DECLARA TIE DE A VERE. Consilier. Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5. la...,

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "DECLARA TIE DE A VERE. Consilier. Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5. la...,"

Transcriere

1 DECLARA TIE DE A VERE Subsemnata... ' avand functia de Munteanu A Valentina Consilier Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la...,, domiciliul... ~~~':~~- ~~..?.1:1.~~~~~.. ~1:1.7~7.7~~.~ cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarafii, declar pe proprie raspundere ca impreuna cu familial) defin urmatoarele: *I) Prin familie se intelege sotul/sotia ~i copiii aflati In lntretinerea acestora. I. Bunuri imobile 1. Terenuri Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari. * Categoriile indicate sunt: (I) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri extravilane, daca se afla in circuitul civil. I) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte ~i numele coproprietarilor. 2. Cladiri Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari. Adresa sau zo.n'a. Bucuresti, An1d..... Categoria* Suprafata Cota-pa rte dobindlrii Apartament m2 100 % Modul de dobandire Titularul 1 ) Contract de Munteanu vanzare Valentina cumparare Pagina 1 din 7

2 * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de Jocuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de productie. 1) La "Titular" se mentioneaza, In cazul bunurilor proprii, numele proprietaru\ui (titu\arul, sotul/sotia, copilul), iar In cazul bunurilor In coproprietate, cota-parte ~i numele coproprietarilor. II. Bunuri mobile 1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma~ini agricole, ~alupe, iahturi ~i alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricullirii, potrivit legii l\iodul dedobandire 2. Bunuri sub formli de metale pretioase, bijuterii, obiecte de artli ~i de cult, colectii de artli ~i numismaticli, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a cliror valoare insumatli depli~e~te de euro Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romiiniei la momentul declararii. luni III. Bunuri mobile, a cliror valoare depli~e~te de euro fiecare, ~i bunuri imobile instrliinate in ultimele 12 IV. Active financiare 1. Conturi ~i depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire ~i investire, inclusiv cardurile de credit, dacli valoarea insumatli a tuturor acestora depli~e~te de euro Se vor declara inclusiv cele aflate in biinci sau institutii financiare din strainatate. bis titutl,~:~j\f~,~~iji!~ adresa a~e~t:... Pagina 2 din 7

3 *Categoriile indicate sunt: {l) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investi/ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pens ii sau alte sisteme cu acumulare (se var declara cele aferente anului fiscal anterior). 2. Plasamente, investifii directe ~i imprumuturi acordate, daca valoarea de piafa insumata a tuturor acestora depa~e~te de euro Se vor declara inclusiv investitiile ~i participarile in strainatate..;~~i,fent:.t~thf!sc)cietatea in c~i'~: pt!f's~a1a'a ~ste. 1 w ;~~~onar sau:a~.()'ii~t/ben~ficiar Cle fmprµjiiut. Tipul* Numar de titluri/ Valoarea totala la zi ~oia: d~:~articip~re *Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare de/inute (titluri de stat, certificate, obliga/iuni); (2) ac/iuni sau piir/i sociale in societii/i comercia/e; (3) imprumuturi acordate in nume personal Alte active produdtoare de venituri nete, care insumate depa~esc echivalentul a de euro pe an: Se vor declara inclusiv cele aflate 1n strainatate. + V. Datorii Debite, ipoteci, garanfii emise in beneficiul unui terf, bunuri achizifionate in sistem leasing ~i alte asemenea bunuri, dad valoarea insumata a tuturor acestora depa~e~te de euro Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate 1n strainatate. BRO RON Raiffeisen RON BRO overdraft RON Raiffeisen card cumparaturi RON Pagina 3 din 7

4 VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata, din partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau institutii publice romane~ti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontliri de cheltuieli, altele decat cele ale angajatorului, a cliror valoare individuala depli~e~te 500 de euro* 1.1. Titular Venitul anual. inca$at 1.2. Sot/sotie 1.2. Copii *Se excepteazii de la declarare cadourile :ji trata/iile uzuale primite din partea rude/or de gradul I :ji al II-lea. VII. Venituri ale declarantului ~i ale membrilor slii de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificlirile ~i completlirile ulterioare) Se vor declara inclusiv veniturile provenite din striiiniitate. 1. Venituri din salarii 1.1. Titular Institutul National de Statistica, Bd. Munteanu Valentina Libertatii nr.16 Salariu RON sector 5 Bucuresti Institutul National de Statistica, Bd. Munteanu Valentina Libertatii nr.16 Ho tar are judecatoreasca RON 1.2. Sot/sotie sector 5 Bucuresti Institutul National de Statistica, Bd. Munteanu Laurentiu Libertatii nr. 16 Salariu RON sector 5 Bucuresti Pagina 4 din 7

5 1.3. Copii Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Munteanu Cristian Varstnice, bld. Alocatie RON General Gheorghe Magheru nr. 7 sect 1 Bucuresti 2. Venituri din activitafi independente 2.1. Titular 2.2. Sot/sotie 3. Venituri din cedareafolosinfei bunurilor 3.1. Titular 3.2. Sot/sotie 4. Venituri din investifii 4.1. Titular 4.2. Sot/sotie 5. Venituri din pensii 5.1. Titular 5.2. Sot/sotie Pagina 5 din 7

6 6. Venituri din activita/i agricole 6.1. Titular 6.2. Sotfsotie 7. Venituri din premii ~i din jocuri de noroc 7.1. Titular 7.2. Sotf sotie 7.3. Copii 8. Venituri din alte surse 8.1. Titular 8.2. Sotfsotie 8.3. Copii Pagina 6 din 7

7 Prezenta declaratie constituie act public ~i raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menfionate. Data completarii I 301os12019 I Semnatura Pagina 7 din 7

DECLARA TIE DE A VERE Subsemnata... Patru E Corina ' '... avand functia de Expert Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la...,, domic

DECLARA TIE DE A VERE Subsemnata... Patru E Corina ' '... avand functia de Expert Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la...,, domic DECLARA TIE DE A VERE Subsemnata... Patru E Corina ' '... avand functia de Expert Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la...,, domiciliul... ~~~:~~.~~..?.1:1.~~~~~--~~.7~~-~:".~.~-.......

