APROB TRANSMITEREA PE INTRAPOL, INTRANET și INTERNET INSPECTOR ŞEF Comisar şef de poliţie IVAN CRISTIAN

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "APROB TRANSMITEREA PE INTRAPOL, INTRANET și INTERNET INSPECTOR ŞEF Comisar şef de poliţie IVAN CRISTIAN"

Transcriere

1 R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr din Ex. nr. INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI IALOMIŢA COMISIA DE CONCURS Nesecret APROB TRANSMITEREA PE INTRAPOL, INTRANET și INTERNET INSPECTOR ŞEF Comisar şef de poliţie IVAN CRISTIAN CĂTRE Unităţile centrale din I.G.P.R. Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti Toate inspectoratele judeţene de poliţie Unităţile de învăţământ ale Poliţiei Române Toate structurile din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ialomiţa ANUNŢ În coformitate cu prevederile art. 27^33, art. 27^35 alin. (1) lit. a, art. 27^37, art. 27^38 şi art. 27^46 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016, privind activitatea de managment resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., Dispoziţiei Directorului General al D.G.M.R.U. nr. II/1620/ privind unele proceduri şi formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, Adresa I.G.P.R. D.M.R.U. nr din ; Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ialomiţa, cu sediul în Municipiul Slobozia, bd-ul Matei Basarab, nr , judeţul Ialomiţa, organizează: CONCURS/ EXAMEN cu recrutare din rândul personalului poliţienesc de la nivelul unităţilor M.A.I. pentru ocuparea funcţiei vacante de șef birou I la Centrul Operațional din cadrul Serviciului Cabinet,

2 prevăzută cu gradul profesional de comisar şef de poliţie, poziţia 6/b din statul de organizare al unităţii. În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: - Să fie ofiţeri de poliţie cu următoarea pregătire de bază: Pregătire de bază: Studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă (echivalentă) sau studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem Bologna ). - Să fie declaraţi apt medical şi apt la evaluarea psihologică pentru promovare în funcţii de conducere; - Să nu fie cercetaţi disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de care să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală; - Să fi obţinut calificativul de cel puţin bine la ultimele două evaluări anuale de serviciu; - Să aibă vechime în muncă/ din care în M.A.I.: minim 2 ani; - Să aibă cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei; - Să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului: Să aibă gradul profesional de minimum inspector de poliţie; Să deţină/ să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate din clasa secrete de stat, nivelul STRICT SECRET ; În conformitate cu prevederile art. 22 alin. 1 lit. (d), din O.M.A.I. nr. 140/2016, fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate. Concursul/ examenul va avea loc la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ialomiţa, la data de , ora şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale, care va fi înregistrat audio şi/ sau video. Aprecierea rezultatului final al interviului structurat pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat Admis candidatul care obține nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7,00. În situaţia în care, la concursul organizat pentru ocuparea unui post de conducere vacant, mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă, este declarat Admis candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat Admis candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs. Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la interviul structurat pe subiecte profesionale poate formula contestaţie, o singură dată. Eventualele contestaţii se depun în termen de 24 de ore după afişare, la secretariatul Serviciului Resurse Umane din cadrul I.P.J. Ialomiţa şi se

