APROB TRANSMITEREA PE INTRAPOL, INTRANET și INTERNET INSPECTOR ŞEF Comisar şef de poliţie IVAN CRISTIAN

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "APROB TRANSMITEREA PE INTRAPOL, INTRANET și INTERNET INSPECTOR ŞEF Comisar şef de poliţie IVAN CRISTIAN"

Transcriere

1 R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr din Ex. nr. INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI IALOMIŢA COMISIA DE CONCURS Nesecret APROB TRANSMITEREA PE INTRAPOL, INTRANET și INTERNET INSPECTOR ŞEF Comisar şef de poliţie IVAN CRISTIAN CĂTRE Unităţile centrale din I.G.P.R. Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti Toate inspectoratele judeţene de poliţie Unităţile de învăţământ ale Poliţiei Române Toate structurile din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ialomiţa ANUNŢ În coformitate cu prevederile art. 27^33, art. 27^35 alin. (1) lit. a, art. 27^37, art. 27^38 şi art. 27^46 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016, privind activitatea de managment resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., Dispoziţiei Directorului General al D.G.M.R.U. nr. II/1620/ privind unele proceduri şi formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, Adresa I.G.P.R. D.M.R.U. nr din ; Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ialomiţa, cu sediul în Municipiul Slobozia, bd-ul Matei Basarab, nr , judeţul Ialomiţa, organizează: CONCURS/ EXAMEN cu recrutare din rândul personalului poliţienesc de la nivelul unităţilor M.A.I. pentru ocuparea funcţiei vacante de șef birou I la Centrul Operațional din cadrul Serviciului Cabinet,

2 prevăzută cu gradul profesional de comisar şef de poliţie, poziţia 6/b din statul de organizare al unităţii. În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: - Să fie ofiţeri de poliţie cu următoarea pregătire de bază: Pregătire de bază: Studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă (echivalentă) sau studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem Bologna ). - Să fie declaraţi apt medical şi apt la evaluarea psihologică pentru promovare în funcţii de conducere; - Să nu fie cercetaţi disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de care să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală; - Să fi obţinut calificativul de cel puţin bine la ultimele două evaluări anuale de serviciu; - Să aibă vechime în muncă/ din care în M.A.I.: minim 2 ani; - Să aibă cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei; - Să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului: Să aibă gradul profesional de minimum inspector de poliţie; Să deţină/ să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate din clasa secrete de stat, nivelul STRICT SECRET ; În conformitate cu prevederile art. 22 alin. 1 lit. (d), din O.M.A.I. nr. 140/2016, fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate. Concursul/ examenul va avea loc la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ialomiţa, la data de , ora şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale, care va fi înregistrat audio şi/ sau video. Aprecierea rezultatului final al interviului structurat pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat Admis candidatul care obține nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7,00. În situaţia în care, la concursul organizat pentru ocuparea unui post de conducere vacant, mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă, este declarat Admis candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat Admis candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs. Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la interviul structurat pe subiecte profesionale poate formula contestaţie, o singură dată. Eventualele contestaţii se depun în termen de 24 de ore după afişare, la secretariatul Serviciului Resurse Umane din cadrul I.P.J. Ialomiţa şi se

3 soluţionează în termenul legal de către comisia constituită în acest scop. Candidaţii pot contesta numai notele la propriul interviu. Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la interviul structurat pe subiecte profesionale este definitivă. Rezultatele la contestaţii, precum şi rezultatele finale se comunică candidaţilor prin afişare la sediul unităţii. Rapoartele de înscriere în vederea participării la concurs/ examen, împreună cu celelalte documente constitutive ale dosarului de candidat se depun la Serviciul Resurse Umane din cadrul I.P.J. Ialomiţa, până la data de , ora În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune într-un dosar plic, următoarele documente: - Raportul de înscriere; - Curriculum vitae (întocmit conform anexei nr. 9 la Dispoziţia Directorului General al D.G.M.R.U. nr. II/1620/ privind unele proceduri şi formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I.) - Copie act de identitate, copie permis auto, dacă este cazul, şi copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (copiile diplomelor vor fi însoţite şi de copii ale foilor matricole sau suplimentelor acestora) - Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de către medicul de unitate; - Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare; Documentele vor fi prezentate de către candidat, în original, urmând a fi certificate pentru conformitate, în prezenţa acestuia, conform prevederilor legale. Precizăm faptul că nu se acceptă xerocopierea documentelor originale care prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă şi care nu permit stabilirea autenticităţii acestora sau sunt plastifiate. În situaţia în care, din iniţiativa candidatului se prezintă la dosar copii legalizate ale unor documente, acestea vor fi acceptate. Candidaţii care nu sunt încadraţi la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ialomiţa, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt cercetaţi disciplinar, nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie în condiţiile art alin. (2) sau suspendaţi din funcţie în condiţiile art lit. (a) şi (b) din Legea 360/2002 privind Statutul poliţistului, data încadrării în M.A.I. şi funcţiile ocupate în decursul carierei, precum şi calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu. La concurs pot participa numai candidaţii al căror dosar este complet şi corect întocmit. Examinarea psihologică a candidaţilor înscrişi la concurs se va desfăşura la Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne din municipiul Bucureşti, strada Maria Ghiculeasa nr. 47, Sector 2, la o dată ce se va comunica ulterior candidaţilor, după programarea acestora.

