Direc iei Speciale Construc ii de Ma ini i Utilaj Greu din M.I.M.I.C. 33. H.C.M. nr din privind autorizarea Ministerului For elor Armate de a efectua lucr ri preg titoare transferului unor terenuri situate Ón comuna Vere ti Raionul Suceava Regiunea Suceava 34. H.C.M. nr din pentru viramente de credite Ón cadrul Planului de Cheltuieli Investi ii al Ministerului For elor Armate pe H.C.M. nr din pentru viramente de credite Ón cadrul Planului de Cheltuieli Investi ii al Ministerului For elor Armate al R.P. Rom ne pe H.C.M. nr din pentru viramente de credite Ón cadrul Planului de Cheltuieli Investi ii al Ministerului For elor Armate al R.P. Rom ne pe H.C.M. nr din pentru modificarea sarcinilor de plan i viramente de credite Ón cadrul Planului de Cheltuieli Investi ii al Ministerului For elor Armate pe anul H.C.M. nr din pentru suplimentarea planului de cheltuieli al Departamentului Problemelor Speciale 39. H.C.M. nr din pentru viramente de credite Ón cadrul Planului de Investi ii al Ministerului For elor Armate 40. H.C.M. nr din pentru viramente de credite Ón cadrul Planului de Investi ii al Ministerului For elor Armate 41. H.C.M. nr din pentru aprobarea viramentelor de credite necesare acoperirii pl ilor externe efectuate prin B.C.I. Ón cadrul Planului de Cheltuieli Investi ii al Ministerului For elor Armate pe anul H.C.M. nr din pentru modificarea art. 1 din H.C.M. nr. 4/ privind stabilirea regimului de hr nire, echipare, Óntre inere i combustibil pentru Ministerul For elor Armate pe anul H.C.M. nr din pentru adoptarea proiectului de decret privind exproprierea unui teren cu construc ii din Bucure ti 44. H.C.M. nr din pentru adoptarea proiectului de Decret pentru exproprierea unei cl diri cu terenul aferent din Ora ul Cluj 45. H.C.M. nr din pentru scoaterea din Planul Special pe 1952 al Ministerului For elor Armate a cantit ii de (cincisprezece mii) buc i pistolete i repartizarea acestei cantit i Ministerului Afacerilor Interne 46. H.C.M. nr din pentru majorarea planului de cheltuieli al Ministerului Securit ii Statului i Ministerului Afacerilor Interne pe anul H.C.M. nr din privind suplimentarea planului de investi ii pe anul 1952, Fond Central nr al Regiunii Craiova, pentru lucr rile prev zute Ón H.C.M. nr. 568/ H.C.M. nr din privind autorizarea Ministerului de Finan e de a acorda finan area Ón anul 1952 a Óntreprinderii îatelierul de Reparat Materiale de Transmisiuni, tutelat de Ministerul For elor Armate 49. H.C.M. nr din privind stabilirea regimului de hr nire pentru unit ile i forma iunile de paz Canal i din Batalionul 21 Securitate apar in nd Ministerului Afacerilor Interne 50. H.C.M. nr din referitor la livr rile de produse electrotehnice pentru sectorul special, Planul nr P.S. 51. H.C.M. nr din privind scoaterea, transferarea sau reducerea valorii unor lucr ri din listele pe 1952 ale S.A. SOVROMCONSTRUCfiIA Sectorul Special 52. H.C.M. nr din privind numirea i atribu iile directorului adjunct pentru cadre i eviden a personalului i modificarea unor articole din Regulamentul disciplinar aprobat prin H.C.M. nr / H.C.M. nr din privind deta area pentru trei luni a 17 ingineri proiectan i la Ministerul Afacerilor Interne 54. H.C.M. nr din referitor la crearea Spa iului locativ pentru Ministerul For elor Armate la Caransebe 55. H.C.M. nr din privind vir ri de credite Ón cadrul planului de cheltuieli investi ii al Ministerului For elor Armate pe anul 1952, precum i darea

5 MONITORUL OFICIAL AL ROM NIEI, PARTEA I, Nr. 211/28.III Ón execu ie a lucr rilor suplimentare de construc ii i de proiectare 56. H.C.M. nr din privind vir ri de credite Ón cadrul Planului de cheltuieli investi ii al Ministerului For elor Armate pe anul 1952, de la muni iuni la medicamente, instrumente, aparate etc. 57. H.C.M. nr din privind completarea fondului de rulment al Óntreprinderilor i organiza iilor economice tutelate de Departamentul Problemelor Speciale din cadrul Ministerului Industriei Metalurgice 58. H.C.M. nr din privind scoaterea unor cantit i de material lemnos din Rezervele de Stat pentru Direc ia General a Rezervelor de Materiale Industriale, Agricole i Alimentare 59. H.C.M. nr din referitor la modificarea Planului nr P.S. al Œntreprinderii de Stat îelectromontaj Bucure ti privind executarea instala iilor electrice pentru lucr rile speciale 60. H.C.M. nr din referitor la unele evacu ri din strada Nicolae Iorga 61. H.C.M. nr din pentru adoptarea proiectului de decret pentru modificarea unor articole din Decretul nr. 4 din pentru stabilirea drepturilor b ne ti ale personalului For elor Armate ale Republicii Populare Rom ne 62. H.C.M. nr din referitor la schimbarea traseului îcablului C din planul de investi ii 4003 al Ministerului Po telor i Telecomunica iilor 63. H.C.M. nr din pentru viramente de credite Ón cadrul Planului de Cheltuieli Investi ii al Ministerului For elor Armate pe anul H.C.M. nr din referitor la viramente de credite i schimbarea unor sarcini de plan Ón cadrul planului de cheltuieli-investi ii al Ministerului For elor Armate pe 1952, reduceri lei , major ri lei H.C.M. nr din privind majorarea Planului de investi ii 1210 P.S./1952 al Ministerului Industriei Chimice, prin virarea din cadrul Sectorului Metalurgic Ón cadrul Sectorului Chimic 66. H.C.M. nr din privind Ónfiin area Ón cadrul Institutului de Proiect ri de fabrici chimice a unei Brig zi de Proiect ri Speciale 67. H.C.M. nr din referitor la viramente de credite Ón cadrul planului Cheltuieli-Investi ii al Ministerului For elor Armate pe 1952, lei H.C.M. nr bis din cu privire la salarizarea personalului din mili ie 69. H.C.M. nr din referitor la suplimentarea planului Ministerului Afacerilor Interne pe 1952 pentru lucr rile A.L.A. 70. H.C.M. nr din referitor la virarea unor sume de bani de la unele pozi ii la altele Ón cadrul planului de investi ii 4.002/1952 al Ministerului Afacerilor Interne 71. H.C.M. nr din referitor la crearea Consiliilor Militare pe l ng Comandan ii Regiunilor Militare i a unor Comandamente de arm 72. H.C.M. nr din referitor la prelungirea ederii Ón R.P. Rom n a tovar ilor Provorov Pavel, Nicolaevici Nicolae Andreev, p n la i tov. Borsacov P.M. i so ia Borsacova Elisabeta, p n la H.C.M. nr din referitor la l rgirea activit ii Institutului de mecanic aplicat i metalurgie al Academiei R.P. Rom ne i asupra cercet rilor problemei avia iei 74. H.C.M. nr din referitor la modificarea art. 2 din H.C.M. nr. 4 din , privind stabilirea regimului de hr nire, echipare, Óntre inere i combustibil pentru Ministerul For elor Armate pe anul H.C.M. nr din referitor la exproprierea unui teren din ora ul Aiud Regiunea Cluj 76. H.C.M. nr din pentru adoptarea proiectului de decret privind exproprierea unui teren situat Ón comuna Sihlea, Raionul R mnicu S rat, Regiunea Ploie ti 77. H.C.M. nr din pentru adoptarea proiectului de decret privind exproprierea unui teren din comunele Bascov i Valea Ursului, Raionul Pite ti, Regiunea Pite ti 78. H.C.M. nr din referitor la exproprierea unui teren din Comuna B beni-bistri a, Raionul B beni-bistri a, Regiunea Pite ti 79. H.C.M. nr din pentru adoptarea proiectului de decret privind exproprierea unui teren situat Ón comuna T rgu orul Nou, Raionul Ploie ti, Regiunea Ploie ti 80. H.C.M. nr din pentru adoptarea proiectului de decret privind exproprierea unui teren situat Ón ora ul Ro iorii de Vede, Regiunea Bucure ti 81. H.C.M. nr din pentru adoptarea proiectului de decret privind exproprierea unui teren din comuna R dule ti, Raionul Urziceni, Regiunea Ploie ti 82. H.C.M. nr din referitor la scoaterea din planul special pe anul 1952 a produsului îsuprastructur porti e grele 70 tone 83. H.C.M. nr din referitor la complectarea H.C.M. nr /1951 pentru stabilirea timpului de lucru sub 8 ore pe zi la Fabrica Chimic Or tie 84. H.C.M. nr din referitor la aprobarea Conferin ei geodezienilor inut la Sofia Óntre 22 Iunie i 1 Iulie H.C.M. nr din referitor la reglementarea opera iilor de recrutare i preg tire a recru ilor pentru Óncorporare pe anul H.C.M. nr din privind adoptarea proiectului de decret pentru exproprierea unui teren din ora ul Cluj

