Curriculum vitae Europass

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Curriculum vitae Europass"

Transcriere

1 Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume BOGDĂNOIU Cristiana - Adresă(e) Craiova, Romania Telefon(oane) 0251/ (uri) cristiana.bogdanoiu@spiruharet.ro Naţionalitate(-tăţi) Română Data naşterii 16 septembrie 1982 Sex Feminin Experienţa profesională Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate Funcţia sau postul ocupat Numele şi adresa angajatorului Educaţie şi formare Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Calificarea / diploma obţinută 2007 prezent Asist.univ.dr. Perioada Activităţi seminarizare diverse discipline. Publicarea în calitate de co-autor de lucrări de specialitate, cursuri universitare îndrumare de lucrări practice; Publicarea de articole în reviste de specialitate; Organizarea şi participarea la conferinţe internaţionale; Redactor al Journal of Applied Research in Finance; Redactor al Sciences; Membru al Centrului European de Studii Manageriale și Administrarea Afacerilor; Membru al World Economics Association Membru al Academic Cooperation Association Universitatea Spiru Haret Bucureşti, Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative, Craiova, Str. Vasile Conta, nr. 4 Activităţi de cercetare şi didactice Cercetare şi învăţământ universitar Economist Perioada SC AMT SERVICE SRL Doctor Domeniul Științe Economice - Specializarea Contabilitate Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor ISCED 8 Perioada Studii Aprofundate - Ştiinţe Economice

2 Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul în clasificarea internaţională ISCED 7 Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Specializarea Gestiunea financiar contabilă a întreprinderii în contextul integrării în Uniunea Europeană Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Perioada Nivelul în clasificarea internaţională ISCED 6 Aptitudini şi competenţe personale Licenţiat - Ştiinţe Economice Specializarea Management financiar-contabil Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Activitatea de cercetare și științifică Peste 25 publicaţii în reviste de specialitate şi anale ca autor şi co-autor din care 14 articole indexate în baze de date internaţionale 3 participări la simpozioane internaţionale (Yzmir-Turcia, Teheran Iran, Famagusta-Cypru), şi naționale cu participare internațională (Craiova-Romania) 2 granturi CNCSIS în calitate de membru în echipa de cercetare 1 carte rezultată în urma unui grant CNCSIS publicată în editură din străinătate; 2 cărți rezultate în urma unui proiect strategic, publicate în România în edituri autorizate CNCS; 3 cărţi de specialitate; 7 cursuri de specialitate; 5 contracte cu mediul de afaceri 4 proiecte strategice POS-DRU în calitate de membru în echipă Servicii profesionale și academice: Redactor la Journal of Applied Research in Finance (Indexat in CEEOL, EBSCO și IndexCopernicus) Redactor la Sciences (indexat în SCOPUS, RePEc, CEEOL, EBSCO și IndexCopernicus, Clasificare CNCSIS B+) Membru în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova The 2 nd International Conference on Advanced Studies in Law and Economics, Craiova, Romania, 19 th December, 2016, organizat de Universitatea SPIRU HARET, Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova 1 st International Conference on Advanced Studies in Law and Economics, Craiova, Romania, 16 decembrie 2015, organizat de Universitatea SPIRU HARET, Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova The 7th International Conference on "Advanced Researches in Management, Finance and Accounting", Craiova, Romania, November 2014, organizat de Universitatea SPIRU HARET, Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova 6th International Conference on "Advanced Researches in Management, Finance and Accounting", noiembrie 2013, organizat de Universitatea SPIRU HARET, Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova 5th International Conference on New Tendencies in Knowledge based Society, noiembrie 2011, organizat de Universitatea SPIRU HARET, Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova 4th International Conference on The World s Economy in the Times of Global Crisis, 5 6 noiembrie 2010; organizat de Universitatea SPIRU HARET, Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova 3nd International Conference on Further Challenges for a Competitive Management, octombrie 2009; organizat de Universitatea SPIRU HARET, Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova 2nd International Conference on Business and Information Technologies. New Approaches, octombrie 2008; organizat de Universitatea SPIRU HARET, Facultatea de Management Financiar

3 Contabil Craiova 1st International Conference on Growth and Innovation of the Economic Competitiveness, 1 2 noiembrie 2007; organizat de Universitatea SPIRU HARET, Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova Premiul Young Researcher of Year 2010 acordat pentru activitatea de cercetare de către Centrul European de Studii Manageriale în Administrarea Afacerilor; Universitatea SPIRU HARET, Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova Certificat de absolvire a cursurilor de Formator, Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului; Certificat de competențe lingvistice la limba franceză, emis de Universitatea din Craiova, Facultatea de Istorie și Litere, Catedra de Limbi Anglo-Saxone; Certificat de absolvire a cursurilor de Manager îmbunătăţire procese, organizat de Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, 2013 Certificat de absolvire a programului de formare şi conştientizare în asigurarea calităţii în Învăţământul la Distanţă ID, organizat şi desfăşurat de Universitatea Spiru Haret în parteneriat cu Academia Comercială din Satu Mare şi TUV Austria România, în cadrul proiectului POSDRU/86/1.2/S/60720, 2013 Certificat de participare la Cursul de formare Burse de formare Grundtvig, oportunităţi de pregătire profesională, organizat de Asociaţia EduLife, 2013 Certificat de absolvire competenţe informatice, organizat de Universitatea Spiru Haret Bucureşti, Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova, 2013 Certificat de absolvire competenţe antreprenoriale, organizat de Universitatea Spiru Haret Bucureşti, Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova, 2013 Certificat de absolvire comunicare în limba engleză organizat de Universitatea Spiru Haret Bucureşti, Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova, 2013 Certificat de participare la programul de instruire în tehnologii IFR-ID, emis de Universitatea Spiru Haret, Departamentul de învăţământ cu Frecvenţă Redusă şi la Distanţă, 2014 Certificat de participare la programul de instruire în tehnologii e-learning, emis de Universitatea Spiru Haret, Direcţia IT, 2014 Limba(i) maternă(e) Română Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă Limba engleză B1 Nivel de bază B1 Nivel de bază A1 Nivel introductiv A1 Nivel introductiv B1 Nivel de bază Limba franceză B1 Nivel de bază B1 Nivel de bază A1 Nivel introductiv A1 Nivel introductiv B1 Nivel de bază (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine Competenţe şi abilităţi sociale Competenţe şi aptitudini organizatorice Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Spirit de echipă: am experienţa muncii în echipă ca urmare a coordonării cu responsabilitate şi succes a activităţii manageriale presupuse de proiectele in care am fost implicată; Spirit organizatoric: am coordonat cu responsabilitate și succes activități manageriale proiectelor în care am fost implicată. Persoană sociabilă şi comunicativă, discretă, stăpânire de sine, responsabilitate, iniţiativă, autoorganizare. Am dobândit competențe organizatorice și de coordonare și prin implicarea în activitatea redacțională și publicistică, ca redactor, a revistelor de specialitate Sciences şi Journal of Applied Research in Finance indexate în baze de date interna ționale (RePEc, CEEOL, EBSCO, IndexCopernicus); În calitate de membru în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, alături de ceilalți membrii, am elaborat propuneri de îmbunătățire a calității educației, am coordonat aplicarea procedurilor și metodologiei de evaluare și asigurare a calității. Sistemul de operare Windows XP, MS Office (Word, Excel, Power Point), dezvoltarea şi exploatarea bazelor de date (Access), dezvoltarea şi utilizarea platformei elearning Blackboard Academic Suite pentru evaluare şi instruire, programul de contabilitate CIEL

