t;sa.a:',4 '":z ;.{ '" '<Z.t &,. -.--?>. -2 w & %t: PLAilIFICAREA INTEGRATA N TUTUROR ACTIUTATILOR OT IXVATNNC ' pelrtru

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "t;sa.a:',4 '":z ;.{ '" '<Z.t &,. -.--?>. -2 w & %t: PLAilIFICAREA INTEGRATA N TUTUROR ACTIUTATILOR OT IXVATNNC ' pelrtru"

Transcriere

1 t;sa.a:',4 '":z ;.{ '" '<Z.t4. 2,.4 'z..?.vat,. ',.?>. 2 %t: PLAilIFICAREA INTEGRATA N TUTUROR ACTIUTATILOR OT IXVATNNC ' pelrtru enaorxrtele GU PROGRAM NORMAL PRELUNGIT 9l z% SUGESTII METODICE SI PAGII.II DIN INTERIORUL SETULUI % 4 = ss 't'. '%'..affi %...7 Vr?t '%,. :ee #>,. e 1 %.\ SS=S L. R:::::s rly S* S.:::S Zt:;z...4.:4...? s :R,.11:;:ll '...it.t{.=s :rt.=s S {z T ''" 2.'',.o '?'2 a?a.az'/ ''4, Safura DiaYla :':"" ' tr?,.r?':/'?t zs:4...,zza. 'vsj

