Alt.2 Denumirea STATUTUL. de asociere a arhitectilor, Uniunea Arhiteclilor din Rom6nia, Ordinul Arhiteclilor din Romdnia,

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Alt.2 Denumirea STATUTUL. de asociere a arhitectilor, Uniunea Arhiteclilor din Rom6nia, Ordinul Arhiteclilor din Romdnia,"

Transcriere

1 STATUTUL ASOCIATII ASAR ASOCtATtA SOCITAflLOR D ARHITCTURA DIN ROMANIA Art. 1 Dispzifii generale CAPITOLUL I DISPOZITII GNRAL, DNUMIR, FORMA JURIDICA, SDIU, DURATA Persanele menfinate in Anexa 1 in calitate de membri fndatri gi in cnfrmitate cu prevederile Ordnan{ei nr cu privire la ascialii 9i fundatii, cu mdificdrile gi cmpletdrile ulteriare, am decis prin vin[a liberd incheierea prezentului statut (denumit in cele ce urmeazd "Statutul"), in vederea cnstituirii unei ascialii cu persnalitate juridicd rmani, fdrd scp lucrativ (denumitd in cele ce urmeazd "Asciafia") ce igi desfdgard activitatea ptrivit dreptului rmanesc, pentru realizarea unui scp de interes generalin cnfrmitate cu prezentul Statut. Alt.2 Denumirea 2" Denumirea Ascialiei este ASAR Ascialia Scietililr de Arhitecturi din Rm6nia (denumitd in cele ce urmeazd, "Ascia(ia" sau "ASAR"), cnfrm dvezii privind dispnibilitatea denumirii nr din data de eliberatd de MinisterulJustitiei. Tate dcumentele emise de Asciatie vr purta denumirea, frma juridicd, sediul scial 9i numdrul de rdine din Registrul ascia[iilr gi funda[iilr aflat la grefa judecitriei in a cdrei circumscriptie teritriald igi are sediul Asciatia Aceastd denumire va fi respectatd in tate dcumentele emise de Ascia{ie, anunturile gi in relatiile cu alte rganizatii gi institutii din!ard sau strdindtate. Art. 3 Frma juridicd Ascialia se infiin[eazd, ptrivit Actului Cnstitutiv din care prezentul Statut face parte integrantd, in cnfrmitate cu Ordnanla nr cu privire la asciatii gi fundatii, ca qersand juridicd rmand de drept privat, fird scp patrimnial, independenta fald de uniunile, ascialiild sau alte frme legale de asciere a arhitectilr, Uniunea Arhiteclilr din Rm6nia, Ordinul Arhiteclilr din Rmdnia, rganele administra[iei publice centrale gi lcale, partidele plitice gi rice alte institutii ale statului rmdn gi igi desfdgard activitatea in cncrdan[d cu prevederile legii rmdne 9i ale prezentului Statut. Ascialia este cnstituiti prin vinla liberi a fndatrilr, exprimatd ptrivit actului de cnstituire. Ascialia isi va desfdgura activitatea in calitate de ascia{ie prfesinald autnms, reunind persane juridice rganizate in una din mdalitdlile sau frmele de exercitare a prfesiei de arhitect recunscute de Ldgea nr.' privind rganizarea 9i exercitarea prfesiei de arhitect sau de '! ri!n?(l

2 Regulamentul de rganizare 9i de functinare a Ordinului Arhiteclilr cnstituirii Ascialiei, frmele de execitare admise pentru dbandirea Asciatiei sunt: din RmAnia. La calitifii de membru (i) biru individual sau biruri asciate de arhitecturd; (ii) scietate civild prfesinald dq arhitecturd; (iii) scietate infiintatd ptrivit legii nr. 31/1990, avand 7111 activitili de arhitecturd. ca biect principal de activitate cd CAN Fiecare membru igi va exprima vinta in cadrul Asciatiei desemnat in cnfrmitate cu prevederile acestui Statut. rin intermediul unui rerezentant Art.4 Sediul 4.'1. Sediul scial al Ascia(iei este in Municipiul Bucuregti, str. et. 3, Sectr 2" Mihai minescu, nr.238, Grp A, 4.2. Sediul pate fi schimbat ulterir, pe baza htdrarii Cnsiliului Directr gi prin inregistrarea menliunilr crespunzdtare at6t in Registrul asciafiilr gi fundaliilr aflat la grefa Judecdtriei in circumscriplia cdreia se afld sediul initial cdt gi la cel aflat la grafa Judecdtriei in circumscrplia cdreia se afld nul sediu :6. Ascia[ia igi pate cnstitui filiale gi sucursale, prin htdrarea Adundrii Generale a Ascialiei, adtatd in cnfrmitbte cu prevederile acestui Statut. Filiala se cnstituie cu un numdr minim de 3 membri, are rgane de cnducere prprii, 9i un patrimniu distinct de cel al Ascialiei. Filiala este entitate cu persnalitate juridici, putand incheia, in nume prpriu, acte juridice de administrare gi de cnservare in cndi[iile stabilite de Ascialie prin actul cnstitutiv al filialei 9i pt incheia acte juridice de dispzitie, in numele 9i pe seama Asciafiei, numai pe baza htdr6rii realabile a Cnsiliului Directr al Asciatiei. Sucursalele vr fi structuri teritriale fdrd persnalitate juridicd gi vr desfigura activitdtile date in cmpetenta lr de cdtre Asbia[ie. Art. 5 Durata S.1. Asciafia se cnstituie pe durati nedeterminati. a va funclina de l\ata blinerii persnalitdlii juridice gi igi va incheia activitatea in cazurile gi in cnditiile prevdzute de lege 9i de Statut. Art. 6 Scpul Asciafiei CAPITOLUL II scpul AsclATll. BIGTUL D ACTIVITAT 6.1.,,Asciafia Scietdlilr de Arhitecturd din Rmdnia" are ca scp principal prtejarea, reprezentarea gi prmvarea interes lr prfesinale gi ecnmice cmune membrilr apa(in6nd? rlin?fl

3 frmelr de exercitare a prfesiei de arhitect in fa{a autritd[ilr guvernamentale, autritdtilr teritriale, rganizatiilr 9i instituliilr din RmAnia. in particular, Ascialia urmdregte: a) evidenlierea prfesiei de arhitect; b) prmvarea prfesiei de arhitect; c) crearea celui mai bun cadru psibil pentru serviciile de arhitecturd; d) cperarea intre membrii Asciafiei; e) sd fere cnsiliere 9i sprijin membrilr pentru a prmva gi dezvlta ni prtunitdti prfesinale gide afaceri; 0 sd prmveze gi sd cnslideze punerea in aplicarea prtecliei drepturilr de autr Misiunea Asciatiei este: a) sd reprezinte, sd prmveze, sd susfind gi sd apere interesele prfesinale, ecnmice, juridice 9i sciale ale membrilr sdi; b) si activeze pentru deplina libertate de ac(iune a membrilr sdi in scpul dezvltdrii 9i eficientizirii activitd(ii acestra; c) si asiste membrii cnstituenli in activitatea lr creativd, precum si in dezvltarea lr prfesinald; d) si cnslideze relaliile de cperare din cadrul prfesiei, cu reprezentan[ii celrlalte prfesii din dmeniul cnstruc{iilr, al gtiin[elr gi artelr; sd clabreze cu rganizafiile prfesinale 9i patrnale din tard gi strdinatate pentru realizarea scpului sdu; e) si sprijine tate institu[iile, rganele gi rganiza{iile care sunt in legaturd cu arhitectura, in md temprar sau permanent; f) sd participe la dezvltarea pliticilr in dmeniul cnstructiilr gi cu precadere a celr arhitecturale si urbanistice din Rm6nia, g) sd prpund autritalilr publice cmpetente gi sd sustind acte nrmative 9i misuri tehnice sau administrative Tn interesul membrilr sdi 9i a arhitecturii; h) sd asiste universitd(ile de prfil, in frmarea curentd de arhitecturd; i) si asigure membrilr sii infrmare, servicii de cnsultantd gi asistentd de specialitate, inclusiv in dmeniul cupdrii si frmdrii prfesinale, a asigurdrilr prfesinale, precum 9i al sdndtdtii 9i securitaliiin muncd; j) sd actineze pentru blinerea de facilitdli ecnmice, administrative, financiare/asigurari prfesinale etc. si sd suslind direct interesele categriilr prfesinale din care membrii sdi fac parte; 3 r^!ln?fl

4 k) se prmveze cncurenta liald, in cnditiile legii; l) sa intermedieze in litigiile dintre cei implicali in relatiile ecnmice prfesinale, infiin[area 9i menlinerea unui rganism de mediere [curli arbitrale]; m) n) la cererea membrilr sdi, sd asigure asistarea reprezentarea in fata instantelr de judecatd de tate gradele, a rganelr de jurisdiclie, a altr institutii sau autritd[i, prin apdrdtri prprii sau alegi; sd pdstreze evidentd a lucrdrilr arhitecturale pentru a asigura prteclie a drepturilr de autr pentru prduse de arhitectura, gi sd cntribuie la prtejarea drepturilr titularilr drepturilr de autr si sd le gestineze in numele lr prin asigurarea pregdtirii prfesinale adecvate; ) sd ajute prmvarea internd si externd a prduselr arhitecturale ale membrilr, dezvltarea gi difuzar eal rdspa nd i rea arh itectu rii d i n Rmdn ia ; p) sd rganizeze actiuni prmtinale, sd editeze publicatii ziare, reviste, buletine infrmative 9i sd cpereze cu massmedia pentru sustinerea intereselr membrilr sii Pentru realizarea scpului sdu, Ascia(ia igi prpune urmdtarele biective gi miilace de acliune: a) mnitrizeazd evlutia tuturr factrilr care au impact gi sunt definitrii pentru arhitecturd, prfesia de arhitect gi frmele de exercitare a prfesiei de arhitect, atat in terie cat gi in practics, precum gi a celra pe care arhitectura le influen[eazd; b) dreqte sd participe la definirea gi cnturareacrelarea legislaliei din dmeniul cnstrucfiilr 9i a arhitecturii, in calitate de specialistpartener, acrd6nd imprtanld desebitd prtec[iei calitd{ii arhitecturale; c) mnitrizeazd prcesul de reglementare a dreptului de priectare, a prcesului de autrizarea cntrucliilr gi a activitd(ii de supraveghere; d) inilieazd si mentine rela{ii cu tate rganele gi rganizaliile legate de arhitecturd 9i dmeniul cnstructiilr; clabreazd cu instituliile gi rganizafiile care prmveazd gi recunsc activitdlile remarcabile depuse in interesul arhitecturii, cu biective cmpatibile cu cele ale Asciafiei; e) clabreazd cu rganiza{ii/ascia(ii na[inale 9i interna{inale, clt biective similare; f) rganizeazd cmitete, respectiv participd in cmitete rganizate de alte rganisme 9i rganiza{ii implicate dmeniul cnstructiilr si a arhitecturii prin reprezentan{i; g) efectueazd studii, analize gi elabreazdpregdtegte pinii, recmanddri 9i rezlufii 9i acrdd asistentd institutiilr si rganismelr centrale gi lcale in vederea dezvltdrii si imbundtdfirii atdt a pliticilr de dezvltare cat gi a aplicdrii legislafiei in dmeniul cnstrucliilr; h) participd la frmarea prfesinald cntinud a arhiteclilr; i) sprijind identificarea autrilr de priecte gi lucriri de arhitecturi, pune in aplicare inregistrdrile privind drepturile de autr 9i acrdd de asistenld de specialitate aspecte generale 9i specifice; cntribuie si faciliteazd participarea membrilr sdi la cmpetiliile interna{inale 9i na(inale; c riin?fl