4 Tematica şi bibliografia întocmite de către Comisia de Concurs, constituie Anexa nr. 1 la prezentul anunţ. Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ialomiţa la telefon 0243/ COMISIA DE CONCURS Preşedinte: comisar de poliţie Condruț Silviu Georgian Membri: comisar de poliţie Loghin Andreea Daniela comisar de poliţie Ţărău Constantin Întocmit SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS Subcomisar de poliţie MOCANU MARIUS

5 ANEXA nr. 1 la Anunţul nr din TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA recomandate pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcţiei vacante şef birou I la Centrul Operațional din cadrul Serviciului Cabinet CAPITOLUL I TEMATICĂ: 1. Funcţiile procesului managerial; 2. Planificarea managerială; 3. Conducerea subordonaţilor, 4. Controlul managerial; 5. Managementul luării deciziei; BIBLIOGRAFIE: 1.Management organizaţional în domeniul ordinii publice, volumul I, Editura M.A.I. 2001; coordonatori: general de divizie, prof. univ. dr. COSTICĂ VOICU; general de divizie conf. univ. dr. FLORIN SANDU CAPITOLUL II TEMATICĂ: 1. Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Poliţiei Române. 2. Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale poliţistului; 3. Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni; 4. Încetarea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor; 5. Regimul disciplinar al personalului MAI; 6. Etica şi deontologia poliţienească. 7. Fişa postului 8. de stagiu/probă şi definitivarea în profesie 9. Exercitarea tutelei profesionale în M.A.I. 10. Evaluarea anuală a personalului M.A.I. 11. Regimul disciplinar al personalului din M.A.I. 12. Codului controlului intern/managerial al entităților public. BIBLIOGRAFIE: 1. O.M.A.I. nr. 140/2016 privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare. 2. Legea nr. 360 /2002 privind statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. 3. HG 725 / 2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap.iv din legea nr. 360 / Legea nr. 218/ privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare; 5. H.G. nr. 991/ pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului. 6. Ordinului Secretariatului general al Guvernului nr. 600/ privind aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților public CAPITOLUL III TEMATICĂ: 1. Accesul la informaţii clasificate;

6 2. Declasificarea şi trecerea informaţiilor clasificate la un nivel inferior de secretizare; 3. Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate; BIBLIOGRAFIE: 1.Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate; 2.H.G. nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu; 3.H.G. nr. 1349/2002; privind colectarea, transportul, distribuirea si protectia, pe teritoriul Romaniei, a corespondentei clasificate 4.H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România. CAPITOLUL IV TEMATICĂ: 1. Raportarea evenimentelor şi a aspectelor de interes operativ. Realizarea fluxului operaţional intrainstituţional. 2. Monitorizarea situaţiei operative. 3. Creşterea capacităţii operaţionale, modalităţi şi situaţii de realizare. 4. Nivelurile de alertă prevăzute pentru creşterea capacităţii operaţionale. 5. Alertarea structurilor M.A.I., măsurile organizatorice şi activităţile ce se execută după primirea ordinului de alertă. 6. Atribuţiile principale ale centrului operaţional şi grupei operative în situaţia creşterii capacităţii operaţionale. 7. Reguli privind organizarea şi executarea serviciului de permanenţă în unităţile/structurile M.A.I. 8. Reguli privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control-acces în unităţile/structurile M.A.I. 9. Documentele personalului principal de serviciu pe unitate/structură. 10. Acţiunile de intervenţie ce se desfăşoară, în sistem integrat, de către structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru prinderea persoanelor care au fost implicate în producerea unor evenimente/incidente grave cu impact deosebit în domeniul ordinii şi siguranţei publice. 11. Modul de acţiune a efectivelor de poliţie pentru descoperirea, prinderea şi identificarea autorilor de infracţiuni flagrante ce folosesc la comiterea acestora mijloace auto/moto, precum şi a autorilor de furt de autovehicule potrivit Concepţiei unitare NĂVODUL. 12. Modul de acțiune a efectivelor de poliție pentru prevenirea și gestionarea conflictelor stradale între grupuri mari de persoane. 13. Organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă. 14. Organizarea preluării şi transmiterii apelului unic de urgenţă Modul de acţiune, intervenţie şi cooperare a efectivelor de poliţie pentru soluţionarea evenimentului sesizat prin S.N.U.A.U Noţiunea de situaţie de urgenţă, principiile managementului situaţiilor de urgenţă şi acţiunile ce se întreprind pe durata acestora. 17. Tipurile de misiuni executate pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin pe timpul gestionării situaţiilor de urgenţă de către IGPR şi structurile subordonate, precum şi documentele ce se elaborează. 18. Misiunile specifice unităţilor M.A.I. în situaţii de protecţie civilă. BIBLIOGRAFIE: 1. Ordonanţa de Urgenţă nr. 34 din 19 martie 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă. 2. Ordonanţa de Urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare.

