Curriculum vitae Europass

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Curriculum vitae Europass"

Transcriere

1 Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume BOGDĂNOIU Cristiana - Adresă(e) Craiova, Romania Telefon(oane) 0251/ (uri) Naţionalitate(-tăţi) Română Data naşterii 16 septembrie 1982 Sex Feminin Experienţa profesională Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate Funcţia sau postul ocupat Numele şi adresa angajatorului Educaţie şi formare Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Calificarea / diploma obţinută 2007 prezent Asist.univ.dr. Perioada Activităţi seminarizare diverse discipline. Publicarea în calitate de co-autor de lucrări de specialitate, cursuri universitare îndrumare de lucrări practice; Publicarea de articole în reviste de specialitate; Organizarea şi participarea la conferinţe internaţionale; Redactor al Journal of Applied Research in Finance; Redactor al Sciences; Membru al Centrului European de Studii Manageriale și Administrarea Afacerilor; Membru al World Economics Association Membru al Academic Cooperation Association Universitatea Spiru Haret Bucureşti, Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative, Craiova, Str. Vasile Conta, nr. 4 Activităţi de cercetare şi didactice Cercetare şi învăţământ universitar Economist Perioada SC AMT SERVICE SRL Doctor Domeniul Științe Economice - Specializarea Contabilitate Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor ISCED 8 Perioada Studii Aprofundate - Ştiinţe Economice

2 Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul în clasificarea internaţională ISCED 7 Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Specializarea Gestiunea financiar contabilă a întreprinderii în contextul integrării în Uniunea Europeană Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Perioada Nivelul în clasificarea internaţională ISCED 6 Aptitudini şi competenţe personale Licenţiat - Ştiinţe Economice Specializarea Management financiar-contabil Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Activitatea de cercetare și științifică Peste 25 publicaţii în reviste de specialitate şi anale ca autor şi co-autor din care 14 articole indexate în baze de date internaţionale 3 participări la simpozioane internaţionale (Yzmir-Turcia, Teheran Iran, Famagusta-Cypru), şi naționale cu participare internațională (Craiova-Romania) 2 granturi CNCSIS în calitate de membru în echipa de cercetare 1 carte rezultată în urma unui grant CNCSIS publicată în editură din străinătate; 2 cărți rezultate în urma unui proiect strategic, publicate în România în edituri autorizate CNCS; 3 cărţi de specialitate; 7 cursuri de specialitate; 5 contracte cu mediul de afaceri 4 proiecte strategice POS-DRU în calitate de membru în echipă Servicii profesionale și academice: Redactor la Journal of Applied Research in Finance (Indexat in CEEOL, EBSCO și IndexCopernicus) Redactor la Sciences (indexat în SCOPUS, RePEc, CEEOL, EBSCO și IndexCopernicus, Clasificare CNCSIS B+) Membru în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova The 2 nd International Conference on Advanced Studies in Law and Economics, Craiova, Romania, 19 th December, 2016, organizat de Universitatea SPIRU HARET, Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova 1 st International Conference on Advanced Studies in Law and Economics, Craiova, Romania, 16 decembrie 2015, organizat de Universitatea SPIRU HARET, Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova The 7th International Conference on "Advanced Researches in Management, Finance and Accounting", Craiova, Romania, November 2014, organizat de Universitatea SPIRU HARET, Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova 6th International Conference on "Advanced Researches in Management, Finance and Accounting", noiembrie 2013, organizat de Universitatea SPIRU HARET, Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova 5th International Conference on New Tendencies in Knowledge based Society, noiembrie 2011, organizat de Universitatea SPIRU HARET, Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova 4th International Conference on The World s Economy in the Times of Global Crisis, 5 6 noiembrie 2010; organizat de Universitatea SPIRU HARET, Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova 3nd International Conference on Further Challenges for a Competitive Management, octombrie 2009; organizat de Universitatea SPIRU HARET, Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova 2nd International Conference on Business and Information Technologies. New Approaches, octombrie 2008; organizat de Universitatea SPIRU HARET, Facultatea de Management Financiar