Mai mult

DECLARATIE DE AVERE Subsemnata... ' avand functia de Simioana Gh Daniela Catalina Expert I INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA, Bucuresti, SECTOR 5 la..

DECLARATIE DE AVERE Subsemnata... ' avand functia de Simioana Gh Daniela Catalina Expert I INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA, Bucuresti, SECTOR 5 la.. DECLARATIE DE AVERE Subsemnata... ' avand functia de Simioana Gh Daniela Catalina Expert I INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA, Bucuresti, SECTOR 5 la..., domiciliul... ~.~~:.'?~. ~!..?.~.~~~.17~.~~7~7.7~!=:~.......

Mai mult

DECLARA TIE DE A VERE Subsemnata DIMA T IOANA, avand funcfia de Director INSTITUTUL NATIONAL DE STATISITCA, Bucuresti, SECTOR 5 la ' domiciliul SECTOR

DECLARA TIE DE A VERE Subsemnata DIMA T IOANA, avand funcfia de Director INSTITUTUL NATIONAL DE STATISITCA, Bucuresti, SECTOR 5 la ' domiciliul SECTOR DECLARA TIE DE A VERE Subsemnata DIMA T IOANA, avand funcfia de Director INSTITUTUL NATIONAL DE STATISITCA, Bucuresti, SECTOR 5 la ' domiciliul SECTOR 6, judetul Bucuresti cunoscand prevederile art. 292

Mai mult

DECLARA TIE DE A VERE Subsemnata VLAICU V. MANUELA CARMEN ' avand funcfia de Expert la Institutul National de Statistica, Bucuresti, BUCURESTI ', domi

DECLARA TIE DE A VERE Subsemnata VLAICU V. MANUELA CARMEN ' avand funcfia de Expert la Institutul National de Statistica, Bucuresti, BUCURESTI ', domi DECLARA TIE DE A VERE Subsemnata VLAICU V. MANUELA CARMEN ' avand funcfia de Expert la Institutul National de Statistica, Bucuresti, BUCURESTI ', domiciliul SECTOR 6, judetul Bucuresti...... cunoscand

Mai mult

DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul...,' avand funcfia de Pirvulescu E Adrian Consilier Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la,, domici

DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul...,' avand funcfia de Pirvulescu E Adrian Consilier Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la,, domici DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul...,' avand funcfia de Pirvulescu E Adrian Consilier Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la,, domiciliul SECTOR 6, judetul Bucuresti cunoscand prevederile

Mai mult

DECLARATIE DE A VERE Subsemnatul...,' Mihaescu c Romi... avand funcfia de Director general Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la..

DECLARATIE DE A VERE Subsemnatul...,' Mihaescu c Romi... avand funcfia de Director general Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la.. DECLARATIE DE A VERE Subsemnatul...,' Mihaescu c Romi... avand funcfia de Director general Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la...,... I, domiciliul SECTOR 5, judetul Bucuresti cunoscand

Mai mult

DECLARA TIE DE A VERE Subsemnatul... '... ~~~.~?.~~1:1. -~. ~~::-.~~~... "... "... "... ' avand functia de Muncitor Institutul National de Statistica,

DECLARA TIE DE A VERE Subsemnatul... '... ~~~.~?.~~1:1. -~. ~~::-.~~~... ... ... ... ' avand functia de Muncitor Institutul National de Statistica, DECLARA TIE DE A VERE Subsemnatul... '... ~~~.~?.~~1:1. -~. ~~::-.~~~... "... "... "... ' avand functia de Muncitor Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la..., I, domiciliul... ~~?.~~~-~:-:~.~P.~.C:?.1:1~~..?.1:1.~~~.~~..

Mai mult

DE CLARA TIE DE A VERE Subsemnata... ' ' avand functia de MIHALCIOIU I CARMEN Consilier Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la...,,

DE CLARA TIE DE A VERE Subsemnata... ' ' avand functia de MIHALCIOIU I CARMEN Consilier Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la...,, DE CLARA TIE DE A VERE Subsemnata... ' ' avand functia de MIHALCIOIU I CARMEN Consilier Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la...,, domiciliul SECTOR 5, judetul Bucuresti... cunoscand

Mai mult

DECLARA TIE DE A VERE Subsemnata DUMITRIU D DIANA-RODICA... '.... avand functia de Expert Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la...

DECLARA TIE DE A VERE Subsemnata DUMITRIU D DIANA-RODICA... '.... avand functia de Expert Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la... DECLARA TIE DE A VERE Subsemnata DUMITRIU D DIANA-RODICA... '.... avand functia de Expert Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la..., domiciliul... ~~~':~~-~!..?.':1.~~~~~.. ~~7~7.~~~-~.....

Mai mult

DECLARATIE DE A VERE Subsemnatul... ' Boarta G Constantin... Muncitor avand funcfia de... Ia Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5...

DECLARATIE DE A VERE Subsemnatul... ' Boarta G Constantin... Muncitor avand funcfia de... Ia Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5... DECLARATIE DE A VERE Subsemnatul... ' Boarta G Constantin... Muncitor avand funcfia de... Ia Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5... ' omiciliul... SECTOR 1, judetul Bucuresti... cunoscand

Mai mult

DECLARA TIE DE A VERE Subsemnata UNGUREANU I NICOLETA... '... avand functia de Expert Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR S la...,, d

DECLARA TIE DE A VERE Subsemnata UNGUREANU I NICOLETA... '... avand functia de Expert Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR S la...,, d DECLARA TIE DE A VERE Subsemnata UNGUREANU I NICOLETA... '... avand functia de Expert Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR S la...,, domiciliul... ~~~'7~~. ~!..?.':.~~~~~.. ~':1.«7~7.~~~.~........