7 3. Ordinul M.A.I. nr. S/61 din privind raportarea şi monitorizarea evenimentelor şi a aspectelor de interes operativ. 4. Ordinul M.A.I. nr. S/109/ din privind realizarea capacității operaționale necesare gestionării situațiilor speciale sau de criză din domeniul de competență a structurilor M.A.I.. 5.Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. S/108/2011 privind serviciul de permanenţă şi accesul în unităţile/structurile M.A.I. 6. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. S/ 177 din privind acţiunile de intervenţie ce se desfăşoară, în sistem integrat, de către structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru prinderea persoanelor care au fost implicate în producerea unor evenimente/incidente grave cu impact deosebit în domeniul ordinii şi siguranţei publice. 7. Ordinul nr. 181 din 12 august 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de risc repartizate Ministerului Administraţiei si Internelor. 8. Ordinul nr. 224 din 11 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a măsurilor de protecţie civilă în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor. 9. Dispoziţia I.G.P.R. nr. S/51/2011 privind organizarea şi executarea serviciului de permanenţă în structurile Poliţiei Române. 10. Dispoziţia I.G.P.R. nr. 54/2011 pentru punerea în aplicare a Concepţiei unitare NĂVODUL privind modul de acţiune a efectivelor de poliţie pentru descoperirea, prinderea şi identificarea autorilor de infracţiuni flagrante ce folosesc la comiterea acestora mijloace auto/moto, precum şi a autorilor de furt de autovehicule. 11. Dispoziția I.G.P.R. nr. 126/ pentru punerea în aplicare a Concepției unitare RIPOSTA privind modul de acțiune pentru prevenirea și gestionarea conflictelor stradale între grupuri mari de persoane. 12. Procedura privind modul de acţiune al personalului aflat în serviciu, din cadrul Centrelor Operaţionale/Dispeceratelor Poliţiei Române, în situaţia creşterii capacităţii operaţionale PRO - PS - CO/ Concepţia unitară privind modul de acţiune al efectivelor de poliţie pentru preluarea şi rezolvarea evenimentelor semnalate prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă nr din Metodologia privind cooperarea agenţiilor specializate de intervenţie în cazul urgenţelor primite prin SNUAU nr / NOTĂ: se vor avea în vedere actele normative în vigoare la data desfăşurării concursului/ examenului. COMISIA DE CONCURS Preşedinte: comisar de poliţie Condruț Silviu Georgian Membri: comisar de poliţie Loghin Andreea Daniela comisar de poliţie Ţărău Constantin Întocmit SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS Subcomisar de poliţie MOCANU COSTEL MARIUS

8 INSPECTORATUL DE POLIŢIE ANEXA 2 AL JUDEŢULUI SERVICIUL/ POLIŢIA Gradul, numele şi prenumele APROB INSPECTOR ŞEF Comisar şef de poliţie IVAN CRISTIAN RAPORT din Sunt absolvent al Facultăţii, specializarea din cadrul Universităţii cu diplomă de licenţă, promoţia La data de am fost încadrat (ă) ca ofiţer de poliţie la / unde mi-am desfăşurat activitatea la (structura), în funcţia de. De la data de îmi desfăşor activitatea ca ofiţer (funcţia) la (structura). Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul ce se va desfăşura la date de în vederea ocupării postului de, poziţia din Statul de organizare al I.P.J. Ialomiţa, cu personal recrutat din sursă internă. Menţionez că am luat cunoştinţă de condiţiile de participare la concurs, precizate în anunţ, pe care le îndeplinesc în mod cumulativ. Faţă de cele de mai sus, rog analizaţi şi dispuneţi. Data Semnătura

9 ANEXA 3 Declarație de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare DECLARAŢIE Subsemnatul(a) fiul (fiica) lui şi al (a) născut(ă) la data de în localitatea judeţul/sectorul cetăţenia, posesor/posesoare al/a cărții de identitate seria nr., eliberată de, la data de, CNP, în calitate de candidat la concursul pentru ocuparea funcției de, din cadrul, poziția din statul de organizare, declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă de condiţiile de recrutare cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ. Precizez că nu fac parte din niciun partid, organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept, nu am desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege şi nu am fost destituit dintr-o funcţie publică în ultimii şapte ani. Am fost informat (ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta declarație ori incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi numit (ă) în funcţie chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt. Dacă o asemenea situaţie se va constata după numirea în funcţie, sunt de acord cu luarea măsurilor legale conform competențelor. Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale incidente în domeniul protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberei circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat personal datele din prezenta declaraţie. Data Semnătura

10 ANEXA 4 Curriculum vitae Europass Inseraţi fotografia Informaţii personale Nume / Prenume Adresa Nume, Prenume Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară Telefon Fix: mobil mobil Fax Naţionalitate Data naşterii Experienţa profesională Funcţia sau postul ocupat Principalele activităţi şi responsabilităţi Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate Funcţia sau postul ocupat Principalele activităţi şi responsabilităţi Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate Funcţia sau postul ocupat Principalele activităţi şi responsabilităţi Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi formare Calificarea/diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare (ziua, luna, anul) Menţionaţi, dacă este cazul, separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea Menţionaţi separat fiecare formă de învăţământ şi program de formare profesională absolvite, începând cu cel mai recent

11 Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Calificarea/diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Calificarea/diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Aptitudini şi competenţe personale Limba(i) străină(e) cunoscute Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere Nivel european (*) Limba ( exemplu: Engleză) Limba ( Italiană) Limba (Germană) Ascultare Citire Participare la conversaţie B2 Utilizator independent A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar Discurs oral A2 Utilizator elementar Exprimare scrisă Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine B1 Utilizator independent Competenţe şi abilităţi sociale Competenţe şi aptitudini organizatorice Competenţe şi aptitudini tehnice Competenţe şi aptitudini IT Competenţe şi aptitudini artistice Alte competenţe şi aptitudini Permis de conducere Informaţii suplimentare Anexe Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria. Includeţi orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior Semnătura Data Instrucţiunile pentru completarea CV-ului Europass pot fi accesate pe pagina:

Microsoft Word - ANUNT dir. adj. Sc. Dr. Tr. Severin.doc

Microsoft Word - ANUNT dir. adj. Sc. Dr. Tr. Severin.doc R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului ministrului

Mai mult

ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BACĂU A P R O B NESECRET Bacău Nr din Ex. unic Postarea pe

ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BACĂU A P R O B NESECRET Bacău Nr din Ex. unic Postarea pe ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BACĂU A P R O B Bacău Nr. 296915 din 23.04.2018 Ex. unic Postarea pe Internet, Intrapol şi Intranet ŞEFUL INSPECTORATULUI, Chestor