4 LISTA LUCRĂRILOR a) TEZA DE DOCTORAT Crt. Titlu Editura Anul Localitatea Autor ISBN Pag 1 Perfecţionarea contabilităţii de gestiune şi calculaţiei costurilor în industria alimentară de fabricare a produselor lactate Sitech 2015 Craiova Luminița b) CĂRŢI ŞI CURSURI UNIVERSITARE PUBLICATE DE EDITURI AUTORIZATE CNCS În ultimii 5 ani crt Titlu Editura An Localitatea Autorii ISBN Contabilitate financiară de raportare Contabilitate financiară curentă Editura Universitaria 2017 Craiova Editura Universitaria 2017 Craiova 3. Contabilitate informatizată Editura Universitaria 2017 Craiova 4. Contabilitate de gestiune Editura Universitaria 2016 Craiova Contabilitate financiară curentă Contabilitate financiară de raportare Management financiar contabil Fundaţiei România de Mâine Fundaţiei România de Mâine Fundaţiei România de Mâine 2012 Bucureşti 2012 Bucureşti 2012 Bucureşti 8. Contabilitate financiară. Sitech 2010 Craiova 9. Management financiar - contabil Sitech 2010 Craiova Luminița Luminița, Bogdan Anca Mădălina, Bogdan Anca Mădălina, Cristiana Luminița Cocoşilă Gabriela Mihaela, Cristiana Luminița, c) CĂRŢI DE SPECIALITATE ELABORATE ÎN TIMPUL DESFĂŞURĂRII UNOR PROIECTE STRATEGICE Universitaria 2011 Craiova Cristiana, Georgescu Floarea Scheau Ioan Publicate în străinătate Titlu Editura An Localitatea Autorii ISBN pag. crt. 1 The Reengineering a New Direction of Contemporary Management, BWV/IUK Institut Publicate în România (edituri autorizate de CNCS ) crt Germania Ştefănescu Laura, Constantinescu Mădălina, Cristiana, Ştefănescu Andy Constantinescu Pompiliu Titlu Editura An Localitatea Autorii ISBN pag. Femeia întreprinzător modele de success (guide - elaborated chapter 3)

5 3 Contabilitate informatizată pentru afaceri Universitaria 2011 Craiova Cristiana, Georgescu Floarea Scheau Ioan d) ARTICOLE/STUDII PUBLICATE ÎN URMA UNUI PROCES DE EVALUARE: a. Reviste indexate ISI 1 Is the Integrated Water Resources Management Implemented in Jiu River Waters in the Context of Sustainable Development? The Modelling of the Evolution of the Concentration of Heavy Metals Global NEST Journal, 2016, Vol 18, No 3, b. Reviste internaţionale indexate în baze de date 1 Dynamic Modeling - Methods and Techniques for Forecasting Financial Needs In Efficient 2 Management Accounting from Theory to Practice 3 Improving management accounting and cost calculation in dairy industry using standard cost method, 4 Budgeted production costs a necessity in dairy industry enterprises 5 Management control - performance management tool of the economic entity 6 Critical analysis of management accounting and cost calculation system from the food industry of manufacturing Journal of Advanced Research in Management, Volume 5, Issue 9, Summer Sciences, Volume VIII/ Issue 1(23)/ Spring 2013, pp , Annals of the Constantin Brâncuşi University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 2/2013, pp Revista Tinerilor Economişti/The Young Economists Journal, 20 th Issue, April 2013, Review of General Management Volume 17, Issue 1, Year 2013 Journal of Academic research in Economics, Volumul 4 Numărul 2, iulie 2012 Barbu Cristina Mihaela, Negulescu Mihail Cristian, Ungureanu Laura, Bică Elena,, Pandelica I. Cristiana -, Ungureanu Laura Cristiana - Cristiana - Cristiana efault/files/submissions/gnest _01812/gnest_01812_publish ed.pdf arm/jarm%20summer% pdf aes/files/jaes_2013spring_sh ort.pdf IDEAS, Genamics JournalSeek Database, EconPapers, EBSCO, Cabell's, SCIPIO, DOAJ, REPEC, EconBiz, Ulrich's, Scirius, YORK UNIVESITY, GLOABAL IMPACT FACTOR, SOCIONET, Directory of Research Journals Indexing df/ /17_bogdanoiu%20cristina% ISSN (printed), (e-issn) 20Luminita.pdf Cabell's Database, EBSCO PUBLISHING, RePec, Central and Eastern European Online Library, Electronic Journals Library, IDEAS, nereus, gesis RePec ( IDEAS, Econpapers, Socionet -); Ulrich's Periodicals Directory; SCIPIO; Cabell's Database ; Index Copernicus - Journals Master List ; Central and Eastern European Online Library ; Research Papers in Economics o/

6 dairy products and ways of improving it 7 Directions to Improve Management Accounting and Cost Calculations in Food Industry of Manufacturing Dairy Products 8 Place and Role of Management Accounting and Cost Calculation in Food Industry of Manufacturing Dairy Products 9 Bases for Managerial Accounting and Cost Calculation 10 Activity based cost from the perspecive of competitive advantage Analele Universităţii Craiova, Seria Ştiinţe Economice, Anul XXXXI 39, 2011, pag Sciences, Volume VI/ Issue 4(18)/ Winter 2011, pag Sciences, Volume VI/ Issue 3(17)/ Fall 2011, pag Sciences, Volume IV, Issue 1(7), Spring 2009, pag X CEEOL and RePEC International Databases; Clasificare CNCSIS B CEEOL, RePEc, IDEAS, EconPapers, Scopus; Clasificare CNCSIS B+ cles/spring2012/jaes_winter% _ShortVersion.pdf CEEOL, RePEc, IDEAS, EconPapers, Scopus; Clasificare CNCSIS B+ cles/winter2011/jaes_fall_2011 _online.pdf st_issue_jaes_volumeiv_sprin g2009.pdf 11 The Impact of Reengineering upon Performance 12 Risk Taking in Economical-Financial Activity 13 Economic Fesability of Reengineering Project 14 Foreign Direct Investments Relaunching factor of the Romanian Economic Growth b. Reviste neindexate în baze de date 15 Necesitatea îmbunătăţirii managementului costurilor privind utilizarea sistemelor Activity Based -Costing 16 Folosirea sistemelor ABC pentru îmbunătăţirea managementului costurilor şi a profitabilităţii 17 Influenţa sistemelor contabile internaţionale asupra climatului economic International Journal of Management Perspectives, Volume 1, Issue 3/2009, pag Sciences, Volume III Issue1(3) Spring 2008 Analele Universităţii din Craiova, Secţiunea Ştiinţe Economice, Anul XXXVI, nr.36, pag. 2578, Clasificare CNCSIS B Sciences, Volume II Issue 1 (2) Fall 2007 Provocări contabile. Articole, studii şi cercetări, Volumul 1, within University of Craiova, Economics and Business Administration Faculty, 2010 Tendinţe ale dezvoltării economice într-o societate a cunoaşterii, Vâlcea, 2009 Studii Economice Revista ştiinţifică, An. I, nr. 1-2 (iunie)/ 2007 Chişinău, p Ştefănescu, Laura; Constantinescu, Mădălina;, Cristiana -, Cristiana - Ştefănescu A., Ştefănescu I., Business Source Complete (EBSCO), Ulrich s Periodicals Directory, Leadership and Management Learning Center, CABLE's Publishing Directory, PAIS International, C.I.R.E.T. Constantinescu_C_Bogdanoiu.p df CEEOL, RePEc, IDEAS, EconPapers, Scopus; Clasificare CNCSIS B+ ex.php/articles-archive X CEEOL, RePEc ml CEEOL, RePEc, IDEAS, EconPapers ine_jaes_volumeii_issue1%28 2%29_Fall2007.pdf Editura Universitaria Editura Sitech X Editura ULIM

