ROMÂNIA JUDETUL BACAU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ASAU

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "ROMÂNIA JUDETUL BACAU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ASAU"

Transcriere

1 ROMÂNIA JUDETUL BACAU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ASAU PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 902 Din 31 ianuarie 2019 Privind aprobarea pentru filmarea si a difuzarea integrala prin,,servicii de inregistrare audio-video a sedintelor Consiliului Local Asau si a evenimentelor culturale aprobate de Consiliul local si organizate de Primaria Asau Consiliul local al comunei Asău, județul Bacău, întrunit în ședință extraordinară în data de Având în vedere : -Expunerea de motive a consilierului local al Comunei Asau ing. BOBEICA NELU înregistrată cu nr. 900 din prin care se solicita achizitia de,,servicii de inregistrare audio-video a sedintelor Consiliului Local Asau si a evenimentelor culturale aprobate de Consiliul local si organizate de Primaria Asau, formulata in numele domnilor consilieri locali Taslaoanu Toader,Puiu Eugen,Potoroaca Paul,Ciobanasu Neculai, Nicodim Costel,Luca Ionel membrii ai Partidului National Liberal; -Nota de fundamentare privind aprobarea pentru filmarea si difuzarea integrala audiovideo a sedintelor Consiliului Local Asau si a evenimentelor culturale aprobate de Consiliul local si organizate de Primaria Asau nr. 901/ ; -Raportul Comisiei pentru administație publică, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor nr. din ; -Raportul Comisiei pentru program de dezvoltare economico socială, buget, finanțe, administrația domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț nr. din ; -Raportul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și agrement din ; Având in vedere prevederile: -Avand in vedere prevederile art. 15 (1), 18 (1), 19 (2), (3) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare ; -Avand in vedere prevederile Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Asau ; -Avand in vedere prevederile art. 42 (1), 44 (2), 45 (6), ale Legii nr. 215/2001, legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ; In baza art. 36 (1), art. 45 (1) si art. 115 (1) litera b din Legea nr. 215/2001, legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, PROPUNE: Art. 1. Se aproba filmarea si difuzarea integrala a sedintelor Consiliului Local Asau si a evenimentelor culturale aprobate de Consiliul local Asau si organizate de Primaria Asau de catre operatorii TV acreditati de comuna Asau, judetul Bacau. Art 2. Se aproba finantarea din bugetul local pentru realizarea si achizitionarea de,,servicii de inregistrare audio-video a sedintelor Consiliului Local Asau si a evenimentelor culturale aprobate de Consiliul local si organizate de Primaria Asau. Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Primarul comunei Asau si Compartimentul proiecte, investiții, achiziții publice.

2 Art. 4 Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Judetul Bacau,, Primarului comunei Asau, Compartimentului financiar contabilitate, resurse umane, Compartimentului proiecte, investiții, achiziții publice si va fi afisata pe site-ul institutiei. INITIATOR Consilier Local BOBEICA NELU Contrasemneaza pentru legalitate, Conf. Art. 47 din Legea nr. 215/2001 Secretar Sorina Grigorita Prezenta hotarare a fost adoptata cu voturi pentru, voturi impotriva, voturi abtineri.la lucrarile sedintei ordinare participa consilieri locali din cei 15 consilieri alesi

3 România Județul Bacău Consiliul Local al comunei Asău Nr. 900 din EXPUNERE DE MOTIVE la Proiectul de Hotarare al Consiliului local privind aprobarea pentru filmarea si difuzarea integrala prin,,servicii de inregistrare audio-video a sedintelor Consiliului Local Asau si a evenimentelor culturale aprobate de Consiliul local si organizate de Primaria Asau Avand in vedere faptul ca informatiile de interes public in special sedintele Consiliului local Asau nu sunt cunoscute de catre cetateni iar multe din subiectele dezbaterilor din sedinte sunt transmise distorsionat sau inexact in teritoriu catre cetateni iar site-ul Primariei Asau este greu de accesat,la solicitarea consilierilor locali d-l Taslaoanu Toader, d-l Puiu Eugen, d-l Potoroaca Paul, d-l Ciobanasu Neculai, d-l Nicodim Costel, d-l Luca Ionel membrii ai Partidului National Liberal propun inregistrarea audio-video a sedintelor organizate de Primaria Asau Serviciul este necesar pentru sustinerea proceselor de TRANSPARENTA DECIZIONALA si de ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC conform prevederilor Legii 52/2013 si Legii 544/2001 In acest sens propun aprobarea finantarii din bugetul local pentru realizarea si achizitionarea de,,servicii de inregistrare audio-video a sedintelor Consiliului Local Asau si a evenimentelor culturale aprobate de Consiliul local si organizate de Primaria Asau. Valoarea estimata a serviciului conform cod CPV : Productia de filme de informare(rev.2) cu denumirea de achizitie,, Inregistrarea audio-video a sedintelor organizate de Primaria Asau este de aproximativ 500 lei lunar si 6000 lei /an fara tva. INITIATOR Consilier local BOBEICA NELU

