Cuprins. Secliunea 1. Cadrul normativ. Drept intern Secliunea a 2-a. Cadrul normativ. Convenlii interna!iona1e...76

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Cuprins. Secliunea 1. Cadrul normativ. Drept intern Secliunea a 2-a. Cadrul normativ. Convenlii interna!iona1e...76"

Transcriere

1 Cuprns CAPITOLUL r. NOTTUNI INTRODUCTIVE..., Seclunea 1. Cadrul normatv. Drept ntern Seclunea a 2-a. Cadrul normatv. Convenl nterna!ona1e Defnrea unor termen/expres jurdce...,......,...,.,.. 1g Seclunea a 4-a. Informarea permanentl a coplulu..., CAPITOLUL AL II-LEA. SCURTE ASPECTE ISTORICE PRIVIND INSTITUTIA ADOPTIEI...,.,...26 CAPITOLUL AL III-LEA. SCURTE CONSIDERATII PRIVIND NATURA ]URIDICA...,...,...30 CAPITOLUL AL IV-LEA. PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA ADOPTIEI...,.,...,.,.,.,,,,32 CAPITOLUL AL V.LEA. CONDITIILE DE FOND ALE ADOPTIEI $I CONSIMIAUANTUI. Seclunea 1. Condlle de fond...,..., Seclunea a 2-a. ConsmlSmAntul la adopfe...,...51 CAPITOLUL AL VI-LEA. PROCEDURA ADOPTIEI Seclunea L. Evaluarea adoptatorulu sau a famle adoptatoare n vederea obfner atestatulu... Seclunea a 2-a. Deschderea procedur adop1e..., Seclunea a 3-a. Procedura de judecat......,...,.. 84 Seclunea a 4-a. Concedul de acomodare...,.,.,......l22 Seclunea a 5-a. ncuvnlarea adop!e..., CAPTTOLUL VIr. pr0cedura ADOpTIET TNTERNATIONALE...,...., Seclunea 1, Dspozl generale..., Seclunea a 2-a. Procedura admnstratv prealabll seszr nstanle judectoregt...1,5z Seclunea a 3-a. ncuvnlarea adople nternalonale de cdtre nstanl L67 CAPITOLUL AL VIII-LEA. REGIMUL JURIDIC GENERAL AL INFORMATIILOR PRIVIND ADOPTIA CAPITOLUL AL IX-LEA. DISpOZITII prrvrnd procedura DE JUDECATA...,...,...,..., CAPITOLUL AL X-LEA. REGISTRUL NATIONAL pentru ADOpTrr R.N.A,)

2 .14h Cuprns capitolul AL Xr-LEA. MONITORIZARE $r ACTIVITATI p0stad0ptie.,...,.,..., CAPITOLUL AL XII-LEA. DISpOZITII FINALE, TRANZITORII $t SANCTIUNI...,...22L ANEXA nr. 1 Reprezentr schematce ale procedur adople......, ANEXA nr.2 ANEXA nr. 3 Statstc prvnd adopla ANEXA nr, 4 Norme metodologce de aplcare a Leg nr.273/2004 prvnd procedura adople ANEXA nr. 5 Legea nr. 287 /2009 prvnd Codul cvl 271 HotrArea Guvernulu nr.l441/2004 dn 2 septembre2004 cu prvre la autorzarea organzaplor prvate strlne de a desfgura actvtdl n domenul adople nternalonaie HotIrArea Guvernulu nr.1434 dn 2 septembre 2004 prvnd atrbulle g Regulamentul-cadru de organzare g funclonare ale Drecge generale de asstenl socals g protecga coplulu Ordonanla de urgen!5 nr. 11 dn 19 marte 20'14 prvnd adoptarea unor mdsur de reorganzare la nvelul admnstrage publce centrale g pentru modfcarea g completarea unor acte normatve, HotrArea Guvernulu nr. 233 / dn 27 marte 201,2 prvnd servcle g actvtlle ce pot f desf5gurate de ctre organsmele prvate romane n cadrul procedur adopfe nterne, precum g metodologa de autorzare a acestora Legea nr. 272/2004 prvnd protecla g promovarea drepturlor coplulu.:...,..., ANEXA nr. 6 Legea nr. 138 dn 5 ule 2011 pentru ratfcarea Convenfe europene revzute n matera adople de cop, adoptatl la Strasbourgla2T noembre 2008 g semnat de RomAna la Strasbourg la 4 marte , ANEXA nr. 7 Legea nr. 84 dn 1B octombre 1994 pentru ratfcarea Convenle asupra protecle coplor g cooperdr n matera adople nternafonale, ncheat la Haga 5Jl

3 Coptolul I NOTTUNT TNTRODUCTTVE Sec[unea L Cadrul normafv, Drepf nfern Leqea nr. 273/2004 prvnd procedura adople a fost republcatd n temeut dspoz{lor art. X dn Lesea nr. 57/2016 pentru modfcarea g completarea Leq nr. 273/2004 pvnd procedura adoale. precum s a altor acte normatve (M. Of. nr. 283 dn 14 aple dlndu-se textelor o noud numerotare. Legea nr a fost publcatd nlal, sub denumrea,,legea prvnd regmul jurdc al adopfef, n M. Of. nr. 557 dn 23 une 2004, fnd modfcat q completatd prn Ordonanfa de urgenl a Guvernulu nr pentru modfcarea g completarea Leg nr prvnd regmul jurdc al adopte, aprobatd prn Legea nr.49/2009 care a dspus republcarea leg. Legea nr a fost republcatd n M. Of. nr. 788 dn 19 noembre 2009 g ulteror modfcatd prn: Legea nr pentru punerea n aplcare a Leg nr prvnd Codul cvl (M. Of. nr. 409 dn 10 une 2011), cu modfcdrle g completrle ulteroare; Legea nr pentru modfcarea g completarea Leg nr prvnd regmuljurdc al adople (M. Of. nr. 860 dn 7 decembre 2011) care a dspus, la randule, republcarea leg. Ulteror, Legea nr a fost republcatd n temeul dspozllor art. X dn Legea nr pentru modfcarea g completarea Leg nr prvnd regmul jurdc al adopte, publcatd n Montorul Ofcal al Romane, Partea l, nr. 860 dn 7 decembre 2011, d6ndu-se textelor o noud numerotare. Dupd republcarea dn anul 2012,Le1eanr a fost modfcatd prn: Legea nr pentru punerea n aplcare a Leg nr prvnd Codul de procedurd cvld (M. Of. nr. 365 dn 30 ma 2012); Ordonanla de urgenf a Guvernulu nr prvnd modfcarea art. 81 dn Legea nr pentru punerea n aplcare a Leg nr prvnd Codul de procedurd cvld (M. Of. nr. 606 dn 23 august 2012); Legea nr pentru punerea n aplcare a Leg nr prvnd Codul penal (M. Of. nr. 757 dn 12 noembre 2012); Ordonanla de urgenl a Guvernulu nr prvnd modfcarea Leg nr pentru punerea n aplcare a Leg nr prvnd Codul de procedurs cvld, precum g pentru modfcarea 9 completarea unor acte normatve conexe (M. Of. nr. 68 dn 31 anuare 2013); Legea nr pentru modfcarea g completarea Leg nr prvnd procedura adople, precum g a altor acte normatve (M. Of. nr. 283 dn 14 aprle 2016), care a dspus, la randule, republcarea leg.