7 18 Reenginering-ul, model nou şi eficient al transformărilor în cadrul unei afaceri 19 Globalizarea orizont al întregii planete 20 Managementul resurselor umane una din cheile de succes pe termen lung Anale ULIM, Anale ULIM, Anale ULIM, Editura ULIM Editura ULIM Editura ULIM c. Reviste autorizate CNCS 21 News on the Insurance Market of Civile Responsibility ANALELE UNIVERSITĂŢII SPIRU HARET - SERIA ECONOMIE, 2008, Vol. I, 8, pag Cristiana Clasificare B 22 E-business în noua eră a tehnologiei informaţionale în 23 Asigurările obligatorii, pot fi atractive şi eficiente pentru asiguraţi? 24 Caracteristicile pieţei mondiale de asigurări, Revista Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu, Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională Globalizare şi Identitate desfăşurat în perioada 2-3 iunie 2006, Târgu Jiu, 1/2007, Vol. II, p Nr 13 nr. 26/2007, Bucureşti, p , -, Cristiana-, 25 Piaţa de asigurări din România, 26 Relaţia dintre asigurat şi asigurător, 27 Asigurările de răspundere civilă obligatorie, Revista nr. 27/2007, Bucureşti, p Revista nr. 28/2007, Bucureşti, p Revista nr. 45/2007, Bucureşti, p Cristiana- Cristiana-, Cristiana-, 28 Asigurările de răspundere civilă obligatorie, Revista nr. 47/2007, Bucureşti, p Cristiana-, e) ARTICOLE PUBLICATE ÎN CADRUL UNOR CONFERINŢE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE: a. Conferinţe internaţionale 1 The Impact of Reengineering upon Performance Management 1st International Conference on Economic and Management Perspectives (ICEMP 2008) - Famagusta, North Cypru, octombrie 2008

8 2 Informational and Communicational Technologies Implementation s Foundation af the Reengineering Conference on Business, Economics and Management, Yasar University - Izmir Turkey, iunie Businees Process Reengineering A necesity to create an efficient Managerial System b. Conferinţe naţionale 4 Fluxul informaţional de documente utilizat de contabilitatea de gestiune 5 Modele ale situaţiilor financiare 6 Tendinţe în procesul globalizării la început de secol XXI 1 st International Online Conference on Business and Management Dezvoltarea durabilă a economiei româneşti şi armonizarea legislaţiei cu standardele comunitare Dezvoltarea durabilă a economiei româneşti şi armonizarea legislaţiei cu standardele comunitare Dezvoltarea durabilă a economiei româneşti şi armonizarea legislaţiei cu standardele comunitare c. Conferinţe naţionale cu participare internaţională 7 Business Process Reengineering Method versus Kaizen Method In the second "International Conference on Business and information Technologies. New 8 The New Value Added Tax Changes According to the Romanian Tax Code of 2017 f) STUDII PUBLICATE ÎN: approaches." Conferinţa Cercetări avansate în ştiinţe juridice, economice şi administrative, Ediţia a III-a Teheran Iran, noiembrie mai 2006 în cadrul Universităţii Spiru Haret Bucureşti, Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova mai 2006 în cadrul Universităţii Spiru Haret Bucureşti, Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova mai 2006 la Universităţii Spiru Haret Bucureşti, Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova Octombrie 2008 organizat de European Research Centre of Managerial Studies in Business Administration and Spiru Haret University, Craiova, Romania decembrie 2017 Universitatea Spiru Haret din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative Craiova Volume ale unor manifestări ştiinţifice naţionale crt. Titlu Publicat în Organizator Data Autori Editura şi ISBN 1. Viitorul integrării europene sau o discuţie asupra aspectelor privind procesul de integrare europeană Tendinţe ale dezvoltării economice într-o societate a cunoaşterii Spiru Haret, Facultatea de Contabilitate şi Finanţe, Râmnicu Vâlcea, A XVII-a Sesiune de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice şi studenţilor 3-4 aprilie 2009 Matei Viorel; Ungureanu Laura; Cristiana- ; Simionescu Silvia, Editura Sitech, Craiova, ISBN: , Volumes of some national scientific manifestations with international participation 2 Directions to Improve Management Accounting and Cost Calculations in Food Industry of Manufacturing Dairy Products 3 Progress in New Technologies for a Competitive Management The International Conference COMPETITIVENESS AND STABILITY IN THE KNOWLEDGE BASED ECONOMY ICONEC 2011 Incesa Workshop New information Technologies for Competitive UNIVERSITY OF CRAIOVA ROMANIA, FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION University of Craiova, Faculty of Economics and Business November 4th 5th, 2011, Craiova, Romania, iulie 2019 Craiova, Romania,, Cristiana- Bogdanoiu Cristiana Dinca Sorin Universitaria Publishing House Asers

9 Management of Organization University of Craiova, Faculty of Economics and Business Administration, Craiova, Romania 2018 Administration, Craiova, Romania f) PROIECTE DE CERCETARE În ultimii 7 ani Contracte de cercetare cu mediul de afaceri crt Program/ Proiect Omnidata Pachet de programe generalizabile pentru perfecționarea activității financiar contabile, Beneficiar Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Management Financiar Contabil - Craiova, Contract nr. 742/ Implementare Ciel Finance Manager si Ciel Audit si Revizuire, 2011 Beneficiar: Universitatea Spiru Haret Statutul implementării: complet Politici şi strategii privind promovarea exportului cu legume în noul context european. Studiu de caz la SC SERE UNIVERSAL SRL Beneficiar: Universitatea Spiru Haret Statutul implementării: complet Noi oportunităţi de finanţare a întreprinderii Contract nr. 7845/ ; Beneficiar: Universitatea Spiru Haret Statutul implementării: complet Îmbunătăţirea performanţelor financiar-contabile. Studiu de caz la SC Gecorom SA Contract nr. 3356/17.X.2008; Beneficiar: Universitatea Spiru Haret Statutul implementării: complet Proiecte strategice Pregătiți pentru viitor Contract POCU/90/6.13/ Beneficiar: Universitatea Spiru Haret Perioada: 05 septembrie septembrie 2019 Statutul implementării: in derulare AFRO Antreprenoriat, FoRmare si Ocupare in regiunile de dezvoltare Bucuresti Ilfov si Sud Vest Oltenia Contract nr.: POSDRU/176/3.1/S/ Perioada: februarie decembrie 2015 Beneficiar: Agriconsulting Europe SRL Partener: Asociaţia Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură Sprijin pentru tranziţia cu succes de la studiu la piaţa muncii a studenţilor cu specializări economice, Beneficiar SC Invest Trust SRL, partener Universitatea 8 Spiru Haret prin Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova Perioada: Statutul implementării: complet. Poziţia în echipa de cercetare Instituţia Valoarea totală Membru SC OMNIDATA SRL lei Membru Ciel Romania SA lei Membru SC SERE UNIVERSAL SRL CRAIOVA 2000 euro Membru SC IGO SA Caracal 8.552,80 lei Membru SC Gecorom SA 7.671,80 lei Secretar OI POCU MEN ,25 lei Coordonator formare Expert pe termen scurt FSE POS-DRU FSE POS-DRU lei