3 Contabil Craiova 1st International Conference on Growth and Innovation of the Economic Competitiveness, 1 2 noiembrie 2007; organizat de Universitatea SPIRU HARET, Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova Premiul Young Researcher of Year 2010 acordat pentru activitatea de cercetare de către Centrul European de Studii Manageriale în Administrarea Afacerilor; Universitatea SPIRU HARET, Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova Certificat de absolvire a cursurilor de Formator, Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului; Certificat de competențe lingvistice la limba franceză, emis de Universitatea din Craiova, Facultatea de Istorie și Litere, Catedra de Limbi Anglo-Saxone; Certificat de absolvire a cursurilor de Manager îmbunătăţire procese, organizat de Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, 2013 Certificat de absolvire a programului de formare şi conştientizare în asigurarea calităţii în Învăţământul la Distanţă ID, organizat şi desfăşurat de Universitatea Spiru Haret în parteneriat cu Academia Comercială din Satu Mare şi TUV Austria România, în cadrul proiectului POSDRU/86/1.2/S/60720, 2013 Certificat de participare la Cursul de formare Burse de formare Grundtvig, oportunităţi de pregătire profesională, organizat de Asociaţia EduLife, 2013 Certificat de absolvire competenţe informatice, organizat de Universitatea Spiru Haret Bucureşti, Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova, 2013 Certificat de absolvire competenţe antreprenoriale, organizat de Universitatea Spiru Haret Bucureşti, Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova, 2013 Certificat de absolvire comunicare în limba engleză organizat de Universitatea Spiru Haret Bucureşti, Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova, 2013 Certificat de participare la programul de instruire în tehnologii IFR-ID, emis de Universitatea Spiru Haret, Departamentul de învăţământ cu Frecvenţă Redusă şi la Distanţă, 2014 Certificat de participare la programul de instruire în tehnologii e-learning, emis de Universitatea Spiru Haret, Direcţia IT, 2014 Limba(i) maternă(e) Română Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă Limba engleză B1 Nivel de bază B1 Nivel de bază A1 Nivel introductiv A1 Nivel introductiv B1 Nivel de bază Limba franceză B1 Nivel de bază B1 Nivel de bază A1 Nivel introductiv A1 Nivel introductiv B1 Nivel de bază (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine Competenţe şi abilităţi sociale Competenţe şi aptitudini organizatorice Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Spirit de echipă: am experienţa muncii în echipă ca urmare a coordonării cu responsabilitate şi succes a activităţii manageriale presupuse de proiectele in care am fost implicată; Spirit organizatoric: am coordonat cu responsabilitate și succes activități manageriale proiectelor în care am fost implicată. Persoană sociabilă şi comunicativă, discretă, stăpânire de sine, responsabilitate, iniţiativă, autoorganizare. Am dobândit competențe organizatorice și de coordonare și prin implicarea în activitatea redacțională și publicistică, ca redactor, a revistelor de specialitate Sciences şi Journal of Applied Research in Finance indexate în baze de date interna ționale (RePEc, CEEOL, EBSCO, IndexCopernicus); În calitate de membru în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, alături de ceilalți membrii, am elaborat propuneri de îmbunătățire a calității educației, am coordonat aplicarea procedurilor și metodologiei de evaluare și asigurare a calității. Sistemul de operare Windows XP, MS Office (Word, Excel, Power Point), dezvoltarea şi exploatarea bazelor de date (Access), dezvoltarea şi utilizarea platformei elearning Blackboard Academic Suite pentru evaluare şi instruire, programul de contabilitate CIEL