Mai mult

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nesecret

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nesecret MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ NESECRET INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERÃ IAȘI A N U N Ț În conformitate cu prevederile art. 27^35 lit. a),

Mai mult

Microsoft Word - Anun? concurs director DPECSI

Microsoft Word - Anun? concurs director DPECSI R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ NESECRET În conformitate cu prevederilee Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului ministrului

Mai mult

Anunt concurs CMIIT - Copy

Anunt concurs CMIIT - Copy RO M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ NESECRET Exemplar unic Nr. 2660821 Din 27.11.2017 INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERĂ TIMIȘOARA COMISIA

Mai mult

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului ministrului

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE ACADEMIA DE POLIŢIE Alexandru Ioan Cuza Comisia de Concurs Nesecret Ex. unic Nr Bucureşti, A P R O

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE ACADEMIA DE POLIŢIE Alexandru Ioan Cuza Comisia de Concurs Nesecret Ex. unic Nr Bucureşti, A P R O MINISTERUL AFACERILOR INTERNE ACADEMIA DE POLIŢIE Alexandru Ioan Cuza Comisia de Concurs Nesecret Ex. unic Nr. 5.180.533 Bucureşti, 11.10.2018 A P R O B, PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS A N U N Ţ Având

Mai mult

MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE

MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Exemplar unic DIRECŢIA GENERALĂ ANTICORUPŢIE Nr. 822505 Din 21.11.2017 ANUNŢ În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ Exemplar unic INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERÃ IAŞI În c

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ Exemplar unic INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERÃ IAŞI În c MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ Exemplar unic INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERÃ IAŞI În conformitate cu prevederile art. 27 35 lit. a), art.

Mai mult

R O M Â N I A MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR NESECRET Targoviste Nr din INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE INSPECTORAT

R O M Â N I A MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR NESECRET Targoviste Nr din INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE INSPECTORAT R O M Â N I A MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR NESECRET Targoviste Nr. 75235din 29.07.2016 INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI DAMBOVITA COMISIA DE EXAMEN/CONCURS

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI ROMÂNE INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN PINTEA VITEAZUL M A R A M U R E Ş Cod op

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI ROMÂNE INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN PINTEA VITEAZUL M A R A M U R E Ş Cod op MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI ROMÂNE INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN PINTEA VITEAZUL M A R A M U R E Ş Cod operator date cu caracter personal 6364 A N U N Ţ ocupare

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI ROMÂNE DIRECŢIA GENERALĂ DE JANDARMI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Nesecret Ex. unic Nr

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI ROMÂNE DIRECŢIA GENERALĂ DE JANDARMI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Nesecret Ex. unic Nr MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI ROMÂNE DIRECŢIA GENERALĂ DE JANDARMI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Ex. unic Nr. 243108 Din 10.12.2018 ANUNŢ În conformitate cu prevederile

Mai mult

Microsoft Word - anunt concurs adj insp. ITPF TM.doc

Microsoft Word - anunt concurs adj insp. ITPF TM.doc R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ COMISIA DE CONCURS În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului

Mai mult

R O M Â N I A NESECRET MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Reşiţa INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE Nr din INSPECTORATUL DE POLIŢIE

R O M Â N I A NESECRET MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Reşiţa INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE Nr din INSPECTORATUL DE POLIŢIE R O M Â N I A NESECRET MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Reşiţa INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE Nr. 19602 din 21.02.2017 INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN Exemplar nr. CARAŞ-SEVERIN Nr. ex. redactate

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ Inspectoratul General al Jandarmeriei Române NESECRET Exemplar unic Nr. Din 21.09.2016 A N U N Ţ În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind

Mai mult

+ R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN VRANCEA A N U N Ţ În conformi

+ R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN VRANCEA A N U N Ţ În conformi + R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN VRANCEA A N U N Ţ În conformitate cu prevederile art. 27 35, alin. 1, lit. a din

Mai mult

R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nesecret Târgovişte INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN DAMBOVITA COMISIA DE EXAMEN/CONCURS Nr din 14

R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nesecret Târgovişte INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN DAMBOVITA COMISIA DE EXAMEN/CONCURS Nr din 14 R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nesecret Târgovişte INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN DAMBOVITA COMISIA DE EXAMEN/CONCURS Nr. 70570 din 14.09.2018 A P R O B POSTARE INTRAPOL ŞI PE SITE-UL INSTITUŢIEI

Mai mult

MINISTERUL INTERNELOR

MINISTERUL INTERNELOR ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ POROLISSUM AL JUDEŢULUI SĂLAJ Exemplar

Mai mult

Anunt documente dosar de recrutare

Anunt documente dosar de recrutare MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ DIRECŢIA GENERALĂ DE JANDARMI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Nesecret Exemplar unic Nr. 233088 din 13.01.2017 A N U N Ţ D O S A R D E R E C R U T A R E Pentru

Mai mult

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE N E S E C R E T Dr.Tr.Severin Nr.494740/10.05.2019 INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN MEHEDINTI A N U N Ţ Având în vedere

Mai mult

NESECRET 1/4

NESECRET 1/4 Afişat astăzi 24.08.2018 orele ANUNŢ În conformitate cu prevederile Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului M.A.I. nr. 177/2016 privind

Mai mult

R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE N E S E C R E T Focșani Nr din Ex. unic INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE INSPEC

R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE N E S E C R E T Focșani Nr din Ex. unic INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE INSPEC R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE N E S E C R E T Focșani Nr. 26249 din 27.12..2018 Ex. unic INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN VRANCEA COMISIA DE CONCURS