10 9 10 Performanţă în carieră şi în afaceri pentru femei Proiect strategic naţional, ID_58571 Contract nr.: POSDRU/97/6.3/S/58571; Beneficiar: Universitatea Spiru Haret Perioada: ; Statutul implementării: complet. Antreprenori în turism Proiect strategic naţional, ID_63567 Contract nr.: POSDRU/92/3.1/S/63567; Beneficiar: Spiru Haret Universitaty; Perioada: ; Statutul implementării: complet. Grant-uri de cercetare Reengineering-ul organizaţional ca soluţie eficientă pentru restructurarea de fond a afacerilor. Studiu de caz privind elaborarea proiectelor de reengineering folosind tehnologii informaţionale. Valoarea proiectului: RON, Cod CNCSIS 10/2006, Grant At, Nr 80GR/2006, membru în echipa de cercetare. Reengineering-ul organizaţional ca soluţie eficienta pentru restructurarea de fond a afacerilor. Studiu de caz privind elaborarea proiectelor de reengineering folosind tehnologii informaţionale, Valoarea proiectului: RON, Cod CNCSIS 10/2007, Grant At, Nr 80GR/2007, membru în echipa de cercetare. Cerere de Finanţare internă Contabilitatea în contextul standardelor internaționale de raportare financiară prevăzută în Planul anual de cercetare întocmit la nivelul departamentului de Științe Economice Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova, Universitatea Spiru Haret, Perioada : GRADUL ACTUAL DE CONVERGENŢĂ FORMALĂ ÎNTRE STANDARDELE IAS/ IFRS ŞI U.S. GAAP prevăzut în planul anual de cercetare întocmit la nivelul departamentelor/ facultăţilor Universităţii Spiru Haret Perioada : Dec aprilie 2020/ Analiza schimbărilor climatice la nivelul județului Dolj prevăzut în planul anual de cercetare întocmit la nivelul departamentelor/ facultăţilor Universităţii Spiru Haret Perioada : 18 luni, Impactul analizei performanţelor economico financiare asupra misiunilor de contabilitate managerială şi de gestiune financiară ale entităţilor prevăzut în planul anual de cercetare întocmit la nivelul departamentelor/ facultăţilor Universităţii Spiru Haret Perioada: sept.2019 sept.2021 Date: 04 Iulie 2019 Expert lector Contabilitate informatizată pentru afaceri Manager de achiziţii FSE POS-DRU FSE POS-DRU ,00 lei ,64 lei Membru CNCSIS lei Membru CNCSIS lei Director grant ICCS lei Membru ICCS lei Membru ICCS lei Membru ICCS lei Asistent universitar doctor Cristiana -

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) România Telefon(oane) Serviciu: - Mobil: - Fax(uri) E-mail(uri) simut.ramona@yahoo.com Naţionalitate(-tăţi) română Data naşterii

Mai mult

Curriculum vitae

Curriculum vitae Curriculum vitae Informatii personale Nume / Prenume Florea Nicoleta Mihaela Adresa(e) Bl. 20D, ap. 7, str. Maria Tănase, Craiova, Romania Telefon(oane) - Mobil: 0757027000 Fax(uri) - E-mail(uri) niko.2903@yahoo.com

Mai mult

Curriculum Vitae Informații personale Nume/Prenume Adresa Telefon Cetăţenie Data naşterii Sex Feminin Tascovici Daliana - Ecaterina Str. Pa

Curriculum Vitae Informații personale Nume/Prenume Adresa Telefon Cetăţenie Data naşterii Sex Feminin Tascovici Daliana - Ecaterina Str. Pa Curriculum Vitae Informații personale Nume/Prenume Adresa Telefon Cetăţenie Data naşterii 13.12.1973 Sex Feminin Tascovici Daliana - Ecaterina Str. Parcul Mirea, Nr. 5, Câmpulung Muscel, cod 115100, jud.

Mai mult

Curriculum vitae

Curriculum vitae Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume ZAIȚ LUMINIȚA IULIA Adresă(e) Str. Mioriței, nr. 7, Bl. 7, Sc. A, et. I, ap. 7,, jud. Telefon(oane) Mobil: 0747110154 Fax(uri) E-mail(uri)

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informații personale Nume și prenume TEODOR CRISTIAN Adresă Str. Crinilor, nr. 3, Balotesti, Ilfov Număr telefon +40 21 352 60 43, +40721.200.222 E-mail cristian_teodor84@yahoo.ro

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume SPINEANU - GEORGESCU LUCIANA Adresă(e) Constanţa, Strada Unirii, nr. 32-34, România Telefon(oane) 0241/545015 E-mail(uri) luciana.spineanu@spiruharet.ro

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informatii personale Nume/Prenume Locul de munca / Aria ocupationala SEMENESCU ILEANA-ANDREEA As

Curriculum vitae Europass Informatii personale Nume/Prenume  Locul de munca / Aria ocupationala SEMENESCU ILEANA-ANDREEA As Curriculum vitae Europass Informatii personale Nume/Prenume E-mail Locul de munca / Aria ocupationala SEMENESCU ILEANA-ANDREEA asemenescu@yahoo.com Asistent universitar doctor Catedra de Finante, Academia

Mai mult

Microsoft Word - CV ABILITARE PROFESOR PIRVU.doc

Microsoft Word - CV ABILITARE PROFESOR PIRVU.doc Curriculum vitae Europass Informaţii personale Informaţii personale Nume / Prenume PÎRVU (GRUESCU) RAMONA COSTINA Locul de muncă actual de muncă UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Brătianu Constantin Adresă(e) Str.Matei Basarab, Nr.48, Sector 3, 030674 Bucureşti Telefon(oane) Fix: (0040-21)3217110 Mobil:(004)0744379042

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume LĂDARU GEORGIANA-RALUCA Adresă(e) București Telefon 0757.015.404 E-mail(uri) ralucaladaru@eam.ase.ro Naţionalitate(-tăţi) Română Data naşterii

Mai mult

Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume Prenume Adresa(e) IONICĂ ANDREEA CRISTINA 20, UNIVERSITĂŢII, PETROŞANI, ROMANIA Telefon(oane) 0254

Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume Prenume Adresa(e) IONICĂ ANDREEA CRISTINA 20, UNIVERSITĂŢII, PETROŞANI, ROMANIA Telefon(oane) 0254 Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume Prenume Adresa(e) IONICĂ ANDREEA CRISTINA 20, UNIVERSITĂŢII, PETROŞANI, ROMANIA Telefon(oane) 0254/549749 sau 0254/542580 int. 204 E-mail(uri) Naţionalitate(-tăţi)

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) MUREŞAN CLAUDIA Calea Romanilor, cod , Arad, România Telefon(oane) Mobil