Mai mult

DECLARA TIE DE A VERE Subsernnata ' avand funcfia de Mihalcea P Ileana Gabriela Consilier juridic Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR

DECLARA TIE DE A VERE Subsernnata ' avand funcfia de Mihalcea P Ileana Gabriela Consilier juridic Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR DECLARA TE DE A VERE Subsernnata ' avand funcfia de Mihalcea P leana Gabriela Consilier juridic nstitutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la... ', domiciliul SECTOR 5, judetul Bucuresti cunoscand

Mai mult

DECLARATIE DE AVERE Subsemnata STOIENESCU I DIANA...,' Sef serviciu avand functia de... Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la... '

DECLARATIE DE AVERE Subsemnata STOIENESCU I DIANA...,' Sef serviciu avand functia de... Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la... ' DECLARATIE DE AVERE Subsemnata STOIENESCU I DIANA...,' Sef serviciu avand functia de... Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la... ', domiciliul... ~-~~!.~~.. ~.. '...?.1:1~~.7~~-. ~1:1.C:~:.4:~.7.~.....

Mai mult

DECLARATIE DE A VERE Subsemnata TOMA I CORNELIA... '.... avand functia de Expert Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la..., domicil

DECLARATIE DE A VERE Subsemnata TOMA I CORNELIA... '.... avand functia de Expert Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la..., domicil DECLARATIE DE A VERE Subsemnata TOMA I CORNELIA... '.... avand functia de Expert Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la..., domiciliul... ~.~~~.~~.. ~.. ~..?.1:1~~-~~~.. ~':1.~7~:::~.~.......

Mai mult

DE CLARA TIE DE A VERE Subsemnatul +ucma. c ION... '... avand functia de Expert Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la...,, domicil

DE CLARA TIE DE A VERE Subsemnatul +ucma. c ION... '... avand functia de Expert Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la...,, domicil DE CLARA TIE DE A VERE Subsemnatul +ucma. c ION... '... avand functia de Expert Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la...,, domiciliul... ~~~':~~.. ~!..?.1:1.~~~.~~.~~'?~7.~~~.~.......

Mai mult

DECLARATIE DE A VERE Subsemnatul... ' avand functia de ZAMFIR I. CORNELIO LUCIAN Consilier Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la..

DECLARATIE DE A VERE Subsemnatul... ' avand functia de ZAMFIR I. CORNELIO LUCIAN Consilier Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la.. DECLARATIE DE A VERE Subsemnatul... ' avand functia de ZAMFIR I. CORNELIO LUCIAN Consilier Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la...,, domiciliul... ~.~~~.~~ ~..?.':1~~~~~-. ~~.~~ ~.~.......

Mai mult

DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul ' ISTRATE M. EUGEN avand functia de Referent Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la ' domiciliul...

DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul ' ISTRATE M. EUGEN avand functia de Referent Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la ' domiciliul... DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul ' ISTRATE M. EUGEN avand functia de Referent Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la ' domiciliul... ~~~~~~.~!.)~.~~~~~.. ~~7~7.~~~.~.... cunoscand prevederile

Mai mult

DE CLARA TIE DE A VERE P~. s?ojar,of.,j..o1j' Subsernnata... ' avand functia de Mirica GI Andreea Consilier Institutul National de Statistica, Bucures

DE CLARA TIE DE A VERE P~. s?ojar,of.,j..o1j' Subsernnata... ' avand functia de Mirica GI Andreea Consilier Institutul National de Statistica, Bucures DE CLARA TIE DE A VERE P~. s?ojar,of.,j..o1j' Subsernnata... ' avand functia de Mirica GI Andreea Consilier Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 6 la................., I, domiciliul SECTOR

Mai mult

/(/,..2 9/,1.tJ. t}~ 24J/...!) DECLARATIE DE AVERE Subsemnata ' avand functia de Cristescu S C Denisa Manuela Consilier Institutul National de Statist

/(/,..2 9/,1.tJ. t}~ 24J/...!) DECLARATIE DE AVERE Subsemnata ' avand functia de Cristescu S C Denisa Manuela Consilier Institutul National de Statist /(/,..2 9/,1.tJ. t}~ 24J/...!) DECLARATIE DE AVERE Subsemnata ' avand functia de Cristescu S C Denisa Manuela Consilier Institutul National de Statistica, Bucuresti la...................................................................................................................................................,,

Mai mult

DEC LARA TIE DE A VERE Subsemnata Maftei P Liliana Roxana avand funcfia de Consilier Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la...,, do

DEC LARA TIE DE A VERE Subsemnata Maftei P Liliana Roxana avand funcfia de Consilier Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la...,, do DEC LARA TIE DE A VERE Subsemnata Maftei P Liliana Roxana avand funcfia de Consilier Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la...,, domiciliul... ~~~':?~. ~;..?.1:1.~~~.17~.. ~~.7~~.7~~.~.......

Mai mult

DEC LARA TIE DE A VERE Subsernnata CONSTANTINESCU N MARIANA ' Director avand functia de Institutul National d

DEC LARA TIE DE A VERE Subsernnata CONSTANTINESCU N MARIANA ' Director avand functia de Institutul National d DEC LARA TIE DE A VERE Subsernnata CONSTANTINESCU N MARIANA.............. ' Director avand functia de........................... Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la......., domiciliul......

Mai mult

DE CLARA TIE DE A VERE Subsemnatul Gogonea S Costin avand functia de Expert Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la..., domiciliul D

DE CLARA TIE DE A VERE Subsemnatul Gogonea S Costin avand functia de Expert Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la..., domiciliul D DE CLARA TE DE A VERE Subsemnatul Gogonea S Costin avand functia de Expert nstitutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la..., domiciliul Darasti-lfov, judetul lfov... cunoscand prevederile art.

Mai mult

DECLARATIE DE AVERE avand functia de Subsemnata PETCU Gh. MARIANA Consilier superior I I la Institutul National de Statistica I judetul Domiciliul: CN

DECLARATIE DE AVERE avand functia de Subsemnata PETCU Gh. MARIANA Consilier superior I I la Institutul National de Statistica I judetul Domiciliul: CN DECLARATIE DE AVERE avand functia de Subsemnata PETCU Gh. MARIANA Consilier superior I I la Institutul National de Statistica I judetul Domiciliul: CNP Vfilcea cunoscand prevederile art. 292 din Codul

Mai mult

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ DECLARATIE DE A VERE ' Subsemnatul/Subsemnata, POPESCU FLORENTINA, avand functia de DIRECTOR EXECUTIV la PRIMARIA MUNIC