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alexandru Vaida Voevod Cluj A N U N Ţ În conformitate cu prevederi

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alexandru Vaida Voevod Cluj A N U N Ţ În conformitate cu prevederi MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alexandru Vaida Voevod Cluj A N U N Ţ În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare,

Mai mult

MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI

MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE NESECRET Piatra Neamț Nr. 64253 din 28.12.2017 Ex. nr. INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN NEAMȚ Comisia de concurs/examen

Mai mult

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR NESECRET

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR NESECRET MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Exemplar unic Nr. 3806411 Iaşi, 12.08.2019 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE A N U N Ţ În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale Ordinului M.A.I. nr. 177 din 16 noiembrie 2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile

Mai mult

Microsoft Word - Anunţ concurs sof sef garaj auto

Microsoft Word - Anunţ concurs sof sef garaj auto MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iaşi Comisia de concurs NESECRET A N U N Ţ În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN HUNEDOARA NESECRET Exemplar unic Nr Deva, APRO

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN HUNEDOARA NESECRET Exemplar unic Nr Deva, APRO MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN HUNEDOARA NESECRET Exemplar unic Nr. 2566015 Deva, 28.06.2018 APROB PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS A N U N Ţ În conformitate

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE A N U N Ţ În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale Ordinului M.A.I. nr. 177 din 16 noiembrie 2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile

Mai mult

ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ NESECRET Cernavodă Nr Din Exemplar unic UNITATEA SPECIALĂ 72 JANDARMI PROT

ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ NESECRET Cernavodă Nr Din Exemplar unic UNITATEA SPECIALĂ 72 JANDARMI PROT ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ NESECRET Cernavodă Nr. 821082 Din 07.11.2018 Exemplar unic UNITATEA SPECIALĂ 72 JANDARMI PROTECȚIE INSTITUȚIONALĂ Anghel Saligny CERNAVODĂ Resurse

Mai mult

Legea nr

Legea nr MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DIRECŢIA GENERALĂ DE PROTECŢIE INTERNĂ A N U N Ţ În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 80/1995 1, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ Inspectoratul General al Jandarmeriei Române A N U N Ţ În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului M.A.I.

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DIRECŢIA GENERALĂ LOGISTICĂ Nr. 4086028 Data: 23.12.2015 ANUNŢ DE CONCURS Direcţia Generală Logistică scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare

Mai mult

MINISTERUL DE INTERNE

MINISTERUL DE INTERNE ANUNŢ I. În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ POROLISSUM AL JUDEŢULUI SĂLAJ A N U N Ţ

Mai mult

Legea nr

Legea nr MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DIRECŢIA GENERALĂ DE PROTECŢIE INTERNĂ A N U N Ţ În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) lit. g) din Legea 80/1995 1, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2016

Mai mult

Domnule general de divizie doctor,

Domnule general de divizie doctor, ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE UNITATEA MILITARĂ 01837 MIHAIL KOGĂLNICEANU ANUNŢ privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de personal civil contractual de consilier juridic debutant

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BISTRIŢA AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD Exemplar

Mai mult

R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE Nr din INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚE

R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE Nr din INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚE R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE Nr. 76244 din 07.07.2017 INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN DÂMBOVIŢA SERVICIUL RESURSE UMANE APROB Efectuarea

Mai mult

Microsoft Word - Anunt concurs sef serviciu CTI Sighet.doc

Microsoft Word - Anunt concurs sef serviciu CTI Sighet.doc R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului ministrului

Mai mult

Liceul Tehnologic Clisura Dunării organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator financiar-contabil șef, în baza HG

Liceul Tehnologic Clisura Dunării organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator financiar-contabil șef, în baza HG Liceul Tehnologic Clisura Dunării organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator financiar-contabil șef, în baza HG 286/2011 şi a H.G 1027/2014, cu modificările şi completările

Mai mult

UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”

UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” Universitatea,,Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu Organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Contabil şef I(S) la Compartimentul Financiar Contabil din cadrul Direcţiei Generale Administrative

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ CONSTANŢA - Comisia de concurs ANUNŢ DE CONCURS Pentru ocuparea funcției

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ CONSTANŢA - Comisia de concurs ANUNŢ DE CONCURS Pentru ocuparea funcției MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ CONSTANŢA - Comisia de concurs ANUNŢ DE CONCURS Pentru ocuparea funcției vacante de execuție de subofițer tehnic principal în

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A R O M Â N I A MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Unitatea Militară 02401 Alba Iulia A 2370/11.06.2019 Exemplar unic A N U N Ţ privind organizarea concursurilor de încadrare a următoarelor posturi de personal

Mai mult

ROMÂNIA NESECRET M

ROMÂNIA NESECRET M R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE VASILE LASCĂR CÂMPINA N E S E C R E T Câmpina INFORMAȚII GENERALE PRIVIND ADMITEREA ÎN ŞCOALA

Mai mult

MINISTERUL PUBLIC

MINISTERUL PUBLIC Nr.13850/2017 26 ianuarie 2018 MINISTERUL PUBLIC Anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de manager economic la Departamentul economico-financiar și administrativ din cadrul

Mai mult

MINISTERUL DE INTERNE

MINISTERUL DE INTERNE ROMANIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră Avram Iancu Oradea NESECRET Nr. 1.130.315 Oradea 12.04.2019 Exemplar

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ CONSTANŢA - Comisia de concurs ANUNŢ DE CONCURS Pentru ocuparea funcțiilo

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ CONSTANŢA - Comisia de concurs ANUNŢ DE CONCURS Pentru ocuparea funcțiilo MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ CONSTANŢA - Comisia de concurs ANUNŢ DE CONCURS Pentru ocuparea funcțiilor de subofițer operativ principal -veterinar în cadrul