4 16 Chd prvnd procedura adople Sec{unea o 2-a, Cadrul normafv. Convenf nternalonale Cele ma mportante convent nternafonale n domenu! adopfe la care Romna a aderat sunt urmtoarele: '/ Convenla ONU cu prvre la drepturle coplulu [ratfcatd prn Legea nr. 1Bl1990, publcatd n M. Of. nr. 109 dn 28 septembre republcatd n M. Of. nr. 314 dn 13 une 2001h '/ Convenla europeand n matera adople de cop ncheatd la Strasbourg la 24 aprle 1967[ratfcatd prn Legea nr. 15/1993, publcatdn M. Of. nr.67dn 31 marte 1993];,/ Convenla asupra protecfe coplor g cooperdr n matera adopfe nternalonale, ncheatd la Haga [ratfcat prn Legea nr , publcatd n M. Of. nr. 298 dn21 octombre 19941; '/ Convenla cu Republca ltaland refertoare la adopla mnorlor, semnatd la Roma Ia 29 marte 1995 [ratfcatd prn Legea nr , publcatd n M. Of. nr. 134 dn2t une 19961, g Protocoluladlonal la Convenfe dn 11 decembre 1997; '/ Tratatul dntre RomAna g Republca Moldova prvnd asstenla jurdcd n matere cvl5 9 penald, semnat la Chgnu la 6 ule 1996 (art. 31 conlne preveder refertoare la adopla nternalonal) [ratfcat prn Legea nr , publcatd n M. Of. nr. 310 dn 13 noembre 19971; '/ Tratatul cu Republca Polond prvnd asstenla jurdcd g relalle jurdce n cauzele cvle [ratfcat prn O.G. nr. 65/1999, publcatd n M. Of. nr.414 dn 30 august 2OOT], ncheat Ia Bucuregt la'15 ma 1999 (art.35 conlne preveder refertoare la adopla nterna!onald); '/ Convenla asupra relaflor personale care prvesc cop, adoptatd la Strasbourg la 15 ma 2003 [ratfcatd prn Legea nr , publcatd n M. Of. nr.257 dn 17 aprle 2007); '/ Convenla europeand revzutd?n matera adople de cop, adoptatd la Strasbourg la 27 noembre 2008 g semnatd de RomAna la Strasbourg la 4 marte 2009 [ratfcatd prn Legea nr. 138 dn 5 ule 2011, publcatd n M. Of. nr. 515 dn 21 ule etc. NOTA: Legutorul roman, prn O.U.G. nr , a suspendat toate procedurle de adople nternalonald pe o peroadd de 12 lun; acest termen a fost prorogat succesv p6nd n momentul adoptdr O.U.G. nr care dspunea c cererle de adople nternalonals nantate de guvern nstanlelor judecdtoregt competente pdnd la data ntrdr n vgoare a aceste ordonanle se soluloneazd potrvt reglementrlor n vgoare la data ntroducer acestora.

5 rn ntroductve Seclunea a 3-a, Defn{ ' Ce este adopfa? A. Defnle legal: I Noul Cod cvl: nrt. 451, cu margnala,,no{une", defnegte adop{a ca fnd:,,,,opera{unea jurdca prn care se creeazd legdtura de flale ntre adoptator g adoptat, precum g legatu de rudene ntre adoptat g rudele t, adoptatorulul'. B. Defnf doctrnare: Jefnrea adople nu este o msune ugoard, deoarece aceasta este o operatune - - : :a complcatd g complexd. n lteratura de specaltate, adopta a fost defntd astfel: -.actul urdc prn care se sfabl/esc rela,t de rudene, asemdndtoare rudene fregt, ntre :.::at g descendenl sd, pe de o pafte, g adoptator g rudele acestua, pe de altd pafte" -! : a;1. V.C. Dumtrache, C.C, Hageanu, Dreptul famle, ed. Vll-a, Ed. C.H. Beck, Bucuregt, 2012, p.22sl; -.act urdc su geners cu conlnut complex g esenlalmente solemn, n temeut cdrua, - '=spectarea ordn publce g bunelor moravur, nceteazd pentru vtor legdturte de ', : g rudene naturald g se sfab/esc legdturle de fla e g rudene cvta" ll Bodoagca, -".:,1 famle, ed. a lll-a revazut 9 addugt conform noulu Cod cvl, Ed. Unversul Jurdc, Bucuregt, 2015, p ,,proces de schmbare a statutulu jurdc al unu copl, astfel ncdt acesta devne *:nbru cu dreptur deplne n noua famle cu unul sau do pdrnfl" [J. Harrs, V. Whte, A Dctonary - -: al Work and SocalCare, Oxford Unversty Press, Oxford, 2013, p. 9].,*Adop{a reprezntd. o fclune jurdcd. ce dre'd.rept scop pneea,t t'aloare a nd.zunle legutorulu, ttdzuntd ce nglobeazd opelaynea sub forma une manfestd,r de uonla a unea sau ma multor persoane f2,ce de a crea no raportur jurdce de famle, prn ntegrarea c:oplulu tntr-un nou medu famlal s stablrea unor relat d.e famle no, atdt ntr-o uzune morald, cdt ;, cu precddere, tntr-un sens.jurdc". B.D. Moloman. L.-C. U:+-1-.e Cont e n!.tt: : :r.'.:':..-.-.,'. t-egen rr. 273/2004 prond procedura adopge Ed. Unversul Jurdc, Bucurest, 2016, p.29 I,.,.*..."*,,*.^,,;

6 1B 2. Defnrea unor termen/expres jurdce Chd prvnd procedura adople Termenul = persoana care a fost sau urmeazd sd fe adoptate, n cond[le Leg,,adoptat" nr prvnd procedura adople, republcatd. ^X.j.',X' De re.tnut ASadar, semnfcala jurdcd a termenulu,,adoptat" trebue pusd tn $8,S,,.{0.1* corelale cu dspozfle Leg nr. 273/2004 S ale Noulu Cod cvl care stablesc Y*::,r condlle generale pe care trebue sd te lndeplneascd persoana care urmeazd a f!!"y!ynp:::yy!!:,,t:,1:!ryq!?y:!t::1??f!yt:!!?t!!!! - Termenul = persoana care a adoptat sau doregte sd adopte, n condlle Leg,,adoptator" nr prvnd procedura adopte, republcatd. Sntagmele,,adop[e ntern" g,,adopte nternatonald". n functe de prezenla elementulu de extranetate, adop{a poate f o adople nternd sau nternalonald.. Noul Cod cvl nu consacr explct aceastd dferenl, nsd, potrvt art. 453, condlle 9 procedura adopfe nternalonale, ca g efectele acestea asupra cetdlene coplulu se stablesc prn lege specald. Legutorul romdn a defnt aceste sntagme n cuprnsul lt. c) g d) ale art.2 dn Legea nr prvnd procedura adople, republcatd, raportdndu-se exclusv la regednta obgnut a adoptatulu g a adoptatorulu. -,-r"" At;;;,:;;;pt,,;;; ;;;;; ;a,,,t,,,t,,,' adoptatulu, cdt S a adoptatorulu este tn Romdna S nternagonald cdnd resednfa obsnutd a adoptatulu este tn RomAna, ar cea a adoptatorulu sau, dupd caz, a,, famle adoptatoare, n strdndtate.,[* ;:::ttr!5\, Atenfe! Potrvt art. 60 dn Lege, adopla nternalonald a coplulu cu resednla obsnutd fn Romdna de cdtre o persoand/famle cu resednla obtnutd tn strdndtate poate f ncuvnlatd numa pentru cop care se afld fn evdenla Autortdl Na[onale S numa n urmdtoarele stuaf: a) adoptatorul sau unul dntre soffamle adoptatoare este rudd pdnd la gradul al patrulea nclusv cu coplul pentru care a fost tncuvnlatd deschderea procedur adople; b) adoptatorul sau unul dntre sof famle adoptatoare este S cetdlean romdn [tn aceastd stuafe, adopla este permsd pentru cop pentru care s-a adms cererea de deschdere a procedur adopfe S nu a pututf dentfcat un adoptator sau o famle adoptatoare cu resednla obsnutd tn Romdna sau une dntre persoanele prevdzute la lt. a), fntr-un termen de un an de Ia data rdmdner defntve a hotdrdr judecdtorest prn care s-a adms cererea de deschdere a procedur adoplel; c) adoptatorul este so! al pdrntelu fresc al coplulu a cdru adople se solctd.. Observdm faptul cd cetetena adoptatulu g a adoptatorulu nu au nco consecnt asupra catalogdr adopte ca fnd ntern sau nternatonal.