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) MUREŞAN CLAUDIA Calea Romanilor, cod , Arad, România Telefon(oane) Mobil Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) MUREŞAN CLAUDIA Calea Romanilor, cod 310112, Arad, România Telefon(oane) Mobil : 0257 219331 Fax(uri) Fax: 0257 219242 E-mail(uri)

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Locul de muncă actual de muncă Adresă loc de muncă Socoliuc Oana-Ramona Departamentul de Economie şi Relaţii Internaţionale, Facultatea de

Mai mult

Microsoft Word - LISTA DE LUCRARI 2019

Microsoft Word - LISTA DE LUCRARI 2019 LISTA DE LUCRĂRI Lect. univ. dr. NIMINEŢ LIVIANA ANDREEA Teza de doctorat European Union involvement in changing the economic parameters of competition environment ( Implicarea Uniunii Europene în modificarea

Mai mult

Europass CV

Europass CV Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE Irena CHIRU irena.chiru@animv.ro Sexul feminin Data naşterii I29.12.1977 Naţionalitatea IRomână LOCUL DE MUNCA PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ POZIŢIA LOCUL DE MUNCĂ DORIT

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă Telefon E-mail Naţionalitate Blanaru, Constantin-Adrian română Data naşterii 13.09.1972 Sex Masculin Experienţa profesională Aprilie

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Surugiu Camelia Adresă(e) Bucureşti, România Telefon(oane) Mobil: (uri)

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Surugiu Camelia Adresă(e) Bucureşti, România Telefon(oane) Mobil: (uri) Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Bucureşti, România Telefon(oane) Mobil: 0721824416 E-mail(uri) camelia.surugiu@faa.unibuc.ro, cameliasurugiu@gmail.com Naţionalitate(-tăţi)

Mai mult

CV Radu FLOREA

CV Radu FLOREA Curriculum vitae Informatii personale Nume/Prenume Adresa Experienta profesionala 1997 prezent Conferențiar universitar dr. (Preparator, Asistent, Lector) Titular al disciplinelor: Control şi Audit în

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă Marcu Niculina Str. Bradului, Bl. 35, Sc. A apt.19, Trivale, Piteşti, judeţul Arg

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă Marcu Niculina Str. Bradului, Bl. 35, Sc. A apt.19, Trivale, Piteşti, judeţul Arg Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă Str. Bradului, Bl. 35, Sc. A apt.19, Trivale, Piteşti, judeţul Argeş, România Telefon 0724.00.63.49 E-mail n_marcu@yahoo.com Naţionalitate

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Iacob Silvia Elena Bulevardul Timişoara, nr 89, Bloc C1.2, scara E, etaj 4, ap

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Iacob Silvia Elena Bulevardul Timişoara, nr 89, Bloc C1.2, scara E, etaj 4, ap Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Iacob Silvia Elena Bulevardul Timişoara, nr 89, Bloc C1.2, scara E, etaj 4, apartament 73, sector 6, localitate Bucureşti Telefon(oane)

Mai mult

fb-bente-corneliu-lista-lucrari

fb-bente-corneliu-lista-lucrari L I S T A D E L U C R Ă R I 1. Teza de doctorat T1. Managementul asigurărilor în agricultura României 2. Cărţi publicate/cursuri publicate în edituri recunoscute Ca1. Benţe Corneliu, Gestiunea şi contabilitatea

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) BASCH NAIDIN DELIA ILEANA Municipiul Caracal, str. Noua, nr. 19, Jud. Olt Telefon(oane) - Mobil:0766625095 0722479150 Fax(uri) E-mail(uri)

Mai mult

TABEL SINTETIC CU DATELE REFERITOARE LA LISTA DE PUBLICAŢII

TABEL SINTETIC CU DATELE REFERITOARE LA LISTA DE PUBLICAŢII Facultatea de Ştiinţe Economice Domeniul de licenţă/masterat: Programul de studii universitare de licenţă: şi bănci Programul de studii universitare de masterat: Management financiar 1. Cărţi Cărţi în

Mai mult

Investeşte în oameni

Investeşte în oameni CORBOȘ RĂZVAN-ANDREI INFORMAŢII PERSONALE Adresă Piața Romană, nr. 6, Sector 1, Bucureşti, România, cod 010374 Telefon +40 21.319.19.00 / int. 165 E-mail razvan.corbos@man.ase.ro EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresa(e) Telefon(-oane) E-mail(uri) MAN Otilia-Rica otilia.man@ugal.ro Nationalitate(-tati) româna Data naşterii Sex Domeniul ocupaţional

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume CRISTIAN, TRONCOTĂ Telefon(oane) Fax(uri) (uri) Naţionalit

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume CRISTIAN, TRONCOTĂ Telefon(oane) Fax(uri)  (uri) Naţionalit Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume CRISTIAN, TRONCOTĂ Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Prof_troncota@yahoo.com Naţionalitate(-tăţi) Romana Data naşterii 2.0.954 Sex B Profesor

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume E-mail Naționalitate BRATU ANCA anca.bratu@faa.unibuc.ro Română Data nașterii 27.04.1976 Sex Feminin Experienţa profesională Perioada Perioada

Mai mult

Microsoft Word - cv-europas-izabela-stefanescu.doc

Microsoft Word - cv-europas-izabela-stefanescu.doc Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) IZABELA-MARIANA ŞTEFĂNESCU Calea Bucureşti, bl.p4, et.9, ap.51, Craiova Telefon(oane) 0251510785 Mobil: 0724317039 Fax(uri) 0251510785

Mai mult

Europass CV

Europass CV Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Răduț Casiana - Alexandra Adresa(e) Aleea Răsaritului, nr.3, bl 2,ap 2 Arad (România) Telefon(oane) 025728930 Mobil 0748420553 E-mail casiana.radut@gmail.com

Mai mult

Curriculum vitae

Curriculum vitae Curriculum vitae Informaţii personale Nume / Prenume BURDEA Raul Ioan Adresa(e) Str. Mileniului, nr.7 Satu Mare Telefon(-oane) Mobil: 0752275762 E-mail(uri) raul_burdea@yahoo.com Nationalitate(-tati) română

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă E-mail Naţionalitate Experienţa profesională MARIAN Andrei-Lucian Iași, România andrei.marian@uaic.ro Română Data naşterii 20 septembrie

Mai mult

HHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHH Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Anghel, Florentina

Mai mult

Europass Curriculum Vitae

Europass Curriculum Vitae Curriculum vitae Europass INFORMAŢII PERSONALE Nume / Prenume MANEA LUDMILA-DANIELA Telefon - Fax E-mail manealudmiladaniela@gmail.com dana.manea@ugal.ro Naţionalitate Română Data naşterii - DOMENII DE

Mai mult

Europass Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE Nume / Prenume SALA CLAUDIA CORINA Adresă(e) RO , Timisoara, felix No. 23, Romania Telefon(oane)

Europass Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE Nume / Prenume SALA CLAUDIA CORINA Adresă(e) RO , Timisoara, felix No. 23, Romania Telefon(oane) Europass Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE Nume / Prenume SALA CLAUDIA CORINA Adresă(e) RO-300645, Timisoara, felix No. 23, Romania Telefon(oane) 0256/277186 Mobil: 0743-004806 Fax(uri) - E-mail(uri)

