Aa*af c &'ur &.t. Sirr At'eF. institulii de credit, grupuri de interes economic, precum qi asocialii, fundalii sau alte organizalii neguvernamentale:

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Aa*af c &'ur &.t. Sirr At'eF. institulii de credit, grupuri de interes economic, precum qi asocialii, fundalii sau alte organizalii neguvernamentale:"

Transcriere

1 DECLARATE DE NTERESE cdnd prevederile art.326 din Codul plenal*) rivind falsul in declarafii, declar pe propria rdsp dere: 1. Asociat na!ionae, membru in sau aclionar l-a societdli comerciale, companii/societsli institulii de credit, grupuri de interes economic, precum qi asocialii, fundalii sau alte organizalii neguvernamentale: Unitatea - denumj-rea gi adresa ^^l!^+^^ detinutd Nr. de pdrti sociale sau de acliuni Val-oarea total5 p5r!i1or social-e a ^ q9lfurrllv! ^^+.1,.-;1^* qi /q:rr 2. Calitatea de membru in organej-e de conducere' admini-strare 9i controf ale societllil-or comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor,/societ5li1or nalionale, ale instituliilor de credl-t, ale grupurifor de interes economic, rra qdvutq9rrrv :onni=+ii rna sau fundaliior ori ale altor organizalii neguvernamentale: qlg Unitatea - denrrmi rea si adresa - Calitatea delinuti Valoarea benefi-ciil-or 3. Calitatea de membru in cadrul asocialiilor profesionale gi/sau sindicale : 3.1. Sirr At'eF Aa*af c &'ur &.t 4. Cal-itatea de membru in organele de conducere' retribuite sau neretribuite, delinute in cadrul delinutd 9i denumirea partidul-ui politic: administrare gi control, partidelor politice, func!ia

2 5. Contracte, inctusiv cel-e de asistenf.d juridicd, consultanf.d juridice, consul-tanfd Ai civite, obf.inute ori afl-ate in derul-are in timpul exercitdrii funcliilor, mandatel-or sau demnitdf.itor publice finanlate de a bugetul de stat, l-ocal g'i ain fonduri externe ori incheiate cu societd!.i comercial-e cu capital de stat sau unde statuj. este acf.ionar majoritar,/minoritar: Beneficiarul- de contract:lrnstituf.ia lproced.ura ltipuf la lb lc numele, prenumete,/denumirea gil contractantd : lprin care al contractul-uil ladresa ldenumirea gi lfost r adresa lincredinf.atl l' lcontractul t_ttttl rixul-ar lh lt/tl sol./sofie lt l/ Rude de gradul 1*1) ale f- titufarului... /l r r / tl SocietEticomercial-e/persoandl fizicdautorizatd/asociaf.ii / lfanit-ial_e/cabinete /.;^.-t:-.:a,.^1^ lrlelvrauale, cabinete /, lasociate,societdf.icivil_e l/ tnrara<ian=1^sausocietdtil/lll ylvlvel lciviteprofesionafecu / t rdspunderel-imitatdcare / ldesfdgoardprofesjade / avocat/organizaf.ii neguve rnamenta Le / Eundaf. i i/ Asocia!.ii*2) *) Prin rude de gradul se tnlelege pdrinli pe linie ascendentd Si copii pe linie descendentd.' *2) Se vor declare numele, denumirea Si adresa beneficiarului de contrqct unde, prin calitatea delinutd, titularul, solul/solia Si rudele de gradul oblin contracte, a;q cum sunt definite la pct. 5. Nu se declard contrqctele societdlilor comerciale pe acliuni la care declarantul impreund cu solul/solia Si rudele de gradul delin mai pulin de 5% din capitalul social al societdlii, indiferent de modul de dobdndire a acliunilor. semnificalia coloanelor din tabelul de mai sus este urmdtoarea: A - Data incheierii contractului B - Durata contractului C - Valoareo totald a contrqctului Prezenta declaralie constituie act public qi rdspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menlionate.

3 DECLARATE DE AVERE prevederile art. 326 din Codul penal*) privind falsul in declarafii, declar pe propria rispundere cd impreund cu familia* l) delin urmdtoarele: * 1) Prin familie se infelege soful/sofia gi copiii aflali in intrelinerea acestora.. Bunuri imobile l. Terenuri Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tiri. Arlraqa Cal- aanri : * vqevyv!!s Q:rr zana 4vrrs Anu] dobandirii Suprafa!a Cota-parte Modu] de dobandire Titul-arul l *t\ * Categoriile indicate sunt: (1) agric6l; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apd; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacd se afl6 in circuitul civil. *2)La "Titular" se menfioneazd,,in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soful/solia, copilul), iar in cantl bunurilor in coproprietate, cota-pafte gi numele coproprietarilor., 2. Clddiri Se vor declara inclusiv cele aflate in alte 1dri. ns!uoq Arlroq: C:toaari vquv9vrfq =:t dtrur Anrr'l sau zona,.{^l^a-,.t.i -i i lgvvqrrvr!fr Suprafa!a Cnivv99}-g!99 e-narte MndU] de dobandire Titul-arul- *?\ * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casd de locuit; (3) casd de vacanfit; (a) spa{ii comerciale/de produclie.