7 Nolun ntroductve 19. Drept urmare, avand n vedere defnlle oferte de legutorul roman, o adople poate f catalogata drept nternd, char dacd adoptatul g/sau adoptatorul or famla adoptatoare nu au cetdlena romdn, nsd au regednla obgnutd n RomAna. ;1,,r,r$l.,.:$.,ra r]'}r Sr,:tr l',...,'lrf,,1/ Atenlel Refertor Ia sntagma,,resednfa obsnutd" sunt necesare unele clarfcdr. n conformtate cu prevederle art. BB NCC, resednla persoane fzce este locul unde ts are locun,ta secundard. ASa cum s-a sublnat S tn lteratura de specaltate [M. Ncolae (coord.), V. Bcu, G.-Al. lle, R. Rzou, Drept cvl. Persoanele, Ed. Unversul Jurdc, Bucuregt, 2016, p. 1 I 1 ; E. Lupan, S. Sztranyczk, Persoanele n concepla Noulu Cod cvl, Ed. C.H. Beck, Bucuregt, 2012, p. 154; L Dogaru, S. Cercel, Drept cvl. Persoanele, I Ed. C.H, Beck, Bucuregt, 2007, p. 1691, resednga nu prezntd caracter de esengalmente temporard) S nc de oblgatvtate (este facultatvd), n schmb, ca S domclul, o persoand fzcd nu poate avea, la un moment dat, decdt o sngurd resedn.td (unctatea resedn.te). De relnut. Dtn punct de vedere admnstratv, tr, trn,.orrr,,lrrarfr, trebue declaratd S este mentonatd tn dovada de "r,rrr, resednfd, document care va fnsog cartea de denttate. Men,tunea prvnd stablrea resednle se nscre Ia cererea persoane fzce care locueste ma mult de L5 zle Ia adresa la care are locunga secundard [art.31 aln. (1) dn O.U.G. nr.97t2005 prvnd evdenla, domclul, regednla 9 actele de denttate ale cetlenlor romdn, cu modfcdrle 9 completrle ulteroarel. Pe de altd t parte, menlunea prvnd stablrea resednle se acordd,,pentru peroada solctatd, darnumamaredeunan"fat.31 aln.(2)tezaidno.u.g.nr Termenul = documentul elberat care certfce exstenla abltdllor parentale ale sol-,,atestat" ctantulu, precum g ndeplnrea garanllor morale g cond{lor materale necesare cregter, educdr g dezvoltdr armonoase a coplulu.!:,,;"/ k ff;;, x-.j 1;t:Ut," Sntagma..Conven[a de la Haga" r De relnut, Semnfca,ta acestu termen trebue pusd tn corelale cu prevederle ', art dn Legea nr.273/2004, prvnd atestarea adoptatorulu sau, dupd caz, a famle adoptatoare, precum S cu cele prvtoare la atestarea adoptatorulu sau ',!1:!'::',!:!'::?:::!:: *:o::::!:: = Convenla asupra protecle coplor g cooperdr n matera adople nterna!onale. / Aceastd convenle a fost ncheatd la Haga, la data de 29 ma 1993, ar lara noastrd a ratfcat-o prn Legea ff (M. Of. nr. 298 dn 21 octombre 1994, cu modfc5rle ulteroare). r Termenul,,COpl". n ceea ce ne prve$te, consderdm - alstur de all autor [T, Bodoagcd, Opn prvnd semnfcala jurdcd a termenulu,copl', n Dreptul nr , p. 126] - faptu I cd termenul,,copl" poate f analzat lato sensu 9 s/rcfo sensu. / Lato sensu, prn termenul,,copf'se ntelege persoana fzcs, ndferent de varste g capactatea e de exerclu, rude n lne dreaptd descendentd de gradul nta cu o alte persoand. Lpst de echvoc, n acest sens, este art. 406 NCC, conform cerua, rudena este n lne dreaptd n cazul descendenle une persoane dntr-o altd persoand g poate f ascendentd sau descendentd [aln. (1)], ar gradul de rudene se stablegte n lne dreaptd, dupd numdrul nagterlor, astfel cop g pdrnl

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM)

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM Toate datele cu caracter personal colectate de Ofcul de Stat pentru Invenț ș Mărc (OSIM) sunt prelucrate în conformtate cu dspozțle Regulamentulu

Mai mult

Microsoft Word - declaraţii de avere 2015.doc

Microsoft Word - declaraţii de avere 2015.doc ANEXA1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata,GHENCI A. ELENA ALINA, având funcţa de GREFIER ŞEF la JUDECĂTORIA MIERCUREA CIUC, CNP, domclul:, cunoscând prevederle art.292 dn Codul penal prvnd falsul în declaraţ,

Mai mult

Microsoft PowerPoint - 3.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 3.ppt [Compatibility Mode] Unverstatea Tehncă Gheorghe sach dn Iaş Facultatea de Ingnere hmcă ş Protecţa Medulu Ingnera proceselor chmce ş bologce/3 n unverstar 205-206 Departamentul Ingnera ş Managementul Medulu În unele cazur,

Mai mult

Microsoft Word - declatie avere 2013.doc

Microsoft Word - declatie avere 2013.doc ANEXA 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata SABĂU D. MIHAELA având funcţa de GREFIER la JUDECĂTORIA MIERCUREA CIUC, CNP, domclul Mercurea Cuc,judeţul Harghta, cunoscând prevederle art. 292 dn Codul

Mai mult

Exemplar nr. 1 Ministrul Justitiei, Tn temeiul dispozitiilor art. 135 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, ~""'-~~~---fepu5hcata~lfiv

Exemplar nr. 1 Ministrul Justitiei, Tn temeiul dispozitiilor art. 135 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, ~'-~~~---fepu5hcata~lfiv Exemplar nr. Mnstrul Justte, Tn temeul dspoztlor art. 35 dn Legea nr. 304/2004 prvnd organzarea judcara, ~""'~~~fepu5hcata~lfvlccf"rora "statele :l7unctfr r'cepersonaljjenru cu[fe ~ae'aper~ ~ trbunale,

Mai mult

fu vu ^ p DECLARAŢIE DE AVERE dg pe TlMiŞ N r. j f - S u b s e m n a t a N Ă S T U R A Ş A L I N A, a v â n d f u n c ţ i a d e g r e f i

fu vu ^ p DECLARAŢIE DE AVERE dg pe TlMiŞ N r. j f - S u b s e m n a t a N Ă S T U R A Ş A L I N A, a v â n d f u n c ţ i a d e g r e f i fu vu ^ p 2-0 5-205 DECLARAŢIE DE AVERE dg pe TlMŞ N r. j f - S u b s e m n a t a N Ă S T U R A Ş A L I N A, a v â n d f u n c ţ a d e g r e f e r l a P a r c h e t u l d e p e l â n g ă I r b u n a l

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE S pitalul Judeţean de IJrgentâ (Vlavt o rnaţi" 8otosani I N.m A R E ~ ie S ip E HR.tfQ/.CkJ...Zl &K2 una..clan Subsemnatul/Subsemn

DECLARAŢIE DE AVERE S pitalul Judeţean de IJrgentâ (Vlavt o rnaţi 8otosani I N.m A R E ~ ie S ip E HR.tfQ/.CkJ...Zl &K2 una..clan Subsemnatul/Subsemn DECLARAŢIE DE AVERE S ptalul Judeţean de IJrgentâ (Vlavt o rnaţ" 8otosan I N.m A R E ~ E S p E HR.tfQ/.CkJ...Zl &K2 una..clan Subsemnatul/Subsemnata, de Medc şef IllTIS VANDA la A.T.l., domclul Botoşan,

Mai mult

Thursday, May 29, 2014

Thursday, May 29, 2014 N ~ ":; CT A MUNC T M Al - ~ A DECLARATE DE NTERESE 5 MA 204 SubsemnatuVSubsemnata, de ;())s f>ecrf)/2 ~E nujjcf} la /TM CNP, domclul SS FES - sf}t.. Nr. en avand functa cunoscand prevederle art. 292 dn

Mai mult

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE~TI DECLARATIE DE AVERE d S f u b St~mdna(~r.;tu t lis b i~e~s t a...,... HICo L..,.."""... "..., av~n.q unc fa e.~..'...-

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE~TI DECLARATIE DE AVERE d S f u b St~mdna(~r.;tu t lis b i~e~s t a...,... HICo L..,..... ..., av~n.q unc fa e.~..'...- PRMARA MUNCPULU BUCURE~T DECLARATE DE AVERE d S f u b St~mdna(~r.;tu t ls b ~e~s t a... HCo L....""". " av~n.q unc fa e.~..'...-;; 6. a.. '...../c;;:fr.:!.:(;c A'~(~\\~%.f.f:tX..:!.!1..CNP... domclul 1.'10.~.!}..~...."...

Mai mult

Thursday, May 29, 2014

Thursday, May 29, 2014 / N::\' ~CT A MUNC _ TM.,;;b..,. B... A,.._..,. 5 MA 204 cta CNP cunoscnd prev, derle art. 292 dn Codr l penal prvnd falsul n declara\, declar pe propra rspundere; -~'""'""'r('~.