Mai mult

Microsoft Word - CV_Anca Bacarea.docx

Microsoft Word - CV_Anca Bacarea.docx Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Bacârea Anca Adresă(e) 66/18 Str. Gh. Marinescu, Tg Mureş, România Telefon(oane) 0365404163 Mobil: 0744325277 Fax(uri) E- mail(uri) bacareaa@yahoo.com

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) POTING SIMONA Jud. TIMIS, Romania Telefon(oane) 0256-294231 Fax(uri) 0256-294234 E-mail(uri) Naţionalitate(-tăţi) simona.poting@tm.anofm.ro

Mai mult

Europass

Europass Curriculum vitae Europass Informatii personale Nume/Prenume Adresa Str. Teilor, n. 93D, cod postal 200120, Craiova, Dolj, Romania Telefon 0351/455327 Mobil: 0744622061 Fax 0251/418487 E-mail valeriu.stanciu@gmail.com

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Popa Viorica Adresă(e) str. N. Iorga bl. 36, ap. 36, or. Bălţi, Republica, cod 3100 Telefon(oane) + 373 231 4 24 51 Mobil: +373 068948429 E-mail(uri)

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Nume anterior LUNGU ANTONELA-ALINA ŞOFINEŢ Adresă(e) Str. Bogdan Vodă, nr. 139A, Sighetu Marmaţiei, jud. Maramureş Telefon(oane) 0745960674

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Costea Radu Virgil Adresă(e) Telefon(oane) Mobil: Fax(uri) (

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Costea Radu Virgil Adresă(e) Telefon(oane) Mobil: Fax(uri)  ( Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) 0213180760 Mobil: 0722348368 Fax(uri) E-mail(uri) rcostea2000@yahoo.com Naţionalitate(-tăţi) Română Data naşterii 14.08.1960

Mai mult

Nume / Prenume IATAGAN MARIANA Adresa str. Fabricii 46G, Bucureşti, România Telefon Mobil: Experienţa pr

Nume / Prenume IATAGAN MARIANA Adresa str. Fabricii 46G, Bucureşti, România Telefon Mobil: Experienţa pr Nume / Prenume IATAGAN MARIANA Adresa str. Fabricii 46G, Bucureşti, România Telefon Mobil: 0722.507.728 E-mail se_iataganm@spiruharet.ro Experienţa profesională Perioada februarie 2017-prezent Funcţia

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume ORMENIŞAN ALINA Adresă(e) Calea Sighişoarei nr. 28/1, Târgu Mureş, Jud. Mureş, România Telefon(oane) Mobil: (40) 741248373 Fax(uri) E-mail(uri)

Mai mult

* NOTE

* NOTE Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Nume prenume Bucur Amelia Adresă Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, bl.16, sc.d, ap.43, România, 550324 E-mail amelia.bucur@ulbsibiu.ro Naţionalitate Română Data naşterii

Mai mult

CV[1].Tanasescu

CV[1].Tanasescu Curriculum vitae Europass InformaŃii personale Nume / Prenume TANASESCU IOANA EUGENIA Adresă(e) Str. G. Enescu Nr. 10, 400305 CLUJ_NAPOCA Telefon(oane) 0264.420531, 0745820731 Fax(uri) E-mail(uri) ioanatanasescu@usamvcluj.ro,

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Vasile / Nicolae Telefon(oane) Mobil: Fax(uri) (uri) nvasil

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Vasile / Nicolae Telefon(oane) Mobil: Fax(uri)  (uri) nvasil Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Vasile / Nicolae Telefon(oane) Mobil: 0724-028 314 Fax(uri) E-mail(uri) nvasile54@gmail.com Naţionalitate Română Data naşterii 16.06.1954

Mai mult

Curriculum vitae Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon Fax(uri) (uri) GRASU CRISTIAN VASILE Bucuresti, Romania Naţionalitate Rom

Curriculum vitae Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon Fax(uri)  (uri) GRASU CRISTIAN VASILE Bucuresti, Romania Naţionalitate Rom Curriculum vitae Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon Fax(uri) E-mail(uri) GRASU CRISTIAN VASILE Bucuresti, Romania Naţionalitate Romana Data naşterii 06.05.1960 Sex M Experienţa profesională

Mai mult

Microsoft Word - CV_ Mitica Purcaru

Microsoft Word - CV_ Mitica Purcaru Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Purcaru Mitică Adresă Str. Abrud, nr.86, bl.156, Arad, Romania Telefon(oane) Mobil: 0740 534 081 E-mail mitica.purcaru@yahoo.com Naţionalitate

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass I Informaţii personale Nume / Prenume MONEA GHEORGHE Adresă(e) Str ucium nr 7 ap 0, cod 40056, Cluj-Napoca, România Telefon(oane) 00406440709 Mobil: 0766 758884 ; 0744 87736 Fax(uri)

Mai mult

Europass_EP_aug2015_SL

Europass_EP_aug2015_SL Curriculum vitae Europass Nume / Prenume POENARU, Elena Experienta profesionala Perioada din octombrie 1997 Asistent universitar Activitati educationale si de cercetare in cadrul disciplinei de Informatica

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Grama Izabella Gilda Strada Unirii nr , Constanţa, România Telefon(oane)

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Grama Izabella Gilda Strada Unirii nr , Constanţa, România Telefon(oane) Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Grama Izabella Gilda Strada Unirii nr. 32-34, Constanţa, România Telefon(oane) 0241-541490, 0241-541491, 0241-545015 Fax(uri) 0241-541490,

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă instituțională(e) (nume anterior Kusztos) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Naţionalitate(-tăţi) Data naşterii Sex Experienţa profesională

Mai mult

Universitatea Spiru Haret

Universitatea Spiru Haret CERCURI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI ORGANIZATE ÎN CADRUL DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE ECONOMICE An universitar 2016 2017 Semestrul 2 CERCUL ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC : Managementul strategic al personalului organizaţiei

Mai mult

Europass CV

Europass CV CURRICULUM VITAE Informaţii personale Nume / Prenume Nagy Oana Voica Adresa(e) Târgu Mureș (România) Telefon(oane) 0365424375 Mobil 0722377197 E-mail(uri) gugaoana@yahoo.com Naţionalitate(-tăţi) Română

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Bârză, Silviu Bucureşti, România Telefon(oane) Mobil: Fax(uri) E-

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Bârză, Silviu Bucureşti, România Telefon(oane) Mobil: Fax(uri) E- Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Bârză, Silviu Bucureşti, România Telefon(oane) Mobil: 0723.30.1809 Fax(uri) E-mail(uri) Barza_silviu@yahoo.com Naţionalitate(-tăţi)

Mai mult

5 - CV

5 - CV Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) 5 Str. Horia, 540045 Braşov, Romȃnia Telefon(oane) 0268-410329 Mobil: 0727188359 Fax(uri) E-mail(uri) gabriela.chefneux@unitbv.ro;

Mai mult

Universitatea din Craiova

Universitatea din Craiova Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Catedra de Economie, Management, Marketing Drobeta Turnu Severin LISTA DE LUCRĂRI Candidat: lect.dr. Florentina TEZA DE DOCTORAT

Mai mult

Microsoft Word - CVromana nou - site faa

Microsoft Word - CVromana nou - site faa Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE Radu Herman București, România radu.herman@faa.unibuc.ro Naţionalitatea Română LOCUL DE MUNCA PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ Cercetare economică, Training, Consultanță,

