DECLARA TIE DE A VERE. Consilier. Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5. la...,

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "DECLARA TIE DE A VERE. Consilier. Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5. la...,"

Transcriere

1 DECLARA TIE DE A VERE Subsemnata... ' avand functia de Munteanu A Valentina Consilier Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la...,, domiciliul... ~~~':~~- ~~..?.1:1.~~~~~.. ~1:1.7~7.7~~.~ cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarafii, declar pe proprie raspundere ca impreuna cu familial) defin urmatoarele: *I) Prin familie se intelege sotul/sotia ~i copiii aflati In lntretinerea acestora. I. Bunuri imobile 1. Terenuri Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari. * Categoriile indicate sunt: (I) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri extravilane, daca se afla in circuitul civil. I) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte ~i numele coproprietarilor. 2. Cladiri Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari. Adresa sau zo.n'a. Bucuresti, An1d..... Categoria* Suprafata Cota-pa rte dobindlrii Apartament m2 100 % Modul de dobandire Titularul 1 ) Contract de Munteanu vanzare Valentina cumparare Pagina 1 din 7

2 * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de Jocuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de productie. 1) La "Titular" se mentioneaza, In cazul bunurilor proprii, numele proprietaru\ui (titu\arul, sotul/sotia, copilul), iar In cazul bunurilor In coproprietate, cota-parte ~i numele coproprietarilor. II. Bunuri mobile 1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma~ini agricole, ~alupe, iahturi ~i alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricullirii, potrivit legii l\iodul dedobandire 2. Bunuri sub formli de metale pretioase, bijuterii, obiecte de artli ~i de cult, colectii de artli ~i numismaticli, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a cliror valoare insumatli depli~e~te de euro Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romiiniei la momentul declararii. luni III. Bunuri mobile, a cliror valoare depli~e~te de euro fiecare, ~i bunuri imobile instrliinate in ultimele 12 IV. Active financiare 1. Conturi ~i depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire ~i investire, inclusiv cardurile de credit, dacli valoarea insumatli a tuturor acestora depli~e~te de euro Se vor declara inclusiv cele aflate in biinci sau institutii financiare din strainatate. bis titutl,~:~j\f~,~~iji!~ adresa a~e~t:... Pagina 2 din 7

3 *Categoriile indicate sunt: {l) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investi/ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pens ii sau alte sisteme cu acumulare (se var declara cele aferente anului fiscal anterior). 2. Plasamente, investifii directe ~i imprumuturi acordate, daca valoarea de piafa insumata a tuturor acestora depa~e~te de euro Se vor declara inclusiv investitiile ~i participarile in strainatate..;~~i,fent:.t~thf!sc)cietatea in c~i'~: pt!f's~a1a'a ~ste. 1 w ;~~~onar sau:a~.()'ii~t/ben~ficiar Cle fmprµjiiut. Tipul* Numar de titluri/ Valoarea totala la zi ~oia: d~:~articip~re *Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare de/inute (titluri de stat, certificate, obliga/iuni); (2) ac/iuni sau piir/i sociale in societii/i comercia/e; (3) imprumuturi acordate in nume personal Alte active produdtoare de venituri nete, care insumate depa~esc echivalentul a de euro pe an: Se vor declara inclusiv cele aflate 1n strainatate. + V. Datorii Debite, ipoteci, garanfii emise in beneficiul unui terf, bunuri achizifionate in sistem leasing ~i alte asemenea bunuri, dad valoarea insumata a tuturor acestora depa~e~te de euro Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate 1n strainatate. BRO RON Raiffeisen RON BRO overdraft RON Raiffeisen card cumparaturi RON Pagina 3 din 7

4 VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata, din partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau institutii publice romane~ti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontliri de cheltuieli, altele decat cele ale angajatorului, a cliror valoare individuala depli~e~te 500 de euro* 1.1. Titular Venitul anual. inca$at 1.2. Sot/sotie 1.2. Copii *Se excepteazii de la declarare cadourile :ji trata/iile uzuale primite din partea rude/or de gradul I :ji al II-lea. VII. Venituri ale declarantului ~i ale membrilor slii de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificlirile ~i completlirile ulterioare) Se vor declara inclusiv veniturile provenite din striiiniitate. 1. Venituri din salarii 1.1. Titular Institutul National de Statistica, Bd. Munteanu Valentina Libertatii nr.16 Salariu RON sector 5 Bucuresti Institutul National de Statistica, Bd. Munteanu Valentina Libertatii nr.16 Ho tar are judecatoreasca RON 1.2. Sot/sotie sector 5 Bucuresti Institutul National de Statistica, Bd. Munteanu Laurentiu Libertatii nr. 16 Salariu RON sector 5 Bucuresti Pagina 4 din 7

5 1.3. Copii Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Munteanu Cristian Varstnice, bld. Alocatie RON General Gheorghe Magheru nr. 7 sect 1 Bucuresti 2. Venituri din activitafi independente 2.1. Titular 2.2. Sot/sotie 3. Venituri din cedareafolosinfei bunurilor 3.1. Titular 3.2. Sot/sotie 4. Venituri din investifii 4.1. Titular 4.2. Sot/sotie 5. Venituri din pensii 5.1. Titular 5.2. Sot/sotie Pagina 5 din 7

6 6. Venituri din activita/i agricole 6.1. Titular 6.2. Sotfsotie 7. Venituri din premii ~i din jocuri de noroc 7.1. Titular 7.2. Sotf sotie 7.3. Copii 8. Venituri din alte surse 8.1. Titular 8.2. Sotfsotie 8.3. Copii Pagina 6 din 7

7 Prezenta declaratie constituie act public ~i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menfionate. Data completarii I 301os12019 I Semnatura Pagina 7 din 7