Mai mult

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de prnductie. *2) La "Titular" se mentione

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de prnductie. *2) La Titular se mentione * Categorle ndcate sunt: (1) apartament; (2) casa de locut; (3) casa de vacanta; (4) spat comercale/de prnducte. *2) La "Ttular" se mentoneaza, n cazul bunurlor propr, numele propretarulu (ttularul, sotul/sota,

Mai mult

DECLARA ŢIE DE AVERE Su bselnatuiis ubsemnata, I Sief Serviciu Strategie si Fonduri de Europene pana la CNP, domiciliul la Dobromir V. Nico

DECLARA ŢIE DE AVERE Su bselnatuiis ubsemnata, I Sief Serviciu Strategie si Fonduri de Europene pana la CNP, domiciliul la Dobromir V. Nico DECLARA ŢE DE AVERE Su bselnatus ubsemnata Sef Servcu Stratege s Fondur de Europene pana la 14.04. CNP domclul la Dobromr V. Ncolae având funcţa CONPET SA Ploset Ploest jud. Prahova cunoscâhd prevederle

Mai mult

DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul Vasile Nicusor Adrian, avand functia de sef serviciu, la INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA PRAHOVA, declar pe propria

DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul Vasile Nicusor Adrian, avand functia de sef serviciu, la INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA PRAHOVA, declar pe propria DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul Vasle Ncusor Adran, avand functa de sef servcu, la INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA PRAHOVA, declar pe propra raspundere, ca, mpreuna cu famla detn urmatoarele actve s

Mai mult

Cod F-81 Ediţia / Revizia O ROMANIA JUDEŢUL BRAiLA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T A RAREA N r.j $.Q din 2o j2- privind: rectificarea bugetului propriu al ju

Cod F-81 Ediţia / Revizia O ROMANIA JUDEŢUL BRAiLA CONSILIUL JUDEŢEAN H O T A RAREA N r.j $.Q din 2o j2- privind: rectificarea bugetului propriu al ju F-8 Edţa / Revza O ROMANA JUDEŢUL BRALA CONSLUL JUDEŢEAN H O T A RAREA N r.j $.Q dn 2o j2- prvnd: rectfcarea bugetulu propru al judeţulu Brala pe anul Conslul Judeţean Brala, întrunt n şednţa ordnara la

Mai mult

i Fisa de date Tip anunţ: Anunţ de participare simplificat Tip legislaţie: Legea nr. 98/ Nu a existat o consultare de piaţa prealabila SECŢI

i Fisa de date Tip anunţ: Anunţ de participare simplificat Tip legislaţie: Legea nr. 98/ Nu a existat o consultare de piaţa prealabila SECŢI Fsa de date Tp anunţ: Anunţ de partcpare smplfcat Tp legslaţe: Legea nr. 98/23.05.2016 a exstat o consultare de paţa prealabla SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 1.1)DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata Ganea C. Mioara Daniela având funcţia de Referent Agenţia Naţionala de Integritate, Bucureşti, SECTOR 1 la... CNP, domi

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata Ganea C. Mioara Daniela având funcţia de Referent Agenţia Naţionala de Integritate, Bucureşti, SECTOR 1 la... CNP, domi DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata Ganea C. Moara Danela având funcţa de Referent Agenţa Naţonala de Integrtate, Bucureşt, SECTOR 1 la... CNP, domclul... cunoscând prevederle art. 292 dn Codul penal prvnd

Mai mult

Microsoft Word - N_ND.02_Capitol.doc

Microsoft Word - N_ND.02_Capitol.doc Captolul Cuvnte-chee Sstem de puncte materale, Legătur blaterale, Legătur unlaterale, Legătur geometrce, Legătur cnematce, Legătur olonome (ntegrable), Legătur neolonome (nentegrable), Legătur stațonare

Mai mult

I. Proiectii financiare si indicatori financiari (Anexele B pentru persoanele juridice si Anexele C pentrupersoanele fizice autorizate, intreprinderi

I. Proiectii financiare si indicatori financiari (Anexele B pentru persoanele juridice si Anexele C pentrupersoanele fizice autorizate, intreprinderi I. Proect fnancare s ndcator fnancar (Anexele B pentru persoanele jurdce s Anexele C pentrupersoanele fzce autorzate, ntreprnder ndvduale s ntreprnder famlale) pentru demonstrarea crterulu de elgbltate

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE A e i f ia de jf r â r â m m Subsemnata GALAN C ELENA având funcţia de Director general la... Agenţia Naţionala de Integritate, Bu

DECLARAŢIE DE AVERE A e i f ia de jf r â r â m m Subsemnata GALAN C ELENA având funcţia de Director general la... Agenţia Naţionala de Integritate, Bu DECLARAŢIE DE AVERE A e f a de jf r â r â m m Subsemnata GALAN C ELENA având funcţa de Drector general la... Agenţa Naţonala de Integrtate, Bucureşt, SECTOR CNP, domclul cunoscând prevederle art. 292 dn

Mai mult

BRD Media G ROMGAZ Societatea Naţională de Gaze NaturaLe Romgaz S.A. - - România 1 7 MAI. 219 INTRARE11ERE RAPORT CURENT Conform Legii nr. 24/2017 pri

BRD Media G ROMGAZ Societatea Naţională de Gaze NaturaLe Romgaz S.A. - - România 1 7 MAI. 219 INTRARE11ERE RAPORT CURENT Conform Legii nr. 24/2017 pri BRD Meda G ROMGAZ Socetatea Naţonală de Gaze NaturaLe Romgaz S.A. - - Româna 1 7 MAI. 219 INTRARE11ERE RAPORT CURENT Conform Leg nr. 24/2017 prvnd emtenţ de nstrumente fnancare operaţun de paţă Regulamentulu

Mai mult

Codul muncii Legea dialogului social

Codul muncii Legea dialogului social Legea dialogului social Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României ROMÂNIA [Legislaţie] : Legea dialogului social. - Bucureşti : Rosetti International, 2014 Index ISBN 978-973-8270-13-8 349.2(498)(094)

Mai mult

DECl-,ARATlE! DE tvere ~&b,sernnatul/s., ubs~ata..e{(~.9f :v..,f..&:k..l.. rf'd functia de.#.~ q~~., la.f.~-f'~'~t.«â...~07.~, CNP..:_.",..;-..,...,,

DECl-,ARATlE! DE tvere ~&b,sernnatul/s., ubs~ata..e{(~.9f :v..,f..&:k..l.. rf'd functia de.#.~ q~~., la.f.~-f'~'~t.«â...~07.~, CNP..:_.,..;-..,...,, DEClARATlE DE tvere ~&bsernnatul/s. ubs~ata..e{(~.9f :v.. F..&:k..l.. rf'd functa de.#.~ q~~. la.f.~f'~'~t.«â...~07.~ CNP..:_."..;..... 1.. c.:..;'..... domclul.7.f~ qr.f3:./.'ţ:./..~ ~ ;.;~..:: ;." r:...

Mai mult

Microsoft Word - F.Paladi_TD_manual.doc

Microsoft Word - F.Paladi_TD_manual.doc Prn urmare, entropa calculată în baza a va f egală cu log a (2) înmulţt cu entropa calculată cu logartm în baza 2. 3. Contnutate Entropa este o funcţe contnuă. Une modfcar nfntezmale a probabltăţlor corespunde

Mai mult

'-.1 J,-.. ') r: / '-,' ~/ II Su b semnatul/su bsemna ta, de,,:= /!~j.-,> c./ CNP DECLARAŢIE-DEA i=;~~-.( /(' L::5~(' (j Ia, domiciliul VERE.., ayând

'-.1 J,-.. ') r: / '-,' ~/ II Su b semnatul/su bsemna ta, de,,:= /!~j.-,> c./ CNP DECLARAŢIE-DEA i=;~~-.( /(' L::5~(' (j Ia, domiciliul VERE.., ayând '1 J ') r: / '' ~/ Su b semnatul/su bsemna ta de := /!~j> c/ CNP DECLARAŢEDEA =;~~( /(' L::5~(' (j a domclul VERE ayând funcţa cunoscând prevederle art 292 dn Codul penal prvnd tllsul În declaraţ declar

Mai mult

Microsoft Word - Mangu_Florin_Raspunderea_civila.doc

Microsoft Word - Mangu_Florin_Raspunderea_civila.doc Răspunderea civilă. Constantele răspunderii civile 355 Cuprins PARTEA I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND RĂSPUNDEREA JURIDICĂ ȘI RĂSPUNDEREA CIVILĂ... T)TLUL ). DE LA RĂSPUNDEREA SOC)ALĂ LA RĂSPUNDEREA

