Cuprins. Secliunea 1. Cadrul normativ. Drept intern Secliunea a 2-a. Cadrul normativ. Convenlii interna!iona1e...76

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Cuprins. Secliunea 1. Cadrul normativ. Drept intern Secliunea a 2-a. Cadrul normativ. Convenlii interna!iona1e...76"

Transcriere

1 Cuprns CAPITOLUL r. NOTTUNI INTRODUCTIVE..., Seclunea 1. Cadrul normatv. Drept ntern Seclunea a 2-a. Cadrul normatv. Convenl nterna!ona1e Defnrea unor termen/expres jurdce...,......,...,.,.. 1g Seclunea a 4-a. Informarea permanentl a coplulu..., CAPITOLUL AL II-LEA. SCURTE ASPECTE ISTORICE PRIVIND INSTITUTIA ADOPTIEI...,.,...26 CAPITOLUL AL III-LEA. SCURTE CONSIDERATII PRIVIND NATURA ]URIDICA...,...,...30 CAPITOLUL AL IV-LEA. PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA ADOPTIEI...,.,...,.,.,.,,,,32 CAPITOLUL AL V.LEA. CONDITIILE DE FOND ALE ADOPTIEI $I CONSIMIAUANTUI. Seclunea 1. Condlle de fond...,..., Seclunea a 2-a. ConsmlSmAntul la adopfe...,...51 CAPITOLUL AL VI-LEA. PROCEDURA ADOPTIEI Seclunea L. Evaluarea adoptatorulu sau a famle adoptatoare n vederea obfner atestatulu... Seclunea a 2-a. Deschderea procedur adop1e..., Seclunea a 3-a. Procedura de judecat......,...,.. 84 Seclunea a 4-a. Concedul de acomodare...,.,.,......l22 Seclunea a 5-a. ncuvnlarea adop!e..., CAPTTOLUL VIr. pr0cedura ADOpTIET TNTERNATIONALE...,...., Seclunea 1, Dspozl generale..., Seclunea a 2-a. Procedura admnstratv prealabll seszr nstanle judectoregt...1,5z Seclunea a 3-a. ncuvnlarea adople nternalonale de cdtre nstanl L67 CAPITOLUL AL VIII-LEA. REGIMUL JURIDIC GENERAL AL INFORMATIILOR PRIVIND ADOPTIA CAPITOLUL AL IX-LEA. DISpOZITII prrvrnd procedura DE JUDECATA...,...,...,..., CAPITOLUL AL X-LEA. REGISTRUL NATIONAL pentru ADOpTrr R.N.A,)

2 .14h Cuprns capitolul AL Xr-LEA. MONITORIZARE $r ACTIVITATI p0stad0ptie.,...,.,..., CAPITOLUL AL XII-LEA. DISpOZITII FINALE, TRANZITORII $t SANCTIUNI...,...22L ANEXA nr. 1 Reprezentr schematce ale procedur adople......, ANEXA nr.2 ANEXA nr. 3 Statstc prvnd adopla ANEXA nr, 4 Norme metodologce de aplcare a Leg nr.273/2004 prvnd procedura adople ANEXA nr. 5 Legea nr. 287 /2009 prvnd Codul cvl 271 HotrArea Guvernulu nr.l441/2004 dn 2 septembre2004 cu prvre la autorzarea organzaplor prvate strlne de a desfgura actvtdl n domenul adople nternalonaie HotIrArea Guvernulu nr.1434 dn 2 septembre 2004 prvnd atrbulle g Regulamentul-cadru de organzare g funclonare ale Drecge generale de asstenl socals g protecga coplulu Ordonanla de urgen!5 nr. 11 dn 19 marte 20'14 prvnd adoptarea unor mdsur de reorganzare la nvelul admnstrage publce centrale g pentru modfcarea g completarea unor acte normatve, HotrArea Guvernulu nr. 233 / dn 27 marte 201,2 prvnd servcle g actvtlle ce pot f desf5gurate de ctre organsmele prvate romane n cadrul procedur adopfe nterne, precum g metodologa de autorzare a acestora Legea nr. 272/2004 prvnd protecla g promovarea drepturlor coplulu.:...,..., ANEXA nr. 6 Legea nr. 138 dn 5 ule 2011 pentru ratfcarea Convenfe europene revzute n matera adople de cop, adoptatl la Strasbourgla2T noembre 2008 g semnat de RomAna la Strasbourg la 4 marte , ANEXA nr. 7 Legea nr. 84 dn 1B octombre 1994 pentru ratfcarea Convenle asupra protecle coplor g cooperdr n matera adople nternafonale, ncheat la Haga 5Jl