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Tatu, Cristian Ionuț Adresă(e) 74, sos. Colentina, 021188, Sector 2, București, România Telefon(oane) Mobil: 0721.227.397 Fax(uri) E-mail(uri)

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Blendea Corneliu - Dan Adresă(e) Calea Dorobanți nr. 70 București (România) Mobil (+4)0722229999 Fax(uri) 021 325 08 33 E-mail(uri) danblendea@gmail.com

Mai mult

This image cannot currently be displayed. Curriculum vitae Europass Informații personale Nume / Prenume Adresă(e) Barbu, Daniela Mariana Universitatea

This image cannot currently be displayed. Curriculum vitae Europass Informații personale Nume / Prenume Adresă(e) Barbu, Daniela Mariana Universitatea This image cannot currently be displayed. Curriculum vitae Europass Informații personale Nume / Prenume Adresă(e) Barbu, Daniela Mariana Universitatea Transilvania din Brașov, Bulevardul Eroilor, nr. 29,

Mai mult

Curriculum Vitae PANCO Tatiana INFORMAŢII PERSONALE Nume, prenume Adresă(e) Telefon(oane) (uri) Naţionalitatea Data naşterii Sexul LOCUL DE MUNC

Curriculum Vitae PANCO Tatiana INFORMAŢII PERSONALE Nume, prenume Adresă(e) Telefon(oane)  (uri) Naţionalitatea Data naşterii Sexul LOCUL DE MUNC INFORMAŢII PERSONALE Nume, prenume Adresă(e) Telefon(oane) E-mail(uri) Naţionalitatea Data naşterii Sexul LOCUL DE MUNCĂ VIZAT / DOMENIUL OCUPAŢIONAL EXPERIENŢA PROFESIONALĂ Activităţi şi responsabilităţi

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume E-mail(uri) Naţionalitate(-tăţi) sandaksg@yahoo.com, sandaksg@gmail.com maghiară Data naşterii 17 august 1973 Sex masculin Locul de muncă vizat

Mai mult

Microsoft Word - CV conf.univ.dr. Roxana Maier, cu poza, pt UAV

Microsoft Word - CV conf.univ.dr. Roxana Maier, cu poza, pt UAV Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Maier, Roxana Viorica ARAD Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Naţionalitate Birou: Acasă: roxanamaierpsiho@gmail.com Română Data

Mai mult

Europass CV

Europass CV Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresa(e) Str. Mărăşeşti, nr. 157, Telefon(oane) 0234.51.77.15 Fax(uri) 0234.51.77.15 E-mail(uri) cristuta.alina@ub.ro Naţionalitate(-tăţi)

Mai mult

Curriculum vitae UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI FACULTATEA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE SI INGINERIA MEDIULUI Inform

Curriculum vitae UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI FACULTATEA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE SI INGINERIA MEDIULUI Inform Curriculum vitae UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI FACULTATEA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE SI INGINERIA MEDIULUI Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) VIRSTA ANA

Mai mult

Nr

Nr Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Ababei Cătălina Adresă(e) Cornişa Bistritei 13/D/14, Bacău, jud. Bacău, România Telefon(oane) Mobil 0756 106 770 Fax(uri) 0234517715 E-mail(uri)

Mai mult

CV-Europass Ancuţa-RO.pdf

CV-Europass Ancuţa-RO.pdf Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Ancuţa Adrian-Silviu EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 12/2017 Prezent Secretar General Adjunct - Inalt Functionar Public Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat,

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass 1 Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Oltean Galafteon Adresă 35 B-dul 1 Decembrie 1918, 540003 Târgu Mureş, Romania Telefon (40-365) 809552 Mobil: (40) 722 771065 Fax (40-265)

Mai mult

This image cannot currently be displayed. Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresa(e) Chiorean (Talașman)Claudia Nr. 72/74

This image cannot currently be displayed. Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresa(e) Chiorean (Talașman)Claudia Nr. 72/74 This image cannot currently be displayed. Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresa(e) Chiorean (Talașman)Claudia Nr. 72/74, Str. Tautiului, loc. Floresti, jud. Cluj. Telefon(-oane)

Mai mult

Nr

Nr Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Ababei Cătălina Adresă(e) Cornişa Bistritei 13/D/14, Bacău, jud. Bacău, România Telefon(oane) Mobil 0722 606513 Fax(uri) 0234517715 E-mail(uri)

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Vedinaş Verginia verginia.vedinas@rcc.ro Mobil: Naţionalitate(-tăţi) Română Data naşterii 17 februarie

Mai mult

Microsoft Word - Fisa verificare Badita.doc

Microsoft Word - Fisa verificare Badita.doc UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE Postul scos la concurs: Lector, Poz. 17 Disciplinele postului: Geografia generală a turismului; Geografia

Mai mult

Microsoft Word - CV_VisanGeorge.docx

Microsoft Word - CV_VisanGeorge.docx The picture can't be display ed. Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresa(e) Telefon(-oane) E-mail(uri) VIȘAN GEORGE GABRIEL CONSTANȚA Nationalitate(-tati) ROMÂNĂ Data naşterii

Mai mult

Curriculum vitae Europass INFORMAŢII PERSONALE Nume CÂRSTEA CLAUDIA-GEORGETA Naţionalitate Română Data naşterii 15 no

Curriculum vitae Europass INFORMAŢII PERSONALE Nume CÂRSTEA CLAUDIA-GEORGETA  Naţionalitate Română Data naşterii 15 no Curriculum vitae Europass INFORMAŢII PERSONALE Nume CÂRSTEA CLAUDIA-GEORGETA E-mail carstea.claudia@unitbv.ro Naţionalitate Română Data naşterii 15 noiembrie 1968 DOMENIUL OCUPATIONAL Cadru didactic universitar

Mai mult

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR”

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR” Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir Facultatea de Management Turistic şi Comercial Constanţa PROGRAM DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PE ANUL UNIVERSITAR 2014- Nr. Perioada de Obiective şi teme de Colectiv

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Romer Sandor Mihaly Telefon(oane) 0268416879 Fax(uri) 0268412552 E-mail(uri) ajofm@bv.anofm.ro Naţionalitate(-tăţi) Maghiara Data naşterii

Mai mult

Microsoft Word - CV-prof.Hedesiu.docx

Microsoft Word - CV-prof.Hedesiu.docx Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) HEDESIU MIHAELA CARMEN Fax(uri) E-mail(uri) Naţionalitate(-tăţi) Data naşterii Sex mhedesiu@umfcluj.ro romana F Locul

Mai mult

Microsoft Word - cv04.doc

Microsoft Word - cv04.doc Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) +40234517715 Mobil: Fax(uri) +40234517715 E-mail(uri) floringrapa@yahoo.com Naţionalitate(-tăţi) Română Data naşterii

Mai mult

MODEL DE CURRICULUM VITAE

MODEL DE CURRICULUM VITAE C U R R I C U L U M V I T A E INFORMAŢII PERSONALE Nume Adresă DANIELA RODICA JALOBEANU Facultatea de Filosofie Universitatea Bucureşti Splaiul Independenţei 204 Bucureşti Telefon + 40 21 318 15 56 Fax

Mai mult

Europass

Europass Curriculum vitae Informatii personale Nume/Prenume Adresa Telefon E-mail Cetatenia CHIȘ S. TIMUR-VASILE tchis@univ-ovidius.ro, timur.chis@gmail.com Română Data nasterii 25.10.1964 Sex Bărbătesc, Author