5 k) clabreaze gi participd in md practiv la rganizarea cadrului prfesinal, de evenimentele acestuia, in masura capacits(ilr sale; l) rganizeazd sau crganizeazd prelegeri, dezbateri, cnferinle, cnven(ii si expzi{ii de specialitate; m) infrmeazd, prpagd si adreseazd prpuneri critice cu privire la mdul de indeplinire a scpului Ascia!iei; n) publicd publicalii de specialitate, care apar in md regulat, peridic sau adhc, 9i menline biblitecs; ) inilieazi gi sprijind relaliile cu massmedia si rganiza[iile de educalie in activitatea lr, dupd cum este necesar. 6,5" Ascia(ia in indeplinirea misiunilr/sarcinilr sale pate sd cpereze cu Ordinul Arhitectilr din Rmdnia OAR, precum gi cu Uniunea Arhitecfilr din RmAnia UAR gi cu alte rganizatii neguvernamentale, cu entitdti plitice, institutii publice sau private, guvernamentale sau neguvernamentale, cmunitdli 9i lideri lcali, din RmAnia sau din alte tdri, precum 9i cu rganisme gi rganizatii interna[inale. Ascia{ia igi indeplinegte scpurile si sarcinile bazanduse pe t{i membrii sdi. Membrii Ascia{iei nu au nici un beneficiu financiar direct din apartenenta lr. Ascialia isi prpune sd prmveze cultura arhitecturali a Rmaniei, activitatea autritd{ilr cmpetente gi a rganizaliilr culturale active in cntextul/dmeniul arhitecturii, precum 9i eficienla acestra, punand in cmun experienla prfesinald a membrilr sdi. Ascia[ia va crea, crdna gi finanta prgrame gi priecte de asisten[d sciald asciate scpului Ascialiei gi va desfdgura activiti[i specifice pentru prgramele entitdtilr publice sau private, sau ale rganizatiilr neguvernamentale al cdrr scp este cnvergent scpului Asciatlei. Pentru a atinge scpul prpus, Ascia(ia va cnlucra cu institutii partenere, publice sau private. De asemenea, pentru realizarea scpurilr, Ascia{ia va putea: si primeascd gi si administreze fnduri, cu respectarea legislaliei in vigare; sd b[ind sau de[in6, in cnditiile legii, prin dnatii, cumpdrare sau cncesinare prprietd[i imbiliare gi bunuri mbile; sa vandd, transfrme gi sd dneze rice prprietate, sd reinvestea\a capitalul rezultat sau sd dispund de sumele astfel realizate cu respectarea reglementdrilr in vigare; sd rganizeze gi sd desfdgare acliuni publicitare, traduceri, editare de publicalii, prspecte 9i reclame, tipdrirea acestra at6t in RmAnia cat gi in afara ei; sd infiinleze scietd[i cmerciale ale cdrr dividende, dacd nu se reinvestesc in aceste scietdti, se vr flsi pentru realizarea scpuluiasciatiei. Tate ac[iunile din paragraful anterir au un caracter exemplificativ gi vr putea fi intreprinse numai in vederea realizdrii scpurilr prpuse. fi din?fl

6 CAPITOLUL III MMBRil ASOCIATII Art.7 Dbdndireacalitifiide membru 7.1. Membrii Ascialiei, cu exceplia membrilr fndatri, a membrilr de nare gi a membrilr suslindtri, pt fi persane juridice scietdti de arhitecturd, care sunt rganizate in una din frmele enunlate la punctul 3.3 de mai sus. Vr fi desemnate drept membri de nare acele persane fizice care indeplinesc cnditiile precizate la Art de mai js Membrii Ascialiei pt fi acele persane care aderd la acest Statut gi care se angajeazd sd igi aducd cntribu!ie materiald gi/sau intelectuald la scpul gi biectivele Asciatiei in interesul culturii arhitecturale din RmAnia, si care igi desfigard activitatea prin furnizarea unr servicii de arhitecturd, arhitecturd de interir, arhitecturd peisagisticd, urbanism 9i restaurare precum gi in dmeniul teriei arhitecturale sau al educatiei de arhitecturd Calitatea de membru al Asciafiei va putea fi db6nditd prin slicitare scrisd, adresatd Secretarului General al Ascia(iei, care va prezenta lunar cererile Cnsiliului Directr al Asciatiei in vederea aprbdrii, inclusiv in frmat electrnic Cnsiliul Directrva decide dacd persand care sliciti calitatea de membru indeplinegte aceste cndilii. Dacd ii este refuzatd inregistrarea de cdtre Cnsiliul Directr, slicitantul are dreptul sd sesizeze urmdtarea gedintd anuald a Adundrii Generale. Decizia Adundrii Generale este definitivd Persana reclamantd are dreptul sd se prezinte la aceastd reuniune pentru agi prezenta punctul de vedere. Decizia ii va fi cmunicatd in scris petentului Calitatea de membru se dbdndegte din mmentul aprbdrii cererii de admitere de c6tre Cnsiliul Directr. Nu pate fi ridicatd pretenlia juridicd pentru acrdarea calitd[ii de membru. Cu atdt mai pu!in nu existd un drept de a pretinde mtivarea deciziei cu privire la acrdarea caliti[ii de membru respectiv de respingere a acrddrii calitdtii de membru Candidalii vr accepta gi vr respecta regulile instituite cu privire la calitatea de membru al Ascia{iei, aga cum sunt prevdzute in Statut sau in rice alte regulamente 9i reguli stabilite din cand in cand de rganele Asciatiei Reprezentanlii membrilr Ascialiei vr indeplin i u rmatarele cnd ilii: (a) sd fie abslvenli cu licentd ca arhitect, la nivel de abslvent in arhitecturd, urbanism, restaurare de arhitecturd sau arhitecturd de interir. Frmarea ca arhitect a fst (banditd intr institulie de 'invd[dm6nt iecunscutd de Parlamentul urpean prin Cnsili)l privind recunaqterea calificdrilr prfesinale ca fiind echivalente in ceea ce privegte educalia rmdnd; (b) au fst angaja[i cu nrmd intreagd ca arhitect timp de cel putin cinci ani, dintre care cel putin di ani, ca independent sau ca respnsabil/gef de priect intrun biru de arhitecturd. Pentru slicitanlii cu studii efectuate in afara Rmdniei cnstituie cerin[d de muncd: cel pu[in cinci ani de experien[d de lucru dupd abslvire, din care cel pu[in di ani sdi fi lucrat in RmAnia 9i cel pulin di ani intrun biru de arhitecturd ca gef de priect.

7 Cnsiliul Directr pate face dergdri prevdzute in sectiunea 7,7. inclusiv in ceea ce priveste slicitanfii cu alti educa[ie in strdinitate decat cele mentinate. Numdrul membrilr este nelimitat, neputand insd a fi mai mic de 3 (trei). Registrul membrilr Ascialilr va fi tinut la zi prin grija Cnsiliului Directr. Art.8 Categriidemembri 8.1. Asciafia este cnstituitd din urmdtarele categrii de membri: (1) Membrifndatri De[in calitatea de membri fndatri persanele fizice gi juridice care au participat direct 9i nemijlcit la infiinlarea Ascialiei gi care dbandesc aceastd calitate in mmentul cnstiturii Asciatiei. Membrii fndatri vr fi indrepta[i[i si vteze in Adunarea GeneralS gi sunt eligibili pentru functii in Cnsiliul Directr al Asciatiei. (2) Membri asciafi Din aceastd categrie pate face parte rice scietate de arhitecturd care (i) manifestd interes in legiturd cu dmeniul de activitate al Asciatiei, gi care (ii) aderd la scpul 9i principiile Asciatiei. Membrii asciafi pt dbandi aceastd calitate in urma inaintdrii unei cereri de primire mtivate cdtre Cnsiliul Directr, abilitatd sd se prnun{e asupra admiterii de ni membri, ptrivit prevederilr Art. 7.3.i7.5demaisus. ln cazderefuz, Cnsiliul Directrnuestebligatsdgi mtivezedecizia. Membrii asciafi vr fi indreptilili sd vteze in Adunarea GeneralS 9i sunt eligibili pentru calitatea de membri ai Cnsiliului Directr dupa periada de membri asciati de I (un) an. (3) Membri de nare Membrii de nare pt fi persnalitdli prfesinale 9i gtiintifice din lard 9i strdindtate, care se bucurd de reputa(ie gi recunagtere generald in cadrul serviciului arhitecturii gi care au cntribuit sau cntribuie la dezvltarea dmeniului de activitate alasciatiei. Calitatea de membru de nare se db6ndegte in urma recmanddrii a cel putin di membri fndatri, prin aprbarea de cdtre Cnsiliu Directr. Membrii de nare nu vr fi indreptdtiti sd vteze in Adunarea Generald 9i nu sunt eligibili pentru calitatea de membriai Cnsiliului Directr. (4) Membri susfindtri Membrii susfindtri sunt persane fizice, persane juridice sau rganizatii care cntribuie sau sprijini, inclusiv material, realizarea scpuluigibiectivelrasciatiei. Membrii sus[indtri nu vr fi indreptslili sd vteze in Adunarea Generala 9i nu sunt eligibili pentru calitatea de membri ai Cnsiliului Directr.

8 Art. 9. Drepturile membrilr Asciafiei. Desemnarea reprezentanfilr 9.1. Aditinal fatd de drepturile specifice prevdzute mai sus, membrii prevdzute in prezentul Statut precum 9i in nrmele legale aplicabile, Asciatiei, au tate drepthfl inclusiv dar fdrd a se limita la: (a) sd participe la realizareascpului 9i biectivele Ascia[iei; (b) sa semnaleze Ascialiei prblemele care privesc scpul 9i biectivele Asciafiei, in vederea prmvdrii si apdrdrii acestra, (c) sd aibd acces la intregul sistem de servicii, avantaje gi facilitdti asigurate de cdtre Asciatie; (d) sd aibi acces la mijlacele de infrmare ale Asciatiei; (e) sd patd flsi serviciile departamentelr de specialitate ale Asciatiei, pentru apdrarea intereselr lr; (f) sd primescd sprijin si cnsultanti de specialitate in fundamentarea deciziilr privind dezvltarea afacerilr 9i a prfesiei; (g) (h) (r) U) sd participe la tate manifestdrile Asciatiei gi si fie sprijiniti material in acest scp; sd facd prpuneri privitr la activitatea Ascia{iei, prgrame adecvate scpului Ascia{iei, flsirea fndurilr stranse si activitatea de cnducere; sdgi exprime in md liber pinia privind activitatea Asciatiei; sd primeascd publicafiile Ascialiei si sd patd publica in acestea article, cmunicari si reclame in cnditiile stabilite de editr; (k) se se retragd din Ascia(ie gi (l) alte drepturi prevdzute in Regulamentul de Organizare gi Funcfinare alascialiei. 9.2 Fiecare membru are dreptul de agi desemna un reprezenant care sii aducd la indeplinire gi sdi materializeze vinla crprativs, in cnfrmitate cu prevederile Statutului. Reprezentantulva putea fi desemnat dintre persanele, titulare ale frmei de exercitare a prfesiei. Desemnarea sau mdificarea nminalizdrii se va face printr ntificare scrisd gi va fi supusi aprbdrii prealabile a Cnsiliului Directr. Art.10. Obligafiile membrilr Ascialiei MembriiAsciatiei au urmdtarelebligafii: (a) sd participe la indeplinirea scpului gi biectivelr Asciatiei; (b) sd respecte prevederile acestui Statut, regulamentului interir, htdrarile rganelr de cnducere ale Asciatiei; (c) sd respecte etica gi dentlgia prfesinali gi sd adpte cnduitd care sd nu aducd atingere prestig iu lui Ascia(iei; B clin?fl