Mai mult

FORMULAR DE ÎNSCRIERE Autoritatea sau instituţia publică... Funcţia publică solicitată: Data organizării concursului: Numele şi prenumele candidatului

FORMULAR DE ÎNSCRIERE Autoritatea sau instituţia publică... Funcţia publică solicitată: Data organizării concursului: Numele şi prenumele candidatului FORMULAR DE ÎNSCRIERE Autoritatea sau instituţia publică... Funcţia publică solicitată: Data organizării concursului: Numele şi prenumele candidatului: Datele de contact ale candidatului (se utilizează

Mai mult

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE (Sunt exceptate de la obligaţia de a face declaraţia pe propria răspundere privind calitatea de lucrător al Securităţ

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE (Sunt exceptate de la obligaţia de a face declaraţia pe propria răspundere privind calitatea de lucrător al Securităţ DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE (Sunt exceptate de la obligaţia de a face declaraţia pe propria răspundere privind calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, persoanele care

Mai mult

MINISTERUL PUBLIC

MINISTERUL PUBLIC Nr.9234/2016 3 octombrie 2016 MINISTERUL PUBLIC Anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de manager economic la Departamentul economico-financiar și administrativ din cadrul

Mai mult

Nr

Nr NR. 14121 16 IULIE 2019 ANUNŢ Inspectoratul Școlar Județean Gorj, cu sediul în Municipiul Tg-Jiu, strada Victoriei,nr. 132-134, judeţul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de auditor,

Mai mult

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU Nr. 16175 / 19.11.2018 R O M Â N I A JUDEŢUL BUZĂU CONSILIUL JUDEȚEAN Municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 48, cod 120260 Telefon +0040-238-414112 Fax +0040-238-725507 web: www.cjbuzau.ro e-mail:

Mai mult

ANUNȚ In conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioa

ANUNȚ In conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioa ANUNȚ In conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările si, precum si cu prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢEAN Str. Ştefan cel Mare, nr. 79, Vaslui, cod , tel: , fax: , web:

ROMÂNIA JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢEAN Str. Ştefan cel Mare, nr. 79, Vaslui, cod , tel: , fax: , web: ROMÂNIA JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢEAN Str. Ştefan cel Mare, nr. 79, Vaslui, cod 730168, tel: 40-0235-361096, fax: 40-0235-361090, web: www.cjvs.eu, e-mail: consiliu@cjvs.eu, cjvaslui@cjvs.eu Nr. 13361/

Mai mult

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR ANUNȚ I. În vederea trimiterii personalului în misiune la Centrul de Excelenţă NATO pentru Operaţii de Stabilitate, Jandarmeria Română organizează selecţia pentru încadrarea funcţiei de Şef Secţiune Analiză

Mai mult

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD Centrul Municipal de Cultură Arad. Compartimentul Juridic, Resurse Umane, Salarizare Nr Publicat azi, 24.0

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD Centrul Municipal de Cultură Arad. Compartimentul Juridic, Resurse Umane, Salarizare Nr Publicat azi, 24.0 Nr. 3.085 Publicat azi, 24.05.2019 ANUNȚ Centrul Municipal de Cultură Arad organizează în data de 25.06.2019,ora 10:00, (proba scrisă), concurs de recrutare în vederea ocupării următoarelor funcții publice

Mai mult

Către,

Către, Nr. 1632 / 21.07.2017 ANUNŢ CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT Grădinița cu de colț cu sediul în localitatea Brad, strada Horia, nr. 25-27, județul Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea pe

Mai mult

(Microsoft Word - METODOLOGIA_de_concurs_pentru_ocuparea_posturilor_de_cerce\205)

(Microsoft Word - METODOLOGIA_de_concurs_pentru_ocuparea_posturilor_de_cerce\205) ACADEMIA ROMÂNĂ Institutul de Biologie Bucureşti METODOLOGIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE CERCETARE VACANTE SAU TEMPORAR VACANTE DIN CADRUL INSTITUTULUI DE BIOLOGIE BUCUREŞTI ACADEMIA ROMÂNĂ

Mai mult

Primăria municipiului Slatina Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, telefon 0249/439377; fax: 0249/

Primăria municipiului Slatina Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, telefon 0249/439377; fax: 0249/ Primăria municipiului Slatina Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro Nr. 31989/13.04.2018

Mai mult

Microsoft Word - adresa site.docx

Microsoft Word - adresa site.docx Publicat în 17.02.2017 ANUNŢ Primăria Municipiului Arad organizează în data de 21.03.2017, ora 10:00 (proba scrisă), concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante

Mai mult

CURRICULUM VITAE Europass Informaţii personale Nume / Prenume SANDU ION Locul de muncă vizat/ Adjunct al comandantului Grupării de Jandarmi Mobilă Bac

CURRICULUM VITAE Europass Informaţii personale Nume / Prenume SANDU ION Locul de muncă vizat/ Adjunct al comandantului Grupării de Jandarmi Mobilă Bac CURRICULUM VITAE Europass Informaţii personale Nume / Prenume SANDU ION Locul de muncă vizat/ Adjunct al comandantului Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău Domeniul ocupaţional Ordine şi siguranţă publică

Mai mult

Microsoft Word - FSE Campulung Muscel Metodologia de admitere la studii de master docx

Microsoft Word - FSE Campulung Muscel Metodologia de admitere la studii de master docx UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCURESTI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE CAMPULUNG MUSCEL METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER PENTRU ANUL UNIVERSITAR