3 Coptolul I NOTTUNT TNTRODUCTTVE Sec[unea L Cadrul normafv, Drepf nfern Leqea nr. 273/2004 prvnd procedura adople a fost republcatd n temeut dspoz{lor art. X dn Lesea nr. 57/2016 pentru modfcarea g completarea Leq nr. 273/2004 pvnd procedura adoale. precum s a altor acte normatve (M. Of. nr. 283 dn 14 aple dlndu-se textelor o noud numerotare. Legea nr a fost publcatd nlal, sub denumrea,,legea prvnd regmul jurdc al adopfef, n M. Of. nr. 557 dn 23 une 2004, fnd modfcat q completatd prn Ordonanfa de urgenl a Guvernulu nr pentru modfcarea g completarea Leg nr prvnd regmul jurdc al adopte, aprobatd prn Legea nr.49/2009 care a dspus republcarea leg. Legea nr a fost republcatd n M. Of. nr. 788 dn 19 noembre 2009 g ulteror modfcatd prn: Legea nr pentru punerea n aplcare a Leg nr prvnd Codul cvl (M. Of. nr. 409 dn 10 une 2011), cu modfcdrle g completrle ulteroare; Legea nr pentru modfcarea g completarea Leg nr prvnd regmuljurdc al adople (M. Of. nr. 860 dn 7 decembre 2011) care a dspus, la randule, republcarea leg. Ulteror, Legea nr a fost republcatd n temeul dspozllor art. X dn Legea nr pentru modfcarea g completarea Leg nr prvnd regmul jurdc al adopte, publcatd n Montorul Ofcal al Romane, Partea l, nr. 860 dn 7 decembre 2011, d6ndu-se textelor o noud numerotare. Dupd republcarea dn anul 2012,Le1eanr a fost modfcatd prn: Legea nr pentru punerea n aplcare a Leg nr prvnd Codul de procedurd cvld (M. Of. nr. 365 dn 30 ma 2012); Ordonanla de urgenf a Guvernulu nr prvnd modfcarea art. 81 dn Legea nr pentru punerea n aplcare a Leg nr prvnd Codul de procedurd cvld (M. Of. nr. 606 dn 23 august 2012); Legea nr pentru punerea n aplcare a Leg nr prvnd Codul penal (M. Of. nr. 757 dn 12 noembre 2012); Ordonanla de urgenl a Guvernulu nr prvnd modfcarea Leg nr pentru punerea n aplcare a Leg nr prvnd Codul de procedurs cvld, precum g pentru modfcarea 9 completarea unor acte normatve conexe (M. Of. nr. 68 dn 31 anuare 2013); Legea nr pentru modfcarea g completarea Leg nr prvnd procedura adople, precum g a altor acte normatve (M. Of. nr. 283 dn 14 aprle 2016), care a dspus, la randule, republcarea leg.