9 (d) sd se precupe cnstant de perfec[inarea cmpetenfei prfesinale gi gtiintifice; (e) sd nu aducd prejudicii de rdin mral gi materialascia(iei; 9i (f) si achite cu regularitate 9i in termenul stabilit ctizatia anuald. Nerespectarea acestr bligalii pate cnduce la excluderea membruluiin cauzd, cnfrm Art. '12 de maijs. Art.11. Suspendarea calititii de membru in cazul in care un membru nu igi indeplinegte bliga[ia de a achita ctiza[ia de membru pand la dati stabilitd de Cnsiliul Directr, calitatea acestuia de membru, precum 9i tate drepturile aferente, vr fi suspendate de drept, fdrd punere in intarziere gi fdrd nici altd frmalitate prealabils. Mdsura suspenddrii va fi ridicatd de indatd ce membrul va fi achitat integral sumele datrate, tate drepturile urmdnd aifi restabilite cu efect imediat, cu excep{ia dreptului de vt Astfel, in cazul in care rice membru nu achitd integral sumele datrate Ascia[iei cnfrm deciziilr interne, dreptul sdu de vt in cadrul Adundrii Generale a Ascialiei nu va putea fi exercitat pe durata anului calendaristic respectiv, indiferent de chestiunea supusd vtului. Art.12. incetarea calititii de membru Calitatea de membru inceteazd in urmdtarele situatii: (a) prin deces sau inetarea existenlei persaneijuridice; (b) prin renuntare, adresatd in scris Cnsiliului Directr; sau (c) prin excludere, in cazul incdlcdrii repetate a bliga(iilr previzute mai sus Un membru se pate retrage din Ascialie cu ntificare prealabila cu trei luni inainte, in cazuri exceplinale, Cnsiliul Directr pate permite retragerea inainte de termenul stipulat mai sus lncetarea calitdtii de membru nu are niciun efect asupra bligaliilr sale anteriare incetdrii xcluderea unui membru are lc in situalia in care acesta incalcd dispzi{iile legii, ale acestui Statut sau ale regulamentelr interne adptate de Ascialie, sau pentru rice alt mtiv de naturd a prejudicia interesele mrale sau materiale ale Ascia!iei, incalcdrii principiilr gi biectivelr in sensul cirra func[ineazd Ascialia sau activitatea acestuia este de naturd a aduce prejudicii activitilii acesteia sau a gtirbiin rice fel imdginea sa. '12.5. Cnsiliul Directr se pate autsesiza sau pate fi sesizat de alte rgane ale Asciatei ri de alti membri in legdturd cu rice abatere disciplinard a unui membru, abatere care este de naturd a atrage excluderea. membrului respectiv xcluderea este dispusi de cdtre Cnsiliul Directr prin vtul deschis a cel putin 213 din membrii cu dret de vt. I clirr?fl

10 12.7. Membrul a cdrei excludere se cere, trebuie infrmat cu 14 zile inainte de data intrunirii Cnsiliului Directr la care se va discuta excluderea, acesta fiind indreptd[it a se prezenta si de a fi asistat pentru audieri. QA per Un membru exclus in cnfrmitate cu articlele 12.4 si 12.5, are dreptul ca, in termen de cel mult luni de la data la care decizia de excludere a fst transmisd acestuia, sd sesizeze urmdtarea gedintd anuald a Adundrii Generale 9i sd slicite recnsiderarea deciziei Cnsiliului Directr. ln cazul in care Adunarea Generald cnfirmd decizia initiald, se cnsiderd ci aceasta are efect de la decizia Cnsiliului Directr. in cazul in care htararea Adundrii Generale este diferitd, aceasta are priritate fatd de decizia de excludere a Cnsiliului Directr, iar membrul in cauzd este cnsiderat repus in drepturi de la data inceperii ac[iunii. CAPITOLUL IV PATRIMONIUL ASOCIATII Art.13. Resursele patrimniale gi cheltuielile asciafiei Patrimniul initial al Ascia{iei este alcdtuit dintrun activ patrimnial inifial cnstituit din dna[ia irevcabild a fndatrilr, in valare de ,00 Rn. '13.2. intregul patrimniu va fi eviden[iat 9i pdstrat in cnfrmitate cu legislatia rmand Tn materie, pe numele Ascia{iei gi va fi flsit exclusiv pentru realizarea scpului gi biectivelr Ascialiei (1) Patrimniul Ascia(iei se cmpleteazd ulterir cu dnatii gi alte liberalitd[i, cu spnsrizdri, subvenlii, cntribu[ii, cnstand din bunuri mbile 9i imbile, acliuni sau sume de bani, precum gi cu veniturile prprii, realizate ptrivit legii. Orice dnatie sau liberalitate (prin acte intre vii sau pentru cauzd de marte) va fi acceptatd numai cu aprbarea Cnsiliului Directr 9i se va face in frmd scrisd. (2) Liberalitd[ile cu rice titlu, spnsrizdrile sau subventiile se vrinscrie intrun registru special. (3) Ascia{ia pate refuza rice dnatie sau legat ferite in termeni inacceptabili sau care cntravin prevederilr legii sau prezentului statut. (4) Pentru dnatiile cndi{inate sau acceptate in aceste cndi[ii de Ascialie sau pentru cele cu destinatie specificatd in actul de dnalie, dnatrul va putea lua cungtintd de mdul cum a fst utilizatd dnalia sa, Asciafia pundndui la dispzi[ie un raprt Resursele patrimniale ale Ascia{iei cuprind: ctizalia pentru detinerea calitd[ii de membru alascialiei, stabilitd de Adunarea Generald; dnatii gi alte liberalitdti; spnsrizdri; venituri realizate din activitdti ecnmice directe; resurse b[inute de la bugetul de stat gi/sau de la bugetele lcale, in cndi[iile legii; 1fl riin?fl

11 ruve'jp dividendele scietd[iilr infinlate de Ascialie, flsite bligatriu pentru realizarea scpului si biectivelrasciatiei, dacd nu se reinvestesc in aceleagi scietd[i; dbanzile gi dividendele rezultate din plasarea sumelr dispnibile, in cnditii legale taxe prvenind din rganizare de manifestiri; venituri din activitsli editriale; credite gi imprumuturi; rice alte venituri spradice sau permanente prvenite din activitdfile intreprinse de Asciatie; alte venituri prevdzute de lege (1) in scpul blinerii sau cmpletdrii resurselr financiare necesare pentru realizarea biectivelr sale, Ascialia pate sprijini, cu respectarea prevederilr legale in materie, infiin[area unr scietdli cmerciale a cdrr activitate nu cntravine biectivelr sale, gi ale cdrr dividende, dacd nu se reinvestesc in aceste sciets(i, se vr flsi pentru realizarea scpului Ascialiei. (2) Bunurile mbile sau imbile primite cu rice titlu de cdtre Ascia[ie, precum gi rice alte titluri de prprietate ale acesteia, vr putea fi valrificate, cu respectarea prevederilr legale in materie, prin vanzate, inchiriere, cncesinare etc., iar veniturile b[inute din aceste pera[iuni vr fi utilizate integ ral pentru realizarea scpu ri lr Asciatiei. (3) Ascialia pate desfsgura rice alte activitdli ecnmice directe, accesriu gi au legiturd str6nsd cu scpul principal al Ascialiei Veniturile realizate de cdtre Asciatie urmeazd a fi dedicate exclusiv Caitlul ll din rezentul Statut. dacd acestea au caracter scpurilr sale, enun[ate la (1) Principalele cheltuieli ale Asciatiei sunt: salarii 9i adasuri la salarii; indemnizatii, prime 9i premii; prcuriride rechizite gi imprimate de biru; chirii, db3nzi, taxe, cmisiane bancare; cazare, masd, transprt; editarea gi publicarea de materiale stiintifice; gt rice alte cheltuieli in legdturd cu desfigurarea curentd a activitdtii Ascia[iei. (2) Cheltuielile se efectueazd ptrivit prevederilr bugetului de venituri 9i cheltuieli 9i se aprbd de Adunarea Generald. (3) Salariile, indemnizaliile 9i alte drepturi bdnegti ale persnalului se stabilesc in limitele statutului de functiuni gi ale bugetului de venituri gi cheltuieli. 11 rlin 2l)

12 (4) Cnsiliul Directr pate dispune plata de premii, gratificatii gi altele asemenea din existente. 13,8. xercitiulecnmicfinanciarincepe la data de 1 ianuarie gise incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an, cu exceptia primului exerciliu financiar care incepe la data inregistrdrii Ascialiei, pani Ia data de 3'1 decembrie a anului respectiv. CAPITOLUL V *$ ORGANIZAR, CONDUCR, CONTROL Art.14. Organele de cnducere, administrare 9i cntrl ale Ascialiei sunt: Adunarea Generald: Cnsiliul Directr: si Cenzrul Art.15. Adunarea Generald Ascia[ia este cndusd de adunarea generald a membrilr Ascialiei cu drept de vt ("Adunarea Generali"). Deciziile sale, adptate ptrivit legii gi Statutului, sunt bligatrii pentru tti membrii Asciatiei gi pentru Cnsiliul Directr Adunarea Generald se intrunegte in sesiune rdinard, semestrial, gi, ri de cdte ri este necesar Adunarea Generald se pate intruni in sesiune extrardinard Adunarea Generald are, printre altele, urmdtarele atribufii principale: (a) stabilirea strategiei gi a biectivelr strategice gi generale ale Ascia[iei; (b) aprbd prgramele Asciatiei pe termen scurt, mediu gi lung precum 9i a principiilr perative ^l^ di ^a^alara. dujluid. (c) aprbarea raprtului Cnsiliului Directr; (d) aprbarea bugetului de venituri gi cheltuieli gi a bilan[ului cntabil; (e) alegerea si revcarea pregedintelui gi a membrilr Cnsiliului Directr; (f) alegerea 9i revcarea Cenzrului; (g) alegerea auditrului; (h) infiinlarea de filiale gi sucursale; (i) mdificarea Actului Cnstitutiv si al Statutului; 0) stabilirea taxei de inscriere gi a ctizatiei anuale de membru; 12 din )t}