Mai mult

Şcoala Gimnazială Nr. 49 Str. Vatra Luminoasă nr. 99, Sector 2, Bucureşti Tel.: Fax: Web: www

Şcoala Gimnazială Nr. 49 Str. Vatra Luminoasă nr. 99, Sector 2, Bucureşti Tel.: Fax: Web: www Şcoala Gimnazială Nr. 49 Str. Vatra Luminoasă nr. 99, Sector 2, Bucureşti Tel.: 021.250.24.44 Fax: 021.250.59.31 E-mail : scoala_49@yahoo.com Web: www.scoala49.ro CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SECRETAR

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DIRECŢIA MEDICALĂ CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT AMBULATORIU ORADEA COMISIA DE CONCURS Exemplar unic Nr. 1.125.693 Data: 28.12.2018 Mun. Oradea A P R O

Mai mult

Anunt concurs bucatari ISU APRILIE 2018 pt site si avizier

Anunt concurs bucatari ISU  APRILIE 2018 pt site si avizier INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ DROBETA AL JUDEŢULUI MEHEDINŢI Nesecret Ex. unic Nr. 3603940 Din 19.12.2018 Colonel, APROB INSPECTOR ŞEF A N U N Ţ În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003

Mai mult

Nr.965/

Nr.965/ Aprobat Manager General, Dr. Sulutiu Marius A N U N Ţ Serviciul de Ambulanță Judetean Alba cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Motilor nr. 83, în conformitate cu prevederile Legii 95/2006 și OMS nr. 157/2019,

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE N E S E C R E T Piatra Neamț Nr. 161.894 /10.01.2019 Nr. ex./ex. nr.: 2/1 INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN PIATRA NEAMȚ COMISIA DE CONCURS A P R O B POSTAREA

Mai mult

MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE

MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE Afişat astăzi 13.06.2019 ANUNȚ În conformitate cu prevederile Legii 80/1995, privind Statutul cadrelor militare şi ale Ordinului M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A R o m â n i a Judeţul Galaţi Municipiul Galaţi Direcţia Generală de Servicii Publice Direcţia Servicii Municipale Compartiment de Relaţie cu Asociaţiile de Proprietari REGULAMENT PRIVIND PROCEDURA DE ATESTARE

Mai mult

UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”

UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” Universitatea,,Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu Organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de îngrijitor (G) la Compartimentul Tehnic - Întreţinere din cadrul Direcţiei Generale Administrative

Mai mult

A signed statement on Institutional notepaper saying that you have read and agreed with the general aims of MLNet given in the Technical Annex.

A signed statement on Institutional notepaper saying that you have read and agreed with the general aims of MLNet given in the Technical Annex. Nr. ICIA: 75/11.03.2019 ANUNŢ INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ ''MIHAI DRĂGĂNESCU'' AL ACADEMIEI ROMÂNE - ICIA, cu sediul în Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5 București (aripa

Mai mult

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL ANUNȚ DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL A MUNICIPIULUI BUC

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL ANUNȚ DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL A MUNICIPIULUI BUC PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL ANUNȚ DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI organizează concurs de promovare pentru ocuparea

Mai mult

ANUNŢ Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Constanţa, cu sediul în Constanţa, bulevardul Tomis, nr. 51, organizează con

ANUNŢ Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Constanţa, cu sediul în Constanţa, bulevardul Tomis, nr. 51, organizează con ANUNŢ Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Constanţa, cu sediul în Constanţa, bulevardul Tomis, nr. 51, organizează concurs pentru ocuparea urmatoarei funcţii publice vacante:

Mai mult

ANUNT Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti cu sediul in str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, telefon

ANUNT Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti cu sediul in str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, telefon ANUNT Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti cu sediul in str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, telefon 021.315.50.50, scoate la concurs: Numarul si denumirea posturilor

Mai mult

Regulament privind organizarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat în Universitatea Tehnică din Cluj Napoca CAPITOLUL 1 CADRUL LEGI

Regulament privind organizarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat în Universitatea Tehnică din Cluj Napoca CAPITOLUL 1 CADRUL LEGI Regulament privind organizarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat în Universitatea Tehnică din Cluj Napoca CAPITOLUL 1 CADRUL LEGISLATIV ART. 1. - Legea nr. 1 / 2011 actualizată (Legea

Mai mult

MINI STER y I E DîJ C A llí I -1/ I - K : RCBTARIi Ş'HNŢsf'ICE UNIVERSITATEA T E H N IC A DIRECŢIA RESURSE UMANE UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

MINI STER y I E DîJ C A llí I -1/ I - K : RCBTARIi Ş'HNŢsf'ICE UNIVERSITATEA T E H N IC A DIRECŢIA RESURSE UMANE UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA MINI STER y I E DîJ C A llí I -1/ I - K : RCBTARIi Ş'HNŢsf'ICE UNIVERSITATEA T E H N IC A DIRECŢIA RESURSE UMANE UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA BIROU PERSONAL ANUNŢ Universitatea Tehnică din Cluj

Mai mult

R E G U L A M E N T

R E G U L A M E N T M E T O D O L O G I E privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii doctorale pentru anul universitar 2014-2015 I. PRINCIPII Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi este Instituţie

Mai mult

UNIVERSITATEA SPIRU HARET REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL DIRECŢIEI RESURSE UMANE CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1. Prezentul regulame

UNIVERSITATEA SPIRU HARET REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL DIRECŢIEI RESURSE UMANE CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1. Prezentul regulame UNIVERSITATEA SPIRU HARET REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL DIRECŢIEI RESURSE UMANE CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1. Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a