6 6 MONITORUL OFICIAL AL ROM NIEI, PARTEA I, Nr. 211/28.III H.C.M. nr din referitor la aprobarea Statutului de clasificare i recompensare a personalului navigant i tehnic al Ministerului For elor Armate 88. H.C.M. nr din referitor la stabilirea regimului de hr nire, de echipare i Óntre inere pentru Ministerul For elor Armate 89. H.C.M. nr din referitor la unele vir ri Ón cadrul Planului de cheltuieli investi ii al Ministerului For elor Armate pe 1952, Ón valoare de lei 90. H.C.M. nr din referitor la schimbarea unor sarcini din Planul de investi ii al Ministerului For elor Armate pe 1952, Ón valoare de lei 91. H.C.M. nr din referitor la suplimentarea unor planuri de investi ii pe 1952 la Ministerul Industriei U oare 92. H.C.M. nr din referitor la plata unor produse din Planul special, realizate pe elemente, pe anul H.C.M. nr din referitor la suplimentarea Planului de investi ii nr P.S. cu lei la Ministerul Industriei Chimice 94. H.C.M. nr din referitor la suplimentarea fondului de salarii din planul Ministerului Industriei Chimice Anul H.C.M. nr. 69 din pentru transferul unui teren din ora ul Br ila Port, de la Ministerul Transporturilor c tre Ministerul For elor Armate 2. H.C.M. nr. 76 din pentru modificarea i completarea Decretului 163/1950 pentru de inerea, portul i v nzarea armelor i muni iilor, precum i transportul explozivilor 3. H.C.M. nr. 77 din privind scoaterea din rezerva de stat a unei cantit i de scherllak 4. H.C.M. nr. 78 din referitor la unele viramente Ón cadrul Planului de Investi ii al Ministerului Industriei Metalurgice Direc ia General a Produc iei Speciale 5. H.C.M. nr. 79 din privind construirea sta iei radio emisie R4 50Kw, Ómpreun cu sta iile de unde scurte UD1 i UD2 Ón satul Galbeni, Regiunea Bac u 6. H.C.M. nr. 87 din privind trecerea Ón folosin a Uzinei METROM a cl dirii din ora ul Stalin, str. Carpa ilor nr H.C.M. nr. 88 din referitoare la aprobarea unui fond de premiere Departamentului Probleme Speciale din Ministerul Industriei Metalurgice, pentru plata unor premii la tehnicienii din uzinele tutelate de acesta 8. H.C.M. nr. 151 din pentru completarea i modificarea H.C.M (tabelele anex I i II, salarizarea mini trilor) 9. H.C.M. nr. 152 din pentru aprobarea instruc iunilor nr. 546/1952 ale C.I.T. privind omologarea mostrelor etalon prev zute Ón standardele de calitate ale es turilor 10. H.C.M. nr. 167 din referitoare la prelungirea ederii Ón R.P. Rom n a tovar ului Fadeev Nicolaevici Leonid 11. H.C.M. nr. 168 din pentru Ónfiin area i amplasarea Fabricii Chimice nr H.C.M. nr. 169 din pentru trecerea Ón folosin a Ministerului For elor Armate a unui teren din Gala i 13. H.C.M. nr. 170 din privind adoptarea proiectului de decret pentru exproprierea unor terenuri din ora ul Bac u pentru Ministerul For elor Armate 14. H.C.M. nr. 216 din pentru modificarea art. 3 din H.C.M. nr. 4 din privind stabilirea regimului de hr nire, echipare, Óntre inere i combustibil pentru Ministerul For elor Armate pe anul H.C.M. nr. 238 din privind aplicarea regimului special de func ionare, disciplin, finan are i control, precum i introducerea regulamentului de premiere pentru Ónsu irea fabricatelor noi 16. H.C.M. nr. 239 din referitoare la scoaterea din planul Ministerului Construc iilor i Industriei Materialelor de Construc ii a patru buc i magazii i trecerea la Ministerul Gospod riilor Comunale i Industriei Locale 17. H.C.M. nr. 240 din privind extinderea prevederilor H.C.M. 238/1949, 1.116/1949 H.C.M. 676/1952 privind sporurile de periclitate i asupra Ministerului de Construc ii 18. H.C.M. nr. 241 din privind adoptarea proiectului de Decret pentru exproprierea unui teren situat Ón comuna Trife ti, Raionul Roman, Regiunea Ia i 19. H.C.M. nr. 242 din privind adoptarea proiectului de Decret pentru exproprierea unui teren situat Ón comuna M run i u, Raionul Cisl u, Regiunea Ploie ti 20. H.C.M. nr. 243 din privind adoptarea proiectului de Decret pentru exproprierea unor terenuri din F g ra i comunele Ileni i Beclean 21. H.C.M. nr. 244 din privind adoptarea proiectului de decret pentru exploatarea unor terenuri pentru Combinatul Chimic F g ra 22. H.C.M. nr. 245 din privind trecerea Ón folosin a Combinatului Chimic 1 a unor terenuri din F g ra 23. H.C.M. nr. 246 din privind adoptarea proiectului de Decret pentru declararea de utilitate public i exproprierea Ón folosul statului a unor terenuri rurale 24. H.C.M. nr. 247 din pentru modificarea art. 3 din H.C.M. 24/1950 privind organizarea i func ionarea Serviciului Muncii 25. H.C.M. nr. 248 din pentru extinderea prevederilor Decretului 173/1950 privind plata i controlul financiar i asupra Crucii Ro ii

7 MONITORUL OFICIAL AL ROM NIEI, PARTEA I, Nr. 211/28.III H.C.M. nr. 249 din referitoare la executarea unor lucr ri ale Ap r rii Locale Antiaeriene pe anul H.C.M. nr. 250 din referitoare la profilarea Direc iei Proiectare din Ministerul For elor Armate i Óncadrarea cu personal de specialitate 28. H.C.M. nr. 310 din referitoare la aprobarea Planului Special de livr ri pe anul H.C.M. nr. 311 din pentru aprobarea planului Rezervelor de Stat pe H.C.M. nr. 353 din pentru schimbarea denumirii unui Departament i ale unor unit i din cadrul Ministerului Industriei Metalurgice 31. H.C.M. nr. 354 din privind transferarea unor ingineri, tehnicieni i muncitori califica i la Uzinele din Departamentul Problemelor Speciale 32. H.C.M. nr. 355 din privind numirea tov. Rob Ion Ón func ia de ministru adjunct la Ministerul Construc iilor 33. H.C.M. nr. 412 din pentru Ónfiin area Intreprinderii Economice Uzina de Reparat Material Volant nr H.C.M. nr. 413 din privind abrogarea H.C.M. nr din 4 decembrie H.C.M. nr. 414 din pentru modificarea H.C.M. nr. 741 din 19 iulie 1951 privind stabilirea regimului de hr nire a pilo ilor de pe avioanele cu reac ie 36. H.C.M. nr. 415 din pentru aprobarea sarcinei de plan a unor lucr ri de construc ii ale Ministerului For elor Armate 37. H.C.M. nr. 416 din privind atribuirea spre folosin Ministerului For elor Armate a unor case din Banat i Oltenia 38. H.C.M. nr. 417 din pentru exproprierea unei cl diri din ora ul Sulina pentru Ministerul For elor Armate 39. H.C.M. nr. 418 din pentru autorizarea transmiterii unor terenuri Ón folosin a Ministerului For elor Armate i compensarea Ón natur a locuitorilor respectivi 40. H.C.M. nr. 510 din pentru deschiderea finan rii pentru terminarea lucr rilor speciale ale Ap r rii Locale Antiaeriene Óncepute Ón anul H.C.M. nr. 511 din pentru Ónfiin area func iei de Ajutor al Ministrului For elor Armate pentru preg tirea de lupt 42. H.C.M. nr. 512 din pentru scoaterea din Rezervele de stat a 30 tone sulf pur 43. H.C.M. nr. 650 din pentru defalcarea planului de lucr ri capitale pe 1953 al Crucii Ro ii din R. P. Rom n 44. H.C.M. nr. 651 din pentru suplimentarea bugetului Administra iei de Stat pe anul 1953 cu sarcina $ SUA , din rezerva bugetar 45. H.C.M. nr. 657 din pentru majorarea planului de investi ii pe anul 1953 al Ministerului For elor Armate i modificarea unor sarcini din planul de construc ii i montaje 46. H.C.M. nr. 658 din pentru clasificarea unor regiuni din punct de vedere al Ap r rii Locale Antiaeriene 47. H.C.M. nr. 659 din pentru autorizarea folosirii de c tre Cinematografie a unor grupuri electrogene apar in nd Ministerului For elor Armate 48. H.C.M. nr. 660 din privind organizarea aspiranturii Ón cadrul Academiei Tehnice Militare 49. H.C.M. nr. 661 din pentru completarea H.C.M. nr / H.C.M. nr. 662 din pentru aprobarea Regulamentului de func ionare a Mili iei 51. H.C.M. nr. 663 din pentru func ionarea Mili iei 52. H.C.M. nr. 683 din privind reorganizarea Departamentului Tehnic din Ministerul Industriei Metalurgice 53. H.C.M. nr. 715 din pentru reglementarea opera iunilor de eviden a mijloacelor de transport i trac iune auto 54. H.C.M. nr. 716 din pentru viramente de credite Ón cadrul Planului de Cheltuieli Investi ii al Ministerului For elor Armate pe anul H.C.M. nr. 717 din privind asanarea unui teren din zona Chitila, Rudeni, Chiajna, Regiunea Bucure ti 56. H.C.M. nr. 844 din pentru majorarea planului de investi ii pe anul 1952 ale Ministerului For elor Armate 57. H.C.M. nr. 845 din pentru aprobarea reparti iei suplimentare a 400 mc st lpi de telecomunica ii pentru Reprezentan a Comercial Sovietic 58. H.C.M. nr. 846 din privind acordarea sporului de toxicitate la unele produse chimice 59. H.C.M. nr. 847 din pentru modificarea drepturilor ofi erilor i elevilor din For ele Armate ale R. P. Rom ne trimi i la studiu Ón U.R.S.S. 60. H.C.M. nr. 848 din pentru ratificarea unor cheltuieli de repatriere a cet enilor sovietici 61. H.C.M. nr. 849 din pentru aprobarea sarcinii de proiectare a colii de zbor f r motor, Regiunea Stalin 62. H.C.M. nr. 850 din pentru trecerea din folosin a Ministerului For elor Armate Ón folosin a Ministerului Industriei Chimice a unor imobile 63. H.C.M. nr. 851 din privind prelungirea termenului de edere Ón ar a tov. specialist sovietic Bol acov Petre Mihailovici i a so iei sale 64. H.C.M. nr. 852 din pentru trecerea unor sarcini din planul UCECOM la Ministerul Afacerilor Interne 65. H.C.M. nr. 853 din pentru derogarea de la H.C.M. 186/1951 privind concediile de odihn