13 (k) validarea sau respingerea deciziilr ce au fst adptate de cdtre Cnsiliul Directr cu privire la dbandirea si retragerea calitdfii de membru alascia[iei, care au fst cntestate; 9i (l) validarea salariilr persnalului angajat gi indemnizatiilr persnalului cu atributii de cnducere (daci este cazul); (m) dizlvarea gi lichidarea Ascialiei9i stabilirea destinatiei bunurilr rdmase dupd lichidare; (n) indeplinirea ricdrr altr atributii stabilite prin lege sau prin prezentul Statut. 15"4. Adunarea Generald a membrilr se nvacd, in sesiune rdinard, in scris, cu cel pulin 30 (treizec, de zile inainte de intrunirea acesteia, prin pgt5, sau publicare pe siteul Internet alascia{iei, cnvcatrul menlinand data exactd, lcul gi priectul rdinii de zi a gedin[ei Adundrii Generale Adunarea Generald se cnvacd in sesiune extrardinard, in scris, ri de cdte ri este necesar, cu cel pulin 14 (paisprezece) zile inainte de data stabilitd pentru tinerea ei, de cdtre Cnsiliul Directr, Pregedintele Ascia{iei sau de cdtre treime din membri cu drept de vt, in cazuri excep{inale Adunarea Generald este statutar cnstituitd dacd sunt prezenli cel pulin dua treimi (2/3) din ttalul membrilr Ascia{iei cu drept de vt. in cazul in care nu se intrunegte cvrumul de participare la prima cnvcare, a dua gedin!5 va fi legal tinutd indiferent de numdrul membrilr cu drept de vt prezenli. Prin cnvcatrul primei gedinle a Adunirii Generale se vr stabili gi crdnatele (data, ra, lcul)celei dea dua gedinte in maxim 48 de re. '15.7. AtAt la prima cdt gi la a dua cnvcare, Adunarea Generald va decide cu privire la rice chestiuni prin vtul reprezentdnd majritatea abslutd a membrilr cu drept de vt prezenti sau reprezentali in adunare. Cu titlu de exceplie, Adunarea Generald va decide asupra mdificdrii acestui Statut prin vtul reprezentand majritatea calificatd de dua treimi (2i3) din numdrul membrilr cu drept de vt prezenti sau reprezentati in adunare Fiecare membru al Ascialiei dispune de un vt. Vtul se exercitd de cdtre reprezentantul desemnat. Vtul pate fi exprimat gi prin mandatar cu prcurd autenticd. imputernicirea in riginal penrru reprezentantul membruluitrebuie sd fie prezentatd la depunerea buletinului de vt. Nimeni nu pate vta prin prcuri pentru mai mult de di membrii Membrii Ascia{iei vr putea vta gi prin mijlace electrnice sau prin mijlace care permit cmunicarea scrisd la distanti (cum ar fi fax, sau prin alte mijlace cmunicate prin cnvcatr). Vtul astfel exprimat va fi luat in cnsiderare inclusiv la determinarea cvrumului , $edinlele Adunirilr Generale vr fi prezidate de Pregedintele Ascialiei, sau, in cazul absen[ei acestuia, de citre un membru al Adundrii Generale, ales de cdtre aceasta din urmd in acest scp, prin vtul reprezentand majritatea abslutd a membrilr cu drept de vt prezenti sau reprezentati in adunare. Persana care prezideazd Adunarea General5 dbandegte astfel calitatea de Preqedinte al Adunirii Generale. Secretarul General sau, unul dintre membri Cnsiliului Directr desemnat in acest sens de Pregedintele Adundrii Generale, va verifica lista de prezen[d a membrilr 9i indeplinirea tuturr frmalitdlilr cerute de Statut pentru {inerea Adundrii Generale, acesta dbandind calitatea secretar tehnic al Adundrii Generale. ' Secretarul Adundrii Generale intcmegte prcesul verbal al Adundrii Generale, in care vr fi cnsemnate indqplinirea frmalitdlilr de cnvcare, data gi lcul Adundrii Generale, membrii

14 prezenti sau reprezentanti, dezbaterile in rezumat, htirdrile luate, iar la cererea declaraliile fdcute de acegtia in gedintd.. Prcesul verbal va fi semnat de cdtre Adundrii Generale gi de cdtre secretarul tehnic. Prcesului verbal ii vr fi anexate listele de a membrilr. Prcesul verbal va fi trecut in registruladundrilr Generale. "."ilrugl? 15.,12. HtdrArile Adundrii Generale se iau prin vt deschis. Vtul secret va fi bligatriu pentru numirea sau revcarea unui membru al Cnsiliului Directr, respectiv al Cmisiei de Cenzri 9i pentru htdrarile referitare la rispunderea membrilr rganelr de administrare, de cnducere 9i de cntrl ale Ascialiei. Membrul care, intr anumitd prblemd supusd htirarii Adundrii Generale, este interesat persnal sau prin partenerul (stie/st) sdu, ascendentii sau descendentii sii, rudele in linie claterald sau afinii sdi pand la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare 9i nici la vt Htdrdrile luate deadunarea Generald in limitele legii gi ale Statutului suntbligatrii inclusiv pentru t{i membri Ascialiei, inclusiv cei care nu au luat parte la Adunarea Generald sau care au vtat imtrivs HtdrArile Adundrii Generale, pt fi atacate in justi[ie de cdtre ricare dintre membrii cu drept de vt care nu au ruat arte la Adunarea GeneralS sau care au vtat imptrivd 9i au cerut sd se insereze aceasta in prcesulverbal de gedintd, intermen de 15 zile de la data c6nd au luat cungtintd despre htdr6re sau de la data c6nd a avut lc aedinta, dupd caz. Art.16. Gnsiliul Directr Cnsiliul Directr asigurd cnducerea activitdtii curente a Asciatiei 9i htdrdrilr Adundrii Generale. punerea in executare a Cnsiliul Directr prmveazd biectivele Asciatiei, vegheazd asupra respectirii 9i atingerii scpului, stabilegte direcliile de desfdgurare a activitd[ilr gi apird interesele membrilr. Cnsiliul Directr ac[ineazd cu respectarea htdrdrilr Adundrii Generale 9i a Cnven[iilr care stau la baza recunagterii Asciatiei Cnsiliul Directr este frmat din 7 (sapte) membrii, alegi dintre membrii fndatri si membrii ascia{i, pe periadd de 1 (un) an de citre Adunarea Generald, gi va avea urmdtarea structurd: Pregedinte Cnsiliului Directr care este ttdatd gi Pregedintele Ascia[iei; 2 (di) Vicepregedin!i/ 1(unu)Vicepregedinte; 9t 4 (patru) Membrii/ 5 (cinci) Membrii. in calitate de membru al Cnsiliului Directr pt fi selectate dar persane care indeplinesc cndi[iile, in cnfrmitate cu articlul 8.1 alin. (1)qi (2) Un membru care inceteazd sd indeplineascd aceste cnditii trebuie sd demisineze imediat in cazul in care Cnsiliul Directr pe baza vlumului de muncd a Ascia[iei cnstatd necesitatea existenlei unui numdr mai mare de membri ai Cnsiliului Directr, numdrul acestra pate sd creascd pand la 4 (Patru) membrii, Cmpnenla nminald a primului Cnsiliu Directr este stabilitd prin Actul Cnstitutiv al Ascia[iei. Ulterir, membrii Cnsiliului Directr sunt numi[i de membrii Ascia(iei. 14. Ain 2{\

15 Un membru al Cnsiliului Directr nu pate detine simultan dud sau mai multe calitdti in cadrul Cnsiliului., Nu pate fi membru al Cnsiliului Directr, iar dacd este, pierde aceasti calitate cel care cupd funclie de cnducere in cadrul unei institulii publice, dacd Ascialia sprijind activitatea acelei institutii publice. 16,8. Membrii Cnsiliului Directr pt fi remunera(i pentru activitatea desfaguratd in cadrul Ascialiei, remuneralie ce va fi stabilitd de Adunarea General " Alegerea membrilr Cnsiliului Directr gi a Pregedintelui acestuia se face prin vt uninminal, in baza candidaturilr depuse de membrii fndatri 9i membrii asciati, de cdtre Adunarea Generald pentru periadd de 1 (un) an, cu psibilitate de prelungire pe periade egale, fdrd a exista vre limitare cu privire la numdrul de mandate Candidaturile pentru calitatea de membru al Cnsiliului Directr gi de Preqedinte al Asciatiei vr fi inaintate Secretarului General cu cel pufin 30 de zile inainte de data tinerii alegerilr, impreund cu declaralie de interese, prin care se vr preciza tate calitd[ile gi/sau pzitiile de[inute de canditat in scietsli, ascialii sau institulii avand interese/scpuri similare sau cncurente intereselr/scpurilr Ascialiei, precum gi rice alte situalii care ar putea genera un cnflict de interese. Candidaturile astfel prezentate vr fi supuse validdrii de cdtre Cnsiliul Directr, care le va aprba prin vt. in mdsura in care candidatura este cnsideratd eligibild, va fi cmunicatd Adundrii Generale. 16.1'1. Adunarea Generald vleazd prin cmpletarea frmularelr de vt. Se stabilegte pentru fiecare candidat la calitatea de membru al Cnsiliului Directr numdrul de vturi primite, urm6nd a fi desemnali alegi candidafii situa[i pe primele 7 (gapte) lcuri. Pregedintele Asciatiei va fi desemnat candidatul care primegte cele mai multe vturi pentru aceastd calitate. 16"12. in cazul in care un membru al Cnsiliului Directr nu mai dregte sau nu mai pate sdgi indeplineascd bligatiile asumate, acesta va anunta Cnsiliul Directr cu lund inainte de incetarea activitdtii, in afara cazurilr exceptinale. Pentru pzitia rdmasd vacantd va fi reales un nu membru, cu respectarea prcedurii prevdzute mai sus Ascialia va fi reprezentatd in raprturile cu tertii, persane fizice sau juridice din tard sau strdindtate, prin semndturd cnjunctd a Pregedintelui Asciatiei gi a ricdrui alt membru al Cnsiliului Directr. in absenla Preqedintelui Asciatiei, prergativele sale vr fi exercitate de cdtre Vicepresedintele /unul dintre cei di Vicepresedinli ai Cnsiliului Directr. Cnsiliul Directr pate imputernici terle persane pentru incheierea de acte juridice in numele 9i pe seama Ascia[iei Cnsiliul Directr al Ascia{iei asiguri realizarea scpului gi biectivelr acesteia, exercitand urmdtarele atributii: cnvacd Adunarea Generald, indic6nd data, ra gi lcul la care se va!ine; stabilegte prgramul de acliuni pe termen scurt, mediu gi lung precum 9i principiile perative ale acestra, mdsurile tehnicadministrative 9i priritalile impuse de aplicarea strategiei adptate rin htdrarile Adunarii Generale; rdspunde in fata Adundrii Generale pentru activitatea desfdguratd; J$ r{in 2rl