Mai mult

Microsoft Word - Tematica_si_bibliografia.doc

Microsoft Word - Tematica_si_bibliografia.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE Comisia de organizare a concursului, elaborare a tematicii de concurs şi a subiectelor TEMATICĂ şi BIBLIOGRAFIE pentru concursul de ocupare a funcţiei de vicepreşedinte

Mai mult

Microsoft Word - adresa publicare posturi UPU REFERENT RUNOS INFIRMIERE MEDICINA INTERNA BRANCARDIER 2019 _.docx

Microsoft Word - adresa publicare posturi UPU REFERENT RUNOS INFIRMIERE MEDICINA INTERNA BRANCARDIER 2019 _.docx Spitalul Clinic de Urgenta,,Sfantul Ioan scoate la concurs urmatorul post contractual temporar vacant pe perioada determinata : Un post de asistent medical specialitatea medicina generala studii superioare,

Mai mult

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR ANUNȚ I. În vederea participării la Comandamentul permanent al FJE, Jandarmeria Română organizează selecţia pentru încadrarea funcţiei de Adjunct al Şefului de Stat-Major (pentru logistică) al EUROGENDFOR

Mai mult

Ministerul Educaţiei Naţionale Ordinul nr. 3275/2014 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul

Ministerul Educaţiei Naţionale Ordinul nr. 3275/2014 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul Ministerul Educaţiei Naţionale Ordinul nr. 3275/2014 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015, aprobată prin

Mai mult

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE BUCUREŞTI

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE BUCUREŞTI Universitatea Națională de Arte, București Facultatea de Istoria și Teoria Artei Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Metodologia de finalizare a studiilor la Programul de formare psihopedagogică

Mai mult

Microsoft Word - adresa publicare posturi iunie docx

Microsoft Word - adresa publicare posturi iunie docx Spitalul Clinic de Urgenta,,Sfantul Ioan scoate la concurs urmatoarele posturi contractuale temporar vacante pe perioada determinata : Un post temporar vacant de asistent medical specialitatea medicina

Mai mult

ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ÎNCADRARE A URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE DE PERSONAL CIVIL CONTRACTUAL DE EXECUȚIE I. Posturile pentru care s

ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ÎNCADRARE A URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE DE PERSONAL CIVIL CONTRACTUAL DE EXECUȚIE I. Posturile pentru care s ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ÎNCADRARE A URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE DE PERSONAL CIVIL CONTRACTUAL DE EXECUȚIE I. Posturile pentru care se organizează concurs de încadrare, sunt următoarele:

Mai mult

DELEGATIE

DELEGATIE A N U N Ț În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (3) din Ordonanța de urgență nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

Mai mult

DATA AFIŞĂRII ROMANIA MUNICIPIUL BUCUREŞTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 P O L I Ţ I A L O C A L Ă SOS. PANTELIMON NR. 27, SECTOR 2; TELE

DATA AFIŞĂRII ROMANIA MUNICIPIUL BUCUREŞTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 P O L I Ţ I A L O C A L Ă SOS. PANTELIMON NR. 27, SECTOR 2; TELE DATA AFIŞĂRII 07.06.2019 ROMANIA MUNICIPIUL BUCUREŞTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 P O L I Ţ I A L O C A L Ă SOS. PANTELIMON NR. 27, SECTOR 2; TELEFON: 021-252.51.03; FAX: 252.50.14 E-mail : office@politialocalas2.ro

Mai mult

Anexa nr

Anexa nr ANUNŢ privind organizarea concursului de încadrare a unui număr de 2 (două) posturi vacante de execuție de Expert gradul I, în cadrul compartimentului achiziții publice și respectiv Muncitor calificat

Mai mult

710200, BOTOSANI, ROMÂNIA, tel. 0231/512885, fax 0231/ pagina web : COLEGIUL NAȚIONAL A.T. LAURIAN BO

710200, BOTOSANI, ROMÂNIA, tel. 0231/512885, fax 0231/ pagina web :  COLEGIUL NAȚIONAL A.T. LAURIAN BO COLEGIUL NAȚIONAL A.T. LAURIAN BOTOŞANI Anunță SCOATEREA LA CONCURS a unui post vacant de Administrator financiar I-studii superioare din cadrul compartimentului Contabilitate - perioada nedeterminată

Mai mult

(UNIVERSITATEA TEHNICA \223GH)

(UNIVERSITATEA TEHNICA \223GH) UNIVERSITATEA TEHNICĂ GH.ASACHI DIN IAŞI RECTORATUL METODOLOGIE PRIVIND ADMITEREA ÎN CILCUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT pentru anul universitar 2007/2008 CAPITOLUL I - SCOP Scopul prezentei metodologii

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE U N IV E R S IT A T E A TEKNEGÂ DIN CLUJ-NAPOCA DIRECŢIA RESURSE UMANE BIROU PERSONAL ANUNŢ UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN C

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE U N IV E R S IT A T E A TEKNEGÂ DIN CLUJ-NAPOCA DIRECŢIA RESURSE UMANE BIROU PERSONAL ANUNŢ UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN C MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE U N IV E R S IT A T E A TEKNEGÂ DIN CLUJ-NAPOCA DIRECŢIA RESURSE UMANE BIROU PERSONAL ANUNŢ UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA INTRARE NR....&SJ.0... IEŞIRE,, Universitatea

Mai mult

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

UNIVERSITATEA SPIRU HARET UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI, BUCUREŞTI Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în cadrul programelor de studii universitare de licenţă ale

Mai mult

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII ÎN ANUL UNIVERSITAR LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 2019

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII ÎN ANUL UNIVERSITAR LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 2019 METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ADMITERII ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ŞI STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 2019 CUPRINS CAPITOLUL I CAPITOLUL II CAPITOLUL III CAPITOLUL

Mai mult