4 16 Chd prvnd procedura adople Sec{unea o 2-a, Cadrul normafv. Convenf nternalonale Cele ma mportante convent nternafonale n domenu! adopfe la care Romna a aderat sunt urmtoarele: '/ Convenla ONU cu prvre la drepturle coplulu [ratfcatd prn Legea nr. 1Bl1990, publcatd n M. Of. nr. 109 dn 28 septembre republcatd n M. Of. nr. 314 dn 13 une 2001h '/ Convenla europeand n matera adople de cop ncheatd la Strasbourg la 24 aprle 1967[ratfcatd prn Legea nr. 15/1993, publcatdn M. Of. nr.67dn 31 marte 1993];,/ Convenla asupra protecfe coplor g cooperdr n matera adopfe nternalonale, ncheatd la Haga [ratfcat prn Legea nr , publcatd n M. Of. nr. 298 dn21 octombre 19941; '/ Convenla cu Republca ltaland refertoare la adopla mnorlor, semnatd la Roma Ia 29 marte 1995 [ratfcatd prn Legea nr , publcatd n M. Of. nr. 134 dn2t une 19961, g Protocoluladlonal la Convenfe dn 11 decembre 1997; '/ Tratatul dntre RomAna g Republca Moldova prvnd asstenla jurdcd n matere cvl5 9 penald, semnat la Chgnu la 6 ule 1996 (art. 31 conlne preveder refertoare la adopla nternalonal) [ratfcat prn Legea nr , publcatd n M. Of. nr. 310 dn 13 noembre 19971; '/ Tratatul cu Republca Polond prvnd asstenla jurdcd g relalle jurdce n cauzele cvle [ratfcat prn O.G. nr. 65/1999, publcatd n M. Of. nr.414 dn 30 august 2OOT], ncheat Ia Bucuregt la'15 ma 1999 (art.35 conlne preveder refertoare la adopla nterna!onald); '/ Convenla asupra relaflor personale care prvesc cop, adoptatd la Strasbourg la 15 ma 2003 [ratfcatd prn Legea nr , publcatd n M. Of. nr.257 dn 17 aprle 2007); '/ Convenla europeand revzutd?n matera adople de cop, adoptatd la Strasbourg la 27 noembre 2008 g semnatd de RomAna la Strasbourg la 4 marte 2009 [ratfcatd prn Legea nr. 138 dn 5 ule 2011, publcatd n M. Of. nr. 515 dn 21 ule etc. NOTA: Legutorul roman, prn O.U.G. nr , a suspendat toate procedurle de adople nternalonald pe o peroadd de 12 lun; acest termen a fost prorogat succesv p6nd n momentul adoptdr O.U.G. nr care dspunea c cererle de adople nternalonals nantate de guvern nstanlelor judecdtoregt competente pdnd la data ntrdr n vgoare a aceste ordonanle se soluloneazd potrvt reglementrlor n vgoare la data ntroducer acestora.

5 rn ntroductve Seclunea a 3-a, Defn{ ' Ce este adopfa? A. Defnle legal: I Noul Cod cvl: nrt. 451, cu margnala,,no{une", defnegte adop{a ca fnd:,,,,opera{unea jurdca prn care se creeazd legdtura de flale ntre adoptator g adoptat, precum g legatu de rudene ntre adoptat g rudele t, adoptatorulul'. B. Defnf doctrnare: Jefnrea adople nu este o msune ugoard, deoarece aceasta este o operatune - - : :a complcatd g complexd. n lteratura de specaltate, adopta a fost defntd astfel: -.actul urdc prn care se sfabl/esc rela,t de rudene, asemdndtoare rudene fregt, ntre :.::at g descendenl sd, pe de o pafte, g adoptator g rudele acestua, pe de altd pafte" -! : a;1. V.C. Dumtrache, C.C, Hageanu, Dreptul famle, ed. Vll-a, Ed. C.H. Beck, Bucuregt, 2012, p.22sl; -.act urdc su geners cu conlnut complex g esenlalmente solemn, n temeut cdrua, - '=spectarea ordn publce g bunelor moravur, nceteazd pentru vtor legdturte de ', : g rudene naturald g se sfab/esc legdturle de fla e g rudene cvta" ll Bodoagca, -".:,1 famle, ed. a lll-a revazut 9 addugt conform noulu Cod cvl, Ed. Unversul Jurdc, Bucuregt, 2015, p ,,proces de schmbare a statutulu jurdc al unu copl, astfel ncdt acesta devne *:nbru cu dreptur deplne n noua famle cu unul sau do pdrnfl" [J. Harrs, V. Whte, A Dctonary - -: al Work and SocalCare, Oxford Unversty Press, Oxford, 2013, p. 9].,*Adop{a reprezntd. o fclune jurdcd. ce dre'd.rept scop pneea,t t'aloare a nd.zunle legutorulu, ttdzuntd ce nglobeazd opelaynea sub forma une manfestd,r de uonla a unea sau ma multor persoane f2,ce de a crea no raportur jurdce de famle, prn ntegrarea c:oplulu tntr-un nou medu famlal s stablrea unor relat d.e famle no, atdt ntr-o uzune morald, cdt ;, cu precddere, tntr-un sens.jurdc". B.D. Moloman. L.-C. U:+-1-.e Cont e n!.tt: : :r.'.:':..-.-.,'. t-egen rr. 273/2004 prond procedura adopge Ed. Unversul Jurdc, Bucurest, 2016, p.29 I,.,.*..."*,,*.^,,;