8 8 MONITORUL OFICIAL AL ROM NIEI, PARTEA I, Nr. 211/28.III H.C.M. nr. 854 din pentru repartizarea a 80 vagoane lemne de foc pentru Direc ia General a Rezervelor de Materiale Industriale Agricole i Alimentare 67. H.C.M. nr. 855 din pentru aprobarea schimbului unui teren de Stat cu altul particular i transferarea acestuia c tre Ministerul For elor Armate 68. H.C.M. nr. 877 din pentru reorganizarea Direc iei Generale a Rezervelor de Materiale Industriale Agricole i Alimentare i aprobarea Regulamentului de func ionare 69. H.C.M. nr. 879 din pentru stabilirea sarcinilor ce revin la mobilizarea Ministerului Po telor i Telecomunica iilor Ón ceea ce prive te func ionarea Ón bune condi ii a telecomunica iilor i po tei de campanie la mobilizare 70. H.C.M. nr. 881 din pentru chemarea Ón cadrele active ale For elor Armate a unor categorii de ofi eri de rezerv 71. H.C.M. nr. 893 din pentru aprobarea a patru dirigin i de antier la Sf. Capitoliu S 72. H.C.M. nr. 894 din pentru prelungirea termenului de edere Ón ar a unor tovar i speciali ti sovietici 73. H.C.M. nr. 974 din pentru reducerea planului de construc ii-montaj al Ministerului Industriei Metalurgice 74. H.C.M. nr. 975 din referitoare la trecerea Ón proprietatea statului a unei cl diri cu teren aferent din comuna Mihail Kog lniceanu, raionul Medgidia, regiunea Constan a 75. H.C.M. nr. 976 din pentru extinderea i transferarea unor depozite petrolifere la Direc ia General a Rezervelor de Materiale Industriale, Agricole i Alimentare 76. H.C.M. nr. 977 din pentru aprobarea supliment rii planului de aprovizionare tehnico-material pe anul 1953 atribuit Reprezentan ei Comerciale Sovietice 77. H.C.M. nr. 978 din pentru adoptarea proiectului de decret referitor la r spunderea material a militarilor i la stabilirea, urm rirea i lichidarea pagubelor cauzate patrimoniului For elor Armate 78. H.C.M. nr. 979 din pentru transferarea unui imobil (teren i cl diri) 79. H.C.M. nr. 980 din privind trecerea Ón proprietatea statului a unui teren situat Ón Comuna Curti oara, Raionul Tg. Jiu, Regiunea Craiova 80. H.C.M. nr. 981 din privind trecerea din folosin a Sfatului Popular al raionului Tg. Mure Ón folosin a Crucii Ro ii a R.P. Rom ne a unui imobil 81. H.C.M. nr. 982 din pentru aprobarea planului for elor de munc i a fondului de plat a muncii pe anul 1953 la Ministerul Comer ului Exterior 82. H.C.M. nr. 983 din privind suplimentarea planului de aprovizionare al Direc iei Chimice Prelucr toare 83. H.C.M. nr. 984 din pentru completarea H.C.M. nr din 1951, referitoare la stabilirea duratei timpului de lucru de 8 ore pe zi 84. H.C.M. nr. 985 din pentru reorganizarea Óntreprinderii Electro-Magnetica 85. H.C.M. nr. 986 din pentru crearea condi iilor necesare realiz rii unor produse speciale destinate Ministerului For elor Armate 86. H.C.M. nr. 987 din privind Ónfiin area a dou Óntreprinderi produc toare de piatr spart i suplimentarea planului pe 1953 al Ministerului Construc iilor i al Industriei Materialelor de Construc ii 87. H.C.M. nr. 988 din pentru asigurarea cantit ii de cherestea de fag necesar Departamentului Tehnic din Ministerul Metalurgiei 88. H.C.M. nr. 989 din privind aprobarea prelucr rii Ón pl ci a unor cantit i de zinc electrolitic i zinc de cuptor 89. H.C.M. nr. 990 din privind suplimentarea Planului For elor de munc i plata muncii pe anul 1953 la Ministerul Po telor i Telecomunica iilor 90. H.C.M. nr din privind aprobarea unor planuri de colarizare ale Direc iei Generale a Departamentului Tehnic, a Direc iei Generale a Chimiei Prelucr toare i Direc iei Generale Sovromchim Ucea 91. H.C.M. nr din privind exceptarea par ial de la aplicarea H.C.M. nr din 1952 a Óntreprinderilor din Departamentul Tehnic al Ministerului Industriei Metalurgice 92. H.C.M. nr din privind modificarea unor articole din Decretul nr. 4 din 10 ianuarie 1951 pentru stabilirea drepturilor b ne ti ale personalului Ministerului For elor Armate 93. H.C.M. nr din pentru Ónfiin area Œntreprinderii Economice Atelierul Central de Avia ie 94. H.C.M. nr din pentru modificarea planului de produc ie, tehnic i de for e de munc al Direc iei Generale a Departamentului Tehnic 95. H.C.M. nr din privind separarea i Ónfiin area unei Óntreprinderi speciale pe l ng Uzinele Steagul Ro u, Ora ul Stalin 96. H.C.M. nr din privind aprobarea unor sarcini de proiectare pentru Pavilionul de Œnv mónt Breaza 97. H.C.M. nr din privind extinderea H.C.M. nr. 635 din 1951 i a H.C.M. nr. 847 din 1953 i asupra Ministerului Afacerilor Interne 98. H.C.M. nr din privind defalcarea unor credite prev zute Ón planul de cheltuieli pe 1953 al Ministerului Securit ii Statului, Óntre Ministerul Securit ii Statului i Ministerul Afacerilor Interne 99. H.C.M. nr din pentru transmiterea folosin ei unui teren Ómp durit de la Ministerul For elor Armate c tre Ministerul Gospod riei Silvice

9 MONITORUL OFICIAL AL ROM NIEI, PARTEA I, Nr. 211/28.III H.C.M. nr din privind trecerea unui teren din Bucure ti de la Ministerul Industriei Alimentare la Ministerul Po telor i Telecomunica iilor 101. H.C.M. nr din pentru stabilirea duratei de 6 luni pentru coala de Zbor cu motor a cadrelor scoase din produc ie 102. H.C.M. nr din privind suplimentarea planului de aprovizionare pe 1953 a Direc iei Generale a Chimiei Prelucr toare 103. H.C.M. nr din privind modificarea planului de investi ii speciale (lucr ri Ap rare Local Antiaerian ) 104. H.C.M. nr din pentru reducerea din planul Rezervelor de Stat a unei cantit i de suluri h rtie de ozalid 105. H.C.M. nr din pentru scoaterea din Rezerva de Stat a unei cantit i de 370 tone br nz fr m ntat 106. H.C.M. nr din privind chemarea Ón vederea satisfacerii serviciului militar activ a tinerilor prisos de contingent n scu i Ón anul H.C.M. nr din pentru adoptarea proiectului de decret referitor la reorganizarea coalei Militare de Muzic 108. H.C.M. nr din pentru modificarea planului de aprovizionare cu produse alimentare i agricole al Ministerului For elor Armate, Ministerului Securit ii Statului i Ministerului Afacerilor Interne, pe anul 1953 i recompletarea stocurilor conform H.C.M. nr. 889 din 1950 pentru Ministerul For elor Armate i nr. 124 din 1953 pentru Ministerul Securit ii Statului 109. H.C.M. nr din pentru trecerea din folosin a Comisiei Centrale a Avia iei Sportive Ón folosin a Ministerului Transporturilor Navale i Aeriene a unui avion i dou motoare avion 110. H.C.M. nr din privind atribuirea spre folosin a Ministerului For elor Armate a unor cl diri din Comuna Boc a Vasiovei, Raionul Re i a, Regiunea Timi oara 111. H.C.M. nr din pentru suplimentarea planului de aprovizionare tehnico-material pe anul 1953 al Reprezentan ei Comerciale U.R.S.S H.C.M. nr din privitor la transferul folosin ei unor terenuri de la Sfaturile Populare ale Comunelor Valea Neagr, Mircea-Vod i 23 August, Regiunea Constan a c tre Ministerul For elor Armate 113. H.C.M. nr din privind trecerea Ón folosin a Combinatului Chimic nr. 1 a unui teren Ón suprafa de m H.C.M. nr din privind redistribuirea cotei de amortizare privind repara iile capitale Óntre Óntreprinderile Óncadrate Ón Departamentul Problemelor Speciale din Ministerul Industriei Metalurgice 115. H.C.M. nr din privind aprobarea statutului referitor la clasificarea, primele i recompensele personalului navigant, tehnic i aerodesant din For ele Aeriene Militare 116. H.C.M. nr din privind suplimentarea planului de aprovizionare pe anul 1953 al Societ ii Sovieto-Rom ne Sovromchim 117. H.C.M. nr din privind suplimentarea planului de aprovizionare pe anul 1953 al Ministerului Industriei Chimice pentru Administra ia Bunurilor Sovietice 118. H.C.M. nr din privind modificarea planului operativ de transport auto pe luna aprilie H.C.M. nr din privind suplimentarea planului de reparti ii materiale Óntre inere pentru Ministerul For elor Armate pe anul H.C.M. nr din pentru suplimentarea prin virare a planului for elor de munc i a fondului de plata muncii nr al Ministerului Industriei Metalurgice 121. H.C.M. nr din pentru acordarea de pensii de stat unor categorii de lupt tori, victime ale prigoanei antidemocrate, precum i urma ilor lor 122. H.C.M. nr din privind Ónfiin area Trustului Topografo-Geotehnic de sub Óndrumarea i controlul Comitetului de Stat pentru Arhitectur i Construc ii 123. H.C.M. nr din pentru Óncadrarea ca Óntreprinderi de gradul I a Intreprinderii Economice Atelierele pentru Confec ionarea Mijloacelor de Construc ii MÓr a Avrig 124. H.C.M. nr din pentru transmiterea folosin ei unui teren din Ora ul Piatra-Neam de la Ministerul For elor Armate c tre Comitetul de Stat pentru Colectarea Produselor Agricole 125. H.C.M. nr din pentru suplimentarea planului de Reparti ii la Investi ii pe anul 1953 pentru Ministerul For elor Armate 126. H.C.M. nr din privind amplasarea a 100 buc. magazii de zid pentru Direc ia General a Rezervelor de Materiale Industriale, Agricole i Alimentare 127. H.C.M. nr din privind trecerea Ón proprietatea statului a unei cl diri i a terenului aferent din Comuna Boc a-rom n, Raionul Re i a 128. H.C.M. nr din pentru transmiterea folosin ei unor bunuri 129. H.C.M. nr din privind modificarea unor reparti ii din planul de reparti ii pe anul 1953 al Ministerului For elor Armate 130. H.C.M. nr din pentru acordarea unui ajutor locuitorilor din satul Vl sia, Comuna Moara S rac 131. H.C.M. nr din privind drepturile b ne ti ce se acord personalului militar i civil din Ministerul Afacerilor Interne Óncep nd cu 1 ianuarie 1953