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ DECLARATIE DE A VERE ' Subsemnatul/Subsemnata, POPESCU FLORENTINA, avand functia de DIRECTOR EXECUTIV la PRIMARIA MUNIC ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ DECLARATIE DE A VERE ' Subsemnatul/Subsemnata, POPESCU FLORENTINA, avand functia de DIRECTOR EXECUTIV la PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU CNP AP36 2671129520023, domiciliul

Mai mult

rryc~~-rnicipal ileclara TIE DE A VERE Jg/I /.-0.f,2-0~ 17il~: ~ ( J. 1 Ztuo:i.. U... Luna... c'.? f A 0,Ll; M_ ' t-1. Ile /). /.. vii-. Sub

rryc~~-rnicipal ileclara TIE DE A VERE Jg/I /.-0.f,2-0~ 17il~: ~ ( J. 1 Ztuo:i.. U... Luna... c'.? f A 0,Ll; M_ ' t-1. Ile /). /.. vii-. Sub rryc~~-rnicipal ileclara TIE DE A VERE JgI.-0.f,2-0~ 17il~: ~ ( J. 1 Ztuo:i.. U... Luna... c'.?.... 201.. f A 0,Ll; M_ ' t-1. Ile )... vii-. SubsemnatulSubsemnata, i.j!'-', - 1,!..!!fl. ;e,r, avand functia

Mai mult

DECLARA TIE DE A VERE Subsemnata MARINESCU- MOISE GH. ALINA ANCA avand functia de Expert Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la...,

DECLARA TIE DE A VERE Subsemnata MARINESCU- MOISE GH. ALINA ANCA avand functia de Expert Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la..., DECLARA TIE DE A VERE Subsemnata MARINESCU- MOISE GH. ALINA ANCA avand functia de Expert Institutul National de Statistica, Bucuresti, SECTOR 5 la..., domiciliul... ~~~~~~. ~!..?.1:1.

Mai mult

Consiliul Legislativ

Consiliul Legislativ CONSILIUL LEGISLATIV DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata,..., având funcţia de... la..., CNP..., domiciliul......, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar

Mai mult

ARSENESCU LAURENTIU-COSTIN

ARSENESCU LAURENTIU-COSTIN DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, ARSENESCU LAURENȚIU-COSTIN, având funcţia de CONSILIER PRINCIPAL la PRIMARIA COMUNEI MODELU, CNP, domiciliul MODELU, cunoscând prevederile art. 292 din Codul

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul CIOARA IOAN MARIUS având funcţia de VICEPRIMAR la CONSILIUL LOCAL CIURULEASA, JUDEȚUL ALBA CNP domiciliu

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul CIOARA IOAN MARIUS având funcţia de VICEPRIMAR la CONSILIUL LOCAL CIURULEASA, JUDEȚUL ALBA CNP domiciliu DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul CIOARA IOAN MARIUS având funcţia de VICEPRIMAR la CONSILIUL LOCAL CIURULEASA, JUDEȚUL ALBA CNP 1800308010257 domiciliul COMUNA CIURULEASA, NR. 42 A, JUDEȚUL ALBA cunoscând

Mai mult

Microsoft Word - i.doc

Microsoft Word - i.doc DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul WISOŞENSCHI IULIA, având funcţia de CERCETĂTOR III la Institutul de Etnografie şi Folclor C. Brăiloiu Bucureşti, CNP, domiciliul BUCURESTI, cunoscând prevederile art. 292

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Jurj Mirela, având funcţia de _Medic Sef Sectia Medicina Interna_ la _Spitalul Orasenesc Beclean, CNP, dom

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Jurj Mirela, având funcţia de _Medic Sef Sectia Medicina Interna_ la _Spitalul Orasenesc Beclean, CNP, dom DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Jurj Mirela, având funcţia de _Medic Sef Sectia Medicina Interna_ la _Spitalul Orasenesc Beclean, CNP, domiciliul, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal

Mai mult

DEC LARA TIE DE AVERE Subsernna ta TONCA $ MARIA avand funcfia de Inspector la Institutul National de Statistica, Teleorrnan, Alexandria

DEC LARA TIE DE AVERE Subsernna ta TONCA $ MARIA avand funcfia de Inspector la Institutul National de Statistica, Teleorrnan, Alexandria DEC LARA TIE DE AVERE Subsernna ta TONCA $ MARIA avand funcfia de Inspector la Institutul National de Statistica, Teleorrnan, Alexandria........................................., CNP, dorniciliul Alexandria,.........,......................................................................,

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, _Dumitrascu M. Elena Andreea, având funcţia de Inspector asistent la Agentia Nationala de Prestatii Sociale, CNP, domi

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, _Dumitrascu M. Elena Andreea, având funcţia de Inspector asistent la Agentia Nationala de Prestatii Sociale, CNP, domi DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, _Dumitrascu M. Elena Andreea, având funcţia de Inspector asistent la Agentia Nationala de Prestatii Sociale, CNP, domiciliul Calarasi,, cunoscând prevederile art. 292 din

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE

DECLARAŢIE DE AVERE DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul MORA I. DAN MARIUS, având funcţia de CONSILIER JURIDIC SUPERIOR la INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI CLUJ, CNP, domiciliul Cluj-Napoca,, cunoscând prevederile art. 326 din

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Nr.14845/ Subsemnata ALDULEA-PIVARU A. ANNEMARY, având funcţia de consilier la Serviciul Public Comunitar Local de Evide

DECLARAŢIE DE AVERE Nr.14845/ Subsemnata ALDULEA-PIVARU A. ANNEMARY, având funcţia de consilier la Serviciul Public Comunitar Local de Evide DECLARAŢIE DE AVERE Nr.14845/16.05.2018 Subsemnata ALDULEA-PIVARU A. ANNEMARY, având funcţia de consilier la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Municipiul Braşov, CNP..., cu domiciliul

Mai mult

ANEXA 1 Legea nr.176/2010 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, NISTOR C. SIMONA, având funcţia de INSPECTOR la PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA DI

ANEXA 1 Legea nr.176/2010 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, NISTOR C. SIMONA, având funcţia de INSPECTOR la PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA DI DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, NISTOR C. SIMONA, având funcţia de INSPECTOR la PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE SERVICIUL CONSTATARE IMPUNERE CONTROL PERSOANE FIZICE,