4 LISTA LUCRĂRILOR a) TEZA DE DOCTORAT Crt. Titlu Editura Anul Localitatea Autor ISBN Pag 1 Perfecţionarea contabilităţii de gestiune şi calculaţiei costurilor în industria alimentară de fabricare a produselor lactate Sitech 2015 Craiova Luminița b) CĂRŢI ŞI CURSURI UNIVERSITARE PUBLICATE DE EDITURI AUTORIZATE CNCS În ultimii 5 ani crt Titlu Editura An Localitatea Autorii ISBN Contabilitate financiară de raportare Contabilitate financiară curentă Editura Universitaria 2017 Craiova Editura Universitaria 2017 Craiova 3. Contabilitate informatizată Editura Universitaria 2017 Craiova 4. Contabilitate de gestiune Editura Universitaria 2016 Craiova Contabilitate financiară curentă Contabilitate financiară de raportare Management financiar contabil Fundaţiei România de Mâine Fundaţiei România de Mâine Fundaţiei România de Mâine 2012 Bucureşti 2012 Bucureşti 2012 Bucureşti 8. Contabilitate financiară. Sitech 2010 Craiova 9. Management financiar - contabil Sitech 2010 Craiova Luminița Luminița, Bogdan Anca Mădălina, Bogdan Anca Mădălina, Cristiana Luminița Cocoşilă Gabriela Mihaela, Cristiana Luminița, c) CĂRŢI DE SPECIALITATE ELABORATE ÎN TIMPUL DESFĂŞURĂRII UNOR PROIECTE STRATEGICE Universitaria 2011 Craiova Cristiana, Georgescu Floarea Scheau Ioan Publicate în străinătate Titlu Editura An Localitatea Autorii ISBN pag. crt. 1 The Reengineering a New Direction of Contemporary Management, BWV/IUK Institut Publicate în România (edituri autorizate de CNCS ) crt Germania Ştefănescu Laura, Constantinescu Mădălina, Cristiana, Ştefănescu Andy Constantinescu Pompiliu Titlu Editura An Localitatea Autorii ISBN pag. Femeia întreprinzător modele de success (guide - elaborated chapter 3)

5 3 Contabilitate informatizată pentru afaceri Universitaria 2011 Craiova Cristiana, Georgescu Floarea Scheau Ioan d) ARTICOLE/STUDII PUBLICATE ÎN URMA UNUI PROCES DE EVALUARE: a. Reviste indexate ISI 1 Is the Integrated Water Resources Management Implemented in Jiu River Waters in the Context of Sustainable Development? The Modelling of the Evolution of the Concentration of Heavy Metals Global NEST Journal, 2016, Vol 18, No 3, b. Reviste internaţionale indexate în baze de date 1 Dynamic Modeling - Methods and Techniques for Forecasting Financial Needs In Efficient 2 Management Accounting from Theory to Practice 3 Improving management accounting and cost calculation in dairy industry using standard cost method, 4 Budgeted production costs a necessity in dairy industry enterprises 5 Management control - performance management tool of the economic entity 6 Critical analysis of management accounting and cost calculation system from the food industry of manufacturing Journal of Advanced Research in Management, Volume 5, Issue 9, Summer Sciences, Volume VIII/ Issue 1(23)/ Spring 2013, pp , Annals of the Constantin Brâncuşi University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 2/2013, pp Revista Tinerilor Economişti/The Young Economists Journal, 20 th Issue, April 2013, Review of General Management Volume 17, Issue 1, Year 2013 Journal of Academic research in Economics, Volumul 4 Numărul 2, iulie 2012 Barbu Cristina Mihaela, Negulescu Mihail Cristian, Ungureanu Laura, Bică Elena,, Pandelica I. Cristiana -, Ungureanu Laura Cristiana - Cristiana - Cristiana efault/files/submissions/gnest _01812/gnest_01812_publish ed.pdf arm/jarm%20summer% pdf aes/files/jaes_2013spring_sh ort.pdf IDEAS, Genamics JournalSeek Database, EconPapers, EBSCO, Cabell's, SCIPIO, DOAJ, REPEC, EconBiz, Ulrich's, Scirius, YORK UNIVESITY, GLOABAL IMPACT FACTOR, SOCIONET, Directory of Research Journals Indexing df/ /17_bogdanoiu%20cristina% ISSN (printed), (e-issn) 20Luminita.pdf Cabell's Database, EBSCO PUBLISHING, RePec, Central and Eastern European Online Library, Electronic Journals Library, IDEAS, nereus, gesis RePec ( IDEAS, Econpapers, Socionet -); Ulrich's Periodicals Directory; SCIPIO; Cabell's Database ; Index Copernicus - Journals Master List ; Central and Eastern European Online Library ; Research Papers in Economics o/