16 intcmegte gi prpune spre aprbare Cnsiliului Directr Regulamentul de instituire 9i acrdare a premiilr Asciatiei; mandateazd in scris salariali ai Ascia{iei pentru exercitarea temprard a atributiir sale' cu precizarea limitelr de cmpeten[5 9i a duratei mandatului; rdspunde de punerea in aplicare a prgramelr 9i priectelr de asistentd aprbate de Cnsiliul Directr; asigurd cnducgrea perativd a Ascialiei; indeplinegte rice alte atribulii de naturd sd asigure derularea crectd a activits[ilr Ascia[iei 9i rdspunde pentru misurile luate Tn acest sens Cnsiliul Directr se intrunegte trimestrial, in gedinld rdinard, iarin gedintd extrardinard ri de cate ri este necesar Cnvcarea Cnsiliului Directr se face de Pregedinte, iar in lipsa acestuia de cdtre un membru al Cnsiliului Directr. Cnvcarea pentru intrunirea Cnsiliului Directr va fi transmisd membrilr cu cel pu[in 15 (cincisprezece) zile inainte de data intrunirii. Cnvcarea va cuprinde data, lcul unde se va tine gedinta gi rdinea de zi Cnsiliul Directr se intrunegte in md valabil in prezenla a cel pu(in jumdtate dintre membrii sdi inclusiv pregedintele sau un vicepreqedintele. 16.1g. Deciziile Cnsiliului Directr se adptd cu majritatea simpld a vtului membrilr prezen(i. in cazul egalitdlii de vturi in cadrul gedin[elr Cnsilului Directr, vtul Pregedintelui este decisiv Deliberirile gi htdrarile cnsiliului Directr se cnsemneazdin prceseverbale incheiate cu cazta fiecdrei gedinle. Prcesele verbale ale gedinlelr Cnsiliului Directr vr cnsemna numele participan[ilr, rdinea deliberdrilr, deciziile luate, numdrul de vturi intrunite 9i piniile separate. prcesele verbale se semneazd de cdtre Pregedintele Asciatiei, 9i de cdtre Secretarul General 9i se pdstreazi, prin grija Secretarului General, intrun registru special intcmit. Prcesele verbale vr putea fi cnsultate de rice membru al Ascia[iei, in baza unei slicitdri scrise adresate secretariatului Ascialiei cu cel putin 10 (zece) zile in prealabil, Deciziile cntrare legii, Actului Cnstitutiv sau Statutului Ascialiei pt fi atacate de membrii Asciafiei sau de cdtre ricare dintre membrii Cnsiliului Directr care au lipsit sau au vtat imptrivd 9i a cerut sd se insereze aceasta in prcesulverbal de gedinld ln cazul in care pregedintele nugi pate desfsgura, temprar, activitatea, autritatea va fi preluatd de unul dintre membrii Cnsiliului Directr., Cnsiliul Directr pate crea un Cnsiliu Cnsultativ dintre membrii fndatri sau ascia(i ai Ascia(iei, insbrcinat cu sprijinirea activitdtii acestuia, acesta are funclie cnsultativd, el este cnvcat gi cndus de Presedinte iar in cazul indispnibilititii sale, de cdtre un Vicepresedinte' Detaliile referitare la desfdgurarea activitd(ii Cnsiliului Cnsultativ vr fi stabilite printrun regulament adptat de Cnsiliul Directr in scpul realizdrii anumitr biective specifice ale Asciatiei, pt fi cnstituite cmitete 9i cmisii speciale/specializate, inclusiv cmitete de frmare prfesinald 9i cmisii de examinare, precum 9i

17 grupuri de lucru pe baza deciziei Cnsiliului Directr. C grupuri de Pregedinte, Detaliile cu lucru este asiguratd de cdtre un membru fnda care va raprta Cnsiliului Directr despre lu privire la rganizarea gi funclinarea acestr c stabilite prin regulamente adptate de cdtre Cnsiliul Directr. Art.17. Cenzrul '17.1. Cntrlul financiar intern se realizeazd de cdtre un Cenzr care are calitatea de cntabil autrizat sau expert cntabil. Membrii Cnsiliului Directr nu pt fi cenzri Cenzrul asiguri verificarea activitdtiifinanciare gia integritdtii patrimniuluiascia{iei Cenzrul este ales de Adunarea Generald pe periadd de 2 (di) ani, cu drept de realegere. Cenzrul pate fi persand din afara Ascia[iei Cenzrul are urmdtarele atributii: verificd activitatea financiarcntabild a Ascia[iei, mdul in care este administrat patrimniului acesteia, verificd cncrdanla existentd intre bugetele aprbate gi dheltuielile efectuate; intcmesc raparte anuale/trimestriale pe care le prezintd Cnsiliului Directr, raprtul anual asupra Bugetului de venituri gi cheltuieli al Ascia[iei; pt participa, la gedinfele Adundrii Generale gi ale Cnsiliului Directr,ldrd drept de vt; indeplinesc rice alte atribu[ii prevdzute in Statut sau stabilite de Adunarea Generald sau Cnsiliul Directr Cenzrii pt primi indemnizalie pentru activitatea depusd, ptrivit htdrarii Cnsiliului Directr. Cenzrii pt renunla la func[ia lr cu un preaviz de 30 de zile, fiind rdspunzdtri in fata Cnsiliului Directr pentru retragerea fdrd ntificare prealabild gi pentru eventualele neglijen[e in indeplinirea atributiilr lr. 17,7. Nu t avea calitatea de cenzri: membriicnsiliuluidirectr, persanele care primesc in aceeagi periadd, sub rice frmd, pentru alte functii decat aceea de cenzr, un salariu sau indemnizalie de la Ascia{ie. CAPITOLUL VI ACTIVITATA PUBLICISTICA,l1.i. Activitatea publicisticd a Ascia{iei pate fi realizatd prin rice mijlace publicistice (inclusiv brguri infrmative gi dcumentare), Orice lucrare stiintifica elabrata in cadrul sau cu sprijinul Asciatiei va avea mentinat data cu numele autrilr si numele Asciatiei, in raprt cu cntributia acesteia la realizarea respectivei 1R riin 2ll

18 lucrari, g ^*l drepturile de autr fiind stabilite la aprbarea prgramului in cadrul sau cu sprijinul caruia resectiva lucrare a fst elabrata, prin cntract. CAPITOLUL VII MODIFICARA STATUTULU I Art.19. Mdificarea statutului se pate face: La prpunerea Cnsiliului Directr sau a cel putin treime (1/3) dintre membrii cu drept de vt ai Ascia(iei, prezentul Statut pate fi mdificat prin htdrarea Adundrii Generale. HtdrArile de mdificare a Statutului se adptd cu majritate de dua treimi (2/3) din membrii cu drept de vt prezenfi sau reprezentati in Adunarea GeneralS Orice mdificdri ale Statutului vr fi efectuate cu respectarea prevederilr legii. CAPITOLUL VIII DIZOLVARA SI LICHIDARA ASOCIATII Art.20. Dizlvarea Ascia[iei are lc: (1) De drept, atunci cand: a) scpul pentru care a fst cnstituitd sa realizal sau a devenit impsibil de realizat, dacd in termen de 3 luni de la cnstatarea unui astfel de fapt nu se prduce schimbarea acestui scp; b) este impsibild cnstituirea Adundrii Generale sau a Cnsiliului Directr in cnfrmitate cu Statutul Asciafiei, dacd aceastd situa(ie dureazd mai mult de un an de la data la care, ptrivit Statutului, Adunarea Generald sau, dupd caz, Cnsiliul Directr trebuia cnstituit. (2) Prin htirdre judecitreasci, la cererea ricdrei persane interesate, atunci c6nd: a) scpul sau activitatea Ascialiei a devenit iliciti sau cntrard rdinii publice, b) realizarea scpului este urmaritd prin mijlace ilicite sau cntrare rdinii publice; c) Ascialia urmdregte un alt scp decat cel pentru care sa cnstituit; d) Ascia{ia a devenit inslvabild. (3) Prin htdrire a Adundrii Generale. (4)in alte situafii prevdzute de lege. Art.21. (1) ln cazul dizlvirii Ascialiei, bunurile remase in urma lichiddrii nu se pt transmite cdtre persane fizice. (2) Lichidarea patrimniului Asciatiei se face de cdtre lichidatrul desemnat de instanla cmpetentd sau Adunarea Generald, ptrivit nrmelr legale imperative, activul fiind destinat lichiddrii creditelr, iar excedentul va fi transmis altr persane juridice de drept public sau privat care au drept scp principal activitd{i. similare sau aprpiate celui al Ascialiei. 1Q din 2fl

19 (3) Odatd cu numirea lrchidatrrlr, mandatul Cnsiliului Directr inceteazd. (1)Asciatia inceteazd a avea fiintd la data radierii din Registrul ascialiilr gifundaliilr. (2) Radierea se face in baza actului cnstatatr eliberat lichidatrilr, prin care se atestd descdrcarea acestra de bligatiile asumate. CAPITOLUL IX LITIGII Art.23. Litigiile apdrute intre Ascialie gi un membru sau intre mai multi membrii, in legdturd cu presupuse incdlcdri ale statutului Ascialiei, sau cu persane fizice sau juridice din afara Ascia{iei se vr reztva pe cale amiabild. in cazul in care aceasta nu este psibil sau eficace, litigiile sunt de cm peten{a i nstanlelr judecdtregti din RmAnia. CAPITOLUL X DlsPzlTll FINAL Art.24. Prevederile prezentului Statut se cmpleteazd cu prevederile legislatiei aplicabile. Art.25. Legea aplicabili acestui Statut este legea rmdns. Art.26. Acest Statut nu va putea fi mdificat decat in baza unei htdrdri a Adundrii Generale a membrilr Ascia(iei, in cnditiile de mai sus. Acest Act Cnstitutiv a fst incheiat gi semnat asl6z data atestdrii avcatiale, in 6 (gase) exemplare riginale, din care un exemplar pentru arhiva avcatulut. 2i1 din 2ll

20 ( )( a )(u (! CL fl (! = ct tr ( r )a! hi.t= IJJ tr. S O u) { q lō z liq a lu I. O =)G )(! ;9 T' )G c ( t, * :N 5X O ;i )t! ifr=92ru 'g 9?'N,h v 'F Hiicl! trr _=Nc!*Pz c Fq='si'Fg fis;' i":*e q:dt6 O'=Oh=Ogr=3u9.s a?d.e.=.=.'!. b fff:=;hi,e d 3,Z3HF$ u.::'h ='f r=o+,=g H',= A p F e ::a.gr;sqg 'if,=s=5.x: ie586fij g=8s".;5 frd sry.biddb F'g#",,riK._xP H'ilSfi': Y )O O O.if O: (JCO r)olln(t' 9,=3..9P 966'F."=,F '=^=ii t. fi a c ii &= lis#s 3 luvvr. s:fi:';t 1=58e cf.2()v) _= )!Xcc.titrt 5:.8=*g<.= L. h _llj._,di c (tr.=.^ X v/'x,{ \J S u f 19"='(c =,X,;;; ;88;1 ga'=p:;'( s," [j''1gl.: =ee: 6'sd:fi60Fd.*;,frPi";;b :;fi"i;df il.:i"' R:; g,6 < *'X =.. H".9:q R a; r U )(y:():t ":= 3q.=A (Lt>NsfLLOG xlrj z c) Ij z N