Mai mult

PUNCTUL NR. 17 ()( 4 4.d CONSlLlUL GENERAL AL MUNlClPlULUl BUCURESTI HOTAMRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare gi Functionare al Teatrulu

PUNCTUL NR. 17 ()( 4 4.d CONSlLlUL GENERAL AL MUNlClPlULUl BUCURESTI HOTAMRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare gi Functionare al Teatrulu PUNCTUL NR. 17 ()( 4 4.d CONSlLlUL GENERAL AL MUNlClPlULUl BUCUREST HOTAMRE prvnd aprobarea Regulamentulu de Organzare g Functonare al Teatrulu de Comede, corespunzator organgrame aprobate prn Hotararea

Mai mult

Codul muncii sept.2016.indd

Codul muncii sept.2016.indd Cuprins general Codul muncii 1 Index 101 Legea nr. 62/2011 a dialogului social 107 Index 159 1. Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor 161 2. Legea

Mai mult

METODE NUMERICE PENTRU ECUAŢII DIFERENŢIALE

METODE NUMERICE PENTRU ECUAŢII DIFERENŢIALE METODE NUMERICE PENTRU ECUAŢII DIFERENŢIALE Foldere / Metode Ssteme de ordnul întâ Metodele de ma jos rezolvă problema cu valor nțale: x f( t, x) x( t x ) Adams45 Metoda Adams-Moulton Predctor-Corector

Mai mult

Microsoft Word - UJ_Tabacu_Andreea_Citarea si comunicarea actelor de procedura paginat.doc

Microsoft Word - UJ_Tabacu_Andreea_Citarea si comunicarea actelor de procedura paginat.doc 1 Andreea TABACU CITAREA ŞI COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURĂ CIVILĂ Andreea TABACU Judecător, Curtea de Apel Piteşti, Secția a )) a civilă, de contencios administrativ şi fiscal Conf. univ. dr., Universitatea

Mai mult

Microsoft Word - Revista_Universul_Juridic_nr_1-2019_PAGINAT_.doc

Microsoft Word - Revista_Universul_Juridic_nr_1-2019_PAGINAT_.doc Revista Consideraţii Universul asupra Juridic divorţului nr. 1, soţilor ianuarie prin 2019, procedura pp. 21-27 notarială 21 II. STUDII, ARTICOLE, OPINII CONSIDERAŢII ASUPRA DIVORŢULUI SOŢILOR PRIN PROCEDURA

Mai mult

DECLARATIE DE INTERESE art.326din codul penal*) privind falsul in declaralii, declar pe propria rdspundere: 1. Asociat I na!iona1e, I membru in mpanii

DECLARATIE DE INTERESE art.326din codul penal*) privind falsul in declaralii, declar pe propria rdspundere: 1. Asociat I na!iona1e, I membru in mpanii DECLARATE DE NTERESE art.326dn codul penal*) prvnd falsul n declaral, declar pe propra rdspundere: 1. Asocat na!ona1e, membru n mpan / socets! nsttuldecredt,grupurdentereseconomc,precumg asocal, fundal

Mai mult

_ ;jc'.,,. _.' ERE I ')t nnau.l 05 1 _._L'111V~4Ii lv~~~, avand Iunct ia de 1 I //-c e A/T_ CO H C//..J / T7f-12.._ 1- _:f.7?c ~ _ -F-"'--=--='--'-'--

_ ;jc'.,,. _.' ERE I ')t nnau.l 05 1 _._L'111V~4Ii lv~~~, avand Iunct ia de 1 I //-c e A/T_ CO H C//..J / T7f-12.._ 1- _:f.7?c ~ _ -F-'--=--='--'-'-- _ ;jc'.. _.' ERE ')t nnau.l 05 1 _._L'111V~4 lv~~~ avand unct a de 1 -c e AT_ CO H C..J T7f-12.._ 1- _:f.7?c ~ _ -F-"'--=--='--'-'--~'-=-'---- o V

Mai mult

Anexa nr.3 la HCJ nr.60 din xls

Anexa nr.3 la HCJ nr.60 din xls CONSLUL JUDETEAN OLT VENTURLE S CHELTUELLE EVDENTATE ÎN AFARA BUGETULU LOCAL PE ANUL Anexa nr. 3 la HCJ nr.60/26.05. V VENTUR - TOTAL (rd.2) 1 000131 6,300,000 2,300,000 4,000,000. VENTUR CURENTE (rd.3)

Mai mult

Microsoft PowerPoint - 5_.ppt

Microsoft PowerPoint - 5_.ppt Unverstatea Tehncă Gheorghe Asach dn Iaş Facultatea de Ingnere Chmcă ş Protecţa edulu Ingnera proceselor chmce ş bologce/5 An unverstar 202-203 Ttular dscplnă: Prof.dr.ng. ara Gavrlescu Aplcaţ: Dr. Petronela

Mai mult

Microsoft Word - Concurs_ _tematica_bibliograf_spec_SI_consilier.doc

Microsoft Word - Concurs_ _tematica_bibliograf_spec_SI_consilier.doc TEMATICĂ DE SPECIALITATE pentru ocuparea postului de consilier din cadrul Secţiei de drept public Sectorul de legislaţie privind autorităţile publice şi de analiză constituţională 1. Supremaţia Constituţiei

Mai mult

Microsoft Word - Damaschin_Eniko_Contractul_clasificat_PAGINAT_.doc

Microsoft Word - Damaschin_Eniko_Contractul_clasificat_PAGINAT_.doc Noţiuni introductive privind contractul clasificat Capitolul II NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND CONTRACTUL CLASIFICAT ŞI INFORMAŢIILE CLASIFICATE. Noţiunea de contract Fundamentul unei societăţi, printre

Mai mult

Microsoft PowerPoint - INDEXWATCH

Microsoft PowerPoint - INDEXWATCH saptamanal, nr.70, 3 decembre 0 Dan Rusu, Head of Research tel +0(6) 3 05 6; nt 5 emal dan.rusu@btsecurtes.ro focus Percepta asupra econome europene s-a amelorat n noembre Indcatorul de sentment ESI a

Mai mult

Codul penal. Octombrie

Codul penal. Octombrie PRO LEGE O colec;ie necesord oricdrui iurist: areunegte tntre copertele fiecdrei culegeri informajii esenliale 9i extinse din domeniul abordat, inlesnind astfel utilizatortrlui activitatea de informare

Mai mult

A3_61_50.xlsx

A3_61_50.xlsx pag. MNSTERUL CERCETAR S NOVAR Anexa nr.3/ CUPRNS Nr. formular Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 9 si perspectiva

Mai mult

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Complexului Naţional Muzeal Curtea Domnească" Târgoviş

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Complexului Naţional Muzeal Curtea Domnească Târgoviş CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA HOTĂRÂRE prvnd aprobarea Organgrame ş Statulu de funcţ ale Complexulu Naţonal Muzeal Curtea Domnească" Târgovşte Conslul Judeţean Dâmbovţa: Analzând proectul de hotărâre prvnd

Mai mult

Microsoft Word - Anexa 5A Precizarea ipotezelor care au stat la baza proiectiilor finaciare

Microsoft Word - Anexa 5A Precizarea ipotezelor care au stat la baza proiectiilor finaciare Anexa 5A PRECIZAREA IPOTEZELOR CARE AU STAT LA BAZA INTOCMIRII PROIECTIILOR FINANCIARE PRECIZARILE DE MAI JOS SUNT AFERENTE ANEXELOR FINANCIARE 1-8 AtenŃe: 1. Prognozele vor f întocmte pornnd de la stuańle

Mai mult

furfide "C, fba'wuuh* 'it'l. /Es8/ /{,1.0[, irt ll DECLARATIE DE INTERESE I Subsemnatut/Subsemnata, FCI_Zet de lfrt= _^,avdndfuncfia AEFEnetf ffip,p C

furfide C, fba'wuuh* 'it'l. /Es8/ /{,1.0[, irt ll DECLARATIE DE INTERESE I Subsemnatut/Subsemnata, FCI_Zet de lfrt= _^,avdndfuncfia AEFEnetf ffip,p C furfide "C, fba'wuuh* 'it'l. /Es8/ /{,1.0[, irt ll DECLARATIE DE INTERESE I Subsemnatut/Subsemnata, FCI_Zet de lfrt= _^,avdndfuncfia AEFEnetf ffip,p Co,o.turt{ caprlzrr-,, cnp 2g+0s:5tg l,z qe o domicifiu