6 dairy products and ways of improving it 7 Directions to Improve Management Accounting and Cost Calculations in Food Industry of Manufacturing Dairy Products 8 Place and Role of Management Accounting and Cost Calculation in Food Industry of Manufacturing Dairy Products 9 Bases for Managerial Accounting and Cost Calculation 10 Activity based cost from the perspecive of competitive advantage Analele Universităţii Craiova, Seria Ştiinţe Economice, Anul XXXXI 39, 2011, pag Sciences, Volume VI/ Issue 4(18)/ Winter 2011, pag Sciences, Volume VI/ Issue 3(17)/ Fall 2011, pag Sciences, Volume IV, Issue 1(7), Spring 2009, pag X CEEOL and RePEC International Databases; Clasificare CNCSIS B CEEOL, RePEc, IDEAS, EconPapers, Scopus; Clasificare CNCSIS B+ cles/spring2012/jaes_winter% _ShortVersion.pdf CEEOL, RePEc, IDEAS, EconPapers, Scopus; Clasificare CNCSIS B+ cles/winter2011/jaes_fall_2011 _online.pdf st_issue_jaes_volumeiv_sprin g2009.pdf 11 The Impact of Reengineering upon Performance 12 Risk Taking in Economical-Financial Activity 13 Economic Fesability of Reengineering Project 14 Foreign Direct Investments Relaunching factor of the Romanian Economic Growth b. Reviste neindexate în baze de date 15 Necesitatea îmbunătăţirii managementului costurilor privind utilizarea sistemelor Activity Based -Costing 16 Folosirea sistemelor ABC pentru îmbunătăţirea managementului costurilor şi a profitabilităţii 17 Influenţa sistemelor contabile internaţionale asupra climatului economic International Journal of Management Perspectives, Volume 1, Issue 3/2009, pag Sciences, Volume III Issue1(3) Spring 2008 Analele Universităţii din Craiova, Secţiunea Ştiinţe Economice, Anul XXXVI, nr.36, pag. 2578, Clasificare CNCSIS B Sciences, Volume II Issue 1 (2) Fall 2007 Provocări contabile. Articole, studii şi cercetări, Volumul 1, within University of Craiova, Economics and Business Administration Faculty, 2010 Tendinţe ale dezvoltării economice într-o societate a cunoaşterii, Vâlcea, 2009 Studii Economice Revista ştiinţifică, An. I, nr. 1-2 (iunie)/ 2007 Chişinău, p Ştefănescu, Laura; Constantinescu, Mădălina;, Cristiana -, Cristiana - Ştefănescu A., Ştefănescu I., Business Source Complete (EBSCO), Ulrich s Periodicals Directory, Leadership and Management Learning Center, CABLE's Publishing Directory, PAIS International, C.I.R.E.T. Constantinescu_C_Bogdanoiu.p df CEEOL, RePEc, IDEAS, EconPapers, Scopus; Clasificare CNCSIS B+ ex.php/articles-archive X CEEOL, RePEc ml CEEOL, RePEc, IDEAS, EconPapers ine_jaes_volumeii_issue1%28 2%29_Fall2007.pdf Editura Universitaria Editura Sitech X Editura ULIM

7 18 Reenginering-ul, model nou şi eficient al transformărilor în cadrul unei afaceri 19 Globalizarea orizont al întregii planete 20 Managementul resurselor umane una din cheile de succes pe termen lung Anale ULIM, Anale ULIM, Anale ULIM, Editura ULIM Editura ULIM Editura ULIM c. Reviste autorizate CNCS 21 News on the Insurance Market of Civile Responsibility ANALELE UNIVERSITĂŢII SPIRU HARET - SERIA ECONOMIE, 2008, Vol. I, 8, pag Cristiana Clasificare B 22 E-business în noua eră a tehnologiei informaţionale în 23 Asigurările obligatorii, pot fi atractive şi eficiente pentru asiguraţi? 24 Caracteristicile pieţei mondiale de asigurări, Revista Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu, Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională Globalizare şi Identitate desfăşurat în perioada 2-3 iunie 2006, Târgu Jiu, 1/2007, Vol. II, p Nr 13 nr. 26/2007, Bucureşti, p , -, Cristiana-, 25 Piaţa de asigurări din România, 26 Relaţia dintre asigurat şi asigurător, 27 Asigurările de răspundere civilă obligatorie, Revista nr. 27/2007, Bucureşti, p Revista nr. 28/2007, Bucureşti, p Revista nr. 45/2007, Bucureşti, p Cristiana- Cristiana-, Cristiana-, 28 Asigurările de răspundere civilă obligatorie, Revista nr. 47/2007, Bucureşti, p Cristiana-, e) ARTICOLE PUBLICATE ÎN CADRUL UNOR CONFERINŢE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE: a. Conferinţe internaţionale 1 The Impact of Reengineering upon Performance Management 1st International Conference on Economic and Management Perspectives (ICEMP 2008) - Famagusta, North Cypru, octombrie 2008