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, RADELESNE LIVIU CATALIN, având funcţia de CONSILIER SUPERIOR la DSVSA BUCURESTI, CNP, domiciliul BUCURESTI

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, RADELESNE LIVIU CATALIN, având funcţia de CONSILIER SUPERIOR la DSVSA BUCURESTI, CNP, domiciliul BUCURESTI DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, CATALIN, având funcţia de CONSILIER SUPERIOR la DSVSA BUCURESTI, CNP, domiciliul BUCURESTI, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în

Mai mult

Microsoft Word - MOLDOVEANU CRISTINA-av pdf.doc

Microsoft Word - MOLDOVEANU CRISTINA-av pdf.doc DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Moldoveanu C. Cristina, având funcţia de INSPECTOR la CNP domiciliul Craiova PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA-DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ-

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul STROIE OANA EVELINA, având funcţia de CONSILIER SUPERIOR la CNP, domiciliul Bucuresti DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul STROIE OANA EVELINA, având funcţia de CONSILIER SUPERIOR la CNP, domiciliul Bucuresti DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul STROIE OANA EVELINA, având funcţia de CONSILIER SUPERIOR la CNP, domiciliul Bucuresti DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR BUCURESTI, cunoscând prevederile

Mai mult

DECLARAȚIE DE AVERE Subsemnata, NUŢĂ M. MARIA, având funcția de Director Executiv la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA, Direcția Investiții, Achiziții și

DECLARAȚIE DE AVERE Subsemnata, NUŢĂ M. MARIA, având funcția de Director Executiv la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA, Direcția Investiții, Achiziții și DECLARAȚIE DE AVERE Subsemnata, NUŢĂ M. MARIA, având funcția de Director Executiv la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA, Direcția Investiții, Achiziții și Licitații CNP, domiciliul, cunoscând prevederile art.

Mai mult

Onet Corina_Declaratie de avere

Onet Corina_Declaratie de avere DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata ONET CORINA-ANGELA, având funcţia de INSPECTOR, la CASA JUDETEANA DE PENSII CLUJ, CNP, domiciliul CLUJ-NAPOCA, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal

Mai mult

aDECLARAŢIE DE AVERE

aDECLARAŢIE DE AVERE DECLARAŢIE DE AVERE Nr14611/03062015 Subsemnata ALDULEA-PIVARU A ANNEMARY, având funcţia de consilier la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Municipiul Braşov, CNP, domiciliul în Mun

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună cu fam ilia1

DECLARAŢIE DE AVERE cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună cu fam ilia1 DECLARAŢIE DE AVERE cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună cu fam ilia1 deţin următoarele: *1) Prin familie se înţelege soţul/soţia

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata Burnar Cristina, avand functia de Sef serviciu domiciliata in Oras Bragadiru, judet Ilfov, cunoscând prevederile art. 2

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata Burnar Cristina, avand functia de Sef serviciu domiciliata in Oras Bragadiru, judet Ilfov, cunoscând prevederile art. 2 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata Burnar Cristina, avand functia de Sef serviciu domiciliata in Oras Bragadiru, judet Ilfov, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar

Mai mult

SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE

SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, BĂLAN IONEL-SORIN, având funcţia de prim adjunct al directorului ui de Telecomunicaţii Speciale, CNP, domiciliul Sibiu, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind

Mai mult

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de productie. *2) La "Titular" se mentione

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de productie. *2) La Titular se mentione * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de productie. *2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului

Mai mult

MORARIUI

MORARIUI Nr.12/06.06.2017 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, MORARIU I. Iulia, având funcţia de Inspector social la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspectie Socială Iaşi, CNP..., domiciliul în..., judeţul Iaşi,

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE

DECLARAŢIE DE AVERE DECLARAŢIE DE AVERE Nr. 11/18.05.2018 Subsemnatul/Subsemnata, ALBU I. VIANELA-NICOLETA, având funcţia de INSPECTOR la D.G.A.S.P.C CS, CNP, domiciliul REȘIȚA, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal

Mai mult

Nr. înrg. 47/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, _MARIES MIHAELA, având funcţia de _CONSILIER SUPERIOR la APIA CJ SATU MARE, CNP, d

Nr. înrg. 47/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, _MARIES MIHAELA, având funcţia de _CONSILIER SUPERIOR la APIA CJ SATU MARE, CNP, d Nr. înrg. 47/14.06.2018 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, _MARIES MIHAELA, având funcţia de _CONSILIER SUPERIOR la APIA CJ SATU MARE, CNP, domiciliul ODOREU,,jud SATU MARE cunoscând prevederile

Mai mult

Microsoft Word - formular_declaratie_avere_Safta

Microsoft Word - formular_declaratie_avere_Safta DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, SAFTA CRISTINA GEORGIANA, având funcţia de DIRECTOR la CENTRUL DE CONSILIERE SI ORIENTARE IN CARIERA din UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI, cunoscând prevederile art.

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Nr.233/ Subsemnata, Bercea D. Sorina, având funcţia de Consilier superior la Curtea de Conturi a României Direcţia Buget

DECLARAŢIE DE AVERE Nr.233/ Subsemnata, Bercea D. Sorina, având funcţia de Consilier superior la Curtea de Conturi a României Direcţia Buget DECLARAŢIE DE AVERE Nr.233/05.05.2016 Subsemnata, Bercea D. Sorina, având funcţia de Consilier superior la Curtea de Conturi a României Direcţia Buget, Financiar şi Contabilitate Compartimentul pentru

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Nr. 9581/29/ Subsemnatul RADICS F. FLORIN, având funcţia de POLIȚIST LOCAL la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PETROȘANI CNP domici

DECLARAŢIE DE AVERE Nr. 9581/29/ Subsemnatul RADICS F. FLORIN, având funcţia de POLIȚIST LOCAL la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PETROȘANI CNP domici DECLARAŢIE DE AVERE Nr. 9581/29/03.05.2016 Subsemnatul RADICS F. FLORIN, având funcţia de POLIȚIST LOCAL la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PETROȘANI CNP domiciliul PETROȘANI, cunoscând prevederile art. 326 din