Mai mult

A3_03_50.xls

A3_03_50.xls CAMERA DEPUTATLOR Anexa nr.3/ CUPRNS Nr. formular Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 25 si perspectiva 26-2 3

Mai mult

(UNIVERSITATEA TEHNICA \223GH)

(UNIVERSITATEA TEHNICA \223GH) UNVERSTATEA TEHNCĂ GH.ASACH DN AŞ RECTORATUL METODOLOGE PRVND FNALZARE A PROGRAMULU DE PREGĂTRE UNVERSTARĂ AVANSATĂ pentru anul universitar 2007/2008 CAPTOLUL - SCOP Scopul prezentei metodologii este de

Mai mult

A3_37_50.xlsx

A3_37_50.xlsx pag.2 ACADEMA ROMANA Anexa nr.3/3 CUPRNS Nr. formular Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 29 si perspectiva -

Mai mult

A3_26_50.xlsx

A3_26_50.xlsx pag.2 MNSTERUL SANATAT Anexa nr.3/26 CUPRNS Nr. formular Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 29 si perspectiva

Mai mult

. i i lj1-i'~(z1-411'2-~o\.!2-0/(, ':. I i DECLARA ŢIE DE AVERE ANUALA-rectificata,"1 11 Subsemna ul/subsemnata, BERCEA I VICTOR, având funcţia 'sef:d

. i i lj1-i'~(z1-411'2-~o\.!2-0/(, ':. I i DECLARA ŢIE DE AVERE ANUALA-rectificata,1 11 Subsemna ul/subsemnata, BERCEA I VICTOR, având funcţia 'sef:d lj1-'~(z1-411'2-~o\ 2-0( ': DECLARA ŢE DE AVERE ANUALA-rectfcata "1 11 Subsemna ulsubsemnata BERCEA VCTOR având funcţa 'sef:dvz~ Sud la CONPET S A PLOEST CNP domclul PTEST:' ~' " jud Arges cunoscâjd prevlere

Mai mult

A3_02_50.xlsx

A3_02_50.xlsx pag. Anexa nr./ CUPRNS Nr. formular Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 9 si perspectiva 0-7 8 9 Sinteza fondurilor

Mai mult

L Dosar nr.2177d/2017 Termen: Magistral - asistent: Dna P.Ionea

L Dosar nr.2177d/2017 Termen: Magistral - asistent: Dna P.Ionea L Dosar nr.2177d/2017 Termen: 16.04.2019 Magistral - asistent: Dna P.Ionea ROMANIA MINISTERUL APARARIINAJIONALE din ^^2./ ^ CASA DE PENSII SECTORIALA NECLASIFICAT Exemplarul nr. curteaconstitutl«"'^'ilsjranjra

Mai mult

Inteligență artificială Laboratorul 5 Normalizarea datelor. Mașini cu vectori suport (SVM) 1. Normalizarea datelor Metode obișnuite de preprocesare a

Inteligență artificială Laboratorul 5 Normalizarea datelor. Mașini cu vectori suport (SVM) 1. Normalizarea datelor Metode obișnuite de preprocesare a Normalzarea datelor. Mașn cu vector suport (SVM) 1. Normalzarea datelor Metode obșnute de preprocesare a datelor. În partea stângă sunt reprezentate datele D orgnale. În mjloc acestea sunt centrate în

Mai mult

Salve Regina à 8 Juan Gutiérrez de Padilla (c ) Superius I B & c Ú w 6 w w w w Sal - ve Re - gi - na ma - ter, Altus I B & c w œ# # w R

Salve Regina à 8 Juan Gutiérrez de Padilla (c ) Superius I B & c Ú w 6 w w w w Sal - ve Re - gi - na ma - ter, Altus I B & c w œ# # w R Salve Regina à 8 Juan Gutiérrez de Pilla (.1590-1664) Superius I B 6 6 6 6 Sal - ve Re - gi - na ma - ter, Altus I B Re - gi - na ma - - - - - ter, Re - gi - Tenor I B b Re - gi - na ma - - - ter, Re -

Mai mult

str. C am p u lu i s t r. C a LEGENDA: mpulu Zona analizata i Limita proprietate analizata PLAN INCADRARE IN ZONA VERIFICAT: ING M. MUNTEANU ep ano ru

str. C am p u lu i s t r. C a LEGENDA: mpulu Zona analizata i Limita proprietate analizata PLAN INCADRARE IN ZONA VERIFICAT: ING M. MUNTEANU ep ano ru u lu t ulu Zo lzt Lmt popette lzt LA IADRARE I ZOA REFERAT R:d A:A ef poect: poectt /deet: Beefc: IAOB FLORIA IHAI Buceg A p luj-poc jud luj : LA IADRARE I ZOA oect Ade obectv: jud LUJ locltte LUJ-AOA

Mai mult

Dragne_Dreptul transporturilor. Parte generala

Dragne_Dreptul transporturilor. Parte generala Dreptul transporturilor. Partea generală 9 CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1. Rolul şi importanţa transporturilor Una dintre cele mai importante ramuri a economiei unui stat o constituie transporturile

Mai mult

Evaluarea şi sumarizarea automată a conversaţiilor chat

Evaluarea şi sumarizarea automată a conversaţiilor chat Evaluarea ş sumarzarea automată a conversaţlor chat Mha Dascălu, Ștefan Trăușan-Matu, Phlppe Dessus To cte ths verson: Mha Dascălu, Ștefan Trăușan-Matu, Phlppe Dessus. Evaluarea ş sumarzarea automată a

Mai mult

TRANSPUNERI CONVENŢII INTERNAŢIONALE ŞI/SAU ACTE ALE UNIUNII EUROPENE ÎN LEGISLAŢIA PENALĂ

TRANSPUNERI CONVENŢII INTERNAŢIONALE ŞI/SAU ACTE ALE UNIUNII EUROPENE ÎN LEGISLAŢIA PENALĂ LISTA CELOR MAI IMPORTANTE INSTRUMENTE INTERNAŢIONALE TRANSPUSE PRIN NOUL COD PENAL, NOUL COD DE PROCEDURĂ PENALĂ ŞI LEGILE DE PUNERE ÎN APLICARE A ACESTORA (prin dispoziţii nou introduse sau prin preluarea

Mai mult

Microsoft Word - Anunt concurs cadre didactice FDSA

Microsoft Word - Anunt concurs cadre didactice     FDSA Universitatea Ecologică din București Facultatea de Drept și Științe Administrative Departamentul de Științe Juridice și Administrative Concurs pentru ocuparea postului de conferențiar, poziția 13 Disciplinele:

Mai mult

REGULAMENT

REGULAMENT Anexa 12. R14 F11 Facultatea* Departament* Poziţia în statul de funcţii* 16 Funcţie* Disciplinele din planul de învăţământ* Domeniu stiintific* Descriere post* Atributiile/activitatile aferente* Salariul

Mai mult

"",,,,AidA MUNICI!"IU~UllillJCU"~:rrl DECLARATtE DE AVERS Nr... G.{i2.... ZiuaP!. luna...lzk...anul.?.f.(?< PRIMARIA MUNICIPIULUl BUCURE~TI./ DECLARAT

,,,,AidA MUNICI!IU~UllillJCU~:rrl DECLARATtE DE AVERS Nr... G.{i2.... ZiuaP!. luna...lzk...anul.?.f.(?< PRIMARIA MUNICIPIULUl BUCURE~TI./ DECLARAT ""AdA MUNC"UUllllJCU":rrl DECLARATtE DE AVERS Nr G.{2.... ZuaP. luna...lzk.anul.?.f.(?< PRMARA MUNCPULUl BUCURET./ DECLARATE DE AVERE SU/UbSem[law.. Ck'y"l lt:;:.lllt;:::.. ljj1/%;;""'" crrnd fun'de...q;.f\.;;}l

Mai mult

DECLARA TIE DE A VERE ' Subsemnata, VOICU GEORGETA ' avand functia, PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU de REFERENT ASISTENT la DIRECTIA SERVICII PUBLICE MU