8 2 Informational and Communicational Technologies Implementation s Foundation af the Reengineering Conference on Business, Economics and Management, Yasar University - Izmir Turkey, iunie Businees Process Reengineering A necesity to create an efficient Managerial System b. Conferinţe naţionale 4 Fluxul informaţional de documente utilizat de contabilitatea de gestiune 5 Modele ale situaţiilor financiare 6 Tendinţe în procesul globalizării la început de secol XXI 1 st International Online Conference on Business and Management Dezvoltarea durabilă a economiei româneşti şi armonizarea legislaţiei cu standardele comunitare Dezvoltarea durabilă a economiei româneşti şi armonizarea legislaţiei cu standardele comunitare Dezvoltarea durabilă a economiei româneşti şi armonizarea legislaţiei cu standardele comunitare c. Conferinţe naţionale cu participare internaţională 7 Business Process Reengineering Method versus Kaizen Method In the second "International Conference on Business and information Technologies. New 8 The New Value Added Tax Changes According to the Romanian Tax Code of 2017 f) STUDII PUBLICATE ÎN: approaches." Conferinţa Cercetări avansate în ştiinţe juridice, economice şi administrative, Ediţia a III-a Teheran Iran, noiembrie mai 2006 în cadrul Universităţii Spiru Haret Bucureşti, Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova mai 2006 în cadrul Universităţii Spiru Haret Bucureşti, Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova mai 2006 la Universităţii Spiru Haret Bucureşti, Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova Octombrie 2008 organizat de European Research Centre of Managerial Studies in Business Administration and Spiru Haret University, Craiova, Romania decembrie 2017 Universitatea Spiru Haret din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative Craiova Volume ale unor manifestări ştiinţifice naţionale crt. Titlu Publicat în Organizator Data Autori Editura şi ISBN 1. Viitorul integrării europene sau o discuţie asupra aspectelor privind procesul de integrare europeană Tendinţe ale dezvoltării economice într-o societate a cunoaşterii Spiru Haret, Facultatea de Contabilitate şi Finanţe, Râmnicu Vâlcea, A XVII-a Sesiune de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice şi studenţilor 3-4 aprilie 2009 Matei Viorel; Ungureanu Laura; Cristiana- ; Simionescu Silvia, Editura Sitech, Craiova, ISBN: , Volumes of some national scientific manifestations with international participation 2 Directions to Improve Management Accounting and Cost Calculations in Food Industry of Manufacturing Dairy Products 3 Progress in New Technologies for a Competitive Management The International Conference COMPETITIVENESS AND STABILITY IN THE KNOWLEDGE BASED ECONOMY ICONEC 2011 Incesa Workshop New information Technologies for Competitive UNIVERSITY OF CRAIOVA ROMANIA, FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION University of Craiova, Faculty of Economics and Business November 4th 5th, 2011, Craiova, Romania, iulie 2019 Craiova, Romania,, Cristiana- Bogdanoiu Cristiana Dinca Sorin Universitaria Publishing House Asers