Mai mult

Nr.392/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, SIMA N. ZOIA, având funcţia de AUDITOR PUBLIC EXTERN la DEPARTAMENTUL VIII - DIRECŢIA 1,

Nr.392/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, SIMA N. ZOIA, având funcţia de AUDITOR PUBLIC EXTERN la DEPARTAMENTUL VIII - DIRECŢIA 1, Nr.392/11.05.2015 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, SIMA N. ZOIA, având funcţia de AUDITOR PUBLIC EXTERN la DEPARTAMENTUL VIII - DIRECŢIA 1, CNP, domiciliul BUCUREŞTI, SECTOR 2, cunoscând prevederile

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Adriana GOGOLAN, având funcţia de Consilier superior la OIR POSDRU Bucuresti Ilfov, CNP, domiciliul,, cuno

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Adriana GOGOLAN, având funcţia de Consilier superior la OIR POSDRU Bucuresti Ilfov, CNP, domiciliul,, cuno DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Adriana GOGOLAN, având funcţia de Consilier superior la OIR POSDRU Bucuresti Ilfov, CNP, domiciliul,, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind

Mai mult

Nr. 49 / DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, ALBU I. VIANELA-NICOLETA, având funcţia de INSPECTOR la D. G. A. S. P. C. C-S, CNP, do

Nr. 49 / DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, ALBU I. VIANELA-NICOLETA, având funcţia de INSPECTOR la D. G. A. S. P. C. C-S, CNP, do Nr. 49 / 20.05.2013 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, ALBU I. VIANELA-NICOLETA, având funcţia de INSPECTOR la D. G. A. S. P. C. C-S, CNP, domiciliul REŞIŢA,, cunoscând prevederile art. 292 din

Mai mult

Microsoft Word - DECLARATIE AVERE 2018_ Turcu Ilie.doc

Microsoft Word - DECLARATIE AVERE 2018_ Turcu Ilie.doc DECLARAŢIE DE AVERE Nr.29/12.06.2018 Subsemnatul TURCU ILIE, având funcţia R.A.T.E.N. SUCURSALA INSTITUTUL DE de Cercetator Stiintific gradul 1 la CERCETARI NUCLEARE PITESTI, CNP, domiciliul Valea Mare

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Nr.1182/ Subsemnata, AGOP V. VIOLETA FLORICA, având funcţia de Auditor public extern, la Curtea de Conturi a Romaniei -

DECLARAŢIE DE AVERE Nr.1182/ Subsemnata, AGOP V. VIOLETA FLORICA, având funcţia de Auditor public extern, la Curtea de Conturi a Romaniei - DECLARAŢIE DE AVERE Nr.1182/01.06.2012 Subsemnata, AGOP V. VIOLETA FLORICA, având funcţia de Auditor public extern, la Curtea de Conturi a Romaniei - Camera de Conturi Constanta, CNP domiciliul Municipiul

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, THORWACHTER ALEXANDRINA, având funcţia DIRECTOR la COLEGIUL NATIONAL CAROL I, CRAIOVA,, domiciliul CRAIOVA

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, THORWACHTER ALEXANDRINA, având funcţia DIRECTOR la COLEGIUL NATIONAL CAROL I, CRAIOVA,, domiciliul CRAIOVA DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, THORWACHTER ALEXANDRINA, având funcţia DIRECTOR la COLEGIUL NATIONAL CAROL I, CRAIOVA,, domiciliul CRAIOVA, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind

Mai mult

Anexa 1 Legea nr.176/2010 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, CRUCERU C. ANAMARIA ISABELA, având funcţia de CONSILIER JURIDIC la PRIMĂRIA MUNI

Anexa 1 Legea nr.176/2010 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, CRUCERU C. ANAMARIA ISABELA, având funcţia de CONSILIER JURIDIC la PRIMĂRIA MUNI DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, CRUCERU C. ANAMARIA ISABELA, având funcţia de CONSILIER JURIDIC la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA, CNP, domiciliul Craiova,, cunoscând prevederile art. 292 din

Mai mult

b A I't K C / _~ J v (; os": 20 II; DECLARAŢIE DE AVERE - ANUALA Subsemnatul PÎNZARIU M. BOGDAN ADRIAN, având funcţia de sef Serviciu Guvernanta Corpo

b A I't K C / _~ J v (; os: 20 II; DECLARAŢIE DE AVERE - ANUALA Subsemnatul PÎNZARIU M. BOGDAN ADRIAN, având funcţia de sef Serviciu Guvernanta Corpo b A I't K C / _~ J v (; os": 20 II; DECLARAŢIE DE AVERE - ANUALA Subsemnatul PÎNZARIU M. BOGDAN ADRIAN, având funcţia de sef Serviciu Guvernanta Corporativa, la CONPET S.A. Ploiesti, CNP.., domiciliul

Mai mult

DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul... SGARDEA C FLORINEL MARIAN ' '... Director general avind funcfia de... Institutul National de Statistica, Bucuresti,

DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul... SGARDEA C FLORINEL MARIAN ' '... Director general avind funcfia de... Institutul National de Statistica, Bucuresti, DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul... SGARDEA C FLORINEL MARIAN ' '... Director general avind funcfia de... Institutul National de Statistica, SECTOR S la...,, domiciliul SECTOR 6, judetul Bucuresti... I

Mai mult

CONSILIUL LOCAL NEGRESTI I N~ RE / J f're ~ Nr. ~... I ' 0.J.._, _ '// DECLARA TIE DE A VERE ' ~~bsl?~~~mn~ea} CNP do iciliul ) avand functia,~,.., '

CONSILIUL LOCAL NEGRESTI I N~ RE / J f're ~ Nr. ~... I ' 0.J.._, _ '// DECLARA TIE DE A VERE ' ~~bsl?~~~mn~ea} CNP do iciliul ) avand functia,~,.., ' CONSILIUL LOCAL NEGRESTI I N RE / J f're Nr.... I ' 0.J.._, _ '// DECLARA TIE DE A VERE ' bsl?mnea} CNP do iciliul ) avand functia,,.., ' cunoscand prevederile rt. 292 din Codul penal privind falsul in