Mai mult

CURRICULUM VITAE 1. DATE PERSONALE Nume Prenume Grad didactic Titlul ştiinţific/ domeniul,specializarea Titlul tezei de doctorat Ciurlău Cristian Flor

CURRICULUM VITAE 1. DATE PERSONALE Nume Prenume Grad didactic Titlul ştiinţific/ domeniul,specializarea Titlul tezei de doctorat Ciurlău Cristian Flor CURRICULUM VITAE 1. DATE PERSONALE Nume Prenume Grad didactic Titlul ştiinţific/ domeniul,specializarea Titlul tezei de doctorat Conferenţiar universitar Doctor Economie/Economie Agregate şi corelaţii

Mai mult

Microsoft Word - CV CIURLAU FLORIN doc

Microsoft Word - CV CIURLAU FLORIN doc CURRICULUM VITAE 1. DATE PERSONALE Nume Prenume Grad didactic Titlul ştiinţific/ domeniul, specializarea / Titlul tezei de doctorat Conferenţiar universitar Doctor Agregate şi corelaţii macroeconomice

Mai mult

Microsoft Word - CV Europass George David

Microsoft Word - CV Europass George David Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Adresă web Naţionalitate(-tăţi) DAVID, George Bucureşti, România Mobil: george.david@comunicare.ro

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă Telefon Fax E-mail(uri) MARINESCU Roxana-Cristina roxanaseverineanu@yahoo.com Naţionalitate Română Data naşterii 19 ianuarie 1978 Sex

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Sorin, Suciu Telefon(oane) Fax(uri) (uri) ASPC, Str. Petr

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Sorin, Suciu Telefon(oane) Fax(uri)  (uri) ASPC, Str. Petr Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Sorin, Suciu Telefon(oane) +40 256 404014 Fax(uri) E-mail(uri) ASPC, Str. Petre Râmneanţu (Oltul) nr.2, A204, 300596 Timişoara sorisuciu@gmail.com,

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă Oane (Marinescu), T Camelia Mihaela Şoseaua Mihai Bravu nr. 123-135, bloc D11, scara B, apartament nr. 11, etaj 3, Sector 2, Bucureşti,

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume PUNGĂ LOREDANA MIHAELA (FRĂȚILĂ ) Adresă(e) Str. Primăverii nr. 19, ap.1, Dumbr

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume PUNGĂ LOREDANA MIHAELA (FRĂȚILĂ ) Adresă(e) Str. Primăverii nr. 19, ap.1, Dumbr Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume PUNGĂ LOREDANA MIHAELA (FRĂȚILĂ 1998-2011) Adresă(e) Str. Primăverii nr. 19, ap.1, Dumbrăvița, jud. Timiș Telefon(oane) 0763691704 E-mail(uri)

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume STANCIU SORIN MIHAI Adresă Calea Aradului 119, cod poștal , Timişoara, jud. Timiş,

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume STANCIU SORIN MIHAI Adresă Calea Aradului 119, cod poștal , Timişoara, jud. Timiş, Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume STANCIU SORIN MIHAI Adresă, cod poștal 300645, Timişoara, jud. Timiş, România Telefon 0567735 E-mail sorinstanciu@usab-tm.ro Naţionalitate

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Bizerea, Otilia Adresă(e) 22, Calea Circumvalaţiunii, , Timişoara, Romania Telefon

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Bizerea, Otilia Adresă(e) 22, Calea Circumvalaţiunii, , Timişoara, Romania Telefon Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Bizerea, Otilia Adresă(e) 22, Calea Circumvalaţiunii, 300682, Timişoara, Romania Telefon(oane) 0256 242486 Mobil: 0724389240 Fax(uri) E-mail(uri)

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Iordache, Andreea, Daniela Adresă(e) Strada Drumul Apelor, Craiova, cod poştal 200453 România Telefon(oane) E-mail(uri) iordachedeea@yahoo.com

Mai mult

* NOTE

* NOTE Curriculum vitae Europass INFORMATII PERSONALE Nume, prenume Adresa NEN, MADLENA Bvd. George Cosbuc nr. 39-49, Bucuresti, Romania Telefon fix +40 (0) 21 3354665 Telefon mobil E-mail madlenanen@yahoo.com,

Mai mult

Curriculum Vitae Formato Europeo

Curriculum Vitae Formato Europeo C U R R I C U L U M V I T A E EUROPASS INFORMAŢII PERSONALE Nume/ prenume Adresa(e) Telefon(oane) E-mail (uri) Sex Perioda CRĂCIUN IOAN Masculin Noiembrie 2015 - prezent Profesor/Şeful Departamentului

Mai mult

Microsoft Word - CV Bekesi Csaba Europass.docx

Microsoft Word - CV Bekesi Csaba Europass.docx Curriculum vitae Europass InformaŃii personale Nume / Prenume ekesi Csaba Lajos Adresă(e) Mun. Oradea, str. Stefan Odobleja, nr.1, Judet:ihor, Romania Telefon(oane) Servici: 0359800960 Mobil: 0747788 Fax(uri)

Mai mult

CV BUMBAC GEORGETA.xlsx

CV BUMBAC GEORGETA.xlsx Informatii personale Nume/Prenume Adresa Telefon E-mail Nationalitate Data nasterii Starea civila Experienta Profesionala Bumbac Georgeta Fix: Mobil: Romana aprilie 2018-prezent CN-Aeroporturi SA Bucuresti,

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume POPESCU CONSTANŢA Adresă B-dul Mircea cel Bătrân, bl. K, et. 3, ap. 12, Târgovişte Telef

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume POPESCU CONSTANŢA Adresă B-dul Mircea cel Bătrân, bl. K, et. 3, ap. 12, Târgovişte Telef Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume POPESCU CONSTANŢA Adresă B-dul Mircea cel Bătrân, bl. K, et. 3, ap. 12, Târgovişte Telefon 0245 212 920 E-mail Naţionalitate Sex tantapop@yahoo.com

Mai mult

Europass CV

Europass CV Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume/Prenume Adresa(e) LUPU Otilia-Alina Miron Costin nr. 1, ap. 3, Bacău (România) Mobil 40-754 054 757 Fax(uri) 0234-535 012 E-mail(uri) otiliawlf@yahoo.com

Mai mult

Microsoft Word - GILIA CLAUDIA - CV doc

Microsoft Word - GILIA CLAUDIA - CV doc INFORMAŢII PERSONALE GILIA CLAUDIA Sexul F Data naşterii 06.11.1975 Naţionalitatea Română EXPERIENŢA PROFESIONALĂ Ianuarie septembrie 2017 Martie 2016 Ianuarie 2017 Decembrie 2015 prezent Vicepreşedinte

Mai mult

Untitled

Untitled INFORMAŢII PERSONALE Vasile Bîrle 9 Str. 24 nr. 181 Tăuţii Măgherăuş, Cod 437345 Maramureş, România fi 0748 233 280 fax. 0362 807 984 vasile.birle@yahoo.com Viber: 0748 233 280 Sexul M Data naşterii 1

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) MARUSCA SEPTIMIU MARCEL Bld.Independentei,Bl.UH 28,Ap.7, cod poştal 440221, Satu Mare,Romania Telefon(oane) 0261-770237 Mobil:0758220578

Mai mult