6 1B 2. Defnrea unor termen/expres jurdce Chd prvnd procedura adople Termenul = persoana care a fost sau urmeazd sd fe adoptate, n cond[le Leg,,adoptat" nr prvnd procedura adople, republcatd. ^X.j.',X' De re.tnut ASadar, semnfcala jurdcd a termenulu,,adoptat" trebue pusd tn $8,S,,.{0.1* corelale cu dspozfle Leg nr. 273/2004 S ale Noulu Cod cvl care stablesc Y*::,r condlle generale pe care trebue sd te lndeplneascd persoana care urmeazd a f!!"y!ynp:::yy!!:,,t:,1:!ryq!?y:!t::1??f!yt:!!?t!!!! - Termenul = persoana care a adoptat sau doregte sd adopte, n condlle Leg,,adoptator" nr prvnd procedura adopte, republcatd. Sntagmele,,adop[e ntern" g,,adopte nternatonald". n functe de prezenla elementulu de extranetate, adop{a poate f o adople nternd sau nternalonald.. Noul Cod cvl nu consacr explct aceastd dferenl, nsd, potrvt art. 453, condlle 9 procedura adopfe nternalonale, ca g efectele acestea asupra cetdlene coplulu se stablesc prn lege specald. Legutorul romdn a defnt aceste sntagme n cuprnsul lt. c) g d) ale art.2 dn Legea nr prvnd procedura adople, republcatd, raportdndu-se exclusv la regednta obgnut a adoptatulu g a adoptatorulu. -,-r"" At;;;,:;;;pt,,;;; ;;;;; ;a,,,t,,,t,,,' adoptatulu, cdt S a adoptatorulu este tn Romdna S nternagonald cdnd resednfa obsnutd a adoptatulu este tn RomAna, ar cea a adoptatorulu sau, dupd caz, a,, famle adoptatoare, n strdndtate.,[* ;:::ttr!5\, Atenfe! Potrvt art. 60 dn Lege, adopla nternalonald a coplulu cu resednla obsnutd fn Romdna de cdtre o persoand/famle cu resednla obtnutd tn strdndtate poate f ncuvnlatd numa pentru cop care se afld fn evdenla Autortdl Na[onale S numa n urmdtoarele stuaf: a) adoptatorul sau unul dntre soffamle adoptatoare este rudd pdnd la gradul al patrulea nclusv cu coplul pentru care a fost tncuvnlatd deschderea procedur adople; b) adoptatorul sau unul dntre sof famle adoptatoare este S cetdlean romdn [tn aceastd stuafe, adopla este permsd pentru cop pentru care s-a adms cererea de deschdere a procedur adopfe S nu a pututf dentfcat un adoptator sau o famle adoptatoare cu resednla obsnutd tn Romdna sau une dntre persoanele prevdzute la lt. a), fntr-un termen de un an de Ia data rdmdner defntve a hotdrdr judecdtorest prn care s-a adms cererea de deschdere a procedur adoplel; c) adoptatorul este so! al pdrntelu fresc al coplulu a cdru adople se solctd.. Observdm faptul cd cetetena adoptatulu g a adoptatorulu nu au nco consecnt asupra catalogdr adopte ca fnd ntern sau nternatonal.