Mai mult

288 AV/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, FLOREA MARIN având funcţia de director administrativ la Spitalul Clinic de Urgenţă militar Dr. Ştef

288 AV/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, FLOREA MARIN având funcţia de director administrativ la Spitalul Clinic de Urgenţă militar Dr. Ştef 288 AV/04.06.2019 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, FLOREA MARIN având funcţia de director administrativ la Spitalul Clinic de Urgenţă militar Dr. Ştefan Odobleja Craiova, CNP, cu domiciliul în Craiova

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Nr.../... Subsemnatul/Subsemnata, MINCU MARIN, având funcţia RATEN SUCURSALA INSTITUTUL DE de Sef laborator la CERCETARI NUCLEARE

DECLARAŢIE DE AVERE Nr.../... Subsemnatul/Subsemnata, MINCU MARIN, având funcţia RATEN SUCURSALA INSTITUTUL DE de Sef laborator la CERCETARI NUCLEARE DECLARAŢIE DE AVERE Nr.../... Subsemnatul/Subsemnata, MINCU MARIN, având funcţia RATEN SUCURSALA INSTITUTUL DE de Sef laborator la CERCETARI NUCLEARE PITESTI, CNP, domiciliul Pitești, Jud. Arges, cunoscând

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE NR. 707/ Subsemnatul/Subsemnata, VLĂSCEANU A.GHEORGHE, având funcţia de DIRECTOR la CAMERA DE CONTURI ARGES, CNP, domici

DECLARAŢIE DE AVERE NR. 707/ Subsemnatul/Subsemnata, VLĂSCEANU A.GHEORGHE, având funcţia de DIRECTOR la CAMERA DE CONTURI ARGES, CNP, domici DECLARAŢIE DE AVERE NR. 707/15.05.2014 Subsemnatul/Subsemnata, VLĂSCEANU A.GHEORGHE, având funcţia de DIRECTOR la CAMERA DE CONTURI ARGES, CNP, domiciliul PITESTI, jud.arges cunoscând prevederile art.

Mai mult

DECLARAȚIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, POPESCU A. CRISTIAN, având funcția de DIRECTOR EXECUTIV la PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL, CNP, domiciliul

DECLARAȚIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, POPESCU A. CRISTIAN, având funcția de DIRECTOR EXECUTIV la PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL, CNP, domiciliul DECLARAȚIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, POPESCU A. CRISTIAN, având funcția de DIRECTOR EXECUTIV la PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL, CNP, domiciliul Caracal, Olt cunoscând prevederile art. 292 din Codul

Mai mult

Nr.1402/15.XI.2015 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, MIUŢ ION, având funcţia de AUDITOR PUBLIC EXTERN la CAMERA DE CONTURI HUNEDOARA, CNP, d

Nr.1402/15.XI.2015 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, MIUŢ ION, având funcţia de AUDITOR PUBLIC EXTERN la CAMERA DE CONTURI HUNEDOARA, CNP, d Nr.1402/15.XI.2015 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, MIUŢ ION, având funcţia de AUDITOR PUBLIC EXTERN la CAMERA DE CONTURI HUNEDOARA, CNP, domiciliul DEVA, JUDEŢUL HUNEDOARA cunoscând prevederile

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, Savu Violeta, având funcţia de Consilier superior la OIRPOSDRU Bucureşti Ilfov, CNP, domiciliul, cunoscând prevederile

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, Savu Violeta, având funcţia de Consilier superior la OIRPOSDRU Bucureşti Ilfov, CNP, domiciliul, cunoscând prevederile DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, Savu Violeta, având funcţia de Consilier superior la OIRPOSDRU Bucureşti Ilfov, CNP, domiciliul, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii,

Mai mult

Vasilescu Dragos Daniel_avere

Vasilescu Dragos Daniel_avere DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, VASILESCU B. DRAGOS DANIEL, având funcţia de POLITIST LOCAL la PRIMARIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA, CNP, domiciliul MUNICIPIUL RM.VALCEA, JUDETUL VALCEA cunoscând

Mai mult

ANEXA 1 Legea nr.176/2010 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, JILAVU ST. ANA-MARIA, având funcţia de INSPECTOR la PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOV

ANEXA 1 Legea nr.176/2010 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, JILAVU ST. ANA-MARIA, având funcţia de INSPECTOR la PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOV DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, JILAVU ST. ANAMARIA, având funcţia de INSPECTOR la PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVADirectia Impozite si Taxe, Serviciul Constatate, Impunere, Control, Persoane

Mai mult

Microsoft Word - Declaratie avere 2018.doc

Microsoft Word - Declaratie avere 2018.doc DECLARAŢIE DE AVERE AN 2018 Subsemnatul/Subsemnata, Cantacuz Magda Aura, având funcţia Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare de Director economic la pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM CNP domiciliul

Mai mult

TEATRUL EVREIESC DE STAT REGISTRUL DECLARATIILOR DE AVERE NR. 9 /_ _ DECLARAŢIE DE AVERE PE ANUL 2012 Subsemnatul DRĂGHICI Ş. GEORGE MARCEL,

TEATRUL EVREIESC DE STAT REGISTRUL DECLARATIILOR DE AVERE NR. 9 /_ _ DECLARAŢIE DE AVERE PE ANUL 2012 Subsemnatul DRĂGHICI Ş. GEORGE MARCEL, TEATRUL EVREIESC DE STAT REGISTRUL DECLARATIILOR DE AVERE NR. 9 /_21.05.2013_ DECLARAŢIE DE AVERE PE ANUL 2012 Subsemnatul DRĂGHICI Ş. GEORGE MARCEL, având funcţia de ŞEF SECŢIE la TEATRUL EVREIESC DE

Mai mult

NEICU NICU

NEICU NICU DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, NEICU ST. NICU, având funcţia de SECRETAR U.A.T la COMUNA MODELU, CNP, domiciliul MODELU, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii,

Mai mult

Microsoft Word - COSTACHE SOFIA.doc

Microsoft Word - COSTACHE SOFIA.doc DECLARAŢIE DE AVERE Nr. 32/09.06.2017 Subsemnatul/Subsemnata, COSTACHE GH. SOFIA, având funcţia R.A.T.E.N. SUCURSALA INSTITUTUL DE, de Director Adj. Economic la CERCETARI NUCLEARE PITESTI CNP, domiciliul