9 Management of Organization University of Craiova, Faculty of Economics and Business Administration, Craiova, Romania 2018 Administration, Craiova, Romania f) PROIECTE DE CERCETARE În ultimii 7 ani Contracte de cercetare cu mediul de afaceri crt Program/ Proiect Omnidata Pachet de programe generalizabile pentru perfecționarea activității financiar contabile, Beneficiar Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Management Financiar Contabil - Craiova, Contract nr. 742/ Implementare Ciel Finance Manager si Ciel Audit si Revizuire, 2011 Beneficiar: Universitatea Spiru Haret Statutul implementării: complet Politici şi strategii privind promovarea exportului cu legume în noul context european. Studiu de caz la SC SERE UNIVERSAL SRL Beneficiar: Universitatea Spiru Haret Statutul implementării: complet Noi oportunităţi de finanţare a întreprinderii Contract nr. 7845/ ; Beneficiar: Universitatea Spiru Haret Statutul implementării: complet Îmbunătăţirea performanţelor financiar-contabile. Studiu de caz la SC Gecorom SA Contract nr. 3356/17.X.2008; Beneficiar: Universitatea Spiru Haret Statutul implementării: complet Proiecte strategice Pregătiți pentru viitor Contract POCU/90/6.13/ Beneficiar: Universitatea Spiru Haret Perioada: 05 septembrie septembrie 2019 Statutul implementării: in derulare AFRO Antreprenoriat, FoRmare si Ocupare in regiunile de dezvoltare Bucuresti Ilfov si Sud Vest Oltenia Contract nr.: POSDRU/176/3.1/S/ Perioada: februarie decembrie 2015 Beneficiar: Agriconsulting Europe SRL Partener: Asociaţia Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură Sprijin pentru tranziţia cu succes de la studiu la piaţa muncii a studenţilor cu specializări economice, Beneficiar SC Invest Trust SRL, partener Universitatea 8 Spiru Haret prin Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova Perioada: Statutul implementării: complet. Poziţia în echipa de cercetare Instituţia Valoarea totală Membru SC OMNIDATA SRL lei Membru Ciel Romania SA lei Membru SC SERE UNIVERSAL SRL CRAIOVA 2000 euro Membru SC IGO SA Caracal 8.552,80 lei Membru SC Gecorom SA 7.671,80 lei Secretar OI POCU MEN ,25 lei Coordonator formare Expert pe termen scurt FSE POS-DRU FSE POS-DRU lei

10 9 10 Performanţă în carieră şi în afaceri pentru femei Proiect strategic naţional, ID_58571 Contract nr.: POSDRU/97/6.3/S/58571; Beneficiar: Universitatea Spiru Haret Perioada: ; Statutul implementării: complet. Antreprenori în turism Proiect strategic naţional, ID_63567 Contract nr.: POSDRU/92/3.1/S/63567; Beneficiar: Spiru Haret Universitaty; Perioada: ; Statutul implementării: complet. Grant-uri de cercetare Reengineering-ul organizaţional ca soluţie eficientă pentru restructurarea de fond a afacerilor. Studiu de caz privind elaborarea proiectelor de reengineering folosind tehnologii informaţionale. Valoarea proiectului: RON, Cod CNCSIS 10/2006, Grant At, Nr 80GR/2006, membru în echipa de cercetare. Reengineering-ul organizaţional ca soluţie eficienta pentru restructurarea de fond a afacerilor. Studiu de caz privind elaborarea proiectelor de reengineering folosind tehnologii informaţionale, Valoarea proiectului: RON, Cod CNCSIS 10/2007, Grant At, Nr 80GR/2007, membru în echipa de cercetare. Cerere de Finanţare internă Contabilitatea în contextul standardelor internaționale de raportare financiară prevăzută în Planul anual de cercetare întocmit la nivelul departamentului de Științe Economice Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova, Universitatea Spiru Haret, Perioada : GRADUL ACTUAL DE CONVERGENŢĂ FORMALĂ ÎNTRE STANDARDELE IAS/ IFRS ŞI U.S. GAAP prevăzut în planul anual de cercetare întocmit la nivelul departamentelor/ facultăţilor Universităţii Spiru Haret Perioada : Dec aprilie 2020/ Analiza schimbărilor climatice la nivelul județului Dolj prevăzut în planul anual de cercetare întocmit la nivelul departamentelor/ facultăţilor Universităţii Spiru Haret Perioada : 18 luni, Impactul analizei performanţelor economico financiare asupra misiunilor de contabilitate managerială şi de gestiune financiară ale entităţilor prevăzut în planul anual de cercetare întocmit la nivelul departamentelor/ facultăţilor Universităţii Spiru Haret Perioada: sept.2019 sept.2021 Date: 04 Iulie 2019 Expert lector Contabilitate informatizată pentru afaceri Manager de achiziţii FSE POS-DRU FSE POS-DRU ,00 lei ,64 lei Membru CNCSIS lei Membru CNCSIS lei Director grant ICCS lei Membru ICCS lei Membru ICCS lei Membru ICCS lei Asistent universitar doctor Cristiana -