2 I Lsurenfic Gulee :,...,=,,,,:: q G.i >l r} q,( eb v\j o s ffi Edi6*.Fl; sffi ssffi sffi

3 ,+{"\ >J Guprins cuvalr iruallre...5 reunnnunm oe studtu: cum este, a fost gi va fi aici, pe Pdmdnt? Frumoasii gradinita mea! (evaluare iniliali...6 t, lmpreund ne jucim, impreund inifiald invilim Dinozaurii (temi sdptimanals independenti...40 (evaluare...8 TEMAANUALA DE STUDIIJ: Cine sunt/suntem? PROIECT TEMATIG: Eu sunt, tu egti, noi suntem Corpul meu (SUBTEMA TEMAANUAIA DE STUDIU: CArd, cum gi re *irtilmptd? Noapte 9i zi (temd sdptdmanald independentd...42 TEMAANUALA DE STUDIU: CAnd, atm Ei e *intrmptd? TEMAANUAH Oe STUO'IJ: Cine sunt/suntem? TEMAANUAIA DE STUDIU: Cu ce gicum exprimdm ceea PROIECT TEMATIG: Eu sunt, tu egfi, noi suntem esirnlim? Noi suntem o familie (SUBTEMA Dragi mami, te iubesc! (temd sdptdmanald inde e reintdmptd? PROIECT TEMATIC: Toamnd harnicd Bogifiile toamnei (SUBTEMA TEMAANUALA DE STUDIU: Gnd, atm $ de TEMAANUALA DE STUDIU: Cdnd, anm g e *int6mptd? PROIECT TEMATIG: Toamnd hamicd Gomoara din cimari (SUBTEMA 2... TEMAANUAIA DE STUDIU: C6nd, cum;i de e 1 6 reintilmfld? 1 8 TEMAANUALA DE STUDIU: Cu ce gicum expimdm reea resimllm? TEMAANUAH Oe STUDIU: Cine qicum ptanificd/organizeazd o activitate? invifim si circuldm (temd dentd,... sdptdmanald indepen...48 TEMAANUAm Of STUDIU: Crne gi cum ptanificd/or ganizeazd o activitate?... independentd TEMAANUATA oe Sf Up[ J: Cum este, a fost gi va fi aici, pe PdmAnt? oui rogii vom ciocni (temi sdp lepuragul va veni,,,gdinuga cea mofatii'n (SUBTEMA...20 t6manald independentd TEMAANUATA of SfuOtU: Cu ce gicum exprimdm ceea ce simlim? PROIECT TEMATIG: Opovesfe sdli mai spun...,,giubolelele ogarului" (SUBTEMA TEMAANUALA DE STUDTU: Cdnd, cum 9i de ce se intdmpld? Hai, copii, afari, iar e primivari! (temi siptimanald...54 TEMAANUALA DE STUDIU: Cu ce gicum exprimdm ceea ce simlim? PROIECT TEMATIC: O povesfe sd!i mai spun...,,unde au fugit odati juciriile de la un copil?" (SUBTEMA...24 TEMAANUAIA DE STUDIU: Cdnd, cum g 1 TEMAANUAH Of SfuplU: Crne sunt/suntem? PROIECT TEMATIG: Noi suntem romani(temd sdptimanals independenti TEMAANUATA Oe STUO'IJ: Cum esfe, a fosf.pi va i? aici, pe Pdm1nt? PROIECT TEMATIG: Au fost, suntgi vor mai fi ffi...,...46 PROIECT TEMATIG: Opoveste sd!i mai spun pendentd invdfdm sd protejdm natura (temd siptimanald PROIECT TEMATIG: Toamnd hamicd Tablou de toamni (SUBTEMA 3... Mo9 Nicolae (SUBTEMA TEMAANUAH Oe STUOIU Cum esfe, a fosf gi va fi aici, pe Pdmdnt? PROIECT TEMATIC: Au fost, sunf gf vor mai fi Primifi cu colinda? (SUBTEMA TEMAANUALA DE STUDTU: Cum esfe, a fost givafi aici, pe PdmAnt? PROIECT TEMATIC: Au fost, sunf gi vor mai fi Agteptiindul pe Mo9 Griciun (SUBTEMA pffi apun,q DE STUDIU: C6nd, cum g e * in6mptd? larnd albi cu ninsoare (temd siptimanals independentd independentd... tu e *irtilmptd? in gridini 9i prin livezi (temd sdptimanali inde pendentd...56 TEMAANUALA DE STUDIU: CAnd, cum g e reintilmptd? Si iubim animalele (temi siptimanald indepen dentd e selirtamptd? Din lumea celor care nu cuvdntii (temd sdptdmdnali...58 independentd... TEffiaXUru,q DE STUDIU: Cum este, a fost gi va fi aici, pe Pdm6nt? Cilitorie in spafiu (temi siptimanali denta... indepen...60 TEMA ANUALA DE STUDIU: Ce gi cum vreau sd fiu? PROIECT TEMATIG: Ag vrea sd fiu......bun 9i harnic (SUBTEMA TEMAANUALA DE STUDIU: Ce gi cum vreau sd fiu? PROIECT TEMATIC: Ag vrea sd fiu......cuminte 9i ascultitor (SUBTEMA TEMAANUAm oe STUDTU: Ce gi cum vreau sd fiu? PROIECT TEMATIC: Ag vrea sd fiu......cel mai bun (SUBTEMA TEMAANUAH Oe STUDIU: Ce gicum vreau sdfiu? PROIECT TEMATIC: Agvrea sd fru......fericit 9i sinitos (SUBTEMA Anotimpurile (evaluare sumativd l... I TEMAANUALA DE STUDIU: C6nd, cum gi i Ghiocei 9i mirfigoare, primele raze de soare (temd sdptdmanali independenti Vine vacanfa! (evaluare finald Anexd (Poeziide Laurenlia Culea...74 Neam jucat giam invifat! (evaluare sumativi l...38 sffi r

4 d{'( U f, '.F^ '{r l::=il i,:,:=ili:!rtt..:.' 'i '''... : :::: ;i;.,'t.' :: uutt :, lllii;::.:=:j, ii: : *'!,r $. i:. l:.:i trbl n, 'Br.i tu,*1 t i st r\6,+\ Q_\j t ffit U fyq u(r ( G'L. co d? (^, t ColoEozb grqh d cll mi ruhe jcirii..*"n Evaluarea iniliald se va realiza in cadrulactivitdlilor obignuite, desfdsurate pe parcursul intregii zile, prin observarea sistematicd a comportamentelor copiilor. Vor fi observati discret, fdrd sd simtd, unu sau doi copii, iar rezultatele vor fi notate imediat pe lista de comportamente aflatd tot timpul la indemand. inainte de prima sosire la grddini{d a copiilor, pregdtili sala de grupd astfel incat ceea ce se afld in ea sdi atragd pe copii si sd le stimuleze interesul. Copiii vor fi invitali sd asculte la intrarea in clasd cantecul,,bund diminea{a, dragd grddinitd!". Folosi{i o rnascotd care sd ii intdmpine, cdt mai atrdgdtoare 9i nu de mari dimensiuni. Aceastd mas cotd va propune mai t6ziu sd le arate,,cat de fru_ moasd este grddinifa!" lntrebdri 9i sarcini suplimentare: i1i ptace ta gradinila? De ce? Cu ce vrei si te joci aici? af a #il* ;:W"W Ce fac copiii la grddini[d? $tiicum se numeste gradinila ta? in ce grupa egti? fttli![eei sugerate in comptetarea ptanificiriisdptimanale:,,nu numai la grddinild',, de O. p. lagi (povestea educatoarei;,,grddlnila mea iubitd,,, de L. Culea (lectura educatoarei sau memorizare, dupd ffiz vezi Anexa;,,Mofturild", de C. Buzea (exercifii de pronunlie;,la grddinifd", de T. Oancea (memoriza_ re;,,masa la cdmin", de D. Botez (lectura educatoarei;,,sanda la grddinifd", de M. Tamag (lectura educatoarei;,,pdpuga", de M. Negrea (memorizare;,,la fabrica de jucdrii", de E. Cdlddraru (lectura educatoarei. Atenfie! Unele iexte gi imagini vor fi selectate 9i prelucrate, la nevoie, pentru a nu mai contine elemente anacronice. ffisw,ms'm