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Popa D. Dumitru Catalin, având funcţia de Consilier Superior la CNP, domiciliul Judeţul Vâlcea Direcţia Sa

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Popa D. Dumitru Catalin, având funcţia de Consilier Superior la CNP, domiciliul Judeţul Vâlcea Direcţia Sa DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Popa D. Dumitru Catalin, având funcţia de Consilier Superior la CNP, domiciliul Judeţul Vâlcea Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bucureşti

Mai mult

Benzar Nicolae Dec_de_av

Benzar Nicolae Dec_de_av DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul, NICOLAE, având funcţia de CONSILIER LOCAL la CONSILIUL LOCAL STIUCA,, cu domiciliul în cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar

Mai mult

\\INFO-PC

\\INFO-PC DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, CRISTIAN, având funcţia de CONSILIER LOCAL la CONSILIUL LOCAL ARDUD CNP 1751115301963, domiciliul ARDUD, STR.CLOSCA NR.4, CP.447020 cunoscând prevederile art.

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul GHERGHEL VALENTIN, având funcţia de consilier juridic la Serviciul Legislaţie, Contencios si Executare Silită din cadr

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul GHERGHEL VALENTIN, având funcţia de consilier juridic la Serviciul Legislaţie, Contencios si Executare Silită din cadr DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul GHERGHEL VALENTIN, având funcţia de consilier juridic la Serviciul Legislaţie, Contencios si Executare Silită din cadrul CASEI JUDETENE DE PENSII DOLJ, CNP ************,

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata Bulgaru Irina Nicoleta, avand functia de Inspector superior la Organismul Intermediar Regional Programul Operational Se

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata Bulgaru Irina Nicoleta, avand functia de Inspector superior la Organismul Intermediar Regional Programul Operational Se DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata Bulgaru Irina Nicoleta, avand functia de Inspector superior la Organismul Intermediar Regional Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Bucuresti Ilfov,

Mai mult

CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ Str. Mihail Kogalniceanu, nr.14, Craiova, Fax:0251/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul B

CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ Str. Mihail Kogalniceanu, nr.14, Craiova, Fax:0251/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul B CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ Str. Mihail Kogalniceanu, nr.14, Fax:0251/406338 E-mail :office@pensiidolj.ro DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul BACIU DANIEL, având funcţia de Șef Serviciu, la Casa Județeană

Mai mult

DECLARATIE DE A VERE, Subsemnatul, GROSARU D.V. EDUARD - FLORIN, avand functia de Director Ia Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Res

DECLARATIE DE A VERE, Subsemnatul, GROSARU D.V. EDUARD - FLORIN, avand functia de Director Ia Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Res DECLARATIE DE A VERE, Subsemnatul, GROSARU D.V. EDUARD - FLORIN, avand functia de Director Ia Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Aoarare Bra~ov, CNP :, domiciliul: Bra~ov,.,,

Mai mult

Tanasie Marius Leon_avere

Tanasie Marius Leon_avere DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul TANASIE MARIUS-LEON, având funcţia de consilier juridic la Serviciul Achizitii Publice, CNP, domiciliul Ramnicu Valcea,, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind

Mai mult

Microsoft Word - BENE RODICA - DA.doc

Microsoft Word - BENE RODICA - DA.doc DECLARAŢIE DE AVERE Nr. 316/31.05.2018 Subsemnatul/Subsemnata, Bene Rodica, având funcţia de Consilier superior la Comp.asistența medicală și programe, CNP 2640124240017, domiciliul Baia Mare, Str. E.

Mai mult

R O M Â N I A CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE Bucureşti, Strada Latină nr. 8, Sector 2 Tel: , Fax: Pagina web:

R O M Â N I A CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE Bucureşti, Strada Latină nr. 8, Sector 2 Tel: , Fax: Pagina web: R O M Â N I A CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE Bucureşti, Strada Latină nr. 8, Sector 2 Tel: 021.316.24.33, Fax: 021.316.94.96 Pagina web:www.cnpas.org DIRECŢIA MANAGEMENT RESURSE UMANE DECLARAŢIE DE AVERE

Mai mult

Nr. 65/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Grozuță S. Bianca-Georgiana, având funcţia de inspector la DGASPC C-S, CNP

Nr. 65/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Grozuță S. Bianca-Georgiana, având funcţia de inspector la DGASPC C-S, CNP Nr. 65/16.05.2017 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Grozuță S. Bianca-Georgiana, având funcţia de inspector la DGASPC C-S, CNP 2850609115185, domiciliul municipiul Reșița, ale. Trandafirilor,

Mai mult

Microsoft Word - OPRISAN EUGEN ALIN

Microsoft Word - OPRISAN EUGEN ALIN DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul OPRISAN EUGEN ALIN, avand functia de CONSILIER SUPERIOR, la PRIMARIA MUN. HUNEDOARA, CNP, cu domiciliul in HUNEDOARA, cunoscand prevederile art. 326 din Codul penal privind

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, ADAM PETCUȚ RALUCA, având funcţia de Expert administrație publică la OIR POSDRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV, CNP

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, ADAM PETCUȚ RALUCA, având funcţia de Expert administrație publică la OIR POSDRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV, CNP DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, ADAM PETCUȚ RALUCA, având funcţia de Expert administrație publică la OIR POSDRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV, CNP 2780602160018, domiciliul București, strada Biserica Enei nr

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Nr. 8/ Subsemnata, Sărăcuţ V. Monica Delia, având funcţia de şef serviciu la Biblioteca Judeţeană Octavian Goga Cluj, CN

DECLARAŢIE DE AVERE Nr. 8/ Subsemnata, Sărăcuţ V. Monica Delia, având funcţia de şef serviciu la Biblioteca Judeţeană Octavian Goga Cluj, CN DECLARAŢIE DE AVERE Nr. 8/08.06.2016 Subsemnata,, având funcţia de şef serviciu la Biblioteca Judeţeană Octavian Goga Cluj, CNP, domiciliul cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul

Mai mult