21 '=U)v r<.y==n ='=9, y c6h+j '=;ni; urc. 'P':+63 rrj Fx:=Fsfr 3=dteeqg >;I;& *.9,s.',8 T H I * =.. 5H.qni3: ;5.9B TCF5g9=?ts.9F>,:: cq. a' r z'8.f1?f ((D;:+: (!.ltcy3 =>ft; 6 3; eb 6 =$ :. L.d )GLOF LF F= =u.=^ *trs 'F5t=.!:r LVJ 8966': '*9i N 9),.i=:.za.a' :t.; Lt '5? 9=c qx is 6 g Ld =,c'" z.9 ;=.!(Jz<^ :n= z'v P, fttl'.a LUV' F6trH 6 6i,r 3.4a 15 ''.:6P: c< r'c(,;;>i.<h)# tr.!v (). c 0,= gz 6 cctr"'h 'Fri..!C (tr (O O s,6 (D N #3' i!'h.ecl g e =su=:, I =dq'lj =ajz '=G^:c.Y JD y_c>:)s AB l, I H'D /\ + 6r5"fr' : Y=t._c t$egli='(.v(trs!.ugr 9.H9,P 5;fsSse CA 6.9 '5 r. vlijk(c) t<.: N 'q.95,b.q: ei5fh rdj./) ii O p.'r.c )(uc) =6*= Fhlg! iiru.9 9.Z O. 'RJ X'C r^ iii,' 4 '3 = (/) ilr b luj > == f. f FS in [.(IJ) 8m,. (9 r'jk>c )(4',H Lr9.; ';:s;i '>UfO=g$ =,fd'i;f 'i:5=;^e.rh? F.s^.P ;'=:PBsil; )Y s t^ ri s = #"3 > 6,t X c b.=i=z,1 L v/ /\ ^\PV 'IStsp,r:*.=N= 9='d*t$ s'lg *R O ^ ' 'F $'. 9=cFbP 6ig#e#F= A:13{,xq $.I c s $ il r==; t ;i'l 4:d{ 55a z..b O' r. F O n 3;8 s = _= U '6cib q)9.9') 'O'O Oi6U >.rc(j {^r.,'t?,= =..i. t x.60(.: fnic) F,'i c,c_ ur.g' FtrOrJ /\! YX 'xd6 ' P x =...= 6; H,U)N tcr 2FBS lh! 3 3'a x 8.fi fi q r (U.i=^X *a.'7f,.cf"4 39=sgft F=;I ;>q.d,..=:pr '.g.i6n 8306 OU FqgP{ L.AI!.r ebd {^l!6rs {_V e=0s=.h 6 ga 5;;P= )O O (, L=6 gq.6 =&i g i :i' F ts ;=t J=c g : ;; Ia O.= N'= 2eaFa v;ir v.8+hr ld (,: <85, =; g f==(/, ":e,f t,h..?,fb's ltjf. H'sF'5 * hi' e i;, 8

22 \f, N lt i en L dol!l ^c nt$ ).( fn 9.= '= / \ f.:n.=lolf) (JltXl' A c *tr) O )(Ur/rrN CrP(f)^ Oc=.}F=6N >ui f:; A2:e =eq) *> H'=9,='.sU R.s \g fi3;b=v9 Irtrl rqg<l'n q* :5'+ *+N(r9 =... '='*5 =rs'=0(dy 3 g:",'gh =tiah: _ii a6= 8.Rbf65 til.9bcn s? i:3h I a13=s r== L q, d.=<.gs Z=^\Jc').X tr= e ; 8 8 =g$ ==3.9R, t Y 3 ff.; =ld (9;.9 Z,c.glc uj.= R,f v d=h 'rg'o 5'sHis SHF H1 U) i=,'djx + th. urfxl. g.'# 3 bsrgu=s T [H ; d 80 P (4LsMLa) = : )OYn,Orc6 Lm=\T I...H5: 'P:dB*aB LJVN d<m ;\z* _Lufr"..= 3.=94 P3.."bt, "^a;:g:6r.=:5*s:5 :.< 'sx. Pp g, p3: O$R_7is(U atrh9?cvf ",.!9 lg ^i c' $ e;h!fr :sfiq6s= 5 gssu 'Q9, 0d.u5 ] L i p.i./,v Ir'j,F R =LL\ \U^N 96X< LtJ9(l)X' g8! (9, 6d ;3,^iG ca FX*^ Fa j'5 ^= _s 4= s (/, 'r5f; u._ c =,= (ts c ":. :. H3'FS.r O L c ). Fac p llj=;d =rfi; v.g \v n rd ' :+ilur5 "'zi N Y3=d: _=5';: vt Od)ScNt ''.=,=( iilg,! h6s6lgr e.y=fueid q P:9 I F:drg I R'g b t r i.f:s :!r,\=n^ =t,lxblyq (uuv!fii\(/)ir =*6:!iX ) D =vc(o F d.9 tj" a, )( := a R;.R = 9 I = \Z 6'PSdrbc>,'\NO! L^nC\ 1;.6D )='rki 9.qx g b 8mT g.+.vr= e: i=u tr> a r,="fi vl/d \U?5R ';igf6tq) FA=H '= s. lu "ii () F,gF; 6,F,i' R; Xg.

23 fr=#qs i:u6.glir,lv.h::ic3 ':=z.o(^(d '^:'5b 'H.=.9.=s'Y F '=' >'.9=,3,*ilF g.==cgtqy PhC! s'p8.e< B3Hb +!i!t x P>!3 3 'P:.:6Pl.fn^,fr=r'6 rucc c:,;lrdr' p'=_,h.;t dr:.=_(,yr ftttr=ja=n fiff.rcr ; = SiN'?: H9=A=62 +;66'ddO.YN'.9 b JJV :O,rfl! 6(,b) *5O ':N).Rc=(l) >rr== = e.9,! Vc),(uc&.Y(tr ffr(5l I H6: 'F a(,v /x Yc _f(s ^ Jfnnl :=NO d.= b;i utehs z.qrd tn c =fcr)$ Q.> c LlJ O l) O.! x.eb tt X.' X ra ff==l*r 8'a.1 5 Odu ccdtr"':c) $ arleg e qi g e ; 586*"i F=.'=^.tB r!ff,.x1( Y_c>!ts a3 g. I a " B ri;' : * =B=F i 5 s "q p 2 ZddI= rtrl= c i c t.==n =c6s,ix.* d++ r!n 96bY,!q (D'O ; VL.:=S! =, ;q's KQ x= r2s3 H ='g.e iu.::) r..=rx uirgd '=,= N f 3 ='H tb H'==3 dn FnF '9' 9?' 5 e=dhgp J=; q>c"'= d\ 6 id..s = N'g v '.gn=x g:9._=b r.coxon 3.q=td39 q.=,='*_!! =,g?=9hui_ ".ly 'ii ri z! ; 5aF.9ca 3n& i*+.f.:'=pr!: i=g,f;f d=m3!q.phi69;' 6',P6;863 'PN =a. _ Y.=tsN^ Iq.gi tj ifn> N +m,v 4 = H.' U)aL '^cqc 'i ':g'{'s *.F ee..6 PN,2'aY =.O n =(JL t q =g qi.:e8'' g, ''fi tb,so a,:e#! h gs g iti.gl.ij f. '= _ 9i,= vr< A6 a( L.=V cs.g r) lr: x= 9 9i'tr L!.F P: r(!s2 T 8.6. =O,gr:x L ;< vj )( (!.q,,.j.= =v= S).(!X:= e'pd (Jv>c =i=q) at )(R) ;7 LFU.OOrt/: F rn. Od L: u.u s'.p 4,i: ' 5 s. r O)O 'F.FS 6.' l9 I I XX V=N=: g9*s rfi x.f J='.4 (D t icc i *,= ;6 lo tdp zx= = f 6 F V=*6 <T b r.jc m;lo I L )( 'c a J. () 'F Cc) p N c) U)

24 / l CDT 8 :l \tr 9\i OF il9 Lr IJJ 6?2 a" uc.d,ijn gci 9+= T6 ^^.8 :,r XN =(trq) s6r O L,a q) c 5.= F dq,' (4(4'(<.;i, 1./)qg)cY) F F ar.!! ii c"r coo\h*r,f=31ftf ')!.9' J9l ys'=id.sfib =..FOQV CS fr: 1,9 {:".= c ^r (! " O_ H: '.9= 8U.tr.gc) f3'_gs:.x7ir: 9= :,,id. R b b6 + fr,;'=9rc )6.=<XiqL t6,5vb i e i fr': e ff!.;. c rc:,cf c(r=(tr 'g = ti ).:00. 'u h,5 F8'eP 56:,6. : _ aj u;.9p 1fqi.=X 6c( fmgp 4=,/, I5 R(/) 5 9\ 'l=dv => 6,=F: HX (9.g q8.'d th O'ci= =5N=cr)? s H dl=v c=.:no)r}.yl <('(,O)(U tr.=xsq UVIA L=(r.Xl( v /t tn (O J dt v v) ;i6".6:dl =Q,^S }il={yn ubrcs eq,s'f, q'= S"='=6F; '.; N*+6U* 'tln^'z.q.oilo sc.c' I ^.N g 3 d ae b Ps"P 3F=*Hqs,s.F;!)8lgR P'H5#i )i= v 8=^61 " FU&= jm'96 tr=g 6.*2 = U'S g=:s b;br uj'xi(" FXX\,^isftr> lf1./)c.) 5.6=c') FYP=$ (J, 6 i= IJJ ii.c.a ip, u =_83.i rp 8.za 15 ':.:=6P) =(c7;x C,aa*^'j)! \v 0,=.68 S '7 rn,! C > v/ L O I O sr< O N 9P.tt 'fi t{ F 0 "dgs;l trrclg* =d> F.=n'd5 Y_c>:.tv rlf,f,.ol.i(o >9 b' = B.3 6grO r3fr' Y!.;ii : c af*g.r:t Pq,F g; c py r qz 2e#3Fb<> )v O! 'g{ 3'i '& vrv L 'g'* :ts.9. A )(X: Ft;'^d xr() R3;H 6; I { lna l= _R 4:49 5.h.9 0 c s Zf) 9>> #i=fi;4 6b'*5'Pft' 6.idN.t It =;6? t=r <p :ir lrr2h'3 5B fr.=** rld F'6*5 il 8 33 Li\N z.24irl gnsp $ r (0

25 \9 d F V th ''F /) v r :lr :.=.\ i*.:fc,en c<)t,<\6 ic6;"6,h 5 i " e q,n.c,i.9.: )(trc=^^9 6{r:.c.tJ. :+e33 O'Y='f *;F.3f,(u v 8 ".8=hS d 5 * 8,F S bpi'']=p 59trlLs {X66'it S >'O.iAXI ia r b. H; > (!= ;X'"el F i A U ;6 t.b ; H 3 f\ 'ZLAI 'P=d N 8 X 2=u)V._ 8.3 dl c ir fr:9t is L.J'A = il,=8g S I.: HF j6 Xn 6tr=; = ii: H =P'U' c! )O,\ '99!s' 'g= 5 g=: 'fl,=; 63&. '9'N^, I I L I F.Q Y=6;crb,rq x,'g F>:0.gds H.=:H'; fx!q= (J 6; ;i IJJ ' ^;'jrin (!",= it9o,=.=l aa6,arj.i)6dr _ : 6' 6 t,.,) 9,9'.5 v:j.n N'gP;.i LfimVL Oii!qP s 6=^rg,*'=tt;b,2:bd:= '!2.r,' X!l N tr,esss 3N,g *.6LdY trc PF,. d 'R.9(l)6 p Y =a / \ dt _vy, ': $ Xfu)) VgP, g m #,s v j'dj g.9,rq a=f: r>,{ fi.= ; 0.'=5 r HH m.=.!js B.Hq i=f.=+fi '9'a F:O{*YK n'hli = cqdf\6..; frc:finp =d'3.l%,.=; H ri!.y i: O *: 6tr:0;9.4 '=.c rf:(d.ijtr s!.1 ftt= e:hs{ b'='=bu a+t\q() Od.g..rP 'I.P 'tr!ts=n.=*;n;*3.zu J ';tr bx = 5 r 9ts G1 i=;i.!!c.t XFvY b r:f.= esr9l q6? NmltO(/)C) u;i f,p,r3sz,o..d caq) gd c0. t'a,n= u> tc.x IIJ X F6 +_ tr.= ila =G) ai l J 'ni f'.p 'tc 69!Jg 5"gb =^c tr:n =a> in> Hi=!y=L tys b cp) =JN ( aqn UHb ap r). L r _ ) () r. /\ N,.9 "_ r[lcq.49 N )r) i= I c.t *'$ N c(/) F_,P/\ rudv6 itr;i'i,dvr l='f;8 i.qgs ;F;i:cr),eN:3,HF 9i:cN=G 41 )? :> &,. v<l= H *:.= xlr).:vcf "_r =t,9, c'f=$"' '5etD" )(XCOL F 91'5e.rc=_9: 6"t m 6 b )(Aj OOFC '=Oc= '= 'd., sd H g i =s/ fr JL i.a6hv,n >gtr 5 e (! :B:3 {=96'6.= (lj L,\ X'<= 6 F;5,P a6 F 9dB = VdgHS 8*PtP!L = 30fr= ^ fi,f!il '9'6"'X sbsy