7 Nolun ntroductve 19. Drept urmare, avand n vedere defnlle oferte de legutorul roman, o adople poate f catalogata drept nternd, char dacd adoptatul g/sau adoptatorul or famla adoptatoare nu au cetdlena romdn, nsd au regednla obgnutd n RomAna. ;1,,r,r$l.,.:$.,ra r]'}r Sr,:tr l',...,'lrf,,1/ Atenlel Refertor Ia sntagma,,resednfa obsnutd" sunt necesare unele clarfcdr. n conformtate cu prevederle art. BB NCC, resednla persoane fzce este locul unde ts are locun,ta secundard. ASa cum s-a sublnat S tn lteratura de specaltate [M. Ncolae (coord.), V. Bcu, G.-Al. lle, R. Rzou, Drept cvl. Persoanele, Ed. Unversul Jurdc, Bucuregt, 2016, p. 1 I 1 ; E. Lupan, S. Sztranyczk, Persoanele n concepla Noulu Cod cvl, Ed. C.H. Beck, Bucuregt, 2012, p. 154; L Dogaru, S. Cercel, Drept cvl. Persoanele, I Ed. C.H, Beck, Bucuregt, 2007, p. 1691, resednga nu prezntd caracter de esengalmente temporard) S nc de oblgatvtate (este facultatvd), n schmb, ca S domclul, o persoand fzcd nu poate avea, la un moment dat, decdt o sngurd resedn.td (unctatea resedn.te). De relnut. Dtn punct de vedere admnstratv, tr, trn,.orrr,,lrrarfr, trebue declaratd S este mentonatd tn dovada de "r,rrr, resednfd, document care va fnsog cartea de denttate. Men,tunea prvnd stablrea resednle se nscre Ia cererea persoane fzce care locueste ma mult de L5 zle Ia adresa la care are locunga secundard [art.31 aln. (1) dn O.U.G. nr.97t2005 prvnd evdenla, domclul, regednla 9 actele de denttate ale cetlenlor romdn, cu modfcdrle 9 completrle ulteroarel. Pe de altd t parte, menlunea prvnd stablrea resednle se acordd,,pentru peroada solctatd, darnumamaredeunan"fat.31 aln.(2)tezaidno.u.g.nr Termenul = documentul elberat care certfce exstenla abltdllor parentale ale sol-,,atestat" ctantulu, precum g ndeplnrea garanllor morale g cond{lor materale necesare cregter, educdr g dezvoltdr armonoase a coplulu.!:,,;"/ k ff;;, x-.j 1;t:Ut," Sntagma..Conven[a de la Haga" r De relnut, Semnfca,ta acestu termen trebue pusd tn corelale cu prevederle ', art dn Legea nr.273/2004, prvnd atestarea adoptatorulu sau, dupd caz, a famle adoptatoare, precum S cu cele prvtoare la atestarea adoptatorulu sau ',!1:!'::',!:!'::?:::!:: *:o::::!:: = Convenla asupra protecle coplor g cooperdr n matera adople nterna!onale. / Aceastd convenle a fost ncheatd la Haga, la data de 29 ma 1993, ar lara noastrd a ratfcat-o prn Legea ff (M. Of. nr. 298 dn 21 octombre 1994, cu modfc5rle ulteroare). r Termenul,,COpl". n ceea ce ne prve$te, consderdm - alstur de all autor [T, Bodoagcd, Opn prvnd semnfcala jurdcd a termenulu,copl', n Dreptul nr , p. 126] - faptu I cd termenul,,copl" poate f analzat lato sensu 9 s/rcfo sensu. / Lato sensu, prn termenul,,copf'se ntelege persoana fzcs, ndferent de varste g capactatea e de exerclu, rude n lne dreaptd descendentd de gradul nta cu o alte persoand. Lpst de echvoc, n acest sens, este art. 406 NCC, conform cerua, rudena este n lne dreaptd n cazul descendenle une persoane dntr-o altd persoand g poate f ascendentd sau descendentd [aln. (1)], ar gradul de rudene se stablegte n lne dreaptd, dupd numdrul nagterlor, astfel cop g pdrnl