10 10 MONITORUL OFICIAL AL ROM NIEI, PARTEA I, Nr. 211/28.III H.C.M. nr din privind Ónfiin area unor posturi de conducere Ón cadrul uzinelor Direc iei Generale a Departamentului Tehnic 133. H.C.M. nr din privind suplimentarea planului de montaje al Ministerului Industriei Chimice pe anul H.C.M. nr din privind trecerea Ón proprietatea statului a unui teren cu construc ii situat Ón ora ul Br ila 135. H.C.M. nr din privind atribuirea denumirii Tehnica Nou Óntreprinderii industriale de stat din Bucure ti, B-dul Tudor Vladimirescu nr. 29, de sub controlul Ministerului Industriei U oare 136. H.C.M. nr din privind suplimentarea planului de aprovizionare al Societ ii Sovromchim 137. H.C.M. nr din privind restructurarea planului al productivit ii muncii, for elor de munc i plata muncii la Ministerul Industriei Chimice 138. H.C.M. nr din privind acordarea sporului de 20% Direc iei Generale i Direc iei Tehnice de la Uzinele Steagul Ro u din ora ul Stalin 139. H.C.M. nr din privind asigurarea for elor de munc necesare marilor antiere de construc ii 140. H.C.M. nr din pentru Óncetarea Ónchirierii de casete de siguran c tre Banca de Stat 141. H.C.M. nr din privind suplimentarea planului de investi ii al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Rom n cu suma de lei 142. H.C.M. nr din privind modificarea planului de aprovizionare nr din 1953 al Ministerului Industriei Chimice i planului de produc ie al Ministerului Industriei Metalurgice 143. H.C.M. nr din privind restructurarea planului de produc ie al Uzinei Metalurgice Cugir 144. H.C.M. nr din privind transferul folosin ei unei cl diri i a terenului aferent de la Ministerul Agriculturii c tre Ministerul For elor Armate 145. H.C.M. nr din pentru transmiterea folosin ei unui teren de la Ministerul For elor Armate c tre Sfatul Popular al ora ului Satu Mare 146. H.C.M. nr din privind scoaterea din planul de investi ii al Ministerului For elor Armate pe anul 1953 a cantit ii de 637 buc. centrale telefonice 147. H.C.M. nr din pentru modificarea unui sortiment aprobat prin planul de reparti ie al Ministerului For elor Armate pe anul H.C.M. nr din privind asigurarea continu rii Ón anul 1953 a lucr rilor de construc ii i materialelor din planul Ministerului For elor Armate ce nu au fost terminate Ón anul 1952 i modificarea unor sarcini de produc ie a Direc iei Generale a Serviciului Muncii 149. H.C.M. nr din pentru modificarea Decretului 3/1951 privind reglementarea serviciului militar 150. H.C.M. nr din pentru Ónfiin area Ón cadrul Ministerului C ilor Ferate a Unit ii îbrigada de Lucru C i Ferate 151. H.C.M. nr din privind construirea unui port fluvial militar Ón Regiunea Corabia 152. H.C.M. nr din pentru completarea schemelor organelor speciale de la ministere i organe centrale 153. H.C.M. nr din privind Óncorporarea unor efective Ón toamna anului H.C.M. nr din privind unele modific ri Ón planul de aprovizionare tehnico-material a Societ ii Sovieto-Rom ne Cvar it 155. H.C.M. nr din pentru scoaterea din rezerva de Stat sub form de Ómprumut a mc bile i mc cherestea 156. H.C.M. nr din privind viramentele de credite din planul de cheltuieli Óntre inere al Ministerului For elor Armate la bugetul de cheltuieli al Sfatului Popular al Regiunii Timi oara pe anul H.C.M. nr din privind modificarea planului de reparti ii al Ministerului Industriei Alimentare 158. H.C.M. nr din privind suplimentarea i scoaterea din planul de aprovizionare pe anul 1953 al Ministerului Industriei Chimice, a unor materiale 159. H.C.M. nr din privind trecerea Ón folosin a Fabricii Chimice nr. 12 a unui teren din comuna Simileasca-Buz u 160. H.C.M. nr din pentru aprobarea for elor de munc i salarii pe anul 1953 a Comisiei Centrale a Avia iei Sportive 161. H.C.M. nr din privind Ónfiin area unei Óntreprinderi de construc ii-montaj din cadrul Ministerului Industriei Chimice 162. H.C.M. nr din privind suplimentarea planului de investi ii la Departamentul Tehnic al Ministerului Industriei Metalurgice 163. H.C.M. nr din privind suplimentarea planului de aprovizionare pe anul 1953 al Sovromnaval-ului din cadrul Ministerului Industriei Metalurgice 164. H.C.M. nr din privind transmiterea folosin ei unui teren din Constan a, de la Gospod ria Agricol de Stat T rgu orul, c tre Ministerul For elor Armate 165. H.C.M. nr din pentru suplimentarea planului de produc ie al for elor de munc pe anul 1953 al Intreprinderii de Construc ii i Industrii din Ministerul Securit ii Statului 166. H.C.M. nr din privind suplimentarea planului de aprovizionare la Ministerul Industriei Metalurgice pe anul H.C.M. nr din pentru adoptarea proiectului de Decret privind trecerea Ón folosin a Fabricei

11 MONITORUL OFICIAL AL ROM NIEI, PARTEA I, Nr. 211/28.III Chimice nr. 12 Buz u, a unor terenuri din comuna Simileasca Buz u 168. H.C.M. nr din privind m surile ce trebuiesc luate pentru intensificarea activit ii Serviciului M sur tori 169. H.C.M. nr din privind suplimentarea de lucr ri capitale ale Ministerului Industriei Chimice 170. H.C.M. nr din pentru suplimentarea planului de aprovizionare nr /1953 al Ministerului Industriei Chimice 171. H.C.M. nr din privind acordarea fondului directorial la Combinatul Chimic nr. 1 F g ra 172. H.C.M. nr din privind construirea unui obiectiv de ap rare local antiaerian la fabrica de confec ii Gheorghe Gheorghiu-Dej 173. H.C.M. nr din pentru suplimentarea planului de aprovizionare al Departamentului Tehnic din Ministerul Industriei Metalurgice cu 10 tractoare KD H.C.M. nr din privind Ónfiin area unor func iuni Ón organizarea Ministerului For elor Armate 175. H.C.M. nr din privind numirea Ón func iuni a primilor loc iitori, loc iitorilor i ajutorilor ministrului For elor Armate, precum i a comandan ilor de arme 176. H.C.M. nr din privind reglementarea numirii Ón func iuni a primilor loc iitori, loc iitorilor i ajutorilor ministrului for elor armate, precum i a comandan ilor de arme 177. H.C.M. nr din privind desfiin area unor Consilii Militare 178. H.C.M. nr din privind numirea tovar ului Petcu Constantin Ón func ia de ministru adjunct la Ministerul Comer ului Interior 179. H.C.M. nr din pentru repartizarea unor materiale necesare impregn rii traverselor normale i speciale de fag i st lpi TC r ino i prev zute Ón Rezerva de Stat pe anul H.C.M. nr din privind trecerea unor m nji din folosin a Ministerului For elor Armate Ón folosin a Ministerului Gospod riilor Agricole de Stat 181. H.C.M. nr din pentru suplimentarea planului de reparti ii al Ministerului For elor Armate pe anul 1953 cu cantitatea de mp p nz avion 182. H.C.M. nr din privind repartizarea c tre Ministerul For elor Armate a unor materiale neferoase din stocul propriu 183. H.C.M. nr din pentru suplimentarea planului de aprovizionare-produc ie pe anul 1953 al Ministerului Afacerilor Interne 184. H.C.M. nr din privind aprobarea sarcinii de proiectare pentru depozitul petrolifer Vii oara 185. H.C.M. nr din privind aprobarea sarcinii de proiectare a depozitului mixt Dridu, Raionul Urziceni, Regiunea Ploie ti 186. H.C.M. nr din privind reglementarea opera iunilor de reómprosp tare a stocurilor de medicamente cu destina ie special 187. H.C.M. nr din privind reglementarea asigur rii cu armament necesar probelor de fabrica ie i recep ia muni iilor la Ministerul Industriei Metalurgice i la Ministerul Industriei Chimice 188. H.C.M. nr din privind suplimentarea planului de aprovizionare al Direc iei Generale a Rezervelor de Materiale Industriale, Agricole i Alimentare cu unele materiale 189. H.C.M. nr din pentru suplimentarea planului de aprovizionare tehnico-material pe anul 1953 al Reprezentan ei Comerciale a U.R.S.S H.C.M. nr din privind aprobarea sarcinii de proiectare a Depozitului subteran de p cur Spinoasa 191. H.C.M. nr din privind trecerea unor pozi ii din planul de investi ii al Chimiei Prelucr toare Ón planul de investi ii al Chimiei de Baz din Ministerul Industriei Chimice 192. H.C.M. nr din privind modificarea planului 1460 T pe anul 1953 al Direc iei Tehnice din Ministerul For elor Armate 193. H.C.M. nr din privind atribuirea locuin elor eliberate de cadrele militare aliate pentru cazarea cadrelor Ministerului For elor Armate 194. H.C.M. nr din privind suplimentarea planului de aprovizionare al Departamentului Tehnic din Ministerul Industriei Metalurgice 195. H.C.M. nr din privind reducerea planului de investi ii al Direc iei Generale a Rezervelor de Materiale Industriale, Agricole i Alimentare 196. H.C.M. nr din privind suplimentarea cheltuielilor bugetare ale Departamentului Tehnic din Ministerul Industriei Metalurgice 197. H.C.M. nr din privind suplimentarea planului de cas pe trim. II din 1953 al Óntreprinderilor Óncadrate Ón Ministerul Industriei Metalurgice 198. H.C.M. nr din privind completarea fondului de rulment la ase Óntreprinderi apar in nd Ministerului Industriei Metalurgice 199. H.C.M. nr din pentru majorarea fondului pentru plata muncii la Direc ia General a Rezervelor de Materiale Industriale, Agricole i Alimentare pe H.C.M. nr din privind Óncetarea lucr rilor Canalului Dun re Marea Neagr 201. H.C.M. nr din privind modificarea planului nr din 1953 al Ministerului Industriei Chimice 202. H.C.M. nr din privind extinderea H.C.M. nr din 1952 de reglementare a drepturilor de

articol_nr11_12_ioana_mociar.pdf

articol_nr11_12_ioana_mociar.pdf În asemenea situa ii, documentele justificative care stau la baza emiterii facturii pentru respectarea prevederilor legale cu privire la faptul generator i exigibilitatea opera iunii sunt: contract de