26 (.9, N t O lr) n z O f,fg 3.4cn L N 8 ''='JfrP+ 1=,='=HOd 6.=q7i: ri u..l r a s 6 3X s3'fi'f g p ec'.s6 vxp=nl gfigg =P_i6l >\t.() l:=bn8 (1) = t(). S=S8= gt''; l k i _ A.n5: c * = 8;,* e & 3=6;'H*q 9r8="0 ; U ci =c! (U= U) :A )v' ) fll,fir'93 ;N ==.QiI) Y\JṬ \d,lu.,r q) =:! dt 'k Y,ru n d! ijj,.a'pal 8,0;5 ieqf L v tv (J < ;.cr) O==,>FR _ vt td 0D,=_u =Al t s 6's f r'.():on 68;s ff=*=l OFfnLLlJr a.='j '.:i5p) rnv C<w)v,az=J.! F,s**te y.(jo.j: 6 O I O srr$ O C fr n,\u ai g c.i g { Vq;Nl 9:m*"6c.r = 6> F.d6 \ (\ I L 6 qj a6 p 6' = B. il!.qtr)6 F'i* Y!.+# b s f e;,= s e Z.drliFPbc> Ft"tHpB'2 a\ FP(U 8l'=.=a! U L s J a\ ' mxs U \.'ifs i0)n Q tr''.9s09 =P 6> ^vt.=.6 r<.9 P) q!u b 6s. =,a'gg f(tr =.9 '.2c '6 =Lh 6'.iLa) 6 6.'_O 89 L L W 99R Pc ts( 'a^b6 96=< 6Al t=;5" {.JtrN rvp=r 6 B 6P i.gb'g'p$,(1./.)(uor O^LO F P a # I 9bbb s sf.,eil*r c=^tr _. FU = h;=^rr= =P #'lisst 8t:4H+tfr (U =P5.,sg i: luj ; 6 ri ir Xivi b.=fii.qii l!x.:yv)l 'P f ;.s 6 ' > aa6a;:.!9 "Y N 3:= =.ds a 3fi' =A,qi\=.:"a trcd 96=f. f \,XzPts,F6iF *.:a th 8., x=l(y/ X *:N.= ;16c) J)!.=[0..^ U) iitn:;.y'rj J c xfi h'i's y>.c )'\ #' +.r)'e 9i= vr< ' N &3,s=bP ' s H [d. H,s 8q^1 $ =.=!r.cgtbu.l ;.1 f' 6,N,< f)iyl = (jt: ()9 '$ d=f 9i= di. Fdn UV F# J =) +.=)O ii: i ii\r a.ct c=.' a ) j.=g) c.;.:l '):cl = Gcri =9>m + a' R 4.abs Urcbc fn >OOS (/,c.i!+ zn+ <. CO9 q 6 =(ga (/)6t= v)) '1f O.c,tr U= =,qx b.fts" p 5< uj LCq! =99.,h=6' <.*ff Pid Z=a'. _p 6,F.S Hqg a:ix' L = Hm, (\ N (v) (\ \f (\l

27 1 =(tr1 )(s FS 'cn =N (,LUlr) ON r+.=a6 )ON )Y, ftc! F'L) 5S:b 5.q: 4v/N (! l. v#.=ng riq)a Xc! xv=; X9s dc3{ lf) ) t r ( L.a ) c) L!. f cc= Ss tin. 6e '(U 7O <! n G= f;'s:3 ;i)c 6 Zf Fe() Jff Qm a.2 14' J' =..Y AJ i"'r= ) r I LO L ( ) (U.9. UJ ( ', t; m a c 3t e '.I fst A>ci!r. Fa=O. _ 'F c p co U) N ; N a J fi'= triifv '6 Xr X,A,"='s,J <i)1r/) 6 3le FI:J.: 5 trc=s,r S'*3 FJ '9 6.a '. 2 5; : =?r8$;5 FP1.:P d,i:hs?q;s g a;.;b _( ui5 ri N tg.' '* F i: 3+ 6.HY s_> N!: N^5 )T sn 3 X9.qPh 6z.P.+P F^i.:i.ly vidsb f;=>=.i fr^u.= =9 ^,b8 T'(f,r$Fs u 9'H d3 'sf d.;: = 6;b.:'* trxs ' =Hfi^. p,..()+ 6 ii,: A 7 tde?6" 'q"d*= b :(u=.:*nb :38 * R d:=bq '; Bi 5b 3;._(rg '9sQ.h =.:6 ::*.=9{=cY) 'P =q33 + ab HeP be,q ^V O;U i=j# j:sf ui '.4 p.= 9T 8=*: <.9.9= * r 3: H.g; 1*"gl =.=.=d=g yrrd '=\Jf(I'=gS,\ * F.fisc"xbS '6*N 'H5=;^t6? 9'.9^.P ;.=:PgHfi6 ),Y =,A ri s #R > 6I Y il :,= " 'Y;*2 _ v/ a\ i _.!l (. 9 s F5U,.5 =,.;t =x>:=l;n.c'fxo* 6t Xc.j sipsf v v,^' d:=3 sf;;;h:8 :*(uiriph,(!x(u(d6i iiidvt! fl Jrxr ONFL )(!=> v q, <(u \J q/ = r F='^ u. *,Rbdr.9X'F.!2.8fr =F$) (D )(U (!,!! :t.= : ;i(u"= i)().ar h^) ) ja': 4=ici a.4a n; F.9 (! c = = b's r,, =2O.c [ dv/\ f i) : c"j >.x()) (!)6cle cl t/,e. I

28 i=fcq= I,q 'a s 5:95+'S L=9(u9: F6x 8X h\r+ja* #",=.=.,b ii + *+ x t? X.=,i;lx : jrf(,i(j d';;a PN.s6.L H Jfr *$ ' I'H*F 't'8dfi3;g c! )O.) 'F,CF'.Ffrf : F F\J )(T' <=.=s 6' 8.aibq,^b6X v ^ 'N ay$> l$ n 6 j j=jc t=, uj:dbdca.rd rjln ft 5 u S (Jc(D99 z';ff 8gR:H IO:JF b=ff'9 4ace6' d P &.s di g:3: d:fs d;tn;;s ;i.ir;,haf$'f.h.:g=ai:9 ;C6OL.Y:.fi==/rH) i>mct.x( Y, s I'==6.r F 3 3< q trp a.v tr6<lt i;ia aes 3=rya cr6.p*i.= g6trn9 ies:3ts 'PF ;Ru)F(U x.(, 6 a.q [f; e ', L jlrs* /'1 J (= q i; fi avqibbt! * c; e s '. r f; g!:+eg3:bse Z'c P= 9 '; fr:':3.68:r :x H:iB P5;f a = 3N ^,g V,q73 N z _^ u #,t { s: d.=.= 5 v g,=,s6 : t:;g:fr[::, F;::HiFfl; ;;*;nn;si > II *5 s, O." ) ;i 5.:; * u, H$;;'i; e * g s==i * ffi=ir ;; e g; t $ ; ; 'P 5 5 R ad 8:,GO) ()(D 8H: J LAJ Pq Hd.3 LV O;'( jm.9s t=86 3 ur.9 u, D t\i P5. a! c c ;8:D H::H :=il {.1,{HN >g;p 61.QT zd:yh hi:.hc a ii P,e (D N

29 (fit c,s.scr'.99, C.)OO) (5 ^LY,(!iFtss =SHS Fg:F;:68 H H ).r.: Hi=bfXnr.2 ue b 6but.= ii' A 16,d '"'a? ; s P; s ff f 6d\.cid) t_b.(= g 9''qfr'9;isH Ft6*t n.pffqj(o 2;t H:8 8.=:6 5 )fij O_= J S HS:i2 Y{"7i ",i rg N = :'a lq.y L,,.+ ti' 5 5 rb <r fdi.y )GtA.= '9i^.a) x g'.9.\ ;.d :*x 'Pbd9 =.58e v\ as H I g'"s irnc t j= fi:p' a g v t, ld tcu=s tl ' J V) il >: H" 6,=39 tr s8s z I.F g:"; il g =bp,6',&. ff==l*l 8.4a! 5 '=.:=6Pl F,=3:3 s '7 ra.* C ccd O ( O grd td N #P..F.. c{=u). ca;y,<aa _.) tr.!! (). O c sitg =!u=7'.r _=ab# ' =;e H = 9 tn s atr9 l:;= F( O R = r irj F,R=9 5"*' : Y ;t ee *=r=,*6 F +i R, p 2s#fiF?b<r t> <.F. c.!y 15 R: 6'd =s s 5,;8fr e= 3 vritrs 9c?.9 )O*. /)C).=p.+.p = P. H.;,.9 a\ qf fr*: 6aPv ^lyx =a j6 q (=,N O 'a (). +b tr=5n :dpdslr Ys9sHIs =ta.u,pl n) L : /\ '! O ='=Ndt.il X:6N 3 i, i c.>, ==!!,"'= : tf'fk =Xcr_qA< tr$;=1" d\!h fip. =.bb '\ ' \ r fnr.yloo 't 0Rr q Q;V S 'g e '# g!r.: * $ ":,t+=,s t! = = > ci,6 F ly^5:pdl,q';8;=s6 d9'* \v /\ )rrd()tv g.(, g i; g g ff'gf:b ==pf U $ f'gcg)) V 5 aas e i $ a 5 n " d! "d: fr A.3^U)= frg; =2,=X3A FF,X:=r9, H dd) H''; i ;: (/}'; =,'is A OD\J rfil^ <jh'.6q''s tr*{j =:O Y:.D" c'g< tr) * F* 3 n.:$.9 j i.c.9 '= frczn <3 c') rcl e" Y JL.i 5=sH' 'Y U.9Nd is d =\rs: H'95 (l)jl" r5,q ru'v /\u ci:cs (( c r) dt b:.n t,=u$ N '!YON) A v \ 'F 'ii U) $ P1 )(!/.'): L/\v 3Z Y b9f. ^v!_y,.f5 idx9 x.=i.,=) (,'"t' l.=tr V=h '!i q) d > H9 9,=m: 6=^6.!! i:'= 683& N (. a _: f ( ō ui. q) 5 )