5 q s LUNI id:,,bun venit la grddinifdl"; R:,,Sunt politicos, decir.nd port cdt maifrumost,,(deprinderea noe fi politicos; T,,Hai, cu scaune, cu tot, sd ne agezdm la loc!" (exerciliide grupare regrupare. JALA1 de a C:,,Construiesc o jucdrie, una caremi place miel"; A:,,Ne jucdm cu plastilina," jhmz, Desene cu lmodehii. creta pe asfalt, in curtea grddinilei. ADE DLc:,,spune, ce este?;,fioc didactic. R:,,Sunt politicos, deci md port cat mai frumosl" (deprinderea de a fi politicos; T,,Uite, vinet,, (numdrdtoare. JALAI JM:,,Puzzle cu povegti indrdgite de'copii"; NA:,,Drumul'spre grddinild,,. JALA2:!,,Scdunelul" fioc distractiv. ADE DLG:,,Spune, cum este?" (ioc 9i ffieoe didacticj MARTI [ noe io,,,o" vorbd cu pdpuga. "; R:,,$tii cd orice jucdrie ili aduce bucurie?" (deprinderea de a prelui toate jucdriile; T,,Ascultd ce spunl" floc de atenlie. JALAI B:,,ce frumoase sunt ca4iie din grddinila mei!,, = (,,citire" de imagini; A:,,Jucdria preferati,, (colorare. JALA2:,,Mima" fioc distractiv. AOe _ Og t:,,giedinila mea" (observare. [!l aon R:,,$tii ci orice jucdrie ili aduce bucurie?" (deprinderea de a pre{ui toate juciriite; T,,Mergi ca minel" (exersarea unor forme de mers. JALAI JM:,,Alege gi potrivegte!" (puzzle.'a:,,ascultdm muzicd penlru copii" (audifie muzicald. JALA2:,,Mergem pe cercuricolorate'(ioc de'migcaie. ADE D$ 1:,,Gridinita" (lecturd dupd imagini. MIERCURI EM 1oq, giloo;t id:,cum pdstrdm jucdriile?"; R:,,stiu care este numele tdu t" (deprinderea de a utitiza numele cole,,ursulefi gi pdpugele merg in rand spre sciunelel" (exercilii de mers. JALAI B:,,Cum au fugit odatd jucdriile de la un copil?", de N. Stdnculescu (lectura educatoarei; A:,,trte luclm cu pensula"pe hartie,, (picturd. JALA2:,,Camionul cu jucdrii" fioc dishactiv. ADE D$ 2:,,Jucirii mari, jucdrii mici" didactic de grupe dupd mdrime. fioc formare (deprinderea de a utitizanumele colegilor; T F! tpt R:,,$tiu care este numele t6ul"jetoanele,,mergi ta jucirie!,, (exercifii de mers' JALA1,,sorteazd dupi culoarel"; c:,,ce pot 6ce'doui m6ini dibace?,,. $: jucdm JALA2: la aparatele din curtea grddinilei". ADE,,Ne de grupe dupd mdrime. D$ 2:,,Aranjim jucdriile,, (joc didactic formare JOt El$ Dt io:,,imi place sd md joc cu,..l"; R:,,Juciria, fiecare, unde si o punem, oare?,, (deprinderea de a pdstra ordine; T: josl" fioc de migcare. JALAI B:,,Ce face pdpusa?" "Su,s, fiocexercifiu; A:,,Mingiu[e colorate pentru. pdpugi fermecate" (modelaj. JALA2:,,La plimbare prin gradinilat'l eoe Dos 2:,,MAncare!"n!tu pipugi" (rupere, mototolire, lipire; DPM:,,Manguljucdriilor" lmers iaoenfat, la comandd. EE! noe R:,,Jucdria, fiecare, unde sd o punem, oare?" (deprinderea de a pdstra ordine; T,,Mergem cate doi, toli in pas vioi!". JALAI G:,,cdsu!a papugii"; tn:,,la magazinul de jucdrii,,. JALA2:,,carusetul,, (oc distractiv. ADE DoS 2:,,Rochita pipugii" (ipire. DPM:,,Undoi, undoi, mergem tofi in pas vioi!,, (mers cadenfat, la comandd. VINERI EMnT id;,,colegii mei din grddinild"; R:,,imi place sd md joc ta grddinildt" (deprinderea de a se adapta unui mediu mai pulin cunoscut; T,,Hu!a, hu!a, da manu[al" jelef _ JM:,,Sd imbrdcdm fioc cu text 9i c6nt. pdp.uga!";a:,,mlngiule colorate" (modelaj. JALA2:,,Prinde, nu prindel" (joc distractiv. ADE DEG 1:,,Jn(desen; DEc 2:,,cdntece pentru copii" la alegere (audilie muzicali. eoe R:,,imi place sd md joc cu tine!" (deprinderea de a interacliona cu un mediu mai pulin cunoscut; F T:,,Un copil politicos" fioc cu text gi c6nt. JALA1 c:,,mobili pentru pdpugi,,; NA:,,Forme pe nisip,,; JALA2:,,ocolegte jucdria!" (joc de migcare. ADE DEc 1:,,copilul" ioesen;; oeb z:,,cdntece pentru copii,, la alegere (auditie muzicald. ciria preferatd" I c\ t; sffi ss