3 soluţionează în termenul legal de către comisia constituită în acest scop. Candidaţii pot contesta numai notele la propriul interviu. Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la interviul structurat pe subiecte profesionale este definitivă. Rezultatele la contestaţii, precum şi rezultatele finale se comunică candidaţilor prin afişare la sediul unităţii. Rapoartele de înscriere în vederea participării la concurs/ examen, împreună cu celelalte documente constitutive ale dosarului de candidat se depun la Serviciul Resurse Umane din cadrul I.P.J. Ialomiţa, până la data de , ora În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune într-un dosar plic, următoarele documente: - Raportul de înscriere; - Curriculum vitae (întocmit conform anexei nr. 9 la Dispoziţia Directorului General al D.G.M.R.U. nr. II/1620/ privind unele proceduri şi formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I.) - Copie act de identitate, copie permis auto, dacă este cazul, şi copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (copiile diplomelor vor fi însoţite şi de copii ale foilor matricole sau suplimentelor acestora) - Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de către medicul de unitate; - Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare; Documentele vor fi prezentate de către candidat, în original, urmând a fi certificate pentru conformitate, în prezenţa acestuia, conform prevederilor legale. Precizăm faptul că nu se acceptă xerocopierea documentelor originale care prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă şi care nu permit stabilirea autenticităţii acestora sau sunt plastifiate. În situaţia în care, din iniţiativa candidatului se prezintă la dosar copii legalizate ale unor documente, acestea vor fi acceptate. Candidaţii care nu sunt încadraţi la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ialomiţa, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt cercetaţi disciplinar, nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie în condiţiile art alin. (2) sau suspendaţi din funcţie în condiţiile art lit. (a) şi (b) din Legea 360/2002 privind Statutul poliţistului, data încadrării în M.A.I. şi funcţiile ocupate în decursul carierei, precum şi calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu. La concurs pot participa numai candidaţii al căror dosar este complet şi corect întocmit. Examinarea psihologică a candidaţilor înscrişi la concurs se va desfăşura la Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne din municipiul Bucureşti, strada Maria Ghiculeasa nr. 47, Sector 2, la o dată ce se va comunica ulterior candidaţilor, după programarea acestora.

4 Tematica şi bibliografia întocmite de către Comisia de Concurs, constituie Anexa nr. 1 la prezentul anunţ. Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ialomiţa la telefon 0243/ COMISIA DE CONCURS Preşedinte: comisar de poliţie Condruț Silviu Georgian Membri: comisar de poliţie Loghin Andreea Daniela comisar de poliţie Ţărău Constantin Întocmit SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS Subcomisar de poliţie MOCANU MARIUS

5 ANEXA nr. 1 la Anunţul nr din TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA recomandate pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcţiei vacante şef birou I la Centrul Operațional din cadrul Serviciului Cabinet CAPITOLUL I TEMATICĂ: 1. Funcţiile procesului managerial; 2. Planificarea managerială; 3. Conducerea subordonaţilor, 4. Controlul managerial; 5. Managementul luării deciziei; BIBLIOGRAFIE: 1.Management organizaţional în domeniul ordinii publice, volumul I, Editura M.A.I. 2001; coordonatori: general de divizie, prof. univ. dr. COSTICĂ VOICU; general de divizie conf. univ. dr. FLORIN SANDU CAPITOLUL II TEMATICĂ: 1. Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Poliţiei Române. 2. Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale poliţistului; 3. Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni; 4. Încetarea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor; 5. Regimul disciplinar al personalului MAI; 6. Etica şi deontologia poliţienească. 7. Fişa postului 8. de stagiu/probă şi definitivarea în profesie 9. Exercitarea tutelei profesionale în M.A.I. 10. Evaluarea anuală a personalului M.A.I. 11. Regimul disciplinar al personalului din M.A.I. 12. Codului controlului intern/managerial al entităților public. BIBLIOGRAFIE: 1. O.M.A.I. nr. 140/2016 privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare. 2. Legea nr. 360 /2002 privind statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. 3. HG 725 / 2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap.iv din legea nr. 360 / Legea nr. 218/ privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare; 5. H.G. nr. 991/ pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului. 6. Ordinului Secretariatului general al Guvernului nr. 600/ privind aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților public CAPITOLUL III TEMATICĂ: 1. Accesul la informaţii clasificate;

