DEFINIŢII ŞI TERMENI. Cantitatea de energie electrică tranzacţionată între părţi; Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei;

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "DEFINIŢII ŞI TERMENI. Cantitatea de energie electrică tranzacţionată între părţi; Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei;"

Transcriere

1

2 DEFINIŢII ŞI TERMENI Anexa 1 la contractul... Cantitate de energie ANRE Cod Comercial al pietei angro de energie electrica Data intrării în vigoare Entitate agregată Interval baza de decontare Lună de livrare Ofertă Bandă Ofertă Vârf Oferta Gol Operator de transport și sistem Cantitatea de energie electrică tranzacţionată între părţi; Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei; Colectia de reguli în conformitate cu care se stabilesc cantitățile de energie efectiv tranzacționate într-un interval baza de decontare, valoarea acestora și modalitățile de plată; Data semnării contractului de către ambele Părţi, la care prezentul contract intră în vigoare şi devine obligatoriu din punct de vedere juridic pentru ambele Părţi; Rezultatul asocierii dintre doi sau mai mulţi producători de energie electrică din surse regenerabile, în vederea participării împreună la Piaţa concurenţială, conform prevederilor Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; O perioada de timp de o ora cu începere din prima secundă a orei oficiale a României până la sfârşitul acesteia; O lună calendaristică dintr-un an calendaristic pe durata de valabilitate a prezentului contract; Oferta de vânzare sau cumpărare de energie electrică cu livrare în bandă la putere constantă între orele 00:00-24:00 CET, în fiecare zi a perioadei de livrare, în conformitate cu profilurile stabilite în urma consultărilor publice; Oferta de vânzare sau cumpărare de energie electrică cu livrare la putere constantă, la ore de vârf de sarcină în fiecare zi a perioadei de livrare, în conformitate cu profilurile stabilite în urma consultărilor publice; Oferta de vânzare sau cumpărare de energie electrică cu livrare la putere constantă, la ore de gol de sarcină în fiecare zi a perioadei de livrare, în conformitate cu profilurile stabilite în urma consultărilor publice; Orice persoană care deţine, sub orice titlu, o reţea electrică de transport şi este titulară a unei licenţe de transport prin care răspunde de operarea, asigurarea întreţinerii şi, dacă este necesar, dezvoltarea reţelei de transport într-o anumită zonă şi, acolo unde este aplicabilă, de interconectarea acesteia cu alte sisteme electroenergetice, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a sistemului de acoperire a cererilor rezonabile pentru transportul energiei electrice. Operatorul de transport și sistem este C.N. TRANSELECTRICA S.A.; 1

3 Operatorul pieţei de Echilibrare Parte Responsabilă cu Echilibrarea Perioada de valabilitate Piaţa angro de energie electrică Piața de Echilibrare Produs echivalent Reţea electrică de distribuție Operator de piata care asigura inregistrarea Participantilor la Piata de Echilibrare precum şi colectarea și verificarea formala a Ofertelor pe Piata de Echilibrare.Operatorul Pietei de Echilibrare este C.N. TRANSELECTRICA S.A.; Titular de licenţă care a fost înregistrat de Operatorul de Transport şi de Sistem ca Parte Responsabilă cu Echilibrarea, în conformitate cu prevederile Codului Comercial al Pieţei Angro de Energie Electrică ; Perioada cuprinsă între Data de intrare în vigoare și Data de expirare; Cadrul organizat de tranzacţionare a energiei electrice şi a serviciilor asociate la care participă producătorii de energie electrică, operatorul de transport şi de sistem, operatorii de distribuţie, operatorul pieţei de energie electrică şi clienţii angro; Piaţa centralizată organizată și administrată de Operatorul de Transport şi de Sistem pentru colectarea ofertelor de livrare a Energiei de Echilibrare transmise de Participanţii la Piaţa de Echilibrare, şi utilizarea lor pentru a asigura siguranţa şi stabilitatea în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional şi pentru a rezolva Restricţiile de Reţea; Unul sau combinaţia dintre mai multe produse tranzacţionate pe piaţa concurenţială, prin cumpărarea sau, după caz, prin vânzarea căruia/căreia s-ar putea reconstitui cantitatea neprimită/nelivrată în perioada de livrare rămasă în urma rezilierii unui contract, cu acelaşi profil zilnic de livrare; Reţeaua electrică cu tensiunea de linie nominală până la 110 kv inclusiv; Reţea electrică de transport Reţeaua electrică de interes naţional şi strategic cu tensiunea de linie nominală mai mare de 110 kv; Termen limită de plată Tarif zonal aferent serviciului de transport pentru introducerea de energie electrică în rețea (T G) Schimb Bloc Zi lucrătoare Termen limită înscris pe factura emisă de către Vânzător funcţie de durata perioadei de livrare a energiei electrice, conform prevederilor prezentului contract; Tarif mediu al producătorului pentru introducerea de energie electrică în reţea, determinat de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. conform algoritmului aprobat de ANRE; Schimb de energie electrică între două părţi responsabile cu echilibrarea; Orice zi, alta decât sâmbăta, duminica și/sau sărbători legale conform legii aplicabile; 2