4 *2)La "Titular" se menfioneazd,in cantl bunurilor proprii, numele proprietanrlui (titularul, sofuusolia, copilul), iar in caz;ul bunurilor in coproprietate, cota-parte gi numele coproprietarilor.. Bunuri mobile 1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maqini agricole, galupe, iahturi gi alte mijloace de transport care sunt supuse inmatriculsrii, potrivit legii Natura Marca Nr. de bucsli Anul- de fabricalie Modul- de dobandire 2. Bunuri sub formd de metale prejioase, bijuterii, obiecte de artd gi de cult, coleclii de arti gi numismatic5, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural nalional sau universal, a cdror valoare insumatd depigeqte de euro Se vor menliona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dacd ele se afld sau nu pe teritoriul Romdniei la momentul declardrii. Descrlere sumard Anul dobandirii Valoarea estimatd. Bunuri mobile, a cdror valoare depsgegte de euro fiecare, gi bunuri imobile instrdinate in ultimele 12 luni Natura bunul-ui lnstrdinat ua ua lnstrdinirii Persoana cdtre care s-a instrsinat Forma instriinirii Valoarea

5 V. Active financrare 1. Conturi qi depozite bancare, fonduri de investilii, forme echivalente de economisire gi investire, inclusiv cardurile de credit, dacs valoarea insumatd a tuturor acestora depigegte de euro Se vor declara inclusiv cele aflate in bdnci sau institutii financiare din strdindtate. nstitulia care administreaz6. si adresa acesteia Tipul* varulo Deschis 1n anul Sofd/valoare fq LL l- depozit private bancar sau echivalente; (3) fonduri de investilii sau echivalente, inclusiv fonduri de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 2.Plasamente, investifii directe qi imprumuturi acordate, dacdvaloarea de pia!6 insumatd a tuturor acestora depiqegte de euro Se vor declara inclusiv investiliile gi participdrile in strdindtate. in care Emitent titlu/societatea ntrrsrl^ne trste actionar sau asociat/beneficiar de imprumut Nr. de titluri/l Cota de participare Valoarea totald la zi * Categoriile indicate sunt: (1) hertii de valoare delinute (titluri de stat, certificate, obligaliunr); (2) acliuni sau pdrli sociale in societdli comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. 3. Alte active producdtoare de venituri nete, care insumate depdqesc echivalentul a de euro pe an: Se vor declara inclusiv cele aflate in striindtate.

6 V. Datorii Debite, ipoteci, garanlii emise in beneficiul unui ter!, bunur\ achizilionate in sistem leasing gi alte asemenea bunuri, dacd valoarea insumatd a tuturor acestora depdqegte de euro Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strdindtate. Creditor Contractat in anul Scadent a Valoare V. Cadouri, servicii serv1c1l sau avantaje primite gratuit sau subvenlionate fald de valoarea de piald din partea unor persoane, organizalii, societdli comerciale, regii autonome, companii/societ5li nalionale sau institulii publice rom6negti sau strdine, inclusiv burse, credite, garan[i decontdri de cheltuieli, altele decdt cele ale angajatorului, a cdror valoare individuali depdgegte 500 de eurof * Se excepteazd de la declarare cadourile gi trataliile uzuale primite din partea rudelor de gradul qi al l-lea. ^.1 utrre *^ q!earfaol. ; --+ venitul Sursa venitului: nrrmal a rr{ra<r t qv!vve Qarrzi ni rrl nraqial- /Ohi aatrrl eee/ vv+vves4 generator de venit \/anij-rrl :nrr:l incasat 1.1. Titular 1 2 Qat-/eatio 1.3. Copii V. Venituri ale declarantului gi ale membrilor sdi de familie,realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit?-#,.4 din Legea nr privind Codul fiscal, cu modifi cdrile gi completdrile ulterioare) Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strdindtate.

7 Cine a reafizat venitul- 1. Venituri din salarii 1.1. Titular tykntil \Tea'AN.2. So!/soEie Sursa venitului: numele, adresa rl Venitul- anualincasat Serviciulnonorafnr nrastale/ /Ohi vv+vvvv eef rtl- de venit S*ttrru t3, 6t* n hlh N C7-vJ T c. J. (e4'u2c;-r'lt svhauu t,l.6qf 1.3. Copii 2. Venituri din activitili independente 2.. Titular t ) vvyl Qnt-/cn1.ia vvyfv 3. Venituri din cedarea folosintei, bunuril-or 3.1. Titular 3. Z. 5oE/ SO!re t 4. Venituri din investitii 4.. Titular A ) Qai/sni-ia 5. Venituri din pensii 5.1. Titular q ) Qa1-/cn1-ia vv Y/ ev Yf v

8 6. Venituri dln activitsli agricole 6.1. Titular 6.2. So!/so!ie 1. Venituri din premii gi din jocuri de noroc 1.L. Titul-ar 1 2 Qn1-/qniio vv Y/ vv i,+v '7.3. Copii B. Venituri din afte surse 8.1. Titufar 8.2. So!/solie 8.3. Copii Prezenta declaralie constituie act public gi rdspund potrivit legii inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menlionate. penale pentru trira