DECLARA TIE DE A VERE ' Subsemnata, VOICU GEORGETA ' avand functia, PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU de REFERENT ASISTENT la DIRECTIA SERVICII PUBLICE MU DECLARA TIE DE A VERE ' Subsemnata, VOICU GEORGETA ' avand functia, PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU de REFERENT ASISTENT la DIRECTIA SERVICII PUBLICE MUN. GIURGIU, SOS. SLOBOZIEI, BL. E, SC. A, AP. CNP 2750415520035,

Mai mult

A3_64_50.xls

A3_64_50.xls pag.2 MNSTERUL PENTRU ROMAN DE PRETUTNDEN Anexa nr.3/64 CUPRNS Nr. formular Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul

Mai mult

A3_63_50.xlsx

A3_63_50.xlsx pag. MNSTERUL PENTRU RELATA CU PARLAMENTUL Anexa nr.3/63 CUPRNS Nr. formular Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul

Mai mult

Microsoft Word - directiva

Microsoft Word - directiva 1 www.untrr.ro www.e-rovinieta.ro DIRECTIVA 91/533/CEE din 14 octombrie 1991 privind obligaţia angajatorului de a informa lucrătorii asupra condiţiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă CONSILIUL

Mai mult

Noul Cod penal În vigoare de la 1 februarie 2014 t Noul Cod de procedură penală În vigoare de la 1 februarie 2014 Cu modificările aduse prin O.U.G. nr

Noul Cod penal În vigoare de la 1 februarie 2014 t Noul Cod de procedură penală În vigoare de la 1 februarie 2014 Cu modificările aduse prin O.U.G. nr Noul Cod penal În vigoare de la 1 februarie 2014 t Noul Cod de procedură penală În vigoare de la 1 februarie 2014 Cu modificările aduse prin O.U.G. nr. 3/2014 Ediţia a 2-a actualizată la 10 februarie 2014

Mai mult

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ "ADOLF HAIMOVICI" ETAPA JUDEȚEANĂ 18 martie 2017 Filiera Tehnologică : profilul Tehnic Clasa a IX -a Problema 1. 2 Se

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI ETAPA JUDEȚEANĂ 18 martie 2017 Filiera Tehnologică : profilul Tehnic Clasa a IX -a Problema 1. 2 Se Clasa a IX -a Se consideră funcţia f : R R, f ( x) x mx 07, unde mr a) Determinaţi valoarea lui m ştiind că f( ), f() şi f () sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice b) Dacă f() f(4), să

Mai mult

Anexa la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Neamț nr. 542/ , modificată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Neamț n

Anexa la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Neamț nr. 542/ , modificată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Neamț n Anexa la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Neamț nr. 542/05.12.2017, modificată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Neamț nr. 598/28.12.2017 CAP. 1 Dispoziţii generale Procedura

Mai mult

Noul Cod penal În vigoare de la 1 februarie 2014 t Noul Cod de procedură penală În vigoare de la 1 februarie 2014

Noul Cod penal În vigoare de la 1 februarie 2014 t Noul Cod de procedură penală În vigoare de la 1 februarie 2014 Noul Cod penal În vigoare de la 1 februarie 2014 t Noul Cod de procedură penală În vigoare de la 1 februarie 2014 Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României ROMÂNIA [Legislaţie] Noul Cod penal ;

Mai mult

Capitolul I ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL COMERCIAL INTERN ŞI INTERNAŢIONAL 1. Noţiunea de drept comercial intern şi internaţional Din punct de

Capitolul I ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL COMERCIAL INTERN ŞI INTERNAŢIONAL 1. Noţiunea de drept comercial intern şi internaţional Din punct de Capitolul I ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL COMERCIAL INTERN ŞI INTERNAŢIONAL 1. Noţiunea de drept comercial intern şi internaţional Din punct de vedere etimologic, termenul de comerţ îşi are originea

Mai mult

uf n' ob 'k lh DECLARATIE DE AVERE SubsemnatuVSubsemnata, de 4zz CNP /6{epe24oe2S,domiciliul cunoscind prevederile art.292 din Codul penal privind fal

uf n' ob 'k lh DECLARATIE DE AVERE SubsemnatuVSubsemnata, de 4zz CNP /6{epe24oe2S,domiciliul cunoscind prevederile art.292 din Codul penal privind fal uf n' ob 'k lh DECLARATIE DE AVERE SubsemnatuVSubsemnata, de 4zz CNP 6{epe24oe2S,domiciliul cunoscind prevederile art.292 din Codul penal privind falsul in declara{ii, declar pe proprie rlspundere ci impreunl

Mai mult

A3_33_50.xlsx

A3_33_50.xlsx pag.2 SERVCUL DE PROTECTE S PAZA Anexa nr.3/ CUPRNS Nr. formular Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 29 si perspectiva

Mai mult

Microsoft Word - Tematica Drept 2016.doc

Microsoft Word - Tematica  Drept 2016.doc UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS GALAŢI Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ SPECIALIZAREA DREPT ZI ŞI IFR SESIUNEA IUNIE 2016 DREPT CIVIL ANUL I 1. Raportul

Mai mult

A3_55_50.xlsx

A3_55_50.xlsx pag. AUTORTATEA NATONALA PENTRU RESTTUREA PROPRETATLOR Anexa nr.3/ CUPRNS Nr. formular Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite

Mai mult

A3_63_50.xls

A3_63_50.xls pag.2 MNSTERUL PENTRU RELATA CU PARLAMENTUL Anexa nr.3/63 CUPRNS Nr. formular Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul

Mai mult

A3_51_50.xls

A3_51_50.xls pag. CONSLUL ECONOMC S SOCAL Anexa nr.3/ 1 CUPRNS Nr. formular Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul si perspectiva

Mai mult

ACT ADITIONAL &d> la Contractul colectiv de munca pe anul al Societdtii Nationale de Transport Feroviar de Cdldtori "CFR Cdldtori"- SA, inre

ACT ADITIONAL &d> la Contractul colectiv de munca pe anul al Societdtii Nationale de Transport Feroviar de Cdldtori CFR Cdldtori- SA, inre ACT ADITIONAL &d> la Contractul colectiv de munca pe anul 2007-2008 al Societdtii Nationale de Transport Feroviar de Cdldtori "CFR Cdldtori"- SA, inregistrat la D.M.S.S.F. a Municipiului Bucuregti cu nr.1625

Mai mult

a3_09_50.xls

a3_09_50.xls pag.2 AVOCATUL POPORULU Anexa nr.3/0 CUPRNS Nr. formular Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 26 si perspectiva

Mai mult

A3_09_50.xlsx

A3_09_50.xlsx pag.2 AVOCATUL POPORULU Anexa nr.3/0 CUPRNS Nr. formular Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 28 si perspectiva

Mai mult

/" GUVERNUL ROMANIEI -'""1--,l 7,#.tr i,t'/- DECLARATIE DE AVERE Cunoscdnd prevederile afi.292 din Codul penal privnd falsul in declan[ii, declar pe p

/ GUVERNUL ROMANIEI -'1--,l 7,#.tr i,t'/- DECLARATIE DE AVERE Cunoscdnd prevederile afi.292 din Codul penal privnd falsul in declan[ii, declar pe p /" GUVERNUL ROMANIEI -'""1--,l 7,#.tr i,t'/- DECLARATIE DE AVERE Cunoscdnd prevederile afi.292 din Codul penal privnd falsul in declan[ii, declar pe propria rdspundere cd impreund cu familial delin urmatoarele:

Mai mult

Memorator de fizica - Clasele 6-8

Memorator de fizica - Clasele 6-8 Emilia Poll Memorator de fizicd pentru clasele 6-8 rabooklet Bucureqti,2016 Memorator de fizicd pentru clasele 6-8 91 Memorator defizicd olasele 6.8 tlbmorator de fizicd pentru clasele 6-8 3 1. MARIMI

Mai mult

GEORGE-CRISTINEL ZAHARIA

GEORGE-CRISTINEL ZAHARIA GEORGE-CRISTINEL ZAHARIA GEORGE-CRISTINEL ZAHARIA DREPT PENAL ŞI PROCEDURĂ PENALĂ SUPORT DE CURS Editura UNIVERSITARIA Craiova, 2017 Referenți științifici: Prof.univ.dr. Ştefan Scurtu Prof.univ.dr. Pompil

Mai mult

CELULA DE ELECTROLIZĂ: este formată prin asocierea a doi electrozi, iar trecerea curentului electric se datorează aplicării unei tensiuni electrice ex

CELULA DE ELECTROLIZĂ: este formată prin asocierea a doi electrozi, iar trecerea curentului electric se datorează aplicării unei tensiuni electrice ex II.. CELULA ELECTOCHIMICĂ: reprezntă sstemul format prn cuplarea a electroz, contactul între e realzâdu-se prn ntermedul conductorlor de ordnul II (soluţlor). În funcţe de cauza care determnă trecerea

Mai mult

UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ SPECIALIZAREA DREPT ZI

UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ SPECIALIZAREA DREPT ZI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ SPECIALIZAREA DREPT ZI ȘI IFR SESIUNEA IULIE 2019 DREPT CIVIL ANUL I 1. Raportul

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE, Subsemnatul/Subsemnata,. ^ j'^a / f k f Z U L t l K u, având funcţia de SU i o Ayr U s Á j a ^ y u fe i O a X,. & P (t u îs hj^!