Mai mult

LEGE (R) /06/1999 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS LEGE nr. 108 din 16 iunie 1999 (*republicat *) pentru înfiin area i organizarea Inspec iei Muncii EM

LEGE (R) /06/1999 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS LEGE nr. 108 din 16 iunie 1999 (*republicat *) pentru înfiin area i organizarea Inspec iei Muncii EM LEGE nr. 108 din 16 iunie 1999 (*republicat *) pentru înfiin area i organizarea Inspec iei Muncii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 3 mai 2012 Data intrarii in vigoare : 03/05/2012

Mai mult

ORDIN Nr. 7 din 4 ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului i con inutului unor formulare de înregistrare în scopuri de tax pe valoarea ad ugat EMITENT

ORDIN Nr. 7 din 4 ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului i con inutului unor formulare de înregistrare în scopuri de tax pe valoarea ad ugat EMITENT ORDIN Nr. 7 din 4 ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului i con inutului unor formulare de înregistrare în scopuri de tax pe valoarea ad ugat EMITENT: MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE AGEN IA NA IONAL DE

Mai mult

Anexe_Ordin_839.pdf

Anexe_Ordin_839.pdf (pag.1) C tre, [conduc torul autorit ii administra iei publice emitente * ) ] C E R E R E pentru emiterea autoriza iei de construire/desfiin are Subsemnatul 1).., CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, cu domiciliul

Mai mult

Microsoft Word - OUG_IMM_ doc

Microsoft Word - OUG_IMM_ doc ORDONAN DE URGEN privind Programul de Garantare a Creditelor pentru întreprinderi mici şi întreprinderi mijlocii În scopul cre rii unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilit ilor actuale de dezvoltare

Mai mult

untitled

untitled 230/12.06.2014 DECLARA IE DE AVERE Subsemnata, DURLEA M. Florica având func ia de EF SERVICIU la Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor CNP domiciliul Bucure ti,, cunoscând

Mai mult

nicolae_fara_a_DIR EX hd 2018

nicolae_fara_a_DIR EX hd 2018 DECLARA IE DE AVERE Nr. 67/12.07.2018 Subsemnatul/Subsemnata, FARA N. NICOLAE, având func ia de Director executiv la A.J.O.F.M. Hunedoara, CNP, domiciliul Simeria, jud. Hunedoara cunoscând prevederile

Mai mult

Microsoft Word - DA Cojocaru Paula -SA.doc

Microsoft Word - DA Cojocaru Paula -SA.doc 136/03.06.2014 DECLARA IE DE AVERE Subsemnata, Cojocaru D. Paula, având func ia de Consilier Principal la Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor D.G.C.O. Serviciul Antifraud,

Mai mult

JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN ROMÂNIA HOT RÂRE privind modificarea Regulamentului de organizare i func ionare a Comisiei de Evaluare a Persoanel

JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN ROMÂNIA HOT RÂRE privind modificarea Regulamentului de organizare i func ionare a Comisiei de Evaluare a Persoanel JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN ROMÂNIA HOT RÂRE privind modificarea Regulamentului de organizare i func ionare a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Având în vedere Expunerea de

Mai mult

Comisia Na ional de Strategie şi Prognoz PROIEC IA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI stiripesurse.ro - 9 noiembrie Prognoza de

Comisia Na ional de Strategie şi Prognoz PROIEC IA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI stiripesurse.ro - 9 noiembrie Prognoza de PROIEC IA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI 2018-2022 - 9 noiembrie 2018 - Prognoza de toamn 2018 PROIEC IA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI 1 - modificare procentual fa de perioada corespunz

Mai mult

Nr ( ) 11 ianuarie În temeiul articolului 27 din Legea finan elor publice i responsabilit ii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie

Nr ( ) 11 ianuarie În temeiul articolului 27 din Legea finan elor publice i responsabilit ii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 59 În temeiul articolului 27 din Legea finan elor publice i responsabilit ii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 i în scopul reglement rii i perfec ion rii modului de reflectare a unor indicatori

Mai mult

MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE ORDIN NR. 530 pentru aprobarea Procedurii de solu ionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea ad ugat c tre per

MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE ORDIN NR. 530 pentru aprobarea Procedurii de solu ionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea ad ugat c tre per MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE ORDIN NR. 530 pentru aprobarea Procedurii de solu ionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea ad ugat c tre persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în

Mai mult

Microsoft Word - ROF - Complex SF. ŞTEFAN.doc

Microsoft Word - ROF - Complex SF. ŞTEFAN.doc CONSILIUL JUDEŢEAN OLT DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI Complex servicii Sf. Ştefan : - Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat -

Mai mult

0090/bt/p1

0090/bt/p1 12 GUVERNUL ROM NIEI OFICIUL DE STAT PENTRU INVENfiII I M RCI ORDIN pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 16/1995*) privind protec ia topografiilor produselor semiconductoare, republicat Œn

Mai mult

R O M Â N I A JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei Consiliului jude ean Maramure din data de 29 MAI 2013 edin

R O M Â N I A JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei Consiliului jude ean Maramure din data de 29 MAI 2013 edin R O M Â N I A JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei Consiliului jude ean Maramure din data de 29 MAI 2013 edin a este convocat de Pre edintele Consiliului Jude ean

Mai mult

ROMÂNIA JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN Nr.3827/2009 PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure din data de

ROMÂNIA JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN Nr.3827/2009 PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure din data de ROMÂNIA JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN Nr.3827/2009 PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure din data de 30 iunie 2009 edin a ordinar este convocat de Pre

Mai mult

BIL_1209SCL1.pdf

BIL_1209SCL1.pdf Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti Tip situatie financiara : BL F10 - pag. 1 Entitatea S.C. SOCEP S.A. Judet Sector Localitate Adresa Constanta Strada INCINTA PORT DANA 34 CONSTANTA Bloc

Mai mult

Anul 172 (XVI) Nr PARTEA I LEGI, DECRETE, HOT R RI I ALTE ACTE SUMAR Joi, 2 decembrie 2004 Nr. Pagina Pagina LEGI I DECRETE ACTE ALE CURfiII EU

Anul 172 (XVI) Nr PARTEA I LEGI, DECRETE, HOT R RI I ALTE ACTE SUMAR Joi, 2 decembrie 2004 Nr. Pagina Pagina LEGI I DECRETE ACTE ALE CURfiII EU Anul 172 (XVI) Nr. 1.139 PARTEA I LEGI, DECRETE, HOT R RI I ALTE ACTE SUMAR Joi, 2 decembrie 2004 Nr. Pagina Pagina LEGI I DECRETE ACTE ALE CURfiII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI 489. Lege pentru modificarea

Mai mult

0767 BIS bt:Layout 1.qxd

0767 BIS bt:Layout 1.qxd 30 Capitolul III Acordarea titlului de profesor-emerit în înv mântul preuniversitar Art. 47 Acordarea titlului de profesor-emerit semnific dobândirea de c tre cadrul didactic a unui nivel înalt de maturitate

Mai mult

Microsoft Word - NOUL COD al MUNCII.doc

Microsoft Word - NOUL COD al MUNCII.doc LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicat *) Codul muncii*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 18 mai 2011 Data intrarii in vigoare : 18/05/2011 --------- *) Republicat

Mai mult

D212Anexa1_ pdf

D212Anexa1_ pdf anexa nr.1 DECLARA IE UNIC privind impozitul pe venit i contribu iile sociale datorate de persoanele fizice 212 A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Nume Ini iala tat lui Cod de identificare fiscal

Mai mult

LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigur rilor pentru omaj i stimularea ocup rii for ei de munca CAP. I Dispozi ii generale ART. 1 În

LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigur rilor pentru omaj i stimularea ocup rii for ei de munca CAP. I Dispozi ii generale ART. 1 În LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigur rilor pentru omaj i stimularea ocup rii for ei de munca CAP. I Dispozi ii generale ART. 1 În România fiec rei persoane îi sunt garantate dreptul

Mai mult

40

40 PROCESUL DE ÎNFIIN ARE A ÎNTREPRINDERILOR ÎN ROMÂNIA ASIST. UNIV. DRD. RADU VASILIC Universitatea din Pite ti, Facultatea de tiin e Economice, Juridice i Administrative, Pite ti, str. Republicii, nr.71,

Mai mult

0023 Bis BTp1:Macheta P1 pepi.qxd

0023 Bis BTp1:Macheta P1 pepi.qxd PARTEA I Anul 183 (XXVII) Nr. 23 bis LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Marți, 13 ianuarie 2015 SUMAR Pagina Anexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.115/2014 privind aprobarea Regulamentului

Mai mult

2

2 POLITICA DE OCUPARE A FOR EI DE MUNC LA NIVELUL JUDE ULUI ARGE PROF. UNIV. DR. EMILIA UNGUREANU Universitatea din Pite ti, 0722760883, emiliaungureanu@yahoo.com PREP. UNIV. M D LINA NEAC U Universitatea

Mai mult

Guvernul României - Hot râre nr. 877/2010 din 18 august 2010 Hot rârea nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar În vigoare de la 2

Guvernul României - Hot râre nr. 877/2010 din 18 august 2010 Hot rârea nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar În vigoare de la 2 Guvernul României - Hot râre nr. 877/2010 din 18 august 2010 Hot rârea nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar În vigoare de la 28 septembrie 2010 Consolidarea din data de 03 iulie

Mai mult

Bilan uri de aprovizionare pentru principalele produse agroalimentare, în anul 2018 Bilan urile de aprovizionare pentru principalele produse agroalime

Bilan uri de aprovizionare pentru principalele produse agroalimentare, în anul 2018 Bilan urile de aprovizionare pentru principalele produse agroalime Bilan uri de aprovizionare pentru principalele produse agroalimentare, în anul 2018 Bilan urile de aprovizionare pentru principalele produse agroalimentare constituie un instrument important pentru studiul

Mai mult

SOCIETATEA PE AC IUNI AP -CANAL CHI IN U str. Albi oara, nr. 38, MD 2005, mun. Chi in u, Republica Moldova tel , tel / fax:

SOCIETATEA PE AC IUNI AP -CANAL CHI IN U str. Albi oara, nr. 38, MD 2005, mun. Chi in u, Republica Moldova tel , tel / fax: SOCIETATEA PE AC IUNI AP -CANAL CHI IN U str. Albi oara, nr. 38, MD 2005, mun. Chi in u, Republica Moldova tel. 25-69-01, tel / fax: 22-23-49 e-mail: acc@mtc.md web: www.acc.md Certificat nr. 085C ISO

Mai mult

Dutu_Predescu_Protectia_juridica_a_patrimoniului_cultural_si_natural_BT

Dutu_Predescu_Protectia_juridica_a_patrimoniului_cultural_si_natural_BT Cuprins 5 CUPRINS ABREVIERI... 17 PREFA PATRIMONIUL CULTURAL I NATURAL SUB PAV ZA DREPTULUI... 21 PREFACE CULTURAL AND NATURAL HERITAGE PROTECTED BY LAW... 25 UN CUVÎNT DE ÎNSO IRE... 29 CAPITOLUL I. ELEMENTE

Mai mult

Microsoft Word - Anale2_2005.doc

Microsoft Word - Anale2_2005.doc Analele Universit ii,, tefan Cel Mare Suceava Sec iunea Silvicultur Serie nou nr. 2/2005 Analiza comparativ a cadrului general legislativ privind eficien a energetic a cl dirilor din rile UE i România

Mai mult

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ

INVESTIŢIILE ŞI CONSTRUCŢIILE DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ INVESTI IILE NETE I CONSTRUC IILE DIN ECONOMIA NA IONAL ÎN TRIMESTRUL I 2017 - date provizorii- Introducere Publica ia cuprinde informa ii statistice referitoare la investi iile nete realizate în economia

Mai mult

UNIVERSITATEA LIBER INTERNA IONAL DIN MOLDOVA DEPARTAMENTUL TIIN E ECONOMICE DRA NAGEMENT PROGRAMA ANALITIC LA DISCIPLINA BAZELE MARKETINGULUI Chi in

UNIVERSITATEA LIBER INTERNA IONAL DIN MOLDOVA DEPARTAMENTUL TIIN E ECONOMICE DRA NAGEMENT PROGRAMA ANALITIC LA DISCIPLINA BAZELE MARKETINGULUI Chi in UNIVERSITATEA LIBER INTERNA IONAL DIN MOLDOVA DEPARTAMENTUL TIIN E ECONOMICE DRA NAGEMENT PROGRAMA ANALITIC LA DISCIPLINA BAZELE MARKETINGULUI Chi in u 2009 Autor Melnic Oleg, dr. conf. Anul de studii

Mai mult

Microsoft Word - FONDUL DE LOCUINTE doc

Microsoft Word - FONDUL DE LOCUINTE doc C U P R I N S Pag. I. FONDUL DE LOCUINŢE LA 31 DECEMBRIE 2018. 5 II. LOCUINŢE TERMINATE ÎN ANUL 2018.... 9 TABELE-în text- 1. Balanţa fondului de locuinţe, la 31 decembrie 2018... 5 2. Structura fondului

Mai mult

Termene pentru amendamente

Termene pentru amendamente PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT DIRECŢIA GENERALĂ LEGISLATIVĂ PROIECTE DE LEGE ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE PRIMITE LA SENAT PENTRU DEZBATERE ŞI ADOPTARE, ÎN PERIOADA 22 DECEMBRIE 2009-1 FEBRUARIE 2010 Proiect

Mai mult

ROMÂNIA JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN MINUTA edintei ordinare a Consiliului Jude ean Maramure din data de 3 FEBRUARIE 2014 edin a ordinar este c

ROMÂNIA JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN MINUTA edintei ordinare a Consiliului Jude ean Maramure din data de 3 FEBRUARIE 2014 edin a ordinar este c ROMÂNIA JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN MINUTA edintei ordinare a Consiliului Jude ean Maramure din data de 3 FEBRUARIE 2014 edin a ordinar este convocat de Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure

Mai mult

Microsoft Word - Ticlea-Raspunderea disciplinara paginat.docx

Microsoft Word - Ticlea-Raspunderea disciplinara paginat.docx R spundereadisciplinar 561 Cuprins INTRODUCERE... 5 CAPITOLUL I CONSIDERA II GENERALE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII I R SPUNDEREA DISCIPLINAR... 7 1. Disciplina muncii... 7 1. No iune... 7 2. Tr s turi ale

Mai mult

Cuprins Acte normative relevante... A 10 Angajaţii bugetari... A Terminologie. Personalul bugetar... A 20/ Terminologie. Raporturile jurid

Cuprins Acte normative relevante... A 10 Angajaţii bugetari... A Terminologie. Personalul bugetar... A 20/ Terminologie. Raporturile jurid Cuprins Acte normative relevante... A 10 Angajaţii bugetari... A 20 1. Terminologie. Personalul bugetar... A 20/001 2. Terminologie. Raporturile juridice... A 20/003 Concediul de odihnă... C 10 1. Reglementare...

Mai mult

OFICIUL DE STAT PENTRU INVEN II I M RCI Strada Ion Ghica nr.5, Sector 3, Bucure ti - Cod ROMÂNIA Telefon: ; ; ; 314

OFICIUL DE STAT PENTRU INVEN II I M RCI Strada Ion Ghica nr.5, Sector 3, Bucure ti - Cod ROMÂNIA Telefon: ; ; ; 314 OFICIUL DE STAT PENTRU INVEN II I M RCI Strada Ion Ghica nr.5, Sector 3, Bucure ti - Cod 030044 - ROMÂNIA Telefon:315.19.65; 315.19.64; 314.59.64; 314.59.65; 314.59.66; Telefon director: 315.90.66 Http:/

Mai mult

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BAC U CAZAREA ÎN C MINELE UNIVERSIT II VASILE ALECSANDRI DIN BAC U COD: I-SS-01 INSTRUC IUNE RECTOR PROF.UNIV.DR.

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BAC U CAZAREA ÎN C MINELE UNIVERSIT II VASILE ALECSANDRI DIN BAC U COD: I-SS-01 INSTRUC IUNE RECTOR PROF.UNIV.DR. UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN CAZAREA ÎN C MINELE UNIVERSIT II VASILE ALECSANDRI DIN COD: INSTRUC IUNE RECTOR PROF.UNIV.DR. ING. VALENTIN NEDEFF Prenumele i numele Semn tura Departamentul de Management

Mai mult

STCD_1.pdf

STCD_1.pdf 3. PROIECTAREA SISTEMULUI DE TRANSMITERE PRIN CUREA DIN AT Acest tip constructiv de sistem de transmitere func ionez prin angrenarea din ilor curelei cu din ii ro ilor de curea, iar metodica de calcul

Mai mult

22

22 BUGETAREA I CONTROLUL BUGETAR - O PROVOCARE PENTRU ECONOMIA ROMÂNEASC (II) CONF. DR. CORNELIA DASC LU Academia de Studii Economice, str.a. Ciurea, nr.2, bl. S41, sc. 1, apt.9, sector 5, Bucure ti, tel.

Mai mult

Microsoft Word - New Microsoft Word Document _2_

Microsoft Word - New Microsoft Word Document _2_ PROCURATURA RAIONULUI HAŢEG - Prefaţă - Procuratura Republicii Populare Române a fost înfiinţată în baza Legii nr. din iunie, pentru supravegherea şi asigurarea respectării legilor R.P.R. de către organele

Mai mult

Nr. 1488/ Aprobat în C.A PLAN MANAGERIAL AL GRĂDINIȚEI CU P.P. NR 17 TULCEA AN SCOLAR I. CADRUL LEGISLATIV Planul mana

Nr. 1488/ Aprobat în C.A PLAN MANAGERIAL AL GRĂDINIȚEI CU P.P. NR 17 TULCEA AN SCOLAR I. CADRUL LEGISLATIV Planul mana Nr. 1488/18.10.2017 Aprobat în C.A. 19.1-.2017 PLAN MANAGERIAL AL GRĂDINIȚEI CU P.P. NR 17 TULCEA AN SCOLAR 2017-2018 I. CADRUL LEGISLATIV Planul managerial se fundamenteaz pe urm toarele acte normative:

Mai mult

Untitled-2

Untitled-2 CAMPANIE DE PUBLICITATE PENTRU VALORIFICAREA N MOLULUI DE EPURARE Media, Agnita, Dumbr veni Mai 2013 OBIECTIV: Informarea grupurilor int, privind oportunitatea i avantajele valorific rii n molului în

Mai mult

BIROUL JUDEŢEAN SATU MARE AL ARHIVELOR NAŢIONALE INVENTAR NR. 195 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE SERIA: SFATUL POPULAR AL ORAŞULUI SATU MARE ANII EXT

BIROUL JUDEŢEAN SATU MARE AL ARHIVELOR NAŢIONALE INVENTAR NR. 195 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE SERIA: SFATUL POPULAR AL ORAŞULUI SATU MARE ANII EXT BIROUL JUDEŢEAN SATU MARE AL ARHIVELOR NAŢIONALE INVENTAR NR. 195 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE SERIA: SFATUL POPULAR AL ORAŞULUI SATU MARE ANII EXTREMI: 1950-1968 FILE: 141 0 1950 Nr. Nr. Conţinutul

Mai mult

REPUBLICA MOLDOVA COMPANIA NA IONAL DE ASIGUR RI ÎN MEDICIN R A P O R T PRIVIND EXECUTAREA (UTILIZAREA) FONDURILOR ASIGUR RII OBLIGATORII DE ASISTEN M

REPUBLICA MOLDOVA COMPANIA NA IONAL DE ASIGUR RI ÎN MEDICIN R A P O R T PRIVIND EXECUTAREA (UTILIZAREA) FONDURILOR ASIGUR RII OBLIGATORII DE ASISTEN M REPUBLICA MOLDOVA COMPANIA NA IONAL DE ASIGUR RI ÎN MEDICIN R A P O R T PRIVIND EXECUTAREA (UTILIZAREA) FONDURILOR ASIGUR RII OBLIGATORII DE ASISTEN MEDICAL ÎN ANUL 2013 CUPRINS 1. Context general 3 2.