4 România Județul Bacău Consiliul Local al comunei Asău Nr. 901 din NOTA DE FUNDAMENTARE privind aprobarea pentru filmarea si difuzarea integrala audio-video a sedintelor organizate de Primaria Asau DE CE ESTE NECESARA Inregistrarea audio-video a sedintelor Consiliului Local Asau si a evenimentelor culturale aprobate de Consiliul local si organizate de Primaria comunei Asau? Publicul trebuie informat promt si corect cu deciziile care se iau de Autoritatea locala. Serviciul este necesar pentru sustinerea proceselor de TRANSPARENTA DECIZIONALA conform prevederilor legii 52/2013 si de ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC conform prevederilor legii 544/2001. INFORMAREA trebuie sa se faca cu prezentarea filmata a sedintelor Consiliului local Asau in timp real catre cetateni iar subiectele dezbaterilor din sedinte sa nu mai fie transmise prin interpusi,distorsionat sau inexact in teritoriu catre cetateni. Comuna Asău are în componenţă şase sate cu distante mari intre ele :Asău, satul de reşedinţă,apa Asău, Ciobănuş, Lunca Asău,Păltiniş şi Straja si are o lungime de aproape 40 km, o suprafata de ha si este asezata in partea de vest a judetului Bacau, la o distanta de 63 km de orasul Bacau, la 25 km de orasul Tg. Ocna la 15 km de orasul Comanesti si informatiile oficiale lipsesc sau nu se transmit corect. Comuna Asau este membru asociat cu drepturi depline in Asociația pentru dezvoltarea turismului - MONTPESA care constă în sprijin financiar, material, moral și în activități voluntare în cadrul programelor / proiectelor inițiate / derulate de asociație. Avem ca prima prioritate dezvoltarea turismului ca destinație importanță națională pentru turismul de sănătate și de agrement, montan, cultural și ecleziastic. In acest moment,in afara zonei turistice tradiționala a Văii Trotușului,aVaii Ciobanusului exista o zona turistica nexeploatata cu vechi traditii si obiceiuri intitulata Valea Asaului care trebuie promovata. Principalul obiectiv al acestei prioritati de investitii îl constituie promovarea mestesugurilor zonei (prelucrarea manuala a lemnului,prelucrarea produselor alimentare traditionale,produsele specifice rezultate din cresterea animalelor, etc ) și prezentarea si conservarea activitatilor industriale de exploatarea si prelucarea lemnului mai vechi de 100 de ani. Pentru realizarea de noi investiții în infrastructura culturală (reabilitarea și punerea în valoare a obiectivelor de patrimoniu, crearea de evenimente culturale), turistică,sportiva și de agrement, precum și acțiuni continue de promovare (prin organizarea de festivaluri, concerte, expoziții, etc.) este necesar a se PROMOVA IMAGINEA COMUNEI ASAU pentru înființarea de noi unități de cazare și alimentație publică, creearea de noi locuri de munca,amenajarea de trasee și circuite turistice, etc. In acest sens propun aprobarea finantarii din bugetul local pentru realizarea si achizitionarea de,,servicii de inregistrare audio-video a sedintelor Consiliului Local Asau si a evenimentelor culturale aprobate de Consiliul local si organizate de Primaria Asau. Valoarea estimata a serviciului conform cod CPV : Productia de filme de informare(rev.2) cu denumirea de achizitie,, Inregistrarea audio-video a sedintelor organizate de Primaria Asau este de aproximativ 500 lei lunar si 6000 lei /an fara tva. INITIATOR Consilier local BOBEICA NELU

5 ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU COMUNA ASĂU Compartiment juridic, relații publice, stare civilă, arhivă Nr. 931 din Raport de specialitate Privind aprobarea pentru filmarea si a difuzarea integrala prin,,servicii de inregistrare audio-video a sedintelor Consiliului Local Asau si a evenimentelor culturale aprobate de Consiliul local si organizate de Primaria Asau Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare : Art (1) Autorităţile publice prevăzute la art. 4 sunt obligate să elaboreze şi să arhiveze minutele şedinţelor publice. Atunci când se consideră necesar, şedinţele publice pot fi înregistrate. (2) Înregistrările şedinţelor publice, cu excepţia celor prevăzute la art. 7, vor fi făcute publice, la cerere, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Autorităţile administraţiei publice prevăzute la art. 4 sunt obligate să justifice în scris nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris de cetăţeni şi asociaţiile legal constituite ale acestora. Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare: Art (1) Şedinţele consiliului local sunt publice. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public : Art (1) Accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public este garantat. (2) Activitatea de culegere şi de difuzare a informaţiilor de interes public, desfăşurată de mijloacele de informare în masă, constituie o concretizare a dreptului cetăţenilor de a avea acces la orice informaţie de interes public. Art (1) Autorităţile publice au obligaţia să acorde fără discriminare acreditare ziariştilor şi reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă.

6 Art (1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să informeze în timp util mijloacele de informare în masă asupra conferinţelor de presă sau oricăror alte acţiuni publice organizate de acestea. (2) Autorităţile şi instituţiile publice nu pot interzice în nici un fel accesul mijloacelor de informare în masă la acţiunile publice organizate de acestea. Având în vedere dispoziţiile legale invocate precum şi cele expuse, propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind filmarea si a difuzarea integrală prin,,servicii de inregistrare audio-video a sedintelor Consiliului Local Asau si a evenimentelor culturale aprobate de Consiliul local si organizate de Primaria Asau. Consilier juridic, Liliana Paulina Popa