6 ,#s\!*j fm, <r ffi (evaluare 8b. cie sl* n le f ^ d$ (, * c tb Cgilhvft Eiilbf W* e Copiii vor fi invitali sd asculte la intrarea in clasi cdntecul,,are mama o fetifd" gl lise va cere sd spund ce are mama fiecdruia, bdiat sau fatd. in cadrul intiltniiide dimineafd, mascotele sdptdmanii vor fi doud pdpugi (una fatd, cealaltd biiat, care vor cere ajutorulcopiilordin grupa mijlocie pentru a afla mai multe despre ei 9i rezolva impreund anumite sarcini. Toate sarcinile vor fi prezentate prin intermediul acestor mascote, care vor acorda si recompense co(baloane cu chip de fatd sau de bdiat, de ex.. intrebdri 9i sarcini suplimentare: Spune ce egti! Cum te numegti? f "a'y#ll",,',m* r^ J v ;,W Spune ce poliface cu fiecare dintre acestea. Cum ne spdldm, ne pieptdndm, neimbrdcdm? sugerate?n completarea planifi ciriisdptiminale:,,cine sunt eu, cine egtitu?", de L. Culea (memorizare vezianexa;,"are mama o feti!d", de l. D. Pietrari (lectura educatoarei;,,maricica", de L. Vlddescu (lectura educatoarei;,,zana bund din poves te", de Gh. D. Vasile (memorizare;,,feti!a alintatd", de O. Cazimir (lectura educatoarei;,,bdiata", de l. L. Mihalea (lectura educatoarei;,,e pe lume un bdiat" (cantec;,,casa noastrd", de D. Faur (lectura educatoarei; Spune cum egtitu/cum este colegul/colega tiu/ta.,,cursa bdie!ilo/';,,cursa fetelo/';,,$tafetd cu bdieli si fete";,,dea babaoarba" fi oc distractiv;,,fata/biiatul spune..." fioc distractiv;,,cautd fata/bdiatul!" (oc de Descrie cum estiimbrdcat. Aratamiochii, nasul, gura, mainile, picioarele. miscare ;,,Cartea de identitate" (desen/lipire;,, Fiecare cu numele lui" (joc distractiv. Cali aniai? Sffi Editura Gtt^ _T Q\'( (r* Diana WW