Mai mult

Directiva (UE) 2019/ a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniu

Directiva (UE) 2019/ a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniu DIRECTIVA (UE) 2019/1152 A PARLAMENTULUI EUPEAN I A CONSILIULUI din 20 iunie 2019 privind transparen a i previzibilitatea condi iilor de munc în Uniunea European PARLAMENTUL EUPEAN I CONSILIUL UNIUNII

Mai mult

cartea proprietate.mdi

cartea proprietate.mdi I. Mărci 1. Opoziţie la înregistrarea mărcii. Conflict cu nume comercial. Rea-credinţă. Conflict cu o marcă notorie (SABADSAG) Legea nr. 84/1998, art. 3 lit. c), art. 23, art. 48 alin. (1) lit. c) Convenţia

Mai mult

Anexa_3b-Centralizator_teme_disertatie _DAI

Anexa_3b-Centralizator_teme_disertatie _DAI Anexa nr. 3b Str. Universit ii, nr. 1, cod po tal 410087, Oradea, jud. Bihor, România Telefon: Secretariat: 0259-408276, 0259-408407; Decanat: 0259-408109; Fax: 0259-408409 Web: http://steconomice.uoradea.ro;

Mai mult

ARHIVELE NA IONALE S.J.A.N. ARGEŞ FOND NR. 512 INVENTAR Nr PRIM RIA COMUNEI DOBREŞTI ( ) 1

ARHIVELE NA IONALE S.J.A.N. ARGEŞ FOND NR. 512 INVENTAR Nr PRIM RIA COMUNEI DOBREŞTI ( ) 1 ARHIVELE NA IONALE S.J.A.N. ARGEŞ FOND NR. 512 INVENTAR 1683 PRIM RIA COMUNEI DOBREŞTI (1922-1968) 1 PREFA În largul program de modernizare a tân rului stat român iniţiat şi realizat de Alexandru Ioan

Mai mult

Termene pentru amendamente

Termene pentru amendamente PARLAMENTUL ROMÂNIEI SENAT Direcţia generală legislativă PROIECTE DE LEGE ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE PRIMITE LA SENAT PENTRU DEZBATERE ŞI ADOPTARE, ÎN PERIOADA 22 DECEMBRIE 2015-2 FEBRUARIE 2016 1 Proiect

Mai mult

10 ani începând cu anul depunerii cererii de finan are. Contractul de concesiune va fi înso it de adresa emis de concedent i trebuie s con in :- situa

10 ani începând cu anul depunerii cererii de finan are. Contractul de concesiune va fi înso it de adresa emis de concedent i trebuie s con in :- situa 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finan are. Contractul de concesiune va fi înso it de adresa emis de concedent i trebuie s con in :- situa ia privind respectarea clauzelor contractuale i dac

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI CONSILIUL LOCAL PROIECT DE HOTĂRARE NR. DIN Privind : Aprobarea incheierii unui contract de sponso

ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI CONSILIUL LOCAL PROIECT DE HOTĂRARE NR. DIN Privind : Aprobarea incheierii unui contract de sponso ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI CONSILIUL LOCAL PROIECT DE HOTĂRARE NR. DIN 31.01.2019 Privind : Aprobarea incheierii unui contract de sponsorizare cu S.C.Furtuntec S.R.L. Tecuci av ănd ca obiect lucrări de repara

Mai mult

- ORDONAN DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea i completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Promovarea acestui act normati

- ORDONAN DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea i completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Promovarea acestui act normati ORDONAN DE URGEN nr. 79 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea i completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Promovarea acestui act normativ este determinat în principal de necesitatea: implement

Mai mult

anexa1formular 201 decl privind venit din strainatete.pdf

anexa1formular 201  decl  privind venit din strainatete.pdf Agen ia Na ional de Administrare Fiscal DECLARA IE privind veniturile realizate din str in tate 201 Anul Declara ie rectificativ Se completeaz cu X în cazul declara iilor rectificative I. DATE DE IDENTIFICARE

Mai mult

f & d Arhitech s

f & d  Arhitech  s CONSTRUCTIE PENTRU LOCUINTE COLECTIVE in regim P+4E+Etr - Plan Urbanistic de Detaliu Amplasament: Str. Paris Ianos Martir (fosta Valenii de Munte), Nr. 4, Timi oara Beneficiar S.C. SARA INVESTMENT S.R.L.

Mai mult

RAPORT EVALUAREA PRELIMINAR A RISCULUI LA INUNDA II ADMINISTRA IA BAZINAL DE AP BUZ U - IALOMI A 1

RAPORT EVALUAREA PRELIMINAR A RISCULUI LA INUNDA II ADMINISTRA IA BAZINAL DE AP BUZ U - IALOMI A 1 RAPORT EVALUAREA PRELIMINAR A RISCULUI LA INUNDA II ADMINISTRA IA BAZINAL DE AP BUZ U - IALOMI A 1 Cuprins 1. Introducere...4 2. Atribu ii privind implementarea Directivei 2007/60/EC...5 3. Prezentare

Mai mult

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 604 din data de 26 august 2011 HOTĂRÂRE nr. 837 din 17 august 2011 privind actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate

Mai mult

paginata de mine0003.mdi

paginata de mine0003.mdi Cuprins Capitolul I. Încheierea contractului individual de muncă 1 1. Condi ii specifice de validitate a contractului individual de muncă. Refuzul avizului. Concurs pentru ocuparea unui post de conferen

Mai mult

R O M Â N I A JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure din data de 7 FEBR

R O M Â N I A JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure din data de 7 FEBR R O M Â N I A JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure din data de 7 FEBRUARIE 2011 edin a ordinar este convocat de Pre edintele

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRIC DEPARTAMENTUL DE INGINERIE ELECTRIC, ENERGETIC ŞI AEROSPA IAL RAPORTUL DE ACTIVITATE AL DIR

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRIC DEPARTAMENTUL DE INGINERIE ELECTRIC, ENERGETIC ŞI AEROSPA IAL RAPORTUL DE ACTIVITATE AL DIR UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRIC DEPARTAMENTUL DE INGINERIE ELECTRIC, ENERGETIC ŞI AEROSPA IAL RAPORTUL DE ACTIVITATE AL DIRECTORULUI DE DEPARTAMENT ÎN ANUL UNIVERSITAR 2015 2016,

Mai mult

ORGANISMUL DE INVESTIGARE FEROVIAR ROMÂN - OIFR - RAPORT ANUAL

ORGANISMUL DE INVESTIGARE FEROVIAR ROMÂN - OIFR - RAPORT ANUAL ORGANISMUL DE INVESTIGARE FEROVIAR ROMÂN - OIFR - RAPORT ANUAL 2013 2013 Pân în anul 2006 cauzele producerii accidentelor i evenimentelor în activitatea de transport feroviar i cu metroul din România constituiau

Mai mult

Microsoft Word - ord act industria de aparare.doc

Microsoft Word - ord act industria de aparare.doc ORDONANTA DE URGENTA nr. 95 din 20 iunie 2002 (*actualizata*) privind industria de aparare (actualizata pana la data de 26 aprilie 2004*) EMITENT: GUVERNUL - *) Textul initial a fost publicat in MONITORUL

Mai mult

OMFP nr. 2493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi compl

OMFP nr. 2493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi compl OMFP nr. 2493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor prevederi contabile. Monitorul oficial

Mai mult

ROMÂNIA JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei ordinare a Consiliului Jude ean Maramure din data de 28 MAI 2014

ROMÂNIA JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei ordinare a Consiliului Jude ean Maramure din data de 28 MAI 2014 ROMÂNIA JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei ordinare a Consiliului Jude ean Maramure din data de 28 MAI 2014 edin a ordinar este convocat de Pre edintele Consiliului

Mai mult

NRDO 2009_3.pdf

NRDO 2009_3.pdf Hot rârea CNCD cu privire la discriminarea salarial în raport cu sistemul de majorare salarial CONSILIUL NA IONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMIN RII HOT RÂREA din 14 mai 2009 Dosar nr.: 739/2008 Peti ia nr.:

Mai mult

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 155 Edi ia în limba român Legisla ie Anul iunie 2019 Cuprins I Acte legislative DIRECTIVE Directiva (UE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 155 Edi ia în limba român Legisla ie Anul iunie 2019 Cuprins I Acte legislative DIRECTIVE Directiva (UE) Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 155 Edi ia în limba român Legisla ie Anul 62 12 iunie 2019 Cuprins I Acte legislative DIRECTIVE Directiva (UE) 2019/904 a Parlamentului European i a Consiliului din

Mai mult

ARHIVELE NAŢIONALE S.J.A.N. ARGEŞ Fond nr. 469 INVENTAR Nr PRIMĂRIA COMUNEI GODENI ( ) 1

ARHIVELE NAŢIONALE S.J.A.N. ARGEŞ Fond nr. 469 INVENTAR Nr PRIMĂRIA COMUNEI GODENI ( ) 1 ARHIVELE NAŢIONALE S.J.A.N. ARGEŞ Fond nr. 469 INVENTAR 1930 PRIMĂRIA COMUNEI GODENI (1934-1969) 1 Cuprinsul pe scurt al sau registrului ANUL 1934 file 1 6 Lucrări privind recensământul populaţiei. 1934

Mai mult

LEGE nr. 83 din 21 aprilie 2015 (*actualizat *) pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesio

LEGE nr. 83 din 21 aprilie 2015 (*actualizat *) pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesio LEGE nr. 83 din 21 aprilie 2015 (*actualizat *) pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din avia ia civil din România EMITENT: PARLAMENTUL

Mai mult

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BAC U MANUALUL SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT COD: MSIM 01 RECTOR, PROF. UNIV. DR. ING. VALENTIN NEDEFF Prenume

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BAC U MANUALUL SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT COD: MSIM 01 RECTOR, PROF. UNIV. DR. ING. VALENTIN NEDEFF Prenume UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BAC U COD: RECTOR, PROF. UNIV. DR. ING. VALENTIN NEDEFF Prenumele i numele Semn tura Reprezentantul Managementului Elaborat Conf. univ. dr. Marcela-Cornelia DANU ef

Mai mult

dec_200_2016-EDITABIL.pdf

dec_200_2016-EDITABIL.pdf Declara ie rectificativ Se completeaz cu X în cazul declara iilor rectificative I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Nume Prenume Venit scutit conform conven iei de evitare a dublei impuneri Op iune