30 'Fl a 5 s +P ujx N X8 (Dr 68 Q,AL f:aie 5g =".a 'Hstr =v; di z gc) I :r,r, _c! f. O) lr) cr) L L.9. L < 'F.:,1 c S () l*n.y eb=*69$.5f8 Odr't() #.= a N Ftd d5 A:fF!*6iln $9ci I e a8 n e + ly.. i=._ /) r=^'f'.ljt k=dll 9td;!3 (':SH N=F'.=.9 L _b ng:;8i= rc gb u,6! =.93i ", 9N{ "' l.* fv C( 'P= 881 r\u6:r.9.p., de; =trlr) rq';6 s Ldt ts8.=f ^g,; 6_ d 6',P) t= ;:4',*: lv.y z'=c O =.Ar fi = g'n F.= (= L,'.j='{= x?' 6 0r '6 ^, c A5>b 6 6 = 6 )(trf'<o 'rvza$) _Prwl_.:4U^.9"'8 :Qmbdr OCfOlrJ(O L f <fav ri fiz'"d912 #'F.="',O *!) UB:O6!: r=.)( :PgT ::il3bx m;.cl 6'e I ='6 R.*0.tfr ct9su:s,etr.0tbs P 9SH f!j c!9, = 'gi6r S,F,6';. v v g: 'll!\,q688 U T L ln.^ H sse v i r,? tql d. im''^.u^ = ;gu ;";6u g.xx tt5"=fu 4,i="r^ * rn'u' H P d. 'ly n.f r d) * )(u.^r<.ys(us 9di9 c;(=(co i:;r 'Pc=,6V =OU)F!R '= +d : R u r L \v ji> q9:ixd:. tap lg.a) nl,=a d 6 =9b; v \\ 'd6#r.".+.h : >;;6 y,9 s;e=:1 _ 9exR*'tg to=o,ts6''.c Pu"it\,sR g g g v.atu =5i6P;< )uu,;3 (c(l)f c>q) rr= 6a t ts :F ',.lj v D '(,\l 'P 'Q =q)e/ \ULT 3 F^.= b L;<C! 85;S ()r :d;q +=1 z=$ N u, a3 3 9=S (,<r^( u1 irr 3 a =.=A J a c. ez fl=fe;i, PH58. '\ r (Y) ( * (9 (9

31 ':i qil= eieh?i 5drb;;L (DcNO 5 a( c., eijp^.* tr iri. 6.= g'3 P; = *.:'fi +=;=fr. =ee;986 ; 'N;:c!FN lid!e!3qb 3,ge XS 999.=N:,:rltN(O K =s..jg 3 Hq3SF;\ $,;,Hs5$3 u)_9p fi." _trr d B'8 'ii 'g= ' P 3' e &*,LtU,s: =m$j ;xgrs Xf,c V3' RcN: JBfifi d9dx d!'e $,=6F *:=) =.8N =838 f(u'f$o)* :ac ^ dl I 'afif$*.f3'6t6=cs 5?:ax'e: t N= tit =:r:3t 89frf;; F,:fr> spsrs', s; g "9 e ei='g'*r t.?: fisi;gr tadrn g= l: tsbl ;i ca )(s(oc^ c(\j 'Pi =c;p Y.:i; ' * e z? 6 '93"r= 'F.b OZH P,h '!YcR(/).!lX'=.=ttO LL 'Y\ua v 'Fm'3 'rr a0! ;= 6q9: ; ffl.! 1; J: ^j.lcf)(o I,g:R v'.::fr =8n 8=(/)p N.ir [f=^9 m.x H H+ f6 :9:;Hs, SmTcri=: c=.iol c:d'*e,q==6".= =:s.i.i.::6l U..=JJt N3;s 3.c5d: 8==ss 6. 3 siri'p 99 3 FsF=.:; (s.i.,i ( siihilr ^'l )(!.. 6 tn a( efr N.= rri '= l i"j.lb ')v Y!i Hesg 8:8 P J ai.:,= 49 3e 3&: F" l,=g"e trc O I.9t^..{ I '". ars =r=+fts SBHs ii u' 8_ P'' = 'Ss,= : F.a ed; '*;6gP 89=ss* f_u ':3.=N;' F==I3.*d.^ F,=P* '^ 5: g 3 830_6 F;g9 x LLvAl ;F;;fr $e;c$ u,(u:!6tr :;P= )=c)! k,./iix.y =*Uc 'P LAJ fi_x b,* H.d xs, u O) if^v, lmii i=up (/)'d_"'q ut.qi9 trc+ 3;3. LlJ,= 6 s;3 +()OC! &3 < =.. a\ cfr) r 9 =n 3: g5 (r;f=i: s Fc=;.u/ (/,.g 6'A p lrjtzix'v = 9dd.c

32 4,,#, $ { F d* rc!k q) L L!l Ats cf) O) () 9.2 '= r\ af:fg,p=ph.' dsi*fe 9...t= Hs;c< '"):f r=jtn $ e? n ; 6'=ge,H'6 '*'d:= i F g = 5 F;3 u l* = e ; ',$ r R gd i,d5be ]88' P(/)h) L..= 1 R. ' ad sx H9t* m fl. ra = Jf(D tr:4>; a.cg.y ; [ N i..g s"r6{ H; tya <.fi6'p).8 8tr H 1 s'; BdH L'FPfi5 in. ; = 9.2,=6 N r+

33 ROMANIA Scietafe Civild Prfesinald de Avcali "Rareg Dan 9i Ascialii" Str. ln Creangd, nr , et. 2, ap.s, secfr 5, Bucuregti irucherere D ATSTAR NR.71 Anul 2017, Luna Octmbrie, Ziua O2 in fata mea, Dan Rareg Cnstantin, avcat, sau prezentat: Cnstantinescu Dina Despina, cetdlean rman, identificatd prin C.l. seria RX numdrul , eliberatd de SPCP S'l birul nr. '1 la data de , CNP ; Pdtragcu Gherghe, cetslean rman, identificat prin C.l. seria RX numdrul , eliberatd de S.P.C..P. Sectr4la data de 18, , CNP ', Grama Niculae, cetslean rm6n, identificat prin C.l. seria RT numdrul683061, eliberatd de SPCP S1 birul nr. 4la data de 16,' , CNP ', Nemes Karly lmre, cetdlean rm6n, identificat prin C.l. seria lf numdrul , eliberatd de SPCLP Otpeni la data de , CNP , Cristescu Adrian, cetd{ean rman, identificat cu C.l. seria RX numdrul , eliberatd de SPCP Sl birul nr. 2la data de , CNP 'l; Cdlin MariusMihail, cetdlean rmdn, identificat prin Pagaprt seria P numdrul , eliberatd de D.G.P. la data de , CNP ', Ciurea Cnstantin, cetslean rmdn, identificat prin C.l. seria RR nr , eliberatd de SPCP S1 birul nr. 1 la data de , CNP ; Crdcdanu MariaAlina, cetdlean rman, identificat prin C.l. seria seria RX nr. 8O7549, eliberatd de S.P.C..P Sectr 6 la data de , CNP ; Gafar Michaela, cetdlean rm6n, identificatd prin C.l. seria RR numdrul , eliberatd de S.P.C..P. Sectr 2la data de , CNP ; Stancu Thedr Paul, cetdlean rmdn, identificat prin C.l. seria RX numdrul eliberatd de S,P.C..P. Sectr I la data de , CNP' ; C6rstea Gabriel Alexandru, cetdlean rmdn, identificat prin C.l. seria RT numdrul , eliberatd de SPCP 52 birul nr. 3 la data de , CNP ; Brandiburg Bgdan, cetdlean rman, identificat prin C.l. seria AS numdrul , eliberatd de SPCLP Pitesti la data de , CNP ; Rgca Rxana Sfia, cetdlean rm6n, identificatd prin C.l. seria RT numdrul , eliberatd de S.P.C..P. Sectr 2 la data , CN P 27 I ;

34 'i;;w iargaga Aurra, cetdlean rmdn, identificatd prin C.l. seria RX, numdrul , eliberatd de S P.C.P Sectr6, la , CNP ', Gciman Cristina Olga, cetdlean rman, identificatd prin C.l. seria RX nr , eliberatd de S.P.C..P Sectr 2la data de , CNP ; Zdgan Liviu Gabriel, cetdlean rmdn, identificat prin C.l. seria RD nr , eliberat de SPCP 54 cmpart. nr. 1 la data de , CNP ', gtefan Drin, cetdlean rmdn, identificat prin C.l. seria RT numdrul , eliberatd de S.P.C..P. Sectr2la data , CN P ; Nistr milia Rxana, cetdlean rman, identificatd prin C.l, seria RX numdrul , eliberatd de S.P.C..P. Sectr 1 la data de 16, , CNP ; Machedn Luminifa Glria, cetdlean rman, identificatd prin C.l. seria RX numdrul , eliberatd de S.P,C..P. Sectr 1 la data de , CNP ', Viculescu Dan Octavian, cetslean rm6n, identificat prin C.l. seria RX nr , eliberatd de S.P.C..P. Sectr 3 la data de , CNP , Radcea Gabriela Dina, cetdlean rm6n, identificat prin C.l. seria RT numdrul , eliberatd de SPCP 54 birul 1 la data de , CNP ; FenyAndrei Ladislau, cetdlean rmdn, identificat prin C.l. seria RX numdrul , eliberatd de S'P.C..P. Sectr 3 la data de , CNP ', Puran Srin, cetslean rm6n, identificat prin C.l. seria RD numdrul , eliberatd de S.P.C..P Sectr6la data de , CNP ; Kuibus Gerge Mari, cetdlean austriac, identificat prin Papaprt seria U , eliberat de OB Bukarest la data de ', Carp Cnstanla Cerna, cetdlean rman, identificatd prin C.l. seria RT numdrul , eliberatd de Sec!ia 14la data de , CNP 244' ; Zerva Adrian milian, cetd{ean rmdn, identificat cu C.l. seria RX numdrul eliberatd de S.P C. P Sectr 4 la data de , CN P ; lbric lnu! Adrian, cetatean rm6n, identificat cu C.l. seria AZ numdrul , eliberatd de SPCLP Pitegti la data de , CNP ; Babici Pavel Bgdan, cetdlean rman, identificat prin C.l. seria DP nr , eliberatd de D. P.A.B.D. la data de , CNP ', Tfan Bgdan, cetd[ean rman, identificat prin C.l seria RX numdrul , eliberatd de S.P.C..P. Sectr 2 la data de , CNP ; Mitrache Gergicd, cetdlean rman, identificat prin C.l. seria RX numdrul643583, eliberatd de S.P.C.P" Sectr 1 la data de , CNP ; Brandl Hildegard Helene, cetd{ean rm6n, identificatd prin C.l seria RD numdrul , eliberatd de S. P. C.. P. Sectr 2 la data de , C N P ', nache Cnstantin, cetslean rman, identificat prin C.l. seria RR numirul , eliberatd de SPCP 54 birul nr. 1 la data de CNP :

35 Vdrzan Mihai, cetdlean rman, identificat prin C.l. seria RD numdrul , eliberatd de S.P.C..P. Sectr 1 la data de , CNP ; Si Arsene Vladimir, cetslean american, identificat prin Pagaprtnr , eliberat de autritdlile SUA la data de , care au slicitat, au citit, au cnsimlit la atestarea prezentului inscris 9i au semnat tate exemplarele lui. in temeiul art. 3 alin.1 Ieza a 3a din Legea nr , AISI DATA, TDNTTTATA PARTILOR 9l cnttnutul PRZNTULUI ACT RDACTAT D M N.