4 Anexa 2 la contractul... CANTITATEA DE ENERGIE ELECTRICĂ Art. 1. Cantitatea de energie electrică contractată între părţi este de MWh la o putere constantă de MW (ore CET). Profil*) Bandă 1 (Luni-Vineri, 00:00-24:00 CET) Bandă 2 (Luni-Duminică, 00:00-24:00 CET) Vârf 1 (Luni-Vineri, 06:00-22:00 CET) Vârf 2 (Luni-Duminică, 06:00-22:00 CET) Vârf EU (Luni-Vineri, 08:00-20:00 CET) Vârf S 1 (Luni-Duminică, 16:00-21:00 CET) Gol 1 (Luni-Vineri, 00:00-06:00 și 22:00-24:00 CET și Sâmbătă-Duminică, 00:00-24:00 CET) ( *NOTĂ: În scopul prezentului Contract profilurile zilnice de livrare în vederea ofertării ce fac obiectul Anexei 2 pot fi modificate, urmare a aplicării prevederilor Procedurii privind stabilirea profilurilor de livrare aplicabile la tranzacționarea pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică conform căreia contractele sunt atribuite prin licitație extinsă, respectiv conform căreia contractele sunt atribuite prin negociere continuă.) Art. 2. Perioada de livrare a energiei electrice stabilită la pct.1 este:

5 Anexa 3 la contractul... PREȚUL DE CONTRACT Art. 1. Preţul de contract (P LE) pentru fiecare oră este... lei/mwh, inclusiv componenta de transport Tg. Art. 2. Tariful zonal aferent serviciului de transport pentru introducerea energiei în reţea la data semnării prezentului contract este cel prevăzut în Ordinul preşedintelui ANRE în vigoare la data semnării contractului. Art. 3. Preţul de contract nu include TVA. Art. 4. Pretul de contract se va modifica prin act aditional, ca urmare a modificarii de catre ANRE a tarifului zonal aferent serviciului de transport pentru introducerea energiei in retea. 4

6 Anexa 4 la contractul... DATELE REFERITOARE LA PARTEA RESPONSABILĂ CU ECHILIBRAREA (PRE) Pentru Vanzator: denumirea PRE: CIGA ENERGY codul PRE: 30XROENEL-CIGA-Z persoane de contact, adresa de şi nr. de telefon: Alexandra Petrus, tel Pentru Cumparator: denumirea PRE: codul PRE: persoane de contact, adresa de şi nr. de telefon: : 5