Mai mult

eMonitor

eMonitor Anul 175 (XIX) Nr. 411 Nr. PARTEA I LEGI, DECRETE, HOT R RI I ALTE ACTE SUMAR HOT R RI ALE GUVERNULUI ROM NIEI Pagina 587. Hot r re pentru modificarea i completarea Hot r rii Guvernului nr. 1.281/2006

Mai mult

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BAC U IDENTIFICAREA PROCESELOR COD: PO PROCEDUR OPERA IONAL RECTOR, PROF. UNIV. DR. ING. VALENTIN NEDEFF Pre

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BAC U IDENTIFICAREA PROCESELOR COD: PO PROCEDUR OPERA IONAL RECTOR, PROF. UNIV. DR. ING. VALENTIN NEDEFF Pre UNVRSTATA VASL ALCSANDR DN BAC U COD: RCTOR, PROF. UNV. DR. NG. VALNTN NDFF Prenumele i numele Semn tura Reprezentantul Managementului laborat Conf. univ. dr. Marcela-Cornelia DANU ef lucr. dr. ing. Mirela

Mai mult

[Type text] Comunicat de pres PROTECT Romania PROTECT cea PROTECT reduc primele de asigurare pentru efrac ie i jaf Implementarea de m suri de securita

[Type text] Comunicat de pres PROTECT Romania PROTECT cea PROTECT reduc primele de asigurare pentru efrac ie i jaf Implementarea de m suri de securita Comunicat de pres PROTECT Romania PROTECT cea PROTECT reduc primele de asigurare pentru efrac ie i jaf Implementarea de m suri de securitate adecvate cuplate cu protec ia prin asigurare sunt componente

Mai mult

Microsoft Word - SILVOTEHNICA_TOT.doc

Microsoft Word - SILVOTEHNICA_TOT.doc Analele Universit ii,, tefan cel Mare Suceava Sec iunea Silvicultur Serie nou nr. 2/26 Variabilitatea biometric intraspecific manifestat în f getele exploatabile de productivitate superioar din nordul

Mai mult

Microsoft Word - Apa aer primele+cup.+etc_Marius PUC.doc

Microsoft Word - Apa aer primele+cup.+etc_Marius PUC.doc STUDIUL CALIT II RÂURILOR ÎN BAZINUL L PU ÎN INTERVALUL 2006 2008 AMALIA IZABELA MIHALCA 1 ABSTRACT. Study of rivers quality within the basin L pu 2006 2008 In the first part of the article is shown the

Mai mult

DECLARA IE DE AVERE NU Subsemnatul/Subsemnata.ZAMFIR LIVIU MARIAN CRISTIAN..., având funcţia de INSPECTOR SUPERIOR..., la.casa JUDETANA DE PENSII DOLJ

DECLARA IE DE AVERE NU Subsemnatul/Subsemnata.ZAMFIR LIVIU MARIAN CRISTIAN..., având funcţia de INSPECTOR SUPERIOR..., la.casa JUDETANA DE PENSII DOLJ DECLARA IE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata.ZAMFIR LIVIU MARIAN CRISTIAN..., având funcţia de INSPECTOR SUPERIOR..., la.casa JUDETANA DE PENSII DOLJ..., CNP**********, domiciliul.localitatea CRAIOVA **************,

Mai mult

INSPEC IA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr INFORMATII DE

INSPEC IA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr INFORMATII DE Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 3769 INFORMATII DE PRESA In perioada 01.10.2015-31.10.2015, activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt a avut ca

Mai mult

MINISTERUL S II I COMPANIA NA IONAL DE ASIGUR RI ÎN MEDICIN O R D I N privind aprobarea Criteriilor de contractare a institu iilor medico-sanitare în

MINISTERUL S II I COMPANIA NA IONAL DE ASIGUR RI ÎN MEDICIN O R D I N privind aprobarea Criteriilor de contractare a institu iilor medico-sanitare în MINISTERUL S II I COMPANIA NA IONAL DE ASIGUR RI ÎN MEDICIN O R D I N privind aprobarea Criteriilor de contractare a institu iilor medico-sanitare în cadrul sistemului asigur rii obligatorii de asisten

Mai mult

PLANUL DE ACTIVITATE AL IMSP SCM NR. 1 PENTRU ANUL 2015 APROBAT Consiliul Administrativ al IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 1 procesul verbal nr. di

PLANUL DE ACTIVITATE AL IMSP SCM NR. 1 PENTRU ANUL 2015 APROBAT Consiliul Administrativ al IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 1 procesul verbal nr. di PLANUL DE ACTIVITATE AL IMSP SCM NR. 1 PENTRU ANUL 2015 APROBAT Consiliul Administrativ al IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 1 procesul verbal nr. din 2014 Planul de activitate al IMSP SCM nr. 1 pentru

Mai mult

DGRFP IASI_Salarii de publicat_ xls

DGRFP IASI_Salarii de publicat_ xls MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI LISTA TUTUROR FUNCŢIILOR DIN CADRUL DIRECŢIEI GENERALE REGIONALE A FINANŢELOR

Mai mult

RAPORT ALTERNATIV PRIVIND STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR 2019 Policy brief #76 Autori: Cristian Ghinghes Constantin-Alexandru Manda Bucures ti,

RAPORT ALTERNATIV PRIVIND STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR 2019 Policy brief #76 Autori: Cristian Ghinghes Constantin-Alexandru Manda Bucures ti, RAPORT ALTERNATIV PRIVIND STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR 2019 Policy brief #76 Autori: Cristian Ghinghes Constantin-Alexandru Manda Bucures ti, iunie 2019 0 INTRODUCERE Dupa un an de activita t i

Mai mult

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ LEGE privind stabilirea unor măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I (1) Cuantumul brut al salariilor/soldelor/indemnizaţiilor lunare

Mai mult

ORDONAN DE URGEN nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioni tii, precum i pentru modific

ORDONAN DE URGEN nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioni tii, precum i pentru modific ORDONAN DE URGEN nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioni tii, precum i pentru modificarea i completarea unor acte normative Având în vedere

Mai mult

Microsoft Word - REVROEC2_01.DOC

Microsoft Word - REVROEC2_01.DOC Prezent i perspectiv în statistica social din România dr. Filofteia PANDURU, Institutul Na ional de Statistic Motto: Statistica pentru guverne este ceea ce sunt pentru om cele cinci sim uri. Cine va p

Mai mult

R O M Â N I A JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure din data de 22 MAR

R O M Â N I A JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure din data de 22 MAR R O M Â N I A JUDE UL MARAMURE CONSILIUL JUDE EAN PROCES VERBAL încheiat cu ocazia edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure din data de 22 MARTIE 2011 edin a ordinar este convocat de Pre edintele

Mai mult

R O M A N I A CONSILIUL JUDEȚEAN OLT Consilier județean Jenel COPILĂU R A P O R T cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2008 Consiliul Județea

R O M A N I A CONSILIUL JUDEȚEAN OLT Consilier județean Jenel COPILĂU R A P O R T cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2008 Consiliul Județea R O M A N I A CONSILIUL JUDEȚEAN OLT Consilier județean Jenel COPILĂU R A P O R T cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2008 Consiliul Județean este autoritatea administrației publice locale, constituită

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 106 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 106 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 06 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ

Mai mult

Secţiunea 1

Secţiunea 1 NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de administrare al unui imobil aflat în proprietatea publică a statului Secţiunea a

Mai mult

Word Vorlage - Blitzstrom.pdf

Word Vorlage - Blitzstrom.pdf Aprobat: Administrator, TOMA CRISTIAN ANDREI PROCEDURA DE FACTURARE A CERTIFICATELOR VERZI Intocmit: NEXT POWER SRL Ianuarie 2019 LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR Nr.crt Revizia Data Revizia se refera la

Mai mult

Indaco Lege5. Copyright (c) Indaco Systems Pagina 1 / 7 Guvernul României - Hotărâre nr. 112/2016 din 24 februarie 2016 Hotărârea nr. 112/2016 p

Indaco Lege5. Copyright (c) Indaco Systems Pagina 1 / 7 Guvernul României - Hotărâre nr. 112/2016 din 24 februarie 2016 Hotărârea nr. 112/2016 p Pagina 1 / 7 Guvernul României - Hotărâre nr. 112/2016 din 24 februarie 2016 Hotărârea nr. 112/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de

Mai mult

EXPUNERE DE MOTIVE

EXPUNERE DE MOTIVE Hotărâre 862 2016-11-16 Guvernul României pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte

Mai mult

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.412 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonom

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.412 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonom MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR.2 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ

Mai mult

Revista Strategii Manageriale_nr. 2 din 2012.doc.pdf

Revista Strategii Manageriale_nr. 2 din 2012.doc.pdf ZONELE LIBERE DIN ROMANIA SUCCES SAU ESEC? Elena, Enache 1 Abstract: Extinderea f r precedent a zonelor libere este considerat una dintre cele mai semnificative inova ii economice a sfâr itului de secol

Mai mult

Microsoft Word - anunt concurs adj insp. ITPF TM.doc

Microsoft Word - anunt concurs adj insp. ITPF TM.doc R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ COMISIA DE CONCURS În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului

Mai mult

partajul judiciar0002.mdi

partajul judiciar0002.mdi Capitolul I Reguli privind încetarea coproprietăţii Secţiunea 1. Coproprietatea temporară 1. Nimeni nu poate fi obligat să rămână în indiviziune. Denegare de dreptate. Greşita calculare a cotelor-părţi

Mai mult

ORDIN nr din 24 mai 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul universitar de licenţă în vederea admiterii la studii în

ORDIN nr din 24 mai 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul universitar de licenţă în vederea admiterii la studii în ORDIN nr. 4285 din 24 mai 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul universitar de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012 În conformitate cu prevederile

Mai mult

Reg_expl_CPAMN_site

Reg_expl_CPAMN_site CANALUL POARTA ALB MIDIA, N VODARI REGULAMENT DE EXPLOATARE I ÎNTRE INERE CON INUTUL REGULAMENTULUI Pagina PARTEA I. CADRUL GENERAL 4 Cap.1. Defini ii, terminologie 4 Cap.2. Principalele caracteristici

Mai mult

Visual FoxPro

Visual FoxPro TOTAL JUDET SUCEAVA 1 - lei- Denumire indicor Pli efectue de plit 7=5-500 TOTAL CHELTUIELI.5.5 4.01.00.5.4.7.10.1.11.197 4.0.7 5100 0 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 949.55 97.94 911.1 90.1 90.1 710.10

Mai mult