6 2. Declasificarea şi trecerea informaţiilor clasificate la un nivel inferior de secretizare; 3. Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate; BIBLIOGRAFIE: 1.Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate; 2.H.G. nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu; 3.H.G. nr. 1349/2002; privind colectarea, transportul, distribuirea si protectia, pe teritoriul Romaniei, a corespondentei clasificate 4.H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România. CAPITOLUL IV TEMATICĂ: 1. Raportarea evenimentelor şi a aspectelor de interes operativ. Realizarea fluxului operaţional intrainstituţional. 2. Monitorizarea situaţiei operative. 3. Creşterea capacităţii operaţionale, modalităţi şi situaţii de realizare. 4. Nivelurile de alertă prevăzute pentru creşterea capacităţii operaţionale. 5. Alertarea structurilor M.A.I., măsurile organizatorice şi activităţile ce se execută după primirea ordinului de alertă. 6. Atribuţiile principale ale centrului operaţional şi grupei operative în situaţia creşterii capacităţii operaţionale. 7. Reguli privind organizarea şi executarea serviciului de permanenţă în unităţile/structurile M.A.I. 8. Reguli privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control-acces în unităţile/structurile M.A.I. 9. Documentele personalului principal de serviciu pe unitate/structură. 10. Acţiunile de intervenţie ce se desfăşoară, în sistem integrat, de către structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru prinderea persoanelor care au fost implicate în producerea unor evenimente/incidente grave cu impact deosebit în domeniul ordinii şi siguranţei publice. 11. Modul de acţiune a efectivelor de poliţie pentru descoperirea, prinderea şi identificarea autorilor de infracţiuni flagrante ce folosesc la comiterea acestora mijloace auto/moto, precum şi a autorilor de furt de autovehicule potrivit Concepţiei unitare NĂVODUL. 12. Modul de acțiune a efectivelor de poliție pentru prevenirea și gestionarea conflictelor stradale între grupuri mari de persoane. 13. Organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă. 14. Organizarea preluării şi transmiterii apelului unic de urgenţă Modul de acţiune, intervenţie şi cooperare a efectivelor de poliţie pentru soluţionarea evenimentului sesizat prin S.N.U.A.U Noţiunea de situaţie de urgenţă, principiile managementului situaţiilor de urgenţă şi acţiunile ce se întreprind pe durata acestora. 17. Tipurile de misiuni executate pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin pe timpul gestionării situaţiilor de urgenţă de către IGPR şi structurile subordonate, precum şi documentele ce se elaborează. 18. Misiunile specifice unităţilor M.A.I. în situaţii de protecţie civilă. BIBLIOGRAFIE: 1. Ordonanţa de Urgenţă nr. 34 din 19 martie 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă. 2. Ordonanţa de Urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare.

7 3. Ordinul M.A.I. nr. S/61 din privind raportarea şi monitorizarea evenimentelor şi a aspectelor de interes operativ. 4. Ordinul M.A.I. nr. S/109/ din privind realizarea capacității operaționale necesare gestionării situațiilor speciale sau de criză din domeniul de competență a structurilor M.A.I.. 5.Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. S/108/2011 privind serviciul de permanenţă şi accesul în unităţile/structurile M.A.I. 6. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. S/ 177 din privind acţiunile de intervenţie ce se desfăşoară, în sistem integrat, de către structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru prinderea persoanelor care au fost implicate în producerea unor evenimente/incidente grave cu impact deosebit în domeniul ordinii şi siguranţei publice. 7. Ordinul nr. 181 din 12 august 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de risc repartizate Ministerului Administraţiei si Internelor. 8. Ordinul nr. 224 din 11 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a măsurilor de protecţie civilă în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor. 9. Dispoziţia I.G.P.R. nr. S/51/2011 privind organizarea şi executarea serviciului de permanenţă în structurile Poliţiei Române. 10. Dispoziţia I.G.P.R. nr. 54/2011 pentru punerea în aplicare a Concepţiei unitare NĂVODUL privind modul de acţiune a efectivelor de poliţie pentru descoperirea, prinderea şi identificarea autorilor de infracţiuni flagrante ce folosesc la comiterea acestora mijloace auto/moto, precum şi a autorilor de furt de autovehicule. 11. Dispoziția I.G.P.R. nr. 126/ pentru punerea în aplicare a Concepției unitare RIPOSTA privind modul de acțiune pentru prevenirea și gestionarea conflictelor stradale între grupuri mari de persoane. 12. Procedura privind modul de acţiune al personalului aflat în serviciu, din cadrul Centrelor Operaţionale/Dispeceratelor Poliţiei Române, în situaţia creşterii capacităţii operaţionale PRO - PS - CO/ Concepţia unitară privind modul de acţiune al efectivelor de poliţie pentru preluarea şi rezolvarea evenimentelor semnalate prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă nr din Metodologia privind cooperarea agenţiilor specializate de intervenţie în cazul urgenţelor primite prin SNUAU nr / NOTĂ: se vor avea în vedere actele normative în vigoare la data desfăşurării concursului/ examenului. COMISIA DE CONCURS Preşedinte: comisar de poliţie Condruț Silviu Georgian Membri: comisar de poliţie Loghin Andreea Daniela comisar de poliţie Ţărău Constantin Întocmit SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS Subcomisar de poliţie MOCANU COSTEL MARIUS