DECLARAŢIE DE AVERE, Subsemnatul/Subsemnata,. ^ j'^a / f k f Z U L t l K u, având funcţia de SU i o Ayr U s Á j a ^ y u fe i O a X,. & P (t u îs hj^! DECLARAŢIE DE AVERE, Subsemnatul/Subsemnata,. ^ j'^a / f k f Z U L t l K u, având funcţia de SU i o Ayr U s Á j a ^ y u fe i O a X,. & P (t u îs hj^! ÇNP, domiciliul cunoscând prevederile art. 292 din

Mai mult

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere: 1. Asociat sau acfionar la societafi comerc

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere: 1. Asociat sau acfionar la societafi comerc cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere: 1. Asociat sau acfionar la societafi comerciale, companii/societati nationale, institufii de credit,

Mai mult

" I Anexa nr DECLARATIE DE AVERE D 34c;1lţ-(),J~.~o1 L :-/) ~ -',4,,-- ~ 3:.-: I 'semrlatu!(a) ooo ou!1!j (\J 0(/.. o~fet.ijnlot1o...6..,1.1/ ţ:

 I Anexa nr DECLARATIE DE AVERE D 34c;1lţ-(),J~.~o1 L :-/) ~ -',4,,-- ~ 3:.-: I 'semrlatu!(a) ooo ou!1!j (\J 0(/.. o~fet.ijnlot1o...6..,1.1/ ţ: " Anexa nr DECLARATE DE AERE D 34c;lţ-(),Jo L :-) -',4,,-- 3:-: 'semrlatu(a) ooo ouj (\J 0( ofetjnloto 6, ţ:,?-ff-" avand functa QE- bjl2ţ(;:jq 't:fc'ţ)7v tfj' c(4nq(, la o l\ DL(7)A At-Slv'rl '7'E j)(jwq'"

Mai mult

A3_52_50.xlsx

A3_52_50.xlsx pag.2 CONSLUL NATONAL DE SOLUTONARE A CONTESTATLOR Anexa nr.3/52 CUPRNS Nr. formular Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru

Mai mult

A3_06_50.xlsx

A3_06_50.xlsx pag. CONSLUL LEGSLATV Anexa nr./06 CUPRNS Nr. formular Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul si perspectiva 0-6

Mai mult

Noul cod civil comentat şi adnotat Despre familie Art

Noul cod civil comentat şi adnotat Despre familie Art Noul cod civil comentat şi adnotat Despre familie Art. 258 534 Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Oprescu, Mihaela Adriana Noul Cod civil comentat şi adnotat: Despre familie, art. 258 534

Mai mult

Informaţii importante legate de derularea concursurilor, postate conform

Informaţii importante legate de derularea concursurilor, postate conform FACULTATEA DE DREPT Departamentul de Drept Privat Postul: Lector universitar, poz. 43, Disciplinele: Drept penal şi procedură penală; Contencios administrativ; Dezvoltare durabilă și dreptul mediului;

Mai mult

NU ESTE TERMINATĂ

NU ESTE TERMINATĂ POBLEME SEMINA TEHNICI DE OPTIMIZAE ÎN ENEGETICĂ POBLEMA Să se determne încărcarea optmă a două grupur ale une centrale termoelectrce cu puterle nomnale de ş MW. Cele două grupur utlzează cărunele comustl

Mai mult

Microsoft Word - Ticlea_Codul_muncii_comentat_ed_5.doc

Microsoft Word - Ticlea_Codul_muncii_comentat_ed_5.doc Cuprins 5 Cuvânt înainte... 13 LEGEA NR. 53/2003 - CODUL MUNCII -... 15 TITLUL I. DISPOZIŢII GENERALE... 17 Capitolul I. Domeniul de aplicare... 17 Articolul 1.... 17 Articolul 2... 18 Capitolul II. Principii

Mai mult

I

I METODA VECTORIALĂ ÎN GEOMETRIE prof. Andrei - Octavian Dobre Această metodă poate fi descrisă după cum urmează: Fiind dată o problemă de geometrie, după explicitarea şi reprezentarea grafică a configuraţiei

Mai mult

A3_53_50.xlsx

A3_53_50.xlsx pag. AUTORTATEA PENTRU ADMNSTRAREA ACTVELOR STATULU Anexa nr./5 CUPRNS Nr. formular Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru

Mai mult

str. Mehedinti aleea Balea str. Campului str. Eugen Lovinescu LEGENDA: Zona analizata PLAN INCADRARE IN P.U.G. VERIFICAT: VERIFICAT: rup coordonator:

str. Mehedinti aleea Balea str. Campului str. Eugen Lovinescu LEGENDA: Zona analizata PLAN INCADRARE IN P.U.G. VERIFICAT: VERIFICAT: rup coordonator: ehedt lee Ble pulu Euge Lovescu Zo lzt LAN INADRARE IN UG poectt /deset: Lmt popette lzt A:A Beefc: IAOB ARIN ANDREI LAN INADRARE IN ZONA Obectv : ELABORARE s ONSTRUIRE LOUINTA UNIFAILILA, : IUN m p ulu

Mai mult

Denumirea disciplinei FIŞA DISCIPLINEI DREPT ADMINISTRATIV I Anexa 3 IFR Codul disciplinei DOB Semestrul III Numărul de credite 5 Facultatea DR

Denumirea disciplinei FIŞA DISCIPLINEI DREPT ADMINISTRATIV I Anexa 3 IFR Codul disciplinei DOB Semestrul III Numărul de credite 5 Facultatea DR Denumirea disciplinei FIŞA DISCIPLINEI DREPT ADMINISTRATIV I Anexa 3 IFR Codul disciplinei DOB.2.1.03 Semestrul III Numărul de credite 5 Facultatea DREPT Numărul orelor pe semestru/activităţi Domeniul

Mai mult

Facultatea de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR PENTRU PROGRAMUL DE STUDII UN

Facultatea de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR PENTRU PROGRAMUL DE STUDII UN Facultatea de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR PENTRU PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ DREPT SESIUNILE IULIE DECEMBRIE

Mai mult

LISTĂ DE LUCRĂRI I. Lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt

LISTĂ DE LUCRĂRI I. Lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt LISTĂ DE LUCRĂRI I. Lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot

Mai mult

Facultatea de Administraţie Publică şi Studii Politice Comparate TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR SESIUNILE IULIE 2012 FEBRUARIE 201

Facultatea de Administraţie Publică şi Studii Politice Comparate TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR SESIUNILE IULIE 2012 FEBRUARIE 201 Facultatea de Administraţie Publică şi Studii Politice Comparate TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR SESIUNILE IULIE 2012 FEBRUARIE 2013 DREPT CIVIL I. TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI CIVIL

Mai mult

MINISTERUL NVźÅMÂNTULUI Program TEMPUS JEP 3801 SCIENCES DE L'EAU ET ENVIRONNEMENT METODE NUMERICE N HIDROGEOLOGIE Serie coordonatå de: Jean Pierre C

MINISTERUL NVźÅMÂNTULUI Program TEMPUS JEP 3801 SCIENCES DE L'EAU ET ENVIRONNEMENT METODE NUMERICE N HIDROGEOLOGIE Serie coordonatå de: Jean Pierre C MINISTERUL NVźÅMÂNTULUI Program TEMPUS JEP 380 SCIENCES DE L'EAU ET ENVIRONNEMENT METODE NUMERICE N HIDROGEOLOGIE Sere coordonatå de: Jean Perre CARBONNEL Unverstatea Perre et Mare Cure - Pars 6 Radu

Mai mult