7 Anexa 5 la contractul... FACTURARE ŞI CONDIŢII DE PLATĂ Art. 1. (1) Contravaloarea energiei electrice se calculează ca suma produselor între cantitatea de energie electrică prevăzută în Anexa 2 art. 1 şi preţul de contract prevăzut în Anexa 3 art.1. (2) Pentru Cumpărătorul care nu îndelipneşte condiţiile prevăzute în art. 331, alin. (2) din Codul Fiscal privind taxarea inversă, la contravaloarea energiei electrice calculate conform Anexa 5 Art. 1 alin. (1) se adaugă TVA calculată pe baza cotei legale în vigoare. Art. 2. (1) Vânzătorul va transmite Cumpărătorului o factură de avans energie electrica, pentru perioada 1-15 din luna contractuală, calculată conform Anexa 5 Art. 1, în prima zi lucrătoare a lunii anterioare lunii de livrare. Factura va fi plătită de Cumpărător conform termenului limită de plată înscris pe factură, respectiv cel mai târziu cu cinci zile financiare inainte de inceperea lunii de livrare, sub sanctiunea neinceperii livrarii aferente perioadei facturate si neachitate. (2) Vânzătorul va transmite Cumpărătorului o factură de regularizare energie electrica, ce va contine stornarea avansului si facturarea intregii luni de livrare, pe data de 1 a lunii de livrare. Factura va fi plătită de Cumpărător conform termenului limită de plată înscris pe factură, respectiv cel mai târziu cu cinci zile financiare inainte de inceperea livrarii pentru a doua parte a lunii de livrare, sub sanctiunea neinceperii livrarii aferente perioadei facturate si neachitate. (3) Neachitarea facturilor in termenul scadent atrage dupa sine neinceperea efectuarii livrarilor si plata unei despagubiri egale cu contravaloarea energiei aferente pentru 31 de zile de livrare. (4) Facturile se vor trimite pe fax/ şi/sau prin curier rapid, în ziua de emitere. Art. 3. (1) În cazul în care o sumă facturată de către Vânzător este contestată integral sau în parte de Cumpărător, acesta va înainta o notă explicativă Vânzătorului cuprinzând obiecţiile sale, în termen de 2 zile financiare de la data primirii facturii prin fax/ şi va plăti suma rămasă necontestată până la termenul limită de plată, conform Anexa 5 art. 2. (2) Obiecţiile Cumpărătorului privind valorile facturate prezentate în nota explicativă se vor concilia între părţi în termen de 5 zile financiare de la data primirii pretenţiilor formulate de către Cumpărător. (3) Pentru sumele contestate, dar stabilite ulterior pe cale amiabilă sau hotarâre judecătorească a fi datorate de Cumpărător, acesta va plăti pe lângă suma datorată, o penalitate de intarziere calculată conform prevederilor art. 1 din din Anexa nr. 7 la prezentul contract. (4) În cazul în care în urma contestaţiei s-a stabilit reducerea valorilor facturate, Cumpărătorului i se restituie eventualele sume şi penalităţi de intarziere aferente calculate potrivit art. 1 din Anexa nr. 7 la prezentul contract, deja plătite, corespunzătoare reducerii respective. Art. 4. Factura se consideră achitată de către Cumpărător la data înregistrării plăţii în extrasul bancar al Vânzătorului. SRL 6

8 Anexa 6 la contractul... GARANTII DE BUNA EXECUTIE / GARANTII DE PLATA Nu este cazul. 7

9 Anexa 7 la contractul... PENALITĂȚI ȘI DAUNE Art. 1. (1) Neachitarea facturii de către Cumpărător conform termenelor limită de plată prevăzute în Anexa 5, atrage după sine plata de penalităţi de întârziere, după cum urmează: a) penalităţile de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv; b) nivelul penalităţilor de întârziere este de 0,5% din valoarea sumelor restante, pentru fiecare zi de întârziere. (2) Factura de penalitati de intarziere va fi achitata integral in termen de cinci zile financiare de la emitere; in cazul neachitarii acesteia in termenul mentionat in prezentul alineat, devin aplicabile prevederile art. 24 din contract. 8