8 INSPECTORATUL DE POLIŢIE ANEXA 2 AL JUDEŢULUI SERVICIUL/ POLIŢIA Gradul, numele şi prenumele APROB INSPECTOR ŞEF Comisar şef de poliţie IVAN CRISTIAN RAPORT din Sunt absolvent al Facultăţii, specializarea din cadrul Universităţii cu diplomă de licenţă, promoţia La data de am fost încadrat (ă) ca ofiţer de poliţie la / unde mi-am desfăşurat activitatea la (structura), în funcţia de. De la data de îmi desfăşor activitatea ca ofiţer (funcţia) la (structura). Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul ce se va desfăşura la date de în vederea ocupării postului de, poziţia din Statul de organizare al I.P.J. Ialomiţa, cu personal recrutat din sursă internă. Menţionez că am luat cunoştinţă de condiţiile de participare la concurs, precizate în anunţ, pe care le îndeplinesc în mod cumulativ. Faţă de cele de mai sus, rog analizaţi şi dispuneţi. Data Semnătura

9 ANEXA 3 Declarație de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare DECLARAŢIE Subsemnatul(a) fiul (fiica) lui şi al (a) născut(ă) la data de în localitatea judeţul/sectorul cetăţenia, posesor/posesoare al/a cărții de identitate seria nr., eliberată de, la data de, CNP, în calitate de candidat la concursul pentru ocuparea funcției de, din cadrul, poziția din statul de organizare, declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă de condiţiile de recrutare cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ. Precizez că nu fac parte din niciun partid, organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept, nu am desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege şi nu am fost destituit dintr-o funcţie publică în ultimii şapte ani. Am fost informat (ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta declarație ori incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi numit (ă) în funcţie chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt. Dacă o asemenea situaţie se va constata după numirea în funcţie, sunt de acord cu luarea măsurilor legale conform competențelor. Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale incidente în domeniul protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberei circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat personal datele din prezenta declaraţie. Data Semnătura

10 ANEXA 4 Curriculum vitae Europass Inseraţi fotografia Informaţii personale Nume / Prenume Adresa Nume, Prenume Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară Telefon Fix: mobil mobil Fax Naţionalitate Data naşterii Experienţa profesională Funcţia sau postul ocupat Principalele activităţi şi responsabilităţi Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate Funcţia sau postul ocupat Principalele activităţi şi responsabilităţi Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate Funcţia sau postul ocupat Principalele activităţi şi responsabilităţi Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi formare Calificarea/diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare (ziua, luna, anul) Menţionaţi, dacă este cazul, separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea Menţionaţi separat fiecare formă de învăţământ şi program de formare profesională absolvite, începând cu cel mai recent

11 Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Calificarea/diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Calificarea/diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Aptitudini şi competenţe personale Limba(i) străină(e) cunoscute Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere Nivel european (*) Limba ( exemplu: Engleză) Limba ( Italiană) Limba (Germană) Ascultare Citire Participare la conversaţie B2 Utilizator independent A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar Discurs oral A2 Utilizator elementar Exprimare scrisă Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine B1 Utilizator independent Competenţe şi abilităţi sociale Competenţe şi aptitudini organizatorice Competenţe şi aptitudini tehnice Competenţe şi aptitudini IT Competenţe şi aptitudini artistice Alte competenţe şi aptitudini Permis de conducere Informaţii suplimentare Anexe Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria. Includeţi orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior Semnătura Data Instrucţiunile pentru completarea CV-ului Europass pot fi accesate pe pagina: